Anteeksi, en enää koskaan vitsaile

.. tai siis ainakaan pari­in päivään.

Kansalaiset tun­tu­vat kovasti loukkaan­tuneen pien­estä koepal­lostani, jon­ka syn­ty­his­to­ria oli tämä:

Olin kir­joit­ta­mas­sa Hal­la-ahos­ta ja vihrei­den äänestäjien raiskauk­ses­ta, kuten kir­joitin ja lopuk­si oli tarkoituk­seni tes­ta­ta, kuin­ka merkit­tävänä kysymyk­senä ihmiset oikeasti pitävät puskaraiskuk­sia, kun niiden perus­teel­la halu­taan muut­taa koko ulko­maalais­poli­ti­ik­ka. Niin­pä ajat­telin kysyä, olet­teko valmi­it, että tei­dän geneet­ti­nen sor­men­jälkenne rek­isteröidään, jot­ta puskar­taiskaa­jat saadaan kiin­ni. Näin min­un olisi var­maankin kan­nat­tanut kir­joit­taa, mut­ta use­am­man ctr­lX ja ctr­lV komen­non jäl­keen siinä luki, että ulko­maalais­ten geneet­ti­nen sor­men­jäl­ki rek­isteröidään. Havaitsin tämän noin 0,5 sekun­tia ennen “julkaise”-napin painamista ja keksin, että tehdään­pä pieni jäynä. Kat­so­taan hyväksyvätkö “maa­han­muut­tokri­it­tiset” tämän ja sit­ten kun he ovat vas­tan­neet myön­tävästi, kysytään miten suu pan­naan, jos myös hei­dät rek­isteröidään. Blogilla­han on aika tut­tavalli­nen  tun­nel­ma ‚kun noin 15 henkeä käy keskustelua keskenään, vaik­ka luk­i­joi­ta onkin pari tuhat­ta vuorokaudessa. Tämän jäl­keen blogilla on ollut noin 6000 vierailua ja sitä on siteer­at­tu vaik­ka mis­sä ja aika paljon on tul­lut kom­ment­te­ja. Jos olisin tämän arvan­nut, olisin pysynyt tosikkomaisempana

Vaka­va kysymys oli, tai siis  piti olla, kek­si­ikö joku jonkin oikean tieto­tur­vaon­gel­man täl­laises­sa geneet­tisen sor­men­jäl­jen rek­isteröin­nis­sä, joka ei anna muu­ta infor­maa­tio­ta kuin kuka olet. Sehän on Suomes­sa sinän­sä julki­nen tieto. Moni on pitänyt tätä aivan kamalana tieto­tur­va-asiana, mut­ta kukaan ei ole ker­tonut yhtään todel­lista riskiä. Se ei oikein riitä, että inhoaa rek­istere­itä ja epäilee viranomaisia.

Tuol­laiseen rek­isteri­in siis syötetään jokaises­ta (jok­seenkin) yksilölli­nen numerosar­ja, kuin puhe­lin­nu­mero. Jos syöt­tää saman numeron, saa selville, kenelle se kuu­luu, mut­ta  syöt­tämäl­lä nimen, ei saa selville numeroa. Naa­purin kakaran isyys ei siis selviä. Pitää käy­dä katkaise­mas­sa siltä hius. Ja siis sen luul­lul­ta fai­jal­ta. Niin se selviää nytkin.

Isän numerosar­jas­ta ei selviä lapsen numerosar­jaa, mut­ta jos tietää molem­mat, voi päätel­lä onko isä isä.

Tois­taisek­si sato­jen puskaraiskausten selviämi­nen on siis puh­taasti plus­sa­puolel­la, mut­ta jos joku kek­sii oikean ongel­man, olen toki valmis muut­ta­maan mieltäni.

127 vastausta artikkeliin “Anteeksi, en enää koskaan vitsaile”

 1. “Kat­so­taan hyväksyvätkö “maa­han­muut­tokri­it­tiset” tämän ja sit­ten kun he ovat vas­tan­neet myön­tävästi, kysytään miten suu pan­naan, jos myös hei­dät rekisteröidään. ”

  Nythän on tietysti niin, että Suomen kansalaisia ja muiden (etenkin EU:n ulkop­uolis­ten) maid­en kansalaisia ei mil­lää muo­toa tarvitse koskea samat sään­nöt, oikeudet ja velvol­lisu­udet. Mitä järkeä sil­loin koko kansalaisu­udessa edes olisi? Siis­pä voidaan kyseenalais­taa myös käyt­tämäsi “miten suu pan­naan” ‑logi­ik­ka. Voin aivan hyvin olla sitä mieltä että jokaiselta ulko­maalaiselta rajal­la pitää ottaa sor­men­jäl­jet, verikoe ja vaik­ka tehdä suolis­ton­ty­h­jen­nys (huom! tämä on vain erään­lainen koepal­lo, jopa bluffi, en siis ihan oikeasti ole tätä mieltä) ilman että Suomen kansalaisi­in pitäisi ulot­taa saman­laisia toimen­piteitä. Itseasi­as­sa osa­puilleen näin­hän mm. Yhdys­val­lat ja ilmeis­es­ti myös Japani toimi­vat jo tänä päivänä.

  Edelleenkään, kuten tuli jo monas­ti todet­tua, ei juuri kukaan ole vaa­ti­mas­sa “koko ulko­maalais­poli­ti­ikan muut­tamista puskaraiskausten perus­teel­la”. Tosin mm. Hal­la-ahon esit­tämien aja­tusten poh­jal­ta voitaisi­in kyl­lä toden­näköis­es­ti huo­mat­tavasti vähen­tää myös puskaraiskausten tapah­tu­mista, ei ain­oas­taan paran­taa niiden selviämistä (pieni ero), joten häviät silti.

 2. Huo­mautin tästä jo: geneet­ti­nen sor­men­jäl­ki kerät­täisi­in käytän­nössä kai sylk­inäyt­teitä otta­mal­la. Sylk­inäyt­teistä voi saa­da ihmis­es­tä paljon muu­takin tietoa kuin geneet­tisen sor­men­jäl­jen. Myös sel­l­aista tietoa, jol­la on mah­dol­lis­es­ti kau­pal­lista arvoa. Toisin kuin sor­men­jäl­jen anta­ja, sylk­inäyt­teen anta­ja ei voi olla var­ma siitä, minkä ver­ran tietoa hänestä ote­taan tal­teen. Pros­es­si ei voi olla yhtä läpinäkyvä kuin esimerkik­si taval­lisen sor­men­jäl­jen tal­teen ottaminen.

  Kun tähän lisätään se, että nyky­maail­manaikaan sylk­inäyt­tei­den keräys- ja käsit­te­ly­op­er­aa­tio epäilemät­tä kil­pailutet­taisi­in ja annet­taisi­in jonkun oman alansa tietoe­na­tor­maisen fir­man tehtäväk­si, niin kyl­lä min­ua ainakin pelot­taisi yksi­ty­isyy­den suo­jani puoles­ta huo­mat­tavasti. Ei tarvitse pelätä vain tule­via hir­muhal­li­tuk­sia (ja niitäkin on syytä ajatel­la), vaan myös teol­lisu­us­vakoilua ja vaikka­pa ahnei­ta vakuutusyhtiöitä.

 3. Kuka on vaat­in­ut koko ulko­maalais­poli­ti­ikan muut­tamista pelkästään puskaraiskausten takia?

 4. En tiedä toimi­iko tämä nyt sin­ua vas­taan vai puoles­ta, mut­ta minä uskon sinua. 

  Alun perinkin kat­soin, että vähän vit­sil­lä nyt oli laitet­tu.. tai jos ei ihan vit­sil­lä, niin provosoiden ja tarkoi­tushakuis­es­ti kuitenkin. 

  Minus­ta silti ehdo­tus ei ollut mitenkään ollenkaan pois­sul­jet­tu, joten kuu­lunen nyt provosoitavi­in nat­sei­hin alias hal­la-aho­laisi­in sitten.. 

  Ihan mietin kyl­lä asi­aa tosissani.

 5. “Kansalaiset tun­tu­vat kovasti loukkaan­tuneen pien­estä koepal­lostani… lopuk­si oli tarkoituk­seni tes­ta­ta, kuin­ka merkit­tävänä kysymyk­senä ihmiset oikeasti pitävät puskaraiskuksia”

  Voi hyvä luo­ja. Voiko täl­laiseen ylim­ieliseen kir­joit­telu­un enää muu­ta tode­ta. Raiskaushan on ilmeis­es­ti Soin­in­vaar­alle sem­moinen pikku­jut­tu, jos­ta on muka­va vit­sail­la ja sen tärkeyt­tä kansalaisille tarvit­see “tes­ta­ta” pie­nil­lä kep­posil­la. Pus­ka- on kai olev­inaan sem­moinen muka­va etuli­ite, joka jotenkin lieven­tää maa­han­muut­ta­jien Kaisaniemen­puis­ton puskas­sa suorit­tamia raiskauk­sia kuin “oikea” raiskaus.

 6. Puskaraiskaus on raiskauk­sen pahin muo­to. Suurin osa raiskauk­sis­ta­han tapah­tuu sisätilois­sa ja sen tekee tut­tu, usein myös aviopuoliso.

 7. Min­un argu­ment­ti­ni on aina ollut että maa­han­muu­tos­ta luku­unot­ta­mat­ta yksit­täis­nero­ja ei ole koskaan ollut mitään varsi­naista hyö­tyä vaan pikem­minkin hait­taa kos­ka se syö mei­dän luon­non­va­ro­jamme, aiheut­taa ylikan­soi­tus­ta meil­lä ja antaa samaa inci­ta­ment­tia muual­la päin. Siis esim. Afrikas­sa voi moni halu­ta syn­nyt­tää mon­ta las­ta jot­ta edes pari kap­palet­ta onnis­tu­isi­vat Euroopan “val­loituk­ses­saan”. Myös lisä-argu­men­tit kuten puskaraiskauk­set kel­paa­vat saman asian ajamiseen.
  Englan­ti, joka on myös har­ras­tanut vapaan maa­han­muu­ton poli­ti­ikkaa jo pitkään ja kuor­in­ut vielä ker­mat päältä on tul­lut siihen tulok­seen etteivät ne ker­mat saatik­ka sit­ten muut osat niin hyviä olleetkaan. Näin Dai­ly Mail pari päivää sitten:

  ‘Eco­nom­ic ben­e­fits of mass immi­gra­tion are close to zero’,  Lords told 

  By Ian Drury
  Claims that mass immi­gra­tion has ben­e­fit­ed the econ­o­my have been ‘wild­ly over­stat­ed’ by the Gov­ern­ment, experts said yesterday.
  Record lev­els of migra­tion have brought vir­tu­al­ly no eco­nom­ic ben­e­fit to Britain, the House of Lords was told. “

 8. Ruot­sis­sa puhutaan kät­telystä, Suomes­sa puskaraiskauk­sista ja geenirek­istereistä. Perus­sisäl­löltään samaa keskustelua hiukan eri tasoil­la Ruot­salais­ten eduksi.

  Maa­han­muu­tos­ta ja sen ongelmista on erit­täin tärkeää puhua mis­tä hatun­nos­to blogin­pitäjälle. Ääri­ainek­sista puhu­misen sijaan toivoisin kuitenkin Ruotsin tyyli­in enem­män keskustelua siitä mitkä ovat län­si­maisen hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan arvot, eti­ik­ka ja moraali mitä vaadimme sekä maa­han­muut­ta­jil­ta ja omil­ta kansalaisiltamme.

  Jk. Vihrei­den net­tipok­eri: Bluffaus blogikirjoittelussa… 🙂

 9. En ainakaan minä — nainen ja fem­i­nisti — pitänyt Osmon puskaraiskaus-kom­ment­tia ylim­ielisenä tai raiskauk­sia vähättelevänä.

  Liikenne tap­paa Suomes­sa vuosit­tain 400 henkeä ja vam­maut­taa vielä enem­män. Nuore­na naise­na pelkään enem­män auto­ja kuin raiskaa­jia. Kuin­ka merkit­tävänä pidätte pyörätei­den tur­val­lisu­u­den parantamista?

 10. Näen täl­laises­sa rek­isteris­sä muu­ta­man ongelman. 

  Ensim­mäi­nen on se, että tämän tyyp­pis­ten rek­iste­rien käyt­tö tup­paa laa­jen­tu­maan. Ensin laa­di­taan rek­isteri vain johonkin vakavaan rikok­seen ja sit­ten pikkuhil­jaa madal­letaan rek­isterin käyttöä. 

  Toinen ongel­ma — mikä on ongel­ma kaikkien bio­metris­ten tun­nis­tei­den kanssa — on se, ettei bio­metristä tun­nis­tet­ta voi vai­h­taa. Mitä jos joku onnis­tuu varas­ta­maan bio­metrisen tun­nis­teen? Nykyään käsit­tääk­seni geneet­tistä mate­ri­aalia, jos­sa olisi toisen henkilön geneet­ti­nen sor­men­jäl­ki, ei voi järkevästi valmis­taa. Mut­ta jos tämä on joskus mah­dol­lista, tulee geneet­ti­sistä sor­men­jäljistä erit­täin hyödyl­lisiä rikol­lisille. Viimeisen vuo­den aikana on saanut lukea aivan liian usein tilanteista, jois­sa muis­ti­tikku­ja, jot­ka ovat olleet täyn­nä eri­laisia henkilöti­eto­ja on löy­tynyt ties mistä.

 11. No niin, men­nään jo asi­aan. Toises­sa ketjus­sa Janne Korho­nen esit­ti oikein asial­lisia kysymyk­siä maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta. Muistin virk­istämisek­si copy & pastean ne tänne:

  1. Meil­lä on hyvä tilaisu­us oppia ulko­maid­en virheistä maa­han­muut­topoli­ti­ikan suh­teen. Mitä nämä virheet ovat olleet? Mitä niistä voidaan oppia?

  2. Miten paljon Suomeen saa­puu maa­han­muut­ta­jia, jot­ka tosi­asial­lis­es­ti tuot­ta­vat enem­män kuin per­hei­neen kuluttavat?

  3. Mil­lä keinoin on ajatel­tu lisät­tävän sel­l­ais­ten ihmis­ten kiin­nos­tus­ta Suomeen, jot­ka eivät hyödy kat­tavas­ta sosi­aal­i­tur­vas­ta vaan halu­a­vat ja kykenevät toim­i­maan net­tomak­saji­na? Ovatko käyte­tyt keinot olleet tehokkai­ta, ja onko syytä olet­taa että tilanne muut­tuu jatkos­sa? Ts. mitä syitä on olet­taa, että maa­han­muu­tol­la saadaan edes tule­vaisu­udessa lisää net­tomak­sajia? Miten kaukaises­sa tulevaisuudessa?

  4. Miten tehokkai­ta kotout­tamis­toimet ovat olleet, ja mil­lä aikavälil­lä niiden tulok­sia voidaan odotel­la? Jälleen, onko tehtyjä tai suun­nitel­tu­ja toimen­piteitä ver­rat­tu muiden maid­en koke­muk­si­in? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  5. Miten aio­taan toimia, että maas­samme jo ole­vien maa­han­muut­ta­jien ja maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten henkilöi­den työhön osal­lis­tu­mi­nen saataisi­in nouse­maan kan­taväestön tasolle tai edes lähelle sitä? Mitä voimme oppia ulko­maid­en esimerkeistä? Ovatko tavoit­teet ulko­maid­en esimerkkien poh­jal­ta real­is­tis­tisia? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  6. Mitä Suomes­sa on tehty, tai suun­nitel­laan tehtäväk­si, jot­ta maa­hamme jo muut­ta­neet kansan­ryh­mät eivät syr­jäy­dy pysyviksi ghetoik­si á la Rosen­går­den Ruot­sis­sa? Onko näitä toimen­piteitä ver­rat­tu esim. Ruotsin koke­muk­si­in, eli onko niiden toimivu­ud­es­ta empi­iristä tietoa? Mitä ole­tuk­sia tehdään?

  7. Miten aio­taan estää esim. seu­raa­vat muis­sa Pohjo­is­mais­sa ja muual­la Euroopas­sa maa­han­muu­ton myötä jo ilmen­neet ongelmat:
  ‑uskon­toon perus­tu­va segregaatio
  ‑juu­ta­lais- ja homovas­taisu­us, mukaan­lukien tap­pouhkauk­set ja suo­ranaiset attentaatit
  ‑vihan­li­et­son­ta etenkin yllä­mainit­tu­ja ryh­miä kohtaan
  ‑sanan­va­pau­den rajoittamisyritykset
  -”kunnia”väkivalta ja sukupuolten välisen tasa-arvon karkea rajoittaminen
  ‑seku­laarin yhteiskun­ta­järjestyk­sen rin­nalle syn­tyvät epävi­ral­liset uskon­toon perus­tu­vat oikeusjärjestelmät
  ‑varain­hank­in­ta terroristiryhmittymille
  ‑maan käyt­tö tur­va- ja lev­ähdy­s­paikkana terroristiryhmittymille
  ‑tiet­ty­jen kult­tuuriryh­mien voimakas yliedus­tus rikostilastoissa

  8. Onko selvitet­ty, mitkä ovat maa­han­muut­topoli­ti­ikan verovaroista mak­set­ta­vat kokon­aiskus­tan­nuk­set, mukaan­lukien sekä val­tion että kun­tien kon­tolle jäävät kus­tan­nuk­set kuten sosi­aal­i­toi­mi? Onko luvuis­sa mukana rikol­lisu­u­den kasvun tuo­mat kus­tan­nuk­set? Onko las­ket­tu vaiku­tus esim. Helsin­gin vuokra-asun­to­tarpeeseen? Onko mitenkään arvioitu yhteisöl­lisen luot­ta­muk­sen mah­dol­lista vähen­tymistä, sekä siitä seu­raavaa transak­tiokus­tan­nusten nousua ja kansan­talouden kokon­ais­te­hokku­u­den laskua? (kts. Put­namin tutkimuk­set — onko mitään täl­läistä toteutet­tu Suomessa?)

  8b. Mikä osu­us ylläol­ev­as­ta jyvitetään human­i­taariselle pako­lais­poli­ti­ikalle? Onko selvitet­ty mah­dol­lisu­ut­ta käyt­tää kehi­tys­a­pu­ra­ho­ja kus­tan­ta­maan human­i­taarisen maa­han­muu­ton aiheut­tamia kustannuksia?

  8c. Mikä on maa­han­muu­ton panos/tuotossuhde? Mitä muu­ta täl­lä panos­tuk­sel­la voitaisi­in saavuttaa?

  8d. Onko ylipäätään kon­sen­sus­ta siitä, mitä tavoit­tei­ta Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ikalla on? Seu­rataanko tavoit­tei­den toteu­tu­mista jotenkin? Käytetäänkö käytet­ty raha ja aika tehokkaasti?

  9. Mil­lä keinoil­la on ajatel­tu estää ulko­maisen hal­patyövoiman käyt­tö mata­la­palk­ka-alo­jen työe­hto­jen ja palkko­jen polkemises­sa? Jos näin ei pystytä tekemään, miten varmis­te­taan ettei maa­han­muu­tos­ta tai mata­la­palk­ka-aloista luo­da de fac­to tulon­si­ir­toau­tomaat­tia veron­mak­sajil­ta yksi­ty­isille mata­la­palk­ka-alo­jen työnantajille?

  10. Onko selvitet­ty, mil­lä mallil­la Japani aikoo selvitä Suomeakin radikaal­im­mas­ta väestön van­hen­e­mis­es­ta ilman mas­si­ivista maa­han­muut­toa? Onko Japanin mallis­sa jotain, mitä voisimme kopioida?

 12. Osmo kir­joit­ti otsikossaan :
  “Anteek­si, en enää koskaan vitsaile”

  Usein­han on niin, kun liian “terävänä” ryhtyy esit­tämään näke­myk­siään siltä kannal­ta, että speku­loidaan­pa vaikka­pa täl­läisel­la asial­la, niin asian esit­täjä saakin niskaansa lausun­to­ja joista ei saa mitään tolkkua. 

  Monil­ta ihmisiltä puut­tuu taito keskustel­la ole­tuk­sista ja väit­tämistä yleisel­lä tasol­la. Ryhdytään liian hel­posti otta­maan kan­taa omas­ta näkökul­mas­ta katsoen.

  Että oltaisi­in vaan kaik­ki osa­puo­let tekemässä kar­toi­tus­ta esitet­tyyn väit­teeseen. Vähän kuten matem­ati­ikas­sa tehdään. Ryhdytään todis­ta­maan väitet­tä oikeak­si taik­ka kumoa­maan väitettä. 

  Lop­ul­ta kuitenkin mopo karkaa käsistä kun alku­perä­nen väit­tämä on hävin­nyt taivaan tuuli­in usei­den luet­tu­jen lau­son­to­jen perusteella.

  Kaik­ki kun ovat asi­as­sa asiantun­ti­joi­ta ja vain har­va on päättämässä.

 13. DNA:ssa on se ongel­ma, että se säi­lyy ja siitä jää jäl­ki, se on tässä suh­teessa eril­lainen kuin muut rek­ister­it. Esimerkik­si, vuon­na 2009 poli­isi rat­saa valt­sikan bileet jostain syys­tä, ja kerää tal­teen kannabis­sätk­iä. Huumei­den käyt­törikos on niin vähäi­nen ettei sen perus­teel­la viit­sitä tutkia joka pil­veä pössäyt­televän yliop­pi­laan DNA-vastaavutta.

  Vuon­na 2029 eräs ex-valt.yo. on nouse­mas­sa sisämin­is­terik­si, eikä poli­isi­jo­hto pidä tästä. Sim­sal­abim, avataan huumekaup­patutk­in­ta jos­sa selvitetään mm. kuka toimit­ti huumei­ta valt­sikan bileisi­in vuon­na 2009. Iltale­hti otsikoi: “Min­is­ter­iä epäil­lään kytkök­sistä huumerikollisuuteen”.

  Esimerkin tarkoituk­se­na on osoit­taa kuin­ka hel­posti tur­va­jär­jestelmät kään­tyvät itseään vas­taan, jos DNA-rek­isterin rajataan vakavi­in rikok­si­in, niin vaka­vat rikosepäi­lyt lisään­tyvät aivan var­masti. Ja se poli­isi joka halu­aa selvit­tää kuka hänen sängyssään on nukkunut voi yksinker­tais­es­ti tehdä rikosil­moituk­sen murrosta.

  En vas­tus­ta absolu­ut­tis­es­ti, hai­tat pitää suh­teut­taa hyö­ty­i­hin, mut­ta täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa hai­tat läh­es aina arvioidaan alakant­ti­in ja hyödyt yläkant­tin. Näin sik­si että asi­aa ajav­il­la on suht selkeä aja­tus siitä mihin yksi­ty­isyyt­tä kaven­tavaa jär­jestelmää voidaan käyt­tää ja vajavainen ymmär­rys koke­muk­sen puut­teesta johtuen siitä mitä kaikkia käytän­nön ongelmia käytössä on. Väärinkäytök­siä taas rajoit­taa vain mieliku­vi­tus, ja niitä on vaikea arva­ta ennal­ta. Tämä on eräs vari­aa­tio piir­rite­tyn dilem­mas­ta, puo­lus­taa pitää koko piir­iä, mut­ta hyökkääjä voi keskit­tää voimansa mihinkä tahansa kohtaan.

 14. Kir­jail­i­jana, opet­ta­jana, Vihrei­den jäse­nenä ja sanan­va­pau­den kan­nat­ta­jana olen sitä mieltä, että aja­tusleik­it ovat kaiken ajat­telun ja koko län­si­maisen sivistyk­sen perus­ta. Kun dog­maat­tisu­us ja oikeaop­pisu­ud­es­ta hairah­tu­misen pelko jäh­mettävät ajatuk­sen slo­ganeik­si, tun­tu­vat omi­tuisetkin ajatuk­set — sil­loin kun niitä argu­men­toidaan kiihkot­tomasti asi­ata­sol­la — erit­täin raikkailta!

  En ole ajat­teli­ja Soin­in­vaaran kanssa läh­eskään aina samaa mieltä, mut­ta kan­natan lämpimästi hänen ajatteluharrastustaan!

 15. “Kat­so­taan hyväksyvätkö “maa­han­muut­tokri­it­tiset” tämän ja sit­ten kun he ovat vas­tan­neet myön­tävästi, kysytään miten suu pan­naan, jos myös hei­dät rekisteröidään.”

  En nyt jak­sa sela­ta koko kom­ment­tiketjua läpi, kun pitäisi koit­taa vielä töitäkin tehdä, mut­ta minkälaisen johtopäätök­sen kom­menteista nyt sit­ten pystyi tekemään? Enää tuskin tulee uusia kom­ment­te­ja, jot­ka eivät tuos­ta jäynästä olisi kuulleet, eli tulok­set ovat jo var­maan selvillä.

 16. tpyy­lu­o­ma­lle:

  Nojaa. Meil­lä valit­ti­in kaupung­in­jo­hta­jak­si henkilö, joka oli saanut nuore­na huume­tuomion, eikä kukaan ollut niin mau­ton, että olisi käyt­tänyt tätä tietoa hän­tä vastaan,

  Eikä van­ho­jen kaivelu­un tarvi­ta miutään rek­ister­iä. Poli­isi aloit­ti uud­estaan Bodom-jär­ven murhan selit­te­lyt geeni­järkein perus­teel­la 40 vuot­ta tapah­tu­man jälkeen.

