Anni Sinnemäestä tulee hyvä puheenjohtaja

Vihrei­den puheen­jo­hta­javaal­ista näyt­tää tule­van vähän tyl­sä. Ehdokkai­ta on tasan yksi, Anni Sin­nemä­ki. Tämä on pet­tymys sikäli, että piti kokeil­la suo­raa jäsenäänestys­tä muille malliksi.

Rock-sanoit­ta­ja Sin­nemä­ki ei tun­nu ole­van kaikkien vihrei­den äänestäjien mieleen. Tätä kuvaa se, että moni on ottanut yhteyt­tä jopa min­u­un ja pyytänyt ryhtymään uud­estaan puheen­jo­hta­jak­il­paan. Tiedok­si kaikille: ei ole mitenkään mah­dol­lista, että puheen­jo­hta­ju­udessa ryhdytään vuorottelemaan.

Ei ollut aikanaan min­unkaan mieleeni aikanaan, kun Anni pudot­ti eduskun­nas­ta Pekka Haav­is­ton. Min­ul­la oli sil­loin Annia kohtaan hyvin samat ennakkolu­u­lot kuin monel­la tun­tuu yhä ole­van, mut­ta ne kari­si­vat nopeasti.

Voi kuu­lostaa yllät­tävältä, mut­ta Anni vas­taa ajat­te­lu­taval­taan min­ua enem­män kuin yksikään vihrei­den aiem­pi puheen­jo­hta­ja — siis ajat­te­lu­taval­taan, ei mielip­iteiltään. Tämä tarken­nus vain, jot­ta Tui­ja ja kak­si Pekkaa eivät loukkaan­tu­isi. Anni on tavat­toman lah­jakas, poli­it­tis­es­ti kaukonäköi­nen ja ajat­te­lu­taval­taan loogi­nen. Se, mikä min­ua eri­tyis­es­ti ilah­dut­taa on, että hän näkee vaivaa sen pohtimiseen, mil­laiseen lop­putu­lok­seen mikin toi­mi johtaa. Eron näkee siinä, halu­aako paran­taa pieni­palkkaisten ase­maa nos­ta­mal­la min­imi­palkkaa vai alen­ta­mal­la pieni­palkkaisen verotusta. 

Sanoin joskus, että eduskun­nas­sa on alle puoli­tusi­naa kansane­dus­ta­jia, jot­ka ymmärtävät, miten kun­tien val­tiono­su­usjär­jestelmä toimii. Luin Annin yhdek­si heistä.  Kaik­ki, jot­ka ovat tutus­tuneet Anni­in lähem­min, ovat hänestä hyvin vaku­ut­tunei­ta, niin liit­to­laiset kuin vastustajatkin.

Annin ongel­ma on ulkoinen ole­mus ja eri­tyis­es­ti puheta­pa, jot­ka eivät sovi lainkaan yhteen hänen viisaut­en­sa kanssa. Minus­ta täl­laiset asi­at on osat­ta­va ohit­taa — eivät nuo asi­at min­ul­lakaan mitenkään kun­nos­sa olleet, minkä vuok­si ään­imääräni kehi­tys oli aikanaan varsin hidas­ta. Mik­si muuten on häpeäl­lisem­pää puhua helsin­gin mur­ret­ta kuin savon tai turun murretta?

Anni istuu Helsingis­sä kult­tuuri­lau­takun­nas­sa sen vara­puheen­jo­hta­jana. Ei heti tule mieleen puolue­jo­hta­jaa, jol­la olisi kult­tuu­ri­taus­ta — anteek­si, Claes Ander­s­son tietysti.  Anni on kuitenkin myös yleis­poli­itikko, paljon enem­män kun Claes Ander­s­son. Hän ymmärtää niin sosi­aal­i­tur­vaa kuin liiken­nepoli­ti­ikkaakin. Hänel­lä on aivan häm­mästyt­tävä oppimiskyky.

Hänestä tulee hyvä puheen­jo­hta­ja. Onnek­si hänel­lä on kak­si vuot­ta aikaa vaku­ut­taa myös vihrei­den äänestäjät siitä.

63 vastausta artikkeliin “Anni Sinnemäestä tulee hyvä puheenjohtaja”

 1. Se vähä, mitä Sin­nemäen jut­tu­ja olen kat­sel­lut ja kuun­nel­lut, niin hän vaikut­taa san­gen älykkäältä ja tarkkanäköiseltä. 

  Oma ennakkolu­u­loni liit­tyy tasa-arvokysymyk­seen, jon­ka olen jo aiem­min nos­tanut esi­in. Sin­nemäelle ei ole tulos­sa haas­ta­jia ja tiedän mon­en omaan tapaani pohdiskel­e­van että onko miehen edes teo­ri­as­sa mah­dol­lista näkyvis­sä olevas­sa tule­vaisu­udessa tul­la val­i­tuk­si puheen­jo­hta­jak­si? Jotenkin tätä pelkoa lievit­täisi, jos sel­l­ainen haas­ta­ja olisi ole­mas­sa ja puheen­jo­hta­ju­ud­es­ta käytäisi­in avoin kisa, oli tulos sit­ten mitä hyvänsä.

 2. Aivan kohtu­ullista että pääkaupunkiseudun varhaiskes­ki-ikäis­ten nais­ten puolueel­la on pääkaupunkiseu­tu­lainen varhaiskes­ki-ikäi­nen naispuheenjohtaja.

  Maaseudul­la val­in­ta edis­tää puolueen asi­aa toki yhtä hienos­ti kuin kepun eten­e­m­i­nen kaupunkei­hin käy Van­hasen tai kenen tahansa kärkikepulin johdol­la, mut­ta kyl­lä puolueen pitää silti ulospäinkin äänestäjiltään näyt­tää edes aika ajoin.

  Nuori­in naisi­in val­in­ta vedonnee kyl­lä itse asi­as­sa maaseudul­lakin. Mut­ta puolueen ongel­ma onkin miehissä jo nyt, ja kovin voimakkaasti ei kan­nat­taisi sukupuolipo­lar­isoitua mis­sään tapauk­ses­sa. Siinä onkin Sin­nemäen tärkein tehtävä — miten saa­da puolueen kan­na­tus nousu­un miesten parissa?

 3. Vihreil­lä on tähän men­nessä ollut kahdek­san pöuheen­jo­hta­jaa (Yhtä mon­ta kuin Maalais­li­it­to-Keskustapuolueel­la!) joista neljä miestä ja neljä naista.

  Oras Tynkky­sen soisin astu­van kisaan mukaan, mut­ta tämä ei halua. Ville Niin­istössä olisi myös ainesta.

 4. Se on vähän turha “käskeä” ihmisiä ohit­ta­maan ulkoiset seikat, kos­ka niiden huomioimi­nen ei ole vält­tämät­tä tietoista. 

  Sin­nemä­ki on karkean ja kolkon oloinen ja puheääni on suo­ras­taan ruma. Puolueen puheen­jo­hta­ju­us on kaiken osmo­maisen lah­jakku­u­den ja loogisu­u­den ohel­la edus­tamista. Edus­tavu­us on osa ammat­ti­taidon kokon­aisu­ut­ta, ei sitä voi sivu­ut­taa omana lokeronaan.

  Osmol­la on huono artiku­laa­tio, mut­ta siinä ei ole mitään epäsym­pa­at­tista toisin kuin min­un mielestäni Sin­nemäen esiintymisessä. 

  Että vähän ojas­ta allikkoon vihreät menos­sa mielestäni.

 5. Tiedemies: kuten Soin­in­vaarakin jo havain­nol­listi, kyl­lä mies voi päästä Vihrei­den puheen­jo­hta­jak­si hyvinkin. Tai mihin tahansa muuhun hom­maan, johon erit­täin tasa-arvoti­etoinen puolue voi akti­ive­jaan vali­ta (min­is­teri, puolue­val­tu­us­ton jäsen, lau­takun­ta­paikat, paikallisy­hdis­tyk­sen pj, jne).

  Ongel­mak­si tulee miehelle päästä Vihrei­den kansane­dus­ta­jak­si. Tai kun­nan­val­tu­ute­tuk­si. Tätä kun ei ratkaise puolue vaan äänestäjät. Ja Vihrei­den äänestäjät tun­tu­vat äänestävän use­am­min naista.

  Itse asi­as­sa äänestäjiltä jonkin­laista tukea saa­neen miesvihreän on luul­tavasti helpom­pi nous­ta eri­laisi­in asemi­in puolueessa kuin vas­taa­van tuen saa­neen naisen. Kun puolue pyrkii sukupuolten tas­a­puoliseen määrään eri­lai­sis­sa tehtävis­sä, ja miehiä on tar­jol­la vähem­män, on hei­dän helpom­pi edetä.

