Puolueiden välitodistus

(Julka­istu kolumn­i­na Suomen Kuvalehdessä)

Kun­nal­lis­vaalit muut­ti­vat poli­it­tista asetel­maa, vaik­ka kan­na­tu­so­suuk­sien muu­tok­set eivät olleet järisyt­täviä. Keskus­tan ja sosi­aalidemokraat­tien tap­pi­ot ker­to­vat näi­den puoluei­den han­kalas­ta tilanteesta.

Keskus­ta on kuin keilaa­ja, jon­ka pitäisi kaataa radan molem­mille reunoille pystyyn jääneet keilat. Kaupungeis­sa pitäisi olla mod­ern­impi pär­jätäk­seen kokoomuk­selle ja syr­jäseudul­la entistäkin maalais­li­it­to­laisem­pi. Kumpikin tavoite on puolueelle vaikea jopa erik­seen saati sit­ten yhdessä.

Ei ole ollut Keskus­tan ansio­ta vaan Kokoomuk­sen heikkout­ta, että ”Maalais­li­it­to” on ollut johta­va por­var­illi­nen puolue kaupungis­tuneessa Suomes­sa. Jopa Helsin­gin hienos­toalueel­la, Kuu­sisaa­res­sa on joudut­tu äänestämään Keskus­taa, kos­ka kokoomus­laisia ei ole pidet­ty pätev­inä toim­i­joina. Nyt­tem­min Kokoomus on alka­nut näyt­tää oikeal­ta puolueelta. Tämä tietää Keskustalle lisää tap­pi­oi­ta ja Kokoomuk­selle lisää voittoja.

Huonot alue­poli­it­tiset uutiset koi­tu­i­v­at Keskus­tan tap­piok­si syr­jäseuduil­la. Huono­ja uutisia tulee lisää, johti hal­li­tus­ta kuka tahansa. Kier­ret­tä on han­kala katkaista, kos­ka yri­tyk­set eivät sijoi­ta toim­into­jaan kun­ti­in, jois­sa väestön medi­aani-ikä läh­estyy kuut­takym­men­tä vuotta.

Suomen Keskus­tan jär­jestörakenne suosii niin vah­vasti pieniä paikkakun­tia, että takamet­sien protes­timieliset voivat hyvinkin val­la­ta puolueen. Kil­pail­i­jat odot­ta­vat kieli pitkäl­lä puolue­si­h­teeri Korho­sen lin­jan voit­toa, mikä merk­it­sisi Keskus­tan vetäy­tymistä Pähk­inäsaaren rauhan rajan pohjois­puolelle.

Ennen vaale­ja päämin­is­teri Van­hanen tuli pääkaupunkiseudul­la näyt­tävästi esille visi­ol­laan puu­tarhakaupungeista. Useim­mista muista vaali­teemoista poiketen kyse oli asi­as­ta, joi­hin kun­nal­lis­vaaleis­sa todel­la vaikute­taan. Min­is­teri Jan Vapaavuori ja minä nousimme näkyvim­min hajakeski­tyk­sen kri­itikoik­si. Kun­nal­lis­vaaleis­sa me ylitimme kahdestaan Suomen Keskus­tan Helsingis­sä saa­man ään­imäärän 16 256 ­ – 11 833.

Sosialidemokraat­tien vaal­i­tap­pi­on syitä on etsit­ty puheen­jo­hta­jan per­soonas­ta, ilmeistä, pukeu­tu­mis­es­ta ja äänen­sävy­istä. Ongel­man ydin on siinä, että tuol­lais­ten seikko­jen voidaan edes ajatel­la ratkai­se­van puolueen men­estyk­sen. Jos on hen­ki pääl­lä, eivät ulkoiset seikat ratkaise. Vah­va viesti menee per­ille vaik­ka änkyttäen.

Eri­no­maises­sa kir­jas­saan, ”Mikä vasem­mis­toa vaivaa” Tom­mi Uschanov ihmettelee, miten vasem­mis­ton kan­na­tus voi olla niin vähäistä, vaik­ka asen­ne­mit­tauk­sis­sa kansan ylivoimainen enem­mistö tukee sen poli­it­tisia tavoit­tei­ta – halu­aa esimerkik­si pienen­tää tuloeroja.

Helsin­gin val­tu­us­toon valit­tu Jor­ma Bergholm (sdp) sanoi Ylen Ykkösaa­mus­sa, että puolueen vuosia har­joit­ta­ma oikeis­to­lainen hal­li­tus­poli­ti­ik­ka oli perussyy demarei­den murskat­ap­pi­oon. Lip­posen poli­ti­ikkaa on tosi­aan vaikea luon­nehtia vasem­mis­to­laisek­si. Mut­ta olisiko tälle oikeis­to­laiselle poli­ti­ikalle ollut toimi­vaa vai­h­toe­htoa? Jos vas­taus tähän kysymyk­seen on kiel­teinen, Bergholmin rehelli­nen ana­lyysi tuot­taa ikävän jatkokysymyksen.