 17. Jat­ka hyvä mies vit­sailu­ja! Jotenkin tun­tuu, että se on yksi keino päästä näis­sä mamukeskusteluis­sa eteen­päin. Nyt tuo jäynä ei oikein onnis­tunut toivo­ma­l­lasi taval­la, sil­lä mon­et mielel­lään kan­nat­taisi­vat täl­laista geneet­tisen sor­men­jäl­jen ottamista eivätkä näe siinä rasis­mia , mut­ta kuten sanoin, ainakin keskustelu on päässyt käyn­ti­in. Valitet­tavasti et päässyt oikein hyk­ertelemään, mut­ta ehkä ensi kerralla?

  Seu­raavak­si voisit heit­tää pal­lon rikol­lis­ten maa­han­muut­ta­jien karkoittamisesta.

 18. Ai että 15 keskusteli­jaa? Itse olisn veikan­nut lähem­mäs sataa. Mut­ta kai tilas­toti­eteil­i­jä tietää tilastonsa.

  Voi olla, että keskutelijoiden määrä vähe­nee. Ei nimit­täin ole reilua houkutel­la bluf­fin takia luot­tavaisia ihmisiä komm­ne­toimaan tyyliin:

  Ylläe­sitet­ty yri­tys leima­ta Osmoa rasis­tik­si on esimerk­ki siitä, miten type­r­äk­si keskustelu on men­nyt, kuten eräskin vakikeskusteli­ja innos­tui puo­lus­ta­maan DNA-rekisteriä.

  Miltä mah­taa tun­tua, kun käykin ilmi, että Osmo tahal­laan näyt­teli rasistia? 

  Veikkaan toisaal­ta kyl­lä, että tämä blo­gi kestää. Ihan main­iosti. Onhan Soin­in­vaara kai Suomen paras yhteiskun­nalli­nen ideamyl­ly. Hän täyt­tää viher­lib­er­aalin aja­tushau­tomon tehtävän yksinään.

  Mik­si, muuten?

 19. Osmo, näin blo­gisi sään­nöl­lisenä luk­i­jana vink­ki: mitä enem­män vaku­ut­telet että kyseessä oli vain hupaisa, intellek­tuel­li jäynäsi — sitä vähem­män uskot­taval­ta se kuulostaa.

 20. Jos et useista seli­tyk­sistä huoli­mat­ta suos­tu ymmärtämään kyseis­ten rek­isterei­den aiheut­tamia ongelmia älä syytä siitä mui­ta vaan kat­so peiliin.

 21. Vieras­tan yhteiskun­taa, jos­sa jokainen ros­vo jää kiin­ni. Rosvoista val­taosan kuu­luu jäädä kiin­ni ja ran­gais­tusten tulee pelot­taa val­taosaa ole­maan ihmisik­si. Mut­ta yhteiskun­ta tarvit­see rosvo­ja ja kapinallisia. 

  Kun rikos­tutk­in­ta on “per­in­teistä”, rikok­sen selvit­tämi­nen on työläs hom­ma. Tästä seu­raa väk­isinkin se, että todel­la huolel­lis­es­ti selvitetään vain sel­l­aiset rikok­set, joi­ta pide­tään yleis­es­ti san­gen paheksuttavina. 

  Punaista päin käve­lyä ja pus­sikal­jan juon­tia puis­tossa ei pahem­min viit­si tutkia kukaan, joten nuoriso ei ole suorit­ta­mas­sa sakko­jen muun­toran­gais­tus­ta 18 täytettyään. 

  Jos meil­lä on DNA-rek­isteri, rikos­tutk­in­taa voidaan automa­ti­soi­da sel­l­ai­sis­sa tapauk­sis­sa, jois­sa voidaan vain kaataa kaik­ki paikas­ta X löy­de­tyt näyt­teet analysaat­tori­in ja lähet­tää sakko­lap­pu jokaiselle paikalla olleelle postitse. 

  Minä en pidä tästä, kuten en myöskään kam­era- ja muus­ta automaat­ti­valvon­nas­ta. Kun ker­ran jo nyt pystytään tun­nista­maan pass­in­tarkas­tuskopis­sa ihmiset passin kas­voku­vas­ta, jot­ka taas ovat rek­isteris­sä, toden­näköis­es­ti jo nykytekni­ik­ka tai ainakin koh­ta tule­va mah­dol­lis­taisi tuon punaisia päin käveli­jöi­den sakot­tamisen automaatilla. 

  Täl­löin pois­tuu takaisinkytken­tä kun yleis­es­ti hyväskyt­tyjä ja vähäpätöisiä rötök­siä pystytään automaat­ti­valvo­maan. Nyt joka asi­aan puut­tuval­la poli­isi­val­ti­ol­la on jar­ru, kos­ka poli­isi ei tut­ki kaikkia niitä asioi­ta, jot­ka teo­ri­as­sa ovat kiellettyjä. 

  Mikä muuten on Suomes­sa raiskausten selviämis­pros­ent­ti? Kuin­ka iso ongel­ma meil­lä ovat raiskauk­set, jot­ka eivät selviä? Henkirikok­set selviävät jok­seenkin kaik­ki, mut­ta entä raiskauk­set? Se, tuomi­taanko ketään, on toinen jut­tu, mut­ta selviämisel­lä tarkoi­tan sitä, että saadaan teosta epäilty kuul­tavak­si ja oikeu­den eteen jos syyt­tämiskyn­nys ylittyy.

 22. “kun noin 15 henkeä käy keskustelua keskenään”

  Tai sit­ten laskupääsi on yhtä surkeaa kuin huumor­in­ta­jusi? Mah­taako ikä jo olla tehnyt tep­posen­sa tälle “älykkö“vihreälle?

 23. Juu, kan­nat­taa pitää se vit­sailukiel­to vain paris­sa päivässä. Pitävät ihmiset valp­paina… Vit­sailua tarvi­taan, sil­lä nämä maa­han­muut­toasi­at ovat sil­lä tavoin tyl­siä, että ihmiset ovat jumis­sa omis­sa ase­mis­saan. Näkökul­mat on jo valit­tu ja niitä puo­lus­te­taan. Harvem­min tulee aja­tus­ta, että ‘ai jaa, niin­pä, noinkin voi ajatel­la’. Tämä kos­kee myös itseäni. Näitä asioi­ta tarkaste­laan omista taus­ta-arvoista käsin, joi­hin yksit­täiset fak­tat eivät vaiku­ta. Mamu-keskustelus­sa päästään eteen­päin vain ajan kanssa. Vaik­ka mamut eivät tek­isi vuo­teen yhtään rikos­ta, Esson baarista löy­ty­isi aina argu­men­tit maa­han­muu­ton turmi­ol­lisu­ud­es­ta. Joko mamut vievät työ­paikat tai eivät tee työtä. Niin tai näin — taas väärin päin. Kan­natan sitä, että raskaat rikok­set selviävät, ja sik­si myös rajoitet­tu­ja geen­iteste­jä ehdote­tusti (by OS) — siis raskaat rikok­set, kuten tapot ja murhat, raiskauk­set ja — (tietysti ‘vitsinä’) pul­lon rikkomi­nen pyörätielle (mut­ta pyöräil­i­jänä tämä ärsyt­tää suun­nat­tomasti, kos­ka kukaan ei tästä hyödy ja hait­ta on ärsyt­tävän yleinen ja han­kala…) Mut­ta nyt poikkesin jo aiheesta. Aina jää jäl­ki tpyy­lu­o­ma, eikä niitä kaikkia edes tiede­tä vielä.

 24. En usko seli­tys­täsi het­keäkään. Se ei ensin­näkään väl­i­ty tuos­ta alku­peräis­es­tä viestistä, uudem­mal­lakaan lukuk­er­ral­la, eikä se väl­i­ty viestiä seu­ran­neesta keskustelus­ta. Et ole näkyvästi pyrkinyt joh­dat­tele­maan sitä tähän jäl­keen­päin halu­a­mak­sesi väit­tämään suun­taan. Eikä keskustelus­ta ole luet­tavis­sa sel­l­aisia “hal­la-aho­laisia” reak­tioi­ta kuin annat ymmärtää. Seli­tyk­sessäsi on liikaa loogisia aukko­ja ollak­seen uskot­ta­va sen enem­pää bluf­fi­na kuin vitsinäkään.

  Epäilen kyseessä ole­van yleisem­män ilmaisun­va­paut­ta ja sosi­aal­ista painet­ta koske­van problematiikan.

  Useim­mille ihmisille hypo­teet­ti­nen, kokeil­e­va, pohti­va maail­man hah­mot­ta­mi­nen on vieras­ta. He olet­ta­vat ajatuk­sen esit­täjän sitoutu­van itse ajatuk­sen taakse, tai vähin­tään ole­van siitä poten­ti­aalis­es­ti kiin­nos­tunut. Tämä on haitallista koko yhteiskun­nal­liselle dialogille. Sen joh­dos­ta emme voi puhua avoimesti huume­poli­ti­ikas­ta, monikult­tuurisu­ud­es­ta, perhe/parisuhdeväkivallasta, roduista ja geeneistä tai vaikka­pa pros­ti­tuu­tios­ta. Ylipään­sä mis­tään sosi­aalis­es­ti latau­tuneesta, ja hel­posti stig­maa kan­tavas­ta aiheesta.

  On var­masti kova pala, kun oma het­ken aja­tusjo­hde, har­mi­ton mitä jos täl­laista ehdot­taisi — jon­ka muuten myös perustelit maa­han­muut­ta­jien näkökul­mas­ta — johtaakin siihen, että joku näistä maa­han­muut­ta­jista puhuu idean isän viemis­es­tä mukanaan, toinen sanoo ettei sin­ua enää koskaan äänestä, kol­mas ker­too, että on muut­tunut kan­nat­ta­jas­tasi vihaa­jak­sesi, neljäs, viides ja kuudes var­masti lähet­tää sähkö­postis­sa sel­l­aista palautet­ta, ettei se las­ten silmille sovi, ja Hesari, Aamule­hti, Uusisuo­mi, Ilta-Sanomat ja kymmenet yksit­täiset blog­it uuti­soi­vat Osmo Soin­in­vaaran kan­nat­ta­van rodullista pro­filoin­tia raiskauk­sien ehkäisemiseksi.

  Siinä vai­heessa tulee hätä käteen, että “enhän minä nyt sentään…”

  Hypo­teet­tisen, kokeil­e­van, vael­tel­e­van, monis­sa pis­teis­sä pysähtyvän ja niiden validi­teet­tia pun­taroivan ajat­telun merk­i­tys­tä on huono lähteä perustele­maan yksiriv­i­sistä lau­seista pitäville tiedos­tusvä­lineille, tai kysymys­tä ymmärtämät­tömille ihmisille. Niin­pä hätä­val­heen houku­tus rupeaa var­masti lisääntymään.

  Kuitenkin. On mei­dän kaikkien etu, jos yhteiskun­ta pystyy vapau­tu­maan tästä “kiel­let­ty­jen aihei­den” tabukult­tuurista, joka rajoit­taa kykyämme pohtia, hah­mot­taa ja etsiä vas­tauk­sia mon­imutkaisi­in yhteiskun­nal­lisi­in kysymyk­si­in. Pahim­mil­laan tämä voi aiheut­taa hait­taa sadoille miljoonille ihmisille, kuten on käynyt kehi­tysy­hteistyön kohdal­la Afrikassa. 

  Kos­ka poli­it­tis­es­ti arko­ja kysymyk­siä — sel­l­aisia, joista saa viiteryh­män­sä vihat niskaansa — ei ole kysyt­ty, on kehi­tyspoli­ti­ikkaa vuosikymmenet ohjat­tu Afrikas­sa nai­ivein, köykäisin teo­ri­oin. Teo­ri­oin, joiden kyseenalais­tamista tor­jui vuosikymmenet, ja tor­juu edelleen, sosi­aalisen stig­man pelko.

  Pahim­mil­laan täl­lainen vaiku­tus tekee yhteiskun­nal­lis­es­ta teo­ri­as­ta staat­tista, kehit­tymätön­tä ja latis­tunut­ta. Dynaamisu­us, kyseenalais­t­a­mi­nen, jopa röyhkeä kuvien kaat­a­mi­nen on kuihtunutta.
  Sta­tus quo oikeut­taa itseään, vaik­ka ratio­naalis­es­ti, jos tarvit­ta­van keskustelun pysty­isimme läpikäymään, moni näistä keis­areista olisi riisut­tavis­sa vaat­teis­taan. Pal­jaak­si omis­sa epälo­ogisuuk­sis­saan, usko­mus­lu­on­tei­sis­sa totuuk­sis­saan ja hyvin usein biol­o­gisen ihmisku­van sivuuttamisessaan.

  Täl­lainen poten­ti­aa­li­nen välin­pitämät­tömyys, ajoit­tain läh­es halvek­sun­ta kuvia kohtaan on mielestäni todel­lisen intellek­tu­al­is­min vaade, päämäärä ja tarkoi­tus. Itsenäi­nen ajat­teli­ja ei siinä asetel­mas­sa voi pohjim­mil­taan olla kuin yksin oman arvion­tikykyn­sä ja läjän kysymys­merkke­jä kanssa. Jos vas­tauk­set pohd­in­tansa perus­teel­la johta­vat moni­in eri­laisi­in suun­ti­in, epä­var­muu­teen, todel­lisu­u­den epämääräisyy­den, vaikeu­den ja kaaot­tisu­u­den myön­tämiseen, niin hypo­teet­ti­nen, kokeil­e­va ajat­telu on yksi keino arvioi­da mitkä tiet toden­näköis­es­ti johta­vat umpiku­ji­in, mitkä taasen voivat aut­taa eteenpäin.

  Olemme län­tis­inä yhteiskunti­na saavut­ta­neet tähän men­nessä yhteiskun­nal­lises­sa teo­ri­as­sa paljon vähem­män kuin mei­dän olisi pitänyt saavut­taa. Näen tämän eri­tyis­es­ti staat­tisu­u­den ja dynaamisu­u­den prob­lemati­ikkana. Staat­tisu­us on kor­rek­tia ja me tarvit­semme lisää epäko­r­rek­tia, epäko­r­rek­tin avaamista, val­loilleen päästämistä ja hyväksymistä, jot­ta voimme kyetä parem­min analysoimaan tämän maail­malle todellisuutta.

  Tämän perustelemiseen tarvit­taisi­in paljon laa­jem­pi tila kuin mihin tässä on mahdollisuus.
  Pitäisin kuitenkin säälinä, jos antaisit ajat­telun staat­tisu­ut­ta var­jel­e­van sosi­aalisen paineen vaikut­taa sanomisi­isi, kan­nan­ot­toi­hisi, yhteiskun­nal­lisi­in keskustelu­navauk­si­isi, tai yhteiskun­nal­liseen älyl­liseen rehellisyyteesi.

  Paho­laisen asiana­ja­jakin saa olla. Täl­lainen keskustelu ei ole uhka, vaan mah­dol­lisu­us, ja sitä pitäisi har­joit­taa ja rohkaista paljon enem­män. Aja­tusten nos­t­a­mi­nen esille ei ole yhtä kuin sitou­tu­mi­nen niitä kan­nat­ta­maan. Eikä tieteel­lisyy­teen, objek­ti­ivi­su­u­teen pyrkivä näke­mys itsessään ole arvoheijastuma.

  Näitä esteitä tulee kyseenalais­taa, ja rai­va­ta tilaa yhteiskun­nal­liselle keskustelulle ja teo­ri­an kehit­tämiselle, jos­sa paljon laa­jem­pi moniäänisyys nousee esille, kos­ka maail­man vaikeaselkoisu­us sitä edellyttää.

  Me kat­somme 50, 100 vuot­ta taak­sepäin, ja ihmettelemme kuin­ka kehit­tymät­tömiä mon­et ajatuk­set ja toim­inta­mallit yhteiskun­nas­sa oli­vat. Kun vuon­na 2100 kat­so­taan 2000-luvun alku­un, mitä ovat ne kysymyk­set “kuin­ka tuo­ta ei tajut­tu, miten saat­toi­vat ajatel­la siten”, jot­ka sil­loin nou­se­vat esille?

  Voisit pistää näille Faisaleille ja Ville Häkkisille ja type­r­ille tiedo­tusvä­linei­den edus­ta­jille jonkin dis­claimerin blogi­isi, “en automaat­tis­es­ti kan­na­ta kaikkia esit­tämiäni ideoita, osa niistä on tehty pikem­minkin kokei­lu­mielessä ja keskustelun ja pohd­in­to­jen herät­telemisek­si” ja sen myötä tehdä enem­mänkin täl­laisia aloituk­sia. Ne ovat yleis­es­ti paljon mieleenki­in­toisem­pia, ja mah­dol­lis­es­ti uut­ta synnyttäviäkin.

  Meil­lä ei ole mitään syytä pelätä keskustelua itsessään. Oli se sit­ten mis­tä aiheesta tahansa.

 25. Todel­la uskot­tavaa her­ra Soin­in­vaara 😀 Päivän nau­rut tälle selittelylle!

 26. Jee jee! Eipä kovin moni läht­enyt esit­tämään oikeaa ongel­maa. Enkä itsekään näistä esite­ty­istä sitä näe. 

  Kuten melkein jo aiem­min todet­tu syytön kunnes toisin tode­taan, ja jos Suomes­sa jon­ain päivänä olisi poli­isi­laitos, joka keskusjo­htois­es­ti aikoo jah­da­ta henkilöä tai henkilöitä, niin niil­lä ihmisil­lä on isohko ongel­ma riip­pumat­ta siitä minkälaiset työka­lut poli­isil­la on, jos niitä edelleen kut­su­taan poliiseiksi. 

  Jos vaku­u­tusy­htiöt tun­te­vat vaku­utet­ta­vansa parem­min on kai vain kaikkien etu jot­ka näkevät jotain muut järkeä kuin vaku­u­tus­petok­sen vaku­u­tuk­sen oto­ssa. Henki­vaku­u­tus on vedonlyön­tiä itseään vas­taan, kuten moni muukin vaku­u­tus. Kyl­lä min­un mielestäni vaku­u­tusy­htiöl­lä tulee olla oikeus huonon­taa vaku­u­tuse­hto­jasi sen perus­teel­la että sin­un tuot­tok­er­toime­si on huono.

  Kan­natan edelleen koko kansan kat­tavaa rek­ister­iä ja hir­muhal­li­tus väit­teisi­in totean vain van­han viisauden jon­ka mukaan kansal­la on sel­l­aiset johta­jat kuin se ansait­see. Ja Osmolle olen erit­täin kiitolli­nen tämän keskustelun aiheut­tamis­es­ta, se virk­isti kovin tätä iltaa.

 27. “En tiedä toimi­iko tämä nyt sin­ua vas­taan vai puoles­ta, mut­ta minä uskon sinua.”

  Kuin myös. Mietin eilen, että onko se Soin­in­vaara kokon­aan seon­nut kuin täl­laista ehdot­taa. Ei sen­tään, vedät­ti vain luk­i­joitaan pikkuisen harkitsemattomasti.

  Blo­gin kohon­nut­ta kävi­jämäärää saat­taa muuten selit­tää myös kolum­ni viime per­jan­tain Suomen Kuvale­hdessä. Sat­tuikin sopi­vaan aikaan 😉

 28. Osmo kir­joit­ti:
  “kuin­ka merkit­tävänä kysymyk­senä ihmiset oikeasti pitävät puskaraiskuk­sia, kun niiden perus­teel­la halu­taan muut­taa koko ulkomaalaispolitiikka.”

  Tuo ei kyl­lä ole ihan paras mah­dolli­nen kitey­tys maahanmuuttokeskustelusta.

  Ote­taan ihan toisen­lainen esimerkki:

  Helsin­gin Sanomat, 9.11.2008:
  “Poli­isiyli­jo­hta­ja Mikko Paatero halu­aa lisää maa­han­muut­ta­jia poli­i­seik­si. […] Paatero ker­too, että poli­isia uhkaa työn­tek­i­jäpu­la lähivu­osi­na run­saan eläk­keelle jäämisen takia.”

  Helsin­gin Sanomat, 7.2.2008:
  “Poli­isien työl­listymi­nen on nyt heikoim­mil­laan. Helmiku­un lop­ul­la valmis­tu­van kurssin 69 opiske­li­jas­ta vain kuudelle on tiedos­sa töitä, nekin määräaikaisia.”

  Linkit:
  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135240937243
  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135233893761

  Tavalli­nen kansalainen ei ehkä ihan ymmär­rä, miten nuo kak­si väit­tämää voisi­vat pitää paikkansa yhtä aikaa. Tulee tarve etsiä ilmiölle jokin seli­tys. Hal­la-aho on tar­jon­nut seli­tyk­sen (että maa­han­muut­ta­joa halu­taankin ide­ol­o­gi­sista syistä, vaik­ka siitä koi­tu­isikin taloudel­lista tappiota). 

  Onko mui­ta selityksiä?

 29. “Havaitsin tämän noin 0,5 sekun­tia ennen “julkaise”-napin painamista ja keksin, että tehdään­pä pieni jäynä.

  Jos olisin tämän arvan­nut, olisin pysynyt tosikkomaisempana.”

  Siis hätiköi­tyä tek­stiä. No, ehkä otit opik­sesi, etkä toista samaa virhet­tä… no, ainakaan pari­in päivään. 😉

  Myön­nän, että olen poli­ti­ikan suh­teen toisi­naan tosikko.

  Tämä oli huono vit­si. Paljon parem­pi vitsinä oli vaale­ja edeltänyt heit­tosi vas­tauk­se­na tomp­pelille, joka lupasi vaali­avus­tus­ta, jos myön­nät joskus olleesi väärässä. Kir­joitit sil­loin jotakuinkin näin: “luulin ker­ran vuon­na xxxx olleeni väärässä, mut­ta erehdyin”.

  “Se ei oikein riitä, että inhoaa rek­istere­itä ja epäilee viranomaisia.”

  No, lähtöko­htana­han tietysti estab­lish­men­til­la on, että vira­nomaiset toimi­vat oikein, mut­ta yhteiskun­ta­järjestys­tä ei pelkästään sille olet­ta­muk­selle voi perus­taa. Sama ilmiö näkyy sähköisessä äänestyk­sessä — demokra­t­ian toteu­tu­mi­nen pitää pystyä aika tarkkaan var­men­ta­maan, sitäkään ei voi­da laskea pelkästään sel­l­aisen luot­ta­muk­sen varaan, että min­is­ter­iö ja sen palkkaa­ma fir­ma tekevät oikein.

  Voi olla, että puhumme tässä tois­temme ohi, mut­ta mielestäni näkökul­mani on vali­di, joten halusin tuo­da sen esille.

 30. Sem­moinen yleinen huomio ja otta­mat­ta sisältöön sinän­sä kan­taa, että kymme­nen kohdan kysymys­li­s­tat eivät ehkä ole ehkä ihan napakoin­ta blogikeskustelua… Joku 200 sana on tässä for­maatis­sa mak­si­mi, vähem­män on parem­pi, tai sit­ten tulee olla harv­inaisen kiin­nos­tavaa sanottavaa.

  Mut­ta Osmolle, nimeno­maan se Bodom on osoi­tus siitä kuin­ka pitkään nämä jäl­jet elävät. Löy­ty­isiköhän jostain ne äänet joil­la Kekko­nen valit­ti­in ensim­mäistä ker­taa? Point­ti esimerkissä oli kuitenkin myös se että yksi­ty­is­pref­er­enssi ei ole ain­oas­taan sub­jek­ti­ivi­nen, vaan muut­tuu ajan mukana.

 31. Ote­taan ihan toisen­lainen esimerkki:

  Helsin­gin Sanomat, 9.11.2008:
  “Poli­isiyli­jo­hta­ja Mikko Paatero halu­aa lisää maa­han­muut­ta­jia poli­i­seik­si. […] Paatero ker­too, että poli­isia uhkaa työn­tek­i­jäpu­la lähivu­osi­na run­saan eläk­keelle jäämisen takia.”

  Helsin­gin Sanomat, 7.2.2008:
  “Poli­isien työl­listymi­nen on nyt heikoim­mil­laan. Helmiku­un lop­ul­la valmis­tu­van kurssin 69 opiske­li­jas­ta vain kuudelle on tiedos­sa töitä, nekin määräaikaisia.”

  Onko tässä jokin ris­tiri­ita? Poli­ise­ja on lähivu­osi­na jäämässä eläk­keelle run­saasti, kuten ihmisiä yleen­säkin ja sik­si niitä on jo koulutet­tu aiem­paa enem­män. Akuutisti poli­i­seista on yli­tar­jon­taa, muu­ta­man vuo­den tähtäimel­lä pulaa. Tässäkö se salali­it­to siis piili?

 32. On juuri löy­tynyt muinainen kir­joi­tus, jos­sa Muhammed pal­jas­taa että Koraani olikin vain kieli poskessa heit­et­ty koepal­lo. Tarkoi­tus oli kokeil­la otta­vatko jotkut väki­val­taiset sovin­is­tit sen tosissaan.

  Kaik­ki hyvin taas. Nyt integroitumaan!

