Automarketit ja vapaa kilpailu

Kaup­po­jen aukio­loai­ko­ja kos­ke­vas­sa kes­kus­te­lus­sa vedot­tiin moneen ker­taan sii­hen, ettei yhteis­kun­nan pidä puut­tua vapaa­seen valin­taan. Eräi­tä tähän liit­ty­viä näkokohtia:

Ensim­mäi­nen ongel­ma liit­tyy sii­hen, joh­taa­ko oman edun mukai­nen osit­tai­sop­ti­moin­ti lopul­ta opti­maa­li­seen tulokseen.

1. Osittaisoptimoinnin ongelma

Ole­te­taan, että valit­ta­va­na on kol­me vaih­toeh­toa ja jokai­nen valit­see niis­tä itsen­sä kan­nal­ta parhaan:

a) ostaa kaik­ki tuot­teet lähi­kau­pas­ta, jol­loin ne ovat kalliimpia
b) ostaa kaik­ki tuot­teet auto­mar­ke­tis­ta jol­loin aikaa ja ben­saa kuluu
c) ostaa ker­ran vii­kos­sa auto­mar­ke­tis­ta ja pie­net täy­den­tä­vät ostok­sen­sa lähikaupasta.

Aika monel­la parem­mus­jär­je­tys on
c>a>b

Jos kaik­ki nou­dat­ta­vat tätä jär­jes­tys­tä, lop­pu­tu­lok­se­na ei ole edul­li­sin vaih­toeh­to c) vaan huo­noin vaih­toeh­to b), kos­ka lähi­kaup­pa menee nurin.

2. Ulkoisvaikutukset

Se, että kaup­pa on (vain) kau­ka­na, joh­taa suu­reen lii­ken­teen mää­rään. Kau­pun­ki­lii­ken­ne on ali­ve­ro­tet­tua, ei siis mak­sa aiheut­ta­mi­aan kulu­ja, haja-asu­tusa­lueil­la taas yli­ve­ro­tet­tua. Minun on vähän vai­kea ymmär­tää sitä, että kun kaup­pias raken­taa heh­taa­ri­hal­lin moot­to­ri­tien kyl­keen, veron­mak­sa­jat mak­sa­vat inves­toin­nis­ta puo­let, eli sen eri­ta­so­liit­ty­män. Jos kaup­paan ei pää­se kävel­len vaan on pak­ko men­nä autol­la, se lisää auton käyt­töä myös työ­mat­kal­la, kos­ka har­va menet­te­lee niin, että menee ensin bus­sil­la töi­hin ja takai­sin ja ottaa sit­ten auton ja ajaa kaup­paan. Suo­mi on auto­riip­pu­vai­sim­pia mai­ta Euroo­pas­sa ja kau­pan siir­tä­mi­nen vain autol­la saa­vu­tet­ta­vak­si lisää auto­riip­pu­vuut­ta huomattavasti.

Tähän voi tie­tys­ti vai­kut­taa kaa­voi­tuk­sel­la,. Hel­sin­gis­sä ei ole juu­ri annet­tu tont­te­ja auto­mar­ke­teil­le (Tosin Pek­ka Kor­pi­nen antoi). Kau­pun­gin stra­te­gia näkyy par­haim­mil­laan Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­la, jos­sa on tilat useam­mal­le­kin suu­rel­le ruo­ka­kau­pal­le, joi­hin tul­laan pää­sään­töi­ses­ti jalan ja jouk­ko­lii­ken­teel­lä, mut­ta jois­sa kau­pat ovat niin iso­ja, ettei tar­vet­ta vii­kon­lo­pun auto­mar­ke­tos­tok­sil­le ole.

Kos­ka elä­mää on myös Hel­sin­gin ulko­puo­lel­la, eikä muil­la kun­nil­la ole saman­lai­sia kaa­voi­tuk­sel­li­sia kei­no­ja (enää) käy­tet­tä­vis­sään, tar­vit­si­sim­me jon­kin­lai­sen talou­del­li­sen ohjaus­kei­non, jol­la auto­mar­ket­tien ulkoi­set kus­tan­nuk­set saa­tai­siin sisäistetyiksi

3. Sosiaaliset vaikutukset

Monel­la ihmi­sel­lä ei ole autoa eikä (enää) edes ajo­kort­tia. Maa­il­ma, jos­sa kaup­paan pää­see vain autol­la, on han­ka­la van­huk­sil­le ja se tulee kal­liik­si kun­nal­le, jon­ka on lähe­tet­tä­vä kotia­vus­ta­ja tuo­maan van­huk­sel­le ruokaa.

Tämä tulee kalliiksi.

==================

Käy­tet­tyä sanastoa:

Auto­mar­ket voi olla jon­kun mie­les­tä van­han­ai­kai­nen sanon­ta, kos­ka auto­mar­ke­tit eivät käy­tä sitä itse itses­tään. Oikea nimi­tys on tämän mukaan Hyper­mar­ket, mut­ta kos­ka hyper­mar­ket ei ole aina auto­mar­ket, vaan joi­hin­kin niis­tä pää­see käte­väs­ti ilman autoa, kut­sun auto­mar­ke­tik­si hyper­mar­ket­tia tai kaup­pa­kes­kus­ta, johon enem­mis­tö asiak­kais­ta tulee autol­la. Stoc­kan ja Itä­kes­kus eivät siis ole auto­mar­ket­te­ja (vaik­ka pai­koi­tus­hal­li niis­sä onkin) Sel­lo tai­taa tämän mää­ri­tel­män mukaan olla, vaik­ka Sel­loon pää­see teo­rias­sa myös junalla.

54 vastausta artikkeliin “Automarketit ja vapaa kilpailu”

 1. Sel­loon pää­see teo­rias­sa junalla.. ?

  Miten niin teo­rias­sa? Pai­kal­lis­ju­nat eri puo­lil­ta Espoo­ta ja Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta, Pitä­jän­mäen ja Pasi­lan kaut­ta kul­ke­vat muu­ta­man minuu­tin välein Sel­lon viereen. 

  Bus­se­ja­kin kul­kee var­mas­ti pari­kym­men­tä eri lin­jaa Lep­pä­vaa­ran kaut­ta. Huo­nom­min sin­ne Stoc­kal­le­si pää­see, ellei nyt ihan vie­res­sä asu. 

  Hel­sin­gis­sä auto­mar­ke­tik­si kut­sui­sin esim. Kan­nel­mäen Prismaa.

 2. Teo­rias­sa sen takia, että käy­tän­nös­sä Sel­loon tul­laan autol­la, kos­ka Espoon muu kaa­voi­tus ei tuo jouk­ko­lii­ken­net­tä. Sel­loon pää­see vain Hel­sin­gis­tä, ja monel­ta espoo­lai­sel­ta­kin työ­pai­kal­ta pää­see Sel­loon, mut­ta Espoos­sa asu­vat eivät pää­se Sel­los­ta käte­väs­ti koteihinsa. 

  Tätä voi ver­ra­ta vaik­ka­pa Itä­kes­kuk­seen, joka on raken­net­tu paik­kaan, jos­ta aina­kin sata­tu­hat­ta ihmis­tä pää­see jouk­ko­lii­ken­teel­lä käte­väs­ti kotiinsa. 

  Minul­la ei ole asias­ta tilas­to­ja, mut­ta vai­ku­tel­ma on, että Sel­loon ruo­kaos­tok­sil­le tule­vis­ta enem­mis­tö tulee autolla.

  Myös hel­sin­ki­läis­ten pää­sy Sel­loon jouk­ko­lii­ken­teel­lä on estet­ty sen hin­noit­te­lul­la. Jok­seen­kin kai­kil­la hel­sin­ki­läi­sil­lä jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jil­lä on tas­kus­saan näyt­tö­lip­pu. Heil­le siis jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö Hel­sin­gin sisäl­lä on mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sil­taan ilmais­ta, mut­ta pii­pah­dus Espoos­sa mak­saa tänä vuon­na 7,60 euroa ja ensi vuon­na 8 euroa. Tämä takaa hel­sin­ki­läis­ten osto­voi­man pysy­mi­sen Helsingissä. 

 3. Ei minul­la­kaan ole tilas­to­ja, ja var­mas­ti enem­mis­tö tulee omal­la autol­la kuten mui­hin­kin vas­taa­viin kaup­pa­kes­kuk­siin, myös Itäkeskukseen. 

  Sel­lo ei kui­ten­kaan ole todel­la­kaan pel­kän autoi­lun varas­sa. Kat­soin Sel­lon sivuil­ta, että bus­se­ja tulee kol­mi­sen­kym­men­tä lin­jaa eri puo­lil­ta Espoo­ta, Van­taa­ta ja Hel­sin­kiä. Lisäk­si Lep­pä­vaa­raan kul­kee kuusi pai­kal­lis­ju­naa. Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta mat­ka-aika on 12 minuut­tia. Tämä sama 12 minuut­tia menee, jos Etu-Töö­lös­sä hyp­pää ratik­kaan ja suun­taa Stockmannille. 

  Joten sanoi­sin nyt kui­ten­kin, että sin­ne pää­see teo­rian lisäk­si myös käy­tän­nös­sä joukkoliikennevälineillä.

 4. Mitä miel­tä olet Kata­ja­no­kal­le paraa­ti­pai­kal­le suun­ni­tel­lus­ta isos­ta, lasi­ses­ta, ris­tin­muo­toi­ses­ta hotel­lis­ta? Tai ei siis suun­ni­tel­lus­ta vaan pää­te­tys­tä: sii­tä­hän on tie­do­tet­tu kuin asia oli­si muka sel­vä, vaik­ka kaa­vaa­kaan ei edes ole. Uusi Suo­mi (esim. Pau­la Hol­mi­la) on ainoa joka kir­joit­te­lee aihees­ta lain­kaan kriit­ti­ses­ti; oli­si kiva kuul­la mitä sinul­la on sii­tä sanottavaa.

 5. Soi­tin­pa nyt huvik­se­ni Sel­lon kaup­pa­kes­kus­pääl­li­köl­le ja Stockmannille. 

  Sel­los­sa on teh­ty tänä syk­sy­nä sel­vi­tys asias­ta: 48 pro­sent­tia tulee kaup­pa­kes­kuk­seen omal­la autol­la, 30 pro­sent­tia jul­ki­sil­la ja loput kävel­len ja polkupyörällä. 

  Eli kyl­lä sin­ne nyt ihan käy­tän­nös­sä­kin tul­laan muu­ten kuin henkilöautolla.