Minus­ta har­joite­tulle poli­ti­ikalle on inhimil­lisem­piä vai­h­toe­hto­ja, mut­ta ei vasem­mis­tode­marien tarkoit­ta­mas­sa suun­nas­sa. Se onkin sit­ten oma tarinansa.

Demar­it ovat jääneet edus­ta­maan ikään­tyvää työväestöä. Puolueen nuorin val­tu­utet­tu Helsingis­sä on 38-vuo­tias Osku Pajamä­ki – jo neljät­tä ker­taa peräkkäin! Vihrei­den val­tu­us­to­ryh­män medi­aani-ikä on 36 vuotta.

Sosialidemokraat­tien, Keskus­tan ja RKP:n tehtävänä on puo­lus­taa äänestäjien­sä etua vääjäämätön­tä muu­tos­ta vas­taan. Jar­ru­miehen tehtävä ei houkut­tele kyvykästä väkeä. Henkilöresurs­seil­taan demar­it ovat kuin var­jo 1980-luvun lois­tokaud­estaan, mut­ta ei mene hyvin ruot­salaisil­lakaan. Oli­han RKP aikoinaan kokoaan merkit­tävämpi puolue taitavien poli­itikko­jen­sa ansiosta.

Vaik­ka Kokoomus siis näyt­tää ulospäin jo oikeal­ta puolueelta, on sil­lä vielä pitkä mat­ka toim­intakykyisek­si joukkueek­si. Puolue on rak­en­tanut ulkoisen imagon­sa ammat­ti­mais­es­ti, mut­ta ainakin ulkop­uolisen on vaikea saa­da selvää puolueen lin­jas­ta. Nykyi­nen por­var­i­hal­li­tus muo­vat­ti­in ilman ennal­ta valmis­tet­tua ohjel­maa toisin kuin Ruot­sis­sa, jos­sa val­lan­vai­h­dok­seen valmis­taudut­ti­in huolel­lis­es­ti ja ruot­salaisen jär­jestelmäl­lis­es­ti. Strate­gisen näke­myk­sen puute Kokoomuk­ses­sa on jopa kansalli­nen ongel­ma, jos puolue kohoaa maa­ta johtavak­si puolueeksi.

Perus­suo­ma­laiset ovat erään­laisia poli­ti­ikan haaskalin­tu­ja. Niiden tehtävä on pitää luon­to puh­taana ja ter­veenä. Saali­ik­si joutu­vat elin­voimansa menet­täneet eläimet.

Perus­suo­ma­laiset ovat rien­täneet apa­jille, kun keskusta­laiset eivät voi mitään alue­poli­ti­ikan lainalaisuuk­sille eivätkä demar­it pysty pitämään van­hanaikaista savupi­ip­pute­ol­lisu­ut­ta pystyssä.

Ulko­maalaiskysymyk­sessä muut puolueet saa­vat syyt­tää itseään. Kyvyt­tömyys keskustel­la asi­as­ta avoimesti ja ymmär­ret­tävästi on antanut tilaa ja tilaus­ta perus­suo­ma­laisille. Vaik­ka kan­natan vapaamielistä lin­jaa suh­teessa työperäiseen maa­han­muut­toon, min­u­akin kiusaa se orwellilainen kieli, jol­la ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta puhutaan. Aina­han maa­han­muut­ta­ji­in liit­tyy myös ongelmia. Ne eivät katoa vaiken­e­mal­la. Ruot­sis­sa pystyt­ti­in vielä 1970-luvul­la puhu­maan avoimesti maa­han­muut­ta­jien sopeu­tu­mis­vaikeuk­sista: ”En Finne igen!”

Kasvukeskuk­sis­sa eivät vaalit olisi voineet men­nä Vihrei­den osalta juuri parem­min. Puolue kohosi pääkaupunkiseudul­la sosialidemokraat­te­ja suurem­mak­si puolueek­si ja otti aimo loikkia muis­sakin suuris­sa kaupungeis­sa. Jos vihreil­lä riit­tää taitoa ja malt­tia, puolueen tule­vaisu­us näyt­tää suuris­sa kaupungeis­sa lois­taval­ta. Kyse ei ole enää pir­tanauhaa kuto­vista hipeistä, vaan koulutet­tu­jen kaupunki­lais­ten val­ta­puolueesta. Kaikesta päätellen selvä enem­mistö alle 40-vuo­ti­aista aka­teemis­es­ti koulute­tu­ista nai­sista äänesti Helsingis­sä vihre­itä. Miesten osalta tähän on vielä matkaa. Yksi vihre­itä uhkaav­ista ske­naar­i­oista onkin rajau­tu­mi­nen nais­ten puolueeksi.

