Raiskauksista noin oikeasti

Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jille tarkoite­tus­ta geneet­tisen sor­men­jäl­jen rek­ister­istä oli tietysti pelkkä bluffi, jon­ka tarkoituk­se­na oli saa­da “ulko­maalaiskri­it­tiset” ker­tomaan kan­nat­ta­vansa sitä. Aja­tus rasis­tisin perustein ylläpi­det­tävästä rek­ister­istä on tietysti mah­do­ton kaikil­la tavoilla.

En pidä hal­la-aho­lais­ten kam­pan­join­nistaan maa­han­muut­ta­jia vas­taan raiskauk­sil­la pelottelemalla.

Jos tuol­lainen rek­isteri pystytet­täisi­in, siihen pitäisi tietysti lait­taa koko kansa. Min­ul­la ei olisi mitään sitä vat­saan, ellei se sit­ten tule tolkut­toman kalli­ik­si. En ker­takaikkises­ti ymmär­rä, mitä tieto­suo­jariskiä siihen sisäl­ty­isi. Kyse ei ole geen­itestistä, tämä eri­tyis­es­ti tiedok­si Iltasanomien toimit­ta­jalle. Geen­itestistä näkee perin­nöl­liset sairaudet ja paljon muu­ta. Tästä näkee yhtä paljon kuin sor­men­jäl­jestäkin; vain henkilöllisyyden.

Ymmär­rän, että ihmiset pelkäävät poli­isi­val­tio­ta, kun vira­nomaisille ehdote­taan oikeut­ta kuun­nel­la pait­si puhe­lim­ia myös yksi­ty­isiä asun­to­ja, seu­ra­ta, mis­sä kenenkin kän­nykkä liikkuu ja niin edelleen. Valvon­takameroista näkee, mis­sä liikun ja kenen kanssa. Tuol­la sor­men­jälkirek­ister­il­lä saadaan selville, kenet olen raiskan­nut ja jos joku on raap­in­ut min­ua, hän pystyy selvi­tyt­tämään, ketä on joutunut raapi­maan. En nyt ker­takaikki­aan kek­si, mitä riske­jä min­ulle tästä syn­ty­isi. Jos teen pankkiryöstön, minus­ta saat­taa jäädä jokunen hius paikalle, mut­ta en koe tämänkään loukkaa­van ihmisoikeuksiani.

Suuron­net­to­muuk­sis­sa tuo rek­isteri olisi eri­no­maise­na apuna uhrien tunnistamisessa.

Rek­isterin käyt­töön tarvit­taisi­in tietysti lupa, jot­tei rikospoli­isi pysty selvit­tämään, kuka on nukkunut työkomen­nuk­sen aikana hänen sängyssään. Täl­lai­sista rek­istereistähän näkee senkin, kuka sieltä on hak­enut ja mitä tietoa.

Voidaan tietysti ajatel­la, että jonkin soti­las­val­lankaap­pauk­sen jälkeinen hir­muhallinto käyt­täisi rek­ister­iä sen selvit­tämiseen, ketkä ovat osal­lis­tuneet oppo­si­tion kok­ouk­si­in. Tämä on kuitenkin argu­ment­ti­na surkea, sil­lä voisi­han tuo hir­muhallinto perus­taa tuon rek­isterin joka tapauk­ses­sa muu­ta­mas­sa kuukaudessa.

Olen aiem­minkin ehdot­tanut puskaraiskausten kitkemisek­si geneet­tisen sor­men­jäl­jen käyttöä.

Perusar­gu­ment­ti tuol­laista rek­ister­iä vat­saan olisi mielestäni se, että se voi tul­la aika kalliiksi.

Jos joku pitää ulko­maalais­ten tekemiä raiskauk­sia niin suure­na ongel­mana, että niiden vält­tämisek­si pitäisi Helsin­gin mon­en kymme­nen tuhan­nen hen­gen ulko­maalaisväestö karkot­taa maas­ta (tai sitä ei siis olisi pitänyt koskaan edes päästää maa­han), yksinker­tainen sylkytesti ei voi olla ylim­i­toitet­tu vaa­timus. Sil­lähän saisi kiin­ni myös koti­maiset tek­i­jät ja melko toden­näköis­es­ti myös sat­un­naiset pahoin­pitelijät. Onhan se nyt kuitenkin toimen­piteenä kevyem­pi kuin Suomen rajo­jen sulkem­i­nen ulkomaalaisväestöltä.

Voi hyvin olla perustel­lusti sitä mieltä, että täl­lainen rek­isteri olisi täysin ylim­i­toitet­tu toi­mi selvit­tää raiskauk­set jha pahoin­pite­lyt, mut­ta kos­ka se on toimen­piteenä paljon rajo­jen sulkemista pienem­pi, sil­loin rajo­jen sulkem­i­nenkin on ylim­i­toitet­tu toimi.

132 vastausta artikkeliin “Raiskauksista noin oikeasti”

 1. “Jos joku pitää ulko­maalais­ten tekemiä raiskauk­sia niin suure­na ongel­mana, että niiden vält­tämisek­si pitäisi Helsin­gin mon­en kymme­nen tuhan­nen hen­gen ulko­maalaisväestö karkot­taa maas­ta (tai sitä ei siis olisi pitänyt koskaan edes päästää maahan)..Onhan se nyt kuitenkin toimen­piteenä kevyem­pi kuin Suomen rajo­jen sulkem­i­nen ulkomaalaisväestöltä.”

  Kuka täl­laisia ehdo­tuk­sia on esittänyt?

 2. Implisi­it­tis­es­ti varsin moni. Koko keskustelu lähti liik­keelle vaa­timuk­ses­ta, että rajat on sul­jet­ta­va, kos­ka ulko­mail­ta tulee raiskaa­jia. Se oli Hal­la-ahon alku­peräisen kir­joituk­sen pääsisältö.

 3. Mullekin kävisi koko kansan kat­ta­va DNA-rek­isteri ja se epäilemät­tä tulisi kalli­ik­si eikä röyhkeimpiä rikol­lisia saisi luop­umaan touhuistaan.

  Osmo mun mielestä sun alku­peräi­nen idea oli kyl­lä ihan hyvä. Vähän outo bluffi. No bluffi tai ei, ideana olisi var­masti toimi­va. Toinen asia sit­ten on, mikä olisi ran­gais­tus. Jos rikol­lisen toim­inta ei muu­tu, jär­jestelmää pitää muut­taa. Sama pätee kaik­keen; vain tyh­mä toimii samal­la taval­la kaikesta negati­ivi­sista vaikut­teista huoli­mat­ta. Samo­ja virheitä valitet­tavasti tois­te­taan monin paikoin.

 4. Osmo, nyt et ole rehelli­nen Hal­la-ahon alku­peräisen kir­joituk­sen sisältöä kohtaan.

 5. Osmo Soin­in­vaara:

  “Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jille tarkoite­tus­ta geneet­tisen sor­men­jäl­jen rek­ister­istä oli tietysti pelkkä bluffi, jon­ka tarkoituk­se­na oli saa­da “ulko­maalaiskri­it­tiset” ker­tomaan kan­nat­ta­vansa sitä.”

  Sinivihreä:

  Jos olete­taan, että se oli bluffi, niin mitä ihmettä tuol­la oikeasti tavoittelit?

  Jos taas se ei ollut bluffi vaan poli­it­ti­nen vir­hearvio jos­ta halusit nop­sasti irti, niin ainakin minä pidän hie­man sopi­mat­tomana, että lähde­tään siirtämään keskustelua kol­man­sien osa­puolten väitet­ty­i­hin sanomisi­in ja mielipiteisiin.

  Itse veikkaan että kyseessä on jälkim­mäi­nen, mut­ta muut kun alku­peräi­nen kir­joit­ta­ja eivät voi sitä tietää.

 6. Tässä on nyt sel­l­ainen ongel­ma, että Hal­la-aho eikä oikein kukaan muukaan ole vaat­in­ut rajo­jen sulkemista.

  Jos taas lähde­tään argu­men­toimaan siltä poh­jal­ta, mitä joku *oikeasti* tarkoit­taa vaikkei sano, ollaan lop­ut­tomas­sa suossa.

 7. Jo edel­lisessä keskustelus­sa joku mainit­si lievästä epä­suh­das­ta tämän raiskauskeskustelun ja koulu­am­muskeluista käy­dyn keskustelun välil­lä. Suomen his­to­ri­as­sa on tapah­tunut kak­si laa­jamit­taista koulu­am­muskelua. Silti niiden jäl­keen on vakavasti esitet­ty kaikkien käsi­a­sei­den pakkol­u­nas­ta perus­tus­lain­säätämisjärjestyk­sessä, luvan­hak­i­joiden psyki­a­trista tes­taus­ta yms. Eikö koulu­am­muskelu­ja koske samat suh­teel­lisu­u­den ja kus­tan­nuste­hokku­u­den peri­aat­teet. Kai vuosit­tain tapah­tu­vat tuhan­net raiskauks­set ja kymmenet tuhan­net pahoin­pite­lyt (joista osa johtaa kuole­maan, pysyvään hal­vaan­tu­miseen tai aivoin­va­lidi­teet­ti­in) ovat suurem­pi ongel­ma kuin sinän­sä traagiset kouluammuskelut?

  Kaik­ki ihmiset kat­ta­va rek­isteri olisi hyvä idea ja kus­tan­nuk­set voisi suh­teut­taa vaik­ka näi­hin 140 miljoo­nan musi­ikki­taloi­hin ja mui­hin — luulen, että rikol­lisu­u­den tor­jun­taan moni olisi valmis käyt­tämään verorahoja.

 8. Geneet­tisen sor­men­jal­jen ain­oa tieto­suo­jaris­ki liit­tyy isyy­den selvi­amiseen. Suomes­sa on paljon isia, jot­ka luule­vat toisen miehen biol­o­gista las­ta omak­seen. Testin voi tietysti teh­da hel­posti, mut­ta monis­sa tapauk­sis­sa asianomaiset eivat osaa epail­la mitaan. Jos taman sor­men­jalkirek­isterin sivu­tuot­teena kaikkien las­ten isa selvi­aa automaat­tis­es­ti, koit­taa mon­elle per­heelle ika­vat ajat. Taman tieto­suo­jariskin voi tietysti elim­i­noi­da lain­saadan­nol­la. Itse olisin valmis anta­maan geneet­tisen sor­men­jalkeni rek­isteri­in mielihyvin.

 9. Teemu:

  Eiköhän se nyt ole tul­lut jo aika selväk­si että ei Osmon tarkoi­tuskaan ole har­joit­taa tästä aihep­i­iristä mitään rehellistä keskustelua, sama kävi ilmi hänen aikaisem­mis­sa maa­han­muut­to­blogimerkin­nöis­sään. Sen sijaan sopi­vaa vääris­te­lyä ja jälkikä­teen muokkailua kyl­lä voi harrastaa.

  Edelleenkään eivät “hal­la-aho­laiset” (johon ryh­mään kuu­lu­misek­si ilmeis­es­ti riit­tää olla eri mieltä Osmon kanssa) ole vaa­ti­mas­sa “rajo­jen sulkemista”, vaan edes jonkin­laista järkiperäistä tosi­a­sioiden käsit­te­lyä. Aika har­va keskusteli­ja tuol­la min­un mielestäni edes taput­ti kar­vaisia rasistin käsiään innos­ta soikeana geenirek­isterin perus­tamisen puoles­ta, joten ohi meni sekin “bluffi” — pienek­si olisi Osmon pot­ti jäänyt pokerissa.

  Sen sijaan esitet­ty­i­hin asial­lisi­in vas­takysymyk­si­in (Janne Korho­nen) ei kuu­lunut juuri mitään vas­tauk­sia — ja turha niitä on Osmoltakaan ilmeis­es­ti odottaa.

 10. “En nyt ker­takaikki­aan kek­si, mitä riske­jä min­ulle tästä syn­ty­isi. Jos teen pankkiryöstön, minus­ta saat­taa jäädä jokunen hius paikalle, mut­ta en koe tämänkään loukkaa­van ihmisoikeuksiani.”

  Kuin­ka mon­en ihmisoikeuk­sia loukataan tutkin­nan aikana kun kaik­ki pankissa viimeisen viikon aikana käyneet haetaan kuu­lus­telui­hin, kos­ka ovat jät­täneet DNA:taan rikospaikalle?

 11. Iso-Bri­tan­ni­as­sa on hal­li­tus­ta haukut­tu fasis­tisek­si kun ajoko­rt­tei­hin tuli val­oku­vat. Nyt heil­lä ollaan puuhaa­mas­sa meikäläisen kuu­loista väestörek­ister­iä ja sekös on vas­ta nos­tat­tanut äläkän. Voidaan sanoa että me täl­laiseen sak­salais-venäläiseen järjestyk­seen tot­tuneena emme pidä nyt meikäläistä pohjo­is­maista hetu-sys­teemiä juuri minään. Kuitenkin muista län­si­maista maa­han­muut­ta­vat ystäväni ovat melkein kauhuis­saan — myöskin tästä että verotiedot ovat julk­isia ja netissä.

  No, jos engels­man­nit elävät kuin pel­los­sa ja sake­man­nit ei jostain syys­tä halua luet­teloi­da ihmisiä enää tiety­istä syistä, niin mis­tä Osmo kuvit­telet että tänne halu­aa tul­la ihmisiä jos kaik­ista ote­taan DNA ennenkuin pääsee koti­paikkaan rekisteröidyksi? 

  Jos nyt joltakuil­ta ote­taan DNA näyte niin tietyis­sä tapauk­sis­sa, esimerkik­si rikok­sista epäil­ly­iltä jne. tai sit­ten näi­hin per­heeny­hdis­tämisi­in­hän sitä olisi aiheel­lista käyt­tää. Epäilen kum­minkin että tieto­suo­javal­tu­utet­tu vas­tus­taisi täl­lais­ten DNA-näyt­tei­den käyt­töä rikostutkinnassa. 

  Idea kaikkien tas­a­puolisu­ud­es­ta on oikea, mut­ta epäilen että se län­si­mais­ten vapaus­ta­jua loukkaa­vana tek­isi Suomelle enem­män hal­laa kuin hal­la-aho­laiset. Koko idea oli harv­inaisen äly­va­paa edes huumoriesi­tyk­sek­si, mut­ta Ville Kom­si onnek­si osoit­ti kom­menteil­laan Vihrei­den linjan.

 12. On hie­man pitkälle menevää olet­taa, että maa­han­muut­tokri­it­tis­ten tavoite on koko ulko­maalaisväestön karkoi­tus tai rajo­jen täysi sulkem­i­nen. Hyvin har­val­ta olen kuul­lut mitään sel­l­aista, ain­oas­taan sin­ul­ta Osmo. Täl­laisil­la yksinker­tais­tuk­sil­la ilmeis­es­ti pyritään kiertämään asialli­nen maa­han­muut­tokri­ti­ik­ki ja ongelmista keskustelu. Eli kos­ka implisi­it­tis­es­ti tämä on mamukri­itikko­jen tavoite, hei­dän puheis­saan ole jär­jen hiven­tä, vai?

  Keskustelus­sa ovat olleet muutkin lieve-ilmiöt kuin puskaraiskauk­set, mut­ta jostain syys­tä ne ovat saa­neet nyt pal­sta­ti­laa. Ei JHA:n suo­sio pelk­istä puskaraiskauk­sista ole tehty eli vaik­ka ne katoaisi­vat, lisää monikult­tuurisia herkku­ja on edelleen listal­la. Mamu­jen suorit­ta­mat puskaraiskauk­set ‑vai pitäisikö sanoa rasis­tiset raiskauk­set- kouhut­ta­vat vain tun­tei­ta eniten.

  Ehdot­ta­masi DNA-jäl­jen otto on aivan eri­no­mainen idea!!! Mik­si olet nyt vetämässä sitä pois? DNA-jäjen otta­mi­nen mamuil­ta olisi todel­la tarpeen. Kohteek­si voisi ottaa eri­tyis­es­ti ns riskiryh­mää, ei siis mitään Nokian insinööre­jä, EU-alueelta tule­via opiske­li­joi­ta tms. Riskiryh­mäl­lä tarkoi­tan kol­mannes­ta maail­mas­ta tule­via tur­va­paikan­hak­i­joi­ta ja per­heeny­hdis­tämis­ten yms kaut­ta tule­via henkilöitä. Eikä DNA:n otta­mi­nen näi­den ihmis­ten kohdal­la ole edes mielestäni rasis­tista. Jos rikok­set tun­tu­vat ole­van pääosin pienen porukan tekosia, mik­si kohdis­tet­taisi resursse­ja juuri siihen? Koko Suomen väestön rek­isteri­in saami­nen veisi turhia voimavaro­ja saavutet­tavi­in tulok­si­in näh­den. DNA:n otto on muutenkin perustel­tua tälle ryh­mälle, sil­lä hei­dän todel­lisen henkilöl­lisyyten­sä selvit­tämi­nen voi olla hyvin vaikeaa, henkilöl­lisyyk­siä saat­taa jopa usei­ta. DNA:lla olisi ainakin yksi pysyvä Suomen rekkaris­sa. DNA-teste­jä muuten käytetään jo esim per­heeny­hdis­tämisessä. Mik­si DNA:n otta­mi­nen vain mamuil­ta olisi rasis­tista? Kysyväthän poli­isit henkkare­i­ta nimeno­maan mamuil­ta etsiäk­seen lait­to­mia maa­han­muut­ta­jia eikä selkeän suo­ma­laisil­ta per­s­jalka­jun­teil­ta. Onko tämäkin mielestäsi rasis­mia? Ja onko rasis­mia karkoit­taa ulko­maalainen rikolli­nen, kun suo­ma­laisi­akaan ei karkoteta?

  Sylkitesti voi myös olla hyvä idea, mikäli se toimii yhtä tehokkaasti kuin DNA. Kan­nat­taa silti muis­taa, ettei DNA-tun­nist­a­mi­nen ole auko­ton keino näi­hin mamu­jen suorit­tami­in raiskauk­si­in. Raiskaa­ja voi olla maas­sa lait­tomasti, jol­loin hänestä ei ole tieto­ja tai DNA-jälkeä ei saa uhrista, tek­i­jä on esim käyt­tänyt kon­do­mia. DNA-pankin raiskausten ehkäisyte­hos­ta on vaikea sanoa mitään etukä­teen, kiin­ni­jäämisen pelko ei ehkä ole kova tai kiin­ni­jäämiseen ei edes usko­ta. Ran­gais­tuk­setkin ovat aika lieviä.

 13. Peri­aat­teessa on melkein sama onko tyh­mä vai näyt­teleekö sellaista.
  Kun lukee tek­ste­jä netistä, tai mis­tä tahansa, on luk­i­jan vas­tu­ul­la tulk­it­seeko niitä tahal­laan väärin.
  Niiden refer­oin­ti väärin onkin sit­ten kir­joit­ta­jan vastuulla.

 14. Vil­lelle: jos joku epäilee isyyt­tään, hän voi nytkin tark­istut­taa sen. Ei tuos­ta rek­ister­istä mitään väärän isyy­den seu­lon­ta-ajo­ja tehtäisi. Var­maankin koko rek­isteri sul­jet­taisi­in käytet­täväk­si ain­oas­taan lais­sa tarkoitet­tu­ja tarpei­ta varten, eikä niitä voi olla paljon, kos­ka muis­sa tapauk­sis­sa voidaan aina tehdä tavanomainen geen­itesti ilman mitään rekisteriä. 