  Hel­sin­gin kes­kus­tan Stock­man­nin asiak­kais­ta alle kym­me­nen pro­sent­tia käyt­tää talon omaa park­ki­hal­lia, mut­ta tie­toa ei ole kuin­ka moni on autol­la liik­keel­lä siten, että auto on muu­al­la parkissa.

 6. Teo­rias­sa sen takia, että käy­tän­nös­sä Sel­loon tul­laan autol­la, kos­ka Espoon muu kaa­voi­tus ei tuo jouk­ko­lii­ken­net­tä. Sel­loon pää­see vain Hel­sin­gis­tä, ja monel­ta espoo­lai­sel­ta­kin työ­pai­kal­ta pää­see Sel­loon, mut­ta Espoos­sa asu­vat eivät pää­se Sel­los­ta käte­väs­ti koteihinsa.”

  Onpa kovin kapea näke­mys. En nyt ole käsil­lä mitään kun­nol­lis­ta sel­vi­tys­tä asias­ta, mut­ta Wiki­pe­dian mukaan Lep­pä­vaa­ras­sa asuu noin 25 000 asu­kas­ta ja Sel­lon ympä­ris­tö on var­sin tii­viis­ti raken­net­tua, joten on perus­tel­tua väit­tää Sel­lon ole­van “lähi­kaup­pa” var­sin suu­rel­le mää­räl­le ihmisiä.

  Sitä pait­si, Lep­pä­vaa­ra on Itä-Espoos­sa mer­kit­tä­vä jouk­ko­lii­ken­teen sol­mu­koh­ta. Sen kaut­ta kul­kee kehä­tie­tä kul­ke­va poi­kit­tai­nen jouk­ko­lii­ken­ne ja sin­ne päät­ty­vät kym­me­net bus­si­vuo­rot, jot­ka syöt­tä­vät lii­ken­net­tä junal­le ja mm. Joke­ri­lin­jal­le. Oli­si var­sin kum­mal­lis­ta, jos näi­tä vaih­to­yh­teyk­siä käyt­tä­vät eivät myös kävi­si Sel­los­sa asioimassa.

  Toki Sel­los­sa käy­dään pal­jon myös autol­la, mut­ta aina­kin sil­mä­mää­räi­ses­ti tilan­ne ei pal­jon tun­nu eroa­van Itik­ses­tä (olen istu­nut ruuh­kas­sa molem­pien kaup­pa­kes­kus­ten vierellä).

  Ter­mi “auto­mar­ket” on muu­ten­kin eri­tyi­sen huo­no, kos­ka aina­kin itse käyt­täi­sin tuo­ta ter­miä sii­tä S‑kaupan, K‑kaupan ja Alkon muo­dos­ta­mas­ta pyhäs­tä kol­mi­nai­suu­des­ta, joi­ta tämän maan kau­pun­kien lie­peet ovat täyn­nä. Sel­los­sa (samoin kuin tie­ten­kin Itä­kes­kuk­ses­sa tai vaik­ka Stok­kan ympä­ris­tös­sä) on kui­ten­kin pal­jon mui­ta­kin pal­ve­lu­ja kuin vain kaup­po­ja; ravin­to­loi­ta, kir­jas­to, elo­ku­va­teat­te­rei­ta, jne.


  “Kos­ka elä­mää on myös Hel­sin­gin ulko­puo­lel­la, eikä muil­la kun­nil­la ole saman­lai­sia kaa­voi­tuk­sel­li­sia kei­no­ja (enää) käytettävissään”

  Pari kysy­mys­tä.
  1) Mil­lä perus­teel­la muil­la kun­nil­la ei noi­ta kei­no­ja (enää) ole? ja
  2) Mil­lä perus­teel­la Hel­sin­gil­lä kui­ten­kin on?

  tar­vit­si­sim­me jon­kin­lai­sen talou­del­li­sen ohjaus­kei­non, jol­la auto­mar­ket­tien ulkoi­set kus­tan­nuk­set saa­tai­siin sisäistetyiksi”

  Tonttien/rakennusoikeuksien huu­to­kaup­paa­mi­nen sen sijaan, että ne jae­taan KMS-hen­ges­sä “sopi­vil­le” hen­kiöil­le näp­pä­rä­nä tulon­siir­to­na veronmaksajilta?

  Se, että “auto­mar­ke­tis­sa” ole­vat tava­rat ovat hal­vem­pia, antai­si myös viit­tei­tä sii­tä, ettei kiin­teis­tö­ve­ro ole oikein kohdallaan.

  Kari

 7. Olen samaa miel­tä sii­tä, että nykyi­sel­lä sään­te­lyl­lä vapaat mark­ki­nat eivät joh­da opti­miin. Ja haluan lähi­kaup­po­jen säi­ly­vän. Mut­ta en usko sun­nun­tai­au­kio­lon sään­te­lyn ole­van oikea kei­no. Ehdo­tan lähi­myy­mä­lä­se­te­liä, jokai­nen kun­nal­lis­ve­ron mak­sa­ja sai­si ker­ran vuo­des­sa sete­lin, jon­ka voi­si luo­vut­taa halua­maan­sa riit­tä­vän päi­vit­täis­ta­va­ra­va­li­koi­man omaa­vaan myy­mä­lään. Tämän pitäi­si olla vas­tik­kee­ton, kaup­pi­aat eivät sai­si myön­tää mitään asia­kas­e­tu­ja sete­lin saamisesta.

 8. Var­mas­ti Sel­los­sa ruo­kaos­tok­sil­la käy­vät tule­vat suu­rel­ta osin autol­la (pait­si ihan lähi­naa­pu­rit, joi­ta nii­tä­kin alkaa kyl­lä koh­ta olla pie­nen kau­pun­gin ver­ran), parin­kin täy­den muo­vi­kas­sin (kaik­ki eivät ole vie­lä valis­tu­neen vih­rei­tä…) kul­jet­ta­mi­nen bus­seis­sa ja vie­lä kävel­len (Espoo on todel­la­kin väl­jää…) ei monia miel­ly­tä — var­sin­kin, kun sii­hen vie­lä lisä­tään jouk­ko­lii­ken­ne­mak­su, Sel­los­sa­han park­ki on ilmainen.

  Itse asun koh­tuu­lä­hel­lä pik­ku­kaup­paa Espoos­sa ja on kiva kat­sel­la, kun ikään­ty­nyt­kin väki pää­see kaup­paan tuu­let­tu­maan, ostok­sis­ta puhumattakaan.

  Muu­ten kyl­lä jouk­ko­lii­ken­ne­mak­sut voi­si pois­taa, meni­si raken­teet vähän uusiksi.

 9. Ver­ra­taan­pas vie­lä tuo­ta Itä­kes­kus­ta Sel­loon (luvut Wikipediasta):
  — Sel­lo 99 000 neliö­tä ja 2500 pysä­köin­ti­paik­kaa (40 neliö­tä per autopaikka)
  — Itä­kes­kus 115 000 neliö­tä ja noin 3000 pysä­köin­ti­paik­kaa (38 neliö­tä per autopaikka)

  Osit­tain luvut toki ovat suun­taa-anta­via ja auto­paik­ko­jen mää­rä ei tie­ten­kään suo­raan ker­ro kävi­jä­mää­ris­tä auto­lii­ken­teel­lä esi­mer­kik­si jouk­ko­lii­ken­tee­seen ver­rat­tu­na (lisäk­si aina­kin Sel­lo on osit­tain edel­leen raken­teil­la). Mut­ta mie­les­tä­ni väi­te sii­tä, että Sel­lo oli­si Itä­kes­kus­ta enem­män “auto-orien­toi­tu­nut” on vähin­tään kysee­na­lai­nen ym. luku­jen perusteella.

  Kari

 10. Sel­lo­han on myös noin 40.000 lep­pä­vaa­ra­lai­sen lähi­kaup­pa kuten Iso Ome­na matin­ky­lä­läis­ten, Myyr­man­ni myyr­mä­ke­läis­ten ja Lip­pu­lai­va espoon­lah­te­lais­ten. Kaik­kiin pää­see kävel­len kes­ki­suu­ren kau­pun­gin ver­ran ihmi­siä. En siis kut­sui­si noi­ta automarketeiksi. 

  Tie­dän, että moni hel­sin­ki­läi­nen suun­taa ostok­sil­le Espoo­seen — tosin sil­lä omal­la autol­la. Ystä­vä­ni Munk­ki­nie­mes­tä, Kuusi­saa­res­ta ja Kaskisaaresta(joista kai­kis­ta puut­tuu kun­non ruo­ka­kaup­pa) käy­vät ostok­sil­la Mank­kaal­la, jon­ne pää­see hel­pos­ti Tar­von­tie­tä ja jos­sa kuu­lem­ma on yksi pää­kau­pun­ki­seu­dun par­hais­ta K‑kaupoista.

 11. Hyö­dyt­tää­kö tuo sun­nun­tai­au­kio­lo sit­ten nime­no­maan auto­mar­ket­te­ja? Kuvit­te­li­si että var­si­nai­sia voit­ta­jia ovat pikem­min­kin asu­tus­kes­kuk­sis­sa ole­vat suu­ret ja kes­ki­ko­koi­set kau­pat. Häviä­jiä taas ovat näi­den lähel­lä sijait­se­vat pik­ku­kau­pat. Eikö­hän ihmi­set käy edel­leen niis­sä pik­ku­kau­pois­sa, jos lähis­töl­lä ei ole valinnanvaraa.

 12. Vii­me vuo­si­na alle 400 neliön päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­po­jen mää­rä on lisään­ty­nyt ensim­mäis­tä ker­taa vuo­si­kym­me­niin aukio­loai­ka­sää­dös­ten ansios­ta. Juu­ri niin kuin toi­ve olikin. 

  Kes­ki­ko­kois­ten super­mar­ke­tien mää­rä taas on vähen­ty­nyt pik­ku­kaup­po­jen ja lii­ken­ne­myy­mä­löi­den puris­tuk­ses­sa. Eli aina näis­sä joku hävi­ää, täs­sä tapauk­ses­sa sel­lai­sen asu­kas, jol­ta kau­pun­gin­osan tai muun pie­neh­kön kes­kuk­sen super­mar­ket lopetti.

  Seu­raa­vak­si kes­kus­liik­keet ilmei­ses­ti halua­vat aloit­taa pik­ku­kaup­po­jen kar­sin­nan. Sii­hen­hän aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mi­nen joh­taa. Näyt­tää sil­tä, että tavoit­tee­na on kaup­pa­ver­kos­to, joka pää­osin perus­tuu suu­riin ja hyper­kan­nat­ta­viin lii­ken­ne­myy­mä­löi­hin. Kes­kus­liik­kei­den kes­kus­joh­doil­le suu­ryk­si­köt sopi­vat parem­min kuin pai­kal­lis­tun­te­mus­ta vaa­ti­vat pienyksiköt. 