 33. AZ kir­joit­ti 17.11. klo 22.50:
  “Useim­mille ihmisille hypo­teet­ti­nen, kokeil­e­va, pohti­va maail­man hah­mot­ta­mi­nen on vieras­ta. He olet­ta­vat ajatuk­sen esit­täjän sitoutu­van itse ajatuk­sen taakse, tai vähin­tään ole­van siitä poten­ti­aalis­es­ti kiin­nos­tunut. Tämä on haitallista koko yhteiskun­nal­liselle dialogille”

  Pis­teet AZ:lle ja Soininvaaralle !!!

  Forumeil­la kuten kaikissa vähänkään ide­ol­o­gi­sis­sa keskusteluis­sa on valitet­tavasti usein­miten päämääränä oman mielip­i­teen puo­lus­tus & eriävän mielip­i­teen kumoami­nen. Pienem­pi osa keskustelijoista hakee keskustelus­ta yhteistä oppimis­pros­es­sia ja uut­ta tulosta myös itse esit­tämien­sä enem­män tai vähem­män hypo­teet­tis­ten näkökul­mien kaut­ta. Soin­in­vaaran blo­gi keskusteluineen on minus­ta ollut aina ehdot­tomasti jälkimmäistä. 

  En tiedä onko Soin­in­vaaran seli­tys tot­ta. Sil­lä ei ole ainakaan min­ulle merk­i­tys­tä. Tärkein­tä on hänen ennakkolu­u­lo­ton ja tuore näkökul­mansa val­lit­se­vaan todellisuuteen.

  Kovin mon­et tun­tu­vat väit­tävän eri blo­geis­sa vihaa­vansa / jät­tävän­sä äänestämät­tä jotain puoluet­ta yhden kan­nan­oton perus­teel­la. Jos he ajat­telisi­vat asi­aa edes het­ken he ymmärtäi­sivät etteivät he voi täl­laisin ehdot­tomin peri­aat­tein äänestää ketään ja joutu­vansa vihaa­maan kaikkia. Kukaan ei ole virheetön.

  Pilket­tä silmäkulmaan 😉
  Myös vakavis­sa aiheissa.

 34. En tukenut Osmon ideaa edel­lä luet­telemista syistä, mut­ta vas­tus­tan jyrkästi Osmon luokit­telua rasis­tik­si yms. Osmo toi esi­in radikaalin ratkaisumallin kyseiseen ongelmaan. 

  Dna teste­jä kan­nat­taa käyt­tää ennem­min per­hei­den yhdis­tämiso­hjelmis­sa. Tämä antaisi suurem­man hyö­dyn, kuin sinän­sä vaka­van, mut­ta määrältään pienen rikok­sen selvit­tämisessä. Väären­nety­il­lä opiske­lu­todis­tuk­sel­la Suomeen tule­vien siir­to­lais­ten reit­ti pitäisi myös tukkia. 

  Kuten tiedemies on ennenkin main­in­nut, niin maa­han­muut­ta­jien, varsinkin pako­lais­ten, sosioekonomi­nen luok­ka selit­tää työt­tömyys­lu­vut sekä rikol­lisu­u­den tietyssä määrin. Näitäkin ongelmia voitaisi­in vält­tää parem­mal­la kotou­tu­miso­hjelmil­la sekä kielik­oulu­tuk­sel­la. Syr­jäy­tynyt maa­han­muut­ta­ja on pahin mah­dolli­nen lop­putu­los, mikä voidaan saada. 

  Ehdot­taisin, että kiin­nitet­täisi­in enem­män huomio­ta 2–3 pol­ven maa­han­muut­ta­jien koulu­tuk­sen laatu­un. Huomion pitäisi olla varsinkin tyt­tö­jen koulu­tuk­ses­sa. Maa­han­muut­ta­jaop­pi­laiden määrä ei myös saisi olla liikaa yhdessä koulus­sa sopeu­tu­misen kannal­ta. Näitä toimen­piteitä ns. kult­tuurire­al­is­mit pitävät kalli­ina ja kan­taväestöä syr­jiv­inä, mut­ta kyl­lä täl­läi­nen ns. varhainen inter­ven­tio tulee huo­mat­tavasti halvem­mak­si kuin syrjäytymiskierre. 

  Enim­mäk­seen min­ua häir­it­see tässä gee­ni­asi­as­sa se, että min­ua ei enää kohdel­la yksilönä vaan osana jotain kum­maa maa­han­muut­ta­jaryh­mää. Ymmär­rän sen, että lento­ken­täl­lä tul­lessani Schenken-maid­en ulkop­uolelta tul­livirkail­i­ja kyse­lee kuu­lu­misiani lep­poisas­ti suomek­si, kos­ka väären­net­tyjä passe­ja on liikkeellä.

 35. MIVa kyse­lee:
  mikä ahis­taa ihmisiä anta­mas­ta vira­nomaisille lain määrit­telemän (tulevaisuudessa)dna-jäljen?
  Lainku­u­li­aisel­la kansalaisel­la ei pitäisi olla mitään sitä vas­taan. Ajatuk­set jostain mah­dol­lis­es­ta hir­mu­ju­tu­ista tule­vaisu­udessa lienevät lapsel­lista höpinää. Armei­jan saami­nen jonkun hul­lun taakse ei mielestäni ole mah­dol­lista, eikä kumouk­sen tekem­i­nen ilman sen mukaan tuloa ole mahdollista.
  Mikäli maa­han­muut­ta­jil­ta (toiv­ot­tavaa) ote­taan näyte, niin ote­taan sit­ten koko porukalta, ettei kukaan tunne itseään väärin kohdel­luk­si. Mik­si muuten niiltä, jot­ka tule­vat tänne elämään mei­dän pykälien mukaan, ei voitaisi tätä hom­maa hoitaa kun­han asia olisi heille etukä­teen tiedos­sa viimeistään rajalla?
  En oikein jak­sa ymmärtää ihmis­ten kam­moa täl­laiseen hom­maan, mikäli kaik­ki jutut kunnossa.
  Ymmär­rän pelon väärinkäytöstä, mut­ta voisiko joku (esim. Soin­in­vaara) antaa järkevän seli­tyk­sen, miten väärinkäytös mah­dol­lista nykysys­teemien mukaan ja miten nyky­hom­mia voisi muut­taa ilman kansan hyväksyntää?

 36. “En tiedä toimi­iko tämä nyt sin­ua vas­taan vai puoles­ta, mut­ta minä uskon sinua.”
  Joku toinen taas ei uskonut. Ei tämä mikään uskon asia ole, sil­lä joka tapauk­ses­sa olen vas­tu­us­sa siitä mitä kir­joitin. Se mikä tässä meni pieleen on, että moni maa­han­muut­ta­ja otti tämän tosis­saan, ja heitä täl­lainen syr­jivä rek­isteri tietysti loukkasi.

  Vähem­män vakavak­si tarkoitet­tu­ja aja­tusleikke­jä täl­lä blogilla on tulos­sa kuitenkin jatkos­sakin, kos­ka ne opet­ta­vat erit­telmeään argumentteja. 

  Sel­l­aisen teo­ree­tisen kysymyk­sen voi hyvin esit­tää, olisiko tuol­lais­es­ta syr­jivästä, mut­ta aiheet­tomista syytök­sistä puhdis­tavas­ta rek­ister­istä maa­han­muut­ta­jille hyö­tyä vai hait­taa, jos hei­dän kun­ni­ansa kestäi­siu näyryy­tyk­sen. Täl­lainen teo­reet­ti­nen pohd­in­ta on mah­dol­lista samal­la kun tiedämme, että etnisin perustein määrät­ty rek­isteröin­ti on tietysti täysin lain ja sopimusten vas­tainen ajatus.

 37. Tääl­lä on syytet­ty min­ua siitä, että olen vääriustänyt Jus­si Hal­la-ahon ajatuk­sia, kos­ka olen yli­pain­ot­tanut tätä raiskausar­gu­ment­tia hänen kir­joituk­sis­saan. En ole lukenut häneltä muu­ta. Kun tuo kir­joi­tus aikanaan ilmestyi — se oli sil­loin paljon rajum­mas­sa muo­dos­sa ja kohdis­tui nimeltä mainiten Rosa Mer­iläiseen — totesin tämän ole­van tarpeek­si tätä lajia. 

 38. Kir­joi­tus “Monikult­tuurisu­us ja mainen” ei ole ymmärtääk­seni koskaan ollut nyky­istä rajum­mas­sa muo­dos­sa. Tämä on tiedo­tusvä­linei­den luo­ma väärinkäsi­tys. Hal­la-ahon omis­takin symp­paa­jista löy­tyi tuo­ta kir­joi­tus­ta kri­ti­soinei­ta, jol­loin Hal­la-aho provosoi­tui tuon inhot­ta­van Rosa kom­ment­tin­sa blo­gin­sa _vieraskirjaan_ rus­taa­maan. Rosa Mer­iläi­nen sanoo itse otta­neen­sa Timo Soini­in yhteyt­tä em. kom­mentin tiimoil­ta, ja Hal­la-ahon eduskun­tavaalien 2007 alla pää­tyi itse siihen johtopäätök­seen, että viesti kan­nat­ti tak­ti­sista syistä pois­taa. Hän kuitenkin edelleen toteaa seiso­vansa Rosa-kom­ment­tin­sa “peri­aat­teen” takana. Vaik­ka tämä episo­di kaikki­nen­sa on hyvin ruma, ja itsekin olen siitä Hal­la-aho kovin sanoin kri­ti­soin­ut, niin en kuitenkaan tuomit­sisi hän­tä yhteiskun­nal­lise­na ajattelijana/vaikuttajana tämän pohjalta.

  Monel­la meistä on ruksin­sa kan­net­ta­vana. Seu­raa­va kir­joi­tus on paljon parem­paa Hal­la-ahoa, ja oma suosikki­ni, jos koskaan päätät Hal­la-ahoon tuo­ta pahamaineista kir­joi­tus­ta lähem­min tutus­tua, niin suosi­tan: http://www.halla-aho.com/scripta/ruotsalaisia_madonlukuja.html

  Kir­joi­tus ker­too Ruotsin tilanteesta, se poh­jaa Christo­pher Cald­wellin kolum­ni­in New York Time­sis­sa, on erit­täin ansioituneesti argu­men­toitu, ja antaa tiivistävän näkymän niihin uhkaku­vi­in, jot­ka monikult­tuuris­tu­van Suomen on hyvä hyvis­sä ajoin tiedostaa. Niin asun­topoli­ti­ikkaa (jos­sa Ruot­si meni kyl­lä vikaan) kuin mon­ta muu­takin seikkaa koskien.

 39. Osmo Soin­in­vaara kirjoitti:
  “En ole lukenut häneltä muuta…totesin tämän ole­van tarpeek­si tätä lajia.”

  Olet­pa sinä ennakkolu­u­loinen ja suvaitsematon. 🙂

 40. “En ole lukenut häneltä muuta.”

  - Mon­et muutkin kir­joituk­set ovat hyvin feti­sis­tisiä. Aika lail­la niis­sä rat­saste­taan raiskat­tu­jen kokemil­la kamaluuk­sil­la. Vastenmielistä.

 41. Savon Sanomat uuti­soi kevääl­lä 2008, että kansal­lises­sa dna-rek­isteris­sä on rikospe­rusteis­es­ti 70 000 nimeä ja lisää tulee 15 000 ‑16 000 vuodessa. Kukaan ei tai­da pitää rek­ister­iä ongel­mallise­na. Sinne pääsee vain vakaval­la rikok­sel­la. Poli­isi on perus­ta­mas­sa kansal­lista sor­men­jälkirek­ister­iä, jonne tulee kaikkien pass­in­hak­i­joiden sormenjäljet.

  Poli­isiyli­jo­hta­ja oli 2006 hyvin kri­it­ti­nen koko kansan dna-rek­ister­iä kohtaan, mut­ta ei juuri esit­tänyt perusteluja:

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Poliisiylijohtaja+tyrmää+koko+kansan+dna-rekisterin/1135218547213

 42. Tätä on var­maan kysyt­tykin jo mut­ta etkö näe mitään yhtäläisyyk­siä omaan blo­gi merk­in­tääsi Tehyn lakko uhan alla, jos­sa toivoit ihmis­ten kuolemisen osu­van tiet­ty­jen henkilöi­den kohdalle? 

  Soin­in­vaara: “En ole lukenut häneltä muu­ta. Kun tuo kir­joi­tus aikanaan ilmestyi — se oli sil­loin paljon rajum­mas­sa muo­dos­sa ja kohdis­tui nimeltä mainiten Rosa Mer­iläiseen — totesin tämän ole­van tarpeek­si tätä lajia.”

  Mitä jos joku olisi lukenut tuon tehy jut­tusi ja pää­tynyt vas­taavaan tulok­seen, että olet murhan­hi­moinen psygopaatti?

  Toivoisin, että kun aloi­tat­te työnne kun­nan­val­tu­us­tossa, sekä sinä että Hal­la-aho voisitte lähteä niin san­otusti puh­taal­ta pöy­dältä liik­keelle. Eikös tässä kuitenkin olla suvait­se­vaisu­u­den ja yhteisym­mär­ryk­sen asial­la itse kukin vaik­ka mielip­i­teet eriävät jois­sain asioissa?

 43. Osmo kir­joit­ti:
  “Täl­lainen teo­reet­ti­nen pohd­in­ta on mah­dol­lista samal­la kun tiedämme, että etnisin perustein määrät­ty rek­isteröin­ti on tietysti täysin lain ja sopimusten vas­tainen ajatus.”

  Tääl­lähän on tul­lut ilmi että (ainakin) USA ja Japani otta­vat sor­men­jäl­jet kaik­il­ta maahantulijoilta.

  Onko tuo USA:n ja Japanin käytäntö
  — etnisin perustein määrät­tyä rekisteröintiä?
  — täysin lain ja sopimusten vastaista?

 44. Et vit­sail­lut. Muu­tit mielipi­det­täsi kos­ka sait nootin Puolueesi keskuskomitean sih­teeriköiltä. Vihrei­den stal­in­isti­nen taus­ta muis­tete­taan ainakin eidän yli 4‑kymppisten joukossa.

 45. Olet lukenut Hal­la-ahol­ta yhden blogikir­joituk­sen ja sen perus­teel­la ker­rot HS:ssä ettei yhteistyö var­maan tule sujumaan? 

  Mikä ihme sin­ua vaivaa?

 46. “Tääl­lähän on tul­lut ilmi että (ainakin) USA ja Japani otta­vat sor­men­jäl­jet kaik­il­ta maahantulijoilta.”

  Yhdys­val­lat ei kyl­lä viime vuosi­na ole kun­nos­tau­tunut ihmisoikeuk­sien malli­maana. Saa nähdä, miten käy, kun hallinto vaihtuu.

 47. “Poli­ise­ja on lähivu­osi­na jäämässä eläk­keelle run­saasti, kuten ihmisiä yleen­säkin ja sik­si niitä on jo koulutet­tu aiem­paa enem­män. Akuutisti poli­i­seista on yli­tar­jon­taa, muu­ta­man vuo­den tähtäimel­lä pulaa.”

  Toiv­ot­tavasti ne nyt koulute­tut myös pysyvät alal­la, vaik­ka joutu­vat jonkun vuo­den koulu­tus­taan vas­taavaa työtä odot­ta­maan. Itse en kyl­lä pysyisi.

 48. Ajat­telin lukea iltalukemise­na Rachel Car­son­in main­ion klas­sikon “Silent spring”, mut­ta tämä viime päivien sekoilu joh­dat­ti lukaise­maan Mikko Pau­nion main­ion kir­joitel­man vihreästä liik­keestä ja sen arvomaailmasta. 

  Vihre­itä yhdis­tävä ydin­voimavas­taisu­us on men­neen tal­ven lumia. Ydin­voimaa tulee lisää, ovat­pa vihreät asi­as­ta mitä mieltä hyvän­sä. Yhdis­tävä tek­i­jä, yhteinen viholli­nen siis on hakusas­sa. Kasvi­huoneilmiötä vihreät eivät ole pystyneet otta­maan pelkästään omak­si myyn­tiar­gu­men­tik­seen. Vihreät herä­sivät koko aiheeseen vähän jälk­i­jät­töis­es­ti. Lisäk­si kaik­ki puolueet ovat tasaisen huolestunei­ta ilmiöstä. Yhteinen viholli­nen kuitenkin tarvi­taan, muuten hom­ma ei oikein toi­mi. Nyt näyt­tää siltä, että puolueessa on virin­nyt aja­tus ottaa yhteisek­si vihol­lisek­si maa­han­muu­tos­ta poikkeuk­sel­lisen avoimesti keskustel­e­vat henkilöt. Ovat­pa vihreät naiset tekemässä aiheeseen liit­tyen rikosil­moi­tus­ta, jota ilmoituk­sen kohde ilmeis­es­ti odot­taa innoissaan.

  Vaan sit­ten tapah­tui lip­sah­dus. Mielestäni ain­oa merkit­tävä suo­ma­lainen vihreä tuumail­i­ja meni ajatuk­sis­saan liian lähelle arvokas­ta vihol­lista. Tule­val­ta vihrei­den agen­dal­ta oli vaaras­sa luhis­tua poh­ja pois. Virhe kuitenkin ehti tapah­tua ja sitä ei selit­tämäl­lä saa pois.

  Kir­joituk­ses­ta tuli poikkeuk­sel­lisen pitkä — pahoittelen.

  Niin ja se Pau­nion kir­jan nim­i­hän on “Vihreä valhe”.

 49. Aikoinaan Neu­vos­toli­itossa oikeus toi­mi tehokkaasti. Ensin päätet­ti­in, kuka on syylli­nen, sen jäl­keen etsit­ti­in todisteet.

  Vihreä liit­to nou­dat­taa Neu­vos­toli­iton lin­jaa. Punainen on vain muut­tunut vihreäksi.

  Nyt on päätet­ty, että Hal­la-aho on syyl­listynyt rikok­seen. Valitet­tavasti todis­tei­ta ei vielä ole löy­tynyt ja sik­si rikosil­moituk­sen jät­tämi­nen takkuaa. Mut­ta kuten his­to­ria opet­taa, kyl­lä todis­teetkin vielä löy­tyvät, kun syylli­nen on jo tiedossa.

  Kir­joitit Osmo, että Hal­la-ahon kanssa yhteistyö tulee ole­maan vaikeaa. Toisaal­ta kir­joi­tat, että et ole juurikaan tutus­tunut hänen ajatuk­si­in­sa. Ris­tiri­itaista. Et kai ole ennakkoluuloinen?

 50. Tuos­ta USA:n sormenjälki‑, ja jos en väärin muista, myös iiris­rek­ister­istä, (tieto)turvallisuusasiantuntija Bruce Schneier­er sanoi sen olen­naisen: Ohjel­maan jol­la kiusa­taan sum­ma mutikas­sa kaikkia maa­han­tuli­joi­ta on käytet­ty kymme­nen mil­jar­dia taalaa, ja sil­lä ei tiet­tävästi ole saatu kiin­ni yhtään ter­ror­is­tia ja muutenkin hyödyt ovat olleet olleet min­i­maaliset. Samal­la rahal­la olisi saanut 100 000 miestyövuot­ta ihan per­in­teiseen tiedustelu- ja poliisitoimintaan.

 51. “Kyl­lä min­un mielestäni vaku­u­tusy­htiöl­lä tulee olla oikeus huonon­taa vaku­u­tuse­hto­jasi sen perus­teel­la että sin­un tuot­tok­er­toime­si on huono.”

  On toki, mut­ta jos vaku­u­tusy­htiöt tun­te­vat ihmis­ten geneet­tisen kood­in kovin tarkasti, sairasku­lu­vaku­u­tuk­set menevät turhik­si. Kukaan jon­ka tiede­tään kan­ta­van jotain sairaut­ta aiheut­tavaa geeniä ei vaku­u­tus­ta saa ja muut taas eivät vaku­u­tus­ta tarvitse.

 52. Vain pop­ulisti poli­itikon sisäl­lä voi esit­tää yksit­täiseen ongel­maan (raiskaus) ratkaisuk­si geeni­pankin kaltaista äärim­mäistä tunnistusrekisteriä. 

  Tämä geenirek­isteri aut­taisi var­masti selvit­tämään nyky­istä use­ampia vakavia rikok­sia. Täy­del­lisessä maail­mas­sa meil­lä on täy­del­liset päät­täjät ja vas­tu­un­tun­toiset virkamiehet, geenirek­isteri ei aiheuta mitään ongelmia niin kauan kuin pysytään ajat­teluketjus­sa hap­py pathilla.

  Geenirek­isteri on hirvit­tävä ase vääris­sä käsis­sä. Minä jät­täisin tämän tuhoaseen rakentamatta. 

  Luulin Odea toisek­si vihrei­den vähäi­sistä intellek­tuelleista. Hau­ta­la jäänee viimeisek­si toi­vok­seni humaanista liberaalista. 

  Ode­maise­na bluf­fi­na heitän, että Soin­in­vaaras­ta vilahti Orwell­maisen kom­ment­tin­sa myötä total­i­taris­mi­in päin kallel­laan ole­va sydän. Jos pidin Odea vas­tavoimana vihrei­den piskuiselle stal­in­isti-wannabe-armei­jalle, niin taisinkin olla itse väärässä. 🙁

 53. “Mikä ihme sin­ua vaivaa?” Sama fasis­mi mikä vaivaa kaikkia vihre­itä. Jos et ole puolel­lamme olet meitä vastaan.

 54. ““Mikä ihme sin­ua vaivaa?” Sama fasis­mi mikä vaivaa kaikkia vihre­itä. Jos et ole puolel­lamme olet meitä vastaan.”

  No höpön löpön… Hal­la-ahon tyyli var­masti vetoaa joi­hinkin, mut­ta minus­takin tuo tyyli on sen ver­ran vas­ten­mieli­nen, että jää kyl­lä lukematta.

 55. Geenirek­isteri on hirvit­tävä ase vääris­sä käsis­sä. Minä jät­täisin tämän tuhoaseen rakentamatta.

  Vähän kaipaisin perustelu­ja. Yritin postauk­sel­lani kysyä, mikä siinä olisi vaar­al­lista, eikä oikein kukaan ole vas­tan­nut. Mik­si se on vaar­al­lista NN:n ja min­un geneet­tisen sor­men­jäl­jen osalta, mut­ta ei niiden liki sadan tuhan­nen rikok­ses­ta joskus epäil­lyn (ei siis tuomi­tun) osalta, jot­ka jo ovat kyseisessä rekisterissä.

  Mut­ta siis: kuvaile jokin käyt­tö­ta­pa, jos­sa tuo­ta rek­ister­iä voidaan käyt­tää väärin.

 56. “Mut­ta siis: kuvaile jokin käyt­tö­ta­pa, jos­sa tuo­ta rek­ister­iä voidaan käyt­tää väärin.”

  Halu­aisin nähdä (tai oikeas­t­aan kuul­la, radio-ohjel­ma riit­täisi) sin­un ja Jyr­ki Kasvin käyvän tästä aiheesta ihan live-väittelyä.

 57. Joku tuos­sa kir­joit­ti, että blo­geis­sa ei voi vas­ta­ta 10 kohdan kysymyk­si­in. Voisiko ajatel­la, että näi­hin kysymyk­si­in vas­tat­taisi­in yksi ker­ral­laan? Tässä esimerkik­si ensim­mäi­nen kysymys:

  1. Meil­lä on hyvä tilaisu­us oppia ulko­maid­en virheistä maa­han­muut­topoli­ti­ikan suh­teen. Mitä nämä virheet ovat olleet? Mitä niistä voidaan oppia?

 58. Tässä pari lain­aus­ta siitä Hal­la-Ahon/New York Timesin kir­joituk­ses­ta, johon az viittatsi:

  Sodan jäl­keen Ruot­si oli niitä har­vo­ja Euroopan mai­ta, joil­la oli toimi­va teolli­nen infra­struk­tu­uri. Näistä lähtöko­hdista räjähdys­mäi­nen, vas­ta 70-luvun öljykri­isi­in katken­nut talouskasvu oli läh­es väistämättömyys. 

  ja

  Vuosi­na 1990–1994 Ruot­si koki län­tisen Euroopan jyrkim­män taloudel­lisen romahduksen.

  Että NYT julkaisee täl­laista soopaa, ei ole yllä­tys, mut­ta se, että Ruotsin naa­puri­maas­sa asu­val­la yhteiskun­takri­itikol­la eli Hal­la-Ahol­la ei soi häly­tyskel­lot, on kum­mallista. Eikö näitä taloushis­to­ri­an perusasioi­ta opete­ta jo lukiossa?

  NYT:n lop­pupäätelämä on taas peri-amerikkalainen:

  Mut­ta samal­la, kun kon­sen­sus voimis­tuu, kas­vaa myös tietyn­lainen naivis­mi; ihmisen usko siihen, että hänen omat ja omintakeiset tot­tumuk­sen­sa ovat jotain, mitä kaik­ki muutkin pitävät vas­tus­ta­mat­toman houkut­tel­e­vana. Ruotsin suurin maa­han­muut­to-ongel­ma ei vält­tämät­tä liity rikol­lisu­u­teen, työt­tömyy­teen tai islami­laiseen radikalis­mi­in, vaan johonkin aivan muuhun: Siihen, että tulokkaat ymmärtävät aivan hyvin, mikä tämä tasa-arvon nimeen pystytet­ty jär­jestelmä on, ja ettei se sovi heille eri­tyisen hyvin.