Kasvukeskusten nuoriso näyt­tää jakau­tu­van yksilöl­lisyyt­tä korostavi­in kokoomus­laisi­in ja yhteistä hyvää pain­ot­tavi­in vihreisi­in. Jos suun­ta säi­lyy, jo kahdek­san vuo­den vihreät voivat olla toinen suurten kaupunkien val­ta­puolueista toisen ollessa kokoomus. Työn­jakokin on selvä: kokoomuk­sel­la on puolel­laan pääo­ma, vihreil­lä oma pää.

Analysoitavaa on myös net­tikeskustelun ja eri­tyis­es­ti blo­gien osu­udessa vaal­i­t­u­lok­seen. Blo­gi on erään­lainen inter­netis­sä pidet­tävä mielipi­dele­hti, jos­sa blo­gi-isän­tä esit­tää omia ajatuk­si­aan ja muut voivat kom­men­toi­da. Perus­suo­ma­lais­ten maa­han­muut­tokri­it­ti­nen Jus­si Hal­la-aho sai Helsingis­sä liki kol­me­tuhat­ta ään­tä blo­gin­sa ansios­ta ilman mitään vaa­likam­pan­jaa. Uskon myös oman ään­imääräni olleen suurelta osin blogi­ni ansio­ta. Blo­gin pitämi­nen suo poli­itikolle ver­taansa vail­la ole­van mah­dol­lisu­u­den esitel­lä ajatuk­si­aan ja myös tes­ta­ta niitä. Kan­nat­taa käy­dä kat­so­mas­sa: www.soininvaara.fi.

Pidän hyvin toden­näköisenä, että blo­gien tai joidenkin uusien net­tikeskustelu­muo­to­jen merk­i­tys on ensi eduskun­tavaaleis­sa huo­mat­ta­va. Tämä olisi hyvää kehi­tys­tä: ehdokkaat men­esty­i­sivät ajatuk­sil­laan, eivät ulkoisil­la tek­i­jöil­lä. Sisältökysymyk­set palaisi­vat poli­ti­ikkaan eikä puheen­jo­hta­jien ulkoinen ole­mus painaisi niin paljon.

22 vastausta artikkeliin “Puolueiden välitodistus”

 1. Tyyp­il­listä olk­iukkoilua, mitään muu­ta viherä­lymys­tön terävim­mältä kynältä ei toki voisi odot­taakaan, mut­ta eikö sen­tään voisi parem­minkin sanoa:

  Vihreät de rödat ovat varsi­naisia poli­ti­ikan haaskalin­tu­ja. Niiden tehtävä on pitää tyhjän­päiväistä lät­inää aiheesta säi­lytä luon­to puh­taana ja ter­veenä. Tässä teemas­sa ei tosin ole yhtää peri­aatet­ta jota ei voisi myy­dä min­is­ter­in­paikkaa vas­taan tai vai­h­taa johonkin ääri­vasem­mis­tolle tai fem­i­nis­teille parem­min sop­pi­vaan mut­ta luon­non­suo­jelun kanssa täysin ris­tiri­itaiseen asi­aan. Puolueen saali­ik­si joutu­vat lähin­nä eri­laiset päivääkään oikeaa työtä tekemät­tömät naivis­tit, utopis­tit ja hyvin nuoret elämänkoke­mus­ta omaa­mat­tomat henkilöt.

  ns. Vihreät ovat rien­täneet apa­jille, kun kom­mu­nis­tit l. nykyiset vasemis­toli­it­to­laiset eivät voi mitään neu­vos­to­jär­jestelmän kaa­tu­miselle eivätkä demar­it pysty pitämään van­hanaikaista savupi­ip­pute­ol­lisu­ut­ta pystyssä. Monille varakkaiden per­hei­den kakaroillekin ns. Vihreät ovat olleet saman­lainen söpön kap­inan ilmen­tymä kuin stal­in­is­mi hei­dän vanhemmilleen. 

  Eikö osunutkin paljon parem­min kuin Osmon alku­peräi­nen per­su­ja jälleen ker­ran aiheet­ta par­jaa­va väite?

 2. Heh, ihan hyvä Traveller!

  Haaskalin­tu­i­hin ver­rat­tavia vihreät ovat näine rikosil­moituksi­neen ainakin. Käy­dään kimp­pu­un raakku­vana par­ve­na pari vuot­ta sit­ten yksi­ty­ishenkilönä kir­joite­tun heiton perusteella.

  Tähän tosin Osmo on täysin osaton.

 3. “Vah­va viesti menee per­ille vaik­ka änkyttäen.”