  Kaup­pa­ket­ju­jen kans­sa nuk­ku­vil­la hal­li­tus­puo­lueil­la kaik­ki Kes­kon ja SOK:n ehdo­tuk­set sopii, kun­han rii­dat väl­te­tään ja raha juok­see vaa­li­kas­soi­hin. Vai miten pitäi­si tul­ki­ta tämä kes­kus­liik­kei­den toi­vei­den mukai­nen mut­ta kan­sa­lais­ten etu­jen vas­tai­nen päätös?

  Toi­saal­ta ihan hyvä hom­ma­han tuo on, jos vih­doin tuli­si tilaa ket­ju­jen ulko­puo­li­sil­le lähi­kau­poil­le ja ‑kios­keil­le. Nii­den tuke­mi­sek­si kyl­lä tar­vit­si­si kek­siä muu­ta­kin kuin rajat­to­mat aukio­loa­jat. Kebab­bi­loil­le oikeu­det myy­dä elin­tar­vik­kei­ta! Hin­nat­kin saat­tai­si­vat tul­la alas pie­nem­pien työ­voi­ma­kus­tan­nus­ten ja eri­kois­tu­mi­sen kautta.

  Kukaan asian­tun­ti­ja ei tun­nu var­mas­ti tie­tä­vän, miten vapaam­mat aukio­loa­jat vai­kut­ta­vat hin­toi­hin. Eikö kan­nat­tai­si tse­ka­ta, miten on muu­al­la tapah­tu­nut, jos teo­ria ei anna yksi­se­lit­teis­tä vastausta? 

  Itse pitäi­si kum­mal­li­se­na, jos hin­nat eivät las­ki­si. Lyhyet perus­te­lut: Yleen­sä hin­nat las­ke­vat kun tehos­te­taan ja ratio­na­li­soi­daan ja kun kil­pai­lue­del­ly­tyk­set para­ne­vat (siis suh­tees­sa kulut­ta­jan rahat tähän men­nes­sä imu­roi­nei­siin). Sun­nun­tai­pal­kat kyl­lä näyt­täi­si­vät toi­mi­van toi­seen suun­taan eli hin­to­ja nos­ta­vas­ti, mut­ta toi­saal­ta juu­ri uudis­tuk­sen suo­si­mis­sa suu­ryk­si­köis­sä palk­ko­jen osuus kus­tan­nuk­sis­ta on pienin.

 13. Tar­kem­min aja­tel­len kebab­bi­loil­la­han oli­si oikeu­det myy­dä elin­tar­vik­kei­ta. Onhan näi­tä put­kah­ta­nut esiin aina sil­loin täl­löin hävi­täk­seen muu­ta­man vuo­den kulut­tua. Muu­ta­mat elintarvikekioskit/kahvilat/grillit näyt­tä­vät toi­saal­ta menes­ty­vän vuo­des­ta toi­seen. Sel­lai­sia lisää — ja sit­ten vain toi­vo­maan, että mikään kes­kus­lii­ke ei kiin­nos­tu nii­tä kon­sep­toi­maan ketjuksi.

 14. Ettei tule vää­rin­kä­si­tyk­siä, Sel­lo on par­hai­ta “auto­mar­ket­te­ja” kos­ka sin­ne pää­see myös jouk­ko­lii­ken­teel­lä ja kos­ka sii­nä lähel­lä asuu pal­jon ihmi­siä. Otin sen esi­mer­kik­si, kos­ka auto­mar­ke­tin raja kul­kee jos­sain Sel­lon tie­tä­mis­sä. Van­taan Jum­bot tai mitä nii­tä nyt on (en ole autot­to­ma­na kos­kaan käy­nyt) ovat puh­das­ve­ri­siä automarketteja.

 15. Kii­tos lin­kis­tä! Kir­joi­tuk­se­si hotel­li­hank­kees­ta oli jää­nyt minul­ta luke­mat­ta. Sain tänään myös kuul­la, että pape­ri­leh­dis­sä asi­aa on käsi­tel­ty epäi­le­väi­ses­ti; tääl­lä ver­kos­sa, jos­sa leh­det luen, aihees­ta on kir­joi­tet­tu häm­mäs­tyt­tä­vän vähän.

 16. Pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä myös net­tios­ta­mi­nen on hyvä tapa pie­nen­tää mar­ket­ti­au­toi­lua. Nykyi­sel­lään net­tios­ta­mi­nen saat­taa toki tuot­taa usei­ta Itel­lan ajo­ja mel­ko tyh­jil­lä paket­ti­au­toil­la, mut­ta net­tios­ta­mi­sen suo­sio on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa. Ehkä muu­ta­man vuo­den kulut­tua ollaan pis­tees­sä, jos­sa ruoka.net, lähi­kau­pat tai auto­mar­ke­tit tar­joa­vat hou­kut­te­le­via net­tios­tos­ko­ke­muk­sia vii­kon täy­den­ny­sos­tok­sil­le. Nämä toi­mi­tet­tai­siin eko­lo­gi­ses­ti autoil­la, joil­la on samas­sa ajos­sa usei­ta toimituksia.

 17. Kir­joi­tit alus­sa: “…kut­sun auto­mar­ke­tik­si hyper­mar­ket­tia tai kaup­pa­kes­kus­ta, johon ENEMMISTÖ asiak­kais­ta tulee autol­la. Stoc­kan ja Itä­kes­kus eivät siis ole auto­mar­ket­te­ja…”. Nyt kui­ten­kin yllä on todis­tet­tu että Sel­loon autol­la tulee vain 48% asiak­kais­ta (ei-enem­mis­tö) ja sil­ti sanot Sel­loa par­haak­si “auto­mar­ke­tik­si”. Mik­si? Oman aiem­man mää­ri­tel­mä­si mukaan Sel­lo ei ole auto­mar­ket, ja kui­ten­kin sanot sen olevan?

 18. Pari irto­point­tia:
  Sel­los­sa oli kuu­lem­ma las­ket­tu aika pal­jon­kin junal­le tule­vien osta­jien varaan, mut­ta ongel­ma on sii­nä että samal­la junal­la pää­see kes­kus­taan var­tis­sa, joten mik­si men­nä Sel­loon? Syys­tä tai toi­ses­ta autot­to­mien osuus väes­tös­tä on n. 50%, Hel­sin­gin seu­dul­la toden­nä­köi­ses­ti suurempi.

  Asi­aan:
  Olen leik­ki­nyt aja­tuk­sel­la, että mitä jos lii­ken­teen vero­tus perus­tui­si lii­ken­nöin­ti­tar­peen tuot­ta­mi­seen? Eli, esim. kiin­teis­tö­ve­ron kaut­ta, vero­tet­tai­siin lii­ken­neyh­teyk­sien hin­ta omis­ta­jal­ta. Eli aiheut­ta­ja mak­saa. Rat­kai­si tuon loi­si­mi­sen mota­ri­liit­ty­mis­sä ja esim. ABC-ket­jun vas­ten­mie­li­sen tavan kil­pai­lut­taa kun­ti sii­tä kuka raken­taa heil­le oman liittymän.

 19. JUMBOONKIN PÄÄSEE JULKISILLA

  http://www.jumbo.fi/general/Uploads_files/iso_opas.jpg

  Ode kir­joit­ti:

  Otin sen esi­mer­kik­si, kos­ka auto­mar­ke­tin raja kul­kee jos­sain Sel­lon tie­tä­mis­sä. Van­taan Jum­bot tai mitä nii­tä nyt on (en ole autot­to­ma­na kos­kaan käy­nyt) ovat puh­das­ve­ri­siä automarketteja.”

  Jum­boon pää­see myös hyvin jul­ki­sil­la lii­ken­ne­vä­li­neil­lä, kuten voi tar­kis­taa kaup­pa­kes­kus­ken sivuil­ta (yllä) (Van­ha­na munk­ka­lai­se­na Ode ei tun­nu tun­te­van muu­ta jul­kiss­ta lii­ken­ne­tä kuin rai­de­lii­ken­teen, mut­ta bus­se­ja­kin on ole­mas­sa, ja ne voi­vat olla nopei­ta ja muka­via). Vie­res­sä on Kar­ta­no­kos­ken uusi asuinalue.

  Espoon Ison Ome­nan edes­tä kul­kee buse­ja kuin pipoa. Itä­kes­kus on sekä juli­sen että muun lii­ken­teen solmukohdassa.

  itse en viih­dy kaup­pa­kes­kuk­sis­sa. Minul­la oli ker­ran sovit­tu tref­fit Selloon,joka on muka­vas­ti mat­kan var­rel­la ja ajoin sit­ten Isoon ome­naan, joka oli samoin mat­kan var­rel­la Kirk­ko­num­mel­ta. Yriuin etsiä ystä­vää­ni: ” Joo, olen Suo­ma­li­sen kir­ja­kau­pan edes­sä, täs­sä Roberts Cof­fee ja Instru …) Kes­ti aika kau­an taju­ta, että olin aivan eri paikassa.

  On hie­man hyö­dy­tön­tä kiis­tel­lä sii­tä , mikä mar­ket perus­tuu jul­ki­seen lii­ken­te­seen ja mikä vai autoi­hin. Mel­ko nor­maa­lit vii­kon­lo­poun ostok­set lap­si­per­hees­sä teke­vät hel­pos­ti 3 — 4 isoa (kangas)kassia. (ns. mari­kas­sia) Nii­tä on vähän tyl­sä retuut­taa bus­siin, jos per­heees­sä jo on auto, niin­kuin useim­mi­sa per­heis­sä on. Hyvin usein vii­kon­lo­pun ostok­set teh­dään koko per­he yhdes­sä. Kesä­ai­kaan kyl­lä 2 isoa kas­sia menee fillarilla.

  Sel­lon edel­tä­jä Maxi-mar­ket tai­si olla maan ensim­mäi­nen auto­mar­ket. Se söi kaik­ki Elan­not kilo­met­rien säteellä.

  Nimi. Ris­to Reipas

 20. Täs­sä aloi­tuk­ses­sa kuten monis­sa muis­sa­kin aikai­sem­mis­sa on havait­ta­vis­sa syvä Espoo-viha. 

  Itä­kes­kus­kin kate­go­ri­ses­ti on parem­pi paik­ka kuin pers­lä­pi Espoo, jos­sa vain teo­rias­sa pää­see kul­ke­maan ilman autoa… (Itä­kes­kuk­sen autoi­lu­pro­sent­ti muu­ten on ihan sama kuin Sellossa.)