  Täl­laisen hyv­in­voin­ti­val­tiokri­ti­ikin oikeis­to­laiset jenkit imevät äid­in­mai­d­os­sa. Sik­si on melkein­pä säälit­tävää kat­seltavaa se ärtymyk­sek­si nopeasti muut­tu­va häm­men­nys, kun heikäläis­ten naivis­mia alkaa sorkkia ker­toma­l­la, että melkein­pä mil­lä tahansa mit­tar­il­la mitat­en ruot­salaiset elävät parem­paa elämää kuin amerikkalaiset. No jaa, ehkä autot ovat Amerikas­sa suurem­pia. Mut­ta esim. lomat ovat seit­semän viikko pidem­mät Ruot­sis­sa. Ja ennen kaikkea ruot­salaiset koke­vat itsen­sä onnellisemmiksi. 

  Hupaisa on myös näi­den amerikkalais­ten omahyväi­nen käsi­tys kyvys­tään hoitaa maa­han­muut­to hyvin ja oikein — ja ehdot­tomasti ilman hyv­in­voin­ti­val­tio­ta. Tämä siis maas­sa, jos­sa suuri osa kansas­ta asuu vielä pari-kolme­sa­taa vuot­taa maa­han­muut­ton­sa jäl­keen slum­meis­sa, jois­sa Rinke­bystä voi vain unel­moi­da. Mut­ta USA:ssahan ei ole ongel­maa maa­han­muut­ta­jien suh­teen vaan jengien, esim. mek­siko­lais­ten jengien — joiden tulil­in­jalle jou­tu­mi­nen ei muuten joh­da vain moraaliseen närkastykseen. 

  Muis­telinkin, että yritin lukea näitä Hal­la-Ahon jut­tu­ja joskus vuosi tai pari sit­ten, mut­ta pro­pa­gan­dis­ti­nen tyyli alkoi äkkiä har­mit­taa ja hom­ma jäi kesken. Jää kyl­lä nytkin, jos type­r­än amerikkalaisen jutun kri­ti­ik­itön siteer­aami­nen on paras­ta mihin hän pystyy.

  Tämä vuo­da­tus ei muuten tarkoi­ta, että Ruot­sis­sa kaik­ki olisi eri­no­mais­es­ti. Virheitä on tehty ja toiv­ot­tavasti niistä ote­taan opik­si nyt, kun Suomeen ilmeisen väistämät­tä alkaa väkeä lap­a­ta sadointuhansin.

 59. Jos lukee Mikko Pau­nion kir­jan Vihreä val­he, kan­nat­taa myös lukea jut­tu, jon­ka edes­men­nyt Suo­mi-lehti julka­isi tuoreeltaan sen ilmestyt­tyä, ja jos­sa tuos­ta 217-sivuis­es­ta niteestä esitelti­in 50 eri asi­avirhet­tä (Juk­ka-Pekka Heiska­nen: “Mikko Pau­nion 50 virhet­tä”, Suo­mi 1/1991). Pau­nio mm. väit­ti, että vihreät asu­vat hienos­toalueil­la, Soin­in­vaarakin Eiras­sa. Pait­si että tämä kumot­ti­in itse tek­stis­sä, lehdessä oli jo tuol­loin vel­mun näköis­es­tä Soin­in­vaaras­ta myös iso kuva, jon­ka kuvatek­stinä oli: “Osmo Soin­in­vaara ei asu Eiras­sa.” Soin­in­vaara oli min­ulle nimenä tut­tu, mut­ta tuo oli toden­näköis­es­ti ensim­mäi­nen tek­i­jä, joka sai min­ut tuol­loin äsket­täin poli­ti­ikas­ta innos­tuneena 16-vuo­ti­aana tun­temaan lähempää kiin­nos­tus­ta häneen.

 60. Mut­ta siis: kuvaile jokin käyt­tö­ta­pa, jos­sa tuo­ta rek­ister­iä voidaan käyt­tää väärin.

  San­o­taan nyt kol­man­teen ker­taan vaik­ka ymmär­rän toki tässä vai­heessa, että se on turhaa: Rek­iste­rien ongelmista on kir­joitet­tu 213 hyl­ly­metriä eri­tyis­es­ti nat­sien yhtey­dessä. Myös kon­ser­vati­ive­ja amerikkalaisia, ja muitakin “anglo-sak­se­ja” asia eri­tyis­es­ti kiin­nos­taa. USA:ssa voikin elel­lä ilmoit­ta­mat­ta itses­tään mitään viranomaisille. 

  Hyvin lyhyesti tiivistän 213 metriä vaik­ka niin, että maas­sa, jos­sa ei ole mitään rek­istere­itä, ei ole järin jär­jestelmäl­listä hallintoa eikä siten myöskään jär­jestelmäl­lisen hallinnon mah­dol­lisia sortotoimenpiteitäkään.

 61. @ Riit­ta tot­ta totta. 

  Itse elät­te­len vielä toivoa että saamme tämän Suomen ryhdis­täy­tymään ja hok­saa­maan että se on kaukana hyv­in­voin­ti­val­tios­ta ja alamme tosis­saan rak­en­taa tästä sel­l­aista, jol­loin saamme tähänkin maa­han ilmaisen ter­vey­den­huol­lon, ter­veys jos mikä on hyvinvointia. 

  @ NN saman­su­un­taista hir­veyt­tä on nähty kär­ryis­sä, autois­sa jopa ydinaseissa

  Aseet ja sota­han yleisen käsi­tyk­sen mukaan parhait­en maail­maa eteen­päin ovat vie­neet. Mikroaal­tou­u­nikin taisi olla joku NASA-spin­off, täysin muistin varainen jut­tu ja olen tyy­tyväi­nen jos joku todis­taa min­un ole­van oike­as­sa tai väärässä. 

  Soin­in­vaaran toivo­mus­ta lainat­en loppuun:
  “Mut­ta siis: kuvaile jokin käyt­tö­ta­pa, jos­sa tuo­ta rek­ister­iä voidaan käyt­tää väärin”

 62. “vaik­ka luk­i­joi­ta onkin pari tuhat­ta vuorokaudessa. Tämän jäl­keen blogilla on ollut noin 6000 vierailua ja sitä on siteer­at­tu vaik­ka mis­sä ja aika paljon on tul­lut kom­ment­te­ja. Jos olisin tämän arvan­nut, olisin pysynyt tosikkomaisempana”

  Hyvä Osmo Soin­in­vaara. Teil­lä on vielä opit­tavaa inter­netjulk­isu­u­den han­kkimises­sa. Jos tei­dän inter­net­peit­tonne on 2000 — 6000 henkeä vuorokaudessa, niin Vihreän puolueen akti­ivis­es­ti viimeaikoina main­os­ta­mal­la Hal­la-ahon Scrip­tal­la eväs­teelle yksilöi­tyjä kävi­jöitä oli tois­savi­ikol­la n. 25 000 vuorokaudessa. Näin Hal­la-aho ker­toi asi­aa kysyneelle vieraskir­jas­saan, enkä näe syytä hänen vale­hdel­la asi­as­sa. Hän­hän nousi val­tu­us­ton ääri­har­avak­si ilman kallista kam­pan­jaa tune­mat­to­muud­es­ta juuri inter­netin välityksellä.

  Vihreän puolueen käyn­nistämä kamp­pan­ja — “Teemme rikosil­moituk­sen — emme tosin tiedä mis­tä, mut­ta etsimme sopi­van rikko­muk­sen” on kas­vat­tanut kävi­jämäärää aika mukavasti ainakin google trendsin mukaan. 

  Aikaisem­pi lin­ja, jos­sa Hal­la-ahon ole­mas­sa olemis­es­ta yritet­ti­in vai­eta oli mm. vihrei­den kannal­ta järkevämpi. Nyt mitä enem­män hyökkäilette Hal­la-ahoa vas­taan, sen enem­män ihmisiä käy hänen sivuil­laan ja osa jää kiin­ni hänen ääriharavaansa.

  Käytän­nössä olette nos­ta­neet Hal­la-ahon val­takun­nan julk­isu­u­teen. Iltasanomien toimit­ta­ja Ukko­la oli perustel­lut laa­jaa jut­tuaan viikon­lop­un lehteen Hal­la-ahos­ta perus­teel­la — Hal­la-aho on “val­takun­nan poli­ti­ikas­sa mukana”. Minä kun vas­ta luulin hänen tulleen val­i­tuk­si vas­ta Helsin­gin kaupun­gin val­tu­us­toon? Hänen medi­anäkyvyyten­sä on tosi­aan val­takun­nal­lista luokkaa!

  Eput aikoinaan lauloi­vat tästä ilmiöstä. “Mitä enem­män rien­aat­te min­ua, sitä enem­män lapsenne rakas­taa minua” .

  Inter­net on pistänyt medi­ak­en­tän ja eräät per­in­teiset puolueet sekaisin. Ei ihme, että sitä halu­taan sen­suroi­da, kuten viime aikoina julk­isu­u­teen anne­tu­ista lausun­noista ilmenee.

 63. “Enim­mäk­seen min­ua häir­it­see tässä gee­ni­asi­as­sa se, että min­ua ei enää kohdel­la yksilönä vaan osana jotain kum­maa maahanmuuttajaryhmää.”

  Minä taas kir­joitin aikaisem­min nuorista Vihreistä nai­sista monikon kol­man­nes­sa per­soonas­sa, mut­ta sain heti joltain hal­la-aho­laiselta vas­tauk­sen monikon toises­sa.

  Nainen olen, vihreisi­in en ainakaan vielä kuu­lu ja nuoru­uskin alkaa olla jo mennyttä…

 64. Teemu K. 11.06 :‘Mitä nämä virheet ovat olleet? Mitä niistä voidaan oppia?’
  Tomp­peli 11.09 :‘Virheitä on tehty ja toiv­ot­tavasti niistä ote­taan opik­si nyt’
  Tois­te­taan kysymys: mitä virheitä, ja miten niistä aio­taan ottaa oppia? Kos­ka jos niistä virheistä ei kukaan muu puhu muu­ta kuin sanoak­seen, että niitä tehti­in siel­lä muual­la mut­ta ne väl­tetään tääl­lä Suomes­sa, niin Hal­lis pääsee määrit­telemään ne virheet, ja sen miten ne vältetään.

 65. Pidätkö Soin­in­vaara mui­ta ihmisiä aivan tyh­mänä, vai oletko sitä itse?

  Lain­aus tekstistäsi:
  “–kek­si­ikö joku jonkin oikean tieto­tur­vaon­gel­man täl­laises­sa geneet­tisen sor­men­jäl­jen rekisteröinnissä–”

  No tässäpä muu­ta­ma ongelma:
  DNA-tieto­jen pimeät markki­nat, kun­han tieto on vuotanut tai sitä on varastet­tu rekisteristä.
  Biologi­nen sodankäyn­ti; täs­mäviruk­set jot­ka tap­pa­vat tietyn per­imän omaa­vat ihmiset, mut­ta eivät omaa (kanta)väestöä.

  P.s. Raiskauk­sista puhues­sasi voisit myös hie­man miet­tiä kir­joi­tustyyliäsi, kevyt asioil­la leikit­te­ly on tun­tunut todel­la loukkaaval­ta. Sukupuole­si ja ase­masi vuok­si olisi erit­täin toiv­ot­tavaa että ajat­telisit pidem­mälle ennenkuin lähdet provosoi­tu­maan toisen henkilön kir­joituk­sista. Ihmette­len miten innokkaasti miehet aina keskenään väit­televät erinäi­sistä raikauk­si­in liit­tyvistä asioista, mut­ta kukaan ei koskaan kysy meiltä raiska­tu­il­ta mitä asioille tulisi tehdä.

 66. Asian saat­ua julk­isu­ut­ta, luin tähän liit­tyvät kir­joituk­set ja oikein ajatuk­sel­la. Muu­ta­ma sananen.

  Ensim­mäisen kir­joituk­sesi ehdo­tus oli aivan hyvä, olisi ehkä kan­nat­tanut pitäy­tyä siinä ilman jälkipuhei­ta. Ain­oa koh­ta, jota itsekin ehkä kavahdit, liit­tyy sen olet­ta­maasi rasis­tisu­u­teen. Sitä se ei ole, ellei sitä sel­l­aisek­si tehdä.

  Mik­sikö? Kos­ka maahanmuuttajia/ulkomaalaisia tulee Suomeen kaik­ista maista ja suurin osa taitaa olla työte­htävis­sä tule­via valkoisia Euroop­palaisia, kuten Viro­laisia rakennusmiehiä.

  DNA olisi siis kerät­tävä kaik­il­ta ulko­maalaisil­ta ihon­väristä, sukupuoles­ta, uskon­nos­ta, iästä tahi mis­tä tahansa muus­ta seikas­ta riip­pumat­ta. Se ei ole sil­loin rasis­mia, vaan vaa­timus maa­han­pää­sylle sitä itse halut­taes­sa, kuten vaik­ka passi.

  Rasis­mia siitä tulee vas­ta jos maa­han­tuli­joi­ta ale­taan eri­ar­vot­ta­maan esim otta­mal­la DNA ihon­värin tai kansal­lisu­u­den mukaan, esim Ital­ian ehdo­tus vain romanikerjäläisistä.

  Olisi ehkä parem­pi puhua kaikkien Suomeen­tuli­joiden DNA-rek­isteröin­nistä, ettei tule aja­tusvirhet­tä (rasis­mista) vain jonkin tietyn väestöryh­män ole­van kyseessä.

  Pidem­mäl­lä välil­lä kaik­ki tul­laan var­masti rek­isteröimään jol­lain taval­la, kukaan ei ihmettele sosi­aal­i­tur­vatun­nus­takaan. Mut­ta mikä vai­h­toe­hdoista on paras, jää nähtäväksi.

 67. Osmo Soin­in­vaara kirjoitti:
  “En ole lukenut häneltä muuta…totesin tämän ole­van tarpeek­si tätä lajia.”

  Minä uskon että et tosi­aankaaan ole lukenut kaikkia jut­tu­ja mut­ta et ole yhtään muu­ta jut­tua lukenut tai edes nopeasti vilkaissut läpi? Ja joulupuk­ki asuu edelleenkin Korvatunturilla.

 68. Osmo Soin­in­vaara:
  “Suurin osa raiskauk­sis­ta­han tapah­tuu sisätilois­sa ja sen tekee tut­tu, usein myös aviopuoliso.”

  Näin juuri.
  Vihreät naiset tietävät jopa kuin­ka mon­ta naista raiskataan vuosittain:
  “Eräi­den arvioiden mukaan Suomes­sa raiskataan vuosit­tain jopa 15 000 naista. Viime vuon­na ilmoitet­ti­in poli­isille vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta poli­isille. Suurin osa raiskauk­sista on suo­ma­lais­ten miesten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.”

 69. “Virheitä on tehty ja toiv­ot­tavasti niistä ote­taan opik­si nyt, kun Suomeen ilmeisen väistämät­tä alkaa väkeä lap­a­ta sadointuhansin.”

  Ai että vain toivottavasti?

 70. Jat­ka ihmeessä “vit­sailua”, sil­lä juuri tuonkaltaisil­la pro­vokaa­tioil­la voit melkein pakot­taa käyn­ti­in kiivaan ja jopa hedelmäl­lisen argumentoinnin!

  Mut­ta tot­ta puhuen rikosil­moi­tusleik­ki puolin ja toisin on harv­inaisen type­r­ää enkä näe sen tarkoituk­se­na muu­ta kuin taas ker­ran yrit­tää vaien­taa epämiel­lyt­tävät mielip­i­teet, mitä har­raste­taan sekä “hal­lis­ten” että “viher­vasem­mis­to­lais­ten” toimesta.

  Seurasin yleistä poli­it­tista keskustelua akti­ivis­es­ti viimek­si 2000-luvun alus­sa, kun äänestin yleen­sä ns. viher­vasem­mis­toa, lopetin 2003–4 ja aloitin uudelleen 2007.

  Täy­tyy sanoa, että olen häm­mästynyt asen­neilmapi­irin muu­tok­ses­ta total­i­taarisem­paan suun­taan ja merkit­tävistä sanan­va­pau­den rajoituk­sista, joi­ta tämä on tuonut muas­saan. Enää ei ilmeis­es­ti saa olla eri mieltä poli­it­tises­sa keskustelus­sa, jollei halua itseään leimat­tavak­si idiootik­si tai rikol­lisek­si. Suvait­se­vaisu­ut­takaan ei pahem­min enää ymmär­retä sel­l­aise­na kuin itse sen ymmär­rän eli ihmisen suvait­se­vaisu­ut­ta toista, eri­laista ihmistä kohtaan, on vain lokeroi­ta, joi­ta pitää kri­ti­ikit­tömästi suvai­ta, mitä ikinä lokeroi­hin “laite­tut” yksilöt tekevätkin (tum­mai­hoiset, mus­lim­it, venäläiset, homot, les­bot, toinen sukupuoli, transsek­suaalit klovnit ym.ym., siis aina vain ryhmänä).

  Vitsailu/provosointi toimii var­masti hyvin keskustelun herät­täjänä, kun­han har­ra­s­tat sitä säästellen. On tietyl­lä taval­la lohdut­tavaa, että pyrit provosoimaan keskustelua. Tämä siis aikana, jol­loin suvait­se­vaisu­u­teen pyrkivä, sanan­va­paut­ta kan­nat­ta­va, sosi­aalipoli­ti­ikan suh­teen vasem­mis­to­lais­es­ti ajat­tel­e­va ja ympäristön­suo­jelua tärkeänä pitävä äänestäjä joutuu äänestämään em. ajatuk­sien suh­teen täysin vas­takkaista kan­taa edus­tavaa Hal­la-ahoa pelkästään sik­si, ettei näe muu­ta keinoa yrit­tää rav­is­tel­la val­ta­puoluei­ta irti ahdis­tavas­ta, total­i­taris­mi­in kallel­laan olev­as­ta tunkkaises­ta asenneilmapiiristä.

 71. “Että NYT julkaisee täl­laista soopaa, ei ole yllä­tys, mut­ta se, että Ruotsin naa­puri­maas­sa asu­val­la yhteiskun­takri­itikol­la eli Hal­la-Ahol­la ei soi häly­tyskel­lot, on kummallista.”

  Minus­ta suo­raan sanoen mis­s­a­s­it nyt tuon koko kir­joituk­sen pointin. NYT on sor­tunut jenkki­tyyliseen liioit­telu­un ja H‑a on käyt­tänyt tilan­net­ta hyväk­seen saadak­seen mah­dol­lisu­u­den kär­jistämiseen. Tärkein­tä on mielestäni sanoman ydin ja minus­ta ennen kaikkea luvut ovat järkyt­täviä ja pelottavia:

  “Bergsjönin entisessä työläiskaupungi­nosas­sa Göte­bor­gis­sa 70 pros­ent­tia asukkaista on maa­han­muut­ta­jia. Koul­u­lai­sista hei­dän osuuten­sa on 93%. 40% per­heistä on kokon­aan sosi­aal­i­tur­van varas­sa, ja jäl­jelle jäävistäkin useim­mat ovat riip­pu­vaisia eri­lai­sista ja ‑nimi­sistä tuki­ai­sista. Reilusti alle puo­let väestöstä on työssä.

  Ten­stan (Tukhol­ma) asukkaista 40 pros­ent­tia oli maa­han­muut­ta­jia. Nyt luku on 85%. Kuten Bergsjönis­sä, myös Ten­stas­sa riip­pu­vu­us yhteiskun­nan tuista on tähti­ti­eteelli­nen. Esimerkik­si 40 ikävuot­ta läh­estyvistä nai­sista viidennes on työkyvyttömyyseläkkeellä.”

  Mut­ta, kuten tässäkin blo­gis­sa on ker­rot­tu, Suomes­sa ei tois­te­ta näitä virheitä. Odotamme tosin edelleen konkre­ti­aa siihen, että näin ei käy.

  Tai ehkäpä nuo luvut ei pidä alku­unkaan paikkaansa? Olisin suun­nat­toman iloinen, jos joku todis­taisi ne vääriksi.

 72. “Eräi­den arvioiden mukaan Suomes­sa raiskataan vuosit­tain jopa 15 000 naista. Viime vuon­na ilmoitet­ti­in poli­isille vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta poli­isille. Suurin osa raiskauk­sista on suo­ma­lais­ten miesten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.”

  Noi luvut on muis­taak­seni peräisin jostain mm. Amnestyn hehkut­ta­mas­ta melko hataral­la poh­jal­la olev­as­ta kyse­ly­tutkimuk­ses­ta. Jokainen voi huvikseen laskea kuin­ka suuri osa suo­ma­lai­sista nai­sista joutuu elämän­sä aikana raiskatuk­si, jos esite­tyt luvut oli­si­vat edes lähel­lä totuutta. 

  Lukuhan tarkoit­taisi osa­puilleen sitä, että 80 vuodessa(~keskimääräinen nais­ten elin-ikä) raiskatuk­si jou­tu­isi 1,2 miljoon­aa naista, eli melkein puo­let suo­ma­lai­sista nai­sista. Pait­si jos raiskauk­set kohdis­tu­vat vuodes­ta toiseen pääasi­as­sa samoi­hin naisi­in, jol­loin ongel­ma on hie­man eri tyyp­pinen ja huo­mat­tavasti sup­peam­paa osaa ihmi­sistä kos­ket­ta­va kuin esim. Amnestyn kam­pan­jas­sa annet­ti­in ymmärtää. 

  Toki raiskauk­sia tapah­tuu enem­män kuin niistä tulee tuomioi­ta, kuten on kaikkien rikosten kohdal­la. Luku­jen liioit­telu epälu­otet­ta­van aineis­ton poh­jal­ta tuskin silti on mitenkään edullista ongel­man selvit­tämisen kannalta.

 73. tomp­peli: Entä jos NYT on oikeasti sitä mieltä, että Yhdys­val­lois­sa on maa­han­muut­to hoidet­tu Ruot­sia parem­min? En tiedä onko se peri­amerikkalainen näke­mys, mut­ta ainakin minä oon samaa mieltä.

  Yhdys­val­lat on muuten sil­lä olen­naisel­la mit­tar­il­la ‑BKT:llä- Ruot­sia hyv­in­voivem­pi. Niil­lä olis siis varaa pitää vaik­ka seit­semän viikon lomat, jos haluaisivat.

 74. Olete­taan että rek­isteri on pelkkää dataa eli itse syl­ki- tai ver­inäyt­teet tuho­taan eikä data sisäl­lä tietoa pro­tei­ine­ja koodaav­il­ta alueil­ta. Mikä voi olla tule­vaisu­udessa ongelma?

  Min­ulle ei tule mieleen muu kuin se, että tämä data­base jos­sain vai­heessa vuo­taa verkkoon, ja sitähän ei sit­ten saa­da sieltä enää pois. Ja kun dna:taankaan ei voi muut­taa, toisin kuin avaimia ja sähkö­pos­tiosoit­tei­ta ja puhe­lin­nu­meroi­ta, niin ehkä sel­l­ainen teo­reet­ti­nen uhkaku­va tuos­sa on, että jos (kun) dna-tes­tauk­ses­ta tulee yhä halvem­paa, kuka tahansa voi ottaa mis­tä tahansa tupakas­ta tai juo­ma­la­sista näyt­teen, analysoi­da sen povi­tasku­un meneväl­lä sadan taalan mini­labral­la ja selvit­tää kenen tahansa henkilöl­lisyy­den mis­sä tahansa mis­tä syys­tä tahansa.

  Man­ner­maalainen joku­veli siis minus­ta on tässäkin pahempi uhkaku­va kuin orwellilainen isoveli.

 75. No tässäpä muu­ta­ma ongelma:
  DNA-tieto­jen pimeät markki­nat, kun­han tieto on vuotanut tai sitä on varastet­tu rekisteristä.
  Biologi­nen sodankäyn­ti; täs­mäviruk­set jot­ka tap­pa­vat tietyn per­imän omaa­vat ihmiset, mut­ta eivät omaa (kanta)väestöä.

  Luulen, että väärinkäsi­tyk­sen ydin pal­jas­tuu tässä. Jos tuos­sa rek­isteris­sä olisi tietoa varsi­nais­es­ta geneet­tis­es­tä per­imästä, olisi varsin kiusal­lista, jos joku pysty­isi sen varas­ta­maan. Siitähän voisi lukea henkilöstä yhtä ja toista. 

  Tuo kyseinen rek­isteröi­ty tieto ei sisäl­lä mitään tietoa henkilön omi­naisuuk­sista. Se ote­taan kro­mo­somien päistä kohdas­ta, jos­sa ei ole toimivia geene­jä. Jos joku varas­taa tämän min­ua koske­van tiedon, on se min­un kannal­tani yhtä haitallista kuin jos joku varas­taisi sor­men­jälkeni. Rav­in­tolan tar­joil­i­ja voi tehdä sen juomalasista. 

  Kokon­aan toinen jut­tu on, jos joku onnis­tu­isi varas­ta­maan varsi­naiset geen­i­ti­etoni. Se ei valitet­tavasti ole kovinkaan vaikea­ta. Par­turille se esimerkik­si on nau­ret­ta­van helppoa.

 76. “No höpön löpön… Hal­la-ahon tyyli var­masti vetoaa joi­hinkin, mut­ta minus­takin tuo tyyli on sen ver­ran vas­ten­mieli­nen, että jää kyl­lä lukematta.”