  Tämä oli paha 😉

  Tykkäsin kovasti siitä, miten tääl­lä blo­gis­sa käy­ty keskustelu tosi­aan näkyy kolum­nis­sakin, kun tuon viikko sit­ten Kuvale­hdestä luin. Esimerkkinä vaik­ka “Yksi vihre­itä uhkaav­ista ske­naar­i­oista onkin rajau­tu­mi­nen nais­ten puolueeksi.”

 4. Min­ua tässä tek­stis­sä häir­it­see tuo Kokoomuk­sel­la on pääo­ma ja vihreil­lä oma pää, vaik­ka oon kuul­lutkin sen jos­sain aikaisemminkin.
  Kyl­lä minus­ta muit­ten mielip­iteitä vois sen ver­ran kun­nioit­taa, että ei mus­ta­maalais niiden oletet­tu­ja moti­ive­ja. Vähän sama, kun Satu Has­si syyt­tää Korho­laa vääristä moti­iveista… argu­ment­tien pitäis antaa puhua.

 5. “Haaskalin­tu­i­hin ver­rat­tavia vihreät ovat näine rikosil­moituksi­neen ainakin.”

  No höh, haaskalin­nut hyökkäävät nokki­maan kuol­lut­ta tai kuol­e­vaa ja tekevät tärkeää työtä pitämäl­lä ympäristön siistinä. Hal­la-aho ja muut perus­suo­ma­laiset vaikut­ta­vat kovasti eläviltä ja elinvoimaisilta.

 6. Moni puolue hävisi ääniään perus­suo­ma­laisille. Vihre­itä luulisi perus­suo­ma­lais­ten kasvun rokot­ta­neen ehkä vähiten. Voisi kuvitel­la vihrei­den men­estyk­sen jatku­van, kos­ka mitään hyvää vihrei­den äänien syöjäpuoluet­ta ei täl­lä het­kel­lä löydy.

  Vihrei­den ääniä voisi val­ua osit­tain jonkin­laiselle vakavasti otet­tavalle, nykyaikaiselle vasem­mistop­uolueelle, jos sel­l­ainen olisi ole­mas­sa. Mut­ta ei ole. Eikä näytä ole­van tule­mas­sakaan. Toisaal­ta vihrei­den ääniä voi val­ua lib­er­aalipuolueille (Nuor­suo­ma­laiset, Lib­er­aalit) sil­loin kun niitä on tar­jol­la. Valitet­tavasti lib­er­aalipuolueil­la ei Suomes­sa näytä ole­van kysyntää.

  Hyvä asia vihrei­den men­estymi­nen tietysti on. Pelot­taa vain tilanne, jos­sa puolue ei joudu kovasti tais­tele­maan äänistään, jos poten­ti­aal­isille vihrei­den äänestäjille ei juuri vai­h­toe­hto­ja löy­dy. Ehkä puolue pääsee liian helpol­la eikä enää vaivaudu kehit­tämään tosis­saan uusia näke­myk­siä vaan ajau­tuu yhdek­si suurista puolueista, jon­ka ain­oa tavoite on pysyä vallassa.

 7. Onhan näitä Oden kir­joituk­sia ilo lukea. Kolmekymp­pisenä aka­teemisenä per­heenisänä koen että Suo­mi tarvit­see Osmoa juuri keskustelun herät­täjänä, ei niinkään päivän politiikassa. 

  Jos et Ode ase­tu ehdolle eduskun­tavaaleis­sa, mik­set olisi vapaa kir­joit­ta­maan tästä mamu-asi­as­ta ilman niitä orwell­maisia sanankäänteitä? 

  Kri­ti­soit tuos­sa kokoomus­ta lin­jat­to­muud­es­ta. Aika pak­sua luon­top­uolueen edus­ta­jal­ta, joka istuu hal­li­tuk­ses­sa aikana jol­loin yksi­ty­isautoilu ja ener­gian kulu­tus vain lisään­tyy, eikä kehi­tys­maid­en väestönkasvua nimetä ekol­o­gisek­si katas­trofik­si vaan nähdään ain­oas­taan human­i­taarisen avun tarve.

 8. Tuli muuten vielä mieleen tuos­ta, että mik­si vasem­mis­toa ei äänestetä vaik­ka ihmiset arvostaa pieniä tulo­ero­ja ja vasem­mis­to ajaa niitä.

  Tämähän voi johtua siitä, että on mui­ta jot­ka vas­tus­taa tulo­ero­ja johdon­mukaisem­min (vihreät) tai sit­ten siitä, että äänestäjät arvostaa pie­nien tulo­ero­jen ideaa, mut­ta vas­tus­ta­vat sen seu­rauk­sia. (Eli absolu­ut­tista köyhtymistä.)

  Eli vähän sama, että ihmiset arvostaa omako­ti­a­sum­ista, mut­ta eivät oikeasti asu omakoti­talois­sa, kos­ka siinä sivus­sa tulee myös paljon pahaa.