 6. Tässä sitaat­ti tule­val­ta vihrei­den puheenjohtajalta: 

  “[..]vaik­ka olen Vihreän liiton kansane­dus­ta­ja ja akti­ivipoli­itikko, olen peru­sole­muk­seltani vasem­mis­to­lainen ja viih­dyn Vihrei­den bileitä parem­min vasem­mis­ton­uorten bileis­sä ja Paa­vo Arhin­mäen kaltais­ten pro­le­tari­aatin edus­ta­jien kanssa.”

 7. “Sin­nemäelle ei ole tulos­sa haas­ta­jia ja tiedän mon­en omaan tapaani pohdiskel­e­van että onko miehen edes teo­ri­as­sa mah­dol­lista näkyvis­sä olevas­sa tule­vaisu­udessa tul­la val­i­tuk­si puheenjohtajaksi?”

  Eiköhän hyvä tyyp­pi tule val­i­tuk­si täysin riip­pumat­ta sukupuolestaan? Tai näin on ainakin naisille jo kym­me­nien vuosien ajan tolkutettu 😉

 8. Osmo:“Rock-sanoittaja Sin­nemä­ki ei tun­nu ole­van kaikkien vihrei­den äänestäjien mieleen.”

  Ei rock-sanoit­ta­jataus­ta ketään pahen­na. Jos ei vält­tämät­tä paran­nakaan. Ampukaa komis­saar­it nuo hul­lut koirat tulee var­maan siteer­atuk­si Suomen Sisun pal­stoil­la lähivu­osi­na aika usein. Vaik­ka se ei edes ole Anni Sin­nemäen sanoitus…

  Osmo:“Minulla oli sil­loin Annia kohtaan hyvin samat ennakkolu­u­lot kuin monel­la tun­tuu yhä ole­van, mut­ta ne kari­si­vat nopeasti.”

  Niin. Jos ajat­telit, että taas yksi yli­ak­ti­ivi­nen, joka Kan­nat­taa Kaikkia Hyviä Asioi­ta ja Vas­tus­taa Kaikkia Paho­ja Asioi­ta mut­ta jol­la omat fiilik­set ja makuasi­amielip­i­teet menee Hyvien Asioiden kanssa sekaisin, niin samoin ajat­telin minäkin. AS ei tosin ole ain­oa Arka­di­an­mäel­lä, mis­sään puolueessa tai ikälu­okas­sa ja kum­mas­sakaan sukupuo­lessa, jos­ta olen ajatel­lut noin:/

  Osmo:“Se, mikä min­ua eri­tyis­es­ti ilah­dut­taa on, että hän näkee vaivaa sen pohtimiseen, mil­laiseen lop­putu­lok­seen mikin toi­mi johtaa.”

  Juuri tästä en ole vieläkään ihan vaku­ut­tunut. Mut­ta aika näyt­tää, ja vihrei­den sisäi­nen asi­a­han se on.

  Osmo:“Annin ongel­ma on ulkoinen ole­mus ja eri­tyis­es­ti puheta­pa, jot­ka eivät sovi lainkaan yhteen hänen viisaut­en­sa kanssa. Minus­ta täl­laiset asi­at on osat­ta­va ohit­taa — eivät nuo asi­at min­ul­lakaan mitenkään kun­nos­sa olleet, minkä vuok­si ään­imääräni kehi­tys oli aikanaan varsin hidas­ta. Mik­si muuten on häpeäl­lisem­pää puhua helsin­gin mur­ret­ta kuin savon tai turun murretta?”

  Öh? Enpä ole koskaan ajatel­lut että tei­dän kum­mankaan habituk­ses­sa olisi vikaa.
  Anni S:n puheta­pa on kieltämät­tä toisi­naan vähän ylipon­te­va, jankkaa­va lyhyessäkin puheen­vuorossa — joskus tun­tuu kuin hän halu­aisi syödä mikro­fonin — mut­ta sehän on
  a)sivuseikka
  b)parempi kuin mumiseminen.

  Sta­dia saa ja pitääkin eduskun­nas­sa puhua. Ville Itälän Turun mur­ret­takin pilkat­ti­in aivan suot­ta. Turku on ollut Hansakaupun­ki sato­ja vuosia ennen kuin Suo­mi oli minkään sortin kokonaisuus
  (en ole Turusta:).

  Niin; jokin siinä maail­man­jäsen­tämis­tavas­sa — tai snois­inko jopa men­taal­i­maise­mas­sa — jota vieläkin joskus koen Anni Sin­nemäen edus­ta­van, vain tök­sähtää. Ja tiedok­si: se EI ole:
  ‑nuoru­us (eihä AS edes ole niin nuori, vähän van­hempana Ris­to Ryti taisi johtaa Suomen Pankkia kriisiaikana:)
  ‑naiseus
  ‑eikä myöskään vihreys.

  Mut­ta olen oikein mielel­läni väärässä.

 9. Pelkään Sin­nemäessä eniten sitä, että hänen mukanaan puolue leimataan entistä enem­män “punav­i­her­fem­i­nis­tisek­si” vaik­ka se olisi kuin­ka väärä tai harhaan­jo­hta­va käsi­tys hänen yhteiskun­nal­li­sista mielipiteistään.

  Minus­ta kaverei­den poli­it­ti­sista mielip­iteistä ei voi kauheasti mitään päätel­lä. Minäkin tykkään yleen­sä “pro­le­taarien” bileistä enem­män, täl­lä ei ole mitään tekemistä talous­poli­it­tis­ten näke­mys­teni kanssa.

 10. Olisi erit­täin mie­lenki­in­toista saa­da tietää Annia eduskun­tavaaleis­sa äänestänei­den sukupuolijakauma. 

  Puh­taal­ta mutu-tun­tu­mal­ta heit­täisin että se saat­taa olla jopa kaik­ki saare­latiu­ralap­in­ti­etkin huomioiden koko eduskun­nan nais­val­taisin. Kor­jatkaa toki jos olen mielestänne väärässä ja olen uno­htanut jonkun ylivoimaisen nimen.

  Tämä seik­ka on mielestäni erit­täin merkit­tävä. AY-työväen- ja maaseudun puolueet kutis­tu­vat luon­nol­lisen pois­tu­man kaut­ta. Nais­ten puolueel­la tätä ongel­maa ei ole ja kaik­ki voi näyt­tää kovinkin hyvältä — aikansa. 

  USA:n Repub­likaaneille hymähdel­lään siitä että julk­isu­ut­ta saavis­sa tilaisuuk­sis­sa estradil­la ovat kaik­ki tapah­tu­man 5 tummaihoista. 

  Miehillä on var­masti huo­mat­tavasti parem­mat mah­dol­lisu­udet päästä Vihreis­sä näkyvi­in asemi­in kuin naisil­la, mut­ta aika onneton­ta­han se on kun tämä tarkoit­taa tas­apain­oilua fal­ski­u­den ja näen­näis­tasa-arvon välimaastossa.

 11. Ehkä tele­vi­siot­to­muuteni takia ulkoinen ole­mus tai puheta­pa eivät juuri huo­le­ta. Kun­non kisa pitäisi kuitenkin olla, että ehdokkaiden mielip­i­teet ja kom­pe­tenssi tule­vat näkyville. Sanois­in että haas­ta­jien löy­tymi­nen on puolueelle uskottavuuskysymys.

 12. Luul­tavasti Sin­nemä­ki val­i­taan. Min­ua vähän ihme­tyt­tää tämä vihrei­den miesten valit­telu nais­ten yli­val­las­ta puolueessa. Eikös val­ta ole hyvä ottaa kun se on tar­jol­la. Nyt naiset ottavat.