  Jaa, no miltä täl­lainen kuulostaa: 

  “En minäkään ole lukenut Baghavadg­i­taa. Kaik­ki tieto hiduista on kun kat­soin Indi­ana Jones ja Tuomion Temp­pelin. Nyt esi­in­nyn asiantun­ti­jana mielipiteineni”.

  Höpön­löpön mielip­iteitä kyl­lä muo­doste­taan tutus­tu­mat­ta aineis­toon. Ei tarvitse pitää mut­ta pitää lukea, ennenkuin puhuu tai on luke­mat­ta ja hiljaa.

 77. “1. Meil­lä on hyvä tilaisu­us oppia ulko­maid­en virheistä maa­han­muut­topoli­ti­ikan suh­teen. Mitä nämä virheet ovat olleet? Mitä niistä voidaan oppia?”

  Tärkeää on mielestäni se, että ei opi­ta yksipuolis­es­ti vain virheistä, vaan myös onnis­tu­mi­sista. On otet­ta­va huomioon, että kaikissa erit­täin laa­jan maa­han­muu­ton maista, etenkin iso-bri­tan­ni­as­sa ja ran­skas­sa, on erit­täin suuri osa hyvinkin eri­taus­tai­sista maa­han­muut­ta­jista sopeu­tunut maa­han. Elämään omia elämiään rauhanomais­es­ti, tekemään työtä ja saavut­tanut myös suo­sio­ta tuo­ma­l­la oma ruokakult­tuuria ja vas­taa­va maahan. 

  Virheitä on eri­tyyp­pisiä, mut­ta suurim­mat otsikoi­hin nousseet (Pari­isin mel­lakat, Ruotsin ghetot) liit­tyvät läh­es suo­raan sosioekonomiseen statuk­seen ja syr­jäy­tymiseen, sekä läh­es aina voimakkaam­min pako­lais­ryh­mi­in eikä esimerkik­si siir­to­laisu­u­teen. Mielestäni kak­si asi­aa on opit­tavis­sa: 1. hajasi­joit­ta­mi­nen on tärkeä osa toimi­vaa sopeut­tamis­poli­ti­ikkaa 2. Pako­laisi­na maa­han­tule­vat voivat poten­ti­aalis­es­ti vaa­tia paljonkin resursse­ja sopeu­tu­miseen. Olisi eri­tyisen tärkeä huole­htia siitä, että työtä, pätevää ja toimi­vaa kie­lenope­tus­ta ja sosi­aalis­es­ti inte­groivaa toim­intaa löytyy. 

  Näil­lä toimil­la ja hyväl­lä koor­di­naa­ti­ol­la sekä riit­tävil­lä resurs­seil­la syr­jäy­tymi­nen voidaan var­masti suuril­ta osin ehkäistä. Tämä on hyödyk­si sekä pako­laisille että kan­taväestölle, sil­lä näin väl­tytään rikoksiltakin.

  Tosi­asialli­nen johtopäätös on se, että pako­lais­ten sopeut­ta­mi­nen vaatii paljon rahaa, ei siis tuo­ta sitä. Tämä ei tarkoi­ta sitä, että pako­lais­ten vas­taan­ot­ta­mi­nen olisi tarpeen lopet­taa, mut­ta tietenkin sitä, että otet­tavis­sa määris­sä on syytä nou­dat­taa malt­tia ja ymmärtää todel­liset sopeut­tamisen vaa­ti­mat kustannukset. 

  Muu­ta­maa sataa vain­ot­tua ja sodan­run­tele­maa ihmistä meil­lä on var­masti varaa aut­taa. Ei ääretön­tä määrää tietenkään.

 78. Riit­ta: “On toki, mut­ta jos vaku­u­tusy­htiöt tun­te­vat ihmis­ten geneet­tisen kood­in kovin tarkasti, sairasku­lu­vaku­u­tuk­set menevät turhik­si. Kukaan jon­ka tiede­tään kan­ta­van jotain sairaut­ta aiheut­tavaa geeniä ei vaku­u­tus­ta saa ja muut taas eivät vaku­u­tus­ta tarvitse.”

  Meinaat, että ne, joil­la ei ole sairaut­ta _aiheuttavaa_ geeniä, eivät sairas­tu­isi koskaan mihinkään tai jou­tu­isi onnettomuuksiin?

 79. Kos­ka kor­joituk­seni point­ti ei ollut välit­tynyt selitän hiukkasen. NYT:n jutun point­ti ilmeis­es­ti oli todis­taa, että Ruotsin talous kasvoi sat­tumal­ta muu­ta­man vuosikymme­nen, mut­ta ei enää johtuen hyv­in­voin­ti­val­tios­ta ja siir­to­laisu­u­den huonos­ta hoi­dos­ta (mikä sekin johtuu hyvinvointivaltiosta). 

  Näin­hän ei ole vaan Ruotsin talous on edelleen kas­vanut suht’ nopeasti — ja ohit­ta­nee nykyisel­lä terndil­lä USA:n vuosikymme­nessä tai paris­sa tai ehkä nopeam­minkin nyt, kun USA näyt­tää sukelta­van varsin syvälle. Ilman ostovoimako­r­jaus­ta Ruot­si, kuten Suomikin, ovat jo USA:n ohittaneet.

  Tämä jo yksinään pudot­taa aikalail­la poh­jan koko jutul­ta. Miten muka niin huonol­la maal­la menee niin hyvin?

  Sitä pait­si Ruot­si pär­jää sään­nön­mukaises­ti melko­lail­la lois­tavasti eri­lais­sa kan­sain­väli­sis­sä “kauneuskil­pailuis­sa”, paljon parem­min kuin USA ja joskus jopa parem­min kuin Suo­mi. Miten se on mah­dol­lista, jos se on sel­l­ainen siir­to­laisu­u­den pilaa­ma painajainen?

  Suurin virhe, jon­ka Ruot­si on tehnyt, kun joku sitäkin ihmetteli, lie­nee liialli­nen hyvän­tah­toisu­us: maa­han on otet­tu liikaa pako­laisia ja mui­ta kuin työperäisiä muut­ta­jia. Jos tuo­ta nyt virheenä kehtaa pitää. Tätä “virhet­tä” Suo­mi ei tule tois­ta­maan, siitä olen varma.

  Art­turi Björk on var­maan teo­ri­akir­jas­ta lukenut, että jenkit on kap­i­tal­is­te­ja ja sik­si sikarikkai­ta. Euroopas­ta löy­tyy kuitenkin rikkaampia kan­so­ja vaik­ka töitä niis­sä tehdään sikavähän ja vero­jakin mak­se­taan sen ver­ran, että tur­vaverko on varaa pitää kun­nos­sa. Kuten jos sanoin, Suomikin on jo ohit­tanut USA BKT per capi­ta ‑mit­tar­il­la. Ja tääl­lä sen­tään on maail­man pisim­mät lomat. Jos jenkit tek­i­sivät yhtä vähän töitä kuin pohjoiseu­roop­plaiset hei­dän BKT:nsa tip­puisi yli kymmenel­lä prossal­la. Sil­loin oltaisi­in jó PPP:lläkin mitat­tuna rikaampia tai ainakin melkein. Ei sen puoleen, että BKT:n koko olisi tärkein hyvän mittari.

  Mitä taas tulee siir­to­lais­ten inte­graa­tioon USA:ssa, suju­uhan se kohta­lais­es­ti, joo. Mut­ta ei niin hyvin kuin jenkkimy­tolo­gian sokaise­mat luule­vat. Menisin kos­ka tahansa mielu­um­min Rinke­by­hyn kuin vaikkpa Comptoniin.

 80. Jarkko kir­joit­ti 18.11.2008 kel­lo 16:31:

  “Tärkeää on mielestäni se, että ei opi­ta yksipuolis­es­ti vain virheistä, vaan myös onnistumisista.”

  Olet tässä ehdot­tomasti oike­as­sa. Muutenkin ana­ly­y­sisi on mielestäni hyvä, kiitos siitä. Paho­lainen piilee tietysti aina detal­jeis­sa, kuten siinä miten hyvin koor­di­naa­tio käytän­nössä toteu­tuu, mut­ta lähtöko­h­ta on hyvä.

  Kir­joitin nämä lis­tat kah­den arvosta­mani vihreän poli­itikon blogi­in, kos­ka halu­aisin eri­tyis­es­ti kuul­la miten nimeno­maan poli­itikot ovat ajatelleet näitä asioi­ta (tai edes sen, että ovat ylipäätään ajatelleet). Pitkä lista ei ole ehkä luk­i­jaystäväl­lisin läh­estymistapa, mut­ten halun­nut ampua puskas­ta yhtä kysymys­tä ker­ral­laan — siinä olisi ollut vähän väi­jyt­tämisen makua.

 81. Selkuri rapor­toi:
  > Tärkein­tä on mielestäni sanoman ydin ja minus­ta ennen kaikkea luvut ovat järkyt­täviä ja pelottavia:

  > “Ten­stan (Tukhol­ma) asukkaista 40 pros­ent­tia oli maa­han­muut­ta­jia. Nyt luku on 85%. Kuten Bergsjönis­sä, myös Ten­stas­sa riip­pu­vu­us yhteiskun­nan tuista on tähti­ti­eteelli­nen. Esimerkik­si 40 ikävuot­ta läh­estyvistä nai­sista viidennes on työkyvyttömyyseläkkeellä.” <

  Ja mikäköhän mah­taa olla sanoman ydin ja mikä tässä on järkyt­tävää? Se että köy­hiä ja sairaseläkeläisiä kasaan­tuu samaan lähiöön, jos­sa luul­tavasti on kaupun­gin halvim­mat asun­not? Se että pitkälti human­i­taari­sistä syistä, joista yksi on huono ter­veys, maa­han pako­laise­na tulleet eivät ole keskimäärin kovin ter­veitä? Sivu­men­nen, Kain­u­u­lai­sista 16 — 64 vuo­ti­aista 11% on sairaseläk­keel­lä, http://www.etk.fi/Page.aspx?Section=41214

  Tulee mieleen eräs amerikkalainen sanomale­hti, joka rapor­toi uhkaavas­ta kri­i­sistä, kos­ka alle puo­let Louisianalaista on ansiotyössä.

 82. Jarkko: “1. hajasi­joit­ta­mi­nen on tärkeä osa toimi­vaa sopeut­tamis­poli­ti­ikkaa 2. Pako­laisi­na maa­han­tule­vat voivat poten­ti­aalis­es­ti vaa­tia paljonkin resursse­ja sopeu­tu­miseen. Olisi eri­tyisen tärkeä huole­htia siitä, että työtä, pätevää ja toimi­vaa kie­lenope­tus­ta ja sosi­aalis­es­ti inte­groivaa toim­intaa löytyy.

  Näil­lä toimil­la ja hyväl­lä koor­di­naa­ti­ol­la sekä riit­tävil­lä resursseilla …”

  1. Tiesitkö että Suomes­sa asu­vaa henkilöä ei voi pakot­taa asumaan mis­sään tietyssä paikas­sa, ei myöskään pako­laisia? Varsinkin hyvin eri­lais­es­ta ympäristöstä tänne muut­ta­neet voivat tun­tea itsen­sä eris­te­tyik­si ja halu­a­vat mah­dol­lis­es­ti muut­taa lähelle mui­ta samoista ympäristöistä tullei­ta. Tämä taas johtaa poli­ti­ikas­ta huoli­mat­ta mah­dol­lis­es­ti gettoutumiseen?

  2. Pitää ymmärtää että resurssit tarkoit­ta­vat muu­takin kun pelkästään rahaa. Meil­lä on rajat­tu määrä esimerkik­si suomenkie­len opet­ta­jia, opet­ta­jien koulu­tus­ta tietenkin voidaan lisätä mut­ta tämä taas on pois­sa muus­ta koulu­tuk­ses­ta. Palkkauk­sel­la saataisi­in use­ampia ihmisiä kiin­nos­tu­maan opet­ta­jan tehtävistä, mut­ta se taas vähen­täisi koulute­tun väen intoa opiskel­la vaikka­pa suo­raan kansan­talouteen vaikut­tavi­in korkeastik­oulutet­tui­hin töi­hin (opet­ta­jat ovat tärkeitä kansan­taloudel­lis­es­ti, mut­ta jos otamme vuosi tasol­la vaikka­pa 10000–20000 tuhat­ta ihmistä maa­han joi­ta pitää koulut­taa niin tämä ihan oikeasti alkaa näkymään opet­ta­ja pulana). Työtä ja sosi­aalis­es­ti inte­groivaa toim­intaa tarvit­se­vat myös suo­ma­laiset syr­jäy­tyneet (eri­tyis­es­ti nuoret). Olisi hienoa jos meil­lä olisi varaa pistää vaikka­pa 1000euroa kuukaudessa jokaisen eri­ty­is­ryh­män tarpeisi­in, valitet­tavasti resursse­ja on edelleenkin rajat­tu määrä. Niitä pitää jakaa tas­a­puolis­es­ti myös kan­taväestölle ettei käy niin että osa kan­taväestöstä syrjäytyy.

  Sinään­sä hyvä että pysty­it myön­tämään pako­lais­ten tarvit­se­van ehkä huo­mat­tavastikkin enem­män resursse­ja kotout­tamiseen. Mut­ta asian toteami­nen ei riitä, olisi hyvä jos esitet­täisi­in REALISTISIA
  arvioi­ta siitä kuinka­paljon meil­lä on “varaa” (pahasti san­ot­tu mut­ta en tiedä miten sanoa kiltistikkään) ottaa pako­laisia. Ja jälleen ker­ran en puhu pelkästään rahal­li­sista resursseista.

 83. “Min­ulle ei tule mieleen muu kuin se, että tämä data­base jos­sain vai­heessa vuo­taa verkkoon, ja sitähän ei sit­ten saa­da sieltä enää pois.”

  Tämä on hyvä point­ti, mut­ta ehkäistävis­sä sil­lä että rek­isteri on man­u­aa­li­nen. Sähköisil­lä rek­istereil­lä on todel­lakin paha tapa vuotaa.

 84. Osmo kir­joit­ti:
  Puskaraiskaus on raiskauk­sen pahin muo­to. Suurin osa raiskauk­sis­ta­han tapah­tuu sisätilois­sa ja sen tekee tut­tu, usein myös aviopuoliso.

  No, Itä-Suomen hov­ioikeus on Osmon kanssa samoil­la lin­joil­la, eli tut­tu raiskaa­ja saa pienem­män tuomion. Itse kyl­lä pitäisin vaikka­pa 10 vuot­ta jatkunut­ta oman isän har­joit­ta­maa sar­jaraiskaus­ta pahempana. Siis ihan näin vaan kepeän leikkimielis­es­ti kieli­poskessa eri raiskauk­sia vertailtaessa.

  Samainen Itä-Suomen hov­ioikeus muuten juuri päät­ti, että on alaikäisen raiskaami­nen on lieven­tävä asian­haara. Sil­loin syyl­listyy “vain” lapsen törkeään sek­suaaliseen hyväk­sikäyt­töön, eikä raiskaukseen.

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/200811188608985_uu.shtml

 85. “Tiesitkö että Suomes­sa asu­vaa henkilöä ei voi pakot­taa asumaan mis­sään tietyssä paikas­sa, ei myöskään pakolaisia?”

  Kaavoit­tamis­poli­ti­ikalle, vuokra-asun­to­jen sijoit­tamisil­la jne. hajau­tus­toimen­piteil­lä on saatu aikaisem­minkin aikaan ihan hyviä tuloksia. 

  “Meil­lä on rajat­tu määrä esimerkik­si suomenkie­len opet­ta­jia, opet­ta­jien koulu­tus­ta tietenkin voidaan lisätä mut­ta tämä taas on pois­sa muus­ta koulutuksesta.”

  Ei ole, jos lisäk­oulu­tuk­seen varataan rahaa. Toinen resurssi olisi tietysti aika, joka menee odot­taa, että opet­ta­jia valmis­tuu lisää. En ole kuitenkaan varsi­nais­es­ti kuul­lut, että olisi mitään suomen kie­len opet­ta­jien pulaa täl­lä het­kel­lä. Ymmärtääk­seni suomen kieltä opiskelee moni­in mui­hin aineisi­in näh­den melko suuri joukko ihmisiä täl­läkin het­kel­lä maamme yliopistoissa.

  Tun­nut suh­tau­tu­van Jouko hiukan liial­lisen pes­simistis­es­ti asi­aan. Tuskin lop­ut­tomasti tulee kus­tan­nuk­sia 700 kiin­tiö­pako­laisen kun­nol­lis­es­ti sopeut­tamis­es­ta. On otet­ta huomioon myös, että kansan­taloustel­lis­es­ta näkökul­mas­ta sel­l­aiset työ­paikko­ja luo­vat kus­tan­nuk­set kuten opet­ta­jat ja eri­laiset toim­intaryh­mät eivät ole puh­das­ta miinusta.

 86. Täl­laisia koepal­lo­ja voisi kyl­lä heit­el­lä lisää samas­ta teemas­ta. Vaikka­pa ehdot­taa meille islam­o­fobeille, että ote­taan tois­taisek­si kaik­ki kiin­tiö­pako­laiset islami­laisen maail­man vain­o­tu­ista vähem­mistöistä, mut­ta tuplataan kiin­tiö ja panos­te­taan kotout­tamisen oikein urakalla. Nähtäisi­in, kuin­ka hyvin Irakin kris­ti­tyt tai man­dealaiset kel­paisi­vat maa­han­muut­ta­jik­si ja naapureiksi.
  Muutenkin asioi­ta voisi yrit­tää myy­dä eri ryh­mille eri argu­menteil­la. Meil­lä oli pitkä suomet­tumisen kausi, jol­loin oli pakko tyy­tyä siihen, että ‘Ei [anneta] armoa Suomen selkä­na­has­ta’. Nyt meil­lä olisi mah­dol­lisu­us toimia kuin Län­nen vapaa valkoinen mies sanom­al­la maail­man hir­muhal­lit­si­joille se, mitä ei voitu sanoa Stal­in­ille: nämä ihmiset ovat mei­dän suo­jeluk­ses­samme — tule hake­maan, jos uskallat. Tur­va­paikan anta­mi­nen ei ole ikävä velvol­lisu­us vaan suvereenin val­tion etuoikeus.

 87. Osmo Soin­in­vaara, Vihreät Naiset oma­l­la sivul­laan ilmoit­ta­vat näin:

  “Eräi­den arvioiden mukaan Suomes­sa raiskataan vuosit­tain jopa 15 000 naista. Viime vuon­na ilmoitet­ti­in poli­isille vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta poli­isille. Suurin osa raiskauk­sista on suo­ma­lais­ten miesten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.

  - Tilas­toti­eteitä tun­te­vana ihmisenä voinet kom­men­toi­da ja selit­tää, mitä tämä tarkoittaa?

 88. http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1617453

  Tutk­in­tapyyn­tö on sit­ten tehty. Vihrei­den nais­tenkin touhu rupeaa kyl­lä men­emään aika naurettavaksi.

  Tuo 15,000 vuosit­tain raiskat­tua naista on muuten “mie­lenki­in­toinen” luku. Tun­nen sen syn­ty­his­to­ri­aa, ja se on nais­tutkimuk­sen “parhaimpi­en” per­in­tei­den mukainen. Toki sama nainen voi joutua raiskatuk­si use­am­pana vuote­na, mut­ta yhden nuorem­man ikälu­okan ollessa n. 60,000 suu­ru­inen, ja tästä nais­ten osu­u­den sen 30,000 niin aika lähel­lä ollaan väitet­tä, että joka toinen suo­ma­lainen nainen jou­tu­isi elämän­sä aikana raiskatuksi.
  Todel­lakin, minkä takia Vihreät naiset käyt­tävät net-sivul­laan tätä täysin epämääräisel­lä kyse­ly­tutkimuk­sel­la saat­ua “lukua”, kun paljon parem­matkin tieteel­liset kri­teer­it täyt­täviä tutkimuk­sia löy­tyy, ja use­ampiakin, jois­sa kyl­läkin raiskataan naisia kym­meniä ker­to­ja vähemmän.

  Tämän suurim­man koskaan saadun luvun, mui­ta luku­ja moninker­tais­es­ti suurem­man esil­lä pitämi­nen ker­too jotain hyvin epämiel­lyt­tävää siitä, mihin suun­taan vihreät naiset saat­ta­vat olla ajautumassa.

  Aka­teem­i­nen fem­i­nis­mi ei todel­lakaan ole yhteiskun­nal­lista tasa-arvoa aja­va liike, eikä myöskään mis­sään mielessä tieteelli­nen, vaan puh­taasti poli­ti­soitunut, ide­ologi­nen ja identiteettinen.

  Aina kun näen tuon luvun 15,000 niin tulee tunne, että näi­den ihmis­ten kanssa on turha puhua tasa-arvos­ta. Mikä sinän­sä on hyvin tärkeä aihe.

 89. Osmo Soin­in­vaara, Vihreät Naiset oma­l­la sivul­laan ilmoit­ta­vat näin:

  Glow­ing kirjoitti:

  “Eräi­den arvioiden mukaan Suomes­sa raiskataan vuosit­tain jopa 15 000 naista. Viime vuon­na ilmoitet­ti­in poli­isille vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta poli­isille. Suurin osa raiskauk­sista on suo­ma­lais­ten miesten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.

  - Tilas­toti­eteitä tun­te­vana ihmisenä voinet kom­men­toi­da ja selit­tää, mitä tämä tarkoittaa?”

  Lue mun aiem­pi kir­joi­tus klo 15.08. Ei noi luvut tarkoi­ta toden­näköis­es­ti juuri mitään…

 90. “Tur­va­paikan anta­mi­nen ei ole ikävä velvol­lisu­us vaan suvereenin val­tion etuoikeus.”

  Ja mitä suvereeni val­tio tekee niille miljoonille, jot­ka kuol­e­vat koti­mais­saan tai pako­laisleireil­lä omas­sa maas­saan? Jokainen euro tur­va­paikan hak­i­joil­la EU-alueel­la voisi aut­taa moninker­tais­es­ti suurem­paa joukkoa lähtömaassa.

 91. Matias, tomp­peli kir­joit­ti: “Ilman ostovoimako­r­jaus­ta Ruot­si, kuten Suomikin, ovat jo USA:n ohit­ta­neet.” Luvut jot­ka linkk­a­sit on ostovoimako­r­jat­tu­ja. Eli ette ole mis­tään eri mieltä. Ja minä puu­tun täähän ihan vaan säästääk­seni itseni ja muut luk­i­jat sadan sivun viestiketjul­ta ikuisu­u­sai­heesta Yhdys­val­to­jen ja muiden maid­en elin­ta­son vertailu…

 92. BO-YA!

  Wikipedi­as­sa on tuoreem­paa infoa (2007):

  Suomen ostovoimako­r­jat­tu BKT 34,411–36,000
  Yhdys­val­to­jen ” ” 45,725–45,8000

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

  tomppeli:“Mitä taas tulee siir­to­lais­ten inte­graa­tioon USA:ssa, suju­uhan se kohta­lais­es­ti, joo. Mut­ta ei niin hyvin kuin jenkkimy­tolo­gian sokaise­mat luule­vat. Menisin kos­ka tahansa mielu­um­min Rinke­by­hyn kuin vaikkpa Comptoniin.”

  Ja tämä edelli­nen lause ei mitenkään anna ymmärtää, että itse olisit jenkkimy­tolo­gian sokaisema?!!?

  Toisek­seen mitä ihmeen väliä täl­lä on? Minus­ta siir­to­laiset ovat sopeu­tuneet Yhdys­val­lois­sa huo­mat­tavasti Euroop­paa parem­min (ehkä Espan­jaa luku­un otta­mat­ta), kos­ka he osal­lis­tu­vat yhteiskun­nan toim­intaan tekemäl­lä työtä. Mitä väliä kuka asuu ja miten asuu, kun­han jokainen saa käyt­tää ansait­se­mansa rahat parhaak­si kat­so­ma­l­laan tavalla.

 93. Ah vielä viit­teek­si… Euroopas­sa Jenkke­jä rikkaampia kan­so­ja ovat tilas­toi­jas­ta riip­pumat­ta Nor­ja ja Lux­em­burg. Näis­sä tehdään var­masti aika sikavähän töitä ver­rat­tuna Yhdys­val­toi­hin, mut­ta tämä ei tietenkään oo se olen­nainen ero. (Maail­mas­sa Yhdys­val­to­ja rikkaam­mat maat ovat Brunei, Kuwait ja Qatar, jos vaik­ka tomp­pelillekin tässä pal­jas­tu­isi joku pat­terni… tiet­ty Lux­en­burg tuos­sa vielä kum­mit­telee… mikähän sen voisi selit­tää… aaaa var­masti vapaamieli­nen siir­to­lais­poli­ti­ik­ka ja suuret tulonsiirrot.)

 94. “Ja mikäköhän mah­taa olla sanoman ydin ja mikä tässä on järkyt­tävää? Se että köy­hiä ja sairaseläkeläisiä kasaan­tuu samaan lähiöön, jos­sa luul­tavasti on kaupun­gin halvim­mat asun­not? Se että pitkälti human­i­taari­sistä syistä, joista yksi on huono ter­veys, maa­han pako­laise­na tulleet eivät ole keskimäärin kovin terveitä?”