  Totuus on siis toi­nen ja Osmon tulee tot­tua sii­hen, että joku nimel­tä mai­nit­se­ma­ton rivak­ka nai­sih­mi­nen kyl­lä aina tar­kis­te­lee näi­tä hätäi­ses­ti kyhät­ty­jä totuu­de­vas­tai­sia keskustelunavauksia.

 21. Satel­liit­ti­poh­jai­nen seu­ran­ta- ja mak­su­jär­jes­tel­mä oli­si täy­del­li­nen rat­kai­su autoi­lun ulkois­vai­ku­tuk­siin. Kor­jai­si var­sin­kin tuon saman­ai­kai­sen ali- ja yli­ve­ro­tuk­sen. Sak­sas­sa lai­te­val­mis­ta­ja asen­nut­ti lait­teet omal­la kus­tan­nuk­sel­laan rek­koi­hin ja sai kor­vauk­sek­si pien­tä sii­vua jär­jes­tel­män tuo­tois­ta. Ehkä ihmis­ten seu­ran­taan voi liit­tyä yksi­tyi­syy­den kan­nal­ta ongel­mia, mut­ta en kyl­lä itse oli­si niis­tä tip­paa­kaan huolissani.

  Autol­la aja­mi­seen kyke­ne­mät­tö­miä­hän on van­hus­ten lisäk­si nuo­ret, köy­hät ja muus­ta syys­tä ajo­kor­tit­to­mat. Esi­mer­kik­si inva­li­dit, kehi­tys­vam­mai­set, sai­raat jne. Aika moni pop­sii sel­lai­sia masen­nus­lääk­kei­tä, joi­den vai­ku­tusai­ka­na ei suo­si­tel­la tark­kuut­ta vaa­ti­via tehtäviä.

  Vaik­ka hyper­mar­ke­tit oli­si­vat hyvin tavoi­tet­ta­vis­sa, on sekin inhot­ta­vaa, että mer­kit­tä­vä osa kau­pun­gin pal­ve­lu­tar­jon­nas­ta siir­tyy kes­ki­te­tys­ti yksi­tyi­sel­le maa­pe­räl­le. Siel­lä var­ti­ja­fir­ma yllä­pi­tää kaup­pa­kes­kuk­sen omis­ta­jan käsi­tys­tä sove­li­aas­ta asia­kas­kun­nas­ta ja käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Täs­sä ei käsit­tääk­se­ni kysel­lä suu­ren ylei­sön mie­li­pi­det­tä, jos vaan asia­kas­kun­taa riit­tää; onhan yrit­tä­jäl­lä kai oikeus vali­ta asiak­kaan­sa. Ehkä tämä on Suo­mes­sa vie­lä kau­kai­nen uhka­ku­va, mut­ta Lon­toos­sa kuu­lem­ma on yksi­tyi­nen pie­ni kaupunginosakin.

 22. Anteek­si nyt Eli­na, mut­ta sanoin, että käsit­tääk­se­ni Sel­loon ruo­kaos­tok­sil­le tule­vis­ta tulee käsit­tääk­se­ni autol­la. Jos kai­kis­ta asiak­kais­ta tulee autol­le 48 %, uskoi­sin edel­leen ole­va­ni oikeas­sa. R‑kioskilla pii­pah­ta­vat var­maan­kin tule­vat junalla. 

  Se ei täs­sä asias­sa ole miten­kään olen­nais­ta, sil­lä kuten sanot­tu, kaup­pa­kes­kuk­sek­si Sel­lo on sijain­nil­taan par­haas­ta pääs­tä. Samal­la on kui­ten­kin pak­ko sanoa, että jos Sel­loa ei oli­si, pal­jon useam­man espoo­lai­sen koh­dal­la ruo­ka­kaup­pa oli­si käve­lye­täi­syy­del­lä. Jos Espoon kaa­voi­tuk­ses­sa oli­si pyrit­ty sii­hen, että jokai­sel­la on 600 neliön kaup­pa kilo­met­rin säteel­lä, eivät Sel­lot menestyisi. 

  Se, min­ne pää­see teo­rias­sa jouk­ko­lii­ken­teel­lä, ei ole olen­nais­ta, vaan se min­ne käy­tän­nös­sä men­nään jouk­ko­lii­ken­teel­lä. Minul­la on van­ha tie­to Stoc­kal­ta, että 90 % asiak­kais­ta ja 75% osto­voi­mas­ta tulee muu­al­la kuin hen­ki­lö­au­tol­la. Sokok­ses­sa tilan­ne tai­taa olla vie­lä jouk­ko­lii­ken­ne­voit­toi­sem­pi. Kata­ja­no­kan K‑markettiin var­maan­kin 99 % asiak­kais­ta tulee kävel­len, kos­ka pysä­köin­ti­paik­ko­ja ei edes ole ja 2000 ihmis­tä asuu 400 met­rin etäi­syy­del­lä. Kun lähi­kau­pat tape­taan, yhä useam­pi on käy­tän­nös­sä pako­tet­tu teke­mään ostok­sen­sa autolla.

 23. Sosi­aa­li­sis­ta hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta puut­tui se hen­ge­tön, sete­li­no­hut ja yksi­löl­li­syyt­tä naker­ta­va shop­pai­lu­kult­tuu­ri, jon­ka ilmen­ty­mä ja mah­dol­lis­ta­ja nämä auto­mar­ke­tit ovat.

 24. Osmol­le: Mitä pahaa on sii­nä, jos käy autol­la kau­pas­sa? Niin minä­kin teen ker­ran tai kak­si vii­kos­sa — tava­rat saa suo­raan kär­ryis­tä autoon kau­pan park­ki­hal­lis­sa ja koto­na taas auto­ka­tok­ses­ta keittiöön. 

  Muis­tu­te­taan nyt, että hel­sin­ki­läi­set autoi­le­vat sii­nä kuin naa­pu­ri­kun­ta­lai­set­kin. Hel­sin­gis­sä on 241.805 autoa, Espoos­sa 113.947 ja Van­taal­la 100.792(tiedot vuo­del­ta-06). Auto­ti­heys Hel­sin­gin ete­läi­sis­sä kau­pun­gi­no­sis­sa on 400 autoa/1000as eli enem­män kuin Tik­ku­ri­las­sa, jos­sa auto­ti­heys on 390/1000as. Espoon suur­alueil­la kuten Matin­ky­läs­sä ja Espoon­lah­des­sa on 410 autoa tuhat­ta asu­kas­ta kohti.

 25. Noi­den ostos­ten pai­noon kun käy­dään ostok­sil­la jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä taik­ka omal­la autolla.

  Mäy­rä­koi­ra pai­naa n. 7 kg (nes­teet 4 kg ja 3kg kuo­ret). Oman koke­muk­se­ni mukaan tuol­lais­ta pai­noa voi raa­ha­ta jon­kun mat­kaa (muu­ta­ma kilo­met­ri) kädes­sä roi­kot­taen. Mut­ta pidem­mel­lä mat­kal­la alkaa­kin taak­ka pai­na­maan kiusal­li­sen paljon.

  Eli “raa­vas mies” pys­tyy kan­ta­maan molem­mis­sa käsis­sään yhteen­sä n. 14 kg elin­tar­vik­kei­ta muu­ta­man kilo­met­rin. Jul­ki­sis­sa kul­ku­vä­li­neis­sä tuol­lai­nen pai­no­mää­rä on vie­lä vie­tä­vis­sä­kin han­ka­luu­ten­sa vuok­si, mut­ta just ja just menee jos oikein yrit­tää (olet­te­ko näh­neet täl­lai­sia isiä taik­ka äite­jä taak­koi­neen julk­sis­sa kulkuvälineissä).

  Sitä en tie­dä, kui­ka pal­jon esim. 4‑henkisen per­heen ruu­at vii­kon­lo­puk­si pai­na­vat n. kes­ki­mää­rin, mut­ta aivan var­mas­ti oman auton käyt­tö tulee eteen jo sen­kin takia, että kaup­pa­kas­sit pai­na­vat liaan pal­jon käsis­sä kul­je­tet­ta­vak­si kotiin usei­den kilo­met­rien päähän.

  Siis, ostos­ten pai­no­kin tuli­si huo­mioi­da kun kes­kus­tel­laan, että kuin­ka help­poa on käy­dä ostok­sil­la julk­sil­la vas­taan oma auto.

  Niin, tulee myös huo­mioi­da jos­ko pal­jon pul­lo­ta­va­raa ostaa, niin tyh­jät pul­lot pai­na­vat aika taval­la takaisinmatkaallaankin.

 26. No, pöh… Osmo yrit­tää taas luikerrella. 

  Kyl­lä­hän nyt mikä tahan­sa jär­ki (maa­lais- tai kau­pun­ki­lais­sel­lai­nen) sanoo, että ruo­kaos­tok­sil­le tulee enem­män ihan lähi­pii­ris­tä päi­vit­täin kävel­len, joten tuo 48 pro­sent­tia pikem­min­kin putoaa. 

  Mut­ta otan maa­nan­tai­na yhteyt­tä uudes­taan sel­vi­tyk­sen puit­teis­sa, jos­ko heil­lä oli­si täs­tä spe­si­fim­pää tietoa.

 27. Osmo: Ymmär­rän­kö oikein, että sinun mie­les­tä kaup­po­jen aukio­lo­sää­dök­set on hyvä tapa kont­rol­loi­da autoi­lua ja rajoit­taa sen nega­tii­vi­sia ulkois­vai­ku­tuk­sia? Tun­tuu, että kaik­ki perus­te­lusi kitey­ty­vät tämän ympä­ril­le. Oon samaa miel­tä, että lii­ken­teen ulkois­vai­ku­tuk­set on ongel­ma, mut­ta täy­sin eri miel­tä sii­tä, että kaup­po­jen aukio­lo­sää­dök­set olis joten­kin teho­kas ja fik­su tapa yrit­tää kont­rol­loi­da tätä. Ensi­si­jai­set kei­not on tie­tul­lit (tai tei­den yksi­tyis­tä­mi­nen), pääs­tö­kaup­pa ja maa­no­mis­tusoi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­nen, niin että esim. melua ja hiuk­kas­pääs­tö­jä ei saa aiheut­taa ilman maa­no­mis­ta­jien lupaa.

  Koh­das­ta yksi:

  Käsit­te­let tätä asi­aa taas samal­la taval­la kuin puu­tar­ha­kau­pun­gin puol­lus­ta­jat oma­ko­tia­su­mis­ta, eli et ota huo­mioon kustannuksia.