  Eräs ongel­ma voi tul­la. Meil­lä on yksin­huolta­jaäite­jä, jot­ka eivät tiedä tai eivät halua ker­toa, kuka on lapsen isä. Jotkut tekevät tämän saadak­seen ela­tus­tukea kunnal­ta. Täl­lä rek­ister­il­lä isä kyl­lä löy­ty­isi. Tätä joku voi pitää hyvänä, toinen huonona asiana.

 15. Implisi­it­tis­es­ti varsin moni. ; kir­joitit vas­tauk­ses­sasi. Joten eikö pidä enem­mistön päätök­siä kun­nioit­taa, kaikesta huolimatta ? ? ?
  Ja mitä tulee Hal­la-Ahon kir­joituk­si­in, niin fak­toi­hin­han niis­sä tukeudu­taan, vai ? ?
  Tuskin on tarkoityk­sen­hakuista, jos pros­en­teista puhutaan ja ver­rataan ao. pop­u­laa­tioon. Ketään muu ei ole uskaltanut puhua/kirjoittaa asioista.

 16. Sinivihreän teo­ria olisi hyvä, ellen olisi ennekin ehdot­tanut koko kansan geneet­tistä sormenjälkire3kisteriä puskaraiskausten ehkäisemiseksi.

 17. Mielestäni ko. rek­isterei­hin sisäl­tyy val­tavia tieto­suo­jariske­jä ja aivan oikein tieto­suo­javal­tu­utet­tu on niihin kommentoinut.

  Osmo hyvä, riske­jä riit­tää. Pelkkä sor­men­jäl­jen siirtämi­nen on hyvin yksinker­tainen toimen­pide, mak­saa noin 40 taalaa. Pelkästään täl­lä toimen­piteel­lä olisi mah­dol­lista lavas­taa via­ton syyl­lisek­si “kos­ka rek­isterin mukaan…”

  Geeni­jälkirek­isterin ansios­ta näp­pärämät­tä raiskaa­jat var­maan jät­täi­sivät vihamiehen­sä jälk­iä paikalle. Voisi­pa lop­putu­lok­se­na olla jälkien peit­tämistä hapoil­la tai muil­la raaoil­la menetelmillä.

  Lisäk­si pitää tode­ta että kun seu­raa kuin­ka maail­mal­la, mm. Englan­nis­sa, on onnis­tut­tu hukkaa­maan kallis­ar­voisia rek­istere­itä ja samal­la miljoonien ihmis­ten tieto­ja niin riskit ovat mit­ta­vat. Puhu­mat­takaan miten kiin­nos­tavia rek­ister­it voisi­vat olla rikol­lisille ja niihin pääsee käsik­si var­masti rahalla.

  Poli­isi tulee ovelle­si ja sanoo että jälke­si on löy­det­ty raiskau­s­paikalta. Jos et voi todis­taa ettet ollut sil­loin paikalla niin kuinka­han käy?

  Ei kai luot­ta­mus vira­nomaisi­in ja ihmisen ahneet­to­muuten tai virheet­tömyy­teen ole nous­sut liian korkealle?

 18. Mitä mieltä, Osmo, olet törkeisi­in väki­val­lantekoi­hin tai tois­tu­vi­in pienem­pi­in rikok­si­in syyl­listynei­den maa­han­muut­ta­jien palaut­tamis­es­ta koti­maa­hansa tai karkottamisesta?

  Mielestäni täl­lainen palau­tuskäytän­tö olisi erit­täin hyvä ratkaisu. Asi­aa ei nähdäk­seni ainakaan voi kumo­ta human­itäärisin perustein: jos Suo­mi tar­joaa tur­va­paikkaa jollekin vain­o­jen tai sodan uhrille, ja hän päät­tää olla siinä määrin kiitolli­nen että raiskaa naisen, voi hän syyt­tää palau­tus­päätök­ses­tä vain ja ain­oas­taan itseään. Jos palau­tus­ran­gais­tus on rikok­sen tehneel­lä täy­dessä tiedos­sa, ei palau­tuk­seen mielestäni sisäl­ly minkään­laista moraalion­gel­maa. Vai­h­toe­htois­es­ti karko­tus voitaisi­in tietenkin tehdä johonkin vakaam­paan kol­man­teen maa­han, jol­loin moraalion­gel­ma pois­tu­isi kokonaan.

  Mielestäni täl­lainen käytän­tö antaisi selvän ja tehokkaan viestin, että Suomes­sa noude­te­taan Suomen lake­ja. Edel­lisen kir­joituk­sen kom­menteis­sa mainit­ti­in, että ulko­maalaisi­in raiskaa­ji­in kuu­luu usein “sar­jaraiskaa­jia”, jot­ka vääristävät tilas­to­ja raiskaa­mal­la vaikka­pa viisi naista. Mikäli tämä on tot­ta, vähen­ty­i­sivät täl­lä käytän­nöl­lä näi­den raiskausten määrä välit­tömästi viidestä yhteen.

  En oikein ymmär­rä palaut­tamista vas­tus­tavien argu­ment­te­ja, mut­ta kuulisin mielel­läni sin­un mielip­i­teesi, Osmo.

 19. Hyvä, liioit­telin., Hal­la-aho ei vaat­in­ut “rajo­jen sulkemista maa­han­muut­ta­jil­ta” vaan maa­han­muu­ton olen­naista rajoittamista.

 20. Vihol­lisen lavas­t­a­mi­nen syyl­lisek­si on yhtä help­poa nytkin, sil­lä kyl­lähän geneet­tisiä näyt­teitä käytetään rikos­tutkin­nas­sa. jos viet paikalle vihol­lis­esi hiuk­sen ja saatat hänet mil­lään taval­la epäi­lyk­se­nalaisek­si, hius­ta ver­rataan hänen geen­inäyt­teeseen­sä. Ei tämä muuk­si muu­tu. Samoin ne sor­men­jälkien siirtämiset toimi­vat nytkin ilman mitään rekisteriä.

 21. Leopold:
  “Vai­h­toe­htois­es­ti karko­tus voitaisi­in tietenkin tehdä johonkin vakaam­paan kol­man­teen maa­han, jol­loin moraalion­gel­ma pois­tu­isi kokonaan”

  - Tar­jou­tu­isiko Suo­mi samal­la muille maille täl­laisek­si “vakaak­si kol­man­nek­si maaksi”?

 22. Leopold: Suomes­sa rikok­sista ran­gais­taan sakol­la tai vankeudel­la. Olemme luop­uneet esimerkik­si kuole­man­ran­gais­tuk­ses­ta, emmekö sal­li kidu­tus­ta käytet­tävän kuu­lus­telumenetelmänä tai ran­gais­tuk­se­na: pidämme täl­laista toim­intaa epäin­himil­lisenä, emmekä halua syyl­listyä moi­seen raaku­u­teen sil­loinkaan, kun joku toinen ei kun­nioi­ta yhteisiä sään­töjämme. Ulko­maisen rikok­sen­tek­i­jän palaut­ta­mi­nen val­tioon, jos­sa hän­tä odot­taisi kaikel­la toden­näköisyy­delle esimerkik­si vaka­va etni­nen väki­val­ta, olisi aivan yhtä epäin­himilli­nen temp­pu. Teko olisi aivan yhtä epäin­himilli­nen riip­pumat­ta rikok­sen­tek­i­jän syntypaikasta.

  Joka tapauk­ses­sa palau­tuk­sen täl­laiselle alueelle estäi­sivät jo Suomen kan­sain­väliset sopimusvelvoit­teet — en usko, että halu­aisimme irti­sanoa Euroopan ihmisoikeussopimus­ta voidak­semme karkoit­taa “tois­tu­vi­in pienen­mpi­in rikok­si­in syyl­listyneet ulkomaalaiset”.

 23. “Maa­han­muu­ton olen­nainen rajoit­ta­mi­nen” onkin jo ihan kokon­aan toinen vaa­timus kuin “rajo­jen sulkem­i­nen maa­han­muut­ta­jil­ta”, eikö vain? Olenko ain­oa, jon­ka mielestä tämä ei oikein käy taval­lis­es­ta kärjistämisestä?

  Koko kansan rek­ister­istä tuli kyl­lä mieleen, että nekin rahat voisi käyt­tää parem­min ihan vain palkkaa­mal­la poli­isik­oulus­ta valmis­tu­vat henkilöt tekemään poli­isin työtä sen sijaan, että he valmis­tu­vat kortistoon. 

  Ainakaan oma tur­val­lisu­ushuoleni helsinkiläisenä ei ole mah­dol­lisen rikok­sen selviämi­nen jälkikä­teen vaan se, että poli­isin näkyvä läs­näo­lo ei kri­it­tis­inä aikoina kri­it­tisil­lä paikoil­la (tyyp­il­lis­es­ti Rauta­tien­tori tak­si­jonoaikaan) ole ollenkaan sil­lä tasol­la, että uskoisin esi­val­lan oikeasti valvo­van yleistä järjestys­tä ja turvallisuutta.

 24. Ter­ve Osmo,

  äänestin sin­ua kun­tavaaleis­sa, mut­ta nyt kyl­lä petät meitä äänestäjiä. Poli­ti­ikas­sa tulisi mielum­min sanoa totu­us ja puhua asioista suo­raan. Oli Hal­la-Aho tai ei, pitäisi keskit­tyä argu­men­toimaan asioi­ta, eikä lait­ta­maan kansalaisia ihmettelemään täl­laisia “veivaroin­te­ja”. Toiv­ot­tavasti olet kanssani samaa mieltä yön yli nukut­tuasi? Muu­toin sin­ul­la on hyviä ideoita, keski­ty niiden julk­i­tuomiseen ja pitäy­dy sanomas­sasi. Nyt tun­tuu siltä, että tun­teet saa­vat aikaan hark­it­se­mat­to­mia poli­it­tisia koiruuksia.

 25. Suomes­sa jo ihan nyky­lain­säädän­nönkin mukaan palaute­taan rikol­lisia koti­mai­hin­sa sen jäl­keen, kun he vanki­las­ta vapautuvat. 

  Joskus ajaudu­taan aika kohtu­ut­tomi­inkin tilanteisi­in, kun koko ikän­sä Suomes­sa asunut nuori ajau­tuu väärille teille ja joku puuko­tus humalas­sa riit­tää syyk­si karkot­taa maa­han, johon hänel­lä ei ole mitään siteitä (tyyp­il­lis­es­ti kyse on Suomeen muut­tanei­den Viron venäläi­sis­ten lap­sista, jot­ka karkoite­taan Viron sijas­ta Venäjälle, Viroon­han heitä ei huoli­ta). Samaan tap­pelu­un osal­lis­tunut supisuo­ma­lainen ryyp­pykaveri saa tietenkin jäädä Suomeen.

 26. Parahin Osmo

  Vai on lavas­t­a­mi­nen yhtä help­poa nytkin. Miten osmo saat­taisi tek­i­jän mil­lään taval­la epäi­lyk­se­nalaisek­si ja onko se tosi­aan yhtä help­poa kuin sähköis­es­tä rek­ister­istä plärääminen?

  Mik­si et koke­neena poli­itikkona myös mieti, että tämän het­ki­nen tilanne ei vält­tämät­tä ole pysyvä ja epä­suo­tu­i­sis­sa olois­sa täl­läi­nen valmi­ik­si ole­mas­sa ole­va rek­isteri olisi erit­täin vaarallinen.

  Lisäk­si jos tämän tarkoi­tus on saa­da puskaraiskaa­jia kiin­ni joka on pääasi­as­sa erit­täin pienen ryh­män tehtaile­maa tun­tuu ker­takaikki­aan jär­jet­tömältä, että koko kansa jou­tu­isi kan­ta­maan vas­tu­u­ta hei­dän puolestaan.

  Mikäli täl­läi­nen laki ikinään tulisi voimaan niin mei­dän per­he (kak­si veron­mak­sa­jaa ja kak­si tule­vaa veron­mak­sa­jaa) pakkaisi kap­säkkin­sä ja muut­taisi tur­val­lisem­pi­in maihin.

 27. Osmo, Hal­la-aho ilmeis­es­ti halusi palaut­taa raiskauk­si­in syyl­listyneet mamut lähtö­mai­hin­sa. Maa­hamuut­toa yleen­sä hän ei liene rajoit­ta­mas­sa. Ain­oas­taan human­i­taarista maa­han­muut­toa. Kukaan ter­ve ihmi­nen tuskin vas­tus­taa ulko­maalais­ten tuloa töi­hin Suomeen. 

  Olet koulu­tuk­seltasi lisen­si­aat­ti ja enti­nen min­is­teri. Mik­si sinä et halua ymmärtää, mitä Hal­la-aho on kir­joit­tanut? Meneekö sin­ul­lakin aiv­ot oiko­sulku­un, kun samanaikaises­ti käsitel­lään maa­hamuut­toa ja rikollisuutta?

  Äänestin muuten Osmo vaaleis­sa sin­ua, en Halla-ahoa. 

  Eduskun­tavaalei­hin men­nessä myös vihreiltä pitää löy­tyä järkevä lin­jaus maa­han­muut­toon. En todel­lakaan halu­aisi äänestää per­su­ja, hei­dän myön­teinen asen­noi­tu­misen­sa esim. yksi­ty­isautoilu­un on järkyt­tävä ja muutenkin puolue on täyn­nä aidosti umpimielisiä juntteja.

 28. Ai että bluffi. No, täy­tyy­hän miehen sanaan luot­taa. Seu­raaval­la ker­ral­la kan­nat­taa ehkä kuitenkin olla soteke­mat­ta oikei­ta ja feikat­tu­ja mielip­iteitä niin, että kukaan luk­i­ja ei voi niitä erot­taa edes jäl­ki käteen.

  “Tiedemiehelle” ter­veisiä.

  Itse rek­ister­istä sen ver­ran, että vaatii kovaa pohjo­is­mais­ta­soista luot­ta­mus­ta val­tion ainaiseen hyvän­tah­toisu­u­teen ehdot­taa kaikkien ihmis­ten DNA:n rek­isteröimistä. Mielipi­de määräy­tyy siis parnoian asteen mukaan.

 29. Min­un on vaikea kan­nat­taa mitään täl­laisia rek­istere­jä, oikeas­t­aan täysin riip­pumat­ta siitä, mitä niil­lä yritetään saavuttaa. 

  Tämä sik­si, että rek­ister­iä perustet­taes­sa sitä main­os­te­taan kaikil­la sel­l­aisil­la asioil­la, joiden vas­tus­t­a­mi­nen tehdään san­gen han­kalak­si, kos­ka ei kai kukaan nyt raiskauk­sia kannata. 

  Mut­ta kun rek­isteri on ker­ran ole­mas­sa, sen käyt­töä on help­poa laa­jen­taa. Se saat­taa onnis­tua jopa vira­nomais­päätök­senä ilman poli­it­tista keskustelua jos lait tehdään ympäripyöreiksi. 

  Yhteiskun­ta tarvit­see rikol­lisen­sa, ja maail­ma, jos­sa kaik­ki rikol­liset jäävät automaat­tis­es­ti kiin­ni, on jos­sain määrin ankeal­ta kuulostava. 

  Maa­han­muut­ta­ja-asia liit­ty raiskauk­si­in vain mutkan kaut­ta. Ole­tan, että jos maa­han­muut­ta­jia valikoitaisi­in siten, että maa­han ote­taan lähin­nä niitä, jot­ka joku työ­nan­ta­ja on valin­nut nor­maale­ja työe­hto­ja nou­dat­tavaan työhön, maa­han­muut­ta­jien syr­jäy­tymi­nen ja rikol­lisu­us vähe­nee, kuten myös vähe­nee tarve “kotout­taa” tai jotenkin muuten paapoa tulokkai­ta. Min­ua ei ole kah­den maa­han­muu­ton jäl­keen paaponut kukaan eikä kotout­ta­ji­akaan ole näkynyt missään. 

  Jos taas ankkuri­lapsen perässä tulee kym­menkun­ta ihmistä, joi­ta kukaan ei valin­nut, saamme seassa myös sakkia, jolle ei ole mitään tekemistä ja jol­la ei ole suuria edel­ly­tyk­siä ja halu­ja elää mei­dän yhteiskun­tamme säännöillä. 

  Tämä on kuitenkin enem­pi itses­tään­selvyys. Ne, jot­ka näkevät maa­han­muu­tossa lähin­nä raiskaa­jia ja huumekaup­pi­ai­ta, toden­näköis­es­ti eivät muu­tu tyy­tyväisik­si, vaik­ka kek­sit­täisi­in keino naraut­taa jokainen huumekaup­pias ja raiskaaja. 

  Seu­raavak­si vedet­täisi­in pakas­ta seu­raa­va vika ja ongel­mat oli­si­vat aivan vähin­tään ker­ta kaikkian yhtä suuria kuin nytkin.

 30. On hie­man pitkälle menevää olet­taa, että maa­han­muut­tokri­it­tis­ten tavoite on koko ulko­maalaisväestön karkoi­tus tai rajo­jen täysi sulkeminen.

  Minus­takin on pitkälle menevää olet­taa täl­laista, joten tämä voidaan nähdä tietysti retorise­na ylilyöntinä. Mut­ta se ei retorise­na ylilyöntinä ole sen pahempi kuin ne kri­itikoiden esit­tämätkään. Kukaan ei halua rajo­ja kokon­aan kiin­ni tai kokon­aan auki. Täl­lais­ten jankkaami­nen on typerää.

 31. Jos sisu-osas­to ei ker­ran implisi­it­tis­es­ti ehdo­ta rajo­jen sulkemista, niin mitä he sit­ten käytän­nössä ehdot­ta­vat? Viisum­i­hake­muk­sen kysymys­lo­mak­keeseen kohtaa 32d: “Oletko taipu­vainen raiskauk­si­in? Merk­itse rastil­la yksi seu­raav­ista: kyl­lä / ei / ehkä / en tiedä.” Vai kalloako mit­taa­mal­la ne poten­ti­aaliset raiskaa­jat on tarkoi­tus seu­loa rajalla?

 32. “Voidaan tietysti ajatel­la, että jonkin soti­las­val­lankaap­pauk­sen jälkeinen hir­muhallinto käyt­täisi rek­ister­iä sen selvit­tämiseen, ketkä ovat osal­lis­tuneet oppo­si­tion kok­ouk­si­in. Tämä on kuitenkin argu­ment­ti­na surkea, sil­lä voisi­han tuo hir­muhallinto perus­taa tuon rek­isterin joka tapauksessa.”

  Tämä ei ole argu­ment­ti­na surkea, ei ole ihan läpi­hu­u­to­jut­tu kerätä viit­tä miljoon­aa näytet­tä val­lankaap­pauk­sen jäl­keen. Sopivia “katoa­maan” laitet­tavia löy­de­tään tietysti ilman rek­ister­iäkin, mut­ta epävarmemmin.

  Jos tästä huoli­mat­ta kan­nat­taa asi­aa, niin kan­nat­taa (ts. minkä minä sille voin), mut­ta merk­i­tyk­set­tömäk­si mainit­se­maasi argu­ment­tia ei saa pelkästään väit­tämäl­lä sitä surkeaksi.

  “En nyt ker­takaikki­aan kek­si, mitä riske­jä min­ulle tästä syntyisi.”

  Samat riskit kuin kaik­ista muis­takin ken­ties myöhem­min riko­spaikak­si osoit­tau­tu­vaan tilaan jät­tämistäsi todis­teista, mut­ta varmem­min. Tässäkin on kyse aste-eroista. Lisäk­si tietysti tilo­jen ja ihmis­ten liikku­misen näil­lä keinoin tarken­tunut valvonta.

  Onko tässä kyseessä van­ha kun­non “rehellisel­lä kansalaisel­la ei ole mitään salat­tavaa, ter­ve­tu­loa tark­ista­maan vaatekaap­pi­ni ja tal­lelokeroni” ‑argu­ment­ti?

