Terveydenhuollon maksukatot

Suomes­sa ter­vey­den­huoltomenoille on kat­to, jota suurem­pia meno­ja ei tarvitse mak­saa. Resep­tilääkkei­den kohdal­la tämä kat­to on 643,14 euroa ja kun­nal­lis­ten ter­vey­den­huoltomak­suen kohdal­la  590 euroa. Katot ovat eril­liset, joten jos käyt­tää paljon sekä palvelu­ja että lääkkeitä, voi joutua mak­samaa n yhteen­sä 1233,14 euroa. Näitä kat­to­ja on vaa­dit­tu yhdis­tet­täväk­si yhdek­si katok­si, jot­ta korkeimpia kulu­ja saataisi­in kohtu­ullis­te­tuk­si. Ajan hen­gen ja taloudel­lis­ten tosi­a­sioiden vuok­si tämän pitäisi tapah­tua kus­tan­nus­neu­traal­isti. Jos molem­mille menoille on yhteinen kat­to, se on selvästi nyky­isiä kat­to­ja korkeampi, mut­ta toisaal­ta selvästi niiden sum­maa (1233 euroa) alempi.

Voitaisi­inko ajatel­la, että rahaa tuon katon alen­tamisek­si kerät­täisi­in sil­lä, että sairaus­vaku­u­tus ei kor­vaisi pieniä lääke­meno­ja lainkaan? Jos joutuu vuodessa mak­samaan yhden antibioot­tiku­urin, sen mak­saisi kokon­aan itse. Sairaus­vaku­u­tus tulisi kuvaan mukaan vas­ta, kun meno­ja ker­tyy vähän enem­män? Näin menetel­lään esimerkik­si Ruotsissa.

25 vastausta artikkeliin “Terveydenhuollon maksukatot”

 1. Tämän voi kään­tää niin, että ter­vey­destä sakote­taan. Jos sairas­taa vain vähän, joutuu siitä suh­teessa mak­samaan enem­män kuin että sairas­taa paljon. 

  Minus­ta se pitäisi olla toisin päin. Omavas­tuu kulu­jen loppu‑, ei alkupäähän.

 2. Tuo­hon pitää täy­den­tää: kaikkia resep­tilääkkeitäkään ei kor­va­ta. Eli resep­tilääk­keen pitää olla erik­seen Kelan hyväksymäl­lä kor­vat­tavien listal­la. Itsekin häm­mästyin kun ensim­mäisen ker­ran asi­aan tör­mäsin jo vuosia sitten.

 3. Minä en nyt ymmär­rä Eli­nan logiikkaa… 

  (Sairaus)vakuutuksesta mak­set­taisi­in siis vain sel­l­aiset kulut, jot­ka ihmisel­lä on varaa mak­saa itsekin, mut­ta kalli­im­mat hoidot, jot­ka voivat sotkea talouden pitäisi mak­saa itse. Kyl­lä vaku­u­tus­mak­su­ja on tähän saak­ka mak­set­tu, juurikin sik­si, että sil­lä tur­vaa talouten­sa, jos isom­pi vahinko sattuu.

  Onko Eli­nan tarkoi­tus pakot­taa kaik­ki, joil­la vain siihen hiukankin varaa on, han­kki­maan amerikan­malli­nen yksi­tyi­nen sairaskuluvakuutus?

 4. Eli­na kir­joit­ti: Tämän voi kään­tää niin, että ter­vey­destä sakote­taan. Jos sairas­taa vain vähän, joutuu siitä suh­teessa mak­samaan enem­män kuin että sairas­taa paljon.

  Näin­hän vaku­u­tuk­set juuri toimi­vat: mak­se­taan hie­man ylimääräistä, jot­ta vahin­gon sattues­sa ei tarvitse mak­saa hur­jia summia.

  Jos tietys­tä rajas­ta ylöspäin jokaisen olisi mak­set­ta­va omat sairausku­lun­sa, jokainen jou­tu­isi käytän­nössä otta­maan yksi­tyisen sairaus­vaku­u­tuk­sen ja se vas­ta kalli­ik­si tulisi.

 5. “Ajan hen­gen ja taloudel­lis­ten tosi­a­sioiden vuok­si tämän pitäisi tapah­tua kustannusneutraalisti”.

