Opec elvyttää tosissaan

Öljyn ja tämän­het­ki­nen alen­nus­myyn­ti on pal­jon voi­mal­li­sem­paa elvy­tys­tä kuin mihin hal­li­tus on yltä­nyt. Pel­käs­tään lii­ken­teen polt­toai­nei­siin kuluu nyt vuo­si­ta­sol­la kak­si mil­jar­dia euroa vähem­män kuin kesän hinnoilla.

On hyvä, että rahaa ei valua öljyn­tuot­ta­ja­mai­den öky­hank­kei­siin, mut­ta ei ole hyvä, että lii­ken­teen polt­toai­neet ovat tila­päi­ses­ti näin hal­po­ja. Se totut­taa vää­riin kulu­tus­muo­toi­hin, jot­ka kos­tau­tu­vat, kun öljyn hin­ta taas nousee.  Ben­san ja die­se­lin vero­ja tuli­si korot­taa roi­mas­ti ja jakaa täs­tä syn­ty­vät tulot abso­luut­ti­ses­ti yhtä suu­ri­na veron­alen­nuk­si­na kai­kil­le.  Kah­des­ta mil­jar­dis­ta tuli­si työ­voi­man kes­ken jaet­tu­na noin 800 euroa vuo­des­sa eli 66 euroa kuus­sa jokai­sel­le.  Täs­tä veron­alen­nus­ten jaka­mi­ses­ta tasan olen kir­joit­ta­nut aiem­min­kin: kat­so Oden vero­uu­dis­tus.

Ehkäi­si­si tehok­kaas­ti öljyn hin­nan nousua, jos kaik­ki teol­li­suus­maat korot­tai­si­vat koor­di­noi­dus­ta lii­ken­teen polt­toai­nei­den vero­tus­ta. Täs­tä­kin olen kir­joit­ta­nut aikai­sem­min: Öljyn kulu­tus­ta on verotettava.

Öljyn tam­mi­kuun toi­mi­tus­ten hin­ta on nyt noin 40 $ tyn­ny­ril­tä. Mark­ki­nat eivät usko alhai­sen hin­nan säi­ly­vän. Vuo­den 2016 toi­mi­tus­ten hin­ta liik­kuu 80 dol­la­ris­sa tyn­ny­ril­tä. Minun on vai­kea ymmär­tää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­li­ses­ti maan sisäl­le varas­toi­tu­nee­na, myy sitä heti toi­mit­te­vak­si 40 dol­la­ril­la, kun voi myy­dä vuon­na 2016 toi­mi­tet­tu­na 80 dollarilla.

13 vastausta artikkeliin “Opec elvyttää tosissaan”

 1. Öljyä myy­dään mark­ki­na­hin­taan, kos­ka öljyn­tuot­ta­ja­val­tiot eivät halua aiheut­taa enem­pää epä­var­muut­ta mark­ki­noil­le. Tämä aiheut­tai­si nykyis­tä­kin kovem­man paon uusiu­tu­viin ener­gian­läh­tei­siin. On taho­ja joil­le öljy­riip­pu­vuus on het­kit­täi­siä tulon­me­ne­tyk­siä huo­mat­ta­vas­ti arvokkaampaa. 

  Vero­po­li­tii­kan suun­nas­ta olen samaa miel­tä, mut­ta kyke­ni­si­kö val­tio todel­la rea­goi­maan talous­ti­lan­tee­seen riit­tä­vän nopeas­ti? Ehkä tule­vai­suu­des­sa tie­to­tek­ni­sem­mas­sa yhteis­kun­nas­sa kulut­ta­jien hie­no­va­rai­nen ohjai­le­mi­nen onnis­tui­si muu­ten­kin kuin viisivuotiskausittain?

 2. Minun on vai­kea ymmär­tää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­li­ses­ti maan sisäl­le varas­toi­tu­nee­na, myy sitä heti toi­mit­te­vak­si 40 dollarilla”

  Kos­ka poraus­ka­lus­to ja ‑hen­ki­lö­kun­ta on rajal­lis­ta ja sitä kan­nat­taa käyt­tää jatkuvasti?

 3. Minun on vai­kea ymmär­tää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­li­ses­ti maan sisäl­le varas­toi­tu­nee­na, myy sitä heti toi­mit­te­vak­si 40 dol­la­ril­la, kun voi myy­dä vuon­na 2016 toi­mi­tet­tu­na 80 dollarilla.”

  Sil­lä 2016 toi­mi­tet­ta­val­la öljyl­lä ei voi mak­saa rolls-royce-las­ku­ja, jot­ka erään­ty­vät tänä vuon­na. Alku­vuo­des­ta kun luul­tiin, että öljys­tä saa tälä het­kel­lä yli 200 dol­la­ria, niin eivät­kö­hän nuo öljyn­tuot­ta­jat ole ihan saman­lai­sia ihmi­siä kuin me muut­kin, että nuo suu­ret tulot ehdit­tiin käyt­tä­mään jo etu­kä­teen lois­to­jah­tien tilauksiin.