  Vihreät miehet valit­ta­vat huonoa äänisaal­is­taan. Tästä voi ajatel­la seuraavaa:

  1- vihrei­den kan­nat­ta­jista 70% on naisia. Nämä naiset ovat fem­i­nis­te­jä ja äänestävät naista
  2- vihrei­den kan­nat­ta­jista 30% on miehiä. Nämä miehet ovat fem­i­nis­te­jä ja äänestävät usein naista
  3- vihrei­den miese­hdokkaat valit­ta­vat että heitä ei äänestetä. Nämä samaiset miese­hdokkaat ovat fem­i­nis­te­jä ja äänestävät usein naista
  4- vihreät naise­hdokkaat vetoa­vat nykyiseen äänestäjäkun­taan. Mik­si tätä pitäisikään muuttaa?
  5- Vihreät miese­hdokkaat eivät ole kyen­neet laa­jen­ta­maan puolueen kan­na­tus­ta fem­i­nis­tis­es­ti ajat­tel­e­van piirin ulkop­uolelle. Kan­nat­taisi kuitenkin yrit­tää, kos­ka tämä on itse asi­as­sa hei­dän ain­oa mah­dol­lisuuten­sa saa­da kannatusta
  6- Vihreät mielipi­de­jo­hta­jat tasa-arvo ‑asiois­sa ovat femimis­te­jä ja naisia. Miehet peesaa­vat fem­i­nis­min nimis­sä eli nais­ten annetaan kuu­lua eikä heitä haasteta
  7- kiireinen vihreä äänestäjä ei aina ehdi pere­htyä vihrei­den miesten fem­i­nis­mi­in vaan pelaa var­man päälle ja äänestää naista jon­ka sukupuoli vaku­ut­taa äänestäjän
  8- vihreät miehet ovat pet­tyneitä siihen, että naisäänestäjät eivät toimikaan tasa-arvo ‑ideaalin mukaan vihreän puolueen sisäl­lä vaan biologi­nen sukupuoli ratkaisee sit­tenkin. Samat miehet ovat muual­la tais­telleet nais­ten puoles­ta, mut­ta nyt oman liik­keen sisäl­lä naiset eivät sit­ten kan­na­ta heitä

  Point­ti siis on, että vihrei­den miesten on mah­do­ton­ta nous­ta alen­nusti­las­taan, jos he eivät saa kan­na­tus­ta ns. taval­lisil­ta miehiltä tai naisil­ta, jot­ka eivät peri­aat­teesta äänestä naista. Miten tämä voisi olla mahdollista?

  Mut­ta: ei ole toisaal­ta mitään syytä mik­si emme hyväksy­isi vihre­itä täl­laise­naan. He ovat kan­nat­ta­jien­sa näköi­nen puolue.

 13. Anni Sin­nemäen val­in­ta puheen­jo­hta­jak­si on luon­nol­lista, väistämätön­tä ja ihanaa. Yhtä luon­nol­lista, väistämätön­tä ja ihanaa on vihrei­den pro­filoi­tu­mi­nen tule­vaisu­udessa yhä selkeäm­min nais­ten puolueek­si, mikä on hieno asia, kos­ka se vier­aan­nut­taa vihrei­den miespuolisia kannattajia.

 14. Tiedemies:
  “Pelkään Sin­nemäessä eniten sitä, että hänen mukanaan puolue leimataan entistä enem­män “punav­i­her­fem­i­nis­tisek­si” vaik­ka se olisi kuin­ka väärä tai harhaan­jo­hta­va käsi­tys hänen yhteiskun­nal­li­sista mielipiteistään”

  Eikö Sin­nemä­ki sit­ten olekaan punav­i­her­fem­i­nisti? Mik­si sit­ten Sin­nemäestä tulee ensim­mäisek­si mieleen punaviherfeministi?

  Juha:
  “Luul­tavasti Sin­nemä­ki val­i­taan. Min­ua vähän ihme­tyt­tää tämä vihrei­den miesten valit­telu nais­ten yli­val­las­ta puolueessa. Eikös val­ta ole hyvä ottaa kun se on tar­jol­la. Nyt naiset ottavat”

  Tuol­laisel­la mielip­i­teel­lä varuste­tun puolueen val­i­tus tasa-arvon puut­teesta mm. pankin- ja yri­tysjo­hta­jien sukupuolierois­sa kuu­lostaa hyvin ontol­ta. Käytännnössä Vihrei­den eduskun­taryh­mä todis­taa vain sen, että vihreis­sä kaik­ki ovat tasa-arvoisia, mut­ta nainen on vähän tasa-arvoisem­pi kuin mies.

 15. Hyvä esimerk­ki vihrei­den tasa-arvoa­jat­telus­ta on Heli Järvisen haas­tat­telu MTV3:ssa, jota mm selviää että nais­ten 33% osu­us panki­jo­hta­jista on huu­ta­va vääryys, kun taas miesten 36% osu­us vihrei­den eduskun­taryh­mässä on vain osoi­tus main­ios­ta tasa-arvosta!

  http://www.mtv3.fi/helmi/hyvinvointi/vaalit/nainen_politiikassa.shtml?690870

  Suo­rat lainaukset:
  “Naiset eivät ole tasa-arvoises­sa tilanteessa miesten kanssa. Pank­in­jo­hta­jista 33% on naisia”

  “Eduskun­taryh­mämme 14 jäsen­estä 9 on naisia. (36% miehiä, toim. huom) … Voin hyväl­lä oma­l­latun­nol­la sanoa, että nainen on puolueessamme eri­no­maisen tasa-arvoinen.””

  Mik­si nais­ten 33% osu­us on epä­tasa-arvoa mut­ta miesten 36% osu­us tasa-arvoa? Onko tasa-arvo oikeasti kiin­ni kolmes­ta pros­ent­tiyk­siköstä vai siitä, että ain­oas­taan naista voidaan syrjiä?

 16. Ihmiset tekevät tärkeitä päätök­siä pääasi­as­sa tun­nepo­h­jal­ta. Niin san­ot­tu ratio­naa­li­nen ajat­telu on vah­vasti tun­tei­den läpäisemää. Tämä pätee myös poli­ti­ikkaan ja äänestämiseen.

  Mielestäni tärkein­tä olisi miet­tiä puheen­jo­hta­jaa valit­taes­sa sitä, että vihreä puolue kas­vaisi tule­vaisu­udessa. Vain siten sen äänestäjien kan­ta voi todel­la kuu­lua tässä yhteiskun­nas­sa. Sin­nemä­ki voi olla erit­täin fik­su ja lah­jakas, mut­ta tämä ei lop­ul­ta ole keskeis­in­tä. Sin­nemä­keen samais­tu­vat ja hän­tä kan­nat­ta­vat ihmiset äänestävät joka tapauk­ses­sa vihre­itä tai osa ehkä vasem­mis­toli­it­toa. Suurten puoluei­den suun­nas­ta ei löy­dy juuri ihmisiä, joiden äänet Sin­nemä­ki vihreille toisi. Hän voisi ehkä tuo­da hiukan äänestäjiä vasem­mis­toli­itos­ta mut­ta karkot­taisi ainakin yhtä paljon kokoomuk­seen. Maakun­tien kaupunkien sekä nuorem­mas­sa että van­hem­mas­sa väestössä on val­ta­va poten­ti­aali vihrei­den kan­natuk­selle, mut­ta se pitäisi osa­ta hyö­dyn­tää ajat­tele­mal­la asioi­ta edes het­ki myös kansalais­ten näkökul­mas­ta. Tämä tun­tuukin ole­van vihreille aivan mah­do­ton­ta. Sin­nemäen valin­nal­la olisi juuri sel­l­ainen psykologi­nen vaiku­tus suureen enem­mistöön, mikä rin­ta kaarel­la paasaaval­la muu­toskon­sul­til­la on 55-vuo­ti­aaseen insinööri­in. Pitää osoit­taa, että tietää mis­tä puhuu ja että jakaa tämän saman todel­lisu­u­den kuun­teli­jan kanssa. Sin­nemä­ki ei pysty tähän 20–60 tuhan­nen asukkaan kaupungis­sa asu­van henkilöau­toil­e­van riv­i­taloa­su­jan suhteen. 

  Eikö se Ville Niin­istö voisi vielä harki­ta, vaik­ka per­heessä toinen puolue­jo­hta­ja onkin.

 17. Itse ihmette­len, mik­si Jyr­ki Kasvi ei kel­paa. Oma poikani on teekkari ja sanoo muuten vieras­ta­vansa Vihre­itä, mut­ta äänestää Kasvia, kos­ka tämä on hänen oman alansa edus­ta­ja ja ajaa asioi­ta, jota poikani pitää tärkeinä.

  Luu­lenkin, että ilman Kasvia, Vihrei­den Otaniemestä ja ylipäätään miehiltä saa­mat äänet oli­si­vat paljon pienemmät.

 18. Sin­nemäestä tulee mah­dol­lis­es­ti puheen­jo­hta­ja. Puolueen johtoon tarvi­taan var­masti “hyvä tyyp­pi”, joka vetoaa riit­tävän laa­jaan äänestäjäkun­taan. Enem­män kuin puheen­jo­hta­jan henkilö, itseäni kiin­nos­taa kuitenkin se, mil­lainen on puolue. Nyt näyt­täisi siltä, että per­in­teinen ympäristöpuolue on muut­tumas­sa tasa-arvopuolueeksi.