  Ajan hen­ki taitaa olla enem­män pienen eli­itin kuin kansan hen­ki. Ja taloudelli­nen tosi­a­sia on korkein­taan se, että lääke­menot ovat kasvus­sa ja niitä on syytä hillitä, mut­ta kus­tan­nus­neu­traal­ius­vaa­timus taitaa tul­la enem­mänkin VM:n suunnalta. 

  “Voitaisi­inko ajatel­la, että rahaa tuon katon alen­tamisek­si kerät­täisi­in sil­lä, että sairaus­vaku­u­tus ei kor­vaisi pieniä lääke­meno­ja lainkaan?”

  Ehkä voisi, mut­ta var­maankin kan­nat­taisi tarkastel­la ns. elin­ta­solääkkeitä ja elin­tärkeitä lääkkeitä erik­seen. Kan­nat­taa myös muis­taa, että pienetkin lääke­menot voivat olla suuria kaikkein köyhimmille.

  “Vain resep­ti­pakon alaiset lääk­keet korvataan.”

  Tietääk­seni myös resep­tit­tä myytävistä itse­hoitolääkkeistä voi lääkärin määräämänä saa­da sairaus­vaku­u­tus­lain mukaisen kor­vauk­sen, jos hin­ta­lau­takun­ta on hyväksynyt valmis­teelle kor­vat­tavu­u­den ja kohtu­ullisen tukkuhinnan.

 6. Min­ul­la on SATA-komiteal­la yksi kaino toive: val­itkaa joku aikayk­sikkö ja stan­dar­d­oikaa KAIKKKI tuet ja mak­suka­to siihen. Mielel­lään kuukausi, mut­ta jätän tuon viisaammille.

  Paljon lääkkeitä käyt­täväl­lä tuo kat­to voi tul­la täy­teen kuus­sa. Jos eläke on esimerkik­si 700e/kk, niin tuos­sa ajaudu­taan hel­posti tilanteeseen, jos­sa tam­miku­us­sa on rahat lop­pu lääke­lasku­jen takia vaik­ka vuosi­ta­sol­la lääkekus­tan­nus ei ole kohtu­u­ton. Täl­löin myön­netään peri­aat­teessa toi­men­tu­lo­tukea, siis kokon­aiskus­tan­nus yhteiskun­nalle suurempi.

  Omako­htaista koke­mus­ta min­ul­la on aiheesta äiti­ni vuodeosastomaksuista…

 7. “Ehkä voisi, mut­ta var­maankin kan­nat­taisi tarkastel­la ns. elin­ta­solääkkeitä ja elin­tärkeitä lääkkeitä erikseen.”

  Mitä tarkoi­tat elin­ta­solääkkeil­lä? Esimerkik­si kip­ulääk­keet eivät ole mitenkään elin­tärkeitä, mut­ta vaikut­ta­vat elämän laatu­un senkin edestä.

 8. Minä olisin valmis mak­samaan aika paljon (jos se rahas­ta olisi kiin­ni) että en koskaan sairas­tu­isi vakavasti.
  Ter­veel­lä ihmisel­lä on mon­ta asi­aa mielessä, oikein sairaal­la vain yksi.
  No jos tot­ta puhutaan, niin koko lääke­jär­jestelmä on erit­täin ongel­malli­nen kokon­aisu­us. Ehkä juuri siitä syys­tä, että sairas­ta on niin help­poa rahas­taa. Tuo­daan esim. markki­noille lääkkeitä, jot­ka ovat erit­täin kalli­ita, mut­ta halvem­paan lääk­keeseen näh­den hyö­ty voi olla täysin näen­näi­nen. Taitaa lisäk­si olla niin, että pyritään tieten­tah­toen kehit­tämään sel­l­aisia lääkkeil­lä joi­ta joutuu käyt­tämään jopa lop­puelämän­sä. Kan­nat­tavaa liike­toim­intaa lääkkei­den valmis­ta­jille ja myyjille. Jotenkin yhteiskun­nan on kai pidet­tävä huoli, että asi­at eivät karkaa käsistä. Mielestäni Suomes­sa on melkoisen hyvin toimi­va lääkejärjestelmä.