  Peri­aat­teessa help­poa, “syytön kunnes toisin todis­te­taan”, käytän­nössä ei ihan näin yksioikoista.

  -

  Nyt on ongel­mana kuitenkin se, että käytet­tyäsi tuon bluffiko­rtin ase­tun epäilemään sano­je­si tarkoi­tus­ta monil­ta osin tämänkin merkin­nän osalta. Valitet­tavasti näet osin vieläkin syn­tyy — oikein tai väärin — mieliku­va argu­men­taa­tios­ta pro­vokaa­tion kaut­ta. En tiedä, kuin­ka hedelmäl­listä sel­l­ainen sit­ten lienee.

  Minus­ta se on joka tapauk­ses­sa poli­it­tisen ja merk­i­tyk­sel­lisen keskustelun kannal­ta lievästi san­ot­tuna han­kalaa. On tietysti niin, että ihmisil­lä on taipumus­ta vas­ta­ta pro­vokaa­tioon vastapro­vokaa­ti­ol­la, mut­ta, siitä huoli­mat­ta — jatket­taisi­inko asialinjalla?

  Viileää kuumuut­ta sanoi tämän kaiken kaikki­aan minus­ta hyvin.

 33. Kan­nat­taa muuten kat­soa sci­fi-lef­fa Gat­ta­ca. Biote­knolo­gia kehit­tyy sel­l­aista vauh­tia etten
  lähtisi tekemään mitään “digipäätök­siä” maail­man etunenässä. 

  Mut­ta itse aiheeseen. Halu­taanko suomeen Rosen­gårdin tai Clichy-sous-Boisin kaltaisia lähiöitä? Vai onko Suomel­la jokin salainen resep­ti jol­la sosi­aa­li­nen eriy­tymi­nen ja “white flight” väl­tetään, jos maa­han­muut­toa nos­te­taan edes puoleen Ruotsin tasos­ta? Mik­si poli­itikot eivät keskustele näistä asioista avoimesti?

 34. Osmo kir­joit­ti: Vihol­lisen lavas­t­a­mi­nen syyl­lisek­si on yhtä help­poa nytkin, sil­lä kyl­lähän geneet­tisiä näyt­teitä käytetään rikos­tutkin­nas­sa. jos viet paikalle vihol­lis­esi hiuk­sen ja saatat hänet mil­lään taval­la epäi­lyk­se­nalaisek­si, hius­ta ver­rataan hänen geeninäytteeseensä

  Nykyisel­lään tämä vaatii sen että tiedot ovat jo rek­isteris­sä (ennästään rikolli­nen) tai että saat ohjat­tua huo­maa­mat­ta johtolan­gat halu­a­maasi henkilöön. Tämä kuitenkin on suh­teel­lisen riskaa­belia todis­tei­den määrän ja ohjailun vuoksi.

  Tule­vaisu­u­den ske­naar­ios­sa riit­tää pelkästään se hius paikalle. Poli­isi saa sen itse löytää pitäväk­si johtolan­gak­si. Tai kuin­ka selität sylke­si raiskatun naisen pikku­housu­is­sa, jos et voi todis­taa olleesi tapah­tuma­hetkel­lä muualla.

  Osmo hyvä, täl­laiset kan­nan­otot pitäisi antaa ennen vaale­ja. Nyt meni ääni ihmiselle joka ajaakin asioi­ta joi­ta minä jyrkästi vastustan.

 35. Alek­si,

  Kir­joitit näin: “Joka tapauk­ses­sa palau­tuk­sen täl­laiselle alueelle estäi­sivät jo Suomen kan­sain­väliset sopimusvelvoitteet.”

  Mikä sopimus täs­mäl­lis­es­ti estää rikol­lis­ten karkot­tamisen? Minä olen ollut siinä luu­los­sa, että oma perus­tus­lakimme on se, joka estää rikol­lis­ten karkot­tamisen vaikka­pa sinne Soma­li­aan, mut­ta kv. sopimuk­set kyl­lä sal­li­vat sen.

 36. Ei kai Jus­si H. nyt sen­tään kaikkien ulka­maalais­ten maas­ta sulkemis­es­ta ole puhunut. 

  Huh huh mikä väite.

 37. En nyt oikein hah­mo­ta tätä lauset­ta “Aja­tus rasis­tisin perustein ylläpi­det­tävästä rek­ister­istä on tietysti mah­do­ton kaikil­la tavoilla.”

  Kävin taan­noin Yhdys­val­lois­sa, jos­sa yhtey­dessä otet­ti­in ei-kansalaisil­ta tavanomaiset sor­men­jäl­jet ja val­oku­va. Käytän­nön vaiku­tus on että min­un on kan­taväestöön näh­den kan­nat­ta­mat­tomam­paa ryhtyä rikok­seen suurem­man kiin­ni­jäämis­riskin vuok­si. Laa­jasti tulkiten puu­tu­taan siis yhden­ver­taisu­u­teeni lain edessä, eli vielä laa­jem­min tulkiten ihmisoikeuk­si­in. Jos se ei min­ua miel­lytä, voin jät­tää tulematta.

  Mitään rasis­tisia perustei­ta tuos­sa käytän­nössä ei mielestäni ole. Sor­men­jäl­jen kor­vaami­nen DNA-sor­men­jäl­jel­lä ei muu­ta itse peruskysymys­tä mitenkään.

  Osaako joku selit­tää mikä tarkkaan­ot­taen on syy siihen että Yhdys­val­lois­sa (tai ilmeis­es­ti myös Japanis­sa) maa­han­tuli­jat, jot­ka siis sisältävät myös maa­han­muut­ta­jat voidaan rek­isteröidä, mut­ta Suomes­sa aja­tus on “mah­do­ton kaikil­la tavoilla”.

 38. Kyl­lä ihmisel­lä pitää olla oikeus päät­tää esim. siitä antaako sor­men­jälken­sä jon­nekin tai mui­ta vas­taavia. Kaik­ki, joil­la ei ole mitään salat­tavaa vois vapaae­htois­es­ti käy­dä luovut­ta­mas­sa kaiken mah­dol­lisen itses­tään poli­isin rek­isteri­in. Kuinka­han moni lop­pu­jen lopuk­si kävis?

 39. Muutn USA:ssa ote­taan DNA-näyt­teet per­heeny­hdis­tämistä tavoit­televil­ta. Syy on siinä, että jälkikä­teen on havait­tu vain 20% USA:han yhdis­te­ty­istä per­heistä olleen sukua toisilleen.

  Siis 80% huiput­ti. Karua. Siis yhdis­täjän eli viu­lut mak­sa­neen kannalta.

  Tuos­sa link­ki USA hallinnon sivuille aiheesta.
  Kan­nat­ta vilka­ista maat, joista tule­vi­in per­heeny­hdis­tämisi­in vaa­di­taan nykyään DNA-kokeet aikaisem­pi­en negati­ivis­ten koke­musten perusteella.

  http://www.state.gov/g/prm/refadm/rls/fs/2008/111770.htm

  Suomes­sa­han tietysti mitään vas­taavaa ei voi tapah­tua. Meil­lä hallinto vält­tää muiden tekemät virheet.

 40. “Vil­lelle: jos joku epäilee isyyt­tään, hän voi nytkin tark­istut­taa sen. Ei tuos­ta rek­ister­istä mitään väärän isyy­den seu­lon­ta-ajo­ja tehtäisi. Var­maankin koko rek­isteri sul­jet­taisi­in käytet­täväk­si ain­oas­taan lais­sa tarkoitet­tu­ja tarpei­ta varten, eikä niitä voi olla paljon, kos­ka muis­sa tapauk­sis­sa voidaan aina tehdä tavanomainen geen­itesti ilman mitään rekisteriä”.

  Ongel­ma olisi se kaikkien rek­isterei­den ongel­ma. Poli­i­sisakin on mätiä omenoi­ta, joi­ta voi kiin­nos­taa vilka­ista onko naa­purin Vir­tasen kakaroiden isä todel­la Virtanen. 

  Tämä tieto­jen kaivelu väärinkäyt­töä varten on tapah­tunut läh­es kaikissa peruste­tuis­sa rek­istereis­sä. Luul­tavasti vain jäävuoren huip­pu tapauk­sista on tul­lut julkisuuteen. 

  Sik­si ylipäätään tuol­laiset rek­ister­it ovat epäilyttäviä. 

  Tosin olisi­han siel­lä kaikkea kivaa tietoa vira­nomais­ten kiristyskäyt­töön tule­vaisu­udessa. Jos et urki, niin ker­romme vaimolle­si, että sin­ul­la on avioton lap­si.. Yms.

  Mil­lä taataan tiedon pysymi­nen salassa?

 41. Ainakaan oma tur­val­lisu­ushuoleni helsinkiläisenä ei ole mah­dol­lisen rikok­sen selviämi­nen jälkikä­teen vaan se, että poli­isin näkyvä läs­näo­lo ei kri­it­tis­inä aikoina kri­it­tisil­lä paikoil­la (tyyp­il­lis­es­ti Rauta­tien­tori tak­si­jonoaikaan) ole ollenkaan sil­lä tasol­la, että uskoisin esi­val­lan oikeasti valvo­van yleistä järjestys­tä ja turvallisuutta.”

  Jep. Rikok­sen uhria tuskin läm­mit­tää niin paljon se, että tek­i­jä saadaan kiin­ni jälkikä­teen, kuin se että teko olisi jäänyt tekemättä.

 42. Miten tuol­lainen geenirek­isteri oikein toimii? Pide­täänkö tal­lessa fyy­sistä DNA:ta vai onko jos­sakin tietokoneel­la vain tal­len­net­tuna tieto­ja eri ihmis­ten geenisekvensseistä?

  Jos jälkim­mäi­nen, tieto voidaan kyl­lä halut­taes­sa tal­len­taa sel­l­aiseen muo­toon, että siitä ei selviä muu­ta kuin että vas­taako se jotain ver­tail­tavaa näytet­tä (kryp­tografinen hash-funk­tio). Ei voi­da siis edes tarkastel­la näyt­tei­den samankaltaisu­ut­ta ja päätel­lä suku­laisu­us­suhtei­ta tms. niistä.

 43. Kyl­läpä riit­tää Soin­in­vaaraa haukku­via kom­ment­te­ja! Ja kaik­ki vetoa­vat enem­män tai vähem­män siihen, miten väärin rek­ister­iä voisi käyttää. 

  Itse olen täysin ajatuk­sen kan­nal­la — mut­ta se johtuneekin var­maan siitä, että olen rikos­rek­ister­itön ja lain mukaan elävä suo­ma­lainen nainen, joka toden­näköis­es­ti vain hyö­ty­isi moi­ses­ta rek­ister­istä, kos­ka se saisi joko poten­ti­aalisen raiskaa­jan (oli se sit­ten pelot­ta­va maa­han­muut­ta­ja tai tavalli­nen suomi­junt­ti) miet­timään kak­si ker­taa ennen raiskaus­pu­uhi­in ryhtymistä, tai aut­taisi jäl­keen­päin syyl­lisen kiinnisaamisessa. 

  Huono argu­ment­ti?

 44. Olen kieltämät­tä pet­tynyt tähän Soin­in­vaaran provosointibloginäytelmään.

  Nyt kuka tahansa voi kir­joitel­la blogi­in mitä tahansa, ja jos jut­tu lev­iää käsi­in, niin aina voi sanoa, että tämä oli koepal­lo tai provosoin­tiyri­tys. Vas­tuukysymyk­set ovat sil­lä ikäänkuin kuitattu. 

  Toiv­ot­tavasti Soin­in­vaara ei kokeilul­laan avan­nut net­tikir­joit­telu­un uut­ta Pan­do­ran lipas­ta, eikä tamä tapa yleisty.

 45. Rek­istere­itä alkaa olla joka lähtöön, dna-rek­isterikin on jo ole­mas­sa, toisin se sisältää vain tuomit­tu­ja rikollisia.

  Tieto­tur­va alkaa olla jo nykyisel­läänkin todel­la kyseenalaista. Tieto­tur­vaan kohdis­tuneista rikkeistä ei saa kun­non ran­gais­tus­ta. Tieto­tur­varikok­sista, väärinkäytök­sistä yms. pitäisi saa­da ehdo­ton tuomio, jot­ta kyn­nys “naa­purin kakaroiden isyy­den” tark­istamisek­si nousisi mah­dol­lisim­man suureksi.

 46. Ollaan nyt rehellisiä. Mikä ihmeen bluffi. 

  Osmo Soini­vaara
  Ymmär­rän, että ihmiset pelkäävät poli­isi­val­tio­ta, kun vira­nomaisille ehdote­taan oikeut­ta kuun­nel­la pait­si puhe­lim­ia myös yksi­ty­isiä asun­to­ja, seu­ra­ta, mis­sä kenenkin kän­nykkä liikkuu ja niin edelleen.

  Miten niin ehdote­taan. Polisil­la­han on kuun­telu­oikeudet. Melko laa­jat vielä. Kyl­lä me ollaan niin lähel­lä poli­si­val­tio­ta ettei enem­mästä väliä.
  Viit­taan siihen van­haan sanan­lasku­un mis­sä kamelil­ta tait­tuu selkä tjs.

 47. Kuule Osmo, Hal­la-aho ei ole vaat­in­ut rajo­ja kiin­ni maa­han­muu­tossa. Hän kan­nat­taa valikoivaa työperäistä maa­han­muut­toa. Mus­lim­it sopi­vat siihen vain varsin huonosti.

  Ensin­näkin:

  Naiset syn­ny­tyskonei­ta, per­heet paisu­vat suurik­si. Työvoimaa niistä ei irtoa juuri ollenkaan, ellei ajatel­la, että täs­mänä 80%:a syn­tyneistä on poikia.

  Suomen niinkuin ei ruot­si, nor­jan, tan­skan sosi­aali ns. hyv­in­voin­ti­val­tio ei kestä suuria mus­lim­imääriä. Muut tervetulleita.

  Fak­taa löy­tyy vaik­ka kuin­ka paljon euroopas­ta, ja tääl­lä men­nään samaan puskaa ja kovaa.

  Totu­ushan on se, että esim. Aasian tuon­ti on tavarat ja hyödyk­keet, kuin taas mus­lim­ien ihmiset.

  Jos mus­limei­ta ote­taan suomeen niin:

  pakko­työhön, tietysti rahaa vastaan
  syn­ny­tys max. 3 lasta.
  Jos ei töi­hin niin maas­ta pois.

  Ja turha inistä, että mik­si ei suo­ma­laisille samaa.
  Maa­han­muut­ta­jat eivät ansaitse ensim­mäiseen 5:een vuo­teen mitää samaa kuin suomalaiset.
  Oppi­si­vat ainakin ahk­erik­si, siis mus­lim­it ja afrikkalaiset.

 48. Nellille: kyl­lä, todel­la huono argu­ment­ti. Muu­ta­ma ratkaistu rikos ei kor­vaisi mitenkään niitä tuhan­sia oikeusmurhia jot­ka tuol­lainen rek­isteri aiheut­taisi. Vain isoveli-usko­vaiset voivat pitää täl­laista hyväksyttävänä.

 49. Taitaa olla blo­gin pitäjäkin pelkkä bluffi. Ai että oikein rak­en­sit ansan ulko­maalais­vas­taisille. Just. 

  Niin san­ot­tu­jen oikei­den ja medi­an hyväksymien poli­itikko­jen onkin help­po pyörtää sanomisi­aan täl­lä perus­teel­la. Oden takinkään­tö uno­hde­taan paris­sa päivässä, mut­ta Hal­la-Ahon ja kump­panei­den blo­gei­hin­sa joskus päästämiä lap­suk­sia jak­se­taan kyl­lä muis­tel­la vuositolkulla.

 50. Ja vielä Osmol­ta ääret­tömän huono seli­tys, kos­ka täl­lä taval­la­han saa koh­ta sanoa mitä tahansa, kun­han sen selit­tää uud­estaan kohta…

  Eli tuol­la perus­teel­la, jos nuo sanat olisi lausunut esim. Soi­ni niin vasurit ja vihreät yrit­täi­sivät kieltää koko puolueen.

  On tää mukavaa kuin­ka paljon yksi ihmi­nen voi lait­taa vip­inää vihreisiin:):)

  Lop­putu­loshan tässä ajo­jahdis­sa on, että Vihreät kas­vat­ta­vat Hal­la-ahos­ta tule­vaa äänikuningas­ta eduskun­tavaalei­hin, yhdis­tet­tynä se Soini­in ja lasketun/oletetun PS:n nousun jatku­mi­nen niin uhkaa­vat jo vakavasti vasure­i­ta ja mik­sei vihre­itäkin tule­vis­sa vaaleis­sa, sik­si mel­skataan, kun pelätään.
  Ketä Vihreät pelkäävät?
  Valkoista miestäkö?

 51. Asko Saura:

  Esimerkik­si juuri Euroopan ihmisoikeussopimus kieltää palaut­tamisen maa­han, jos­sa henkilö jou­tu­isi väki­val­lan kohteek­si. Sopimustek­sti ei nimeno­mais­es­ti mainitse kiel­toa palaut­taa ihmistä alueellem mut­ta sään­tö on selkästi ja sito­vasti muo­toil­tu Euroopan ihmisoikeustuomiois­tu­imen oikeuskäytän­nössä. Lähin­nä se on johdet­tu kidu­tuk­sen kieltävästi artik­leas­ta. Kiel­to on kyl­lä vahvis­tet­tua aivan suo­raankin, esimerkik­si YK:n pako­lais­sopimuk­ses­sa, jon­ka osa­puoli Suo­mi myös on.

  Mut­ta olet aivan oike­as­sa, kyl­lä puheena ole­va luovut­ta­mi­nen on myös Suomen lais­sa kiel­let­ty. Jo perus­tus­lais­sa tode­taan, että “ulko­maalaista ei saa karkot­taa, luovut­taa tai palaut­taa, jos hän­tä tämän vuok­si uhkaa kuole­man­ran­gais­tus, kidu­tus tai muu ihmis­ar­voa loukkaa­va kohtelu.”

 52. Osmo Soin­in­vaara: “En pidä hal­la-aho­lais­ten kam­pan­join­nistaan maa­han­muut­ta­jia vas­taan raiskauk­sil­la pelottelemalla.”

  Tämä on ilmeistä. Mut­ta kaikel­la kun­nioituk­sel­la on san­ot­ta­va, että aivan yhtä ilmeistä on, että sil­lä, ettet pidä pelot­telus­ta, ei ole merk­i­tys­tä sen kanssa, että ihmiset tun­te­vat todel­lista pelkoa. 

  Hal­la-aho ei ole “ole­mas­sa” sik­si, kos­ka hän on onnis­tunut pelot­tele­maan ihmisiä. Hän on “ole­mas­sa” sik­si, kos­ka muut eivät tun­nu ymmärtäneen sitä, että niistä asioista, jot­ka pelot­ta­vat, on voita­va puhua. 

  Ei kai tämä nyt niin vaikea asia ole? Vihreä liike lie­nee ole­mas­sa sik­si, kos­ka joukko ihmisiä tun­si huol­ta ja pelkoa ympäristön tuhou­tu­mis­es­ta. Joku avasi suun­sa, samoin ajat­tel­e­vat kerään­tyivät tämän jonkun luokse. Lop­pu ei ole his­to­ri­aa vaan tulevaisuutta. 