  Jos kaik­kien pre­fe­rens­sit ovat kuvai­le­ma­si mukai­sia, niin lähi­kau­pat eivät mene nurin, jos kaik­ki ovat myös val­mii­ta mak­sa­maan valin­tan­sa kus­tan­nuk­set, eli lähi­kau­pois­sa kor­keam­pia hin­to­ja. Jos taas ihmi­set oikeas­ti arvos­ta­vat alem­pia hin­to­ja enem­män kuin lähi­kaup­po­ja niin sil­loin ne toki mene­vät nurin, mut­ta täl­löin ollaan pää­dyt­ty eni­ten ihmi­siä miel­lyt­tä­vään vaih­toeh­toon. Esi­mer­kis­sä­si tilan­ne on mah­dol­li­nen ainoas­taan kos­ka ne ihmi­set jot­ka tyk­käi­si­vät eni­ten auto­mar­ke­teis­ta pako­te­taan sun­nun­tai­sin lähi­kaup­poi­hin. Tämä ei ole koko­nai­suu­den edun mukaista.

  Öster­man on sen­tään rehel­li­nen ja ker­too, että hän halu­aa, että lähi­kau­pat säi­ly­vät. Minä­kin toi­von lähi­kaup­po­jen säi­ly­vän ja olen val­mis kan­ta­maan kor­te­ni kekoon käyt­tä­mäl­lä lähi­kaup­po­jen pal­ve­lua ja mak­sa­mal­la niis­tä mark­ki­na­hin­taa. En kui­ten­kaan ole val­mis lob­baa­maan poliit­ti­sia päät­tä­jiä rajoit­ta­maan kil­pai­lua edukseni.

 28. Kos­ka elä­mää on myös Hel­sin­gin ulkopuolella”

  Kun Ode­kin voi täl­lä­ta­voin kas­vaa ihmi­se­nä, niin ehkä jopa HSn kau­pun­ki­toi­mi­tus­kin joskus…

  Ter­ve­tu­loa Selloon.

  Ensin nepal­la rau­ta­tie­a­se­man vie­reen ja junal­la espoo­seen. Aikaa YTVn mukaan n 35–45 min. Kai­vo­pi­hal­ta menis vain 20min, skat­ta vaan on niin kau­ka­na kaikesta…

 29. Mark­ku af Heur­lin: Jum­boon ei todel­la­kaan pää­se hel­pos­ti Hel­sin­gis­tä jouk­ko­lii­ken­teel­lä tai sit­ten meil­lä on sii­tä eri käsi­tys, mikä on “hel­pos­ti” pää­syä. Tot­ta, jot­kut len­to­kent­tä­bus­sit mene­vät suo­raan sen vie­res­tä ja pari muu­ta­kin, mut­ta vuo­ro­vä­lit ovat mitä ovat var­sin­kin tiet­tyi­nä aikoi­na. Ja mat­ka­kin kes­tää ja kes­tää… Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että sin­ne vie­lä pää­see, mut­ta entä­pä pois. Sii­nä pysä­kil­lä saa odo­tel­la yleen­sä 15–30min sitä takai­sin Hesaan mene­vää bussia. 

  Että kiit­ti vaan, mut­ta jos on hesa­lai­se­na pak­ko asioi­da ostos­hel­ve­tis­sä, surau­tan met­rol­la itikseen.

 30. Lähi­kau­pat jou­taa kuol­la. Niis­sä on niu­kat vali­koi­mat. Tun­tuu kuin oli­si kau­pas­sa enti­ses­sä Neuvostoliitossa.

  Tule­vai­suus on auto- ja hyper­mar­ket­tien. Kulut­ta­jien edun nimissä.

 31. Tjoo‑o. Itse en nyky­ään juu­ri käy muu­al­la kuin auto­mar­ke­teis­sa. Syy — asun 400m pääs­sä moi­ses­ta komplek­sis­ta. Vali­koi­maa on ja löy­tyy muut­kin pal­ve­lut samal­la. Ilman autoa. Itsea­sias­sa var­sin näp­pä­rä jär­jes­te­ly olen tyytyväinen. 

  Lähi­kaup­po­jen tuke­mi­nen on vähän kak­si­piip­pui­nen jut­tu, mök­kei­le­mäs­sä olles­sa­ni huo­ma­sin että pai­kal­li­sen lähi­kau­pan tuot­teet oli­vat a) kal­lii­ta b) jär­jes­tään joko van­ho­ja tai päi­väyk­sen ehtoo puo­lel­la. Kui­ten­kin ihmi­set osti­vat kau­pas­ta tava­raa yli­hin­taan kos­ka vaih­toeh­toa ei ollut.

  Tuli tie­nool­le ABC ja S‑Market. Tuo­ret­ta tava­raa kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan. Lähi­kaup­pa lopet­ti ja kukaan ei jää­nyt kai­paa­maan. Itsea­sias­sa pal­ve­lu paran­tui huomattavasti. 

  Mones­ti lähi­kaup­pa on paik­ka jon­ne men­nään jos on ehdo­ton pak­ko. Kan­nat­taa mie­tiä mik­si näin on. Eivät ihmi­set ole tyh­miä vaan äänes­tä­vät lom­pa­koil­laan. Jos pal­ve­lu hyvää ja tava­ra kurant­tia ja hin­ta­ta­so kil­pai­lu­ky­kyi­nen niin en näe syy­tä mik­si lähi­kaup­pa ei voi­si menes­tyä. Vali­tet­ta­van usein jokin edel­lä mai­ni­tuis­ta sei­kois­ta jää uupeloon. 

  Lähi­kau­poil­la on paik­kan­sa, mut­ta mones­ti mie­tin oli­si­ko eri­kois­tu­mi­nen se asia joil­la kan­nat­ta­vuus para­ni­si. Mene ja tie­dä, tois­tai­sek­si haen ostok­se­ni automarketista.

 32. Riku:
  “Olen samaa miel­tä sii­tä, että nykyi­sel­lä sään­te­lyl­lä vapaat mark­ki­nat eivät joh­da optimiin.”

  Täs­sä menee useas­ti monel­la käsit­teet sekai­sin. Maas­sa jos­sa kan­san­ta­lous­tie­de miel­le­tään usein uskon­toon rin­nas­tet­ta­vak­si pseu­do­tie­teek­si, monel­la on käsi­tys että vapaa kil­pai­lu joh­tai­si johon­kin opti­mi­ti­laan. Tämä ei pidä paik­kaan­sa vaan opti­miin pää­sä­tään _täydellisessä_ kil­pai­lus­sa. Kiin­nos­ta­neet voi­vat googlet­taa, mut­ta ker­rot­ta­koon että täy­del­li­nen kil­pai­lu saa­vu­te­taan ennem­min­kin mark­ki­noi­den raja­tuk­sil­la kuin vapaudella.

  Auto­mar­ket­tien kus­tan­nuk­set sisäis­te­tään par­hai­ten ruuh­ka­mak­suil­la. Tämä myös tasoit­taa tuo­ta yli/aliverotusta kau­pun­gin ja haja-asu­tusa­lu­een väil­lä. Mer­kil­le­pan­ta­va piir­re ongel­mas­sa on se mis­tä ruuh­ka­mak­sut täl­lä het­kel­lä kii­kas­taa. Nii­tä ei niin­kään vas­tus­ta autoi­li­jat vaan Hel­sin­gin kes­kus­ta lii­ke-elä­mä ja sitä kaut­ta yksi nimel­tä mai­nit­se­ma­ton hel­sin­ki­läi­nen puo­lue jol­la kyt­kök­siä ensik­si mai­nit­tuun on ilmei­sen paljon.

  Toi­saal­ta en näe että kivi­jal­ka­kau­pal­la on muu­ten­kaan pal­joa mah­dol­li­suuk­sia tule­vai­suu­des­sa. Asiak­kaat halua­vat lajem­paa vali­koi­maa ja se ei yhden talo­yh­tiön lii­ke­ti­loi­hin mah­du. Esim. Munk­ki­nie­mes­sä on sadan met­rin välein kak­si pien­tä Ale­paa. En tie­dä onko tah­dos­ta, saa­ta­vil­la ole­vis­ta tilois­ta vai sun­nun­tai-aukio­lon mah­dol­li­suu­des­ta kiin­ni että nii­den tilal­la ei ole yhtä S‑markettia.

  Myös ter­mi “lähi­kaup­pa” on vähän eri asia kuin ennen. Ennen kaup­pa­mat­kat alkoi­vat aina kotoa kun kau­pas­sa kävi­vät kotiäi­dit. Lähi­kaup­pa oli se kotia lähin­nä. Nyt kau­pas­sa käy­dään työ­mat­kal­la ja “lähi” on se joka aihe­tut­taa pie­nim­män vii­väs­tyksn työ­mat­kaan. Autot­to­mien asioin­ti­kin kes­kit­tyy hel­pos­ti jouk­ko­lii­ken­teen sol­mu­koh­tiin. Toki nyky­ään kun autol­la pys­ty ker­ral­la tuo­maan kau­pas­ta koko vii­kon ostok­set on yleis­ty­nyt tapa että kaik­ki per­heen ostok­set teh­dään ker­ral­la eril­li­sel­lä kaup­pa­mat­kal­la lauantaina.

 33. Minus­ta Osmon alku­pe­räi­sen kir­joi­tuk­sen tär­keim­mät osat ovat:

  … tar­vit­si­sim­me jon­kin­lai­sen talou­del­li­sen ohjaus­kei­non, jol­la auto­mar­ket­tien ulkoi­set kus­tan­nuk­set saa­tai­siin sisäistetyiksi.

  … Monel­la ihmi­sel­lä ei ole autoa eikä (enää) edes ajo­kort­tia. Maa­il­ma, jos­sa kaup­paan pää­see vain autol­la, on han­ka­la van­huk­sil­le ja se tulee kal­liik­si kun­nal­le, jon­ka on lähe­tet­tä­vä kotia­vus­ta­ja tuo­maan van­huk­sel­le ruokaa.

  On tot­ta, että täl­lä het­kel­lä yksit­täi­sen auto­no­mis­ta­van kulut­ta­jan näkö­kul­mas­ta auto­mar­ke­tit ovat hyviä vaihtoehtoja(ainakin näyt­tä­vät sil­tä — ulkois­vai­ku­tuk­set?). Täs­tä ei kui­ten­kaan oikein vie­lä voi pää­tel­lä mitään kil­pai­lun rajoit­tei­den purkamisesta.

