Halla-aho ja vihreitä äänestäneiden raiskaaminen

Jeja-Pek­ka Roos pyy­si täl­lä blo­gil­la minua mukaan tut­kin­ta­pyyn­töön toh­to­ri Hal­la-ahoa vas­taan. En pitä­nyt sitä aiheel­li­se­na, enkä pidä aiheel­li­se­na myös­kään sitä, jos Vih­reät nai­set teke­vät riko­sil­moi­tuk­sen hänen kir­joi­tuk­ses­taan vuo­del­ta 2006, joka kuu­lui näin:

Rais­kauk­set tule­vat joka tapauk­ses­sa lisään­ty­mään. Kos­ka näin ollen yhä useam­pi nai­nen tulee joka tapauk­ses­sa rais­ka­tuk­si, toi­von har­taas­ti, että uhrin­sa sat­tu­man­va­rai­ses­ti valit­se­vien saa­lis­ta­jien kyn­siin jäi­si­vät oikeat nai­sih­mi­set. Viher­va­sem­mis­to­lai­set maa­il­man­pa­ran­ta­jat ja hei­dän äänes­tä­jän­sä. Mie­luum­minhe kuin joku muu. Hei­hin ei tehoa mikään muu kuin se, että moni­kult­tuu­ri osuu omaan nilkkaan.”

Vaik­ka en kan­na­ta riko­sil­moi­tus­ta, pidän hyvä­nä, että tämä kir­joi­tus saa jul­ki­suut­ta, kos­ka äänes­tä­jien on hyvä tie­tää, miten polii­ti­kot ajat­te­le­vat. Täs­sä suh­tees­sa Vih­rei­den nais­ten tavoi­te on jo toteutunut.

Hal­la-aho selit­tää omal­la blo­gil­laan tätä niin, että hän ei ylly­tä ketään rais­kaa­maan eikä pidä rais­kauk­sia toi­vot­ta­va­na, mut­ta ehdol­la, että rais­kaus­ten mää­rä on kiin­teä, oli­si oikeu­den­mu­kai­sem­paa, että ne kah­dis­tui­si­vat nii­hin, jot­ka ovat rais­kauk­set aiheut­ta­neet äänes­tä­mäl­lä vihreitä.

Ote­taan­pas ensin osa sitaa­tis­ta uudes­taan: “Hei­hin ei tehoa mikään muu kuin se, että moni­kult­tuu­ri osuu omaan nilk­kaan.” Tämä ei ole minus­ta sopusoin­nus­sa Hal­la-ahon seli­tyk­sen kanssa.

On sanot­tu, että tämä teks­ti on ollut tie­dos­sa jo kau­an, ja sik­si toi­miin ryh­ty­mi­nen nyt ei ole perus­tel­tua. Samal­la logii­kal­la Timo Soi­ni ja perus­suo­ma­lai­set ovat vas­tuus­sa täs­tä­kin hen­gen­tuot­tees­ta, kos­ka ovat otta­neet Hal­la-ahon ehdok­kaak­si tie­toi­si­na hänen kirjoituksistaan.

Hal­la-ahon logiik­ka menee siis niin, että

1) Jos äänes­tää vih­rei­tä, on syyl­li­nen sii­hen, että Suo­meen tulee ulkomaalaisia;

2) Ulko­maa­lai­set ovat rais­kaa­jia, tai aina­kin monet heis­tä ovat;

3) Kos­ka ulko­maa­lai­set joka tapauk­ses­sa syyl­lis­ty­vät rais­kauk­siin, hei­dän pitäi­si vali­ta uhreik­seen vih­rei­den äänestäjiä.

Alku­pe­räi­ses­sä teks­tis­sä oikeu­den­mu­kai­sim­pa­na koh­tee­na rais­kauk­sel­le oli mai­nit­tu kan­san­edus­ta­ja Rosa Meri­läi­nen, mut­ta tämän koh­dan Hal­la-aho sii­vo­si pois. Kan­san­edus­ta­jan valit­se­mi­nen koh­teek­si hänen vir­ka­toi­mien­sa takia on omal­la taval­laan ongel­mal­li­nen asia.

Muut­to­lii­ke, sekä maan sisäi­nen että eri­tyi­ses­ti maas­ta toi­seen tapah­tu­va tuot­taa sosi­aa­lis­ta juu­ret­to­muut­ta. Poh­jan­maan alun­pe­rin ruot­sin­kie­li­sis­sä ran­nik­ko­kau­pun­geis­sa muu­al­ta tul­lut suo­men­kie­li­nen väes­tö syyl­lis­tyy huo­mat­ta­vas­ti useam­min rikok­siin kuin ruot­sin­kie­li­nen kan­ta­väes­tö. Ja muis­tat­te­han vie­lä 1970-luvul­ta otsi­kot ruot­sa­lais­leh­dis­sä: “En fin­ne igen!”

Maa­han­muut­ta­jien kes­kuu­des­sa on rikok­siin syyl­lis­ty­viä enem­män kuin muis­sa ja jou­kos­sa on myös rais­kaa­jia. Tämä on ongel­ma, jos­ta kes­kus­te­lua ei pidä jät­tää hal­la-aho­lais­ten yksinoikeudeksi.

On kah­del­la taval­la ikä­vä asia, että maa­han­muut­ta­jien kes­kuu­des­sa on rais­kauk­siin syyllistyviä:

1) on ikä­vää, että jot­kut jou­tu­vat raiskatuiksi

2) on ikä­vää, että viat­to­mat ulko­maa­lai­set tule­vat lei­ma­tuik­si poten­ti­aa­li­sik­si raiskaajiksi.

Oli­si hyvä saa­da rais­kaa­jat kiin­ni ja oli­si hyvä, että nämä tie­täi­si­vät, että tule­vat aina jää­mään kiin­ni. Eri­tyi­ses­ti syyl­lis­ten kiin­ni­jää­mis­tä on syy­tä toi­voa nii­den ulko­maa­lai­sen näköis­ten, jot­ka eivät ole aja­tel­leet ketään rais­ka­ta ja jou­tu­vat nyt syyt­tään leimatuiksi.

Niin­pä teen ehdo­tuk­sen, jos­ta tie­dän, ettei­vät kaik­ki pidä.

Lop­puun vie­dys­tä rais­kauk­ses­ta jää gee­ni­jäl­ki, jos­ta teki­jä sel­vi­ää vuo­ren­var­mas­ti. Ehdo­tan, että kai­kil­ta maa­han­muut­ta­jil­ta ote­taan gee­ni­tes­ti. Tämä louk­kaa hei­dän ihmi­soi­keuk­si­aan, ja sitä voi pitää rasis­ti­se­na, kos­ka kan­ta­väes­töl­tä ei samaa rekis­te­riä ote­ta, mut­ta vas­taa­vas­ti nyt syyt­tö­mä­nä lei­ma­tut pää­se­vät täs­tä lei­mas­taan. Jos oli­sin itse maa­han­muut­ta­ja, kat­soi­sin tämän paran­ta­van tilannettani.

Rais­kaa­jat jäi­si­vät aina kiin­ni — siis jos ovat ulko­maa­lai­sia — ja sik­si ulko­maa­lais­ten teke­mät rais­kauk­set lop­pui­si­vat ja hal­la-aho­lai­sil­ta meni­si hei­dän tun­tei­siin vetoa­vin argumenttinsa.

(Jos gee­ni­tes­ti otet­tai­siin myös kai­kil­ta syn­ty­pe­räi­sil­tä suo­ma­lai­sil­ta, rais­kauk­set sel­viäi­si­vät aina.)

223 thoughts on “Halla-aho ja vihreitä äänestäneiden raiskaaminen”

 1. Äkki­sel­tään kannatan:

  Onko tär­keäm­pää suo­jel­la rais­kauk­seen syyl­lis­ty­vän maa­han­muut­ta­jan tasa-arvoa koti­mai­siin rais­kaa­jin näh­den kuin rais­kauk­sen uhrin ja aiheet­to­mas­ti ihon­vä­rin perus­teel­la rais­kauk­ses­ta epäil­lyn tai syy­te­tyn turvaa?

  Lisäi­sin gee­ni­tes­tin otet­ta­vak­si myös kan­ta­väes­tön rais­kauk­ses­ta epäil­lyil­le ja sii­tä tuomituille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Gee­ni­tes­tit eivät pal­jon auta, kun 90 pro­sent­tia rais­kauk­sis­ta on sana sanaa vas­taan ‑tyyp­pi­siä.

  Yhdyn­tä on tapah­tu­nut ja kum­pi­kaan osa­puo­li ei sitä kiis­tä. Eri­mie­li­syyt­tä on vain samanmielisyydestä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Minua on ihme­tyt­tä­nyt mis­tä ihmees­tä Hal­la-aho haas­tet­tai­siin oikeu­teen? Pahois­ta puheis­ta? Käsit­tääk­se­ni “viher­va­sem­mis­to­lai­set maa­il­man­pa­ran­ta­jat ja hei­dän äänes­tä­jän­sä” ei ole sel­lai­nen kan­san­ryh­mä jota vas­taan voi­si kii­hot­taa. Kir­joi­tuk­ses­sa oli mai­nit­tu muu­ta­ma polii­tik­ko, mut­ta se oikeus­ju­tul­la uhkail­lut nais­jär­jes­tö voi tus­kin nos­taa jut­tua hei­dän puolestaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Aika roh­kea mie­li­pi­de noin vih­rei­den pii­ris­tä, jos­sa esim. bio­met­ri­siä pas­se­ja + DNA:n / sor­men­jäl­kien käyt­tö sii­nä yhtey­des­sä on aika lail­la vastustettu.

  Gee­ni­tes­tin otta­mi­ses­ta olen samaa mieltä.

  Sit­ten pitäi­si vie­lä estää tois­tu­vas­ti rais­kauk­siin syyl­lis­ty­nei­den teot …

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Käsit­tääk­se­ni Rosa Meri­läi­nen oli mai­nit­tu vie­ras­kir­jas­sa ei niin­kään alku­pe­räi­ses­sä tekstissä.

  Mut­ta olen iloi­nen että oikeat­kin polii­ti­kot alka­vat pik­ku hil­jaa puhua täs­tä asias­ta ja sii­tä on kyl­lä kii­tet­tä­vä Hal­la-ahoa. Vie­lä kun sai­si eri puo­lueil­ta tie­tää vas­tauk­sia eri­lai­siin kysy­myk­siin kuten vaik­ka seuraaviin:

  Mikä mei­dän maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa on niin eri­lais­ta että saman­lai­sia ghet­to­ja ei syn­ny Suo­meen kuten muis­sa mais­sa esi­mer­kik­si vaik­ka Ruot­sin Rosengård.

  Mik­si maa­han­muut­ta­jia tar­vi­taan lisää vaik­ka hei­dän työt­tö­myys pro­sent­tin­sa ovat nyt jo hur­jan pal­jon kor­keam­mat kuin kan­ta­väes­töl­lä? Eikö hei­dän pitäi­si olla työl­lis­tet­ty­jä jos työ­voi­ma pula on se ylei­sin syy mikä ker­ro­taan kun perus­tel­laan mik­si maa­han­muut­toa pitää lisätä?

  Mik­si muut poh­jois­maat näyt­tä­vät toi­mi­van päin vas­toin kuin Suo­mi ja tiu­ken­ta­vat maa­han­muut­to poli­tiik­kaan­sa? Mitä se ker­too meille?

  Tun­nus­tan että olen luke­nut Hal­la-ahon blo­kia pal­jon ja että se on vai­kut­ta­nut pal­jon ja herät­tä­nyt kysy­myk­siä. Minua ärsyt­tää se että kukaan ei halua antaa vas­tauk­sia vaik­ka minun kui­ten­kin pitäi­si äänes­tää uskol­li­ses­ti “oikea­ta” puoluetta.

  Lopuk­si kan­na­tan kyl­lä ehdo­tus­ta gee­ni-pan­kis­ta juu­ri jo sen takia että rais­kauk­set saa­tai­siin sel­vi­tet­tyä pal­jon parem­min, mikä kyl­lä pitäi­si koh­dis­tua kaik­kiin eikä vain maahanmuuttajiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Tuol­lai­nen gee­ni­tes­ti voi­tai­siin ottaa mai­nios­ti aivan kai­kil­ta ihmi­sil­tä, rekis­te­rin käyt­tö vain rajat­tai­siin var­si­nai­siin rikok­siin eikä miten sen nyt sanoi­sin, rikok­siin joi­den perus­teel­la media voi erot­taa minis­te­rin. Nii­den tut­kim­seen riit­täi­si edel­len­kin vas­ta­puo­len teks­ta­rit ja nais­ten ylei­nen mie­li­pi­de ym. “näyt­tö”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Mik­si maa­han­muut­ta­jia tar­vi­taan lisää vaik­ka hei­dän työt­tö­myys pro­sent­tin­sa ovat nyt jo hur­jan pal­jon kor­keam­mat kuin kan­ta­väes­töl­lä? Eikö hei­dän pitäi­si olla työl­lis­tet­ty­jä jos työ­voi­ma pula on se ylei­sin syy mikä ker­ro­taan kun perus­tel­laan mik­si maa­han­muut­toa pitää lisätä?

  On häm­men­tä­vää, että näin help­poa kysy­mys­tä ihme­tel­lään “asian­tun­te­vis­sa” pii­reis­sä. Jot­ta tei­kä­läi­sil­lä säi­lyi­si jän­ni­tys elä­mäs­sä, en ker­ro vas­taus­ta mut­ta annan vih­jeen: Kun ihmet­te­let­te mik­si tar­vi­taan maa­han­muu­ta­jia ja työl­lis­ty­vät­kö he, tutus­tu­kaa Ruot­sin his­to­ri­aan 1960–70-luvulla. Arva­ta­kaa, oli­si­ko Ruot­si vau­ras­tu­nut sel­lais­ta vauh­tia ilman suo­ma­lai­sia tai mikä oli suo­ma­lais­ten työttömyysprosentti. 

  Mik­si muut poh­jois­maat näyt­tä­vät toi­mi­van päin vas­toin kuin Suo­mi ja tiu­ken­ta­vat maa­han­muut­to poli­tiik­kaan­sa? Mitä se ker­too meille?

  Muis­sa Poh­jois­mais­sa työ­voi­ma­pu­la iskee hiu­kan myö­hem­min (kuten muu­al­la­kin Län­si-Euroo­pas­sa) ja hiu­kan lie­vem­pä­nä. Tämä on onnen­pot­ku suo­ma­lai­sil­le, kun­han ehdi­tään poi­mia par­haat pääl­tä ennen kuin muut ehtivät. ’

  No joo, toi­vea­jat­te­lua­han toi kai on; aika har­va “par­hais­ta” tyy­tyy Suo­meen, jos ei sit­ten kek­si­tä jotain todel­la raflaa­vaa, kun­non vero­hel­po­tuk­set vaik­ka ja ilmai­nen loma­mat­ka kotiin ker­ran vuo­des­sa. Noh, ehkei ne sit­ten­kään tän­ne tulisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Logii­kas­sa­si on vir­he: Hal­la-aho ei sano, että maa­han­muut­ta­jien pitäi­si rais­ka­ta. Hal­la-ahon omin sanoin: “Esi­tän teks­tis­sä toi­veen kos­kien asi­aa, johon minul­la ei ole mitään mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa. On sel­vää, että mikään laki ei estä minua toi­vo­mas­ta vaik­ka ydin­so­taa, kun­han en ryh­dy sel­lai­sen syt­ty­mis­tä edis­tä­mään tai ylly­tä ketään muu­ta edis­tä­mään sitä.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Tämä “ulko­maa­lai­set rais­kaa”- idea on ihan ank­ka. Kat­so­kaa nii­tä @$%&-tilastoja. Ihan sil­lain niin­kuin oikeasti. 

  Hel­sin­gis­sä, jos­ta Hal­lis on niin kau­hean huo­lis­saan, tapah­tuu neli­sen­kym­men­tä rais­kaus­ta vuo­des­sa. Näis­tä noin puo­let on ulko­maa­lais­ten teke­miä. Luku on suu­ri ja ulko­maa­lai­set teke­vät väes­tö­mää­rään suh­teu­tet­tu­na näi­den tilas­to­jen valos­sa monin­ker­tai­ses­ti enem­män rais­kauk­sia kuin Suomalaiset.

  Mut­ta kat­so­kaa nii­tä luku­ja: n. 20 rais­kaus­ta vuo­des­sa. Jos ote­taan huo­mioon se, että yksit­täi­nen sar­ja­rais­kaa­ja las­ke­taan tilas­tois­sa useam­paan ker­taan, niin kak­si (2) mies­tä, jot­ka teke­vät kum­pi­kin vii­si (5) rais­kaus­ta, riit­tää aiheut­ta­maan koko tämän tilas­tol­li­sen anomalian.

  Tot­ta­kai jokai­nen rikos on “lii­kaa”, mut­ta ulko­maa­lai­sia on Hel­sin­gis­sä noin 50000. Vähän suh­teel­li­suu­den­ta­jua toi­voi­sin peliin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Samaa miel­tä Eli­nan kans­sa. Kai tuo ns. pus­ka­rais­kaus­ten sel­vit­tä­mis­tä hel­pot­tai­si, mut­ta nii­tä sat­tuu kai aika vähän? Se ihmi­soi­keuk­sien louk­kaa­mi­nen on aika koh­tuu­ton hin­ta sii­tä. No en kyl­lä yhtään epäi­le ettei­kö täl­le gee­ni­re­kis­te­ril­le ja sen pal­jon Oden ehdot­ta­maa laa­jem­mal­le­kin käy­töl­le löy­tyi­si kan­na­tus­ta. Vähän täl­lais­ta osa­sin odot­taa­kin kun net­ti­sen­suu­ril­le­kin saa­tiin avat­tua ovet sek­si­ri­kol­li­suu­del­la rat­sas­taen, mut­ta odo­tin sitä enem­män jol­tain demaritädiltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Kii­tän Tie­de­mies­tä suh­teel­li­suu­den­ta­jun tuo­mi­ses­ta tähän keskusteluun. 

  Minun point­ti­ni ei ollut, että itse rais­kauson­gel­ma oli­si sen suu­rem­pi kuin vaik­ka­pa ulko­puo­li­sil­le aiheut­va ris­ki päin punais­ta valoa aja­vis­ta autoi­li­jois­ta, vaan että sen tuo­ma pel­ko on mer­kit­tä­vä asia; vähän samal­la taval­la, kun Poh­jois-Kar­ja­las­sa ei uskal­le­ta lähet­tää lap­sia kou­luun, jos pitä­jäs­sä on näh­ty susi, vaik­ka tilas­to­jen valos­sa oli­si pal­jon perus­tel­lum­paa pitää lap­set koto­na, jos on näh­ty vapaa­na liik­ku­va auto. 

  Ongel­ma on pelos­sa ja pelos­ta joh­tu­vas­sa syrjinnässä. 

  Eli­na on oikeas­sa, että rais­kaus­ta­pauk­sis­ta val­tao­sa on sel­lai­sia, että teki­jä on tie­dos­sa, mut­ta yhdyn­nän vapaa­eh­toi­suu­des­ta ei olla ihan samaa miel­tä. Minä tar­koi­tin näi­tä nais­ten pel­kää­miä pus­ka­rais­kauk­sia, joi­ta ei ole vuo­des­sa mon­ta, mut­ta jot­ka luo­vat pelon ilma­pii­riä ja jot­ka toi­mi­vat rasis­tien emo­tio­naa­li­se­na propaganda-alustana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Soi­nin­vaa­ran har­joit­ta­ma toi­min­ta — siis loo­gi­nen ajat­te­lu — on aina ilah­dut­ta­va kirk­kau­den saa­ri kai­ken tun­ne­poh­jai­sen vaah­toa­mi­sen kes­kel­lä, vaik­kei hänen kans­saan samaa miel­tä aina olisikaan.

  Gee­ni­re­kis­te­ri­ky­sy­mys on mie­len­kiin­toi­nen. Mit­kä oli­si­vat hyö­dyt ja hai­tat, jos sel­lai­nen perus­tet­tai­siin ja sii­hen sisäl­ly­tet­täi­siin vaik­ka­pa kaik­ki suo­ma­lai­set? Toki aja­tus tuo mie­leen dys­to­pi­sia näky­jä peri­män vai­ku­tuk­ses­ta työn­ha­kuun ynnä muu­hun vas­taa­vaan (asi­aa käsi­tel­lään mm. elo­ku­vas­sa Gat­taca), mut­ta toi­saal­ta väki­val­ta- ja sek­su­aa­li­ri­kol­li­set jäi­si­vät kiin­ni nopeas­ti, mikä sääs­täi­si mon­ta ihmis­tä kärsimyksiltä.

  Kysy­mys kuu­luu­kin: Jos gee­ni­re­kis­te­ri oli­si mah­dol­lis­ta toteut­taa niin, että vää­rin­käy­tök­set teh­täi­siin mah­dot­to­mak­si, oli­si­ko sitä jär­ke­vää vas­tus­taa vain tunnepohjalta?

  Toi­nen kysy­mys kuu­luu: Eikö gee­ni­re­kis­te­riä oli­si todel­la­kaan mah­dol­lis­ta toteut­taa niin, että vää­rin­käy­tök­set teh­täi­siin mah­dot­to­mak­si? Jo nyt on peri­aat­tees­sa mah­dol­lis­ta kerä­tä ihmi­ses­tä monen­lais­ta infor­maa­tio­ta esi­mer­kik­si net­ti­käyt­täy­ty­mi­sen ja kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la. Oli­si­ko gee­ni­pe­ri­mäs­sä mitään sen eri­koi­sem­paa salat­ta­vaa kuin ihmi­sen tie­toi­sis­sa valin­nois­sa? Jos vai­no­har­hai­sek­si ryh­dy­tään, meis­tä on jo nyt mah­dol­lis­ta kerä­tä gee­ni­pe­ri­mään liit­ty­vää tie­toa, kun esi­mer­kik­si ote­taan verikokeita.

  Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta on yleen­sä­kin syy­tä kes­kus­tel­la enem­män ja ilman dog­maat­ti­suu­den kan­gis­ta­vaa sapluu­naa. Kyse on nimit­täin ihmi­sis­tä ja hei­dän elä­mäs­tään, joi­ta ei auta ryh­tyä ajat­te­le­mat­ta mes­ta­roi­maan sen enem­pää idea­lis­min kuin pel­ko­ti­lo­jen­kaan nimissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Se gee­ni­tie­to, jota käy­te­tään ihmis­ten tun­nis­ta­mi­seen, kerä­tään sel­lai­sis­ta gee­ni­pät­kis­tä, joil­la ei ole mitään tun­net­tua vai­ku­tus­ta yksi­lön omi­nai­suuk­siin. Kyse on, tai usko­taan ole­van, täy­sin tur­his­ta pät­kis­tä ihmi­sen peri­mää. Sitä ei siis voi käyt­tää työn­hauis­sa haki­joi­den luo­kit­te­luun eikä sii­tä näe perin­nöl­li­siä sairauksia.

  Kyse on sii­tä, haluam­me­ko sor­men­jäl­ki­re­kis­te­riä luo­tet­ta­vam­man auto­maat­ti­sen tun­nis­tus­jär­jes­tel­män, jos­sa rikol­li­nen jää kiin­ni aina, kun on jät­tä­nyt rikos­pai­kal­le vaik­ka pääs­tä pudon­nut­ta hil­set­tä. Ros­vot jää­vät kiin­ni, mut­ta hir­mu­hal­lit­si­jal­le auke­nee koko­naan uusia mah­dol­li­suuk­sia kont­rol­loi­da alaisiaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Surul­lis­ta, surul­lis­ta. Täs­sä asias­sa taas ker­ran häm­mäs­tyk­sek­se­ni huo­maan, että ns. ‘taan­tu­muk­sel­li­nen’ USA on täs­sä asias­sa mei­tä valo­vuo­sia edel­lä. Oba­ma pre­si­dent­ti­nä. Asun kau­pun­gis­sa, jos­sa on pal­jon maaa­han­muu­ta­jia, lap­se­ni päi­vä­ko­dis­sa suu­rin osa. Olen aivan var­ma, ettei lap­se­ni voi­si kos­kaan käyt­tää tuol­lais­ta kiel­tä maa­han­muut­ta­jis­ta kuin iso osa tämän pals­tan kir­joit­ta­jis­ta (puhu­mat­ta­kaan Hal­la-Ahos­ta). Aika kai­ken muut­taa voi. Mut­ta se vali­tet­ta­vas­ti vaa­tii yhden suku­pol­ven, vähin­tään. Suo­mi elää täs­sä asias­sa vie­lä USA:n 60-lukua. Ymmär­rän Osmon näkö­kan­nan tes­tien suh­teen mut­ta en voi sitä hyväk­syä. Tai sit­ten tes­tit kai­kil­ta. Isom­pi kysy­mys on, mikä on ongel­ma? Maa­han­mut­to vai se, että joil­la­kin pitää olla ryh­mä, ryh­miä, joi­hin koh­dis­taa se häpeä ja avut­to­muus, ettei ole pär­jän­nyt omas­sa elä­mäs­sään. Lisää kon­kre­ti­aa: Timo Soi­nin pitäi­si ottaa kan­taa ja ilmais­ta puo­len­sa Hal­la-Ahon lausu­miin. Rau­kat jät­tää vas­taa­mat­ta teois­taan. Ehdok­kaak­si hyväk­sy­mi­nen on teko, jos­ta Soi­ni vastaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Viher­va­sem­mis­tol­le ei jos­ta­kin syys­tä sovi, että rais­kauk­seen syyl­lis­ty­nyt maa­ha­muut­ta­ja palau­tet­tai­siin läh­tö­maa­han. Jos näi­tä kar­ko­tuk­sia tuli­si Hel­sin­gis­tä vain 2 per vuo­si, kysees­sä ei oli­si kovin­kaan mit­ta­va ongel­ma. Tosin aina­kin itse olen ymmär­tä­nyt, että Kai­sa­nie­men puis­tos­sa teh­dään jen­gi­rais­kauk­sia, jos­sa puo­len­kym­men­tä maa­han­muut­ta­jaa rais­kaa yhden suo­ma­lai­sen tei­ni­ty­tön. Tie­ten­kin nämä ovat vain yksit­täis­ta­pauk­sia, jois­ta ei pidä teh­dä yleistyksiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Gee­ni­tie­don tal­tee­no­tos­sa on ongel­man­sa. Vaik­ka sen vää­rin­käyt­tö ei TÄNÄ PÄIVÄNÄ näy­tä toden­nä­köi­sel­tä, mitä jos tule­vai­suu­des­sa suu­rem­mis­ta naa­pu­ri­mais­tam­me sano­taan nyt vaik­ka Ruot­si val­taa Suo­men, eikö gee­ni­tie­dol­la voi­si hel­pos­ti tode­ta esim. ket­kä ovat olleet läs­nä toi­si­na­jat­te­li­joi­den kokouksessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. [I]On häm­men­tä­vää, että näin help­poa kysy­mys­tä ihme­tel­lään “asian­tun­te­vis­sa” pii­reis­sä. Jot­ta tei­kä­läi­sil­lä säi­lyi­si jän­ni­tys elä­mäs­sä, en ker­ro vas­taus­ta mut­ta annan vih­jeen: Kun ihmet­te­let­te mik­si tar­vi­taan maa­han­muu­ta­jia ja työl­lis­ty­vät­kö he, tutus­tu­kaa Ruot­sin his­to­ri­aan 1960–70-luvulla. Arva­ta­kaa, oli­si­ko Ruot­si vau­ras­tu­nut sel­lais­ta vauh­tia ilman suo­ma­lai­sia tai mikä oli suo­ma­lais­ten työttömyysprosentti.[/I]

  En ole väit­tä­nyt itseä­ni asian­tun­ti­jak­si. Olen oikeas­ti kiin­nos­tu­nut. En kyl­lä ymmär­rä mik­si pitää piruil­la rehel­li­sen kysy­myk­sen edes­sä? Mitä siel­lä Ruot­sis­sa tapah­tui mikä on ver­rat­ta­vis­sa Suo­men nyky tilanteeseen?

  [I]Muissa Poh­jois­mais­sa työ­voi­ma­pu­la iskee hiu­kan myö­hem­min (kuten muu­al­la­kin Län­si-Euroo­pas­sa) ja hiu­kan lie­vem­pä­nä. Tämä on onnen­pot­ku suo­ma­lai­sil­le, kun­han ehdi­tään poi­mia par­haat pääl­tä ennen kuin muut ehtivät.[/I]

  Mik­sei työn­te­ki­jöi­tä tuo­da sil­loin kun työ­voi­ma­pu­la uhkaa, mik­si hei­tä pitää tuo­da nyt laman edel­lä? Mik­si koti­maan työt­tö­miä ei voi­da käyt­tää tämän työ­voi­ma­pu­lan rat­kai­se­mi­sek­si? [yleistys]Saattaa olla tyh­miä kysy­myk­siä mut­ta kun näis­tä asiois­ta ei yksin­ker­tai­ses­ti kukaan puhu yhtään mis­sään sil­ti minä tyh­mä haluai­sin tie­tää ja ymmärtää.[/yleistys]

  Osmo Soi­nin­vaa­ra on yksi niis­tä har­vois­ta jot­ka ovat aihet­ta edes jol­lain taval­la käsi­tel­leet, sik­si edel­li­set kysy­myk­set tän­ne ohja­sin. Olen pahoil­la­ni jos ne jota­ku­ta loukkaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Ahaa.

  Jos asi­aa loo­gi­ses­ti lähes­ty­tään, kiin­ni­jää­mi­sen ris­ki on jo nyky­ään mel­ko huo­mat­ta­va esi­mer­kik­si val­von­ta­ka­me­roi­den ansios­ta, ja mah­dol­li­set hir­mu­hal­lit­si­jat kek­si­vät kyl­lä kei­not val­voa kan­saa, kuten Itä-Sak­sas­sa kävi. Sitä pait­si vaik­ka pidät­täy­tyi­sim­me gee­ni­re­kis­te­ris­tä hir­mu­hal­lit­si­jan pelos­sa, val­taan nous­tu­aan hir­mu­hal­lit­si­ja joka tapauk­ses­sa perus­tai­si sel­lai­sen eikä edes kysyi­si, haluam­me­ko. Voi­sim­me siis perus­taa gee­ni­re­kis­te­rin jo nyt — pait­si jos maas­sam­me teh­dään pal­jon­kin sel­lai­sia rikok­sia, joi­den teki­jöi­tä emme jos­tain syys­tä halua polii­sin saa­van kiinni. 

  Loo­gi­ses­ti ottaen: Jos pel­kääm­me ja vas­tus­tam­me kuva­tun kal­tai­sen gee­ni­re­kis­te­rin käyt­töön­ot­toa, pitää mei­dän luo­pua myös sor­men­jäl­kien käy­tös­tä samoin perus­tein. Samoin kas­vo­jen tun­nis­ta­mi­nen val­von­ta­ka­me­ran tal­len­teen ja sil­min­nä­ki­jä­lausun­to­jen perus­teel­la pitää kiel­tää, kos­ka se rik­koo yksityisyyttämme.

  Nopeas­ti aja­tel­tu­na täs­sä tun­tui­si ole­van hävit­tä­vää vain niil­lä rikol­li­sil­la, jot­ka tapaa­vat jät­tää gee­ni­pe­ri­mään­sä rikos­pai­kal­le tai uhriinsa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Minus­ta on hyvä tie­tää mitä polii­ti­kot ajat­te­le­vat ja täs­sä Hal­la-Ahon teks­tis­sä ei ole mitään tuomittavaa.

  Hän ajat­te­lee, että har­joi­tet­tu poli­tiik­ka vähen­tää hyvin­voin­tia ja toi­voo, että tämä hyvin­voin­nin vähen­ty­mi­nen osuu niil­le, jot­ka ovat ede­saut­ta­neet tämän poli­tii­kan toteuttamista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Tie­de­mie­hel­le,

  Point­ti­si sii­tä, että 50000 ihmi­sen syyl­lis­tä­mi­nen muu­ta­man ihmi­sen tekos­ten perus­teel­la on suh­tee­ton­ta, on tie­ten­kin oikea, mut­ta myös täy­sin ilmi­sel­vä. Kuka täl­lai­sen “ulko­maa­lai­set rais­kaa” ‑näke­myk­sen on esittänyt?

  Mitä kuvai­le­maa­si tilas­tol­li­seen ano­ma­li­aan tulee, se on esiin­ty­nyt vuo­sit­tain aina­kin 2000-luvun ajan. Mitä ilmei­sim­min siis ano­ma­lian taka­na todel­la on jokin oikea ilmiö, jota voi­tai­siin tut­kia ja ymmär­tää — ja sitä kaut­ta ehkä estää. Vai­kut­taa kui­ten­kin sil­tä, että aihe on lii­an arka pengottavaksi.

  En tie­dä Hal­la-ahon motii­veis­ta, mut­ta kuin­ka vaka­va ongel­ma nuo teo­re­ti­soi­ma­si kak­si “yli­mää­räis­tä” sar­ja­rais­kaa­jaa Hel­sin­gin kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sa vuo­sit­tain sit­ten oli­si? Monet ovat val­miit rin­nas­ta­maan rais­kauk­sen rikok­se­na vaka­vuu­des­saan jopa tap­poon. En pys­ty sano­maan onko tuo mie­le­käs rin­nas­tus, mut­ta jos se on, oli­si tuo ilmiö­nä vaka­vuu­des­saan kou­lusur­mien veroi­nen ja vakavampikin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. En tun­ne DNA-tun­nis­tuk­sen tek­niik­ka, mut­ta olen anta­nut itsel­le­ni ker­toa että sor­men­jäl­ki­re­kis­te­reis­sä on se ongel­ma että vih­re­mah­dol­li­suus on yksi mil­joo­nas­ta, eli teo­rias­sa jos ver­tai­luai­neis­to on kym­me­nen mil­joo­naa ihmis­tä niin tulee kym­me­nen vas­taa­vuut­ta… Tämän takia sup­peam­pi rekis­te­ri joka sisäl­tää hen­ki­löi­tä jot­ka on kes­ki­mää­räis­tä toden­nä­köi­sem­piä rikol­li­sia on parem­paa dataa.

  Tie­de­mies sanoi sen mitä minun­kin on pitä­nyt sanoa, mut­ta en vaan jak­sa­nut kah­la­ta tilas­to­ja. Itse tör­mä­sin samaan asi­aan taan­noin lukies­sa­ni moraa­li­pa­niik­ki­sia vies­te­jä aihees­ta erään etni­sen ryh­män hälyyt­ty­vään suu­res­ta tai­pu­muk­ses­ta pro­sen­tu­aa­li­ses­ti rais­kaus­ri­kok­siin. No, kun alku­pe­räi­sen artik­ke­lin pro­sent­ti­lu­ku­ja vähän yhdis­te­li ko. vähem­mis­tön mää­rään Suo­mes­sa käteen jäi että ko. rais­kauk­sia oli tapah­ta­nut kysei­se­nä vuon­na kak­si kappaletta.

  Tämä on enem­män sään­tö kuin poik­keus mamu-ongel­ma tilas­to­jen käsit­te­lyn kans­sa, vali­taan abso­luut­ti­nen mää­rä, pro­sen­tu­aa­li­nen osuus, tai osuus suh­teu­tet­tu­na kan­ta­väes­töön, jne. ihan sen mukaan mikä kuu­los­taa raflaa­vim­mal­ta. Sano­taan nyt suo­raan, että rupean suh­tau­tu­maan itse­ään krii­ti­koik­si kut­su­vien tilas­toi­hin vaka­vas­ti heti kun he osoit­ti­vat jon­kin­lais­ta älyl­lis­tä nöy­ryyt­tä suh­tees­sa kysei­siin tilastoin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Eikös jotain tuol­lais­ta suun­ni­tel­la USA:ssa?

  Sinään­sä hyvä ehdo­tus kyl­lä. Itse lisäi­sin pari tar­ken­ta­vaa kohtaa:
  — Rekis­te­ri jäl­ki ei sai­si olla “ikui­nen”, eli jon­kin ajan kulues­sa 5–10vuotta se pois­tet­tai­siin rekis­te­ris­tä. Pait­si jos teki­jä syyl­lis­tyy rikok­siin niin pois­toai­ka rese­toi­tui­si takai­sin alku­pe­räi­seen 5–10vuoteen.
  — Laa­jen­ne­taan rekis­te­ri kos­ke­maan myös suo­ma­lai­sia seksuaali/väkivalta rikollisia.

  Sit­ten tämä kom­ment­ti tomp­pe­lil­ta mihin hän itsek­kin jo osit­tain vas­ta­si: “kun­han ehdi­tään poi­mia par­haat pääl­tä ennen kuin muut ehti­vät.”. Eli jos halu­taan “hyviä” työn­te­ki­jöi­tä ainoa tapa saa­da hei­tä on saa­da Suo­mi näyt­tä­mään sel­lai­sel­ta pai­kal­ta min­ne kan­nat­taa tul­la teke­mään töi­tä! Itse jos läh­ti­sin ulko­mail­le töi­hin en todel­la­kaan valit­si­si Ruot­sia tai edes Nor­jaa vaan Kana­dan tai USA:n, puh­taas­ti sii­tä syys­tä, että uskoi­sin saa­va­ni kysei­sis­sä mais­sa par­haan toi­meen­tu­lon ja koke­muk­ses­ta tie­dän että viih­tyi­sin kyseis­sä mais­sa ihan yhtä­hy­vin kun Suomessakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Ilmai­sin taan­noin tääl­lä toi­vee­ni sii­tä, että oli­sit­te Roo­sin kans­sa todel­la tart­tu­neet tähän uus­ra­sis­min ongel­maan. Olin ivaa täyn­nä, kos­ka uskoin ettei teis­tä kum­pi­kaan tajua, ettei täs­sä maas­sa nykyi­sen lain­sää­dän­nön puit­teis­sa ole käy­tän­nös­sä mitään teh­tä­vis­sä Hal­la-ahon kal­tai­sil­le oikeus­teit­se. Siis sii­tä­kään huo­li­mat­ta, että sokea­kin näkee hänen kii­hot­ta­van kan­san­ryh­mää vas­taan. Sitä tär­keäm­pä­nä pidän­kin, että rasis­tien itsen­sä sil­mis­sä enem­män kredibiliteettiä(enemmän kuin itu­hip­pi­ty­töt) omaa­vat osot­tai­si­vat, ettei hei­dän­kään oikeus­ta­jun­sa mukaan Hal­la-ahon tapa lei­ma­ta rasis­ti­ses­ti vähem­mis­tö­jä, ole täs­sä maas­sa hyväk­syt­tä­vää. Ilmei­ses­ti emme kui­ten­kaan elä vie­lä sitä aikaa, että val­koi­nen, yhteis­kun­nal­li­ses­ti kor­keas­sa ase­mas­sa ole­va hete­ro­mies pis­täi­si itsen­sä likoon rasis­min vähentämiseksi.
  No, se ettei vih­rei­den ”pää­i­deo­lo­gi” ase­ta omaa ase­maan­sa vaa­raan, ei sinän­sä tul­lut yllä­tyk­se­nä. Sen sijaan yhtä yllät­tä­vä­nä kuin lii­mas­ki­nin puu­ko­nis­ku selkään(eli ei niin kovin yllät­tä­vä­nä), tuli tämä: ”Ehdo­tan, että kai­kil­ta maa­han­muut­ta­jil­ta ote­taan gee­ni­tes­ti. Tämä louk­kaa hei­dän ihmi­soi­keuk­si­aan, ja sitä voi pitää rasis­ti­se­na, kos­ka kan­ta­väes­töl­tä ei samaa rekis­te­riä ote­ta, mut­ta vas­taa­vas­ti nyt syyt­tö­mä­nä lei­ma­tut pää­se­vät täs­tä lei­mas­taan. Jos oli­sin itse maa­han­muut­ta­ja, kat­soi­sin tämän paran­ta­van tilannettani.

  Rais­kaa­jat jäi­si­vät aina kiin­ni — siis jos ovat ulko­maa­lai­sia — ja sik­si ulko­maa­lais­ten teke­mät rais­kauk­set lop­pui­si­vat ja hal­la-aho­lai­sil­ta meni­si hei­dän tun­tei­siin vetoa­vin argumenttinsa.”

  Ilmei­ses­ti Soi­nin­vaa­ral­ta on nyt jää­nyt ymmär­tä­mät­tä, ettei rasis­teil­ta rasis­ti­ses­ti perus­tel­lut argu­men­tit tosi­asioi­den edes­sä kaa­du. Olen asu­nut täs­sä maas­sa 30-vuot­ta, toi­nen van­hem­mis­ta­ni on suo­ma­lai­nen, eikä minul­la käy­tän­nös­sä ole ollut mitään sitei­tä ulko­mail­le kos­kaan. Kuu­lun kui­ten­kin ryh­mään ”ulko­maa­lai­sel­ta näyt­tä­vät” ja täs­sä ihon­vä­ri­va­los­sa olen kuun­nel­lut koko ikä­ni näi­tä samo­ja rasis­tien itsee­ni­kin koh­dis­ta­mia vin­ku­noi­ta. Rais­kauk­set, raha, työttömyys/työpaikkojen vie­mi­nen, lais­kuus, rikok­set, perin­nöl­li­nen sitä, perin­nöl­li­nen tätä. Kaik­kia näi­tä ja lukui­sia mui­ta rasis­min kul­tai­sia argu­ment­te­ja on käy­tet­ty koko teol­lis­tu­mi­sen ajan län­si­mai­sis­sa yhteis­kun­nis­sa ihmi­soi­keuk­sien epä­ta­sa-arvoi­sen jaka­mi­sen perusteluina. 

  Soi­nin­vaa­ra­ko uskoo, että pol­ke­mal­la entis­tä enem­män rasis­min koh­tei­den ihmi­sar­voa, rasis­ti­sel­ta pro­pa­gan­dal­ta läh­ti­si kuin itses­tään poh­ja? Ei läh­de ja tämän tie­tää jokai­nen joka rasis­min his­to­rias­ta on viit­si­nyt opis­kel­la edes alkeet. Täs­sä maas­sa rasis­min tun­te­mus­ta on tur­ha odot­taa mur­to-osal­ta­kaan ihmi­siä, jot­ka kui­ten­kin mie­lel­lään esit­tä­vät jul­ki­ses­ti miten vähem­mis­tö­jen kul­loin­kin tuli­si tans­sah­del­la hei­dän oik­ku­jen­sa mukaisesti.

  Rasis­mi on otta­nut uuden suun­nan Suo­mes­sa. Tähän asti on edes kan­sa­lai­suu­den syn­tyes­sään saa­neet voi­neet elää illuusios­sa, ettei nau­ret­ta­vuuk­siin men­nyt mamu­po­le­miik­ki kos­ki­si hei­tä. Kulu­van vuo­den aika­na on kui­ten­kin polii­si alka­nut tar­kas­ta­maan tum­mai­hois­ten pape­rei­ta, rasis­tit ovat otta­neet mit­ta­van vaa­li­voi­ton, rasis­tis­ten rikos­ten mää­rä jat­ka­nut kas­vu­aan, nat­si­jär­jes­tö Sisu on mars­si­nut val­tuus­toi­hin ja Osmo Soi­nin­vaa­ra ehdot­te­lee blo­gis­saan gee­ni­kir­jas­ton luo­mis­ta mamuista. 

  Omal­ta osal­ta­ni voin ilmoit­taa, että jos gee­ni­tes­tit todel­la jos­kus pää­tet­täi­siin ottaa vain maa­han­muut­ta­jil­ta rasis­tien rais­kaus­pro­pa­gan­dan innoit­ta­ma­na, niin minul­ta sen saa vain kuol­lees­ta ruu­miis­ta, jos se vie­lä sii­nä vai­hees­sa otta­jia kiin­nos­taa. Gee­ni­tes­ti-idean isän toki yri­tän ensin ottaa mukaani.

  Kär­jis­tän tie­toi­ses­ti, jot­ta todel­la ymmär­täi­sit tul­lee­si esit­tä­neek­si maa­han­muut­ta­jien kaik­kein perus­ta­vim­man laa­tui­sen ihmi­soi­keu­den – tasa-arvoi­suu­den – pol­ke­mis­ta. Oikeus epäih­mis­mäi­seen elä­mään ei ole aina­kaan minul­le tasa-arvoa tär­keäm­pää. Sinä et tie­dä mitä miel­tä oli­sit asias­ta jos todel­la oli­sit mamu ja ymmär­täi­sit rasis­min syvim­män olemuksen!

  Olen aina äänes­tä­nyt Vih­rei­tä ja toi­mi­nut myös muu­ten puo­lu­een hyväk­si. Mikä­li Vih­reä liit­to ei sel­keäs­ti sanou­du irti soi­nin­vaa­ra­lai­sen gee­nia­seen käyt­tä­mi­ses­tä maa­han­muut­ta­jia vas­taan, vaih­dan puo­luet­ta nuk­ku­viin ja epä­ak­tii­vi­siin Soh­val­la Surkuttelijoihin.

  Oli­ko se Katai­nen joka lupa­si ettei minus­ta olla teke­mäs­sä B‑luokan kan­sa­lais­ta? Soi­nin­vaa­ran­ko saa sit­ten sijoit­taa kok­su­ja­kin oikeammalle?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Osmo:
  “Minun point­ti­ni ei ollut, että itse rais­kauson­gel­ma oli­si sen suu­rem­pi kuin vaik­ka­pa auto­jen ajo päin punais­ta valoa”

  Rais­kaus on siis noin suu­rin­piir­tein saman luo­kan jut­tu kuin punai­sia päin ajo. Kii­tok­sia täs­tä­kin sel­ven­nyk­ses­tä, tämä onkin yksi niis­tä syis­tä jon­ka takia pidän tänä päi­vä­nä vih­rei­tä yhte­nä suu­rim­mis­ta uhis­ta arjen turvallisuudelle.

  Tie­de­mies:
  “Mut­ta kat­so­kaa nii­tä luku­ja: n. 20 rais­kaus­ta vuo­des­sa. Jos ote­taan huo­mioon se, että yksit­täi­nen sar­ja­rais­kaa­ja las­ke­taan tilas­tois­sa useam­paan ker­taan, niin kak­si (2) mies­tä, jot­ka teke­vät kum­pi­kin vii­si (5) rais­kaus­ta, riit­tää aiheut­ta­maan koko tämän tilas­tol­li­sen anomalian.”

  Tyh­mem­pi toki luu­li­si että 2 mies­tä ker­taa 5 rais­kaus­ta tekee yhteen­sä vain kym­me­nen rais­kaus­ta mut­ta minä en ole­kaan tiedemies.

  Sen sijaan, ihan sil­lain niin­kun oikeas­ti, aika har­va nor­maa­li ihmi­nen (edes Hal­la-ahon äänes­tä­jä) väit­tää että “ulko­maa­lai­set rais­kaa” noin ylei­ses­ti ottaen. En ole aina­kaan leh­dis­tä luke­nut yhden­kään sak­sa­lai­sen nah­ka­housu­kaup­pi­aan tai rans­ka­lai­sen viik­sek­kään paton­ki­lei­pu­rin rais­kan­neen ketään vaan kyl­lä nuo epäil­lyt yl-lät-tä-vän (vai onko sit­ten­kään?) vah­vas­ti pai­not­tuu tuon­ne vähän vie­lä ene­mään… hm, väli­me­rel­li­seen suuntaan. 

  Oli­si­ko ihan mah­do­ton aja­tus että vaik­ka aloi­tet­tai­siin pas­sit­ta­mal­la ne kak­si (2) sar­ja­rais­kaa­jaa tuo­mioi­den­sa jäl­keen sin­ne mis­tä ovat tul­leet­kin, mikä kai lakien, ase­tus­ten ja maa­lais­jär­jen puit­teis­sa ei ole ihan koh­tuu­ton vaa­ti­mus. Pait­si tie­ten­kin vih­reil­le humanisteillemme.

  Suh­teel­li­suu­den­ta­jus­ta. Voin toki olla ihan eksyk­sis­sä, mut­ta kun vähän klik­kai­len tuol­ta Rikos­seu­raa­mus­vi­ras­ton kaut­ta tar­jo­tuis­ta tilas­tois­ta polii­sin tie­toon tul­lei­ta rikok­sia tyy­pil­tään “232 Rais­kaus, tör­keä rais­kaus, pakot­ta­mi­nen suku­puo­liyh­tey­teen 20:1–3 ” Hel­sin­gin tie­to­ja, niin:

  Tam­mi-maa­lis­kuu 27
  Huh­ti-kesä­kuu 34
  Hei­nä-syys­kuu 99

  Tuos­ta yhteen­las­kien pääs­tään sel­lai­seen luke­maan kuin 160, siis tämän vuo­den syys­kuun lop­puun. Tuos­ta en nyt äkki­sel­tään mitään etnis­tä break­dow­nia teh­nyt mut­ta ei ehkä ihan epä­rea­lis­tis­ta ole olet­taa että suh­de­lu­vut ovat suu­rin­piir­tein samo­ja (suo­ma­lai­set / “ulko­maa­lai­set” = 50% / 50%).

  Ver­tai­lun vuok­si myös Turku:

  Tam­mi-maa­lis­kuu 7
  Huh­ti-kesä­kuu 12
  Hei­nä-syys­kuu 18
  = 37.

  Mut­ta mitä­pä sii­tä, ollaan vain “suh­teel­li­suu­den­ta­jui­sia”, tus­kin ne (Tie­de­mie­hen mukaan siis) noin 100 “ulko­maa­lai­sen” rais­kaa­mak­si tul­lut­ta nais­ta pis­tää kovin pahak­seen, vai?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Pitää­kö vään­tää rau­ta­lan­gas­ta: rais­kaus ei ole rikok­se­na ver­rat­ta­vis­sa yksit­täi­seen päin punais­ta valoa aja­mi­seen, mut­ta rais­ka­tuk­si tule­mi­sen ris­ki on kool­taan yhtä suu­ri kuin se kuo­le­man tai vaka­van louk­kaan­ti­sen ris­ki, joka viat­to­mil­le sivul­li­si­le aiheu­tuu lii­ken­ne­sään­nös­tä piittaamattomista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Vaik­ka en kan­na­ta riko­sil­moi­tus­ta, pidän hyvä­nä, että tämä kir­joi­tus saa jul­ki­suut­ta, kos­ka äänes­tä­jien on hyvä tie­tää, miten polii­ti­kot ajattelevat.”

  Tämä on oikein polii­ti­kos­ta riip­pu­mat­ta. Itse toi­von­kin lähin­nä sitä, että maa­han­muut­to­po­li­tii­kan löy­sen­tä­mis­tä aja­vat jou­tu­vat perus­te­le­maan äänes­tä­jil­leen onko pari­kym­men­tä rais­kaus­ta vuo­des­sa hyväk­syt­tä­vä hinta. 

  Eikä täs­sä ole kyse pel­käs­tään nykyi­sis­tä rikol­li­suus­mää­ris­tä vaan koko kotout­ta­mis- ja maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta. Eli mil­lä taa­taan se, että jos maa­han­muut­toa kas­va­te­taan niin rikol­li­suus ei kui­ten­kaan kas­va punai­sia päin aja­mis­ta vaka­vam­mak­si ongelmaksi.

  Suo­mes­sa on vie­lä hyvin vähän maa­han­muut­ta­jia ja polii­ti­kot useis­ta eri puo­lueis­ta tah­to­vat kas­vat­taa maa­han­muut­toa. Minä haluan, että nois­ta rikol­li­suus­lu­vuis­ta kes­kus­tel­laan nyt eikä sit­ten kun maa­han­muut­ta­jia ja maa­han­muut­ta­jien rikol­li­suut­ta on kym­men­ker­tai­nen määrä. 

  Eikä kyse ole edes pel­käs­tä rikol­li­suu­des­ta. Joi­den­kin maa­han­muut­ta­ja­ryh­mien kor­kea työt­tö­myys, oma­kie­li­nen ope­tus, eri­tyi­so­pe­tus, oman uskon­non ope­tus, kie­li­kurs­sit, kult­tuu­rin tuke­mi­nen ja rikol­li­suu­den aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set mak­sa­vat rahaa joka on muu­al­ta pois. Minä haluan päät­tä­jien perus­te­le­van meil­le veron­mak­sa­jil­le ja äänes­tä­jil­le kuin­ka mei­dän raham­me käy­te­tään ja voi­si­ko ne käyt­tää paremmin.