 9. Niin, siis itse­hoitolääkkeitäkin kor­vataan, esimerkik­si kos­tu­tus­silmätipois­sa on sel­l­aisia. Sit­ten useimpia antibioottisilmätippoja(resepti) ei kor­va­ta. Koko kor­vaus­suma on täyn­nä epäloogisuuksia.
  Kaikkein järkyt­täv­in­tä on, että väärinkäytössä yleiset PKV-lääk­keet ovat läh­es ilmaisia ja sit­ten vielä KELA-kor­vat­tavia. Suo­ras­taan type­r­ää. Ei täl­lainen todel­lakaan edus­ta toimi­vaa lääke­jär­jestelmää. Kela on sekä mak­sa­ja että hin­nan­määrääjä (HILA:ssa), istuu siis kahdel­la pallilla.

 10. “Mitä tarkoi­tat elin­ta­solääkkeil­lä? Esimerkik­si kip­ulääk­keet eivät ole mitenkään elin­tärkeitä, mut­ta vaikut­ta­vat elämän laatu­un senkin edestä.”

  Kipuakin on mon­en­laista. Myös esimerkik­si laihdutus‑, erektiohäiriö‑, mieliala- ja lääkkei­den sivu­vaiku­tusten hoitoon tarkoitet­tui­hin lääkkeisi­in saate­taan tur­vau­tua aika lep­suin perustein. Syy ei ole niinkään asi­akkaan. Ajan henkenä nyt vain näyt­tää ole­van mah­dol­lisim­man help­po elämä ja yhteiskun­nal­lis­ten ja elämän­ta­paon­gelmien hoit­a­mi­nen lääkkeillä.

  Katse kan­nat­taa suun­na­ta myös lääkäri­in. Hän toimii lääke­jakelun port­in­var­ti­jana ja on paljolti hänestä kiin­ni kuin­ka lääke­menot kehit­tyvät ja mak­suka­tot täyt­tyvät. Myös lääkkei­den parem­mal­la tuoteke­hit­te­lyl­lä voitaisi­in var­maankin vaikut­taa kus­tan­nuske­hi­tyk­seen ja tarpeet­tomaan lääkkei­den käyt­töön, mut­ta epäilen onko se taas lääke­te­ol­lisu­u­den etu.

 11. Ennem­minkin kuin hal­li­tus vs. lääkkeitä kulut­ta­va kansa-asetel­maa, pitäisi yrit­tää oikoa kansa vs. lääkkeitä myyvät fir­mat-asetel­maa. Mikä onkaan lääke­fir­malle mukavam­paa kuin myy­dä lääkkeitä, jot­ka ovat kalli­ita ja joi­ta syödään lop­puikä? Dia­betes­ta voitaisi­in hoitaa leikkauk­sel­la tai hiil­i­hy­draat­tit­toma­l­la ruokavali­ol­la insuli­inin sijaan, enkä nää siinä järkeä että sydän­vaivaisel­la yritetään laskea koles­tero­lia sta­ti­ineil­la nor­maal­i­ta­soa alemmas. 

  Ehdo­tus, että ensin mak­set­taisi­in itse ilman kela-kor­vaus­ta on hyvä. Vielä kun saisi kela-kortista älyko­rtin, joka “soit­taa koti­in” ja tark­istaa, mitkä limi­itit onvat käytössä. Esimerkik­si 75 euroon asti mak­set­taisi­in lääk­keet ilman kelako­r­vaus­ta, 500 asti kor­vauk­sel­la ja yli menevästä saisi heti täy­den korvauksen.

 12. Ei paljon liity tähän, mut­ta… Eläkeläisek­si hyvä­tu­loinen makasi ter­veyskeskuk­sen käytäväl­lä ja vara­ton naa­puri makasi viereisessä huoneessa. Toinen mak­soi 500 euroa kan­si­paikas­taan ja toinen ei mitään hyt­ti­paikas­taan. Varakkaam­mal­la ei ollut varaa yksi­tyiseen hoitoon, sil­lä makuu siel­lä olisi ollut nol­lan enem­män. Mut­ta täm­möistä tämä on, ker­ta kaikkiaan.

