Raiskauksista noin oikeasti

Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jil­le tar­koi­te­tus­ta geneet­ti­sen sor­men­jäl­jen rekis­te­ris­tä oli tie­tys­ti pelk­kä bluf­fi, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli saa­da “ulko­maa­lais­kriit­ti­set” ker­to­maan kan­nat­ta­van­sa sitä. Aja­tus rasis­ti­sin perus­tein yllä­pi­det­tä­väs­tä rekis­te­ris­tä on tie­tys­ti mah­do­ton kai­kil­la tavoilla.

En pidä hal­la-aho­lais­ten kam­pan­join­nis­taan maa­han­muut­ta­jia vas­taan rais­kauk­sil­la pelottelemalla.

Jos tuol­lai­nen rekis­te­ri pys­ty­tet­täi­siin, sii­hen pitäi­si tie­tys­ti lait­taa koko kan­sa. Minul­la ei oli­si mitään sitä vat­saan, ellei se sit­ten tule tol­kut­to­man kal­liik­si. En ker­ta­kaik­ki­ses­ti ymmär­rä, mitä tie­to­suo­ja­ris­kiä sii­hen sisäl­tyi­si. Kyse ei ole gee­ni­tes­tis­tä, tämä eri­tyi­ses­ti tie­dok­si Ilta­sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le. Gee­ni­tes­tis­tä näkee perin­nöl­li­set sai­rau­det ja pal­jon muu­ta. Täs­tä näkee yhtä pal­jon kuin sor­men­jäl­jes­tä­kin; vain henkilöllisyyden.

Ymmär­rän, että ihmi­set pel­kää­vät polii­si­val­tio­ta, kun viran­omai­sil­le ehdo­te­taan oikeut­ta kuun­nel­la pait­si puhe­li­mia myös yksi­tyi­siä asun­to­ja, seu­ra­ta, mis­sä kenen­kin kän­nyk­kä liik­kuu ja niin edel­leen. Val­von­ta­ka­me­rois­ta näkee, mis­sä lii­kun ja kenen kans­sa. Tuol­la sor­men­jäl­ki­re­kis­te­ril­lä saa­daan sel­vil­le, kenet olen rais­kan­nut ja jos joku on raa­pi­nut minua, hän pys­tyy sel­vi­tyt­tä­mään, ketä on jou­tu­nut raa­pi­maan. En nyt ker­ta­kaik­ki­aan kek­si, mitä ris­ke­jä minul­le täs­tä syn­tyi­si. Jos teen pank­ki­ryös­tön, minus­ta saat­taa jää­dä joku­nen hius pai­kal­le, mut­ta en koe tämän­kään louk­kaa­van ihmisoikeuksiani.

Suu­ron­net­to­muuk­sis­sa tuo rekis­te­ri oli­si erin­omai­se­na apu­na uhrien tunnistamisessa.

Rekis­te­rin käyt­töön tar­vit­tai­siin tie­tys­ti lupa, jot­tei rikos­po­lii­si pys­ty sel­vit­tä­mään, kuka on nuk­ku­nut työ­ko­men­nuk­sen aika­na hänen sän­gys­sään. Täl­lai­sis­ta rekis­te­reis­tä­hän näkee sen­kin, kuka siel­tä on hake­nut ja mitä tietoa.

Voi­daan tie­tys­ti aja­tel­la, että jon­kin soti­las­val­lan­kaap­pauk­sen jäl­kei­nen hir­mu­hal­lin­to käyt­täi­si rekis­te­riä sen sel­vit­tä­mi­seen, ket­kä ovat osal­lis­tu­neet oppo­si­tion kokouk­siin. Tämä on kui­ten­kin argu­ment­ti­na sur­kea, sil­lä voi­si­han tuo hir­mu­hal­lin­to perus­taa tuon rekis­te­rin joka tapauk­ses­sa muu­ta­mas­sa kuukaudessa.

Olen aiem­min­kin ehdot­ta­nut pus­ka­rais­kaus­ten kit­ke­mi­sek­si geneet­ti­sen sor­men­jäl­jen käyttöä.

Perus­ar­gu­ment­ti tuol­lais­ta rekis­te­riä vat­saan oli­si mie­les­tä­ni se, että se voi tul­la aika kalliiksi.

Jos joku pitää ulko­maa­lais­ten teke­miä rais­kauk­sia niin suu­re­na ongel­ma­na, että nii­den vält­tä­mi­sek­si pitäi­si Hel­sin­gin monen kym­me­nen tuhan­nen hen­gen ulko­maa­lais­väes­tö kar­kot­taa maas­ta (tai sitä ei siis oli­si pitä­nyt kos­kaan edes pääs­tää maa­han), yksin­ker­tai­nen syl­ky­tes­ti ei voi olla yli­mi­toi­tet­tu vaa­ti­mus. Sil­lä­hän sai­si kiin­ni myös koti­mai­set teki­jät ja mel­ko toden­nä­köi­ses­ti myös satun­nai­set pahoin­pi­te­li­jät. Onhan se nyt kui­ten­kin toi­men­pi­tee­nä kevyem­pi kuin Suo­men rajo­jen sul­ke­mi­nen ulkomaalaisväestöltä.

Voi hyvin olla perus­tel­lus­ti sitä miel­tä, että täl­lai­nen rekis­te­ri oli­si täy­sin yli­mi­toi­tet­tu toi­mi sel­vit­tää rais­kauk­set jha pahoin­pi­te­lyt, mut­ta kos­ka se on toi­men­pi­tee­nä pal­jon rajo­jen sul­ke­mis­ta pie­nem­pi, sil­loin rajo­jen sul­ke­mi­nen­kin on yli­mi­toi­tet­tu toimi.

132 vastausta artikkeliin “Raiskauksista noin oikeasti”

 1. Jos joku pitää ulko­maa­lais­ten teke­miä rais­kauk­sia niin suu­re­na ongel­ma­na, että nii­den vält­tä­mi­sek­si pitäi­si Hel­sin­gin monen kym­me­nen tuhan­nen hen­gen ulko­maa­lais­väes­tö kar­kot­taa maas­ta (tai sitä ei siis oli­si pitä­nyt kos­kaan edes pääs­tää maahan)..Onhan se nyt kui­ten­kin toi­men­pi­tee­nä kevyem­pi kuin Suo­men rajo­jen sul­ke­mi­nen ulkomaalaisväestöltä.”

  Kuka täl­lai­sia ehdo­tuk­sia on esittänyt?

 2. Impli­siit­ti­ses­ti var­sin moni. Koko kes­kus­te­lu läh­ti liik­keel­le vaa­ti­muk­ses­ta, että rajat on sul­jet­ta­va, kos­ka ulko­mail­ta tulee rais­kaa­jia. Se oli Hal­la-ahon alku­pe­räi­sen kir­joi­tuk­sen pääsisältö.

 3. Mul­le­kin kävi­si koko kan­san kat­ta­va DNA-rekis­te­ri ja se epäi­le­mät­tä tuli­si kal­liik­si eikä röyh­keim­piä rikol­li­sia sai­si luo­pu­maan touhuistaan.

  Osmo mun mie­les­tä sun alku­pe­räi­nen idea oli kyl­lä ihan hyvä. Vähän outo bluf­fi. No bluf­fi tai ei, idea­na oli­si var­mas­ti toi­mi­va. Toi­nen asia sit­ten on, mikä oli­si ran­gais­tus. Jos rikol­li­sen toi­min­ta ei muu­tu, jär­jes­tel­mää pitää muut­taa. Sama pätee kaik­keen; vain tyh­mä toi­mii samal­la taval­la kai­kes­ta nega­tii­vi­sis­ta vai­kut­teis­ta huo­li­mat­ta. Samo­ja vir­hei­tä vali­tet­ta­vas­ti tois­te­taan monin paikoin.

 4. Osmo, nyt et ole rehel­li­nen Hal­la-ahon alku­pe­räi­sen kir­joi­tuk­sen sisäl­töä kohtaan.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jil­le tar­koi­te­tus­ta geneet­ti­sen sor­men­jäl­jen rekis­te­ris­tä oli tie­tys­ti pelk­kä bluf­fi, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli saa­da “ulko­maa­lais­kriit­ti­set” ker­to­maan kan­nat­ta­van­sa sitä.”

  Sini­vih­reä:

  Jos ole­te­taan, että se oli bluf­fi, niin mitä ihmet­tä tuol­la oikeas­ti tavoittelit?

  Jos taas se ei ollut bluf­fi vaan poliit­ti­nen vir­hear­vio jos­ta halusit nop­sas­ti irti, niin aina­kin minä pidän hie­man sopi­mat­to­ma­na, että läh­de­tään siir­tä­mään kes­kus­te­lua kol­man­sien osa­puol­ten väi­tet­tyi­hin sano­mi­siin ja mielipiteisiin.

  Itse veik­kaan että kysees­sä on jäl­kim­mäi­nen, mut­ta muut kun alku­pe­räi­nen kir­joit­ta­ja eivät voi sitä tietää.

 6. Täs­sä on nyt sel­lai­nen ongel­ma, että Hal­la-aho eikä oikein kukaan muu­kaan ole vaa­ti­nut rajo­jen sulkemista.

  Jos taas läh­de­tään argu­men­toi­maan sil­tä poh­jal­ta, mitä joku *oikeas­ti* tar­koit­taa vaik­kei sano, ollaan loput­to­mas­sa suossa.

 7. Jo edel­li­ses­sä kes­kus­te­lus­sa joku mai­nit­si lie­väs­tä epä­suh­das­ta tämän rais­kaus­kes­kus­te­lun ja kou­luam­mus­ke­luis­ta käy­dyn kes­kus­te­lun välil­lä. Suo­men his­to­rias­sa on tapah­tu­nut kak­si laa­ja­mit­tais­ta kou­luam­mus­ke­lua. Sil­ti nii­den jäl­keen on vaka­vas­ti esi­tet­ty kaik­kien käsia­sei­den pak­ko­lu­nas­ta perus­tus­lain­sää­tä­mis­jär­jes­tyk­ses­sä, luvan­ha­ki­joi­den psy­kiat­ris­ta tes­taus­ta yms. Eikö kou­luam­mus­ke­lu­ja kos­ke samat suh­teel­li­suu­den ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den peri­aat­teet. Kai vuo­sit­tain tapah­tu­vat tuhan­net rais­kauks­set ja kym­me­net tuhan­net pahoin­pi­te­lyt (jois­ta osa joh­taa kuo­le­maan, pysy­vään hal­vaan­tu­mi­seen tai aivoin­va­li­di­teet­tiin) ovat suu­rem­pi ongel­ma kuin sinän­sä traa­gi­set kouluammuskelut?

  Kaik­ki ihmi­set kat­ta­va rekis­te­ri oli­si hyvä idea ja kus­tan­nuk­set voi­si suh­teut­taa vaik­ka näi­hin 140 mil­joo­nan musiik­ki­ta­loi­hin ja mui­hin — luu­len, että rikol­li­suu­den tor­jun­taan moni oli­si val­mis käyt­tä­mään verorahoja.

 8. Geneet­ti­sen sor­men­jal­jen ainoa tie­to­suo­ja­ris­ki liit­tyy isyy­den sel­via­mi­seen. Suo­mes­sa on pal­jon isia, jot­ka luu­le­vat toi­sen mie­hen bio­lo­gis­ta las­ta omak­seen. Tes­tin voi tie­tys­ti teh­da hel­pos­ti, mut­ta monis­sa tapauk­sis­sa asian­omai­set eivat osaa epail­la mitaan. Jos taman sor­men­jal­ki­re­kis­te­rin sivu­tuot­tee­na kaik­kien las­ten isa sel­vi­aa auto­maat­ti­ses­ti, koit­taa monel­le per­heel­le ika­vat ajat. Taman tie­to­suo­ja­ris­kin voi tie­tys­ti eli­mi­noi­da lain­saa­dan­nol­la. Itse oli­sin val­mis anta­maan geneet­ti­sen sor­men­jal­ke­ni rekis­te­riin mielihyvin.

 9. Tee­mu:

  Eikö­hän se nyt ole tul­lut jo aika sel­väk­si että ei Osmon tar­koi­tus­kaan ole har­joit­taa täs­tä aihe­pii­ris­tä mitään rehel­lis­tä kes­kus­te­lua, sama kävi ilmi hänen aikai­sem­mis­sa maa­han­muut­to­blo­gi­mer­kin­nöis­sään. Sen sijaan sopi­vaa vää­ris­te­lyä ja jäl­ki­kä­teen muok­kai­lua kyl­lä voi harrastaa.

  Edel­leen­kään eivät “hal­la-aho­lai­set” (johon ryh­mään kuu­lu­mi­sek­si ilmei­ses­ti riit­tää olla eri miel­tä Osmon kans­sa) ole vaa­ti­mas­sa “rajo­jen sul­ke­mis­ta”, vaan edes jon­kin­lais­ta jär­ki­pe­räis­tä tosi­asioi­den käsit­te­lyä. Aika har­va kes­kus­te­li­ja tuol­la minun mie­les­tä­ni edes taput­ti kar­vai­sia rasis­tin käsi­ään innos­ta soi­kea­na gee­ni­re­kis­te­rin perus­ta­mi­sen puo­les­ta, joten ohi meni sekin “bluf­fi” — pie­nek­si oli­si Osmon pot­ti jää­nyt pokerissa.

  Sen sijaan esi­tet­tyi­hin asial­li­siin vas­ta­ky­sy­myk­siin (Jan­ne Kor­ho­nen) ei kuu­lu­nut juu­ri mitään vas­tauk­sia — ja tur­ha nii­tä on Osmol­ta­kaan ilmei­ses­ti odottaa.

 10. En nyt ker­ta­kaik­ki­aan kek­si, mitä ris­ke­jä minul­le täs­tä syn­tyi­si. Jos teen pank­ki­ryös­tön, minus­ta saat­taa jää­dä joku­nen hius pai­kal­le, mut­ta en koe tämän­kään louk­kaa­van ihmisoikeuksiani.”

  Kuin­ka monen ihmi­soi­keuk­sia lou­ka­taan tut­kin­nan aika­na kun kaik­ki pan­kis­sa vii­mei­sen vii­kon aika­na käy­neet hae­taan kuu­lus­te­lui­hin, kos­ka ovat jät­tä­neet DNA:taan rikospaikalle?

 11. Iso-Bri­tan­nias­sa on hal­li­tus­ta hau­kut­tu fasis­ti­sek­si kun ajo­kort­tei­hin tuli valo­ku­vat. Nyt heil­lä ollaan puu­haa­mas­sa mei­kä­läi­sen kuu­lois­ta väes­tö­re­kis­te­riä ja sekös on vas­ta nos­tat­ta­nut älä­kän. Voi­daan sanoa että me täl­lai­seen sak­sa­lais-venä­läi­seen jär­jes­tyk­seen tot­tu­nee­na emme pidä nyt mei­kä­läis­tä poh­jois­mais­ta hetu-sys­tee­miä juu­ri minään. Kui­ten­kin muis­ta län­si­mais­ta maa­han­muut­ta­vat ystä­vä­ni ovat mel­kein kau­huis­saan — myös­kin täs­tä että vero­tie­dot ovat jul­ki­sia ja netissä.

  No, jos engels­man­nit elä­vät kuin pel­los­sa ja sake­man­nit ei jos­tain syys­tä halua luet­te­loi­da ihmi­siä enää tie­tyis­tä syis­tä, niin mis­tä Osmo kuvit­te­let että tän­ne halu­aa tul­la ihmi­siä jos kai­kis­ta ote­taan DNA ennen­kuin pää­see koti­paik­kaan rekisteröidyksi? 

  Jos nyt jol­ta­kuil­ta ote­taan DNA näy­te niin tie­tyis­sä tapauk­sis­sa, esi­mer­kik­si rikok­sis­ta epäil­lyil­tä jne. tai sit­ten näi­hin per­hee­nyh­dis­tä­mi­siin­hän sitä oli­si aiheel­lis­ta käyt­tää. Epäi­len kum­min­kin että tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu vas­tus­tai­si täl­lais­ten DNA-näyt­tei­den käyt­töä rikostutkinnassa. 

  Idea kaik­kien tas­a­puo­li­suu­des­ta on oikea, mut­ta epäi­len että se län­si­mais­ten vapaus­ta­jua louk­kaa­va­na teki­si Suo­mel­le enem­män hal­laa kuin hal­la-aho­lai­set. Koko idea oli har­vi­nai­sen äly­va­paa edes huu­mo­rie­si­tyk­sek­si, mut­ta Vil­le Kom­si onnek­si osoit­ti kom­men­teil­laan Vih­rei­den linjan.

 12. On hie­man pit­käl­le mene­vää olet­taa, että maa­han­muut­to­kriit­tis­ten tavoi­te on koko ulko­maa­lais­väes­tön kar­koi­tus tai rajo­jen täy­si sul­ke­mi­nen. Hyvin har­val­ta olen kuul­lut mitään sel­lais­ta, ainoas­taan sinul­ta Osmo. Täl­lai­sil­la yksin­ker­tais­tuk­sil­la ilmei­ses­ti pyri­tään kier­tä­mään asial­li­nen maa­han­muut­to­kri­tiik­ki ja ongel­mis­ta kes­kus­te­lu. Eli kos­ka impli­siit­ti­ses­ti tämä on mamu­krii­tik­ko­jen tavoi­te, hei­dän puheis­saan ole jär­jen hiven­tä, vai?

  Kes­kus­te­lus­sa ovat olleet muut­kin lie­ve-ilmiöt kuin pus­ka­rais­kauk­set, mut­ta jos­tain syys­tä ne ovat saa­neet nyt pals­ta­ti­laa. Ei JHA:n suo­sio pel­kis­tä pus­ka­rais­kauk­sis­ta ole teh­ty eli vaik­ka ne katoai­si­vat, lisää moni­kult­tuu­ri­sia herk­ku­ja on edel­leen lis­tal­la. Mamu­jen suo­rit­ta­mat pus­ka­rais­kauk­set ‑vai pitäi­si­kö sanoa rasis­ti­set rais­kauk­set- kou­hut­ta­vat vain tun­tei­ta eniten.

  Ehdot­ta­ma­si DNA-jäl­jen otto on aivan erin­omai­nen idea!!! Mik­si olet nyt vetä­mäs­sä sitä pois? DNA-jäjen otta­mi­nen mamuil­ta oli­si todel­la tar­peen. Koh­teek­si voi­si ottaa eri­tyi­ses­ti ns ris­ki­ryh­mää, ei siis mitään Nokian insi­nöö­re­jä, EU-alu­eel­ta tule­via opis­ke­li­joi­ta tms. Ris­ki­ryh­mäl­lä tar­koi­tan kol­man­nes­ta maa­il­mas­ta tule­via tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ja per­hee­nyh­dis­tä­mis­ten yms kaut­ta tule­via hen­ki­löi­tä. Eikä DNA:n otta­mi­nen näi­den ihmis­ten koh­dal­la ole edes mie­les­tä­ni rasis­tis­ta. Jos rikok­set tun­tu­vat ole­van pää­osin pie­nen poru­kan teko­sia, mik­si koh­dis­tet­tai­si resurs­se­ja juu­ri sii­hen? Koko Suo­men väes­tön rekis­te­riin saa­mi­nen vei­si tur­hia voi­ma­va­ro­ja saa­vu­tet­ta­viin tulok­siin näh­den. DNA:n otto on muu­ten­kin perus­tel­tua täl­le ryh­mäl­le, sil­lä hei­dän todel­li­sen hen­ki­löl­li­syy­ten­sä sel­vit­tä­mi­nen voi olla hyvin vai­ke­aa, hen­ki­löl­li­syyk­siä saat­taa jopa usei­ta. DNA:lla oli­si aina­kin yksi pysy­vä Suo­men rek­ka­ris­sa. DNA-tes­te­jä muu­ten käy­te­tään jo esim per­hee­nyh­dis­tä­mi­ses­sä. Mik­si DNA:n otta­mi­nen vain mamuil­ta oli­si rasis­tis­ta? Kysy­vät­hän polii­sit henk­ka­rei­ta nime­no­maan mamuil­ta etsiäk­seen lait­to­mia maa­han­muut­ta­jia eikä sel­keän suo­ma­lai­sil­ta pers­jal­ka­jun­teil­ta. Onko tämä­kin mie­les­tä­si rasis­mia? Ja onko rasis­mia kar­koit­taa ulko­maa­lai­nen rikol­li­nen, kun suo­ma­lai­sia­kaan ei karkoteta?

  Syl­ki­tes­ti voi myös olla hyvä idea, mikä­li se toi­mii yhtä tehok­kaas­ti kuin DNA. Kan­nat­taa sil­ti muis­taa, ettei DNA-tun­nis­ta­mi­nen ole auko­ton kei­no näi­hin mamu­jen suo­rit­ta­miin rais­kauk­siin. Rais­kaa­ja voi olla maas­sa lait­to­mas­ti, jol­loin hänes­tä ei ole tie­to­ja tai DNA-jäl­keä ei saa uhris­ta, teki­jä on esim käyt­tä­nyt kon­do­mia. DNA-pan­kin rais­kaus­ten ehkäi­sy­te­hos­ta on vai­kea sanoa mitään etu­kä­teen, kiin­ni­jää­mi­sen pel­ko ei ehkä ole kova tai kiin­ni­jää­mi­seen ei edes usko­ta. Ran­gais­tuk­set­kin ovat aika lieviä.

 13. Peri­aat­tees­sa on mel­kein sama onko tyh­mä vai näyt­te­lee­kö sellaista.
  Kun lukee teks­te­jä netis­tä, tai mis­tä tahan­sa, on luki­jan vas­tuul­la tul­kit­see­ko nii­tä tahal­laan väärin.
  Nii­den refe­roin­ti vää­rin onkin sit­ten kir­joit­ta­jan vastuulla.

 14. Vil­lel­le: jos joku epäi­lee isyyt­tään, hän voi nyt­kin tar­kis­tut­taa sen. Ei tuos­ta rekis­te­ris­tä mitään vää­rän isyy­den seu­lon­ta-ajo­ja teh­täi­si. Var­maan­kin koko rekis­te­ri sul­jet­tai­siin käy­tet­tä­väk­si ainoas­taan lais­sa tar­koi­tet­tu­ja tar­pei­ta var­ten, eikä nii­tä voi olla pal­jon, kos­ka muis­sa tapauk­sis­sa voi­daan aina teh­dä tavan­omai­nen gee­ni­tes­ti ilman mitään rekisteriä. 