  Net­ti mah­dol­lis­taa nykyisel­lään anonyymin osal­lis­tu­misen näi­hin keskustelui­hin. Vira­nomais­puheet “net­ti­ra­sis­min kitkemis­es­tä” yrit­tävät tukkia tätä henkireikää. En suosit­telisi. On parem­pi, että paine pääsee edes jotain kaut­ta ulos. Edelleen on hyvä, että Hal­la-aho yrit­tää ratkaista näitä asioi­ta poli­it­tisen pros­essin kaut­ta. Se ottaa aivoon monia, mut­ta vai­h­toe­hto on paljon huonompi.

 53. Pihvien kyp­symistä tässä odotel­lessa kehoi­tan tutus­tu­maan sel­l­aiseen kir­jal­lisu­u­teen, joka selit­tää holokaustin tai kom­mu­nistien joukko­murhien byrokraat­tisen taus­tan. Nat­sien val­loit­tamis­sa mais­sa moni juu­ta­lainen olisi jäänyt henki­in, jos heitä ei olisi rek­isteröi­ty. Toisaal­ta Bal­ti­as­sa moni jäi henki­in kom­mu­nis­tiselta murhan­hi­mol­ta, kun tarpeek­si tarkko­ja rek­istere­itä ei ollut.

  Mitä kauheaa tuhoa saataisi­in aikaan yhdis­telmäl­lä DNA kaik­ista ja joku rasisti­nen ja murhan­hi­moinen hallitus?

  Jos niin joskus käy, toivon, että tuho kohdis­tuu, vaik­ka en toi­vo, että kohdi­tuu keneenkään, niihin, jot­ka ovat rasis­mia edis­täneet, eli, vaik­ka nim­iä on epävi­isas­ta lausua, Hal­la-Ahoon, ja niihin, jot­ka ovat rek­istre­itä edis­täneet, eli Soin­in­vaaraan, vaik­ka en oikeasti mitään tarkoitakaan vaan pelkästään bluffaan.

 54. Toni Malmiselle:

  “Kai vuosit­tain tapah­tu­vat tuhan­net raiskauks­set ja kymmenet tuhan­net pahoin­pite­lyt (joista osa johtaa kuole­maan, pysyvään hal­vaan­tu­miseen tai aivoin­va­lidi­teet­ti­in) ovat suurem­pi ongel­ma kuin sinän­sä traagiset kouluammuskelut?”

  Tuhan­net raiskauk­set? Mis­tähän tämä lukumäärä on otet­tu? Viime vuon­na (2007) kansalaisuuk­sien Venäjä, Ruot­si, Viro, Soma­lia, Ent. Jugoslavia, Ent, Neu­vos­toli­it­to, Turk­ki, Viet­nam, Irak, Sak­sa omaavien kesken suoritet­ti­in kaikissa kun­nis­sa yhteen­sä 46 raiskaus­ta. Ei sekään ole ihan pieni sum­ma, mut­ta tuhan­sista puhumi­nen on jo ihan naurettava. 

  Fak­tatiedon tarkas­tamista suosit­te­len seu­raavas­ta osoit­teesta: http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=020_polrik_tau_102_fi&ti=Rikokset+ja+niiden+selvitt%E4minen+vuodesta+1980&path=../Database/StatFin/oik/polrik/&lang=3&multilang=fi

  Sitäkin käytet­täessä on muis­tet­ta­va, että vaikka­pa Soma­lien demografinen rakenne (sukupuoli­jakau­ma, ikähaaruk­ka jne.) on täysin eri­lainen kuin suo­ma­lais­ten, joten suo­ravi­ivainen pros­en­tu­aa­li­nen ver­tailu ei ole mah­dol­lista. Sen sijaan absolu­ut­tiset lukumäärät näkyvät, ja lien­nyt­täväm­mät noin paina­jais­maisi­in lukumääri­in pää­tynei­den pelkoja. 

  Pahoin­pite­lyjä tapah­tuu samo­jen ryh­mien toimes­ta ylöspäin pyöris­tet­tynä 1000. Törkeitä pahoin­pite­lyjä 131. Iso­ja luku­ja nuokin, mut­ta kym­menistä­tuhan­sista puhumi­nen on taaskin aivan täyt­tä liioittelua.

 55. Lisät­täköön tähän, että pidän jotain laa­jo­ja kon­trol­li­toimen­piteitä, karkoi­tu­sop­er­aa­tioi­ta, selän kään­tämistä kan­sain­väliseltä yhteisöltä tai laa­jo­ja ihmisoikeusloukkauk­sia _hieman_ ylim­i­toitet­tuna toime­na vas­tauk­sen alle 50 raiskauk­seen. Jokainen raiskaus on tietysti liikaa ja vaka­va rikos. 

  Mut­ta ehkäisykeinoina keinoina poli­isin nor­maal­i­toimet, paran­nuk­set sopeut­tamis­poli­ti­ikkaan ja tehokkaampi tutk­in­ta lienevät realistisempia.

 56. Vai onko Suomel­la jokin salainen resep­ti jol­la sosi­aa­li­nen eriy­tymi­nen ja “white flight” väl­tetään, jos maa­han­muut­toa nos­te­taan edes puoleen Ruotsin tasosta? 

  Suomen salainen resep­ti on äärim­mäisen suo­ma­laisvi­hamieli­nen hallintomme; suo­ma­lainen on aina väärässä ja suo­ma­lainen mak­saa aina. Kun rahat lop­pu­vat, lop­puu tämä sopuisa yhteiselokin. Sitä ennen kyl­läkin poli­itikot ovat tehneet ver­rat­toman tilin, ja jäähän kansalle sen­tään punav­ihreän lois­teen tuo­ma mieli­hyvä. Kel­paa sitä sit­ten raataa ja konkreet­tista velkaa maksella.

 57. Osmo hyvä,

  Aja­tus DNA-rek­ister­istä on kan­natet­ta­va, ja alku­un voisi päästä otta­mal­la tal­teen tiedot maa­han­muut­ta­jien osalta. On han­kala nähdä, mik­si maan kat­tavaa rek­ister­iä koko väestöstä ei koot­taisi, niin paljon siitä olisi ilmeisiä hyötyjä.

  Sit­ten (en toki neu­vo): ei paran­na oman argu­men­taa­tion uskot­tavu­ut­ta, jos väit­tää muiden esit­tävän jotakin, jota selvästi ei ole esitet­ty. Jälkipaikkailu jät­tää avut­toman kuvan. Ns. maa­han­muut­tokri­it­tiset eivät (sup­pea havain­toni) yleen­sä vaa­di Suomen rajo­jen sulkemista saati tääl­lä ole­vien ihmis­ten diskrim­i­noin­tia etnisen alku­perän joh­dos­ta. Yleen­sä tun­nu­taan vaa­dit­ta­van jotakin tolkkua sekä ter­mi­nolo­giaan (pako­laiset, maa­han­muut­ta­jat, EU-kansalaiset jne) että niihin perusteisi­in, joil­la päätetään eri­laisia ryh­miä ottaa Suomeen. Keskustelun tulisi kulkea asial­lisel­la ja kiihkot­toma­l­la tasol­la, kos­ka edessä voi olla vaka­va paik­ka tääl­läkin. Olisi var­maan hyvä, että poli­it­tiset valin­nat olisi tehty asial­lisen ja avoimen kansalaiskeskustelun perus­teel­la niin, että ratkaisuil­la olisi aidosti kansalais­tu­ki takanaan. Muuten on ennen­pitkää huonot housus­sa, kuten Savos­s­apäin kuu­lu­vat sanovan. Bluffailu ei kan­na­ta tässäkään asi­as­sa, millekään puolueelle.

 58. Sitä pait­si kun rasis­mista ja USA:sta puhutaan ihmisen ihonväri/rotu/etnisyys on siel­lä henkilötiedois­sa mukana. Suomes­sa täl­lainen rotuerot­telu on onnek­si kiel­let­ty. Pas­sis­sakaan ei lue uskontoa.

 59. Sek­suaalirikok­sia oli yhteen­sä Suomes­sa vuon­na 2007 2 326, poli­isin tietoon tullei­ta siis. Raiskauk­set ja pakot­tamiset sukupuoliy­htey­teen 739.

  Selvitet­tyjä, soma­lialais­ten tekemiä oli 6.

  Kuusi. Ja tämä oikeut­taa sen retori­ikan, jos­sa soma­leista puhutaan jotenkin eri­tyis­es­ti raiskauk­si­in ryhtyvänä ihmis­ryh­mänä? Nau­rat­taisi, jos se ei olisi niin törkeää. 

  Turkki­laisille, se toinen “kauhean yliedustet­tu” ryh­mä tämä sama luku oli 7.

 60. Minus­ta oli epämiel­lyt­tävää antaa sor­men­jälkeni kun kävin taan­noin Yhdys­val­lois­sa. Annoin kuitenkin. Sylk­inäyt­teen antamista sen sijaan olisin harkin­nut pitkään ja har­taasti, vaik­ka anta­mat­ta jät­tämi­nen olisi merkin­nyt matkan peruuntumista.

  Mis­täkö ero? Kun annan sor­men­jälkeni, tiedän minkä ver­ran infor­maa­tio­ta annan. Jos annan sylk­inäyt­teen, en voi sitä samal­la var­muudel­la tietää. Sylk­inäyt­teistä on mah­dol­lista selvit­tää myös niitä perin­nöl­lisiä sairauk­sia jne; jou­tu­isin siis luot­ta­maan siihen, että siitä otet­taisi­in tal­teen vain geneet­ti­nen sor­men­jäl­ki. Yhdys­val­loista kun on puhe, en luul­tavasti luot­taisi. Luot­taisinko­han Suomessakaan?

  Tässä on vähän saman­tyyp­pinen ongel­ma kuin sähköisen äänestyk­sen kanssa: asian käytän­nössä hoitavil­la yri­tyk­sil­lä on liian suuret mah­dol­lisu­udet väärinkäytök­si­in, eikä läpinäkyvyyt­tä voi taa­ta mil­lään. Väärinkäytök­si­in ei tarvi­ta hir­muhal­li­tus­ta eikä edes kor­rup­toitunei­ta virkamiehiä, tarvi­taan vain kor­rup­toitunut yri­tys, joka hoitaa vira­nomais­ten asioi­ta ja jota ilman ei käytän­nössä tul­la toimeen.

 61. ‘Tuhan­net raiskauk­set? Mis­tähän tämä lukumäärä on otet­tu? ‘(Jarkko)
  Aika yleis­es­ti käytössä on jokin Stet­son-Har­ri­son metodil­la tuotet­tu arvio 15 000 raiskauk­ses­ta Suomes­sa vuosit­tain, joista vain mur­to-osa rapor­toitaisi­in poli­isille. Krim­i­nolo­gias­sa puhutaan piilorikol­lisu­ud­es­ta. Toni Malmi­nen ei tuos­sa yllä kom­men­tis­saan sanonut maa­han­muut­ta­jista mitään.

 62. Jarkkolle:

  Malmi­nen käsit­tääk­seni viit­tasi kaikki­in Suomes­sa tehty­i­hin raiskauk­si­in, joi­ta viit­taa­masi tilastopalvelun mukaan poli­isin tietoon tuli vuon­na 2007 yhteen­sä 739 kap­palet­ta (pahoin­pite­ly­itä 22 648). Siis­pä Malmisen heit­tämät lukumäärät ovat oikea­ta suuruusluokkaa.

  Jos näin suuria luku­ja saataisi­in merkit­tävästi pienen­net­tyä geneet­tisen sor­men­jälkirek­isterin avul­la, ei hin­nal­la lienisi kovin suur­ta merk­i­tys­tä ole­van. Kysymys onkin estääkö suurem­pi kiin­ni­jäämisen ris­ki pahoin­pite­ly­itä ja raiskauksia?

  Itse en kok­isi ongel­mana antaa DNA-näytet­täni val­tion säilytettäväksi.

 63. “Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jille tarkoite­tus­ta geneet­tisen sor­men­jäl­jen rek­ister­istä oli tietysti pelkkä bluffi, jon­ka tarkoituk­se­na oli saa­da “ulko­maalaiskri­it­tiset” ker­tomaan kan­nat­ta­vansa sitä. Aja­tus rasis­tisin perustein ylläpi­det­tävästä rek­ister­istä on tietysti mah­do­ton kaikil­la tavoilla.”

  En ole ottanut mitään kan­taa asi­aan. Mut­ta yksi kommenti:

  Väite että Suomeen saa­puvil­ta ulko­maalaisil­ta dna-testin otta­mi­nen on rasis­mia on outo.

  Ei kai ulko­maalaisu­us ole mikään rotu ?

  Toisaal­ta saa kai Suomen val­tio muutenkin ulko­maalaisia tarkas­taa hiukan tarkem­min kuin maan kansalaisia ?

  Jos dna-testien teosta ulko­maalaisille on jotain etua Suomen kansalle niin siitä vain ! Jos etua on eri­tyis­es­ti tiet­tyä kansalaisu­ut­ta ole­vien ulko­maalais­ten tes­taamis­es­ta niin siitä vaan !

 64. Taas nähti­in ettei edes Vihrei­den ns. vakavas­tiotet­tavin edus­ta­ja ole kovin vakavas­tiotet­ta­va. Aika onneton­ta pelleilyä kom­men­toi­da ja sit­ten selitel­lä etten mä oikeesti, yritin vaan nat­se­ja naruttaa.

  Saman­lais­ta­han Vihreiltä on nähty jatku­vasti. Päästävät suus­taan total­i­taarista aja­tus­maail­maansa vahin­gos­sa vähän liikaa, ja selit­televät sit­ten tulleen­sa väärinymmärretyiksi.

  Vihreät on todel­lakin las­ten ja lapsen­mielis­ten puolue. Real­is­mia ja oikei­ta argu­ment­te­ja ei ole, mut­ta ihqu­ja asioi­ta pitää ajaa vaik­ka väk­isin. Hin­nal­la ei ole väliä, kun aina ennenkin joku muu on mak­sanut kaiken. Ja jos joku on eri mieltä niin se on tyh­mä ja se pitää vaientaa.

 65. DNA-tutkimuk­sien ansios­ta on USA:ssa päädyt­ty vapaut­ta­maan usei­ta syyt­töminä tuomit­tu­ja. Teknisen rikos­tutkin­nan menetelmien edis­tyessä kaikkien oikeustur­va paranee.

 66. Einku:
  “Miten tuol­lainen geenirek­isteri oikein toimii? Pide­täänkö tal­lessa fyy­sistä DNA:ta vai onko jos­sakin tietokoneel­la vain tal­len­net­tuna tieto­ja eri ihmis­ten geenisekvensseistä?”

  DNA-sor­men­jäl­jessä ei ole lainkaan sekvenssi­ti­etoa. Sor­men­jälkeä tehtäessä määritetään tiet­ty­jen voimakkaasti vai­htele­vien DNA-aluei­den pitu­udet. Jokaisel­la ihmisel­lä näi­den DNA-aluei­den pituuk­sien yhdis­telmä on uni­ik­ki, joten hänet voidaan sen avul­la yksiselit­teis­es­ti tun­nistaa. Myös läheiset suku­laisu­us­suh­teet saa täl­lä menetelmäl­lä selville. 

  Alueet, joiden pitu­ut­ta DNA-sor­men­jälkeä tehtäessä mitataan, eivät sisäl­lä mitään geneet­tis­es­ti koodaavaa infor­maa­tio­ta. Toisin sanoen, ei mitään sel­l­aista, jon­ka avul­la voitaisi­in päätel­lä jotain yksilön perin­nöl­li­sistä omi­naisuuk­sista, sairauk­sista, y.m. Rek­isteri olisi siis mah­dol­lista toteut­taa niin, että sinne tulisi vain tämä tun­nis­tuk­sen mah­dol­lis­ta­va ja suku­laisu­us­suh­teet pal­jas­ta­va sor­men­jäl­ki, eikä mitään muu­ta geneet­tistä informaatiota.

 67. Alek­si Kärkkäi­nen kir­joit­ti 17.11.2008 kel­lo 13:21

  “Peri­aat­teessa on melkein sama onko tyh­mä vai näyt­teleekö sellaista.”

  Minus­ta taas on iso ero siinä, onko fik­su vai näyt­teleekö sellaista.

 68. HS: Osmo Soin­in­vaara: “Yhteistyöstä Hal­la-ahon kanssa tulee vaikeaa”

  Oletko muuten Osmo ken­ties keskustel­lut Jus­si Hal­la-ahon kanssa ja tul­lut tähän johtopäätök­seen vai oletko vain ennakkolu­u­loinen ja suvaitsematon?

 69. Olen Aaku­lan kanssa samaa mieltä. 

  Eihän Suomes­sa tarvitse olla samo­ja oikeuk­sia ulko­maalaisille kuin oman maan kansalaisille eikä olekaan. Ei se ole mitään rasis­mia, jos rajoil­la on eri­laisia tur­va­toimia, joiden tarkoi­tus on suo­jel­la kansalaisia. 

  Rasis­tisek­si asian tietysti tek­isi näyt­teen otta­mi­nen vain tiety­iltä kansal­lisuuk­sil­ta. Mut­ta jos se otet­taisi­in kaik­il­ta ulko­maan eläviltä, niin en näe asi­as­sa mitään moraal­ista ongelmaa. 

  Hin­nas­ta vielä sen ver­ran, että raiskaus pros­essi­na tutkin­nas­ta oikeu­denkäyn­tien kaut­ta ulosot­toon vankein­hoidon ja uhrin ter­api­akus­tan­nuk­sia uno­hta­mat­ta on hel­posti kym­me­nien tuhan­sien lasku veronmaksajille.

  Eli jos nyt muu­tami­akin raiskauk­sia sit­ten estetään tai rikospros­es­sia nopeutetaan, niin saat­taapi kan­nat­taakin nämä näytteet. 

  Mut­ta en nyt vieläkään ota kan­taa asi­aan. Pohdiske­len vain.

 70. Pikku p kir­joit­ti: “Vihreät on todel­lakin las­ten ja lapsen­mielis­ten puolue. Real­is­mia ja oikei­ta argu­ment­te­ja ei ole, mut­ta ihqu­ja asioi­ta pitää ajaa vaik­ka väk­isin. Hin­nal­la ei ole väliä, kun aina ennenkin joku muu on mak­sanut kaiken. Ja jos joku on eri mieltä niin se on tyh­mä ja se pitää vaientaa.”

  Ikävä kyl­lä min­un on Vihrei­den jäse­nenä ja äänestäjänä olta­va pitkälti samaa mieltä, ainakin Vihrei­den julkisen argu­men­taa­tion perus­teel­la. Lähin­nä Soin­in­vaara aidosti pohtii ja argu­men­toi, mon­et muut kovan tason vihreät keskit­tyvät fraa­sei­hin ja toisaal­ta leimaa­maan asial­lisetkin kyseenalais­ta­jat jotenkin rasis­tisik­si. Suvait­se­vaisu­u­teen liit­tyvät paradok­sit sivu­ute­taan ja keski­tytään suvait­se­maan pahin­takin suvait­se­mat­to­muut­ta ham­paat irvessä, kun­han se vain ei ole suo­ma­lais­ten omaa suvaitsemattomuutta.

  Vihrei­den puolue tarvit­see lisää selkeää ajat­telua, älyl­listä rehellisyyt­tä ja omien peri­aat­tei­den johdon­mukaista ajamista tai pian sille nau­ra­vat harakatkin.