  Puheen­jo­hta­jan sukupuoles­ta. Nais­ten suus­ta olen kuul­lut, että naistyöy­hteisöis­sä olisi hyvä olla miesjo­hta­ja. Tätä kom­men­toin­tia mukaillen olisi ehkä paikallaan, että nais­puolueek­si pro­filoitu­vis­sa vihreis­sä, puheen­jo­hta­ja olisi mies.

 19. Min­un vil­pitön mielip­i­teeni on, että Anni on luon­nol­lisen kau­nis suo­ma­lainen nainen. En ymmär­rä mikä hänen ulkoises­sa ole­muk­ses­sa olisi vikana?

 20. LK: “Hän voisi ehkä tuo­da hiukan äänestäjiä vasem­mis­toli­itos­ta mut­ta karkot­taisi ainakin yhtä paljon kokoomukseen.”

  Juuri näin. Annil­la on var­masti kova kan­na­tus puolueväen kesku­udessa mut­ta hänen julk­isu­usku­val­laan ei puolueeseen uusia äänestäjäryh­miä tuo­da. Jos oman väestöryh­män tulk­it­sem­i­nen sal­lit­taan niin nuorista miehistä vihreät voivat saa­da puolelleen ne jot­ka ilmas­ton­muu­tok­sen jne. myötä etsivät muu­tos­ta “järkivihreistä” ratkaisu­ista. Tämäkin pieni joukko karkaa kokoomuk­sen näen­näis­es­ti vihrei­den lupausten perään sitä varmem­min mitä syvem­pään punav­i­her­fem­i­nis­mi­in vihreät vajoa­vat. Samal­la puolueen viimeisimpi­en puheen­jo­hta­jien aikana tapah­tunut uskot­tavu­us yleis­puolueena menetetään.

 21. Min­ua vähän ihme­tyt­tää tämä vihrei­den miesten valit­telu nais­ten yli­val­las­ta puolueessa. Eikös val­ta ole hyvä ottaa kun se on tarjolla.

  Itseäni ei huo­le­ta “nais­ten yli­val­ta” sinän­sä mitenkään. Min­ua huo­let­taa vihrei­den leimau­tu­mi­nen fem­i­nis­tipuolueek­si ja siten monien kaltais­teni miesten kaikkoami­nen puolueen kannattajakunnasta.

  Min­ulle on ihan sama, onko sub­stanssikysymyk­sis­sä mielipi­de peräisin mieheltä vai naiselta. Min­ua huo­let­taa kehi­tys — joko todel­li­nen tai koet­tu — että sil­lä oikeasti olisi merk­i­tys­tä. Sin­nemäen (mah­dolli­nen) val­in­ta puheen­jo­hta­jak­si pitäisi tapah­tua siten, että hänel­lä on haas­ta­ja, joka oikeasti on ehdol­la ja että lin­jauk­sis­sa tulee ilmi sub­stanssierot, jot­ka sit­ten vaku­ut­ta­vat puolueen kentän. 

  Nyt zetigeist on vähän sel­l­ainen, että miese­hdokkaat hymis­tel­lään pois kisas­ta jo ennen lähtövi­ivaa. Ja kuten sanoin, tämä ei vält­tämät­tä ole se, mitä oikeasti tapah­tuu puolueen sisäl­lä, vaan tämä on se, miten asia nähdään. Tai näin siis ainakin pelkään.

 22. Mielestäni keskustelu­navauk­ses­sasi oli puut­tei­ta. Ensik­si mainit­set, että Anni Sin­nemäen ulkoises­sa ole­muk­ses­sa ja puhetavas­sa on viko­ja, mut­ta sit­ten et yksilöi niitä suo­raan ja selkeästi, vaan vih­jailet ja annat ymmärtää. Luet­telepa nyt ne viat ulkoises­sa ole­muk­ses­sa, jos halu­at käy­dä keskustelua.

  Min­ua ei ole koskaan vaivan­nut Anni Sin­nemäen ulkoises­sa ole­muk­ses­sa tai puhetavas­sa mikään. Kun tarpeek­si kaivamme, jokaises­ta ihmis­es­tä löy­tyy kyl­lä riit­täväästi yhteisön normeista poikkeav­ia omi­naisuuk­sia, jot­ta voidaan naker­taa ihmisen ase­maa yhteisössä, jos halu­taan, mut­ta tämä edel­lyt­täisi Anni sin­nemäen kohdal­la mielestäni kiin­nos­tus­ta näi­den omi­naisuuk­sien esi­in kaivamiseen.

  Ratkai­se­vaa ymmärtääk­seni on, että jos se mitä sanoo ei ole riit­tävän sisältörikas­ta, pohdit­tua ja perustel­tua, voi per­soon­al­lis­es­ta ulkonäöstä, puhetavas­ta tehdä karikatyyre­jä ja käyt­tää näitä lyömäaseina.

  Min­ua jäi ihme­tyt­tämään merkintäsi.

 23. En pysty yksilöimään, kos­ka min­ua Annin puhetavas­sa tai ole­muk­ses­sa ei häir­itse mikään. Kir­joitin saa­mani pala­sut­teen perusteella.

 24. Sin­nemä­ki on kaupunki­lais­es­ta imagostaan huoli­mat­ta ajanut erit­täin hyvin koti­maan luon­non­suo­jelua. Tämän voi havai­ta vaik­ka googlaa­mal­la “sin­nemä­ki val­tiopäivä­toimet”. Oletet­tavasti hän kuun­telee mitä ympäristöjär­jestöt vies­tivät. Valitet­tavasti hän ei sukupuolen­sa vuok­si pysty hel­posti kas­vat­ta­maan asial­lista risupartaa.

 25. “8- vihreät miehet ovat pet­tyneitä siihen, että naisäänestäjät eivät toimikaan tasa-arvo ‑ideaalin mukaan vihreän puolueen sisäl­lä vaan biologi­nen sukupuoli ratkaisee sittenkin.”

  Nimeno­maan — ja siten aiheen ohi: tuo­hon sivu­seikkaan — sukupuoleen — sitä vaan tui­jote­taan, vaik­ka eihän sel­l­aisia ole, vaan sukupuo­let ovat yhteiskun­nan tuot­tamia kat­e­go­ri­oi­ta. Niis’son!

  Sivistynei­den ja etenkin sivistynei­den fem­i­nistien paris­sa kuu­luu ajatel­la, että sek­suaaliset käytän­nöt, suun­tau­tu­mi­nen ja pian kait myös syn­nyt­tämisen pitäisi jakau­tua vapaasti eri ihmis­ten kesken riip­pumat­ta siitä, mil­lainen fysi­ik­ka — ju nou, hmm hmmm hmm­mm — heil­lä on.

  Jostain luin esimerkin, että uudessa uljaas­sa maail­mas­sa voisi olla naisen ruumi­iseen kätkey­tynyt homosek­suaali mies. Hänen miehen­sä — ties vaik­ka nais­es­ta vielä tois­taisek­si leikkauk­sel­la oikeaan sukupuoleen­sa kor­jaa­mat­ta — voidaan saat­taa keino­hedelmöi­tyk­sel­lä raskaaksi.

  Ja sit­ten täl­lä pariskun­nan kakrul­la on kak­si naisen fysi­ikalla varustet­tua par­ra­ton­ta ja pip­pelitön­tä isäukkoa, joista toinen on syn­nyt­tänyt hänet. Mut­ta mikäs sen luon­nol­lisem­paa, sukupuo­lethan ovat siis yhteiskun­nan tuo­tamia. Eivätkö olekin?

 26. Mat­tiJ kir­joit­ti 8.12.2008 kel­lo 17:55
  “Sin­nemä­ki on kaupunki­lais­es­ta imagostaan huoli­mat­ta ajanut erit­täin hyvin koti­maan luonnonsuojelua.”

  Miten niin kaupunki­laisu­ud­es­ta huolimatta?

 27. Täysin Tiedemiehen lin­joil­la — jos Sin­nemä­ki menee sukkana sisään, on se huono jut­tu koko puolueelle. Ei sen vuok­si, että Sin­nemä­ki olisi huono ehdokas: sitä hän ei mis­sään nimessä ole. Ongel­ma on nimeno­maan Tiedemiehen mainit­se­ma nai­seis­tu­mis-ilmiö, jota Sin­nemäen yksimieli­nen val­in­ta vahvis­taisi. Samoin tätä punafem­i­nisti-meemiä. Saatan äänestää Sin­nemäkeä, mut­ta pidän äärim­mäisen tärkeänä, että hän saisi vas­tae­hdokkaan tai pari.