 9. Osmoa tässä vähän arvostelti­in kokoomuk­sen tökkimis­es­tä, ja vähän aiheestakin. Halusin kuitenkin ennem­min kom­men­toi­da tätä:
  Toisaal­ta vihrei­den ääniä voi val­ua lib­er­aalipuolueille (Nuor­suo­ma­laiset, Lib­er­aalit) sil­loin kun niitä on tar­jol­la. Valitet­tavasti lib­er­aalipuolueil­la ei Suomes­sa näytä ole­van kysyntää.
  Lib­er­aalipuolueil­la on ollut se ongel­ma, että ainakin edel­li­sis­sä vaaleis­sa (2003) jois­sa lib­er­aalit oli­vat tosis­saan mukana, hei­dän lis­toil­laan oli paljon todel­la ikäväl­lä agen­dal­la liik­keel­lä ole­via. Tämä on tietenkin mar­gin­aalipuoluei­den ongel­ma, ne imuroi­vat kaiken­laista porukkaa listoilleen. 

  Vihrei­den ajau­tu­mis­es­ta nais­ten puolueek­si on kir­joit­tanut moni, en muista kom­men­toiko sitä kukaan ennen min­ua, mut­ta minä ainakin osal­lis­tu­in siihen keskustelu­un ja se on erit­täin isosti ajanko­htainen kipupiste vihreille juuri nyt, kun Vihreät Naiset on läht­enyt tähän mielestäni koko­lail­la noloon tutkintapyyntöjupakkaan. 

  Olisin ymmärtänyt parem­min, jos se par­tiku­laari­nen tek­stin­pätkä Rosa Mer­iläis­es­tä olisi johtanut Mer­iläisen tekemään asi­as­ta tutk­in­tapyyn­nön, mut­ta nyt tutk­in­tapyyn­nön kohteena ole­va tek­stin­pätkä on koko­lail­la samal­la viival­la Osmon TEHY-kom­ment­tien kanssa — vähän kuumapäistä ja ehkä hyvän maun rajoil­la, mut­ta että ihan laiton­ta? Ei ikinä. 

  Minus­ta olisi suo­raselkäistä, jos Vihreät puolueena ottaisi ainakin vähän etäisyyt­tä ViNan tutk­in­tapyyn­töön ja ilmoit­taisi, ettei puolueen lin­jaan kuu­lu lähteä poli­ti­ikan tekoon poli­isin välityksellä.

 10. hyvää ana­lyysiä Odelta. en tiedä kuin­ka vaikea kokoomuk­sen olisi jakau­tua kah­teen siipeen, joista toinen edus­taisi nykylin­jaa ja toinen yhteiskun­tavas­tu­ulliseem­paa myös ympäristöasi­at tosis­saan ottavaa suun­taa. mikäli kokoomuk­seen muo­dos­tu­isi jälkim­mäi­nen, ken­ties vielä nykykoomus­ta lib­er­aalimpi leiri, olisi vihrei­den hyvin vaikea kil­pail­la kokoomuk­sen kanssa, ainakin mies-äänestäjistä, myös tule­vaisu­udessa. voi olla että tule­vaisu­udessa myös vasem­mis­toli­it­to uud­is­taa ilmeen­sä, kuten Arhin­mäen kir­joituk­sista voisi päätel­lä. Täl­löin vihreät on kah­den ympäristöar­gu­ment­te­ja eri suunnal­ta läh­estyvän tahon keskus­ta ja Suomen Maaseudun puolueen tavoin pakotet­tu pienen mar­gin­aaliryh­män edun­valvo­jak­si. toiv­ot­tavasti noi­ta päänkäyt­täjiä puolueesta löy­tyy, sil­lä muu­ta­mat näis­säkin kom­menteis­sa esil­lä olleet vihrei­den vedot verot­ta­vat aka­teemista, mut­ta ympäristötiedostam­a­ton­ta äänestäjäkuntaa.

 11. On ilo lukea täl­lainen pidem­pi ja tas­apain­ois­es­ti kir­joitet­tu pohd­in­ta puoluei­den ja poli­ti­ikan tilas­ta. Vihrei­den osalta maa­han­muut­tokeskustelun tapo­jen ja puolueen sukupuo­likysymys­ten esille otta­mi­nen tässä yhtey­dessä ja myös aikakaus­me­di­an kaut­ta oli tervetullutta.

  “Ulko­maalaiskysymyk­sessä muut puolueet saa­vat syyt­tää itseään. Kyvyt­tömyys keskustel­la asi­as­ta avoimesti ja ymmär­ret­tävästi…” …ker­too juuri niin kuin asia on.

  (Myös main­in­tasi Pähk­inäsaaren rauhan rajas­ta osui.)

  Yhtä asi­aa epäilen:
  “Kasvukeskusten nuoriso näyt­tää jakau­tu­van yksilöl­lisyyt­tä korostavi­in kokoomus­laisi­in ja yhteistä hyvää pain­ot­tavi­in vihreisiin.”