 71. Täy­tyy tode­ta, että täl­lä blogikir­joituk­sel­la Osmo Soin­in­vaara sai kään­net­tyä entisen äänestäjän­sä ikuisek­si vihol­lisek­seen. En ole tähän asti ymmärtänyt Soin­in­vaaran kan­nat­ta­van fasis­tista ja autoritääristä val­tio­ta, jos­sa yksilön vapaudet ja itsemääräämisoikeus, jot­ka muo­dosta­vat demokra­t­ian yti­men, voitaisi­in ohit­taa pienen rikol­lisjoukon tuomitsemiseksi.
  Soin­in­vaara tun­tuu uno­hta­neen kokon­aan, että oikeus yksi­ty­isyy­teen on perus­tus­lakimme eräs keskeisim­mistä kohdista, eikä aja­tus per­imämme tal­teenootamis­es­ta val­ti­ol­liseen rek­isteri­in todel­lakaan tue tätä arvokas­ta periaatetta.
  Yhdenkään hir­muhallinnon ei tarvitse tul­la val­taan, jos jo ole­mas­saol­e­va hallinto pakot­taa ihmiset anta­maan bio­metrisiä tun­nis­tei­ta itses­tään. Val­tio, joka lähtöko­htais­es­ti pitää jokaista omaa kansalais­taan poten­ti­aalise­na rikol­lise­na, ei enää ansaitse olemassaoloaan.
  Olen myös täysin eri mieltä siitä, että val­tion rajo­jen sulkem­i­nen olisi rankem­pi toimen­pide kuin DNA-rek­isterin muo­dost­a­mi­nen. Val­tion velvol­lisu­us on ennenkaikkea varmis­taa omien kansalais­ten­sa vapaus, ihmis- ja itsemääräämisoikeudet. Mikään muu päämäärä ei voi ajaa tämän edelle. Muiden maid­en kansalais­ten vapaus ja oikeudet eivät mis­sään tapauk­ses­sa ole vähempiar­voisia, mut­ta niistä huole­htimi­nen on taas hei­dän val­tion­sa tehtävä.

 72. Ai että nyt sit­ten pitääkin johonkin valvon­taan kuu­lua koko kansa taik­ka valvon­ta on rasis­tista? Se tarkoit­taa vain yhtä asi­aa Osmoseni: olet törkeä rasisti!

  Tuossa,!ei niin kauan aikaa sit­ten ehdot­telit aika vakavis­sasi erään väestön­ryh­män liikkei­den jatku­vaa seu­ran­taa elek­tro­n­is­es­ti GPS perus­tais­es­ti 24/7. — Yksityisautoilijoiden! 

  olet sinä aika tuulivi­iri, kun vai­h­dat mielip­iteitäsi ja arvo­jasi jatku­vasti riip­puen puheenai­heesta ‑olet pelkkä epälu­otet­ta­va rasisti joka puhuu arvoista mut­ta vai­h­taa niitä aina tilaisu­u­den tullen!

 73. “Eräs ongel­ma voi tul­la. Meil­lä on yksin­huolta­jaäite­jä, jot­ka eivät tiedä tai eivät halua ker­toa, kuka on lapsen isä. Jotkut tekevät tämän saadak­seen ela­tus­tukea kunnal­ta. Täl­lä rek­ister­il­lä isä kyl­lä löy­ty­isi. Tätä joku voi pitää hyvänä, toinen huonona asiana.”

  Oliko tämäkin mielipi­de pro­vo vai aidosti sin­un? Harv­inaisen type­rä joka tapauksessa.

 74. Lois­ta­va idea. Varmistit ainakin min­un ääneni geen­itesti asen­teesi johdosta.

 75. Einku kir­joit­ti:
  “Miten tuol­lainen geenirek­isteri oikein toimii? Pide­täänkö tal­lessa fyy­sistä DNA:ta vai onko jos­sakin tietokoneel­la vain tal­len­net­tuna tieto­ja eri ihmis­ten geenisekvensseistä?”

  Näyte ote­taan ihmis­es­tä (esimerkik­si syl­jestä, tai kar­voista, tai ver­estä), näyt­teestä lue­taan lab­o­ra­to­rios­sa tiet­ty­jen geen­imerkkien tiedot, ja nämä tiedot tal­lete­taan tietokoneelle tietokantaan.

  Alku­peräi­nen, ihmis­es­tä otet­tu fyysi­nen näyte voidaan sit­ten joko tuho­ta, tai säi­lyt­tää pakastet­tuna, ihan kum­min halutaan.

  Jos fyysi­nen näyte säi­lytetään pakastet­tuna, se on mah­dol­lista myöhem­min kaivaa esi­in ja lukea siitä sel­l­ais­tenkin geen­imerkkien tieto­ja, joi­ta alun­perin ei luettu.

 76. Kum­mallista, että hyvän­tah­toisen siiselin näköisen entisen kirkkoslaavin opet­ta­jani fik­saa­tio mustien miesten raiskailui­hin Kaisaniemen puis­tossa näyt­tää näinä päiv­inä määrit­tävän Suomen poli­it­tisen diskurssin. Todel­la outoa.

 77. Min­ul­la särähti myös silmään tuo Anun mainit­se­ma Osmon käsi­tys yksin­huolta­jaäidestä, joil­la on jokin syy olla ker­tomat­ta tai selvit­tämät­tä lapsen­sa isyyttä. 

  Aika kova­p­in­tainen nainen saa olla, jos 120 euron takia (per kuukausi) kieltää isää kysyvältä lapseltaan isän. Jokainen lap­si kysyy jos­sain vai­heessa “kuka mun isi on?” Veikkaan siis näi­den nais­ten toimin­nalle kyl­lä ihan mui­ta syitä. 

  Enpä tunne tuol­laisia Osmon kuvailemia naisia, mut­ta ehkäpä Osmo sit­ten tuntee?

  Val­tu­u­to­työsken­telystä:

  Minä en ymmär­rä tuol­laista asen­net­ta ollenkaan, että tapaa­mat­ta ihmistä jo ounastelee, että hänen kanssaan yhteistyö ei tule suju­maan. Ei tarvitse olla nai­ivi posi­ti­ivisen ajat­telun lip­pu­lai­va ajatel­lak­seen kuitenkin toisin ilman noin vahvo­ja kiel­teisiä ennakkokäsityksiä. 

  Yhteistyö on vuorovaiku­tus­ta. Hal­la-aho ei voi yksin tehdä yhteistyöstä rakentavaa.

 78. Mitä sit­ten?

  Tapauk­si­in liit­tyy häpeää, isä on usein toisaal­la avios­sa tms. Tiedän tapauk­sen, jos­sa lapsen isä onkin isän veli. Tätä lapselle ei ole ker­rot­tu.. “isä” kyl­lä tietää. Ei täl­laisia tapauk­sia halu­ta virallistaa. 

  Väi­tit, että mon­et naiset pimit­tävät lapsen isän rahan takia. Väitän toisin, mut­ta kumpikaan meistä ei voi toden­taa tätä mitenkään. Eli jätetään tähän.

 79. Aika pet­tynyt joutuu ole­maan. Type­r­ää väit­tää edes kär­jistämis­tarkoituk­ses­sa Hal­la-Ahon kan­nat­ta­van rajo­jen sulkemista ulko­maalaisil­ta. Hal­la-Aho on kuitenkin näh­nyt paljon vaivaa ker­toes­saan oman näke­myk­sen­sä maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan ja eri­tyis­es­ti perustel­lut kan­tansa huolel­lisem­min kuin poli­ti­ikas­sa on näh­nyt kenenkään tekevän. 

  Tästä syys­tä toivoisi, että vas­ta-argu­men­tit ja lain­auk­set oli­si­vat rehel­l­lisiä ja perusteltuja. 

  Paha rimanal­i­tus Osmol­ta, jota olen jo pidem­pään jos­sain määrin arvostanut.

 80. Min­ua hie­man ihme­tyt­tää, mitä kaikkea ihmiset ilmeis­es­ti kuvit­tel­e­vat DNA-tieto­jen mah­dol­lis­ta­van. Onko tässä kyseessä se, että kos­ka ei tiede­tä mitä DNA-tun­nis­teet ovat, kuvitel­laan että ne ovat joku taikakeino jol­la pystyy ihan kaikkeen?

  Eri­tyis­es­ti, kun Osmo rajasi että DNA:sta luet­taisi­in vain tun­nis­temiseen kel­paavia tieto­ja, mut­ta eri­tyis­es­ti ei luet­taisi geenei­hin liit­tyvieä tieto­ja, ja siten ei siis myöskään perin­nöl­lisi­in sairauk­si­in mah­dol­lis­es­ti liit­tyviä tietoja.

  Sat­un­nainen vihreä kirjoitti:
  “Sopivia “katoa­maan” laitet­tavia löy­de­tään tietysti ilman rek­ister­iäkin, mut­ta epävarmemmin.”

  Mitenkähän DNA-rek­isteri mielestäsi aut­taisi ihmis­ten löytämisessä? Eikös nykyisessä väestörek­isteris­sä ole­vat osoitetiedot ole paljon helpom­pi tapa löytää ihmisiä?

  Ville Häkki­nen kirjoitti:
  “että oikeus yksi­ty­isyy­teen on perus­tus­lakimme eräs keskeisim­mistä kohdista, eikä aja­tus per­imämme tal­teenootamis­es­ta val­ti­ol­liseen rek­isteri­in todel­lakaan tue tätä arvokas­ta periaatetta.”

  Ville, vas­tus­taisitko sor­men­jälkirek­ister­iä yhtä rai­vokkaasti, vai onko DNA-tun­nist­a­mi­nen mielestäsi jotenkin yksi­ty­isyyt­tä vaaran­tavam­paa kuin sormenjälkitunnistaminen?

  Eikö kaikkein helpoin tapa ihmisen tun­nistamiseen ole kasvo­val­oku­va, ja sel­l­aisen­han val­ti­olle luovut­taa jokainen pas­sia, ajoko­rt­tia tai kuval­lista henkilöko­rt­tia hakeva?

  Ville, onko sin­ul­la joku eri­tyi­nen syy pitää DNA-tieto­ja (Osmon kuvaa­mal­la taval­la vain tun­nistamiseen rajat­tu­ja) sor­men­jälk­iä ja kasvo­val­oku­via vaar­al­lisemp­ina? Vai vas­tus­tako DNA-tieto­ja vain sik­si että kaik­ki tun­tem­aton pelottaa?

  Käsit­tääk­seni ain­oa ero Osmon kuvaa­man DNA-rek­isterin, ja sor­men­jälkirek­isterin välil­lä on tuo M. Turusen mainit­se­na, että DNA-rek­ister­iä läpikäymäl­lä voi selvit­taa biol­o­giset suku­laisu­us­suh­teet, ja sor­men­jälkirek­ister­istä ei.

 81. Janne kir­joit­ti:
  “Tai kuin­ka selität sylke­si raiskatun naisen pikku­housu­is­sa, jos et voi todis­taa olleesi tapah­tuma­hetkel­lä muualla.”

  No, kuin­ka nykyään selit­täisit jos käyn­tiko­rt­tisi löy­ty­isi raiskauk­sen, tai ryöstön, tai murhan, riko­spaikalta? Tai ostoskuittisi?

  Ehkä joku tosi­aan keräisi kaduil­ta sylkeä jät­tääk­seen vääriä johtolanko­ja. Mut­ta eikö joku voi yhtä hyvin kerätä roskik­sista käyn­tiko­rt­te­ja tms.?

 82. Hei Osmo,

  väit­teesi siitä, että Jus­si Hal­la-Aho halu­aa Suomen rajat kiin­ni, on naurettava.

  Suosit­te­lenkin jokaiselle tätä Osmon blo­gia luke­valle tutus­tu­maan Jussin blogi­in, mis­sä argu­men­toin­nin perus­teena käytetään fak­to­ja, eikä mus­ta-tun­tuu-heit­to­ja. Heit­to­ja, joi­ta on jälkikä­teen help­po siteer­a­ta bluffeik­si ja vit­seik­si, eiksjeh? 🙂

 83. tomp­peli kirjoitti:
  “Nat­sien val­loit­tamis­sa mais­sa moni juu­ta­lainen olisi jäänyt henki­in, jos heitä ei olisi rekisteröity.”

  Eikös Suomes­sa jo ole vira­nomaisil­la rek­ister­it jois­sa on ihmis­ten nimet, osoit­teet, äidinkielet, kansalaisu­udet, uskon­tokun­nat ja kasvo­val­oku­vis­takin jäänee kopi­o­ta poli­isille pas­sia tai ajoko­rt­tia hakiessa?

  Eiköhän nuo Suomes­sa ole­mas­sa ole­vat rek­ister­it ole paljon kat­tavampia kuin aikanaan nat­sien val­loit­tamis­sa mais­sa olleet rekisterit?

  “Mitä kauheaa tuhoa saataisi­in aikaan yhdis­telmäl­lä DNA kaik­ista ja joku rasisti­nen ja murhan­hi­moinen hallitus?”

  Niin, mitä tuhoa DNA-tiedoil­la oikein luulisit saatavan?

  Eikö nuo jo ole­mas­saol­e­vat tiedot nimistä, osoit­teista, uskon­noista, äidinkielestä, ja vaik­ka verotiedot olisi paljon hyödyl­lisem­piä hirmuhallinnolle?

  Mihin se hir­muhallinto DNA- tai edes sor­men­jälk­i­ti­eto­ja noiden kaikkien ole­mas­sa ole­vien tieto­jen lisäk­si oikein halu­aisi tai voisi käyttää?

  Olisiko tässä mah­dol­lis­es­ti kyse siitä että et tiedä mikä DNA on, ja kaik­ki tun­tem­aton pelottaa?

 84. Keskustelu kiehuu ja kuo­huu blo­gos­fääreis­sä, lehtien keskustelu­pal­stoil­la, eri jär­jestö­jen forumeil­la, sähkö­pos­tilis­toil­la, mut­ta ikävä kyl­lä pääasi­as­sa täysin aiheen sivus­ta (“sanoiko niin vai näin”, “on rasisti, eipäs ole”, jne.)

  Kuten on jo muu­ta­maan ker­taan aiem­minkin san­ot­tu, niin tämä hömp­pä on help­po lopet­taa: ottakaa joku käsit­te­lyyn Hal­la-ahon kir­joi­tus tai pari ja osoit­takaa se kaik­in­puolin pupuk­si. Mikäli H‑a:lla ovat fak­tat täysin hukas­sa tai hän suo­ras­taan vale­htelee, sitä helpom­paa­han hänen kyyky­tyshän pitäisi olla, eikö niin?

  Vaik­ka tämänkin blogimerkin­nän aloit­tanut “raiskauk­seenyl­ly­tys” merk­in­tä voisi olla hyvä koh­ta aloittaa:

  http://www.halla-aho.com/scripta/monikulttuurisuus_ja_nainen.html

 85. Tiedemies, en löytänyt täs­mälleen samo­ja luku­ja kuin sinä, mut­ta käytin esimerkin vuok­si seuraavia: 

  selvitet­tyjä sek­suaalirikok­sia 1917
  kansalaisu­us Suo­mi 1782
  kansalaisu­us Soma­lia 12

  Suomes­sa asuu henkilöitä, joiden syn­tymä­maa on Suo­mi yhteen­sä 5 097 956 ja Soma­lia 5 802.

  Pikaises­ti kat­soin suh­teel­lis­ten osuuk­sien testil­lä eron ole­van tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevä 1 % merk­it­sevyys­ta­sol­la, joten ei sitä noin vain voi ohittaa.

  Laskel­mas­sa on ongel­mansa datan takia ja turkki­lais­ten luvut ovat tosi­aan rumemmat.

 86. Tässäkin blo­gis­sa vaa­di­taan sähkö­pos­tiani, mut­ta tässäkään ei maini­ta mihin tarkoituk­seen, anonyyminähän tääl­lä moni yrit­tää kir­joit­taa, mut­ta ainakin Word­Press kerää tietojanne.

  Minä olen sen ver­ran outo että odotan maail­man­paloa ja suosin kehi­tys­tä ja kon­trol­lia ja halu­aisin ottaa poli­i­seil­ta tuliaseet pois.

  Minus­ta täl­lainen dna-sor­men­jälkirek­isteri olisi lois­ta­va. Ja kuten aiem­minkin on mainit­tu, myös rek­isterin käyt­töä voidaan kon­trol­loi­da, eli sen käytöstä jäisi aina jäl­ki. Rikosten tutk­in­ta helpot­tuisi helkkaristi, kun ei tarvitse etsiä sen ja sen näköistä henkilöä joka liikkui alueel­la siihen ja siihen aikaan… 

  Enkä oikein jak­sa pelätä tuol­laisia mitä jos tulee hir­mudik­tatu­uri kysymyk­siä kuten en kauheasti ole antanut aikaani ajatuk­selle mitä jos Hitler olisi voit­tanut, enem­män itse asi­as­sa olen käyt­tänyt aivoka­p­a­siteet­tiani miet­tien että jos mete­ori­it­ti putoaa päähäni.

  Hin­taa kukaan ei ole kom­men­toin­ut. Olisi haus­ka tietää mitä sel­l­ainen mak­saisi. Tuo suuron­net­to­muus­tun­nis­tus olisi mah­ta­va höy­ty. Suo­ria hyö­tyjä vain näen rekisteristä…

 87. Soin­in­vaara: “Onhan se nyt kuitenkin toimen­piteenä kevyem­pi kuin Suomen rajo­jen sulkem­i­nen ulkomaalaisväestöltä.”

  Mis­sä ja kuka on vaat­in­ut Suomen rajo­jen sulkemista ulko­maalaisväestöltä? On joku muukin kom­menteis­sa ihme­tel­lyt samaa. 

  Nämä jututhan alkaa elää näköjään ihan omaa todel­lisu­ut­ta. Vai onko Odenkin tarkoi­tus lietsoa
  anti-hal­la-aho hys­te­ri­aa itse kek­si­tyin argumentein?

 88. “Ville, vas­tus­taisitko sor­men­jälkirek­ister­iä yhtä rai­vokkaasti, vai onko DNA-tun­nist­a­mi­nen mielestäsi jotenkin yksi­ty­isyyt­tä vaaran­tavam­paa kuin sormenjälkitunnistaminen?
  Eikö kaikkein helpoin tapa ihmisen tun­nistamiseen ole kasvo­val­oku­va, ja sel­l­aisen­han val­ti­olle luovut­taa jokainen pas­sia, ajoko­rt­tia tai kuval­lista henkilöko­rt­tia hakeva?
  Ville, onko sin­ul­la joku eri­tyi­nen syy pitää DNA-tieto­ja (Osmon kuvaa­mal­la taval­la vain tun­nistamiseen rajat­tu­ja) sor­men­jälk­iä ja kasvo­val­oku­via vaar­al­lisemp­ina? Vai vas­tus­tako DNA-tieto­ja vain sik­si että kaik­ki tun­tem­aton pelottaa?”