  Jos sun­nun­tai aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mi­nen sel­väs­ti vähen­täi­si lähi­kaup­po­ja on täs­tä mah­dol­li­ses­ti seu­raa­viin sosi­aa­li­siin ongel­miin otet­ta­va myös kan­taa. Ne samat kau­pas­sa­kä­vi­jät myös näi­den ongel­mien kulut mak­sa­vat. Ongel­ma vain on, ettei­vät nämä kulut ole kos­kaan näkyviä(maksetaan kun­nal­lis­ve­rois­sa) ja mer­kit­tä­vä osa näis­tä kuluis­ta toden­nä­köi­ses­ti ulos­mi­tat­tai­siin van­hus­ten hei­ken­ty­nee­nä elämänlaatuna(mitä aina­kaan itse en toivo).

  Sun­nun­tai aukio­lo­jen sään­te­ly ei vält­tä­mät­tä ole kai­kis­ta tar­koi­tuk­sen mukai­sin kei­no sää­del­lä kaup­pa­ver­kos­toa, mut­ta jos sää­te­ly rea­li­ses­ti vähen­tää Osmon mai­nit­se­mia sosi­aa­li­sia ongel­mia, ei sii­tä kan­na­ta aina­kaan umpi­mäh­kään luo­pua. Ei kai se oli­si ihan mah­do­ton­ta sel­vit­tää, mil­lai­sia sosi­aa­li­sia ongel­mia ja kus­tan­nuk­sia lähi­kaup­po­jen vähen­ty­mi­nen aiheut­taa lisään­ty­nee­nä koti­pal­ve­lui­den tar­pee­na. Tämän jäl­keen voi­daan sit­ten miet­tiä pitää­kö ennen sun­nun­tai­au­kio­lo­jen vapaut­ta­mis­ta kek­siä, joku toi­nen kei­no lähi­kaup­po­jen ole­mas­sao­lon turvaamiseksi.

 34. V.Aseliini:

  Lähi­kaup­po­jen tuo­te­va­li­koi­man puut­teet ovat asiak­kaan kan­nal­ta ongel­mal­li­sia. Kaup­pi­aan ei kan­na­ta yllä­pi­tää suur­ta vali­koi­maa kos­ka asiak­kaat käyn­nis­tä­vät auton ja aje­le­vat sin­ne suu­rem­man vali­koi­man mar­ket­tiin, jos­ta löy­tyy kaik­ki tar­peel­li­nen. Mat­ka­kus­tan­nus mar­ket­tiin menos­ta syö sit­ten sitä mar­ke­tin hin­tae­tua, mut­ta parem­mat vali­koi­mat vie­vät voi­ton. Tämä kos­kee eri­tyi­ses­ti maa­seu­tu­taa­ja­mien lähi­kaup­po­ja ( Siwat, K‑extrat, Salet). Mar­ket­tien sun­nun­tai­au­kio­lo on näil­le uhka.

 35. Kir­joi­tin jo aiem­min että haluan _lähi_kauppojen säi­ly­vän. En nos­tal­gi­soi huo­nos­ti hoi­det­tu­jen pien­myy­mä­löi­den perään, vaan kan­na­tan kaik­kien _lähellä_ ole­vien kaup­po­jen käyt­töä, ovat ne sit­ten auto­mar­ket­te­ja tai pien­myy­mä­löi­tä. Isoim­pa­na ongel­ma­na pidän Idea­park-tyyp­pi­siä hank­kei­ta, jois­sa myy­mä­lä­komplek­sit raken­ne­taan kau­ak­si taajamista.

  Itse asioin kah­des­sa pien­myy­mä­läs­sä sään­nöl­li­ses­ti, toi­nen on lähel­lä kotia­ni, toi­nen on lähel­lä har­ras­tus­paik­kaa­ni. Toi­ses­sa on inno­kas uudis­ta­mi­sen mei­nin­ki, ja myy­mä­lään aio­taan raken­taa parem­pi keit­tiö, jos­ta sai­si kyl­miä ja läm­pi­miä herk­ku­ja mukaan. Toi­ses­sa taas on hiu­kan pon­ne­ton sup­pean vali­koi­man vir­ka­mies­mäi­sen hoi­don tunnelma.

  Kyl­lä pien­myy­mä­löi­den­kin pitää oikeut­taa ole­mas­sao­lon­sa tyy­ty­väi­sil­lä mak­sa­vil­la asiak­kail­la! Eikä pie­nuus ole ylit­se­käy­mä­tön kil­pai­lu­hait­ta — pie­nes­sä kau­pas­sa asioin­ti on nopeaa.

  Mut­ta Osmo on oikeas­sa sii­nä, että auto­mar­ket­tien laa­jem­pi vali­koi­ma väis­tä­mät­tä vie pois pien­kau­poil­ta asioin­tia, ja siten lähi­kaup­pi­aan lii­ke­toi­min­ta jou­tuu ehkä huo­nom­paan jamaan kuin minun kal­tai­se­ni satun­nai­sos­ta­jat soi­si­vat. Kan­na­tan poli­tiik­kaa, joka kor­jaa tätä epä­suh­taa, mut­ta en kui­ten­kaan nyky­sun­nun­tai­au­kio­lo­sään­te­lyn kautta.

  On sää­li että Itel­lan kor­vauk­set asia­mies­pos­tis­ta ovat kit­sai­ta. Yhteis­kun­nan kan­nal­ta pos­tin ja lähi­myy­mä­län yhdis­tä­mi­nen on loistoveto. 

  Myös sitä pidän hie­no­na, että usei­den huol­toa­se­mien yhtey­teen on syn­ty­nyt päi­vit­täis­ta­va­ra­myyn­tiä. Ja nyt tar­koi­tan vähem­män uusia ABC-hank­kei­ta ja enem­män jo aiem­min pai­kal­la ollei­den ase­mien laa­jen­nuk­ses­ta — koti­ni lähel­lä Hel­sin­gis­sä on täl­lai­nen hanke.

  Täs­sä kes­kus­te­lus­sa ei ole tois­tai­sek­si kom­men­toi­tu auto­mar­ket­tien eräs­tä kil­pai­lue­tua — nii­den yhtey­des­sä on nyky­ään usein Alko. Oli­si pien­myy­mä­löil­le hyö­dyk­si, jos ne sai­si­vat myy­dä laa­jem­min mie­to­ja alko­ho­li­juo­mia, vaik­ka­pa val­ko- ja punaviinejä.

 36. Mark­ku af Heur­lin: Jum­boon ei todel­la­kaan pää­se hel­pos­ti Hel­sin­gis­tä jouk­ko­lii­ken­teel­lä tai sit­ten meil­lä on sii­tä eri käsi­tys, mikä on “hel­pos­ti” pää­syä. Tot­ta, jot­kut len­to­kent­tä­bus­sit mene­vät suo­raan sen vie­res­tä ja pari muu­ta­kin, mut­ta vuo­ro­vä­lit ovat mitä ovat var­sin­kin tiet­tyi­nä aikoi­na. Ja mat­ka­kin kes­tää ja kes­tää… Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että sin­ne vie­lä pää­see, mut­ta entä­pä pois. Sii­nä pysä­kil­lä saa odo­tel­la yleen­sä 15–30min sitä takai­sin Hesaan mene­vää bussia.

  Että kiit­ti vaan, mut­ta jos on hesa­lai­se­na pak­ko asioi­da ostos­hel­ve­tis­sä, surau­tan met­rol­la itikseen.”

  En tie­ten­kään väit­tä­nyt että Hesas­ta pää­si­si tai pitäi­si pääs­tä nopeas­ti Jum­boon . Tik­ku­ri­las­ta tulee bus­si suo­raan MJum­bon ovel­le. Bus­si­mat­ka 10 min, koko­nais­mat­ka-aika 15 min.

 37. Oikais­taan nyt yksi tois­tu­va ja vahin­gol­li­nen vää­rin­kä­si­tys: Jos kivi­jal­ka­kau­pal­la tar­koi­te­taan nor­maa­li kau­pun­ki­ker­ros­ta­lon katu­ta­sos­sa sijait­se­vaa lii­ke­ti­laa, niin lii­ke­ti­lan pie­ni koko on seu­raus­ta tilan­jaos­ta eikä talon koko­ra­joi­tuk­ses­ta. Kort­te­lin poh­ja­pin­ta-ala on tuhan­sia neliöi­tä, joka on enem­män kuin mil­lään ruokakaupalla.

  Van­hois­sa talois­sa tilo­jen yhdis­te­ly on mah­dol­lis­ta, mut­ta ongel­ma on kui­ten­kin useat omis­ta­jat. Sen sijaan uusia aluei­ta ja raken­nuk­sia suun­ni­tel­taes­sa ei ole mitään syy­tä mik­si ei teh­täi­si kun­non kokoi­sia lii­ke­ti­lo­ja kivi­jal­kaa, esim. Alek­sis Kiven­ka­dun Ässä­kes­kuk­sen S‑market.

  Laa­jem­min, ongel­ma on kau­pun­ki­ti­lan pilk­ko­mi­nen asuin‑, työssäkäynti‑, kulttuuri‑, vir­ki­tys- ja osto­sa­luei­siin, joka tuot­taa kau­pun­kia jos­ta ei pidä kukaan. Autoi­lu, sen melu­hai­tat ja tilan­tar­ve, on osit­tai­nen syy tähän, mut­ta kaa­voi­tus ja sii­nä vai­kut­tu­va funk­tio­naa­li­sen kau­pun­ki­vi­ha­mie­li­sen suun­nit­te­lun perin­ne on perus­on­gel­ma. Auto­mar­ket on oire.

 38. Mik­koR

  Täs­sä menee useas­ti monel­la käsit­teet sekai­sin. Maas­sa jos­sa kan­san­ta­lous­tie­de miel­le­tään usein uskon­toon rin­nas­tet­ta­vak­si pseu­do­tie­teek­si, monel­la on käsi­tys että vapaa kil­pai­lu joh­tai­si johon­kin opti­mi­ti­laan. Tämä ei pidä paik­kaan­sa vaan opti­miin pää­sä­tään _täydellisessä_ kil­pai­lus­sa. Kiin­nos­ta­neet voi­vat googlet­taa, mut­ta ker­rot­ta­koon että täy­del­li­nen kil­pai­lu saa­vu­te­taan ennem­min­kin mark­ki­noi­den raja­tuk­sil­la kuin vapaudella.”