  Eräs ongel­ma voi tul­la. Meil­lä on yksin­huol­ta­ja­äi­te­jä, jot­ka eivät tie­dä tai eivät halua ker­toa, kuka on lap­sen isä. Jot­kut teke­vät tämän saa­dak­seen ela­tus­tu­kea kun­nal­ta. Täl­lä rekis­te­ril­lä isä kyl­lä löy­tyi­si. Tätä joku voi pitää hyvä­nä, toi­nen huo­no­na asiana.

 15. Impli­siit­ti­ses­ti var­sin moni. ; kir­joi­tit vas­tauk­ses­sa­si. Joten eikö pidä enem­mis­tön pää­tök­siä kun­nioit­taa, kai­kes­ta huolimatta ? ? ?
  Ja mitä tulee Hal­la-Ahon kir­joi­tuk­siin, niin fak­toi­hin­han niis­sä tukeu­du­taan, vai ? ?
  Tus­kin on tar­koi­tyk­sen­ha­kuis­ta, jos pro­sen­teis­ta puhu­taan ja ver­ra­taan ao. popu­laa­tioon. Ketään muu ei ole uskal­ta­nut puhua/kirjoittaa asioista.

 16. Sini­vih­reän teo­ria oli­si hyvä, ellen oli­si enne­kin ehdot­ta­nut koko kan­san geneet­tis­tä sormenjälkire3kisteriä pus­ka­rais­kaus­ten ehkäisemiseksi.

 17. Mie­les­tä­ni ko. rekis­te­rei­hin sisäl­tyy val­ta­via tie­to­suo­ja­ris­ke­jä ja aivan oikein tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu on nii­hin kommentoinut.

  Osmo hyvä, ris­ke­jä riit­tää. Pelk­kä sor­men­jäl­jen siir­tä­mi­nen on hyvin yksin­ker­tai­nen toi­men­pi­de, mak­saa noin 40 taa­laa. Pel­käs­tään täl­lä toi­men­pi­teel­lä oli­si mah­dol­lis­ta lavas­taa via­ton syyl­li­sek­si “kos­ka rekis­te­rin mukaan…”

  Gee­ni­jäl­ki­re­kis­te­rin ansios­ta näp­pä­rä­mät­tä rais­kaa­jat var­maan jät­täi­si­vät viha­mie­hen­sä jäl­kiä pai­kal­le. Voi­si­pa lop­pu­tu­lok­se­na olla jäl­kien peit­tä­mis­tä hapoil­la tai muil­la raa­oil­la menetelmillä.

  Lisäk­si pitää tode­ta että kun seu­raa kuin­ka maa­il­mal­la, mm. Englan­nis­sa, on onnis­tut­tu huk­kaa­maan kal­li­sar­voi­sia rekis­te­rei­tä ja samal­la mil­joo­nien ihmis­ten tie­to­ja niin ris­kit ovat mit­ta­vat. Puhu­mat­ta­kaan miten kiin­nos­ta­via rekis­te­rit voi­si­vat olla rikol­li­sil­le ja nii­hin pää­see käsik­si var­mas­ti rahalla.

  Polii­si tulee ovel­le­si ja sanoo että jäl­ke­si on löy­det­ty rais­kaus­pai­kal­ta. Jos et voi todis­taa ettet ollut sil­loin pai­kal­la niin kuin­ka­han käy?

  Ei kai luot­ta­mus viran­omai­siin ja ihmi­sen ahneet­to­muu­ten tai vir­heet­tö­myy­teen ole nous­sut lii­an korkealle?

 18. Mitä miel­tä, Osmo, olet tör­kei­siin väki­val­lan­te­koi­hin tai tois­tu­viin pie­nem­piin rikok­siin syyl­lis­ty­nei­den maa­han­muut­ta­jien palaut­ta­mi­ses­ta koti­maa­han­sa tai karkottamisesta?

  Mie­les­tä­ni täl­lai­nen palau­tus­käy­tän­tö oli­si erit­täin hyvä rat­kai­su. Asi­aa ei näh­däk­se­ni aina­kaan voi kumo­ta huma­ni­tää­ri­sin perus­tein: jos Suo­mi tar­jo­aa tur­va­paik­kaa jol­le­kin vai­no­jen tai sodan uhril­le, ja hän päät­tää olla sii­nä mää­rin kii­tol­li­nen että rais­kaa nai­sen, voi hän syyt­tää palau­tus­pää­tök­ses­tä vain ja ainoas­taan itse­ään. Jos palau­tus­ran­gais­tus on rikok­sen teh­neel­lä täy­des­sä tie­dos­sa, ei palau­tuk­seen mie­les­tä­ni sisäl­ly min­kään­lais­ta moraa­lion­gel­maa. Vaih­toeh­toi­ses­ti kar­ko­tus voi­tai­siin tie­ten­kin teh­dä johon­kin vakaam­paan kol­man­teen maa­han, jol­loin moraa­lion­gel­ma pois­tui­si kokonaan.

  Mie­les­tä­ni täl­lai­nen käy­tän­tö antai­si sel­vän ja tehok­kaan vies­tin, että Suo­mes­sa nou­de­te­taan Suo­men lake­ja. Edel­li­sen kir­joi­tuk­sen kom­men­teis­sa mai­nit­tiin, että ulko­maa­lai­siin rais­kaa­jiin kuu­luu usein “sar­ja­rais­kaa­jia”, jot­ka vää­ris­tä­vät tilas­to­ja rais­kaa­mal­la vaik­ka­pa vii­si nais­ta. Mikä­li tämä on tot­ta, vähen­tyi­si­vät täl­lä käy­tän­nöl­lä näi­den rais­kaus­ten mää­rä välit­tö­mäs­ti vii­des­tä yhteen.

  En oikein ymmär­rä palaut­ta­mis­ta vas­tus­ta­vien argu­ment­te­ja, mut­ta kuu­li­sin mie­lel­lä­ni sinun mie­li­pi­tee­si, Osmo.

 19. Hyvä, lii­oit­te­lin., Hal­la-aho ei vaa­ti­nut “rajo­jen sul­ke­mis­ta maa­han­muut­ta­jil­ta” vaan maa­han­muu­ton olen­nais­ta rajoittamista.

 20. Vihol­li­sen lavas­ta­mi­nen syyl­li­sek­si on yhtä help­poa nyt­kin, sil­lä kyl­lä­hän geneet­ti­siä näyt­tei­tä käy­te­tään rikos­tut­kin­nas­sa. jos viet pai­kal­le vihol­li­se­si hiuk­sen ja saa­tat hänet mil­lään taval­la epäi­lyk­se­na­lai­sek­si, hius­ta ver­ra­taan hänen gee­ni­näyt­tee­seen­sä. Ei tämä muuk­si muu­tu. Samoin ne sor­men­jäl­kien siir­tä­mi­set toi­mi­vat nyt­kin ilman mitään rekisteriä.

 21. Leo­pold:
  “Vaih­toeh­toi­ses­ti kar­ko­tus voi­tai­siin tie­ten­kin teh­dä johon­kin vakaam­paan kol­man­teen maa­han, jol­loin moraa­lion­gel­ma pois­tui­si kokonaan”

  - Tar­jou­tui­si­ko Suo­mi samal­la muil­le mail­le täl­lai­sek­si “vakaak­si kol­man­nek­si maaksi”?

 22. Leo­pold: Suo­mes­sa rikok­sis­ta ran­gais­taan sakol­la tai van­keu­del­la. Olem­me luo­pu­neet esi­mer­kik­si kuo­le­man­ran­gais­tuk­ses­ta, emme­kö sal­li kidu­tus­ta käy­tet­tä­vän kuu­lus­te­lu­me­ne­tel­mä­nä tai ran­gais­tuk­se­na: pidäm­me täl­lais­ta toi­min­taa epäin­hi­mil­li­se­nä, emme­kä halua syyl­lis­tyä moi­seen raa­kuu­teen sil­loin­kaan, kun joku toi­nen ei kun­nioi­ta yhtei­siä sään­tö­jäm­me. Ulko­mai­sen rikok­sen­te­ki­jän palaut­ta­mi­nen val­tioon, jos­sa hän­tä odot­tai­si kai­kel­la toden­nä­köi­syy­del­le esi­mer­kik­si vaka­va etni­nen väki­val­ta, oli­si aivan yhtä epäin­hi­mil­li­nen temp­pu. Teko oli­si aivan yhtä epäin­hi­mil­li­nen riip­pu­mat­ta rikok­sen­te­ki­jän syntypaikasta.

  Joka tapauk­ses­sa palau­tuk­sen täl­lai­sel­le alu­eel­le estäi­si­vät jo Suo­men kan­sain­vä­li­set sopi­mus­vel­voit­teet — en usko, että haluai­sim­me irti­sa­noa Euroo­pan ihmi­soi­keus­so­pi­mus­ta voi­dak­sem­me kar­koit­taa “tois­tu­viin pie­nenm­piin rikok­siin syyl­lis­ty­neet ulkomaalaiset”.

 23. Maa­han­muu­ton olen­nai­nen rajoit­ta­mi­nen” onkin jo ihan koko­naan toi­nen vaa­ti­mus kuin “rajo­jen sul­ke­mi­nen maa­han­muut­ta­jil­ta”, eikö vain? Olen­ko ainoa, jon­ka mie­les­tä tämä ei oikein käy taval­li­ses­ta kärjistämisestä?

  Koko kan­san rekis­te­ris­tä tuli kyl­lä mie­leen, että nekin rahat voi­si käyt­tää parem­min ihan vain palk­kaa­mal­la polii­si­kou­lus­ta val­mis­tu­vat hen­ki­löt teke­mään polii­sin työ­tä sen sijaan, että he val­mis­tu­vat kortistoon. 

  Aina­kaan oma tur­val­li­suus­huo­le­ni hel­sin­ki­läi­se­nä ei ole mah­dol­li­sen rikok­sen sel­viä­mi­nen jäl­ki­kä­teen vaan se, että polii­sin näky­vä läs­nä­olo ei kriit­ti­si­nä aikoi­na kriit­ti­sil­lä pai­koil­la (tyy­pil­li­ses­ti Rau­ta­tien­to­ri tak­si­jo­noai­kaan) ole ollen­kaan sil­lä tasol­la, että uskoi­sin esi­val­lan oikeas­ti val­vo­van yleis­tä jär­jes­tys­tä ja turvallisuutta.

 24. Ter­ve Osmo,

  äänes­tin sinua kun­ta­vaa­leis­sa, mut­ta nyt kyl­lä petät mei­tä äänes­tä­jiä. Poli­tii­kas­sa tuli­si mie­lum­min sanoa totuus ja puhua asiois­ta suo­raan. Oli Hal­la-Aho tai ei, pitäi­si kes­kit­tyä argu­men­toi­maan asioi­ta, eikä lait­ta­maan kan­sa­lai­sia ihmet­te­le­mään täl­lai­sia “vei­va­roin­te­ja”. Toi­vot­ta­vas­ti olet kans­sa­ni samaa miel­tä yön yli nukut­tua­si? Muu­toin sinul­la on hyviä ideoi­ta, kes­ki­ty nii­den jul­ki­tuo­mi­seen ja pitäy­dy sano­mas­sa­si. Nyt tun­tuu sil­tä, että tun­teet saa­vat aikaan har­kit­se­mat­to­mia poliit­ti­sia koiruuksia.

 25. Suo­mes­sa jo ihan nyky­lain­sää­dän­nön­kin mukaan palau­te­taan rikol­li­sia koti­mai­hin­sa sen jäl­keen, kun he van­ki­las­ta vapautuvat. 

  Jos­kus ajau­du­taan aika koh­tuut­to­miin­kin tilan­tei­siin, kun koko ikän­sä Suo­mes­sa asu­nut nuo­ri ajau­tuu vää­ril­le teil­le ja joku puu­ko­tus huma­las­sa riit­tää syyk­si kar­kot­taa maa­han, johon hänel­lä ei ole mitään sitei­tä (tyy­pil­li­ses­ti kyse on Suo­meen muut­ta­nei­den Viron venä­läi­sis­ten lap­sis­ta, jot­ka kar­koi­te­taan Viron sijas­ta Venä­jäl­le, Viroon­han hei­tä ei huo­li­ta). Samaan tap­pe­luun osal­lis­tu­nut supi­suo­ma­lai­nen ryyp­py­ka­ve­ri saa tie­ten­kin jää­dä Suomeen.

 26. Para­hin Osmo

  Vai on lavas­ta­mi­nen yhtä help­poa nyt­kin. Miten osmo saat­tai­si teki­jän mil­lään taval­la epäi­lyk­se­na­lai­sek­si ja onko se tosi­aan yhtä help­poa kuin säh­köi­ses­tä rekis­te­ris­tä plärääminen?

  Mik­si et koke­nee­na polii­tik­ko­na myös mie­ti, että tämän het­ki­nen tilan­ne ei vält­tä­mät­tä ole pysy­vä ja epä­suo­tui­sis­sa olois­sa täl­läi­nen val­miik­si ole­mas­sa ole­va rekis­te­ri oli­si erit­täin vaarallinen.

  Lisäk­si jos tämän tar­koi­tus on saa­da pus­ka­rais­kaa­jia kiin­ni joka on pää­asias­sa erit­täin pie­nen ryh­män teh­tai­le­maa tun­tuu ker­ta­kaik­ki­aan jär­jet­tö­mäl­tä, että koko kan­sa jou­tui­si kan­ta­maan vas­tuu­ta hei­dän puolestaan.

  Mikä­li täl­läi­nen laki iki­nään tuli­si voi­maan niin mei­dän per­he (kak­si veron­mak­sa­jaa ja kak­si tule­vaa veron­mak­sa­jaa) pak­kai­si kap­säk­kin­sä ja muut­tai­si tur­val­li­sem­piin maihin.

 27. Osmo, Hal­la-aho ilmei­ses­ti halusi palaut­taa rais­kauk­siin syyl­lis­ty­neet mamut läh­tö­mai­hin­sa. Maa­ha­muut­toa yleen­sä hän ei lie­ne rajoit­ta­mas­sa. Ainoas­taan huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa. Kukaan ter­ve ihmi­nen tus­kin vas­tus­taa ulko­maa­lais­ten tuloa töi­hin Suomeen. 

  Olet kou­lu­tuk­sel­ta­si lisen­si­aat­ti ja enti­nen minis­te­ri. Mik­si sinä et halua ymmär­tää, mitä Hal­la-aho on kir­joit­ta­nut? Menee­kö sinul­la­kin aivot oiko­sul­kuun, kun saman­ai­kai­ses­ti käsi­tel­lään maa­ha­muut­toa ja rikollisuutta?

  Äänes­tin muu­ten Osmo vaa­leis­sa sinua, en Halla-ahoa. 

  Edus­kun­ta­vaa­lei­hin men­nes­sä myös vih­reil­tä pitää löy­tyä jär­ke­vä lin­jaus maa­han­muut­toon. En todel­la­kaan haluai­si äänes­tää per­su­ja, hei­dän myön­tei­nen asen­noi­tu­mi­sen­sa esim. yksi­tyi­sau­toi­luun on jär­kyt­tä­vä ja muu­ten­kin puo­lue on täyn­nä aidos­ti umpi­mie­li­siä juntteja.

 28. Ai että bluf­fi. No, täy­tyy­hän mie­hen sanaan luot­taa. Seu­raa­val­la ker­ral­la kan­nat­taa ehkä kui­ten­kin olla sote­ke­mat­ta oikei­ta ja fei­kat­tu­ja mie­li­pi­tei­tä niin, että kukaan luki­ja ei voi nii­tä erot­taa edes jäl­ki käteen.

  Tie­de­mie­hel­le” terveisiä. 

  Itse rekis­te­ris­tä sen ver­ran, että vaa­tii kovaa poh­jois­mais­ta­sois­ta luot­ta­mus­ta val­tion ainai­seen hyvän­tah­toi­suu­teen ehdot­taa kaik­kien ihmis­ten DNA:n rekis­te­röi­mis­tä. Mie­li­pi­de mää­räy­tyy siis par­noi­an asteen mukaan.

 29. Minun on vai­kea kan­nat­taa mitään täl­lai­sia rekis­te­re­jä, oikeas­taan täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä niil­lä yri­te­tään saavuttaa. 

  Tämä sik­si, että rekis­te­riä perus­tet­taes­sa sitä mai­nos­te­taan kai­kil­la sel­lai­sil­la asioil­la, joi­den vas­tus­ta­mi­nen teh­dään san­gen han­ka­lak­si, kos­ka ei kai kukaan nyt rais­kauk­sia kannata. 

  Mut­ta kun rekis­te­ri on ker­ran ole­mas­sa, sen käyt­töä on help­poa laa­jen­taa. Se saat­taa onnis­tua jopa viran­omais­pää­tök­se­nä ilman poliit­tis­ta kes­kus­te­lua jos lait teh­dään ympäripyöreiksi. 

  Yhteis­kun­ta tar­vit­see rikol­li­sen­sa, ja maa­il­ma, jos­sa kaik­ki rikol­li­set jää­vät auto­maat­ti­ses­ti kiin­ni, on jos­sain mää­rin ankeal­ta kuulostava. 

  Maa­han­muut­ta­ja-asia liit­ty rais­kauk­siin vain mut­kan kaut­ta. Ole­tan, että jos maa­han­muut­ta­jia vali­koi­tai­siin siten, että maa­han ote­taan lähin­nä nii­tä, jot­ka joku työ­nan­ta­ja on valin­nut nor­maa­le­ja työ­eh­to­ja nou­dat­ta­vaan työ­hön, maa­han­muut­ta­jien syr­jäy­ty­mi­nen ja rikol­li­suus vähe­nee, kuten myös vähe­nee tar­ve “kotout­taa” tai joten­kin muu­ten paa­poa tulok­kai­ta. Minua ei ole kah­den maa­han­muu­ton jäl­keen paa­po­nut kukaan eikä kotout­ta­jia­kaan ole näky­nyt missään. 

  Jos taas ank­ku­ri­lap­sen peräs­sä tulee kym­men­kun­ta ihmis­tä, joi­ta kukaan ei valin­nut, saam­me seas­sa myös sak­kia, jol­le ei ole mitään teke­mis­tä ja jol­la ei ole suu­ria edel­ly­tyk­siä ja halu­ja elää mei­dän yhteis­kun­tam­me säännöillä. 

  Tämä on kui­ten­kin enem­pi itses­tään­sel­vyys. Ne, jot­ka näke­vät maa­han­muu­tos­sa lähin­nä rais­kaa­jia ja huu­me­kaup­piai­ta, toden­nä­köi­ses­ti eivät muu­tu tyy­ty­väi­sik­si, vaik­ka kek­sit­täi­siin kei­no naraut­taa jokai­nen huu­me­kaup­pias ja raiskaaja. 

  Seu­raa­vak­si vedet­täi­siin pakas­ta seu­raa­va vika ja ongel­mat oli­si­vat aivan vähin­tään ker­ta kaik­kian yhtä suu­ria kuin nytkin.

 30. On hie­man pit­käl­le mene­vää olet­taa, että maa­han­muut­to­kriit­tis­ten tavoi­te on koko ulko­maa­lais­väes­tön kar­koi­tus tai rajo­jen täy­si sulkeminen.

  Minus­ta­kin on pit­käl­le mene­vää olet­taa täl­lais­ta, joten tämä voi­daan näh­dä tie­tys­ti reto­ri­se­na yli­lyön­ti­nä. Mut­ta se ei reto­ri­se­na yli­lyön­ti­nä ole sen pahem­pi kuin ne krii­ti­koi­den esit­tä­mät­kään. Kukaan ei halua rajo­ja koko­naan kiin­ni tai koko­naan auki. Täl­lais­ten jank­kaa­mi­nen on typerää.

 31. Jos sisu-osas­to ei ker­ran impli­siit­ti­ses­ti ehdo­ta rajo­jen sul­ke­mis­ta, niin mitä he sit­ten käy­tän­nös­sä ehdot­ta­vat? Vii­su­mi­ha­ke­muk­sen kysy­mys­lo­mak­kee­seen koh­taa 32d: “Olet­ko tai­pu­vai­nen rais­kauk­siin? Mer­kit­se ras­til­la yksi seu­raa­vis­ta: kyl­lä / ei / ehkä / en tie­dä.” Vai kal­loa­ko mit­taa­mal­la ne poten­ti­aa­li­set rais­kaa­jat on tar­koi­tus seu­loa rajalla?

 32. Voi­daan tie­tys­ti aja­tel­la, että jon­kin soti­las­val­lan­kaap­pauk­sen jäl­kei­nen hir­mu­hal­lin­to käyt­täi­si rekis­te­riä sen sel­vit­tä­mi­seen, ket­kä ovat osal­lis­tu­neet oppo­si­tion kokouk­siin. Tämä on kui­ten­kin argu­ment­ti­na sur­kea, sil­lä voi­si­han tuo hir­mu­hal­lin­to perus­taa tuon rekis­te­rin joka tapauksessa.”

  Tämä ei ole argu­ment­ti­na sur­kea, ei ole ihan läpi­huu­to­jut­tu kerä­tä viit­tä mil­joo­naa näy­tet­tä val­lan­kaap­pauk­sen jäl­keen. Sopi­via “katoa­maan” lai­tet­ta­via löy­de­tään tie­tys­ti ilman rekis­te­riä­kin, mut­ta epävarmemmin.

  Jos täs­tä huo­li­mat­ta kan­nat­taa asi­aa, niin kan­nat­taa (ts. min­kä minä sil­le voin), mut­ta mer­ki­tyk­set­tö­mäk­si mai­nit­se­maa­si argu­ment­tia ei saa pel­käs­tään väit­tä­mäl­lä sitä surkeaksi.

  En nyt ker­ta­kaik­ki­aan kek­si, mitä ris­ke­jä minul­le täs­tä syntyisi.”

  Samat ris­kit kuin kai­kis­ta muis­ta­kin ken­ties myö­hem­min rikos­pai­kak­si osoit­tau­tu­vaan tilaan jät­tä­mis­tä­si todis­teis­ta, mut­ta var­mem­min. Täs­sä­kin on kyse aste-erois­ta. Lisäk­si tie­tys­ti tilo­jen ja ihmis­ten liik­ku­mi­sen näil­lä kei­noin tar­ken­tu­nut valvonta.

