Diabetekseen löytymässä ratkaisu!!??

Helsin­gin Sanomien uuti­nen, jon­ka mukaan lihavu­usleikkauk­set paran­ta­vat aikuisiän dia­betek­sen muu­ta­mas­sa päivässä, voi olla todel­la merkit­tävä. Sen mukaan teo­ria dia­betek­sen syys­tä on ollut aivan väärä, kos­ka tau­ti para­nee liian nopeasti van­haan teo­ri­aan näh­den. Tämä voi olla läpimur­to, joka johtaa ennen pitkää tehokkaaseen lääk­i­tyk­seen — ja onhan tuo leikkauskin tehokas ja hal­pa vai­h­toe­htoi­hin­sa nähden.

Mik­si tämä on niin tärkeä asia? Kos­ka ennus­teet dia­betek­sen yleisyy­destä ja sen vaa­timista rahoista ovat olleet muser­tavia. Ellen väärin menoista, on ennustet­tu, että 20 % ter­vey­den­huol­lon menoista tulisi men­emään tämän yhden sairau­den hoitoon. Mil­jardin euron juttu!

Seu­raa­va ei kuu­lu sar­jaan, mitäs minä sanoin vaan mitäs minä olen kuul­lut. Olen jo jonkin aikaa ollut var­ma, että teo­ria dia­betek­sen syistä on väärä. Tapasin pari vuot­ta (?) sit­ten Cafe Enge­lis­sä Kansan­ter­veyslaitok­sen tutk­i­jan (nimi uno­htunut), joka esit­ti kil­pail­e­van teo­ri­an siitä, mis­tä aikuisiän dia­betes johtuu. En ryhdy selosta­maan hänen teo­ri­aansa; se oli mie­lenki­in­toinen ja saat­taa olla tot­ta tai sit­ten ei. Se liit­tyi raskausa­jan stres­si­in, eikä ole fem­i­nistien mieleen.

Mil­lä hän vaku­ut­ti min­ut oli tieto, mik­si val­lit­se­va käsi­tys dia­betek­sen syistä ei voi olla oikea: dia­betes yleistyy nopeam­min kuin olete­tut syyn­sä. Tilas­toti­eteil­i­jälle tämä on vähän sama kuin fyysikolle havain­to, että muka vapaasti putoa­van kap­paleen vauhti kiihtyy nopeam­min kuin lineaarisesti.

85 vastausta artikkeliin “Diabetekseen löytymässä ratkaisu!!??”

 1. On kum­mallista, että kovin teknistä ja keinotekoista ratkaisua — leikkaus­ta — ter­ve­hditään hur­rat­en. Paljon luon­nol­lisem­paa ja muullekin ter­vey­delle parem­paa on ehkäistä aikuistyypin dia­betes­ta riit­täväl­lä liikun­nal­la, pain­on­hallinnal­la ja tarvit­taes­sa pain­on pudot­tamisel­la sekä ruokavali­ol­la ja D‑vitamiinilla.

 2. Hei
  Kali­forn­ian Health Insti­tute (artikke­lit 200%) kir­jasi, että 80% ns. turhista ter­vey­den­hoitoku­luista joh­tui n. 5 käyt­täy­tymisori­en­toituneen taudin aiheut­taista syistä. Yksi niistä liikali­havu­us. Ikäv­in­tä oli se, etteivät pääse pahas­ta sys­teemistä enää eroon mis­sä vaku­u­tusty­htiöt mak­sa­vat leikkauk­set ja kansa käy use­am­man ker­ran elämässään leikkaut­ta­mas­sa, sen sijaan, että söi­sivät varovaisemmin/kävisivät urheile­mas­sa use­am­min. 80% ter­veysku­luista on USA:n mit­taisel­la alueel­la aikamoinen sum­ma: mon­tako vaku­u­tusy­htiötä sil­läkin pide­tään elos­sa? Joka tapauk­ses­sa eivät enää pääse näistä ns. huonoista tavoista enää eroon kos­ka se on ollut rahan val­lan kannal­ta kaikkien intres­si: mut­ta eiköhän lama nyt pako­ta myös jenkke­jä rauhoittumaan.

  Toinen seik­ka oli kauhuo­hjel­ma nuores­ta 300 kg:sesta espan­jalais­es­ta pojas­ta, jon­ka lihavu­us rupe­si lev­iämään yli äyräi­den leikkauk­sen jäl­keen. Hän ei siis olisi levin­nyt ihan niin suurek­si ilman leikkaus­ta. Doku­ment­tio­hjel­ma (tänä syksynä näyt­ti miten nuori mies oli sidot­tu sänkyyn­sä ja taka­puoli oli parivuo­teen levyi­nen eikä hän voin­ut ikinä enää nous­ta ylös.

 3. Tekni­ikan yolle viimeinen kaneet­ti valaisi asian mukavasti. Sen sijaan mikä HS jutun mukaan aiheut­taa dia­betek­sen ei ihan täysin auen­nut, sen sijaan miten dia­betes para­nee selkeni. Tätä keskustelua pitää seu­ra­ta tarkem­min. Sääli että tämä on saanut paljon vähem­män huomio­ta kuin mamukeskustelu.

 4. Noin taval­lisen pul­li­aisen kat­san­non kaut­ta on selvä asia se, että mitä ter­veem­mäk­si tois­es­ta päästä kansalaiset käyvät, niin sitä sairaam­m­mik­si kansalaiset käyvät tois­es­ta päästä. Rahas­ta­han tässä puhutaan.

 5. Jut­tu on vaan niin, että aikuisiän dia­betes­ta on saatavil­la myös vah­vasti periy­tyvänä. On tiet­ty pop­u­la, jolle taudin pen­e­transsi vaan on liian vah­va, vaik­ka he tek­i­sivät mitä, ja oli­si­vat miten lai­ho­ja tahansa. Puheet täysin vapaasti valit­tavas­ta elämän­ta­pa­sairaud­es­ta pitää hau­da­ta. Ne eivät koske kaikkia.

 6. Juhana Har­ju kirjoitti:
  On kum­mallista, että kovin teknistä ja keinotekoista ratkaisua — leikkaus­ta — ter­ve­hditään hur­rat­en. Paljon luon­nol­lisem­paa ja muullekin ter­vey­delle parem­paa on ehkäistä aikuistyypin dia­betes­ta riit­täväl­lä liikun­nal­la, pain­on­hallinnal­la ja tarvit­taes­sa pain­on pudot­tamisel­la sekä ruokavali­ol­la ja D‑vitamiinilla.

  Tässähän idea oli se että leikkaushoito on paran­ta­va. Toden­näköis­es­ti 2. tyypin dia­betek­sen pato­ge­neesin tarkem­man selviämisen jäl­keen myös lääkkei­den kehi­tys taudin hoitoon nopeu­tu­isi ja taudin syytek­i­jät sel­veni­sivät. Jo nyt dia­betes ja sen liitän­näis­sairaudet kuor­mit­ta­vat ter­vey­den­huoltoa merkit­tävästi. Sik­si tämä on iso juttu.

  Lisäk­si sanat luon­nol­lisu­us ja keinotekoisu­us hie­man särähtävät. Nykylääketiede ja kirur­gia nyt eivät ole mil­lään tavoin “luon­nol­lisia”. Ne kuitenkin aut­ta­vat tuhan­sia esimerkik­si umpil­isäk­keen tule­hduk­seen sairas­tunei­ta, jot­ka ilman keinotekoista leikkaus­ta jou­tu­isi­vat kuolemanvaaraan.

 7. Ei ole yhtään alaani, mut­ta taudin­seli­tys joka on niinkin epämääräi­nen kuin elin­ta­vat tasol­la liikun­ta tai sen puute noin yleen­sä on toden­näköis­es­ti roskako­ridi­ag­noosi ja tarken­tuu ajan kanssa. Pitääkin men­nä jutut­ta­maan eräälle pos­ti­tus­listalle his­to­ri­oit­si­jaa joka on tutk­in­ut “shell shock” syn­d­rooma, jol­la selitet­ti­in aikanaan suurin piirtein kaik­ki poikkea­va käytös brit­ti­joukois­sa 1. maailmansodassa.

 8. Catli­na kir­joit­ti: aikuisiän dia­betes­ta on saatavil­la myös vah­vasti periy­tyvänä. — - Puheet täysin vapaasti valit­tavas­ta elämän­ta­pa­sairaud­es­ta pitää haudata.

  Epäilemät­tä perin­nöl­lisil­lä tek­i­jöil­lä on osuuten­sa myös aikuistyypin dia­betek­ses­sa. Sen yleisyys on kuitenkin moninker­tais­tunut siitä, miten yleistä se oli muu­ta­ma vuosikym­men sitten.

  Airbag kir­joit­ti: Tässähän idea oli se että leikkaushoito on parantava.

  Omas­sa näkökul­mas­sani ideana taas oli se, että kun ehkäistää, ei tarvitse edes parantaa.

  tpyy­lu­o­ma kir­joit­ti: taudin­seli­tys joka on niinkin epämääräi­nen kuin elin­ta­vat tasol­la liikun­ta tai sen puute noin yleen­sä on toden­näköis­es­ti roskakoridiagnoosi

  Puhues­sani elin­tavoista aikuistyypin dia­betek­sen ehkäisykeinoina en yrit­tänytkään selit­tää aikuistyypin dia­betek­sen eti­olo­giaa, vaan ker­toa vain käytän­nöl­lis­es­ti, miten sitä voidaan ehkäistä melkoisen tehokkaasti, jos vain halu­taan. Kak­si eri asi­aa siis.

 9. Idea tässä oli Hesarin uutisen mukaan, että pois­ta­mal­la osan vat­salaukus­ta ja suolis­tos­ta saadaan insuli­ini­tuotan­to nor­maa­lik­si muu­ta­mas­sa päivässä. Sil­loin taudin aiheut­ta­jan on olta­va tuos­sa suolis­ton osas­sa tai muuten johtu­van suolen jostain omi­naisu­ud­es­ta. Tähän saate­taan löytää lääke. Voi myös olla, että tuo dia­betek­sen aiheut­ta­ja aiheut­taa myös keski­var­taloli­havu­ut­ta eikä päinvastoin.

 10. Hit­si, eivätkö sivus­ton luk­i­jat huo­maa sitä kuin­ka ter­veen näköisenä Osmo sivus­ton­sa yläkul­mas­sa hymy­ilee. Eihän tuol­laiseen ilmi selvästi näkyvään hyvään ter­veysvoin­ti­in pääse leikkauk­sil­la eikä muil­la vip­paskon­steil­la. Vaan tulee tehdä itse työtä oman ter­veyten­sä puoles­ta. Eikä se fil­lari ole mikään Osmon yksi­noikeus har­joit­taa terveyttään. 