  Kes­kus­te­lu maa­han­muu­tos­ta on on ollut kovin vähäis­tä ottaen huo­mioon kuin­ka mer­kit­tä­väs­tä asias­ta on kyse. Sil­lä on mah­dol­lis­ta muut­taa tämä maa pysy­väs­ti eri­lai­sek­si ja sii­hen näh­den oli­si suo­ta­vaa käy­dä jul­kis­ta kes­kus­te­lua ja kysyä vähän kan­san­kin mielipidettä. 

  20 rais­kaus­ta? Se on kuul­kaa 20 rais­kaus­ta vuo­des­sa enem­män täs­tä eteen­päin. Enem­män jos maa­han­muut­to kas­vaa mut­ta poli­tiik­ka ei muu­tu. Vähem­män jos poli­tiik­ka muut­tuu. Mut­ta minä aina­kin haluan näh­dä sen poli­tii­kan jol­la ne rais­kauk­set vähe­ne­vät ennen kuin haluan näh­dä lisää maahanmuuttoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Joo, kuten Osmo mai­nit­si­kin, rekis­te­ri oli­si mah­dol­lis­ta toteut­taa niin, että sii­nä oli­si vain se tun­nis­ta­mi­seen tar­vit­ta­va DNA-sor­men­jäl­ki, eikä muu­ta geneet­tis­tä infor­maa­tio­ta. Isyy­den sil­lä kyl­lä saa sel­vil­le, mut­ta ei muuta.

  En itse kan­na­ta rekis­te­riä jos­tain yksit­täi­ses­tä ihmis­ryh­mäs­tä, se on aika puh­das­ta syr­jin­tää. Yhtä hyvin voi­tai­siin perus­tel­la, että teh­dään se kai­kis­ta mie­his­tä, kos­ka jokai­nen mies on poten­ti­aa­li­nen pus­ka­rais­kaa­ja. Sen sijaan oli­sin val­mis har­kit­se­maan kaik­ki ihmi­set kat­ta­vaa rekisteriä. 

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la arvio sii­tä, mon­ta­ko rikos­ta sil­lä vuo­des­sa sel­vi­tet­täi­siin. Mitä tulee tähän suo­sit­tuun hir­mu­hal­lit­si­ja-ske­naa­rioon, todel­li­nen dik­taat­to­ri­han voi­si sel­lai­sen rekis­te­rin hel­pos­ti omal­la yksi­mie­li­sel­lä pää­tök­sel­lään perus­taa, jos koki­si sen tar­peel­li­sek­si. En usko että perus­tai­si, hir­mu­hal­lit­si­joi­den perin­tei­set kei­not (mm. sala­kuun­te­lu, van­git­se­mi­set, kidu­tus, uhkai­lu) ovat aika pal­jon tehokkaampia.

  Toi­saal­ta, tämän asian jär­kei­ly lie­nee aivan täyt­tä ajan­huk­kaa, kos­ka ei sel­lais­ta rekis­te­riä kui­ten­kaan lähi­vuo­si­kym­me­ni­nä perus­te­ta. Kaik­ki DNA:han ja gee­nei­hin liit­ty­vä­hän on niin pelot­ta­vaa, että sitä on paras­ta aina var­muu­den vuok­si vastustaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Täs­tä aiem­man vies­tin koh­das­ta oli­sin hie­man huolissani: 

  Omal­ta osal­ta­ni voin ilmoit­taa, että jos gee­ni­tes­tit todel­la jos­kus pää­tet­täi­siin ottaa vain maa­han­muut­ta­jil­ta rasis­tien rais­kaus­pro­pa­gan­dan innoit­ta­ma­na, niin minul­ta sen saa vain kuol­lees­ta ruu­miis­ta, jos se vie­lä sii­nä vai­hees­sa otta­jia kiin­nos­taa. Gee­ni­tes­ti-idean isän toki yri­tän ensin ottaa mukaani.”

  Edel­li­set virk­keet eivät jätä epä­sel­väk­si, mitä “gee­ni­tes­ti-idean isän mukaan otta­mi­sel­la” tar­koi­te­taan. En haluai­si lukea asial­li­ses­ta suo­ma­lai­ses­ta blo­gis­ta tällaista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Monet ovat val­miit rin­nas­ta­maan rais­kauk­sen rikok­se­na vaka­vuu­des­saan jopa tappoon.”

  …mikä osoit­taa aika­mois­ta suh­teel­li­suu­den­ta­jun puu­tet­ta. Elä­mä jat­kuu rais­kauk­sen jäl­keen. Pahoin­pi­te­lu, tai ken­ties pahoin­pi­te­ly yhdis­tet­ty­nä kun­nian­louk­kauk­seen on pal­jon realistisempaa.

  Tämä aja­tus rais­kauk­sen äärim­mäi­ses­tä vaka­vuu­des­ta on jään­ne kes­kia­jal­ta, jol­loin rais­ka­tun elä­mä todel­la­kin oli tie­tys­sä mie­les­sä ohi — rais­kat­tu oli nai­ma­kel­vo­ton, iäk­si häväis­ty ja per­heel­leen sitä kaut­ta koko lail­la hyö­dy­tön. Nykyi­ses­sä, valis­tu­neem­mas­sa yhteis­kun­nas­sa kon­kreet­ti­set jäl­ki­vai­ku­tuk­set ovat ihan jotain muuta.

  - — -

  Ja mitä tulee Hal­la-aho-jupak­kaan, olen mie­hen kir­joi­tuk­sia luet­tua­ni muo­dos­ta­nut kuvan kär­ke­väs­tä mut­ta jär­ke­väs­tä, asiois­ta peril­lä ole­vas­ta mie­hes­tä joka todel­la ei näe nykyi­ses­sä maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa tolk­kua ja rehel­li­ses­ti halu­aa että että asiat joko muu­te­taan tai aina­kin perus­tel­laan aukot­to­mas­ti — siis mal­li­kel­poi­ses­ta polii­ti­kos­ta. Mie­hen demo­ni­soin­ti tie­do­tus­vä­li­neis­sä var­sin­kin nime­no­maan Vih­rei­den suis­ta sen sijaan on har­vi­nai­sen sel­väs­ti asia­ton­ta ja hal­vek­sit­ta­vaa. Poliit­ti­sen dis­kurs­sin pitää kes­kit­tyä asioi­hin, ei hen­ki­löi­hin, ja jos joku huu­taa suu­reen ääneen mik­si jotain teh­dään, se on kysy­mys johon pitää osa­ta vastata.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Miten oli­si, jos noi­den ehdo­tus­ten lisäk­si, alet­tai­siin nykyis­tä sel­väs­ti agres­sii­vi­sem­min pois­ta­maan maas­ta näi­tä “sar­ja­rais­kaa­jia” ja mui­ta väli­val­ta- ja/tai taparikollisia? 

  Nyky­käy­tän­nös­tä esi­merk­ki­nä vaik­ka tämä KHO:n pää­tös, jota minun on vai­kea käsit­tää — ei sik­si, ettei­kö pää­tös var­maan­kin oli­si lain mukai­nen, vaan sik­si, etten ymmär­rä mik­sei tuol­la his­to­rial­la käsit­te­lys­sä ole kysei­sen hen­ki­lön kar­koi­tus- eikä kan­sa­lais­ta­mis­asia. Kysei­ses­sä tapauk­ses­sa kul­ma­kar­vo­ja kohot­taa nime­no­maan rikos­ten mää­rä, ei niin­kään yksit­täi­sen teon törkeys.
  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2008/200801892

  Olen itse oles­kel­lut useam­mas­sa vie­raas­sa maas­sa, ja enkä oli­si voi­nut kuvi­tel­la­kaan, etten­kö jo sel­väs­ti vähem­mäs­tä, mah­dol­li­sen van­ki­la­tuo­mion suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen, oli­si tul­lut kar­koi­te­tuk­si “Takai­sin ei ole tule­mis­ta. Kos­kaan” ‑vies­tin kera.

  Jos mani­tun väkivaltarikos“anomalian” taus­tal­la todel­la on pie­ni hype­rak­tii­vi­nen vähem­mis­tö(*), niin aina parem­pi. Kar­koi­tuk­sia ei edes tar­vi­ta kovin montaa.

  (*) Toi­saal­ta, eikö meis­tä “kan­ta­suo­ma­lai­sis­ta­kin” yli­voi­mai­nen val­tae­nem­mis­tö elä tap­pa­mat­ta, rais­kaa­mat­ta ja ryös­tä­mät­tä ketään, jopa ole­mat­ta (aina­kaan tois­tu­vas­ti) oikeu­des­sa vas­taa­mass­sa lii­ken­ne­ri­kos­syyt­tei­siin. Ei ole mikään ulko­maa­lais­ten eri­koi­so­mi­nai­suus, että pie­ni vähem­mis­tö teh­tai­lee suu­rim­man osan rikoksista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Gee­ni­re­kis­te­ris­tä en uskal­la sanoa mitään, kos­ka sii­nä rao­te­taan ovi uljaa­seen uuteen maa­il­maan. Minul­la on paha tapa näh­dä uusien asioi­den aukai­se­ma tie suo­ra­vii­vai­se­na, ja pel­kään (tai toi­von, asias­ta riip­puen) että se tie kul­je­taan lop­puun asti, jol­loin hyvä uusi asia on muut­tu­nut irvi­ku­vak­seen, sen sijaan että uskoi­sin poi­ket­ta­van ris­teyk­ses­sä toi­sel­le tiel­le. Olen iloi­nen etten ole päät­tä­mäs­sä vaan voin lykä­tä pää­tös­vas­tuun muille. 

  Kysyi­sin sen sijaan: min­kä­lais­ta kotout­ta­mis­kou­lu­tus­ta maa­han­muut­ta­jil­le anne­taan suo­ma­lai­sis­ta tavois­ta ja kult­tuu­ris­ta? Ker­ro­taan­ko maa­han­muut­ta­jil­le nai­sen ase­mas­ta Suo­mes­sa? Ker­ro­taan­ko heil­le, että hei­dän odo­te­taan sopeu­tu­van suo­ma­lai­siin tapoi­hin? En ihan oikeas­ti tie­dä, sik­si kysyn, en reto­rii­kan vuok­si. En ole medias­sa osu­nut näke­mään sel­vi­tys­tä kotout­ta­mis­oh­jel­mien sisäl­lös­tä, pikem­min­kin medias­sa koros­te­taan maa­han­muut­ta­jien oikeut­ta omaan kulttuuriinsa. 

  Mitä Hal­la-ahon blo­giin tulee, on muis­tet­ta­va että hän on kor­keas­ti oppi­nut kie­li­tie­tei­li­jä. Hänen on vai­kea uskoa kir­joit­ta­van mitään, min­kä sisäl­tä­mää vies­tiä hän ei tie­dos­tai­si tai huo­mai­si. Toi­saal­ta hänen tyy­li­la­jin­sa on häi­jy sar­kas­mi, iro­nia ja kär­jis­tys vähän Loka-Lai­ti­sen tapaan, ja väit­täi­sin­kin että hänen kir­joi­tuk­si­aan on luet­ta­va samaan tapaan kuin van­han sovi­nis­ti-Loka-Lai­ti­sen kolum­ne­ja, toi­sin sanoen en usko että ne ovat kir­jai­mel­li­ses­ti todel­li­suu­teen yksi-yhteen sovel­let­ta­vik­si tarkoitettuja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Tie­de­mies: “Vähän suh­teel­li­suu­den­ta­jua toi­voi­sin peliin.

  Mikä­li tar­kas­tel­laan ainoas­taan nyky­ti­laa, abso­luut­ti­set luvut eivät vai­ku­ta mur­haa­van pahoil­ta. Ongel­ma on kui­ten­kin sii­nä, että emme elä staat­ti­ses­sa maa­il­mas­sa. Hal­la-aho & co — minä mukaan lukien — osoit­taa huo­les­tu­nei­suut­ta nime­no­maan sik­si, kos­ka maa­han­muut­ta­jien mää­rää ollaan voi­mak­kaas­ti kas­vat­ta­mas­sa. Ei ole mie­les­tä­ni vää­rin ekstra­po­loi­da nyky­me­noa tilan­tee­seen, jos­sa maa­han­muut­ta­jia tai hei­dän jäl­ke­läi­si­ään on vaik­ka­pa kym­men­ker­tai­nen mää­rä. Mil­tä rais­kaus­lu­vut sil­loin näyttävät?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Fei­sal Tho­mas on huo­man­nut uus­ra­sis­min yleis­ty­neen, ja var­mas­ti hän tie­tää, mis­tä puhuu, kos­ka on sen itse koke­nut. Ilmiön syi­tä kan­nat­taa poh­tia perusteellisesti.

  Vaik­ka Hal­la-aho, Suo­men Sisu sekä eräät muut tahot ovat help­po­ja syyl­li­siä, on pak­ko sanoa, että rasis­te­ja löy­tyy aina, kaik­kial­ta, kai­kis­ta väes­tö­ryh­mis­tä, vaik­ka hei­dän vai­ku­tuk­sen­sa muu­hun väes­töön jää­kin yleen­sä pie­nek­si. Netis­tä löy­tyy yhä joi­ta­kin sivus­to­ja, jot­ka ovat yksi­se­lit­tei­sen rasis­ti­sia ja sik­si sii­nä mie­les­sä vaa­rat­to­mia, ettei nii­tä ota kukaan muu kuin toi­nen kan­sal­lis­so­sia­lis­mis­ta unek­si­va änky­rä­ra­sis­ti tosis­saan — vaik­ka ne tie­tys­ti mie­li­pa­haa ryö­py­tyk­sen­sä koh­teil­le aiheuttavatkin.

  Toi­saal­ta Hal­la-aho on oman­lai­sen­sa tapaus. Rasis­tit var­mas­ti kan­nat­ta­vat Hal­la-ahon lin­jauk­sia, mut­ta väit­täi­sin, ettei Hal­la-aho kir­joi­tus­ten­sa perus­teel­la ole var­si­nai­nen rasis­ti — hän ei siis tun­nu pitä­vän roduk­si kut­sut­tua omi­nai­suut­ta kovin­kaan mer­kit­tä­vä­nä asia­na eikä vas­tus­ta tum­mai­hoi­sia. Hänen kri­tiik­kin­sä koh­dis­tuu nime­no­maan mus­li­mei­hin, siis tiet­tyyn uskon­to­kun­taan, ja nii­hin kan­ta­suo­ma­lai­siin toi­mi­joi­hin (lähin­nä Vih­rei­siin), joi­ta hän pitää vas­tuul­li­se­na sii­tä, että islam saa jalan­si­jaa Suomessa.

  Tie­tys­ti isla­miin koh­dis­tu­van pelon ja vihan liet­so­mi­nen on omi­aan saa­maan ihmi­set suh­tau­tu­maan epä­luu­loi­ses­ti mus­li­mei­hin ja kaik­kiin, joi­ta voi ulko­näön perus­teel­la pitää mus­li­mei­na — se siis taval­laan lisää rasis­mia, vaik­ka sen alku­pe­räi­nen sisäl­tö ei rasis­tis­ta olisikaan.

  Kir­jo­tin, että esi­mer­kik­si Hal­la-aho on help­po ja käte­vä syyl­li­nen. Näki­sin hänen kir­joi­tuk­sen­sa kui­ten­kin — niin hyök­kää­viä kuin ne ovat­kin — mie­luum­min merk­ki­nä sii­tä, että moni on aidos­ti huo­lis­saan sii­tä, mitä Isla­min leviä­mi­nen Suo­mes­sa käy­tän­nös­sä mer­kit­see. Jos tätä huol­ta ei oli­si ole­mas­sa, Hal­la-aho ei oli­si menes­ty­nyt vaa­leis­sa, enkä usko, että huo­len taka­na oli­si­vat vain hal­la-aho­lai­set ja hän­tä sel­väs­ti rasis­ti­sem­min suun­tau­tu­neet tahot, joi­ta isla­mo­fo­bi­sik­si­kin on kut­sut­tu. He toki käyt­tä­vät tätä huol­ta hyväk­si val­taan pyr­kies­sään ja liet­so­vat sitä enti­ses­tään, mut­ta tyh­jäs­tä huo­li ei ole syntynyt.

  Ihmi­set kat­so­vat kyl­lä uuti­sia ja ajan­koh­tais­oh­jel­mia. Olem­me kuul­leet, mil­lai­sia ongel­mia monet mus­li­mi­maa­han­muut­ta­jat ovat aiheut­ta­neet naa­pu­ri­mais­sa ja kuin­ka toi­sen pol­ven maa­han­muut­ta­jien kes­kuu­des­sa on levin­nyt radi­kaa­li islam ja hal­vek­sun­ta uuden koti­maan arvo­ja ja ihmi­siä­kin koh­taan. Tätä tus­kin kukaan voi kiis­tää, vaik­ka sii­tä onkin suo­ma­lai­ses­sa maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa pit­käl­ti vai­et­tu. Se, että suu­rin osa maa­han­muut­ta­jis­ta ei edus­ta radi­kaa­lia isla­mia, ei tar­koi­ta sitä, ettei niis­tä muis­ta pitäi­si huo­les­tua. Se, että Suo­mes­sa ei tois­tai­sek­si ole saman­lai­sia ongel­mia kuin Ruot­sis­sa tai Sak­sas­sa, ei tar­koi­ta sitä, ettei nii­tä saat­tai­si myö­hem­min ilmetä.

  Polii­ti­kot ja tie­do­tus­vä­li­neet eivät poliit­ti­ses­sa kor­rek­tiu­des­saan juu­ri­kaan käsit­te­le radi­kaa­lin isla­min ongel­maa, joten sii­hen tart­tu­vat yksi­noi­keu­del­la hal­la-aho­lai­set ja hän­tä pahem­mat­kin tahot, jot­ka nouse­vat vähi­tel­len val­taa ihmis­ten tun­te­maa oikeu­tet­tua huol­ta hyväksikäyttäen. 

  Yksi kysy­mys, jota hal­la-aho­lai­set ovat tois­tel­leet, kuu­luu: Mil­lä taval­la Suo­mi aikoo var­mis­taa, ettei meil­lä syn­ny mus­li­mi­maa­han­muut­ta­jien ja hei­dän jäl­ke­läis­ten­sa kans­sa saman­lai­sia ongel­mia kuin muis­sa Euroo­pan mais­sa? Kysy­mys ei ole rasis­ti­nen, vaan perus­tuu uutis- ja ajan­koh­tais­lä­he­tyk­sis­sä näh­tyi­hin sel­vi­tyk­siin. Jos muut puo­lu­eet vai­vau­tui­si­vat käsit­te­le­mään kysy­mys­tä tosis­saan ja näin osoit­ta­maan, että kan­sa­lais­ten huo­li ote­taan vaka­vas­ti, tie­tyt maa­han­muut­to­kriit­ti­syy­del­lä rat­sas­ta­vat tahot eivät sai­si sitä val­taa, jota heil­le nyt ollaan luovuttamassa.

  Väi­tän, että nyky-Suo­mes­sa ani har­va ter­ve ihmi­nen hyväk­syy rasis­mia. Ideo­lo­gis­ten ja uskon­nol­lis­ten ääri­liik­kei­den vie­rok­su­mi­nen ei ole rasis­mia, vaik­ka tilan­ne kär­jis­tyes­sään voi rasis­ti­se­na­kin näyt­täy­ty­viin ase­tel­miin joh­taa. Isla­mo­fo­bis­ten vir­taus­ten tyreh­dyt­tä­mi­seen ei rii­tä vain Hal­la-ahon ja mui­den maa­han­muut­to­kriit­tis­ten vai­kut­ta­jien vai­en­ta­mi­nen. Viha kum­pu­aa pelos­ta, ja ihmis­ten huol­ta voi­daan tyyn­ny­tel­lä käsit­te­le­mäl­lä asioi­ta nykyis­tä avoi­mem­min ja otta­mal­la kes­kus­te­luun mukaan eri­tyi­ses­ti maa­han­muut­ta­jat itse, eri­tyi­ses­ti mus­li­mit, joi­den kes­kuu­des­sa mah­dol­li­set vihaa liet­so­vat ääri­liik­keet de fac­to joko syn­ty­vät tai jää­vät syntymättä. 

  Mitä siis he voi­vat tahol­laan teh­dä ja mitä me muut voim­me tahol­lam­me teh­dä ja mitä me voim­me teh­dä yhdes­sä, jot­ta mui­den mai­den ikä­vät tilan­teet voi­tai­siin vält­tää tääl­lä? (Kaik­kia kos­ke­vis­ta ihmi­soi­keuk­sis­ta, sanan­va­pau­des­ta, demo­kra­tias­ta ja moniar­voi­suu­des­ta me kui­ten­kaan emme lie­ne val­mii­ta tinkimään.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Ei ole mie­les­tä­ni vää­rin ekstra­po­loi­da nyky­me­noa tilan­tee­seen, jos­sa maa­han­muut­ta­jia tai hei­dän jäl­ke­läi­si­ään on vaik­ka­pa kym­men­ker­tai­nen mää­rä. Mil­tä rais­kaus­lu­vut sil­loin näyttävät?”

  Tie­den­mie­hen kom­ment­ti osoit­ti sen, että asia ei ole näin yksin­ker­tai­nen. Nume­roil­la ja pro­sen­teil­la kan­sa­lais­ten höy­näyt­tä­mi­nen on aina ollut polii­tik­ko­jen ykköskikka.

  Jos nyt tapah­tuu vaik­ka­pa 20 rais­kaus­ta vuo­des­ta, ei ole mitään tilas­tol­lis­ta poh­jaa väit­tää, että rais­kauk­sia tapah­tui­si vaik­ka­pa 30, jos maa­han­muut­ta­jien mää­rä tuplaan­tui­si. Siis noin pie­ni mää­rä (tar­koi­tan tilas­tol­li­ses­sa mie­les­sä pie­ni, jokai­nen rais­kaus on lii­kaa toki) ei rii­tä kovin­kaan luot­tet­ta­van ennus­teen poh­jak­si. Kah­den pis­teen kaut­ta on aina help­po piir­tää vii­va, joka osoit­taa sel­vän kas­vun ja kor­re­laa­tio on sata. Täl­lai­sel­la päät­te­lyl­lä on kyl­lä help­po usko­tel­la kan­sa­lai­sil­le, että näin­hän se on: Maa­han­muut­ta­jien mää­rän kas­vat­ta­mi­nen, kas­vat­taa rais­kauk­sia aukottomasti. 

  Tosia­sias­sa tar­vi­taan hie­man kva­li­ta­tii­vi­sem­paa ana­lyy­sia joh­to­pää­tök­sien pohjaksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Mie­les­tä­si siis maa­han­muut­ta­jien ihmi­soi­keuk­sia pitäi­si lou­ka­ta jot­ta joi­den­kin suo­ma­lais­ten poliit­tis­ten liik­kei­den suu saa­tai­siin yhden asian osal­ta tuk­koon? Hin­ta on minus­ta koh­tuu­ton, ja ennen kaik­kea kei­no täy­sin toimimaton.

  a) Kuten Tho­mas Fei­sal aiheel­li­ses­ti huo­maut­ti, ei kukaan ulko­maa­lai­sen näköi­siin viha­mie­li­ses­ti suh­tau­tu­va muu­ta asen­tei­taan min­kään rekis­te­rin vuok­si. No, ehkä entis­tä­kin viha­mie­li­sem­pään suun­taan, rekis­te­ris­tä­hän sai­si hyvän uuden huutelunaiheen.

  b) Rais­kaa­jat eivät toi­mi ratio­naa­li­sen valin­nan teo­rian mukaan. Rekis­te­ri ei siis vähen­täi­si raiskauksia.

  Jotain kyl­lä saa­tai­siin aikaan. Kuvi­tel­laan, että oli­sin japa­ni­lai­nen fyy­sik­ko ja oli­sin tulos­sa töi­hin TKK:n kyl­mä­la­bo­ra­to­rioon. Muo­dol­li­suuk­sia sel­vit­täes­sä­ni sai­sin kuul­la, että minul­ta vaa­di­taan gee­ni­tes­ti pus­ka­rais­kaus­ten sel­vit­tä­mi­sek­si. Tai­tai­sin­pa jät­tää tulematta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Kun Suo­mes­sa käy sato­ja­tu­han­sia turis­te­ja­kin vuo­des­sa, oli­si aika­moi­nen hom­ma ruve­ta kaik­kien tai edes ara­bi-mies­ten DNA:ta rek­si­tö­röi­mään. Hiu­kan sääs­tö­jä voi­si tosin tul­la, jos ruve­tai­siin vaih­ta­maan rekeis­te­riä jenk­kien kans­sa. Ara­bien solut­ta­mil­ta puna­vi­her­les­bo­jen joh­ta­mil­ta “sivis­tys­val­tioil­ta­han” tuol­lais­ta apua ei ikä­vä kyl­lä voi­si odottaa. 

  Sil­ti voi­si tul­la hal­vem­mak­si kerä­tä aina jon­kun suu­rem­man rikok­sen tapah­dut­tua kaik­ki ulko­maa­lai­set yhteen ja ruve­ta sit­ten sel­vit­tä­mään ali­be­ja “kyse­le­mäl­lä”. Piik­ki­lan­ka on hal­paa DNA-tes­tei­hin verrattuna. 

  Voi­si­ko­han kaik­kia maas­sa oles­ke­le­via ulko­maa­lai­sia tai aina­kin ara­bi-mie­hiä vie­lä vaa­tia käyt­tä­mään jotain tun­nus­ta vaat­teis­saan, vaik­ka­pa hei­jas­tus­pin­tais­ta puolikuuta?

  Mui­ta­kin paran­nuk­sia voi­sin kek­siä tähän Vih­rei­den DNA-rekis­te­ri­mal­liin, mut­ta en viit­si tätä vat­voa tämän kau­em­paa, kos­ka haluan kes­kit­tyä sii­hen suu­rem­paan ongel­maan, että miten tän­ne saa­tai­siin hou­ku­tel­tua mah­dol­li­sim­man hyvää työ­voi­maa ulko­mail­ta. Ehkä­pä esim. todis­te­tus­ti (esim. työ­nan­ta­jan päi­vit­täin lähet­tä­min DNA-näyt­tei­den avul­la) ahke­ra työn­te­ki­jä voi­si saa­da vapau­tuk­sen puo­li­kuu­tun­nuk­sen käyt­tä­mi­ses­tä vaat­teis­saan? Luu­li­si hou­kut­te­le­van ähläm-insi­nöö­riä tuol­lai­nen etu!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Niin. Kat­se­lin noi­ta luku­ja, minul­la ei ole raa­ka­da­taa riit­tä­väs­ti, mut­ta muu­ta­ma asia pitäi­si tut­kia, ennen­kuin tekee kovin nopei­ta ekstrapolaatioita:
  1. Näyt­täi­si sil­tä, että rikos­ti­las­tois­sa on ns. “ulko­maa­lais­gäp­pi”, eli ulko­maa­lai­set ovat ylie­dus­tet­tu­na rikok­sis­ta epäil­ty­jen jou­kos­sa. Toden­nä­köi­ses­ti myös rikok­siin syyl­lis­ty­nei­den jou­kos­sa, mut­ta gäp­pi voi olla täs­sä hie­man pienempi.
  2. Näyt­täi­si kui­ten­kin sil­tä, että tämä ero on vakio, eli ulko­maa­lai­set tun­tu­vat teh­tai­le­van rikok­sia enem­män suh­tees­sa väes­töön, mut­ta tämä ero ei näy­tä kas­va­van samas­sa suh­tees­sa kuin ulko­maa­lais­väes­tö Suo­mes­sa kas­vaa. Tätä pitäi­si sel­vit­tää, mut­ta näyt­tää sil­tä, että ulko­maa­lais­väes­tön kas­vaes­sa ulko­maa­lais­ten teke­mien rikos­ten osuus ei kas­va yhtä nopeas­ti. Tämä pitäi­si selvittää. 

  Jos se on tot­ta, niin on kak­si vaih­toeh­toa: a) maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa on ilmei­ses­ti ollut joku pahem­pi vika aiem­min, mut­ta vika ei ole enää yhtä suu­ri, vaan vii­me vuo­si­na maa­han tul­leet eivät ole olleet juu­ri sen rikol­li­sem­pia kuin ennenkään.
  b) Rikok­siin syyl­lis­ty­neet maa­han­muut­ta­jat on saa­tu kiin­ni ja lai­tet­tu van­ki­laan, joten van­ki­lan ulko­puo­lel­la ole­va ulko­maa­lais­väes­tö ei ole enää yhtä rikol­lis­ta kuin ennen. 

  Minä pidän “moni­kult­tuu­ri­kriit­tis­ten” argu­men­taa­tion vas­ten­mie­li­se­nä ja epä­re­hel­li­se­nä. Asi­aan ei kui­ten­kaan pidä läh­teä yli­mie­li­ses­ti, lei­maa­vas­ti tai tosi­asioi­ta sivuut­taen. Fak­tat ovat mitä ovat, mut­ta täl­lä het­kel­lä tilan­ne on sel­lai­nen, että nämä kave­rit ovat ainoi­ta, jot­ka lukui­hin vetoa­vat. Olen vähän pet­ty­nyt Osmon hie­man popu­lis­ti­seen ottee­seeen — vaik­ka en täy­sin eri miel­tä täs­tä gee­ni­tes­tia­sias­ta ole­kaan — kos­ka tilas­to­tie­tei­li­jä­nä hänel­lä oli­si työ­ka­lut argu­men­toi­da näi­den luku­jen poh­jal­ta muu­ten­kin. Nämä rikos­ti­las­tot­ju­tut ovat aina­kin täl­lä het­kel­lä saman­ta­pai­sia kuin että ei kan­na­ta raken­taa tak­kaa oma­ko­ti­ta­loon, kun syö­pä­ris­ki kas­vaa merkittävästi. 

  Asia on vai­kea ja sii­nä täy­tyy erot­taa muu­ta­ma asia. Vaik­ka ehdo­tus gee­ni­tes­teis­tä on mie­les­tä­ni vähän popu­lis­ti­nen, yllä esi­tet­ty syy­tös Osmon “rasis­mis­ta” on koh­tuu­ton. Suo­mel­la on val­tio­na ensi­si­jai­ses­ti vas­tuu niis­tä ihmi­sis­tä, jot­ka Suo­mes­sa asu­vat. Jos joku tulee tän­ne muu­al­ta, niin täs­sä tulo­vai­hees­sa voi­daan ja on hyvä­kin suo­rit­taa eri­lai­sia kont­rol­li­toi­men­pi­tei­tä, aina­kin niin­kau­an kuin Suo­mi val­tio­na on ole­mas­sa ja niil­tä osin, kuin ei riko­ta mitään kan­sain­vä­li­siä sopi­muk­sia ihmi­soi­keuk­sis­ta tms. 

  Toi­sek­si, se, että Suo­mes­sa asu­via, täy­sin suo­ma­lai­sia ihmi­siä koh­del­laan ikään­kuin he oli­si­vat “muu­ka­lai­sia” pel­kän ulko­näön perus­teel­la, on rasis­mia. Ihmi­sil­lä on joku kum­mal­li­nen kuvi­tel­ma, että juu­ri hei­dän omat ennak­ko­luu­lon­sa ja asen­teel­li­suu­ten­sa eivät oli­si rasis­mia. Kyl­lä ne ovat, jos ne ovat asen­tei­ta, jot­ka koh­dis­tu­vat ihmi­sen ihon­vä­riin tms. “kan­sal­li­ses­ta piir­tees­tä” poik­kea­vaan seik­kaan. Minä­kin olen koke­nut jos­kus täl­lais­ta koh­te­lua, vaik­ka minul­la ei ole mitään muu­ta “erot­ta­vaa piir­ret­tä” kuin tum­mat hiuk­set ja rus­keat sil­mät, omi­nai­suusyh­dis­tel­mä, joka on noin nel­jäs­osal­la suomalaisista! 

  Olen sano­nut tämän ennen­kin, sen älyk­kyys­kes­kus­te­lun yhtey­des­sä: meil­lä ns. kun­non ihmi­sil­lä on vel­vol­li­suus osal­lis­tua kes­kus­te­luun ja läh­teä sii­hen fak­to­jen ja mit­taus­tu­los­ten perus­teel­la eikä antaa näi­den rasis­tien omia näi­tä puhee­nai­hei­ta. Niin­hän sii­nä käy, jos näis­tä asiois­ta pitäi­si vaan olla hil­jaa. Ylläe­si­tet­ty yri­tys lei­ma­ta Osmoa rasis­tik­si on esi­merk­ki sii­tä, miten type­räk­si kes­kus­te­lu on mennyt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Liit­tyen kysy­myk­seen suhteellisuudentajusta:

  Soma­lian kan­sa­lais­ten vii­me vuon­na (2007) teke­mät rikok­set. Muka­na tie­tys­ti vain sel­vin­neet rikok­set, muu­ten­han kan­sa­lai­suut­ta ei voi pää­tel­lä. Läh­de tilas­to­kes­kus (http://tinyurl.com/5n8edb). Siel­tä voi tode­ta ettei kysees­sä ole ano­ma­lia vaan luvut ovat saman­lai­sia aina­kin läpi 2000-luvun. Omai­suus­ri­kok­sis­sa on muka­na koko jouk­ko ryös­tö­jä, jot­ka ovat usein ihmi­seen koh­dis­tu­via ja trau­ma­ti­soi­via rikoksia.

  Omai­suus­ri­kok­set 563
  Pahoin­pi­te­ly­ri­kok­set 272
  Vam­man­tuot­ta­mus, tör­keä vam­man­tuot­ta­mus 2
  Sek­su­aa­li­ri­kok­set 12
  Rikok­set oikeu­den­käyt­töä, viran­omai­sia ja yleis­tä jär­jes­tys­tä vas­taan 102
  Lii­ken­ne­ri­kok­set 184
  Yksi­tyi­syy­den, rau­han ja kun­nian louk­kaa­mi­nen 9
  Huu­mausai­ne­ri­kok­set 54
  Lii­ken­ne­rik­ko­mus, tie­lii­ken­teen sosi­aa­li­lain­sää­dän­nön rik­ko­mi­nen, ajo­neu­vo­rik­ko­mus 147
  Jär­jes­tys­lain rik­ko­mi­set 15

  K A I K K I R I K O K S E T 1459
  Soma­lian kan­sa­lai­sia 4852

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Mie­les­tä­ni Pasi Jääs­ke­läi­nen osuu tässä(kin) kes­kus­te­lus­sa asian yti­meen: nyky­ään ihmi­set näke­vät — uuti­sis­ta, netis­tä, ja yhä useam­min omin sil­min — että maa­han­muut­toon ja eten­kin mus­li­mi­mais­ta peräi­sin ole­vaan maa­han­muut­toon liit­tyy kaik­kial­la Euroo­pas­sa erias­tei­sia ongel­mia. Suu­rim­mal­la osal­la meis­tä ei ole vank­kaa poh­jaa esi­mer­kik­si tilas­to­tie­tees­tä, sosio­lo­gias­ta, sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gias­ta, poliit­ti­ses­ta his­to­rias­ta tai muis­ta eri­kois­alois­ta joi­den perus­teel­la osai­sim­me itse arvioi­da, mis­sä mää­rin sama ongel­ma tulee vai­vaa­maan Suomea. 

  Tie­tä­mät­tö­myys aiheut­taa huo­les­tu­mis­ta, ja vie­lä enem­män huo­les­tu­mis­ta aiheut­taa se, että ongel­mis­ta puhu­mis­ta on pidet­ty epä­so­pi­va­na tai jopa rasis­ti­se­na. Perus­te­lu­jen sijaan olem­me saa­neet kuul­la esi­mer­kik­si JP Roo­sil­ta, että vii­saat tie­tä­vät mei­tä parem­min ja että asiat ovat hoi­dos­sa — suo­kaa anteek­si jos pel­kät vakuut­te­lut eivät rii­tä esi­mer­kik­si tapaus­ten Lex Kar­pe­la ja säh­köi­nen äänes­tys jälkeen.

  Eten­kin sivus­ton isän­näl­tä, jon­ka arvioin­ti­ky­kyyn luo­tan, toi­voi­sin­kin kan­nan­ot­toa esi­mer­kik­si seu­raa­viin kysy­myk­siin. Kom­men­toin samal­la lis­tal­la myös Jyr­ki Kas­vin blo­gia, sil­lä nuk­kui­sin yöni pal­jon parem­min, jos tie­täi­sin että näi­tä asioi­ta on polii­tik­ko­jen kes­kuu­des­sa mie­tit­ty, sai­sin itse kuul­la mitä suun­ni­tel­mia on teh­ty, ja mihin ole­tuk­siin suun­ni­tel­mat perustuvat.

  1. Meil­lä on hyvä tilai­suus oppia ulko­mai­den vir­heis­tä maa­han­muut­to­po­li­tii­kan suh­teen. Mitä nämä vir­heet ovat olleet? Mitä niis­tä voi­daan oppia?

  2. Miten pal­jon Suo­meen saa­puu maa­han­muut­ta­jia, jot­ka tosia­sial­li­ses­ti tuot­ta­vat enem­män kuin per­hei­neen kuluttavat?

  3. Mil­lä kei­noin on aja­tel­tu lisät­tä­vän sel­lais­ten ihmis­ten kiin­nos­tus­ta Suo­meen, jot­ka eivät hyö­dy kat­ta­vas­ta sosi­aa­li­tur­vas­ta vaan halua­vat ja kyke­ne­vät toi­mi­maan net­to­mak­sa­ji­na? Ovat­ko käy­te­tyt kei­not olleet tehok­kai­ta, ja onko syy­tä olet­taa että tilan­ne muut­tuu jat­kos­sa? Ts. mitä syi­tä on olet­taa, että maa­han­muu­tol­la saa­daan edes tule­vai­suu­des­sa lisää net­to­mak­sa­jia? Miten kau­kai­ses­sa tulevaisuudessa?

  4. Miten tehok­kai­ta kotout­ta­mis­toi­met ovat olleet, ja mil­lä aika­vä­lil­lä nii­den tulok­sia voi­daan odo­tel­la? Jäl­leen, onko teh­ty­jä tai suun­ni­tel­tu­ja toi­men­pi­tei­tä ver­rat­tu mui­den mai­den koke­muk­siin? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  5. Miten aio­taan toi­mia, että maas­sam­me jo ole­vien maa­han­muut­ta­jien ja maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten hen­ki­löi­den työ­hön osal­lis­tu­mi­nen saa­tai­siin nouse­maan kan­ta­väes­tön tasol­le tai edes lähel­le sitä? Mitä voim­me oppia ulko­mai­den esi­mer­keis­tä? Ovat­ko tavoit­teet ulko­mai­den esi­merk­kien poh­jal­ta rea­lis­tis­ti­sia? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  6. Mitä Suo­mes­sa on teh­ty, tai suun­ni­tel­laan teh­tä­väk­si, jot­ta maa­ham­me jo muut­ta­neet kan­san­ryh­mät eivät syr­jäy­dy pysy­vik­si ghe­toik­si á la Rosengår­den Ruot­sis­sa? Onko näi­tä toi­men­pi­tei­tä ver­rat­tu esim. Ruot­sin koke­muk­siin, eli onko nii­den toi­mi­vuu­des­ta empii­ris­tä tie­toa? Mitä ole­tuk­sia tehdään?

  7. Miten aio­taan estää esim. seu­raa­vat muis­sa Poh­jois­mais­sa ja muu­al­la Euroo­pas­sa maa­han­muu­ton myö­tä jo ilmen­neet ongelmat:
  ‑uskon­toon perus­tu­va segregaatio
  ‑juu­ta­lais- ja homo­vas­tai­suus, mukaan­lu­kien tap­pouh­kauk­set ja suo­ra­nai­set attentaatit
  ‑vihan­liet­son­ta eten­kin yllä­mai­nit­tu­ja ryh­miä kohtaan
  ‑sanan­va­pau­den rajoittamisyritykset
  -”kunnia”väkivalta ja suku­puol­ten väli­sen tasa-arvon kar­kea rajoittaminen
  ‑seku­laa­rin yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­sen rin­nal­le syn­ty­vät epä­vi­ral­li­set uskon­toon perus­tu­vat oikeusjärjestelmät
  ‑varain­han­kin­ta terroristiryhmittymille
  ‑maan käyt­tö tur­va- ja leväh­dys­paik­ka­na terroristiryhmittymille
  ‑tiet­ty­jen kult­tuu­ri­ryh­mien voi­ma­kas ylie­dus­tus rikostilastoissa

  8. Onko sel­vi­tet­ty, mit­kä ovat maa­han­muut­to­po­li­tii­kan vero­va­rois­ta mak­set­ta­vat koko­nais­kus­tan­nuk­set, mukaan­lu­kien sekä val­tion että kun­tien kon­tol­le jää­vät kus­tan­nuk­set kuten sosi­aa­li­toi­mi? Onko luvuis­sa muka­na rikol­li­suu­den kas­vun tuo­mat kus­tan­nuk­set? Onko las­ket­tu vai­ku­tus esim. Hel­sin­gin vuo­kra-asun­to­tar­pee­seen? Onko miten­kään arvioi­tu yhtei­söl­li­sen luot­ta­muk­sen mah­dol­lis­ta vähen­ty­mis­tä, sekä sii­tä seu­raa­vaa tran­sak­tio­kus­tan­nus­ten nousua ja kan­san­ta­lou­den koko­nais­te­hok­kuu­den las­kua? (kts. Put­na­min tut­ki­muk­set — onko mitään täl­läis­tä toteu­tet­tu Suomessa?)

  8b. Mikä osuus yllä­ole­vas­ta jyvi­te­tään huma­ni­taa­ri­sel­le pako­lais­po­li­tii­kal­le? Onko sel­vi­tet­ty mah­dol­li­suut­ta käyt­tää kehi­tys­a­pu­ra­ho­ja kus­tan­ta­maan huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton aiheut­ta­mia kustannuksia?

  8c. Mikä on maa­han­muu­ton panos/tuotossuhde? Mitä muu­ta täl­lä panos­tuk­sel­la voi­tai­siin saavuttaa?

  8d. Onko yli­pää­tään kon­sen­sus­ta sii­tä, mitä tavoit­tei­ta Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tii­kal­la on? Seu­ra­taan­ko tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta joten­kin? Käy­te­tään­kö käy­tet­ty raha ja aika tehokkaasti?

  9. Mil­lä kei­noil­la on aja­tel­tu estää ulko­mai­sen hal­pa­työ­voi­man käyt­tö mata­la­palk­ka-alo­jen työ­eh­to­jen ja palk­ko­jen pol­ke­mi­ses­sa? Jos näin ei pys­ty­tä teke­mään, miten var­mis­te­taan ettei maa­han­muu­tos­ta tai mata­la­palk­ka-alois­ta luo­da de fac­to tulon­siir­toau­to­maat­tia veron­mak­sa­jil­ta yksi­tyi­sil­le mata­la­palk­ka-alo­jen työnantajille?

  10. Onko sel­vi­tet­ty, mil­lä mal­lil­la Japa­ni aikoo sel­vi­tä Suo­mea­kin radi­kaa­lim­mas­ta väes­tön van­he­ne­mi­ses­ta ilman mas­sii­vis­ta maa­han­muut­toa? Onko Japa­nin mal­lis­sa jotain, mitä voi­sim­me kopioida?

  Uskon, etten ole ainoa jon­ka äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­seen on vai­kut­ta­nut pal­jon se, ettei meil­le kan­sal­le ole seli­tet­ty miten näi­hin haas­tei­siin vas­ta­taan. Lis­ta on pit­kä ja vas­ta alus­ta­va, mut­ta oli­sin ihan oikeas­ti kii­tol­li­nen edes osit­tai­sis­ta vastauksista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Tar­kem­min sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta, alla kym­me­nen vuo­den tilas­to (Tilas­to­kes­kus) kol­mel­le ryh­mäl­le, joi­ta monet pitä­vät sek­su­aa­li­ri­kok­siin tai­pu­vai­si­na. Luvuis­sa ovat vain sel­vin­neet rikok­set sekä kyseis­ten mai­den kan­sa­lai­set. Esim. Suo­mes­sa asu­vis­ta Soma­leis­ta yli puo­let on Suo­men kan­sa­lai­sia ja hei­tä ei ole tilas­toi­tu tähän. Yllät­tä­vin­tä luvuis­sa lie­nee lap­siin koh­dis­tu­vien teko­jen suu­ri määrä.

  1997–2007

  Lap­sen sek­su­aa­li­nen hyväksikäyttö
  Soma­lia 37
  Turk­ki 35
  Irak 48

  Rais­kaus
  Soma­lia 58
  Turk­ki 71
  Irak 66

  Muu sek­su­aa­li­ri­kos
  Soma­lia 14
  Turk­ki 25
  Irak 28

  Yhteen­sä 382

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Henkselimies:“Tosiasiassa tar­vi­taan hie­man kva­li­ta­tii­vi­sem­paa ana­lyy­sia joh­to­pää­tök­sien pohjaksi.”

  No oli­si­ko Nor­jan esi­mer­kis­tä jota­kin opittavissa:

  http://www.aftenposten.no/english/local/article190268.ece

  http://www.halla-aho.com/scripta/espoo_oslo_ja_monikulttuurin_trendit.html

  Se mitä olen ruot­sa­lai­siin lukui­hin tutus­tu­nut niin ne ovat saman suuntaisia. 

  Täl­lai­sel­la päät­te­lyl­lä on kyl­lä help­po usko­tel­la kan­sa­lai­sil­le, että näin­hän se on: Maa­han­muut­ta­jien mää­rän kas­vat­ta­mi­nen, kas­vat­taa rais­kauk­sia aukottomasti.”

  Ja edel­leen­kään kyse ole pel­käs­tään rais­kauk­sis­ta vaan kai­kes­ta rikol­li­suu­des­ta, työt­tö­myy­des­tä ja veron­mak­sa­jil­le koi­tu­vis­ta kuluista. 

  Edel­leen­kin, minä haluan näh­dä ensin sen poli­tii­kan joka vähen­tää maa­han­muut­ta­jien ylie­dus­tus­ta rikos­ti­las­tois­sa ennen maa­han­muu­ton kas­va­ta­mis­ta. Väi­te, että näin ei käy ei rii­tä kos­ka meil­lä on päin­vas­tai­sia esi­merk­ke­jä saman­kal­tais­ta poli­tiik­kaa har­joit­ta­neis­ta mais­ta. Ker­ro minul­le mik­si maa­han­muu­ton kas­vat­ta­mi­nen ei kas­vat­tai­si myös rikol­li­suut­ta? Mikä on se meka­nis­mi mikä estää tämän?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la Tho­mas Fai­sa­lia koh­taan, hän ei ole oikein ymmär­tä­nyt Osmon logiik­ka. Yksi­tyi­syys on sub­jek­tii­vi­nen asia. Anta­mal­la tie­toa pan­kil­le kaven­nan omaa yksi­tyi­syyt­tä­ni, mut­ta saan parem­min ehdoin lai­naa, kos­ka pank­ki pys­tyy arvioi­maan mak­su­kel­poi­suut­ta­ni. Kir­joi­ta­mal­la kom­ment­te­ja omal­la nimel­lä saa uskot­ta­vuut­ta, mut­ta toi­saal­ta jät­tää jäl­jen Inter­net­tiin jota saa­te­taan käyt­tää odot­ta­mat­to­mil­la tavoil­la. Ja niin edel­leen, yksi­tyi­syys on tasa­pa­noi­lua tie­don­ja­ka­mi­sen hyö­ty­jen ja hait­to­jen välil­lä, ja se miten näi­tä arvot­taa riip­puu hen­ki­lös­tä ja elä­män­ti­lan­tees­ta. Ilk­ka Kaner­val­la on suu­rem­pi tele­vies­tin­nän yksi­tyi­syy­den tar­ve kuin minulla.

  On ollut usei­ta tapauk­sia mis­sä mie­liä kuo­hut­ta­neen rikok­sen jäl­keen jon­kun kylän asuk­kaat ovat käy­neet vapaa­eh­toi­ses­ti anta­mas­sa sor­men­jäl­ken­sä, DNA-näyt­teen, tms. sen takia ettei hei­tä enää epäil­täi­si. Osmon heit­to tar­koit­taa samaa kol­lek­tii­vi­ses­ti, enkä pidä tätä sinän­sä pahan­suo­pa­na aja­tuk­se­na. Ongel­ma vaan on se kol­lek­tii­vi­suus, tie­tyn ryh­män­kin jäse­nil­lä on eri pre­fe­rens­se­jä yksi­tyi­syy­den suh­teen. Täl­läi­sen rekis­te­röi­ty­mi­sen pitää olla hen­ki­lö­koh­tai­nen valinta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Fei­sal Tho­mas: “Kuu­lun kui­ten­kin ryh­mään ”ulko­maa­lai­sel­ta näyt­tä­vät” ja täs­sä ihon­vä­ri­va­los­sa olen kuun­nel­lut koko ikä­ni näi­tä samo­ja rasis­tien itsee­ni­kin koh­dis­ta­mia vinkunoita.”

  Sinul­la on nyt vaan käy­nyt huo­no tuu­ri kun satut elä­mään Suo­mes­sa aika­na jol­loin ulkois­ten rotu­piir­tei­den ja suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa menes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­sien välil­lä val­lit­see korrelaatio.

  Itse itä­suo­ma­lai­sen gee­ni­pe­ri­män edus­ta­ja­na minua­kin var­maan har­mit­tai­si elää 1800-luvun Suo­mes­sa, jol­loin levi­tet­tiin pro­pa­gan­daa tyy­liin: “Suo­ma­lai­set eivät olleet voi­neet, rotun­sa jäsen­kan­saa kun oli­vat, luo­da ennen ruot­sa­lais­ten val­loi­tus­ta mitään omin­ta­keis­ta kult­tuu­ria” tai “Ruot­sia puhu­va sivis­ty­nyt luok­ka kuu­luu toi­seen, lah­jak­kaa­seen ihmis­ro­tuun, suo­ma­lai­set ovat vas­tai­suu­des­sa­kin kyke­ne­mät­tö­miä luo­vaan hen­ki­seen toi­min­taan.”. Nyky­ään tilan­ne on kan­nal­ta­ni onnek­si toinen.

  Ase­tel­ma voi siis rei­lus­sa sadas­sa vuo­des­sa muut­tua radi­kaa­lis­ti. Eri asia on läm­mit­tää­kö se täs­sä tapauk­ses­sa kun mus­ta pek­ka näyt­tää jää­neen pysy­väs­ti käteen.

  Perus­ta­vaa laa­tua ole­va ongel­ma nyky­ti­lan­tees­sa on se että “välil­li­nen rasis­mi” eli edel­lä mai­ni­tun kor­re­laa­tion huo­mio­mi­nen käy­tän­nön pää­tök­sen­teos­sa on yksi­lön kan­nal­ta ratio­naa­lis­ta. Työ­hö­not­ta­ja voi suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä vält­tää työ­pai­kan kult­tuu­rie­rois­ta joh­tu­vat ongel­mat pyr­ki­mäl­lä all-whi­te ‑hen­ki­lö­kun­taan, ja rikos­tut­ki­ja paran­taa jut­tu­jen­sa sel­viä­mis­to­den­nä­köi­syyt­tä fokusoi­mal­la resurs­se­jaan rotu­piir­tei­den perusteella.

  Se onko tämä “välil­li­nen rasis­mi” “oike­aa rasis­mia” on tul­kin­ta­ky­sy­mys. Vähän samaan dilem­maan tör­mä­tään kun lisään­ty­mis­ky­kyi­nen juu­ri avioi­tu­nut nuo­ri nai­nen hakee työ­paik­kaa. Ei sai­si syr­jiä, vaik­ka se tilas­tol­li­ses­ti oli­si kuin­ka kan­nat­ta­vaa. Ikä­vää on että täs­sä­kin lain­rik­ko­jat voit­ta­vat jos eivät jää kiinni.

  Nyt ollaan maa­han­muu­ton aiheut­ta­mien yhteis­kun­nal­lis­ten haas­tei­den suh­teen tilan­tees­sa jos­sa jotain radi­kaa­lia pitää kek­siä, ja tuo edel­lä mai­nit­tu kor­re­laa­tio pitää saa­da katoa­maan kos­ka sen kado­tes­sa (väi­tet­ty) rasis­mi­kin kato­aa. Osmon ehdot­ta­ma maa­han­muut­ta­jien ihmi­soi­keuk­sien hal­lit­tu kaven­nus voi­si olla yksi toi­mi­va ja teho­kas kei­no mui­den joukossa.

