Opec elvyttää tosissaan

Öljyn ja tämän­hetki­nen alen­nus­myyn­ti on paljon voimallisem­paa elvy­tys­tä kuin mihin hal­li­tus on yltänyt. Pelkästään liiken­teen polt­toaineisi­in kuluu nyt vuosi­ta­sol­la kak­si mil­jar­dia euroa vähem­män kuin kesän hinnoilla.

On hyvä, että rahaa ei val­ua öljyn­tuot­ta­ja­maid­en öky­hankkeisi­in, mut­ta ei ole hyvä, että liiken­teen polt­toaineet ovat tilapäis­es­ti näin halpo­ja. Se totut­taa vääri­in kulu­tus­muo­toi­hin, jot­ka kostau­tu­vat, kun öljyn hin­ta taas nousee.  Ben­san ja dieselin vero­ja tulisi korot­taa roimasti ja jakaa tästä syn­tyvät tulot absolu­ut­tis­es­ti yhtä suu­ri­na veronalen­nuksi­na kaikille.  Kahdes­ta mil­jardista tulisi työvoiman kesken jaet­tuna noin 800 euroa vuodessa eli 66 euroa kuus­sa jokaiselle.  Tästä veronalen­nusten jakamis­es­ta tasan olen kir­joit­tanut aiem­minkin: kat­so Oden ver­ou­ud­is­tus.

Ehkäi­sisi tehokkaasti öljyn hin­nan nousua, jos kaik­ki teol­lisu­us­maat korot­taisi­vat koordi­noidus­ta liiken­teen polt­toainei­den vero­tus­ta. Tästäkin olen kir­joit­tanut aikaisem­min: Öljyn kulu­tus­ta on verotettava.

Öljyn tam­miku­un toim­i­tusten hin­ta on nyt noin 40 $ tyn­nyriltä. Markki­nat eivät usko alhaisen hin­nan säi­lyvän. Vuo­den 2016 toim­i­tusten hin­ta liikkuu 80 dol­laris­sa tyn­nyriltä. Min­un on vaikea ymmärtää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­lis­es­ti maan sisälle varas­toituneena, myy sitä heti toimit­te­vak­si 40 dol­lar­il­la, kun voi myy­dä vuon­na 2016 toimitet­tuna 80 dollarilla.

13 vastausta artikkeliin “Opec elvyttää tosissaan”

 1. Öljyä myy­dään markki­nahin­taan, kos­ka öljyn­tuot­ta­javal­tiot eivät halua aiheut­taa enem­pää epä­var­muut­ta markki­noille. Tämä aiheut­taisi nyky­istäkin kovem­man paon uusi­u­tu­vi­in ener­gian­lähteisi­in. On taho­ja joille öljyri­ip­pu­vu­us on het­kit­täisiä tulon­mene­tyk­siä huo­mat­tavasti arvokkaampaa. 

  Veropoli­ti­ikan suun­nas­ta olen samaa mieltä, mut­ta kykenisikö val­tio todel­la reagoimaan talousti­lanteeseen riit­tävän nopeasti? Ehkä tule­vaisu­udessa tietoteknisem­mas­sa yhteiskun­nas­sa kulut­ta­jien hien­o­varainen ohjailem­i­nen onnis­tu­isi muutenkin kuin viisivuotiskausittain?

 2. “Min­un on vaikea ymmärtää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­lis­es­ti maan sisälle varas­toituneena, myy sitä heti toimit­te­vak­si 40 dollarilla”

  Kos­ka porauskalus­to ja ‑henkilökun­ta on rajal­lista ja sitä kan­nat­taa käyt­tää jatkuvasti?

 3. “Min­un on vaikea ymmärtää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­lis­es­ti maan sisälle varas­toituneena, myy sitä heti toimit­te­vak­si 40 dol­lar­il­la, kun voi myy­dä vuon­na 2016 toimitet­tuna 80 dollarilla.”

  Sil­lä 2016 toimitet­taval­la öljyl­lä ei voi mak­saa rolls-royce-lasku­ja, jot­ka erään­tyvät tänä vuon­na. Alku­vuodes­ta kun luul­ti­in, että öljys­tä saa tälä het­kel­lä yli 200 dol­lar­ia, niin eivätköhän nuo öljyn­tuot­ta­jat ole ihan saman­laisia ihmisiä kuin me muutkin, että nuo suuret tulot ehdit­ti­in käyt­tämään jo etukä­teen lois­to­jah­tien tilauksiin.