  Leikkel­lään taik­ka hoidel­laan poti­las­ta lääkkeil­lä taik­ka mil­lä kon­steil­la, niin ihmisen itse on huomioita­va ter­vey­den­ti­laansa sen ver­ran, että mitään uusia kakkostyypin sairauk­sia ei saisi syn­tyä ja päästä kuor­mit­ta­maan esim. Kelaa eikä tietenkään itseään. Uudet lääkäritkö niitä uusia sairauk­sia löytävät kun entisiä sairauk­sia on rop­pakau­pal­la paran­net­tu entis­ten lääkärien töillä.

 11. Taud­is­sa kuin taud­is­sa poti­lasjär­jestö­jen apu on suurenmoinen !

 12. Olisi kyl­lä mie­lenki­in­toista kuul­la lisää tästä pari vuot­ta (?) sit­ten tapah­tuneesta kohtaamis­es­ta salaperäisen henkilön kanssa Cafe Engelissä. 

  Ja myös olisin kiin­nos­tunut, mitä fem­i­nis­teil­lä on tämän nimet­tömän tutk­i­jan raskau­saikaan liit­tyvän teo­ri­an kanssa tekemistä. 

  Aloituk­set tule­vat täl­lä blogilla yhä hämäräm­mik­si.. vai olenko tähän aikaan jo vähän väsynyt?

  Mut­ta yhtäkaik­ki: sel­l­ainen yhteiskun­ta on sairas, jos­sa ihmiset syövät itsen­sä sairaik­si ja sit­ten on koneis­to, jos­sa hei­dät leikataan ter­veik­si.. Vai onko joku eri mieltä?

 13. Luin uutisen lihavu­usleikkauk­ses­ta ensin järkyt­tyneenä: niinkö tärkeä on rav­it­se­musetab­lisse­mentin arvo­val­ta, että voimas­saole­vista viral­lis­su­osi­tuk­sista poikkeavaa, mon­elle tehoavaa ruokavalio­ta ei edes kokeil­la vaan siitä päin­vas­toin varoite­taan ja ennem­min tehdään radikaali iso leikkaus, jos­ta usein seu­raa elinikäisiä vaivo­ja ja vaikei­ta komplikaatioita?

  Osmo sanoo että leikkaus on tehokas ja hal­pa vai­h­toe­htoi­hin­sa näh­den. Mihin vaihtoehtoihin?

  Sit­ten toki huo­masin, että se varsi­nainen tärkeä uuti­nen onkin juuri tuo, että kakkos­di­a­betek­sen syyt ja syn­tymekanis­mi saat­ta­vat selvitä. 

  Raskausa­jan stres­si ei selitä miesten kakkos­ta, ellei sit­ten asia liity hor­monei­hin joi­ta myös miehel­lä on. Stressin on todet­tu laukai­se­van monia sairauk­sia – tarkoite­taanko raskausa­jan stres­sil­lä tässä jotakin muu­ta kuin raskaana ollessa koet­tu­ja stres­si­ti­lantei­ta? Onko ‘raskausa­jan stres­si’ jokin raskauskom­p­likaa­tio, vrt. raskaus­di­a­betes tai raskausmyrkytys?

  Yksi seli­tys leikkauk­sen dia­betes­ta paran­tavaan vaiku­tuk­seen voisi olla, että se estää ison osan hiil­i­hy­draateista imey­tymästä. Se ruokavalio, joka aut­taa kaikkia dia­betek­ses­sa ja monia pain­on­hallinnas­sa, on vähähi­il­i­hy­draat­ti­nen (tai hiil­i­hy­draat­ti­ti­etoinen), teol­lisu­u­seinek­siä vält­televä ruokavalio. 

  Mut­ta jos kakkos­di­a­betek­sen syn­tymekanis­mi selviää täl­lä tavoin, olen tietenkin suuresti vaikut­tunut. Sil­loin on toden­näköistä että se myös pystytään paran­ta­maan ker­ta­laak­ista – muuten kuin leikkaamalla.

  Sit­tenkin jää län­si­maisen ruoka­te­ol­lisu­usy­hteiskun­nan vit­saus: sairas­tut­ta­vat teol­lisu­us­möm­möt, joi­ta syömme.

 14. Osmo Soin­in­vaara kirjoitti:
  “…pois­ta­mal­la osan vat­salaukus­ta ja suolis­tos­ta saadaan insuli­ini­tuotan­to nor­maa­lik­si muu­ta­mas­sa päivässä. Sil­loin taudin aiheut­ta­jan on olta­va tuos­sa suolis­ton osas­sa tai muuten johtu­van suolen jostain omi­naisu­ud­es­ta. Tähän saate­taan löytää lääke. Voi myös olla, että tuo dia­betek­sen aiheut­ta­ja aiheut­taa myös keski­var­taloli­havu­ut­ta eikä päinvastoin.”

  On selvää, että ruo­ka imey­tyy heikom­min, kun osa maha­laukus­ta ja suolis­tos­ta pois­te­taan. Ja sen jäl­keen ruoan veren­sok­e­ria kohot­ta­va vaiku­tus tietysti vähe­nee ja haiman tuot­ta­ma insuli­in­imäärä saat­taakin riittää. 

  Samaan päästäisi­in kuitenkin syömäl­lä vähem­män ja lisäämäl­lä liikun­taa, joka paran­taa insuli­ini­herkkyyt­tä eli solu­jen kykyä ottaa vas­taan insuli­inia. Onko meil­lä todel­la maail­man­laa­juis­es­ti varaa siihen, että suuren osan maail­maa kär­siessä ali­rav­it­se­muk­ses­ta län­si­mais­sa ale­taan suures­sa mit­takaavas­sa tehdä lihavu­usleikkauk­sia, jot­ta nämä ihmiset voisi­vat yhä syödä liikaa kulu­tuk­seen­sa näh­den? Sekö on ekolo­giaa ja luon­non­va­ro­jen järkevää säästämistä?

  Maail­man ter­veysjär­jestön WHO:n mukaan 90 pros­ent­tia aikuistyypin dia­betestapauk­sista voitaisi­in ehkäistä elin­tapo­jen muu­tok­sil­la. Ne pitäisi ottaa käyt­töön eikä kehitel­lä keinotekoisia ongel­maratkaisukeino­ja. Sitä pait­si maha­laukun ja suolis­ton ohi­tusleikkauk­set eivät ole lainkaan riskittömiä.

 15. Mon­et tun­tu­vat taas olet­ta­van, että kir­joituk­ses­sa esitet­ty päät­te­ly on ilman muu­ta väärä ja että 2‑tyypin dia­betes aiheutuu vain ja ain­oas­taan omista valin­noista ja huonoista elintavoista. 

  Näin­hän ei mitä ilmeisim­min ole. Jos lihavu­us ja väärä syömi­nen oli­si­vat taudin ain­oi­ta tai edes pääasial­lisia syitä, ei leikkaus mitenkään voisi paran­taa insuli­ini­vastet­ta muu­ta­mas­sa päivässä. Nimit­täin sil­loin­han muu­ta­man päivän pikadieet­ti muka paran­taisi ko. sairau­den. Ei se voi näin mennä. 

  Tämä ei tarkoi­ta, ettei kokon­ais­val­taisen ter­vey­den eteen tarvitse tehdä työtä, esimerkik­si liikku­mal­la ja syömäl­lä ter­veel­lis­es­ti. Liikun­ta ei kuitenkaan ole, vas­toin yleis­es­ti esitet­tyjä väit­teitä, mitenkään kauheasti vähen­tynyt viimeis­ten 20 vuo­den aikana. Syy dia­betek­sen lisään­tymiseen ja myös lihavu­u­den lisään­tymiseen on olta­va jos­sain muual­la kuin liikun­nan puutteessa.

 16. Kyl­la tata uutista kan­nat­taa ter­ve­htia hur­rat­en. Vaik­ka me nor­maali­pain­oiset syyl­lis­taisimme lihavia lahim­maisi­amme kuin­ka paljon tahansa, ei nama metaboliset ongel­mat ratkea ilman laaketi­eteen apua. Pait­si tietysti jos tulee nalan­hata, mita ainakaan mina en eri­tyisem­min toivo. 

  Rav­it­se­muk­selli­nen yltakyl­laisyys, jos­sa lan­si­mais­sa elamme on biol­o­gis­es­ta nakokul­mas­ta aivan absur­di. Mei­dan elim­is­tomme on kehit­tynyt olo­suhteis­sa, jois­sa ravin­non saan­ti on ollut hyvin han­kalaa. Tas­ta syys­ta kehomme sailoo ener­giaa tehokkaasti ja aivomme mieli­hy­vamekanis­mit palk­it­se­vat mei­dat ener­gia­rikkaan ruuan syon­nista. Mita tulee lihavien syyl­lis­tamiseen, on syy­ta muis­taa etta vaik­ka lihomises­sa on aina kyse liias­ta ener­giansaan­nista kulu­tuk­seen ver­rat­tuna, per­i­ma vaikut­taa lihomish­erkkyy­teen voimakkaasti (eri arvioiden mukaan 40–70%). Tama ei tarkoi­ta sita, etta puhuisin epa­ter­veel­lis­ten ela­man­tapo­jen puoles­ta, mut­ta en usko, etta mikaan maara val­is­tus­ta ja syyl­lis­tamista pois­taa tata epi­demi­aa keskuudestamme. 

  Nama leikkaushoidon tulok­set tosi­aan viit­taa­vat siihen, etta lihavu­udel­la ja kakkostyypin dia­betek­sel­la ei olisi niin voimakas­ta kausaal­ista yhteyt­ta, kuin kor­re­laa­tio­den perus­teel­la on ajatel­tu. Leikkauk­sen vaiku­tus­mekanis­me­ja ei viela taysin tun­neta. Tiede­taan, etta suolis­to erit­taa usei­ta hor­mone­ja, jot­ka vaikut­ta­vat koko elim­is­ton aineen­vai­h­dun­taan, mika saat­taa olla yksi mah­dolli­nen mekanis­mi. Toinen teo­ria on, etta mekanis­mi liit­ty­isi jotenkin suolen glukoosi­aineen­vai­h­dun­taan, mika puolestaan vaikut­taisi suolen tilaa ais­tivien her­mo­jen toimintaan.

 17. Kyl­lä, onhan se sairas­ta jos ihmiset syövät itsen­sä sairaik­si. Ja ter­veet elin­ta­vat ovat var­maankin useim­mille sopi­va keino estää dia­betek­sen syntyminen.
  Mut­ta ne dia­betek­seen jo ( oli se sit­ten elin­tapo­jen­sa vaiku­tuk­ses­ta tai jostakin muus­ta syys­tä) sairas­tuneet, jot­ka eivät saa sairaut­taan hoidet­tua elin­ta­pa­muu­tok­sil­la (laisku­ud­es­ta tai muus­ta syys­tä) voitaisi­in hoitaa leikkaa­mal­la. Sehän olisi hienoa: säästet­täisi­in lääkeku­luis­sa ja saataisi­in ihmiset nopeam­min parem­paan kuntoon!