  Tar­kem­min aja­tel­len aja­tus on niin hyvä että kan­ta­väes­tön edus­ta­ja­na ilmoit­tau­dun vapaa­eh­toi­se­na DNA-tes­tin anta­jak­si jos se mää­rä­tään pakol­li­sek­si maa­han­muut­ta­jil­le. Oli­si­pa­han vähän parem­pi oma­tun­to kun peri­aat­tees­sa kan­na­tan samo­ja ihmi­soi­keuk­sia kai­kil­le (tätä kai Tra­vel­ler kut­sui­si moraalisäteilyksi).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Ylläe­si­tet­ty yri­tys lei­ma­ta Osmoa rasis­tik­si on esi­merk­ki sii­tä, miten type­räk­si kes­kus­te­lu on mennyt.

  Kun yllä oli noin sata vies­tiä, on vai­kea tie­tää, mihin nimi­merk­ki “Tie­de­mies” viit­taa. Sanot­ta­koon nyt kui­ten­kin var­muu­den, että minä — nimierk­ki “tomp­pe­li” 😉 en aina­kaan yri­tä lei­ma­ta Soi­nin­vaa­raa rasis­tik­si, vaik­ka ehdo­tus DNA-rekis­te­ris­tä epä­on­nis­tu­nut onkin. 

  Itse asias­sa se on niin itses­tään sel­väs­ti epä­on­nis­tu­nut, että tun­tui tar­peet­to­mal­ta läh­teä sitä kumoa­maan asial­li­ses­ti. Mut­ta kos­ka jol­la­kul­la saat­taa olla ymmär­tä­mis­vai­keuk­sia abr­su­din lii­ot­te­lun kans­sa yri­te­tään selkokielellä: 

  Huo­mau­tin siis ensin, että tuol­lai­nen rekis­te­ri muis­tut­taa nii­tä toi­mia, joi­ta on har­ras­tet­tu ja har­ras­te­taan edel­leen eri­lai­sis­sa “rotusor­to­val­tiois­sa”. Se ei vain ehkä tule mie­leen, kun luo­kit­te­luun, tark­kai­luun ja ran­gais­tuk­seen ei tar­vit­tai­si pal­joa­kaan perin­tei­siä kei­no­ja pii­ki­lan­koi­neen, urk­ki­joi­neen ja pamp­pui­nee, eikä se (aina­kaan ensi alkuun) koh­dis­tui­si sel­lai­siin tut­tui­hin ryh­miin kuin vaik­ka­pa juu­ta­lai­set, mus­tat tai mustalaiset.

  Yri­tin myös muis­tut­taa sii­tä — yleen­sä eri­tyi­ses­ti vih­rei­den muis­ta­mas­ta — sei­kas­ta, että täl­lais­ten rekis­te­rei­den käyt­tö­alue tup­paa laa­je­ne­maan ja nii­hin liit­tyy väis­tä­mät­tä vää­rin­käy­tös­ten riski.

  Toi­sek­si väi­tin, että kysei­nen rekis­te­ri ei aina­kaan hou­kut­te­li­si sel­lai­sia poten­ti­aa­li­sia maa­han­muut­ta­jia, joil­la on varaa vali­ta mihin muuttavat. 

  Juu­ri muu­ten näin luku­ja sii­tä, että jen­kit ovat onnis­tu­neet aika radi­kaa­lis­ti vähen­tä­mään kaik­kia vie­rai­lu­ja maa­han­sa osin juu­ri rekis­te­rei­den tai nii­den pelon takia. Huip­pu­tie­teen vetu­ri­na toi­mi­nut lah­jak­kai­den opis­ke­li­joi­den imu­roin­ti muu­al­ta maa­il­mas­ta yskii myös pahasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Jotain kyl­lä saa­tai­siin aikaan. Kuvi­tel­laan, että oli­sin japa­ni­lai­nen fyy­sik­ko ja oli­sin tulos­sa töi­hin TKK:n kyl­mä­la­bo­ra­to­rioon. Muo­dol­li­suuk­sia sel­vit­täes­sä­ni sai­sin kuul­la, että minul­ta vaa­di­taan gee­ni­tes­ti pus­ka­rais­kaus­ten sel­vit­tä­mi­sek­si. Tai­tai­sin­pa jät­tää tulematta”

  Voi­pi olla. Itsel­län­kin saman­lai­set aja­tuk­set käy­vät mie­les­sä. Toi­saal­ta, jos oli­sit menos­sa tapaa­maan tuo­ta japa­ni­lais­ta hänen omas­sa koti­maas­saan, sinul­ta otet­tai­siin (niin­kuin ymmärt­täk­se­ni kai­kil­ta maa­han tule­vil­ta ei-japa­ni­lai­sil­ta vii­me vuo­den lopul­ta alkaen) sor­men­jäl­jet, kos­ka voi­sit olla ter­ro­ris­ti, joten ehkä­pä esi­merk­ki­si ei ole sil­tä osin paras mahdollisin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Jos oli­sin kyy­ni­nen polii­tik­ko, aja­tus kir­joi­tus­te­ni pui­mi­ses­ta oikeu­des­sa sai­si minut taput­ta­maan kar­vai­sia käsiä­ni. Eri­tyi­ses­ti sik­si, että net­ti­kir­joit­te­lul­la saa­ma­ni kan­na­tus kas­vai­si tul­va­vuok­sen tavoin, kun esiin­nos­ta­mii­ni asioi­hin lisät­täi­siin vie­lä tais­te­lu sanan­va­pau­den puo­les­ta ja eri­tyi­ses­ti sanan­va­paus netissä.
  JOS oli­sin kyy­ni­nen, epäi­li­sin Osmon myös ymmär­tä­neen asian ja sen seu­rauk­set em. taval­la, jon­ka jäl­keen hän oli­si puhu­nut jär­keä puo­lu­een­sa naisväelle.

  Mut­ta kos­ka en ole kyy­ni­nen, niin uskon Osmon halun­neen pitää kes­kus­te­lun asias­sa, jota esim. Jan­ne kor­ho­sen kom­ment­ti ansiok­kaas­ti edus­taa. Tähän asti mono­po­li kes­kus­te­lus­sa näyt­tää val­ta­kun­nal­li­ses­sa medias­sa olleen ns. puna­vih­reäl­lä laidalla. 

  Kär­jis­tet­ty esimerkki:

  Ote­taan jana, jon­ka läh­tö­pis­tees­ta jana jat­kuu ääret­tö­myy­teen. Jos olet janan (kes­kus­te­lun-) läh­tö­pis­tees­tä, niin kaik­ki muut pis­teet ovat janal­la etääm­mäl­lä sinus­ta, ääri­pis­tei­tä (-mie­li­pi­tei­tä). Näin siis niil­le, jot­ka ovat (lue: hal­lin­neet kes­kus­te­lua) lähtöpisteessä.

  Uskon, että kun pahim­mat tun­teen­pur­kauk­set sam­mu­vat, niin moni­puo­li­nen kes­kus­te­lu maahanmuutto‑, moni­kult­tuu­ri- ja kotou­tu­mis­po­lii­ti­kas­sa voi alkaa. Ne, jot­ka näh­däk­se­ni ovat Hal­la-ahon lisäk­si näh­neet tren­din, kuten Sai­ja Joke­la Uuden Suo­men blo­gis­saan tai Osmo tääl­lä, ovat ase­moi­mas­sa itse­ään mie­li­pi­de­joh­ta­jik­si tule­vis­sa keskusteluissa. 

  Lopuk­si todet­ta­koot, että en näki­si mitään ongel­maa ottaa DNA ‑tie­to­ja niil­tä, jot­ka pyr­ki­vät EU ‑alu­eel­le tur­va­pai­kan­ha­ki­jan sta­tuk­sel­la. Tätä­hän on jo ehdo­tet­tu tur­va­paik­ka­tu­ris­min estä­mi­sek­si. Lisäe­tu­na oli­si tun­nis­te­tie­to­jen käyt­tö rikos­ten tut­kin­nas­sa. Ymmär­tääk­se­ni ulko­maa­lais­taus­tai­ses­sa rikol­li­suu­des­sa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den SUHTEELLINEN osuus korostuu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Jan­ne Kor­ho­sen piiiit­kän Kir­joi­tuk­sen perään kysyn, mitä maa­han­muut­toa hän tar­koit­taa, huma­ni­taa­ris­ta vai työ­pe­räis­tä. EUs­sa on työ­voi­mal­la vapaa liik­ku­vuus eli sil­le me ei voi­da mitään, jos yri­tyk­set rek­ry­toi­vat tän­ne itsel­leen työ­voi­maa ulko­mail­ta. Huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to on kai aika vähäistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Osmon gee­ni­tes­ti ei saa minun(kaan) tukea. Olen par­ja­tun maa­han­muut­ta­vä­hem­mis­tön edus­ta­ja ja vaik­ka ko. pus­ka­rais­kaa­jat yms. vai­kut­ta­vat hyvin nega­tii­vi­ses­ti elä­mää­ni, niin kysei­nen tes­ti rik­ko­aa jo ihmi­soi­keut­ta. Vaik­ka Suo­mi onkin tar­jon­nut minul­le lois­ta­van ja ilmai­sen yli­opis­to­kou­lu­tuk­sen hyvä­palk­kai­sel­le alal­le, niin läh­ti­sin ulko­mail­le Lex gee­ni­tes­tin hyväk­sy­mi­sen jälkeen. 

  Vaih­toeh­toi­se­na mene­tel­mä­nä oli­si panos­taa rikok­sis­ta tuo­mit­tu­jen mahd. kar­koit­ta­mi­seen sekä suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin opet­ta­mi­seen. Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tii­kan ainoa toi­mi­va osa tai­taa olla vain kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­mä ja sii­nä­kin kotout­tu­mis­me­ka­nis­mit ovat tehot­to­mia ja seka­via eli ne eivät val­mis­ta mihin­kään. Huvit­ta­vin­ta on se, että Suo­men maa­kun­tien hei­koim­mat ammat­ti­kor­kea­kou­lut jou­tu­vat hake­maan opis­ke­li­ja-aines­ta Nige­rias­ta. Kuka uskoo, että vähän­kään lah­ja­kas opis­ke­li­ja läh­tee kes­ki­ta­soi­seen ammat­ti­kor­kea­kou­luun kes­ki-Suo­meen. Nämä ovat­kin reit­te­jä lait­to­maan maa­han­muut­toon, mis­tä leh­dis­sä on kir­joi­tet­tu vii­me aikoi­na. HY, TKK ja muut yli­opis­tot sen­tään ovat rea­lis­ti­ses­ti hou­kut­te­le­via opis­ke­lu­paik­ko­ja opiskelijoille.

  Haluai­si­ko joku tutus­tua Sak­san ja Rans­kan ulko­maa­lais­vä­hem­mis­ton koos­tu­muk­seen, alku­pe­rään yms. Elin itse sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että Sak­san turk­ki­lai­set ovat tul­leet 60–70 luvuil­la ja Rans­kan poh­jois-Afri­kan siir­to­lai­set koko vii­me vuo­si­sa­dan ajan. Miten Sak­san ja Rans­kan kehi­tys ero­aa Brit­tien ja Usan nykyi­ses­tä kehityksestä? 

  Japa­nin ulko­maa­lais­vä­hem­mis­tön osuus on 1.2% väes­tös­tä, mut­ta Japa­ni naut­tii hyvin pal­jon vie­lä naa­pu­ri­mai­den­sa hal­vas­ta työ­voi­ma­kus­tan­nuk­sis­ta. Myön­nän en tie­dä pal­joa Japa­nin tilan­tees­ta, mut­taa yllä­ole­vat kysy­myk­set ovat täs­sä askarruttaneet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Yksi syy Hal­la-ahon suu­reen ääni­mää­rään on juu­ri se, ettei­vät useam­mat kolum­nis­tit ja polii­ti­kot kir­joi­ta niin kuin Soi­nin­vaa­ra täs­sä. Sen sijaan että poh­dit­tai­siin maa­han­muut­ta­jien aiheut­ta­mien rais­kauk­sien vähen­tä­mis­tä, libe­raa­lit kir­joit­ta­vat yleen­sä, että muut ongel­mat ovat pal­jon isom­pia tai että ei saa lei­ma­ta kaik­kia. Tämä kier­te­ly joh­taa hal­la-aho­lais­ten menestykseen.

  Muu­ten, ymmär­tääk­se­ni ylly­tys rikok­se­na yleen­sä vaa­tii, että voi­daan osoit­taa yksit­täi­nen rikos, johon ylly­tys joh­ti. Täs­tä on sit­ten eril­li­siä poikkeuksia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Rais­kaa­jat jäi­si­vät aina kiin­ni — siis jos ovat ulko­maa­lai­sia — ja sik­si ulko­maa­lais­ten teke­mät rais­kauk­set lop­pui­si­vat ja hal­la-aho­lai­sil­ta meni­si hei­dän tun­tei­siin vetoa­vin argumenttinsa.”

  Vas­taa­van argu­men­tin olen kuul­lut aikai­sem­min­kin ja se pis­tää aina huvit­ta­maan. Argu­ment­ti olet­taa, että hal­la-aho­lai­set vihaa­vat maa­han­muut­ta­jia ja hei­dän tavoit­tee­na on levit­tää tätä vihaa. Lisäk­si jos syyt viha­ta maa­han­muut­ta­jia lop­pu­vat, tule­vat hal­la-aho­lai­set vihai­sik­si ja avut­to­mik­si… Joo joo.

  Eihän täs­sä kukaan maa­han­muut­ta­jia vihaa. Tar­koi­tus on teh­dä ihmi­sil­le parem­pi eli­nym­pä­ris­tö ja parem­mat tule­vai­suu­de­nol­ta­vat. Se nyt ei vain onnis­tu niin, että ote­taan kaik­ki maa­han, jot­ka tän­ne halua­vat. Jos kaik­ki maa­han­muut­ta­jat oli­si­vat hyviä ja työs­sä­käy­viä kan­sa­lai­sia, ei heis­tä oli­si ongel­mia ja hal­la-aho­lai­set­kaan eivät vas­tus­tai­si hei­tä. Hal­la-aho­lais­ten­kin oikeat tavoit­teet täyt­tyi­si­vät. Todel­li­suus ei vain vas­taa tätä ihan­net­ta. Kaik­ki tän­ne otet­ta­vat eivät ole val­mii­ta suo­ma­lai­seen eli­nym­pä­ris­töön, eikä val­tion toi­met täh­tää sii­hen kunnolla.

  ps. Olet­ta­mus, että hal­la-aho­lai­set oli­si­vat näi­tä vihaa­jia, on help­po ymmär­tää. Antaa­han media kokoa­jan näin ymmär­tää ja useat suvait­se­vais­pii­rit ovat heti hauk­ku­mas­sa rasis­tik­si jos tip­paa­kaan kri­ti­soi mitään. Nyt ne median ja yhteis­kun­nan anta­mat ennak­ko­luu­lot pois ja kun­non avoin­ta keskustelua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Tähän väliin haluai­sin lan­see­ra­ta uuden sanan: “kult­tuu­ri­rea­lis­mi”. En usko että Suo­ma­lai­set tui­jot­ta­vat ihmis­ten ihon­vä­riä vaan maa­han­muut­ta­jien kykyä ja/tai kyvyt­tö­myyt­tä toi­mia Suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin aset­ta­mien vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Vaik­ka maas­sam­me on toki pal­jon ongel­mia on Suo­mi kui­ten­kin sivis­ty­nyt ja suh­teel­li­sen tasa-arvoi­nen län­si­maa jon­ka kan­sa­lai­sil­la on mones­sa suh­tees­sa kor­kea moraa­li ja län­si­mai­set arvot. Mie­les­tä­ni moni kult­tuu­ri ei poh­jaa näil­le skan­di­naa­vi­sil­le ihan­teil­le joten herää kysy­mys voim­me­ko vaa­tia maa­han­muut­ta­jil­ta oman kult­tuu­ri­me ihanteita ?

  Mie­les­tä­ni voim­me mikä­li kyse on asias­ta jol­la on moraa­li­nen tai eet­ti­nen ulot­tu­vuus (väki­val­ta, tasa-arvo, ahke­ruus, yrit­tä­mi­nen, halu toi­mia yhteis­kun­nas­sa jne.). Jos maa­han­muut­ta­ja ei halua näi­hin arvoi­hin sopeu­tua vaan kapi­noi jat­ku­vas­ti nii­tä vas­taan kan­nat­tai­si yhteis­kun­nan miet­tiä kan­nat­taa­ko näil­le ihmi­sil­le tar­jo­ta aut­ta­vaa kät­tä vai lähet­tää takai­sin kotimaahansa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Pon­tig­gia kir­joit­ti: “Vaih­toeh­toi­se­na mene­tel­mä­nä oli­si panos­taa rikok­sis­ta tuo­mit­tu­jen mahd. kar­koit­ta­mi­seen sekä suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin opet­ta­mi­seen. Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tii­kan ainoa toi­mi­va osa tai­taa olla vain kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­mä ja sii­nä­kin kotout­tu­mis­me­ka­nis­mit ovat tehot­to­mia ja seka­via eli ne eivät val­mis­ta mihinkään.”

  Kar­kot­ta­mi­nen toi­mii tie­tys­ti vain sil­loin, kun on kyse ulko­maa­lai­ses­ta, jol­la on koti­maa jos­sain toi­saal­la. Tosin sil­loin sitä pitäi­si käyt­tää joh­don­mu­kai­ses­ti aina­kin rais­kaa­jien koh­dal­la sen sijaan, että ale­taan poh­tia rais­kaa­jan mah­dol­lis­ta tur­vat­to­muut­ta van­has­sa koti­maas­sa. Oikeus­ta­ju sanoo, että jos rais­kaa, luo­puu oikeu­des­taan tur­va­paik­kaan. (Kan­ta­suo­ma­lai­sia­kin sek­su­aa­li­ri­kol­li­sia sitä pait­si koh­del­laan aivan lii­an lempeästi.)

  Kotout­ta­mis­ta pitäi­si tosi­aan tehos­taa sen sijaan, että kes­ki­ty­tään pahek­su­maan per­su­ja, mikä ei lopul­ta joh­da muu­hun kuin asen­tei­den pola­ri­soi­tu­mi­seen ja per­su­jen kan­na­tuk­sen kas­vuun. Mitä useam­pi maa­han­muut­ta­ja sopeu­tuu yhteis­kun­taan ja löy­tää oman paik­kan­sa sii­nä, sitä vähem­män per­sut saa­vat kan­nat­ta­jia maa­han­muut­to­asian kus­tan­nuk­sel­la. Ja kään­täen: mitä enem­män maa­han­muut­ta­jik­si las­ket­ta­vat yksi­löt tai yhtei­söt aiheut­ta­vat ongel­mia, sitä enem­män per­sut saa­vat kan­nat­ta­jia. Sam­mu­te­taan siis tuli­pa­lot siel­lä, mis­sä nii­tä syt­tyy, eikä ale­ta haka­ta hil­jai­sek­si savun her­mos­tut­ta­mia räk­syt­tä­viä koi­ria, vaik­ka ne kävi­si­vät­kin hermoille.

  Sitä pait­si maa­han­muut­ta­jat todel­la­kin ovat ihmi­siä ja yksi­löi­tä, eivät jokin yhtei­nen ryh­mä. Ihmi­set tule­vat eri mais­ta, eri kult­tuu­reis­ta ja eri syis­tä, ja jokai­sel­la on oma luon­teen­sa ja oma tapan­sa vaa­lia kult­tuu­ri­aan, myös mus­li­meil­la. Kun­non ihmis­ten jou­kos­sa on väki­sin­kin myös — vähem­mis­tö­nä — rikol­li­sia ja fanaat­ti­sia vihan­liet­so­jia, jot­ka eivät yksin­ker­tai­ses­ti halua sopeu­tua vie­rok­su­miin­sa arvoi­hin. Ei sel­lai­sia ihmi­siä pidä ymmär­tää tai suvai­ta suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Hei­dän otta­mi­sen­sa mukaan suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan ei yksin­ker­tai­ses­ti ole kenen­kään etu, pait­si ehkä nii­den, jot­ka halua­vat nos­tat­taa rasis­mia ja nous­ta val­taan sen avulla.

  Juu­ri nyt niin “maa­han­muut­to­kriit­ti­set” kuin monet suvait­se­vai­suusih­mi­set­kin suh­tau­tu­vat maa­han­muut­ta­jiin eri taval­la kuin mui­hin ihmi­siin — joko yltiö­su­vait­se­vai­ses­ti, kes­kit­tyen syyt­te­le­mään mah­dol­li­sis­ta ongel­mis­ta kan­ta­väes­tön suvait­se­mat­to­muut­ta, tai ennak­ko­luu­loi­ses­ti, yleis­täen ja kär­jis­täen kaik­ki rais­kaa­jik­si ja vihan­liet­so­jik­si. Nime­no­maan maa­han muut­ta­vien ihmis­ten etu on, että rikol­li­siin ja sekä uskon­nol­li­siin että poliit­ti­siin ääri­liik­kei­siin suh­tau­du­taan jämä­käs­ti ja toi­saal­ta ystä­vyys, ymmär­rys ja talou­del­li­set­kin resurs­sit sääs­te­tään niil­le, jot­ka ovat itse val­miit ojen­ta­maan meil­le ystä­vän käden — eivät nyrk­kiä tai tuo­mit­se­vaa sormea.

  Mikä täs­sä nyt on niin vai­ke­aa ymmär­tää ja hyväk­syä — molem­mil­la puo­lil­la aat­teel­lis­ta rintamaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Sanaa “rasis­mi”, rotusyr­jin­tä, hei­tel­lään aika varo­mat­to­mas­ti täs­sä ket­jus­sa. Kyse ei ole kui­ten­kaan rodus­ta vaan kulttuurista.

  Ymmär­tääk­se­ni syr­jin­tä rodun, suku­puo­len tai sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen vuok­si on niin ilke­ää kuin on nime­no­maan sik­si ettei mitään niis­tä voi itse vali­ta tai vaih­taa*. Sen sijaan kult­tuu­ri on vii­me kädes­sä lähin­nä käyt­täy­ty­mis­tä, peli­sään­tö­jä ja toi­min­ta­ta­po­ja jot­ka on hyväk­sy­nyt. Ne voi vaih­taa ja uuteen maa­han saa­pues­saan myös pitäi­si, ja sik­si nii­den perus­teel­la pro­fi­loin­ti on vain ter­vet­tä jär­keä. Saman voi argu­men­toi­da päte­vän myös uskon­toon, sen­kin saa itse päättää.

  On erit­täin hyvä että Per­sut ovat tuo­mas­sa tätä immi­graa­tio­kes­kus­te­lua pis­tee­seen jos­sa val­taa­pi­tä­vät jou­tu­vat jo perus­te­le­maan teke­mi­si­ään ratio­naa­li­sin argu­men­tein pel­kän tuhah­te­lun ja kysy­jien mus­ta­maa­laa­mi­sen sijaan. Tähän asti jutut ovat olleet tasoa “moni­kult­tuu­ri on rik­kaus kos­ka se on rik­kaus kos­ka se on rik­kaus”, vaik­ka sekä nykyi­siä tilas­to­ja että naa­pu­ri­val­tioi­den ja muun euroo­pan tilan­net­ta kat­so­mal­la näyt­täi­si pikem­min­kin sil­tä että moni­kult­tuu­ri on hir­vit­tä­vä vit­saus vail­la mitään hyö­ty­nä­kö­koh­tia. Har­vat yri­tyk­set käyt­tää luku­ja argu­ment­tei­na nykyi­sen poli­tii­kan puo­les­ta (esim. Hesa­rin taan­noi­nen “kukin maa­han­muut­ta­ja tuot­taa val­tiol­le 300.000 euron sääs­töt”) ovat lähem­mäs­sä tar­kas­te­lus­sa pal­jas­tu­neet härs­kik­si sumu­tuk­sek­si (kyse on kou­lu­te­tuis­ta muut­ta­jis­ta, joi­ta on mitä­tön osuus kaikista).

  Nykyis­tä, tai yli­pää­tään vapaa­ta, maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa aja­vien on perus­tel­ta­va toi­men­sa kuin min­kä hyvän­sä polii­ti­kon. Se ken ei voi perus­tel­la teke­mi­si­ään ratio­naa­li­ses­ti on vää­räs­sä, eikä mikään mää­rä nat­sit­te­lua muu­ta sitä.

  *) Tähän liit­tyen vähän ihmet­te­len ettei suvait­se­vai­sil­ta löy­dy sym­pa­ti­aa pedo­fii­leil­le, vaan pedo­ja (ei edes vält­tä­mät­tä lap­siin­se­kaan­tu­jia) pide­tään ylei­ses­ti suun­nil­leen pahim­pi­na hir­viöi­nä mitä maa­il­mas­sa voi olla. Mut­ta eivät­hän hekään saa itse vali­ta mikä hei­dät saa kiihottumaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Jos tuo esi­tyk­se­ni geneet­ti­sen sor­men­jäl­jen tal­tioi­mi­ses­ta koe­taan oikeas­ti ihmi­soi­keus­ky­sy­myk­sek­si, se ei sil­loin tie­ten­kään toi­mi, kos­ka ihmi­siä eri pidä lou­ka­ta. Minä en sitä ihmi­soi­keus­ky­ky­myk­sek­si miel­lä. Itsel­lä­ni ei oli­si mitään sitä vas­taan, jos jou­tui­sin tie­to­ni tuol­lai­seen rek­si­te­riin antamaan.Sen sijaan vas­tus­tai­sin vim­ma­tus­ti, jos joku haluai­si koko geneet­ti­sen koo­di­ni, jos­ta siis sel­vi­ää myös hen­ki­lö­koh­tai­sia ominaisuuksia. 

  Kos­ki­ko louk­kaan­tu­mi­nen itse tämän tie­don luo­vut­ta­mis­ta ja rekis­te­röin­tiä, vai sitä, että esi­tin tämän kos­ke­maan vain maa­han­muut­ta­jia? Jos­kus aiem­min­han olen esit­tä­nyt pus­ka­rais­kaus­ten estä­mi­sek­si saman tie­don rekis­te­röi­mis­tä koko kan­sas­ta. Sii­tä­hän oli­si ilmeis­tä hyö­tyä myös uhrien tun­nis­tuk­ses­sa suuronnettomuuksissa. 

  En tun­ne asi­aa, mut­ta eikö tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­ta ote jo nyt joi­ta­kin bio­tun­nis­tei­ta? Polii­si kerää ymmär­tääk­se­ni rekis­te­riä geneet­ti­sis­tä sor­men­jäl­jis­tä rikok­ses­ta epäil­lyis­tä, eikä tuo­hon rekis­te­riin pää­se­mi­sek­si tar­vit­se mitään kovin kum­mal­lis­ta teh­dä. Tuon rek­si­te­rin avul­la on suu­ri mää­rä rikok­sia myös selvinnyt. 

  Pel­ko sii­tä, että jokin tule­va hir­mu­hal­lin­to voi­si käyt­tää rekis­te­riä vää­rin, on todel­la­kin sikä­li tur­ha, että tule­va hir­mu­hal­lin­to perus­taa kysei­sen rek­si­te­rin itse ihan sii­tä riip­pu­mat­ta, mitä me teemme. 

  Esi­mer­kik­si Bri­tan­nias­sa on val­lal­la peri­aa­te, että ihmi­nen voi pyyh­kiä koko men­nei­syy­ten­sä ja aloit­taa uuden elä­män uudel­la nimel­lä, jos van­has­sa elä­mäs­sä on jokin men­nyt pahas­ti vikaan. Meil­lä tämä ei onnis­tu, kos­ka jokai­sel­la on väes­tö­re­kis­te­ri­tun­nus, eikä uut­ta saa. Por­tu­ga­lis­sa väes­tö­re­kis­te­ri­tun­nuk­set kiel­let­tiin perus­tus­lail­la nei­lik­ka­val­lan­ku­mouk­sen jälkeen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Osmo, teet ehdo­tuk­sen, jos­ta tie­dät, että kaik­ki eivät pidä. Minus­ta ehdo­tus kai­pai­si kui­ten­kin joi­ta­kin tar­ken­nuk­sia, jot­ta sitä voi­tai­siin kai­kil­ta puo­lin arvioida.

  Ehdo­tan, että kai­kil­ta maa­han­muut­ta­jil­ta ote­taan geenitesti.”

  Voit­ko tar­ken­taa, mitä ehdotat:

  - pakol­li­nen gee­ni­tes­ti kai­kil­ta Suo­mes­sa jo pysy­väs­ti ole­vil­ta, joil­la ei ole Suo­men kan­sa­lai­suut­ta (vai onko joku muu kri­tee­ri, jol­la mää­rit­täi­sit “maa­han­muut­ta­juu­den”)?

  vai

  - “vapaa­eh­toi­nen” gee­ni­tes­ti kai­kil­ta Suo­meen asu­maan pyr­ki­vil­tä muun maan kan­sa­lai­sil­ta (tähän vie­lä lisä­ky­sy­mys alla) — vapaa­eh­toi­nen sii­nä mie­les­sä, että vaih­toeh­to­na on jät­tää tule­mat­ta Suomeen?

  vai

  - molem­mat yllämainituista?

  vai

  - sit­ten­kin jokin muu yhdistelmä?

  Lisä­ky­sy­mys tai pari:

  - kos­ki­si­ko “uusien maa­han­tu­li­joi­den” tes­ti huma­ni­taa­ri­sia vai työ­pe­räi­siä maa­han­muut­ta­jia, vai sekä että?

  vai

  - oli­si­ko täs­sä jotain mui­ta kriteerejä?

  Ymmär­rän, että kysees­sä on kes­kus­te­lu­na­vaus. Nojaat logiik­kaan, mut­ta, minus­ta, joi­ta­kin ainek­sia puut­tuu vie­lä. Toi­von, että kysy­myk­se­ni vie­vät aja­tus­ta eteenpäin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. Mun mie­les­tä sen­suu­ria pitää lisä­tä enti­ses­tään ja sit­ten siir­tyä vie­lä enem­män ohjaa­vaan tie­don­vä­li­tyk­seen. Jos joku asia ei niinqu ole­kaan ihan jus sil­leen tot­ta niin kui­ten­ki se vois olla tot­ta niin sitä sit­ten ker­rot­tas vaa kan­sal­le. Sil­leen tulis parem­pi maailma.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Eufe­mia kirjoitti:
  “Kuvi­tel­laan, että oli­sin japa­ni­lai­nen fyy­sik­ko ja oli­sin tulos­sa töi­hin TKK:n kyl­mä­la­bo­ra­to­rioon. Muo­dol­li­suuk­sia sel­vit­täes­sä­ni sai­sin kuul­la, että minul­ta vaa­di­taan gee­ni­tes­ti pus­ka­rais­kaus­ten sel­vit­tä­mi­sek­si. Tai­tai­sin­pa jät­tää tulematta.”

  Japa­ni ottaa kai­kil­ta maa­han tule­vil­ta (turis­teil­ta­kin) sor­men­jäl­jet [1]. Jos Suo­mi ottai­si oles­ke­lu­lu­van saa­vil­ta syl­ki- tai hius­näyt­teen, en usko että japa­ni­lai­sil­la oli­si mitään sitä vas­taan. (Veri­näy­te saat­tai­si sit­ten ehkä tun­tua hiu­kan ras­kaam­mal­ta toimenpiteeltä.)

  [1] http://www.reuters.com/article/worldNews/idUST23858020071120

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Lii­kaa rum­mun­pä­ris­tys­tä (14.10.2007)

  Osmo Soi­nin­vaa­ra kirjoittaa:

  Sen sijaan olen ollut huo­lis­sa­ni Tehyn symp­pa­rei­den mie­li­pi­teis­tä. Jos joku kuo­lee­kin, niin sehän on työ­nan­ta­jan vika. Tuli spon­taa­ni vihan­puus­ka, jon­ka aika­na ajat­te­lin, että jos jon­kun on pak­ko kuol­la, niin toi­vot­ta­vas­ti tämä on joku kir­joit­ta­jan omaisista.”

  Ja Osmo täs­men­tää kom­men­teis­sa ajatustaan:

  En toi­vo­nut kuo­le­maa kenel­le­kään vaan toi­voin, että se kuo­le­ma, jon­ka sinä hyväk­syt osuu edes sinun lähi­pii­rii­si sen sijaan, että se koh­dis­tuu “viat­to­miin”. Se oli siis sil­lä ehdolla,että jon­kun on tah­to­si mukaan kuoltava.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Tie­de­mie­hel­tä oli­sin kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan lyhyen kom­men­tin noi­hin esit­tä­mii­ni tilas­toi­hin, vaik­ka argu­men­taa­tio­ni eit­tä­mät­tä onkin vas­ten­mie­lis­tä ja epä­re­hel­lis­tä. On nimit­täin niin­kin, että näin puus­ta kat­soen näyt­tää sil­tä että on myös huo­mat­ta­van epä­re­hel­lis­tä väit­tää että hel­sin­gis­sä tapah­tuu n. 40 rais­kaus­ta vuo­des­sa, jos tilas­tot puhu­vat 4–5 ‑ker­tai­ses­ta mää­räs­tä. Mikä­li siis en ole ymmär­tä­nyt jotain väärin?

  Tie­ten­kin vies­ti­ket­jun pituu­des­ta joh­tuen voi
  myös olla että Tie­de­mie­hen mah­dol­li­nen vas­taus on jää­nyt minul­ta huomaamatta.

  Osmo: kun muok­kaat omia vies­te­jä­si jäl­ki­kä­teen tar­ken­taak­se­si sitä mitä ehkä tar­koi­tit sanoa alun­pe­rin, kan­nat­taa har­ki­ta myös nii­hin viit­taa­vien sitaattien(i) muok­kaa­mis­ta vas­taa­vas­ti, kos­ka muu­ten (kuten nyt) saat­taa jää­dä ihan pie­ni ris­ti­rii­ta jäl­jel­le. Oli­si myös rei­lua kes­kus­te­li­joi­ta koh­taan lisä­tä sin­ne jokin “edit.”- tai vas­taa­va tagi. Muu­ten­han sitä saat­tai­si vaik­ka olet­taa sinun ole­van kovin­kin herk­kä­hi­piäi­nen ja kor­jai­le­van jäl­ki­kä­teen sano­mi­sia­si “yön pimey­des­sä”, mitä en suin­kaan haluai­si uskoa. Toi­saal­ta alku­pe­räi­nen teks­ti­ni on joka tapauk­ses­sa jul­kais­tu myös toisaalla.

  Kii­tok­sia kui­ten­kin rau­ta­lan­gas­ta, en nyt aivan vaka­vis­sa­ni olet­ta­nut­kaan sinun ole­van sitä miel­tä mil­lai­sen kuvan alku­pe­räi­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta­si hel­pos­ti saa — jois­tain vih­reis­tä ajat­te­li­jois­ta en toki ole aivan yhtä var­ma. Luu­li­sin Hal­la-ahon toi­si­naan kär­si­vän hie­man samas­ta ilmiöstä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. Hyvä Mar­kus.. !

  Ja kai­kil­le hurs­kas­te­li­joil­le ope­tuk­sen paikka. 

  Hal­la- ahon aja­tus on vain täy­del­li­sen inhi­mil­li­nen. Jos jotain pahaa vää­jää­mät­tä tapah­tuu tiet­ty­jen valin­to­jen seu­rauk­se­na, niin mie­lum­min niil­le, jot­ka ovat vas­tuus­sa näis­tä valin­nois­ta. Onko täs­sä jotain uut­ta ja ihmeel­lis­tä? Minä aina­kin ajat­te­len juu­ri noin. 

  Osmon vas­taus on ihan sai­var­te­lua. Men­nään vain reto­rii­kan puo­lel­le tuos­sa, miten sit­ten sano­maa tehostetaan..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Miet­ti­mi­set ihmi­soi­keus­louk­kauk­sis­ta kuu­los­taa nau­ret­ta­vil­ta. Polii­si ottaa ja on otta­nut jo vuo­sien ajan Dna-näyt­teen (siis gee­ni­tes­tin) KAIKILTA joi­ta on syy­tä epäil­lä rikok­ses­ta, jon­ka ran­gais­tus­mak­si­mi on vähin­tään 6 kuu­kaut­ta. Toi­sin sanoen lähes kaik­ki rikok­ses­ta epäil­lyt jou­tu­vat gee­ni­tes­tin koh­teek­si. Gee­ni­näy­te ote­taan syl­jes­tä pos­ken lima­kal­vol­ta pie­nel­lä raa­pai­sul­la joka ei edes satu. Koko toi­men­pi­de kes­tää ehkä kol­me sekun­tia. Siel­lä ne Dna-näyt­teet sit­ten säi­ly­vät iät ajat. 

  Saman­tien Dna-tes­taus­ta voi­tai­siin laa­jen­taa kaik­kiin suo­men alu­eel­la oles­ke­le­viin. Suo­men kan­sa­lai­sil­ta voi­tai­siin ottaa DNa-tes­ti pas­sin myön­tä­mi­sen yhtey­des­sä ja ulko­maa­lai­sil­ta mikä­li asu­vat pysy­väs­ti Suo­mes­sa, esim. jon­kun rekis­te­röi­ty­mi­sen tms. yhteydessä. 

  Täl­lä menet­te­lyl­lä n. 10 vuo­des­sa koko popu­la oli­si rekis­te­röi­ty ja kir­jois­sa sekä kan­sis­sa. Ihan hyvä idea Soininvaaralta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. On erit­täin hyvä että Per­sut ovat tuo­mas­sa tätä immi­graa­tio­kes­kus­te­lua pis­tee­seen jos­sa val­taa­pi­tä­vät jou­tu­vat jo perus­te­le­maan teke­mi­si­ään ratio­naa­li­sin argu­men­tein pel­kän tuhah­te­lun ja kysy­jien mus­ta­maa­laa­mi­sen sijaan.” 

  Kes­kus­te­lu OLISI hyvä asia myös minun­kin mie­les­tä­ni, mut­ta kyl­lä tuo Hal­la-ahon jul­ki­suu­teen pääs­syt kom­ment­ti vali­tet­ta­vas­ti mädät­tää sitä pahas­ti. Hal­la-ahon Scrip­ta sisäl­tää myös asial­lis­ta poh­din­taa, mut­ta tuo kom­ment­ti vih­rei­den rais­kaa­mi­ses­ta ei. 

  Ensin­nä­kin se, että toi­voo jon­kun ihmis­ryh­män rais­kauk­sen koh­teek­si ei nyt vaan ole asial­lis­ta. Ei edes ehdol­la, että rais­kaus­ten mää­rä pysyi­si vakio­na, jol­loin oli­si “rei­lum­paa” rais­ka­ta täs­tä avoi­mes­ta poli­tii­kas­ta vas­tuul­li­set päät­tä­jät ja hei­dän kan­nat­ta­jan­sa. Anteek­si nyt vaan. 

  Toi­sek­si en usko, että ulko­maa­lais­po­li­tii­kan sää­te­ly oli­si vält­tä­mät­tä avain ongel­maan. Se voi olla osa rat­kai­sua, mut­ta tilas­tol­li­ses­ti pie­nen tapaus­ten mää­rän perus­teel­la en vetäi­si mitään joh­to­pää­tök­siä ennen hie­man syväl­li­sem­pää ana­lyy­sia ja kes­kus­te­lua. Ja sii­hen ei ole vie­lä pääs­ty, kii­tos Halla-ahon.

  Eli hyvän kes­kus­te­lun sijaan Hal­la-aho saa lap­sel­li­sel­la kom­men­til­laan aikaan (median avus­tuk­sel­la toki) vain tun­tei­ta kuu­men­ta­van keuh­koa­mi­sen puo­lin ja toi­sin. Siis ilman ko. kom­ment­tia useam­pi voi­si ottaa Hal­la-ahon poh­din­nan ja kri­tii­kin vaka­vas­ti, mut­ta ei enää. Esi­mer­kik­si itse koen vain mel­kois­ta ällö­tys­tä koko mies­tä koh­taan, eli se sii­tä hyväs­tä keskustelusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Hypo­teet­ti­nen japa­ni­lai­nen maa­han­muut­ta­ja nyt muu­ten­kin on aika huo­no esi­merk­ki, sil­lä sikä­läi­seen kult­tuu­riin on jo feo­daa­lia­jois­ta läh­tien kuu­lu­nut erit­täin vah­vas­ti se aja­tus että val­taa­pi­tä­vät pitä­vät val­taa ja kan­sa­lai­set ovat ala­mai­sia joi­den osa ja ainoa oikeus on alistua.

  Paras esi­merk­ki täs­tä tai­taa olla sikä­läi­sen polii­sin tapa teh­dä /kaikkien/ kan­sa­lais­ten kotei­hin vuo­tui­set “tar­kas­tuk­set”, siis kotiet­sin­nät, ilman mitään eri­tyis­tä syy­tä tai edes epäi­lyä rikok­ses­ta. Se on vain maan tapa, eikä sii­tä kukaan nos­ta suu­rem­paa mete­liä kos­ka niin on aina tehty.

  Veik­kaan että nime­no­maan Japa­nin poi­ka oli­si se joka pitäi­si itses­tään­sel­vä­nä että hänel­tä mita­taan ja arkis­toi­daan kaik­ki mahdollinen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. Eli siis suh­teel­li­suu­den tajua peliin. Suo­mes­sa tapah­tui vuo­den sisään kak­si kou­luam­pu­mis­ta­paus­ta. Leh­dis­tö seko­si täy­sin. Polii­si otti netin teho­val­von­taan. Polii­ti­kot rupea­vat pis­tä­mään ase­la­kia uusik­si. Käsia­seet halu­taan täys­kiel­toon. Kaik­ki huu­ta­vat: “Mikä suo­ma­lais­ta mies­tä oikein vaivaa!?”

  Hel­sin­gis­sä tapah­tuu tam­mi-syys­kuun aika­na 160 rais­kaus­ta. Yli 50 % rais­kauk­sis­ta on maa­han­muut­ta­jien teke­miä. Hal­la-aho kir­joit­taa kak­si vuot­ta siteen jotain blo­giin­sa, vih­reät nai­set ja media sekoa­vat. Kukaan ei tee rais­kauk­sil­le yhtään mitään. Maa­han­muut­ta­jia halu­taan lisää rikas­ta­maan suo­ma­lai­sia nai­sia. Kaik­ki huu­ta­vat: “Moni­kult­tuu­ri­suus on rikkaus!”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. Luki­häi­riöi­sen “henk­se­li­mie­hen” oli­si hyvä tava­ta nimi­merk­ki Eli­nan vies­ti 16.11.2008 kel­lo 18:51, ja sen jäl­keen luo­van poh­din­nan kaut­ta yrit­tää ymmär­tää Hal­la-ahon kir­joi­tus­ta uudestaan.

  Huu­lia saa lii­kut­taa, tavaa­maan pois­tu !!1!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. Eli­na kirjoitti:

  Hal­la- ahon aja­tus on vain täy­del­li­sen inhi­mil­li­nen. Jos jotain pahaa vää­jää­mät­tä tapah­tuu tiet­ty­jen valin­to­jen seu­rauk­se­na, niin mie­lum­min niil­le, jot­ka ovat vas­tuus­sa näis­tä valin­nois­ta. Onko täs­sä jotain uut­ta ja ihmeel­lis­tä? Minä aina­kin ajat­te­len juu­ri noin.”

  Het­kel­li­ses­ti ja spon­taa­nis­ti tuol­lai­sen ajat­te­le­mi­nen on ehkä inhi­mil­lis­tä, mut­ta jul­ki­ses­ti esit­tä­mi­nen ei.

  Mut­ta ennen kuin on todis­tet­tu, että tuo paha todel­la­kin on väis­tä­mä­tön­tä ja kysei­set ihmi­set todel­la­kin vas­tuul­li­sia, mie­les­tä­ni kysei­sen kom­men­tin jul­ki­ses­ti esit­tä­mi­nen on sai­ras­ta. En siis pidä kovin epäin­hi­mil­li­se­nä, että joku ajat­te­lee noin vaik­ka kan­san­mur­his­ta vas­tuul­lis­ta hen­ki­löis­tä, mut­ta tämä on nyt jotain ihan muuta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. Huo­ma­sin erään poli­ti­kon kir­joi­tel­leen Tehyn lakon aika­na aika kiivaasti.

  Sen sijaan olen ollut huo­lis­sa­ni Tehyn symp­pa­rei­den mie­li­pi­teis­tä. Jos joku kuo­lee­kin, niin sehän on työ­nan­ta­jan vika. Tuli spon­taa­ni vihan­puus­ka, jon­ka aika­na ajat­te­lin, että jos jon­kun on pak­ko kuol­la, niin toi­vot­ta­vas­ti tämä on joku kir­joit­ta­jan omai­sis­ta. Samaa logiik­kaa nou­dat­ta­vat pant­ti­van­kien otta­jat: ammum­me yhden pant­ti­van­gin tun­nis­sa ja jokai­nen kuol­lut on hal­li­tuk­sen syy­tä, joka se ei suos­tu vaatimuksiimme.”

  Aika kovaa tekstiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. Soi­nin­vaa­ra kirjoitti:
  “En kui­ten­kaan sano­nut, että näi­hin ei mikään muu tehoa, kuin oman lap­sen kuolema.”

  Onko joku muu näin sano­nut, vai yri­te­tään­kö jon­kun suu­hun lait­taa sel­lais­ta mitä hän ei ole sanonut?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. Jan­ne Kor­ho­nen esit­ti 10 erit­täin hyvää kysy­mys­tä, joi­hin Hal­la-aho­lai­se­na haluai­sin vas­tauk­sia päättäjiltä.

  MTV3 uuti­soi pari päi­vää sit­ten seuraavaa;
  “Suo­mes­sa asuu täl­lä het­kel­lä 40 000 mus­li­mia. Vii­den­tois­ta vuo­den kulut­tua pää­kau­pun­ki­seu­dul­la arvioi­daan asu­van 200 000 maa­han­muut­ta­jaa, jois­ta suu­rin osa on muslimeja.”

  Tämä siis arviol­ta 15 vuo­den kulut­tua. Entä 30 vuo­den kulut­tua, mikä on tilan­ne sil­loin. Pal­jon­ko nämä ryh­mät mak­sa­vat nyt veron­mak­sa­jil­le ja pal­jon­ko ne mak­sa­vat tule­vai­suu­des­sa? Voi­daan­ko suo­meen pääs­tää tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ja hei­dän per­heen­jä­se­ni­ään hamaan tule­vai­suu­teen samaan tah­tiin vai hil­jen­ne­tään­kö jos­sain vai­hees­sa, mis­sä vai­hees­sa? Mikä on riit­tä­vä mää­rä kie­li- ja ammat­ti­tai­dot­to­mia ara­be­ja ja afrik­ka­lai­sia ja mikä on liikaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. Kuvi­tel­laan, että oli­sin japa­ni­lai­nen fyy­sik­ko ja oli­sin tulos­sa töi­hin TKK:n kyl­mä­la­bo­ra­to­rioon. Muo­dol­li­suuk­sia sel­vit­täes­sä­ni sai­sin kuul­la, että minul­ta vaa­di­taan gee­ni­tes­ti pus­ka­rais­kaus­ten sel­vit­tä­mi­sek­si. Tai­tai­sin­pa jät­tää tulematta.”

  Niin no, itse jät­täi­sin tule­mat­ta ainoas­taan, mikä­li tie­täi­sin, että minul­la on tai­pu­mus­ta puskaraiskailuun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. Veik­kaan että nime­no­maan Japa­nin poi­ka oli­si se joka pitäi­si itses­tään­sel­vä­nä että hänel­tä mita­taan ja arkis­toi­daan kaik­ki mahdollinen. 

  No eipä siel­lä asu­kas­lu­kuun ver­rat­tu­na ole juu­ri rikol­li­suut­ta­kaan, väri­käs maa­han­muut­to­kin mil­tei lois­taa pois­sao­lol­laan vaik­ka siel­lä on sen­tään oikeas­ti ollut huu­ta­va työ­voi­ma­pul­la. Päin vas­toin kuin kuk­ku­ra­mi­toin rikas­ta­vaa maa­han­muut­toa osak­seen saa­nees­sa USA:ssa, tai vaik­ka­pa Rans­kas­sa, Japa­nis­sa on myös mer­kit­tä­vää teol­li­suut­ta ja sen myö­tä val­tai­sa kaup­pa­ta­seen yli­jää­mä. Mis­sä siis vika? Eikö asioi­den pitäi­si olla ihan toi­sin päin jos mei­dän polii­tik­ko­jam­me oli­si uskominen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. Osmo Soi­nin­vaa­ral­le:

  Ymmär­rän, että kes­kus­te­lu­na­vauk­set ovat aja­tus­ten jalos­ta­mis­ta var­ten, mut­ta oli­si rehel­li­syyt­tä, ennen­kaik­kea sitä suu­rin­ta — älyl­lis­tä rehel­li­syyt­tä — mai­ni­ta mon­ta­ko ker­taa on edi­toi­nut kes­kus­te­lun avaus­ta, vaik­ka alaviitteessä.

  ystä­väll­sin terveisin

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 73. Perus­tin itse oman käsi­tyk­se­ni etu­pääs­sä Hel­sin­gin Sano­mien jos­kus jul­kai­se­maan tilastoon:
  http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1135233947201.jpeg

  Tei­dän pii­reis­sän­ne tie­tys­ti Hesa­ria kut­su­taan “prav­dak­si”, joten ilmei­ses­ti siel­lä anne­tut luvut ovat vääriä.

  Itse en tun­ne tilas­to­jen sisäl­töä, nuo luvut olen näh­nyt, jos todel­li­suus on muu­ta, niin sit­ten se on muu­ta. Perus­tin omat joh­to­pää­tök­se­ni noi­hin lukuihin.

  Tämä asia — siis kuin­ka pal­jon ns. ulko­maa­lai­set teke­vät rikok­sia — on täy­sin empii­ri­ses­ti sel­vi­tet­tä­vis­sä ole­va asia. Minun esit­tä­mä­ni arve­lut tilas­tois­ta voi­daan joko kumo­ta tai vahvistaa.

  Minus­ta asian asial­li­sel­le käsit­te­lyl­le tekee suuur­ta hal­laa se, että ainoas­taan nämä “krii­ti­kot” ym. hal­la-aho­lai­set kom­men­toi­vat itse luku­ja. Ne luvut ovat mitä ne ovat.

  Eria­sia on se, miten niis­tä puhu­taan. Kuten sanoin, jos nuo hesa­rin luvut ovat tot­ta (en tie­dä ovat­ko) niin koko vinou­ma selit­tyy parin ahke­ran pus­ka­rais­kaa­jan teke­mäl­lä muu­ta­mal­la rais­kauk­sel­la, jos ne jäte­tään las­kuis­ta, niin suh­teel­li­set osuu­det eivät ole enää niin suuria. 

  Lisäk­si kan­nat­taa muis­taa, että kun n < 30 ei oikein mikään luku ole tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­vä. Soma­lei­den “hur­jan suu­res­ta ylie­dus­tuk­ses­ta” jau­he­taan usein monis­sa “kriit­ti­sis­sä” blo­geis­sa, mut­ta soma­lien teke­mät rais­kauk­set voi­daan — jos siis noi­hin näke­mii­ni lukui­hin oli­si luot­ta­mis­ta — las­kea yhden käden sor­mil­la. Sii­tä ei voi ekstra­po­loi­da oikein mitään. 

  Jos taas nämä luvut — kym­men­ker­tai­set, joi­ta tääl­lä jo esi­tet­tiin — ovat oikei­ta, enkä väi­tä ettei­vät ne oli­si, niis­tä voi­daan pää­tel­lä vähän enem­män, mut­ta kan­nat­taa muis­taa, että popu­laa­tiot itse ovat erit­täin pie­niä ja epäe­dus­ta­via. Maa­han­muu­ton tren­de­jä on aika vai­kea ennus­taa näin pie­nel­lä datal­la. Täy­tyy men­nä poik­ki­leik­kausai­neis­toon, jos­sa on monia mui­ta mai­ta, joi­den kuvio maa­han­muu­tos­sa on ihan tyys­tin eri­lai­nen kuin Suo­men. Se data on myös epäluotettavaa. 

  Vie­lä yksi kom­ment­ti: krii­ti­kot usein väit­tä­vät että he ainoi­na osaa­vat teh­dä jär­ke­vän eron eri tyyp­pis­ten maa­han­tu­li­joi­den välil­lä, eli erot­taa työ­pe­räi­sen ja huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton ja että muut sot­ke­vat ne. Kui­ten­kin näi­tä luku­ja sitee­ra­taan teke­mät­tä eroa nii­den välillä. 