  Onko täs­sä kysees­sä van­ha kun­non “rehel­li­sel­lä kan­sa­lai­sel­la ei ole mitään salat­ta­vaa, ter­ve­tu­loa tar­kis­ta­maan vaa­te­kaap­pi­ni ja tal­le­lo­ke­ro­ni” ‑argu­ment­ti?

  Peri­aat­tees­sa help­poa, “syy­tön kun­nes toi­sin todis­te­taan”, käy­tän­nös­sä ei ihan näin yksioikoista.

  -

  Nyt on ongel­ma­na kui­ten­kin se, että käy­tet­tyä­si tuon bluf­fi­kor­tin ase­tun epäi­le­mään sano­je­si tar­koi­tus­ta monil­ta osin tämän­kin mer­kin­nän osal­ta. Vali­tet­ta­vas­ti näet osin vie­lä­kin syn­tyy — oikein tai vää­rin — mie­li­ku­va argu­men­taa­tios­ta pro­vo­kaa­tion kaut­ta. En tie­dä, kuin­ka hedel­mäl­lis­tä sel­lai­nen sit­ten lienee.

  Minus­ta se on joka tapauk­ses­sa poliit­ti­sen ja mer­ki­tyk­sel­li­sen kes­kus­te­lun kan­nal­ta lie­väs­ti sanot­tu­na han­ka­laa. On tie­tys­ti niin, että ihmi­sil­lä on tai­pu­mus­ta vas­ta­ta pro­vo­kaa­tioon vas­ta­pro­vo­kaa­tiol­la, mut­ta, sii­tä huo­li­mat­ta — jat­ket­tai­siin­ko asialinjalla?

  Vii­le­ää kuu­muut­ta sanoi tämän kai­ken kaik­ki­aan minus­ta hyvin.

 33. Kan­nat­taa muu­ten kat­soa sci­fi-lef­fa Gat­taca. Bio­tek­no­lo­gia kehit­tyy sel­lais­ta vauh­tia etten
  läh­ti­si teke­mään mitään “digi­pää­tök­siä” maa­il­man etunenässä. 

  Mut­ta itse aihee­seen. Halu­taan­ko suo­meen Rosengår­din tai Clic­hy-sous-Boi­sin kal­tai­sia lähiöi­tä? Vai onko Suo­mel­la jokin salai­nen resep­ti jol­la sosi­aa­li­nen eriy­ty­mi­nen ja “whi­te flight” väl­te­tään, jos maa­han­muut­toa nos­te­taan edes puo­leen Ruot­sin tasos­ta? Mik­si polii­ti­kot eivät kes­kus­te­le näis­tä asiois­ta avoimesti?

 34. Osmo kir­joit­ti: Vihol­li­sen lavas­ta­mi­nen syyl­li­sek­si on yhtä help­poa nyt­kin, sil­lä kyl­lä­hän geneet­ti­siä näyt­tei­tä käy­te­tään rikos­tut­kin­nas­sa. jos viet pai­kal­le vihol­li­se­si hiuk­sen ja saa­tat hänet mil­lään taval­la epäi­lyk­se­na­lai­sek­si, hius­ta ver­ra­taan hänen geeninäytteeseensä

  Nykyi­sel­lään tämä vaa­tii sen että tie­dot ovat jo rekis­te­ris­sä (ennäs­tään rikol­li­nen) tai että saat ohjat­tua huo­maa­mat­ta joh­to­lan­gat halua­maa­si hen­ki­löön. Tämä kui­ten­kin on suh­teel­li­sen ris­kaa­be­lia todis­tei­den mää­rän ja ohjai­lun vuoksi.

  Tule­vai­suu­den ske­naa­rios­sa riit­tää pel­käs­tään se hius pai­kal­le. Polii­si saa sen itse löy­tää pitä­väk­si joh­to­lan­gak­si. Tai kuin­ka seli­tät syl­ke­si rais­ka­tun nai­sen pik­ku­housuis­sa, jos et voi todis­taa ollee­si tapah­tu­ma­het­kel­lä muualla.

  Osmo hyvä, täl­lai­set kan­na­no­tot pitäi­si antaa ennen vaa­le­ja. Nyt meni ääni ihmi­sel­le joka ajaa­kin asioi­ta joi­ta minä jyr­käs­ti vastustan.

 35. Alek­si,

  Kir­joi­tit näin: “Joka tapauk­ses­sa palau­tuk­sen täl­lai­sel­le alu­eel­le estäi­si­vät jo Suo­men kan­sain­vä­li­set sopimusvelvoitteet.”

  Mikä sopi­mus täs­mäl­li­ses­ti estää rikol­lis­ten kar­kot­ta­mi­sen? Minä olen ollut sii­nä luu­los­sa, että oma perus­tus­la­kim­me on se, joka estää rikol­lis­ten kar­kot­ta­mi­sen vaik­ka­pa sin­ne Soma­li­aan, mut­ta kv. sopi­muk­set kyl­lä sal­li­vat sen.

 36. Ei kai Jus­si H. nyt sen­tään kaik­kien ulka­maa­lais­ten maas­ta sul­ke­mi­ses­ta ole puhunut. 

  Huh huh mikä väite.

 37. En nyt oikein hah­mo­ta tätä lauset­ta “Aja­tus rasis­ti­sin perus­tein yllä­pi­det­tä­väs­tä rekis­te­ris­tä on tie­tys­ti mah­do­ton kai­kil­la tavoilla.”

  Kävin taan­noin Yhdys­val­lois­sa, jos­sa yhtey­des­sä otet­tiin ei-kan­sa­lai­sil­ta tavan­omai­set sor­men­jäl­jet ja valo­ku­va. Käy­tän­nön vai­ku­tus on että minun on kan­ta­väes­töön näh­den kan­nat­ta­mat­to­mam­paa ryh­tyä rikok­seen suu­rem­man kiin­ni­jää­mis­ris­kin vuok­si. Laa­jas­ti tul­ki­ten puu­tu­taan siis yhden­ver­tai­suu­tee­ni lain edes­sä, eli vie­lä laa­jem­min tul­ki­ten ihmi­soi­keuk­siin. Jos se ei minua miel­ly­tä, voin jät­tää tulematta.

  Mitään rasis­ti­sia perus­tei­ta tuos­sa käy­tän­nös­sä ei mie­les­tä­ni ole. Sor­men­jäl­jen kor­vaa­mi­nen DNA-sor­men­jäl­jel­lä ei muu­ta itse perus­ky­sy­mys­tä mitenkään.

  Osaa­ko joku selit­tää mikä tark­kaa­not­taen on syy sii­hen että Yhdys­val­lois­sa (tai ilmei­ses­ti myös Japa­nis­sa) maa­han­tu­li­jat, jot­ka siis sisäl­tä­vät myös maa­han­muut­ta­jat voi­daan rekis­te­röi­dä, mut­ta Suo­mes­sa aja­tus on “mah­do­ton kai­kil­la tavoilla”.

 38. Kyl­lä ihmi­sel­lä pitää olla oikeus päät­tää esim. sii­tä antaa­ko sor­men­jäl­ken­sä jon­ne­kin tai mui­ta vas­taa­via. Kaik­ki, joil­la ei ole mitään salat­ta­vaa vois vapaa­eh­toi­ses­ti käy­dä luo­vut­ta­mas­sa kai­ken mah­dol­li­sen itses­tään polii­sin rekis­te­riin. Kuin­ka­han moni lop­pu­jen lopuk­si kävis?

 39. Muutn USA:ssa ote­taan DNA-näyt­teet per­hee­nyh­dis­tä­mis­tä tavoit­te­le­vil­ta. Syy on sii­nä, että jäl­ki­kä­teen on havait­tu vain 20% USA:han yhdis­te­tyis­tä per­heis­tä olleen sukua toisilleen.

  Siis 80% hui­put­ti. Karua. Siis yhdis­tä­jän eli viu­lut mak­sa­neen kannalta.

  Tuos­sa link­ki USA hal­lin­non sivuil­le aiheesta.
  Kan­nat­ta vil­kais­ta maat, jois­ta tule­viin per­hee­nyh­dis­tä­mi­siin vaa­di­taan nyky­ään DNA-kokeet aikai­sem­pien nega­tii­vis­ten koke­mus­ten perusteella.

  http://www.state.gov/g/prm/refadm/rls/fs/2008/111770.htm

  Suo­mes­sa­han tie­tys­ti mitään vas­taa­vaa ei voi tapah­tua. Meil­lä hal­lin­to vält­tää mui­den teke­mät virheet.

 40. Vil­lel­le: jos joku epäi­lee isyyt­tään, hän voi nyt­kin tar­kis­tut­taa sen. Ei tuos­ta rekis­te­ris­tä mitään vää­rän isyy­den seu­lon­ta-ajo­ja teh­täi­si. Var­maan­kin koko rekis­te­ri sul­jet­tai­siin käy­tet­tä­väk­si ainoas­taan lais­sa tar­koi­tet­tu­ja tar­pei­ta var­ten, eikä nii­tä voi olla pal­jon, kos­ka muis­sa tapauk­sis­sa voi­daan aina teh­dä tavan­omai­nen gee­ni­tes­ti ilman mitään rekisteriä”.

  Ongel­ma oli­si se kaik­kien rekis­te­rei­den ongel­ma. Polii­si­sa­kin on mätiä ome­noi­ta, joi­ta voi kiin­nos­taa vil­kais­ta onko naa­pu­rin Vir­ta­sen kaka­roi­den isä todel­la Virtanen. 

  Tämä tie­to­jen kai­ve­lu vää­rin­käyt­töä var­ten on tapah­tu­nut lähes kai­kis­sa perus­te­tuis­sa rekis­te­reis­sä. Luul­ta­vas­ti vain jää­vuo­ren huip­pu tapauk­sis­ta on tul­lut julkisuuteen. 

  Sik­si yli­pää­tään tuol­lai­set rekis­te­rit ovat epäilyttäviä. 

  Tosin oli­si­han siel­lä kaik­kea kivaa tie­toa viran­omais­ten kiris­tys­käyt­töön tule­vai­suu­des­sa. Jos et urki, niin ker­rom­me vai­mol­le­si, että sinul­la on avio­ton lap­si.. Yms.

  Mil­lä taa­taan tie­don pysy­mi­nen salassa?

 41. Aina­kaan oma tur­val­li­suus­huo­le­ni hel­sin­ki­läi­se­nä ei ole mah­dol­li­sen rikok­sen sel­viä­mi­nen jäl­ki­kä­teen vaan se, että polii­sin näky­vä läs­nä­olo ei kriit­ti­si­nä aikoi­na kriit­ti­sil­lä pai­koil­la (tyy­pil­li­ses­ti Rau­ta­tien­to­ri tak­si­jo­noai­kaan) ole ollen­kaan sil­lä tasol­la, että uskoi­sin esi­val­lan oikeas­ti val­vo­van yleis­tä jär­jes­tys­tä ja turvallisuutta.”

  Jep. Rikok­sen uhria tus­kin läm­mit­tää niin pal­jon se, että teki­jä saa­daan kiin­ni jäl­ki­kä­teen, kuin se että teko oli­si jää­nyt tekemättä.

 42. Miten tuol­lai­nen gee­ni­re­kis­te­ri oikein toi­mii? Pide­tään­kö tal­les­sa fyy­sis­tä DNA:ta vai onko jos­sa­kin tie­to­ko­neel­la vain tal­len­net­tu­na tie­to­ja eri ihmis­ten geenisekvensseistä?

  Jos jäl­kim­mäi­nen, tie­to voi­daan kyl­lä halut­taes­sa tal­len­taa sel­lai­seen muo­toon, että sii­tä ei sel­viä muu­ta kuin että vas­taa­ko se jotain ver­tail­ta­vaa näy­tet­tä (kryp­to­gra­fi­nen hash-funk­tio). Ei voi­da siis edes tar­kas­tel­la näyt­tei­den saman­kal­tai­suut­ta ja pää­tel­lä suku­lai­suus­suh­tei­ta tms. niistä.

 43. Kyl­lä­pä riit­tää Soi­nin­vaa­raa hauk­ku­via kom­ment­te­ja! Ja kaik­ki vetoa­vat enem­män tai vähem­män sii­hen, miten vää­rin rekis­te­riä voi­si käyttää. 

  Itse olen täy­sin aja­tuk­sen kan­nal­la — mut­ta se joh­tu­nee­kin var­maan sii­tä, että olen rikos­re­kis­te­ri­tön ja lain mukaan elä­vä suo­ma­lai­nen nai­nen, joka toden­nä­köi­ses­ti vain hyö­tyi­si moi­ses­ta rekis­te­ris­tä, kos­ka se sai­si joko poten­ti­aa­li­sen rais­kaa­jan (oli se sit­ten pelot­ta­va maa­han­muut­ta­ja tai taval­li­nen suo­mi­junt­ti) miet­ti­mään kak­si ker­taa ennen rais­kaus­puu­hiin ryh­ty­mis­tä, tai aut­tai­si jäl­keen­päin syyl­li­sen kiinnisaamisessa. 

  Huo­no argumentti?

 44. Olen kiel­tä­mät­tä pet­ty­nyt tähän Soi­nin­vaa­ran provosointibloginäytelmään.

  Nyt kuka tahan­sa voi kir­joi­tel­la blo­giin mitä tahan­sa, ja jos jut­tu levi­ää käsiin, niin aina voi sanoa, että tämä oli koe­pal­lo tai pro­vo­soin­tiy­ri­tys. Vas­tuu­ky­sy­myk­set ovat sil­lä ikään­kuin kuitattu. 

  Toi­vot­ta­vas­ti Soi­nin­vaa­ra ei kokei­lul­laan avan­nut net­ti­kir­joit­te­luun uut­ta Pan­do­ran lipas­ta, eikä tamä tapa yleisty.

 45. Rekis­te­rei­tä alkaa olla joka läh­töön, dna-rekis­te­ri­kin on jo ole­mas­sa, toi­sin se sisäl­tää vain tuo­mit­tu­ja rikollisia.

  Tie­to­tur­va alkaa olla jo nykyi­sel­lään­kin todel­la kysee­na­lais­ta. Tie­to­tur­vaan koh­dis­tu­neis­ta rik­keis­tä ei saa kun­non ran­gais­tus­ta. Tie­to­tur­va­ri­kok­sis­ta, vää­rin­käy­tök­sis­tä yms. pitäi­si saa­da ehdo­ton tuo­mio, jot­ta kyn­nys “naa­pu­rin kaka­roi­den isyy­den” tar­kis­ta­mi­sek­si nousi­si mah­dol­li­sim­man suureksi.

 46. Ollaan nyt rehel­li­siä. Mikä ihmeen bluffi. 

  Osmo Soi­ni­vaa­ra
  Ymmär­rän, että ihmi­set pel­kää­vät polii­si­val­tio­ta, kun viran­omai­sil­le ehdo­te­taan oikeut­ta kuun­nel­la pait­si puhe­li­mia myös yksi­tyi­siä asun­to­ja, seu­ra­ta, mis­sä kenen­kin kän­nyk­kä liik­kuu ja niin edelleen.

  Miten niin ehdo­te­taan. Poli­sil­la­han on kuun­te­luoi­keu­det. Mel­ko laa­jat vie­lä. Kyl­lä me ollaan niin lähel­lä poli­si­val­tio­ta ettei enem­mäs­tä väliä.
  Viit­taan sii­hen van­haan sanan­las­kuun mis­sä kame­lil­ta tait­tuu sel­kä tjs.

 47. Kuu­le Osmo, Hal­la-aho ei ole vaa­ti­nut rajo­ja kiin­ni maa­han­muu­tos­sa. Hän kan­nat­taa vali­koi­vaa työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa. Mus­li­mit sopi­vat sii­hen vain var­sin huonosti.

  Ensin­nä­kin:

  Nai­set syn­ny­tys­ko­nei­ta, per­heet pai­su­vat suu­rik­si. Työ­voi­maa niis­tä ei irtoa juu­ri ollen­kaan, ellei aja­tel­la, että täs­mä­nä 80%:a syn­ty­neis­tä on poikia.

  Suo­men niin­kuin ei ruot­si, nor­jan, tans­kan sosi­aa­li ns. hyvin­voin­ti­val­tio ei kes­tä suu­ria mus­li­mi­mää­riä. Muut tervetulleita.

  Fak­taa löy­tyy vaik­ka kuin­ka pal­jon euroo­pas­ta, ja tääl­lä men­nään samaan pus­kaa ja kovaa.

  Totuus­han on se, että esim. Aasian tuon­ti on tava­rat ja hyö­dyk­keet, kuin taas mus­li­mien ihmiset.

  Jos mus­li­mei­ta ote­taan suo­meen niin:

  pak­ko­työ­hön, tie­tys­ti rahaa vastaan
  syn­ny­tys max. 3 lasta.
  Jos ei töi­hin niin maas­ta pois.

  Ja tur­ha inis­tä, että mik­si ei suo­ma­lai­sil­le samaa.
  Maa­han­muut­ta­jat eivät ansait­se ensim­mäi­seen 5:een vuo­teen mitää samaa kuin suomalaiset.
  Oppi­si­vat aina­kin ahke­rik­si, siis mus­li­mit ja afrikkalaiset.

 48. Nel­lil­le: kyl­lä, todel­la huo­no argu­ment­ti. Muu­ta­ma rat­kais­tu rikos ei kor­vai­si miten­kään nii­tä tuhan­sia oikeus­mur­hia jot­ka tuol­lai­nen rekis­te­ri aiheut­tai­si. Vain iso­ve­li-usko­vai­set voi­vat pitää täl­lais­ta hyväksyttävänä.

 49. Tai­taa olla blo­gin pitä­jä­kin pelk­kä bluf­fi. Ai että oikein raken­sit ansan ulko­maa­lais­vas­tai­sil­le. Just. 

  Niin sanot­tu­jen oikei­den ja median hyväk­sy­mien polii­tik­ko­jen onkin help­po pyör­tää sano­mi­si­aan täl­lä perus­teel­la. Oden takin­kään­tö unoh­de­taan paris­sa päi­väs­sä, mut­ta Hal­la-Ahon ja kump­pa­nei­den blo­gei­hin­sa jos­kus pääs­tä­miä lap­suk­sia jak­se­taan kyl­lä muis­tel­la vuositolkulla.

 50. Ja vie­lä Osmol­ta ääret­tö­män huo­no seli­tys, kos­ka täl­lä taval­la­han saa koh­ta sanoa mitä tahan­sa, kun­han sen selit­tää uudes­taan kohta…

  Eli tuol­la perus­teel­la, jos nuo sanat oli­si lausu­nut esim. Soi­ni niin vasu­rit ja vih­reät yrit­täi­si­vät kiel­tää koko puolueen.

  On tää muka­vaa kuin­ka pal­jon yksi ihmi­nen voi lait­taa vipi­nää vihreisiin:):)

  Lop­pu­tu­los­han täs­sä ajo­jah­dis­sa on, että Vih­reät kas­vat­ta­vat Hal­la-ahos­ta tule­vaa ääni­ku­nin­gas­ta edus­kun­ta­vaa­lei­hin, yhdis­tet­ty­nä se Soi­niin ja lasketun/oletetun PS:n nousun jat­ku­mi­nen niin uhkaa­vat jo vaka­vas­ti vasu­rei­ta ja mik­sei vih­rei­tä­kin tule­vis­sa vaa­leis­sa, sik­si mels­ka­taan, kun pelätään.
  Ketä Vih­reät pelkäävät?
  Val­kois­ta miestäkö?

 51. Asko Sau­ra:

  Esi­mer­kik­si juu­ri Euroo­pan ihmi­soi­keus­so­pi­mus kiel­tää palaut­ta­mi­sen maa­han, jos­sa hen­ki­lö jou­tui­si väki­val­lan koh­teek­si. Sopi­mus­teks­ti ei nimen­omai­ses­ti mai­nit­se kiel­toa palaut­taa ihmis­tä alu­eel­lem mut­ta sään­tö on sel­käs­ti ja sito­vas­ti muo­toil­tu Euroo­pan ihmi­soi­keus­tuo­miois­tui­men oikeus­käy­tän­nös­sä. Lähin­nä se on joh­det­tu kidu­tuk­sen kiel­tä­väs­ti artikleas­ta. Kiel­to on kyl­lä vah­vis­tet­tua aivan suo­raan­kin, esi­mer­kik­si YK:n pako­lais­so­pi­muk­ses­sa, jon­ka osa­puo­li Suo­mi myös on.

  Mut­ta olet aivan oikeas­sa, kyl­lä puhee­na ole­va luo­vut­ta­mi­nen on myös Suo­men lais­sa kiel­let­ty. Jo perus­tus­lais­sa tode­taan, että “ulko­maa­lais­ta ei saa kar­kot­taa, luo­vut­taa tai palaut­taa, jos hän­tä tämän vuok­si uhkaa kuo­le­man­ran­gais­tus, kidu­tus tai muu ihmi­sar­voa louk­kaa­va kohtelu.”

 52. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “En pidä hal­la-aho­lais­ten kam­pan­join­nis­taan maa­han­muut­ta­jia vas­taan rais­kauk­sil­la pelottelemalla.”

  Tämä on ilmeis­tä. Mut­ta kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la on sanot­ta­va, että aivan yhtä ilmeis­tä on, että sil­lä, ettet pidä pelot­te­lus­ta, ei ole mer­ki­tys­tä sen kans­sa, että ihmi­set tun­te­vat todel­lis­ta pelkoa. 

  Hal­la-aho ei ole “ole­mas­sa” sik­si, kos­ka hän on onnis­tu­nut pelot­te­le­maan ihmi­siä. Hän on “ole­mas­sa” sik­si, kos­ka muut eivät tun­nu ymmär­tä­neen sitä, että niis­tä asiois­ta, jot­ka pelot­ta­vat, on voi­ta­va puhua. 

  Ei kai tämä nyt niin vai­kea asia ole? Vih­reä lii­ke lie­nee ole­mas­sa sik­si, kos­ka jouk­ko ihmi­siä tun­si huol­ta ja pel­koa ympä­ris­tön tuhou­tu­mi­ses­ta. Joku ava­si suun­sa, samoin ajat­te­le­vat kerään­tyi­vät tämän jon­kun luok­se. Lop­pu ei ole his­to­ri­aa vaan tulevaisuutta. 