  Kyl­lä, vas­tus­tan samal­la tavoin sor­men­jälkirek­ister­iä, jos en nyt rai­vokkaasti, niin ainakin yhtä vakaasti. Lähtöko­htais­es­ti val­tion ei tule puut­tua yksilön oikeuk­si­in eikä yksi­ty­isyy­teen mil­lään tapaa, ellei tämän toim­inta loukkaa muiden oikeuk­sia. Ehdotet­tua DNA-rek­ister­iä lähdet­täisi­in toteut­ta­maan sen ole­tuk­sen perus­teel­la, että jokainen kansalainen on poten­ti­aa­li­nen rikolli­nen. Täl­laista val­tio­ta en suos­tu tuke­maan sen parem­min kuin sel­l­aista henkilöäkään, joka epäilee rehellisyyttäni.
  DNA-rek­isterin toim­inta­pe­ri­aat­teessa ei ole min­ulle mitään olleel­lisen uut­ta tai epä­selvää, vaan kyse on demokraat­tisen val­tion ja yksilön­va­pauk­si­in säi­lyt­tämiseen liit­tyvistä asioista.
  Ymmärtääk­seni Soin­in­vaara puhuu lisäk­si koko kansan kat­tavas­ta DNA-rek­ister­istä, enkä löy­dä tek­stistä mitään main­in­taa rek­isterin sit­o­mis­es­ta ajo-oikeu­teen tai matkus­tusasi­akir­joi­hin. Pas­sia tai ajoko­rt­tia ei kenenkään ole pakko tässä maas­sa han­kkia, eikä täten myöskään luovut­taa kuvaansa vira­nomais­ten käyt­töön. Kansalaisil­la ei ole myöskään velvol­lisu­ut­ta kan­taa tai edes han­kkia mitään henkilöasiakirjaa.
  Mitä esimerkik­si sor­men­jälkien luovut­tamiseen tulee, en koskaan suos­tu­isi matkus­ta­maan sel­l­aiseen maa­han, joka niiden luovut­tamista min­ul­ta vaatisi.
  Tämä maa on ajautumassa/ajautunut vähitellen kohti huolestut­tavaa suun­taa. Ihmiset hake­vat epä­toivois­es­ti mitätön­tä tur­val­lisu­u­den lisäys­tä luop­umal­la samal­la keskei­sistä oikeuk­sis­taan ja vapauk­sis­staan. Tele­tal­len­nusvelvol­lisu­us, räjähdys­mäis­es­ti lisään­tynyt video­valvon­ta, inter­netin sen­suroin­ti (teho­ton lap­si­pornosuo­datin, joka ei tehoa lap­si­pornon lev­i­tyk­seen, mut­ta jon­ka turvin valvon­taa vaille ole­va poli­isi vaien­taa itseen­sä kohdis­tu­vaa kri­ti­ikkiä), lex karpela, lex nokia, puheet sor­men­jäl­ki- ja DNA-rek­istereistä, kaik­ki tämä huolestut­taa minua.
  Olen pitänyt Osmo Soin­in­vaaraa älykkäänä miehenä, ja pidän edelleenkin, sekä myös yht­enä niistä har­voista tahoista, joka kyke­nee tuot­ta­maan uusia ajatuk­sia yleiseen keskustelu­un. On selvää, että kun uusia ajatuk­sia heit­telee ilmaan hyvinkin vapaasti, joukkoon mah­tuu myös lukuisia toteu­tuskelvot­to­mia. Tämä kyseinen ehdo­tus ei kuitenkaan ole toteut­tamiskelvo­ton, vaan täysin sietämätön.

 89. Alek­si,

  Antaisitko täs­mäl­lisem­män viit­teen tuo­hon YK:n pako­lais­sopimuk­seen, joka kieltää rikol­lisen palaut­tamisen sinne, mis­tä tämä on tul­lutkin? Kysyn sik­si, että niis­sä sop­pareis­sa, joi­ta minä olen lukenut, nimeno­mais­es­ti ja erik­seen sal­li­taan vaar­al­lis­ten rikol­lis­ten palaut­ta­mi­nen vaik­ka hel­vetti­in (hel­vettiä ei maini­ta erikseen).

 90. GranpaIg­or kir­joit­ti 17.11.2008 kel­lo 21:09

  Mis­sä ja kuka on vaat­in­ut Suomen rajo­jen sulkemista ulko­maalaisväestöltä? On joku muukin kom­menteis­sa ihme­tel­lyt samaa.
  Nämä jututhan alkaa elää näköjään ihan omaa todellisuutta. 

  Tot­ta kai. Samo­ja asioi­ta käsitel­lään use­am­mas­sa keskustelus­sa ja use­a­mal­ta kantilta.
  Tosi­asi­a­han kuitenkin on, että Suo­mi on EU:n jäsenä ottanut melko nihkeästi union­in ulkop­uolelta tule­vaa väestöä vas­taan. Kaikki­nen­sakin; meil­lä on muual­ta tullei­ta maa­han­muut­ta­jia vähän. Sanois­in että liian vähän!
  Kum­ma jut­tu, mut­ta kun näen parin soma­l­iäidin työn­tävän vaunu­ja bus­si­in, min­un on vaikea olla vaka­vana. Siinähän tuli dösään juuri uusia suo­ma­laisia, uusia nuo­ria työn­tek­i­jöitä. Niitähän me tarvitsemme.
  Minäkin olen jo Van­ha Pieru ja toden­näköis­es­ti tulen ennem­min tai myöhem­min tarvit­se­maan a)ambulanssikuskia b)sairaanhoitajaa ja c)lääkäriä. Mis­sä ne ovat. Köl­löt­tävät siel­lä vaunuis­sa kas­va­mas­sa äitien vai­h­taes­sa kuu­lu­misia arabiaksi.
  Mitäkö minä yritän sanoa. No sitä, että jos ja kun otamme maa­han muut­ta­jia, mei­dän on myös otet­ta­va hei­dät osak­si suo­ma­laista yhteiskuntaa.

 91. Jus­si Koira­nen kirjoitti:
  “Hin­taa kukaan ei ole kom­men­toin­ut. Olisi haus­ka tietää mitä sel­l­ainen maksaisi.”

  Kun googlaa “isyys­testi” niin halvim­mat ovat alle 300 euroa. Mas­sat­uotan­tona, ilman vero­ja ja yksi­tyisen yri­tyk­sen liikevoit­toa, ehkä alle 100 euroa?

  Itse DNA-testiä suurem­pi kus­tan­nus var­maan olisi vaa­dit­ta­va vira­nomaistyö, kun n. 5.3 miljoon­aa ihmistä pitäisi kut­sua tapaamiseen anta­maan näyte.

  Tuol­lainen (Osmon kuvaa­ma, ei kat­tavaa geen­i­ti­etoa sisältävä) tietokan­ta mah­tu­isi yhdelle tietokoneen kovalevylle, tai yhdelle tai muu­ta­mal­la DVD-levylle.

 92. Olenko se vaan minä, vai huolestut­taako muitakin se, että tun­nu­taan keskit­tyvän pelkästään raiskaustapauk­si­in, jois­sa tekijänä/epäiltynä on ulko­maalainen? OLISI HELVETIN KIVA, JOS KESKITTÄISIIN ESIMERKIKSI NIIDEN RAISKAUKSIEN SELVITTÄMISEEN JA ESTÄMISEEN, JOISSA TEKIJÄNÄ ON SUOMALAINEN, KUN NE KUITENKIN MUODOSTAVAT SUURIMMAN OSAN RAISKAUSTAPAUKSISTA!!

  selvitet­tyjä sek­suaalirikok­sia 1917
  kansalaisu­us Suo­mi 1782
  kansalaisu­us Soma­lia 12

 93. Maria pääsi lähelle sitä, mihin täl­lä karku­un päässeel­lä jäynäl­läni pyrin. Jos ollaan huolestunei­ta noista soma­lien 12 raiskauk­ses­ta, niin…

 94. Tämäkin keskustelu on enem­pi vähempi nol­la­summapeliä. Kukaan ei ole sanonut mitään eri­tyisen älykästä.

 95. Vas­taisit nyt ihmeessä Osmo seu­raavi­in kysymyk­si­in, joi­ta moni on kysellyt:

  1. Kuka on vaatinut/ehdottanut rajo­jen sulkemista ulkomaalaisilta?

  2. Kuka on vaatinut/ehdottanut koko ulko­maalais­poli­ti­ikan muut­tamista puskaraiskausten perusteella?

  Käytät edel­lä mainit­tu­ja vaatimuksia/ehdotuksia ilmeis­es­ti tarkoi­tuse­nasi saa­da maa­han­muut­tokri­it­tiset näyt­tämään type­r­iltä. Tästä syys­tä olisi kohtu­ullista sel­ven­tää, kuka kyseisiä asioi­ta on esit­tänyt. Tai edes muul­la taval­la perustel­la mik­si käytät näitä itsekek­sityltä vaikut­tavia väit­teitä tekstissäsi.

 96. “Kan­nat­ta vilka­ista maat, joista tule­vi­in per­heeny­hdis­tämisi­in vaa­di­taan nykyään DNA-kokeet aikaisem­pi­en negati­ivis­ten koke­musten perusteella.”

  DNA-kokeet ovat aika kur­ja jut­tu per­hei­den kas­vat­ti­lap­sille sekä myös niis­sä tapauk­sis­sa, että lap­si on saanut alkun­sa luovute­tu­il­la sukusoluilla.

 97. Riit­ta: Pakko kyl­lä epäil­lä, ettäkö niiden pako­lais­ten, joi­ta nämä per­heeny­hdis­tämiset koske­vat, lapset saisi­vat useinkaan alkun­sa luovute­tu­il­la sukusoluilla…

 98. Osmo kir­joit­ti:

  “Hyvä, liioit­telin., Hal­la-aho ei vaat­in­ut “rajo­jen sulkemista maa­han­muut­ta­jil­ta” vaan maa­han­muu­ton olen­naista rajoittamista.”

  Eli väität siis Hal­la-Ahon vaati­neen maa­han­muu­ton olen­naista rajoit­tamista nimeno­maan raiskausten perus­teel­la? Jos väit­teesi on tämä, se on yksinker­tais­es­ti väärä tai vähin­täänkin harhaan­jo­hta­va. Hal­la-Ahon kir­joituk­sista ain­oas­taan pieni osa käsit­telee raiskauk­sia mil­lään taval­la. Maa­han­muu­ton rajoit­tamista ja maa­han­muut­topoli­ti­ikan muut­tamista vaa­di­taan pääasi­as­sa aivan muil­la perusteilla.

 99. “Pakko kyl­lä epäil­lä, ettäkö niiden pako­lais­ten, joi­ta nämä per­heeny­hdis­tämiset koske­vat, lapset saisi­vat useinkaan alkun­sa luovute­tu­il­la sukusoluilla…”

  Juu, tuskin nykyisessä maail­man­ti­lanteessa, mut­ta sitä ei koskaan tiedä jos vaik­ka Suomes­takin joskus täy­ty­isi pae­ta. Kas­vat­ti­las­ten kohta­lo DNA-perus­tai­sis­sa per­heeny­hdis­tämis­sä on ihan oikea ja vakavasti otet­ta­va asia.

 100. Sam­po Smolander:

  “Mitenkähän DNA-rek­isteri mielestäsi aut­taisi ihmis­ten löytämisessä? Eikös nykyisessä väestörek­isteris­sä ole­vat osoitetiedot ole paljon helpom­pi tapa löytää ihmisiä?”

  Ei se juuri ihmis­ten löytämisessä tietysti autakaan (enkä tarkoit­tanut näin väit­tää), vaan nimeno­maan, kuten totesin, “sopivien” (eli “oikei­den” / “väärien”, näkökul­mas­ta riip­puen) ihmis­ten “löytämisessä” eli parem­min san­ot­tuna tun­nistamises­sa. Toisin sanoen sen selvit­tämisessä, ketkä nimeno­maiset ihmiset ovat (rek­isterin käyt­täjän mielestä) tehneet jotain epäi­lyt­tävää — kuten osal­lis­tuneet sinne Osmon mainit­se­maan oppo­si­tion kokoukseen.

  Keskustelu on tässä vai­heessa kuitenkin aka­teemista — kun tämä nyt on täl­lainen käsistä karan­nut jäynä tmv. — enkä usko, että sitä on tämän pidem­mälle ainakaan tältä osin tarpeen jatkaa, mut­ta sel­vensin nyt näkökul­mani tuo­hon asi­aan, jos­ta kysyit.

 101. En jak­sanut kahla­ta kaikkia vas­tauk­sia läpi, joten voi olla jo samaa asi­aa ylempänä. 

  Kuten tiedämme: Vihreän puolueen­han Län­si-Sak­saan perusti Stasi, kun oli pan­nut merkille, ettei ter­ror­is­mil­laan saavut­tanut kansan­nousua. Perustet­ti­in Vihreö puolue, jon­ka tarkoi­tus oli jar­rut­taa kaikkia mah­dol­lisia sil­ta- ener­gia- ym han­kkei­ta. Suo­ma­laiset opiske­li­jat toi­vat aat­teen tänne, en tiedä tiesivätkö liik­keen alku­un­pani­jan. Tuskin moni tietää tänä päivänäkään.

 102. “Eli väität siis Hal­la-Ahon vaati­neen maa­han­muu­ton olen­naista rajoit­tamista nimeno­maan raiskausten perus­teel­la? Jos väit­teesi on tämä, se on yksinker­tais­es­ti väärä tai vähin­täänkin harhaanjohtava.”

  Ongel­ma lie­nee siinä, että Hal­la-aho kovin har­voin sanoo kovin suo­raan mitä halu­aa, tai ylipäätän­sä ehdot­taa ratkaisue­hdo­tuk­sia. Esimerkik­si en kauhaen hel­posti lyödä häneltä kir­joituk­sia, jois­sa hän eksplisi­it­tis­es­ti irti­sanou­tu­isi rajo­jen sulkemiselta. Tässä mielessä on turha mankua, että hän ei sitä vaa­di, kun kuitenkin jotain rajoit­tavia toimia hänen tek­stin­sä tun­tu­isi­vat imp­likoivan. Jos Hal­la-aho kir­joit­taisi selkeästi ja suo­raan, kuten Osmo, niin olisi var­maan helpompaa. 

  Nyt mieleen tulee lähin­nä van­ha ter­mi “krypto­fa­sisti”, mut­ta ken­ties sen sovelt­a­mi­nen JHa:han olisi liikaa.

 103. Sat­un­nainen vihreä kirjoitti:
  “Toisin sanoen sen selvit­tämisessä, ketkä […] ovat […] tehneet jotain epäi­lyt­tävää — kuten osal­lis­tuneet sinne Osmon mainit­se­maan oppo­si­tion kokoukseen.”

  Suh­taudut siis ihan todel­lise­na uhkana siihen, että jos nyky-Suomeen perustet­taisi­in DNA-rek­isteri, niin tule­vaisu­udessa Suomen val­taa­va hir­muhallinto jah­taisi kap­inal­lisia lakaise­mal­la olete­tu­ista kap­inal­lis­ten kok­ou­s­paikoista lat­ti­at puh­taik­si, ja veisi kaik­ki löy­tyneet kar­vat ja nöy­hdän lab­o­ra­to­ri­oon analysoitavak­si, ja näin saisi oppo­si­tion satimeen?

  Tuol­laises­sa tule­vaisu­udessa neu­voisin oppo­si­tio­ta saa­pumaan kok­ouk­si­in jonkin­lai­sis­sa suo­ja­haalareis­sa jois­sa olisi myös hiuk­set peit­tävä hup­pu. Neu­voisin myös hir­muhallintoa tur­vau­tu­maan vaik­ka kuun­telu­lait­teisi­in, piilotet­tui­hin kameroi­hin ja lahjot­tui­hin tai solutet­tui­hin ilmiantajiin.

 104. Ville Häkkiselle:
  En ymmär­rä, miten voit nyky­isin tul­la toimeen, ellei Sin­ul­la ole joku kuvalli­nen iden­ti­fikaa­tio-paperi. Et voi matkus­taa, et ajaa autoa, et voi luotolla/pankkikortilla mak­saa mitään isoa (yli 50 euroa) ostos­ta. Saatko edes pankki­til­iä avat­tua. Tun­tuu hur­jal­ta, mut­ta kai mah­dol­liselta. Onnit­te­len Sin­ua asi­as­ta. Itse en kyl­lä osaisi.

 105. “Ville Häkkiselle:
  En ymmär­rä, miten voit nyky­isin tul­la toimeen, ellei Sin­ul­la ole joku kuvalli­nen iden­ti­fikaa­tio-paperi. Et voi matkus­taa, et ajaa autoa, et voi luotolla/pankkikortilla mak­saa mitään isoa (yli 50 euroa) ostos­ta. Saatko edes pankki­til­iä avat­tua. Tun­tuu hur­jal­ta, mut­ta kai mah­dol­liselta. Onnit­te­len Sin­ua asi­as­ta. Itse en kyl­lä osaisi.”

  Kyse ei ole siitä, ettenkö omis­taisi kuval­lista henkilöl­lisyys­todis­tus­ta. Min­ul­takin löy­tyy ajoko­rt­ti (joka ei tosin ole viralli­nen henkilöl­lisyys­todis­tus). Kyse on siitä, että mikään val­ta ei voi min­ua pakot­taa sel­l­aista han­kki­maan. Mikäli ehdotet­tu DNA- tai sor­men­jälkirek­isteri perus­tu­isi vapaae­htoisu­u­teen, niin puolestani sel­l­aisen saa toki perus­taa. Jokuhan voi uskoa, että se todis­taa hänen syyt­tömyyten­sä, ja kan­natan kaikkea valin­nan­va­paut­ta niin kauan, kun se ei rajoi­ta muiden oikeuk­sia. Minkään henkilöasi­akir­jan han­kkimisek­si DNA-sor­men­jäl­jen anta­mi­nen ei kuitenkaan voi olla tarpeel­lista, eikä täten sallittavaa.
  Mikäli DNA-rek­isteri kuitenkin perus­tu­isi vapaae­htoisu­u­teen, menet­täisi se toden­näköis­es­ti myös tehon­sa rikosten selvit­tämisen kannal­ta. Harvem­pi ammat­ti- ja taparikolli­nen jät­täisi suo­si­ol­la tun­nis­teen­sa vira­nomais­ten haltuun.
  “He, jot­ka uhraa­vat vapau­den tur­val­lisu­u­den nimis­sä, eivät ansaitse kumpaakaan” T.J 11.11.1755

 106. Rogue: “Käytät edel­lä mainit­tu­ja vaatimuksia/ehdotuksia ilmeis­es­ti tarkoi­tuse­nasi saa­da maa­han­muut­tokri­it­tiset näyt­tämään typeriltä.”

  Voi, eihän se hait­taa yhtään että yrit­tää saa­da toiset näyt­tämään type­r­iltä. Se hait­taa jos itse osoit­taa ole­vansa type­rä. Toisaal­ta Vihreät juuri todis­ta­vat mitä muut ovat epäilleet. Hei hei hal­li­tus — kyl­lä kansa tietää.

 107. Riit­ta: Se on ongel­ma, en sitä kiel­lä. Mut­ta mitä pitäisi tehdä? Nähtävästi tilanne on täl­lä het­kel­lä se, että reilu enem­mistö (80 %) per­heeny­hdis­tämiso­hjelmien kaut­ta tuo­duista ei ole geneet­tis­es­ti per­heen­jäseniä. Vaik­ka huomioitaisi­in, että osa noista voisi olla kas­vat­ti­lap­sia, hei­dän osuuten­sa tuskin olisi kovin suuri. Eli toisin sanoen, kyseistä ohjel­maa käytetään erit­täin sumeilemat­ta hyväk­si. Täy­tyy myön­tää, että minus­ta aivan liian sumeilemat­ta. Jos pros­ent­ti olisi jotain 20% luokkaa, voisin hyväksyä moi­sen vuodon kas­vat­ti­las­ten yms. ei-geneet­tis­ten läheis­ten vuok­si, mut­ta kyl­lä 80 % on aivan liikaa.

 108. “Jos pros­ent­ti olisi jotain 20% luokkaa, voisin hyväksyä moi­sen vuodon kas­vat­ti­las­ten yms. ei-geneet­tis­ten läheis­ten vuok­si, mut­ta kyl­lä 80 % on aivan liikaa.”