  Minä en väi­tä mis­sään nimes­sä, että ulko­maa­lai­set eivät syyl­lis­tyi­si enem­pää rikok­siin. Ja jos joku niin halu­aa väit­tää esi­mer­kik­si rasis­mia vas­tus­taak­seen tms, hän tekee täl­le tär­keäl­le asial­le enem­män hallaa(hoa) kuin hyötyä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 74. Jou­ni Lund­qvist kysyi, mil­lais­ta maa­han­muut­toa tar­koi­tan yllä­ole­vas­sa kysy­mys­lis­tas­sa­ni (joka todel­la on pit­kä kuin näl­kä­vuo­si, mut­ta sil­ti vas­ta alkua — juu­ri sik­si minua vähän huolestuttaakin). 

  Vas­taan lyhyes­ti: tar­koi­tan kaik­kea sel­lais­ta maa­han­muut­toa joka todel­li­suu­des­sa rea­li­soi­tuu Suo­meen, rei­tis­tä riip­pu­mat­ta. Lop­pu­tu­lok­ses­sa eli kiris­ty­vis­sä jän­nit­teis­sä ei ole näh­däk­se­ni ollut suur­ta eroa Euroo­pas­sa kum­man­kaan, työ­pe­räi­sen tai huma­ni­taa­ri­sen rei­tin valin­neis­sa mais­sa (vrt. Hol­lan­ti ja Sak­sa vs Ruotsi). 

  Kai­ma­ni tuos­sa ylem­pä­nä refe­roi­kin uuti­soin­tia. Jos maa­han­muut­ta­jien mää­rää pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ollaan nos­ta­mas­sa kah­teen­sa­taan tuhan­teen, ennen kuin esi­mer­kik­si osa­taan sanoa, mikä mui­den mai­den maa­han­muut­to- ja kotout­ta­mis­po­li­tii­kas­sa on men­nyt pie­leen, niin eipä tar­vit­se edes vei­ka­ta tulee­ko ongel­mia. Arvai­lu­jen varaan jää vain, mis­sä lähiös­sä ensimmäiseksi.

  Vie­lä lopuk­si: mie­les­tä­ni Suo­mes­sa ei vie­lä var­si­nai­ses­ti ole mitään ulko­maa­lais- tai maa­han­muut­to-ongel­maa, aina­kaan á la Ruot­si, Tans­ka, Hol­lan­ti… Toi­voi­sin ihan omas­ta ja maa­han­muut­ta­ja­tut­tu­je­ni puo­les­ta, ettei sel­lais­ta myös­kään tule. Sii­tä huo­le­ni. Mut­ta nyt on men­ty jo ohi aihees­ta niin että rytisee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 75. En ole mie­les­tä­ni edi­toi­nut tätä kes­kus­te­lun avaus­ta ker­taa­kaan, mut­ta voin tie­tys­ti muis­taa vää­rin. Usein teen niin, että jos joku huo­maut­taa vir­hees­tä, kor­jaan virheen. 

  Edi­toin vas­taus­ta­ni, jos­sa puhuin punais­ta päin aja­vien muo­dos­ta­mas­ta ris­kis­tä, kos­ka se oli luet­tu vää­rin. Jos jokin ei tule ymmär­re­tyk­si, se kan­nat­taa kir­joit­taa selkeämmin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 76. Rais­kaus­ten mää­räs­tä Hel­sin­gis­tä, Tie­de­mie­hel­le ja Mart­ti Sunil­le erityisesti:

  Tie­de­mies on vii­tan­nut Hesa­rin kuvaan [1], jos­sa vuo­del­le 2007 on 34 kpl rais­kauk­sia (14 Suo­mes­sa syn­ty­nei­den teke­miä, 20 ulko­mail­la syn­ty­nei­den tekemiä).

  Mart­ti Suni on vii­tan­nut Tilas­to­kes­kuk­seen. Sivun [2] kaut­ta saa eteen­sä jon­kin­lai­sen työ­ka­lun. Kun sii­tä valitsin:

  Vuo­si: 2007
  Kun­ta: 091 Hel­sin­ki — Helsingfors
  Rikos: 1232 Rais­kaus, tör­keä rais­kaus, pakot­ta­mi­nen suku­puo­liyh­tey­teen 20:1–3
  Tie­dot: Polii­sin tie­toon tul­leet rikokset

  niin sain 120 kpl. 120 mel­ko eri luku kuin Hesa­rin 34. Ensim­mäi­nen seli­tys joka tulee mie­leen on, että 120:ssä on muka­na myös “pakot­ta­mi­nen suku­puo­liyh­tey­teen”, ja Hesa­rin luvuis­sa ehkä ei. Ehkä eri luvut selit­ty­vät täl­lä [3]. Joka tapauk­ses­sa pitäi­sin Tilas­to­kes­kus­ta luo­tet­ta­vam­pa­na läh­tee­nä kuin Hesa­rin kuvaa.

  Minä kat­soin Tilas­to­kes­kuk­sen sivuil­ta siis vuot­ta 2007, ja sain 120 rais­kaus­ta. Mart­ti Suni kat­soi tam­mi-syys­kuu­ta 2008, ja sai 160 raiskausta.

  Btw, voi­si­ko joku asi­aa parem­min tun­te­va selit­tää mikä on “pakot­ta­mi­nen suku­puo­liyh­tey­teen”, miten se ero­aa rais­kauk­ses­ta, ja onko se kui­ten­kin sel­lai­nen rikos että sitä kan­san­kie­lel­lä tavat­tai­siin kut­sua raiskaukseksi?

  [1]
  http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1135233947201.jpeg

  [2]
  http://pxweb2.stat.fi/database/statfin/oik/polrik/polrik_fi.asp

  [3] (Tosin, kun Hesa­ri käyt­tää vain ter­miä “rais­kaus”, jos oikein hiuk­sia hal­koo voi miet­tiä onko Hesa­rin luvuis­sa muka­na myös­kään tör­keät rais­kauk­set, vai­ko vain pel­kät rikok­set nimik­keel­lä “rais­kaus”.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 77. Osmo: “Hal­la-ahon logiik­ka Hal­la-ahon logiik­ka menee siis niin, että 1) Jos äänes­tää vih­rei­tä, on syyl­li­nen sii­hen, että Suo­meen tulee ulko­maa­lai­sia;” jne.

  Hal­la-ahol­la ei ole mitään sitä vas­taan, että suo­meen muut­taa ulko­maa­lai­sia. Sen sijaan Hal­la-ahol­la ja useim­mil­la hän­tä äänes­tä­neil­lä ja tuke­vil­la on vas­taan SUOMELLE HAITALLISTA MAAHANMUUTTOA. Suo­mel­le hai­tal­lis­ta maa­han­muut­toa on mm. soma­lias­ta suo­meen suun­tau­tu­va maa­han­muut­to. Suo­mel­le hyö­dyl­lis­tä maa­han­muut­toa on sel­lai­nen, jos­sa yri­tys kut­suu kou­lu­te­tun työn­te­ki­jän suomeen.

  Osaa­ko joku muu­ten ker­toa, mik­si suo­meen muut­tai­si kou­lu­tet­tu ja ammat­ti­tai­toi­nen ihmi­nen? Rei­lun ja kan­nus­ta­van vero­tuk­sen takia? Hal­po­jen hin­to­jen vai ehkä­pä miel­lyt­tä­vän ilmas­ton? Noups. Tän­ne tul­laan kiih­ty­väl­lä tah­dil­la juu­ri sosi­aa­li­tur­van täh­den. Mui­ta (teko)syitä on mm. ilmai­nen kou­lu­tus ja täs­tä syys­tä ope­tus­mi­nis­te­riös­sä ollaan­kin ihmeis­sään afrik­ka­lais­ten hake­mus­ten kanssa.

  Nykyi­nen maa­han­muut­to kol­man­nen maa­il­man mais­ta vahin­goit­taa yhteis­kun­taa ja jakaa ihmis­ryh­miä kun samaan aikaan puhu­taan yhtei­söl­li­syy­den tärkeydestä.

  Hom­mas­sa ei ole jär­jen häi­vää ja pit­käl­lä täh­täi­mel­lä jäl­ki tulee ole­maan todel­la rumaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 78. Olem­me kui­ten­kin var­maan kaik­ki yhtä miel­tä että maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta tääl­lä ja muu­al­la havait­tui­ne seu­rauk­si­neen pitää puhua vapaas­ti ja vaka­vas­ti, eikä yrit­tää vai­en­taa kes­kus­te­lua nat­si­kort­tien lät­ki­mi­sel­lä tai muul­la hys­te­rian liet­son­nal­la, saa­ti sit­ten suo­ra­nai­sil­la sensuuritoimenpiteillä?

  - — -

  Minul­la itsel­lä­ni on ollut vähän sel­lai­nen kuti­na että sana “työ­pe­räi­nen” ei oikeas­ti edes tar­koi­ta mitään. Nimel­li­ses­ti sen kai pitäi­si tar­koit­taa sel­lais­ta maa­han­muut­ta­jaa joka hakee töi­tä, mut­ta eikös kaik­kien pidä teh­dä niin? Se ei voi tar­koit­taa sel­lais­ta muut­ta­jaa jol­la oli­si jotain eri­tyi­siä edel­ly­tyk­siä työl­lis­tyä, kos­ka täl­lä perus­teel­la (esim. kou­lu­tuk­sen ja kie­li­tai­don mukaan) ei tie­tääk­se­ni teh­dä seu­lon­taa lupia myön­net­täes­sä, vaik­ka syy­tä oli­si. Ja aina­kaan se ei tar­koi­ta sel­lais­ta haki­jaa joka työl­lis­tyi­si. Kuu­los­taa lähin­nä savu­ver­hok­si luo­dul­ta uuskieleltä.

  Ihan­ne­ver­sio kai oli­si että “työ­pe­räi­syy­den” var­jol­la pää­si­si­vät sisään ne muut­ta­jat, joil­le on jo ulko­mail­la olles­saan han­kit­tu työ­paik­ka Suo­mes­ta jol­lain haku­me­net­te­lyl­lä ja joi­den työl­lis­ty­mi­nen siis on var­maa. Sekin tosin vaa­ti­si oman kont­rol­lin­sa, ettei syn­ny pimei­tä laf­ko­ja jot­ka teet­tä­vät tulok­kail­la pari viik­koa kulis­si­töi­tä kor­vaus­ta vas­taan ja näin avaa­vat sivuoven.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 79. Minun on vai­kea näh­dä perus­suo­ma­lais­ten ole­van aidos­ti nais­ten tur­val­li­suu­des­ta huo­lis­saan. Itse en nai­se­na äänes­täi­si (äijä)puoluetta, jon­ka puheen­joh­ta­ja on kato­li­nen abor­tin­vas­tus­ta­ja. (ja sai­var­te­li­joil­le tie­dok­si: mus­li­mi, joka vas­tus­taa abort­tia, ei ole yhtään sen parem­pi) Tämä nais­ten asial­la ole­mi­nen on hal­pa yri­tys kerä­tä poliit­ti­sia pis­tei­tä eikä kes­tä laa­jem­paa tar­kas­te­lua. Tie­dos­tan pus­ka­rais­kauk­sen epä­to­den­nä­köi­suu­den, mut­ta sil­ti itse­kin jou­dun välil­lä irra­tio­naa­li­sen pelon val­taan. Tämä pel­ko ei kat­so ihon­vä­riä vaan suku­puol­ta. Hal­la-ahon toi­ve sii­tä, että rais­kauk­sen uhrik­si jou­tui­si­vat mie­luum­min viher­va­sem­mis­to­lai­set kuin muut on type­rä ja louk­kaa­va, mut­ta tus­kin kui­ten­kaan laiton. 

  Vero­va­ro­jen käy­tös­tä ja eten­kin sanan­va­pau­des­ta on toki tar­peel­lis­ta kes­kus­tel­la. Esim. Kal­tion pää­toi­mit­ta­jan pot­kut Muham­med-pila­ku­vien vuok­si oli­vat häpeäl­li­set ja kyl­lä Tatu Van­ha­sen ja kump­pa­nei­den tut­ki­mus­tu­lok­sia­kin on arvioi­ta­va tie­teen kei­noin eikä akse­lil­la moraaliton/moraalinen. Vaik­ka pidän­kin Suo­men Sisua vas­ten­mie­li­se­nä jär­jes­tö­nä enkä iki­nä voi­si äänes­tää sen jäse­niä, oli hie­noa, että he jul­kai­si­vat pila­ku­vat (vaik­ka­kin tuke­maan omaa propagandaansa).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 80. Yri­tän vas­ta­ta muu­ta­miin Jan­ne Kor­ho­sen esit­tä­miin kysymyksiin.

  2. Miten pal­jon Suo­meen saa­puu maa­han­muut­ta­jia, jot­ka tosia­sial­li­ses­ti tuot­ta­vat enem­män kuin per­hei­neen kuluttavat?

  -Tähän ryh­mään kuu­lu­vat toden­nä­köi­sim­min huma­ni­tää­ri­sin perus­tein maa­han saa­pu­neet eli 750 kiin­tiö­pa­ko­lais­ta + 1000–3000 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa (jois­ta osa jää) vuo­des­sa. Sit­ten on tie­tys­ti esi­mer­kik­si avio­lii­ton kaut­ta Suo­meen tul­lei­ta, jot­ka eivät vält­tä­mät­tä työl­lis­ty. Toi­saal­ta monet tur­va­pai­kan­ha­ki­jat teke­vät duu­nia lähes alus­ta asti.

  -Koen aika huo­les­tut­ta­vak­si sen, että ihmi­sen ole­mas­sa oloa (eten­kin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den koh­dal­la hyvin kon­kreet­ti­ses­ti elä­mää ja kuo­le­maa) arvo­te­taan sen perus­teel­la, jää­kö tuot­ta­vuus plus­sal­le. Jos täl­lai­nen arvot­ta­mi­nen voi­daan teh­dä maa­han­muut­ta­jan koh­dal­la, se tul­laan teke­mään seu­raa­vak­si myös kan­ta­väes­tön koh­dal­la. Kaik­ki eri­tyis­toi­met, kont­rol­li, rekis­te­rit, huo­not työ­olot, jot­ka ovat ensin maa­han­muut­ta­jien osa, koh­dis­tu­van pian kaikkiin.

  -Itsel­le­ni ihmis­ten oikeus vapaa­seen liik­ku­mi­seen on erit­täin tär­keä arvo ja kat­son sen esi­mer­kik­si EU-alu­een hie­noim­mak­si saa­vu­tuk­sek­si. Suo­ma­lai­nen voi erit­täin vapaas­ti ottaa ja men­nä lähes mihin tahan­sa. Minus­ta myös muil­la ihmi­sil­lä pitää olla vas­taa­van­lai­nen oikeus ja tähän pitää pyrkiä.

  3. Mil­lä kei­noin on aja­tel­tu lisät­tä­vän sel­lais­ten ihmis­ten kiin­nos­tus­ta Suo­meen, jot­ka eivät hyö­dy kat­ta­vas­ta sosi­aa­li­tur­vas­ta vaan halua­vat ja kyke­ne­vät toi­mi­maan nettomaksajina?
  Ovat­ko käy­te­tyt kei­not olleet tehok­kai­ta, ja onko syy­tä olet­taa että tilan­ne muut­tuu jat­kos­sa? Ts. mitä syi­tä on olet­taa, että maa­han­muu­tol­la saa­daan edes tule­vai­suu­des­sa lisää net­to­mak­sa­jia? Miten kau­kai­ses­sa tulevaisuudessa?

  -No tämä vaa­tii sitä, että tääl­lä asu­via ja elä­viä ulko­maa­lai­sia koh­del­laan hyvin tai ei aina­kaan huo­nom­min kuin kan­ta­väes­töä. Maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa on paha virit­tää niin, että se on todel­la nih­ke­ää joil­le­kin, mut­ta samal­la hou­kut­te­lee kovas­ti toisia.
  ‑Ns. net­to­mak­sa­jien hou­kut­te­lu vaa­tii esim. muun­to­kou­lu­tuk­sen hel­pot­ta­mis­ta ja sitä, että tän­ne opis­ke­le­maan tule­vat myös jäävät.
  ‑Suo­mes­sa on monel­la alal­la pal­jon maa­han­mut­ta­jia töis­sä, kun ketään muu­ta ei ole saatu.
  ‑Suu­rin osa Suo­meen tule­vis­ta maa­han­mut­ta­jis­ta EI tule huma­ni­taa­ri­sis­ta syis­tä. Top 3 kan­sal­li­suu­det oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sis­sa tänä vuon­na Venä­jä, Kii­na, Intia. Tänä vuon­na elo­kuun lop­puun men­nes­sä 526 kpl myön­tei­siä tur­va­paik­ka­pää­tök­siä. Vas­taa­vas­ti 5089 myön­teis­tä pää­tös­tä työn­teon perus­teel­la, 3497 opis­ke­lun perus­teel­la, yli 4000 per­he­si­teen perusteella.

  4. Miten tehok­kai­ta kotout­ta­mis­toi­met ovat olleet, ja mil­lä aika­vä­lil­lä nii­den tulok­sia voi­daan odo­tel­la? Jäl­leen, onko teh­ty­jä tai suun­ni­tel­tu­ja toi­men­pi­tei­tä ver­rat­tu mui­den mai­den koke­muk­siin? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  -Aina­kin maa­han­muut­ta­jien työl­li­syys on paran­tu­nut jat­ku­vas­ti. Euroop­pa­lai­sen sel­vi­tyk­sen mukaan (minul­la ei ole jul­kai­sua nyt juu­ri täs­sä), suo­ma­lai­nen kotou­tu­mis­po­li­tiik­ka on onnis­tu­nut euroop­pa­lai­ses­sa ver­tai­lus­sa hyvin.

  5. Miten aio­taan toi­mia, että maas­sam­me jo ole­vien maa­han­muut­ta­jien ja maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten hen­ki­löi­den työ­hön osal­lis­tu­mi­nen saa­tai­siin nouse­maan kan­ta­väes­tön tasol­le tai edes lähel­le sitä? Mitä voim­me oppia ulko­mai­den esi­mer­keis­tä? Ovat­ko tavoit­teet ulko­mai­den esi­merk­kien poh­jal­ta rea­lis­tis­ti­sia? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  -Maa­han­muut­ta­jien työl­li­syy­sas­te on paran­tu­nut jat­ku­vas­ti. Tämän vuo­den alus­sa tilan­ne oli näint (lai­naus Cron­ber­gin tie­dot­tees­ta): “Maa­han­muut­ta­jien työt­tö­myys on vii­des­sä vuo­des­sa las­ke­nut kym­me­nel­lä pro­sen­til­la ja on nyt noin 20 pro­sent­tia. Tilan­teen paran­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta maa­han­muut­ta­jien työt­tö­myys on edel­leen yli kak­sin­ker­tai­nen kan­ta­väes­töön nähden.”
  ‑Käsit­tääk­se­ni kei­not sii­tä, mikä paran­taa maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mis­tä, ovat tie­dos­sa, nii­tä pitäi­si vain käyt­tää. Esim. työ­voi­ma­toi­mis­toi­hin tar­vi­taan tähän osaamista.

  6. Mitä Suo­mes­sa on teh­ty, tai suun­ni­tel­laan teh­tä­väk­si, jot­ta maa­ham­me jo muut­ta­neet kan­san­ryh­mät eivät syr­jäy­dy pysy­vik­si ghe­toik­si á la Rosengår­den Ruot­sis­sa? Onko näi­tä toi­men­pi­tei­tä ver­rat­tu esim. Ruot­sin koke­muk­siin, eli onko nii­den toi­mi­vuu­des­ta empii­ris­tä tie­toa? Mitä ole­tuk­sia tehdään?

  -Pitää teh­dä kuten esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä on aina teh­ty: har­joit­taa voi­mak­kaas­ti sosi­aa­li­ses­ti sekoit­ta­vaa asun­to­po­li­tiik­kaa. Täl­lä ei ole mitään teke­mis­tä pel­käs­tään maa­han­muut­ta­jien kans­sa vaan sen kans­sa, ettei sosi­aa­lis­ten ongel­mien anne­ta kes­kit­tyä mihin­kään yhteen kau­pun­gin­osaan. Hel­sin­gis­sä on käy­tös­sä ns. posi­tii­vi­sen eri­tyis­koh­te­lun raha, jota anne­taan esim. sel­lais­ten asui­na­luei­den kou­luil­le, joi­den alu­eel­la on pal­jon köy­hyyt­tä, yksin­huol­ta­jia, työt­tö­myyt­tä jne. Näh­däk­se­ni myös kun­nos­sa­pi­toa voi­si tehos­taa eri­tyi­ses­ti sel­lai­sil­la alueil­la, jois­sa on pal­jon mui­ta sosi­aa­li­sia ongelmia.
  ‑Ei maa­han­muut­ta­jien kes­kit­ty­mi­nen jol­le­kin alu­eel­le ole niin­kään se ongel­ma (vaik­ka mie­les­tä­ni sitä pitäi­si vält­tää). Ongel­ma on se, jos sosi­aa­li­set ongel­mat kes­kit­ty­vät ja sitä kaut­ta ruok­ki­vat toi­si­aan. Tosin suu­ret mää­rät maa­han­muut­ta­jia yhdel­lä alu­eel­la ovat sii­nä mie­les­sä ongel­mal­li­sia, että se vai­keut­taa esi­mer­kik­si suo­men kie­len oppimista.

  7. Miten aio­taan estää esim. seu­raa­vat muis­sa Poh­jois­mais­sa ja muu­al­la Euroo­pas­sa maa­han­muu­ton myö­tä jo ilmen­neet ongelmat:
  ‑uskon­toon perus­tu­va segregaatio
  ‑juu­ta­lais- ja homo­vas­tai­suus, mukaan­lu­kien tap­pouh­kauk­set ja suo­ra­nai­set attentaatit
  ‑vihan­liet­son­ta eten­kin yllä­mai­nit­tu­ja ryh­miä kohtaan
  ‑sanan­va­pau­den rajoittamisyritykset
  -”kunnia”väkivalta ja suku­puol­ten väli­sen tasa-arvon kar­kea rajoittaminen
  ‑seku­laa­rin yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­sen rin­nal­le syn­ty­vät epä­vi­ral­li­set uskon­toon perus­tu­vat oikeusjärjestelmät
  ‑varain­han­kin­ta terroristiryhmittymille
  ‑maan käyt­tö tur­va- ja leväh­dys­paik­ka­na terroristiryhmittymille
  ‑tiet­ty­jen kult­tuu­ri­ryh­mien voi­ma­kas ylie­dus­tus rikostilastoissa

  -Minus­ta on hyvin kiin­toi­saa, kuin­ka islam­kes­kei­sek­si tämä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu on men­nyt. Ehkä se on ymmär­ret­tä­vää suu­ren jul­ki­suu­den ja sen vuok­si, että kyse on ns. näky­väs­tä vähem­mis­tös­tä. Muis­tut­tai­sin, että suu­rim­mat maa­han­muut­ta­ja­ryh­mät ovat kui­ten­kin venä­läi­set ja virolaiset.
  ‑Useim­piin mai­nit­se­mis­ta­si asiois­ta on sel­vä vas­taus: yhden­ver­tai­suu­den, oikeus­val­tion ja ihmi­soi­keuk­sien louk­kaa­mat­to­muu­den peri­aat­teen vaa­ti­mus ja sen toi­meen­pa­ne­mi­nen. Rikol­li­ses­ta toi­min­nas­ta pis­te­tään van­ki­laan ja sii­nä ei kult­tuu­riin vetoa­mi­nen auta.

  9. Mil­lä kei­noil­la on aja­tel­tu estää ulko­mai­sen hal­pa­työ­voi­man käyt­tö mata­la­palk­ka-alo­jen työ­eh­to­jen ja palk­ko­jen pol­ke­mi­ses­sa? Jos näin ei pys­ty­tä teke­mään, miten var­mis­te­taan ettei maa­han­muu­tos­ta tai mata­la­palk­ka-alois­ta luo­da de fac­to tulon­siir­toau­to­maat­tia veron­mak­sa­jil­ta yksi­tyi­sil­le mata­la­palk­ka-alo­jen työnantajille?

  -Lail­li­nen maa­han­muut­to on paras tapa huo­leh­tia täs­tä. Suu­rim­mat ongel­mat joh­tu­vat nime­no­maan sii­tä, että lail­li­seen maa­han­muut­toon ei ole väy­liä ja ihmi­set tule­vat maa­han lait­to­mas­ti. Täl­löin ihmi­siä on kaik­kein hel­poin­ta riis­tää ja käyt­tää hyväk­si, kos­ka viran­omai­siin tur­vau­tu­mi­nen saat­taa joh­taa karkotukseen.
  ‑Oli­si hyväk­si antaa ammat­ti­lii­toil­le kan­neoi­keus eli mah­dol­li­suus vie­dä työ­pai­koil­la ilmen­neet rik­ko­muk­set (ei maa­han­muut­ta­jiin rajoit­tuen) oikeu­teen ilman työn­te­ki­jän suos­tu­mus­ta. Tämä lisäi­si ja hel­pot­tai­si työ­eh­to­jen valvontaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 81. Muis­te­len, että joku­nen vuo­si sit­ten yri­tit ottaa puheek­si lail­li­set bor­del­lit, mut­ta sit­ten vih­reät nai­set käsi­vät ehkä sul­kea suusi.
  Mut­ta olet­ko edel­leen bor­del­lien kan­nal­la ja miten arve­let nii­den vai­kut­ta­van raiskauksiin ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 82. Tiedemies:“Perustin itse oman käsi­tyk­se­ni etu­pääs­sä Hel­sin­gin Sano­mien jos­kus jul­kai­se­maan tilastoon:
  http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1135233947201.jpeg

  Tei­dän pii­reis­sän­ne tie­tys­ti Hesa­ria kut­su­taan “prav­dak­si”, joten ilmei­ses­ti siel­lä anne­tut luvut ovat vääriä.”

  Aika pak­sua puhet­ta kun mei­kä­läi­nen tuon kuvan sinul­le tar­jo­si muu­ta­ma päi­vä sitten.

  Erot luvuis­sa selit­ty­vät toden­nä­köi­ses­ti sil­lä, että Sunin tar­joa­mis­sa tilas­tois­sa on muka­na myös suku­puo­liyh­tey­teen pakot­ta­mi­set kun taas Hesa­rin kuvas­sa puhu­taan yksi­no­maan rais­kauk­sis­ta. Esi­mer­kik­si tuos­sa Hesa­rin kuvas­sa ker­ro­taan vuon­na 2007 Hel­sin­gis­sä polii­sin tie­toon tul­leen 34 rais­kaus­ta. Tilas­to­kes­kuk­sen sivuil­la ker­ro­taan Hel­sin­gis­sä tul­leen polii­sin tie­toon yhteen­sä 120 rais­kaus­ta, tör­ke­ää rais­kaus­ta ja pakot­ta­mis­ta sukupuolyhteyteen:

  http://pxweb2.stat.fi/Dialog/Saveshow.asp

  Lisäk­si siel­lä Hesa­rin kuvan ala­lai­das­sa on huomautus:

  Tilas­tos­sa on huo­mioi­tu kaik­ki polii­sin tie­toon tul­leet tapauk­set, jois­sa epäil­ty on saa­tu kiinni”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 83. Sen sijaan olen ollut huo­lis­sa­ni Tehyn symp­pa­rei­den mie­li­pi­teis­tä. Jos joku kuo­lee­kin, niin sehän on työ­nan­ta­jan vika. Tuli spon­taa­ni vihan­puus­ka, jon­ka aika­na ajat­te­lin, että jos jon­kun on pak­ko kuol­la, niin toi­vot­ta­vas­ti tämä on joku kir­joit­ta­jan omai­sis­ta. Samaa logiik­kaa nou­dat­ta­vat pant­ti­van­kien otta­jat: ammum­me yhden pant­ti­van­gin tun­nis­sa ja jokai­nen kuol­lut on hal­li­tuk­sen syy­tä, joka se ei suos­tu vaatimuksiimme”

  ————–

  Ahaa. Riko­sil­moi­tus Odes­ta. Toi­vo­taan kuo­le­maa, siis niil­le, jot­ka kan­nat­ta­vat Tehyn lak­koa noin vuo­si sitten.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 84. Jan­ne: “Suo­mel­le hai­tal­lis­ta maa­han­muut­toa on mm. soma­lias­ta suo­meen suun­tau­tu­va maa­han­muut­to. Suo­mel­le hyö­dyl­lis­tä maa­han­muut­toa on sel­lai­nen, jos­sa yri­tys kut­suu kou­lu­te­tun työn­te­ki­jän suomeen.”

  Se, että hädä­na­lai­sil­le ihmi­sil­le anne­taan tur­vaa, on hyvä asia ja osa ihmi­syyt­tä. Se on jokai­sen sivis­ty­neen val­tion teh­tä­vä — eten­kin, kun suu­rim­man vas­tuun kan­ta­vat kaik­kein köy­him­mät maat.

  Maa­han­muut­toon liit­tyy ongel­mia. Rajo­jen sul­ke­mi­nen on kui­ten­kin aivan absur­di aja­tus maa­il­mas­sa, joka koko ajan kyt­key­tyy enem­män ja enem­män yhdek­si koko­nai­suu­dek­si. Sitä rajo­jen sul­ke­mis­ta on yri­tet­ty tuol­la Ete­lä-Euroo­pas­sa sur­kein tulok­sin. Ensin­nä­kään rajat eivät ole sul­keu­tu­neet, mut­ta sii­nä sivus­sa on kuol­lut tuhan­sia ihmi­siä. Ei hyvä.

  Jan­ne: “Osaa­ko joku muu­ten ker­toa, mik­si suo­meen muut­tai­si kou­lu­tet­tu ja ammat­ti­tai­toi­nen ihmi­nen? Rei­lun ja kan­nus­ta­van vero­tuk­sen takia? Hal­po­jen hin­to­jen vai ehkä­pä miel­lyt­tä­vän ilmas­ton? Noups. Tän­ne tul­laan kiih­ty­väl­lä tah­dil­la juu­ri sosi­aa­li­tur­van tähden.”

  Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si et läh­de itse mene­mään? Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si maa­han­muut­to­krii­ti­kot koko ajan pel­kää­vät tän­ne vyö­ry­viä mas­so­ja? Ihmi­set eivät jätä koti­aan hep­poi­sin perus­tein ja juu­ri sik­si siir­to­lai­suus on aina var­sin rajat­tu ilmiö. 

  Väit­tee­si sii­tä, että tän­ne tul­tai­siin sosi­aa­li­tur­van vuok­si, on yksin­ker­tai­ses­ti epä­to­si, eikä perus­tu mihin­kään. Tän­ne tul­laan var­mas­ti parem­man elä­män vuok­si, mut­ta se on eri asia. 

  Ja kyl­lä, tän­ne tulee koko ajan ihmi­siä duu­niin, kos­ka tääl­lä on aina­kin vii­me aikoi­hin asti sitä ollut Hesa­rin jaka­mi­ses­ta ydin­voi­ma­lan rakentamiseen.

  Jan­ne: “Nykyi­nen maa­han­muut­to kol­man­nen maa­il­man mais­ta vahin­goit­taa yhteis­kun­taa ja jakaa ihmis­ryh­miä kun samaan aikaan puhu­taan yhtei­söl­li­syy­den tärkeydestä.”

  Maa­han­muu­tos­sa on omat ongel­man­sa. Tämä vaa­tiii rat­kai­su­kes­keis­tä, prag­maat­tis­ta poli­tiik­kaa. Apo­ka­lyp­ti­nen puhe tule­vas­ta tuhos­ta ja ihmis­ryh­mien jaka­mi­ses­ta eivät sitä ole ja täl­lä poru­kal­la ei ole mitään sanot­ta­vaa sii­hen, miten esiin tule­via, hyvin kon­kreet­ti­sia, hyvin arki­päi­väi­siä han­ka­luuk­sia ratkotaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 85. Eikö gee­ni­tes­tiä yksin­ker­tai­sem­pi ja vii­saam­pi mene­tel­mä oli­si rajoit­taa maa­han­muut­toa sel­lai­sis­ta mais­ta ja kult­tuu­reis­ta, joi­den jäsen­ten on todet­tu tilas­tol­li­ses­ti syyl­lis­ty­neen huo­mat­ta­van usein rikok­siin? Peri­aat­tees­sa olen sitä miel­tä, että moni­kult­tuu­ri­suus on rik­kaus (esim. etni­set ravin­to­lat) ja että mei­dän on hyvä oppia ymmär­tä­mään ja arvos­ta­maan eri­lai­suut­ta. Samaan hen­gen­ve­toon on rea­lis­mia tode­ta, että joi­den­kin kult­tuu­rien edus­ta­jien sopeu­tu­mi­nen on hyvin vai­ke­aa, kun taas joi­den­kin on help­poa. Suo­sit­ta­koon nii­den mai­den kan­sa­lais­ten muut­toa, jot­ka tule­vat tän­ne aidos­ti rikas­tut­ta­maan Suomea.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 86. aca­baca: “Minul­la itsel­lä­ni on ollut vähän sel­lai­nen kuti­na että sana “työ­pe­räi­nen” ei oikeas­ti edes tar­koi­ta mitään.”

  Tämä on erin­omai­nen esi­merk­ki täs­tä “maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den” puhe­ta­vas­ta, jota lyhen­ne FUD (fear, uncer­tain­ty, doubt) kuvaa mai­nios­ti. Tämä on täy­sin tie­tois­ta pyr­ki­mys­tä levit­tää pel­koa, epä­var­muut­ta ja epä­luu­loa maa­han­muut­toa kohtaan.

  aca­baca puhuu ros­kaa työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta, joka perus­tuu nime­no­maan sii­hen, että se työ­paik­ka Suo­mes­sa on ole­mas­sa, kun oles­ke­lu­lu­paa hae­taan. Tämä ei edes rii­tä vaan sit­ten vie­lä työk­kä­ri arvioi, jos saman hom­man voi­si hoi­taa joku suomalainen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 87. Tie­de­mies: “muu­ta­ma asia pitäi­si tut­kia, ennen­kuin tekee kovin nopei­ta ekstrapolaatioita”

  Om:n sivu­jen alta löy­tyy aika­sar­joi­tet­tua dataa aihees­ta ulko­maa­lais­ten rikol­li­suus. Tut­ki­mus ei ole aivan tuo­re vaan vuo­del­ta 2005. Jos joku tie­tää uudem­man ver­sion ole­mas­sao­los­ta, kertokoon. 

  Sivun 213 graa­fin tie­to­jen perus­tel­la saa­daan sel­vil­le, että v2005 kaik­kien rikok­ses­ta epäil­ty­jen ulko­maa­lais­ten mää­rä per 1000 asu­kas­ta oli 170 kpl. Suo­ma­lais­ten vas­taa­va luku noin 120. Samal­la sivul­la sijait­se­van tau­lu­kon nro 34 perus­teel­la näh­dään, että vii­den maan kan­sa­lai­set epäil­lään teh­neen noin kol­min­ker­tai­sen mää­rän rikok­sia (~350/1000 hen­keä) rikok­sia kan­ta­väes­töön näh­den. Nämä maat ovat Viet­nam, Iran, Turk­ki, Irak ja Somalia. 

  Tut­ki­muk­sen teki­jät ovat kans­sa­si samoil­la lin­joil­la kir­joit­taes­saan: “On huo­mat­ta­va, että usei­den rikos­ten kasau­tu­mi­nen pie­neh­köl­le riko­sak­tii­vil­le jou­kol­le nos­taa täl­lai­sia suh­de­lu­ku­ja, kos­ka sama hen­ki­lö voi esiin­tyä useam­paan ker­taan tilas­tos­sa rikok­sis­ta epäiltynä.”

  Mut­ta sil­ti: “Samal­la on kui­ten­kin myös todet­ta­va, että eri kan­sa­lai­suus­ryh­mien rikos­ten mää­rää osoit­ta­va suh­de­lu­ku ja eri kan­sal­li­suuk­sien kes­ki­näi­nen jär­jes­tys näyt­tä­vät pysy­vän vuo­des­ta toi­seen mel­ko saman­lai­si­na.” Eli pan­tiin paho­ja poi­kia ja tyt­tö­jä lin­naan tai ei, uudet tört­töi­li­jät ovat pian taas kehissä. 

  Ulko­maa­lais­gäp­pi lie­nee tul­lut toteennäytetyksi. 

  En löy­dä tuos­ta tut­ki­muk­ses­ta eri­tyi­siä perus­te­lu­ja sil­le, että kak­kos­koh­ta­si kom­ment­ti “ero ei näy­tä kas­va­van samas­sa suh­tees­sa kuin ulko­maa­lais­väes­tö kas­vaa” pitäi­si paik­kaan­sa. Tut­ki­mus tote­aa: “Syn­ty­pe­räis­ten Suo­men kan­sa­lais­ten väes­tö­mää­rään suh­teu­tet­tu rikol­li­suus on lisään­ty­nyt 5 pro­sent­tia vuon­na 2005 ver­rat­tu­na vuo­teen 1996. Samal­la aika­vä­lil­lä ulko­maa­lais­ten vas­taa­va rikol­li­suus on lisään­ty­nyt 16 pro­sent­tia.” Eli ulko­maa­lais­ten rikol­li­suus kas­vaa vie­lä nopeam­min kuin pelk­kä väes­tö­mää­rä ennustaa. 

  Tote­sit lisäk­si: “pidän “moni­kult­tuu­ri­kriit­tis­ten” argu­men­taa­tion vas­ten­mie­li­se­nä ja epärehellisenä.”

  Tuk­keu­tu­neen vie­mä­rin­kin avaa­mi­nen on vas­ten­mie­lis­tä. Mut­ta sil­ti se on pak­ko teh­dä. Vas­taa­vas­ti: ihmis­ten — polii­tik­ko­jen etu­ne­näs­sä — on nyt vain pak­ko alkaa ottaa tähän maa­han­muut­toa­si­aan kan­taa. Voi olla, että muu­ta­ma mamu­krii­tik­ko on vetä­nyt ns. öve­rit, mut­ta muut­taa­ko se itse asi­aa mihin­kään suun­taan? Ja sitä­pait­si: Et kai anna muu­ta­man yli­lyön­nin lei­ma­ta koko­nais­ta meemipleksiä? 

  Maa­han­muu­tos­sa on usei­ta ele­ment­te­jä, jot­ka pelot­ta­vat ihmi­siä. Äsket­täin a‑zoomissa haas­ta­tel­tu­ja varis­suo­lai­sia mum­mo­ja pelot­ti kul­kea illal­la. Mut­ta niin nii­tä maa­han­muut­ta­jia­kin pelot­taa. Rais­kat­tu­ja pelot­taa. Rais­kausuu­ti­sia luke­via ihmi­siä pelot­taa. Minua pelot­taa. Hal­la-ahoa pelot­taa. Ja näem­mä vih­rei­tä nai­sia pelot­taa niin per­ha­nas­ti. Ja kaik­kien pel­ko on aivan yhtä perus­tel­tua. Mitä divers­sim­pi yhteis­kun­ta, sen vähem­män sen jäse­net toi­siin­sa luot­ta­vat. Divers­si yhteis­kun­ta ei ole luot­ta­muk­sen ja kuk­ka­ke­to­jen yhteis­kun­ta vaan jotain aivan muuta. 

  Osmoa­kin pelot­taa. Ei maa­han­muut­to, vaan jokin aivan toi­nen asia: “Ydin­voi­ma­la on tur­val­li­suuson­gel­ma onnet­to­muus­ris­kin vuok­si. Tämä oli argu­men­teis­ta mie­les­tä­ni kes­kei­sin.”

  Jos ja kun pel­ko hyväk­sy­tään vali­dik­si argu­men­tik­si, voi­daan ehkä jos­sain vai­hees­sa läh­teä kes­kus­te­le­maan sii­tä, kuin­ka suu­rel­la pelol­la ihmi­set halua­vat itsel­leen sitä uut­ta, uljas­ta ja moniet­nis­tä tule­vai­suut­ta ostaa. Ja kun var­sin pian sel­vi­ää, että on ole­mas­sa suu­ri jouk­ko ihmi­siä, jot­ka eivät täl­lai­siin yhteis­kun­tien mit­ta­kaa­vas­sa toteu­tet­ta­viin pel­ko­ker­roin­jak­soi­hin haluk­kai­ta ole, alkaa Hal­la-ahon alku­pe­räi­nen kom­ment­ti omaan nilk­kaan sat­tu­mi­ses­ta aset­tua omaan kontekstiinsa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 88. Kan­na­tan aja­tus­ta­si maa­han­muut­ta­jien gee­ni­tes­teis­tä. Lakia­loi­te edus­kun­taan sekä kun­nal­li­set toi­men­pi­teet: val­tuus­toon ja kaup. hal­li­tuk­seen asia vireil­le. Kau­pun­gin ter­veys­vi­ras­to voi­si ehkä sel­vit­tää miten käy­tän­nös­sä toi­mi­taan. Hel­sin­gin kau­pun­gin val­tuus­tos­sa voi­sit yhdes­sä Hal­la-ahon kans­sa vie­dä asi­aa eteenpäin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 89. Rais­kaus­ten mää­rän vähät­te­le­mi­nen ja sil­lä perus­teel­la teh­ty totea­mus, että tilas­tois­ta ei voi­tai­si pää­tel­lä mitään on mie­les­tä­ni tur­haa. Maa­han­muut­ta­jat vai­kut­ta­vat ole­van ylie­dus­tet­tui­na rais­kaus­ti­las­tois­sa kai­kis­sa laa­jem­min huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa lähi-idäs­tä ja Afri­kas­ta har­ras­ta­neis­ta mais­ta. Näis­sä mais­sa aineis­to on jo mel­koi­ses­ti suu­rem­pi kuin Suo­mes­sa. Nyt kun sama ilmiö on tren­din­omai­ses­ti esiin­ty­nyt tääl­lä koko 2000-luvun ajan, tun­tuu type­räl­tä sivuut­taa asia tilas­tol­li­se­na sat­tu­ma­na pie­nen aineis­ton perus­teel­la. Eikö oli­si jär­ke­vää poh­tia mah­dol­li­sia syi­tä ilmiön takana? 

  Itses­tään­sel­vää on myös, että mel­ko suu­ri osa rais­kauk­sis­ta jää aina sel­vit­tä­mät­tä. Jos vuo­des­sa tulee esim. 100 rais­kaus­tuo­mio­ta, on tapah­tu­nei­den rais­kaus­ten mää­rä huo­mat­ta­vas­ti suurempi.

  Rais­kauk­set ovat toki pie­ni osa ongel­maa ja vie­lä tär­keäm­pää oli­si poh­tia avoi­mes­ti mui­ta maa­han­muut­toon liit­ty­viä ongel­mia tai haas­tei­ta, kum­pa­na ne sit­ten halu­aa nähdä. 

  Koh­tuul­lis­ta oli­si myös, että tähän kes­kus­te­luun ottai­si­vat osaa muut­kin poliit­ti­set tahot kuin perussuomalaiset/“Halla-Aholaiset”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 90. Turk­ki­lai­nen: ”
  Om:n sivu­jen alta löy­tyy aika­sar­joi­tet­tua dataa aihees­ta ulko­maa­lais­ten rikol­li­suus. Tut­ki­mus ei ole aivan tuo­re vaan vuo­del­ta 2005. Jos joku tie­tää uudem­man ver­sion ole­mas­sao­los­ta, kertokoon.”

  Jos joku tie­tää mik­si uudem­paa ver­sio­ta ei ole saa­ta­vil­la, ker­to­koon. Epäi­len, että sel­lai­nen on ole­mas­sa ja epäi­len ettei se ole miel­tä ylen­tä­vää luettavaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 91. Tapio Laak­so kirjoitti:
  “Koen aika huo­les­tut­ta­vak­si sen, että ihmi­sen ole­mas­sa oloa (eten­kin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den koh­dal­la hyvin kon­kreet­ti­ses­ti elä­mää ja kuo­le­maa) arvo­te­taan sen perus­teel­la, jää­kö tuot­ta­vuus plussalle.”

  Pak­ko­han sinun­kin mie­les­tä­si on olla ole­mas­sa jot­kut rajat, vii­meis­tään kan­san­ta­lou­del­li­set, sil­le kuin­ka pal­jon maa­han pys­ty­tään otta­maan nega­tii­vi­sen tuot­ta­vuu­den ihmisiä?

  Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan Suo­men huol­to­suh­de on 1.28 (eli 100:aa työs­sä­käy­vää koh­den on 128 “elä­tet­tä­vää”). Huo­noin huol­to­suh­de on Kai­nuus­sa: 1.76.

  Suo­mes­sa on siis noin 2.3 mil­joo­naa työ­tä­te­ke­vää, ja 3 mil­joo­naa työ­tä tekemätöntä. 

  Jos oli­sim­me val­miin huo­non­ta­maan koko Suo­men huol­to­suh­teen Kai­nuun tasol­le, niin voi­sim­me ottaa maa­han lisää vie­lä n. mil­joo­na elä­tet­tä­vää ihmis­tä. Uusi huol­to­suh­de olisi:

  2.3 M / (4 M) = n. 1.74

  Luu­let­ko että kukaan äänes­täi­si polii­tik­koa joka avoi­mes­ti kan­nat­tai­si että Suo­meen tuo­daan ulko­mail­ta mil­joo­na työ­tä teke­mä­tön­tä elä­mään yhteis­kun­nan tuel­la? Mil­laik­sek­si maak­si Suo­mi muut­tui­si jos koko maan huol­to­suh­de oli­si tuo Kai­nuun 1.76?

  Onko näin suu­ri (tai vie­lä suu­rem­pi) “ei plus­sal­le jää­vien” yksi­löi­den maa­han­muut­to tavoit­tee­na­si? Jos ei, niin mis­sä raja kul­kee? Vai koet­ko kai­ken­lai­sen rajo­jen aset­ta­mi­sen huolestuttavaksi?

  Läh­de huoltosuhdeluvuille:
  http://www.stat.fi/til/tyokay/2006/tyokay_2006_2008-03–17_tie_001.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 92. Gee­ni­tes­tit tie­tyil­le ihmi­sil­le (tai kai­kil­le)??!! Mil­lä ihmeen luo­kit­te­lul­la??!! Kuu­los­taa jo pahas­ti Orwel­lin dystopialta!

  Aivan kuten Tapio Laak­so tote­si, niin on täy­sin epä­rea­lis­tis­ta luul­la että Suo­mi voi­tai­siin joten­kin eris­tää muul­ta maa­il­mal­ta. On ole­mas­sa hyvin pai­na­via todel­li­sia ympä­ris­töl­li­siä, talou­del­li­sia ja poliit­ti­sia syi­tä sii­hen mik­si ihmi­set ovat pako­tet­tu­ja läh­te­mään koti­maas­taan. Kos­ka nyky­päi­vän maastamuuttoon/kehitykseen ovat suu­res­ti myö­tä­vai­kut­ta­mas­sa län­si­maat, joi­den jou­kos­sa myös Suo­mi, niin on mie­les­tä­ni moraa­li­ses­ti oikein kan­taa vas­tuu järjestelmästä/toiminnasta esim. otta­mal­la vas­taan maa­han­muut­ta­jia (vrt toi­vo­muk­seen että puna­vih­rei­den tuli­si tun­tea moni­kult­tuu­ri­suu­den seuraukset.)

  Liit­tyen vie­lä maas­ta­muut­toon, niin ei omal­ta koti­seu­dul­taan min­nek­kään läh­de­tä huvin vuok­si, eten­kään min­kään vie­raan maan epä­var­man sosi­aa­li­tur­van takia, ja vie­lä vähem­män jon­kun Suo­men takia. Mon­taa­ko teis­tä kiin­nos­tai­si vaik­ka­pa ensi vii­kol­la muut­taa pysy­väs­ti vaik­ka­pa Soma­li­aan kos­ka tie­täi­sit­te saa­van­ne siel­tä kym­men­ker­tai­set pal­kat kuin Suo­mes­ta tai sosi­aa­li­tur­van joka Suo­men mit­ta­puis­sa vas­tai­si vaik­ka­pa 10 000€ kuus­sa? Pak­kai­sit­te­ko tos­ta noin vaan lau­kut, jät­täi­sit­te sukulaisenne/kaverit tän­ne Suo­meen, muut­tai­sit­te Soma­li­aan ja ottai­sit­te avo­sy­lin vas­taan Soma­lia­lai­sen kult­tuu­rin kaik­ki­ne perin­tei­neen ja kie­li­neen kui­ten­kin ottaen huo­mioon että saat­tai­sit­te vie­lä mah­dol­li­ses­ti saa­da pääl­len­ne joi­den­kin soma­lia­lais­ten vihan ja rasismin?!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 93. Koko täs­sä aja­tus­ten­vaih­dos­sa — täs­sä­kin — on yksi vir­he tai puu­te, vaik­ka Tapio Laak­so äsken puo­lik­si sen paik­ka­si. Kovin hel­pos­ti ja kevyes­ti kuvi­tel­laan, että Suo­mi voi niin halu­tes­saan eris­täy­tyä muus­ta maa­il­mas­ta, nyt ja aina. Hei­te­tään kur­jat tyy­pit tääl­tä pois, ja sit­ten voi­daan hen­git­tää rauhallisesti.

  Ei voi­da.

  Impi­vaa­ras­sa on jo telk­ka­ri. Edes mie­len­rau­haa emme pys­ty täy­des­ti naut­ti­maan, jos maa­il­ma palaa. Jos bangla­des­hi­läi­set läh­te­vät pake­ne­maan tul­vi­via jokia tai nouse­vaa mer­ta, ei edes vii­si mil­joo­naa ant­ti­rok­kaa pysäy­tä nii­tä Kan­nak­sel­la, vaik­ka oli­si kone­ki­vää­rei­tä. Jos mus­li­mi­maa­il­ma muu­ten sisäi­ses­ti räjäh­tää, eivät mei­dän maa­mii­nam­me rii­tä estä­mään sen tun­tu­mis­ta tääl­lä. Emme­kä kes­tä kat­sel­la ruu­mii­den huuh­tou­tu­mis­ta ran­taan Suomenlahdella. 

  Emme edes pys­ty estä­mään omien las­tem­me avioi­tu­mis­ta “nii­den” kans­sa. Niin­pä maa­il­ma sekoit­tuu, ei toki täy­sin, mut­ta kai­ken aikaa jon­kin ver­ran … ja juu­ri niin on toden­nä­köi­ses­ti hyvä sekä elä­vän kult­tuu­rin että bio­lo­gi­sen gene­tii­kan kannalta.

  Kun men­nään muu­ta­ma suku­pol­vi eteen­päin, emme pys­ty tie­tä­mään, mil­lä puo­lel­la mitä­kin rajaa mei­dän omat jäl­ke­läi­sem­me ovat. Pikem­min­kin voim­me arva­ta, että meil­lä mel­kein kai­kil­la on bio­lo­gi­sia jäl­ke­läi­siä sekä täs­sä että tuos­sa ase­mas­sa, sekä täs­sä että tuos­sa kulttuurissa. 

  Niin­pä suku­pol­vien mit­ta­kaa­vas­sa John Rawl­sin moraa­lioh­je toteu­tuu: jou­dum­me tänään teke­mään valin­to­ja tie­tä­mät­tä var­mas­ti, mis­sä ase­mas­sa “me itse” tulem­me noi­den valin­to­jen takia jos­kus olemaan.

  Pas­kiais­ten aja­mi­nen pois tääl­tä mer­kit­see välit­tö­mäs­ti, että nämä pas­kiai­set ovat jos­sa­kin muu­al­la. Jos toi­vom­me, että kaik­kial­la maa­il­mas­sa elet­täi­siin rei­lus­ti ja väki­val­lat­to­mas­ti — niin että meil­lä­kin ja lap­sil­lam­me oli­si tur­val­li­nen olo — “kuo­nan kar­kot­ta­mi­nen” tääl­tä ei sitä edistä.

  Eikä edis­täi­si hult­tioi­den hirt­tä­mi­nen­kään — sanon tämän, ennen kuin kukaan ehtii ehdot­taa. Pahuut­ta ja tyh­myyt­tä ei voi­da pois­taa maa­il­mas­ta kirur­gi­ses­ti. Aina joku jäi­si muis­ta­maan omais­taan tai kave­ri­aan ja hau­to­maan kostoa. 