  Ennal­taehkäisy tietysti on tärkeää yhä niiden kohdal­la, jot­ka eivät ole vielä sairastuneet!

 18. On mah­do­ton­ta elää koko elämän­sä nälässä vapaasti saatavien herkku­jen keskel­lä. Kenenkään itse­hillintä ei siihen riitä vaan pet­tää ennem­min tai myöhem­min – ellei omaa sel­l­aista geeni­raken­net­ta, ettei mitään tee mieli vaan syö vain sen minkä tarvit­see hengis­säpysymiseen. Heitäkin, onnen­myyriä, on.

  Joko herkut on pois­tet­ta­va markki­noil­ta tai ihmisen löy­det­tävä sel­l­ainen ruokavalio etteivät herkku­mieli­teot ole hal­lit­se­mat­to­mia. Edel­lisen vai­h­toe­hdon toteu­tu­miseen en usko (pait­si jos kaik­ki ihmiset löytävät tuon opti­maalisen ruokavalion – ehkä).

  Useimpi­en vähähi­il­i­hy­draat­tista ruokavalio­ta nou­dat­tavien koke­mus on, että mieli­teot vähenevät ja laimenevat. Tähän vaikut­taa paljon se, että veren­sok­eri ei nouse raket­ti­mais­es­ti ja laske romahtaen.

  Kiteytän kysymyk­seen viral­lisi­in rav­it­se­mus­su­osi­tuk­si­in uskoville: onko kala ja parsakaali epäter­veel­lisem­pää kuin kala ja perunat? Onko kana ja kukkakaali epäter­veel­lisem­pää kuin kana ja riisi? 

  Link­ki HS:n artikke­li­in: Lihavu­usleikkaus paran­taa kakkostyypin diabeteksen

 19. Epäilen, että tässäkin blogikir­joituk­ses­sa Osmo jatkaa edelleen bluffil­in­jal­laan. Ei tätä voi ottaa tosissaan.

 20. “En ryhdy selosta­maan hänen teo­ri­aansa; se oli mie­lenki­in­toinen ja saat­taa olla tot­ta tai sit­ten ei. Se liit­tyi raskausa­jan stres­si­in, eikä ole fem­i­nistien mieleen.”

  Nono… eiköhän tuonkin kestäisi lukea 😉 Meinaatko, että dia­betestä selit­tää äidin raskau­de­na­jan stressi?

 21. Tiedemies, vaik­ka nama tulok­set puhu­vat sen puoles­ta, etta lihavu­us ei aiheuta dia­betes­ta, rav­it­se­muk­sen vaiku­tus­ta nama tulok­set eivat pois­sul­je. Suoli ais­tii syomaamme rav­in­toa ja lahet­taa mm. hor­mon­aal­isia sig­naalei­ta muualle kehoon vaikut­taen esim. aineen­vai­h­dun­taan ja nalan­tun­teeseen. Jos rav­it­se­mus on kroonis­es­ti vaaran­lainen, tama suolen viestin­ta­jar­jestel­ma saat­taa hairi­intya ja johtaa (viela tun­tem­at­toma­l­la mekanis­mil­la) dia­betek­seen. Voi olla mah­dol­lista, etta vaaran­lainen rav­it­se­mus aiheut­taa seka dia­betek­sen etta lihavu­u­den, mika selit­taisi niiden valil­la havaitun korrelaation.

 22. Ennen kuin kovin innos­tu­taan, lue­taan seu­raavakin HS:n uuti­nen samas­ta asi­as­ta: “Samal­la jotkut tutk­i­jat ovat alka­neet varoitel­la leikkauk­sien yllät­tävistä sivu­vaiku­tuk­sista. Viime vuosi­na on rapor­toitu tapauk­sista, jois­sa jotkut lihavu­usleikkauk­ses­sa olleet poti­laat ovat menet­täneet veren­sok­erin kon­trol­lin kokon­aan. Ater­ian jäl­keen hei­dän veren­sok­erin­sa las­kee, kun sen pitäisi nous­ta. Tila kehit­tyy vas­ta vuosien tai jopa vuosikym­menten kulut­tua leikkauk­ses­ta.
  Osoite tuo­hon: //www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Liikkua+vai+leikata/1135241167721

  Blo­gisof­ta vai­h­toi edel­lisen html-linkkiyri­tyk­seni osoit­teen tämän blogikir­joituk­sen osoit­teek­si, vaik­ka tasavar­masti postasin HS:n artikke­lin osoit­teen (copy­pastesin koko jutun Wordista linkkei­neen päivi­neen). Ei jum­mar­ra. Tässä se osoite nyt sit­ten kopi­oitavak­si: http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Lihavuusleikkaus+parantaa+kakkostyypin+diabeteksen/1135241167665

  Ja yritän vielä ylläol­e­vaa linkik­si html:llä: Lihavu­usleikkaus paran­taa jne

 23. Jaha, mikään ei ole niin var­ma kuin var­ma. Hyväksyn­nän­odot­te­lu­ti­las­sa link­ki näyt­täisi onnis­tuneen. Kom­men­tis­sani oli sit­tenkin väärä osoite.

 24. Olen näh­nyt muu­tami­akin kirur­gis­es­ti hoidet­tu­ja sairaal­loisia lihavuuk­sia, jois­sa vuosien takkuami­nen ja tulok­se­ton tus­ka ovat jääneet leikkaus­pöy­dälle, ja ihan oikeasti uuden elämän saanut ihmi­nen on voin­ut kat­soa iloisel­la odotuk­sel­la jäl­jel­lä ole­vi­in vuosiinsa.

  Tääl­lä on taas näitä “väärin sam­mutet­tu”- tyyppe­jä liikkeellä.

 25. Uskoisin veren sok­erin tosi­aankin hel­posti laske­van ater­ian jäl­keen, kos­ka ruumi­in koke­mus pienel­lä maha­laukun tilavu­udel­la on “kyl­läi­nen”, vaik­ka sapuskaa onkin aika vähän. Insuli­inia elim­istö ehkä sit­ten tuot­taa kuitenkin “kyl­läiselle”.

 26. Jotenkin tämä keskustelu on menos­sa väärinkäsi­tys­ten suun­taan. Se, että tuo lihavu­usleikkaus paran­taa dia­betek­sen nopeam­min kuin lihavu­u­den on osoi­tus, ettei per­im­mäi­nen syy voin­ut olla siinä lihavu­udessa. Tästä ei seu­raa, että
  1) leikkaus olisi paras hoito diabetekseen.
  2) elämän­tavoil­la ei olisi vaiku­tus­ta diabetekseen.

  Olen­naista on, että dia­betek­sen syn­tymekanis­mi alkaa val­je­ta parem­min. Siinä yhtey­dessä saat­taa val­je­ta myös syy taipumuk­seen lihoa. Voidaan myös löytää tep­sivä hoitokeino, muukin kuin se leikkaus.

 27. Osmo, joh­dat­telit vika­su­un­taan täl­lä sivu­lauseel­lasi: “[…] onhan tuo leikkauskin tehokas ja hal­pa vai­h­toe­htoi­hin­sa näh­den.

 28. “Tämä voi olla läpimur­to, joka johtaa ennen pitkää tehokkaaseen lääk­i­tyk­seen — ja onhan tuo leikkauskin tehokas ja hal­pa vai­h­toe­htoi­hin­sa nähden.”

  HUS hin­nas­to 2008:
  Maha­laukun pienen­nysleikkauk­set lihavu­u­den vuok­si 4410e.
  Muu maha­laukun pienen­nys lihavu­u­den vuok­si vat­saon­telon tähystyk­sessä 7260e.

  Se mitä hin­taa kun­nil­ta ko leikkauk­ses­ta per­itään ei vielä oikein auen­nut, mut­ta haaruk­ka taitaa olla edellä.

  Tiede on täyn­nä entisiä läpimur­to­ja, jot­ka kaikessa hil­jaisu­udessa on hau­dat­tu. Saa nähdä mitä tämä löytö tuo tullessaan

 29. Kuten Anna-Liisa jo kir­joit­tikin, lihavu­usleikkauk­si­in liit­tyy myös riske­jä. Jo mainit­tu­jen riskien lisäk­si myös osteo­poroosiris­ki kas­vaa. Suo siel­lä, vetelä tääl­lä. Niin käy kun yrit­tää etsiä help­po­ja vippaskonsteja.

 30. Kat­sokaa nyt samal­la, mitä lonkkaleikkauk­set, ohi­tuk­set yms. mak­sa­vat. Vaiku­tus elämän­laatu­un ja työkykyynkin voi olla samaa luokkaa tai suurempikin.

 31. Osmo sanoi sen, mitä tavoit­telin. Eli lihavu­us on ja elämän­ta­vat ovat var­masti tässä tek­i­jänä, mut­ta jos ker­ran leikkaus paran­taa tämän ongel­man muu­ta­mas­sa päivässä, niin paran­tu­misen pitäisi perus­tua johonkin muuhun kuin siihen, että poti­las vain syö vähemmän.

  Jos se perus­tu­isi, niin käypä hoito tyypin 2 dia­betek­seen olisi paas­to­ta pari päivää. Jos se toimisi, niin se var­maan olisi jo havaittu.

  Tai mis­tä minä tiedän, voihan se ollakin niin. Luulisin kuitenkin, että olisimme näh­neet ison otsikon: “Dia­betes para­nee kol­men päivän vesipaastolla.”

 32. Jotenkin tämä keskustelu on menos­sa väärinkäsi­tys­ten suun­taan. Se, että tuo lihavu­usleikkaus paran­taa dia­betek­sen nopeam­min kuin lihavu­u­den on osoi­tus, ettei per­im­mäi­nen syy voin­ut olla siinä lihavu­udessa. Tästä ei seu­raa, että
  1) leikkaus olisi paras hoito diabetekseen.
  2) elämän­tavoil­la ei olisi vaiku­tus­ta diabetekseen.

  Olen­naista on, että dia­betek­sen syn­tymekanis­mi alkaa val­je­ta parem­min. Siinä yhtey­dessä saat­taa val­je­ta myös syy taipumuk­seen lihoa. Voidaan myös löytää tep­sivä hoitokeino, muukin kuin se leikkaus.

  Mut­ta tämä hoitokeino onkin se lihavu­usleikkaus ja muut muu­tok­set kuten dia­betek­sen parane­m­i­nen, sydän- ja verisuon­i­sairauk­sien vähen­e­m­i­nen ovatkin sit­ten lisäbonuksia. 