  Net­ti mah­dol­lis­taa nykyi­sel­lään ano­nyy­min osal­lis­tu­mi­sen näi­hin kes­kus­te­lui­hin. Viran­omais­pu­heet “net­ti­ra­sis­min kit­ke­mi­ses­tä” yrit­tä­vät tuk­kia tätä hen­ki­rei­kää. En suo­sit­te­li­si. On parem­pi, että pai­ne pää­see edes jotain kaut­ta ulos. Edel­leen on hyvä, että Hal­la-aho yrit­tää rat­kais­ta näi­tä asioi­ta poliit­ti­sen pro­ses­sin kaut­ta. Se ottaa aivoon monia, mut­ta vaih­toeh­to on pal­jon huonompi.

 53. Pih­vien kyp­sy­mis­tä täs­sä odo­tel­les­sa kehoi­tan tutus­tu­maan sel­lai­seen kir­jal­li­suu­teen, joka selit­tää holo­kaus­tin tai kom­mu­nis­tien jouk­ko­mur­hien byro­kraat­ti­sen taus­tan. Nat­sien val­loit­ta­mis­sa mais­sa moni juu­ta­lai­nen oli­si jää­nyt hen­kiin, jos hei­tä ei oli­si rekis­te­röi­ty. Toi­saal­ta Bal­tias­sa moni jäi hen­kiin kom­mu­nis­ti­sel­ta mur­han­hi­mol­ta, kun tar­peek­si tark­ko­ja rekis­te­rei­tä ei ollut.

  Mitä kau­he­aa tuhoa saa­tai­siin aikaan yhdis­tel­mäl­lä DNA kai­kis­ta ja joku rasis­ti­nen ja mur­han­hi­moi­nen hallitus?

  Jos niin jos­kus käy, toi­von, että tuho koh­dis­tuu, vaik­ka en toi­vo, että koh­di­tuu keneen­kään, nii­hin, jot­ka ovat rasis­mia edis­tä­neet, eli, vaik­ka nimiä on epä­vii­sas­ta lausua, Hal­la-Ahoon, ja nii­hin, jot­ka ovat reki­strei­tä edis­tä­neet, eli Soi­nin­vaa­raan, vaik­ka en oikeas­ti mitään tar­koi­ta­kaan vaan pel­käs­tään bluffaan.

 54. Toni Mal­mi­sel­le:

  Kai vuo­sit­tain tapah­tu­vat tuhan­net rais­kauks­set ja kym­me­net tuhan­net pahoin­pi­te­lyt (jois­ta osa joh­taa kuo­le­maan, pysy­vään hal­vaan­tu­mi­seen tai aivoin­va­li­di­teet­tiin) ovat suu­rem­pi ongel­ma kuin sinän­sä traa­gi­set kouluammuskelut?”

  Tuhan­net rais­kauk­set? Mis­tä­hän tämä luku­mää­rä on otet­tu? Vii­me vuon­na (2007) kan­sa­lai­suuk­sien Venä­jä, Ruot­si, Viro, Soma­lia, Ent. Jugos­la­via, Ent, Neu­vos­to­liit­to, Turk­ki, Viet­nam, Irak, Sak­sa omaa­vien kes­ken suo­ri­tet­tiin kai­kis­sa kun­nis­sa yhteen­sä 46 rais­kaus­ta. Ei sekään ole ihan pie­ni sum­ma, mut­ta tuhan­sis­ta puhu­mi­nen on jo ihan naurettava. 

  Fak­ta­tie­don tar­kas­ta­mis­ta suo­sit­te­len seu­raa­vas­ta osoit­tees­ta: http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=020_polrik_tau_102_fi&ti=Rikokset+ja+niiden+selvitt%E4minen+vuodesta+1980&path=../Database/StatFin/oik/polrik/&lang=3&multilang=fi

  Sitä­kin käy­tet­täes­sä on muis­tet­ta­va, että vaik­ka­pa Soma­lien demo­gra­fi­nen raken­ne (suku­puo­li­ja­kau­ma, ikä­haa­ruk­ka jne.) on täy­sin eri­lai­nen kuin suo­ma­lais­ten, joten suo­ra­vii­vai­nen pro­sen­tu­aa­li­nen ver­tai­lu ei ole mah­dol­lis­ta. Sen sijaan abso­luut­ti­set luku­mää­rät näky­vät, ja lien­nyt­tä­väm­mät noin pai­na­jais­mai­siin luku­mää­riin pää­ty­nei­den pelkoja. 

  Pahoin­pi­te­ly­jä tapah­tuu samo­jen ryh­mien toi­mes­ta ylös­päin pyö­ris­tet­ty­nä 1000. Tör­kei­tä pahoin­pi­te­ly­jä 131. Iso­ja luku­ja nuo­kin, mut­ta kym­me­nis­tä­tu­han­sis­ta puhu­mi­nen on taas­kin aivan täyt­tä liioittelua.

 55. Lisät­tä­köön tähän, että pidän jotain laa­jo­ja kont­rol­li­toi­men­pi­tei­tä, kar­koi­tuso­pe­raa­tioi­ta, selän kään­tä­mis­tä kan­sain­vä­li­sel­tä yhtei­söl­tä tai laa­jo­ja ihmi­soi­keus­louk­kauk­sia _hieman_ yli­mi­toi­tet­tu­na toi­me­na vas­tauk­sen alle 50 rais­kauk­seen. Jokai­nen rais­kaus on tie­tys­ti lii­kaa ja vaka­va rikos. 

  Mut­ta ehkäi­sy­kei­noi­na kei­noi­na polii­sin nor­maa­li­toi­met, paran­nuk­set sopeut­ta­mis­po­li­tiik­kaan ja tehok­kaam­pi tut­kin­ta lie­ne­vät realistisempia.

 56. Vai onko Suo­mel­la jokin salai­nen resep­ti jol­la sosi­aa­li­nen eriy­ty­mi­nen ja “whi­te flight” väl­te­tään, jos maa­han­muut­toa nos­te­taan edes puo­leen Ruot­sin tasosta? 

  Suo­men salai­nen resep­ti on äärim­mäi­sen suo­ma­lais­vi­ha­mie­li­nen hal­lin­tom­me; suo­ma­lai­nen on aina vää­räs­sä ja suo­ma­lai­nen mak­saa aina. Kun rahat lop­pu­vat, lop­puu tämä sopui­sa yhtei­se­lo­kin. Sitä ennen kyl­lä­kin polii­ti­kot ovat teh­neet ver­rat­to­man tilin, ja jää­hän kan­sal­le sen­tään puna­vih­reän lois­teen tuo­ma mie­li­hy­vä. Kel­paa sitä sit­ten raa­taa ja kon­kreet­tis­ta vel­kaa maksella.

 57. Osmo hyvä,

  Aja­tus DNA-rekis­te­ris­tä on kan­na­tet­ta­va, ja alkuun voi­si pääs­tä otta­mal­la tal­teen tie­dot maa­han­muut­ta­jien osal­ta. On han­ka­la näh­dä, mik­si maan kat­ta­vaa rekis­te­riä koko väes­tös­tä ei koot­tai­si, niin pal­jon sii­tä oli­si ilmei­siä hyötyjä.

  Sit­ten (en toki neu­vo): ei paran­na oman argu­men­taa­tion uskot­ta­vuut­ta, jos väit­tää mui­den esit­tä­vän jota­kin, jota sel­väs­ti ei ole esi­tet­ty. Jäl­ki­paik­kai­lu jät­tää avut­to­man kuvan. Ns. maa­han­muut­to­kriit­ti­set eivät (sup­pea havain­to­ni) yleen­sä vaa­di Suo­men rajo­jen sul­ke­mis­ta saa­ti tääl­lä ole­vien ihmis­ten dis­kri­mi­noin­tia etni­sen alku­pe­rän joh­dos­ta. Yleen­sä tun­nu­taan vaa­dit­ta­van jota­kin tolk­kua sekä ter­mi­no­lo­gi­aan (pako­lai­set, maa­han­muut­ta­jat, EU-kan­sa­lai­set jne) että nii­hin perus­tei­siin, joil­la pää­te­tään eri­lai­sia ryh­miä ottaa Suo­meen. Kes­kus­te­lun tuli­si kul­kea asial­li­sel­la ja kiih­kot­to­mal­la tasol­la, kos­ka edes­sä voi olla vaka­va paik­ka tääl­lä­kin. Oli­si var­maan hyvä, että poliit­ti­set valin­nat oli­si teh­ty asial­li­sen ja avoi­men kan­sa­lais­kes­kus­te­lun perus­teel­la niin, että rat­kai­suil­la oli­si aidos­ti kan­sa­lais­tu­ki taka­naan. Muu­ten on ennen­pit­kää huo­not housus­sa, kuten Savos­sa­päin kuu­lu­vat sano­van. Bluf­fai­lu ei kan­na­ta täs­sä­kään asias­sa, mil­le­kään puolueelle.

 58. Sitä pait­si kun rasis­mis­ta ja USA:sta puhu­taan ihmi­sen ihonväri/rotu/etnisyys on siel­lä hen­ki­lö­tie­dois­sa muka­na. Suo­mes­sa täl­lai­nen rotue­rot­te­lu on onnek­si kiel­let­ty. Pas­sis­sa­kaan ei lue uskontoa.

 59. Sek­su­aa­li­ri­kok­sia oli yhteen­sä Suo­mes­sa vuon­na 2007 2 326, polii­sin tie­toon tul­lei­ta siis. Rais­kauk­set ja pakot­ta­mi­set suku­puo­liyh­tey­teen 739.

  Sel­vi­tet­ty­jä, soma­lia­lais­ten teke­miä oli 6.

  Kuusi. Ja tämä oikeut­taa sen reto­rii­kan, jos­sa soma­leis­ta puhu­taan joten­kin eri­tyi­ses­ti rais­kauk­siin ryh­ty­vä­nä ihmis­ryh­mä­nä? Nau­rat­tai­si, jos se ei oli­si niin törkeää. 

  Turk­ki­lai­sil­le, se toi­nen “kau­hean ylie­dus­tet­tu” ryh­mä tämä sama luku oli 7.

 60. Minus­ta oli epä­miel­lyt­tä­vää antaa sor­men­jäl­ke­ni kun kävin taan­noin Yhdys­val­lois­sa. Annoin kui­ten­kin. Syl­ki­näyt­teen anta­mis­ta sen sijaan oli­sin har­kin­nut pit­kään ja har­taas­ti, vaik­ka anta­mat­ta jät­tä­mi­nen oli­si mer­kin­nyt mat­kan peruuntumista.

  Mis­tä­kö ero? Kun annan sor­men­jäl­ke­ni, tie­dän min­kä ver­ran infor­maa­tio­ta annan. Jos annan syl­ki­näyt­teen, en voi sitä samal­la var­muu­del­la tie­tää. Syl­ki­näyt­teis­tä on mah­dol­lis­ta sel­vit­tää myös nii­tä perin­nöl­li­siä sai­rauk­sia jne; jou­tui­sin siis luot­ta­maan sii­hen, että sii­tä otet­tai­siin tal­teen vain geneet­ti­nen sor­men­jäl­ki. Yhdys­val­lois­ta kun on puhe, en luul­ta­vas­ti luot­tai­si. Luot­tai­sin­ko­han Suomessakaan?

  Täs­sä on vähän saman­tyyp­pi­nen ongel­ma kuin säh­köi­sen äänes­tyk­sen kans­sa: asian käy­tän­nös­sä hoi­ta­vil­la yri­tyk­sil­lä on lii­an suu­ret mah­dol­li­suu­det vää­rin­käy­tök­siin, eikä läpi­nä­ky­vyyt­tä voi taa­ta mil­lään. Vää­rin­käy­tök­siin ei tar­vi­ta hir­mu­hal­li­tus­ta eikä edes kor­rup­toi­tu­nei­ta vir­ka­mie­hiä, tar­vi­taan vain kor­rup­toi­tu­nut yri­tys, joka hoi­taa viran­omais­ten asioi­ta ja jota ilman ei käy­tän­nös­sä tul­la toimeen.

 61. Tuhan­net rais­kauk­set? Mis­tä­hän tämä luku­mää­rä on otet­tu? ‘(Jark­ko)
  Aika ylei­ses­ti käy­tös­sä on jokin Stet­son-Har­ri­son meto­dil­la tuo­tet­tu arvio 15 000 rais­kauk­ses­ta Suo­mes­sa vuo­sit­tain, jois­ta vain mur­to-osa rapor­toi­tai­siin polii­sil­le. Kri­mi­no­lo­gias­sa puhu­taan pii­lo­ri­kol­li­suu­des­ta. Toni Mal­mi­nen ei tuos­sa yllä kom­men­tis­saan sano­nut maa­han­muut­ta­jis­ta mitään.

 62. Jark­kol­le:

  Mal­mi­nen käsit­tääk­se­ni viit­ta­si kaik­kiin Suo­mes­sa teh­tyi­hin rais­kauk­siin, joi­ta viit­taa­ma­si tilas­to­pal­ve­lun mukaan polii­sin tie­toon tuli vuon­na 2007 yhteen­sä 739 kap­pa­let­ta (pahoin­pi­te­lyi­tä 22 648). Siis­pä Mal­mi­sen heit­tä­mät luku­mää­rät ovat oikea­ta suuruusluokkaa.

  Jos näin suu­ria luku­ja saa­tai­siin mer­kit­tä­väs­ti pie­nen­net­tyä geneet­ti­sen sor­men­jäl­ki­re­kis­te­rin avul­la, ei hin­nal­la lie­ni­si kovin suur­ta mer­ki­tys­tä ole­van. Kysy­mys onkin estää­kö suu­rem­pi kiin­ni­jää­mi­sen ris­ki pahoin­pi­te­lyi­tä ja raiskauksia?

  Itse en koki­si ongel­ma­na antaa DNA-näy­tet­tä­ni val­tion säilytettäväksi.

 63. Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jil­le tar­koi­te­tus­ta geneet­ti­sen sor­men­jäl­jen rekis­te­ris­tä oli tie­tys­ti pelk­kä bluf­fi, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli saa­da “ulko­maa­lais­kriit­ti­set” ker­to­maan kan­nat­ta­van­sa sitä. Aja­tus rasis­ti­sin perus­tein yllä­pi­det­tä­väs­tä rekis­te­ris­tä on tie­tys­ti mah­do­ton kai­kil­la tavoilla.”

  En ole otta­nut mitään kan­taa asi­aan. Mut­ta yksi kommenti:

  Väi­te että Suo­meen saa­pu­vil­ta ulko­maa­lai­sil­ta dna-tes­tin otta­mi­nen on rasis­mia on outo.

  Ei kai ulko­maa­lai­suus ole mikään rotu ?

  Toi­saal­ta saa kai Suo­men val­tio muu­ten­kin ulko­maa­lai­sia tar­kas­taa hiu­kan tar­kem­min kuin maan kansalaisia ?

  Jos dna-tes­tien teos­ta ulko­maa­lai­sil­le on jotain etua Suo­men kan­sal­le niin sii­tä vain ! Jos etua on eri­tyi­ses­ti tiet­tyä kan­sa­lai­suut­ta ole­vien ulko­maa­lais­ten tes­taa­mi­ses­ta niin sii­tä vaan !

 64. Taas näh­tiin ettei edes Vih­rei­den ns. vaka­vas­tio­tet­ta­vin edus­ta­ja ole kovin vaka­vas­tio­tet­ta­va. Aika onne­ton­ta pel­lei­lyä kom­men­toi­da ja sit­ten seli­tel­lä etten mä oikees­ti, yri­tin vaan nat­se­ja naruttaa.

  Saman­lais­ta­han Vih­reil­tä on näh­ty jat­ku­vas­ti. Pääs­tä­vät suus­taan tota­li­taa­ris­ta aja­tus­maa­il­maan­sa vahin­gos­sa vähän lii­kaa, ja selit­te­le­vät sit­ten tul­leen­sa väärinymmärretyiksi.

  Vih­reät on todel­la­kin las­ten ja lap­sen­mie­lis­ten puo­lue. Rea­lis­mia ja oikei­ta argu­ment­te­ja ei ole, mut­ta ihqu­ja asioi­ta pitää ajaa vaik­ka väki­sin. Hin­nal­la ei ole väliä, kun aina ennen­kin joku muu on mak­sa­nut kai­ken. Ja jos joku on eri miel­tä niin se on tyh­mä ja se pitää vaientaa.

 65. DNA-tut­ki­muk­sien ansios­ta on USA:ssa pää­dyt­ty vapaut­ta­maan usei­ta syyt­tö­mi­nä tuo­mit­tu­ja. Tek­ni­sen rikos­tut­kin­nan mene­tel­mien edis­tyes­sä kaik­kien oikeus­tur­va paranee.

 66. Ein­ku:
  “Miten tuol­lai­nen gee­ni­re­kis­te­ri oikein toi­mii? Pide­tään­kö tal­les­sa fyy­sis­tä DNA:ta vai onko jos­sa­kin tie­to­ko­neel­la vain tal­len­net­tu­na tie­to­ja eri ihmis­ten geenisekvensseistä?”

  DNA-sor­men­jäl­jes­sä ei ole lain­kaan sekvens­si­tie­toa. Sor­men­jäl­keä teh­täes­sä mää­ri­te­tään tiet­ty­jen voi­mak­kaas­ti vaih­te­le­vien DNA-aluei­den pituu­det. Jokai­sel­la ihmi­sel­lä näi­den DNA-aluei­den pituuk­sien yhdis­tel­mä on uniik­ki, joten hänet voi­daan sen avul­la yksi­se­lit­tei­ses­ti tun­nis­taa. Myös lähei­set suku­lai­suus­suh­teet saa täl­lä mene­tel­mäl­lä selville. 

  Alu­eet, joi­den pituut­ta DNA-sor­men­jäl­keä teh­täes­sä mita­taan, eivät sisäl­lä mitään geneet­ti­ses­ti koo­daa­vaa infor­maa­tio­ta. Toi­sin sanoen, ei mitään sel­lais­ta, jon­ka avul­la voi­tai­siin pää­tel­lä jotain yksi­lön perin­nöl­li­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta, sai­rauk­sis­ta, y.m. Rekis­te­ri oli­si siis mah­dol­lis­ta toteut­taa niin, että sin­ne tuli­si vain tämä tun­nis­tuk­sen mah­dol­lis­ta­va ja suku­lai­suus­suh­teet pal­jas­ta­va sor­men­jäl­ki, eikä mitään muu­ta geneet­tis­tä informaatiota.

 67. Alek­si Kärk­käi­nen kir­joit­ti 17.11.2008 kel­lo 13:21

  Peri­aat­tees­sa on mel­kein sama onko tyh­mä vai näyt­te­lee­kö sellaista.”

  Minus­ta taas on iso ero sii­nä, onko fik­su vai näyt­te­lee­kö sellaista.

 68. HS: Osmo Soi­nin­vaa­ra: “Yhteis­työs­tä Hal­la-ahon kans­sa tulee vaikeaa”

  Olet­ko muu­ten Osmo ken­ties kes­kus­tel­lut Jus­si Hal­la-ahon kans­sa ja tul­lut tähän joh­to­pää­tök­seen vai olet­ko vain ennak­ko­luu­loi­nen ja suvaitsematon?

 69. Olen Aaku­lan kans­sa samaa mieltä. 

  Eihän Suo­mes­sa tar­vit­se olla samo­ja oikeuk­sia ulko­maa­lai­sil­le kuin oman maan kan­sa­lai­sil­le eikä ole­kaan. Ei se ole mitään rasis­mia, jos rajoil­la on eri­lai­sia tur­va­toi­mia, joi­den tar­koi­tus on suo­jel­la kansalaisia. 

  Rasis­ti­sek­si asian tie­tys­ti teki­si näyt­teen otta­mi­nen vain tie­tyil­tä kan­sal­li­suuk­sil­ta. Mut­ta jos se otet­tai­siin kai­kil­ta ulko­maan elä­vil­tä, niin en näe asias­sa mitään moraa­lis­ta ongelmaa. 

  Hin­nas­ta vie­lä sen ver­ran, että rais­kaus pro­ses­si­na tut­kin­nas­ta oikeu­den­käyn­tien kaut­ta ulos­ot­toon van­kein­hoi­don ja uhrin tera­pia­kus­tan­nuk­sia unoh­ta­mat­ta on hel­pos­ti kym­me­nien tuhan­sien las­ku veronmaksajille.

  Eli jos nyt muu­ta­mia­kin rais­kauk­sia sit­ten este­tään tai rikos­pro­ses­sia nopeu­te­taan, niin saat­taa­pi kan­nat­taa­kin nämä näytteet. 

  Mut­ta en nyt vie­lä­kään ota kan­taa asi­aan. Poh­dis­ke­len vain.

 70. Pik­ku p kir­joit­ti: “Vih­reät on todel­la­kin las­ten ja lap­sen­mie­lis­ten puo­lue. Rea­lis­mia ja oikei­ta argu­ment­te­ja ei ole, mut­ta ihqu­ja asioi­ta pitää ajaa vaik­ka väki­sin. Hin­nal­la ei ole väliä, kun aina ennen­kin joku muu on mak­sa­nut kai­ken. Ja jos joku on eri miel­tä niin se on tyh­mä ja se pitää vaientaa.”

  Ikä­vä kyl­lä minun on Vih­rei­den jäse­ne­nä ja äänes­tä­jä­nä olta­va pit­käl­ti samaa miel­tä, aina­kin Vih­rei­den jul­ki­sen argu­men­taa­tion perus­teel­la. Lähin­nä Soi­nin­vaa­ra aidos­ti poh­tii ja argu­men­toi, monet muut kovan tason vih­reät kes­kit­ty­vät fraa­sei­hin ja toi­saal­ta lei­maa­maan asial­li­set­kin kysee­na­lais­ta­jat joten­kin rasis­ti­sik­si. Suvait­se­vai­suu­teen liit­ty­vät para­dok­sit sivuu­te­taan ja kes­ki­ty­tään suvait­se­maan pahin­ta­kin suvait­se­mat­to­muut­ta ham­paat irves­sä, kun­han se vain ei ole suo­ma­lais­ten omaa suvaitsemattomuutta.

  Vih­rei­den puo­lue tar­vit­see lisää sel­ke­ää ajat­te­lua, älyl­lis­tä rehel­li­syyt­tä ja omien peri­aat­tei­den joh­don­mu­kais­ta aja­mis­ta tai pian sil­le nau­ra­vat harakatkin.