  Sitä vas­toin muu­ka­lais­ten, var­sin­kin tur­vaa tar­vit­se­vien, otta­mi­nen vas­taan ja koh­te­le­mi­nen ihmi­sik­si on jok­seen­kin paras­ta mitä voim­me maa­il­mal­le teh­dä. Ne, jot­ka tun­te­vat tule­van­sa tääl­lä edes koh­tuul­li­ses­ti kuun­nel­luik­si ja kun­nioi­te­tuik­si, ovat yleen­sä myös haluk­kai­ta kuun­te­le­maan, kat­se­le­maan, oppi­maan ja kun­nioit­ta­maan — ja päin­vas­toin. Sanoin “koh­tuul­li­ses­ti” ja oli­sin voi­nut sanoa “asial­li­ses­ti”. Raja­ton­ta sie­tä­mis­tä tai paa­po­mis­ta en suin­kaan ehdota.

  Nämä muu­ka­lai­set pitä­vät erit­täin toden­nä­köi­ses­ti yhteyt­tä sin­ne kau­as jää­nei­siin suku­lai­siin­sa ja ystä­viin­sä. He ker­to­vat, mitä he tääl­lä koke­vat ja miten he koke­maan­sa suh­tau­tu­vat. Monet myös palaa­vat jos­kus takai­sin sin­ne mis­tä ovat tul­leet. Jos hei­tä on tääl­lä koh­del­tu tasa­ve­roi­si­na ihmi­si­nä, he saat­ta­vat välit­tää vies­teis­sään tai vie­dä muka­naan pal­jon sel­lais­ta — tie­to­ja, tai­to­ja, ymmär­rys­tä, suvait­se­vuut­ta — mitä me hyvin mie­lel­läm­me lähet­täi­sim­me kehi­tys­a­pu­na kont­ti­kau­pal­la jos vain osaisimme.

  Mehän ilmei­ses­ti kaik­ki aina­kin hil­jai­ses­ti ole­tam­me, että alkusuo­ma­lai­set kes­ki­mää­rin ovat joil­ta­kin tavoil­taan tai asen­teil­taan fik­sum­pia kuin eräi­den mui­den kult­tuu­rien edus­ta­jat. Jos näin on, edes tilas­tol­li­ses­ti, edes jois­sa­kin asiois­sa, oli­si toki mai­nio­ta pudot­taa siel­lä jos­sa­kin las­ku­var­jol­la kan­sal­le pie­ni­nä paket­tei­na näi­tä hyviä tapo­jam­me ja asen­tei­tam­me — eikö vain? Mut­ta sitä emme pys­ty teke­mään. Sitä vas­toin pys­tym­me “hyö­dyn­tä­mään” noi­den kult­tuu­rei­den tän­ne tul­lei­ta edus­ta­jia ikään kuin tuol­lai­si­na las­ku­var­jo­pa­ket­tei­na. Pys­tym­me, ellem­me pot­ki pää­hän. Siis jos käyt­täy­dym­me siten kuin itse toi­vom­me mui­den käyttäytyvän.

  Var­si­nai­set poin­tit ovat mie­les­tä­ni tässä: 

  (1) Me olem­me vas­tuus­sa koko maa­il­mas­ta. Jol­lem­me muus­ta syys­tä niin sik­si, että pahoi­na päi­vi­nä maa­il­man todel­li­suus ei kui­ten­kaan tun­nus­ta Suo­men rajoja.

  (2) Me emme voi kor­ja­ta tois­ten ajat­te­lua — ja sen kaut­ta käyt­täy­ty­mis­tä — mil­lään muul­la taval­la kuin kor­jaa­mal­la omaa ajat­te­luam­me ja käyt­täy­ty­mis­täm­me. Tämä pätee sekä yksi­löi­den että kan­so­jen välil­lä. Toki tois­ten käyt­täy­ty­mis­tä voi­daan kah­li­ta pak­ko­kei­noin, mut­ta se ei tuo­ta pysy­vää muu­tos­ta, johon voi­si luottaa. 

  Hyvän muu­tos­kier­teen” tuek­si ei vält­tä­mät­tä tar­vi­ta pal­jon. Kun­han jon­kin ver­ran kat­som­me pei­liin emme­kä kama­las­ti tupek­si. Se on suo­ta­vaa omak­si­kin hyväk­sem­me elä­mäs­sä yleensä. 

  Anteek­si jos kuu­los­taa ylevältä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 94. Fei­sal Tho­mas kirjoitti:
  “Ilmei­ses­ti Soi­nin­vaa­ral­ta on nyt jää­nyt ymmär­tä­mät­tä, ettei rasis­teil­ta rasis­ti­ses­ti perus­tel­lut argu­men­tit tosi­asioi­den edes­sä kaadu”.

  Ikä­vä kyl­lä, tämä on tot­ta. Tapa­ra­sis­tiin eivät fak­tat tehoa. Jos hänen mie­les­tään ulko­maa­lai­set ja muut väri­vam­mai­set ovat työ­tä vie­rok­su­vaa rikol­li­suu­teen tai­pu­vais­ta poruk­kaa, niin on mel­ko tur­haa yrit­tää muut­taa näi­tä käsi­tyk­siä jär­ki­pe­räi­sil­lä argu­men­teil­la. Jokin osa suo­ma­lai­suu­des­ta jopa ihai­lee tätä asen­ne­vam­maa, mikä ilme­nee näis­sä “rys­sä on rys­sä, vaik­ka sen vois­sa pais­tais” ‑tyyp­pi­sis­sä lauseissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 95. Työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta ja maa­han­muu­tos­ta työl­li­syy­den hel­pot­ta­ja­na on kat­ta­va ja kiih­ko­ton kat­saus ehkä­pä Suo­men arvos­te­tuim­mas­sa talous­leh­des­sä, Talous­e­lä­mäs­sä (38/2008):

  http://www.talouselama.fi/docview.do?f_id=1438917

  Siel­lä sano­taan mm:“Työperäinen maa­han­muut­to on ollut mel­ko vähäis­tä, vain kym­me­nen pro­sen­tin luok­kaa maa­han­muu­tos­ta. Suo­meen muu­te­taan pää­asias­sa per­he­syi­den, paluu­muu­ton tai pako­lai­suu­den vuok­si. […] Kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta maa­han­muut­ta­jat ovat kal­lis­ta työ­voi­maa. Työ­nan­ta­ja saat­taa pääs­tä hal­val­la, mut­ta kan­sa ei.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 96. Tapio Laak­so ehti­kin jo vas­ta­ta Jan­ne Kor­ho­sen pit­kään kyh­sy­mys­lis­taan, joten minun teh­tä­väk­se­ni jäi lisä­tä sii­hen vain kak­si huomiota.

  - Suo­mes­sa Pisa-tut­ki­muk­sen mukaan on onnis­tut­tu maa­han­muuttt­ga­ja­las­ten kou­lu­tuk­ses­sa mui­ta mai­ta parem­min. Täl­lä lin­jal­la tulaa jat­kaa niin sano­tun posi­tii­vi­sen dis­kri­mi­noin­nin keinoin.
  — Espan­ja on esi­merk­ki maas­ta, jos­sa maa­han­muut­ta­jien työl­li­syys on kan­tan­väes­töä suurempaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 97. Luen Tapio Laak­son, Ras­mus Man­ne­strö­min ja Vil­le Kom­sin pit­kiä vies­te­jä. Luen ne var­muu­dek­si vie­lä toi­seen ker­taan. Miten välil­lä tun­tuu, että elää ihan tois­ten lai­na­lai­suuk­sien maa­il­mas­sa. Minus­ta nois­sa vies­teis­sä ei ole ratio­naa­li­suu­den häi­vää­kään. Ne ovat kuin polee­mis­ta runout­ta. Ihan kuin oma tah­to pyr­ki­si käs­kyt­tä­mään todel­li­suut­ta. Seu­raa­muk­se­na on sar­ja asser­tioi­ta “asia vain on siten / asia vain ei ole siten”, joil­la ei ole mitään muu­ta elin­voi­maa kuin oma yksi­näi­nen “näin se on!” huu­ton­sa. Tämä huu­to kum­pu­aa omas­ta maa­il­man­ku­vas­ta, sii­tä miten halu­aa todel­li­suu­den näh­dä. Eit­tä­mät­tä oma mie­li vie­lä näkee nämä “se on absur­dia, sik­si se vain ei ole mah­dol­lis­ta” “argu­men­tit” erit­täin­kin perus­tel­tui­na ja vakuut­ta­vi­na. Minä luen hei­dän vies­tin­sä siten, että hei­tä ei oikeas­ti kiin­nos­ta aihees­ta keskustella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 98. Minua nau­rat­taa ja itket­tää tämä. Luin ällis­tyk­sen val­las­sa Tapio Laak­son ja Vil­le Kom­sin kir­joi­tuk­set ja odo­tin, että nii­den jäl­keen Osmo Soi­nin­vaa­raa hävet­täi­si olla samas­sa puo­lu­ees­sa näi­den tyyp­pien kans­sa. Mut­ta eipä näin vis­siin ole. 

  Minä lähe­tän tämän ket­jun tie­dok­si niil­le tut­ta­vis­ta­ni, jot­ka vie­lä äänes­tä­vät Vihreitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 99. Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si maa­han­muut­to­krii­ti­kot koko ajan pel­kää­vät tän­ne vyö­ry­viä massoja? 

  Kol­man­nes­sa maa­il­mas­sa ei yleen­sä tun­ne­ta vas­ti­kee­ton­ta rahan­syy­tä­mis­tä rahan tar­vit­si­joil­le, joten maah­dol­li­suus eli­ni­käi­seen elin­kor­koon ja pää­syyn suo­raan jon­kin­lai­sek­si aate­li­sek­si on tie­ten­kin kieh­to­vaa. Teil­lä kom­mu­nis­teil­la ei ole juu­ri­kaan osin­koa täs­sä asias­sa vaan nyky­ti­lan­ne koti­maa­saan sään­nöl­li­ses­ti lomai­le­vi­ne sosi­aa­li­tu­ris­tei­neen on taa­tus­ti kokoo­muk­sen ja kepun suu­rim­pia kupru­ja koskaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 100. Kom­si demo­ni­soi eristymistä.

  Kaik­ki yhteis­työ on aina perus­tu­nut tie­ty­nas­tei­seen eris­ty­mi­seen. On yhdis­tyk­siä joi­hin jot­kut kuu­lu­vat toi­set eivät. On val­ta­kun­nan rajo­ja jot­ka jaka­vat ihmi­siä sisä­puo­li­siin ja ulko­puo­li­siin. On per­hei­tä. On uskontokuntia.

  Jos tie­tyn astei­nen eris­ty­mi­nen pois­te­taan, yhteis­työ ihmis­ten välil­lä tyreh­tyy kokonaan.
  Eris­ty­mi­sen pitää tie­tys­ti olla vain osit­tais­ta, kuten solun sei­nä­mä on huokoinen.

  http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2008/03/ulossulkeminen.html

  Vii­saut­ta ei ole täy­del­li­nen eris­ty­mi­nen tai täy­del­li­nen avoi­muus, vaan sopi­van eris­ty­mi­sen asteen valitseminen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 101. EN FINNE IGEN!

  Tämä oli ylei­nen otsik­ko ruot­sa­lais­leh­dis­sä 50–60-luvuilla riko­suu­tis­ten yhtey­des­sä. Suo­ma­lai­set maa­han­muut­ta­jat teki­vät suh­teess pal­jon rikok­sia usei­ta­kin syis­tä; he oli­vat nuo­ria (siis ris­ki-iäs­sä), ja he oli­vat juu­ret­to­mia. Ano­mi­ses­sa tilan­tees­sa, sanoi­si sosio­lo­gi. Myö­hem­min tilan­ne tasaan­tui var­sin nopeas­ti, vaan sil­ti legen­da Slus­se­nin sis­seis­tä vie­lä elää — aina­kin Jun­nu Vai­nion lauluissa.

  Sama kos­kee mitä suu­rim­mas­sa mää­rin nyt ulko­mai­sia maahanmuuttajia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 102. Kii­tos Tapio Laak­sol­le ja Osmo Soi­nin­vaa­ral­le vas­tauk­sis­ta. Täl­läis­tä tar­vit­tai­siin lisää.

  Pyrin kom­men­toi­maan lyhyes­ti muu­ta­maa kohtaa. 

  1. Tapio Laak­so kir­joit­ti “Koen aika huo­les­tut­ta­vak­si sen, että ihmi­sen ole­mas­sa oloa (eten­kin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den koh­dal­la hyvin kon­kreet­ti­ses­ti elä­mää ja kuo­le­maa) arvo­te­taan sen perus­teel­la, jää­kö tuot­ta­vuus plussalle.”

  Uskon että ymmär­rän huo­le­si. En itse­kään toi­vo, että ihmi­siä arvioi­daan pel­käs­tään tuot­ta­vuu­den perus­teel­la. Toi­vot­ta­vas­ti ymmär­rät kui­ten­kin myös minun huo­le­ni sii­tä, miten kes­tä­vää jokin poli­tiik­ka on. Kes­tä­vän kehi­tyk­sen mää­ri­tel­män mukai­ses­ti poli­tii­kan tuli­si tyy­dyt­tää nyky­päi­vän tar­peet vaa­ran­ta­mat­ta huo­mis­päi­vän tar­pei­den tyy­dyt­tä­mis­tä. Jos esi­mer­kik­si huol­to­suh­det­ta las­ke­taan ilmei­ses­ti muu­ten­kin her­käs­sä tilan­tees­sa, esi­mer­kik­si hyvin­voin­ti­val­tion rip­pei­den­kin alas­ajo lie­nee todel­li­suut­ta nopeam­min kuin arvaam­me­kaan. Näki­sin, että sii­nä tilan­tees­sa lop­puu myös itsel­le­ni tär­keä pit­kä­jän­tei­nen apu maa­il­man apua tar­vit­se­vil­le. Kos­ka uskon, että ihmis­ten aut­ta­mi­nen lähel­lä on kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin hei­dän aut­ta­mi­sen­sa tääl­lä, uskon myös että täl­läi­nen apu aut­taa käy­tän­nös­sä vapaa­ta maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa useam­pia ja enem­män apua tarvitsevia.

  2. Kuten ylem­pä­nä kom­men­toin, en ole kovin­kaan kiin­nos­tu­nut sii­tä mitä kaut­ta ihmi­set tule­vat Suo­meen. Olen kiin­nos­tu­nut sii­tä, miten hyvin he tosia­sial­li­ses­ti integroi­tu­vat Suo­meen. En usko että tähän saa­daan vas­tauk­sia pel­käs­tään ver­taa­mal­la esim. tur­va­pai­kan saa­nei­den luku­mää­rää muis­ta syis­tä maa­han­tu­le­viin, vaik­ka­kin sii­nä on hyvä alku. 

  3. On hyvä kuul­la että Suo­mes­sa kotout­ta­mis­po­li­tiik­ka on toi­mi­nut. Osaa­ko kukaan arvioi­da, miten sama polii­tik­ka toi­mi­si ske­naa­rios­sa jos­sa Hel­sin­gin alu­eel­le tuo­tai­siin lähi­tu­le­vai­suu­des­sa nopeas­sa tah­dis­sa 200 000 maa­han­muut­ta­jaa? Mil­lai­sia muu­tok­sia poli­tiik­kaan tarvittaisiin?

  4. Vas­tauk­se­na use­aan ongel­maan on mie­les­tä­si yhteis­kun­nan raha. Tar­koi­tin juu­ri täl­läi­siä de fac­to tulon­siir­to­ja kysy­myk­ses­sä 9: esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa on jo koke­muk­sia sii­tä, miten maa­han­muut­ta­jien (edul­li­nen) työ­pa­nos valuu yksi­tyi­sil­le työ­nan­ta­jil­le, mut­ta kulut sosia­li­soi­daan yhteis­kun­nal­le. Mie­les­tä­ni lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta ei ole suur­ta eroa, sub­ven­toi­daan­ko työ­nan­ta­jaa suo­raan vai mak­se­taan­ko veron­mak­sa­jien piik­kiin kotout­ta­mi­nen, posi­tii­vi­nen eri­kois­koh­te­lu ja posi­tii­vi­nen syr­jin­tä ym. Tar­koi­tin myös juu­ri täl­läi­siä kus­tan­nuk­sia puhues­sa­ni maa­han­muut­to­po­li­tii­kan koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Pitäi­si­kö asioil­le teh­dä jotain? Mie­les­tä­ni on myös moraa­li­ses­ti hiu­kan kysee­na­lais­ta, jos nämä pii­lo­te­tut tulon­siir­rot tosia­sial­li­ses­ti luo­vat Suo­meen mata­la­pal­kat­tua ala­luok­kaa, jon­ka tun­nis­taa ihon­vä­ris­tä tai aksentista.

  5. Islam tulee näis­sä kes­kus­te­luis­sa usein esil­le, olet oikeas­sa. Itse otin asian esil­le, kos­ka pidän itseä­ni arvo­li­be­raa­li­na, seku­laa­ri­na huma­nis­ti­na ja suo­raan sanot­tu­na pidän isla­mis­tis­ten liik­kei­den aja­mia tavoit­tei­ta ja hei­dän har­joit­ta­mia käy­tän­tö­jään pit­käl­ti omien ihan­tei­de­ni vas­ta­koh­ta­na. Sik­si en ole­kaan huo­lis­sa­ni viro­lai­sis­ta tai venä­läi­sis­tä, sil­lä Euroo­pan koke­mus­ten mukaan he ovat har­vem­min aja­mas­sa ja jois­sain pai­kois­sa käy­tän­nös­sä toteut­ta­mas­sa yhteis­kun­ta­jär­jes­tys­tä joka on syväs­ti ris­ti­rii­das­sa omien käsi­tys­te­ni kans­sa. OK, venä­läis­vä­hem­mis­tös­tä voi koi­tua ongel­mia jos hei­tä käy­te­tään Venä­jän poli­tii­kan peli­nap­pu­loi­na, mut­ta en läh­ti­si nyt sii­hen kes­kus­te­luun. Mut­ta joka tapauk­ses­sa, on hyvä kuul­la että mie­les­tän­ne “maas­sa maan tavalla”-henki on täs­sä asias­sa hyvä ohjenuora.

  6. Kii­tos sivus­ton isän­näl­le täs­tä­kin rön­syi­le­väs­tä kes­kus­te­lus­ta ja kom­men­teis­ta. Myös Espan­jan esi­merk­ki on mielenkiintoinen.

  7. Toi­voi­sin vie­lä ana­lyy­sia Japa­nin tilan­tees­ta ja sii­tä, oli­si­ko meil­lä sii­tä mitään opit­ta­vaa. Mie­lel­lä­ni toki näki­sin myös ana­lyy­sia sii­tä, mik­si — The Eco­no­mis­tin mukaan — Euroop­pa vetää kou­lu­te­tuis­ta siir­to­lai­sis­ta vain 5%, mut­ta Yhdys­val­lat yksin 55%. Voi­sim­me­ko teh­dä jotain toisin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 103. Tapio Laak­so:
  “Rajo­jen sul­ke­mi­nen on kui­ten­kin aivan absur­di aja­tus maa­il­mas­sa, joka koko ajan kyt­key­tyy enem­män ja enem­män yhdek­si kokonaisuudeksi.”

  Tämä on vähän näi­tä, että “uus­li­be­ra­lis­mi ja mark­ki­na­voi­mat nyt vain ovat tul­leet ja teke­vät pää­tök­set puo­les­tam­me. Ei voi mitään”. 

  Todel­la­kin, tur­val­li­suu­den ja jär­jes­tyk­sen yllä­pi­to, rajo­jen var­tioin­ti, maa­ha­muu­ton ja siir­to­lai­suu­den kont­rol­loin­ti, omien kan­sa­lais­ten ja kult­tuu­rin etu­jen val­von­ta, on val­tion tär­keim­piä tehtäviä.

  Eikä tämä itse asias­sa ole miten­kään ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, että maa­il­ma on yksi kokonaisuus.

  On sel­vä, että Euroop­pa jou­tuu rajoit­ta­maan afrik­ka­lais­ta invaasiota. 

  Suo­men väes­tö­mää­rä lie­nee jo nyt aivan lii­an kor­kea, eli kuor­mi­tam­me enem­män kuin luon­non­va­ram­me antai­si­vat myöten.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 104. Minä en nyt oikein ymmär­rä, mik­si nime­no­maa nuo­ria vih­rei­tä nai­sia syy­te­tään nykyi­sen ulko­maa­lais­po­li­tii­kan lin­jauk­sis­ta. Kyl­lä ne pää­tök­set on teh­ty jo hei­dän olles­saan kou­lu­tyt­tö­jä eivät­kä vih­reät sen­kään jäl­keen ole olleet niin mer­kit­tä­vä poliit­ti­nen voi­ma, että oli­si­vat oikeas­ti asi­aan kovas­ti vai­kut­ta­neet jos muut puo­lu­eet oli­si­vat olleet ihan eri linjoilla.

  Kyl­lä se var­si­nai­set pää­tök­set teh­nyt väki löy­tyy ihan muis­ta puo­lueis­ta. Van­ho­jen äijien jou­tu­mi­nen satun­nai­sen väki­val­lan uhreik­si ei tie­ten­kään ole nuo­ren vihai­sen mie­hen mie­les­tä niin her­kul­li­nen ajatus.

  Mitä muu­ten tulee Hal­la-ahon kir­joit­te­luun, niin tuol­lais­ta teks­tiä odot­tai­si enem­män­kin huma­lai­sil­ta säl­leil­tä, mut­ta onhan vas­taa­vaa ennen­kin netis­sä näh­ty. Enem­män minua aika­naan säp­säh­dyt­ti hyvin­kin fik­su­na mie­he­nä pitä­mä­ni Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti tehy­läis­ten myö­täi­li­jöis­tä, mut­ta sen­kin olin kyl­lä kerin­nyt unohtaa.

  Tuos­ta tuli mie­leen, että oli­si kiva jos­kus näh­dä kes­kus­te­lu­na­vaus sii­tä, miten vir­ko­ja ollaan ilmei­ses­ti sääs­tö­syis­tä muut­ta­mas­sa toi­mik­si, niin kun­nis­sa kuin val­tiol­la. Vuo­si sit­ten sii­tä seu­ra­si ongel­mia Tehyn kans­sa: sai­raan­hoi­ta­jan viran hal­ti­joil­la oli vir­ka­vas­tuu eivät­kä he voi­neet jouk­koir­ti­sa­nou­tua, mut­ta enem­mis­tö sai­raan­hoi­ta­jis­ta oli­kin jo työ­suh­tei­sia ja puut­tu­vaa vir­ka­vas­tuu­ta sit­ten alet­tiin pai­ka­ta pakkolailla. 

  En asi­aa sen tar­kem­min tun­ne, mut­ta on ikä­vää, että tämän on annet­tu ja anne­taan tapah­tua vai­vih­kaa. Yli­opis­tois­sa vas­taa­vaa on kum­min­kin tekeil­lä, siel­lä ei sen­tään pela­ta ihmishengillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 105. Me emme voi kor­ja­ta tois­ten ajat­te­lua — ja sen kaut­ta käyt­täy­ty­mis­tä — mil­lään muul­la taval­la kuin kor­jaa­mal­la omaa ajat­te­luam­me ja käyt­täy­ty­mis­täm­me.’ (Vil­le Komsi)
  Siis tois­ten ajat­te­lun vir­heet­kin ovat MEIDÄN vikam­me? Sovel­la­pa tuo­ta tähän kes­kus­te­luun: sinä voit kor­ja­ta Suo­men Sisun jäsen­ten ajat­te­lua, ja sen kaut­ta susi­lais­ten käyt­täy­ty­mis­tä vain kor­jaa­mal­la omaa ajat­te­lua­si ja käyt­täy­ty­mis­tä­si. Toimiiko?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 106. - Espan­ja on esi­merk­ki maas­ta, jos­sa maa­han­muut­ta­jien työl­li­syys on kan­tan­väes­töä suurempaa.”

  Osmo, sinul­ta on ken­ties jää­nyt huo­maa­mat­ta, että suu­ri mää­rä ihmi­siä muut­taa Kes­ki- ja Ete­lä-Ame­ri­kas­ta Espan­jaan ja Por­tu­ga­liin. Käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen, nämä ihmi­set liik­ku­vat saman kult­tuu­ri­pii­rin sisällä. 

  Afri­kas­ta peräi­sin ole­vat maa­han­muut­ta­jat Espan­jas­sa saa­vat pal­jon media­ti­laa Suo­mes­sa. Pii­lo­tet­tu vies­ti on, että syyl­lis­tym­me lähes­tul­koon orja­työ­voi­man tuke­mi­seen, mikä­li ostam­me Ibe­rian nie­mi­maal­ta peräi­sin ole­via vihanneksia.
  Tosia­sia kui­ten­kin on, että Espan­jaan ja Por­tu­ga­liin saa­puu pal­jon siir­to­työ­läi­siä nii­den enti­sis­tä siir­to­mais­ta. On itses­tään sel­vää, että yksi­lö, jol­la on val­miik­si tiet­ty mää­rä kou­lu­tus­ta ja osaa maas­sa käy­te­tyn kie­len työl­lis­tyy hel­pom­min, kuin sel­lai­nen, jol­ta puut­tuu nämä perusedellytykset. 

  Lopuk­si ehdo­tus: Vih­reit­ten kes­kuu­des­sa on ehdo­tet­tu rek­ry­toin­ti­pis­tei­den rek­ry­toin­ti­pis­tei­den avaa­mis­ta Nige­rias­sa tule­van työ­voi­ma­pu­lan estä­mi­sek­si. Oma ehdo­tuk­se­ni on, että avaam­me rek­ry­toin­ti­pis­teen Filip­pii­neil­lä. Filip­pii­ni­läi­set­hän ovat maa­il­mal­la tun­ne­tus­ti hyvin edus­tet­tui­na palveluammateissa.
  Jot­ta sai­sim­me myös huma­ni­taa­ri­sen ulot­tu­vuu­den mukaan, ehdo­tan, että avaam­me myös rek­ry­toin­ti­pis­tei­tä Per­sian­lah­den feo­daa­li­val­tioi­hin. Em. val­tiois­sa siir­to­työ­läis­ten koh­te­lu on usein alta kai­ken arvos­te­lun. Uskoak­se­ni libe­raa­li oikeus­val­tio voi­si olla aika­moi­nen hou­ku­tin vie­ra­työ­läi­sel­le siir­tyä töi­hin Suomeen.

  Ongel­ma tie­tys­ti on, että veny­te­tyn tul­kin­nan mukaan täl­lai­nen rek­ry­toin­ti voi­daan käsit­tää suo­ras­taan varas­ta­mi­sek­si. Oli­ko se oikea käsi, joka sha­ria-lain mukaan pitäi­si kat­kais­ta varkaalta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 107. Tapio Laak­so kir­joit­ti: “Minus­ta on hyvin kiin­toi­saa, kuin­ka islam­kes­kei­sek­si tämä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu on men­nyt. Ehkä se on ymmär­ret­tä­vää suu­ren jul­ki­suu­den ja sen vuok­si, että kyse on ns. näky­väs­tä vähem­mis­tös­tä. Muis­tut­tai­sin, että suu­rim­mat maa­han­muut­ta­ja­ryh­mät ovat kui­ten­kin venä­läi­set ja virolaiset.”

  Aivan, täs­sä todel­la puhu­taan jat­ku­vas­ti maa­han­muut­ta­jis­ta vaik­ka aina­kaan osa kes­kus­te­li­jois­ta ei tai­da maa­han­muut­ta­jia yleen­sä tar­koit­taa. Kaik­ki täs­sä käsi­tel­lyt tilas­tot näyt­tä­vät hyvin eri­lai­sil­ta jos ote­taan mukaan vain mus­li­mi­mais­ta tul­leet, ja näis­tä esi­mer­kik­si Hal­la-Aho tai­taa lähin­nä puhua. Täs­sä tapauk­ses­sa uskon­nol­li­ses­ti koh­dis­tet­tu gee­ni­re­kis­te­ri oli­si kui­ten­kin käy­tän­nös­sä rodul­li­ses­ti koh­dis­tet­tu gee­ni­re­kis­te­ri ja sitä ei kukaan sen­tään keh­taa ehdottaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 108. Ajat­te­lin kom­men­toi­da ket­jua, mut­ta tuon Kom­sin kont­ri­buu­tio kyl­lä lait­toi jau­hot suu­hun. En todel­la­kaan tie­dä mitä minun pitäi­si sanoa.

  “(1) Me olem­me vas­tuus­sa koko maa­il­mas­ta. Jol­lem­me muus­ta syys­tä niin sik­si, että pahoi­na päi­vi­nä maa­il­man todel­li­suus ei kui­ten­kaan tun­nus­ta Suo­men rajoja.

  (2) Me emme voi kor­ja­ta tois­ten ajat­te­lua — ja sen kaut­ta käyt­täy­ty­mis­tä — mil­lään muul­la taval­la kuin kor­jaa­mal­la omaa ajat­te­luam­me ja käyttäytymistämme.”

  Ole­tan että Kom­si ei puhu täs­sä asias­sa Vih­rei­den suulla?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 109. Pitäy­dyn edel­leen kan­nas­sa­ni, että tar­ko­tus­ha­kui­nen “per capi­ta” rikos­ti­las­to­jen sitee­raa­mi­nen on vähin­tään­kin har­haan­joh­ta­vaa, jos sitä käy­te­tään sum­mit­tain maa­han­muut­to­po­li­tii­kan arvostelussa.

  On sel­vää, että tämä vinou­ma pitää pyr­kiä kor­jaa­maan. Sii­nä on käy­tet­tä­vä koko skaa­laa kei­no­ja: maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa sinän­sä, kri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaa, sosi­aa­li­po­li­tiik­kaa jne. Ja se ei saa tar­koit­taa vain sitä, että polii­tik­ko­jen lem­pi­pro­jek­teil­le anne­taan lisää rahaa tai että ongel­mil­ta sul­je­taan sil­mät kos­ka “hom­ma on hoidossa”. 

  Kes­kus­te­lu huol­to­suh­tees­ta on erit­täin tär­ke­ää. Huma­ni­tää­ri­sen maa­han­muu­ton koh­dal­la täy­tyy voi­da arvioi­da myös maa­han­tu­li­joi­den sta­tus­ta pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, eli pyri­tään­kö integroi­maan vai ei. Jos pyri­tään, niin per­heet pitää voi­da tuo­da maa­han koko­nai­si­na, on käsit­tääk­se­ni aika vah­vaa evi­dens­siä sii­tä, että muu­ten ei tapah­du mitään inte­graa­tio­ta. Ja jos ei pyri­tä, niin täy­tyy olla kri­tee­rit sel­vil­lä sil­le, mis­sä tapauk­ses­sa kat­so­taan että paluu on mahdollinen. 

  Mis­sään ei ole kes­kus­tel­tu täs­tä. Minus­ta Kom­sin jut­tu oli ihme höt­töä. En tie­dä kuin­ka moni ns. krii­ti­kois­ta on sitä miel­tä, että meil­lä ei voi olla mitään vas­tuu­ta mis­tään pako­lai­sis­ta, mut­ta en usko että suo­ma­lai­sis­ta kau­hean moni. Mikään maa­il­mo­ja sylei­le­vä “mil­joo­na tän­ne, meil­lä on tilaa”-juttu ei kui­ten­kaan ole miten­kään rea­lis­tis­ta. Höt­tö­ar­gu­men­tit vain vihas­tut­ta­vat ihmi­siä ja lisää­vät koke­mus­ta sii­tä, ettei kukaan kuun­te­le ns. taval­lis­ten suo­ma­lais­ten huolia. 

  Kes­kus­te­lu pitäi­si ottaa hal­tuun nyt asia- ja fak­ta­poh­jal­ta, ei tätä pelot­te­lu­re­to­riik­kaa voi kumo­ta mil­lään hip­pi­pu­heel­la, vaan tar­kal­la ana­lyy­sil­lä luvuis­ta, maa­il­man­ti­lan­tees­ta, talou­del­li­sis­ta seu­rauk­sis­ta jne. Ja sil­lä, että poli­tiik­ka on sel­vil­lä ja ymmärrettävää. 

  Minus­ta tun­tuu, että iso osa krii­ti­kois­ta, ihan niin­kuin iso osa meis­tä, jot­ka suh­tau­tu­vat läh­tö­koh­tai­ses­ti posi­tii­vi­ses­ti maa­han­muut­ta­jiin, on vähän pihal­la sii­tä, mitä se maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka tosia­sias­sa on. Eli mil­lä perus­teil­la ja ketä tän­ne muut­taa ja mihin suun­taan ja mil­lä perus­teil­la tätä kehi­tys­tä ohja­taan lain­sää­dän­nön ja mui­den toi­men­pi­tei­den tasolla.

  Väi­tän edel­leen, että ne luvut — vaik­ka ilmei­ses­ti ne Hesa­rin luvut oli­vat siis vää­riä — eivät oikeu­ta sel­lais­ta reto­riik­kaa, jota esi­mer­kik­si Hal­la-aho käyt­tää, siis että maa­han­muut­to­po­li­tii­kan takia rais­kauk­sen ris­ki on joten­kin kau­hean suu­ri tms. Asias­ta pitää kui­ten­kin kes­kus­tel­la avoi­mes­ti. Kaik­kien pitää olla val­mii­ta myön­tä­mään tosi­asioi­ta sil­loin kun evi­dens­si jotain sanoo. Sii­tä, miten tosi­asioi­hin rea­goi, voi­kin olla vaik­ka ihan päin­vas­tais­ta mieltä. 

  Pelot­te­lu ja erit­te­le­mä­tön hip­pi­re­to­riik­ka eivät ole asial­lis­ta keskustelua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 110. Minul­la oli­si pari kysy­mys­tä tähän asi­aan liityyen.

  Ensin­nä­kin, eikö tilas­tot ker­ro polii­sil­le ilmoi­tet­tu­jen rais­kaus­ten mää­räs­tä? Olen ymmär­tä­nyt, että suu­rin osa ilmoi­te­tuis­ta rais­kauk­sis­ta ovat nii­tä, jois­sa uhri ei tun­ne teki­jää eli esim. ns. pus­ka­rais­kauk­set. Moni tut­ki­ja­han on sitä miel­tä, että vain mur­to-osa rais­kauk­sis­ta ilmoi­te­taan polii­sil­le, kos­ka kysees­sä on tut­tu henkilö,jopa puo­li­so teki­jä­nä. Kor­jat­kaa jos olen väärässä.

  Ymmär­rän Soi­nin­vaa­ran poin­tin sii­tä, että tar­koi­tus onkin vähen­tää pel­koa rais­kauk­sis­ta. En kui­ten­kin usko, että gee­ni­pank­ki teki­si tätä, kos­ka ongel­ma­han ei usein ole, ettei­kö teki­jää saa­tai­si kiin­ni ja riko­soi­keu­del­li­seen käsit­te­lyyn, vaan ongel­ma­na on riit­tä­vän näy­tön löy­ty­mi­nen sii­tä, että kysees­sä on raiskaus. 

  Kysyin myös, miten tuli­si Soi­ni­vaa­ran ja mui­den, tääl­lä gee­ni­pan­kil­le vih­re­ää valoa näyt­tä­vien hen­ki­löi­den mukaan teh­dä maa­han­muut­ta­jien jäl­ke­läi­sil­le. Tuli­si­ko hei­dän gee­ni­näy­te kerä­tä tähän pank­kiin? Mis­sä vai­hees­sa maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set nuo­ret eivät ole enää maahanmuuttajia?

  Eikö suu­rin osa maa­han­muut­ta­jis­ta ole kui­ten­kin venä­läi­siä, viro­lai­sia ja ruot­sa­lai­sia? Mei­dän kaik­kien mie­li­ku­va näis­tä pus­ka­rais­kaa­jis­ta eivät var­maan­kaan lii­ty näi­hän maa­han­muut­ta­ja­ryh­miin tai edes 10 maa­han­muut­ta­ja­ryh­mään niis­tä yli 160 eri maas­ta tul­lei­den ryh­mään joi­ta meil­lä Suo­mes­sa on. Eikö suu­ri työ ja aika gee­ni­pan­kin laa­ti­mi­sek­si oli­si sit­ten aika tur­ha, jos ainoa syy sen teke­mi­sek­si on pus­ka­rais­kauk­set? Ja jos gee­ni­pank­ki teh­täi­siin vali­koi­den, eli otet­tai­siin vain tie­tyis­tä etni­sis­tä ryh­mis­tä, niin se oli­si aika pelot­ta­van lähel­lä sel­lais­ta toi­min­taa, jota voi­daan näh­dä tapah­tu­neen vii­me vuo­si­tu­han­nen alun Euroo­pas­sa ja natsi-saksassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 111. Kom­si:

  Me olem­me vas­tuus­sa koko maa­il­mas­ta. Jol­lem­me muus­ta syys­tä niin sik­si, että pahoi­na päi­vi­nä maa­il­man todel­li­suus ei kui­ten­kaan tun­nus­ta Suo­men rajoja.”

  Emm­me ole minus­ta vastuussa. 

  Olem­me vas­tuus­sa esi­mer­kik­si ilmas­tos­ta kos­ka se on jaet­tu resurssi. 

  Mut­ta sii­tä että Kon­gos­sa on sisäl­lis­so­ta, että Afga­nis­ta­nis­sa syn­ty­vyys on hir­veän kor­kea ja ihmi­soi­keu­det nol­lil­la ei ole mei­dän vastuullamme.

  Tai vaik­ka oli­si­kin, niin paras rat­kai­su koh­da­ta esi­mer­kik­si ara­bi­mai­den ter­ro­ris­mi ja nai­sia hal­vek­si­va kult­tuu­ri on juu­ri tuo eristyminen. 

  Siis osit­tai­nen eris­ty­mi­nen. Rajat kyl­lä aut­ta­vat eris­tä­mään tiet­ty­jä ongel­mia Suo­men ulkopuolelle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 112. Itse otin asian esil­le, kos­ka pidän itseä­ni arvo­li­be­raa­li­na, seku­laa­ri­na huma­nis­ti­na ja suo­raan sanot­tu­na pidän isla­mis­tis­ten liik­kei­den aja­mia tavoit­tei­ta ja hei­dän har­joit­ta­mia käy­tän­tö­jään pit­käl­ti omien ihan­tei­de­ni vastakohtana. ”

  Onko isla­mis­tis­ten lii­kei­den aja­mat tavoit­teet enem­män ihan­tei­de­si vas­tai­sia kuin fundamentalistikristittyjen?

  Ellei, niin onko sinul­la tai jol­la­kin muul­la tar­jo­ta vii­tet­tä, jos­sa osoi­te­taan, että suu­rem­pi osa mus­li­meis­ta on fun­da­men­ta­lis­te­ja kuin kris­ti­tyis­tä? (Täy­del­lis­tä oli­si jos vie­lä sai­si ero­tel­tua tapaus­ko­vai­set “oikeis­ta” usko­vai­sis­ta) Ei. Tv-uutis­ten kuva vih­re­ää nau­haa kan­ta­vis­ta pales­tii­na­lai­sis­ta ei riitä. 

  Tie­tys­ti voi olla, että kun ihmi­set puhu­vat mus­li­meis­ta, he tar­koit­ta­vat “muslimi=arabi=rättipää=terroristi=fundamentalisti”, mut­ta tuo­hon yhtä­löön usko­mi­nen ei taas tar­koi­ta mitään muu­ta kuin rasis­mia, xeno­fo­bi­aa ja silk­kaa tietämättömyyttä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 113. Minä en nyt oikein ymmär­rä, mik­si nime­no­maa nuo­ria vih­rei­tä nai­sia syy­te­tään nykyi­sen ulko­maa­lais­po­li­tii­kan linjauksista. ”

  Kos­ka te olet­te olleet ääneik­käim­min lyö­mäs­sä nat­si­lei­maa kaik­kiin jot­ka uskal­ta­vat olla eri mieltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 114. Tapio Laakso:“Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si et läh­de itse mene­mään? Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si maa­han­muut­to­krii­ti­kot koko ajan pel­kää­vät tän­ne vyö­ry­viä mas­so­ja? Ihmi­set eivät jätä koti­aan hep­poi­sin perus­tein ja juu­ri sik­si siir­to­lai­suus on aina var­sin rajat­tu ilmiö.”

  Just täl­lais­ten kom­ment­tien takia olin yllät­ty­nyt, kun Osmo suo­sit­te­lit Tapio Laak­soa valtuustoon.

  Minus­ta tämä osoit­taa täyt­tä har­kin­ta­ky­vyn puutetta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 115. Ai nyt tämä blo­gin­pi­tä­jä ilmoit­ti ettei ollut­kaan tosis­saan. Minä taas ilmoi­tan, että vahin­ko tapah­tui jo. Luot­ta­mus meni. Ei se sii­hen vie­lä men­nyt, että ehdo­tat mamu­jen ihmi­soi­keuk­sien kaven­ta­mis­ta ja ker­rot perään ettet ollut­kaan tosis­sa­si. Se meni tähän:

  ” Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti 16.11.2008 kel­lo 13:07

  Ver­tai­lun vuok­si todet­ta­koon, että polii­sin tie­toon tuli vuon­na 2007 Turus­sa 33184 rikos­ta, jois­ta siis soma­lian kan­sa­lais­te teke­mik­si osoit­tau­tui 1459 eli run­saat nel­jä prosenttia.”

  Ihan tyy­pil­lis­tä on, että bio­lo­gian alan mamu­na jou­dun oiko­maan netis­sä vähän väliä joi­den­kin val­tio- ja yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jöi­den lan­see­raa­mia vää­rin­kä­si­tyk­siä niin perin­nöl­li­syy­des­tä, gee­ni­tes­teis­tä, ympä­ris­tö­on­gel­mis­ta kuin evo­luu­tios­ta­kin. Sen sijaan kovin tyy­pil­lis­tä ei ole jou­tua anta­maan noot­tia tilas­to­tie­tei­li­jäl­le soma­lien rikol­li­suu­den lii­oit­te­le­mi­ses­ta yli 23-ker­tai­sek­si Turussa. 

  Vaa­li­tu­lok­ses­ta huo­li­mat­ta kes­kus­te­lua maa­han­muut­ta­jis­ta ja maa­han­muu­tos­ta ei tule käy­dä rasis­tien ehdoil­la. Suo­mes­sa ele­tään edel­leen kol­lek­tii­vi­ses­sa val­hees­sa, jos­sa kaik­ki uskot­te­le­vat toi­sil­leen että rasis­mi on jotain mar­gi­naa­li­ryh­mien näper­te­lyä. Väi­tän, että jos nyt jär­jes­tet­täi­siin sito­va kan­sa­nää­nes­tys mamuis­ta, niin soma­lit ja me muut vää­rät len­täi­sim­me lep­pä­kei­hään lail­la maas­ta. Ei se tar­koi­ta kui­ten­kaan sitä, että tar­vit­tai­siin vaan ”avoi­mem­paa kes­kus­te­lua” tuol­lai­ses­ta kan­sa­nää­nes­tyk­ses­tä tai että kes­kus­te­lua tuli­si muu­toin­kaan suun­na­ta ”moni­krii­ti­koi­den” aja­mil­le uril­le. Rasis­min syyt eivät löy­dy rasis­tien argumenteista!

  Mai­nit­sin sanan uus­ra­sis­mi. Sana on tuo­tu jul­ki­suu­teen vuo­sia sit­ten, mut­ta se ei näy­tä vali­tet­ta­vas­ti vakiin­tu­neen. Rasis­mi elää ja muut­taa pakon edes­sä muo­to­aan. Sen vuok­si oli­si tär­ke­ää, että Suo­mes­sa joku muu­kin, uhrien ja tut­ki­joi­den lisäk­si, todel­la ymmär­täi­si mitä sil­lä tar­koi­te­taan. Täl­löin toi­mit­ta­jat­kin osai­si­vat jat­kaa: Emme kysy­neet vihaa­ko puo­lu­een­ne jota­ku­ta, vaan hyväk­syy­kö se rasis­min? Täl­löin ehkä myös joku saat­tai­si ymmär­tää mil­tä osin Hal­la-ahon blo­gi on rasis­ti­nen, eikä kenen­kään tar­vit­si­si tart­tua tuo­mit­se­mi­ses­sa yksit­täi­siin lauseisiin. 

  Sisun kes­kus­te­lu­pals­tal­la ja Runk­ku­pii­ris­sä käy­dään jat­ku­vas­ti avoin­ta debat­tia miten aat­teen ulkoa­su saa­tai­siin ylei­ses­ti hyväk­syt­tä­väm­pään muo­toon. Kun täl­lä­kään het­kel­lä juu­ri kukaan ei tun­nu ymmär­tä­vän mitä rasis­mi oikeas­taan on, niin tuo kes­kus­te­lu on pit­käl­ti tur­haa. Rasis­mi on jo salon­ki­kel­pois­ta. Sik­si­pä Soi­nin­vaa­ra et ilmei­ses­ti tajua tul­lee­si alis­ta­neek­si ja nöy­ryyt­tä­neek­si suu­rin­ta osaa maa­han­muut­ta­jis­ta, ihan riip­pu­mat­ta sii­tä las­kit­ko leik­kiä vai et.

  Täs­sä kom­men­tio­suu­des­sa on jo tur­han mon­ta minul­le tut­tua kes­kus­te­li­jaa — tur­han vää­ris­tä yhteyk­sis­tä tuttua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 116. EN FINNE IGEN!

  Tämä oli ylei­nen otsik­ko ruot­sa­lais­leh­dis­sä 50–60-luvuilla riko­suu­tis­ten yhtey­des­sä. Suo­ma­lai­set maa­han­muut­ta­jat teki­vät suh­teess pal­jon rikok­sia usei­ta­kin syis­tä; he oli­vat nuo­ria (siis ris­ki-iäs­sä), ja he oli­vat juu­ret­to­mia. Ano­mi­ses­sa tilan­tees­sa, sanoi­si sosio­lo­gi. Myö­hem­min tilan­ne tasaan­tui var­sin nopeas­ti, vaan sil­ti legen­da Slus­se­nin sis­seis­tä vie­lä elää — aina­kin Jun­nu Vai­nion lauluissa.

  Sama kos­kee mitä suu­rim­mas­sa mää­rin nyt ulko­mai­sia maahanmuuttajia.”

  Vali­tet­ta­vas­ti on sär­jet­tä­vä kupla­si. Vali­tet­ta­vas­ti Rans­kan, Bri­tan­nian ja Sak­san koke­mus­ten perus­teel­la tuo ano­mi­nen tila periytyy
  jopa suu­reh­koon osaan kol­man­teen maas­sa syn­ty­nee­seen maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten sukupolveen. 

  Muis­tat­han Parii­sin mel­la­kat? Bri­tan­nian rikos­lu­vut ja Ber­lii­nin vali­tet­ta­van fak­tan, että puo­let maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sis­ta pojis­ta ei saa kokoon edes perus­kou­lun pääs­tö­to­dis­tus­ta. Ilmei­ses­ti täs­tä syys­tä 50% ber­lii­nin turk­ki­lai­sis­ta on työttöminä. 

  Jokin menee ja pahas­ti pie­leen väli­me­ren Ete­lä ja Itä­puo­lel­ta tule­vien kotout­ta­mi­ses­sa Euroopassa.

  Vali­tet­ta­vas­ti täs­sä valos­sa maa­han­muut­ta­jien kor­keam­pi rikol­li­suus ei tule katoa­maan, kuten kato­si suo­ma­lais­ten rikol­li­suus Ruot­sis­sa. Suo­ma­lai­set kotou­tui­vat hyvin saman­kal­tai­seen kult­tuu­riin nopeas­ti. Nyt pää­osa kol­man­nen polven
  ruot­sin­suo­ma­lai­sis­ta on käy­tän­nös­sä täy­sin ruot­sa­lais­tu­nut. Sama kehi­tys 60–70-80-luvuilla Bri­ta­ni­aan, Sak­saan ja Rans­kaan saa­pu­neil­la väli­me­ri­sil­lä/­lä­hi-itäi­sil­lä ei ole toteutunut.

  Oli­si nyt hyvä miet­ti­mi­sen paik­ka mik­si ei? Ja mitä mei­dän pitäi­si teh­dä, että emme uusin­na samaa, mikä on tapah­tu­nut Kes­ki-Euroo­pas­sa. Hyvän toi­vo­mi­nen ja hai­hat­te­lu ei tule aut­ta­maan. Valitettavasti.

  Tuol­la kol­man­nen pol­ven siir­to­lais­taus­tai­sis­ta Berliinissä:

  http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=620017

  Ja toi­nen Stt:n uutinen:

  KALEVA 19.3.2007
  Ber­lii­nin väki­val­tai­siin kou­lui­hin jo tur­va­mie­hiä (Pert­ti Rönk­kö STT)

  Ber­lii­ni Raa­is­tu­va väki­val­ta vai­vaa yhä useam­pia sak­sa­lais­kou­lu­ja. Eräi­siin ber­lii­ni­läis­kou­lui­hin on jo pal­kat­tu pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä turvamiehiksi.

  Sak­san pää­kau­pun­gin kou­lu­vä­ki­val­ta nousi otsi­koi­hin vuo­si sit­ten, kun Neu­köll­nin kau­pun­gin­osan kou­lun reh­to­ri lähet­ti epä­toi­voi­sen avun­pyyn­nön kau­pun­gin viranomaisille.

  Reh­to­rin mukaan suu­ri osa oppi­lais­ta ei osoi­ta opet­ta­jia koh­taan pie­nin­tä­kään kun­nioi­tus­ta. Väki­val­tai­set kou­lu­lai­set rik­ko­vat luok­ka­huo­nei­ta ja ope­tus­vä­li­nei­tä. Opet­ta­jat uskal­ta­vat astua luok­kiin vain kän­nyk­kä muka­naan voi­dak­seen hälyt­tää apua tilan­teen kara­tes­sa käsistä.

  Yli 80 pro­sent­tia Ber­lii­nin kou­luon­gel­mien sym­bo­lik­si nous­seen Neu­köll­nin kou­lun oppi­lais­ta on maa­han­muut­ta­ja­per­heis­tä, pää­osin turk­ki­lai­sia ja arabeja.

  Reh­to­ri valit­ti, että ongel­maop­pi­lai­den van­hem­mat eivät osal­lis­tu van­hem­pai­nil­toi­hin tai kah­den­vä­li­siin kes­kus­te­lui­hin. Yhtey­den­ot­to­y­ri­tyk­set kil­pis­ty­vät usein kieliongelmiin.

  Ber­lii­nis­sä kir­jat­tiin vii­me vuon­na 1 573 kou­lu­vä­ki­val­ta­ta­paus­ta, mikä on yli kak­si ker­taa enem­män kuin edel­li­se­nä vuon­na. Väki­val­lan uhreis­ta 374 oli opettajia.

  Jot­kut kou­lut ovat pal­kan­neet tur­va­mie­hik­si pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä euron tuntipalkalla

  Maa­han­muut­ta­ja­per­hei­den lap­sia Ber­lii­nin kou­lu­lai­sis­ta on 27 pro­sent­tia, mut­ta hei­dän osuu­ten­sa väki­val­lan­teois­ta on 54 prosenttia.

  Sak­san opet­ta­jien ammat­ti­lii­ton puheen­joh­ta­jan Ulrich Tönen mukaan väki­val­taa on ollut kou­luis­sa enne­kin, mut­ta sii­tä on alet­tu puhua vas­ta vii­me aikoina.

  ”Vaik­ka luvut ovat las­kus­sa, niin tapauk­set ovat muut­tu­neet entis­tä raa­em­mik­si”, Tönen kauhistelee.

  Ber­lii­nin kou­luis­sa oppi­laat ovat muki­loi­neet opet­ta­jia sai­raa­la­kun­toon. Muu­ta­ma viik­ko sit­ten nuo­ret hak­ka­si­vat kou­lu­juh­lia val­vo­mas­sa olleen polii­sin rau­ta­put­kel­la henkihieveriin.

  Opet­ta­jien ammat­ti­liit­to val­mis­te­lee opas­kir­jaa, jos­sa anne­taan toi­min­taoh­jei­ta kaik­kien mah­dol­lis­ten tapaus­ten varal­ta kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­ses­tä ja sol­vauk­ses­ta aina ammuskeluun.