  Liikun­ta­laiskalle, lihavalle kalo­rien ylikäyt­täjälle kun ei tun­nu ole­van mui­ta paran­nuskeino­ja kuin tämä tai sit­ten piristävät aineet mut­ta ne ovatkin pääsään­töis­es­ti laittomia.

 33. Osmo on melko var­masti oike­as­sa. Itse olen huolestut­tanut yksipuolis­es­ta juokse ja parane ajatuk­ses­ta, joka on syyl­litänyt tuhan­net suo­ma­laiset. Tämä johtuu siitä samas­ta kun Osmol­lakin, istu­in pöy­dässä, jos­sa istui kak­si tutk­i­jaa. Tässä yksinker­tais­tet­tuna keskustelu Hol­lan­ti­lainen ker­toi, että lähetä hänelle ver­inäyte. Hän lähet­tää min­ulle kuvan kam­mas­ta, joka ker­too, ettei 2 dia­betes ole ainakaan pelkästään liikku­mat­to­muus tai muu sosi­aa­li­nen sairaus. Ruot­salainen selvit­ti taas aineen­vai­h­dun­nan, mik­si dia­beetikon on oikeas­t­aan mah­do­ton­ta lai­h­tua niin kuin ter­vey­den­hoita­jat halu­a­vat. Yhteinen pohd­in­ta oli sama kuin Osmol­lakin, mitä tule­hduk­set raskausstres­si ja muu vaikut­taa aineen­vai­h­dun­taan ja voiko geneet­ti­nen muu­tos olla tässäkin tapauk­ses­sa muus­ta johtu­va kuin perin­nölli­nen. Olin tätä ennen kuul­lut vain ter­vey­den­hoita­jien lai­h­du ja juokse puhet­ta, joten kuun­telin suu auki. Upp­salas­sa on kuule­ma muuten tutkimus­su­un­ta, joka selvit­tää raskau­den ja dia­betek­sen yhteyttä.

 34. Mis­tä lyödään vetoa, että lääke­fir­mat tule­vat lob­baa­maan tuo­ta vas­taan erit­täin tehokkaasti. Sil­lä mikä olisikaan mukavam­paa kuin val­ta­va lau­ma asi­akkai­ta, jot­ka ovat lääk­eri­ip­pu­vaisia loppuikänsä? 

  On lääke­fir­mo­jen intres­si loba­ta “liikun­taa, ruokavalio­ta ja insulin­ilääk­i­tys­tä”, kos­ka dia­beetikoille suositel­tu hiil­i­hy­draat­tip­i­toinen ruo­ka paran­taa ja lai­h­dut­taa suur­in­pi­irtein samal­la toden­näköisyy­del­lä kuin mitä Pain­on­va­r­ti­jois­sa. (eli noin 98% ei onnistu)

 35. Kyseessähän ei suinkaan ole “ratkaisu” dia­betek­seen, vaan kuten niin usein nyky­isin, ongel­ma käytän­nössä vain neu­tral­isoidaan sen jäl­keen kun se on jo tapahtunut.

  Lie­nee sanomat­takin selvää, että huo­mat­tavasti tehokkaam­paa olisi pyrk­iä nyky­istä voimakkaam­min ehkäisemään itse dia­betes­ta, kuin vain sak­sia sen seu­rauk­set pois.

  Leikkaus­vai­h­toe­hto on pitkäl­lä aikavälil­lä täysin kestämätön, mikäli dia­betes kuitenkin lisään­tyy nykyisel­lä tahdillaan.

 36. Kom­menteista pais­taa läpi asenne, että jos jokin ratkaisu on vaikea, niin sen täy­tyy olla oikea. Tämä perus­tuu ilmeis­es­ti dis­neyläiseen vakau­muk­seen että kova työ palkitaan.

  Tässä on vaan sel­l­ainen ongel­ma, että läh­es tulkoon kaik­ki mitä edis­tys perus­tuu siihen että tehdään asi­at hel­posti eikä vaikeasti, eli laiskuuten. Eikä yritetä tehdä ihmi­sistä pyhimyksiä.

  Lääketi­eteen puolel­la esim.: “Euroop­paan lev­isi 1400-luvun päät­tyessä uusi tau­ti, joka ei ollut hen­gen­vaar­alli­nen, mut­ta joka lev­isi nopeasti ja myrkyt­ti monel­la taval­la ihmis­ten välisen kanssakäymisen ja rakkauselämän. Tar­tun­nan koh­ta oli nähtävis­sä parin kol­men viikon kulut­tua, yleen­sä sukue­limis­sä, ja muu­tamia viikko­ja myöhem­min ilmaan­tui taval­lis­es­ti ihot­tumaa eri puo­lille var­taloa. Tau­tia oli help­po pitää oikeu­den­mukaise­na ran­gais­tuk­se­na siveet­tömästä elämästä, kos­ka se ilmaan­tui elimeen, jol­la syn­tiä oli tehty.” http://www.saunalahti.fi/arnoldus/tart_tau.html

  Ensin moral­isoiti­in. Sit­ten kek­sit­ti­in penisi­ili­ni, ja tau­ti lähti kuin kup­pa Töölöstä.

 37. tpyy­lu­o­ma kir­joit­ti: “Kom­menteista pais­taa läpi asenne, että jos jokin ratkaisu on vaikea, niin sen täy­tyy olla oikea.”

  Ainakin min­ulle on helpom­paa ja miel­lyt­täväm­pää nou­dat­taa kohtu­ut­ta syömisessä ja har­ras­taa hie­man liikun­taa useimp­ina päiv­inä viikos­sa kuin men­nä lihavu­usleikkauk­seen. Olet siis täysin oike­as­sa, ratkaisu on sekä help­po että oikea.

 38. Tehokas, hal­pa ja help­po keino dia­betek­sen ehkäisyyn ja hoitoon on iät kaiket ollut hiil­i­hy­draat­tia rajoit­ta­va ruokavalio, kuten mm. Jör­gen Vesti Nielsen on länsi­naa­puris­sa osoittanut.

  Ei tarvi­ta muu­ta kuin lau­tas­mallis­sa kor­va­ta perunat/muu tärkkelys kasviksil­la ja rasvalisällä.
  Veren­sok­eri tasoit­tuu pysyvästi, lääkein­suli­inin tarve vähe­nee tai jopa pois­tuu, ras­va-arvot paranevat ja mah­dolli­nen liika­paino putoaa. 

  Ain­oa vika on, että rav­it­se­mus- ja ter­veysalan auk­tori­teetit ja lääke­bisnes kärsivät.

 39. San­o­taan, että liha­vat ovat lep­poisia. Asi­as­sa­han ei juuri ole perää. Liha­vat vaan eivät jak­sa olla äre­itä, kuten nyt esim. minä.
  Ote­taam­pa pieni esimerk­ki; min­ul­la oli veren­paine hie­man kohol­la. Pal­jas­tui nor­maalis­sa vuosi­tarkas­tuk­ses­sa. Hoita­ja, joka mit­tauk­sen suorit­ti (ja saat­toi olla osaltaan “syylli­nen” veren­paineeseeni), tote­si melkein heti, että lääk­i­tys­tä. Minä siihen, että EI. Hoidan asian kun­toon muut­ta­mal­la ruokavalio­ta ja lisäämäl­lä liikun­taa. Näin myös tapahtui.
  Dia­betes­ta on var­masti myös muista syistä johtu­via, mut­ta ns. elin­ta­so­sairaushan tämä on.

 40. Yli­paino tulee salakavalasti:

  10 gram­maa liikaa ruokaa päivässä, siis ei edes voileip” tia yksi olut tekee vuodessa 3650 gram­maa (näin min­ul­la on tapah­tunut, har­mi) Siis 10 vuodessa 37 kiloa. Ja silti ei mitenkään mässäil­lä. On yksinker­tais­sit­na vähen­tää sekä hiil­i­hy­draat­te­ja (jot­ka ovat oiva ener­gian lähde) että rasvaa.

  leikakuhoito voi olla jois­sain tapauk­sis­sa ratkaisu, josksu ainao usein toimi­va. Mutat ina kun sanoo sanan leikkaus, sanoo myös sanan komplikaatio.

  Olisi hvyä teitää vähän lisää siitä, mitä olete­taan 2. tyypin dia­betek­ses­tä. Siis muu­takin kuin mitä on kuul­lut serkun kum­min kaimal­ta. Selvää vain on, että tiedeämme siitä vähän.

  Muuten olen huy­oman­nut hyväk­si aina muis­taa kohdan Ursu­la LeGuinin kir­jas­ta Maameren vel­ho: “Maagien kii­s­tat ovat loppumattomat.”

 41. Olet­teko­han te koskaan näh­neet tai tavan­neet ihmistä, jon­ka elämän tämä hoito on muuttanut?

 42. Catili­na, uskon toki että heitä on, joil­la leikkaus on onnis­tunut lois­tavasti. Mut­ta on se kuitenkin iso leikkaus riskei­neen, ja toisenkin­laisia tari­noi­ta on: Mag­op­er­a­tio­nens bak­si­da. Link­ki vie ruot­salais­lääkärin blogi­in, joka yleen­sä on ollut tieto­jen­sa puoles­ta luotettava.

  Point­ti­han on se, että en ole ainakaan kuul­lut että ennen leikkaus­ta olisi kokeil­tu hiil­i­hy­draat­tien rajoit­tamista ruokavalios­ta — kos­ka se ei ole lin­jas­sa viral­lis­ten rav­it­se­mus­su­osi­tusten kanssa Suomes­sa. Ruot­sis­sa­han jo voi vai­h­toe­htoruokavalio­ta suositel­la, mut­ta eipä uutis­ten mukaan sitä noille leika­tu­ille ole kokeiltu.

 43. Markku af Heurlin: Ihan noin se ei mene. Painavampi ihmi­nen myös kulut­taa enem­män kuin lai­ha. Jos ihmi­nen syö 10g liikaa, hän lihoo tiet­tyyn pis­teeseen saak­ka, mis­sä hän kulut­taa sen 10g enem­män kuin mitä kulut­ti ennen lihomis­taan. Tämän jäl­keen hän ei enää liho ellei ala syödä vieläkin enemmän. 

  No, yksinker­tais­tuk­si­a­han nämä ovat, eivät mikään poikkeam­a­ton sääntö.

 44. Melkein kaik­il­ta menee nyt puurot ja vel­lit sekaisin. Jos liikun­nal­la ja oikeal­la ruokavali­ol­la voidaan ehkäistä dia­betestä, niin näin kan­nat­taa tehdä, jos hyv­in­voin­ti­tap­pio on pienem­pi kuin leikkauksen.