  Terv. nim. merk. onko oikein

 13. Osmo, eipä kan­na­ta juuri väitel­lä, mene Kelan sivulle ja tark­ista asia. Tyylille­si uskol­lise­na luul­tavasti vain jankkaat tästäkin maail­man tap­pi­in saak­ka etkä myön­nä olevasi väärässä.
  Kela-kor­vat­tavia itse­hoito­tuot­tei­ta on mm. ihovoiteis­sa, silmätipois­sa ja vat­salääkkeis­sä. Näitä on ollut Kelan kor­vauk­sel­la jo vuosia, joten ihan äsken muu­tok­set eivät ole tapahtuneet.
  PKV-lääkkeis­sä yksinker­tais­in­ta olisi ottaa ne kaik­ki pois Kelan kor­vauk­sil­ta, ehkäpä kodei­i­ni-parase­ta­moli-yhdis­telmä­valmis­tei­ta ja joitakin opi­aat­te­ja luku­unot­ta­mat­ta, joi­ta käytetään kivun­hoi­dos­sa. Kaik­ki rauhoit­ta­vat bentso­di­at­sepi­init ja niiden johdok­set tulisi pois­taa kaikissa pakkauskokolu­okissa kor­vauk­sil­ta. Kor­vauk­si­in ei ole mitään perustei­ta, kos­ka näitä ainei­ta tulisi käyt­tää käypähoito­su­osi­tusten mukaan korkein­taan muu­tamia viikkoja.

 14. Se, että lääke­valmiste vaatii lääkemäräyk­sen (reseptin) ja onko se kor­vat­ta­va eivät liity mitenkään toisi­in­sa. Sen mitä saa myy­dä ilman lääkemääräys­tä päätetään lääke­laitok­ses­sa ja kor­vat­tavu­udet STM:n alaises­sa hintalautakunnassa.

  Esimerkik­si umme­tus­lääk­keet ja silmäti­pat saat­ta­vat olla etenkin isom­mis­sa pakkauk­sis­sa perusko­r­vat­tavia. Kor­vat­tavu­us tosin vaatii lääkemääräyk­sen ja usein nämä ihmiset (esim van­huk­set) käyt­tävät sään­nöl­lis­es­ti ummetuslääkettä.

  Lääkeku­lu­jen kat­toon las­ke­taan vain kor­vat­ta­vat lääk­keet, eli ei kor­vat­tavia lääk­keet eivät siihen kuulu.

  (Myön­nän: alku­peräisessä postauk­ses­sani oli virhe, jon­ka olen nyt poistanut/OS)

 15. Tässä voi nyt olla myös väärinkäsi­tys. Itse­hoito­tuot­teis­sa siis on usei­ta valmis­tei­ta, joista saa Kela-kor­vauk­sen, mikäli lääkäri on kir­joit­tanut ne resep­tille. Samo­ja tuot­tei­ta saa kor­vauk­set­ta ilman resep­tiäkin. Esimerkik­si 200 tai 400 gram­man pakkauk­sia ihovoitei­ta saa Kela-kor­vauk­sel­la resep­til­lä, mikäli lääkäri vielä kir­joit­taa resep­ti­in taikasanat : “pitkäaikaisen iho­sairau­den hoitoon”.

 16. Olen ajatel­lut, että Bri­tan­ni­as­sa ei voitaisi kek­siä oikeas­t­aan mitään kovin näp­pärää julk­ispalvelui­hin liittyvää. 

  Mut­ta täkäläi­nen lääkeko­r­vaussys­tee­mi on aika hyvä. Siinä on Pre­scrip­tion charge, joka on tänä vuon­na £7,10. Noin 10 eri­laista eri­ty­is­ryh­mää saa lääk­keen­sä ilman tätä kustannusta. 

  Mut­ta siis tuos­sa aja­tus on se, että kun jokainen lääkepaket­ti mak­saa 7,10, sys­tee­mis­sä halpo­ja lääkkeitä käyt­tävät sub­ven­toi­vat jär­jestelmän sisäis­es­ti kalli­ita lääkkeitä. 

  Suomes­sa aika moni lääke on alle kymme­nen euroa tai nykykurs­seil­la hiukan alle. Geneeriset antibiootit jne. mak­sanevat oikeasti alle pun­nan paket­ti, joten ne gen­eroi­vat rahaa jär­jestelmään, ja kalli­in lääk­keen osta­ja saa muikean subvention. 

  Mut­ta kun resep­tien mas­sat ovat nois­sa halvois­sa lääkkeis­sä, olemn ymmärtänyt, ettei tähän sys­teemi­in tarvitse äyskäröidä ihan mah­dot­tomasti verorahaa. 

  Byrokra­tia ainakin on kevyt, kos­ka ei tarvi­ta mitään viras­toa myön­tämään noi­ta mak­sukat­to-oikeuk­sia ja pläräämään kuitteja. 