 4. Te polii­ti­kot olet­te aina nos­ta­mas­sa polt­toai­nei­den vero­tus­ta ihan riip­pu­mat­ta sii­tä mihin suun­taan maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta on menos­sa. Oli­ko se vuon­na 1986 kun teh­tiin ‘väliai­kai­nen’ veron­ko­ro­tus, joka on yhä voi­mas­sa. Hol­ke­rin hal­li­tus 1987–91 jat­koi veronkorotuslinjaa.

  Itse en kuu­lu nii­hin jot­ka pitä­vät polii­tik­ko­ja mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti epä­re­hel­li­si­nä. Mut­ta nämä alko­ho­lin ja ben­san välil­lis­ten vero­jen koro­tuk­sien epä­re­hel­li­set perus­te­lut ovat vai­kut­ta­neet hyvin nega­tii­vi­ses­ti tei­dän arvostukseenne.

  Itse luo­vuin autos­ta loka­kuus­sa, joten sil­tä osin ei ole oma (pelti)lehmä ojassa:)

 5. Ener­gian hin­ta tup­paa hei­lu­maan kuten hin­nat suo­ma­lai­sis­sa elintarvikeliikkeissä.
  Väl­leen on hal­vem­paa ja väl­leen kal­liim­paa. Hin­ta­ke­hi­tyk­sen taus­tal­la on kuitenkin
  nouse­va tren­di. Olep­pa sit­ten vii­saa­na ja vah­ti­mas­sa mitä reaa­lis­ta hin­taa öljys­tä taik­ka elin­var­vik­keis­ta mil­loin­kin mak­se­taan, ja mihin­kin hin­ta­ta­soon verraten.

  Tosin tilas­to­mie­het osaa­vat asian selit­tää aina­kin jäl­keen­päin jon­kin tapahtuman.

  Mut­ta ennus­ta­mi­nen on vai­ke­aa, eikä kos­kaan voi­da olla var­mo­ja sii­tä, mil­loin­ka maa­pe­räs­tä löy­de­tään uut­ta “voi­maa taik­ka ener­gi­aa”. Esim. Kana­dan öljyhiekka.

  Suo­men puun hin­ta ja elin­ta­son las­ku kuten ulko­mai­sen ener­gian hin­ta kun tulee käy­mään ylit­se­pää­se­mät­tö­män vai­keak­si öljyn suh­teen. Että ryh­dy­tään­pä taas kuten men­neet suku­pol­vet elä­mään päreen valos­sa ja päre­ko­rien val­mis­tuk­ses­sa koko kan­sa tuos­ta noin vaan yks kaks.

  ///

  Kyl­lä minä mak­san sen nik­ke­li­mar­kan, jon­ka minä olen sul­ta lai­nan­nut. Olet­han jo var­maan­kin ollut sitä vail­la ja kau­an­kin mark­kaa­si kaivannut. .

  Yo. esit­tä­jät:
  Mat­ti Jurva/Tatu Pekkarinen/Georg Malms­ten — Nikkelimarkka

  Suu­ri Toi­ve­lau­lu­kir­ja 7 pitää sisäl­lään sekä sanat että nuotit.

 6. Öljyn tam­mi­kuun toi­mi­tus­ten hin­ta on nyt noin 40 $ tyn­ny­ril­tä. Mark­ki­nat eivät usko alhai­sen hin­nan säi­ly­vän. Vuo­den 2016 toi­mi­tus­ten hin­ta liik­kuu 80 dol­la­ris­sa tyn­ny­ril­tä. Minun on vai­kea ymmär­tää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­li­ses­ti maan sisäl­le varas­toi­tu­nee­na, myy sitä heti toi­mit­te­vak­si 40 dol­la­ril­la, kun voi myy­dä vuon­na 2016 toi­mi­tet­tu­na 80 dollarilla.”

  Täs­sä lie­nee kyse sii­tä, että futuu­rien ja mui­den deri­va­tii­vien hin­noit­te­lus­sa tulee ottaa huo­mioon esi­mer­kik­si korkotekijä.

 7. Äkkiä las­kien 9% kor­ko. Ilmei­ses­ti inflaa­tion odo­te­taan kasvavan.

 8. Mitä jos nii­lä öljy­mie­hil­lä on kui­ten­kin pie­ni pel­ko taka­muk­ses­sa että öljyä ei iki­nä tul­la­kaan käyt­tä­mään lop­puun vaan joku kek­sii uuden ener­gia­muo­don joka syr­jäyt­tää öljyn. Sitä­hän ei voi var­mas­ti tie­tää. Sil­loin­han jää mus­ta­pek­ka kir­jai­mel­li­ses­ti käteen. Joten nyt kan­nat­taa ehkä myy­dä vähän ale hin­taan­kin aina­kin jos on isot varastot.