  Se on järkyt­tävää, että tietyt alueet ovat käytän­nössä ghet­toutuneet. Sanoman ydin on siinä, että maa­han­muut­ta­jat eivät todel­lakaan automaat­tis­es­ti tule tänne huolto­suhdet­tamme paran­ta­maan, vaik­ka näin niin kovin usein väitetäänkin.

  Näi­hin ja mui­hin ongelmi­in on tääl­lä ja muual­la pyy­del­ty ratkaisue­hdo­tuk­sia, mut­ta vas­tauk­sia ei ole hirveästi näkynyt. Tietysti, jos jonkun mielestä ei ole ongel­maa, niin sit­ten ei var­maan tarvi­ta ratkaisujaan.

  Kain­u­un sairaseläketi­las­tot kyl­lä ansait­se­vat main­in­nan siitä, että se ehkä on kauim­paa ohi men­nyt kom­ment­ti aiheesta tähän mennessä.

 95. Selkuri: “Se on järkyt­tävää, että tietyt alueet ovat käytän­nössä ghettoutuneet.”
  Päin­vas­toin kuin esim. Koivukylä ennen kuin kukaan oli kuul­lutkaan maahanmuuttajista.

  “Sanoman ydin on siinä, että maa­han­muut­ta­jat eivät todel­lakaan automaat­tis­es­ti tule tänne huolto­suhdet­tamme paran­ta­maan, vaik­ka näin niin kovin usein väitetäänkin.”
  Kuka väit­tää että kaik­ki maa­han­muut­ta­jat automaat­tiseti paran­ta­vat huolto­suhdet­ta? Toisaal­ta eivät kaik­ki maa­han­muut­ta­jat syr­jäy­dy köy­himpi­in lähiöhin, se että (ensim­mäisen sukupol­ven) ovat keskimäärin köy­hempiä on toki tot­ta. Kysymys on siitä onko tämä nol­la­summapeliä vai ei, eli kas­vaako vai las­keeko koko väestön työl­lisyys, tulota­so ja tulo­erot, jne. maa­han muu­ton myötä. Tähän ei ole mitään yksiselit­teistä vas­taus­ta, ja näyt­töä on kumpaankin suun­taan eri maista.

  En myöskään osta aja­tus­ta, että on ole­mas­sa jotain patent­ti­ratkaisua joka vie suun­taan tai toiseen. Muis­sa mais­sa tup­paa ole­maan moni muukin asia toisin, esim. elinkeino­rakenne, joten epäilen voidaanko käytän­nöistä tosi­asial­lis­es­ti oppia juuri mitään. Maa­han­muut­to on aivan liian mon­imutkainen ja mon­imuo­toinen kysymys että siitä voisi sanoa noin yleen­sä yhtään mitään järkevää. Mut­ta yritetään, ja jhan taloudel­lis­es­ta per­spek­ti­ivistä (ja aivan liian pitkästi):

  Jos ei ote­ta maa­han­muut­ta­jia, voi olla (ja tämä on suht toden­näköistä) että inflaa­tio kas­vaa rajusti työvoiman puut­teen takia, ja muutenkin talous takkuaa. Itseasi­as­sa työvoiman puute voi jopa ruokkia työt­tömyyt­tä jos­sain tilanteis­sa, niin oudol­ta kuin se kuu­lostaakin. Muutenkin vai­h­toe­hto rajat kiin­ni ei ole taloudel­lis­es­ti kovin houkut­tel­e­va Suomen kaltaises­sa maas­sa, joka on taloudel­lis­es­ti mah­dol­lisim­man globalisoitunut.

  Jos ote­taan, niin voi olla että maa­han­muut­ta­jat eivät työl­listy, tai hei­dän mukanaan tulee ei-työl­lisiä per­heen­jäseniä niin paljon että vaiku­tus huolto­suh­teeseen on negati­ivi­nen. Oikeasti tapah­tuu kumpaakin, ja näi­den kah­den ryh­män erot­telu jonkun maa­han­muut­tovi­ras­ton toimes­ta on käytän­nössä mahdotonta.

  Jot­ta mamut työl­listy­isi, niin muun muas­sa, sosi­aal­i­tur­van kan­nustin­loukko­ja pitäisi purkaa, kuin myös mui­ta kohtaan­to-ongelmia. Eli ihan niitä samo­ja syitä minkä takia suo­ma­laiset ei työl­listy. Jos mamu­ja tulee alueille (esim. Kain­uu) jois­sa on muutenkin huono työl­lisyys, niin eivät he siel­lä kan­taväestöä kum­mem­min työl­listy, toisaal­ta taas Uudel­la­maal­la on läh­es täystyöllisyys.

  Sit­ten taas toisaal­ta jos kan­nustin­loukku­ja pure­taan, niin on taas ris­ki että pieni­palkkaisen työn tuen kaut­ta mamuista voi tul­la net­tosaa­jia. Mut­ta jos ei tue­ta pieni­palkkaisia töitä suo­raan tai epä­suo­rasti niin kan­nustin­loukku­ja on vaikea purkaa. 

  Mitä tulee mamu­jen kasaan­tu­miseen tiet­ty­i­hin lähiöi­hin. Toisaal­ta se on huono asia sikäli kuin se ehkäisee inte­graa­tio­ta, toisaal­ta hyvä asia sik­si että ko. lähiössä on verkos­tot valmi­ina joka helpot­taa esim. työ­paikan löytämistä. Sekä suuri osa maail­man kur­jim­mista että parhait­en men­estyvistä mamu-yhteisöistä on nimeno­maan täl­laisia chinatowneja.

  Sit­ten on vielä se puoli asi­aa, että voiko maa­han­muut­toa edes hal­li­ta. Kysyn­tä tup­paa luo­maan tar­jon­tansa, jos tarpeek­si halua on tuli­joille he toden­näköis­es­ti myös tule­vat. Rajoit­teet toimi­vatkin lähin­nä tulon­si­ir­tona salakuljettajille. 

  Eli pahoit­te­len, mut­ta mon­imutkaisi­in kysymyk­si­in ei ole help­po­ja vas­tauk­sia, ja isoil­la ilmiöil­lä on harvem­min pelkästään posi­ti­ivisia tai negati­ivisia seu­rauk­sia. Jos halu­aa yksinker­taisia vas­tauk­sia, niin suosit­te­len populistiosastoa.

  Käytän­nön tasol­la kan­natan seu­raavaa: Opetaan suomea, eli han­ki­taan tähän riit­tävät resurssit. Kon­trol­loidaan maa­han­muut­toa työl­lisyy­den poh­jal­ta, eli esim. määräaikaisel­la työn­haku­vi­isumil­la, mut­ta ei niin että työkkäri yrit­tää tutkia onko jol­lain alal­la tarvet­ta (ei vaan käytän­nössä toi­mi). Jos työl­listyy niin saa jäädä maa­han. Työ­nan­ta­jista tämä on lop­pu­pelis­sä kiinni.

  Pako­laiset on sit­ten asia erikseen.

  “Kain­u­un sairaseläketi­las­tot kyl­lä ansait­se­vat main­in­nan siitä, että se ehkä on kauim­paa ohi men­nyt kom­ment­ti aiheesta tähän mennessä.”
  Kiitos, tarkoi­tus oli osoit­taa että sairaseläketi­las­to­jen vetämi­nen tähän ilman sen kum­mem­paa aiv­o­toim­intaa on todel­lakin perusteetonta.

 96. Mitä väliä kuka asuu ja miten asuu, kun­han jokainen saa käyt­tää ansait­se­mansa rahat parhaak­si kat­so­ma­l­laan tavalla.

  Näin­hän se on ja ter­ve­menoa Comp­toni­in. Toiv­ot­tavasti pysyt hengis­sä — ja minä en saa rikosiolmoitusta.

  Comp­ton 67 murhaa per 100 000. Saman vuon­na, 2005, tapah­tui Rinke­byssä yksi murha (full­bor­dat mord och dråp samt mis­shan­del med dödlig utgång).

  USA:n hito­ria vähem­mistö­jen kanssa on hirveä — eikä pelkästään mustein osalta. Esiku­vak­si se kel­paa sit­ten, kun esim. mek­siko­laiset tyy­tyvät yhteen murhaa vuodessa Rinke­byn kokoises­sa vähem­mistö­jen asut­ta­mas­sa kaupungi­nosas­sa. Eli luul­tavasti ei koskaan, jollei siel­lä sit­ten ale­ta rak­en­taa ruot­salaistyyp­pistä hyvinvointivaltiota.

  USA:n taloud­es­ta en sano mitään, kun jo keltaista kort­tia vilautelti­in. Eikä tarvikaan, kos­ka USA tup­sahti argu­men­taa­tioon mukaan lähin­nä sik­si kos­ka se type­rä jut­tu, jota Hal­la-aho lainaili oli NYTistä (siis siinä Ameri­ikan NYTistä).

  Tuos­sa kun goo­glasin Rinke­byn rikos­ti­las­to­ja sat­u­in myös huo­maa­maan, että ruot­salaisen krim­i­nolo­gian prof­fan mukaan mamut ei rötöstele ruot­salaisia enem­pää, kun­han ote­taan huomioon, sosi­aalilu­ok­ka, johon he kuu­lu­vat ja ver­rataan vas­taavi­in svenssoneihin.

 97. “Päin­vas­toin kuin esim. Koivukylä ennen kuin kukaan oli kuul­lutkaan maahanmuuttajista.”

  Kotiku­toisia ongelmi­akin on riit­tämi­in, tietenkin.

  “Kuka väit­tää että kaik­ki maa­han­muut­ta­jat automaat­tiseti paran­ta­vat huoltosuhdetta?”

  Hyvin har­va, mut­ta juuri sik­si tuli­joi­hin olisikin mielestäni kiin­nitet­tävä nyky­istä enem­män huomio­ta. Alku­peräi­nen aihe eli DNA-rek­isteri tosin olisi vain puut­tumista seu­rauk­si­in, ei syi­hin, eikä sen hyödyl­lisyyt­tä liene syytä pohtia muus­sa kuin rikoksentorjunnassa.

  “En myöskään osta aja­tus­ta, että on ole­mas­sa jotain patent­ti­ratkaisua joka vie suun­taan tai toiseen.”

  Näistä olemme siis täy­del­lis­es­ti yhtä mieltä.

  “Sit­ten on vielä se puoli asi­aa, että voiko maa­han­muut­toa edes hallita.”

  Tästä taidamme olla eri mieltä. Mielestäni esim. USAn kauem­paa tule­va lailli­nen maa­han­muut­to on hyvinkin hal­lit­tua. Läheltä Mek­sikos­ta tule­va laiton muut­to on tietenkin hal­lit­se­ma­ton­ta. Vaikea sanoa, mitä pitäisi tehdä, jos Venäjältä alka­isi tul­la Suomeen lau­moit­tain ihmisiä luvat­tomasti, mut­ta uskon, että esimerkkinä käyte­tyn USAn lail­lisille muut­ta­jille käyte­tyt hallinta­toimet toimi­si­vat myös tääl­lä päin. Esimerkke­jä löy­tyy myös Euroopasta.

  “Eli pahoit­te­len, mut­ta mon­imutkaisi­in kysymyk­si­in ei ole help­po­ja vas­tauk­sia, ja isoil­la ilmiöil­lä on harvem­min pelkästään posi­ti­ivisia tai negati­ivisia seurauksia.”

  Eipä tuos­sa nyt mitään pahoiteltavaa ole ja kos­ka olemme yhtä mieltä, että asia on vaikea ja selkeitä ratkaisu­ja ei ole, niin mielestäni asi­as­sa, niin maa­han­muu­ton määris­sä kuin tuli­joiden valin­nas­sa mah­dol­lisuuk­sien mukaan, pitäisi ede­tä hyvin harkiten ja jopa poikkeuk­sel­lisia vai­h­toe­hto­ja (DNA-rek­isteri) harkiten.

  “Jos halu­aa yksinker­taisia vas­tauk­sia, niin suosit­te­len populistiosastoa.”

  Itsepähän lin­j­a­sit yllä blogikeskustelu­un 200 sanan rajaa 🙂

 98. Nim­im. tomppeli,

  Ruotsin mamu­jen rikol­lisu­ud­es­ta on kyl­lä ihan täs­mäl­listäkin tietoa. 

  http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=ENGSUMMARY.pdf&url=/dynamaster/file_archive/051214/60257a9f34f07207c56544c72654e44b/ENGSUMMARY.pdf

  Sosi­aal­is­ten tek­i­jöi­den osalta nk. mon­ey shot kuu­luu seuraavasti:

  “Once the material
  has been standardised
  in this way, the level
  of rel­a­tive risk among
  those born abroad is
  reduced from 2.5 to
  2.1.”

  Kun siis aineis­tossa on suh­teel­lis­es­ti “liian” paljon nuo­ria työt­tömiä mamu­ja, niin mamut ovat olleet epäilty­inä rikok­sista 2,5 ker­taa niin usein kuin svenssonit. Kun tulot ja koulu­tus ja ikä jnpp ote­taan huomioon, ker­roin on enää 2,1. Demografiset tek­i­jät siis vaikut­ta­vat asi­aan (yllä­tys!), mut­ta eivät selitä koko ilmiötä pois.

 99. tomp­peli: Onko tämä nyt se korkein taso mil­lä pystyt argu­men­toimaan, että ter­ve­menoa Comptoniin?!

  Minä väitin, että sin­un hys­teer­i­nen pelko Comp­tonis­sa asu­via “ville­jä” kohtaan on osoi­tus omas­ta sokeud­estasi jenkkimy­tolo­gian suhteen.

  Tältä foo­ru­mil­ta saat viit­teitä siitä miten vaar­al­lista Comp­tonis­sa oikeasti on:

  http://www.city-data.com/forum/los-angeles/352725-safe-go-compton.html

  Ei ole epäilystäkään siitä etteikö Rinke­by olisi miel­lyt­tävämpi asuinalue kuin Comp­ton, mut­ta ei tämä ole mielestäni mikään osoi­tus Yhdys­val­tain maa­han­muut­topoli­ti­ikan epäon­nis­tu­mis­es­ta. Comp­ton olisi vau­raampi ja tur­val­lisem­pi, jos sen väestö naut­tisi yhtä suurista tulon­si­ir­roista kuin Rinkeby.

  (Comp­tonis­sa on muuten 30% maa­han­muut­ta­jia ja työt­tömyysaste 9,2%. http://www.city-data.com/city/Compton-California.html)

  Murhat ovat tot­takai suuri ongel­ma ja var­masti johtu­vat osaltaan maa­han­muu­tos­ta. Maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa voi kuitenkin arvioi­da myös muil­la kri­teereil­lä: Yhdys­val­lois­sa maa­han­muut­ta­jat osal­lis­tu­vat yhteiskun­taan sen tuot­tavina jäs­en­inä, joka on mielestäni oleel­lisin kri­teeri, kun maa­han­muut­topoli­ti­ikan hyviä ja huono­ja puo­lia arvioidaan. Yhdys­val­lois­sa maa­han­muut­ta­jien sosi­aa­li­nen nousu on Euroop­paan ver­rat­tuna nopeaa.

  “The same trends in the income sit­u­a­tion of immi­grants are found in both Nor­way and USA. The income gap is at its high­est at the point of entry (when immi­grants first enter the coun­try), and it is reduced as time goes by. How­ev­er, the gap is small­er in the USA than in Nor­way. Fur­ther­more, immi­grants in both coun­tries start catch­ing up ear­ly on, but the ‘catch­ing up time’ of immi­grants in the US labour mar­ket is sig­nif­i­cant­ly short­er than in the Nor­we­gian labour market…
  …it seems that immi­grants to the USA on aver­age pos­sess high­er qual­i­fi­ca­tions than immi­grants to Norway…
  …Nor­way’s ‘egal­i­tar­i­an’ labour mar­ket sys­tem may be seen as being best suit­ed for those already sit­u­at­ed with­in the sys­tem, where­as the rel­a­tive­ly flex­i­ble Amer­i­can labour mar­ket lends itself bet­ter to those com­ing from the outside.”

  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/01/feature/no0301103f.htm

  On maa­han­muut­topoli­ti­ikan kannal­ta irrel­e­vant­tia, että ihmiset (joista osa on maa­han­muut­ta­jia), joiden tulot eivät riitä parem­pi­in asun­toi­hin, asu­vat slummeissa.

 100. “Itsepähän lin­j­a­sit yllä blogikeskustelu­un 200 sanan rajaa :-)”

  Heh, niin­pä. mut­ta yritin kiemur­rel­la siitä irti kir­joit­ta­mal­la että kom­ment­ti on liian pitkä…

 101. Nim­imerk­ki az muun­telee totu­ut­ta. Po. tutkimus on ain­oa Suomes­sa kun­nol­la toteutet­tu riko­suhritutkimus, joka on selvit­tänyt raiskausten määrä. Tutkimuk­sen otan­ta on poikkeuk­sel­lisen laa­ja ja kysymyk­se­naset­telu nou­dat­taa tiukasti lakikir­jan tek­stiä. ( http://www.optula.om.fi/37928.htm )

  Az esit­tää myös omia pelle­pelo­ton ‑laskelmi­aan, vaik­ka oikeatkin luvut ovat saatavil­la oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen Rikol­lisu­usti­lanne 2007 julka­is­us­ta.( http://www.optula.om.fi/40525.htm ):
  — Raiskauk­sen tai sen yri­tyk­sen uhrik­si vuodessa joutuu 46000 naista, kun mukaan las­ke­taan tapauk­set, jois­sa uhri on nukkunut tai ollut muu­toin puo­lus­tuskyvytön. Elämän­sä aikana viides­osa nai­sista on joutunut nämä kri­teer­it täyt­tävän teon kohteeksi.
  — Sek­suaaliseen kanssakäymiseen näistä oli pakotet­tu 15000, joista yli puo­let parisuh­teessa. Koko elämän aikana 9% nai­sista oli pakotet­tu sek­suaaliseen kanssakäymiseen.

  Tuor­eim­man Fin­sex-tutkimuk­sen mukaan muuten yhdel­lä pros­en­til­la nai­sista “eka ker­ta” on raiskaus (Osmo Kon­tu­la, Halu & intohimo)

  Nämä luvut ker­to­vat nimeno­maan suo­ma­lai­sista nai­sista, kos­ka maa­han­muu­ta­jat eivät juuri kyse­ly­tutkimuk­si­in vastaa.

 102. Hyvä Zarahus­tra, aihe on sin­ulle selvästi tun­nepi­toinen, kos­ka menet henkilöko­htaisuuk­si­in. Tiedän “tutkimuk­set” joi­hin linkität.

  Väite, että vuosit­tain jou­tu­isi 1.5x yhden ikälu­okan ver­ran naisia raiskausyri­tyk­sen kohteek­si (joka päivä 100–150 suo­ma­lais­tanaista!), on täysin älytön, eikä sitä mil­lään voi johtaa noiden kyse­ly­tutkimusten, poli­isin tilas­to­jen tai minkään muun sel­l­aisen pohjalta. 

  Voisitko sik­si osoit­taa meille kaa­van, alkutek­i­jöistään rak­entuen, kaik­ki luvut ja päätelmät ja peruste­lut esit­täen, jol­la päädytään lukui­hin 15,000 ja 45,000? Muu­toin asi­as­ta on turha väitellä.

 103. Az: “Aka­teem­i­nen fem­i­nis­mi ei todel­lakaan ole yhteiskun­nal­lista tasa-arvoa aja­va liike, eikä myöskään mis­sään mielessä tieteelli­nen, vaan puh­taasti poli­ti­soitunut, ide­ologi­nen ja iden­ti­teet­ti­nen.” & “aihe on sin­ulle selvästi tun­nepi­toinen, kos­ka menet henkilöko­htaisuuk­si­in. Tiedän “tutkimuk­set” joi­hin linkität.”

  Voisitko säästää min­ut ad hominem argu­menteil­ta ja suun­na­ta ne vaik­ka omi­in kir­joituk­si­isi? Luulitko olevasi ovela, kun ensin syytät min­ua perus­teet­ta henkilöko­htaisuuk­sista, jot­ta voit itse syyl­listyä sellaiseen?

  Jos sinä ker­ran tun­net ne tutkimuk­set (san­gen mie­lenki­in­toista muuten, ettei oikeuspoli­it­ti­nen tutkimus­laitos osaa tutkia rikok­sia), niin miten on voin­ut men­nä ohi uhrikoke­musten kasautu­mi­nen, joka ote­taan näis­sä väki­val­tauhritutkimuk­sis­sa yleen­sä aina esiin. 

  Minä voin puolestani esit­tää pelle­pelo­ton-laskel­man, että maas­sa on koko ajan 46000 naista eli noin 2%, joka joutu­vat joka vuosi ker­ran kyseisen teon uhrik­si. Kun yksi ikälu­ok­ka pois­tuu, niin uusi tulee tilalle ja määrä pysyy vakiona, nääs. 

  Onko koskaan tul­lut mieleen, että väki­val­taises­sa parisuh­teessa elää naisia, jot­ka joutu­vat viikot­tain täl­lais­ten teko­jen kohteek­si? Eivät pelle­pelo­ton-laskel­mat todista mitään. Tutkimus on antanut luvut, jot­ka perus­tu­vat suo­raan annet­tui­hin vastauksiin.

  Siinä toki olet oike­as­sa, ettei tuol­la sin­un yhteiskun­ta- ja ihmisti­etei­den tun­te­muk­sel­lasi (fem­i­nisti­nen teo­ria ja tutkimus on nykyään tietei­den val­tavir­taa) kan­na­ta keskustelua jatkaa.
  Kukin voi itse lukea ne tutkimuk­set. Onko muuten Osmo Kon­tu­lakin feministi?

 104. Et siis aio perustel­la kuin­ka niihin lukui­hin 15,000 ja 45,000 on päädyt­ty? Se olisi ollut paljon rakentavampaa.

  Rak­en­telet myös niin val­tavasti ns. “olk­iukko­ja”, että niihin on aivan turha lähteä kom­men­toimaan, yksi esimerk­ki monista:

  “Onko koskaan tul­lut mieleen, että väki­val­taises­sa parisuh­teessa elää naisia, jot­ka joutu­vat viikot­tain täl­lais­ten teko­jen kohteeksi?”

  Naisia var­masti elää väki­val­tai­sis­sa parisuhteis­sa. Kuka tätä on kiistänyt? Tuol­laiset vih­jaa­vat kom­ment­tisi toi­sista keskustelijoista ja hei­dän ajat­telus­taan eivät ole asial­lista keskustelukulttuuria.

  Oma kom­ment­ti­ni nais­tutkimuk­ses­ta, aka­teemis­es­ta fem­i­nis­mistä ei kos­ke­ta ketään yksilöi­tyjä henkilöitä. Kan­ta on mielestäni täysin perusteltu.

  Aiotko perustel­la luvut 15,000 ja 45,000? Kaa­van, alkutek­i­jöistään rak­entuen, kaik­ki luvut ja päätelmät ja peruste­lut esit­täen, jol­la päädytään lukui­hin 15,000 ja 45,000?

  Tähän men­nessä et ole sitä tehnyt, eivätkä linkit­tämäsi sivut vas­taa kysymyk­seen kuin­ka näi­hin lukui­hin on päädyt­ty. Ne ovat toisaal­ta selkeässä ris­tiri­idas­sa niin rikos­ti­las­to­jen kuin kyse­ly­tutkimuk­senkin vas­taus­jakau­mien kanssa. Kyse­hän on osaltaan tästä “x % raiskauk­sista / raiskauk­sen yri­tyk­sistä ei ilmoite­ta poli­isille” ja siitä, kuin­ka suuri tuo osu­us todel­lisu­udessa on.

  Sen sijaan, että piikit­telet heitä ketkä näitä suurimpia mah­dol­lisia arvioi­ta eivät pure­mat­ta niele, niin voisit yrit­tää perustel­la näitä luku­ja. Luku­jen tois­t­a­mi­nen ja viit­taami­nen niiden lähteisi­in ei tee niistä itsessään yhtään sen varteenotettavampia.

 105. Az, aka­teemis­es­ta fem­i­nis­mistä: oletko lukenut viime vuosi­na yliopis­to­jen opin­to-oppai­ta? Niistä kyl­lä selviää, että fem­i­nis­mi on yksi val­tavir­ta­te­o­ri­oista. Se mil­lä perus­teel­la yksi kvan­ti­tati­ivi­nen tutkimus on fem­i­nis­miä, mut­ta toinen ihan saman­lainen ei, on min­ulle kyl­lä jäänyt monienkin net­tikeskustelijoiden esit­tämänä kan­tana hyvin epä­selväk­si. Ei kai tulos tee tutkimuk­ses­ta fem­i­nis­tistä ja sik­si epäluotettavaa?

  Tuo­ta ihan oikeasti, mikä kysymys tämä on: “Aiotko perustel­la luvut 15,000 ja 45,000? Kaa­van, alkutek­i­jöistään rak­entuen, kaik­ki luvut ja päätelmät ja peruste­lut esit­täen, jol­la päädytään lukui­hin 15,000 ja 45,000?” Siis ihan oikeastiko sinä tuol­laista kysyt?