  Kir­joitin tästä äsken pitkähkön blogimerkin­nän, jos­sa erit­telin syitä sille, mik­si Sin­nemäen val­in­ta sukkana sisään on huono asia puolueelle ja erit­telin omat suosikkiehdokkaani puheen­jo­hta­jak­si: http://thexder82.livejournal.com/14989.html

  1. Otto Lehtipuu
  2. Mari Puoskari
  3. Oras Tynkkynen
  4. Jyr­ki Kasvi
  5. Anni Sinnemäki
  6. Ville Niinistö
  7. Miese­hdokas, joka ei ole pro­filoitunut punavihreänä

 28. Sin­nemäen puheääni, ainakin julk­i­sis­sa keskusteluis­sa, on ollut ‘naput­ta­va’ ja väritön, joka luo hel­posti kireän, kylmän, etäisen ja ylim­ielisen vaikutel­man, vaik­ka ihmi­nen ei olisikaan mitään näistä.

  Sin­nemäen koti­sivul­ta löy­tyvät hänen kir­joit­ta­mansa kolum­nit use­am­man vuo­den ajal­ta. Niitä yhdis­tää aka­teem­i­nen vasem­mis­to­laisu­us. Muut värit ovat mausteita.

  Kir­joituk­set ovat hyvin stereo­typ­isia viiteryh­mälleen, usein niiden sisäl­lön aav­is­taa jo ensim­mäi­sistä lau­seista. Kos­ka saman on kuul­lut aikaisem­minkin. Useil­ta henkilöiltä.

  Teen haas­teen: Voiko joku linka­ta sel­l­aisen kolumnin tai muun mielipi­dekir­joituk­sen, jos­sa Sin­nemä­ki osoit­taa ajat­telun luovu­ut­ta, omaperäisyyt­tä ja kokeil­e­vaa, epä­var­maa osin epäti­etoista etsimistä?
  Sel­l­ainen artikke­li jos­sa olisi per­soon­al­lisu­ut­ta, niin että voisi alle­vi­iva­ta Anni Sin­nemäen sen kir­joit­ta­neen. Ettei voisi sanoa, että yhtähyvin artikke­lin olisi voin­ut kir­joit­taa kuka tahansa parista tusi­nas­ta vihrei­den tai vasem­mis­toli­iton poliitikkoja.

  Häm­mästyt­tävä oppimiskyky vai häm­mästyt­tävä omak­sumiskyky? Perusk­oulu­aate toki on hämärtänyt eron näi­den kah­den välillä.

  Min­ul­la ei ole Sin­nemäkeä vas­taan mitään henkilönä, hän on var­maan ihan hyvä tyyp­pi, mut­ta poli­itikkona hän ei ole koskaan inspiroin­ut tai innostanut.
  Hänel­lä on myös hyvin paljon nai­ive­ja ehdo­tuk­sia. Sel­l­aisia kuten matkus­tus­ra­joi­tusten ja ‑estei­den pois­t­a­mi­nen EU-alueelle matkaav­il­ta afrikkalaisil­ta ja lähi-itäläisiltä. Hän perustelee tämän sil­lä, että kyl­lä Sene­gal­ista pitää päästä kat­so­maan ystävää Pari­isi­in ilman nöyryyt­tävää anomisrumbaa.
  Eikö hän todel­la ymmär­rä, mihin tuol­lainen johtaisi? Vai toivooko hän sitä, mihin se johtaisi? En osaa päät­tää kumpi on pelot­tavampi vaihtoehto.

  Vihreille olisi myös todel­la hyvä henkilö puheen­jo­hta­jak­si. Häneltä onnis­tu­isi supli­ik­ki julk­isu­udessa toisin kuin mon­elta vihrei­den aiem­mal­ta pj:lta. Hän pysty­isi houkut­tele­maan vihreille kym­meniä tuhan­sia uusia kan­nat­ta­jia teknis­es­ti suun­tau­tuneista ja tietoy­hteiskun­takysymyk­sistä kiin­nos­tuneista nuorista miehistä. Hän pysty­isi val­tavir­tais­ta­maan ja lib­er­al­isoimaan vihrei­den imagoa peruskan­na­tus­ta vaaran­ta­mat­ta. Hän torp­paisi puolueen fem­i­nis­tisen imagon lujittumisen.
  Häneltä voisi odot­taa omaperäistä ja luo­vaa aloitteellisuutta.

  Jos­sain lehtiar­tikke­lis­sa lainat­ti­in, että olisi yrit­tämässä EU-par­la­ment­ti­in. Tun­tuu hölmöltä. Jonkun pitäisi käy­dä potki­mas­sa per­sauk­si­in, että aset­tuu vas­tae­hdokkaak­si, sehän on jo melkein velvoite halusi tai ei, sil­loin vihreät ainakin itse päät­tävät lin­jas­taan demokraattisesti.

 29. Tak­er­ru­taan­pas sitä sukupuoleen. 

  Olisi kiva, jos vihreil­lä olisi välil­lä vihreä puheenjohtaja…

  Fem­i­nis­mi muuten tarkoit­taa sukupuolten välisen tasa-arvon ajamista eikä sitä, mik­si se on suo­ma­laises­sa arkikeskuskelus­sa lyömäaseeno­mais­es­ti vääristynyt (naisso­vin­is­mi).

 30. Min­un mielip­i­teeni Sin­nemäen olemuksesta:

  Sin­nemäen inton­aa­tio ja äänenkäyt­tö kokon­aisu­udessaankin on häir­it­sevän omi­tu­ista. Hänen kehonkie­le­nesä ja ilme­hd­in­tän­sä on kum­mallista ja kiusaan­tu­mista aiheuttavaa. 

  Ulkonäkö sinän­sä on sivu­seik­ka, kyse on habituk­ses­ta kaikkine ulot­tuvuuksi­neen. Min­ulle tulee Sin­nemäen piirteistä mieleen inui­it­ti, mut­ta kos­ka en ole mikään rasisti, niin siinä ei ole mitään negatiivista. 

  Mut­ta kaik­keen tot­tuu.. Suo­ma­laiset ovat erit­täin suvait­se­vaisia eri­lais­ten ulkois­t­en puut­tei­den suh­teen. Onhan meil­lä pres­i­dent­tinäkän henkilö, jol­la on usei­ta puhevikoja. 

  Kun­nal­lis­vaalien ehdo­ton ääni­har­avakin hie­man sössöt­tää ja änkyttää…

 31. Lähde:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Anni_Sinnem%C3%A4ki


  Lukion jäl­keen Sin­nemä­ki meni Helsin­gin yliopis­toon opiskele­maan Venäjän kir­jal­lisu­ut­ta, filosofi­aa ja yleistä kielitiedettä.Hän teki kand­in­työn­sä muis­tel­makir­jal­lisu­u­den gen­restä, käyt­täen esimerkkeinä Ilja Ehren­bur­gin, Valentin Kata­jevin ja Nadež­da Man­delš­t­a­min teok­sia, ja valmis­tui human­is­tis­ten tietei­den kan­di­daatik­si vuon­na 2001

  Poli­ti­ikkaa opi­taan tekemäl­lä ja osal­lis­tu­mal­la poli­ti­ikkaan. Kuitenkin uskon siihen, että tohtor­eil­la ja lisenssi­aateil­la on parem­mat edel­ly­tyk­set omak­sua poli­it­tis­ten asioiden asioiden taus­to­ja esim. ymmärtämäl­lä talout­ta. Ver­baa­likot tosin ovat hyviä tuo­maan esi­in asioi­ta, mut­ta ei anna mielestäni riittävää
  poh­jaa ymmärtää mon­imutkaisia talouteen liit­tyviä asioita.

  Mut­ta Osmo sanoo:
  “Sanoin joskus, että eduskun­nas­sa on alle puoli­tusi­naa kansane­dus­ta­jia, jot­ka ymmärtävät, miten kun­tien val­tiono­su­usjär­jestelmä toimii. Luin Annin yhdek­si heistä.”

  Eli Annil­la on myös kun­tat­alouden näke­mys­tä, että eikun Annille hyvää jatkoa.

 32. Joo, pahoit­te­lut. Sanoit, että ulkoinen ole­mus ja puheta­pa ovat ongel­ma, et että niis­sä on jotain vikaa. Kom­ment­ti­ni perus­tui aja­tuskatkoon, pitää miet­tiä uudestaan.

 33. Olisin jok­seenkin häm­menteenyt jos Eli­nan olisi tyy­tyväi­nen jonkun ulosan­ti­in… Mut­ta siitä olen samaa mieltä, ettei tuol­lainen kansaa het­kau­ta. Suo­ma­laiset halu­a­vat vähän kul­mikkai­ta johta­jia, liian sli­ipatut ovat jotenkin epäi­lyt­täviä. Tässä saat­taa olla tiet­tyä viisautta.