  Leikkaus kan­nat­taa silti tehdä, kun dia­betes on hankittu.

 45. Tot­takai yli­pain­on ehkäisem­i­nen on hyvä ja hieno jut­tu, mut­ta tämä moral­isoin­ti siitä, että leikkaus aut­taa, “nyyh nyyh, epäreilua” on todel­la vastenmielistä.

  Minä ainakin tun­nen vähän van­hempia ihmisiä, jot­ka ovat vuosia kärsi­neet paino-ongelmista ja dia­betek­ses­tä. Tut­tu­jen moral­isoin­ti “mik­sei se vaan liiku ja mik­si se syö niin paljon” selän takana on todel­la karua kuun­neltavaa. Mikä täl­laisen moral­isoin­nin arvo oikein on? Pitääkö näi­den ihmis­ten menet­tää kymme­nen vuot­ta elämästään ja tois­es­ta kymmen­estä tehdä ehdoin tah­doin kur­jaa vain sik­si että hei­dän olisi nuorem­pana pitänyt elää toisin? Siitäkö tässä on kyse, että halu­taan ran­gaista niitä huonoista valinnoista?

  Vähän tulee mieleen se huumekeskustelu. Eli jos kor­vaushoito kor­jaa asi­as­ta ne pahim­mat ulkoiset viat, niin se on “väärä sig­naali”. Ilmeis­es­ti tämä leikkaushoitokin on “väärä sig­naali” näille moraalit­tomille syöpöille ja laiskureille?

 46. Tiedemies, nimeno­maan mainit­se­masi ihmiset ovat niitä, jot­ka usein saisi­vat vapah­duk­sen kurimuk­ses­taan hiil­i­hy­draat­tien rajoituk­sel­la.

  Kuten kir­joitin aiem­mas­sa postauk­ses­sani: ei kukaan pysty koko elämään­sä elämään nälässä vapaasti saatavien herkku­jen keskel­lä. Liioista herkuista pelas­taa vain se, ettei ole aina nälkä. Ja kun on, voi syödä itsen­sä kylläiseksi.

  Mut­ta Osmon point­ti­in palatak­seni: jos tämä merk­it­see kakkos­di­a­betek­sen syn­tymekanis­min löytämistä, asial­la on iso merkitys.

 47. Ymmär­rän täysin Tiedemiehen ajatuksen. 

  Kysymys kuitenkin on siitä, että van­hanaikainen, hyväk­si havait­tu ruokavalio­hoito on antanut huikean hyviä tulok­sia. Hor­mon­aal­is­ten muu­tosten vuok­si ruoka­halu monil­la (ei ihan kaikil­la) vähe­nee veren­sok­erin tasaan­tu­misen myötä, jol­loin tarve tai kiusaus syödä yli kulu­tuk­sen­sa useim­mil­la (ei aivan kaikil­la) olen­nais­es­ti vähenee. 

  Olen aivan samaa mieltä siitä, että yli­paino ei ole moraa­li­nen ongel­ma. Se on monil­la aineen­vai­h­dun­nalli­nen omi­naisu­us, huonoa sopeu­tu­mista nykyiseen rav­in­toym­päristöön alhaisel­la fyy­sisel­lä kuormituksella.

  Olen itse ilman dia­betestä omak­sunut hiil­i­hy­draat­tia rajoit­ta­van ruokavalion yli kuusi vuot­ta sit­ten aivan vapaae­htois­es­ti, pudot­tanut pain­oni pysyvästi 19 kg indek­sistä 27 indek­si­in 21. Min­ul­la ei luul­tavasti koskaan elämässäni tule enää ole­maan ongelmia yli­pain­on ja heit­tele­htivän veren­sok­erin vuoksi.

  Kaikille se ei toi­mi aivan näin, mut­ta suurim­malle osalle toimii. Sik­si ruokavalion pitäisi olla ENSISIJAINEN keino. Vain niille, joille hiil­i­hy­draatin rajoit­ta­mi­nen ei syys­tä tai tois­es­ta toi­mi, pitäisi harki­ta rankkaa, elim­istön peru­ut­ta­mat­tomasti muut­tavaa, riskialtista ja kallista leikkausta.

 48. Siinä vai­heessa kun sok­e­ri­aineen­vaidun­ta on jo häiri­in­tynyt, vähähi­il­i­hy­draat­ti­nen ruokavalio voi todel­lakin olla avuk­si — liikun­nan ohel­la. Mut­ta taval­liselle ihmisile, joiden metabo­lias­sa ei ole mitään vial­la, sen nou­dat­tamiseen ei ole mitään syytä. Hei­dän kohdal­laan eri­no­mainen rav­it­se­muk­selli­nen keino ehkäistä dia­betes­ta on raf­fi­noitu­jen hiil­i­hy­draat­tien kor­vaami­nen raf­fi­noimat­tomil­la. Toisin sanoen on tärkeää vält­tää valkoista vil­jaa (esim. ran­skan­leipää ja pul­laa), valkoista riisiä, lim­so­ja ja run­sas­ta sok­erin käyt­töä. Ne kor­vataan täysjyvävil­jal­la. Lisäk­si dia­betes­riskiä ehkäisee se, että eläinkun­nan pro­tei­i­ni kor­vataa osit­tain kasvikun­nan pro­tei­inil­la. Näistä läh­estymis­tavoista on tutkimus­näyt­töä. (Lähteitä ja lisäti­etoa on blo­gis­sani ja Rav­in­toa sydämelle ‑kir­janssani.)

  Vaikkakin vähähi­il­i­hy­draat­tisil­la ruokavalioil­la on kiistämät­tömät ansion­sa veren­soker­i­ta­so­jen hallinnas­sa, globaal­isti niiden laa­ja käyt­töönot­to olisi ongel­mallista, kos­ka se johtaisi luon­toa kuor­mit­tavaan eläinkun­nan tuot­tei­den käytön kasvu­un. Sik­si olisi tärkeää pystyä ehkäisemään veren­sok­e­ri­on­gel­mat jo ennen kuin vähähi­il­i­hy­draat­tisille ruokavalioille on tarvet­ta. Se voidaan tehdä yllä maini­t­ul­la ruokavali­ol­la, pain­on­hallinnal­la, riit­täväl­lä liikun­nal­la ja pitämäl­lä huol­ta riit­tävästä D‑vitamiinin saan­nista. Se toimii ja on mahdollista.

  PS. Kohtu­u­den aja­tus on kau­nis. Kohtu­us on enem­män ja parem­pi kuin liikaa.

 49. En ymmär­rä näitä kah­ta viimeistä viestiä tai niiden tarkoi­tus­ta tässä lainkaan. Niin, kyl­lä hiil­i­hy­draat­te­ja rajoit­ta­mal­la ei tule tätä dia­betes­ta eikä liho ja kyl­lä, jos on päässyt lihomaan, niin lai­h­tuu ja dia­bete­skin helpottaa.

  Mik­si ruokavalion pitäisi olla a pri­ori ensisi­jainen keino? Mikä arvo on sil­lä, että syyl­lis­tetään, niinkuin taas teitte? “Pitäisi olla pitäisi olla”, vaan kun ei ole.

  Minä tun­nen ihmisiä, jot­ka ovat jo koh­ta parikym­men­tä vuot­ta ravan­neet rav­it­se­muster­apeu­ti­l­ta toiselle ja aina tulee suosi­tuk­se­na joku ihme­dieet­ti, jota pitäisi nou­dat­taa ja sit­ten kun ei onnis­tu, niin “ei kun vielä vähän parem­min”, “et vaan yritä tarpeek­si”, “ei vaan riitä itse­hillintä”, “et vaan”, “et et”, “olet vaan huono”. 

  Useim­mat näistä ihmi­sistä ovat syöneet kuukausi­tolkul­la ter­veel­lisem­min ja kuri­nalaisem­min kuin minä koskaan. Ei kukaan huvikseen tai kiusal­laan liho ja sairastu.

 50. No ei se pan­ta, saati endoskoop­pis­es­ti laitet­tu pal­lo mikään val­ta­van iso jut­tu ole, eikä peru­ut­tam­a­ton varsinkaan.

 51. Tiedemies kysyi: “Mik­si ruokavalion pitäisi olla a pri­ori ensisi­jainen keino?”

  Ei pidä yhtään mitään. Tar­josin vain keinoa, joka tutkimus­näyt­töön perustuen toimii hyvin monil­la. Kuten sanoin, viit­teitä tutkimuk­si­in löy­tyy blo­gis­tani ja edel­lisessä viestis­sä mainit­se­mas­tani kirjasta.

  Tiedemies kysyi: “Mikä arvo on sil­lä, että syyl­lis­tetään, niinkuin taas teitte?”

  Jos tulk­it­set kir­joit­ta­mani neu­traal­im­min, koke­mus syyl­listämis­es­täkin poistuu.

 52. Yhdyn Tiedemiehen vaah­toamiseen, kos­ka min­ua pän­nii myös moral­isoin­ti ihan yleensä.

  Ihmisil­lä on taipumus yliarvioi­da rankasti oman toim­intansa vaiku­tuk­sia elämään­sä. Tästä on käsit­tääk­seni koeperäistä psykol­o­gista näyt­töä, ja var­maan joku evoluu­tiop­sykolo­gi on pos­tu­loin­ut sopi­van savan­nin mis­sä täl­lainen omi­naisu­us on joudut­tanut par­i­u­tu­mista. Henkilöp­sykol­o­gis­es­ti tästä voi olla hyö­tyä, asi­as­ta on tosin ris­tiri­it­taista näyttöä.

  Ongel­ma on siinä, että väestö­ta­son ongelmi­in vietynä täl­läi­nen se on itses­tä kiin­ni ‑ajat­telu johtaa moral­isoin­ti­in joka on parhaim­mi­laan hedelmätön­tä ja pahim­mil­laan hait­taa toimivien ratkaisu­jen löytämistä. En kek­si yhtään yhteiskun­nal­lista ongel­maa, johon ei ole tar­jot­tu ratkaisuk­si sitä että ihmiset oli­si­vat jotenkin parem­pia. En äkkiseltään kek­si yhtään ongel­maa joka olisi näin ratkennut.

  Peru­songel­ma on tässä se että jos ihmiset vain x on yleen­sä tau­tolo­gia, kun ongel­ma on nimeno­maan se että ihmiset eivät toi­mi niin, eli sama asia vain ilmais­taan eri sanoin ja tar­jo­taan tätä ratkaisuk­si. Esim. jos ihmiset eivät vain ajaisi autol­la ei olisi ruuhkia. Tai jos ihmiset vain ottaisi­vat mitä tahansa työtä vas­taan mil­lä tahansa ehdoil­la, niin työt­tömyyt­tä ei olisi. Tai jos ihmiset vain tek­i­sivät päivit­täin met­sätöitä, niin eivät lihoisi. Se on ihan oma valinta.