  Yksilöl­lisyys on niin läpitunke­vaa, että sil­lä perus­teel­la ei tai­da saa­da ero­ja tehtyä (vaik­ka Trav­eller hienos­ti stereo­ty­p­i­oikin puhues­saan “söpöstä kap­inas­ta” ym.). Elämän­ta­van valin­nat ker­to­vat, kuka ihmi­nen on, on se sit­ten enem­män tai vähem­män yksilöl­listä eli ei. (Epäilen siis esit­tämässäsi luon­nehdin­nas­sa sitä kokoomus­laista yksilöl­lisyy­den korostamista — yksilön ehkä — mut­ten lähde sen enem­pää speku­loimaan stereotypioista.)

 12. Art­turi Björk:

  “Tämähän voi johtua siitä, että on mui­ta jot­ka vas­tus­taa tulo­ero­ja johdon­mukaisem­min (vihreät)”

  En tiedä, voisitko kau­ni­im­min vihre­itä tässä asi­as­sa kehua. 🙂

 13. “Ulko­maalaiskysymyk­sessä muut puolueet saa­vat syyt­tää itseään. Kyvyt­tömyys keskustel­la asi­as­ta avoimesti ja ymmär­ret­tävästi on antanut tilaa ja tilaus­ta perus­suo­ma­laisille. Vaik­ka kan­natan vapaamielistä lin­jaa suh­teessa työperäiseen maa­han­muut­toon, min­u­akin kiusaa se orwellilainen kieli, jol­la ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta puhutaan.”

  Olen täysin samaa mieltä. Minus­ta tun­tuu, että eri­lais­ten käskyn­halti­joiden ja propagoi­jata­ho­jen — poli­it­tis­es­ti kor­rek­tin estab­lish­mentin, jos nyt sel­l­aista ter­miä tässä voisi käyt­tää — käyt­tämä Orwellilainen kieli on osunut monel­la suo­ma­laisel­la sel­l­aiseen her­moon, että synap­seis­sa on syn­tynyt jos jonkin­laista vip­inää. Kyl­lähän nor­maal­iä­lyiset ihmiset hais­ta­vat tietoisen kieli-keskel­lä-suu­ta teesken­te­lyn ja suo­ranaisen sumut­tamisen, ja osaa­vat kysel­lä sanakään­tei­den takaa löy­tyviä merk­i­tyk­siä ja etsiä vai­h­toe­htoisia selityksiä.

  Tähän Orwellilaisu­u­teen on usein liit­tynyt myös kasvattava/holhoava tyyli, mikä ei ole muu­ta kuin aikuis­ten ihmis­ten — poten­ti­aal­is­ten äänestäjien — vähät­te­lyä. Viimek­si mainit­tua on myös Perus­suo­ma­lais­ten vaalivoiton taivastelu ja läh­es­tulkoon nau­ret­tavuuk­si­in men­nyt tutk­in­tapyyn­nön tekem­i­nen. Molem­mat kohdis­tu­vat lop­ul­ta Perus­suo­ma­lais­ten äänestäjiin.

  Vii­sain­ta olisi nyt siir­tyä suo­raan ilman mitään itkua ja taakse kat­so­mat­ta vai­heeseen 2, eli ryhtyä puhu­maan asioista avoimem­min ja antaa päivän­poli­ti­ikan tekemisen tuot­taa tulok­sen­sa äänestäjien arvioitavaksi.

 14. Ven­namoiden ajat eläneenä sanon, että älkää ihmeessä väheksykö perus­suo­ma­lais­ten mah­dol­lisuuk­sia. Ei ole kaukaa haet­tu näke­mys, että Soi­ni marssit­taa seu­raavis­sa vaaleis­sa eduskun­taan melkoisen joukon lisää Kansansa edustajia. 

  Syy soini­lais­ten nousu­un ei ole hal­laa­ho­laiset. Syy on jos­sain uno­hde­tun kansan syvis­sä riveis­sä, joka ihmettelee optioil­la rikas­tu­via her­ro­jaan, työt­tömyyt­tään, EUa jne. Min­un on vaikea nähdä siinä mitään suur­ta oikeis­to­laista rasistisaaltoa. 

  Veikon peru­ja ovat slo­gan­it kyl­lä kansa tietää ja seteliselkärankaiset. Tai uno­hde­tun kansan puoles­ta, jon­ka kek­si Veikon vaimo ja Pekan äiti Sirk­ka. Soi­ni on ven­na­mon­sa opiskel­lut, minkä hän on myös itse sanonut.

 15. Trav­el­ler­il­la menee point­ti ohi, perus­de­maridu­u­nari on tuskin loikan­nut vihreisi­in, vaik­ka näitäkin var­maan löytyy.