 34. Barack Oba­mal­la on mielestäni hyvä ulosan­ti. Olen erit­täin tyytyväinen. 

  Eli häm­mäste­lyt sikseen.

 35. Fem­i­nis­mi ei muuten tarkoi­ta naisso­vin­is­mia. Ei ainakaan vält­tämät­tä. Mut­ta ei fem­i­nis­mi tarkoi­ta myöskään tasa-arvoa, vaan nais­ten priorisointia.

  Tasa-arvolle on jo sana ja se on tasa-arvo.

 36. “Barack Oba­mal­la on mielestäni hyvä ulosan­ti. Olen erit­täin tyytyväinen.” 

  Että val­tameren takaa sen­tään joku löytyi 😉

 37. Sin­nemäen esi­in­tymi­nen eräässä pien­imuo­toises­sa tilaisu­udessa näyt­ti ja kuu­losti erit­täin hyvältä. Se ulkokuores­ta. Sin­nemä­ki on terävä-älyi­nen poli­itikko, joka tun­tee suo­ma­laisen talous­poli­ti­ikan val­tavir­ran ja osaa tehdä siihen hiuk­sen­hieno­ja paran­nuse­hdo­tuk­sia — mut­ta riit­tääkö kant­tia enem­pään? Tarvit­sem­meko vihreää poli­itikkoa sanomaan, että elvy­tys­toimen­piteet pitää kohdis­taa eri­tyis­es­ti rak­en­tamiseen ja korjausrakentamiseen?

 38. “Mut­ta ei fem­i­nis­mi tarkoi­ta myöskään tasa-arvoa, vaan nais­ten priorisointia.”

  Ei sitäkään, vaan wikipedi­an mukaan (parem­paakaan ei ole käsil­lä): ‘Fem­i­nis­mi on val­is­tusa­jan Euroopas­sa syn­tynyt aate, joka pyrkii paran­ta­maan nais­ten ase­maa. Fem­i­nis­min päämääränä on pois­taa sukupuolten väli­nen eriarvoisuus.’

  “Tasa-arvos­ta” tuo tosi­aan eroaa sen ver­ran, että fem­i­nisti ei ainakaan tämän määritelmän mukaan pyri kor­jaa­maan niitä asioi­ta, jois­sa miesten ase­ma on naisen ase­maa huonompi.

 39. On hienoa, että Osmo puhuu asioista niiden oikeil­la nimil­lä: Anni Sin­nemäen ongel­ma on ennen kaikkea puheessa. Use­at toimit­ta­jat, näyt­telijät ym. julkises­ti puhu­vat käyvät puheter­apeu­ti­l­la. Epäil­isin, että nykyi­nen val­tio­varain­min­is­terikin on saanut apua äänen­hallintaansa. Ei olisi Annillekaan häpeä har­joitut­taa ään­tään: julkiset esi­in­tymiset ovat tärkeitä, ja tärkeää, olisi että kuun­telijoiden huomio kiin­nit­tyy asi­aan eikä puhu­jan ääneen.

 40. Puhetyyli ja ilmeet ovat paras­ta Sin­nemäessä. Hän­tä kuun­telee ja kat­se­lee oikein mielel­lään, vaik­ka asia olisi epäkiinnostava.

 41. Suo­ma­lai­sis­sa poli­itikois­sa on hyvin vähän hyviä puhu­jia. Syytä voi miet­tiä: onko kotien ja koulu­jen keskustelukult­tuuris­sa toivom­isen varaa? Tuskin asi­aan mitään geneet­tistä syytä on olemassa. 

  Näkyvim­mistä Katainen on ykkö­nen. Hau­ta­laa on miel­lyt­tävä kuun­nel­la myös. 

  Mut­ta kuten tässäkin ketjus­sa voi tode­ta maku­ja on mon­en­laisia. Voin kuvitel­la, että jotaku­ta ei Sin­nemäen maneer­it häir­itse, mut­ta että hän jonkun mielestä näyt­tää ja kuu­lostaa hyvältä, on jo min­ulle mysteeri. 

  Sanoma on tärkein, siitä kaik­ki var­masti ovat yhtä mieltä, mut­ta sanoma voi häiri­in­tyä pahasti oheisvi­estin­nästä. Niin­hän sitä san­o­taan, että viestin­nästä 10 pros­ent­tia on sisältöä ja 90 pros­ent­tia viestistä tulee muu­ta kaut­ta puhu­jal­ta. Tämän asian voi ekstrapoloi­da ajat­tele­mal­la puheen­jo­hta­jak­si Saukin pikkuoravia. 

  Foni­a­tri voisi aut­taa var­masti paljonkin äänenkäytön suh­teen, kuten Ville totesi.

 42. Esimerk­ki Sin­nemäen esi­in­tymis­es­tä, ver­tausko­htana Timo Soi­ni Sanomat­alol­ta 2007: http://www.youtube.com/watch?v=ZZm7oEcViE4

  Kesto 1:24, jos joku halu­aa koko väit­te­lyn kat­soa, niin sekin löy­tyy. Sin­nemäen esi­in­tymi­nen on koko väit­te­lyn ajan vas­taavaa kuin tuos­sa lyhyessä pätkässä. Samoin on ollut niin monis­sa muis­sakin esi­in­tymi­sis­sä. En tiedä onko yrit­tänyt tuo­ta har­joit­taa, onko saanut siinä koulu­tus­ta? Mut­ta en ymmär­rä miten voi ajatel­la, ettei tuo mitään merkkaisi kan­natuk­sen kannalta?

  Osmo puhuu ylem­pänä lähin­nä arug­menteista, tiedos­ta jne. Julki­nen poli­ti­ik­ka kuitenkin har­voin on kovin syvälli­nen filosofinen väit­te­ly. Sil­lä mil­laisen mieliku­van antaa itses­tään on tutk­i­tusti hyvin suuri merk­i­tys poli­ti­ikas­sa. Ihmi­nen on tunne-ajat­tel­e­va olen­to. Jos vihreil­lä olisi (ollut) pj. Timo Soinin supli­ikil­la, ja äänen läm­möl­lä, asi­as­ta tin­kimät­tä, kan­na­tus olisi kaksinumeroinen.

 43. Jos tulk­it­sen Osmoa oikein niin avaustek­stis­sään, niin hän siis uskoo Sin­nemäen vaku­ut­ta­van epäil­i­jät kaut­en­sa aikana sub­stanssiosaamisel­laan ja oppimiskyvyl­lään. Hyvä jos näin käy, edel­ly­tyk­siä on olemassa.

  Mut­ta minä puolestani sanon että ympäristöar­vo­jen ja sosi­aalisen lib­er­al­is­min edis­tämisessä Suomes­sa Sin­nemäen kau­den per­in­tö mitataan tasan tarkkaan Vihrei­den kan­nat­ta­jien sukupuoli­jakau­man muu­tok­sel­la kau­den aikana.

  Entistä nais­val­taisem­mat Vihreät voivat toki olla jopa selvästikin isom­pi puolue kuin nykyään, mut­ta selvästi huonom­mas­sa ase­mas­sa vaikut­ta­maan yhteiskun­nan isoi­hin kehi­tyskulkui­hin kun sukupuo­lineu­traalimpi puolue olisi. Viesti ei hämärry.

 44. Eikö se ole ihan hyvä asia, että suo­ma­lais­poli­itikko­jen ei tarvitse olla lois­tavia puhu­jia. Ei kaik­ista hyvistä ehdokkaista saa tekemäl­lä hyviä puhu­juia ja siten turhaan kar­si­u­tu­isi­vat pois, jos ulkoisi­in seikkoi­hin kiin­nit­täisi­in enem­män huomiota.

  Hyvistä puhu­juista min­ul­la ainakin on hie­man sel­l­ainen käsi­tys, että itse asia jää sanomat­ta. Siis höpöt­tämäl­lä kier­retään mielip­i­teen kertominen.

 45. Sin­nemäestä tulisi var­masti hyvä puheen­jo­hta­ja, mut­ta minkä puolueen? 

  Nyt kun Vasem­mis­toli­it­to on Arhin­mäen johdol­la viher­tymässä, ja Vihreä liit­to Sin­nemäen tule­val­la johdol­la puner­tu­mas­sa, niin eikö voitaisi saman tien yhdis­tää puolueet? Toinen puhuu tulon­si­ir­roista ja ympäristöstä, toinen ympäristöstä ja tulonsiirroista.