 4. Te poli­itikot olette aina nos­ta­mas­sa polt­toainei­den vero­tus­ta ihan riip­pumat­ta siitä mihin suun­taan maail­man­markki­nahin­ta on menos­sa. Oliko se vuon­na 1986 kun tehti­in ‘väli­aikainen’ veronko­ro­tus, joka on yhä voimas­sa. Holk­erin hal­li­tus 1987–91 jatkoi veronkorotuslinjaa.

  Itse en kuu­lu niihin jot­ka pitävät poli­itikko­ja määritelmäl­lis­es­ti epäre­hellis­inä. Mut­ta nämä alko­holin ja ben­san välil­lis­ten vero­jen koro­tuk­sien epäre­helliset peruste­lut ovat vaikut­ta­neet hyvin negati­ivis­es­ti tei­dän arvostukseenne.

  Itse luovuin autos­ta lokaku­us­sa, joten siltä osin ei ole oma (pelti)lehmä ojassa:)

 5. Ener­gian hin­ta tup­paa heilumaan kuten hin­nat suo­ma­lai­sis­sa elintarvikeliikkeissä.
  Välleen on halvem­paa ja välleen kalli­im­paa. Hin­take­hi­tyk­sen taustal­la on kuitenkin
  nou­se­va tren­di. Olep­pa sit­ten viisaana ja vah­ti­mas­sa mitä reaal­ista hin­taa öljys­tä taik­ka elin­varvikkeista mil­loinkin mak­se­taan, ja mihinkin hin­tata­soon verraten.

  Tosin tilas­tomiehet osaa­vat asian selit­tää ainakin jäl­keen­päin jonkin tapahtuman.

  Mut­ta ennus­t­a­mi­nen on vaikeaa, eikä koskaan voi­da olla var­mo­ja siitä, mil­loin­ka maaperästä löy­de­tään uut­ta “voimaa taik­ka ener­giaa”. Esim. Kanadan öljyhiekka.

  Suomen puun hin­ta ja elin­ta­son lasku kuten ulko­maisen ener­gian hin­ta kun tulee käymään ylit­sepääsemät­tömän vaikeak­si öljyn suh­teen. Että ryhdytään­pä taas kuten men­neet sukupol­vet elämään päreen val­os­sa ja päreko­rien valmis­tuk­ses­sa koko kansa tuos­ta noin vaan yks kaks.

  ///

  Kyl­lä minä mak­san sen nikke­li­markan, jon­ka minä olen sul­ta lainan­nut. Olethan jo var­maankin ollut sitä vail­la ja kauankin markkaasi kaivannut. .

  Yo. esit­täjät:
  Mat­ti Jurva/Tatu Pekkarinen/Georg Malm­sten — Nikkelimarkka

  Suuri Toive­laulukir­ja 7 pitää sisäl­lään sekä sanat että nuotit.

 6. “Öljyn tam­miku­un toim­i­tusten hin­ta on nyt noin 40 $ tyn­nyriltä. Markki­nat eivät usko alhaisen hin­nan säi­lyvän. Vuo­den 2016 toim­i­tusten hin­ta liikkuu 80 dol­laris­sa tyn­nyriltä. Min­un on vaikea ymmärtää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­lis­es­ti maan sisälle varas­toituneena, myy sitä heti toimit­te­vak­si 40 dol­lar­il­la, kun voi myy­dä vuon­na 2016 toimitet­tuna 80 dollarilla.”

  Tässä lie­nee kyse siitä, että futu­urien ja muiden derivati­ivien hin­noit­telus­sa tulee ottaa huomioon esimerkik­si korkotekijä.

 7. Äkkiä lask­ien 9% korko. Ilmeis­es­ti inflaa­tion odote­taan kasvavan.

 8. Mitä jos niilä öljymiehillä on kuitenkin pieni pelko taka­muk­ses­sa että öljyä ei ikinä tul­lakaan käyt­tämään lop­pu­un vaan joku kek­sii uuden ener­gia­muodon joka syr­jäyt­tää öljyn. Sitähän ei voi var­masti tietää. Sil­loin­han jää mustapekka kir­jaimel­lis­es­ti käteen. Joten nyt kan­nat­taa ehkä myy­dä vähän ale hin­taankin ainakin jos on isot varastot.