  On toki, mut­ta olen kyl­lä sitä mieltä, että pelkkä geen­itesti ei vielä ongel­maa ratkaise. Sil­lä saadaan kyl­lä tun­nis­tet­tua ne, jot­ka var­masti kuu­lu­vat samaan per­heeseen, mut­ta jos geen­itestin mukaan kyse ei ole verisuku­laisu­ud­es­ta, niin sen jäl­keen on tehtävä jatko­selvi­tyk­siä, ei heti leimat­ta­va vale­hteli­jak­si ja jär­jestelmän hyväksikäyttäjäksi.

 109. Asko Saura,

  YK:n vuo­den 1951 pako­lais­sopimuk­sen (“Con­ven­tion Relat­ing to the Sta­tus of Refugees”, 189 U.N.T.S. 150, voimaan 22.4. 1954; SopS 77/1968) 33 artik­lan mukaan ketään ei saa palaut­taa alueelle jos­sa hän­tä artik­las­sa lis­ta­tu­ista syistä uhkaisi väki­val­ta tai vapau­den­mene­tys. Kiel­losta kuitenkin 33(2) artik­lan mukaan poike­ta sil­loin, kun ko. henkilön voidaan perustel­lusti kat­soa ole­van “a dan­ger to the secu­ri­ty of the coun­try in which he is, or who, hav­ing been con­vict­ed by a final judge­ment of a par­tic­u­lar­ly seri­ous crime, con­sti­tutes a dan­ger to the com­mu­ni­ty of that coun­try”. Halu­a­mat­ta vähätel­lä raiskauk­sen vakavu­ut­ta, “a dan­ger to com­mu­ni­ty” viit­taa yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävi­in rikok­si­in, esimerkik­si ter­rori-iskui­hin tai laa­jamit­taiseen huumekaup­paan. Olet kuitenkin oike­as­sa siinä, että pako­lais­sopimus sisältää poikkeuk­sia, kuten tuo edel­lä mainit­tu — lisäk­si väki­val­lan uhan on kohde­maas­sa kohdis­tut­ta­va henkilöön poli­it­tisen mielip­i­teen, johonkin tiet­tyyn ryh­mään kuu­lu­misen tms. vuok­si. Kuitenkaan esimerkik­si maa­han, jos­sa jotakin etnistä ryh­mää johdon­mukaises­ti vain­o­taan, ei saa sopimuk­sen mukaan palaut­taa tuo­hon etniseen ryh­mään kuu­lu­vaa raiskaajaa(kaan).

  Jos pako­lais­sopimus on sinus­ta liian tulkin­nan­varainen, niin Euroopan ihmisoikeustuomiois­tu­in on tulkin­nut Euroopan ihmisoikeussopimuk­sen (tuor­eim­pana SopS 63/199) 3 artik­laa ja vas­taavasti YK:n ihmisoikeuskomitea kansalais- ja poli­it­tisia oikeuk­sia koske­van YK:n yleis­sopimuk­sen (SopS 7–8/1976) 7 artik­laa siten, että nämä artik­lat sisältävät myös kiel­lon karkot­taa tai palaut­taa ihmistä alueelle, jos­sa hän riit­täväl­lä toden­näköisyy­del­lä jou­tu­isi epäin­himil­lisen kohtelun kohteek­si (ks. esim. EIT:n Soer­ing-tapaus, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=soering&sessionid=15952034&skin=hudoc-en, ja mon­et mon­et muut). Sekä EIS:n 3 artik­la että KP-sopimuk­sen 7 artik­la ovat ehdot­to­mia, eivätkä sal­li minkään­laisia poikkeuk­sia — eivät sil­loinkaan, kun ko. henkilö on uudessa asuin­maas­saan syyl­listynyt raiskaukseen.

 110. Vihreät naiset ry tiedotteessaan:

  “Eräi­den arvioiden mukaan Suomes­sa raiskataan vuosit­tain jopa 15 000 naista. Viime vuon­na ilmoitet­ti­in poli­isille vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta poli­isille. Suurin osa raiskauk­sista on suo­ma­lais­ten miesten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.”

  - Viimeisen kol­menkymme­nen vuo­den aikana Suomes­sa on siis raiskat­tu about 450 000 naista suo­ma­lais­mi­esten toimesta…

  - Viimeisen kol­menkymme­nen vuo­den aikana Suomes­sa on raiskat­tu about 450 000 naista suo­ma­lais­mi­esten toimesta…

 111. Jarkko kir­joit­ti:

  “Ongel­ma lie­nee siinä, että Hal­la-aho kovin har­voin sanoo kovin suo­raan mitä halu­aa, tai ylipäätän­sä ehdot­taa ratkaisue­hdo­tuk­sia. Esimerkik­si en kauhaen hel­posti lyödä häneltä kir­joituk­sia, jois­sa hän eksplisi­it­tis­es­ti irti­sanou­tu­isi rajo­jen sulkemiselta. Tässä mielessä on turha mankua, että hän ei sitä vaa­di, kun kuitenkin jotain rajoit­tavia toimia hänen tek­stin­sä tun­tu­isi­vat implikoivan”.

  Ei kai kanenkään tarvitse eksplisi­it­tis­es­ti irti­sanoutua sel­l­ai­sista asioista, joi­ta ei ole ehdot­tanut? Muuten näitä eksplisi­it­tistä irti­sanou­tu­mista vaa­tivia asioi­ta saat­taisi olla “hie­man” liikaa.

 112. Siitä olen kuitenkin Jarkon kanssa samaa mieltä, ettei Hal­la-Ahon kir­joit­telu ole eri­tyisen ratkaisukeskeistä. Tämä ei kuitenkaan poista hänen tuot­ta­mansa tasokkaan kri­ti­ikin meri­it­te­jä. Eräs pää­pointeista on ollut, että keskustelun pitäisi olla avoin­ta. Ihmisille ei saisi väit­tää, että nykyisel­lään har­joitet­tu maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka on Suomen kansalaisille taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavaa kun se ei sitä minkään tilas­to­jen val­os­sa ole.

 113. Ville Häkkiselle:

  “Ehdotet­tua DNA-rek­ister­iä lähdet­täisi­in toteut­ta­maan sen ole­tuk­sen perus­teel­la, että jokainen kansalainen on poten­ti­aa­li­nen rikollinen.”

  Tot­ta kai jokainen kansalainen on poten­ti­aa­li­nen rikolli­nen. Jokainen meistä pystyy tekemään rikok­sen, vaik­ka suurin osa ei sitä tee. Val­tion tai kenenkään muunkaan on täysin mah­do­ton­ta selvit­tää ennal­ta kuka tulee tekemään rikok­sen ja kuka ei (ellei siir­ry­tä Minor­i­ty Reportin teknolo­giaan, vaik­ka sekään ei tain­nut lef­fas­sa toimia). Kos­ka kaik­ki ihmiset ovat poten­ti­aal­isia rikol­lisia, ain­oa tapa saa­da kaik­ki tule­vat rikol­liset rek­isteri­in, on rek­isteröidä koko kansa.

  “Täl­laista val­tio­ta en suos­tu tuke­maan sen parem­min kuin sel­l­aista henkilöäkään, joka epäilee rehellisyyttäni.”

  Olet­taen, että olet rehelli­nen ihmi­nen, vain lähim­mät kaverisi ja lähiomais­esi oikeasti ovat siitä var­mo­ja. Kukaan muu ei voi siitä voi olla var­ma ja näi­nollen kaik­ki muut epäilevät rehellisyyt­täsi. Vaik­ka kuin­ka väität olevasi rehelli­nen ihmi­nen, en kuitenkaan antaisi sin­un vah­tia las­tani, autoani, kotiani tai muu­ta omaisu­ut­ta sin­ua parem­min tun­tem­at­ta. Tai­dat siis kaikissa vaaleis­sakin äänestää aina jotain lähi­tut­tua? Voitko edes pois­tua kotoasi, kun kadul­la kukaan ei täysin luo­ta rehellisyy­teesi? Vai oletko niin nai­ivi, että uskot kaikkien ole­van 100 % var­mo­ja rehellisyydestäsi?

  Ja sit­ten lopuk­si tämä:
  “He, jot­ka uhraa­vat vapau­den tur­val­lisu­u­den nimis­sä, eivät ansaitse kumpaakaan”

  Hieno lain­aus, mut­ta ei mielestäni koske tätä rek­ister­iä mitenkään. Väestörek­isteris­sä olem­i­nen ei mielestäni ole vienyt min­ul­ta vapauk­sia, enkä usko että DNA-rek­isteri muut­taisi asi­aa. Tai no, en olisi yhtä vapaa tekemään rikok­sia. Vapaus tehdä rikoksia…sitä en pidä minkään arvoise­na. Vai mitä mui­ta vapauk­sia DNA-rek­isteri sin­ul­ta veisi?

 114. Sam­po Smolander:

  Alku­peräi­nen point­tini­han oli, että Osmon “voisi­han tuo hir­muhallinto perus­taa tuon rek­isterin joka tapauk­ses­sa” ei ole ihan läpi­hu­u­to­jut­tu , ts. että Osmo ei voi ainakaan pelkästään tuol­la argu­men­til­la kumo­ta mah­dol­lista rek­iste­rien väärinkäytön riskiä.

  Tässä ekstrapoloimme nyt tuos­ta eteen­päin — kuten sanoin, keskustelu tästä on hyvin pitkälti aka­teemista l. teo­reet­tista, tai sit­ten ero on tarkastelujänteessä.

  “Suh­taudut siis ihan todel­lise­na uhkana siihen, että jos nyky-Suomeen perustet­taisi­in DNA-rek­isteri, niin…”

  Kyse ei ole — huom — siitä, että pitäisin kuvaa­maasi ske­naar­i­o­ta eri­tyisen toden­näköisenä, mut­ta se ei estä min­ua pitämästä sitä mahdollisena.

  Näi­den kah­den välil­lä on aika suuri ero, mut­ta kun kat­soo ympärilleen, maail­mal­la, niin puhutun­laista väki­val­taan perus­tu­vaa poli­it­tista sor­toa kuitenkin tapah­tuu ihmis­ten välil­lä vielä aika laa­jasti. Ihmiset eivät ole ihan täy­del­lisiä, suo­ma­laisetkaan. Eivät myöskään vira­nomaiset. Vaik­ka eläm­mekin suh­teel­lisen rauhal­lises­sa yhteiskun­nas­sa, mitä takei­ta min­ul­la on siitä, että Suomes­sa olot kehit­tyvät aina vain suo­tu­isam­mik­si ihmis­ten­välisen keskinäisen arvo­nan­non näkökul­mas­ta ja että meil­lä ihmiset elävät poli­it­tises­sa har­mo­ni­as­sa keskenään? Niin kuin jo aiem­min sanoin, kyse on aste-eroista, ei absoluuteista.

  Tai san­o­taan näin.

  Kyse on jonkin­lais­es­ta tasapainosta.

  Täy­del­liset ihmiset eivät väärinkäytä val­taansa — esimerkik­si siis mui­ta ihmisiä koske­via tieto­ja, joi­hin pää­sevät käsik­si. Sil­loin voisimme täysin huo­let­ta perus­taa kuin­ka kat­ta­vat tieto­jär­jestelmät ja rek­ister­it hyvän­sä. Mut­ta jos ihmiset oli­si­vat täy­del­lisiä, ei tästä koko rek­iste­ri­asi­as­ta edes puhut­taisi, kos­ka sitä ei tarvit­taisi mihinkään, ei ainakaan rikosten selvit­tämiseen tai ennakkolu­u­lo­jen hälventämiseen!

  Jo pelkästään se seik­ka, että tämä koko keskustelu (eri aihei­neen) on näin suur­ta mie­lenki­in­toa sekä voimakkaitakin näke­myk­siä ja — mitä ilmeisim­min — ris­tiri­ito­ja herät­tävä, ker­too meille jotain.

  Kyken­emme luul­tavasti provosoimat­ta ja provosoi­tu­mat­ta keskustele­maan kukka­sista ja saunomis­es­ta ja kesäyöstä, mut­ta kun puhe kään­tyy arkalu­on­toisem­pi­in asioi­hin, provosoidaan ja vastaprovosoidaan, kär­jis­tetään ris­tiri­ito­ja, uhataan lak­i­tu­val­la ja väki­val­lal­la, jne. jne.

  Ja tähän kär­jistämiseen ovat valmi­ita osa­puo­let kiis­tan kum­mal­lakin puolel­la (l. useil­la eri puolilla).

  Ihmi­nen on ihmiselle ihmi­nen, hyvine, huonoine ja pahoine puo­li­neen, ei enem­pää eikä vähempää. Tarkoit­ta­mani tas­apaino kos­kee viime kädessä sitä, että luo­mamme jär­jestelmät ovat tas­apain­os­sa sen kanssa, mitä olemme ihmis­inä. Minus­ta tulisi siis olla jos­sain määrin varovainen sen suh­teen, kuin­ka tehokkai­ta välineitä luomme ja otamme käyt­töön — ihmis­ten käytet­täväk­si, ihmis­ten val­it­semi­in tarkoituk­si­in (kaiken­lais­ten ihmis­ten, “hyvien”, “huono­jen”, jne., myös vira­nomais­ten ja poli­it­tis­ten protagonistien).

  (Min­ul­la oli tähän konkreet­ti­nen ver­taus niistä tehokkaista välineistä, mut­ta se olisi saat­tanut turhaan kär­jistää keskustelua ja viedä sen sivu­raiteelle, joten jätän sen pois. En halua nyt muutenkaan lähteä saivartele­maan sen enem­pää kuun­telu­lait­teista kuin nöy­hdästäkään, ym., lähin­nä tuo peri­aat­teelli­nen kysymys oli se, jota halusin tässä valottaa.

  Pahoit­te­len, jos vaikut­taa jotenkin korkealen­toiselta (so. “saanut liian vähän hap­pea” 😉 ) tai epäkonkreettiselta.)

 115. Mis­tähän tämä ker­too, että vihreät koke­vat perus­suo­ma­laiset näin suurek­si kil­pail­i­jak­si, että on pakko jo ennen val­tu­us­tokau­den alkua pohtia yhteistyön mah­dol­lisu­ut­ta kun O.S. tekee tai kuten Tui­ja Brax kehoit­ti koulut­ta­maan uusia kun­nan­val­tu­utet­tu­ja. Ovatko vihreät ja O.S. syyl­listymässä samaa mis­tä arvostel­e­vat Hal­la-ahoa ja kump­panei­ta; suvait­se­mat­to­muu­teen ja tois­t­en mielipi­de­vap­au­den rajoit­tamiseen ? Onko vihreä liike ensim­mäi­nen sodan­jälkeinen fasisti­nen liike Suomes­sa ? Huolestuttavaa !

 116. Ville Häkki­nen kirjoitti:
  “Kyl­lä, vas­tus­tan samal­la tavoin sormenjälkirekisteriä”

  No sit­ten. Ymmär­rän kyl­lä rek­iste­rien vas­tus­tamisen yleen­sä. Halusin vain korostaa, että DNA-rek­isteri ei ole juuri mil­lään muo­toa sen kum­mem­pi kuin sor­men­jälkirek­isterikään (varsinkin kun joku jo esit­ti kryp­tografisi­in hash-funk­tioi­hin perus­tu­van menetelmän jol­la siitä voisi estää suku­laisu­usti­eto­jenkin tutkimisen). Mut­ta toki DNA-rek­ister­iä sopii vas­tus­taa samal­la lail­la kuin vaik­ka sormenjälkirekisteriäkin.

  Tietysti voisi pelätä että DNA-rek­isterin toteut­ta­mi­nen annet­taisi­in jollekin RajaTi­etoE­na­to­rille, ja hom­ma sotket­taisi­in lah­jakkaasti, puo­let tiedoista olisi ihan vääriä, ja ennen pitkää raaka­datakin vuo­taisi nettiin.

  En oikein tiedä pitäisikö tästä eteen­päin kaikki­in val­tion atk:ta sisältävi­in han­kkeisi­in suh­tau­tua silleen ter­veen skep­tis­es­ti, että ne rys­sitään kuitenkin.

 117. Sat­un­nainen vihreä kirjoitti:
  “kun kat­soo ympärilleen, maail­mal­la, niin puhutun­laista väki­val­taan perus­tu­vaa poli­it­tista sor­toa kuitenkin tapah­tuu ihmis­ten välil­lä vielä aika laajasti.”

  En yritä olla eri mieltä sor­rosta ja uhkaku­vista. En vain hah­mo­ta miten DNA-rek­isteri siihen liit­ty­isi. Nat­sit sai­vat aikaan varsin kauheaa jälkeä ilman DNA-rek­ister­iä, enkä oikein osaa kuvitel­la miten se olisi nat­se­ja aut­tanut, tai jälkeä pahen­tanut, vaik­ka niil­lä olisi (Osmon hah­mot­tele­man kaltainen) DNA-rek­isteri ollutkin käytössä. Uskon että tule­va hir­muhallinto saa melko tarkalleen yhtä pahaa jälkeä aikaan riip­pumat­ta siitä perivätkö ne jonkun DNA-rek­isterin vaiko eivät.

  Meil­lä on jo nyky-Suomes­sa rek­ister­it, joiden ole­tan ole­van paljon kat­tavam­mat kuin ne joi­ta nat­sit hyö­dyn­sivät. Niistä sopii tot­takai olla huolissaan.

  Kar­vo­jen ja nöy­hdän levit­tämistä estävä oppo­si­tio­haalari oli ensim­mäi­nen asia mikä tuli mieleen, kun tätä uhkaku­vaa yritin itsel­leni konkrete­soi­da. Nyt kun ajat­telin lisää, tuli mieleen että hir­muhallinto voisi asen­taa jonkin­laisen automaat­tisen robot­il­la toimi­van DNA-lab­o­ra­tior­in jokaisen raken­nuk­sen (tai kaupungi­nosan) viemärili­it­tymään, ja sitä kaut­ta valvoa mis­sä päin oppo­si­tio­henkilöt ovat käyneet ves­sas­sa. Tämä sit­ten johtaisi siihen että oppo­si­tio tek­isi tarpeen­sa purkki­in ja hävit­täisi jätök­sen­sä jotenkin salamyhkäisesti.

  Mut­ta ei, en osaa tähätään uhkaku­vaa ottaa vakavasti. Onko mieliku­vi­tuk­seni huono? Onko teil­lä jotain pahempia uhkaku­via? Vai onko kyse siitä että mitään konkreet­tista uhkaku­vaa rek­isterin väärinkäytöstä ei ole, mut­ta se on epäi­lyt­tävä kos­ka sil­lä saat­taa olla jotain tun­tem­at­to­mia uhkaku­via, joi­ta emme täl­lä het­kel­lä osaa kuvitella?

 118. Sam­po: “Tietysti voisi pelätä että DNA-rek­isterin toteut­ta­mi­nen annet­taisi­in jollekin RajaTi­etoE­na­to­rille, ja hom­ma sotket­taisi­in lahjakkaasti”

  Kyl­lä.

  Ain­oa asia, joka näyt­tää yhtään toimi­van näis­sä val­tion atk-hom­mis­sa, on lain­säädän­tö. Esimerkik­si pikaises­ti selaa­mani lausun­tok­ier­roksel­la menevä laki sähköis­es­tä tun­nistamis­es­ta vaikut­taa hyv­in­te­hdyltä. Valitet­tavasti vira­nomaiset eivät ole tehneet pitkään aikaan mitään edes “vain” väärin — sil­lä puolel­la on reilusti sotket­tu kaik­ki. Lap­si­porno. HST-kor­tit. Mobi­ili­var­menteet. Vaalit. Kaik­ki silkkaa sotkua, jota ei voi edes korjata.