  Pahin­ta tau­tolo­giois­sa on se että ne ovat täysin immuune­ja todis­tu­saineis­tolle. Mikään määrä lääketi­eteel­listä näyt­töä, koke­mus­peräistä tietoa, jne. ei pysty järkyt­tämään vakau­mus­ta että jos ihmiset eläi­sivät ter­veel­lisem­min, niin heil­lä ei olisi ter­veysongel­maa x. Näin sik­si että jos ter­veelli­nen elämä ei olekaan sitä mitä ollaan suositel­tu, niin sen määritelmä muute­taan lennos­sa, eli lause on edelleen tosi.

 53. Jos syytös syyl­listämis­es­tä kohdis­tuu min­un kir­joituk­seeni, niin se on tulkit­tu väärin: jos jotakin tahoa syyl­listän, niin kokrein­taan rav­it­se­muster­apeut­te­ja ja Dia­betes­li­it­toa eri hoito­vai­h­toe­hto­jen pimittämisestä. 

  Poti­laal­la on oikeus tietää eri hoidoista, mut­ta tämä ei meil­lä toteudu! Näyt­töä esil­letuo­mani läh­estymis­ta­van hedelmäl­lisyy­destä nimeno­maan on: Laitoin linkin luet­tavak­si ja lisää löytää etsimäl­lä. Vähähi­il­i­hy­draat­ti­nen (car­bo­hy­drate-restrict­ed) ruokavalio­hoito on hyväksyt­ty dia­betek­sen hoitokeinona USA:ssa (Amer­i­can Dia­bet­ic Association)sekä kovan julkisen kohun saat­tele­m­ana Ruotsissa. 

  On myös yleinen peri­aate, että ensisi­jais­es­ti hoi­dos­sa pyritään elämäntapaohjaukseen.

 54. Täysin off-top­ic, pait­si tätä kaiken­laista poli­it­tista debat­tia tarkastel­e­vana sivu­juon­teena — Markku af Heurlin, kiitos tuos­ta sitaatista, se tun­tui osuvalta. 🙂

 55. “Mik­si ruokavalion pitäisi olla a pri­ori ensisi­jainen keino?”

  Sik­si tietysti, että se on halvin ja ter­veel­lisin vai­h­toe­hto. Se myös tuo elämän­hallintaa psyykkisessä mielessä toisin kuin leikkaus, jol­la tuskin pois­te­taan sairaal­loisen lihavu­u­den alku­peräisiä syitä. 

  Kyl­lä minä pidän kum­mallise­na, jos nuku­tus­ta vaa­ti­va kirurginen oper­aa­tio olisi a pri­ori keino siihen, että on alun perin syönyt väärin. Leikkaus on aina ris­ki, eri­tyi­nen ris­ki se on ylil­i­havalle henkilölle. 

  Tosi­asi­a­han on, että lihavu­us noin karkeasti arvioiden 99 pros­ent­tis­es­ti johtuu siitä, että soh­va on vetänyt enem­män puoleen­sa kuin lenkkipolku ja sip­si­pus­si enem­män kuin kaali­raaste. Liika psykol­o­gisoin­ti ja vetoami­nen olemat­tomi­in aineen­vai­h­dun­taeroi­hin yksilöi­den välil­lä on huuhaata. 

  Kas kum­maa sairaal­adieetil­lä kon­trol­loiduis­sa olo­suhteis­sa lai­h­tuu joka hem­mo, vieläpä täysin samas­sa tahdis­sa. Mihin ne ainee­vai­h­dun­taerot sairaalaym­päristössä katoa­vat, kysyn vain.

 56. Eli­na, on tapauk­sia jois­sa eivät lai­h­du. Mut­ta hiil­i­hy­draat­te­ja rajoit­taval­la ruokavali­ol­la lai­h­tu­vat. Jos tapausker­to­muk­sia ruvet­taisi­in ker­tomaan, olisi min­ul­la dra­maat­tisia tari­noi­ta, mut­ta olkoon täl­lä areenalla. 🙂

  Kuten Mir­ka sanoi, hiil­i­hy­draat­tien rajoit­ta­mi­nen ei kaikil­la vaiku­ta yhtä dra­maat­tis­es­ti, mut­ta sitä kan­nat­taisi kuitenkin kokeil­la, jos on takana epäon­nis­tu­mishis­to­ria viral­lis­ter­veel­lisil­lä laihdutusdieeteillä.

  Pan­naan­pa link­ki uuni­tuoreeseen Ruotsin Läkar­tid­nin­genin artikke­li­in: Lågkol­hy­dratkost vid dia­betes och fet­ma är en fys­i­ol­o­gisk och evi­dens­baser­ad metod, kir­joit­ta­ji­na joukko ruot­salaisia tutkijalääkäreitä.

  Kalori ei ole vain kalori. Rav­in­toaineet käyn­nistävät kukin oman­laisen­sa moni­vai­heisen aineenvaihduntareaktion.

 57. Ei ole tapauk­sia, jot­ka eivät lai­h­du sairaal­adieetil­lä eli ruokavali­ol­la, jos­sa päivit­täi­nen ener­giansaan­ti pudote­taan 500–800 kilokaloriin. 

  Linkitä ihmeessä tänne, jos täl­lainen ihme on tapah­tunut. Siinähän on nälän­hädän ratkaisu ovel­la, jos ihmiset rupea­vat tule­maan toimeen 500 kilo­kalo­ril­la vuorokaudessa.

 58. Tah­too vaan usein lähteä ne lihak­set ensin. Sit­ten on petin poh­jal­la liikun­takyvytön rasvakasa.

 59. Tosi­asi­a­han on, että lihavu­us noin karkeasti arvioiden 99 pros­ent­tis­es­ti johtuu siitä, että soh­va on vetänyt enem­män puoleen­sa kuin lenkkipolku ja sip­si­pus­si enem­män kuin kaaliraaste.

  Onko­han se tää Quirks & Quarksin jak­so, jos­sa esitel­lään use­ampikin teo­ria siitä, mis­tä liikali­havu­us johtuu? Bak­teer­it on mie­lenki­in­toinen mah­dol­lisu­us, kos­ka sil­loin lihavu­us olisi mah­dol­lista paran­taa lääketi­eteel­lis­es­ti, ehkä.

  http://www.cbc.ca/quirks/archives/06–07/feb17.html

  Jos kyse on viruk­ses­ta, ehkä rokote auttaa:

  http://www.cbc.ca/quirks/archives/05–06/apr01.html

 60. Löy­tyipä viimein aihe, jos­sa yleisjär­ki vie harhaan, vieläpä taloudellisesti.

  tpyy­lu­o­ma ja Tiedemies ja ilmeis­es­ti Osmokin pitävät leikkaushoitoa dia­betek­sen ratkaisuna. Olet­teko tietoisia hin­nas­ta? Pikatark­istus netistä näyt­tää, että leikkaus mak­saa arvi­ol­ta 20 000 euroa. Suomes­sa on täl­lä het­kel­lä 500 000 dia­beetikkoa, 15 vuo­den päästä miljoona. Laskekaa rauhas­sa. Vaik­ka dia­betek­sen hoitokin mak­saa, eivät leikkauk­set voi olla hoitokeino muille kuin sairaal­loisen lihav­ille (BMI >35).

  Dia­betes yleistyy nopeim­min kehit­tyvis­sä mais­sa. Mil­loinka­han intialaisel­la tai nige­ri­alaisel­la keskilu­okalla mah­taa olla varaa kyseiseen leikkaukseen?

  Täl­lä ker­taa on todel­lakin niin, että paras hoito — ruokavalio ja liikun­ta — on halvin ja eettisin.

 61. Keski­tysleireil­lä oli sit­ten ilmeisen hygien­istä, jos ker­ran bak­teer­it lihavu­ut­ta aiheut­ta­vat. Meneil­lään olevas­sa asekaup­padokkaris­sa näkyivät soma­lialaisetkin asu­van ver­rat­en pöpö­va­paal­la vyöhykkeellä. 

  Tääl­lä Suomes­sa­han soma­lei­hinkin on iskenyt kum­malli­nen bak­teeri, olen huomannut. 

  Seli­tyk­siä löy­tyy. Ufot ja abduk­tio on vielä käyttämättä.

 62. Tuos­sa on kyl­lä väärinkäsi­tys. Min­un pääväit­teeni on, että käsi­tys dia­betek­sen syn­tymekanis­mista joutuu uuteen val­oon. Tämä havain­to­han osoit­taa, että haiman insuli­ini­tuotan­to on mah­dol­lista elvyt­tää, ja joka nopeasti. Uskon, että tämä tulee johta­maan kokon­aan uuden­laiseen lääke­hoitoon, joka pois­taa keinotekoisen insuli­inin käytön tarpeen. 

  Leikkaus on pait­si kallis, muutenkin vas­ten­mieli­nen. Siitä ei voi tul­la dia­betek­sen hoit­o­muo­to kuin jois­sakin hyvin han­kalis­sa tapauk­sis­sa — siis uskoakseni.

  Samal­la tähän moraa­likeskustelu­un. Kyse ei ole siitä, pitäisikö hoidon kor­va­ta hyvät elämän­ta­vat vaan siitä, voisiko jokin toinen hoit­o­muo­to kor­va­ta insuli­inilääk­i­tyk­sen. Melkein kuu­lostaa siltä, että jotkut vas­tus­ta­vat insulki­ini­hoitoakin, kos­ka se aut­taa niitä nahjuk­sia, jot­ka eivät ole huole­hti­neet ennaltaehkäisystä. 

  Sekä alt­tius lihomiseen että alt­tius sairas­tua dia­betek­seen ovat myös perinnöllisiä.

 63. Pieni kor­jaus Saskan tekstiin. 

  Sairaal­loinen lihavu­us tarkoit­taa yli 40 pain­oin­dek­siä. Eli 170 cm pitkäl­lä ihmisel­lä siinä 120 kg:n massaa.

 64. Catili­na,

  Kyl­lä siinä ras­vaakin läh­tee. Viikon, parin sairaal­adieet­tiähän käytetään hyvin lihav­ille leikkaus­poti­laille ras­vak­er­roksen vähen­tämisek­si ja siis leikkauk­sen riskien vähentämiseksi. 

  Noin pidem­män päälle hyvin niukkaen­er­giset dieetit syövät kyl­lä lihas­ta suh­teessa enem­män kuin run­sasen­er­gisem­mät yhdis­tet­tynä liikun­taan. Mut­ta aina sitä ras­vaakin palaa. 