  Ulko­maa­lai­se­nem­mis­töis­ten kou­lu­jen kes­ki­mää­räis­tä run­saam­pi kou­lu­vä­ki­val­ta ei joh­du Tönen mie­les­tä las­ten etni­ses­tä taus­tas­ta vaan sii­tä, että maa­han­muut­ta­ja­per­heet kär­si­vät taval­lis­ta useam­min työt­tö­myy­des­tä ja muis­ta sosi­aa­li­sis­ta ongelmista.

  ”Maa­han­muut­ta­jat asu­vat samois­sa kau­pun­gi­no­sis­sa, ja ongel­mat kasau­tu­vat. Ihme oli­si, jos ne eivät näkyi­si myös kou­lus­sa”, Tönen sanoo.

  Opet­ta­jien ammat­ti­liit­to pitää erää­nä rat­kai­su­na ”häviä­jien” kou­luik­si kut­sut­tu­jen ylä­as­tei­den (Hauptschu­le) lopet­ta­mis­ta ja kaik­kien oppi­lai­den sijoit­ta­mis­ta parem­pi­ta­soi­se­na pidet­tyi­hin reaa­li­kou­luun tai lukioon (Gym­na­sium).

  ”Oppi­laat­kin tie­tä­vät, että Hauptschu­les­ta joh­taa lähes suo­ra put­ki työt­tö­myys­kor­tis­toon. Tämä lisää häl­lä­vä­liä-tun­nel­maa ja ruok­kii väki­val­tais­ta käyt­täy­ty­mis­tä”, Tönen kuvailee.”

  Jotain tart­teis teh­dä ete­läis­ten mamu­jen kotout­ta­mi­sek­si, jot­ta näin ei käy Suo­mes­sa. Se että Thors ilmoit­taa “Suo­men vält­tä­vän mui­den vir­heet” ei jos­tain syys­tä vakuuta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 117. tomp­pe­li kir­joit­ti 15.11.2008 kel­lo 20:53

  On häm­men­tä­vää, että näin help­poa kysy­mys­tä ihme­tel­lään “asian­tun­te­vis­sa” pii­reis­sä. Jot­ta tei­kä­läi­sil­lä säi­lyi­si jän­ni­tys elä­mäs­sä, en ker­ro vas­taus­ta mut­ta annan vih­jeen: Kun ihmet­te­let­te mik­si tar­vi­taan maa­han­muu­ta­jia ja työl­lis­ty­vät­kö he, tutus­tu­kaa Ruot­sin his­to­ri­aan 1960–70-luvulla. Arva­ta­kaa, oli­si­ko Ruot­si vau­ras­tu­nut sel­lais­ta vauh­tia ilman suo­ma­lai­sia tai mikä oli suo­ma­lais­ten työttömyysprosentti. 

  Niin, tomp­pe­lil­la­han on esit­tää Suo­mes­ta vas­taa­vat Mara­bou ja SKF ja Nobel ja Vol­von teh­das Göte­bor­gis­sa jot­ka tar­vit­se­vat kie­li­tai­do­ton­ta mut­ta kou­lu­tet­tua työ­voi­maa, joi­den kult­tuu­ri on suu­rin­piir­tein samoi­hin arvoi­hin ja tapoi­hin perustuvaa?

  Siis mis­sä ovat ne teh­taat jot­ka työl­lis­täi­si­vät esi­mer­kik­si Islantilaisia?

  Eli siis jos meil­lä ei ole nii­tä työ­paik­ko­ja eikä tar­jol­la ole edes Islan­ti­lai­sia, mihin me nii­tä 200 000 afrik­ka­lais­ta tar­vit­sem­me? När­piön kas­vi­huo­nei­siin poi­mi­maan kurkkuja?

  Tomp­pe­lin kan­nat­tai­si itse tutus­tua Ruot­sin his­to­ri­aan ja teol­li­suu­teen 60- ja 70- luvuilla.
  Jos Suo­meen saa­tai­siin saman­lai­nen teol­li­suus­ke­hi­tys asia oli­si toi­nen — mut­ta kun Vih­reät ovat niin ansioi­tu­nees­ti sen maas­ta pois aja­neet niin min­ne te nii­tä maa­han­muut­ta­jia työl­lis­täi­sit­te? Susien las­ken­taan Kainuuseen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 118. Fei­sal Thomas, 

  Sinun ylen aggres­sii­vi­set vies­ti­si tähän ket­juun lait­ta­vat kyl­lä pel­kää­mään mamu­ja ihan tosissaan. 

  Asiat­to­muu­det runk­ku­pii­reis­tä ja ylem­pi pos­tauk­se­si tap­pouh­kauk­si­neen eivät toti­ses­ti paran­na sinun tai kans­sa­ma­mu­je­si asemaa… 

  Tulee mie­leen tun­net­tu meka­ni­si­mi: kun mus­li­me­ja syy­te­tään väki­val­tai­suu­des­ta, niin he ensim­mäi­sek­si ovat todis­ta­mas­sa väit­teen paik­kan­sa­pi­tä­mät­tö­myyt­tä tap­pouh­kauk­sien ja polt­to­pul­lo­jen kera. 

  Hmm?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 119. Rasis­min syyt eivät löy­dy rasis­tien argumenteista!”

  Ei, se joh­tuu maa­han­muut­ta­jis­ta itses­tään joi­den tuli­si kat­soa pei­liin ennen­kuin alka­vat hauk­kua kaik­kea rasis­teik­si. Jos jol­le­kul­le sanoo asias­ta heti on rasis­ti. Jos saa park­ki­sa­kon heti on suo­ma­lai­nen rasis­ti. Jos ei mene auto kat­sas­tuk­ses­ta läpi heti on suo­ma­lai­nen rasis­ti. Jos prof­fa antaa hyl­syn kokees­ta niin sekin on rasis­ti. Rasis­ti rasis­ti rasisti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 120. Osmo sanoo:

  - Suo­mes­sa Pisa-tut­ki­muk­sen mukaan on onnis­tut­tu maa­han­muuttt­ga­ja­las­ten kou­lu­tuk­ses­sa mui­ta mai­ta paremmin. ”

  Ei pidä paikkaansa. 

  Vii­mei­ses­sä Pisas­sa nime­no­maan näkyi jo voi­ma­kas eriy­ty­mi­nen maa­hah­muut­ta­ja­val­tais­ten kou­lu­jen ja kan­ta­väes­tön sel­väs­ti hal­lit­se­mil­la alueil­la. Ilma­pii­rin olles­sa sitä mitä on, niin tulok­sis­ta vain on tehok­kaas­ti vaiettu. 

  Suo­mes­sa on parem­pi tilan­ne mamu-lap­sil­la­kin kuin esim. Ruot­sis­sa sii­tä yksin­ker­tai­ses­ta syys­tä, että hei­tä on pal­jon vähem­män. Kyse ei siis ole mis­tään onnis­tu­nees­ta posiv­tii­vi­ses­ta diskriminaatiosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 121. Pel­ko sii­tä, että jokin tule­va hir­mu­hal­lin­to voi­si käyt­tää rekis­te­riä vää­rin, on todel­la­kin sikä­li tur­ha, että tule­va hir­mu­hal­lin­to perus­taa kysei­sen rek­si­te­rin itse ihan sii­tä riip­pu­mat­ta, mitä me teemme.”

  Sii­nä on (var­sin­kin viho­lai­sen ylit­täes­sä rajaa, mut­ta myös kotoi­sem­paa perää ole­van hir­mu­hal­lin­non kans­sa) iso ero, onko rekis­te­ri jo val­mii­na ole­mas­sa vai pitää­kö se ensin koo­ta ja kerätä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 122. En keh­dan­nut eilen tääl­lä uute­na kes­kus­te­li­ja­na suo­raan sanoa Soi­nin­vaa­ran arvo­val­taa vas­taan, että mie­les­tä­ni aja­tus gee­ni­tes­teis­tä ei vält­tä­mät­tä ole lop­puun asti har­kit­tu. Kun se kui­ten­kin oli aja­tuk­se­ni, sanot­ta­koon se tässä.

  Ko. ehdo­tus herät­tää aina­kin minus­sa enem­män kysy­myk­siä kuin antaa vas­tauk­sia — mikä toki näkyi jo aiem­mas­sa kom­men­tis­sa­ni. Muut­kin ovat tie­tys­ti kysyneet.

  Yksi kysy­myk­sis­tä on (minus­ta ilmei­ses­ti), pyhit­tää­kö tar­koi­tus täs­sä­kään tapauk­ses­sa kei­no­ja. (Ja mikä tar­koi­tus? Rais­kaus­ten sel­vit­tä­mi­nen, rasis­tien hil­jen­tä­mi­nen vai sekä että?)

  -

  Ehkä­pä aja­tuk­se­ni sel­vit­tä­mi­sek­si esi­tän mukael­man Soi­nin­vaa­ran avauksesta:

  Mies­ten kes­kuu­des­sa on rikok­siin syyl­lis­ty­viä enem­män kuin muis­sa ja jou­kos­sa on myös rais­kaa­jia. Tämä on ongel­ma, jos­ta kes­kus­te­lua ei pidä jät­tää tela­ket­ju­fe­mi­nis­tien yksinoikeudeksi.

  On kah­del­la taval­la ikä­vä asia, että mies­ten kes­kuu­des­sa on rais­kauk­siin syyllistyviä:

  1) on ikä­vää, että jot­kut jou­tu­vat raiskatuiksi

  2) on ikä­vää, että viat­to­mat mie­het tule­vat lei­ma­tuik­si poten­ti­aa­li­sik­si raiskaajiksi.

  Oli­si hyvä saa­da rais­kaa­jat kiin­ni ja oli­si hyvä, että nämä tie­täi­si­vät, että tule­vat aina jää­mään kiin­ni. Eri­tyi­ses­ti syyl­lis­ten kiin­ni­jää­mis­tä on syy­tä toi­voa nii­den mie­hen näköis­ten, jot­ka eivät ole aja­tel­leet ketään rais­ka­ta ja jou­tu­vat nyt syyt­tään leimatuiksi.

  Niin­pä teen ehdo­tuk­sen, jos­ta tie­dän, ettei­vät kaik­ki pidä.

  Lop­puun vie­dys­tä rais­kauk­ses­ta jää gee­ni­jäl­ki, jos­ta teki­jä sel­vi­ää vuo­ren­var­mas­ti. Ehdo­tan, että kai­kil­ta mie­hil­tä ote­taan gee­ni­tes­ti. Tämä louk­kaa hei­dän ihmi­soi­keuk­si­aan, ja sitä voi pitää sek­sis­ti­se­nä, kos­ka nai­sil­ta ei samaa rekis­te­riä ote­ta, mut­ta vas­taa­vas­ti nyt syyt­tö­mä­nä lei­ma­tut pää­se­vät täs­tä lei­mas­taan. Jos oli­sin itse mies, kat­soi­sin tämän paran­ta­van tilannettani.

  Rais­kaa­jat jäi­si­vät aina kiin­ni — siis jos ovat mie­hiä — ja sik­si mies­ten teke­mät rais­kauk­set lop­pui­si­vat ja tela­ket­ju­fe­mi­nis­teil­tä meni­si hei­dän tun­tei­siin vetoa­vin argumenttinsa.”

  -

  En tie­dä, miten muut koke­vat tuon esi­merk­ki­ni. Itse koen, että esi­te­tys­sä argu­men­taa­tios­sa on jokin puu­te. Luul­ta­vas­ti useampikin.

  Mihin ongel­maan on tar­koi­tus täl­lä selek­tii­vi­sel­lä toi­mel­la puut­tua? Rais­kauk­siin? Tela­ket­ju­fe­mi­nis­min yli­lyön­tei­hin? Sii­hen, että syyt­tö­mät mie­het lei­ma­taan raiskaajiksi?

  Ehkä minun tuli­si rei­luu­des­ta Soi­nin­vaa­raa koh­taan täy­den­tää mukael­ma­ni muun­ta­mal­la myös hänen inklusii­vi­nen lop­pu­ka­neet­tin­sa (selek­tii­vi­syy­den vas­ta­pai­no­na) vas­taa­val­la tavalla:

  (Jos gee­ni­tes­ti otet­tai­siin myös kai­kil­ta syn­ty­pe­räi­sil­tä nai­sil­ta, rais­kauk­set sel­viäi­si­vät aina.)”

  ?

  (Miten tämä vii­mek­si­mai­nit­tu pätee tek­ni­ses­ti on eri asia, mut­ta ehkä mukail­lus­ta esi­mer­kis­tä­ni on sil­ti jotain iloa.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 123. Tuos­ta “hei­hin ei muu tehoa kuin (lisää valit­se­ma­si mää­re)” ‑lausees­ta:

  Minus­ta sen infor­maa­tio­si­säl­lök­si ei jää juu­ri muu­ta kuin pukea sanoik­si se tur­hau­tu­mi­nen, jos­ta kuva­tun­kal­tai­set “kos­mi­sen oikeu­den” toi­veet­kin nouse­vat — ts. “mik­si muut eivät voi ymmär­tää tätä asi­aa, kun (tai ‘niin kuin’) minä sen ymmärrän?”

  Onhan se tie­tyl­lä taval­la yksioi­kois­ta — kenen­kään ihmi­sen ymmär­rys kun tus­kin vas­taa kenen­kään toi­sen vas­taa­vaa yksi yhteen — ja jos­kus ehkä naii­via, mut­ta ei mil­lään taval­la har­vi­nais­ta, ja tus­kin eri­tyi­sen tuomittavaa.

  Minus­ta tuo rin­nas­tuu aivan hyvin ympä­ris­tön tilas­ta huo­les­tu­neen ihmet­te­lyyn sii­tä, “kuin­ka suu­ren ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fin pitää osua koh­dal­le, ennen kuin ‘nuo’ tajua­vat?” Tai mie­len­ter­vey­sam­mat­ti­lai­sen huo­leen sii­tä, “mitä vaa­di­taan, ennen kuin tämä ihmi­nen taju­aa polt­ta­van­sa itsen­sä loppuun?”

  Meil­lä ihmi­sil­lä kun on tai­pu­mus suo­sia sta­tus quo­ta (ts. “busi­ness as usual” ‑mal­lia, val­lit­se­vaa toi­min­ta­kult­tuu­ria, jne. jne.) tai sen lie­viä muu­tok­sia. Suu­rem­mat muu­tok­set syn­ty­vät vain krii­sien kaut­ta, kun maa­il­ma ei vas­taa­kaan ennakko-odotuksia.

  Jos argu­men­tin vie tähän suun­taan eteen­päin, niin ilman tuo­ta “muu ei tehoa” ‑ilmai­sua jää täs­sä tapauk­ses­sa jäl­jel­le enää toi­vo­mus “kos­mi­sen oikeu­den” toteu­tu­mi­ses­ta — ts. “koh­dis­tui­si­vat­pa ikä­vät seu­rauk­set edes ‘oikein’ ”. Sii­hen lisät­ty­nä tämä “muu ei tehoa” ‑aja­tus sisäl­tää edes vähäi­sen toi­veen sii­tä, että asiat voi­si­vat jos­kus muut­tua (ts. “että jokin edes tehoai­si”), jot­ta sitä “kos­mis­ta oikeut­ta” ei jat­kos­sa enää “tar­vit­si­si” toivoa.

  Sen jäl­keen voi­daan sit­ten kiis­tel­lä vaik­ka kuin­ka pit­kään sii­tä, kuin­ka “fik­sua” on ilmais­ta tuo toi­ve tois­ten ymmär­ryk­sen lisään­ty­mi­ses­tä täs­sä epä­toi­von sävyt­tä­mäs­sä muo­dos­sa, mut­ta kyl­lä se kiis­te­ly (myös) minus­ta hyvin pit­käl­ti tur­haa on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 124. Riit­ta kir­joit­ti monen muun tavoin: “Mitä muu­ten tulee Hal­la-ahon kir­joit­te­luun, niin tuol­lais­ta teks­tiä odot­tai­si enem­män­kin huma­lai­sil­ta säl­leil­tä, mut­ta onhan vas­taa­vaa ennen­kin netis­sä näh­ty. Enem­män minua aika­naan säp­säh­dyt­ti hyvin­kin fik­su­na mie­he­nä pitä­mä­ni Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti tehy­läis­ten myö­täi­li­jöis­tä, mut­ta sen­kin olin kyl­lä kerin­nyt unoh­taa.

  Minua häm­mäs­tyt­tää se, miten vai­kea­ta suo­ma­lai­sel­le on ymmär­tää suo­ma­lais­ta idio­maat­tis­ta dis­kurs­sia. Iro­nia nyt on aivan toi­vo­ton tyy­li­la­ji, menee täy­sin ohi ja yli, mut­ta että taval­li­set­kin puheen­par­ret jää­vät tajua­mat­ta! Miten ihmees­sä olem­me voi­neet menes­tyä Pisa-testeissä?

  Sil­loin kun oma kan­ta jou­tuu tap­piol­le jota­kin asi­aa valit­taes­sa, on tui­ki taval­lis­ta häviä­jän (tai sivus­ta­kat­so­jan, joka ei voi vai­kut­taa asi­aan) puus­kah­taa jul­ki toi­ve, että voit­ta­neen asian toteu­tuk­sen muka­naan tuo­mat hai­tat koh­dis­tui­si­vat nii­hin, jot­ka sitä asi­aa kan­nat­ti­vat, eivät­kä viat­to­miin osa­puo­liin, jol­lai­sik­si hävin­neet itsen­sä tul­kit­se­vat. Minul­le ei tuli­si mie­leen­kään tul­ki­ta täl­lais­ta puus­kah­dus­ta niin, että nii­tä hait­to­ja toi­vo­taan tulevaksi.

  Tie­de­mies kir­joit­taa sel­vä­jär­kis­tä teks­tiä kom­men­tis­saan 17.11.klo 10:08.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 125. Fei­sal Tho­mas, teet oikein väki­sin jois­tain ihmi­sis­tä rasis­te­ja. Jos joku pahek­suu jul­ki­ses­ti fak­to­ja, jot­ka yksi­se­lit­tei­ses­ti puhu­vat karua kiel­tään mamu­jen rikol­li­suu­des­ta ja huo­nos­ta vai­ku­tuk­ses­ta yhteis­kun­taan, se ei ole rasis­mia vaan tosie­lä­mää. Asia pitää tuo­da esil­le ja sii­hen pitää pys­tyä vai­kut­ta­maan avoimesti.

  Osmon idea on mun mie­les­tä erin­omai­nen enkä voi sik­si käsit­tää sen kri­ti­soi­jia, kos­ka jokai­nen ennaltaehkäisty/ratkaistu rikos tekee maa­il­mas­ta parem­man. Kri­ti­soi­jat nipu­tan rikol­li­suu­den hyväksijöiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 126. Hyvä Soi­nin­vaa­ra,

  Suu­ri osa meis­tä Suo­men kan­sa­lai­sis­ta ei halua vapaa­ta maa­han­muut­toa Suo­meen, vaa­tii maa­han­tu­lon kont­rol­loi­mis­ta ja edel­lyt­tää vie­rai­li­joil­ta kor­keam­paa lain­kuu­liai­suu­den astet­ta kuin maas­sa jo asu­vil­ta. Tämä on täy­sin normaalia.

  Vaik­ka asi­aa ei ole sopi­vaa sanoa ääneen, niin kaik­ki sivis­ty­neet ihmi­set asian tietävät:

  Vie­raan sal­lit­tu käyt­täy­ty­mi­nen on rajoi­te­tum­paa kuin sen joka on koto­naan. Kun vie­ras on käy­mäs­sä, ollaan vie­raan­va­rai­sia tie­tyin edellytyksin:
  — vie­ras läh­te sove­li­aan ajan jälkeen
  — vie­ras kiel­täy­tyy tar­jo­tuis­ta yli­mää­räi­sis­tä kohteliaisuuksista
  — vie­ras ei pyy­dä mitään

  Maas­sa maan taval­la” on tot­ta käy­tän­nös­sä eikä sitä voi mik­si­kään muuttaa.

  Jos joku halu­aa muut­taa asu­maan, täl­tä aina edel­ly­te­tään val­ta­vaa komit­toi­tu­mis­ta eikä sekään rii­tä yksi­lön tasol­la. Ensim­mäi­sen­pol­ven muut­ta­ja ei ole mkos­kaan var­si­nai­ses­ti uuden asuin­maan­sa asu­kas. Toi­nen suku­pol­vi voi tul­la hyväk­sy­tyk­si kuten esi­mer­kik­si Oba­ma, joka asuu poik­keuk­sel­li­sen immi­grant­ti­taus­tai­ses­sa maas­sa ja jol­la on kui­ten­kin riit­tä­vän Kan­sa­si­lai­nen kas­va­tus ja perus ame­rik­ka­lai­nen lap­suus sittenkin.

  Vas­ta kol­mas suku­pol­vi hyväksytään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 127. Hyvä Eli­na,

  Mikä mamun aggres­sii­vi­suu­des­sa niin pelot­taa kun Mes­si­aa­si aggres­sii­vi­suu­des­sa ei sit­ten mikään?

  Minun ja kans­sa­ma­mu­je­ni ase­ma para­nee kun sinun kal­tai­se­si ymmär­tä­vät, että rasis­mia on juu­ri lei­ma­ta kaik­ki mamut yksit­täi­sen mamun teko­jen perusteella. 

  En ole muu­ten mus­li­mi, enkä ole kos­kaan ollut mus­li­mi ja sii­tä huo­li­mat­ta todis­te­len sitä päivittäin. 

  Hmmm…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 128. Vies­te­jä sil­mäil­les­sä tulee mie­leen se van­ha para­dok­si, että ne, jot­ka halua­vat suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin suo­ja­ta, edus­ta­vat usein sel­lais­ta suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria, jota ei kan­nat­tai­si suojata. 

  Voi­si­ko­han tämän sanoa toi­sin­päin, hmm … Ehkä niin, että ne, jot­ka halua­vat “rajat auki”, edus­ta­vat sel­lai­sia myön­tei­siä arvo­ja kuin suvait­se­vai­suus, joka uhkaa kado­ta juu­ri suvait­se­vai­suu­den takia. Jos siis ole­te­taan, että maa­han­muut­to aiheut­taa lii­an suu­ria ongelmia.

  Tulee myös mie­leen, se euroop­pa­lai­sia asen­tei­ta mit­taa­va EU-tut­ki­mus, joka tois­te­taan muu­ta­man vuo­den välein. Sen mukaan ruot­sa­lai­set kan­nat­ta­vat aivan poik­keuk­sel­li­sen laa­jas­ti esim. suvait­se­vai­suut­ta vaik­ka siel­lä ei noi­ta ulko­maan­pel­le­jä pys­ty oikein vält­tä­mään vaik­ka muut­tai­si puuhun. 

  Ei suo­ma­lai­set­kaan niin met­sä­läi­siä ole kuin jot­kut tun­tu­vat kuvit­te­le­van, mut­ta en pitäi­si paha­na, jos asen­neil­mas­to hiu­kan lisää vie­lä ruot­sa­lais­tui­si. Onnis­tui­si nimit­täin tuo ilmei­sen väis­tä­mä­tön mas­sa­muut­to Suo­meen parem­min, kun väki osai­si suh­tau­tua rys­siin, ählä­mei­hin ja mui­hin pel­lei­hin sopuisasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 129. F.Thomas,

  Minul­la ei ole mes­siai­ta. Olen uskon­non­ton ihminen. 

  Ole­tan kui­ten­kin, että tar­koi­tat Hal­la-ahoa ja kysyt mik­sen pel­kää häntä? 

  Minul­la ei ole Hal­la-ahon tahol­ta yksin­ker­tai­ses­ti mitään pelät­tä­vää, sik­si en pel­kää. Päin­vas­toin koen, että hän puo­lus­taa suo­ma­lai­sia nai­sia, nais­ten oikeut­ta katu­ti­laan ja oikeut­ta sanoa ei. 

  Nai­se­na ja tyt­tä­ren äiti­nä, näen nais­ta alis­ta­vien ala­kult­tuu­rien yleis­ty­mi­sen Suo­mes­sa uhka­na. Jos joku näkee täs­sä jotain rasis­mia, niin näh­köön minun puo­les­ta­ni. Ei se minua haittaa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 130. Asiat­to­muu­det runk­ku­pii­reis­tä ja ylem­pi pos­tauk­se­si tap­pouh­kauk­si­neen eivät toti­ses­ti paran­na sinun tai kans­sa­ma­mu­je­si asemaa…”

  No höh, eihän tuos­sa ollut mitään sen kum­mem­paa kuin Ant­ti Rokan sanois­sa Saras­tiel­le: “minua ette tapa kuin koi­raa, sii­nä läh­tee joku muu samal ker­taa” (Tun­te­ma­ton soti­las ei ole juu­ri nyt käsil­lä, eli sana­muo­to voi olla pie­les­sä, enkä ole edes ihan var­ma, sanoi­ko Rok­ka tuon jo Lammiolle).

  Ei minua aina­kaan pelo­ta se, että jos Suo­mes­sa alet­tai­siin kerä­tä rekis­te­riä rasis­ti­sin perus­tein, niin sii­hen eivät kaik­ki suos­tui­si, vaan pis­täi­si­vät tar­vit­taes­sa vaik­ka väki­val­loin vastaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 131. Olet­te­ko muu­ten iki­nä kuul­leet että kukaan suo­ma­lai­nen nai­nen oli­si ilmais­sut huo­les­tu­mi­sen­sa sen joh­dos­ta, että ulko­maa­lais­ten osuus rais­kauk­sis­ta on monin­ker­tai­nen suh­tees­sa val­ta­väes­töön? Itse en muis­ta kuulleeni. 

  Ajat­te­lin vain, että pitäi­si­kö täs­tä teh­dä se joh­to­pää­tös, että suo­ma­lai­sel­le nai­sel­le ulko­maa­lai­sen rai­kaa­mak­si jou­tu­mi­nen ei ole eri­tyi­sen paha asia, vaan ehkä jopa toi­vot­ta­vaa ja unel­mien täyttymys?

  Asias­ta meuh­kaa­vat­kin vain suo­ma­lai­set mie­het, joi­ta kis­mit­tää se, kun nai­set eivät halua tul­la hei­dän rais­kaa­mak­seen (se kuu­lui­sa pie­ni nakkimakkara)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 132. Olen samaa miel­tä sii­tä, että Hal­la-ahon ja monien mui­den­kin krii­ti­koi­den kir­joi­tuk­set ovat rasis­ti­sia. Lisäk­si olen samaa miel­tä sii­tä, että kes­kus­te­lua ei saa käy­dä rasis­tien ehdoil­la.

  Mut­ta tilas­tot ovat mitä ovat. Fei­sal Tho­ma­sin huo­li on kyl­lä aiheel­li­nen, mut­ta äänen­sä­vys­sä on tiet­ty­jä ongel­mia. Jos läh­dem­me sii­tä, että ongel­mia ei sai­si ruo­tia eikä niis­tä puhua tai ehdot­taa täl­lai­sia ilman, että lei­ma­taan rasis­tik­si, niin koko rasis­min käsi­te menet­tää mer­ki­tyk­sen­sä. Hal­la-aho­lai­set ovat mie­les­tä­ni rasis­te­ja ja käyt­tä­vät rasis­tis­ta kiel­tä, vaik­ka kuin­ka vetoa­vat­kin sii­hen, että kyse on vain ilmai­su­ta­vas­ta ja että “aja­tus siel­lä taus­tal­la” ei ole rasistinen. 

  Mut­ta raja on jos­sain, kaik­ki asias­ta puhu­mi­nen ei voi olla rasis­mia. Eivät ne ongel­mat jois­ta nämä tahot puhu­vat muu­tu todek­si sil­lä että he niis­tä puhu­vat, mut­ta eivät myös­kään muu­tu ole­mat­to­mik­si sil­lä, että he ovat rasis­te­ja. Mei­dän täy­tyy voi­da pun­ni­ta ja miet­tiä näi­tä asioi­ta fak­to­jen poh­jal­ta ja pun­ni­ta myös kai­ken­lai­sia ehdo­tuk­sia, kuten tämä Osmon ehdo­tus, joil­la ongel­mia voi­daan vähentää. 

  Tämä lei­maa­va ja viha­mie­li­nen suh­tau­tu­mi­nen Osmon ehdo­tuk­seen on type­rää, kos­ka se vain vahin­goit­taa kes­kus­te­lua ja vali­doi näi­den rasis­ti­kir­joit­ta­jien koke­mus­ta sii­tä, että asial­lis­ta kes­kus­te­lua ei syn­ny kos­ka “suvait­se­vai­suus­fa­sis­tit” tor­pe­doi­vat kaik­ki pel­kil­lä leimoilla.

  Ongel­mat, sii­nä mää­rin kun nii­tä on, eivät mene pois sil­lä ettei niis­tä puhu­ta. Uusien ongel­mien syn­tyä ei voi­da ehkäis­tä, jos ei tut­ki­ta ja pun­ni­ta eri­lai­sia ris­ke­jä ja eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä, joil­la näi­hin ris­kei­hin voi­daan varau­tua. Jul­ki­seen kes­kus­te­luun pitää voi­da tuo­da ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti tyh­miä­kin ajatuksia. 

  Osmo on poik­keuk­sel­li­nen polii­tik­ko sii­nä, että hän kir­joit­taa ihan oikeas­ti asias­ta ja antaa ihan kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia toi­men­pi­teis­tä raa­ki­lei­na­kin ja siloit­te­le­mat­ta. Minus­ta tun­tuu, että suu­rin osa tääl­lä Osmoa hauk­ku­vis­ta ei edes ymmär­rä miten poik­keuk­sel­lis­ta täl­lai­nen avoin poliit­ti­nen kes­kus­te­lu on Suo­men olois­sa. Kuun­te­lin aamul­la radios­ta SDP:n Urpi­lai­sen seli­tys­tä sii­tä, mil­lai­nen on “uusi SDP”, ja se jut­tu ei sisäl­tä­nyt lain­kaan mitään subs­tans­sia. Perin­teis­ten puo­luei­den kes­kei­set hah­mot eivät läh­de avoi­meen ja ennak­ko­luu­lot­to­maan kes­kus­te­luun, eivät­kä var­sin­kaan uskal­la ja keh­taa esit­tää mitään kon­kreet­tis­ta jos on vähäis­tä­kään ris­kiä, että se on kiis­ta­na­lais­ta. Mitään aja­tuk­sia ei uskal­le­ta altis­taa jul­ki­sel­le kritiikille. 

  Näi­tä­kin Osmo mode­roi joten ihan kaik­ki ei pää­se tän­ne­kään läpi. Mut­ta aika nega­tii­vi­sia kom­ment­te­ja tääl­lä­kin näkee, joten ei täs­sä aina­kaan sel­lais­ta sen­suu­ria tun­nu­ta käyt­tä­vän, jol­la estet­täi­siin esi­tet­ty­jen ideoi­den kritisointi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 133. tcrown: Kokei­le lukea seu­raa­va kir­ja: Pip­pa Nor­ris & Ronald Ingle­hart (ed.) : Sac­red and Secu­lar. Reli­gion and poli­tics worldwi­de (2004), 241 s.

  Siel­lä ei las­kes­kel­la erik­seen fun­dien mää­riä, mut­ta kyse­ly­tut­ki­muk­sil­la yms. on aika sel­keäs­ti ilmen­nyt ero sii­nä, että isla­mi­lai­set maat ovat pää­sään­töi­ses­ti sel­keäs­ti uskon­nol­li­sem­pia kuin län­si­maat. Ainoat poik­keuk­set ovat Yhdys­val­lat ja Irlan­ti. Kun ker­ran län­si­maa­lai­set fun­dit eivät kyke­ne nos­ta­maan mai­taan mus­li­mi­mai­den uskon­nol­li­suu­den tasol­le, lie­nee perus­tel­tua aina­kin epäil­lä, että mus­li­mi­maa­il­mas­sa on enem­män fun­da­men­ta­lis­ti­suut­ta kuin kris­til­li­ses­sä maailmassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 134. Onko isla­mis­tis­ten lii­kei­den aja­mat tavoit­teet enem­män ihan­tei­de­si vas­tai­sia kuin fun­da­men­ta­lis­ti­kris­tit­ty­jen?’ (tcrown)
  Isla­mis­tit eivät ole pelk­kiä liik­kei­tä, vaan usei­ta ihan oikei­ta val­tioi­ta hal­li­taan isla­mis­ti­sel­ta poh­jal­ta. Täs­sä taan­noin luin afgaa­ni­toi­mit­ta­jas­ta, jon­ka kuo­le­man­tuo­mion maan kor­kein oikeus oli juu­ri lie­ven­tä­nyt 20 vuo­den van­keu­dek­si. Tuo­mion syy­nä oli se, että mies oli ladan­nut jotain nais­ten oikeuk­sia kos­ke­via tie­to­ja netis­tä. On se hyvä, että ne kama­lat tali­baa­nit on kor­vat­tu näil­lä maltillisilla.
  Minus­ta tämä ‘onhan meil­lä­kin les­ta­dio­lai­sia’ ‑argu­ment­ti on aika epä­re­hel­li­nen, ikään kuin meil­lä oli­si oikeas­ti kris­tit­ty­jä kan­san­liik­kei­tä, jot­ka vaa­ti­si­vat vaik­ka­pa kon­ven­tik­ke­lipla­kaa­tin palaut­ta­mis­ta voi­maan ja kaik­kien vää­rä­us­kois­ten aja­mis­ta Suomesta.
  ‘tuo­hon yhtä­löön usko­mi­nen ei taas tar­koi­ta mitään muu­ta kuin rasis­mia, xeno­fo­bi­aa ja silk­kaa tie­tä­mät­tö­myyt­tä’ (tcrown)
  Har­vat tun­te­ma­ni mus­li­mit ovat sivis­ty­nei­tä ihmi­siä, jot­ka pitä­vät tätä kar­va­naa­ma­fun­dis­osas­toa lähin­nä (heil­le­kin) vaa­ral­li­si­na kajah­ta­nei­na puna­nis­koi­na. Eli yhtä­lö on har­vi­nai­sen vää­räs­sä. Mut­ta ei sil­ti viit­si­tä vähä­tel­lä oikeas­ti vaa­ral­lis­ten hul­lu­jen hul­luut­ta ja vaa­ral­li­suut­ta, sopiiko?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 135. Onnis­tui­si nimit­täin tuo ilmei­sen väis­tä­mä­tön mas­sa­muut­to Suo­meen parem­min, kun väki osai­si suh­tau­tua rys­siin, ählä­mei­hin ja mui­hin pel­lei­hin sopuisasti.”

  Minul­la on tut­ta­va­pii­ris­sä­ni rys­siä, ählä­mei­tä ja mui­ta ulko­maan­pel­le­jä. Useat heis­tä ovat tul­leet Suo­meen sen tai­kia että tämä on Suo­mi. He ovat yhtä huo­lis­saan sii­tä että maa­han tulee “pas­ka­sak­kia” perä­ti hei­dän omia maan­mie­hi­ään jot­ka pas­ko­vat omaan pesään. 

  Samoi­ten täs­sä puhu­taan seman­tii­kas­ta ja tyy­li­ky­sy­myk­sis­tä mut­ta ongel­mat ovet yhä samat:

  - suo­men­kie­len ope­tus ja kotout­ta­mi­nen on retuperällä

  - apua/kursseja ei saa jos ei mah­du johon­kin laatikkoon. 

  - pako­lai­sia kyl­lä pal­vo­taan mut­ta esi­mer­kik­si sil­mään kus­tua kie­li­tai­do­ton­ta EU-vie­ras­työ­läis­tä ei kukaan auta. ei lii­tot ei kukaan.

  - oles­ke­lun rekis­te­röin­ti­pro­ses­si on epä­joh­don­mu­kai­nen eri kaupungeissa.

  - jotain KELA-infoa kyl­lä kään­ne­tään vaik­ka mil­le kie­lil­le mut­ta mik­si ei MOL työ­paik­ka­haun käyt­tö­liit­ty­mä ole englan­nik­si? mil­lä hel­ve­til­lä kuvit­te­let­te sen työ­pai­kan löytyvän? 

  Voi­sin jat­kaa vaik­ka loput­to­miin. Ja olen ennem­min hal­la-aho­lai­nen kos­ka minua kiin­nos­taa maa­han­muut­ta­jien edun­val­von­ta. nime­no­maan nii­den työ­pe­räis­ten jot­ka on unohdettu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 136. Että­kö ulko­maa­lais­taus­tais­ten rais­kauk­sis­ta ei puhut­tai­si ja oltai­si puhut­tu?! Voi kie­sus, kuin­ka pal­jon enem­män niis­tä pitää vie­lä puhua, ettei kukaan syy­tä enää hys­syt­te­lys­tä? Ihan vaka­vas­ti Tie­de­mies, onko Suo­mes­sa joku ihmi­nen joka ei vie­lä tun­ne ongel­maa? Pait­si tie­tys­ti ne rais­kaa­jat. Ja hei­dät­hän luon­nol­li­ses­ti par­hai­ten tavoi­te­taan käy­mäl­lä rais­kaus­po­le­miik­kia blo­geis­sa ja muis­sa medioissa.

  Jos täs­sä maas­sa vaa­di­taan, että mamu­jen aiheut­ta­mis­ta ongel­mis­ta pitää uskal­taa puhua, niin onhan se ihan itses­tään sel­vää, että myös rasis­mis­ta on uskal­let­ta­va puhua. Enhän minä Soi­nin­vaa­ran ja Hal­la-ahon rasis­ti­suuk­sia rasis­ti­sik­si kut­sui­si jos ne eivät sitä olisi(Avauksensa rasis­ti­suu­den­han Soi­nin­vaa­ra tote­si itse­kin jo alun­pe­rin — se oli­si hänen mukaan­sa pitä­nyt vain hyväk­syä.) Kyl­lä tämä tabu on uskal­let­ta­va edes sit­ten yhden yksit­täi­sen maa­han­muut­ta­jan mur­taa. Täs­sä­kin kysy­myk­ses­sä men­nään rasis­tien ehdoil­la, luo­daan ilma­pii­ri jos­sa vähem­män pahaa on lei­ma­ta kaik­ki maa­han­muut­ta­jat rais­kaa­jik­si, kuin kut­sua lei­maa­jaa rasistiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 137. Minun ja kans­sa­ma­mu­je­ni ase­ma para­nee kun sinun kal­tai­se­si ymmär­tä­vät, että rasis­mia on juu­ri lei­ma­ta kaik­ki mamut yksit­täi­sen mamun teko­jen perusteella.”

  Toi­vee­si käy­tän­nös­sä tar­koit­taa että yhtäk­kiä kausa­li­teet­ti ja kor­re­laa­tio ovat intui­tii­vi­ses­ti (ei siis vain käsit­tei­nä ja työ­vä­li­nei­nä) kai­kil­le maas­sa asu­vil­le kris­tal­lin­kirk­kai­ta. Ei tul­le tapahtumaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 138. Kun ker­ran län­si­maa­lai­set fun­dit eivät kyke­ne nos­ta­maan mai­taan mus­li­mi­mai­den uskon­nol­li­suu­den tasol­le, lie­nee perus­tel­tua aina­kin epäil­lä, että mus­li­mi­maa­il­mas­sa on enem­män fun­da­men­ta­lis­ti­suut­ta kuin kris­til­li­ses­sä maailmassa.”

  Eikö­hän kyse ole enem­män­kin sii­tä, että län­si­maat ovat vain maal­lis­tu­neet nopeam­min. Eikö­hän se ylei­sen kou­lu­tus­ta­son nousu maal­lis­ta pik­ku hil­jaa myös isla­mi­lais­ta maailmaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 139. Suu­rin osa rais­kauk­sis­ta jää selvittämättä.

  Ravin­to­lail­lan jäl­keen läh­de­tään yksis­sä tuu­min “kah­vil­le”, mut­ta aktin jäl­keen nai­nen tulee­kin katu­ma­pääl­le tai ei keh­taa tun­nus­taa vakio­sii­pal­leen mitä oli teke­mäs­sä, ja syyt­tää­kin sit­ten rais­kauk­ses­ta. Kum­pi­kin tun­nus­taa, että akti tapah­tui, ja DNA-todis­teet­kin on, mut­ta nyt on sana vas­taan sana.

  Jokai­seen asun­toon on saa­ta­va nau­hoit­ta­va video­ka­me­ra, jos­ta näh­dään jäl­ki­kä­teen, oli­ko menos­sa rais­kaus vai sopui­sa kopulaatio.

  Esi­tän­kin Vih­reil­le kan­sa­lai­saddres­sin laa­ti­mis­ta, jot­ta val­tiol­li­nen val­von­ta­jär­jes­tel­mä toteu­tet­tai­siin esim. tie­to­ko­nei­siin asen­net­ta­vien, jat­ku­vas­ti pääl­lä ole­vien kame­roit­ten avulla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 140. Jos joku näkee täs­sä jotain rasis­mia, niin näh­köön minun puo­les­ta­ni. Ei se minua haittaa…”

  Olet tuos­sa edel­lä kir­joit­ta­nut suo­ma­lai­sen äidin suo­ma­lai­sen pojal­le vas­tauk­sen, jon­ka mukaan arve­let hänen ole­van ilmei­ses­ti isäl­tään peri­män­sä nimen perus­teel­la maa­han­muut­ta­ja ja mus­li­mi. Emme edes tie­dä, onko hän kos­kaan asu­nut isän­sä kans­sa samas­sa maas­sa. Minä pidän täl­lais­ta suh­tau­tu­mis­ta rasistisena.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 141. Vies­te­jä sil­mäil­les­sä tulee mie­leen se van­ha para­dok­si, että ne, jot­ka halua­vat suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin suo­ja­ta, edus­ta­vat usein sel­lais­ta suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria, jota ei kan­nat­tai­si suojata.”

  Just just. Eli­tis­tis­tä juttua. 

  Minä edus­tan aina­kin sel­lais­ta suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria, johon kuu­luu omien las­ten hoi­ta­mi­nen, työn teke­mi­nen, avoin suh­tau­tu­mi­nen mui­hin kult­tuu­rei­hin ja ter­ve varau­tu­nei­suus eräi­siin ongel­ma­kult­tuu­rei­hin kuten vaik­ka­pa pataa­ni­kult­tuu­riin. (Toi­vot­ta­vas­ti en saa syy­tet­tä suvait­se­vai­sil­ta natseilta.)

  Varau­tu­nei­suus ei tar­koi­ta että vihai­sin ko. kult­tuu­re­ja vaan sitä että en halua hei­tä Suo­meen kos­ka kult­tuu­ri ovat taval­la tai toi­sel­la ongelmallisia.

  http://asabiyah.blogspot.com/2008/09/pataanit-aika-veijareita.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 142. Lem­my kir­joit­taa kon­kreet­ti­sia (hyvä!):
  1) “-suo­men­kie­len ope­tus ja kotout­ta­mi­nen on retuperällä”
  Tot­ta, ja perus­on­gel­ma on käsit­tääk­se­ni päte­vien suo­men kie­len opet­ta­jien puu­te. Syyt­tä­vä sor­mi osoit­taa Hel­sin­gin yliopistoon.

  2) “- apua/kursseja ei saa jos ei mah­du johon­kin laatikkoon.”
  Ja kos­kee mui­ta­kin kuin mamuja…

  3) “- pako­lai­sia kyl­lä pal­vo­taan mut­ta esi­mer­kik­si sil­mään kus­tua kie­li­tai­do­ton­ta EU-vie­ras­työ­läis­tä ei kukaan auta. ei lii­tot ei kukaan.”
  Toi­saal­ta pako­lai­sik­si hyväk­sy­tyt on vähän pak­ko kotiut­taa, kun taas työn­ha­ki­jaa ei. Kyl­lä lii­tot­kin jotain yrit­tää, mut­ta syyt­tä­vä sor­mi osoit­taa Hakaniemeen.

  4) “- oles­ke­lun rekis­te­röin­ti­pro­ses­si on epä­joh­don­mu­kai­nen eri kaupungeissa.”
  En tie­dä, mut­ta ei yllätä.

  5) “- jotain KELA-infoa kyl­lä kään­ne­tään vaik­ka mil­le kie­lil­le mut­ta mik­si ei MOL työ­paik­ka­haun käyt­tö­liit­ty­mä ole englan­nik­si? mil­lä hel­ve­til­lä kuvit­te­let­te sen työ­pai­kan löytyvän?”
  Työ­voi­ma­mi­nis­te­riön koko IT on sur­ka­hu­pai­sas­sa kun­nos­sa, oma käsi­tyk­se­ni on että sitä yri­te­tään teh­dä hyvin pie­nel­lä raha­ööa. joten tuo­kaan ei kau­heas­ti yllä­tä mut­ta ihan aiheel­lin kysymys.

  Joka tapauk­ses­sa, minä en nyt heti kek­si yhtään puo­luet­ta joka vas­tus­tai­si min­kään yo. koh­dan kor­jaaa­mis­ta sikä­li kun se on nii­den val­las­sa. Var­sin­kin tuo kie­li­kou­lu­tuson­gel­ma on tie­dos­tet­tu. Eli miten tämä on poliit­ti­nen kysymys?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 143. Riit­ta,

  Aika radi­kaa­li pää­tel­mä sinul­ta.. Minä en arve­le Fei­sal Tho­ma­sin uskon­nol­li­ses­ta enkä etni­ses­tä taus­tas­ta yhtään mitään. 

  Minul­le tuli vain hänen hyök­käyk­ses­tään mus­li­mien viha­reak­tiot mie­leen täs­sä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun kon­teks­tis­sa. Tho­ma­sin taus­taan minul­la ei ole pie­nin­tä­kään viit­taus­ta. Hän itse kyl­lä ker­toi ole­van­sa maa­han­muut­ta­ja jou­tu­van­sa selit­te­lem­män sitä, ettei ole mus­li­mi, joten täs­tä voi pää­tel­lä hänen ole­van koh­ta­lai­sen tum­ma mies. 

  Ei muu­ta!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 144. Tuos­sa edel­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa­ni Rii­tal­le Fei­sal Tho­ma­sis­ta ei kuu­lu­nut olla maa­han­muut­ta­ja, vaan puo­lik­si ulkomaalaistaustainen. 

  Minus­ta toi­sen lei­maa­mi­nen rasis­tik­si on koh­ta­lai­sen vaka­va syy­tös. En itse anna moi­sia lei­mo­ja ihmi­sil­le mah­dol­li­ses­ti vää­rin­kä­si­tet­ty­jen net­ti­kom­ment­tien perus­teel­la enkä soi­si Rii­tan­kaan niin teke­vän minun kohdallani. 

  Ihmi­sen rasis­ti­suu­den arvioin­ti vaa­tii toti­ses­ti enem­män tuntemista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 145. Minul­le tuli vain hänen hyök­käyk­ses­tään mus­li­mien viha­reak­tiot mie­leen täs­sä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun kontekstissa.”

  Ja minul­le Ant­ti Rokan lausun­to Sarastielle… 

  Minus­ta toi­sen lei­maa­mi­nen rasis­tik­si on koh­ta­lai­sen vaka­va syy­tös. En itse anna moi­sia lei­mo­ja ihmi­sil­le mah­dol­li­ses­ti vää­rin­kä­si­tet­ty­jen net­ti­kom­ment­tien perus­teel­la enkä soi­si Rii­tan­kaan niin teke­vän minun kohdallani.”

  Kom­men­toin yhtä kir­joi­tus­ta­si ja mil­tä se minus­ta vai­kut­ti, en sen kum­mem­min sinua ihmisenä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 146. (1) Usko­kaa pois vain, että pie­ni urhea Suo­mi kyl­lä pär­jää sivus­ta­kat­so­ja­na, vaik­ka maa­il­ma kyl­pi­si veres­sä ja tules­sa. Raja­var­tios­to­han sen hoitaa.

  (2) Usko­kaa pois, että voit­te vai­kut­taa minun tai mamun tai hel­ve­tin­kuuses­sa asu­van ählä­min ajat­te­luun työn­tä­mäl­lä sork­ka­rau­dan pää­häm­me ja vääntämällä.

  (3) Usko­kaa lisäk­si, että voit­te saa­da mei­dät käyt­täy­ty­mään kil­tis­ti — siten kuin te toi­vot­te — ilman että vai­ku­tat­te ajat­te­luum­me. Usko­kaa, että voit­te hoi­taa hom­man napal­mil­la, neut­ro­ni­pom­meil­la. rynk­kä­reil­lä tai käsia­seil­la riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä mie­les­säm­me liikkuu.

  Onnea mat­kaan, lap­si­kul­lat. Yrit­tä­kää selviytyä.

  Ikä­vä vel­vol­li­suu­te­ni on ker­toa, että jos syt­tyy sota tei­kä­läis­ten ja esi­mer­kik­si minun tun­te­mie­ni mamu­jen välil­lä — jois­ta useim­mat ovat kel­po ihmi­siä — me olem­me sii­nä sodas­sa eri puolilla.

  Yri­tän olla oksen­ta­mat­ta, kun ruu­miin­ne likoa­vat purois­sa ja mätä­ne­vät met­siin. Täy­tyy­hän minun, kun tekin olet­te niin urhei­ta ja topa­koi­ta, eikö vain? Tuhan­nen vuo­den kulut­tua kukaan ei muis­ta mitään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 147. Yksi kysy­mys Tomp­pe­lil­le ja muil­le jot­ka luu­le­vat että Ruot­sin laa­jas­ta ja mel­kein vapaas­ta maa­han­muu­tos­ta jo 50-luvul­ta läh­tien on sil­le ollut jotain hyötyä.
  Mik­si Ruot­sil­la ju Suo­mel­la on mel­ko eksak­tis­ti yhtä hyvä elin­ta­so vaik­ka Ruot­sin kan­sas­ta koh­ta on jo var­maan yli kol­mas­osa aina­kin osit­tain maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia. Jos maa­han­muut­ta­jat rikas­tai­si­vat kan­saa niin eikö Ruot­sis­sa pitäi­si elin­ta­son rahal­la mitat­tu­na olla vähin­tään­kin sel­lai­sen pari­kym­men­tä pros­saa kor­keam­pi kuin Suomessa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 148. Yri­tän olla oksen­ta­mat­ta, kun ruu­miin­ne likoa­vat purois­sa ja mätä­ne­vät met­siin. Täy­tyy­hän minun, kun tekin olet­te niin urhei­ta ja topa­koi­ta, eikö vain? Tuhan­nen vuo­den kulut­tua kukaan ei muis­ta mitään.”

  Osmo hei, jos vie­lä luet tätä kes­kus­te­lu­ket­jua niin eikö kui­ten­kin kan­nat­tai­si sii­vo­ta nämä kaik­kein lois­ta­vim­mat Vih­rei­den Ajat­te­li­joi­den älyn­vä­läyk­set pois näky­vil­tä kun “mei­dän mui­den­kin” jut­tu­ja jul­kai­set vähän miten sat­tuu? Tuo ei nimit­täin mil­lään mit­ta­puul­la ollut enää kovin ter­vet­tä tekstiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 149. Riit­ta,

  Kaik­kia hep­poi­sia vai­ku­tel­mi­aan ei tän­ne kan­na­ta lait­taa sem­min­kin, jos ne ovat jul­ki­lausut­tu­na solvauksia. 

  Sitä ei kos­kaan tie­dä, ettei joku tee nyt niin muo­di­kas­ta rikosilmoitusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 150. Tapio Laak­son käsi­tys maa­han­muut­ta­jis­ta on väärä.

  Maa­han­muut­ta­jat ovat ihmi­siä sii­nä mis­sä me suo­ma­lai­set­kin. He eivät ole tyh­miä, eivät­kö pyhi­myk­siä, vaan tavoit­te­le­vat elä­mäs­sä noin suun­nil­leen samo­ja asioi­ta kuin me suo­ma­lai­set­kin. Maa­han­muut­ta­jat rea­goi­vat kannustimiin.

  Mitä kan­nat­ta­vam­mak­si teem­me ulko­maa­lai­sen työs­ken­te­lyn suo­mes­sa, sitä enem­män saam­me ulko­maa­lai­sia työntekijöitä.

  Mitä kan­nat­ta­vam­mak­si teem­me ulko­maa­lai­sen työ­tä­te­ke­mät­tö­myy­den, sitä enem­män saam­me ulko­maa­lai­sia jot­ka eivä tee työtä.

  Jos haluam­me jat­kaa suu­ria tulon­siir­to­ja ja suo­da nämä tulon­siir­rot kai­kil­le suo­mes­sa oles­ke­le­vil­le, niin saam­me run­saas­ti ulko­maa­lai­sia naut­ti­maan näis­tä tulonsiirroista.

