Osatyökykyinen vai osa-aikaisesti työkykyinen?

Osatyökyky­isiä varten on ole­mas­sa eri­laisia osatukia. Jos henkilön työkyky on esimerkik­si alen­tunut 40 — 60 pros­ent­tia, hän voi päästä osit­taiselle työkyvyt­tömyy­seläk­keelle ja saa­da noin puo­let siitä työkyvyt­tömyy­seläk­keestä, jon­ka hän saisi, jos olisi kokon­aan työkyvytön. Vas­taavasti hän saa tehdä työtä osa-aikaises­ti niin, että palk­ka saa olla korkein­taan 60 % aiem­mas­ta palka­s­ta. Kaik­ki hyvin pait­si tuo osa-aikaisu­u­den vaatimus.

 Osaeläke­jär­jestelmä läh­tee siitä ajatuk­ses­ta, että henkilö on sat­apros­ent­tis­es­ti työkykyi­nen osan ajas­ta ja lop­un ajas­ta työkyvytön. Ei kel­paa, että hän pystyy tekemään työtä alen­tuneel­la tehokku­udel­la, siis hitaam­min ja saa­da sen mukaises­ti pienem­pää tun­tipalkkaa. Niin­pä osatyökyvyt­tömyy­seläk­keel­lä ole­vat eivät yleen­sä pääse osatyöhön ja joutu­vat sen vuok­si elämään köy­hyy­dessä.  Puo­litet­tu työkyvyt­tömyy­seläke on aika pieni.

 Sama val­u­vi­ka on osa-aikaeläk­keessä, jon­ka piti aut­taa työhön­sä väsyneitä jak­samaan työelämässä pitem­pään. Tämä jär­jeste­ly on toimin­ut aivan väärin, kos­ka osa-aikaeläk­keelle ovat hakeu­tuneet ikään­tyvistä työn­tek­i­jöistä lähin­nä hyväkun­toiset eivätkä huonokun­toiset. Jär­jestelmä on niin edulli­nen, että eräs eläke­jo­hta­ja sanoi taan­noin, että jos osa-aikaeläk­keeseen oikeutet­tu ei ymmär­rä sille hakeu­tua, hänelle pitäisi jo sil­lä perus­teel­la myön­tää täysi työkyvyt­tömyy­seläke. Työkyvyltään alen­tunei­ta aut­taisi parem­min se, että he saisi­vat osan tuloista eläk­keenä ja osan palkkat­u­lona, mut­ta tuo­ta madal­tunut­ta palkkaa voisi ansai­ta täy­den työa­jan verran.

 Palomiehet esimerkik­si halu­a­vat eläk­keelle 55-vuo­ti­aana, kos­ka van­hem­mas­ta ei ole savusukelta­maan. Kysymyk­seen, voisi­vatko he tehdä jotain muu­ta, vaik­ka toimia palotarkas­ta­jana, he vas­taa­vat, että eivät voi, kos­ka ansio las­kee. Tähän osaeläke  — joka ei siis edel­lyt­täisi osa-aikaisu­ut­ta — olisi hyvä vastaantulo.

 Vas­taan­tu­loa tarvit­taisi­in myös palka­nsaa­ja­jär­jestöiltä, joiden pitäisi hyväksyä, että jos työ­panos on vain 60-pros­ent­ti­nen, siitä ei kukaan mak­sa sat­apros­ent­tista palkkaa.

 Eduskun­ta on säätänyt lain sopeu­tu­miseläk­keestä, jol­la kor­vataan alen­tunut palkkata­so. Har­mi vain, että se kos­kee vain entisiä kansanedustajia. 

12 vastausta artikkeliin “Osatyökykyinen vai osa-aikaisesti työkykyinen?”