 71. Täy­tyy tode­ta, että täl­lä blo­gi­kir­joi­tuk­sel­la Osmo Soi­nin­vaa­ra sai kään­net­tyä enti­sen äänes­tä­jän­sä ikui­sek­si vihol­li­sek­seen. En ole tähän asti ymmär­tä­nyt Soi­nin­vaa­ran kan­nat­ta­van fasis­tis­ta ja auto­ri­tää­ris­tä val­tio­ta, jos­sa yksi­lön vapau­det ja itse­mää­rää­mi­soi­keus, jot­ka muo­dos­ta­vat demo­kra­tian yti­men, voi­tai­siin ohit­taa pie­nen rikol­lis­jou­kon tuomitsemiseksi.
  Soi­nin­vaa­ra tun­tuu unoh­ta­neen koko­naan, että oikeus yksi­tyi­syy­teen on perus­tus­la­kim­me eräs kes­kei­sim­mis­tä koh­dis­ta, eikä aja­tus peri­mäm­me tal­tee­noo­ta­mi­ses­ta val­tiol­li­seen rekis­te­riin todel­la­kaan tue tätä arvo­kas­ta periaatetta.
  Yhden­kään hir­mu­hal­lin­non ei tar­vit­se tul­la val­taan, jos jo ole­mas­sao­le­va hal­lin­to pakot­taa ihmi­set anta­maan bio­met­ri­siä tun­nis­tei­ta itses­tään. Val­tio, joka läh­tö­koh­tai­ses­ti pitää jokais­ta omaa kan­sa­lais­taan poten­ti­aa­li­se­na rikol­li­se­na, ei enää ansait­se olemassaoloaan.
  Olen myös täy­sin eri miel­tä sii­tä, että val­tion rajo­jen sul­ke­mi­nen oli­si ran­kem­pi toi­men­pi­de kuin DNA-rekis­te­rin muo­dos­ta­mi­nen. Val­tion vel­vol­li­suus on ennen­kaik­kea var­mis­taa omien kan­sa­lais­ten­sa vapaus, ihmis- ja itse­mää­rää­mi­soi­keu­det. Mikään muu pää­mää­rä ei voi ajaa tämän edel­le. Mui­den mai­den kan­sa­lais­ten vapaus ja oikeu­det eivät mis­sään tapauk­ses­sa ole vähem­piar­voi­sia, mut­ta niis­tä huo­leh­ti­mi­nen on taas hei­dän val­tion­sa tehtävä.

 72. Ai että nyt sit­ten pitää­kin johon­kin val­von­taan kuu­lua koko kan­sa taik­ka val­von­ta on rasis­tis­ta? Se tar­koit­taa vain yhtä asi­aa Osmo­se­ni: olet tör­keä rasisti!

  Tuossa,!ei niin kau­an aikaa sit­ten ehdot­te­lit aika vaka­vis­sa­si erään väes­tön­ryh­män liik­kei­den jat­ku­vaa seu­ran­taa elekt­ro­ni­ses­ti GPS perus­tai­ses­ti 24/7. — Yksityisautoilijoiden! 

  olet sinä aika tuu­li­vii­ri, kun vaih­dat mie­li­pi­tei­tä­si ja arvo­ja­si jat­ku­vas­ti riip­puen puhee­nai­hees­ta ‑olet pelk­kä epä­luo­tet­ta­va rasis­ti joka puhuu arvois­ta mut­ta vaih­taa nii­tä aina tilai­suu­den tullen!

 73. Eräs ongel­ma voi tul­la. Meil­lä on yksin­huol­ta­ja­äi­te­jä, jot­ka eivät tie­dä tai eivät halua ker­toa, kuka on lap­sen isä. Jot­kut teke­vät tämän saa­dak­seen ela­tus­tu­kea kun­nal­ta. Täl­lä rekis­te­ril­lä isä kyl­lä löy­tyi­si. Tätä joku voi pitää hyvä­nä, toi­nen huo­no­na asiana.”

  Oli­ko tämä­kin mie­li­pi­de pro­vo vai aidos­ti sinun? Har­vi­nai­sen type­rä joka tapauksessa.

 74. Lois­ta­va idea. Var­mis­tit aina­kin minun ääne­ni gee­ni­tes­ti asen­tee­si johdosta.

 75. Ein­ku kirjoitti:
  “Miten tuol­lai­nen gee­ni­re­kis­te­ri oikein toi­mii? Pide­tään­kö tal­les­sa fyy­sis­tä DNA:ta vai onko jos­sa­kin tie­to­ko­neel­la vain tal­len­net­tu­na tie­to­ja eri ihmis­ten geenisekvensseistä?”

  Näy­te ote­taan ihmi­ses­tä (esi­mer­kik­si syl­jes­tä, tai kar­vois­ta, tai veres­tä), näyt­tees­tä lue­taan labo­ra­to­rios­sa tiet­ty­jen gee­ni­merk­kien tie­dot, ja nämä tie­dot tal­le­te­taan tie­to­ko­neel­le tietokantaan.

  Alku­pe­räi­nen, ihmi­ses­tä otet­tu fyy­si­nen näy­te voi­daan sit­ten joko tuho­ta, tai säi­lyt­tää pakas­tet­tu­na, ihan kum­min halutaan.

  Jos fyy­si­nen näy­te säi­ly­te­tään pakas­tet­tu­na, se on mah­dol­lis­ta myö­hem­min kai­vaa esiin ja lukea sii­tä sel­lais­ten­kin gee­ni­merk­kien tie­to­ja, joi­ta alun­pe­rin ei luettu.

 76. Kum­mal­lis­ta, että hyvän­tah­toi­sen sii­se­lin näköi­sen enti­sen kirk­kos­laa­vin opet­ta­ja­ni fik­saa­tio mus­tien mies­ten rais­kai­lui­hin Kai­sa­nie­men puis­tos­sa näyt­tää näi­nä päi­vi­nä mää­rit­tä­vän Suo­men poliit­ti­sen dis­kurs­sin. Todel­la outoa.

 77. Minul­la säräh­ti myös sil­mään tuo Anun mai­nit­se­ma Osmon käsi­tys yksin­huol­ta­ja­äi­des­tä, joil­la on jokin syy olla ker­to­mat­ta tai sel­vit­tä­mät­tä lap­sen­sa isyyttä. 

  Aika kova­pin­tai­nen nai­nen saa olla, jos 120 euron takia (per kuu­kausi) kiel­tää isää kysy­väl­tä lap­sel­taan isän. Jokai­nen lap­si kysyy jos­sain vai­hees­sa “kuka mun isi on?” Veik­kaan siis näi­den nais­ten toi­min­nal­le kyl­lä ihan mui­ta syitä. 

  Enpä tun­ne tuol­lai­sia Osmon kuvai­le­mia nai­sia, mut­ta ehkä­pä Osmo sit­ten tuntee?

  Val­tuu­to­työs­ken­te­lys­tä:

  Minä en ymmär­rä tuol­lais­ta asen­net­ta ollen­kaan, että tapaa­mat­ta ihmis­tä jo ounas­te­lee, että hänen kans­saan yhteis­työ ei tule suju­maan. Ei tar­vit­se olla naii­vi posi­tii­vi­sen ajat­te­lun lip­pu­lai­va aja­tel­lak­seen kui­ten­kin toi­sin ilman noin vah­vo­ja kiel­tei­siä ennakkokäsityksiä. 

  Yhteis­työ on vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Hal­la-aho ei voi yksin teh­dä yhteis­työs­tä rakentavaa.

 78. Suo­mes­sa syn­tyy vuo­sit­tain noin 900 las­ta, joi­den äiti “ei tie­dä” lap­sen isää. Tie­to on muu­ta­man vuo­den ikäinen.

 79. Mitä sit­ten?

  Tapauk­siin liit­tyy häpe­ää, isä on usein toi­saal­la avios­sa tms. Tie­dän tapauk­sen, jos­sa lap­sen isä onkin isän veli. Tätä lap­sel­le ei ole ker­rot­tu.. “isä” kyl­lä tie­tää. Ei täl­lai­sia tapauk­sia halu­ta virallistaa. 

  Väi­tit, että monet nai­set pimit­tä­vät lap­sen isän rahan takia. Väi­tän toi­sin, mut­ta kum­pi­kaan meis­tä ei voi toden­taa tätä miten­kään. Eli jäte­tään tähän.

 80. Aika pet­ty­nyt jou­tuu ole­maan. Type­rää väit­tää edes kär­jis­tä­mis­tar­koi­tuk­ses­sa Hal­la-Ahon kan­nat­ta­van rajo­jen sul­ke­mis­ta ulko­maa­lai­sil­ta. Hal­la-Aho on kui­ten­kin näh­nyt pal­jon vai­vaa ker­toes­saan oman näke­myk­sen­sä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan ja eri­tyi­ses­ti perus­tel­lut kan­tan­sa huo­lel­li­sem­min kuin poli­tii­kas­sa on näh­nyt kenen­kään tekevän. 

  Täs­tä syys­tä toi­voi­si, että vas­ta-argu­men­tit ja lai­nauk­set oli­si­vat rehell­li­siä ja perusteltuja. 

  Paha rima­na­li­tus Osmol­ta, jota olen jo pidem­pään jos­sain mää­rin arvostanut.

 81. Minua hie­man ihme­tyt­tää, mitä kaik­kea ihmi­set ilmei­ses­ti kuvit­te­le­vat DNA-tie­to­jen mah­dol­lis­ta­van. Onko täs­sä kysees­sä se, että kos­ka ei tie­de­tä mitä DNA-tun­nis­teet ovat, kuvi­tel­laan että ne ovat joku tai­ka­kei­no jol­la pys­tyy ihan kaikkeen?

  Eri­tyi­ses­ti, kun Osmo raja­si että DNA:sta luet­tai­siin vain tun­nis­te­mi­seen kel­paa­via tie­to­ja, mut­ta eri­tyi­ses­ti ei luet­tai­si gee­nei­hin liit­ty­vieä tie­to­ja, ja siten ei siis myös­kään perin­nöl­li­siin sai­rauk­siin mah­dol­li­ses­ti liit­ty­viä tietoja.

  Satun­nai­nen vih­reä kirjoitti:
  “Sopi­via “katoa­maan” lai­tet­ta­via löy­de­tään tie­tys­ti ilman rekis­te­riä­kin, mut­ta epävarmemmin.”

  Miten­kä­hän DNA-rekis­te­ri mie­les­tä­si aut­tai­si ihmis­ten löy­tä­mi­ses­sä? Eikös nykyi­ses­sä väes­tö­re­kis­te­ris­sä ole­vat osoi­te­tie­dot ole pal­jon hel­pom­pi tapa löy­tää ihmisiä?

  Vil­le Häk­ki­nen kirjoitti:
  “että oikeus yksi­tyi­syy­teen on perus­tus­la­kim­me eräs kes­kei­sim­mis­tä koh­dis­ta, eikä aja­tus peri­mäm­me tal­tee­noo­ta­mi­ses­ta val­tiol­li­seen rekis­te­riin todel­la­kaan tue tätä arvo­kas­ta periaatetta.”

  Vil­le, vas­tus­tai­sit­ko sor­men­jäl­ki­re­kis­te­riä yhtä rai­vok­kaas­ti, vai onko DNA-tun­nis­ta­mi­nen mie­les­tä­si joten­kin yksi­tyi­syyt­tä vaa­ran­ta­vam­paa kuin sormenjälkitunnistaminen?

  Eikö kaik­kein hel­poin tapa ihmi­sen tun­nis­ta­mi­seen ole kas­vo­va­lo­ku­va, ja sel­lai­sen­han val­tiol­le luo­vut­taa jokai­nen pas­sia, ajo­kort­tia tai kuval­lis­ta hen­ki­lö­kort­tia hakeva?

  Vil­le, onko sinul­la joku eri­tyi­nen syy pitää DNA-tie­to­ja (Osmon kuvaa­mal­la taval­la vain tun­nis­ta­mi­seen rajat­tu­ja) sor­men­jäl­kiä ja kas­vo­va­lo­ku­via vaa­ral­li­sem­pi­na? Vai vas­tus­ta­ko DNA-tie­to­ja vain sik­si että kaik­ki tun­te­ma­ton pelottaa?

  Käsit­tääk­se­ni ainoa ero Osmon kuvaa­man DNA-rekis­te­rin, ja sor­men­jäl­ki­re­kis­te­rin välil­lä on tuo M. Turusen mai­nit­se­na, että DNA-rekis­te­riä läpi­käy­mäl­lä voi sel­vit­taa bio­lo­gi­set suku­lai­suus­suh­teet, ja sor­men­jäl­ki­re­kis­te­ris­tä ei.

 82. Jan­ne kirjoitti:
  “Tai kuin­ka seli­tät syl­ke­si rais­ka­tun nai­sen pik­ku­housuis­sa, jos et voi todis­taa ollee­si tapah­tu­ma­het­kel­lä muualla.”

  No, kuin­ka nyky­ään selit­täi­sit jos käyn­ti­kort­ti­si löy­tyi­si rais­kauk­sen, tai ryös­tön, tai mur­han, rikos­pai­kal­ta? Tai ostoskuittisi?

  Ehkä joku tosi­aan keräi­si kaduil­ta syl­keä jät­tääk­seen vää­riä joh­to­lan­ko­ja. Mut­ta eikö joku voi yhtä hyvin kerä­tä ros­kik­sis­ta käyn­ti­kort­te­ja tms.?

 83. Hei Osmo,

  väit­tee­si sii­tä, että Jus­si Hal­la-Aho halu­aa Suo­men rajat kiin­ni, on naurettava.

  Suo­sit­te­len­kin jokai­sel­le tätä Osmon blo­gia luke­val­le tutus­tu­maan Jus­sin blo­giin, mis­sä argu­men­toin­nin perus­tee­na käy­te­tään fak­to­ja, eikä mus­ta-tun­tuu-heit­to­ja. Heit­to­ja, joi­ta on jäl­ki­kä­teen help­po sitee­ra­ta bluf­feik­si ja vit­seik­si, eiksjeh? 🙂

 84. tomp­pe­li kirjoitti:
  “Nat­sien val­loit­ta­mis­sa mais­sa moni juu­ta­lai­nen oli­si jää­nyt hen­kiin, jos hei­tä ei oli­si rekisteröity.”

  Eikös Suo­mes­sa jo ole viran­omai­sil­la rekis­te­rit jois­sa on ihmis­ten nimet, osoit­teet, äidin­kie­let, kan­sa­lai­suu­det, uskon­to­kun­nat ja kas­vo­va­lo­ku­vis­ta­kin jää­nee kopio­ta polii­sil­le pas­sia tai ajo­kort­tia hakiessa?

  Eikö­hän nuo Suo­mes­sa ole­mas­sa ole­vat rekis­te­rit ole pal­jon kat­ta­vam­pia kuin aika­naan nat­sien val­loit­ta­mis­sa mais­sa olleet rekisterit?

  Mitä kau­he­aa tuhoa saa­tai­siin aikaan yhdis­tel­mäl­lä DNA kai­kis­ta ja joku rasis­ti­nen ja mur­han­hi­moi­nen hallitus?”

  Niin, mitä tuhoa DNA-tie­doil­la oikein luu­li­sit saatavan?

  Eikö nuo jo ole­mas­sao­le­vat tie­dot nimis­tä, osoit­teis­ta, uskon­nois­ta, äidin­kie­les­tä, ja vaik­ka vero­tie­dot oli­si pal­jon hyö­dyl­li­sem­piä hirmuhallinnolle?

  Mihin se hir­mu­hal­lin­to DNA- tai edes sor­men­jäl­ki­tie­to­ja noi­den kaik­kien ole­mas­sa ole­vien tie­to­jen lisäk­si oikein haluai­si tai voi­si käyttää?

  Oli­si­ko täs­sä mah­dol­li­ses­ti kyse sii­tä että et tie­dä mikä DNA on, ja kaik­ki tun­te­ma­ton pelottaa?

 85. Kes­kus­te­lu kie­huu ja kuo­huu blo­gosfää­reis­sä, leh­tien kes­kus­te­lu­pals­toil­la, eri jär­jes­tö­jen foru­meil­la, säh­kö­pos­ti­lis­toil­la, mut­ta ikä­vä kyl­lä pää­asias­sa täy­sin aiheen sivus­ta (“sanoi­ko niin vai näin”, “on rasis­ti, eipäs ole”, jne.)

  Kuten on jo muu­ta­maan ker­taan aiem­min­kin sanot­tu, niin tämä hömp­pä on help­po lopet­taa: otta­kaa joku käsit­te­lyyn Hal­la-ahon kir­joi­tus tai pari ja osoit­ta­kaa se kai­kin­puo­lin pupuk­si. Mikä­li H‑a:lla ovat fak­tat täy­sin hukas­sa tai hän suo­ras­taan valeh­te­lee, sitä hel­pom­paa­han hänen kyy­ky­tys­hän pitäi­si olla, eikö niin?

  Vaik­ka tämän­kin blo­gi­mer­kin­nän aloit­ta­nut “rais­kauk­see­nyl­ly­tys” mer­kin­tä voi­si olla hyvä koh­ta aloittaa:

  http://www.halla-aho.com/scripta/monikulttuurisuus_ja_nainen.html

 86. Tie­de­mies, en löy­tä­nyt täs­mäl­leen samo­ja luku­ja kuin sinä, mut­ta käy­tin esi­mer­kin vuok­si seuraavia: 

  sel­vi­tet­ty­jä sek­su­aa­li­ri­kok­sia 1917
  kan­sa­lai­suus Suo­mi 1782
  kan­sa­lai­suus Soma­lia 12

  Suo­mes­sa asuu hen­ki­löi­tä, joi­den syn­ty­mä­maa on Suo­mi yhteen­sä 5 097 956 ja Soma­lia 5 802.

  Pikai­ses­ti kat­soin suh­teel­lis­ten osuuk­sien tes­til­lä eron ole­van tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­vä 1 % mer­kit­se­vyys­ta­sol­la, joten ei sitä noin vain voi ohittaa.

  Las­kel­mas­sa on ongel­man­sa datan takia ja turk­ki­lais­ten luvut ovat tosi­aan rumemmat.

 87. Täs­sä­kin blo­gis­sa vaa­di­taan säh­kö­pos­tia­ni, mut­ta täs­sä­kään ei mai­ni­ta mihin tar­koi­tuk­seen, ano­nyy­mi­nä­hän tääl­lä moni yrit­tää kir­joit­taa, mut­ta aina­kin WordPress kerää tietojanne.

  Minä olen sen ver­ran outo että odo­tan maa­il­man­pa­loa ja suo­sin kehi­tys­tä ja kont­rol­lia ja haluai­sin ottaa polii­seil­ta tulia­seet pois.

  Minus­ta täl­lai­nen dna-sor­men­jäl­ki­re­kis­te­ri oli­si lois­ta­va. Ja kuten aiem­min­kin on mai­nit­tu, myös rekis­te­rin käyt­töä voi­daan kont­rol­loi­da, eli sen käy­tös­tä jäi­si aina jäl­ki. Rikos­ten tut­kin­ta hel­pot­tui­si helk­ka­ris­ti, kun ei tar­vit­se etsiä sen ja sen näköis­tä hen­ki­löä joka liik­kui alu­eel­la sii­hen ja sii­hen aikaan… 

  Enkä oikein jak­sa pelä­tä tuol­lai­sia mitä jos tulee hir­mu­dik­ta­tuu­ri kysy­myk­siä kuten en kau­heas­ti ole anta­nut aikaa­ni aja­tuk­sel­le mitä jos Hit­ler oli­si voit­ta­nut, enem­män itse asias­sa olen käyt­tä­nyt aivo­ka­pa­si­teet­tia­ni miet­tien että jos meteo­riit­ti puto­aa päähäni.

  Hin­taa kukaan ei ole kom­men­toi­nut. Oli­si haus­ka tie­tää mitä sel­lai­nen mak­sai­si. Tuo suu­ron­net­to­muus­tun­nis­tus oli­si mah­ta­va höy­ty. Suo­ria hyö­ty­jä vain näen rekisteristä…

 88. Soi­nin­vaa­ra: “Onhan se nyt kui­ten­kin toi­men­pi­tee­nä kevyem­pi kuin Suo­men rajo­jen sul­ke­mi­nen ulkomaalaisväestöltä.”

  Mis­sä ja kuka on vaa­ti­nut Suo­men rajo­jen sul­ke­mis­ta ulko­maa­lais­väes­töl­tä? On joku muu­kin kom­men­teis­sa ihme­tel­lyt samaa. 

  Nämä jutut­han alkaa elää näkö­jään ihan omaa todel­li­suut­ta. Vai onko Oden­kin tar­koi­tus lietsoa
  anti-hal­la-aho hys­te­ri­aa itse kek­si­tyin argumentein?

 89. Vil­le, vas­tus­tai­sit­ko sor­men­jäl­ki­re­kis­te­riä yhtä rai­vok­kaas­ti, vai onko DNA-tun­nis­ta­mi­nen mie­les­tä­si joten­kin yksi­tyi­syyt­tä vaa­ran­ta­vam­paa kuin sormenjälkitunnistaminen?
  Eikö kaik­kein hel­poin tapa ihmi­sen tun­nis­ta­mi­seen ole kas­vo­va­lo­ku­va, ja sel­lai­sen­han val­tiol­le luo­vut­taa jokai­nen pas­sia, ajo­kort­tia tai kuval­lis­ta hen­ki­lö­kort­tia hakeva?
  Vil­le, onko sinul­la joku eri­tyi­nen syy pitää DNA-tie­to­ja (Osmon kuvaa­mal­la taval­la vain tun­nis­ta­mi­seen rajat­tu­ja) sor­men­jäl­kiä ja kas­vo­va­lo­ku­via vaa­ral­li­sem­pi­na? Vai vas­tus­ta­ko DNA-tie­to­ja vain sik­si että kaik­ki tun­te­ma­ton pelottaa?”