  Näis­sä niukois­sa dieeteis­sä on se vaara, että juuri vähen­tyneen lihas­mas­san ansios­ta peru­saineen­vai­h­dun­ta on lai­htues­sa laskenut tasolle, jos­sa uuden hoikan ole­muk­sen ylläpi­to vaatii jatku­vaa nälkää.

 65. Näin toivoinkin, Osmo. 

  Kakkostyypin dia­betes on aika vekkuli tau­ti. Ruokavalio ei ole keino vain sen ehkäisyyn vaan myös tehokas­ta hoitoa. Tämän vuok­si poti­las, lääkäri ja yhteiskun­ta eivät oikein mis­sään vai­heessa vapaudu moraalikeskustelusta.

  Onko yhteiskun­nan aina mak­set­ta­va tehokkaim­mas­ta ja halvim­mas­ta hoit­o­muo­dos­ta — elin­ta­pa­muu­tok­sista — kieltäy­tyvän poti­laan kallis ja asteit­tain tehot­tomak­si käyvä lääke­hoito? Tähän asti vas­taus on ollut kyl­lä. Dia­betek­sen yleistymi­nen voi muut­taa tilan­net­ta. Eri­tyis­es­ti kun uudet lääk­keet eivät yleen­sä ole halvempia.

 66. Osmo kir­joit­taa kom­men­tis­saan 19.11. klo 22:43 pelkkää järkeä. Elämän­ta­paväit­te­ly ei tietenkään tiukasti ottaen ollut tämän blogikir­joituk­sen aihe, mut­ta kiin­nos­ta­va rönsy!

  En nyt ihan ymmär­rä kaikkia kan­nan­ot­to­ja, kun niistä tulee väk­isin se var­mas­tikin väärä mieliku­va, että Eli­nan ja joidenkin muidenkin mielestä hiil­i­hy­draat­te­ja rajoit­tavaa ruokavalio­ta (mikä oli soker­i­taudin hoitokeino ennen insuli­inia) ei tule kokeil­la, vaik­ka vai­h­toe­htona olisi vain sairaala­hoito lop­puelämän ajan tai radikaali leikkaus?

  En minä toki sitä sano, ettei viral­lisil­la rav­it­se­mus­su­osi­tuk­sil­la saisi yrit­tää. Mut­ta etteikö sit­tenkään, kun on epäon­nis­tu­mishis­to­ria takana, saisi kokeil­la hiil­i­hy­draat­tien rajoit­tamista? Mielu­um­min kuole­ma kuin leivästä, perunas­ta, rii­sistä ja pas­tas­ta luopuminen?

 67. Minus­ta leikkaus ei ole ratkaisu koko ongel­maan. Min­ua vain har­mit­taa se, että tämä on saman­tyyp­pinen asia kuin huumeet: lihavu­us on itse aiheutet­tua, joten sen lieveilmiöitä ei saisi hoitaa liian helpoil­la keinoil­la, kos­ka siitä kär­sivien pitää saa­da rangaistus. 

  Sitähän nuo ylläol­e­vat kom­men­tit, eri­tyis­es­ti Eli­nan kom­men­tit yrit­tävät sanoa.

 68. Oops, nyt on tarken­net­ta­va. Kun mainitsin että hiil­i­hy­draat­te­ja rajoit­ta­va ruokavalio oli soker­i­taudin hoitokeino ennen insuli­inia, en todel­lakaan tarkoit­tanut että saar­naan tarpeel­lis­ten lääkkei­den käyt­töä vas­taan. En todel­lakaan. Insuli­i­ni ja sen pis­totekni­ikoiden kehit­tymi­nen on ollut dia­beetikko­jen vapah­dus ja elämän­laadun kohennus. 

  Se on sit­ten eri asia, jos peri­aat­teel­lis­es­ti lähde­tään siltä kannal­ta että syökää karkke­ja vaan, aina­han voi sit­ten pistää inskaa. Hait­tansa siinäkin on, siitä olen var­ma, ja var­ma että niiltä haitoil­ta väl­tyt­täisi­in jos ei oltaisi niin korskeita.

 69. Maha­laukun pienen­tämi­nen on radikaali toimen­pide, enkä kan­na­ta sel­l­aista kevyin perustein. Syy mik­si vaah­toan on että kuten Osmo sanoi, niin osas­ta kir­joituk­sia tulee sel­l­ainen vaikutel­ma että insuli­ini­hoitokin on jotenkin eet­tis­es­ti epäi­lyt­tävää, kos­ka se ei rankaise tarpeek­si huonoista elämäntavoista.

  Mut­ta noin hypo­teet­tis­es­ti, Sas­ka kysyy että onko meil­lä varaa 20 000 euron ker­ta­hoitoon 500 000 suo­ma­laiselle hal­van elämän­ta­pao­h­jauk­sen sijaan? Tuon kokon­ais­sum­ma olisi 10 mil­jar­dia, jos val­tio ottaisi tuon ver­ran lainaa niin lainan korot oli­si­vat noin 400 miljoon­aa euroa vuodessa. Pelkkä dia­betek­sen hoito mak­saa Osmon mukaan mil­jardin vuodessa, ja tästä suurin osa lie­nee sitä hal­paa ohjaus­ta antavien palkkoja.

  Aja­tus, että jatku­vaa ohjaus­ta ja neu­von­taa sekä investoin­te­ja vaa­ti­va elämän­tapo­jen muut­ta­mi­nen on jotenkin hal­paa on yksinker­tais­es­ti outo. Ter­vey­den­huol­lon menot koos­t­u­vat nimeno­maan tästä jatku­vas­ta vier­i­hoi­dos­ta, ja jos sitä pystyy vähen­tämään ker­talu­on­teisil­la hoidoil­la, niin se on läh­es aina huo­mat­tavasti halvempaa.

  Ter­veys­meno­jen kasvus­sa on kyse siitä että ter­veyste­ol­lisu­us laa­je­nee uusille elämä­naloille kuten päivit­täi­nen ruo­ka (rav­in­toter­apia, lisärav­in­teet…), liikku­mi­nen (fys­ioter­apia), surem­i­nen (kri­isit­er­api­at), työ­paikko­jen ihmisuhde- ja johtamisongel­mat (työu­upumus), jne. Seu­raa­vana laa­jen­tu­misko­hteena lie­nee asum­i­nen. Näi­den palvelu­jen suori­in ja epä­suori­in kus­tan­nuk­si­in ver­rat­tuna leikkauk­set, rokot­teet ja lääk­keet on puoli-ilmaisia.

 70. Tiedemies,

  Tarken­taisitko, mitä ran­gais­tus­ta olen lihavu­u­teen ehdottanut? 

  Mikäli pitää ter­veel­listä ruokavalio­ta ja liikun­taa ran­gais­tuk­se­na, niin sille minä en sit­ten voi mitään. Minä pitäisin leikkaus­ta rangaistuksena.

 71. Eli­nan ja Juhana Har­jun kanssa olen täysin eri mieltä yli­pain­on syistä. Tap­pelin itse kilo­jeni kanssa viral­lisin ohjein 15 vuot­ta täysin tulok­set­ta: joka vuosi tuli kilo lisää. Aina nälkäisenä ja uupuneena, välil­lä vähäl­lä tuu­per­tua keskelle ajoti­etäkin rom­ah­taneine veren­sok­ere­ineni. Tein todel­la kaikkeni vail­la mitään tulosta. Syn­tymälai­ho­jen ylim­ielisille näke­myk­sille en tiedä itkeäkö vai nauraa.

  Kolme päivää vail­la “pakol­lisia” tärkke­lyk­siä muut­ti koko elämäni: vail­la nälkää, tasaisen energinen. Vaadin kaikille oikeut­ta mah­dol­lisu­u­teen kokeil­la samaa. 

  Jeesustelu ekol­o­gisu­ud­es­ta lähin­nä itket­tää: Maail­mas­sa on yli­pain­ois­ia yhtä paljon kuin ali­ravit­tu­ja. Puo­let maail­man elin­tarvike­tuotan­nos­ta haaskaan­tuu huonoon logis­ti­ikkaan ym. 

  Kumpaakaan kohtaloa ei taa­tusti moni ole itselleen valin­nut. Kär­siviä molem­mat. On tietysti väärin, että pienel­lä ajat­telun muu­tok­sel­la yli­pain­oiset pää­si­sivät vähen­tämään pakono­maista syömistään ja lai­h­tu­maan ilman jatku­vaa ja hel­vetil­listä nälkää. Olisi­han se ihan hel­vetin väärin.

  En vas­tus­ta ain­oatakaan tar­jol­la ole­vaa hoit­o­muo­toa. Vaadin vain avoin­ta ja rehellistä keskustelua KAIKISTA hoitovaihtoehdoista.
  Korkea insuli­i­ni valitet­tavasti lyhen­tää elinikää, kuten myös kohol­la ole­va sok­eri. On tietysti mukavaa pistää pää pen­saaseen: syökää tärkkelystä ja piikit­täkää inskaa. Se vain ei ole poti­laan oikea etu.

  Jos poti­las sen itse val­it­see, val­itkoon. Mut­ta vai­h­toe­hdoista pitää kertoa!

 72. Eli­na: Etkö antaisi poti­laan itse vali­ta mitä hän pitää ran­gais­tuk­se­na ja mitä ei? Jos jollekin on mieluisam­paa jatkaa syöpöt­te­lyä van­haan tapaan ja ottaa ris­ki leikkauk­ses­sa, niin mik­si mei­dän muiden pitäis men­nä siihen viereen moral­isoimaan, että ai ai kyl­lä sun olis kan­nat­tanu vali­ta toisin.

 73. Har­va on vieläkään tajun­nut, että syy yli­pain­on ja dia­betek­sen yleistymiseen on ihmise­lim­istön puut­teis­sa. Vika on tietenkin siinä, että maha­laukku on liian iso ja suolis­to aivan liian pitkä! Ehdot­taisinkin, että kaikille suo­ma­laisille tehtäisi­in jo lapsi­na maha­laukun pienen­nys ja suolis­ton ohi­tusleikkaus yli­pain­on ja dia­betek­sen ehkäisemisek­si. Se ratkai­sisi ker­ral­la yli­paino-ongel­mat ja diabeteksen.

 74. Viit­tasin siihen, että ihmis­ten pitäisi muka lai­h­tua jol­lain sairaal­adieetil­lä. Keski­tysleir­i­heitot ovat myös erit­täin typeriä. 