 1. Asia on aivan eri­no­maisen tärkeä ja se pitäisi terot­taa palka­nsaa­ja­jär­jestö­jenkin kaaliin.

  Hir­muinen haloo nousee nimel­lisen eläkeiän korot­tamis­es­ta, mut­ta kukaan ei näe nol­la tai sata ‑mallin yhteyt­tä rak­en­teel­liseen työt­tömyy­teen. Ja sit­ten eri­laisin jär­jeste­lyin joiden hyödyt ovat kyseenalaiset, työkyky­istä väkeä vuo­taa työelämän ulkopuolelle. 

  Remont­tia tarvi­taan ja konkreet­tisia esityksiä.

  (sivu­men­nen SATA-perus­tu­loa­sioi­hin ilmainen vink­ki: Aivan eri­no­maisen vähän hait­to­ja kuten hui­jaamista, kulis­si­jär­jeste­lyjä, byrokra­ti­aa ja harhaisia insen­ti­ive­jä aiheut­ta­va etu­us­pe­ruste yleen­säkin on ihmisen ikä.)

 2. Palomiehille voi myös sanoa, että olkaa sit­ten työt­tömiä, jos ei palotarkas­ta­jan työt kel­paa. Eläk­keelle pääsette sil­loin kun muutkin.

  (Tai parem­pi olisi vaan yksi­ty­istää palon­tor­jun­ta ja antaa yri­tys­ten ja työn­tek­i­jöi­den neu­votel­la itse palkoista, työa­joista ja eläkkeistä.)

 3. Itse olen seu­ran­nut kauhul­la vier­estä, kun ystävän toinen käsi mur­jou­tui toim­i­mat­tomak­si ja tälle nuorelle ihmiselle annet­ti­in tuomio osit­tais­es­ta työkyvyt­tömyy­destä. Pystyykö yksikäti­nen ihmi­nen tekemään liukuhi­h­natyötä puo­let ajas­ta 100% tehol­la ja olla lop­pua­jan työkyvytön? No ei pysty. Ehkä olisi ollut kan­nat­tavam­paa koulut­taa hänet uudelleen? Olen aina pitänyt tätä osa-aikaista työkyvyt­tömyyt­tä suure­na vääryytenä.

 4. Art­turin yksi­ty­istämisvim­ma alkaa saa­da maanisia, ellei jopa mega­lo­maanisia piirteitä. 

  Mitä seu­raavak­si?

  Yksi­tyiset oikeusistuimet?

  *******

  Ei palomiehen postista siir­ry­tä noin vain palotarkas­ta­jak­si. Pitäisi olla pelas­tu­sopis­ton päällystök­oulu­tus ja jos se on niin palk­ka putoaa tosi­aan huimasti. 

  Toinen reit­ti on raken­nusalan pohjakoulutus.

 5. Eli­na: Palon­tor­jun­ta on hyvin pitkälle ollut yksisy­is­ten yri­tys­ten / yhdis­tys­ten hoita­maa, joten tämä ei nyt oo mikään uusi keksin­tö, eikä mielestäni mis­sään nimessä mega­lo­maa­ni­nen. Kali­forn­ian maastopalois­sa­han on ollut just yksi­tyiset palon­tor­juntafir­mat hyvin tehokkaita.

  Poli­isi olisi jo ehkä vähän megalomaanista.

 6. Art­turi, Tan­skas­sa Fal­ck hoitaa useimpi­en kun­tien palolaitokset.
  Yleinen lausah­dus Tan­skas­sa on suomek­si jotakuinkin, että “pas­ka Falck”.
  Ker­too jotain tan­skalais­ten tyy­tyväisyy­destä yksi­tyiseen palontorjuntaan.

 7. Samuli, ja tääl­lä kut­su­taan julk­isia ter­veyskeskuk­sia arvauskeskuk­sik­si. Mitä sit­ten? (Ei sil­lä että itsekään näk­isin tarvet­ta palokun­tien yksityistämiselle)

 8. Palotarkas­tuk­sista en tiedä, mut­ta en myöskään ymmär­rä sitä yleistä ajat­telua, ettei jotakin voi tehdä, jos palk­ka las­kee. Olen kokenut, etten van­hetes­sani enää jak­sa tehdä kaikkea samaa kuin nuorem­pana, ja hyväksyn senkin, että palk­ka (tai tulot, en ole täysi­aikaises­sa työssä) ovat laske­neet. Rauhal­lisem­mas­ta elämästä ja lisään­tyneestä vapaa-ajas­ta voi naut­tia ilman rahaakin.
  Onnek­si eläke ei sen­tään enää määräy­dy parin viimeisin vuo­den työan­sioiden mukaan. (Tätä eivät ehkä kaik­ki vielä huo­maa pelätesään tulo­jen laskua.)