  Kyl­lä, vas­tus­tan samal­la tavoin sor­men­jäl­ki­re­kis­te­riä, jos en nyt rai­vok­kaas­ti, niin aina­kin yhtä vakaas­ti. Läh­tö­koh­tai­ses­ti val­tion ei tule puut­tua yksi­lön oikeuk­siin eikä yksi­tyi­syy­teen mil­lään tapaa, ellei tämän toi­min­ta louk­kaa mui­den oikeuk­sia. Ehdo­tet­tua DNA-rekis­te­riä läh­det­täi­siin toteut­ta­maan sen ole­tuk­sen perus­teel­la, että jokai­nen kan­sa­lai­nen on poten­ti­aa­li­nen rikol­li­nen. Täl­lais­ta val­tio­ta en suos­tu tuke­maan sen parem­min kuin sel­lais­ta hen­ki­löä­kään, joka epäi­lee rehellisyyttäni.
  DNA-rekis­te­rin toi­min­ta­pe­ri­aat­tees­sa ei ole minul­le mitään olleel­li­sen uut­ta tai epä­sel­vää, vaan kyse on demo­kraat­ti­sen val­tion ja yksi­lön­va­pauk­siin säi­lyt­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä asioista.
  Ymmär­tääk­se­ni Soi­nin­vaa­ra puhuu lisäk­si koko kan­san kat­ta­vas­ta DNA-rekis­te­ris­tä, enkä löy­dä teks­tis­tä mitään mai­nin­taa rekis­te­rin sito­mi­ses­ta ajo-oikeu­teen tai mat­kus­tus­asia­kir­joi­hin. Pas­sia tai ajo­kort­tia ei kenen­kään ole pak­ko täs­sä maas­sa hank­kia, eikä täten myös­kään luo­vut­taa kuvaan­sa viran­omais­ten käyt­töön. Kan­sa­lai­sil­la ei ole myös­kään vel­vol­li­suut­ta kan­taa tai edes hank­kia mitään henkilöasiakirjaa.
  Mitä esi­mer­kik­si sor­men­jäl­kien luo­vut­ta­mi­seen tulee, en kos­kaan suos­tui­si mat­kus­ta­maan sel­lai­seen maa­han, joka nii­den luo­vut­ta­mis­ta minul­ta vaatisi.
  Tämä maa on ajautumassa/ajautunut vähi­tel­len koh­ti huo­les­tut­ta­vaa suun­taa. Ihmi­set hake­vat epä­toi­voi­ses­ti mitä­tön­tä tur­val­li­suu­den lisäys­tä luo­pu­mal­la samal­la kes­kei­sis­tä oikeuk­sis­taan ja vapauk­siss­taan. Tele­tal­len­nus­vel­vol­li­suus, räjäh­dys­mäi­ses­ti lisään­ty­nyt video­val­von­ta, inter­ne­tin sen­su­roin­ti (teho­ton lap­si­por­no­suo­da­tin, joka ei tehoa lap­si­por­non levi­tyk­seen, mut­ta jon­ka tur­vin val­von­taa vail­le ole­va polii­si vai­en­taa itseen­sä koh­dis­tu­vaa kri­tiik­kiä), lex kar­pe­la, lex nokia, puheet sor­men­jäl­ki- ja DNA-rekis­te­reis­tä, kaik­ki tämä huo­les­tut­taa minua.
  Olen pitä­nyt Osmo Soi­nin­vaa­raa älyk­kää­nä mie­he­nä, ja pidän edel­leen­kin, sekä myös yhte­nä niis­tä har­vois­ta tahois­ta, joka kyke­nee tuot­ta­maan uusia aja­tuk­sia ylei­seen kes­kus­te­luun. On sel­vää, että kun uusia aja­tuk­sia heit­te­lee ilmaan hyvin­kin vapaas­ti, jouk­koon mah­tuu myös lukui­sia toteu­tus­kel­vot­to­mia. Tämä kysei­nen ehdo­tus ei kui­ten­kaan ole toteut­ta­mis­kel­vo­ton, vaan täy­sin sietämätön.

 90. Alek­si,

  Antai­sit­ko täs­mäl­li­sem­män viit­teen tuo­hon YK:n pako­lais­so­pi­muk­seen, joka kiel­tää rikol­li­sen palaut­ta­mi­sen sin­ne, mis­tä tämä on tul­lut­kin? Kysyn sik­si, että niis­sä sop­pa­reis­sa, joi­ta minä olen luke­nut, nimen­omai­ses­ti ja erik­seen sal­li­taan vaa­ral­lis­ten rikol­lis­ten palaut­ta­mi­nen vaik­ka hel­vet­tiin (hel­vet­tiä ei mai­ni­ta erikseen).

 91. Gran­paI­gor kir­joit­ti 17.11.2008 kel­lo 21:09

  Mis­sä ja kuka on vaa­ti­nut Suo­men rajo­jen sul­ke­mis­ta ulko­maa­lais­väes­töl­tä? On joku muu­kin kom­men­teis­sa ihme­tel­lyt samaa.
  Nämä jutut­han alkaa elää näkö­jään ihan omaa todellisuutta. 

  Tot­ta kai. Samo­ja asioi­ta käsi­tel­lään useam­mas­sa kes­kus­te­lus­sa ja usea­mal­ta kantilta.
  Tosia­sia­han kui­ten­kin on, että Suo­mi on EU:n jäse­nä otta­nut mel­ko nih­keäs­ti unio­nin ulko­puo­lel­ta tule­vaa väes­töä vas­taan. Kaik­ki­nen­sa­kin; meil­lä on muu­al­ta tul­lei­ta maa­han­muut­ta­jia vähän. Sanoi­sin että lii­an vähän!
  Kum­ma jut­tu, mut­ta kun näen parin soma­liäi­din työn­tä­vän vau­nu­ja bus­siin, minun on vai­kea olla vaka­va­na. Sii­nä­hän tuli dösään juu­ri uusia suo­ma­lai­sia, uusia nuo­ria työn­te­ki­jöi­tä. Nii­tä­hän me tarvitsemme.
  Minä­kin olen jo Van­ha Pie­ru ja toden­nä­köi­ses­ti tulen ennem­min tai myö­hem­min tar­vit­se­maan a)ambulanssikuskia b)sairaanhoitajaa ja c)lääkäriä. Mis­sä ne ovat. Köl­löt­tä­vät siel­lä vau­nuis­sa kas­va­mas­sa äitien vaih­taes­sa kuu­lu­mi­sia arabiaksi.
  Mitä­kö minä yri­tän sanoa. No sitä, että jos ja kun otam­me maa­han muut­ta­jia, mei­dän on myös otet­ta­va hei­dät osak­si suo­ma­lais­ta yhteiskuntaa.

 92. Jus­si Koi­ra­nen kirjoitti:
  “Hin­taa kukaan ei ole kom­men­toi­nut. Oli­si haus­ka tie­tää mitä sel­lai­nen maksaisi.”

  Kun googlaa “isyys­tes­ti” niin hal­vim­mat ovat alle 300 euroa. Mas­sa­tuo­tan­to­na, ilman vero­ja ja yksi­tyi­sen yri­tyk­sen lii­ke­voit­toa, ehkä alle 100 euroa?

  Itse DNA-tes­tiä suu­rem­pi kus­tan­nus var­maan oli­si vaa­dit­ta­va viran­omais­työ, kun n. 5.3 mil­joo­naa ihmis­tä pitäi­si kut­sua tapaa­mi­seen anta­maan näyte.

  Tuol­lai­nen (Osmon kuvaa­ma, ei kat­ta­vaa gee­ni­tie­toa sisäl­tä­vä) tie­to­kan­ta mah­tui­si yhdel­le tie­to­ko­neen kova­le­vyl­le, tai yhdel­le tai muu­ta­mal­la DVD-levylle.

 93. Olen­ko se vaan minä, vai huo­les­tut­taa­ko mui­ta­kin se, että tun­nu­taan kes­kit­ty­vän pel­käs­tään rais­kaus­ta­pauk­siin, jois­sa tekijänä/epäiltynä on ulko­maa­lai­nen? OLISI HELVETIN KIVA, JOS KESKITTÄISIIN ESIMERKIKSI NIIDEN RAISKAUKSIEN SELVITTÄMISEEN JA ESTÄMISEEN, JOISSA TEKIJÄNÄ ON SUOMALAINEN, KUN NE KUITENKIN MUODOSTAVAT SUURIMMAN OSAN RAISKAUSTAPAUKSISTA!!

  sel­vi­tet­ty­jä sek­su­aa­li­ri­kok­sia 1917
  kan­sa­lai­suus Suo­mi 1782
  kan­sa­lai­suus Soma­lia 12

 94. Maria pää­si lähel­le sitä, mihin täl­lä kar­kuun pääs­seel­lä jäy­näl­lä­ni pyrin. Jos ollaan huo­les­tu­nei­ta nois­ta soma­lien 12 rais­kauk­ses­ta, niin…

 95. Tämä­kin kes­kus­te­lu on enem­pi vähem­pi nol­la­sum­ma­pe­liä. Kukaan ei ole sano­nut mitään eri­tyi­sen älykästä.

 96. Vas­tai­sit nyt ihmees­sä Osmo seu­raa­viin kysy­myk­siin, joi­ta moni on kysellyt:

  1. Kuka on vaatinut/ehdottanut rajo­jen sul­ke­mis­ta ulkomaalaisilta?

  2. Kuka on vaatinut/ehdottanut koko ulko­maa­lais­po­li­tii­kan muut­ta­mis­ta pus­ka­rais­kaus­ten perusteella?

  Käy­tät edel­lä mai­nit­tu­ja vaatimuksia/ehdotuksia ilmei­ses­ti tar­koi­tuse­na­si saa­da maa­han­muut­to­kriit­ti­set näyt­tä­mään type­ril­tä. Täs­tä syys­tä oli­si koh­tuul­lis­ta sel­ven­tää, kuka kysei­siä asioi­ta on esit­tä­nyt. Tai edes muul­la taval­la perus­tel­la mik­si käy­tät näi­tä itse­kek­si­tyl­tä vai­kut­ta­via väit­tei­tä tekstissäsi.

 97. Kan­nat­ta vil­kais­ta maat, jois­ta tule­viin per­hee­nyh­dis­tä­mi­siin vaa­di­taan nyky­ään DNA-kokeet aikai­sem­pien nega­tii­vis­ten koke­mus­ten perusteella.”

  DNA-kokeet ovat aika kur­ja jut­tu per­hei­den kas­vat­ti­lap­sil­le sekä myös niis­sä tapauk­sis­sa, että lap­si on saa­nut alkun­sa luo­vu­te­tuil­la sukusoluilla.

 98. Riit­ta: Pak­ko kyl­lä epäil­lä, että­kö nii­den pako­lais­ten, joi­ta nämä per­hee­nyh­dis­tä­mi­set kos­ke­vat, lap­set sai­si­vat usein­kaan alkun­sa luo­vu­te­tuil­la sukusoluilla…

 99. Osmo kir­joit­ti:

  Hyvä, lii­oit­te­lin., Hal­la-aho ei vaa­ti­nut “rajo­jen sul­ke­mis­ta maa­han­muut­ta­jil­ta” vaan maa­han­muu­ton olen­nais­ta rajoittamista.”

  Eli väi­tät siis Hal­la-Ahon vaa­ti­neen maa­han­muu­ton olen­nais­ta rajoit­ta­mis­ta nime­no­maan rais­kaus­ten perus­teel­la? Jos väit­tee­si on tämä, se on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rä tai vähin­tään­kin har­haan­joh­ta­va. Hal­la-Ahon kir­joi­tuk­sis­ta ainoas­taan pie­ni osa käsit­te­lee rais­kauk­sia mil­lään taval­la. Maa­han­muu­ton rajoit­ta­mis­ta ja maa­han­muut­to­po­li­tii­kan muut­ta­mis­ta vaa­di­taan pää­asias­sa aivan muil­la perusteilla.

 100. Pak­ko kyl­lä epäil­lä, että­kö nii­den pako­lais­ten, joi­ta nämä per­hee­nyh­dis­tä­mi­set kos­ke­vat, lap­set sai­si­vat usein­kaan alkun­sa luo­vu­te­tuil­la sukusoluilla…”

  Juu, tus­kin nykyi­ses­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa, mut­ta sitä ei kos­kaan tie­dä jos vaik­ka Suo­mes­ta­kin jos­kus täy­tyi­si pae­ta. Kas­vat­ti­las­ten koh­ta­lo DNA-perus­tai­sis­sa per­hee­nyh­dis­tä­mis­sä on ihan oikea ja vaka­vas­ti otet­ta­va asia.

 101. Sam­po Smolander:

  Miten­kä­hän DNA-rekis­te­ri mie­les­tä­si aut­tai­si ihmis­ten löy­tä­mi­ses­sä? Eikös nykyi­ses­sä väes­tö­re­kis­te­ris­sä ole­vat osoi­te­tie­dot ole pal­jon hel­pom­pi tapa löy­tää ihmisiä?”

  Ei se juu­ri ihmis­ten löy­tä­mi­ses­sä tie­tys­ti auta­kaan (enkä tar­koit­ta­nut näin väit­tää), vaan nime­no­maan, kuten tote­sin, “sopi­vien” (eli “oikei­den” / “vää­rien”, näkö­kul­mas­ta riip­puen) ihmis­ten “löy­tä­mi­ses­sä” eli parem­min sanot­tu­na tun­nis­ta­mi­ses­sa. Toi­sin sanoen sen sel­vit­tä­mi­ses­sä, ket­kä nimen­omai­set ihmi­set ovat (rekis­te­rin käyt­tä­jän mie­les­tä) teh­neet jotain epäi­lyt­tä­vää — kuten osal­lis­tu­neet sin­ne Osmon mai­nit­se­maan oppo­si­tion kokoukseen.

  Kes­kus­te­lu on täs­sä vai­hees­sa kui­ten­kin aka­tee­mis­ta — kun tämä nyt on täl­lai­nen käsis­tä karan­nut jäy­nä tmv. — enkä usko, että sitä on tämän pidem­mäl­le aina­kaan täl­tä osin tar­peen jat­kaa, mut­ta sel­ven­sin nyt näkö­kul­ma­ni tuo­hon asi­aan, jos­ta kysyit.

 102. En jak­sa­nut kah­la­ta kaik­kia vas­tauk­sia läpi, joten voi olla jo samaa asi­aa ylempänä. 

  Kuten tie­däm­me: Vih­reän puo­lu­een­han Län­si-Sak­saan perus­ti Sta­si, kun oli pan­nut mer­kil­le, ettei ter­ro­ris­mil­laan saa­vut­ta­nut kan­san­nousua. Perus­tet­tiin Vih­reö puo­lue, jon­ka tar­koi­tus oli jar­rut­taa kaik­kia mah­dol­li­sia sil­ta- ener­gia- ym hank­kei­ta. Suo­ma­lai­set opis­ke­li­jat toi­vat aat­teen tän­ne, en tie­dä tie­si­vät­kö liik­keen alkuun­pa­ni­jan. Tus­kin moni tie­tää tänä päivänäkään.

 103. Eli väi­tät siis Hal­la-Ahon vaa­ti­neen maa­han­muu­ton olen­nais­ta rajoit­ta­mis­ta nime­no­maan rais­kaus­ten perus­teel­la? Jos väit­tee­si on tämä, se on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rä tai vähin­tään­kin harhaanjohtava.”

  Ongel­ma lie­nee sii­nä, että Hal­la-aho kovin har­voin sanoo kovin suo­raan mitä halu­aa, tai yli­pää­tän­sä ehdot­taa rat­kai­sueh­do­tuk­sia. Esi­mer­kik­si en kau­haen hel­pos­ti lyö­dä hänel­tä kir­joi­tuk­sia, jois­sa hän ekspli­siit­ti­ses­ti irti­sa­nou­tui­si rajo­jen sul­ke­mi­sel­ta. Täs­sä mie­les­sä on tur­ha man­kua, että hän ei sitä vaa­di, kun kui­ten­kin jotain rajoit­ta­via toi­mia hänen teks­tin­sä tun­tui­si­vat impli­koi­van. Jos Hal­la-aho kir­joit­tai­si sel­keäs­ti ja suo­raan, kuten Osmo, niin oli­si var­maan helpompaa. 

  Nyt mie­leen tulee lähin­nä van­ha ter­mi “kryp­to­fa­sis­ti”, mut­ta ken­ties sen sovel­ta­mi­nen JHa:han oli­si liikaa.

 104. Satun­nai­nen vih­reä kirjoitti:
  “Toi­sin sanoen sen sel­vit­tä­mi­ses­sä, ket­kä […] ovat […] teh­neet jotain epäi­lyt­tä­vää — kuten osal­lis­tu­neet sin­ne Osmon mai­nit­se­maan oppo­si­tion kokoukseen.”

  Suh­tau­dut siis ihan todel­li­se­na uhka­na sii­hen, että jos nyky-Suo­meen perus­tet­tai­siin DNA-rekis­te­ri, niin tule­vai­suu­des­sa Suo­men val­taa­va hir­mu­hal­lin­to jah­tai­si kapi­nal­li­sia lakai­se­mal­la ole­te­tuis­ta kapi­nal­lis­ten kokous­pai­kois­ta lat­tiat puh­taik­si, ja vei­si kaik­ki löy­ty­neet kar­vat ja nöyh­dän labo­ra­to­rioon ana­ly­soi­ta­vak­si, ja näin sai­si oppo­si­tion satimeen?

  Tuol­lai­ses­sa tule­vai­suu­des­sa neu­voi­sin oppo­si­tio­ta saa­pu­maan kokouk­siin jon­kin­lai­sis­sa suo­ja­haa­la­reis­sa jois­sa oli­si myös hiuk­set peit­tä­vä hup­pu. Neu­voi­sin myös hir­mu­hal­lin­toa tur­vau­tu­maan vaik­ka kuun­te­lu­lait­tei­siin, pii­lo­tet­tui­hin kame­roi­hin ja lah­jot­tui­hin tai solu­tet­tui­hin ilmiantajiin.

 105. Vil­le Häkkiselle:
  En ymmär­rä, miten voit nykyi­sin tul­la toi­meen, ellei Sinul­la ole joku kuval­li­nen iden­ti­fi­kaa­tio-pape­ri. Et voi mat­kus­taa, et ajaa autoa, et voi luotolla/pankkikortilla mak­saa mitään isoa (yli 50 euroa) ostos­ta. Saat­ko edes pank­ki­ti­liä avat­tua. Tun­tuu hur­jal­ta, mut­ta kai mah­dol­li­sel­ta. Onnit­te­len Sinua asias­ta. Itse en kyl­lä osaisi.

 106. Vil­le Häkkiselle:
  En ymmär­rä, miten voit nykyi­sin tul­la toi­meen, ellei Sinul­la ole joku kuval­li­nen iden­ti­fi­kaa­tio-pape­ri. Et voi mat­kus­taa, et ajaa autoa, et voi luotolla/pankkikortilla mak­saa mitään isoa (yli 50 euroa) ostos­ta. Saat­ko edes pank­ki­ti­liä avat­tua. Tun­tuu hur­jal­ta, mut­ta kai mah­dol­li­sel­ta. Onnit­te­len Sinua asias­ta. Itse en kyl­lä osaisi.”

  Kyse ei ole sii­tä, etten­kö omis­tai­si kuval­lis­ta hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta. Minul­ta­kin löy­tyy ajo­kort­ti (joka ei tosin ole viral­li­nen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus). Kyse on sii­tä, että mikään val­ta ei voi minua pakot­taa sel­lais­ta hank­ki­maan. Mikä­li ehdo­tet­tu DNA- tai sor­men­jäl­ki­re­kis­te­ri perus­tui­si vapaa­eh­toi­suu­teen, niin puo­les­ta­ni sel­lai­sen saa toki perus­taa. Joku­han voi uskoa, että se todis­taa hänen syyt­tö­myy­ten­sä, ja kan­na­tan kaik­kea valin­nan­va­paut­ta niin kau­an, kun se ei rajoi­ta mui­den oikeuk­sia. Min­kään hen­ki­lö­asia­kir­jan hank­ki­mi­sek­si DNA-sor­men­jäl­jen anta­mi­nen ei kui­ten­kaan voi olla tar­peel­lis­ta, eikä täten sallittavaa.
  Mikä­li DNA-rekis­te­ri kui­ten­kin perus­tui­si vapaa­eh­toi­suu­teen, menet­täi­si se toden­nä­köi­ses­ti myös tehon­sa rikos­ten sel­vit­tä­mi­sen kan­nal­ta. Har­vem­pi ammat­ti- ja tapa­ri­kol­li­nen jät­täi­si suo­siol­la tun­nis­teen­sa viran­omais­ten haltuun.
  “He, jot­ka uhraa­vat vapau­den tur­val­li­suu­den nimis­sä, eivät ansait­se kum­paa­kaan” T.J 11.11.1755

 107. Rogue: “Käy­tät edel­lä mai­nit­tu­ja vaatimuksia/ehdotuksia ilmei­ses­ti tar­koi­tuse­na­si saa­da maa­han­muut­to­kriit­ti­set näyt­tä­mään typeriltä.”

  Voi, eihän se hait­taa yhtään että yrit­tää saa­da toi­set näyt­tä­mään type­ril­tä. Se hait­taa jos itse osoit­taa ole­van­sa type­rä. Toi­saal­ta Vih­reät juu­ri todis­ta­vat mitä muut ovat epäil­leet. Hei hei hal­li­tus — kyl­lä kan­sa tietää.

 108. Riit­ta: Se on ongel­ma, en sitä kiel­lä. Mut­ta mitä pitäi­si teh­dä? Näh­tä­väs­ti tilan­ne on täl­lä het­kel­lä se, että rei­lu enem­mis­tö (80 %) per­hee­nyh­dis­tä­mis­oh­jel­mien kaut­ta tuo­duis­ta ei ole geneet­ti­ses­ti per­heen­jä­se­niä. Vaik­ka huo­mioi­tai­siin, että osa nois­ta voi­si olla kas­vat­ti­lap­sia, hei­dän osuu­ten­sa tus­kin oli­si kovin suu­ri. Eli toi­sin sanoen, kyseis­tä ohjel­maa käy­te­tään erit­täin sumei­le­mat­ta hyväk­si. Täy­tyy myön­tää, että minus­ta aivan lii­an sumei­le­mat­ta. Jos pro­sent­ti oli­si jotain 20% luok­kaa, voi­sin hyväk­syä moi­sen vuo­don kas­vat­ti­las­ten yms. ei-geneet­tis­ten läheis­ten vuok­si, mut­ta kyl­lä 80 % on aivan liikaa.

 109. Jos pro­sent­ti oli­si jotain 20% luok­kaa, voi­sin hyväk­syä moi­sen vuo­don kas­vat­ti­las­ten yms. ei-geneet­tis­ten läheis­ten vuok­si, mut­ta kyl­lä 80 % on aivan liikaa.”