  Eri­ty­is­ryh­mään kuu­lu­mista ei valvota mitenkään muuten kuin “pis­tokokeil­la” (= Bri­tann­ian tapauk­ses­sa ei ollenkaan), kos­ka petkut­ta­ja aiheut­taa kuitenkin vain £7,10 suu­ruisen tap­pi­on eikä mah­dol­lis­es­ti sato­ja euro­ja kuten Suomen systeemissä.

 17. Hyvä on, usko­taan. Jos lääkäri kir­joit­taa reseptin itse­hoitolääk­keeseen, siihen voi siis saa­da sv-kor­vauk­sen Muistin väärin. Tuol­lainen säästöe­hdo­tus on kyl­lä joskus ollut, mut­ta se ei siis sit­tenkään toteu­tunut. Muis­tan sen siitä, että vas­tustin aja­tus­ta jyrkästi. Poistin väit­teen alku­peräis­es­tä postauk­ses­ta, jot­ta en leivit­täisi väärää tietoa. 

 18. Korkean vero­tuk­sen Suomes­sa sairas­t­a­mi­nen on kallista. Vaka­va sairaus ajaa per­heitä taloudel­liseen katas­trofi­in. Eri­laiset omavas­tu­ut ja pikku­mak­sut ovat myrkkyä ihmiselle joka ei vaka­van sairau­den vuok­si voi olla työssä pitkään aikaan. Espan­ja on Suomea inhimil­lisem­pi — vaik­ka köyhempi.

 19. Osmo sanoo:

  “Hyvä on, uskotaan!”

  Tämä on jo nyt Suomen his­to­ri­aa ja nämä sanat tule­vat saa­maan paikkansa kansakun­nan suur­mi­esten muis­te­tumpi­en lausah­dusten joukossa. 

  Nukun nyt yön yli ja kat­son tämän huomen­na uud­estaan, että onko tämä tot­ta. Ihan vielä ei nip­istämäl­läkään onnistu.

 20. Oden blo­gis­saan esit­tämä aja­tus on kyl­lä tarkem­man selvi­tyk­sen väär­ti. Lääkeko­r­vauk­si­in käytet­tävis­sä ole­vat rahat kan­nat­taisi käyt­tää siten, että kor­vauk­sia saa­vat eniten ne, jot­ka kor­vauk­sia eniten tarvit­se­vat, eli paljon sairas­ta­vat ja sairauk­sis­taan paljon mak­sa­vat. Joitakin kymppe­jä vuodessa lääkkeisi­in käyt­tävät eivät tarvitse kor­vauk­sia, sen sijaan usei­ta sato­ja euro­ja mak­sa­vat tarvitsevat. 

  Mut­ta epäilen että asi­as­ta päät­tävil­lä olis rohkeut­ta tehdä täl­laista muu­tos­ta, sil­lä sadat tuhan­net ihmiset (=useim­mat lääkkeitä osta­vat) menet­tävi­sivät täl­laises­sa uud­is­tuk­ses­sa pienen sum­man rahaa vuosit­tain. Näi­den ääniä poli­itikot eivät var­maankaan ole valmi­ita riskeer­aa­maan. Ei vaik­ka mm. pien­i­t­u­loiset paljon sairas­ta­vat van­huk­set saisi­vat suuren hyö­dyn ja helpo­tus­ta taloudel­liseen ahdinkoonsa.

 21. “Myös esimerkik­si laihdutus‑, erektiohäiriö‑, mieliala- ja lääkkei­den sivu­vaiku­tusten hoitoon tarkoitet­tui­hin lääkkeisi­in saate­taan tur­vau­tua aika lep­suin perustein. Syy ei ole niinkään asi­akkaan. Ajan henkenä nyt vain näyt­tää ole­van mah­dol­lisim­man help­po elämä ja yhteiskun­nal­lis­ten ja elämän­ta­paon­gelmien hoit­a­mi­nen lääkkeillä.”

  Tal­laista usein kuulee vaitet­ta­van. Kuin­ka moni mies menee ter­veyskeskuk­seen valit­ta­maan erek­tio­hairi­o­ta, jos se ei ole todel­li­nen ongel­ma? Enta­pa lihavu­us, moniko vakavasti yli­pain­oinen pystyy pudot­ta­maan pain­on­sa pysy­vasti nor­maal­i­ta­solle ela­man­ta­pa­muu­tok­sel­la? Masen­nuk­ses­takin on aina help­po jeesustel­la, kun ei satu oma­lle kohdalle. Halvem­paa tietysti olisi, jos kaik­ki masen­tuneet paat­taisi­vat tanaan ihan vaan “ryhdis­taytya”.