  ViNan tutk­in­tapyyt­tö saat­taa olla poli­it­tis­es­ti epävi­isas enkä pidä sitä kovin järkevänä, mut­ta taval­laan ymmär­rän. Min­ul­la on sem­moinen käsi­tys, että rikok­seen yllyt­tämi­nen on laiton­ta, ja voi sen joku niinkin tulki­ta. Kun ote­taan huomioon Hal­la-Ahon kohderyh­män idiootimpi siipi, niin ymmär­rän tulkin­nan, tai kuten her­ra itse kuvasi: “Minä olen vielä maltill­i­nen vai­h­toe­hto, mut­ta ei ole san­ot­tua, että tämän markki­naraon täyt­täjät tule­vaisu­udessa oli­si­vat sitä.” http://esasuominen.blogspot.com/2008/10/ruumiinavaus.html

  Mut­ta, mitä tulee vihreisi­in miehi­in. Ensin­näkin, puoluei­den edus­ta­jat nyt näyt­tävät suur­in­pi­irtein äänestäjiltään. Toisek­si, nuo­ria miehiä on ylipään­sä poli­ti­ikas­sa vähän, minus­ta näyt­tää siltä että me olemme ulkois­ta­neet yhteiskun­nan naisille. Kol­man­nek­si, fem­i­nis­teistä itkem­i­nen on suh­tee­ton­ta, en nyt ihan heti kek­si että mitä min­un miehen elooni liit­tyvää joku ViNa uhkaa.

 16. Vihreil­lä voisi olla paljon annet­tavaa myös maaseudul­la. Kun­nal­lis­vaaleis­sa vihreät etenivät myös pienem­mis­sä kun­nis­sa, mikä oli ilah­dut­tavaa. Mon­elta tämä on jäänyt huomaamatta.
  Maaseudul­la asu­vana kaipaan vai­h­toe­hto­ja per­in­teisille puolueille. Kaik­ki maal­la asu­vat eivät ole keskus­tan äänestäjiä. Asun Uudel­la­maal­la ja myös lähiseudul­lani on painei­ta kaavoituk­selle. Itse en ainakaan ilah­tu­isi, jos lähipel­lot kaavotet­taisi­in kaupungis­sa autol­la työssäkäyville asukeille omakoti­taloa­sun­noik­si. Moni pieni maalai­s­paik­ka on pilat­tu uusil­la asuinalueil­la kun suurel­la osal­la asukkaista ei ole mitään sidos­ta asuin­paikkaan. Ihmiset käyvät vain nukku­mas­sa “tur­val­lises­sa” lähiössään. Kaup­pa­palve­lut hoitu­vat kätevästi työ­matkalla automarketissa.

  Toivoisin, että viheät eivät jatkos­sa keski­ty ain­oas­taan kaupunkei­hin. Kestävä elämän­ta­pa ei ole ain­oas­taan kaupungis­sa. Välil­lä tun­tuu, että turhaan liet­so­taan vas­takkainaset­telua. Maaseudul­la pitäisi keskit­tyä paikallisen talouden kehit­tämiseen. On ole­mas­sa monia hyviä esimerkke­jä paikallis­es­ta ruo­hon­ju­u­ri­ta­son toimin­nas­ta, jos­sa paikalliset kehit­tävät omaa asuin­seu­tu­aan. Vihreät voisi­vat tar­jo­ta uuden­laista näke­mys­tä myös maaseu­tu­a­sioi­hin. Tarvi­taan vai­h­toe­hto­ja “nur­mi­järville”, jois­sa haal­i­taan vain uusia asukkai­ta. Tarvit­taisi­in vain rohkei­ta ihmisiä esit­tämään uusia näkemyksiä!

 17. “Kol­man­nek­si, fem­i­nis­teistä itkem­i­nen on suh­tee­ton­ta, en nyt ihan heti kek­si että mitä min­un miehen elooni liit­tyvää joku ViNa uhkaa.”

  On siinä sel­l­ainen puoli, että joidenkin kohtuu uusien tutkimusten mukaan yli puo­let lap­si­in kohdis­tu­vas­ta per­heväki­val­las­ta on nais­ten (eli siis äitien) tekemää ja että jopa 40% parisuhde­väki­val­las­ta tek­i­jänä on nainen ja uhri­na mies. Silti julk­isu­u­teen pääs­seis­sä fem­i­nistien kom­menteis­sa puhutaan läh­es jär­jestään miehistä tek­i­jöinä ja nai­sista uhreina.

  Tässä olisi muuten vihreille miehille hyvä asia pidet­täväk­si esil­lä — jos naisil­taan uskaltavat 😉

 18. “Kun­nal­lis­vaaleis­sa vihreät etenivät myös pienem­mis­sä kun­nis­sa, mikä oli ilah­dut­tavaa. Mon­elta tämä on jäänyt huomaamatta.”