  On toki, mut­ta olen kyl­lä sitä miel­tä, että pelk­kä gee­ni­tes­ti ei vie­lä ongel­maa rat­kai­se. Sil­lä saa­daan kyl­lä tun­nis­tet­tua ne, jot­ka var­mas­ti kuu­lu­vat samaan per­hee­seen, mut­ta jos gee­ni­tes­tin mukaan kyse ei ole veri­su­ku­lai­suu­des­ta, niin sen jäl­keen on teh­tä­vä jat­ko­sel­vi­tyk­siä, ei heti lei­mat­ta­va valeh­te­li­jak­si ja jär­jes­tel­män hyväksikäyttäjäksi.

 110. Asko Sau­ra,

  YK:n vuo­den 1951 pako­lais­so­pi­muk­sen (“Con­ven­tion Rela­ting to the Sta­tus of Refu­gees”, 189 U.N.T.S. 150, voi­maan 22.4. 1954; SopS 77/1968) 33 artiklan mukaan ketään ei saa palaut­taa alu­eel­le jos­sa hän­tä artiklas­sa lis­ta­tuis­ta syis­tä uhkai­si väki­val­ta tai vapau­den­me­ne­tys. Kiel­los­ta kui­ten­kin 33(2) artiklan mukaan poi­ke­ta sil­loin, kun ko. hen­ki­lön voi­daan perus­tel­lus­ti kat­soa ole­van “a dan­ger to the secu­ri­ty of the count­ry in which he is, or who, having been con­vic­ted by a final jud­ge­ment of a par­ticu­lar­ly serious cri­me, cons­ti­tu­tes a dan­ger to the com­mu­ni­ty of that count­ry”. Halua­mat­ta vähä­tel­lä rais­kauk­sen vaka­vuut­ta, “a dan­ger to com­mu­ni­ty” viit­taa yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­viin rikok­siin, esi­mer­kik­si ter­ro­ri-iskui­hin tai laa­ja­mit­tai­seen huu­me­kaup­paan. Olet kui­ten­kin oikeas­sa sii­nä, että pako­lais­so­pi­mus sisäl­tää poik­keuk­sia, kuten tuo edel­lä mai­nit­tu — lisäk­si väki­val­lan uhan on koh­de­maas­sa koh­dis­tut­ta­va hen­ki­löön poliit­ti­sen mie­li­pi­teen, johon­kin tiet­tyyn ryh­mään kuu­lu­mi­sen tms. vuok­si. Kui­ten­kaan esi­mer­kik­si maa­han, jos­sa jota­kin etnis­tä ryh­mää joh­don­mu­kai­ses­ti vai­no­taan, ei saa sopi­muk­sen mukaan palaut­taa tuo­hon etni­seen ryh­mään kuu­lu­vaa raiskaajaa(kaan).

  Jos pako­lais­so­pi­mus on sinus­ta lii­an tul­kin­nan­va­rai­nen, niin Euroo­pan ihmi­soi­keus­tuo­miois­tuin on tul­kin­nut Euroo­pan ihmi­soi­keus­so­pi­muk­sen (tuo­reim­pa­na SopS 63/199) 3 artiklaa ja vas­taa­vas­ti YK:n ihmi­soi­keus­ko­mi­tea kan­sa­lais- ja poliit­ti­sia oikeuk­sia kos­ke­van YK:n yleis­so­pi­muk­sen (SopS 7–8/1976) 7 artiklaa siten, että nämä artiklat sisäl­tä­vät myös kiel­lon kar­kot­taa tai palaut­taa ihmis­tä alu­eel­le, jos­sa hän riit­tä­väl­lä toden­nä­köi­syy­del­lä jou­tui­si epäin­hi­mil­li­sen koh­te­lun koh­teek­si (ks. esim. EIT:n Soe­ring-tapaus, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=soering&sessionid=15952034&skin=hudoc-en, ja monet monet muut). Sekä EIS:n 3 artikla että KP-sopi­muk­sen 7 artikla ovat ehdot­to­mia, eivät­kä sal­li min­kään­lai­sia poik­keuk­sia — eivät sil­loin­kaan, kun ko. hen­ki­lö on uudes­sa asuin­maas­saan syyl­lis­ty­nyt raiskaukseen.

 111. Vih­reät nai­set ry tiedotteessaan:

  Eräi­den arvioi­den mukaan Suo­mes­sa rais­ka­taan vuo­sit­tain jopa 15 000 nais­ta. Vii­me vuon­na ilmoi­tet­tiin polii­sil­le vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta polii­sil­le. Suu­rin osa rais­kauk­sis­ta on suo­ma­lais­ten mies­ten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.”

  - Vii­mei­sen kol­men­kym­me­nen vuo­den aika­na Suo­mes­sa on siis rais­kat­tu about 450 000 nais­ta suo­ma­lais­mies­ten toimesta…

  - Vii­mei­sen kol­men­kym­me­nen vuo­den aika­na Suo­mes­sa on rais­kat­tu about 450 000 nais­ta suo­ma­lais­mies­ten toimesta…

 112. Jark­ko kirjoitti:

  Ongel­ma lie­nee sii­nä, että Hal­la-aho kovin har­voin sanoo kovin suo­raan mitä halu­aa, tai yli­pää­tän­sä ehdot­taa rat­kai­sueh­do­tuk­sia. Esi­mer­kik­si en kau­haen hel­pos­ti lyö­dä hänel­tä kir­joi­tuk­sia, jois­sa hän ekspli­siit­ti­ses­ti irti­sa­nou­tui­si rajo­jen sul­ke­mi­sel­ta. Täs­sä mie­les­sä on tur­ha man­kua, että hän ei sitä vaa­di, kun kui­ten­kin jotain rajoit­ta­via toi­mia hänen teks­tin­sä tun­tui­si­vat implikoivan”.

  Ei kai kanen­kään tar­vit­se ekspli­siit­ti­ses­ti irti­sa­nou­tua sel­lai­sis­ta asiois­ta, joi­ta ei ole ehdot­ta­nut? Muu­ten näi­tä ekspli­siit­tis­tä irti­sa­nou­tu­mis­ta vaa­ti­via asioi­ta saat­tai­si olla “hie­man” liikaa.

 113. Sii­tä olen kui­ten­kin Jar­kon kans­sa samaa miel­tä, ettei Hal­la-Ahon kir­joit­te­lu ole eri­tyi­sen rat­kai­su­kes­keis­tä. Tämä ei kui­ten­kaan pois­ta hänen tuot­ta­man­sa tasok­kaan kri­tii­kin meriit­te­jä. Eräs pää­poin­teis­ta on ollut, että kes­kus­te­lun pitäi­si olla avoin­ta. Ihmi­sil­le ei sai­si väit­tää, että nykyi­sel­lään har­joi­tet­tu maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on Suo­men kan­sa­lai­sil­le talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa kun se ei sitä min­kään tilas­to­jen valos­sa ole.

 114. Vil­le Häkkiselle:

  Ehdo­tet­tua DNA-rekis­te­riä läh­det­täi­siin toteut­ta­maan sen ole­tuk­sen perus­teel­la, että jokai­nen kan­sa­lai­nen on poten­ti­aa­li­nen rikollinen.”

  Tot­ta kai jokai­nen kan­sa­lai­nen on poten­ti­aa­li­nen rikol­li­nen. Jokai­nen meis­tä pys­tyy teke­mään rikok­sen, vaik­ka suu­rin osa ei sitä tee. Val­tion tai kenen­kään muun­kaan on täy­sin mah­do­ton­ta sel­vit­tää ennal­ta kuka tulee teke­mään rikok­sen ja kuka ei (ellei siir­ry­tä Mino­ri­ty Repor­tin tek­no­lo­gi­aan, vaik­ka sekään ei tain­nut lef­fas­sa toi­mia). Kos­ka kaik­ki ihmi­set ovat poten­ti­aa­li­sia rikol­li­sia, ainoa tapa saa­da kaik­ki tule­vat rikol­li­set rekis­te­riin, on rekis­te­röi­dä koko kansa.

  Täl­lais­ta val­tio­ta en suos­tu tuke­maan sen parem­min kuin sel­lais­ta hen­ki­löä­kään, joka epäi­lee rehellisyyttäni.”

  Olet­taen, että olet rehel­li­nen ihmi­nen, vain lähim­mät kave­ri­si ja lähio­mai­se­si oikeas­ti ovat sii­tä var­mo­ja. Kukaan muu ei voi sii­tä voi olla var­ma ja näi­nol­len kaik­ki muut epäi­le­vät rehel­li­syyt­tä­si. Vaik­ka kuin­ka väi­tät ole­va­si rehel­li­nen ihmi­nen, en kui­ten­kaan antai­si sinun vah­tia las­ta­ni, autoa­ni, kotia­ni tai muu­ta omai­suut­ta sinua parem­min tun­te­mat­ta. Tai­dat siis kai­kis­sa vaa­leis­sa­kin äänes­tää aina jotain lähi­tut­tua? Voit­ko edes pois­tua kotoa­si, kun kadul­la kukaan ei täy­sin luo­ta rehel­li­syy­tee­si? Vai olet­ko niin naii­vi, että uskot kaik­kien ole­van 100 % var­mo­ja rehellisyydestäsi?

  Ja sit­ten lopuk­si tämä:
  “He, jot­ka uhraa­vat vapau­den tur­val­li­suu­den nimis­sä, eivät ansait­se kumpaakaan”

  Hie­no lai­naus, mut­ta ei mie­les­tä­ni kos­ke tätä rekis­te­riä miten­kään. Väes­tö­re­kis­te­ris­sä ole­mi­nen ei mie­les­tä­ni ole vie­nyt minul­ta vapauk­sia, enkä usko että DNA-rekis­te­ri muut­tai­si asi­aa. Tai no, en oli­si yhtä vapaa teke­mään rikok­sia. Vapaus teh­dä rikoksia…sitä en pidä min­kään arvoi­se­na. Vai mitä mui­ta vapauk­sia DNA-rekis­te­ri sinul­ta veisi?

 115. Sam­po Smolander:

  Alku­pe­räi­nen point­ti­ni­han oli, että Osmon “voi­si­han tuo hir­mu­hal­lin­to perus­taa tuon rekis­te­rin joka tapauk­ses­sa” ei ole ihan läpi­huu­to­jut­tu , ts. että Osmo ei voi aina­kaan pel­käs­tään tuol­la argu­men­til­la kumo­ta mah­dol­lis­ta rekis­te­rien vää­rin­käy­tön riskiä.

  Täs­sä ekstra­po­loim­me nyt tuos­ta eteen­päin — kuten sanoin, kes­kus­te­lu täs­tä on hyvin pit­käl­ti aka­tee­mis­ta l. teo­reet­tis­ta, tai sit­ten ero on tarkastelujänteessä.

  Suh­tau­dut siis ihan todel­li­se­na uhka­na sii­hen, että jos nyky-Suo­meen perus­tet­tai­siin DNA-rekis­te­ri, niin…”

  Kyse ei ole — huom — sii­tä, että pitäi­sin kuvaa­maa­si ske­naa­rio­ta eri­tyi­sen toden­nä­köi­se­nä, mut­ta se ei estä minua pitä­mäs­tä sitä mahdollisena.

  Näi­den kah­den välil­lä on aika suu­ri ero, mut­ta kun kat­soo ympä­ril­leen, maa­il­mal­la, niin puhu­tun­lais­ta väki­val­taan perus­tu­vaa poliit­tis­ta sor­toa kui­ten­kin tapah­tuu ihmis­ten välil­lä vie­lä aika laa­jas­ti. Ihmi­set eivät ole ihan täy­del­li­siä, suo­ma­lai­set­kaan. Eivät myös­kään viran­omai­set. Vaik­ka eläm­me­kin suh­teel­li­sen rau­hal­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa, mitä takei­ta minul­la on sii­tä, että Suo­mes­sa olot kehit­ty­vät aina vain suo­tui­sam­mik­si ihmis­ten­vä­li­sen kes­ki­näi­sen arvon­an­non näkö­kul­mas­ta ja että meil­lä ihmi­set elä­vät poliit­ti­ses­sa har­mo­nias­sa kes­ke­nään? Niin kuin jo aiem­min sanoin, kyse on aste-erois­ta, ei absoluuteista.

  Tai sano­taan näin.

  Kyse on jon­kin­lai­ses­ta tasapainosta.

  Täy­del­li­set ihmi­set eivät vää­rin­käy­tä val­taan­sa — esi­mer­kik­si siis mui­ta ihmi­siä kos­ke­via tie­to­ja, joi­hin pää­se­vät käsik­si. Sil­loin voi­sim­me täy­sin huo­let­ta perus­taa kuin­ka kat­ta­vat tie­to­jär­jes­tel­mät ja rekis­te­rit hyvän­sä. Mut­ta jos ihmi­set oli­si­vat täy­del­li­siä, ei täs­tä koko rekis­te­ria­sias­ta edes puhut­tai­si, kos­ka sitä ei tar­vit­tai­si mihin­kään, ei aina­kaan rikos­ten sel­vit­tä­mi­seen tai ennak­ko­luu­lo­jen hälventämiseen!

  Jo pel­käs­tään se seik­ka, että tämä koko kes­kus­te­lu (eri aihei­neen) on näin suur­ta mie­len­kiin­toa sekä voi­mak­kai­ta­kin näke­myk­siä ja — mitä ilmei­sim­min — ris­ti­rii­to­ja herät­tä­vä, ker­too meil­le jotain.

  Kyke­nem­me luul­ta­vas­ti pro­vo­soi­mat­ta ja pro­vo­soi­tu­mat­ta kes­kus­te­le­maan kuk­ka­sis­ta ja sau­no­mi­ses­ta ja kesäyös­tä, mut­ta kun puhe kään­tyy arka­luon­toi­sem­piin asioi­hin, pro­vo­soi­daan ja vas­ta­pro­vo­soi­daan, kär­jis­te­tään ris­ti­rii­to­ja, uha­taan laki­tu­val­la ja väki­val­lal­la, jne. jne.

  Ja tähän kär­jis­tä­mi­seen ovat val­mii­ta osa­puo­let kiis­tan kum­mal­la­kin puo­lel­la (l. useil­la eri puolilla).

  Ihmi­nen on ihmi­sel­le ihmi­nen, hyvi­ne, huo­noi­ne ja pahoi­ne puo­li­neen, ei enem­pää eikä vähem­pää. Tar­koit­ta­ma­ni tasa­pai­no kos­kee vii­me kädes­sä sitä, että luo­mam­me jär­jes­tel­mät ovat tasa­pai­nos­sa sen kans­sa, mitä olem­me ihmi­si­nä. Minus­ta tuli­si siis olla jos­sain mää­rin varo­vai­nen sen suh­teen, kuin­ka tehok­kai­ta väli­nei­tä luom­me ja otam­me käyt­töön — ihmis­ten käy­tet­tä­väk­si, ihmis­ten valit­se­miin tar­koi­tuk­siin (kai­ken­lais­ten ihmis­ten, “hyvien”, “huo­no­jen”, jne., myös viran­omais­ten ja poliit­tis­ten protagonistien).

  (Minul­la oli tähän kon­kreet­ti­nen ver­taus niis­tä tehok­kais­ta väli­neis­tä, mut­ta se oli­si saat­ta­nut tur­haan kär­jis­tää kes­kus­te­lua ja vie­dä sen sivu­rai­teel­le, joten jätän sen pois. En halua nyt muu­ten­kaan läh­teä sai­var­te­le­maan sen enem­pää kuun­te­lu­lait­teis­ta kuin nöyh­däs­tä­kään, ym., lähin­nä tuo peri­aat­teel­li­nen kysy­mys oli se, jota halusin täs­sä valottaa.

  Pahoit­te­len, jos vai­kut­taa joten­kin kor­kea­len­toi­sel­ta (so. “saa­nut lii­an vähän hap­pea” 😉 ) tai epäkonkreettiselta.)

 116. Mis­tä­hän tämä ker­too, että vih­reät koke­vat perus­suo­ma­lai­set näin suu­rek­si kil­pai­li­jak­si, että on pak­ko jo ennen val­tuus­to­kau­den alkua poh­tia yhteis­työn mah­dol­li­suut­ta kun O.S. tekee tai kuten Tui­ja Brax kehoit­ti kou­lut­ta­maan uusia kun­nan­val­tuu­tet­tu­ja. Ovat­ko vih­reät ja O.S. syyl­lis­ty­mäs­sä samaa mis­tä arvos­te­le­vat Hal­la-ahoa ja kump­pa­nei­ta; suvait­se­mat­to­muu­teen ja tois­ten mie­li­pi­de­va­pau­den rajoit­ta­mi­seen ? Onko vih­reä lii­ke ensim­mäi­nen sodan­jäl­kei­nen fasis­ti­nen lii­ke Suo­mes­sa ? Huolestuttavaa !

 117. Vil­le Häk­ki­nen kirjoitti:
  “Kyl­lä, vas­tus­tan samal­la tavoin sormenjälkirekisteriä”

  No sit­ten. Ymmär­rän kyl­lä rekis­te­rien vas­tus­ta­mi­sen yleen­sä. Halusin vain koros­taa, että DNA-rekis­te­ri ei ole juu­ri mil­lään muo­toa sen kum­mem­pi kuin sor­men­jäl­ki­re­kis­te­ri­kään (var­sin­kin kun joku jo esit­ti kryp­to­gra­fi­siin hash-funk­tioi­hin perus­tu­van mene­tel­män jol­la sii­tä voi­si estää suku­lai­suus­tie­to­jen­kin tut­ki­mi­sen). Mut­ta toki DNA-rekis­te­riä sopii vas­tus­taa samal­la lail­la kuin vaik­ka sormenjälkirekisteriäkin.

  Tie­tys­ti voi­si pelä­tä että DNA-rekis­te­rin toteut­ta­mi­nen annet­tai­siin jol­le­kin Raja­Tie­toE­na­to­ril­le, ja hom­ma sot­ket­tai­siin lah­jak­kaas­ti, puo­let tie­dois­ta oli­si ihan vää­riä, ja ennen pit­kää raa­ka­da­ta­kin vuo­tai­si nettiin.

  En oikein tie­dä pitäi­si­kö täs­tä eteen­päin kaik­kiin val­tion atk:ta sisäl­tä­viin hank­kei­siin suh­tau­tua sil­leen ter­veen skep­ti­ses­ti, että ne rys­si­tään kuitenkin.

 118. Satun­nai­nen vih­reä kirjoitti:
  “kun kat­soo ympä­ril­leen, maa­il­mal­la, niin puhu­tun­lais­ta väki­val­taan perus­tu­vaa poliit­tis­ta sor­toa kui­ten­kin tapah­tuu ihmis­ten välil­lä vie­lä aika laajasti.”

  En yri­tä olla eri miel­tä sor­ros­ta ja uhka­ku­vis­ta. En vain hah­mo­ta miten DNA-rekis­te­ri sii­hen liit­tyi­si. Nat­sit sai­vat aikaan var­sin kau­he­aa jäl­keä ilman DNA-rekis­te­riä, enkä oikein osaa kuvi­tel­la miten se oli­si nat­se­ja aut­ta­nut, tai jäl­keä pahen­ta­nut, vaik­ka niil­lä oli­si (Osmon hah­mot­te­le­man kal­tai­nen) DNA-rekis­te­ri ollut­kin käy­tös­sä. Uskon että tule­va hir­mu­hal­lin­to saa mel­ko tar­kal­leen yhtä pahaa jäl­keä aikaan riip­pu­mat­ta sii­tä peri­vät­kö ne jon­kun DNA-rekis­te­rin vai­ko eivät.

  Meil­lä on jo nyky-Suo­mes­sa rekis­te­rit, joi­den ole­tan ole­van pal­jon kat­ta­vam­mat kuin ne joi­ta nat­sit hyö­dyn­si­vät. Niis­tä sopii tot­ta­kai olla huolissaan.

  Kar­vo­jen ja nöyh­dän levit­tä­mis­tä estä­vä oppo­si­tio­haa­la­ri oli ensim­mäi­nen asia mikä tuli mie­leen, kun tätä uhka­ku­vaa yri­tin itsel­le­ni kon­kre­te­soi­da. Nyt kun ajat­te­lin lisää, tuli mie­leen että hir­mu­hal­lin­to voi­si asen­taa jon­kin­lai­sen auto­maat­ti­sen robo­til­la toi­mi­van DNA-labo­ra­tio­rin jokai­sen raken­nuk­sen (tai kau­pun­gin­osan) vie­mä­ri­liit­ty­mään, ja sitä kaut­ta val­voa mis­sä päin oppo­si­tio­hen­ki­löt ovat käy­neet ves­sas­sa. Tämä sit­ten joh­tai­si sii­hen että oppo­si­tio teki­si tar­peen­sa purk­kiin ja hävit­täi­si jätök­sen­sä joten­kin salamyhkäisesti.

  Mut­ta ei, en osaa tähä­tään uhka­ku­vaa ottaa vaka­vas­ti. Onko mie­li­ku­vi­tuk­se­ni huo­no? Onko teil­lä jotain pahem­pia uhka­ku­via? Vai onko kyse sii­tä että mitään kon­kreet­tis­ta uhka­ku­vaa rekis­te­rin vää­rin­käy­tös­tä ei ole, mut­ta se on epäi­lyt­tä­vä kos­ka sil­lä saat­taa olla jotain tun­te­mat­to­mia uhka­ku­via, joi­ta emme täl­lä het­kel­lä osaa kuvitella?

 119. Sam­po: “Tie­tys­ti voi­si pelä­tä että DNA-rekis­te­rin toteut­ta­mi­nen annet­tai­siin jol­le­kin Raja­Tie­toE­na­to­ril­le, ja hom­ma sot­ket­tai­siin lahjakkaasti”

  Kyl­lä.

  Ainoa asia, joka näyt­tää yhtään toi­mi­van näis­sä val­tion atk-hom­mis­sa, on lain­sää­dän­tö. Esi­mer­kik­si pikai­ses­ti selaa­ma­ni lausun­to­kier­rok­sel­la mene­vä laki säh­köi­ses­tä tun­nis­ta­mi­ses­ta vai­kut­taa hyvin­teh­dyl­tä. Vali­tet­ta­vas­ti viran­omai­set eivät ole teh­neet pit­kään aikaan mitään edes “vain” vää­rin — sil­lä puo­lel­la on rei­lus­ti sot­ket­tu kaik­ki. Lap­si­por­no. HST-kor­tit. Mobii­li­var­men­teet. Vaa­lit. Kaik­ki silk­kaa sot­kua, jota ei voi edes korjata.