 9. Kun öljyn hin­ta las­kee, on verot­ta­ja aina kerää­mäs­sä sääs­ty­viä sent­te­jä kuk­ka­roon­sa. Tätä veron­ko­ro­tus­ta ei aina­kaan Euroo­pas­sa kos­kaan pure­ta hin­nan nous­tes­sa, min­kä öljyn­tuot­ta­jat muis­ta­vat aina mai­ni­ta valit­taes­sam­me ben­sii­nin hintoja. 

  Minun ja vai­mo­ni yhtei­nen työ­mat­ka on päi­vit­täin lähes 150 km. Per­hee­ni talou­des­sa liik­ken­ne­polt­to­nes­tei­den hin­nan las­ku tun­tuu mer­kit­tä­väs­ti. Tääl­lä Poh­jois-Kar­ja­las­sa ei yksi­tyi­sau­tol­le ole vaih­toeh­to­ja, eikä mikään saa minua usko­maan, että jul­ki­nen lii­ken­ne oli­si talou­del­li­nen vaih­toeh­to näil­lä asu­kas­ti­heyk­sil­lä. En sil­ti haluai­si kier­rät­tää sääs­ty­nyt­tä rahaa val­tion kaut­ta jaet­ta­vak­si poliit­ti­ses­ti kor­rek­tei­hin hank­kei­siin, vaan lyhen­nän sil­lä mie­lum­min vaik­ka­pa asuntovelkaa.

  Pal­jon pahem­pi on, jos (ja kun) öljyn ja mui­den fos­sii­lis­ten hin­na­las­kun takia nii­tä kan­nat­taa polt­taa kat­ti­lois­sa puun ja tur­peen sijaan. Tämä lyk­kää myös inves­toin­te­ja uusiu­tu­vaan ener­gi­aan. Lii­ken­ne­pol­toai­neis­sa ei öljy­poh­jai­sil­le tuott­teil­le ole vaih­toeh­toa toi­sin kuin läm­mön­tuo­tan­nos­sa. Ehkä nyt kan­nat­tai­si­kin korot­taa veroa läm­mi­ty­söl­jyl­le ja kivi­hii­lel­le lii­ken­ne­polt­to­nes­tei­den sijaan.

 10. Ostin juu­ri kym­men­kun­ta bar­re­lia öljyä. Tosin en raa­ka­öl­jyä, vaan kevyt­tä polt­to­öl­jyä. Hin­ta oli pudon­nut mel­kein 40 pro­sent­tia vii­me kesästä. 

  Nyky­hin­ta ei voi jat­kua näin mata­la­na. Öljy­mies­ten on tur­ha pelä­tä, että alle $50/barreli hin­ta säi­lyi­si kovin pit­kään. Täl­lä hin­nal­la ei kan­na­ta pal­jon vaih­toeh­to­ja edes miet­tiä ja toi­saal­ta, jos öljy­huip­pua ei saa­vu­tet­tu­kaan vuon­na 2006, niin ei sii­hen sil­ti mon­taa vuot­ta voi men­nä. Subs­ti­tuu­tit eivät kos­kaan las­ke öljyn hin­taa alle sen, mitä subs­ti­tuu­tit mak­sa­vat, se on sata­var­ma. Kuka muu­ta väit­tää, ei ymmär­rä mitään taloudesta.

 11. Osmon kysyi: “Minun on vai­kea ymmär­tää, mik­si kukaan, jol­la on öljyä tur­val­li­ses­ti maan sisäl­le varas­toi­tu­nee­na, myy sitä heti toi­mit­te­vak­si 40 dol­la­ril­la, kun voi myy­dä vuon­na 2016 toi­mi­tet­tu­na 80 dollarilla.”

  Mai­nio Calcu­la­ted Risk blo­gi koko­aa vas­tauk­sia, http://calculatedrisk.blogspot.com/2008/12/thoughts-on-oil.html
  CR argu­men­toi, että se mikä näyt­ti öljyn niuk­kuu­del­ta, saat­toi olla hin­ta­piik­ki joka joh­tui nime­no­maan sii­tä että tuot­ta­jat inves­toi­vat jät­tä­mäl­lä öljyn maa­han kos­ka sen hin­nan ole­tet­tiin nouse­van. Käy­rä (Krug­ma­nin) sel­ven­tää argu­ment­tia http://bp1.blogger.com/_pMscxxELHEg/R‑PuttDCIKI/AAAAAAAABvQ/2sDPY3YtPWg/s1600‑h/opec1.jpg

  Jos tuo tar­jon­ta­käy­rä pitää paik­kan­sa, niin sil­lä on vähin­tään­kin häm­men­tä­viä seu­rauk­sia energiaverotukselle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.