  Näin­pä. Itse kiin­nitin huomio­ta siihen, kuin­ka ( ver­rat­tuna yhteen­las­ket­tuun paikkaluku­un Vam­malas­sa, Äet­sässä ja Mouhi­järvel­lä) vuo­den vai­h­teessa syn­tyvässä Sas­ta­malas­sa Vihrei­den paikkaluku moninker­tais­tui, vaik­ka val­tu­us­to selvästi pieneni (ver­rat­tuna noiden kol­men kun­nan valtuustoihin).

  Itse ainakin toivon, että myöskään seu­raa­va Vihrei­den puheen­jo­hta­ja ei ole helsinkiläi­nen — ei ainakaan nuori helsinkiläi­nen nainen.

 19. Vai että Vihreil­lä on pää. Onhan siel­lä toki muu­tamia varsin main­io­ta, mut­ta Osmo ei ole tain­nut lukea Vinon mietteitä…

 20. Muu­ta­ma havain­to puoluei­den väliarvioon. Kokoomus on varas­tanut Toivon, Talkoon, Työväestön ja Marx­in. Ja pääo­ma on omas­ta takaa. (Siinä on koko maail­ma kool­la — vain Lenin puut­tuu — vielä…) Ylös päin, ylös päin. Demar­it ovat jakoavi­a­men ja sosiaalityöntekijän(naispuolisen) välis­sä. Ihan eri maail­mat. Alas päin, alas päin. Vasemmisto(liitto — mikä liit­to?) yrit­tää vetää hihas­ta demare­i­ta ja vihre­itä — ja ovat hukas­sa jos­sain Tam­pereen Amuris­sa. Alas päin, alas päin. Keskus­ta ei onnek­si halu­akkaan kaupunkei­hin — Mat­ti V:n lin­jaus(?) — ja hyvä niin. (Kär­siä saa mm. Mari Kivinie­mi, jolle muut tekivät vain hal­laa.) Eli hal­la kor­jaa Keskus­taa ker­a­va ker­aval­ta. Kuka halu­aa olla Perus­suo­ma­lainen, ei ainakaan perus­tavaa laat­ua ole­va eri­tyi­nen Suo­ma­lainen? Kan­na­tus hui­pus­sa. (Turus­sa ehdit­ti­in loikkauk­seen about nano-sekun­nis­sa vaalien jäl­keen.) Alas päin, alas päin. T.Soini tyky-toim­intaan ettei hal­la kor­jaa satoa. Vihreät — no joo, pitäisi varas­taa muil­ta bisnes, perus­palve­lut ja kansalais­toim­inta — eikä niistä tarvit­sisi varas­taa edes kuin bisnes. Min­un ikäiset nelikymp­piset miehet ovat Vihreille ongel­ma — minä vain ajoit­tain. Ja bisnes.

 21. Blo­geista täy­tyy vielä kom­men­toi­da se, että mielestäni tämän blo­gin arvo on nimeno­maan siinä, että jak­sat kir­joit­taa myös vaalien välil­lä. Blo­gi ei ole vain vaali­teemo­jen esit­te­lyvä­line, vaan täältä pystyy seu­raa­maan meilenki­in­toista keskustelua myös ihan oikeasti käsiteltävistä asioita.

 22. Mik­si Viivi ja Wag­n­er on niin suosit­tu sar­jaku­va nuorten kaupunki­lais­ten parissa?

  Olisiko sik­si, että kun sekä kokoomus­laiset että vihreät par­it ovat löytäneet toisen­sa, jako­jään­nök­senä jää vihre­itä naisia ja kokoomus­laisia miehiä, joil­la ei ole muu­ta vai­h­toe­htoa kuin par­i­u­tua keskenään. Eräässä kaupungis­sa täl­lainen pari on jopa ollut hyvin keskeisessä päät­tävässä asemassa.

  En nyt siis tarkoi­ta vain puolueak­ti­ive­ja, vaan poli­it­tisia ja vähän muitakin arvo­ja ja asen­tei­ta ylipäätään, siis niitä mitä Juba niin hauskasti stripeis­sään kommentoi.

  Tämä on kuitenkin omaa näp­pitun­tu­maani, olisi hauskaa jos löy­ty­isi jotakin kyse­ly­tutkimuk­sia — ovatko poli­ti­ik­ka ja yhteiskun­nal­liset arvot sukupuolit­tuneet viime vuosikym­meninä? Mieliku­vani ainakin on, että ennen äänestet­ti­in luokkasi­don­nais­es­ti ja vielä 1960–1970-luvun ide­ol­o­gisen kuo­hun­nan aikana vasem­mis­toradikaaleis­sa oli aika tasais­es­ti nuo­ria miehiä ja naisia. Muut­tuiko jotakin 1980-luvun jälkeen?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.