  Tot­takai se on tot­ta, en minäkään kiistä ter­mo­dy­nami­ikan lainalaisuuk­sia. Kyse on vähän samas­ta kuin ehkäisyvä­linei­den kanssa. Jotkut ovat sitä mieltä, että ain­oas­taan pidät­täy­tymi­nen sek­sistä on moraalis­es­ti oikea tapa ehkäistä raskauk­sia ja sukupuoli­taute­ja. Pidät­täy­tymi­nen on kuitenkin todis­te­tusti huono keino, kos­ka ihmiset jot­ka sitä ilmoit­ta­vat käyt­tävän­sä, saa­vat mui­ta enem­män sukupuoli­taute­ja ja heil­lä on enem­män ei-toiv­ot­tu­ja raskauksia. 

  Yllä tek­steistä välit­tyy minus­ta hyvin vihamieli­nen suh­tau­tu­mi­nen. En nyt ihan Björkin kanssa samal­la lin­jal­la ole, että ter­veel­liset elämän­ta­vat oli­si­vat “ran­gais­tus”. Itse pidän ran­gais­tuk­se­na niitä vaivo­ja, joi­ta lihavu­ud­es­ta ja dia­betek­ses­tä seu­raa. Jos ker­ran vain ter­veel­liset elämän­ta­vat oli­si­vat “hyväksyt­tävä” keino vält­tää nämä vai­vat, niin kyl­lä minus­ta tämä on sama kuin pitäisi näitä vaivo­ja oikeutet­tuna ran­gais­tuk­se­na siitä, ettei elä “ter­veel­lis­es­ti”.

  Ihmisil­lä, jot­ka eivät näistä vaivoista kär­si — kuu­lun itsekin hei­hin — on tapana yliarvioi­da omien val­in­to­jen “hyvyys” ja toisaal­ta aliarvioi­da näi­den ihmis­ten vaivan­näkö ter­veel­lisem­män elämän eteen. Voi toki olla, että he fak­tis­es­ti syövät enem­män herkku­ja ja liikku­vat vähem­män, mut­ta sub­jek­ti­ivis­es­ti koet­tu vaivan­näkö on taku­ul­la läh­es jokaisel­la “läskil­lä” suurem­pi kuin esimerkik­si minulla.

 75. Tiedemies kir­joit­ti: “Ihmisil­lä, jot­ka eivät näistä vaivoista kär­si — kuu­lun itsekin hei­hin — on tapana yliarvioi­da omien val­in­to­jen “hyvyys” ja toisaal­ta aliarvioi­da näi­den ihmis­ten vaivan­näkö ter­veel­lisem­män elämän eteen.” Kuin min­un näppiksestäni.

  Sik­si minä rum­mu­tankin sel­l­aisen ruokavalion puoles­ta, jota on help­po nou­dat­taa (ei ole nälkä koko ajan ja sil­loin kun on, saa syödä itsen­sä kyl­läisek­si hyvää ruokaa) ja jol­la ei liho. Sik­si kuo­hah­dan kun sel­l­ainen vai­h­toe­hto kokon­aan ignoroidaan tai kielletään.

 76. Myös hoikkia dia­beetikoi­ta on, joten kausali­teet­ti elämän­tapoi­hin ontuu. Viral­lisel­la, tärkkelysvoit­toisel­la ruokavalio-ohjeis­tuk­sel­la ja liikun­nal­la päästään vain vaa­ti­mat­tomi­in tuloksiin. 

  Parhail­laan tutk­i­taan myös, olisiko lihomisen ja dia­betek­sen taustal­la suolis­ton epäedulli­nen mikrobikanta.

 77. Markku af Heurlin: “10 gram­maa liikaa ruokaa päivässä, siis ei edes voileip” tia yksi olut tekee vuodessa 3650 gram­maa (näin min­ul­la on tapah­tunut, har­mi) Siis 10 vuodessa 37 kiloa.”

  Mut­ta Markku, eihän 10g liikaa ruokaa muu­tu noin suo­ravi­ivais­es­ti 10g:ksi läskiä! 

  10g liikaa salaat­tia tuo päivääsi ehkä 1–2 lisäk­ilo­kalo­ria. Lihoak­sesi yhden kilon, sin­un tulee saa­da ravin­nos­tasi 7000 ylimääräistä kilo­kalo­ria, joten aika pitkään saat syödä salaattiasi… 

  Toki, jos se 10g ylimääräistä on pelkkää ras­vaa, esim. oli­iviöljyä, joka sisältää n. 90 kcal, vuodessa tulee kerät­tyä joitakin kiloja.

 78. Tiedemies: Minä en oo sitä mieltä, että ter­veel­liset elämän­ta­vat olis ran­gais­tus. Oon sitä mieltä, että mon­elle ne voi olla ran­gais­tus ja mei­dän on sitä näin ulkoapäin ihan turha moral­isoi­da. Jos joku halu­aa mielu­um­min syödä epäter­veel­lis­es­ti ja jät­tää liikku­mat­ta ja täten riskeer­a­ta henken­sä soker­i­taudil­la tai jos­sakin leikkauk­ses­sa, niin se on hänen val­in­tansa aivan samoin kun on min­un val­in­ta liikkua ja syödä kohtuullisesti.

  Riip­pumat­ta siitä miten dia­betes on han­kit­tu, jos hyväksytään, että ihmiset eivät ole vas­tu­us­sa omista ter­vey­den­hoit­o­menois­taan niin sairaus pitää hoitaa tehokkaim­mal­la taval­la, joka var­masti mon­es­sa tapauk­ses­sa on leikkaus, kos­ka poti­las ei kykene / halua nou­dat­taa rav­in­to­su­osi­tuk­sia. (On kokon­aan toinen asia, että rav­in­to­su­osi­tuk­set ovat ilmeis­es­ti useit­ten mielestä täysin vääriä…)

 79. Art­turi: Se ei ole kokon­aan toinen asia. Omako­htais­es­ta koke­muk­ses­ta tiedän, että sok­er­i­herkälle (tai suurel­la insuli­ininer­i­tyk­sel­lä) taval­lisen suosi­tus­ruokavalion nou­dat­ta­mi­nen ilman kulu­tus­ta ylit­tävää ener­giansaan­tia on hyvin vaikeaa, jopa mah­do­ton­ta heit­tele­htivän veren­sok­erin vuok­si. Kysymys on monil­la, ehkä useim­mil­la todel­lakin sok­eri- ja insuli­ini­aineen­vai­h­dun­nas­ta, ei itsekurista. Moni yli­pain­oinen syyl­listää itsekin itseään, kunnes huo­maa toisen­laisel­la ruokavali­ol­la “itsekurin” ja “moti­vaa­tion” yhtäkkiä ihmeesti löytyneen.

 80. äh… en minä kiistä etteikö rav­in­to­su­osi­tuk­set oo vääriä, kun en asi­as­ta mitään tei­dä. Kiistän väit­teen, että kaikkien pitäis paran­tua syömäl­lä eril­lä taval­la, jos leikkauk­sel­lakin voi parantua.

  Nämä asi­at eivät liity toisi­in­sa, eli riip­pumat­ta rav­in­to­su­osi­tuk­sista, jos joku ei halua / pysty niitä nou­dat­ta­maan niin hän voi men­nä leikkaukseen.

 81. Dia­betes, kuten muutkin krooniset sairaudet (esim. kaik­ki autoim­muu­ni­sairaudet) osa­taan jo paran­taa. Kroon­isia sairauk­sia aiheut­ta­vat solunsisäiset/biofilmeissä asu­vat bak­teer­it. Näi­hin puree oikean­lainen antibioot­ti­hoito, kuten Mar­shallin pro­tokol­la (www.marshallprotocol.com), tai CAP-pro­tokol­la keuhkok­lamy­di­an hoitoon (www.cpnhelp.org). Myös lisäravin­nehoito toimii jois­sain tapauk­sis­sa, esim. ALA/DMSA pro­tokol­la. Hoitoa­jat ovat pitk­iä, usein 2–5 vuot­ta, riip­puen siitä miten vaikea infek­tio on. Hoitoa­jal­la joutuu myös sietämään mm. flun­ssankaltaisia oire­i­ta ja paljon muitakin oire­i­ta, jot­ka aiheutu­vat jatku­vista bak­teerikuolemista. Näin ollen mitään leikkaushoito­ja ei tarvi­ta dia­betek­sen paran­tamiseen. On myös tärkeätä ymmärtää että tavanomaiset antibioot­ti­hoidot eivät pure solunsisäisiin/biofilmeissä asu­vi­in bak­teerei­hin, eikä näitä hoito­ja saa Suomesta.

  Tein myös muu­tamia suomenkielisiä kään­nök­siä Mar­shallin pro­tokol­la hoidon läpikäyneistä, joi­ta voi lukea täältä (sieltä löy­tyy myös yksi dia­betes tapaus): http://th1.ktd.krakow.pl/viewtopic.php?f=3&t=62

 82. Jut­tu on lopah­tan­nu, vai? Mik­sei tuo­ta edel­listä bak­tee­ri­en­tap­po­hoitoa käytetä mis­sään? Menisin kyl­lä sel­l­aisia hoito­ja antavalle lääkärille.

 83. Tutk­i­jat tyr­määvät uudet amerikkalaiset ravintosuositukset:

  Tässä uuni­tuore kuu­den tutk­i­jan kir­joit­ta­ma 82 lähde­vi­it­teen kri­ti­ik­ki Yhdys­val­tain maat­alous­min­is­ter­iön uusia rav­it­se­mus­su­osi­tuk­sia kohtaan:

  http://www.nutritionjrnl.com/article/PIIS0899900710002893/fulltext

  Artikke­li on varsin ajanko­htainen ja antaa toisen­laisen käsityksen
  nyky­is­ten rav­in­to­su­osi­tusten toimivu­ud­es­ta — eri­tyis­es­ti hiil­i­hy­draat­tien vaiku­tuk­ses­ta liikali­havu­u­teen sekä soker­i­taudin lisääntymiseen.

 84. Keuhkok­lamy­dia ja bak­teeri ‑teo­ria selit­täisi myös sen, mik­si tääl­lä pohjoises­sa, jos­sa sairaste­taan paljon keuhko­tule­hduk­sia, on paljon D2:ta.

  “Se, että tuo lihavu­usleikkaus paran­taa dia­betek­sen nopeam­min kuin lihavu­u­den on osoi­tus, ettei per­im­mäi­nen syy voin­ut olla siinä lihavu­udessa. Tästä ei seu­raa, että
  1) leikkaus olisi paras hoito diabetekseen.
  2) elämän­tavoil­la ei olisi vaiku­tus­ta diabetekseen.

  Olen­naista on, että dia­betek­sen syn­tymekanis­mi alkaa val­je­ta parem­min. Siinä yhtey­dessä saat­taa val­je­ta myös syy taipumuk­seen lihoa. Voidaan myös löytää tep­sivä hoitokeino, muukin kuin se leikkaus.”

  Eli se (bak­teeri?), mikä aiheut­taa lihavu­u­den, aiheut­taa myös D2:n ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.