 9. “Palomiehet esimerkik­si halu­a­vat eläk­keelle 55-vuo­ti­aana, kos­ka van­hem­mas­ta ei ole savusukelta­maan. Kysymyk­seen, voisi­vatko he tehdä jotain muu­ta, vaik­ka toimia palotarkas­ta­jana, he vas­taa­vat, että eivät voi, kos­ka ansio las­kee. Tähän osaeläke — joka ei siis edel­lyt­täisi osa-aikaisu­ut­ta — olisi hyvä vastaantulo.”

  Ei noi­ta palotarkas­ta­jia paljoa tarvi­ta, ehkä n 5–10 % palomiehistä löy­tyi­is näin töitä.
  Ei se ole ratkaisu, voisi­vathan sit­ten armei­jan lentäjät ja alem­pi miehistökin siir­tyä uusin ammatteihin

 10. “Onnek­si eläke ei sen­tään enää määräy­dy parin viimeisin vuo­den työan­sioiden mukaan. (Tätä eivät ehkä kaik­ki vielä huo­maa pelätesään tulo­jen laskua.)”

  Yli 60-vuo­ti­aan tehdyt työvuodet vaikut­ta­vat yllät­tävän paljon eläk­keeseen. Jos jäät put­keen ja eläk­keelle 62-vuo­ti­aana niin eläk­keesi on n 30 % pienem­pi kuin olisit jatkanut töis­sä 65-vuo­ti­aak­si . Eläk­keestäsi leikataan ensin­näkin ker­tymää, se on vain 1,5 % 75 % viimei­sistä palkoista ja ker­tymässä ei las­ke­ta enää tule­van ajan odot­ta­maa kuten vielä 40-luvul­la syntyneille.
  Töis­sä käyvälle ker­tymä on 1,9 % ja 63 ikävuo­den jäl­keen vielä 4,5 %
  Lisäk­si elin­iän­odot­teen leikkuri vie 10–15 % jo 50-luvul­la syntyneiltä

 11. “Mitä seu­raavak­si?

  Yksi­tyiset oikeusistuimet?”

  Busi­ness-maail­mas­sa yksi­tyi­nen oikeu­sis­tu­in on laa­jsti käytössä. Välim­i­es­tuomiois­tu­in on laa­jsti käytössä ja esim KKO:n jäs­net tekevät suuria raho­ja istu­mal­la tuo­mareina näis­sä oikeusistuimissa

 12. “Sama val­u­vi­ka on osa-aikaeläk­keessä, jon­ka piti aut­taa työhön­sä väsyneitä jak­samaan työelämässä pitem­pään. Tämä jär­jeste­ly on toimin­ut aivan väärin, kos­ka osa-aikaeläk­keelle ovat hakeu­tuneet ikään­tyvistä työn­tek­i­jöistä lähin­nä hyväkun­toiset eivätkä huonokuntoiset”

  Yri­tyk­set päästävät osa-aikaeläkkelle vain nuo ns parem­mat työntekijät.
  Huonom­mat tai huonom­mas­sa kun­nos­sa ole­vat työn­netään surut­ta eläkeput­keen ja nythän SATA-komitea on esit­tänyt , että ikään­tyneet ruok­i­taan perus­päivära­hal­la ja sos­sun luukulta.

  Yli 60-vuo­ti­aat kun eivät ole enää niitä aktivoitvi­in kuu­lu­via, joten heil­lä ei ole oikeut­ta korkeam­paan päivärahaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.