  Lakieh­do­tus säh­köi­ses­tä tunnistamisesta 

  http://www.lvm.fi/web/fi/lakihanke/view/634204

 120. Hel­sin­ki­läi­nen perheenisä,

  ehkä olet oikeas­sa sii­nä että val­tion atk-osto-osaa­mi­nen on nyky­ään niin huo­noa, että lähi­tu­le­vai­suu­des­sa kaik­ki val­tion atk-hank­keet ole­tusar­voi­ses­ti epä­on­nis­tu­vat ja aiheut­ta­vat enem­män hait­taa (ja kus­tan­nuk­sia) kuin hyötyä.

  Minus­ta nämä kak­si point­tia pitäi­si kui­ten­kin käsi­tel­lä erik­seen: (a) Onko DNA- ja/tai sor­men­jäl­ki­re­kis­te­ri huo­no idea jo sinäl­lään, vaik­ka se toteu­tet­tai­siin­kin asial­li­ses­ti, vai (b) onko se huo­no idea pää­osin sen takia että Suo­mes­sa ei val­tio osaa mitään atk:hon liit­ty­vää toteut­taa ryssimättä.

 121. - Vii­mei­sen kol­men­kym­me­nen vuo­den aika­na Suo­mes­sa on siis rais­kat­tu about 450 000 nais­ta suo­ma­lais­mies­ten toimesta…”

  Olen jo pit­kään ollut sitä miel­tä, että mate­ma­tii­kan kokeet eivät mit­taa kovin hyvin mate­maat­tis­ten kon­sep­tien ymmär­tä­mis­tä. Jäte­tään har­joi­tus­teh­tä­väk­si poh­tia mik­si yksin­ker­tai­nen ker­to­las­ku ei anna täs­sä oike­aa tulosta.

 122. Mikä­pä sii­nä DNA-rekis­te­ris­sä peri­aat­tees­sa muka mät­täi­si? Yksi­suun­tai­nen hash-funk­tio muu­ta­maan sel­lai­seen koh­taan, jois­sa ei ole aktii­vi­sia gee­ne­jä, on tääl­lä mai­nit­tu jo mon­ta ker­taa, eikä sii­nä näh­däk­se­ni ole mitään peri­aat­teel­lis­ta ongel­maa. Sehän on vain hen­ki­lö­tun­nus, joka on pirun var­mas­ti juu­ri sinun. Hyvin toteu­tet­tu­na täl­lai­nen jär­jes­tel­mä voi­si aivan hyvin *paran­taa* kan­sa­lais­ten oikeusturvaa.

  Han­nu Vis­ti toi esiin sys­tee­mi­sen vian, joka on vaa­ra­na tek­nis­ty­väs­sä (ja siten “lii­kaa” tehos­tu­vas­sa) val­von­nas­sa, joka on mie­les­tä­ni var­tee­no­tet­ta­vin uhka­ku­va täs­sä kuvios­sa, mut­ta se kuu­luu sin­ne keh­non toteu­tuk­sen puo­lel­le ja on joka tapauk­ses­sa uhka­na jo nyt­kin, ilman mitään DNA-rekisteriä.

  Nykyi­sen vir­ka­mies­ko­neis­tom­me huo­no kom­pe­tens­si on yksi käy­tän­nön syy vas­tus­taa eri­lai­sia hank­kei­ta a prio­ri. Toi­nen mah­dol­li­nen perus­te­lu oli­si jon­kin­lai­nen poliit­tis-filo­so­fi­nen minar­kis­mi, jos­sa jul­ki­nen val­ta ei yli­pää­tään tee mitään. Kum­pi­kin näis­tä syis­tä ovat näh­däk­se­ni poh­jim­mil­taan riip­pu­mat­to­mia sii­tä, saa­ko sitä DNA:ta käyt­tää tun­nis­ta­mi­seen vai ei.

 123. Osmo: “Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jil­le tar­koi­te­tus­ta geneet­ti­sen sor­men­jäl­jen rekis­te­ris­tä oli tie­tys­ti pelk­kä bluf­fi, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli saa­da “ulko­maa­lais­kriit­ti­set” ker­to­maan kan­nat­ta­van­sa sitä.”

  Onnis­tui­ko bluf­fi­si ja onko “hal­la-aho­lais­ten” rasis­mi nyt todis­tet­tu jut­tu? Käy­tit­kö sanaa “ulko­maa­lais­kriit­ti­set” lai­naus­mer­keis­sä, kos­ka Hal­la-aho itse ei kir­joi­tus­ten­sa perus­teel­la ole ulko­maa­lais­kriit­ti­nen vaan maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka­kriit­ti­nen? Oli­ko tuo­kin bluffi?

  Osmo: “En pidä hal­la-aho­lais­ten kam­pan­join­nis­taan maa­han­muut­ta­jia vas­taan rais­kauk­sil­la pelottelemalla.”

  Rais­kause­pi­so­din­han nos­ti­vat jul­ki­suu­ten Vih­reät nai­set, teke­mäl­lä ilmei­ses­ti perät­tö­män tut­kin­ta­pyyn­nön pari vuot­ta van­has­ta kir­joi­tuk­ses­ta. Kuka täs­sä kampanjoikaan?

 124. Täs­tä per­hee­nyh­dis­tä­mi­ses­tä ja DNA-tes­teis­tä … aika­naan onnet­to­muu­den uhri jou­tuu sai­raa­laan ja tar­vit­see elin­luo­vu­tuk­sen. Ei hätää , uhril­la­han on per­hee­nyh­dis­tä­mis­sään­nös­ten perus­teel­la maa­han saa­pu­nut per­heen­jä­sen. Hups … elin ei sovi.

  Kuin­kas nyt näin voi käy­dä ?? Kuin­ka on mah­dol­lis­ta että eli­mis­tö hyl­kii sisaren/veljen/isän/äidin luo­vut­ta­maa elintä ?

 125. Sam­po Smolander:

  Mut­ta ei, en osaa tähä­tään uhka­ku­vaa ottaa vaka­vas­ti. Onko mie­li­ku­vi­tuk­se­ni huono?”

  Ihmi­nen on sikä­li nerok­kaas­ti raken­net­tu, että jos sinun tai minun mie­li­ku­vi­tuk­se­ni ei rii­tä, jon­kun muun mie­li­ku­vi­tus hyvin­kin mah­dol­li­ses­ti riit­tää. (En nyt rajoi­ta tätä aja­tus­ta sii­hen “hir­mu­hal­lin­toon”.)

  Uskon toi­saal­ta, että tähän­kin kysy­myk­seen — vii­me kädes­sä on kyse ihmis­ten väli­sen luot­ta­muk­sen astees­ta — on usei­ta sinän­sä ja esit­tä­jän­sä näkö­kul­mas­ta perus­tel­tu­ja kantoja.

  Minul­la ei nyt ole eri­tyi­sem­pää intoa argu­men­toi­da täs­tä tai eri­lai­sis­ta hypo­teet­ti­sis­ta ske­naa­riois­ta sen enem­pää, eikä toi­saal­ta tar­vet­ta tai halua yrit­tää “voit­taa” tätä väit­te­lyä täs­sä ja nyt, “once and for all” (saa­ti että mones­ta­kaan syys­tä — mm. yllä­mai­ni­tus­ta — pitäi­sin sitä usein­kaan mahdollisena).

  (En ajat­te­le, että sinul­la­kaan sel­lais­ta tar­vet­ta vält­tä­mät­tä oli­si, lähin­nä vai­ku­tat poh­ti­van, miten ihmees­sä tämä hom­ma nyt muka voi­si men­nä vikaan.)

  Kun näin on, sovim­me­ko, että meil­lä on luul­ta­vas­ti jon­kin ver­ran eroa­vai­nen perus­suh­tau­tu­mi­nen sen osal­ta, kuin­ka luot­ta­vai­sia olem­me suh­tees­sa vää­rin­käy­tös­ten mah­dol­li­seen toteu­tu­mi­seen sekä mah­dol­li­siin seu­rauk­siin, ja jätäm­me tähän?

 126. Satun­nai­nen vih­reä kir­joit­ti aiemmin:
  “Minus­ta tuli­si siis olla jos­sain mää­rin varo­vai­nen sen suhteen […]”

  Ja nyt:
  “Ihmi­nen on sikä­li nerok­kaas­ti raken­net­tu, että jos sinun tai minun mie­li­ku­vi­tuk­se­ni ei rii­tä, jon­kun muun mie­li­ku­vi­tus hyvin­kin mah­dol­li­ses­ti riittää.”

  Ja:
  “Minul­la ei nyt ole eri­tyi­sem­pää intoa argu­men­toi­da täs­tä tai eri­lai­sis­ta hypo­teet­ti­sis­ta skenaarioista […]”

  Tii­vis­tän, miten ymmär­sin argu­ment­ti­si: Uuteen ja tun­te­mat­to­maan pitää suh­tau­tua varauk­sel­la, kos­ka se on tun­te­ma­ton­ta ja emme voi tun­tea mitä vaa­ro­ja sii­nä piilee.

  Minä ihan tosis­sa­ni yri­tin kek­siä noi­ta uhka­ku­via (oman tie­to­poh­ja­ni rajois­sa), vaik­ka se olit sinä joka sanoi että uhka­ku­via saat­taa olla. Sinä vetäy­dyt abstrak­tin ver­ho­si taak­se, että tun­te­mat­to­mia uhka­ku­via saat­taa olla, mut­ta ne ovat meil­le tuntemattomia.

  Jos kaik­ki tun­te­me­ton on ja pysyy tun­te­mat­to­ma­na ja arve­lut­ta­va­na, voi­ko mitään kehi­tys­tä kos­kaan tapahtua?

  Oli­si­ko tran­sis­to­ria, kän­ny­köi­tä, net­tiä, jne. kos­kaan otet­tu käyt­töön jos kaik­ki mah­dol­li­set tun­te­mat­to­mat uhka­ku­vat oli­si etu­kä­teen pitä­nyt kat­ta­vas­ti kartoittaa?

  Eikö voi­si vaan ottaa kir­jan (tai wiki­pe­dian) käteen, tode­ta että ok, DNA on täm­möi­nen mole­kyy­li, sil­lä on täm­möi­siä omi­nai­suuk­sia, ja täm­möi­siä ei. Näi­tä asioi­ta sil­lä ehkä pys­tyy teke­mään, mut­ta sel­väs­ti­kään toi­sia asioi­ta sil­lä ei pys­ty tekemään.

 127. Sam­po Smolander:

  Ymmär­sit vää­rin. En suh­tau­du auto­maat­ti­ses­ti varauk­sel­la uuteen ja tun­te­mat­to­maan, mut­ta en toi­saal­ta myös­kään eri­tyi­ses­ti kan­na­ta mitään uudis­tus­ta vain sen vuok­si, että sel­lai­nen voi­tai­siin teh­dä (tai pidä täl­lais­ta vält­tä­mät­tä kehi­tyk­se­nä, sanan posi­tii­vi­ses­sa merkityksessä).

  Lähin­nä kysyn täs­sä vai­hees­sa, kenen ensi­si­jai­ses­ti pitäi­si riit­tä­väs­ti perus­tel­la ja laa­jem­min poh­tia (hyö­dyt, hai­tat, jne.), min­kä vuok­si jotain pitäi­si muut­taa — nii­den, jot­ka jotain uudis­tus­ta esit­tä­vät ja kan­nat­ta­vat, vai nii­den, jot­ka eivät sitä sen kum­mem­min kaipaa.

  -

  Mei­dän kes­kus­te­lum­me sen sijaan läh­ti alun­pe­rin täy­sin sivu­juon­tees­ta ja vää­ri­nym­mär­ryk­ses­tä oudol­le ja vain yhtä argu­ment­tia, pos­tu­loi­tua hir­mu­hal­lin­toa, kos­ke­val­le radal­le. Sanot­ta­koon siis vie­lä täs­sä, jos ei se ole jo aiem­min tul­lut sel­väk­si, että minus­ta on mui­ta ja rele­van­tim­pia­kin syi­tä suh­tau­tua asi­aan skep­ti­ses­ti kuin joku ole­tet­tu hirmuhallinto.

  Ymmär­rän, että kai­paat kon­kreet­ti­sia ske­naa­rioi­ta, mut­ta mui­ta­kin olen­nai­sia näkö­kul­mia asi­aan on, ja ne ovat oma läh­tö­koh­ta­ni. Näin puhum­me kai vält­tä­mät­tä tois­tem­me ohi — mikä on taval­laan har­mi, mut­ta tar­koit­taa toi­saal­ta myös sitä, että kum­pi­kaan meis­tä ei yksin mää­ri­tä kes­kus­te­lum­me agen­daa. En alun­pe­rin­kään halun­nut vään­tää eri­tyi­ses­ti niis­tä uhka­ku­vis­ta, enkä aio aloit­taa nyt­kään. Sitä ovat muut jo teh­neet ihan koh­tuul­li­ses­sa mää­rin, ja parem­mal­la asian­tun­te­muk­sel­la kuin minun.

  -

  Ja vie­lä. En usko, että “ottaa kir­jan käteen” ‑tyy­li­nen opas­ta­mi­nen on tar­peel­lis­ta. Tie­dän, mitä DNA on, mut­ta se ei ole täs­sä kovin rele­vant­tia. Rin­nas­tat nimit­täin kah­des­sa asias­sa oudos­ti tek­no­lo­gi­set ja yhteis­kun­nal­li­set kysymykset:
  1. Hel­pom­pa­na esi­merk­ki­nä kän­ny­kät (yksi­löl­li­nen, tek­no­lo­gi­nen ja vapaa­eh­toi­nen väli­ne) tms. ja rekis­te­rit (kol­lek­tii­vi­nen, yhteis­kun­nal­li­nen ja pakol­li­nen väli­ne) eivät rin­nas­tu järkevästi.
  2. Tähän liit­tyen, “mitä voi teh­dä DNA:lla” ei tosi­aan ole kovin rele­vant­tia (geneet­tis­ten sor­men­jäl­kien tek­no­lo­gia­han sinän­sä on tun­net­tua, käy­tös­sä ja ylei­ses­ti hyväk­syt­tyä), “mitä voi teh­dä rekis­te­reil­lä” sen sijaan on (rekis­te­rei­tä­kin on käy­tös­sä, mut­ta Soi­nin­vaa­ran tar­koit­ta­maa rekis­te­riä ei). (En ole “A”, joka Kas­vin blo­gis­sa sanoi sinul­le jotain saman­suun­tais­ta näi­den kysy­mys­ten erois­ta.) Ensim­mäi­nen on tek­ni­nen, luon­non­tie­teel­li­nen kysy­mys, johon on saa­ta­vis­sa suh­teel­li­sen var­mat ja yksi­se­lit­tei­set vas­tauk­set. Toi­nen taas on yhteis­kun­nal­li­nen kysy­mys, jon­ka vas­tauk­set eivät aina­kaan minus­ta ole eri­tyi­sen yksiselitteisiä.

  Sii­hen näh­den, että vas­tauk­set eivät ole miten­kään yksi­se­lit­tei­siä, on hyvä, vaik­ka näkö­kul­mam­me ja kiin­nos­tuk­sen koh­teem­me toi­sis­taan saat­ta­vat ero­ta­kin, että täs­tä kes­kus­tel­laan, ja että blo­gi-isän­täm­me tämän kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suu­den tarjoaa.

 128. Satun­nai­nen vihreä,

  hyvä on. Minua vaan alkoi riso­maan kun tun­tui että ihmi­set liit­ti­vät DNA:han ihan maa­gi­sia omi­nai­suuk­sia (tyy­liin että sen avul­la voi pai­kan­taa ihmi­siä, tai tekey­tyä toi­sek­si ihmi­sek­si). Tuli vai­ku­tel­ma että ihmi­set eivät tie­dä mikä DNA on, ja luu­le­vat sitä jok­si­kin kai­ken­mah­dol­lis­ta­vak­si taikakeinoksi.

  Ymmär­rän hyvin että rekis­te­rei­tä ja val­von­ta­ko­neis­to­ja vas­tus­te­taan, eri ihmi­set vas­tus­ta­vat eri syis­tä, ja jot­kut vas­tus­ta­vat enem­män ja jot­kut vähem­män. DNA-rekis­te­riä ja ‑tun­nis­tus­ta saa vas­tus­taa. Sor­men­jäl­ki­re­kis­te­riä ja ‑tun­nis­tus­ta saa vas­tus­taa. Osoi­te­ke­ris­te­riä­kin saa vas­tus­taa. Sitä ei ehkä voi vas­tus­taa, että ihmi­set tun­nis­te­taan kas­von­piir­tei­den perus­teel­la (tai äänen).

  Mut­ta joku suh­teel­li­suu­den­ta­ju pitäi­si olla. Sor­men­jäl­ki­re­kis­te­rei­tä on, kas­vo­va­lo­ku­va­re­kis­te­rei­tä on, osoi­te­re­kis­te­rei­tä on. Kaik­ki nämä­kin tie­dot on help­po yksi­löl­tä “varas­taa”. Pal­jon­ko näi­den tie­to­jen avul­la teh­dään esim. iden­ti­teet­ti­var­kauk­sia? Ei DNA (jos ei puhu­ta koko gee­ni­kar­tas­ta) ole sen kum­mem­pi tie­to kuin muutkaan.

  Jos vas­tus­taa rekis­te­rei­tä yli­pää­tään, sit­ten vas­tus­taa toki DNA-rekis­te­riä­kin. Sain vain vai­ku­tel­man että DNA-rekis­te­riä vie­rok­sut­tiin sik­si että asi­aan liit­ty­vät mys­ti­set “gee­nit”.

 129. Sam­po Smolander:

  Ymmär­rän hyvin, sama risoi­si minua­kin. (Myös Soi­nin­vaa­ra sai — var­mas­ti oikeu­te­tus­ti­kin — saman vai­ku­tel­man, ts. että asi­aa vie­rok­sut­tiin sik­si, ettei sitä ymmär­ret­ty.) Samoin myös minus­ta suh­teel­li­suu­den­ta­jul­le oli­si usein­kin enem­män kysyn­tää kuin on tarjontaa.

  Yksi — vaik­kei tie­ten­kään ainoa — rele­vant­ti ja suh­teel­li­suu­den­ta­jui­nen syy suh­tau­tua rekis­te­riin skep­ti­ses­ti on myös minus­ta Soi­nin­vaa­ran mai­nit­se­ma kus­tan­nus­nä­kö­kul­ma suh­tees­sa ole­tet­tuun / esi­tet­tyyn hyötykäyttöön.

  Täs­tä aja­tus­ten­vaih­dos­tam­me tuli nyt jon­kin­lai­nen havain­toe­si­merk­ki kes­kus­te­lu­jen polkuriippuvuudesta.

  Voi­nem­me jat­kaa tar­peen mukaan toi­saal­la, toi­sil­la poluilla.

 130. Arvoi­sa her­ra Soi­nin­vaa­ra. Kir­joi­tuk­sen­ne herät­ti joi­ta­kin kysy­myk­siä, joi­ta sal­li­net­te minun täs­sä esittää.

  Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jil­le tar­koi­te­tus­ta geneet­ti­sen sor­men­jäl­jen rekis­te­ris­tä oli tie­tys­ti pelk­kä bluf­fi, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli saa­da “ulko­maa­lais­kriit­ti­set” ker­to­maan kan­nat­ta­van­sa sitä.”

  - Läh­ti­vät­kö nämä “ulko­maa­lais­kriit­ti­set” tahot mukaan bluf­fiin­ne? Itse en ole täl­lais­ta huo­man­nut. Itse asias­sa käsit­tääk­se­ni näis­sä pii­reis­sä suh­tau­du­taan kiel­tei­ses­ti ihmis­ten yksi­tyi­syy­den ja vapau­den rajoi­tuk­siin. kor­jan­net­te ystä­väl­li­ses­ti jos olen väärässä.

  En pidä hal­la-aho­lais­ten kam­pan­join­nis­taan maa­han­muut­ta­jia vas­taan rais­kauk­sil­la pelottelemalla.”

  - Ja minä en pidä älyl­li­ses­tä epä­re­hel­li­syy­des­tä. Hal­la-ahol­la on yli kak­si­sa­taa (200) kir­joi­tus­ta, jois­sa hän käsit­te­lee hal­lit­se­mat­to­man maa­han­muu­ton aiheut­ta­mia ongel­mia. Olet­te­ko tutus­tu­nut nii­hin laa­jem­mal­ti­kin? Voin­ko kysyä kuin­ka mones­sa niis­tä “pelo­tel­laan” rais­kauk­sil­la? Onko todel­lis­ten ongel­mien esiin­tuon­ti niil­lä “pelot­te­lua”?

  Jos joku pitää ulko­maa­lais­ten teke­miä rais­kauk­sia niin suu­re­na ongel­ma­na, että nii­den vält­tä­mi­sek­si pitäi­si Hel­sin­gin monen kym­me­nen tuhan­nen hen­gen ulko­maa­lais­väes­tö kar­kot­taa maasta”

  - Voi­sit­te­ko ystä­väl­li­ses­ti ker­toa mis­sä­hän kir­joi­tuk­ses­saan Hal­la-aho vaa­tii kaik­kien Hel­sin­gin seu­dun ulko­maa­lais­ten kar­kot­ta­mis­ta? Itse en ole täl­lais­ta vaa­ti­mus­ta hänen teks­teis­tään löy­tä­nyt, mut­ta ehkä te tun­net­te ne minua paremmin?

  Voi hyvin olla perus­tel­lus­ti sitä miel­tä, että täl­lai­nen rekis­te­ri oli­si täy­sin yli­mi­toi­tet­tu toi­mi sel­vit­tää rais­kauk­set jha pahoinpitelyt”

  - Mik­si sit­ten esi­tit­te sitä? Ai niin se oli “bluf­fia”. Nyt herää kysy­mys, onko teil­lä tapa­na kir­joit­taa pal­jon­kin sel­lais­ta mitä ette tar­koi­ta oikeasti?

  Tei­dän

  P.I.

 131. Olin kuvi­tel­lut arvos­ta­va­ni Soi­nin­vaa­raa, mut­ta näkö­jään ereh­dyin. Onko ajat­te­le­mi­nen tosi­aan noin vai­ke­aa Odel­le. Hal­la-aho on oikeas­sa, eikä se sii­tä mik­si­kään bluf­feil­la muutu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.