  Onko­han ole­mas­sa arvo­neut­raa­lia opti­mia? Täy­del­li­seen kil­pai­lun teo­reet­ti­sen mal­lin mukai­seen tilaan pakot­ta­mi­nen kai­kin mah­dol­li­sin viran­omais­toi­min tar­koit­taa yrit­tä­jän yli­jää­män pakot­ta­mis­ta nol­laan kai­kin mah­dol­li­sin virainomaistoimin. 

  Kun tar­kais­tel­laan täl­tä poh­jal­ta mil­lai­seen opti­miin täy­del­li­sen kil­pai­lun teo­reet­ti­sen mal­lin mukai­seen tilaan pakot­ta­mi­nen kai­kin mah­dol­li­sin viran­omais­toi­min joh­taa, se muis­tut­taa häm­mäs­tyt­tä­vän pal­jon reaa­li­so­sia­lis­min tai kes­ki­tys­lei­rien opti­mia. Uusia yrit­tä­jiä ei enää aloi­ta ja ole­mas­sa ole­vat yri­tyk­set saa­daan alistettua. 

  Monen tääl­lä kir­joit­ta­van, mukaan­lu­kien itse­ni, mie­les­tä vapaa kil­pai­lu on tavoi­tel­ta­vam­pi opti­mi kuin täy­del­li­nen kil­pai­lu, mut­ta fun­da­men­ta­lis­tis­ta maa­il­man­ku­vaa esiin­tyy näis­sä kil­pai­lu­asiois­sa­kin, kun tuo­ta kil­pai­lua on Suo­mes­sa vii­me­ai­ka­oi­na niin pal­jon korostettu. 

  Jot­kut otta­vat aina nämä ideo­lo­giat niin kir­jai­mel­li­ses­ti ja para­dok­saa­li­ses­ti mel­kein min­kä tahan­sa jyr­kän ideo­lo­gian kir­jai­mel­li­sen toteu­tuk­sen käy­tän­nön seu­rauk­set alka­vat muis­tut­taa toi­si­aan. Ismin “papis­to” ja hovi pors­kut­taa ja muut kär­si­vät. Ismin “papis­ton” ja hovin mie­les­tä tämä on optimi. 

  Perus­tel­lus­ti voi olla sitä miel­tä että suu­rem­mal­la vapau­del­la saa­daan koko­nais­val­tai­sem­pi opti­mi kuin jon­kin jyr­kän ideo­lo­gian, edes libe­ra­lis­min, optimilla.

 39. Onko tätä auto­mar­ket­tien tur­miol­li­suut­ta tut­kit­tu? Minus­ta nii­den sijoit­te­lua kui­ten­kin ohjaa tiet­ty logiik­ka eli työ­mat­kai­lu. Voi­si kuvi­tel­la, että aika iso osa autoil­la teh­tä­vis­tä kaup­pa­reis­suis­ta teh­dään työ­mat­kal­la ja sil­loin LISÄ­ra­si­te luon­nol­le on aika vähäinen.

  Toki var­maan on niin, että auto­mar­ke­tit yllä­pi­tä­vät nykyis­tä yksi­tyi­sau­toi­luun nojaa­vaa kul­ke­mis­ta, ja se on tie­ten­kin huo­no juttu.

  Perus­tee­si­ni on, että kaik­ki läh­tee kaa­voi­tuk­ses­ta, ja tämä­kin on sitä. Täs­sä tapauk­ses­sa voi­daan vähän yksi­löi­dä: kaik­ki läh­tee logis­tii­kas­ta. Lap­si­per­heen kau­pas­sa­käyn­nit pitäi­si saa­da hoi­det­tua mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti. Tähän men­nes­sä tehok­kain vaih­toeh­to on ollut “Lau­an­tai­sin auto­mar­ke­tis­ta niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta ja vii­kol­la työ­mat­koil­ta tai lähi­kau­pas­ta loput”.

  Muu­ta­ma vuo­si sit­ten jot­kut kau­pat (Ruo­ka­va­ras­to?) rupe­si­vat kaup­paa­maan net­tios­tok­sia ja oli­ko jos­sa­kin kokei­lu, jos­sa ruu­at toi­mi­tet­tiin jake­luau­toil­la asiak­kai­ten kotio­vel­le (kyl­mä­bok­sei­hin, muis­tai­sin, vai oli­ko tämä omaa jat­ko­ke­hit­te­lyä­ni). Eli kaup­pi­aat lisäi­si­vät pal­ve­lu­va­li­koi­maan­sa ostos­ten poi­min­nan ja jake­lun kotio­vel­le. Luul­ta­vas­ti Pris­ma tai City­mar­ket voi­si myy­dä tuot­teet samaan hin­taan kuin mar­ke­tis­saan­kin ja pääl­le tuli­si vain jake­lun kus­tan­nuk­set. Tämä voi­si olla tule­vai­suu­den suunta?

  Tai toi­nen vaih­toeh­to: pie­ny­rit­tä­jä, joka tar­joai­si (eri­tyi­ses­ti vau­rai­den aluei­den kii­rei­sil­le) kulut­ta­jil­le rää­tä­löi­tyä osto­pal­ve­lu­ja: tee netis­sä tilaus, hoi­dam­me sen kotio­vel­le­si. Tämä taas koros­tai­si vali­koi­man ja pal­ve­lun tär­keyt­tä — hin­taa tuli­si toki enemmän.

  Molem­mat vähen­täi­si­vät autoi­lua — ja pois­tai­si­vat pal­ve­lun osta­jal­ta hyvän syyn olla siir­ty­mät­tä pol­ku­pyö­rän tai jul­ki­sen lii­ken­teen käyttäjäksi.

  Yllä puhuin siis ruo­ka­kau­pois­ta — eri­koi­liik­keet ovat ihan oma lukunsa.

  Sun­nun­tai­au­kio­lois­ta olen sitä miel­tä, että vuo­den tur­ha­ke: näl­kään ei kukaan sen puut­teen takia kuo­le, sun­nun­tain kii­reet­tö­myys ja “ulkoa pako­tet­tu” toi­met­to­muus ovat hyvä asia. Joo joo, tämä vähen­tää ihmis­ten valin­nan­mah­dol­li­suut­ta joo joo. Onko ihan var­maa, että ihmi­set mie­lel­lään otta­vat vas­taan yhä lisää valin­nan­va­paut­ta? Mon­ta­ko jugurt­ti­vaih­toeh­toa on inaf?

  Tou­ko Mettinen

 40. Lähi­kau­pat näi­vet­ty­vät sään­te­lyyn nekin!

  Muu­ta­ma vuo­si sit­ten minul­le sel­vi­si kirk­kaas­ti, miten aukio­loai­ko­jen sään­te­le­mi­nen aiheut­taa aina­kin oman mar­ket­ti­au­toi­lu­ni lisään­ty­mis­tä. Asioin Castre­nin­ka­dun Ale­pas­sa, joka aika­naan kul­mil­la asues­sa­ni oli erin­omai­nen Valin­ta­ta­lo ja näke­myk­se­ni mukaan nykyis­tä kaup­paa isom­pi. Kom­men­toin asi­aa kas­sal­la ja fik­su nai­sih­mi­nen sii­nä tote­si, että kau­pas­ta on lai­et­tu varas­tok­si nyt isom­pi osa, kos­ka neliö­mää­rä täy­tyy pitää pie­ne­nä, jot­ta saa­daan olla sun­nun­tai­sin auki.

  Lähi­kau­pan siis täy­tyy olla pie­ni, jot­ta se saa lähi­kau­pan edut. Niin­pä aina­kin nykyi­nen Ale­pa­ni on niin masen­ta­va vali­koi­mil­taan ja var­sin­kin esim. seson­ki­vaih­te­lu­mah­dol­li­suu­del­taan, että ajan heti kun mah­dol­lis­ta vähän parem­piin puoteihin.

  Samal­la pelas­tun kaup­pa­kas­sien rou­daa­mi­sen pahen­ta­mal­ta tenniskyynärpäältä.

  Rehel­li­ses­ti sanoen aina­kin kan­ta­kau­pun­gis­sa kaik­ki para­ni­si välit­tö­mäs­ti aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mi­sen myötä. 

  Ja pak­ko­ko nii­den samo­jen työn ras­kaan raa­ta­jien oli­si siel­lä aina yöt ja vii­kon­lo­put­kin istua? On näet aika taval­la eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via ihmi­siä, joil­le hyvin sopii noi­den vai­kei­den vuo­ro­jen teke­mi­nen, sem­min­kin kun niis­tä saa ihan koh­tuul­li­sen lisäkorvauksen.

  Ja vapaa aukio­lo­han ei tar­koi­ta, että on pak­ko olla auki aina. Jos­pa koh­ta Suo­mes­sa­kin voi­tai­siin pääs­tä eroon tuos­ta ahdis­ta­vas­ta “Kaik­kien täy­tyy tai kukaan ei saa” ‑ajat­te­lus­ta!

 41. Ihmis­ten vaa­ti­mus­ta­so niin laji­tel­mien kuin vali­koi­man suh­teen on kas­va­nut hui­mas­ti muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä. Sik­si pien­kaup­po­jen tilan­ne näyt­tää toivottomalta. 

  Olen­ko ainoa, jol­la ei olel mitään diag­no­soi­tua hah­mo­tus­häi­riö­tä, mut­ta har­va on se ker­ta, ettei ostos­ko­riin eksy jotain vää­rää.. Vii­mek­si otin mie­les­tä­ni ker­ma­vii­lin ja niin otin­kin, mut­ta koto­na huo­ma­sin, että olin otta­nut jon­kin ult­ra­ke­vyen ker­ma­vii­lin, jos­sa oli ras­vaa 3,5 prosenttia. 

  Toi­nen kes­kus­te­lu­nai­he on, miten täl­lais­ta tuo­tet­ta voi­daan edes kut­sua KER­MA­vii­lik­si. Joka tapauk­ses­sa mai­to­tuot­teis­sa­kin on niin kym­men­tä eri sort­tia hylaa, lak­too­si­ton­ta, kevyt­tä ja todel­la kevyt­tä, vähä­suo­lais­ta jne., että vai­kea löy­tää perin­teis­tä perus­ka­maa. Oiva­rii­nia­kin on vis­siin seit­se­mää eri ver­sioi­ta. Onko täs­sä edes enää mitään järkeä. 

  Ei pik­ku Ale­paan vain yksin­ker­tai­ses­ti mah­du joka ver­sio. Ennen kivi­ja­lan Elan­nos­sa oli voi­ta, mai­toa, lihaa ja lei­pää.. lei­pää sai vaa­lea­na ja tummana.:)

 42. Point­ti tun­tui­si ole­van se, että jos vapaa kaup­pa joh­taa ulkois­vai­ku­tuk­siin nii­tä pitää verot­taa suo­raan eikä välil­li­ses­ti “kiel­le­tään automarketit”-argumentein. Koro­te­taan siis pääs­tö­ve­ro­ja tms.