  Ensin valikoidaan otos (tässä tapauk­ses­sa poikkeuk­sel­lisen suuri), sit­ten pos­tite­taan kyse­lykaavak­keet ja vas­tan­neista las­ke­taan pros­en­tit. Näistä pros­en­teista saadaan sit­ten nuo luvut ihan samal­la taval­la kuin puolue­gallupin pros­en­teista nähdään suun­nilleen kuin­ka moni äänestäisi kyse­ly­hetkel­lä esim. kokoomusta.

  Jos sin­ul­la on oikeasti jotain huo­mautet­tavaa (muu­takin kuin että tutk­i­jat edus­ta­vat fem­i­nis­tistä salali­it­toa ja vale­htel­e­vat tulok­set — täl­lais­takin nimit­täin on vas­taan tul­lut), niin sin­un pitäisi pystyä osoit­ta­maan ongelmia otan­nas­sa, edus­tavu­udessa ja/tai kysymyk­sis­sä. Kuten aiem­min totesin otan­ta on suuri ja kysymyk­set nou­dat­ta­vat lain muo­toilu­ja. Pitää tietysti muis­taa, että po. luvut ilmai­se­vat suu­ru­us­lu­okan eivätkä ole siis eksakteja. 

  Tulok­set eivät ole mis­sään ris­tiri­idas­sa poli­isi­ti­las­to­jen kanssa. Kyse on vain hyvin alhais­es­ta ilmoi­tus­määrästä, minkä syitä voi pohtia vaik­ka kat­so­ma­l­la tuomio­pros­ent­te­ja. Sitä et kyl­lä itse sel­ven­tänyt, mil­lä tavoin tulos on ris­tiri­idas­sa kyseisen tutkimuk­sen “vas­taus­jakau­man” kanssa.

  Ai niin, esit­tämäni kysymys ei ole väite eikä siten varsi­naiseti voi olla olk­inukke. Sen kyl­lä pitäisi sel­ven­tää yhdessä pelle­pelo­ton-laskel­mani kanssa, miten nämä luvut ovat mah­dol­lisia. Kos­ka kyseinen luku 46000 voidaan saa­da teo­reet­tis­es­ti 2%:n edus­tuk­sel­la, niin tot­ta kai noin 20% on mah­dolli­nen. Sama pätee lukui­hin 15000 ja 9%. Ei niihin kovin mon­taa elämän aikaista sek­suaalirikoskoke­mus­ta vaadita.

 106. “Siis ihan oikeastiko sinä tuol­laista kysyt?

  Ensin valikoidaan otos (tässä tapauk­ses­sa poikkeuk­sel­lisen suuri), sit­ten pos­tite­taan kyse­lykaavak­keet ja vas­tan­neista las­ke­taan pros­en­tit. Näistä pros­en­teista saadaan sit­ten nuo luvut ihan samal­la taval­la kuin puolue­gallupin pros­en­teista nähdään suun­nilleen kuin­ka moni äänestäisi kyse­ly­hetkel­lä esim. kokoomusta.”

  Tuon kyse­lyn pros­ent­ti­jakau­mista ei saa luku­ja 15,000 ja 45,000. Sik­si pyysinkin sin­ua näyt­tämään miten niihin on päädyt­ty. Oletko­han nyt itse täysin per­il­lä siitä, mis­tä oikein puhut? 

  “Tulok­set eivät ole mis­sään ris­tiri­idas­sa poli­isi­ti­las­to­jen kanssa. Kyse on vain hyvin alhais­es­ta ilmoitusmäärästä”

  Kuka ja miten on määrit­tänyt ilmoi­tus­määrän niin alhaisek­si (vain muu­tamia pros­ent­te­ja)? Voisitko antaa läh­teen, ja määrit­tää miten se on laskettu.

  “9%”

  Tuon kyse­ly­tutkimuk­sen perus­teel­la 5.9% ja aiem­man 4.3%. Lisäk­si kyse­ly­tutkimuk­ses­sa on hyvä huomioi­da se, että vas­taa­vatko rikosten uhreik­si joutuneet täl­laisi­in kyse­ly­i­hin tavanomaista hanakam­min. Jos vas­taa­vat, niin se vääristää tulok­sia. Olete­taan, että kaavake lähetetään 8000:lle ja saadaan 4400 vas­taus­ta. Jos rikok­sen uhreik­si joutunei­den vas­taus­pros­ent­ti on ollut 85% (tämä on täysin hypo­teesi) ja keskimääräi­nen vas­taus­pros­ent­ti paljon alhaisem­pi, niin tulos on vääristynyt. Kan­nat­taa myös huomioi­da, kuin­ka vas­tauk­sia nipute­taan yhteen, seik­ka jon­ka epäilen tässä kyseisessä tapauk­ses­sa jääneen sin­ul­ta mah­dol­lis­es­ti huomiotta.

  “Az, aka­teemis­es­ta fem­i­nis­mistä: oletko lukenut viime vuosi­na yliopis­to­jen opin­to-oppai­ta? Niistä kyl­lä selviää, että fem­i­nis­mi on yksi valtavirtateorioista.”

  Voi olla. Se ei silti täytä tieteel­lisen tutkimuk­sen kri­teere­itä ja on ide­ol­o­gis­es­ti latau­tunut­ta ja määritet­tyä. Biol­o­gisen ihmisku­van sivu­ut­ta­mi­nen on räikeää, ja kär­jistyy queer-teo­ri­oiden kaltaises­sa pseudotieteessä.

  Nais­tutkimus on myös ala, jonne hakeu­tuvil­la on useim­miten henkilöko­htainen, ide­ologi­nen intres­si nais­tutkimus­ta lukea ja myöhem­min tuot­taa tutkimus­ta, ja tämä värit­tää tutkimuk­sen sisältöä. On tehnyt niin jo vuosikym­meniä maail­mal­la ja sitä myö­den Suomessa.

  Behav­ior­is­mi oli yli puoli vuo­sisa­taa psykolo­gian val­tavir­taa. On onnek­si vih­doin väistynyt / väistymässä.

  Minus­ta myös val­tavir­taises­sa sosi­olo­gias­sa, kehi­tys­maatutkimuk­ses­sa muiden muas­sa on hyvin paljon epäti­eteel­lisiä ja ide­ol­o­gisia piirteitä. Pääl­lim­mäisenä jo edel­lä mainit­tu biol­o­gisen ihmisku­van syr­jäyt­tämi­nen, mut­ta myös tietyn­lainen “oikei­ta” näkökul­mia tavoit­tel­e­va ja tuke­va kor­rek­tius, ja eri­tyis­es­ti kehi­tys­maatutkimuk­ses­sa valitet­ta­van pitkälle viety kulttuurirelativismi.

 107. az, olet kyseenalais­tanut tuon oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen tekemän tutkimuk­sen tulok­set, todis­tus­taak­ka on sin­ul­la. Voidak­sesi argu­men­toi­da uskot­tavasti sin­un tulisi joko:

  -osoit­taa mui­ta vas­taavia tutkimuk­sia, jot­ka ovat sen kanssa ris­tiri­idas­sa ja argu­men­toi­da, mik­si ne ovat luotettavampia

  -kaivaa käsi­isi tuon “virheel­lisen” tutkimuk­sen alku­peräis­da­ta ja osoit­taa sieltä mah­dol­lisia virhelähteitä (ja antaa tutkimuk­sen tek­i­jöille mah­dol­lisu­us vas­ta­ta kritiikkiisi)

  tai

  -tehdä itse vas­taa­va tutkimus, joka on laa­jem­pi tai metodol­o­gis­es­ti parempi 

  Olet tois­taisek­si kri­ti­ikissäsi esit­tänyt argumentit:
  ‑tulos on älytön
  ‑nais­tutkimus on aat­teel­lis­es­ti värittynyttä
  ‑raiskauk­sen uhrit vas­taa­vat use­am­min kuin ei-uhrit

  Ymmärtänet itsekin, että et ole kovin vahvoil­la näil­lä eväil­lä. Koh­ta 3 on ain­oa todel­li­nen argu­ment­ti, mut­ta sen tuek­si sin­ul­la ei ole mitään perustelu­ja. Minä voin myös väit­tää ilman perustelu­ja, että tilanne on päin­vas­toin. Täl­laisil­la hatus­ta vede­ty­il­lä olet­ta­muk­sil­la ei vaan ole mitään arvoa.

 108. En ole kiistänyt kyse­ly­tutkimuk­sen osit­taista merk­i­tys­tä ja valid­i­ut­ta, vaik­ka olenkin sanonut sitä epämääräisek­si. En ole myöskään kiistänyt rikos­ti­las­to­ja, enkä sitä, että määrit­tämätön osa raiskauk­sista jää ilmoit­ta­mat­ta. Olen kyseenalais­tanut luku­jen 15,000 ja 45,000 johtamisen näi­den poh­jal­ta. Sen, että 100–150 “uut­ta” suo­ma­laista naista yritet­täisi­in raiska­ta joka iki­nen päivä. Tuo kyse­ly­tutkimus kun ei erit­tele sitä, että joku on voitu raiska­ta use­am­man ker­ran, se kysyy vas­taa­jil­taan yksilöi­den, että onko heille tehty A) B) C). 15,000 on siis raiskat­tu­jen määrä, yksi raiskat­tu on voitu raiska­ta use­ampia ker­to­ja. Suurin osa raiska­tu­ista on nuo­ria. Yhden nuoren ikälu­okan koko on n. 30,000.

  Yksikään varsi­nainen tutkimus ei ole noi­hin val­tavi­in lukui­hin pää­tynyt. Voi toki olla (no ei ole, mut­ta leik­itään), että Suomes­sa on val­taval­la ker­toimel­la län­si­maid­en suurin raiskau­songel­ma, läh­es sisäl­lis­so­tia vas­taa­va epi­demia “piilotet­tuna”, “poli­isille ilmoit­ta­mat­tomana”. Mut­ta sen uskomiseen tarvit­sisi hie­man vahvem­paa näyt­töä kuin noiden luku­jen tois­telun. Sik­si pyy­dän, jo viiden­nen ker­ran, että joku näyt­täisi alkutek­i­jöistään läh­tien, vai­he ker­ral­laan, kuin­ka noi­hin lukui­hin päädytään. En voi näistä luvuista argu­men­toi­da, ennen kuin min­ul­la on selkeämpi käsi­tys siitä, että mitä vas­taan argu­men­toin. Epäilys toki on, ja tietokin, mut­ta en viit­si sitä pal­jas­taa, ennen kuin joku omin sanoin ker­too, mik­si uskoo noiden em. luku­jen valid­i­u­teen, ja kuin­ka ne hänen mielestään on johdet­tu, ja eivätkö ne todel­lakaan tun­nu aivan liian suuril­ta ns. maalaisjärjellä? 

  Vinkik­si voin antaa, että varokaa kat­e­go­ri­oiden niputtamista.

 109. az:
  “Yksikään varsi­nainen tutkimus ei ole noi­hin val­tavi­in lukui­hin päätynyt.”

  Kyl­lä nämä luvut min­unkin mielestäni isoil­ta kuu­lostaa. Olisi vaan helpom­paa ottaa väit­teeseesi kan­taa, jos lait­taisit ref­er­enssit näi­hin “varsi­naisi­in tutkimuk­si­in”, jot­ka ovat em. luku­jen kanssa ristiriidassa.

 110. AZ: “Biol­o­gisen ihmisku­van sivu­ut­ta­mi­nen on räikeää, ja kär­jistyy queer-teo­ri­oiden kaltaises­sa pseudoti­eteessä.” Tuol­la perus­teel­la vain hyvin mar­gin­aa­li­nen osa perusy­hteiskun­tati­eteistä (sosi­olo­gia, val­tio-oppi ja kansan­taloustiede) on tiedet­tä. Evoluu­tiop­sykol­o­giset, sosio­bi­ol­o­giset jne. pain­o­tuk­set sen sijaan kat­so­taan edelleen hyvin usein itse pseudoti­eteel­lisik­si. Koeta nyt ymmärtää, että ihmisti­eteis­sä on hyvin eri­laisia par­a­dig­mo­ja. Fem­i­nis­mi (ja queer-teo­ria) ei tarkalleen ottaen edes ole itsenäi­nen paradigma(t), vaan hyö­dyn­tää mui­ta perus­par­a­dig­mo­ja. Fem­i­nis­miä muuten hyö­dyn­netään run­saasti varsi­naisen nais­tutkimuk­sen ulkopuolella.

  Kult­tuurirel­a­tivis­mista sen ver­ran, että kult­tuuri­antropolo­gia, joka ei ole kult­tuurin tiedol­lisen ymmärtämisen tasol­la edes osit­tain rel­a­tivisti­nen on todel­lisu­ud­es­ta irronnut­ta nojatuolispeku­laa­tio­ta ja/tai omien ennakkolu­u­lo­jen vahvistamispyrkimystä.

  Mitä maalaisjär­keen tulee, niin onko seu­raa­va sinus­ta oikeasti epäuskot­tavaa. Puoli pros­ent­tia nai­sista elää väki­val­taises­sa parisuh­teessa, jos­sa mies käyt­tää myös sek­suaal­ista väki­val­taa ajoit­tain (vähin­tään ker­ran vuodessa). Täl­lais­lla naisil­la on suuri toden­näköisyys pää­tyä suh­teen pää­tyt­tyä toiseen saman­laiseen. Tämä tekee jo yksin 10000 raiskat­tua vuodessa. Parisuh­teen ulkop­uolel­la hyväk­sikäyt­tö ja raiskauskoke­muk­set kasautunevat päi­hteitä paljon käyt­tävi­in tai “bilet­tävi­in”.

  Raiskausten kohdis­tu­mi­nen voimakkaasti nuori­in taitaa olla toden­tam­a­ton väite. Se, että poli­isi­ti­las­tot näin mah­dol­lis­es­ti ker­to­vat, ei ole rel­e­vant­tia, kos­ka otos ei ole edus­ta­va. Nuoret tosin liikkuvat(“bilettävät”) paljon ja voi olla, että van­hem­mat miehet eivät parisuh­teessa paljon jak­sa raiskail­la, joten paljon mahdollista.

 111. Az, kat­so http://www.optula.om.fi/uploads/sn2zbtbikxgpk9_1.pdf taulukko 16 lähde­ti­etoi­neen, niin ehkä sin­ulle vih­doin asia avau­tuu. Alku­peräisessä tutkimuk­ses­sa ei julka­istu kaikkia tieto­ja eikä taulukoi­ta eikä siinä ollut mm. juuri raiskat­tu­jen kokon­aisti­eto­ja. Näin laa­jista kyse­ly­tutkimuk­sis­ta­han saisi eri­laisia taulukoin­te­ja vaik­ka mil­lä mitalla. 

  Koeta nyt hyvä ihmi­nen ymmärtää, etteivät ne maini­tut luvut ole mil­lään kaaval­la las­ket­tu­ja vaan tule­vat yksinker­tais­es­ti siitä, kuin­ka moni vas­taa­jista on minkäkin kohdan ruk­san­nut. Kos­ka (kuten taulukon 16 tiedois­sa san­o­taan) sama henkilö on jois­sain tapauk­sis­sa tul­lut raiskatuk­si sekä parisuh­teessa että sen ulkop­uolel­la tai nykyisessä sekä edel­lisessä parisuh­teessa, niin luku­ja ei voi ynnätä yhteen. Kyse on toisi­aan leikkaav­ista joukoista.

  Vas­taus­pros­ent­ti vaikut­taa, mut­ta suu­ru­us­lu­okkaan sil­lä on olen­nais­es­ti vaiku­tus­ta vain, jos läh­es kukaan vas­taa­mat­ta jät­täneistä ei ole tul­lut raiskatuk­si. Yhtä hyvin voidaan speku­loi­da, että mon­elle raiskaus on niin trau­ma­ti­soi­va koke­mus, etteivät he halua täl­laisi­in kyse­ly­i­hin vas­ta­ta, jol­loin luvut ovat liian pieniä.

  Jos sin­ul­la on vielä jotain vänkäämistä, niin yksilöi koh­dat tarkemmin.

 112. Zarathus­tra, nama esite­tyt luvut on siis johdet­tu taulukon 16 kohdas­ta 2. Eli siis riip­puen joukko­jen paallekkaisyy­des­ta, raiskat­tu­jen nais­ten luku­maara on min­imis­saan 7600 ja mak­simis­saan 15900. Ja tas­sa on kyse kuluneen vuo­den tapah­tu­mista ja mis­taan ei tosi­aankaan loy­dy tutkimus­tu­lok­sia siita, kuin­ka mon­ta uut­ta raiskauk­sen uhria Suomes­sa tulee vuosit­tain. Ymmarsinko oikein?

 113. “Alku­peräisessä tutkimuk­ses­sa ei julka­istu kaikkia tieto­ja eikä taulukoi­ta eikä siinä ollut mm. juuri raiskat­tu­jen kokonaistietoja.”

  “luvut ole mil­lään kaaval­la las­ket­tu­ja vaan tule­vat yksinker­tais­es­ti siitä, kuin­ka moni vas­taa­jista on minkäkin kohdan ruksannut.”

  Etkö itse havan­noi tämän asteen kog­ni­ti­ivisia ris­tiri­itaisuuk­sia? Tieto­ja ei ole julka­istu, mut­ta luvut tule­vat näistä tiedoista? Que?

  Yritä sinä nyt ymmärtää, mik­si se kyse­ly­tutkimus on min­un mielestäni epämääräi­nen ja älytön. Siinä ei yksilöidä näitä keskeisiä luku­ja, vaan vas­tausten esit­tämisessä use­ampia kysymysko­htei­ta on ympät­ty yhteen yläot­sak­keel­la: “Sek­suaa­li­nen väki­val­ta ja uhkaa­va käyt­täy­tymi­nen”. Sek­suaal­ista väki­val­taa löy­tyy mon­en­laista paljon raiskaus­ta har­mit­tomam­paa. Taka­puolen läp­simistä, käh­mintää jne.
  Vielä oudom­paa on laskea myös “uhkaa­va sek­suaa­li­nen käyt­täy­tymi­nen” samaan kohtaan. Tutkimuk­sen kysymyk­se­naset­telus­sa uhkaavaan sek­suaaliseen käyt­täy­tymiseen, so. sek­suaaliseen väki­val­taan on las­ket­tu myös “onko sin­ua pain­os­tet­tu sek­suaaliseen kanssakäymiseen”. Onko jos­sain joku seu­rustel­e­va, ter­ve teinipoika/nuorimies/vanhempi mies, joka ei joskus olisi vongannut?

  Sit­ten näitä luku­ja ympätään yhteen.

  Odotinkin kos­ka mainit­set Honkatukian ja Kain­u­laisen! Lue sinä puolestasi tuon viit­taa­masi taulukon 16 yläot­sake: “Vuo­den 2005 naisuhritutkimuk­sen mukaan sek­suaaliseen kanssakäymiseen
  pain­os­t­a­mi­nen, pakot­ta­mi­nen tai sen yri­tys viimek­si kuluneen vuo­den aikana” Todel­la halu­an tietää, että mitä kaikkia taulukoitu­ja vas­tauk­sia he ovat tarkalleen ottaen käyt­täneet, ja mitkä näi­den koh­tien pros­en­tu­aaliset vas­taus­jakau­mat ovat olleet. Onko täl­lais­ten tieto­jen julk­ist­a­mi­nen tieteel­lisen(??) tutkimuk­sen yhtey­dessä liikaa vaadittu?

  Joko nyt ymmär­rät, mik­si halu­an ne alku­peräiset luvut ja sen yhtälön, joil­la näi­hin aka­teemisia fem­i­nis­te­jä hivele­vi­in ja innos­tavi­in, hei­dän maail­mankat­so­mus­taan ja iden­ti­teet­tiään ruokkivi­in raiskausepi­deemisi­in lukui­hin 15,000 ja 45,000 päädytään?

  Päällekkäisyyskin on kolmin(x2)kertaista, on kysyt­ty erik­seen parisuh­teen ulkop­uo­li­nen, nykyisen parisuh­teen ja päät­tyneen parisuh­teen edel­lisen vuo­den ajal­ta ja koko elämän ajal­ta. Väärin ruk­simista tulee vähem­mästäkin. Sen sijaan ei ole jostain syys­tä älyt­ty kysyä yksinker­tais­es­ti, että onko edel­lisen vuo­den aikana joutunut a) raiskauk­sen b) raiskauk­sen yri­tyk­sen kohteek­si. Se olisi *hie­man* selkeämpää.

  “sin­ulle vih­doin asia avau­tuu” “Koeta nyt hyvä ihmi­nen ymmärtää” “vänkäämistä”

  Häir­it­seekö sin­ua noin paljon, että joku anonyy­mi net-keskusteli­ja ei ota “at face val­ue” näitä täysin epämääräis­es­ti johdet­tu­ja raiskausepi­deemisiä luku­ja? Mik­si? Vai luenko sin­ua nyt väärin?

 114. Joo, hiukan omi­tu­is­ta­han se on, että toteutetaan laa­ja tutkimus tärkeästä aiheesta ja sit­ten uno­hde­taan julka­ista ne kaikkein olen­naisim­mat luvut. Toi kat­e­go­ri­oiden niput­ta­mi­nen vaikut­taa varsin tarkoitushakuiselta.

 115. Ville, et ole ymmärtänyt. Ne luvut eivät ole johdet­tu­ja vaan on esitet­ty kolme kysymys­tä pakot­tamis­es­ta eli onko joutunut nykyisessä parisuh­teessa, entisessä parisuh­teessa tai parisuh­teen ulkop­uolel­la pakote­tuk­si. Siis yksinker­tais­es­ti las­ke­taan ne kaik­ki, jot­ka ovat vas­tan­neet kyl­lä yhteen tai use­am­paan näistä kysymyk­sistä. Asia on siis hyvin simp­peli — Az vain yrit­tää sotkea asiaa.

  Minä en muuten ymmär­rä, mik­si kysyt uusien raiskausten uhrien määrää. Mitä se yleen­sä tarkoitaa? Jos sin­ut hakataan kadul­la kahdesti, niin onko se toinen ker­ta jotenkin merkityksettömämpi.

 116. Az, siinä luvus­sa, jos­ta taulukko on, ker­ro­taan kyl­lä kuten itse tutkimuk­ses­sakin, mik­si ei kysytä onko raiskat­tu: osa ei ymmär­rä tulleen­sa raiskatuk­si (esim. liikaa juonut/juotettu tein­i­tyt­tö bileis­sä­tai väki­val­taises­sa parisuh­teessa elävä nainen). Tämän vuok­si nou­date­taan lain muotoiluja.

  Sin­un on muuten täysin turhaa sotkea noi­ta kysymyk­siä, kun ne voi itse kukin lukea tutkimuk­ses­ta, jos­ta myös selviää, minkä käsit­teen piiri­in kukin kysymys kuu­luu. Mil­lä perus­teel­la muuten sekaan­nuk­set vas­taamises­sa toimi­si­vat vain yhteen suun­taan? Vas­taus­pros­ent­tikin muuten oli hyvä eli 62%.

  Laki: “Joka pakot­taa toisen sukupuoliy­htey­teen käyt­tämäl­lä henkilöön kohdis­tu­vaa väki­val­taa tai uhkaa­mal­la käyt­tää sel­l­aista väki­val­taa, on tuomit­ta­va raiskauk­ses­ta vankeu­teen vähin­tään yhdek­si ja enin­tään kuudek­si vuodeksi.

  Raiskauk­ses­ta tuomi­taan myös se, joka saatet­tuaan toisen tiedot­tomak­si taik­ka pelkoti­laan tai muuhun sel­l­aiseen tilaan, jos­sa hän on kyken­emätön puo­lus­ta­maan itseään, käyt­tämäl­lä puo­lus­tuskyvyt­tömyyt­tä hyväk­seen on sukupuoliy­htey­dessä hänen kanssaan.
  (…)
  Pakot­tamis­es­ta sukupuoliy­htey­teen tuomi­taan myös se, joka muul­la kuin 1 §:n 1 momen­tis­sa maini­t­ul­la uhkauk­sel­la pakot­taa toisen sukupuoliyhteyteen.
  (…)
  Joka väki­val­lal­la tai uhkauk­sel­la pakot­taa toisen ryhtymään muuhun kuin 1 §:ssä tarkoitet­tuun sek­suaaliseen tekoon tai alis­tu­maan sel­l­aisen teon kohteek­si ja se olen­nais­es­ti loukkaa toisen sek­suaal­ista itsemääräämisoikeut­ta, on tuomit­ta­va pakot­tamis­es­ta sek­suaaliseen tekoon sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kolmek­si vuodeksi.”

  Kysymys­ten muo­to: “Väki­val­lal­la tarkoita­mme tässä kyselyssä mitä tahansa tapah­tu­maa, mis­sä joku mies on käyt­tänyt, yrit­tänyt käyt­tää tai
  uhan­nut käyt­tää sin­ua kohtaan fyy­sistä tai sek­suaal­ista väkivaltaa.
  27. Onko 15 vuot­ta täytet­tyäsi joku tut­tu tai tun­tem­aton mies (ei kuitenkaan nykyi­nen tai enti­nen avio- tai avomies)
  käyt­täy­tynyt sin­ua kohtaan väki­val­tais­es­ti, kuten:
  G) pakot­tanut sin­ut sek­suaaliseen kanssakäymiseen:
  — viimeis­ten 12 kuukau­den aikana? kyl­lä ei
  — aikaisem­min? kyl­lä ei”
  Huo­maa, ettei tämä kysymys kata puo­lus­tuskyvyt­tömään tilaan saatettuja.