  Meil­lä on käy­tän­nös­sä kol­me vaihtoehtoa.

  1. Rajoit­taa maa­han­muut­toa vali­koi­mal­la tulijat.

  2. Rajoit­taa tulonsiirtoja.

  3. Pitää huo­li sii­tä, että huo­li­mat­ta suu­ris­ta tulon­siir­rois­ta, työn teke­mi­sel­lä rikas­tuu, eikä juu­ri kukaan sik­si jää elä­mään tulonsiirroilla.

  Samat tulo­lou­kut, jot­ka roh­kai­se­vat kan­ta­väes­töä jää­mään työ­elä­män ulko­puo­lel­le vai­kut­ta­vat maa­han­muut­ta­jiin voi­mak­kaam­min, kos­ka heil­le työl­lis­ty­mi­nen on suu­rem­pi inves­toin­ti. (Pitää ope­tel­la kiel­tä, sol­mia kon­tak­te­ja, jous­taa oman kult­tuu­rin nor­meis­ta etc.)

  Kos­ka uskon, että mark­ki­nat löy­tä­vät rat­kai­sun maa­han­muu­ton ongel­miin parem­min kuin polii­ti­kot ehdo­tan, että tulon­sir­rot (tuet ja verot) raja­taan vain Suo­men kan­sa­lai­sil­le. Jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta ulko­maa­lai­set mak­sai­si­vat kus­tan­nus­pe­rus­tei­ses­ti. Täl­löin Suo­meen saa­pu­vat pää­asias­sa he, jot­ka usko­vat pys­ty­vän­sä elät­tä­mään itsen­sä omal­la työl­lään tai suo­ma­lais­ten hyvän­te­ke­väi­syy­den avulla.

  Toi­sek­si par­haa­na vaih­toeh­to­na pidän maa­han­muu­ton rajoit­ta­mis­ta ja tulo­louk­ku­jen pur­ka­mis­ta siten, että Suo­meen pää­see pää­asias­sa vain ulko­maa­lai­sia, jot­ka voi­vat elät­tää itsen­sä työl­lään ja lopuil­la on suu­ret kan­nus­ti­met kehit­tää itse­ään yhteis­kun­nan tuot­ta­vik­si jäseniksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 151. tcrown kir­joit­ti: “Onko isla­mis­tis­ten lii­kei­den aja­mat tavoit­teet enem­män ihan­tei­de­si vas­tai­sia kuin fundamentalistikristittyjen?”

  Eivät sinän­sä, riip­puu toki fun­da­men­ta­lis­tin mää­ri­tel­mäs­tä. Menet nyt kui­ten­kin pahas­ti met­sään — en ymmär­rä tätä logiik­kaa mis­sä kah­des­ta pahas­ta tulee yksi hyvä. En ymmär­rä myös­kään miten yhden höl­möy­den (johon tie­tääk­se­ni en ole otta­nut min­kään­lais­ta osaa) ole­mas­sao­lo tekee toi­sen höl­möy­den kri­ti­soi­jas­ta kse­no­fo­bin ja rasis­tin. Kui­ten­kin tosia­sia on, että näis­tä kah­des­ta laa­jas­ta ryh­mit­ty­mäs­tä väki­val­lan käy­tös­sä, väki­val­lal­la uhkai­lus­sa, sanan­va­pau­den rajoit­ta­mis­yri­tyk­sis­sä, homo­jen ja juu­ta­lais­ten uhkai­lus­sa, nais­ten vapauk­sien rajoit­ta­mi­ses­sa ja uskon­nol­li­seen teks­tiin perus­tu­vien lakien vaa­ti­mi­ses­sa ovat sekä koti­mais­saan että Euroo­pas­sa vii­me vuo­si­na ihan käy­tän­nön eikä vain teo­rian tai reto­rii­kan tasol­la kun­nos­tau­tu­neet nime­no­maan ne isla­mis­tien edus­ta­jat. Tämän pitäi­si olla uuti­sia seu­ran­neil­le niin sel­vää, etten suo­raan sanot­tu­na vai­vau­du kai­va­maan erik­seen link­ke­jä jois­ta näin ilmenee. 

  Toi­voi­sin muu­ten, ettet impli­siit­ti­ses­ti niput­tai­si isla­mi­nus­koi­sia ja isla­mis­mia samaan kate­go­ri­aan. Mie­les­tä­ni se on louk­kaa­vaa, sil­lä edel­li­seen kate­go­ri­aan kuu­lu­via vas­taan kenel­lä­kään ei pitäi­si ole mitään, olet­taen että he pitä­vät uskon­ton­sa yksi­tyis­asia­na eli toi­mi­vat kuten kaik­ki muut­kin. (Tämä­kin on täy­sin mah­dol­lis­ta ja erit­täin toi­vot­ta­vaa.) Jäl­kim­mäi­nen on poliit­tis-uskon­nol­li­nen, van­hoil­li­nen ja rasis­ti­nen lii­ke jos­sa on huo­les­tut­ta­via fasis­min piirteitä. 

  En suo­raan sanot­tu­na ymmär­rä sitä­kään, miten fun­da­men­ta­lis­tien mää­rä on miten­kään rele­vant­ti mit­ta­ri yhtään mihin­kään. Kysy­mys ei ole sii­tä kum­mal­ta puo­lel­ta löy­tyy enem­män huru-ukko­ja, vaan sii­tä, kuin­ka moni aktii­vi­ses­ti vas­tus­taa hei­tä. Esi­mer­kik­si kaik­ki sak­sa­lai­set eivät olleet nat­se­ja, mut­ta nat­sit sai­vat teh­dä kon­nan­te­kon­sa kos­ka hei­tä ei vas­tus­tet­tu. Jos Englan­nin mus­li­meis­ta 40% kan­nat­taa sha­ri­aa [1], on mie­les­tä­ni aika kes­kus­tel­la onko inte­graa­tio­po­li­tiik­ka ollut onnistunutta. 

  En ole itse havain­nut ehdo­tuk­sia Van­han tes­ta­men­tin lakien sovel­ta­mi­ses­ta käy­tän­töön tai homo­jen tap­pa­mi­ses­ta esi­tet­tä­vän fun­da­men­ta­lis­ti­kris­tit­ty­jen toi­mes­ta. Pala­taan asi­aan kun näin on.

  [1]: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-in-UK.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 152. Vil­le Kom­sia pilkanneille:

  Näki­sin kyl­lä niin, että perus­ky­sy­myk­ses­sään Vil­le on oikeas­sa (jos koh­ta reto­rii­kan kes­kus­te­le­vuut­ta voi­si parantaa).

  Haluai­sin­kin kysyä teil­tä, että jos poli­tii­kan tavoit­tee­na ei ole teh­dä koko maa­il­mas­ta parem­pi paik­ka, niin mikä se sit­ten on?

  Tai­vas­paik­ka? Vai­ko ken­ties ihan puh­taas­ti oma etu? Mui­ta sisäi­ses­ti ehjiä vaih­toeh­to­ja en oikein näe.

  Tai­vas­paik­kaan tai mes­si­aan toi­seen tule­mi­seen pyr­ki­vät ovat juu­ri nii­tä fun­da­men­ta­lis­te­ja joi­den (ihan aiheel­li­ses­ta) pelos­ta tääl­lä­kin on keskusteltu. 

  Toi­saal­ta jos poli­tii­kas­sa pyri­tään vain omaan etuun, pää­dy­tään epä­luot­ta­muk­seen ja leh­män­kaup­poi­hin ja lopul­ta tilan­tee­seen joka ei edes ole juu­ri kenen­kään etu.

  Jos ja kun ollaan yhtä miel­tä tavoit­tees­ta, paran­taa koko maa­il­maa, voi­daan kes­kus­tel­la sii­tä onko mil­joo­nan pako­lai­sen otta­mi­nen suo­meen heti jär­ke­vä kei­no tähän. Mitä luul­ta­vim­min­kin ei ole, vaan pitää pikem­min­kin kat­soa mik­si ihmi­set hake­vat tur­va­paik­kaa ja voi­si­ko sil­le teh­dä jotain.

  Ihan­tei­den ja tavoit­tei­den sano­mi­nen ääneen voi kuu­los­taa hip­pi­hö­töl­tä, ja on sel­vää että se ei rat­kai­se mitään ongel­mia, vaan tar­vi­taan myös kon­kreet­tis­ta puhet­ta käy­tän­nön ongel­mis­ta ja sii­tä mitä niil­le voi teh­dä (tähän jul­ki­seen kes­kus­te­luun pakot­ta­mi­ses­ta ihan aidos­ti kii­tän Halla-ahoa).

  Kui­ten­kin Kom­sin tuo­ma poh­jim­mai­nen kysy­mys on syy­tä pitää esil­lä. Ei “maa­han­muut­to­myön­tei­syys” ole mikään itse­tar­koi­tus, vaan osa ratio­naa­lis­ta poli­tiik­kaa jon­ka tavoit­teet on syy­tä kir­joit­taa auki.

  ps. Jos joku miet­tii poli­tii­kan tar­koi­tuk­se­na “kan­sal­lis­ta etua”, niin se joko palau­tuu omak­si eduk­si tai ajau­tuu älyl­li­seen umpi­ku­jaan. En sik­si kir­joit­ta­nut sitä nel­jän­nek­si vaih­toeh­dok­si, kos­ka se ei sitä ole.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 153. Otso Kive­käs: Luu­let­ko, että ihmi­set noin yli­pään­sä aja­vat omaa etu­aan enem­män kuin muit­ten etua? Jos luu­let näin, niin mik­si ole­tat, että polii­ti­kot tai äänes­tä­jät oli­si­vat erilaisia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 154. Otso,

  Kan­sal­li­sen edun (ja sii­nä sivus­sa oman edun) ja koko maa­il­man edun ei tar­vit­se olla sil­lä taval­la sovit­ta­mat­to­mas­sa ris­ti­rii­das­sa, että oli­si pak­ko lopul­li­ses­ti hylä­tä toi­nen, jos seu­raa tois­ta. Tätä näen­näis­tä para­dok­sia set­vies­säm­me mei­dän on pidet­tä­vä oma pesäm­me pin­nal­la — tuo­mal­la maa­han mil­joo­na kes­ki­ver­toih­mis­tä teem­me Suo­mes­ta *****sta­nin, jol­la ei ole varaa aut­taa enää edes itseään.

  Mui­den aut­ta­mi­sen on olta­va perus­teil­taan kes­tä­vää. Tämä pätee sekä “omien” köy­hien ja kur­jien koh­dal­la, että koko maa­il­man köy­hien ja kur­jien koh­dal­la. Tämä on 1900-luvun suu­ri opetus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 155. Kovaa eetos­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa. Tämä on eilis­päi­vän kes­kus­te­lu ja tähän kes­kus­te­luun ei var­maan enää tule vastauksia. 

  Etten sanoi­si, että kai­kil­la kes­kus­te­luil­la on kovas­ti angs­tia. Pääs­sä kiris­tää. En jak­sa­nut lukea puo­lia­kaan mitä tän­ne oli kir­joi­tet­tu. Soi­nin­vaa­ran kom­men­tit luin, samoin Kom­sin kom­men­tit luin. En tul­lut niis­tä hul­lua hurs­kaam­mak­si. Pik­ku­nilk­ki­mäis­tä vii­sas­te­lua. Kukaan kes­kus­te­li­jois­ta Soi­nin­vaa­ra mukaan lukien ei ole esit­tä­nyt mitään suu­ria vii­sauk­sia vaan ainoas­taan ton­ki­nut kom­pos­tia löy­tääk­seen kastikaisia. 

  Tuo edel­lä sanot­tu voi olla pahas­ti sanot­tu, kos­ka monet kom­men­toi­jat ovat olleet niin moni­sa­nai­sia, että täl­lai­ses­sa medias­sa oikeat älyn­vä­läyk­set huk­ku­vat sontaan. 

  Ilta­päi­vä­leh­tien mukaan Osmon aloit­ta­ma kes­kus­te­lu on tär­keä, roh­kea ja kaik­ke sitä, mitä kai­va­taan. Arvos­te­li­jat ovat ymmär­tä­neet pro­fo­kaa­tiok­si tar­koi­te­tun kiroi­tuk­sen vää­rin. Usko­koon ken tah­too. Enem­män kal­lis­tui­sin sel­lai­sen arvion taak­se, että Osmo teki vir­hear­vion sohais­tes­saan ampiais­pe­sää. Oli­si ollut vii­saam­paa olla vaiti. 

  Jos Osmo sel­vi­ää täs­tä deba­tis­ta voit­ta­ja­na, niin kaik­ki kun­nia. Tämä kes­kus­te­lu on ollut pahas­ti harhaista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 156. Art­tu­ri: luu­len että ihmi­set kes­ki­mää­rin aja­vat toden­nä­köi­sem­min omia etujaan.

  Mut­ta jos poli­tii­kan tar­koi­tuk­sek­si mää­ri­tel­lään vain omien etu­jen aja­mi­nen, mene­te­tään mah­dol­li­suus luot­ta­muk­seen, jon­ka varaan jotain yhtei­siä etu­ja voi­si rakentaa.

  Lähin­nä omia etu­jaan ajat­te­le­vaa polii­tik­koa tava­taan myös sanoa kor­rup­toi­tu­neek­si. Sel­lai­sia toki on, mut­ta en haluai­si aja­tel­la että ainoas­taan sellaisia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 157. Joo siis en mä miten­kään oo mää­rit­te­le­mäs­sä poli­tiik­kaa omien etu­jen aja­mi­sek­si. Yleen­sä­hän puhu­taan yhteis­ten etu­jen aja­mi­ses­ta, tai yhteis­ten asioi­den hoi­dos­ta. Minä oon aina käsit­tä­ny nämä yhtei­set asiat äänioi­keu­tet­tu­jen, val­tion tai yhteis­kun­nan yhtei­sik­si asioiksi.

  Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta ettei­vät­kö äänes­tä­jät ja sitä kaut­ta polii­ti­kot ajai­si poli­tii­kas­sa omaa etu­aan. Minus­ta tämä ei muren­na luot­ta­mus­ta. Ihan samal­la taval­la kuin vaik­ka kau­pan­käyn­nis­sä ole­tan, että kaup­pias ajaa omaa etu­aan ja minä omaa­ni. Kun­han hom­ma on molem­mil­le sel­vä, niin se on rehellistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 158. Otso Kive­käs har­hau­tuu jo kysy­myk­sen aset­te­lus­sa. Ei ole ole­mas­sa yksi­se­lit­teis­tä ylä­kä­si­tet­tä “poli­tiik­ka”. Eikä ole ole­mas­sa yksi­se­lit­tei­siä “joko tai” ‑vas­tauk­sia.

  Epäi­len, että ei Otso Kivek­kään sen enem­pää kuin Vil­le Kom­sin­kaan oman elä­män tar­koi­tus ole “teh­dä maa­il­mas­ta parem­pi”. Vaan mm. hei­dän tulo­jen­sa käyt­töön liit­tyy pää­sään­töi­ses­ti oma muka­vuus, oma koke­mi­nen, omat han­kin­nat, eikä nii­tä tulo­ja lah­jo­te­ta kym­me­nis­sä pro­sen­teis­sa Unice­fil­le. Toki he kui­ten­kin jos­sa­kin mää­rin välit­tä­vät myös parem­mas­ta maa­il­mas­ta, ja pyr­ki­vät osal­lis­tu­maan tämän edes­tä toi­mi­mi­seen. Mut­ta vain osal­taan. Parem­mas­ta maa­il­mas­ta välit­tä­mi­nen myös hei­jas­te­lee oman mer­ki­tyk­sen koke­mis­ta, iden­ti­teet­tiä ja viiteryhmäisyyttä.

  Kol­lek­tii­vi­nen pää­tök­sen­te­ko hei­jas­taa tätä yksi­lö­ta­soa. Vaih­toeh­dot eivät ole joko/tai, vaan ne ovat mittasuhteita.

  Laman aika­na niin kan­sa­lais­ten kuin päät­tä­jien kan­na­tus kehi­ty­sa­vul­le romah­ti, ja kehi­ty­sa­vus­ta lei­kat­tiin koval­la kädellä.

  Halu säi­lyt­tää oma yhteis­kun­ta mah­dol­li­sim­man tur­val­li­se­na, kohee­siol­taan toi­mi­va­na ja mm. vas­tus­taa mei­dän kult­tuu­ril­lem­me vie­rai­den ja viha­mie­lis­ten arvo­jen mit­ta­vaa maa­han­muut­toa, ei ole ris­ti­rii­das­sa “maa­il­man­pa­ran­ta­mi­sen” kans­sa. Sel­lai­nen Euroop­pa, kuin mitä Mal­mö on pie­nois­koos­sa, oli­si talou­del­li­ses­ti, kult­tuu­ril­li­ses­ti ja kol­lek­tii­vi­ses­ti hyvin ram­pau­tu­nut toi­mi­maan voi­mak­kaa­na teki­jä­nä maa­il­man huma­ni­taa­ris­ten ja ympä­ris­töl­lis­ten ongel­mien rat­kai­sus­sa, kos­ka hei­ken­ty­nyt huol­to­suh­de, etni­set ja maa­il­man­kat­so­muk­sel­li­set vas­tak­kai­na­set­te­lut ja yhteis­kun­nan sir­pa­loi­tu­mi­nen imi­si­vät yhteis­kun­nan voi­ma­va­ro­ja ja fokusta.

  Yhden huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muut­ta­jan kuluil­la me voim­me aut­taa kymmeniä/satoja ihmi­siä pako­lais­lei­reil­lä. Voim­me raken­taa kou­lun Nepa­liin. Pora­ta Afri­kas­sa kai­vo­ja kylien lähei­syy­teen, ja tukea ylei­sem­min vesi-infra­struk­tuu­rin kun­nos­ta­mis­ta, jot­ta tyt­tö­jen päi­vit­täi­set veden­ha­ku­mat­kat lyhe­ne­vät, ja he pää­se­vät käy­mään koulua.

  Mut­ta se elä­mä, jon­ka koem­me käsin­kos­ke­tel­ta­vas­ti on kui­ten­kin oma, las­tem­ma ja läheis­tem­me elä­mä. Täl­le on hyvin vah­vat ja sel­keät evo­luu­tion muok­kaa­mat juu­ret. Vasem­mis­ton suu­rin ongel­ma on bio­lo­gi­sen ihmis­ku­van sivuuttaminen.

  “Kan­sal­lis­mie­lis­tä itsek­kyyt­tä” voi olla esi­mer­kik­si toi­voa riit­tä­viä mää­rä­ra­ho­ja kou­lu­tuk­seen, jot­ta oma lap­si saa kun­non ope­tus­ta, ja hänen mah­dol­li­seen kiusa­tuk­si jou­tu­mi­seen­sa ollaan parem­min varau­dut­tu­ja puut­tu­maan. Kan­sal­lis­mie­lis­tä itsek­kyyt­tä, oma­ne­dun­ta­voit­te­lua, voi olla toi­voa parem­paa ter­vey­den­hoi­toa, jot­ta sai­ras suku­lai­nen ei jou­du odot­ta­maan leik­kaus­jo­nos­sa, vaan pää­see hoi­toon saman­tien. Nämä kaik­ki vie­vät mää­rä­ra­ho­ja. Sen jäl­keen, kun olem­me näis­tä ja monis­ta vas­taa­vis­ta mak­sa­neet, voim­me arvioi­da, pal­jon­ko meil­lä on jäl­jel­lä varaa “maa­il­man­pa­ran­ta­mi­seen”. Tätä arvioi­ta ei ollen­kaan teh­dä esim. Tapio Laak­son, Heik­ki Kor­pe­lan, Mar­kus Hima­sen ja mui­den vih­rei­den nuor­ten ja vapaa-liik­ku­vuus-akti­vis­tien vaa­teis­sa, että kai­kil­le Suo­mes­sa ole­vil­le tuli­si tar­jo­ta asun­to, toi­meen­tu­lo­tu­ki ja pysy­vä oles­ke­lu­lu­pa. Tämä oli kos­kien Roma­nian roma­ni-ker­jä­läi­siä. Toki se on myös hei­dän ylei­nen vaateensa.
  Aja­tus on yltiö­naii­vi. Mis­tä he ovat val­mii­ta irroit­ta­maan nämä yhteis­kun­nan rahat? Tapio Laak­so tois­taa näi­tä tee­se­jään täs­sä vies­ti­ket­jus­sa. Vil­le Kom­si runoi­lee niis­tä. Otso Kive­käs mus­ta­val­kois­taa kysy­myk­sen itsek­kyy­den ja maa­il­ma­pa­ran­nuk­sen kamppailuksi.

  Kuka tar­joai­si konkretiaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 159. az: muu­ta­mia kon­kreet­ti­sem­pia huo­mioi­ta siis näin illan ratok­si. Se, että tavoit­tee­na on teh­dä maa­il­mas­ta parem­pi, ei tar­koi­ta että toi­min­nan pitäi­si olla “maa­il­man­pa­ran­ta­mis­ta”, mikä ylei­sim­min viit­taa ehkä puna­vii­ni­päis­sään visioin­tiin (haus­ka har­ras­tus toki).

  Kol­man­nen maa­il­man tilan­net­ta paran­ta­vat käsit­tääk­se­ni par­hai­ten pro­jek­tit jot­ka lisää­vät edis­tä­vät kou­lu­tus­ta­soa tai talou­den toi­min­taa. Ruo­ka­lä­he­tyk­set sen sijaan her­käs­ti tuhoa­vat pai­kal­lis­ta vil­je­lyä ja kehi­tys­a­pu­na teh­dyt rakennushankkeet 

  Kon­kreet­ti­ses­ti sel­lai­set hank­keet kuin mik­ro­lai­nat tun­tu­vat toi­mi­van hyvin. Sama­ten perus­kou­lu­jen pyö­rit­tä­mi­nen. Kol­man­nen maa­il­man vien­ti­tuot­tei­den tul­lien alen­ta­mi­nen voi­si toi­mia, mut­ta toi­saal­ta jos talous kes­kit­tyy pel­käs­tään vien­tiin, seu­raa sii­tä­kin ongelmia.

  Sotia myös rajoit­tai­si­vat par­hai­ten demo­kra­tia naa­pu­ri­mai­den talou­del­li­nen riip­pu­vai­suus toi­sis­taan, joi­ta kum­paa­kaan ei oikein voi rahal­la ostaa.

  Ylei­ses­ti yllä kuvaa­maa­ni yhdis­tää se, että mitään toi­mi­vaa kehi­tys­a­pua ei voi vain tääl­lä vero/lahjoitusrahoillamme ostaa ja sit­ten kus­ka­ta lai­val­la Afrik­kaan. Sen sijaan se apu mitä voi antaa on
  1) ettei aktii­vi­ses­ti este­tä tai tuho­ta pai­kal­lis­ta talou­del­lis­ta tai poliit­tis­ta kehitystä
  2) tukea tätä kehi­tys­tä siten että se kui­ten­kin on pai­kal­li­ses­sa hallinnassa
  3) suh­tau­tua pai­kal­li­siin tasa-arvoi­si­na kump­pa­nei­na sekä mitä tulee maa­il­man­kaup­paan että yksilötasolla.

  Täs­tä läh­tö­koh­das­ta hah­mo­tus­ta­pa jos­sa “maa­il­man­pa­ran­ta­mi­nen” on jotain mitä teh­dään lop­pu­ra­hoil­la kun “omat asiat on ensin hoi­det­tu” on vähän ongel­mal­lis­ta, kun eivät asiat usein rahaa kai­voon kaa­ta­mal­la para­ne (klas­si­set kehi­tys­a­pu­na raken­ne­tut kai­vot jne).

  Mitä tulee maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mi­seen tai kotou­tu­mat­to­muu­teen, sii­hen minul­la ei vali­tet­ta­vas­ti ole vii­sas­ten kiveä tar­jol­la, eikä lie­ne kel­lään muul­la­kaan (kun sitä rajo­jen sul­ke­mis­ta­kaan kuu­le­ma ei kukaan kannattanut).

  Muu­ta­man kon­kreet­ti­sen haja­huo­mion voin kui­ten­kin koit­taa pyyn­nös­tä tehdä.

  1) Nykyi­nen tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­mä ei sel­keäs­ti­kään toi­mi. Se tun­tuu toi­mi­van yhä enem­män muun siir­to­lai­suu­den vara­vent­tii­li­nä, kun lail­li­seen työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon ei ole mah­dol­li­suut­ta. Toi­saal­ta se myös joh­taa län­si­mai­den teko­py­hään poli­tiik­kaan, jos­sa rajal­la tur­va­paik­kaa hake­nut on poten­ti­aa­li­nen uhri, jota suo­jel­laan, mut­ta sii­hen asti lai­ton­ta maa­han­mut­toa yrit­tä­vä jon­ka rajal­le pää­sy tulee estää (jot­tei hän voi­si hakea tur­va­paik­kaa). Sys­tee­mi ei ole län­si­mai­den, siir­to­lai­sik­si halua­vien eikä tur­va­paik­kaa tar­vit­se­vien kan­nal­ta jär­ke­vä. Vali­tet­ta­vas­ti minul­la ei ole tar­jo­ta kat­ta­vaa ehdo­tus­ta miten se pitäi­si uudis­taa, mut­ta jär­ke­väs­ti toi­mi­va ja kan­nus­ta­va työ­pe­räi­sen siir­to­lai­suu­den jär­jes­tel­mä aina­kin täy­tyi­si olla osa uudistusta.

  Myös se että tur­va­paik­kaa hake­nei­ta (tai ns. “B‑luvan” saa­nei­ta makuu­te­taan ilman työ­lu­paa on aika tol­kut­to­man tuntuista.

  Siir­to­lais­ten kotou­tu­mis­ta aut­taa var­mas­ti mer­kit­tä­väs­ti, jos he koke­vat itsen­sä hyväk­sy­tyik­si ja ter­ve­tul­leik­si. Aina voi puhua asen­neil­mas­tos­ta, mut­ta se on mel­ko epä­mää­räi­nen käsi­te. Kon­kreet­ti­ses­ti täs­sä ehkä aut­tai­si kie­li­kurs­sien riit­tä­vä jär­jes­tä­mi­nen, työ­voi­ma­vi­ran­omais­ten kou­lut­ta­mi­nen ja se jo mai­nit­tu jär­ke­vä työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton poli­tiik­ka, joka kan­nus­tai­si ihmi­siä tule­maan maa­han juu­ri­kin töi­hin ja toi­saal­ta jo maa­han tul­lei­ta nii­tä töi­tä teke­mään. Työ­hön­o­ton syr­jin­tä­kin on var­mas­ti ongel­ma, mut­ta tri­vi­aa­le­ja kei­no­ja en sii­hen keksi.

  Hyväk­sy­tyk­si tule­mi­nen kun on kak­si­suun­tai­nen pro­ses­si. Kyse ei voi olla (pel­käs­tään) sii­tä, että suo­ma­lais­ten pitäi­si vaan ope­tel­la hyväk­sy­mään, vaan maa­han tuli­joi­den pitää myös toi­mia taval­la jon­ka suo­ma­lai­set voi­vat hyväksyä.

  Az, mitä luu­let, pää­si­si­kö täl­lä alkuun?

  ps. mie­lum­min kes­kus­te­li­sin aihees­ta, kuin kes­kus­te­luun osal­lis­tu­jis­ta, vaik­ka toki sil­lä­kin on jos­kus arvonsa.

  pps. kun Soi­nin­vaa­ran blo­gin kek­sus­te­lu­ta­soa on jos­kus kehut­tu, koi­te­taan pitää se hyvä­nä huo­li­mat­ta link­kauk­sien tuo­mis­ta kommenttiryöpyistä

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 160. Jep tuo lai­naus ei kyl­lä minun sil­mis­sä­ni Hal­la-Ahol­le teh­nyt oikeut­ta. Tämä lause eni­ten iski sil­mään “Rais­kauk­set tule­vat joka tapauk­ses­sa lisään­ty­mään.” Mel­koi­sen nös­söä vas­tuun pakoi­lua, kon­teks­tis­ta huolimatta. 

  Aika­moi­sen kala­ba­lii­kin on tämä aiheut­ta­nut jos tämä tosi­aan on se mis­tä kaik­ki melu on lähtöisin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 161. Olen nyt Otso Kivek­kään sel­ven­tä­vän vies­tin jäl­keen hyvin pit­käl­le samoil­la lin­joil­la hänen kans­saan kos­kien sitä, kuin­ka voim­me pyr­kiä pai­kan pääl­lä ja kv. talou­del­li­sil­la ja poliit­ti­sil­la toi­mil­lam­me edis­tä­mään “parem­paa maa­il­maa”, ja köy­hem­pien mai­den kehitystä.

  Toki täs­sä mie­les­sä haluam­me kaik­ki parem­paa maa­il­maa, en usko tääl­lä kovin­kaan monen ole­van täs­tä eriä­vää mieltä.

  Tuo “mis­tä mää­rä­ra­hat?” oli T. Laak­son ja V. Kom­sin ja ylei­sem­min tämän maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun poh­jal­ta suun­nat­tu kos­ke­maan huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa, ja sii­hen käy­tös­sä ole­via yhteis­kun­nal­li­sia resurs­se­ja. Tämä ase­tel­ma palaa Otso Kivek­kään alus­ta­maan “itsek­kyys vs. maa­il­man paran­ta­mi­nen” problematiikkaan.
  Eli mis­tä itsek­kääs­tä olem­me val­mii­ta luo­pu­maan, jot­ta voim­me jakaa sitä rahal­li­ses­ti tän­ne tule­vil­le? Hypo­teet­ti­ses­ti niin Roma­nian roma­neil­le kuin jokai­ki­sel­le Soma­lias­ta tai Ira­kis­ta tule­val­le, kuten mm. vapaa-liik­ku­vuus ja vih­reät nuo­ret vaativat.

  Jos O. Kive­käs ei itse avoin­ta huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa ja vapaa­ta liik­ku­vuut­ta kan­na­ta, niin tämä kysy­mys on sil­loin suun­nat­tu tar­kem­min mm. Tapio Laak­sol­le. Eli mis­tä rahat?
  Aja­tel­laan hypo­teet­ti­ses­ti, että puo­lus­tus­voi­mil­ta, kuten useim­mi­ten ehdo­te­taan (koke­muk­se­ni mukaan). Muu­ta­mia vuo­sia menee ja ne varat on allo­koi­tu maa­han­muut­ta­jien tuke­mi­seen, kotout­ta­mi­seen, kie­li­kou­lu­tuk­seen (ym.). Suo­mes­sa on nyt pal­jon suu­rem­pi mää­rä huma­ni­taa­ri­sia maa­han­muut­ta­jia ja hei­dän integroi­tu­mis­taan tue­taan aiem­paa avo­kä­ti­sem­min. Osa on kotou­tu­nut, osa töis­sä, mut­ta he ovat vie­lä ryh­mä­nä hyvin kau­ka­na ollak­seen yhteis­kun­nan nettomaksajia.
  Palaam­me läh­tö­pis­tee­seen. Uusia tuli­joi­ta oli­si edel­leen tulos­sa, mut­ta hei­dän otta­mi­sen­sa suu­ris­sa mää­rin edel­lyt­täi­si jäl­leen leik­kauk­sia joil­la­kin muil­la jul­kis­ra­hoit­tei­sil­la sek­to­reil­la. Mah­dol­li­nen taan­tu­ma saat­taa tätä enti­ses­tään vaikeuttaa.

  Nykyis­tä pal­jon laa­jem­paa huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa kan­nat­ta­vien pitäi­si kon­kreet­ti­ses­ti osal­lis­tua tähän kes­kus­te­luun tai hei­dän vaa­tei­taan on vai­kea käsi­tel­lä argu­men­ta­tii­vi­ses­ti. Sil­loin nii­den pai­noar­vo jää kovin köykäiseksi.

  Itsek­kyys ja parem­pi maa­il­ma “meil­le kai­kil­le” voi­vat usein kul­kea samaa mat­kaa, eli on taa­tus­ti löy­det­tä­vis­sä pal­jon win-win-mah­dol­li­suuk­sia. Esi­mer­kik­si kehi­tys­mai­den talou­del­li­ses­sa kehi­tyk­ses­sä kuten Otso Kive­käs mai­nit­si­kin. Näi­tä inves­toin­te­ja voi­daan poliit­ti­ses­ti tukea. Mik­ro­lai­nat, eri­tyi­ses­ti Aasias­sa, ovat osoit­tau­tu­neet erit­täin onnistuneiksi. 

  Huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to Afri­kas­ta tai Lähi-Idäs­tä ei kui­ten­kaan täl­lai­sek­si ole mis­sään päin Euroop­paa osoit­tau­tu­nut. Ei edes vuo­si­kym­men­ten mit­ta­kaa­vas­sa. Jou­dum­me otta­maan kysy­myk­seen kon­kreet­ti­ses­ti kan­taa pait­si yhteis­kun­nan bud­jet­ti­raa­mien sisäl­lä, myös nii­den kysy­mys­ten koh­dal­la, kuin­ka suu­ren arvon annam­me yhteis­kun­nan kohee­siol­le ja tur­val­li­suu­del­le, ja kuin­ka suu­rik­si arvioim­me kult­tuu­ril­lis­ten (lähin­nä isla­mia kos­ke­vien) ongel­ma­koh­tien muo­dos­tu­van. Nii­tä ei voi kieltääkään.

  Ja kai­ken tämän poh­jal­ta: Haluam­me­ko sitä kehi­tys­tä yhteis­kun­ta­na vai emme ja mis­sä mit­ta­kaa­vas­sa olem­me sii­hen val­mii­ta? Suo­mi voi sul­kea oven­sa hyvin­kin tiu­kas­ti huma­ni­taa­ri­sel­ta maa­han­muu­tol­ta ja mm. tiu­ken­taa per­hei­den yhdis­tä­mis­tä kos­ke­vaa kont­rol­lia, kuten Tans­ka, Yhdys­val­lat ja Bri­tan­nia ovat jo tehneet/tekemässä. Vaik­ka niil­lä Osmon DNA-testeillä.
  Tämä on poliit­ti­nen valin­ta, jon­ka me teem­me yhteis­kun­nas­sa ja yhteis­kun­ta­na. Se ei ole sel­lai­nen glo­ba­li­soi­tu­van maa­il­man väis­tä­mät­tö­myys ja lai­na­lai­suus, jol­lai­sek­si se usein kuvataan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 162. Kun ker­ran län­si­maa­lai­set fun­dit eivät kyke­ne nos­ta­maan mai­taan mus­li­mi­mai­den uskon­nol­li­suu­den tasol­le, lie­nee perus­tel­tua aina­kin epäil­lä, että mus­li­mi­maa­il­mas­sa on enem­män fun­da­men­ta­lis­ti­suut­ta kuin kris­til­li­ses­sä maailmassa.

  Tämä aja­tus, että mikä tahan­sa uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi on yhtä pahaa, on täyt­tä ros­kaa. Fun­da­men­ta­lis­mi­han tar­koit­taa tin­ki­mä­tön­tä ja kir­jai­mel­lis­ta uskon­non opin­kap­pa­lei­den nou­dat­ta­mis­ta. Näin ollen fun­da­men­ta­lis­min laa­tu riip­puu täy­sin opin­kap­pa­lei­den laa­dus­ta, kos­ka fun­da­men­ta­lis­ti ei anna maa­lais­jär­jen tai jon­kin muun aat­teen vai­kut­taa ajatteluunsa.

  Kris­til­lis­tä fun­da­men­ta­lis­mia on hyvin monen­lais­ta, kos­ka Raa­mat­tu on hyvin suu­ri, seka­va ja sisäi­ses­ti ris­ti­rii­tai­nen teks­ti­ko­ko­nai­suus, jota kukaan ei väi­tä suo­rak­si Juma­lan puheek­si ja joka on kir­joi­tet­tu monien vuo­si­sa­to­jen aika­na. Suu­rin osa kris­til­li­ses­tä fun­da­men­ta­lis­mis­ta on maa­il­mas­ta vetäy­ty­vää eikä lain­kaan poliit­tis­ta. Täl­lai­nen fun­da­men­ta­lis­mi on ulko­puo­lis­ten näkö­kul­mas­ta harmitonta.

  Isla­mi­lai­nen fun­da­men­ta­lis­mi taas on tie­tääk­se­ni poik­keuk­set­ta poliit­tis­ta ja sii­hen kuu­luu olen­nai­se­na osa­na ei-mus­li­mien ins­ti­tu­tio­na­li­soi­dun sor­ron kan­nat­ta­mi­nen isla­mi­lai­sen lain sää­tä­mäl­lä taval­la. Islam lakius­kon­to ja Koraa­nin sano­taan ole­van suo­raa Juma­lan puhet­ta. Kaik­kien isla­min laki­kun­tien tul­kin­ta sha­ria-lais­ta on ei-mus­lien kan­nal­ta joi­tain pik­ku­vii­lauk­sia lukuun otta­mat­ta yhtä ikä­vä. Epä­sel­vis­sä tapauk­sis­sa Koraa­nia tul­ki­taan pro­feet­ta Muham­ma­din elä­mä­ker­taa kuvaa­van hadith-kir­jal­li­suu­den valos­sa. Niis­tä sel­vi­ää, että pro­feet­ta Muham­mad oli Mekas­ta kar­kot­ta­mi­sen­sa jäl­keen sota­her­ra, joka levit­ti tehok­kaas­ti isla­mia Ara­bian nie­mi­maal­la ja alis­ti paka­nat isla­mi­lai­sen val­tion alai­suu­teen tai tuho­si heidät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 163. I

  Kir­joi­tin eilen klo 2:07:

  Jos mus­li­mi­maa­il­ma muu­ten sisäi­ses­ti räjäh­tää, eivät mei­dän maa­mii­nam­me rii­tä estä­mään sen tun­tu­mis­ta tääl­lä. Emme­kä kes­tä kat­sel­la ruu­mii­den huuh­tou­tu­mis­ta ran­taan Suomenlahdella.

  Onko joku tosis­saan täs­tä eri mieltä?

  Nini­merk­ki Lem­my kui­ten­kin vas­ta­si tähän klo 11:53:

  ”Eikö luon­to hoi­da tän­kin asian ekologisesti?”

  An, miten nok­ke­laa, haus­kaa ja kepe­ää, eikö ole­kin? Ei tuos­ta kukaan voi louk­kaan­tua saa­ti että koki­si inhon­vä­rei­tä. Pako­lai­set saa­vat mädän­tyä ran­ta­ve­siin. Kun­han pari vuot­ta odo­te­taan nii­den hajoa­mis­ta ja puh­dis­tu­mis­ta. Se on vit­si. Pan­naan vie­lä hymiö 🙂 perään.

  Haus­kaa, kepe­ää ja nok­ke­laa. Eihän tuos­ta kukaan voi pahen­tua, eihän? Pako­lai­set saa­vat rau­has­sa huk­kua merel­lä yli­las­tat­tu­jen venei­den kaa­tues­sa tai tukeh­tua ilma­tii­viis­ti sul­jet­tui­hin kont­tei­hin raja-ase­mien jonois­sa. Se nyt on vain luon­non laki – heik­ko­jen asi­aan­kuu­lu­vaa kar­sin­kaa, jol­le mei­dän kuu­luu kohaut­taa olka­päi­täm­me. Se on asioi­den oikea tila, johon mei­dän kuu­luu jär­ke­vi­nä ihmi­siä suh­tuau­tua tyy­nes­ti vail­la tunnontuskia.

  Anteek­si että oksennan.

  II.

  Voit­te rau­has­sa nimit­tää minun aiem­pia kir­joi­tuk­sia­ni ”runoi­luk­si” – tämä­hän on vapaa maa. En edes pahas­tu. Hyvä runo osuu toi­si­naan enem­män koh­dal­leen kuin sata lius­kaa pitem­pi pät­kä vat­vo­vaa jää­rit­te­lua – tosin vain niil­le, jot­ka eivät ole vie­lä valin­neet sitä aino­aa näkö­koh­taa jon­ka auos­tu­vat otta­maan harkitakseen.

  Voi­sit, Ode, kopioi­da tän­ne blo­gii­si sen kir­joi­tuk­sen, jon­ka Pek­ka Haa­vis­to kir­joit­ti Kim­mo Helis­tön vaa­li­leh­teen. Sii­tä käy kirk­kaas­ti ilmi, että monet jo Suo­men kan­sa­lai­suu­den saa­neet soma­lit ovat palan­neet Soma­lian poh­jois­osaan (joka tun­ne­taan ”Soma­li­maan” nimel­lä ja jos­sa olot ovat nyky­ään rau­hal­li­sem­mat kuin ete­läm­pä­nä). Nämä suo­mes­ta palan­neet ja Suo­mes­sa monen­lai­sia asioi­ta oppi­neet ovat suu­rel­ta osal­ta erit­täin mer­kit­tä­vis­sä ase­mis­sa uudel­leen­löy­de­tys­sä koti­maas­saan. Vuo­ren­var­mas­ti he edis­tä­vät kaup­pa­suh­tei­ta, ja vuo­ren­var­mas­ti he osal­taan myö­tä­vai­kut­ta­vat niin isla­min kuin klaa­ni­kiis­to­jen­kin repi­män maan­sa yhdis­ty­mi­seen rau­hal­li­ses­ti ja järkevästi.

  Vaik­ka oli­sim­me otta­neet samal­ta seu­dul­ta vie­raik­sem­me sata lui­ku­ria ja kol­me­sa­taa lus­mua, sil­ti näi­den muu­ta­mien totis­ten ihmis­ten hyvä koh­te­lu on osal­taan teh­nyt meil­le kai­kil­le parem­man maa­il­man vähän lähemäksi.

  Minul­le täs­sä poin­tis­sa ei ollut mitään uut­ta. Jo vuo­sia sit­ten (90-luvul­la) luin Ny tidis­tä laa­jan selos­tuk­sen ruot­sa­lai­ses­ta tai­tei­li­ja­ryh­mäs­tä, joka mat­kus­ti Poh­jois-Ira­kin kur­dia­lu­eel­le tutus­tuak­seen sen seu­dun oloi­hin sii­hen aikaan. Alue oli eris­tyk­sis­sä, ja sii­tä tie­det­tiin mel­ko vähän ulko­puo­lel­la. Mut­ta tuo ruot­sa­lai­nen ryh­mä oli hyvin vai­kut­tu­nut näke­mäs­tään – eri­tyi­ses­ti sii­tä, miten Ruot­sis­ta takai­sin palan­neet oli­vat usein mer­kit­tä­vis­sä teh­tä­vis­sä ja sii­nä yhtey­des­sä välit­ti­vät ruot­sa­lai­sia elä­mä­nar­vo­ja sil­tä osin kuin he näki­vät niis­sä tääl­lä blo­gis­sa­si­kin mones­ti mai­nit­tu­ja ylei­sin­hi­mil­lis­tä vii­saut­ta ja oikeut­ta. Mmm. kur­di­nai­nen, joka oli muu­ta­man vuo­den pitä­nyt elin­tar­vi­ke­lii­ket­tä Söl­der­mal­mil­la, pala­si takai­sin ja sai nimi­tyk­sen itse­hal­lin­non (tai aina­kin sen PUK-haa­ran) ope­tus­mi­nis­te­rik­si. Hän ker­toi tär­keim­mäk­si teh­tä­väk­seen sen teroit­ta­mi­sen opet­ta­jil­le, että oppi­lai­ta ei saa lyö­dä. Hän ker­toi myös, että hän lähes­tyy aihet­ta usein varo­vas­ti jon­ki­nai­sen tari­na­teat­te­rin kaut­ta. Ensin oppi­laat vain nau­res­ke­le­vat – tor­ju­vat koko­muk­si­aan, kun eivät muu­ta uskal­la – mut­ta pitem­mäl­le näy­tel­mäs­sä ehdit­täes­sä alka­vat huu­taa ja ulis­ta tosis­saan, muis­taes­saan mil­tä lyön­ti ja nöy­ryy­tys aika­naan tuntuivat.

  Jos tämä on jon­kun mie­les­tä yhden­te­ke­vää leper­te­lyä, minä puo­les­ta­ni pidän hän­tä jär­kyt­tä­vä­nä paksupäänä.

  III

  Para­ni­si­ko pää­kau­pun­ki­seu­dun tur­val­li­suus, jos Hel­sin­ki vain dump­pai­si kiin­ni saa­man­sa rois­tot Espoo­seen ja päin­vas­toin? Ei. Toi­mi­si­ko tämä yhtään parem­min val­tioi­den välil­lä? En usko.

  Minus­ta vai­kut­taa toden­nä­köi­sel­tä, että jos ryös­tä­jät ja rais­kaa­jat kar­ko­te­taan Suo­mes­ta, ryös­tö­jen ja rais­kaus­ten mää­rä maa­il­mas­sa kai­ken­kaik­ki­aan lisään­tyy eikä vähe­ne. Toi­saal­ta minus­ta vai­kut­taa myös sil­tä, että useim­pien tän­ne kir­joit­ta­nei­den mie­les­tä täl­lä sei­kal­la ei ole mitään väliä. Kun­han vie­lä jon­kin aikaa saam­me olla rau­has­sa lintukodossamme.

  Kun mamut käyt­tä­vät väki­val­taa toi­si­aan koh­taan, har­voin tääl­lä kysy­tään, kuka teki vää­rin ja ketä oli­si pitä­nyt puo­lus­taa. Tuhah­de­taan vain että men­kööt muu­al­le tap­pa­maan toisiaan.

  Yri­tän nyt kai­ken varal­ta tavat­to­man kil­tis­ti, vii­leäs­ti ja asial­li­ses­ti ker­toa (a) että emme pys­ty pitä­mään rajo­jam­me niin sul­jet­tui­na, ettei paha maa­il­ma siel­tä pur­suai­si – jos se aina pahem­mak­si kehit­tyy – ja (b) että en omas­ta puo­les­ta­ni kyke­ne lain­kaan samas­tu­maan nii­hin, jot­ka eivät ollen­kaan samas­tu ihmis­kun­taan kokonaisuutena.

  En ole sel­lais­ten ihmis­ten ystä­vä enkä liit­to­lai­nen, jot­ka tie­toi­ses­ti täy­sin kiel­täy­ty­vät koko maa­il­maan koh­dis­tu­vas­ta vas­tuus­ta. En välit­täi­si kuu­lua hei­dän kans­saan samaan yhdis­tyk­seen, puo­lu­ee­seen, kan­sa­kun­taan tai edes eläin­la­jiin. Jos vihol­li­sia on pak­ko nime­tä, minul­le juu­ri he ovat vihol­lis­väes­töä.

  Tämä valin­ta­ni on yhtä luon­nol­li­nen ja oikeu­tet­tu kuin Hal­la-ahon ja kai­ken maa­il­man sisukkojen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 164. Hyviä kom­ment­te­ja, eri­tyi­ses­ti Otso Kivek­kääl­tä, nimi­merk­ki az:ilta ja Art­tu­ri Björkiltä.

  Olen hyvin pit­käl­ti samoil­la lin­joil­la az:in kans­sa: poli­tiik­ka ei ole kes­tä­vää, jos se perus­tuu kakun jaka­mi­seen pie­nem­piin osiin eikä sen koon kasvattamiseen.

  Kakun jaka­mi­ses­ta puhee­nol­len, en ole itse niin­kään huo­lis­sa­ni maa­han­muu­ton suo­ris­ta kuin epä­suo­ris­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Soi­sin, että Suo­mes­sa­kin luet­tai­siin vaka­vas­ti Robert Put­na­min tut­ki­muk­sia divers­sis­tä yhteis­kun­nas­ta ja vähin­tään empii­ri­ses­ti pyrit­täi­siin tes­taa­maan, mitä vai­ku­tuk­sia yhtei­sön sosi­aa­li­sen pää­oman heik­ke­ne­mi­sel­lä on.

  Toi­nen suu­ri syy maa­han­muut­to­kriit­ti­syy­del­le­ni liit­tyy sen mie­li­ku­vi­tuk­set­to­muu­teen: jos mata­la­palk­ka-alo­jen ongel­mat rat­kais­taan hal­val­la työ­voi­mal­la, on se mie­les­tä­ni aika lyhyt­nä­köi­nen ratkaisu. 

  Art­tu­ri Björk esit­ti mie­les­tä­ni mie­len­kiin­toi­sen idean — muis­te­len että jos­sain aiem­mas­sa kes­kus­te­lus­sa myös Hen­ri Wei­jo ehdot­ti jotain saman­kal­tais­ta. Mil­lä reu­naeh­doil­la tuo maa­han­muut­ta­jien vapau­tus (osit­tain tai koko­naan) verois­ta ja pal­ve­luis­ta mah­tai­si toimia? 

  Tätä sie­täi­si mie­les­tä­ni sel­vit­tää, sil­lä itse­kin olen kuul­lut useam­mas­ta läh­tees­tä nime­no­maan yhdis­tel­män hei­kot pal­kat ja kova vero­tus arve­lut­ta­van sel­lai­sia maa­han­muut­ta­jia, joi­den sopeu­tu­mi­nen oli­si toden­nä­köi­ses­ti var­sin vaivatonta. 

  Hel­sin­gin Sano­mis­sa kom­men­toi­tiin lisäk­si juu­ri äsket­täin paluu­muut­ta­jien väliin­pu­toa­jan ase­maa. Suo­mes­ta on läh­te­nyt maa­il­mal­le aiko­jen saa­tos­sa mil­joo­nia — jos työ­voi­ma­pu­la uhkaa, oli­si­ko syy­tä etsiä rat­kai­sua sii­tä suun­nas­ta? Edes osittain?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 165. Tämä lause eni­ten iski sil­mään “Rais­kauk­set tule­vat joka tapauk­ses­sa lisään­ty­mään.” Mel­koi­sen nös­söä vas­tuun pakoi­lua, kon­teks­tis­ta huolimatta.”

  Min­kä vas­tuun pakoilua?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 166. Ihan­tei­den ja tavoit­tei­den sano­mi­nen ääneen voi kuu­los­taa hip­pi­hö­töl­tä, ja on sel­vää että se ei rat­kai­se mitään ongel­mia, vaan tar­vi­taan myös kon­kreet­tis­ta puhet­ta käy­tän­nön ongel­mis­ta ja sii­tä mitä niil­le voi teh­dä (tähän jul­ki­seen kes­kus­te­luun pakot­ta­mi­ses­ta ihan aidos­ti kii­tän Halla-ahoa).

  Minä en ole sinän­sä noin arvo­poh­jal­ta eri miel­tä Kom­sin kans­sa. Minus­ta kir­joi­tus vaan oli tähän kes­kus­te­luun sävyl­tään sel­lai­nen, että se kär­jis­tää. Mei­dän ei tar­vit­se olla arvois­ta samaa miel­tä, kos­ka tämä on demo­kra­tia. Data ja tosi­asiat ovat yhtei­siä, arvot kun­kin omia. 

  Hal­la-aho­jen ja sen­sel­lais­ten argu­ment­tei­hin täy­tyy kes­kit­tyä fak­to­jen poh­jal­ta. Krii­ti­kot vaa­ti­vat kon­kre­ti­aa ja sel­keyt­tä ja käyt­tä­vät näi­den puu­tet­ta aivan kes­kei­se­nä argu­ment­ti­naan pelkopropagandalleen.

  Minua häi­rit­see suo­ma­lai­ses­sa leh­dis­tös­sä täs­mäl­leen sama asia kuin Hal­la-ahoa: epä­re­hel­li­nen kak­soi­sa­jat­te­lu ja puhe­ta­pa, jol­la maa­han­muut­ta­jis­ta tms. puhu­taan ja kir­joi­te­taan. Nyky­po­li­tiik­ka ei ole niin retu­pe­räl­lä kuin nämä kir­joit­ta­jat väit­tä­vät, mut­ta hei­dän on help­po väit­tää ja saa­da ihmi­set usko­maan väit­tei­siin, kos­ka asi­aa pei­tel­lään ja häpeillään. 

  Tyh­mät ja vää­rät argu­men­tit kumo­taan tosi­asioil­la ja oikeil­la argu­men­teil­la, ei kilpalaulannalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 167. Hyvä Vil­le Komsi,

  kir­joi­tat­te näin:
  “En ole sel­lais­ten ihmis­ten ystä­vä enkä liit­to­lai­nen, jot­ka tie­toi­ses­ti täy­sin kiel­täy­ty­vät koko maa­il­maan koh­dis­tu­vas­ta vastuusta.”