 9. Kun öljyn hin­ta las­kee, on verot­ta­ja aina keräämässä säästyviä sent­te­jä kukka­roon­sa. Tätä veronko­ro­tus­ta ei ainakaan Euroopas­sa koskaan pure­ta hin­nan noustes­sa, minkä öljyn­tuot­ta­jat muis­ta­vat aina maini­ta valit­taes­samme ben­si­inin hintoja. 

  Min­un ja vai­moni yhteinen työ­mat­ka on päivit­täin läh­es 150 km. Per­heeni taloudessa liikken­nepolt­ton­estei­den hin­nan lasku tun­tuu merkit­tävästi. Tääl­lä Pohjois-Kar­jalas­sa ei yksi­ty­isautolle ole vai­h­toe­hto­ja, eikä mikään saa min­ua usko­maan, että julki­nen liikenne olisi taloudelli­nen vai­h­toe­hto näil­lä asukasti­heyk­sil­lä. En silti halu­aisi kier­rät­tää säästynyt­tä rahaa val­tion kaut­ta jaet­tavak­si poli­it­tis­es­ti kor­rek­tei­hin han­kkeisi­in, vaan lyhen­nän sil­lä mielum­min vaikka­pa asuntovelkaa.

  Paljon pahempi on, jos (ja kun) öljyn ja muiden fos­si­ilis­ten hin­nalaskun takia niitä kan­nat­taa polt­taa kat­tilois­sa puun ja turpeen sijaan. Tämä lykkää myös investoin­te­ja uusi­u­tu­vaan ener­giaan. Liiken­nepoltoaineis­sa ei öljy­po­h­jaisille tuott­teille ole vai­h­toe­htoa toisin kuin läm­mön­tuotan­nos­sa. Ehkä nyt kan­nat­taisikin korot­taa veroa läm­mi­tysöljylle ja kivi­hi­ilelle liiken­nepolt­ton­estei­den sijaan.

 10. Ostin juuri kym­menkun­ta bar­relia öljyä. Tosin en raakaöljyä, vaan kevyt­tä polt­toöljyä. Hin­ta oli pudon­nut melkein 40 pros­ent­tia viime kesästä. 

  Nyky­hin­ta ei voi jatkua näin mata­lana. Öljymi­esten on turha pelätä, että alle $50/barreli hin­ta säi­ly­isi kovin pitkään. Täl­lä hin­nal­la ei kan­na­ta paljon vai­h­toe­hto­ja edes miet­tiä ja toisaal­ta, jos öljy­huip­pua ei saavutet­tukaan vuon­na 2006, niin ei siihen silti mon­taa vuot­ta voi men­nä. Sub­sti­tuu­tit eivät koskaan laske öljyn hin­taa alle sen, mitä sub­sti­tuu­tit mak­sa­vat, se on satavar­ma. Kuka muu­ta väit­tää, ei ymmär­rä mitään taloudesta.

 11. Osmon kysyi: “Min­un on vaikea ymmärtää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­lis­es­ti maan sisälle varas­toituneena, myy sitä heti toimit­te­vak­si 40 dol­lar­il­la, kun voi myy­dä vuon­na 2016 toimitet­tuna 80 dollarilla.”

  Mainio Cal­cu­lat­ed Risk blo­gi kokoaa vas­tauk­sia, http://calculatedrisk.blogspot.com/2008/12/thoughts-on-oil.html
  CR argu­men­toi, että se mikä näyt­ti öljyn niukku­udelta, saat­toi olla hin­tapi­ik­ki joka joh­tui nimeno­maan siitä että tuot­ta­jat investoi­vat jät­tämäl­lä öljyn maa­han kos­ka sen hin­nan oletet­ti­in nou­se­van. Käyrä (Krug­manin) sel­ven­tää argu­ment­tia http://bp1.blogger.com/_pMscxxELHEg/R‑PuttDCIKI/AAAAAAAABvQ/2sDPY3YtPWg/s1600‑h/opec1.jpg

  Jos tuo tar­jon­takäyrä pitää paikkansa, niin sil­lä on vähin­täänkin häm­men­täviä seu­rauk­sia energiaverotukselle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.