  Täältä: http://www.optula.om.fi/uploads/pxxw0c.pdf taulukos­ta 4.3 näet, että entisen puoli­son pakot­tamik­si oli joskus joutunut 8,8%. Aiotko nyt johdon­mukaises­ti vängätä, että esitet­ty luku 9% eli kaikkien pakotet­tu­jen määrä on liian pieni?

  Et muuten ole edelleenkään esit­tänyt yhtäkään niistä sin­un “oikeista tutkimuksistasi”.

 117. En aio kyl­lä jatkaa tätä keskustelua tätä viestiä pidem­mälle, ellet näytä vai­he ker­ral­laan kuin­ka lukui­hin 15,000 ja 46,000 on päädytty.

  Mitkä kysymyk­set näi­hin kah­teen kohtaan on las­ket­tu. Mitkä näi­den kysymys­ten vas­taus­jakau­mat ovat olleet. Kuin­ka nämä vas­taus­jaka­mat on las­ket­tu yhteen.

  Aivan, et voi tehdä sitä. Luo­tat auk­tori­teet­tiuskois­es­ti esitet­ty­i­hin lukui­hin ja epämääräisi­in kat­e­go­ri­oin­tei­hin “sek­suaa­li­nen väki­val­ta ja uhkaa­va sek­suaa­li­nen käyttäytyminen”.

  On käsit­tämätön­tä, että kyse­lyn yksilöi­tyjä vas­taus­jakau­mia ei koskaan julka­istu, mut­ta niiden poh­jal­ta vään­net­tyjä luku­ja on toitotet­tu joka­puolel­la totuute­na. Julkaise­mat­ta jäämi­nen on ollut tietoinen päätös. Se ei olisi edel­lyt­tänyt kuin yhtä klikkaus­ta ja kyse­ly vas­taus­jakau­tu­m­i­neen olisi ollut net-sivul­la. Miten se on perusteltavissa?

  Poli­isi on aiem­min arvioin­ut, että Suomes­sa tehtäisi­in vuodessa 6000–10000 raiskaus­ta. Ilmoituk­sia poli­isille raiskaus­rikok­sista tehdään n. 550 vuodessa, niistä tuomioon johtaa hie­man alle sata.
  Tämä käsit­teistö on muuten tärkeä, ja siihenkin halu­aisin selkoa noiden luku­jen osalta. Raiskausten ja raiskat­tu­jen nais­ten määrä ovat kak­si eri asi­aa. Yhdessä väki­val­taises­sa suh­teessa voi tapah­tua usei­ta rikoksia.

  Mie­lenki­in­toista kyl­lä, kyse­lyn pitkän aikavälin vas­taus­jakau­mista on joitakin yksilöi­tyjä lukemia julkaistu.
  Pitkän aikavälin ja vuosit­taisik­si väitet­ty­jen arvioiden karkeaa epä­suh­taa ei voi selit­tää kuin sil­lä, että samat ihmiset jou­tu­isi­vat raiskausten yri­tyk­sen kohteek­si vuodes­ta ja vuosikymmen­estä toiseen kun taas samal­la selkeä enem­mistö nai­sista (yli 85%) nämä raiskauk­sia yrit­tävät miehet vält­täi­sivät niin parisuhteis­sa kuin niiden ulkopuolella.
  Tämä tarkoit­taisi vält­tämät­tä sitä, että kymmenet tuhan­net naiset pysy­i­sivät pitkissä avi­o­li­itois­sa sel­l­ais­ten miesten kanssa, jot­ka ainakin ker­ran vuodessa (oletet­tavasti siis use­am­man ker­ran) heitä yrit­tävät raiska­ta, sekä vielä oudom­paa, ajau­tu­isi­vat toistuen täl­lais­ten miesten seu­raan parisuh­teen ulkop­uolel­la. Eivätkä juuri koskaan teoista rikosil­moi­tus­ta nostaisi.

 118. Jäi sit­ten vään­te­lyt vähi­in, kun pitää sivu­ut­taa jo se mihin vas­tasin. Sek­suaaliseen kanssakäymiseen pakote­tuik­si on las­ket­tu ne, jot­ka ovat vas­tan­neet kyl­lä kysymyk­seen, jos­sa kysyt­ti­in: “Onko (…) pakotet­tu sek­suaaliseen kanssakäymiseen?” Jne. Mitään mon­imutkaisia kaavo­ja ja laskelmia ei ole tarvin­nut tehdä vaik­ka sinä kuin­ka yrität sumuttaa. 

  Ym. 8,8% edel­lisen puoli­son toimes­ta 15-vuot­ta täytet­tyään on saatu niistä, jot­ka ovat vas­tan­neet kyl­lä tähän yhteen ain­oaan kysymykseen.

  Tuo julkaise­mat­ta jät­tämi­nen on epä­va­li­di point­ti, kos­ka tulosten julka­isu on tehty em. rikos­ti­lan­nekat­sauk­ses­sa, kuten sin­ulle jo olen ker­tonut (se taulukko, jos­sa lukee julkaisematon).

  Se, että jotkut ( me puhumme san­gen pien­estä pros­en­tista ja kuten mainit­tua raiskausten suh­teen riit­tää hyvin noin 0,5%) elävät vuosikau­sia alis­tavas­sa ja väki­val­taises­sa suh­teessa, on tun­net­tu tosi­a­sia, jon­ka ovat vahvis­ta­neet sekä oikeusvi­ra­nomaiset että tutkimukset.

  Olet myös sivu­ut­tanut sen, että uhrikoke­muk­set voivat kasautua myös run­saasti päi­hteitä käyt­täville. Annetaan vähän köyt­täkin: et ilmeis­es­ti ole huo­man­nut, että osa tapauk­sista on sat­tunut ulkomailla.

  Sinä tois­telet vain, ettet halua uskoa lukua, joten se ei ole tot­ta. Kyse on tieteel­lis­es­tä tulok­ses­ta ja todis­tus­taak­ka on sin­ul­la: tutk­i­joil­la on aineis­to tal­lessa, joten kipi kipi kyselemään.

  Noin yleen­sä kykyysi arvioi­da tieteel­listä tutkimus­ta: koros­tit tuol­la aiem­min biol­o­gista ihmisku­vaa. Ei sit­ten ole tul­lut mieleen, että juuri biol­o­gisti­nen pain­o­tus on johtanut eräät sekä Suomes­sa että ulko­mail­la esit­tämään, että raiskauk­sil­la on evo­lu­ti­ivi­nen seli­tys eli ne ovat miehille (ei-tietoinen) vai­h­toe­htoinen lisään­tymis­strate­gia. Minä en näi­hin väit­teisi­in tietenkään usko, mut­ta biol­o­gista ihmisku­vaa pain­ot­ta­va ei voi niitä sivu­ut­taa ja sil­loin­han on “luon­non­ti­eteel­lis­es­ti” selitet­tävis­sä raiskausten yleisyys.

  Mihin se poli­isin arvio sit­ten oikein perus­tuu? Lähde?(Minulla muuten on sel­l­ainen mieliku­va, ettei se ollut poli­isin arvio ja siitä on san­ot­tu ettei se luku perus­tu oikein mihinkään.) Miten ihmeessä poli­isi olisi pätevämpi tekemään krim­i­nol­o­gisia tutkimuk­sia kuin alan tutk­i­jat? Mitkä muut tieteen alat ajat­telit jät­tää maal­likoiden huomaan?

 119. Kor­jaan muu­ta­mat yksinker­tais­es­ti räikeän virheel­liset väit­tämät, vaik­ka jo muu­ta lupasin, ja vaik­ka tämän keskustelun mielekkyys on jo kadon­nut. Yritän vielä ker­ran, nyt pidem­mäl­lä viestil­lä, perustel­la, mik­si en näe luku­ja objek­ti­ivisi­na, ja mik­si tämä kysymys on täysin irralli­nen siitä, kuin­ka yleis­es­ti suh­taudun naisi­in kohdis­tu­vaan väkivaltaan.

  Väität:

  “Tuo julkaise­mat­ta jät­tämi­nen on epä­va­li­di point­ti, kos­ka tulosten julka­isu on tehty em. rikostilannekatsauksessa

  “Mitään mon­imutkaisia kaavo­ja ja laskelmia ei ole tarvin­nut tehdä vaik­ka sinä kuin­ka yrität sumuttaa.

  “Kyse on tieteel­lis­es­tä tulok­ses­ta ja todis­tus­taak­ka on sin­ul­la: tutk­i­joil­la on aineis­to tallessa”

  Taulukos­sa johon (taas) viit­taat ovat nämä tois­ta­masi luvut 15k ja 46k. Ei alku­peräisiä vastausjakaumia.
  Vas­taus­jakau­mien julkaise­mat­ta jät­tämisen väit­tämi­nen epä­va­lidik­si pointik­si on ratio­naalis­es­ti tarkastel­tuna täysin käsit­tämätön väit­tämä. En ymmär­rä kuin­ka voit sitä puoltaa.

  On selvää, että on täy­tynyt tehdä irral­lisia laskelmia, kos­ka kysymys on kysyt­ty kolmes­sa eri yhtey­dessä (parisuhde, enti­nen parisuhde, parisuh­teen ulkop­uo­li­nen) ja sama henkilö on oletet­tavasti voin­ut ruk­sia use­am­man kohdan, mihin viit­taa karkea epä­suh­ta pitkän aikavälin julka­istu­jen vas­taus­jakau­mien kanssa.
  Luvut 15,000 ja 46,000 on las­ket­tu näi­den kol­men kohdan (tai use­am­man) poh­jal­ta, eikä niil­lä ole itsenäistä validi­teet­tia ilman näi­den tosi­asi­as­sa kysyt­ty­jen kol­men (tai use­am­man) kysymyk­sen vastausjakaumia. 

  Toinen asia on, onko las­ket­tu erilli­nen “vas­tasi ainakin yhteen kolmes­ta kohdas­ta” luke­ma joka tämän epäko­hdan kor­jaisi, mut­ta täl­laista ei eritel­lä eikä maini­ta mis­sään yhtey­dessä. Se on puh­taasti arvauk­sen varassa.
  Jos joku pyörit­täisi jonkin yhtiön talous­laskelmia tältä poh­jal­ta “en pal­jas­ta niitä yksit­täisi tieto­ja, mut­ta tämä on kokon­ais­arvioni” niin hän­hän lentäisi pihalle saman tien. Tämä asia on niin äärim­mäisen selkeä. Miten voit väit­tää sitä vas­taan? Keskustelumme on nyt kulkenut ikili­ikku­jan rataa, joka vas­taisi suun­nilleen seuraavaa:

  az: “Saisinko nähdä yksilöidym­män talousarvion?”
  Zarahus­tra: “Yksilöidympi talousarvio on epävalidi/sumutusta/merkityksetön. Kat­so kokon­aistalousarvio taulukos­ta 1.2”
  az: Mut­ta halu­aisin nähdä kuin­ka kokon­aistalousarvioon on päädyt­ty, jot­ta voisin arvioi­da sen luotettavuutta.
  Zarahus­tra: Kokon­aistalousarvio ei ole edel­lyt­tänyt mitään eril­lisiä laskelmia.
  az: Mutta…
  jne. ad infinitum

  Tutk­i­joil­la joi­ta siteer­aat on aineis­to piilos­sa ja väite julk­isu­udessa. Väität tätä epä­va­lidik­si. Piilos­sa ovat ne tiedot, joiden poh­jal­ta luku­jen tieteel­lisyy­den voisi arvioi­da. Tietel­lisyy­teen kuu­luu perusteluvastuu.
  Min­ul­la ei ole asian suh­teen mitään todis­tus­taakkaa väit­teen kyseenalais­ta­jana. He ovat tehneet väit­teen sen taus­ta­tiedot piilot­taen, joten ennen kuin tämä asianti­la ratkeaa ja kor­jaan­tuu, niin kyseenalais­ta­jal­la ei ole minkään­laista todis­tus­taakkaa. Jos näk­isin nuo luvut, ja ne oli­si­vat jotain muu­ta kuin nyt saan vapaasti olet­taa niiden ole­van, niin muut­taisin ja kor­jaisin kyl­lä kan­taani (järkyt­tyneenä ja epäuskoise­na) toisenlaiseksi.

  Voitko sinä edes vas­ta­ta siihen, että mitä ihmeen syytä voi olla nuo vas­taus­jakau­mat jät­tää julk­ista­mat­ta ja sen sijaan laskea niitä yhteen epämääräisi­in yläkat­e­go­ri­oi­hin? Eivätkä nämä ole edes toisi­aan poissulkevia.

  Syy mik­si provosoiduin vielä vas­taa­maan on se, että minus­ta keskuste­lu­tyyylisi on käynyt aav­is­tuk­sen liian henkilöönkäyväk­si. Puhut toistuen vään­telystä ja sumu­tuk­ses­ta (jne.), aivan kuin vih­jaisit keskustelukump­panil­la ole­van jonkun tietoisen tavoit­teen vähätel­lä raiskausten määrää / raiskauk­sia yleen­sä. Tästä ei ole ollenkaan kysymys. Vään­nät toisen argu­men­tit lisäk­si vääris­tet­tyyn muo­toon “väität vain ettet halua uskoa luku­ja”. Kyse on siitä, ovatko luvut objek­ti­ivisia. (Lisäk­si myös siitä, että olen näh­nyt niitä käytet­tävän lukui­sis­sa yhteyk­sis­sä epämääräis­ten ja usein aggres­si­ivis­ten yleistyk­sien tekemiseen “suo­ma­lai­sista miehistä”.)

  Kom­ment­tisi lopuk­si, täysin irral­lis­es­ti, rupeat arviomaan sitä, kuin­ka kykenevä toinen on arvioimaan tieteel­listä tutkimus­ta kos­ka hänel­lä on “biologi­nen ihmisku­va”, ja tämän päälle vielä linkität siihen raiskauk­set lisääntymisstrategiana.
  Etkö voisi vain nähdä, että olen kiin­nos­tunut noiden kah­den luvun objek­ti­ivi­su­ud­es­ta, eikä sil­lä ole tekemistä sen kanssa minkälainen biologi­nen ihmisku­vani on (jos­ta et tietysti mitään voi tietää).

  Sen ver­ran annan kuitenkin kiitos­ta, että point­tisi loma­matkoil­la tehdy­istä raiskauk­sista oli rak­en­ta­va. Mut­ta huomioinet, että tämä keskustelun sivuo­juonne lähti liik­keelle seu­raavas­ta Vihrei­den nais­ten koti­sivul­la olev­as­ta väit­tämästä (suo­ra lain­aus): “Eräi­den arvioiden mukaan _Suomessa_ raiskataan vuosit­tain jopa 15 000 naista.”

  Olisin todel­la negati­ivis­es­ti yllät­tynyt, jos alku­peräiset vas­taus­jakau­mat viit­taisi­vat edes aav­is­tuk­seltaan tuo­hon suun­taan. Perustelemat­tomien asser­tioiden varas­sa en juuri viimeaikoina his­to­ri­al­lisen pahak­si muut­tuneeseen (muuten epä­suh­ta pitkän aikavälin lukui­hin ei ole selitet­tävis­sä) piilos­sa pysyvään raiskausepi­demi­aan usko.
  Täl­lä ei ole mitään tekemistä sumu­tuk­sen tai minkään muun olete­tun “piilo­moti­ivin” kanssa. Kysymys siitä ovatko ko. luvut uskot­tavia on täysin irralli­nen siitä kuin­ka yleis­es­ti ottaen kokee naisi­in kohdis­tu­van väki­val­lan. Min­un kan­tani on, että ran­gais­tuk­sia saisi koven­taan usei­den vuosien mit­taisik­si ehdot­tomik­si ran­gais­tuk­si ja rikok­sen uusi­jalle tulisi suorit­taa kemi­alli­nen kas­traa­tio — tapauk­sis­sa jot­ka ovat aukot­tomasti todistettavissa.

 120. Zarathus­tra:
  “Minä en muuten ymmär­rä, mik­si kysyt uusien raiskausten uhrien määrää. Mitä se yleen­sä tarkoitaa? Jos sin­ut hakataan kadul­la kahdesti, niin onko se toinen ker­ta jotenkin merkityksettömämpi.”

  Se on hyvin olen­nainen tieto kyseisen ilmion laa­ju­u­den ja luon­teen ymmar­tamisek­si. Myos raiskausten ehkaisemisek­si olisi olen­naista tietaa, kuin­ka suuri osa on tois­tu­vasti uhre­ja. Kyseisen tutkimuk­sen suuri heikkous on, etta se ei anna yksiselit­teista kuvaa siita, kuin­ka moni nainen joutuu raiskauk­sen uhrik­si vuodessa ja koko ela­mansa aikana. Nama oli­si­vat kaikkein keskeisim­mat luvut min­un mielestani. 

  “Ei sit­ten ole tul­lut mieleen, että juuri biol­o­gisti­nen pain­o­tus on johtanut eräät sekä Suomes­sa että ulko­mail­la esit­tämään, että raiskauk­sil­la on evo­lu­ti­ivi­nen seli­tys eli ne ovat miehille (ei-tietoinen) vai­h­toe­htoinen lisään­tymis­strate­gia. Minä en näi­hin väit­teisi­in tietenkään usko, mut­ta biol­o­gista ihmisku­vaa pain­ot­ta­va ei voi niitä sivu­ut­taa ja sil­loin­han on “luon­non­ti­eteel­lis­es­ti” selitet­tävis­sä raiskausten yleisyys.”

  Tutk­i­jan tulee analysoi­da aihet­taan mah­dol­lisim­man objek­ti­ivis­es­ti, hanen tehta­vansa ei ole toimia tuo­ma­ri­na tai jonkin aate­su­un­nan edis­ta­jana. Eiko sinus­ta ole merkit­tavaa, etta sek­suaalises­sa vaki­val­las­sa tek­i­jana on aina mies? Eiko se sinus­ta viit­taa siihen, etta taustal­la on nimeno­maan biologi­nen seli­tys? Enta mita tapah­tuu muiden kadel­lis­ten kesku­udessa, esi­in­tyyko raiskauk­sia, raiskaa­vatko urokset naarai­ta vai naaraat uroksia?

  Ei sek­suaalisen vaki­val­lan biol­o­gis­ten taus­to­jen analysoimi­nen tee raiskauk­sista yhtaan sen hyvaksyttavampia.

 121. Az, älä esitä. Kuten olen jo lukuisia ker­to­ja toden­nut, että se, mis­tä ne luvut tule­vat on itses­tään selvyys. Se, ettet sinä suos­tu tätä ymmärtämään ei ole argu­ment­ti. Lisäk­si väit­teesi, ettei vas­tauk­sia ole eritel­ty on val­he. Luku 46000 on eritel­ty juuri siinä ennen julkaise­mat­tomas­sa taulukos­sa 15. ( http://www.optula.om.fi/uploads/711qqdnkm11zu9.pdf )

  Taulukon alako­hdas­sa 2. on eritel­ty se luku 15000. Kukin eritel­ty koh­ta on vas­taus yhteen kysymyk­seen. Lisäk­si tode­taan: “Taulukon luku­ja ei voi laskea yhteen, kos­ka sama nainen on voin­ut kokea sek­suaal­ista väki­val­taa useis­sa taulukois­sa esite­tyis­sä luokissa.” Luvut 15000/46000 las­ke­taan (taas ker­ran) niiden perus­teel­la kuin­ka moni on vas­tan­nut vähin­tään yhteen kolmesta/yhdeksästä kysymyk­ses­tä kyllä.
  Asia on päivänselvä.

  Ville: “Kyseisen tutkimuk­sen suuri heikkous on, etta se ei anna yksiselit­teista kuvaa siita, kuin­ka moni nainen joutuu raiskauk­sen uhrik­si vuodessa ja koko ela­mansa aikana. Nama oli­si­vat kaikkein keskeisim­mat luvut min­un mielestani.” Juuri nämä luvuthan annetaan… 

  Huo­maute­taan nyt tähän vielä se, että koko elämän ja edel­lisen vuo­den luku­jen “epä­suh­ta” voi selit­tyä osaltaan pait­si uhrikoke­musten kasautu­misel­la myös sil­lä, että riko­suhritutkimuk­sis­sa yleis­es­ti näkyy ilmiö, että edel­lisen vuo­den koke­muk­set muis­te­taan parem­min kuin koko elämän. Lisäk­si on mah­dol­lista, mut­ta toteen näyt­tämätön­tä, että raiskausten määrä on huo­mat­tavasti kasvanut.

  Minä en ole sanonut, etten hyväksy eräi­den oma­l­la alal­laankin mar­gin­aal­is­ten biol­o­gistien esit­tämiä näke­myk­siä vaan etten usko niihin, kos­ka ne vain esit­tävät kansanusko­muk­sen, jon­ka mukaan raiskaa­jat ovat sek­suaalisen puut­teen tai uhrin käyt­täy­tymisen vuok­si hillintän­sä menet­täviä miehiä. 

  Syitä epäuskoon on monia:
  Ensin­näkin tuomit­tu­ja raiskaa­jia tutkit­taes­sa moti­iviksi sek­su­ualisen nautinnon/tyydytksen on main­in­nut vain noin 10%. Toisek­si mon­et uhrit ker­to­vat, että raiskaa­jal­la on ollut ongelmia erek­tion ja/tai laukeamisen kanssa. Kol­man­nek­si het­erosek­suaaliset miehet raiskaavat/seksuaalisesti häpäi­sevät myös toisia miehiä ja etenkin vihol­lisia. Abu Ghraib osoit­ti, ettei vihol­lis­ten häpäisy ole vieras­ta naisillekaan. Neljän­nek­si sar­jaraiskaa­jis­sakin on parisuh­teessa eläviä miehiä. Viiden­nek­si biol­o­gistien tuo­tok­sis­sa on pain­ot­tunut ja pain­ot­tuu hyvin usein sel­l­aiset ide­olo­giat kuin sek­sis­mi ja rasis­mi. Se, että jotain tieteel­listä tulosta väitetään luon­non­ti­eteel­lisek­si tulkin­naksi ei sitä ole, jos sitä ei ole saavutet­tu luon­non­ti­eteel­lisin menetelmin. Hyvin usein­han nämä biol­o­gis­tiset tutkimuk­set ovat keskimääräistä huonom­paa ihmistiedet­tä tai jopa silkkaa pseudotiedettä.

  Raiskaus on yleen­sä väki­val­tarikos, jos­sa käytetään sek­siä aseena, kos­ka se on tehokas keino vaikut­taa ihmisen sisim­pään eli mieleen. Kyse on tietysti myös hyvin tehokkaas­ta alistuskeinosta.

 122. Kohdas­sa 23. kysytään: “Seu­raavas­sa luet­telemme eräitä sukupuolisen häirin­nän ja ahdis­telun muo­to­ja. Onko 15 vuot­ta täytet­tyäsi joku tut­tu tai
  tun­tem­aton mies (ei kuitenkaan nykyi­nen avio- tai avopuoliso):”

  Kohdas­sa 71. kysytään: “Kysymme vielä hie­man tarkem­min eräistä sek­suaalisen väki­val­lan muodoista. Onko enti­nen avio- tai avopuolisosi:”

  Nämä ovat päällekkäisiä. Molem­pi­in voi vas­ta­ta kyl­lä samas­ta teosta, joka on tapah­tunut edel­lisen 12 kk aikana. Päällekkäisyyk­siä on muitakin. Tuos­sa taulukos­sa jon­ka jälleen linkität EI eritel­lä näitä kohtia 23, 71 jne. vas­taus­jakau­m­i­neen. EIKÄ siinä eritel­lä vas­taamista ainakin yhteen näistä kohdista, vaan siinä päin­vas­toin tode­taan, ettei luku­ja voi laskea yhteen. 

  Siinä on taulukko, jos­sa on koh­dat 1. 2. ja 3. eikä tietoa siitä, miten ne on yhteen las­ket­tu näi­den eri kyse­lyko­h­tien (23, 27, 71 jne) vastauksista. 

  Tämä on fak­ta, jota joko et ymmär­rä, tai jon­ka halu­at vääristää. En ymmär­rä miksi.

  Ennen alku­peräisen kyse­lyn vas­taus­jakau­mia, Honkatukian ja Kain­u­laisen “tutkimuk­sel­la” on hyvin vähäi­nen todistusarvo.

  Nyt var­masti vas­taat, että vääris­te­len taas, vaik­ka siteer­aan vain näitä kyse­lykaavakkei­ta ja tutkimuk­sia, mut­ta kiitän kuitenkin keskustelus­ta ja yritän ymmärtää kan­taasi vaik­ka se vaikeaa on.

 123. Hyvä on, myön­netään: sinä et vääris­tele vaan et ymmär­rä luke­maasi tai et jak­sa lukea koko kysymyspakettia. 

  Se sek­suaal­ista ahdis­telua ja häir­in­tää kar­toit­ta­va kysymys ei kar­toi­ta sek­suaal­ista väki­val­taa, joten ne eivät ole päällekkäisiä.

  Sek­suaal­ista väki­val­taa kar­toit­ta­vat kysymyk­set 27, 62 ja 71, joiden alako­h­dat muo­dosta­vat sen taulukon 15 erit­te­lyn. Kysymyk­set eivät mene päällekkäin.

  Saas nähdä löy­tyykö miestä myön­tää erheensä…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.