  Jos Vihrei­den strate­gia on olla aivan saman­lainen kuin jokin toinen puolue, niin sit­ten nykyi­nen lin­ja on toki oikea. En ole tosin ihan var­ma, onko se paras mah­dolli­nen strate­gia äänestäjien tavoitteluun.

  Näis­sä vaaleis­sa äänestin ensim­mäistä ker­taa jotain muu­ta kuin vihreää. Taidan jäädä vaeltavak­si äänestäjäk­si, kun (näin pelkään) Vihreät etään­tyy entistä kauem­mak­si lib­er­aal­ista, prag­maat­tis­es­ta järkipuolueesta. Haas­ta­jien puut­tumi­nen on paha merkki.

 46. “Vihrei­den puheen­jo­hta­javaal­ista näyt­tää tule­van vähän tyl­sä. Ehdokkai­ta on tasan yksi, Anni Sin­nemä­ki. Tämä on pet­tymys sikäli, että piti kokeil­la suo­raa jäsenäänestys­tä muille malliksi.”

  Tasan yksi? Nykyi­nen pj. väistyy tehtävästä. Osmo ei halua toista kaut­ta. Jäl­jelle jää vain yksi sopi­va, Anni Sin­nemä­ki. Näinkö vähissä ovat pätevät vihreät politikot?
  Onhan tuos­sa yksi hyvä puoli; saati­in tuo kiusalli­nen jäsenäänestys pois päiväjär­jästyk­ses­tä ja onhan tässä aikaa junt­taamiselle ennen valintaa.

 47. Minus­ta Anni Sin­nemä­ki on agres­si­ivi­su­udessaan ja fanaat­tisu­udessaan juuri oikean­lainen puheen­jo­hta­ja Vihreille. Uskon, että AS vetää puolueen­sa sel­l­aisia ihmisiä joi­ta Vihrei­den nykyi­nen poli­ti­ikkakin kiehtoo. Ja se luo taval­laan nyky­istä rehellisem­män kuvan Vihreistä, mikä on ollut Cron­ber­gin kaudel­la kadoksissa. 

  Sanois­in että AS on puolueen­sa näköi­nen johtaja.

 48. En usko, että ulosan­ti sinän­sä on merk­i­tyk­selli­nen tässä asi­as­sa, ainakaan niin merk­i­tyk­selli­nen kuin kuvitel­laan. Se on tietenkin tot­ta, että “niinku” joka väli­in lykät­tynä, voimakas nasaali, epälu­on­te­vat äänen­pain­ot jne. voivat syödä uskot­tavu­ut­ta. Mielestäni myös yllä esitet­ty väite, että liian sli­ipat­tu ilmi­a­su on suo­ma­lais­ten mielestä nil­jakas­ta ja epälu­otet­tavaa, on osit­tain totta. 

  Kauhei­ta esimerkke­jä todel­la ärsy­tys­tä aiheut­tavista esi­in­tyjistä löy­tyy joka puolueesta. SDP:n puheen­jo­hta­ja nyt ensim­mäisenä tulee mieleen.

 49. “En usko, että ulosan­ti sinän­sä on merk­i­tyk­selli­nen tässä asi­as­sa, ainakaan niin merk­i­tyk­selli­nen kuin kuvitel­laan. Se on tietenkin tot­ta, että “niinku” joka väli­in lykät­tynä, voimakas nasaali, epälu­on­te­vat äänen­pain­ot jne. voivat syödä uskottavuutta.”

  Olenko ain­oa, jon­ka mielestä tässä esitetään kak­si keskenään ris­tiri­itaista väitet­tä? Ulosan­ti ei ole merk­i­tyk­selli­nen, mut­ta voi syödä uskot­tavu­ut­ta? Tämä lause voi olla tot­ta vain jos uskot­tavu­u­den syömisel­lä ei ole merkitystä.

 50. En epäile yhtään etteikö Sin­nemäestä tulisi hyvä puheen­jo­hta­ja Vihreille. Per­soon­alli­nen, hie­man pohdiskel­e­va puheta­pa on minus­ta lähin­nä kiehto­va. Kuitenkin Vihreil­lä olisi vielä myös laadukas­ta koke­neem­paa kaar­tia, jota näk­isin ker­naasti puheen­jo­hta­jae­hdokkaana: Soin­in­vaara, Has­si, Pulliainen…

 51. Nim­imerk­ki “az”:n ihmette­ly on jotenkin kum­mallista. Ei tuos­sa ole yhtään mitään ris­tiri­itaista, siinä vain tode­taan saman asian kak­si eri puolta. 

  Olen sitä mieltä, että ulosan­ti sinän­sä tuskin on kovin merk­i­tyk­selli­nen Sin­nemäen kohdal­la (= tässä asi­as­sa). Jotkut erit­täin silmi­in­pistävät puut­teet voisi­vat syödä uskot­tavu­ut­ta ja vaik­ka Sin­nemäel­lä on joitain ehkä heikkouksi­na pidet­täv­inä piirteitä ulsoan­nis­saan, en usko, että ne ovat niin vakavia.

 52. Kokoomussedät tapaa­vat tode­ta, että vihreät ovat kuin ves­imel­oni: vihreä päältä, punainen sisältä. Tämän käsi­tyk­sen kumoamises­sa ote­taan val­ta­va taka­pak­ki jos Sin­nemä­ki val­i­taan puheen­jo­hta­jak­si. Itsel­läni on käsi­tys, ettei vihreät ole vasem­mistop­uolue vaan järkipuolue. Jos olen väärässä niin kor­jatkaa. Minä kor­jaan sit­ten myös äänestyskäyttäytymistäni.

  Masen­tavaa on se, ettei kir­joit­ta­jil­la tun­nu ole­van käsi­tys­tä siitä, miten punainen vaate Sin­nemä­ki kehä kol­mosen ulkop­uolel­la on. Kansa muis­taa Sin­nemäen “vihaise­na tyt­tönä”. Ei puolue voi perus­taa kan­na­tus­taan human­is­tis-yhteiskun­tati­eteel­lis­es­ti koulutet­tuun nuoreen kaupunkiväestöön. Käykää joskus jos­sain Poris­sa tai Varkaudessa. Siel­läkin asuu suomalaisia.

  Jos Sin­nemä­ki val­i­taan niin Sedu Kosk­i­nen jär­jestää kokoomus­nuo­rille ylimääräiset voitonbileet.

 53. Min­ua oudok­sut­taa imagon, ulosan­nin, miel­lyt­tävyy­den jne. vähät­te­ly, kun ne ovat tutk­i­tusti hyvin merkit­täviä tekijöitä.

  Jos Soi­ni sanoisi asi­apo­h­jais­es­ti täysin samat asi­at mitä nytkin, mut­ta vaikka­pa samal­la ulosan­nil­la kuin Urpi­lainen, niin PS olisi kuopat­tu puolueena jo ennen kuin pääsi alkuunkaan.

  Minus­ta oli hyvä, että Pul­li­ainen kir­jas­saan hie­man raot­ti ver­hoa siihen, miten puoluei­den sisäl­lä verkos­toi­tu­miset ja kaveripi­ir­it hal­lit­se­vat. Siinä ei asioiden ymmärtämi­nen ole ensisijaista.

  Tois­tan aiem­man haas­teen. Osoit­takaa joku, että käsi­tyk­seni on stereo­tyyp­pinen ja idioot­ti­mainen. Viitatkaa johonkin Annin kir­joituk­seen, puheeseen tms. joka osoit­taa itsenäistä, luo­vaa ajat­telua. Selasin hänen kolumnin­sa lävitse, ja jos olen ilkeä niin minus­ta Jus­si Saramo olisi voin­ut ne kirjoittaa.

  Minus­ta tämä on tärkeä kysymys. Ei kenenkään pitäisi pyrk­iä saa­maan val­taa val­lan itsen­sä takia jos hänen poli­it­tiset pyrkimyk­sen­sä ovat pyy­teet­tömiä. Hänen tulee uskoa siihen, että hänel­lä on jotain annet­tavaa. Pop­ulis­tis­es­ti, ehdo­tuk­sel­lis­es­ti. En toki tunne Sin­nemäkeä kuin hänen kir­joi­tusten­sa ja puhei­den­sa kaut­ta, mut­ta en saa rak­sia kumpaankaan ruutuun.