  Lakiehdo­tus sähköis­es­tä tunnistamisesta 

  http://www.lvm.fi/web/fi/lakihanke/view/634204

 119. Helsinkiläi­nen perheenisä,

  ehkä olet oike­as­sa siinä että val­tion atk-osto-osaami­nen on nykyään niin huonoa, että lähi­t­ule­vaisu­udessa kaik­ki val­tion atk-han­kkeet ole­tusar­vois­es­ti epäon­nis­tu­vat ja aiheut­ta­vat enem­män hait­taa (ja kus­tan­nuk­sia) kuin hyötyä.

  Minus­ta nämä kak­si point­tia pitäisi kuitenkin käsitel­lä erik­seen: (a) Onko DNA- ja/tai sor­men­jälkirek­isteri huono idea jo sinäl­lään, vaik­ka se toteutet­taisi­inkin asial­lis­es­ti, vai (b) onko se huono idea pääosin sen takia että Suomes­sa ei val­tio osaa mitään atk:hon liit­tyvää toteut­taa ryssimättä.

 120. “- Viimeisen kol­menkymme­nen vuo­den aikana Suomes­sa on siis raiskat­tu about 450 000 naista suo­ma­lais­mi­esten toimesta…”

  Olen jo pitkään ollut sitä mieltä, että matem­ati­ikan kokeet eivät mit­taa kovin hyvin matemaat­tis­ten kon­sep­tien ymmärtämistä. Jätetään har­joi­tuste­htäväk­si pohtia mik­si yksinker­tainen ker­to­lasku ei anna tässä oikeaa tulosta.

 121. Mikäpä siinä DNA-rek­isteris­sä peri­aat­teessa muka mät­täisi? Yksisu­un­tainen hash-funk­tio muu­ta­maan sel­l­aiseen kohtaan, jois­sa ei ole akti­ivisia geene­jä, on tääl­lä mainit­tu jo mon­ta ker­taa, eikä siinä nähdäk­seni ole mitään peri­aat­teel­lista ongel­maa. Sehän on vain henkilö­tun­nus, joka on pirun var­masti juuri sin­un. Hyvin toteutet­tuna täl­lainen jär­jestelmä voisi aivan hyvin *paran­taa* kansalais­ten oikeusturvaa.

  Han­nu Visti toi esi­in sys­teemisen vian, joka on vaarana teknistyvässä (ja siten “liikaa” tehos­tu­vas­sa) valvon­nas­sa, joka on mielestäni var­teenotet­tavin uhkaku­va tässä kuvios­sa, mut­ta se kuu­luu sinne kehnon toteu­tuk­sen puolelle ja on joka tapauk­ses­sa uhkana jo nytkin, ilman mitään DNA-rekisteriä.

  Nykyisen virkamieskoneis­tomme huono kom­pe­tenssi on yksi käytän­nön syy vas­tus­taa eri­laisia han­kkei­ta a pri­ori. Toinen mah­dolli­nen perustelu olisi jonkin­lainen poli­it­tis-filosofinen minark­is­mi, jos­sa julki­nen val­ta ei ylipäätään tee mitään. Kumpikin näistä syistä ovat nähdäk­seni pohjim­mil­taan riip­pumat­to­mia siitä, saako sitä DNA:ta käyt­tää tun­nistamiseen vai ei.

 122. Osmo: “Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jille tarkoite­tus­ta geneet­tisen sor­men­jäl­jen rek­ister­istä oli tietysti pelkkä bluffi, jon­ka tarkoituk­se­na oli saa­da “ulko­maalaiskri­it­tiset” ker­tomaan kan­nat­ta­vansa sitä.”

  Onnis­tuiko bluff­isi ja onko “hal­la-aho­lais­ten” rasis­mi nyt todis­tet­tu jut­tu? Käytitkö sanaa “ulko­maalaiskri­it­tiset” lain­aus­merkeis­sä, kos­ka Hal­la-aho itse ei kir­joi­tusten­sa perus­teel­la ole ulko­maalaiskri­it­ti­nen vaan maa­han­muut­topoli­ti­ikkakri­it­ti­nen? Oliko tuokin bluffi?

  Osmo: “En pidä hal­la-aho­lais­ten kam­pan­join­nistaan maa­han­muut­ta­jia vas­taan raiskauk­sil­la pelottelemalla.”

  Raiskausepisod­in­han nos­ti­vat julk­isuuten Vihreät naiset, tekemäl­lä ilmeis­es­ti perät­tömän tutk­in­tapyyn­nön pari vuot­ta van­has­ta kir­joituk­ses­ta. Kuka tässä kampanjoikaan?

 123. Tästä per­heeny­hdis­tämis­es­tä ja DNA-testeistä … aikanaan onnet­to­muu­den uhri joutuu sairaalaan ja tarvit­see elin­lu­ovu­tuk­sen. Ei hätää , uhril­la­han on per­heeny­hdis­tämis­sään­nösten perus­teel­la maa­han saa­punut per­heen­jäsen. Hups … elin ei sovi.

  Kuinkas nyt näin voi käy­dä ?? Kuin­ka on mah­dol­lista että elim­istö hylkii sisaren/veljen/isän/äidin luovut­ta­maa elintä ?

 124. Sam­po Smolander:

  “Mut­ta ei, en osaa tähätään uhkaku­vaa ottaa vakavasti. Onko mieliku­vi­tuk­seni huono?”

  Ihmi­nen on sikäli nerokkaasti raken­net­tu, että jos sin­un tai min­un mieliku­vi­tuk­seni ei riitä, jonkun muun mieliku­vi­tus hyvinkin mah­dol­lis­es­ti riit­tää. (En nyt rajoi­ta tätä aja­tus­ta siihen “hir­muhallintoon”.)

  Uskon toisaal­ta, että tähänkin kysymyk­seen — viime kädessä on kyse ihmis­ten välisen luot­ta­muk­sen asteesta — on usei­ta sinän­sä ja esit­täjän­sä näkökul­mas­ta perustel­tu­ja kantoja.

  Min­ul­la ei nyt ole eri­tyisem­pää intoa argu­men­toi­da tästä tai eri­lai­sista hypo­teet­ti­sista ske­naar­i­oista sen enem­pää, eikä toisaal­ta tarvet­ta tai halua yrit­tää “voit­taa” tätä väit­te­lyä tässä ja nyt, “once and for all” (saati että mon­es­takaan syys­tä — mm. yllä­maini­tus­ta — pitäisin sitä useinkaan mahdollisena).

  (En ajat­tele, että sin­ul­lakaan sel­l­aista tarvet­ta vält­tämät­tä olisi, lähin­nä vaiku­tat pohti­van, miten ihmeessä tämä hom­ma nyt muka voisi men­nä vikaan.)

  Kun näin on, sovim­meko, että meil­lä on luul­tavasti jonkin ver­ran eroavainen perus­suh­tau­tu­mi­nen sen osalta, kuin­ka luot­tavaisia olemme suh­teessa väärinkäytösten mah­dol­liseen toteu­tu­miseen sekä mah­dol­lisi­in seu­rauk­si­in, ja jätämme tähän?

 125. Sat­un­nainen vihreä kir­joit­ti aiemmin:
  “Minus­ta tulisi siis olla jos­sain määrin varovainen sen suhteen […]”

  Ja nyt:
  “Ihmi­nen on sikäli nerokkaasti raken­net­tu, että jos sin­un tai min­un mieliku­vi­tuk­seni ei riitä, jonkun muun mieliku­vi­tus hyvinkin mah­dol­lis­es­ti riittää.”

  Ja:
  “Min­ul­la ei nyt ole eri­tyisem­pää intoa argu­men­toi­da tästä tai eri­lai­sista hypo­teet­ti­sista skenaarioista […]”

  Tiivistän, miten ymmärsin argu­ment­tisi: Uuteen ja tun­tem­at­tomaan pitää suh­tau­tua varauk­sel­la, kos­ka se on tun­tem­aton­ta ja emme voi tun­tea mitä vaaro­ja siinä piilee.

  Minä ihan tosis­sani yritin kek­siä noi­ta uhkaku­via (oman tietopo­h­jani rajois­sa), vaik­ka se olit sinä joka sanoi että uhkaku­via saat­taa olla. Sinä vetäy­dyt abstrak­tin ver­hosi taakse, että tun­tem­at­to­mia uhkaku­via saat­taa olla, mut­ta ne ovat meille tuntemattomia.

  Jos kaik­ki tun­teme­ton on ja pysyy tun­tem­at­tomana ja arve­lut­ta­vana, voiko mitään kehi­tys­tä koskaan tapahtua?

  Olisiko tran­sis­to­ria, kän­nyköitä, net­tiä, jne. koskaan otet­tu käyt­töön jos kaik­ki mah­dol­liset tun­tem­at­tomat uhkaku­vat olisi etukä­teen pitänyt kat­tavasti kartoittaa?

  Eikö voisi vaan ottaa kir­jan (tai wikipedi­an) käteen, tode­ta että ok, DNA on täm­möi­nen molekyyli, sil­lä on täm­möisiä omi­naisuuk­sia, ja täm­möisiä ei. Näitä asioi­ta sil­lä ehkä pystyy tekemään, mut­ta selvästikään toisia asioi­ta sil­lä ei pysty tekemään.

 126. Sam­po Smolander:

  Ymmär­sit väärin. En suh­taudu automaat­tis­es­ti varauk­sel­la uuteen ja tun­tem­at­tomaan, mut­ta en toisaal­ta myöskään eri­tyis­es­ti kan­na­ta mitään uud­is­tus­ta vain sen vuok­si, että sel­l­ainen voitaisi­in tehdä (tai pidä täl­laista vält­tämät­tä kehi­tyk­senä, sanan posi­ti­ivises­sa merkityksessä).

  Lähin­nä kysyn tässä vai­heessa, kenen ensisi­jais­es­ti pitäisi riit­tävästi perustel­la ja laa­jem­min pohtia (hyödyt, hai­tat, jne.), minkä vuok­si jotain pitäisi muut­taa — niiden, jot­ka jotain uud­is­tus­ta esit­tävät ja kan­nat­ta­vat, vai niiden, jot­ka eivät sitä sen kum­mem­min kaipaa.

  -

  Mei­dän keskustelumme sen sijaan lähti alun­perin täysin sivu­juon­teesta ja väärinymmär­ryk­ses­tä oudolle ja vain yhtä argu­ment­tia, pos­tu­loitua hir­muhallintoa, koske­valle radalle. San­ot­takoon siis vielä tässä, jos ei se ole jo aiem­min tul­lut selväk­si, että minus­ta on mui­ta ja rel­e­vantimpiakin syitä suh­tau­tua asi­aan skep­tis­es­ti kuin joku oletet­tu hirmuhallinto.

  Ymmär­rän, että kaipaat konkreet­tisia ske­naar­i­oi­ta, mut­ta muitakin olen­naisia näkökul­mia asi­aan on, ja ne ovat oma lähtöko­htani. Näin puhumme kai vält­tämät­tä tois­temme ohi — mikä on taval­laan har­mi, mut­ta tarkoit­taa toisaal­ta myös sitä, että kumpikaan meistä ei yksin määritä keskustelumme agen­daa. En alun­perinkään halun­nut vään­tää eri­tyis­es­ti niistä uhkaku­vista, enkä aio aloit­taa nytkään. Sitä ovat muut jo tehneet ihan kohtu­ullises­sa määrin, ja parem­mal­la asiantun­te­muk­sel­la kuin minun.

  -

  Ja vielä. En usko, että “ottaa kir­jan käteen” ‑tyy­li­nen opas­t­a­mi­nen on tarpeel­lista. Tiedän, mitä DNA on, mut­ta se ei ole tässä kovin rel­e­vant­tia. Rin­na­s­tat nimit­täin kahdessa asi­as­sa oudosti tek­nol­o­giset ja yhteiskun­nal­liset kysymykset:
  1. Helpom­pana esimerkkinä kän­nykät (yksilölli­nen, teknologi­nen ja vapaae­htoinen väline) tms. ja rek­ister­it (kollek­ti­ivi­nen, yhteiskun­nalli­nen ja pakolli­nen väline) eivät rin­nas­tu järkevästi.
  2. Tähän liit­tyen, “mitä voi tehdä DNA:lla” ei tosi­aan ole kovin rel­e­vant­tia (geneet­tis­ten sor­men­jälkien teknolo­gia­han sinän­sä on tun­net­tua, käytössä ja yleis­es­ti hyväksyt­tyä), “mitä voi tehdä rek­istereil­lä” sen sijaan on (rek­istere­itäkin on käytössä, mut­ta Soin­in­vaaran tarkoit­ta­maa rek­ister­iä ei). (En ole “A”, joka Kasvin blo­gis­sa sanoi sin­ulle jotain saman­su­un­taista näi­den kysymys­ten eroista.) Ensim­mäi­nen on tekni­nen, luon­non­ti­eteelli­nen kysymys, johon on saatavis­sa suh­teel­lisen var­mat ja yksiselit­teiset vas­tauk­set. Toinen taas on yhteiskun­nalli­nen kysymys, jon­ka vas­tauk­set eivät ainakaan minus­ta ole eri­tyisen yksiselitteisiä.

  Siihen näh­den, että vas­tauk­set eivät ole mitenkään yksiselit­teisiä, on hyvä, vaik­ka näkökul­mamme ja kiin­nos­tuk­sen kohteemme toi­sis­taan saat­ta­vat ero­takin, että tästä keskustel­laan, ja että blo­gi-isän­tämme tämän keskustelumah­dol­lisu­u­den tarjoaa.

 127. Sat­un­nainen vihreä,

  hyvä on. Min­ua vaan alkoi riso­maan kun tun­tui että ihmiset liit­tivät DNA:han ihan maag­isia omi­naisuuk­sia (tyyli­in että sen avul­la voi paikan­taa ihmisiä, tai tekey­tyä toisek­si ihmisek­si). Tuli vaikutel­ma että ihmiset eivät tiedä mikä DNA on, ja luule­vat sitä jok­sikin kaiken­mah­dol­lis­tavak­si taikakeinoksi.

  Ymmär­rän hyvin että rek­istere­itä ja valvon­takoneis­to­ja vas­tuste­taan, eri ihmiset vas­tus­ta­vat eri syistä, ja jotkut vas­tus­ta­vat enem­män ja jotkut vähem­män. DNA-rek­ister­iä ja ‑tun­nis­tus­ta saa vas­tus­taa. Sor­men­jälkirek­ister­iä ja ‑tun­nis­tus­ta saa vas­tus­taa. Osoitek­eris­ter­iäkin saa vas­tus­taa. Sitä ei ehkä voi vas­tus­taa, että ihmiset tun­nis­te­taan kasvon­pi­irtei­den perus­teel­la (tai äänen).

  Mut­ta joku suh­teel­lisu­u­den­ta­ju pitäisi olla. Sor­men­jälkirek­istere­itä on, kasvo­val­oku­varek­istere­itä on, osoi­terek­istere­itä on. Kaik­ki nämäkin tiedot on help­po yksilöltä “varas­taa”. Paljonko näi­den tieto­jen avul­la tehdään esim. iden­ti­teet­ti­varkauk­sia? Ei DNA (jos ei puhuta koko geenikar­tas­ta) ole sen kum­mem­pi tieto kuin muutkaan.

  Jos vas­tus­taa rek­istere­itä ylipäätään, sit­ten vas­tus­taa toki DNA-rek­ister­iäkin. Sain vain vaikutel­man että DNA-rek­ister­iä vieroksut­ti­in sik­si että asi­aan liit­tyvät mys­tiset “geen­it”.

 128. Sam­po Smolander:

  Ymmär­rän hyvin, sama risoisi min­u­akin. (Myös Soin­in­vaara sai — var­masti oikeutetustikin — saman vaikutel­man, ts. että asi­aa vieroksut­ti­in sik­si, ettei sitä ymmär­ret­ty.) Samoin myös minus­ta suh­teel­lisu­u­den­ta­julle olisi useinkin enem­män kysyn­tää kuin on tarjontaa.

  Yksi — vaikkei tietenkään ain­oa — rel­e­vant­ti ja suh­teel­lisu­u­den­ta­juinen syy suh­tau­tua rek­isteri­in skep­tis­es­ti on myös minus­ta Soin­in­vaaran mainit­se­ma kus­tan­nus­näkökul­ma suh­teessa oletet­tuun / esitet­tyyn hyötykäyttöön.

  Tästä aja­tusten­vai­h­dostamme tuli nyt jonkin­lainen havain­toes­imerk­ki keskustelu­jen polkuriippuvuudesta.

  Voinemme jatkaa tarpeen mukaan toisaal­la, toisil­la poluilla.

 129. Arvoisa her­ra Soin­in­vaara. Kir­joituk­senne herät­ti joitakin kysymyk­siä, joi­ta sallinette min­un tässä esittää.

  “Tuo esi­tys vain maa­han­muut­ta­jille tarkoite­tus­ta geneet­tisen sor­men­jäl­jen rek­ister­istä oli tietysti pelkkä bluffi, jon­ka tarkoituk­se­na oli saa­da “ulko­maalaiskri­it­tiset” ker­tomaan kan­nat­ta­vansa sitä.”

  - Läh­tivätkö nämä “ulko­maalaiskri­it­tiset” tahot mukaan bluffi­inne? Itse en ole täl­laista huo­man­nut. Itse asi­as­sa käsit­tääk­seni näis­sä piireis­sä suh­taudu­taan kiel­teis­es­ti ihmis­ten yksi­ty­isyy­den ja vapau­den rajoituk­si­in. kor­jan­nette ystäväl­lis­es­ti jos olen väärässä.

  “En pidä hal­la-aho­lais­ten kam­pan­join­nistaan maa­han­muut­ta­jia vas­taan raiskauk­sil­la pelottelemalla.”

  - Ja minä en pidä älyl­lis­es­tä epäre­hellisyy­destä. Hal­la-ahol­la on yli kak­sisa­taa (200) kir­joi­tus­ta, jois­sa hän käsit­telee hal­lit­se­mat­toman maa­han­muu­ton aiheut­tamia ongelmia. Olet­teko tutus­tunut niihin laa­jem­maltikin? Voinko kysyä kuin­ka mon­es­sa niistä “pelotel­laan” raiskauk­sil­la? Onko todel­lis­ten ongelmien esi­in­tuon­ti niil­lä “pelot­telua”?

  “Jos joku pitää ulko­maalais­ten tekemiä raiskauk­sia niin suure­na ongel­mana, että niiden vält­tämisek­si pitäisi Helsin­gin mon­en kymme­nen tuhan­nen hen­gen ulko­maalaisväestö karkot­taa maasta”

  - Voisit­teko ystäväl­lis­es­ti ker­toa mis­sähän kir­joituk­ses­saan Hal­la-aho vaatii kaikkien Helsin­gin seudun ulko­maalais­ten karkot­tamista? Itse en ole täl­laista vaa­timus­ta hänen tek­steistään löytänyt, mut­ta ehkä te tun­nette ne min­ua paremmin?

  “Voi hyvin olla perustel­lusti sitä mieltä, että täl­lainen rek­isteri olisi täysin ylim­i­toitet­tu toi­mi selvit­tää raiskauk­set jha pahoinpitelyt”

  - Mik­si sit­ten esi­titte sitä? Ai niin se oli “bluffia”. Nyt herää kysymys, onko teil­lä tapana kir­joit­taa paljonkin sel­l­aista mitä ette tarkoi­ta oikeasti?

  Tei­dän

  P.I.

 130. Olin kuvitel­lut arvosta­vani Soin­in­vaaraa, mut­ta näköjään ere­hdyin. Onko ajat­telem­i­nen tosi­aan noin vaikeaa Odelle. Hal­la-aho on oike­as­sa, eikä se siitä mik­sikään bluffeil­la muutu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.