  Jos joil­lain naista edel­la­maini­tu­ista sairauk­sista on yhteiskun­nal­lisia syi­ta, niihin pitaa tietenkin puut­tua, mut­ta mik­si tulisi lopet­taa jo sairas­tunei­den ihmis­ten auttaminen?
  Jos ela­man­ta­pa­sairauk­sien hoitoa halu­taan vahen­taa, niin aloite­taan vaik­ka urheilu­vam­moista. Saastyy pit­ka penni.

 22. Mielestäni jos on niin ter­ve, että selviää vuosit­tai­sista lääkeku­luista sum­mal­la, joka pysyy alle nykyisen omavas­tu­un, voi onnitel­la itseään, onnea, korkeampia voi­mi jne, ja mak­saa täl­laiset vähäiset lääkekus­tan­nuk­sen­sa tyy­tyväisenä hymyssä suin pois, ilman val­tion avustuksia.

  On hyvä, että Kelan rahat voidaan kohden­taa sinne, mis­sä tarve on oikeasti suuri ja kulut sen mukaiset.

 23. “Ennem­minkin kuin hal­li­tus vs. lääkkeitä kulut­ta­va kansa-asetel­maa, pitäisi yrit­tää oikoa kansa vs. lääkkeitä myyvät fir­mat-asetel­maa. Mikä onkaan lääke­fir­malle mukavam­paa kuin myy­dä lääkkeitä, jot­ka ovat kalli­ita ja joi­ta syödään lop­puikä? Dia­betes­ta voitaisi­in hoitaa leikkauk­sel­la tai hiil­i­hy­draat­tit­toma­l­la ruokavali­ol­la insuli­inin sijaan, enkä nää siinä järkeä että sydän­vaivaisel­la yritetään laskea koles­tero­lia sta­ti­ineil­la nor­maal­i­ta­soa alemmas.”

  Lääkärithän hoidoista päät­tää (poti­laan suos­tu­muk­sel­la), eikä lääke­fir­mat. Mä en tajua tätä jatku­vaa lääke­fir­mo­jen demon­isoin­tia. Lääke­fir­mat kehit­tävät ja tuot­ta­vat lääkkeitä, eivät ne voi pakot­taa yhtään poti­las­ta pop­si­maan hei­dän pillereitään.

 24. Rot­wang:

  “Lääke­fir­mat kehit­tävät ja tuot­ta­vat lääkkeitä, eivät ne voi pakot­taa yhtään poti­las­ta pop­si­maan hei­dän pillereitään.”

  Sinivihreä:

  Näin juuri. Lisäisin vielä sen, että lääkkei­den korkea hin­ta on, val­tion ohel­la, vakavasti sairaan hyvä ja läheinen ystävä. Korkea hin­ta on käytän­nössä paras käytet­tävis­sä ole­va moti­ivi sille, että lääk­i­tys­tä jatkos­sakin kehitetään.

 25. “Näin juuri. Lisäisin vielä sen, että lääkkei­den korkea hin­ta on, val­tion ohel­la, vakavasti sairaan hyvä ja läheinen ystävä. Korkea hin­ta on käytän­nössä paras käytet­tävis­sä ole­va moti­ivi sille, että lääk­i­tys­tä jatkos­sakin kehitetään.”

  Joo‑o. KELA:han tässä parhaansa mukaan lyö kapu­loi­ta rat­taisi­in painaes­saan väk­isin (kor­vat­tavu­udel­la kiristämäl­lä) hin­to­ja mil­tei alle kan­nat­tavu­us­ra­jan. KELA siis sekä ostaa että mak­saa. Mis­sähän muual­la moinen jääviys menisi läpi? Sit­ten on vielä hyväksyt­ty uusi viite­hin­ta­jär­jestelmä, joka tarkoit­taa käytän­nössä sitä, että halvin fir­ma palk­i­taan, ts. se rep­pu­fir­ma, joka kyhää tuhruisia pil­leriko­pi­o­taan kasaan jos­sain hökkelipajassa.
  Kehit­tele siinä sit­ten lääkkeitä. Kehi­tyskus­tan­nuk­set ovat noin mil­jar­di 10–15 vuo­den ajalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.