  Jos tie­tyl­lä alu­eel­la esim. 5 kort­te­lia Hel­sin­gis­sä asuu poruk­kaa, jot­ka käy­vät tie­tys­sä lähi­kau­pas­sa. On sel­vää, että hei­dän tulee ostaa tiet­ty mää­rä tuot­tei­ta, jot­ta kaup­paa kan­nat­taa pitää yllä. 

  Auto­mar­ke­teis­sa tuot­teet ovat usein hal­vem­pia ja vali­koi­ma todel­la pal­jon hal­vem­pi. Auto­mar­ke­teis­sa on myös usei­ta eri­lai­sia kaup­po­ja, mikä mah­dol­lis­taa kaik­kien ostos­ten kes­kit­tä­mi­sen samaan aikaan.

 43. tpyy­luo­ma: Syyt­täi­sin kau­pun­ki­ra­ken­teen hajoa­mi­ses­ta lii­ken­teen tuke­mis­ta enem­män kuin kaavoitusta.

  Eli­na: Symp­paan tilan­net­ta “ker­ma­vii­li­si” suh­teen. Tör­mä­sin tois­sa­päi­vä­nä kah­teen eri majo­nee­siin, jois­ta toi­nen oli ras­va­ton­ta ja toi­nen munatonta.

 44. Eikös ongel­ma ole enem­män­kin itse mar­ket­ti eikä se, miten sin­ne men­nään? Mar­ke­tin tava­ra­vuo­ret ahmi­vat luon­non­va­ro­ja. Tava­ra­vuo­ret ovat luon­non kan­nal­ta lii­an suu­ria, vaik­ka kulut­ta­jat pur­kai­si­vat nii­tä tava­ra ker­ral­laan potkukelkalla.

  Mik­koR: “Maas­sa jos­sa kan­san­ta­lous­tie­de miel­le­tään usein uskon­toon rin­nas­tet­ta­vak­si pseu­do­tie­teek­si, monel­la on käsi­tys että vapaa kil­pai­lu joh­tai­si johon­kin optimitilaan.”

  Kuin­kas pit­käl­le olet itse opis­kel­lut mate­maat­tis­ta kan­san­ta­lous­tie­det­tä? Vai olet­ko luke­nut kai­ken jos­tain Wikipediasta?

  Mik­koR: “Kiin­nos­ta­neet voi­vat googlet­taa, mut­ta ker­rot­ta­koon että täy­del­li­nen kil­pai­lu saa­vu­te­taan ennem­min­kin mark­ki­noi­den raja­tuk­sil­la kuin vapaudella.”

  No pitää­kö mark­ki­noi­ta rajoit­taa enem­män vai vähem­män ver­rat­tu­na nyky-Suomeen?

 45. Mik­si sun­nun­tai­au­kio­lo tap­paa lähi­ka­pat ja pie­net erikoisliikkeet.

  1) Lähi­kau­pat saa­vat nyt­kin olla auki sun­nun­tai­sin. Ne menet­tä­vät nii­tä sub­ven­toi­neen kil­pai­lue­dun, jos myös auto­mar­ke­tit saa­vat olla auki.

  2) Sun­nun­tai­au­kio­lo jo sinän­sä suo­sii sitä, että men­nään kaup­paan kau­as, kos­ka auto­mar­ke­tis­sa käyn­ti vie aikaa ver­rat­tu­na lähi­kau­pas­sa pii­pah­ta­mi­seen. Sun­nun­tai­au­kio­lo suo­sii sitä kulu­tus­mal­lia, jos­sa mai­to ja lei­pä oste­taan päi­vit­täin lähi­kau­pas­ta ja kaik­ki muu ker­ran vii­kos­sa automarketista.

  3) Eri­kois­kau­pal­le sun­nun­tai­au­kio­lo mer­kit­see kuo­li­nis­kua, kos­ka per­hey­rit­tä­jä ei jak­sa teh­dä töi­tä seit­se­mä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa ja kos­ka sun­nun­tai­au­kio­lo koh­dan 2) mukaan suo­sii muu­ten­kin hyper­mar­ket­te­ja, jois­sa on huo­no eri­kois­kau­pan vali­koi­ma, mut­ta joka myy kaik­ki eri­kois­kau­pan volyymituotteet.

 46. Isom­mat­kin ruo­ka­kau­pat saa­vat olla sun­nun­tai­sin auki nel­jä kuu­kaut­ta vuo­des­sa. Eikö­hän tämä oli­si jo nämä pik­ku­kau­pat tap­pa­nut, jos oli­si tappaakseen.

 47. Auto­mar­ke­tit on ehkä nime­nä huo­no niil­le kau­pan suu­ryk­si­köil­le, jot­ka sijoit­tu­vat yleis­kaa­van mukai­ses­ti alue­kes­kuk­siin ja sik­si yleen­sä jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta hyvin. Auton käyt­tö on toki näi­den­kin yksi­köi­den syn­nyt­tä­mäs­sä liikenteessä
  lii­an val­lit­se­va, mut­ta tule­vai­suu­den ohja­tum­pi auton­käyt­tö (mm väy­lä­mak­sut ja pysä­köin­nin hin­noit­te­lu) ei las­ke näi­den yksi­köi­den tavoi­tet­ta­vuut­ta mer­kit­tä­väs­ti. Hel­sin­gin seu­dul­la Jum­bo on mer­kit­tä­vin huti hyvän kaa­voi­tus­ta­van periaatteista.

 48. Eli­na kir­joit­ti 23.11.2008 kel­lo 18:04
  “Isom­mat­kin ruo­ka­kau­pat saa­vat olla sun­nun­tai­sin auki nel­jä kuu­kaut­ta vuo­des­sa. Eikö­hän tämä oli­si jo nämä pik­ku­kau­pat tap­pa­nut, jos oli­si tappaakseen.”

  Tot­ta. “Pik­ku­kau­pat” pär­jää­vät kyl­lä, mut­ta kons­ti on toi­nen kuin super­mar­ke­teil­la. Ne pär­jää­vät laa­dul­la ja pal­ve­lul­la, eivät tol­kut­to­man suu­rel­la tavaravalikoimalla.

 49. Lähi­kaup­po­jen pahin ongel­ma on hin­ta­ta­so, ei vali­koi­man mää­rä. Sil­loin kun alu­eel­la on useam­pi kil­pai­le­va kaup­pa, hin­ta­ta­so pysyy koh­tuul­li­se­na mut­ta yhden kau­pan alueil­la hin­nat nouse­vat hel­pos­ti niin kor­keik­si, että on kan­nat­ta­vaa käy­dä ostok­sil­la kauempana.

 50. Kes­kus­tan kaup­po­jen osal­ta on ongel­mia. Ensin­nä­kin ison ostos­mää­rän rah­taa­mi­nen jul­ki­ses­sa kul­ku­vä­li­nees­sä ei toi­mi. Ehkä muu­ta­ma, mut­ta jos on sato­ja kas­si­ka­san kanssa…Toinen asia, joka itsel­lä­ni Suo­men aikoi­na rat­kai­si oli kes­kus­ta-alu­een jär­kyt­tä­vät parkkimaksut.

 51. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  a) ostaa kaik­ki tuot­teet lähi­kau­pas­ta, jol­loin ne ovat kalliimpia
  b) ostaa kaik­ki tuot­teet auto­mar­ke­tis­ta jol­loin aikaa ja ben­saa kuluu”

  Sini­vih­reä:

  Muu­ta­mia kom­ment­te­ja ohei­seen listaan. 

  a) Liki­kään kaik­kia tar­vit­ta­via tuot­tei­ta ei saa lähi­kau­pas­ta, jol­loin tar­ve mar­ke­tis­sa käyn­tiin säi­lyy. Kos­ka on kysees­sä tyys­tin eri­lai­set pal­ve­lut, hin­to­ja­kaan ei kan­nat­ta­ne verrata. 

  b) Lähi­kaup­pa ei ole vaih­toeh­to marketille
  Mar­ke­tit ovat ener­gia- ja aika­te­ho­kas­ta tapa hank­kia tar­vit­ta­via hyö­dyk­kei­tä. Samal­la mat­kal­la saa­daan han­kit­tua elin­tar­vik­kei­ta, vaat­tei­ta, huo­ne­ka­lu­ja, här­ve­lei­tä jne. Lähi­kau­pas­sa käyn­tiin vie­räh­tää hel­pos­ti run­saas­ti aikaa, mut­ta hyö­dyk­keis­tä saa­daan han­kit­tua vain pie­ni osa. 

  Mar­ke­tit eivät ole vält­tä­mät­tä kau­ka­na, muu­ten kuin kes­kus­tas­sa asu­vien näkökulmasta. 

  Lop­puun vie­lä parah­dus. Ei kai kukaan tosis­saan usko, että mar­ke­tit tie­ten tah­toen sijoit­tau­tui­si­vat paik­ko­hin, joi­hin ei pää­se jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä. Näin ollen nimi­tys auto­mar­ket­ti on lähin­nä tar­koi­tus­ha­kuis­ta panettelua.

 52. Minul­le lähi­kaup­pa on S‑market, jon­ne pää­sen kävel­len. Sii­tä on joi­ta­kin vuo­sia, kun samois­sa tilois­sa oli vie­lä Spar. Omis­ta­jan vaih­tu­mi­nen näkyi heti vali­koi­man sup­pe­ne­mi­se­na. Spa­ris­ta sai esi­mer­kik­si pakas­te­keit­to­pe­ru­noi­ta (työss­käy­vä per­hee­näi­ti tekee nak­ki­so­pan var­tis­sa, kun käyt­tää val­mii­ta keit­to­pe­ru­noi­ta, keit­to­kas­vik­sia, nak­ke­ja ja maus­taa), mut­ta nyt täy­tyy nii­den vuok­si käy­dä autol­la Pris­mas­sa. Samoin monen­lai­sen ei-päi­vit­täis­ta­va­ran (ensim­mäi­se­nä tulee mie­leen Hack­man­nin muu­mi­lusi­kat) myyn­ti nois­sa tilois­sa lop­pui myös.

  En mil­lään usko, että kadon­nei­den tuot­tei­den myyn­ti oli isos­sa lähiös­sä kan­nat­ta­ma­ton­ta, vaan uskon, että S‑liike ihan tar­koi­tuk­sel­la ohjaa näin kan­ta-asiak­kai­taan S‑marketeista Prismaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.