  Osaan arvostaa Osmoa, kos­ka hän on heit­tänyt paljon koepal­lo­ja suo­ma­laiseen poli­it­tiseen dialogi­in, osa niistä hyvinkin kan­natet­tavia. Arvostan Palo­heimoa hänen ekokylä-teo­ri­oiden­sa, ain­ut­laa­tuisen Afrik­ka-kir­jansa ja itsenäisen ajat­telun­sa joh­dos­ta. Arvostan sekä Haav­is­toa että Hau­ta­laa johdon­mukaisen ja peri­aat­teel­lisen ihmisoikeuslin­jan täh­den. Kuun­te­len mielel­läni Jyr­ki Kasvin näke­myk­siä tietoy­hteiskun­nas­ta, kos­ka hän on todel­la pare­htynyt aiheeseen ja hänel­lä on mie­lenki­in­toista san­ot­tavaa. Pul­li­ais­takin arvostan hänen luon­non edestä tekemän­sä työn­sä joh­dos­ta. Minus­ta täl­laiset ihmiset ovat poli­ti­ikas­sa oikeista syistä. He eivät mene rak­en­tei­den sisälle ja pyri tois­in­ta­maan niitä, vaan ovat myös tuot­teliai­ta, uud­is­tavia ja itsenäisiä. Täl­lais­ten tyyp­pi­en takia olen äänestänyt vihre­itä ja pitänyt puolueesta.

  Cityvihreä punafem­i­nis­mi on jotain aivan muuta.

 54. Todet­takoon vielä varmis­tuk­sek­si, että tuo edel­lisen kir­joituk­sen viimeinen kap­pale oli sarkasti­nen heitto!

 55. Minus­ta en vähätel­lyt ulosan­nin merk­i­tys­tä. Tässä tapauk­ses­sa se ei ole kyn­nyskysymys, en ainakaan usko sen ole­van. Kuten san­ot­tua, kovin sli­ipat­tua ulosan­tia pide­tään epäluotettavana. 

  Ima­go laa­jem­min miel­let­tynä voi ollakin ongel­ma ja tässä mielessä Sin­nemäen ima­go on kehnom­pi kuin nykyisen puheen­jo­hta­jan. Kehnom­pi siis siinä mielessä, että hän edus­taa ainakin min­un koke­muk­seni mukaan ns. oikei­ta mielipiteitä.

 56. “Fem­i­nis­mi — pyrkimys naisen ja miehen tasa-arvoisu­u­teen.” Uusi sivistys­sanakir­ja. Otava.

  Fem­i­nis­mi on sat­tuneesta syys­tä keskit­tynyt nais­ten ase­man paran­tamiseen, mut­ta siinä ei ole mitään käsit­teel­listä ris­tiri­itaa, että fem­i­nisti vas­tus­taa myös miehi­in kohdis­tu­vaa sek­sis­miä ja ottaa esi­in esim. miesten syr­jäy­tymis­pros­entin ole­van paljon naisia suurem­man. Näin moni fem­i­nisti tekeekin.

 57. Kuules Zarathus­tra: moni fem­i­nisti tosi­aan sanoo, että fem­i­nis­mi tarkoit­taa tasa-arvoa. Tämä on aika ihmeel­lista koska

  1- fem­i­nis­mi on alku­jaan nais­ten liike nais­ten ase­man parantamiseksi
  2- jos olisi tasa-arvon kan­nat­ta­ja, voisi sanoa ole­vansa tasa-arvon kan­nat­ta­ja fem­i­nistin sijaan
  3- fem­i­nis­tit eivät ole jois­tain juh­la­puheista huoli­mat­ta kun­nos­tuneet miesten asioiden edis­täjinä 😉 Konkre­tia miesten edestä puuttuu

  Näistä syistä on paikallaan sanoa, että fem­i­nis­mi tarkoit­taa nais­ten priorisointia.

 58. Kan­nat­taa myös miet­tiä minkälaisen puheen­jo­hta­jan johdol­la Vihreät ovat nyt men­estyneet. Cron­berg kaikessa maire­as­sa miel­lyt­tävyy­dessään, ei tyyp­il­lisenä cityvihreänä, on onnis­tunut laven­ta­maan Vihrei­den imagoa huo­mat­tavasti yleis­puolueen suuntaan. 

  Sin­nemä­ki — ei sym­pa­at­tise­na — selkeästi punav­ihreänä johta­jana polar­isoi­nee puolueen kan­na­tus­ta. Uskoisin, että Vihreät ovat jo hyö­dyn­täneet läh­es mak­si­maalis­es­ti punav­ihrei­den kan­na­tus­po­ten­ti­aalin, joten radikalisoitu­val­la lin­jal­la kan­na­tus tuskin kasvaa.

 59. B. Wiss­er on mielestäni oike­as­sa ainakin tuos­ta kan­na­tus­po­ten­ti­aal­ista, tosin Sin­nemäen punav­ihrey­destä en nykyti­lanteessa paljon mitään osaa sanoa. Vihrei­den merk­i­tys ja kan­na­tus voi kas­vaa vain, jos se on vakavas­tiotet­ta­va vai­h­toe­hto sekä oikeis­to­laiselle että vasem­mis­to­laiselle politiikalle. 

  Siis, että se ei ole kumpaakaan. Ei sitä, että se on vähän molem­pia, niinkuin tilanne joidenkin mielestä on nyt. 

  Itse näen asian niin, että Suomes­sa ei ole täl­lä het­kel­lä yhtään muu­ta puoluet­ta, joka voisi ohja­ta (ja ohjau­tua) suun­taan, jos­sa taloudel­lisen tehokku­u­den todel­lista — ei siis vain sen oikeis­to­laista — ver­sio­ta voidaan korostaa. Siis että ulkois­vaiku­tuk­set ote­taan huomioon niin hyvin kuin osa­taan ja pystytään ja että luon­toon ja ympäristöön liit­tyvät vaiku­tuk­set hin­noitel­laan selvästi, läpinäkyvästi ja ilman mitään vilunkipelejä. 

  Sin­nemä­ki voi olla tai olla olemat­ta hyvä puheen­jo­hta­ja tässä suh­teessa. Soin­in­vaara on mielestäni tässä kohtaa suo­ma­lai­sista poli­itikoista ain­oa, joka on todel­la selvästi hajul­la asioista. 

  (Epäilen tosin, että myös Mau­ri Pekkari­nen ymmärtää mitä tämä tarkoit­taa, mut­ta että hänen aja­mansa poli­ti­ik­ka on oppor­tunis­tista, pop­ulis­tista ja epärehellistä. )

 60. Tiedemies: Tuo oli hieno luon­nehd­in­ta siitä, mitä Vihreät voisi parhaim­mil­laan olla. Yhdyn vil­pit­tömästi toiveeseen.

 61. Sin­nemäen maneer­it eivät todel­lakaan tee oikeut­ta hänen harv­inaiselle kyvylleen tuot­taa häm­mästyt­tävän selkeää ja tiivistä kieltä.Jos hän poisop­pii tyh­mät falset­tikiekaisut äänen käytöstä, ylim­ielisen laske­van nuotin ja suun­vään­te­lyt, saa­vat vihreät vaaleis­sa hänen ansiostaaan murskavoiton.
  On virheel­listä olet­taa ja antaa hänen ymmärtää, että nuo vas­ten­mieliset maneer­it oli­si­vat syynä hänen menestykseensä.
  Vispilänkaup­pa Kataisen kanssa kan­nat­taisi lopet­taa ja ennem­minkin haas­taa isän­täpuoluet­ta hie­man, kos­ka sieltä saa paljon lisä-ääniä hienoil­la jakkupuvuilla,tyylikkällä esi­in­tymisel­lä ja älyl­lisel­lä etulyönnillä.

 62. Tai ehkä Sin­nemäen vispilänkaup­pa Kataisen kanssa onkin paras­ta politiikkaa.Sillä tavoin päästään asioiden ytimeen eli suo­ma­laisen yhteiskun­nan kah­ti­a­jakau­tu­mien kor­jauk­seen ohjaa­mal­la kovia oikeis­to­laisia mie­len luup­pe­ja suo­raan korkeim­mal­la mah­dol­lisel­la demokra­t­ian tasol­la. Katainen on puolestaan osoit­tanut inhimil­lisiä heikkouksia(eettistä tietoisu­ut­ta) käyt­tämäl­lä puheis­saan esimerkik­si ter­miä “kansan edustaja”(henkisen hyvin­nvoin­nin edis­täjä) tarkoit­taes­saan kansanedustajaa(eturyhmien lobbaaja).Suomea jaka­vat itä-länsiheimoajattelu,kansalaissota,kaupunki-rutakkojako,naismiessota,kuviteltu keskus­ta­hege­mo­nia maaseudulla,tappara ja ilves sekä her­rakansan tarve vas­taan Rokka.
  Jos Sin­nemäessä on edes vähääkään punav­ihreää, voi hän Kataisen kanssa kuroa umpeen näitä kansakun­nan vuo­tavia haavoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.