  Voi­sit­te­ko vie­lä tar­ken­taa mil­lai­sia asioi­ta tämä koko maa­il­maan koh­dis­tu­va vas­tuu käy­tän­nös­sä tar­koit­taa ja miten se ilme­nee? Miten sii­tä kiel­täy­ty­mi­nen ilme­nee? Mil­lai­sia asioi­ta en saa kan­nat­taa jot­ten kiel­täy­tyi­si koko maa­il­maan koh­dis­tu­vas­ta vas­tuus­ta? Nyt aja­tuk­sen­ne jää sen ver­ran avoi­mek­si etten oikein saa sii­tä min­kään­lais­ta otetta.

  En kysy tätä piruil­lak­se­ni, vaan haluai­sin vie­lä vähän tar­kem­min ymmär­tää miten Te ajat­te­let­te asi­aa. Itse häpeä­mät­tö­mä­nä laji­so­vi­nis­ti­na ajat­te­len asian niin, että vas­tuu maa­il­mas­ta tar­koit­taa ensi­si­jai­ses­ti ihmis­la­jin pit­kän täh­täi­men sel­viy­ty­mi­se­del­ly­tys­ten tur­vaa­mis­ta (sel­vyy­den vuok­si, yksi tär­keim­mis­tä sel­viy­ty­mi­se­del­ly­tyk­sis­tä on biosfää­rin suo­je­lu), tois­si­jai­ses­ti ihmis­ten hyvin­voin­nin kehit­tä­mis­tä ja luon­non itsei­sar­von suo­je­lua sikä­li kun ne eivät ole ris­ti­rii­das­sa ensi­si­jai­sen tavoit­teen kanssa.

  Voi­sim­me­ko mie­les­tän­ne olla täl­tä poh­jal­ta liit­to­lai­sia, kun tar­ken­nan vie­lä että puhun ihmis­la­jis­ta kokonaisuutena?

  Mie­les­tä­ni vas­tuuseen kuu­luu aivan olen­nai­ses­ti se, että ote­taan pit­kän täh­täi­men näkö­kul­ma. Esi­mer­kik­si kehi­tys­maa­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri Juha­ni Kopo­nen on sitä miel­tä [1], että kehi­tys­a­pu on luul­ta­vas­ti sato­jen vuo­sien pro­ses­si. Mie­les­tä­ni on nime­no­maan vas­tuu­ta huo­leh­tia sii­tä, että kyke­nem­me jat­kos­sa­kin osal­lis­tu­maan täl­läi­seen pro­ses­siin. Pel­kään pahoin, että yksi taha­ton seu­raus euroop­pa­lais­tyy­li­sen maa­han­muu­ton reip­paas­ta lisää­mi­ses­tä oli­si var­sin nopea hyvin­voin­ti­val­tion rip­pei­den alas­ajo ja stop­pi mm. kehi­ty­syh­teis­työl­le. Sinän­sä en ihmet­te­li­si jos tämä oli­si tar­koi­tuk­se­na­kin, kun ottaa huo­mioon miten voi­mak­kaas­ti maa­han­muut­toa kan­na­te­taan mm. EK:n piirissä.

  [1]. http://www.kepa.fi/kumppani/arkisto/2008_11/6724/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 168. YrjöB: “Tämä aja­tus, että mikä tahan­sa uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi on yhtä pahaa, on täyt­tä ros­kaa. Fun­da­men­ta­lis­mi­han tar­koit­taa tin­ki­mä­tön­tä ja kir­jai­mel­lis­ta uskon­non opin­kap­pa­lei­den nou­dat­ta­mis­ta. Näin ollen fun­da­men­ta­lis­min laa­tu riip­puu täy­sin opin­kap­pa­lei­den laa­dus­ta, kos­ka fun­da­men­ta­lis­ti ei anna maa­lais­jär­jen tai jon­kin muun aat­teen vai­kut­taa ajatteluunsa.”

  Olen osit­tain samaa miel­tä. Kaik­ki fun­da­men­ta­lis­mi ei minus­ta­kaan ole yhtä “pahaa” (en tosin käyt­täi­si tätä sanaa), mut­ta tuos­sa mai­nit­se­mas­sa­ni kir­jas­sa ei ymmär­tääk­se­ni ero­tel­tu sitä, min­kä tyyp­pi­nen fun­da­men­ta­lis­mi oli kysees­sä. Sii­nä vain mitat­tiin ihmis­ten uskon­nol­li­suu­den astetta. 

  Sii­nä taas en ole täy­sin samaa miel­tä, että kaik­ki riip­pui­si täy­sin opin­kap­pa­lei­den laa­dus­ta. Muut­kin teki­jät vai­kut­ta­vat asi­aan, näin itse ajattelen.

  Isla­mi­lai­nen­kaan fun­da­men­ta­lis­mi ei, ymmär­tääk­se­ni, ole aina poliit­tis­ta. Kyl­lä siel­tä­kin sitä kir­joa löy­tyy, se vain tun­ne­taan län­nes­sä pal­jon huonommin.

  Tämä ei tar­koi­ta, etten­kö oli­si huo­lis­sa­ni poliit­ti­ses­ta islamismista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 169. Minus­ta vai­kut­taa toden­nä­köi­sel­tä, että jos ryös­tä­jät ja rais­kaa­jat kar­ko­te­taan Suo­mes­ta, ryös­tö­jen ja rais­kaus­ten mää­rä maa­il­mas­sa kai­ken­kaik­ki­aan lisään­tyy eikä vähe­ne. Toi­saal­ta minus­ta vai­kut­taa myös sil­tä, että useim­pien tän­ne kir­joit­ta­nei­den mie­les­tä täl­lä sei­kal­la ei ole mitään väliä.’ (Vil­le Komsi)
  Minus­ta vai­kut­taa enem­män kuin toden­nä­köi­sel­tä, että rais­kaa­jien ja ros­vo­jen kar­koi­tus­ten vas­tus­ta­mi­nen pelaa vain ja ainoas­taan hal­la-aho­lai­sen ajat­te­lun pus­siin ja aut­taa lei­maa­maan kaik­ki ulko­maa­lai­set pas­ka­sa­kik­si. Huo­mat­ta­va osa ihmi­sis­tä on oikeas­ti sitä miel­tä, että sau­nan taka­na oli­si hyvää tilaa ihan kai­ken­maa­lai­sil­le kri­mi­nel­leil­le. Suur­ten viran­omais­pon­nis­tus­ten käyt­tä­mi­nen muu­ta­man ihmi­sen kar­kot­ta­mi­seen ei tie­tys­ti ole sekään ihan opti­maa­li­nen tapa käyt­tää rajal­li­sia resursseja.
  Pek­ka Haa­vis­ton kir­joi­tus kos­kien Soma­li­maa­han Suo­mes­ta palan­nei­ta vai­kut­taa kiin­nos­ta­val­ta. Täy­tyy pitää sil­mät auki, jos jos­tain löytyisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 170. Tie­de­mies” on oikeas­sa — ja hiu­kan samoil­la lin­joil­la kuin Nie­me­lä joka sanoi IS:ssä että oikeis­to­po­pu­lis­min syn­ty oli odo­tet­ta­vis­sa, kos­ka Suo­mes­sa on kau­an hys­sy­tel­ty moni­kult­tu­ris­min ongelmia.

  Puh­das ratio­naa­li­nen argu­men­toin­ti oli­si ehdot­to­mas­ti paras tapa käsi­tel­lä asi­aa, jos väite

  Moni­kult­tu­ris­mi ja maa­han­muut­to edis­tää suo­ma­lais­ta hyvinvointia”

  oli­si tosiasiaväite. 

  Väi­te näyt­tää ulkoi­ses­ti tosia­sia­väit­teel­tä — mikä­li edel­ly­täm­me siis että kai­kil­la on suun­nil­leen sama käsi­tys hyvin­voin­nis­ta. Mut­ta fak­ti­ses­ti väi­te ei suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa ole tosia­sia­väi­te vaan uskon­nol­li­nen nor­mi. Tosia­sia­väit­teen muo­toon kir­joi­tet­tu uskon­nol­li­nen nor­mi kuu­luu selkokielellä:

  Et saa lausua ääneen (aina­kaan “koval­la äänel­lä” tai aina­kaan elii­tin kes­kus­te­lu­foo­ru­mien ulko­puo­lel­la ja kan­san paris­sa), että moni­kult­tuu­ri­suus ja tiet­ty­jen ryh­mien maa­han­muut­to ei edis­tä suo­ma­lais­ta hyvinvointia.”

  Tosia­sia­väit­teit­teen kiis­tä­mi­nen voi­si perus­tua pelk­kään ratio­naa­li­seen argu­men­toin­tiin, mut­ta nor­mien mur­ta­mi­nen perus­tuu nor­mien rik­ko­mi­seen. Nor­mia riko­taan niin kau­an — ran­gais­tuk­sis­ta välit­tä­mät­tä — että nor­mi murtuu. 

  On teho­kaam­paa sanoa asiat kär­jis­te­tys­ti kuin puh­taan analyyttisesti:

  http://asabiyah.blogspot.com/2008/11/niemel-ja-oikeistopopulsimin-synty.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 171. “Tämä lause eni­ten iski sil­mään “Rais­kauk­set tule­vat joka tapauk­ses­sa lisään­ty­mään.” Mel­koi­sen nös­söä vas­tuun pakoi­lua, kon­teks­tis­ta huolimatta.”

  Min­kä vas­tuun pakoi­lua?” intternetnetsi

  Vas­tuun ihmi­se­nä ja polii­tik­ko­na. Ymmär­rän hyvin että jokai­nen ihmi­nen ei kan­na vas­tuu­ta kai­kes­ta mitä maa­il­mas­sa hei­dän elin­ai­ka­naan tapah­tuu. Jopa suvait­sen sen. Mut­ta että joku menee väit­tä­mään että jokin paha ja rikol­li­nen toi­min­ta (täs­sä tapauk­ses­sa rais­kauk­set) tulee JOKA TAPAUKSESSA LISÄÄNTYMÄÄN on suo­ra­nais­ta luo­vut­ta­mis­ta. Mik­si ihmees­sä olla polii­tik­ko jos maa­il­mas­sa tulee JOKA tapauk­ses­sa asiat mene­mään huo­nom­min, siis omas­ta vai­ku­tuk­ses­taan huo­li­mat­ta? Vähän täl­lais­ta aja­tus­ta pyö­rit­te­lin pääs­sä­ni tuol­la hetkellä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 172. Väit­teen “Moni­kult­tu­ris­mi ja maa­han­muut­to edis­tää suo­ma­lais­ta hyvin­voin­tia” totuusar­vo ei sel­viä empii­ri­ses­ti ennen­kuin sel­vi­täm­me, mitä “moni­kult­tu­ris­mi” ja “maa­han­muut­to” tar­koit­ta­vat. Huo­maa, että tämän­kal­tai­set kysy­myk­se­na­set­te­lut ja vih­jauk­set, että väi­te on kate­go­ri­ses­ti epä­to­si impli­koi­vat suo­raan että hal­la-aho­lai­set ja muut krii­ti­kot vaa­ti­si­vat rajo­jen täy­del­lis­tä sulkemista! 

  Aivan takuul­la on niin, että voi­daan laa­tia poli­tiik­ka ja toi­men­pi­teet joi­ta voi­daan perus­tel­lus­ti nimit­tää “moni­kult­tuu­ri­suu­dek­si” siten, että maa­han­muut­toa esiin­tyy — eli siis rajat eivät ole kiin­ni — ja niin, että tämän poli­tii­kan lop­pu­tu­los on suo­ma­lais­ten koko­nais­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta sel­väs­ti ja kiis­tat­to­mas­ti parem­pi kuin se, että rajat ovat täy­sin kiinni.

  Uskon myös ja niin usko­ne­vat monet muut­kin, että voi­daan laa­tia sel­lai­nen poli­tiik­ka ja toi­men­pi­deoh­jel­ma, jota myös voi­daan perus­tel­lus­ti nimit­tää “moni­kult­tuu­ri­suu­dek­si” ja joka on suo­ma­lais­ten kan­nal­ta erit­täin vahin­gol­li­nen. Esi­merk­ki­nä täl­lai­ses­ta voi­daan vaik­ka­pa tar­jou­tua asut­ta­maan Suo­meen kaik­ki tuo­mi­tut väki­val­ta- ym. rikol­li­set ympä­ri maa­il­maa. Tämä on kui­ten­kin täy­si olkiukko.

  Oikea kysy­mys — jota en tosia­sial­li­ses­ti ole näh­nyt esi­te­tyn — oli­si, onko nykyi­nen maa­han­muut­to- kotout­ta­mis- ym poli­tiik­ka mar­gi­naa­li­ses­ti hyö­dyl­lis­tä suo­ma­lai­sil­le. Siis onko nykyi­sen poli­tii­kan vuok­si maa­han muut­ta­va popu­laa­tio hyö­dyk­si suo­ma­lai­sel­le väestölle.

  Tämä kysy­mys rat­ke­aa empii­ri­ses­ti, mut­ta sii­hen eivät rii­tä pel­kät rikostilastot. 

  Toi­nen kysy­mys — jota ei myös­kään kos­kaan oikeas­ti esi­te­tä tai jos esi­te­tään sii­hen vas­ta­taan val­miil­la olkiu­kol­la — on miten maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa kehi­te­tään. Vih­rei­den paris­sa on muu­ta­mia poli­tiik­ko­ja, jot­ka ovat esit­tä­neet joi­tain aika vil­le­jä ideoi­ta. Tämä on yleis­tä puo­lu­ees­sa, jos­kin näkö­jään har­vi­nais­tu­mas­sa nykyi­ses­sä poliit­ti­sen kor­rek­tiu­den ilma­pii­ris­sä. Ne ideat pitäi­si näh­dä kes­kus­te­lu­na­vauk­si­na, ei kiveen hakat­tui­na mie­li­pi­tei­nä. (Tämä pitää sanoa sekä nii­den jut­tu­jen luki­joil­le että nii­den kir­joit­ta­jil­le, huom.) Hau­ta­la­han ehdot­ti aika­naan rek­ry­toin­ti­pis­tei­tä Afrik­kaan yms., min­kä seu­rauk­se­na heti hei­lu­tel­tiin taas tätä “Afrikka=somalia=raiskaajat”-korttia. Idean hyviä ja huo­no­ja puo­lia ei käsi­tel­ty lainkaan. 

  Reto­riik­ka ja argu­men­tit perus­tu­vat krii­ti­koil­la sii­hen, että ekstra­po­loi­daan mui­den mai­den tilan­ne suo­raan Suo­meen ja syy­te­tään sii­tä nykyis­tä poli­tiik­kaa. Tämä ei ole rehel­lis­tä, jos ei voi­da osoit­taa, että nykyi­nen poli­tiik­ka on vie­mäs­sä mei­tä sin­ne asti. Hal­la-aho käyt­tää muu­ta­mas­sa esi­mer­kis­sään Kes­ki-Euroop­paa, Nor­jaa tai Ruot­sia. Ruot­sin tilan­ne esi­mer­kik­si on täy­sin eri­lai­nen, ruot­sa­lai­nen maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on ollut pai­no­te­tus­ti huma­ni­taa­ris­ta, siel­lä pako­lai­set muo­dos­ta­vat pal­jon suu­rem­man osan maa­han­muu­tos­ta kuin meillä. 

  Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa hau­ku­taan usein, ja mitä olen “kriit­ti­siä” blo­ge­ja ja kir­joi­tuk­sia luke­nut, niin sanaa “työ­pe­räi­nen” käy­te­tään niis­sä pii­reis­sä yleen­sä tar­koit­ta­maan työ­tön­tä soma­lia, mikä on mie­les­tä­ni erit­täin type­rä veto ja ker­too kyl­lä aika pal­jon kes­kus­te­lu­ha­luis­ta ja asiallisuudesta. 

  Kriit­tis­ten täy­tyy ymmär­tää, että ei voi saman­ai­kai­ses­ti väit­tää, että muut eivät näe met­sää puil­ta ja osaa lukea kir­joi­tuk­sia “asial­li­ses­ti” ja ymmär­ryk­seen täh­tää­väs­ti, jos ei ker­ran itse­kään tee niin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 173. Jus­si,

  lue­pa puhee­nao­le­va kir­joi­tus. Siel­lä sano­taan var­sin suo­raan, että rais­kaus­ten lisään­ty­mi­sen taka­na on “Suo­men vää­jää­mä­tön muu­tos taval­li­sek­si län­sieu­roop­pa­lai­sek­si, yhtei­söl­li­sek­si ja vas­tuu­ta kan­ta­vak­si yhteis­kun­nak­si”. Muu­tos on kaik­kien näkö­kul­mas­ta vää­jää­mä­tön­tä — Hal­la-aho ei kyke­ne muu­tos­ta estä­mään edes tule­mal­la vali­tuk­si pre­si­den­tik­si. Hän voi vain sanoa, mitä arve­lee muu­tok­sen tuo­van tul­les­saan. “Vas­tuun­kan­ta­mi­sen” kan­nat­ta­jat ovat myös itse sitä miel­tä, että moni­kult­tuu­rin lisään­ty­mi­nen on iha­naa, luon­nol­lis­ta ja väistämätönt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 174. Jan­ne Kor­ho­nen kysyi Vil­le Kom­sil­ta: “Voi­sit­te­ko vie­lä tar­ken­taa mil­lai­sia asioi­ta tämä koko maa­il­maan koh­dis­tu­va vas­tuu käy­tän­nös­sä tar­koit­taa ja miten se ilme­nee? Miten sii­tä kiel­täy­ty­mi­nen ilme­nee? Mil­lai­sia asioi­ta en saa kan­nat­taa jot­ten kiel­täy­tyi­si koko maa­il­maan koh­dis­tu­vas­ta vas­tuus­ta? Nyt aja­tuk­sen­ne jää sen ver­ran avoi­mek­si etten oikein saa sii­tä min­kään­lais­ta otetta.”

  Otta­mat­ta mitään kan­taa Vil­le Kom­sin hen­ki­lö­koh­tai­siin mie­li­pi­tei­siin niin minul­le maa­il­mas­ta vas­tuun kan­ta­mi­nen mer­kit­see oman (maan) toiminnan/politiikan seu­raus­ten hyväk­sy­mis­tä ja niis­tä vas­tuun otta­mi­nen. Minul­le se tar­koit­taa mm. tie­dos­ta­mis­ta mik­si ihmis­mas­sat joutuvat/ovat pako­tet­tu­ja läh­te­mään liik­keel­le omal­ta syn­nyin­seu­dul­taan toi­sel­le puo­lel­le maa­pal­loa. Tähän on luke­mat­to­mia syi­tä jois­ta aina­kin osaan län­si­maat ovat suo­ras­ti tai epä­suo­ras­ti syyl­li­siä. Näis­tä muutamia:

  - län­si­mais­ten yri­tys­ten (eten­kin suu­ry­ri­tys­ten) “vapaa” toi­mi­mi­nen “kehi­tys­mais­sa”, mikä peri­aat­tees­sa tar­koit­taa ettei­vät yri­tyk­set jou­du mak­sa­maan mitään veroa nii­den kehi­tys­maa-tuo­tan­nol­laan teke­mis­tään lii­ke­voi­tois­taan pai­kal­li­sil­le hal­li­tuk­sil­le. Esim. Attacin aja­ma valuu­tan­vaih­to­ve­ro teki­si koko kehi­tys­maa-avun aina­kin teo­rias­sa täy­sin mität­tö­mäk­si kos­ka huo­mat­ta­via raha­mää­riä jäi­si maan “omaan käyttöön”
  — hal­po­jen tuu­otan­to­hin­to­jen takia län­si­mai­set yri­tyk­set voi­vat myy­dä edel­leen tuot­tei­taan pol­ku­hin­noil­la tuhoen näin pai­kal­li­set tuotantomahdollisuudet/markkinat.
  — juu­ri tämän toi­vot­ta­van “vapau­den” takia monet län­si­maat ovat joko suo­ras­ti tai epä­suo­ras­ti tuke­mas­sa pai­kal­li­sia dik­taat­to­rei­ta sun mui­ta epä­de­mo­kraat­ti­sia hal­li­tuk­sia kos­ka sta­tus quo:n halu­taan jat­ku­van. Kos­ka nämä hal­li­tuk­set ovat osal­taan syn­nyt­tä­mäs­sä eri­lai­sia konflik­te­ja ja etni­siä puh­dis­tuk­sia ihmis­ten on paet­ta­va kotiseudultaan.
  — väes­tön­kas­vu län­si­mai­sen tek­nii­kan tuloksena

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 175. Jan­ne Kor­ho­nen tie­tys­ti ilmai­si­si ja var­mas­ti tie­täi­si­kin kai­ken parem­min kuin minä mut­ta vas­ta­taan­pa nyt kui­ten­kin tähän Japa­nin tule­vai­suu­den suun­ni­tel­maan kun se tai­si jää­dä kai­kil­ta vähäl­le huo­miol­le eikä tie­tys­ti suo­raan lii­ty tähän raiskausjuttuun. 

  Japa­nis­sa, Koreas­sa ja Taiwa­nil­la on tosi­aan syn­ty­vyys luok­kaa 1,1–1,3 las­ta per nai­nen, maa­han­muut­toa ei sal­li­ta suu­rem­mas­sa mää­rin, eli van­hus­ten­hoi­to- ja muun hal­pa­työn ongel­mia tulee ole­maan täl­lä vuo­si­sa­dal­la run­sain mitoin.

  Yksin­ker­tai­nen vas­taus on IT inno­vaa­tiot. Japa­nis­sa teh­dään nyt nii­den robot­tien raa­ki­le­ver­sioi­ta jot­ka koh­ta ovat koti­ta­louk­sis­sa ja sai­raa­lois­sa sii­voa­mas­sa, hoi­ta­mas­sa ostos­ten­te­ko­rul­jans­sia, ruu­an­lai­tos­sa, pese­mäs­sä ja ruok­ki­mas­sa van­huk­sia sekä muu­ten sai­rai­ta ym. ym. 

  Kul­je­tuk­set hoi­de­taan 5 ‑15 vuo­den kulut­tua itse-aja­vin autoin roh­keim­mis­sa mais­sa ilman taksi‑, bussi‑, kou­lu­kul­je­tus- tai hen­ki­lö­au­to­kus­ke­ja. Janiinedelleenjaniinedelleen.

  Onko se ihan­teel­lis­ta ja onko tähän pyrit­tä­vä? Jos vuo­si­kym­me­nen tai parin kulut­tua pyl­lyn­pe­suu­ni ei ole saa­ta­vil­la maa­han­muut­ta­jia, viher­mais­te­rit eivät sii­hen suos­tu niin mie­lum­min minä annan robo­tin taka­puo­le­ni pitää puh­taa­na kun makaan omis­sa erit­teis­sä­ni. Leh­mät­kin tyk­kää kun robo­tit lypsää;)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 176. … että jokin paha ja rikol­li­nen toi­min­ta (täs­sä tapauk­ses­sa rais­kauk­set) tulee JOKA TAPAUKSESSA LISÄÄNTYMÄÄN on suo­ra­nais­ta luo­vut­ta­mis­ta. Mik­si ihmees­sä olla polii­tik­ko jos maa­il­mas­sa tulee JOKA tapauk­ses­sa asiat mene­mään huo­nom­min, siis omas­ta vai­ku­tuk­ses­taan huolimatta? 

  Hal­li­tuk­sem­me suo­sii rikol­li­sia, sii­tä se yksin­ker­tai­ses­ti joh­tuu. Joku has­suse­tä tekee taas ennen vaa­le­ja jon­kun has­sun ilmeen tee­vees­sä ja tee­vee­pe­ru­nat äänes­tä­vät sit­ten voit­toi­saa kokoo­mus­ta tai vir­hei­tä kos­ka he itse­kin halua­vat olla osa voit­toa, loo­se­rit taas pro­tes­ti­ää­nes­tä­vät SDPee­tä, sii­nä se lyhyesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 177. Vil­le Kom­sil­le ja Tapio Laak­sol­le, ja kai­kil­le muil­le jois­ta tun­tuu että kalahtaa.

  Isos­sa jaot­te­lus­sa olen samal­la puo­lel­la; rasis­mi alas ja koh­ti glo­baa­lia vastuuta.
  Kui­ten­kin muu­ta­ma arki­jär­ki­nen huomio:

  -Rikol­lis­ten kar­kot­ta­mi­nen on kau­an ja onnis­tu­nees­ti sovel­let­tu ilmai­su sii­tä, että jokai­nen maa käyt­tää lain­sää­dän­tö- ja toi­meen­pa­no­val­taa alu­eel­laan. Vai­ku­tuk­sia rikol­li­suu­den koko­nais­mää­rään en osaa sanoa. Enkä usko että tekään (kum­pi sii­tä nyt heit­ti­kään? Komsi?)
  Yhtä hyvin voi aja­tel­la, että kun Paha Puka­ri lähe­te­tään kotiin, hän vie Yli­pu­ka­rin pai­kan jol­tain sikä­läi­sel­tä. Eikä siel­tä enää tul­la yhtä hel­pos­ti Suo­meen rötös­te­le­mään, aja­tel­len että pahin mitä voi tapah­tua on sen­tään suh’ ihmi­sel­li­nen suo­ma­lai­nen vankila.

  Erik­seen repäis­ty­nä tuo on mel­kein Hal­la-aho­mais­ta mut­ta point­ti­ni oli­kin jat­kaa Kom­sin(?) sinän­sä aika teo­reet­tis­ta aja­tus­leik­kiä. Ehkä se ei ole enem­män vat­vo­mi­sen väärti.

  Rajat kiin­ni ei ole hyvä idea. Jos­kus kysy­tään kuka sitä todel­li­suu­des­sa vaa­tii: kyl­lä sel­lai­sia­kin on mut­ta mini­vä­hem­mis­tö jon­ka voi­nee jät­tää omaan arvoonsa.

  No bor­der ei ole myös­kään käy­tän­nös­sä hyvä idea.
  ‑Köy­hien mai­den ihmi­set eivät tule tän­ne aja­tuk­se­naan elää sosi­aa­li­tur­val­la. Sii­nä olet­te oikeas­sa. Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa tulee etsi­mään töitä.
  ‑Työ­voi­ma­pu­laa onkin joil­la­kin aloil­la ja jos­kus lähi­tu­le­vai­suu­des­sa vie­lä enem­män. Sii­tä­kin ollaan samaa mieltä.
  ‑Nykyi­sen EU:n ulko­puo­lel­ta, suu­rel­ta osin Afri­kas­ta, tulee suuri(n) osa tuo­ta pulaa lie­vit­tä­vis­tä maa­han­muut­ta­jis­ta. Ilman afrik­ka­lai­sia immi­grant­te­ja Espan­ja, ei nyt pysäh­tyi­si, mut­ta oli­si ongel­mis­sa. Eli edel­leen samaa mieltä.

  Täs­tä kai­kes­ta seu­raa minun ymmär­tääk­se­ni tämmöistä:
  Vär­vääm­me työ­hön tuli­joi­ta pai­kan pääl­lä, mie­luum­min tar­vit­ta­van amma­tin jo taitavia.
  ja/tai avaam­me sel­kei­tä lail­li­sia väy­liä maahantulolle.
  Ja kun he ovat Suo­mes­sa, heil­le mak­se­taan suo­ma­lai­nen palk­ka ja anne­taan suo­ma­lai­nen sosi­aa­li­tur­va, jois­sa­kin perus­asiois­sa heti ja jois­sa­kin asiois­sa vähän myöhemmin.
  Ja vas­tus­te­taan hei­hin koh­dis­tu­vaa rasismia.

  Lisäk­si koe­te­taan työl­lis­tää nykyi­set maa­han­muut­ta­jat, per­heen­jä­se­net, suo­ma­lai­set työt­tö­mät — ja mah­dol­li­sim­man pit­käl­le pako­lai­set, vaik­ka hei­tä ei työ­mark­ki­na­kri­tee­rein valitakaan.

  MUTTA:
  Tuos­ta ei seu­raa, että käy­tän­nös­sä vapaa maa­han­muut­to oli­si hyvä jut­tu. Pit­kän pääl­le kenellekään.
  Se, että ihmi­siä huk­kuu pyr­kies­sään lait­to­mas­ti Euroop­paan on lopul­ta rat­kais­ta­vis­sa vain estä­mäl­lä mas­sa­mit­tai­nen ihmis­sa­la­kul­je­tus läh­tö­mais­sa. Sorry. 

  Vaik­ka ottai­sim­me — kuten var­maan vie­lä oatm­me­kin — lail­li­sia väy­liä pit­kin tuhan­sia sai­raan­hoi­ta­jia, raken­nus­työ­läi­siä, bus­si­kus­ke­ja, lää­kä­rei­tä?, sii­voo­jia (täy­den­nä itse)tai sel­lai­sik­si (täydennys)koulutettavia,
  niin tuhan­sia lait­to­mas­ti pyr­ki­viä oli­si silti.
  Ehkä jopa vie­lä enem­män kuin nyt; sana kiertäisi.

  Ja sitä ei poh­jois­mai­nen tur­va­val­tio, tai sen rip­peet, kes­täi­si. Ihan aikui­sen oikeasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 178. Tita­nicin upo­tes­sa pelas­tus­ve­ne­paik­ko­ja ei riit­tä­nyt kai­kil­le. Mie­his­tö ja mat­kus­ta­jat jou­tui­vat teke­mään kaoot­ti­sis­sa olois­sa jon­kin­lais­ta valin­taa sii­tä kuka pelas­tuu ja kuka ei. Jos he oli­si­vat koet­ta­neet pelas­taa kaik­ki, kaik­ki oli­si­vat huk­ku­neet venei­den upo­tes­sa yli­kuor­mi­tuk­sen vuoksi.

  Vil­le Kom­sin näke­mys ei pidä kutian­sa mus­ta­val­koi­suu­ten­sa ja jyr­kän ystävä/vihollinen jaot­te­lun­sa vuok­si. Eikö oli­si jär­ke­väm­pää aut­taa ja pelas­taa sen ver­ran min­kä oikeas­ti pys­tyy eikä tuhou­tua aut­taes­saan lii­kaa. Kaik­kien pelas­ta­mi­sen ja kaik­kien tuhou­tu­mi­sen välil­le jää mui­ta­kin vaihtoehtoja.

  Kom­si kirjoittaa:
  “Yri­tän nyt kai­ken varal­ta tavat­to­man kil­tis­ti, vii­leäs­ti ja asial­li­ses­ti ker­toa (a) että emme pys­ty pitä­mään rajo­jam­me niin sul­jet­tui­na, ettei paha maa­il­ma siel­tä pur­suai­si – jos se aina pahem­mak­si kehit­tyy – ja (b) että en omas­ta puo­les­ta­ni kyke­ne lain­kaan samas­tu­maan nii­hin, jot­ka eivät ollen­kaan samas­tu ihmis­kun­taan kokonaisuutena.

  En ole sel­lais­ten ihmis­ten ystä­vä enkä liit­to­lai­nen, jot­ka tie­toi­ses­ti täy­sin kiel­täy­ty­vät koko maa­il­maan koh­dis­tu­vas­ta vas­tuus­ta. En välit­täi­si kuu­lua hei­dän kans­saan samaan yhdis­tyk­seen, puo­lu­ee­seen, kan­sa­kun­taan tai edes eläin­la­jiin. Jos vihol­li­sia on pak­ko nime­tä, minul­le juu­ri he ovat vihollisväestöä.”

  Viit­taan Tita­niciin. Rajan läpi voi pääs­tää maa­il­man pahuut­ta sää­del­lys­ti, sik­si­hän se raja siel­lä yli­pää­tään on. Jos koko ihmis­kun­taan samais­tu­mi­nen tar­koit­taa kai­ken hyväk­sy­mis­tä ja tämän kysee­na­lais­ta­mi­nen kai­ken kiel­tä­mis­tä, niin en todel­la­kaan ymmär­rä miten täl­lai­nen jyrk­kään jaot­te­luun perus­tu­va näke­mys voi­si mil­lään taval­la edis­tää ihmis­kun­nan hyvin­voin­tia ja sel­viy­ty­mis­tä tule­vis­ta ongelmista.

  Me emme ole Jee­suk­sia emme­kä sik­si voi tai­koa lei­pää ja kalaa tyh­jäs­tä näl­käi­sil­le, me voim­me aut­taa ainos­taan omien resurs­siem­me puit­teis­sa ja koko kes­kus­te­lu tääl­lä Soi­nin­vaa­ran Blo­gis­sa perus­tuu täl­le perus­to­tuu­del­le. Miten aut­taa par­hai­ten niil­lä resurs­seil­la mitä meil­lä on. Tämä kos­kee niin lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä kuin maa­han­muut­toa ja ilmastopolitiikkaakin.

  Uskon­pa vie­lä, että kukaan tääl­lä ei ole mil­loin­kaan kan­nat­ta­nut demo­kra­tian pur­ka­mis­ta. Meil­lä jokai­sel­la on oikeus mie­li­pi­tee­seem­me, rat­kai­sut ongel­miin löy­de­tään kes­kus­te­lun kaut­ta, ei kiel­täy­ty­mäl­lä kai­kes­ta yhteis­työs­tä ja jopa kuu­lu­mas­ta edes samaan lajiin. En haluai­si sanoa tätä, mut­ta juu­ri tuo­hon “vihol­li­sen” dehu­ma­ni­soin­tiin maa­il­man kan­san­mur­hat ovat perus­tu­neet. Sil­le tiel­le ei kan­nat­tai­si läh­teä har­kit­se­mat­ta edes runol­li­ses­sa kannanotossa.

  Kom­si jatkaa:
  “Tämä valin­ta­ni on yhtä luon­nol­li­nen ja oikeu­tet­tu kuin Hal­la-ahon ja kai­ken maa­il­man sisukkojen.”

  HA ei kan­na­ta rajo­jen sul­ke­mis­ta tai puh­das­ta itsek­kyyt­tä. Tätä seik­kaa saa näem­mä tois­taa tääl­lä yhte­nään. Hän esit­tää oman näke­myk­sen­sä sii­hen miten suo­je­lem­me itseäm­me, jot­ta meil­lä oli­si varaa aut­taa itseäm­me ja mui­ta. Hänel­lä on oikeus näke­myk­seen­sä ilman, että hän­tä tar­vit­see dehu­ma­ni­soi­da epäih­mi­sek­si. Luo­ja sentään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 179. Anteek­si monet kir­joi­tus­vir­heet edel­li­ses­sä, aamu­öi­ses­sä vastauksessani.

  Maa­il­mal­le ja itsel­leen vaa­ral­li­sia ovat sel­lai­set ääri­mus­li­mit tai muut kiih­koi­li­jat, joil­la ei ole mitään koke­mus­ta kan­san­val­las­ta ja sii­hen kuu­lu­vas­ta kes­kus­te­lus­ta eikä mitään myön­teis­tä koke­mus­ta meis­tä. Saa­tam­me ehkä kuvi­tel­la, että pys­tym­me sul­ke­maan ”ne kaik­ki” jon­ne­kin rajo­jem­me taak­se. Minä taas en usko siihen.

  Olen täy­sin samaa miel­tä kaik­kien kans­sa sii­tä, että suu­ris­sa huma­ni­taa­ri­sis­sa hätä­ti­lan­teis­sa suu­rin hyö­ty kus­ta­kin pen­no­ses­ta saa­daan sijoit­ta­mal­la se tai­ta­vas­ti pai­kal­li­sen itsea­vun tuke­mi­seen. Mut­ta var­si­nai­sis­sa pako­lai­sis­sa on myös nii­tä, joi­den ei ole – aina­kaan väliai­kai­ses­ti – tur­val­lis­ta olla lähel­lä­kään läh­tö­maa­taan. Tie­tys­ti se voi joh­tua hei­dän omis­ta rikol­li­sis­ta teois­taan, mut­ta se voi myös joh­tua sii­tä, että juu­ri nämä ihmi­set ovat yrit­tä­neet teh­dä jota­kin asioi­den paran­ta­mi­sek­si, nos­ta­neet pään­sä mas­sas­ta ylös ja sik­si jou­tu­neet rikol­lis­ten val­lan­pi­tä­jien sil­mä­ti­kuik­si. Mei­dän vai­kea teh­tä­väm­me on yrit­tää havai­ta tämä ero – ja vie­lä­pä osoit­taa se niin, että rat­kai­suun voi­vat luot­taa muut­kin kuin ulko­maa­lais- anteek­si maa­han­muut­to­vi­ras­ton vahtimestarit.

  Ja joka tapauk­ses­sa tääl­tä pide­tään yhteyt­tä läh­tö­mai­hin, ja tääl­tä myös pala­taan. Ne ihmi­set – olkoot pako­lai­sia tai työ­pe­räi­siä – jot­ka tun­te­vat tul­leen­sa koh­del­luik­si ihmi­si­nä, välit­tä­vät ”omil­leen” sel­lai­sia tai­to­ja sekä ajat­te­lu- ja käyt­täy­ty­mis­ta­po­ja, jot­ka teke­vät koko maa­il­man tur­val­li­sem­mak­si ja joi­den soi­sim­me (aina­kin minä soi­sin) leviä­vän laajalle.

  Viit­ta­sin Pek­ka Haa­vis­ton kir­joi­tuk­seen, kos­ka arve­lin, että uskot­te Haa­vis­toa parem­min kuin minua. Mut­ta tämä perus­tuu myös omiin koke­muk­sii­ni. Haa­vis­ton kir­joi­tus­ta en aina­kaan vie­lä jak­sa ryh­tyä kopioi­maan, mut­ta käy­kää sau­na Arlas­sa Kaar­len­ka­dul­la kysy­mäs­sä, vie­lä­kö Helis­töl­lä on leh­tiä jäljellä.

  Olen lii­an van­ha jak­saak­se­ni nuo­les­kel­la ketään. Jos pas­kaa ja viha­pu­het­ta hei­te­tään umpi­mäh­käi­ses­ti sel­lais­ten ihmis­ten pääl­le, joi­ta pidän par­hai­na ystä­vi­nä­ni, mak­san sen samal­la mital­la ihan näyt­teek­si. Jos joi­ta­kui­ta meres­sä kel­lu­vat pako­lais­ten ruu­miit eivät miten­kään väräh­dy­tä – heh­heh vaan, nehän hajoa­vat eko­lo­gi­ses­ti – mik­si minua lii­kut­tai­si, kun madot syö­vät näi­den hur­raa­här­mä­läis­ten sil­miä? Ker­to­kaa se.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 180. Mon­ta­ko pro­sent­tia maa­han­muut­ta­jis­ta (tai par­ja­tuis­ta mus­li­mi­maa­han­muut­ta­jis­ta) on syyl­lis­ty­nyt rais­kauk­siin ja mon­ta­ko pro­sent­tia ei ole? Kum­pi on enemmistö?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 181. Pan­de Gloss kir­joit­ti 18.11.2008 kel­lo 13:03
  “Jan­ne Kor­ho­nen tie­tys­ti ilmai­si­si ja var­mas­ti tie­täi­si­kin kai­ken parem­min kuin minä mut­ta vas­ta­taan­pa nyt kui­ten­kin tähän Japa­nin tule­vai­suu­den suun­ni­tel­maan kun se tai­si jää­dä kai­kil­ta vähäl­le huo­miol­le eikä tie­tys­ti suo­raan lii­ty tähän raiskausjuttuun.”

  Kii­tos täs­tä, itse asias­sa kysyn näi­tä asioi­ta nime­no­maan sik­si kun en tie­dä. Olen jon­kin ver­ran pereh­ty­nyt japa­ni­lais­ten edis­tyk­seen robo­tii­kas­sa, mut­ta kun en japa­nia osaa niin en tie­dä tar­kem­min hei­dän maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­taan. Muu­ta kuin että se lie­nee mel­koi­sen tiuk­kaa ja työ­voi­ma­pu­la yri­te­tään ehkäis­tä näil­lä koneilla.

  Oli­si var­maan syy­tä sel­vit­tää vie­lä tar­kem­min mil­lai­sia ole­tuk­sia Japa­nis­sa teh­dään asian suh­teen, ja miten esi­mer­kik­si Kii­nan ja Korean lähei­syys vaikuttaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 182. Minua täs­sä huma­ni­tää­ri­seen apuun liit­ty­väs­sä kes­kus­te­lus­sa häi­rit­see se impli­siit­ti­ses­ti välit­ty­vä kuva, että aivan kuin vain pako­lai­set / liik­keel­le läh­ti­jät oli­si­vat nii­tä, jot­ka apua tar­vit­se­vat. Olen ymmär­tä­nyt eri tilas­tois­ta (puh­das juo­ma­ve­si käy­tös­sä yms), että maa­il­mas­sa aina­kin mil­jar­dil­la (1 000 000 000) ihmi­sel­lä ovat erit­täin hei­kos­ti, joten yksit­täis­ten pako­lais­ten tari­noi­den kaut­ta näi­den asioi­den poh­ti­mi­nen kuu­los­taa mel­ko tunneperäiseltä.

  Mitä taas tulee piit­taa­mat­to­muu­teen kuo­le­vis­ta pako­lai­sis­ta Suo­men­lah­del­la tai Väli­me­rel­lä, niin ikä­vä kyl­lä täs­tä tulee lähin­nä mie­leen “pois­sa sil­mis­tä, pois­sa mie­les­tä” asen­ne. YK/UNICEF ker­too, että maa­il­mas­sa kuo­lee noin 10 MILJOONAA las­ta vuo­des­sa ripu­liin, mala­ri­aan, tuh­ka­rok­koon jne. tau­tei­hin, jot­ka oli­si mah­dol­lis­ta nujer­taa, jos mei­tä vain asia kiin­nos­tai­si tar­peek­si ja jos emme oli­si niin piit­taa­mat­to­mia kuin nyt.

  Olen tie­tys­ti sitä miel­tä, että kaik­kia on pyrit­tä­vä aut­ta­maan, mut­ta omien mah­dol­li­suuk­sien rajois­sa. Jos otam­me Suo­meen nopeas­ti 10 mil­joo­naa pako­lais­ta, niin pian emme pys­ty aut­ta­maan edes itseäm­me, mut­ta maa­il­man krii­sit jat­ku­vat sii­tä huo­li­mat­ta, mei­dän itsem­me olles­sa yksi uusi krii­si mui­den joukossa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 183. …kan­sa­kun­taan tai edes eläin­la­jiin. Jos vihol­li­sia on pak­ko nime­tä, minul­le juu­ri he ovat vihollisväestöä. 

  Jos joi­ta­kui­ta meres­sä kel­lu­vat pako­lais­ten ruu­miit eivät miten­kään väräh­dy­tä – heh­heh vaan, nehän hajoa­vat eko­lo­gi­ses­ti – mik­si minua lii­kut­tai­si, kun madot syö­vät näi­den hur­raa­här­mä­läis­ten sil­miä? Ker­to­kaa se.

  jne.

  Iha­nan suvai­se­vais­ta ja humaa­nia ajat­te­lua! Vih­reät, kokoo­mus­ta ja mui­ta näi­tä 0‑miesten apu­puo­luei­ta unoh­ta­mat­ta, varas­ta­vat raha­si ja käyt­tä­vät ne täl­lai­sen poli­tii­kan aja­mi­seen 🙂 Se vain vitut­taa että tei­dän puo­lel­la on koko vir­ka­mies­kun­ta, se kuu­lui­sa väki­val­ta­ko­neis­to mei­naan. Tuli­sit­te hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti hake­maan oman­ne niin olis vähän rei­lum­paa, eiks jee?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 184. Kai­sa Leh­ti­nen, oikeus­po­liit­ti­sen tut­ki­mus­lai­tok­sen mukaan Suo­mes­sa asu­vat ulko­maan kan­sa­lai­set ovat olleet vuo­sit­tain 1,3–1,5 ker­taa useam­min epäil­tyi­nä rikok­sis­ta kuin suo­ma­lai­set. Suh­teel­li­ses­ti useam­min ulko­maan kan­sa­lai­set ovat olleet vuo­sit­tain epäil­tyi­nä rais­kauk­sis­ta, muis­ta sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta ja ryös­töis­tä. Suo­mes­sa asu­vat ulko­maa­lai­set ovat vuo­des­ta toi­seen suh­teel­li­ses­ti useim­min epäil­tyi­nä rais­kauk­sis­ta (21 % vuon­na 2007) ja ryös­töis­tä (11 % vuon­na 2007).

  Läh­de: http://www.optula.om.fi/44471.htm

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 185. Itse muu­ten uskon, että Ode oli tämän ehdo­tuk­sen kans­sa sikä­li tosis­saan, että halusi käyn­nis­tää kes­kus­te­lun ja heit­ti alka­jai­sik­si pöy­tään ehdo­tuk­sen gee­ni­re­kis­te­ris­tä. Vas­taa­vaa on näh­ty ennen­kin Osmol­ta, mm. ehdo­tus ampu­ma-asei­den säi­lyt­tä­mi­ses­tä luki­tuis­sa kaa­peis­sa ampumaradoilla. 

  Minä pidän täl­lai­ses­ta ideoi­den esit­te­lys­tä ja kes­kus­te­lu­na­vauk­sis­ta, pro­vo­soi­vis­ta­kin. Har­mi vain että leh­dis­tö irrot­taa ehdo­tuk­set blo­gosfäää­rin epä­vi­ral­li­ses­ta kon­teks­tis­ta ja koh­te­lee nii­tä aina­kin otsi­koin­nis­sa ikään kuin kysees­sä oli­si­vat lop­puun asti mie­ti­tyt kan­na­no­tot. Kes­kus­te­lu menee läskiksi.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en myös­kään pitäi­si gee­ni­re­kis­te­riä ongel­ma­na. En jos se otet­tai­siin kai­kil­ta suo­ma­lai­sil­ta, enkä sil­loin­kaan jos se otet­tai­siin vain kai­kil­ta maa­han saa­pu­vil­ta. Pelk­kää esim. mus­tai­hoi­siin koh­dis­tu­vaa rekis­te­röin­tiä en tie­ten­kään kannata.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 186. Isla­mi­lai­nen­kaan fun­da­men­ta­lis­mi ei, ymmär­tääk­se­ni, ole aina poliit­tis­ta. Kyl­lä siel­tä­kin sitä kir­joa löy­tyy, se vain tun­ne­taan län­nes­sä pal­jon huonommin.

  Tun­net­ko edes sinä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 187. YrjöB: Enpä mai­nit­ta­vam­man. Kävin islam-kurs­sin (Islam/Arabia/jne opin­not yli­opis­tos­sa) aikoi­na­ni ja luin jokusen aihee­seen liit­ty­vän kir­jan. Sii­tä on tie­tys­ti aikaa, mut­ta sil­loin jäin ymmär­ryk­seen, että edes mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­mi ei ole yksi mono­liit­ti­nen mas­sa vaan siel­lä on jopa sel­lai­sia “maa­il­mas­ta kiel­täy­ty­viä” lahkoja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 188. Tie­de­mies: Minus­ta olen­nai­nen kysy­mys ei ole, että onko nykyi­nen poli­tiik­ka hyvää, vaan miten sitä voi­daan paran­taa. On oikeas­taan ihan yhden teke­vää, onko nykyi­nen poli­tiik­ka ole­tusar­vol­taan posi­tii­vi­nen suo­ma­lai­sel­le hyvin­voin­nil­le. Jos sitä voi­daan paran­taa, niin näin tuli­si tehdä.

  Ras­mus Man­ner­ström: Luu­let siis, että jos suu­ry­ri­tyk­set eivät oli­si kehi­ty­mais­sa luo­mas­sa työ­paik­ko­ja, niin har­vem­pi läh­ti­si etsi­mään parem­paa elan­toa maan­sa ulkopuolelta?
  Luu­let­ko myös, että kos­ka suu­ry­ri­tyk­set myy­vät laa­duk­kai­ta ja hal­po­ja tuot­tei­ta kehi­tys­mait­ten asuk­kail­le he läh­te­vät etsi­mään parem­paa elan­toa maan­sa ulkopuolelta?
  “- väes­tön­kas­vu län­si­mai­sen tek­nii­kan tuloksena”
  Tar­koi­tat­ko, että län­si­maat eivät sai­si levit­tää esim. maan­vil­je­ly- ja ter­veys­tek­no­lo­gi­aa Afrik­kaan, kos­ka se mah­dol­lis­taa väestönkasvun?

  Vil­le Komsi:“Maailmalle ja itsel­leen vaa­ral­li­sia ovat sel­lai­set ääri­mus­li­mit tai muut kiih­koi­li­jat, joil­la ei ole mitään koke­mus­ta kan­san­val­las­ta ja sii­hen kuu­lu­vas­ta kes­kus­te­lus­ta eikä mitään myön­teis­tä koke­mus­ta meis­tä. Saa­tam­me ehkä kuvi­tel­la, että pys­tym­me sul­ke­maan ”ne kaik­ki” jon­ne­kin rajo­jem­me taak­se. Minä taas en usko siihen”

  Etkö usko, että mus­li­meil­la on ole­mas­sa omia arvo­ja ja mie­li­pi­tei­tä? Ei mei­dän yhteis­kun­ta ole mikään objek­tii­vi­ses­ti paras, jon­ka mus­li­mit heti omak­sui­si­vat kun­han vaan altis­tui­si­vat län­si­mai­sel­le demokratialle.
  Mitä muu­ten tar­koi­tat ihmi­se­nä koh­te­lua? Oli­si­ko se sopi­vaa, että kuka tahan­sa sai­si tul­la Suo­meen ja yrit­tää elät­tää itsen­sä par­haan­sa mukaan ilman tulonsiirtoja?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 189. Art­tu­ri, poli­tiik­ka on aina hyvää tai huo­noa suh­tees­sa johon­kin toi­seen poli­tiik­kaan. Olen­nais­ta on se, että jos sanom­me että “maa­han­muut­to on vahin­gol­lis­ta”, mei­dän täy­tyy ver­ra­ta nykyis­tä poli­tiik­kaa johon­kin vaihtoehtoon.

  Jos haluam­me paran­taa poli­tiik­kaa, niin paran­nuk­sia voi olla mon­ta ja moni asia vai­kut­taa moneen muu­hun. Esi­mer­kik­si joi­den kan­nus­tin­vai­ku­tus­ten vuok­si voi olla, että maa­han­muut­toa kan­nat­taa vähen­tää, jos sosi­aa­li­tur­vaa ei lei­ka­ta ja toi­saal­ta maa­han­muut­toa saat­taa kan­na­ta lisä­tä jos teem­me toi­saal­la jotain muu­ta. Lisäk­si maa­han­muu­ton selek­tii­vi­syy­den kri­tee­re­jä voi­daan muut­taa monel­la­kin taval­la. Näil­lä kysy­myk­sil­lä on niin mon­ta ulot­tu­vuut­ta, että kysy­mys sii­tä onko “maa­han­muut­to hyväk­si” on mie­li­puo­li­nen ilman tarkennoksia. 

  Maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den argu­men­tit voi­si­vat perus­tua esi­mer­kik­si sii­hen, että heil­lä oli­si jokin vaih­toeh­to tai jouk­ko vaih­toeh­to­ja, jot­ka hei­dän ana­lyy­sin­sä perus­teel­la oli­si­vat parem­pia nykyi­sel­le. Näin ei kui­ten­kaan ole. Heil­lä ei ole mitään ver­tai­lu­koh­taa, vaan jouk­ko eri­lai­sia vih­jauk­sia sii­tä, että jokin on pahas­ti pie­les­sä ja että joku tekee nyt jotain tosi typerää. 

  Kuten jo aiem­min kir­joi­tin, osa niis­tä epä­koh­dis­ta, joi­ta he esit­te­le­vät, ovat toki epä­koh­tia, esi­mer­kik­si se, ettei jois­tain asiois­ta sai­si puhua tai se että leh­dis­tös­sä käy­te­tään type­rää koo­di­kiel­tä ettei vaan lou­kat­tai­si ketään. Osa jutuis­ta taas on puh­das­ta pelot­te­lua ja popu­lis­mia vaik­ka sinän­sä sisäl­täi­si­kin fak­to­ja — kuten nyt nämä raiskausjutut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 190. Kom­si on kyl­lä kuin käve­le­vä Per­su­jen vaalimainos.

  Tut­ta­va­ni eivät miten­kään käsi­tä miten ennen sys­te­maat­ti­ses­ti Vasem­mis­to­liit­toa ja Vih­rei­tä kan­nat­ta­nut voi yhtäk­kiä vaih­taa ihan poli­tii­kan toi­seen ääri­pää­hän, mut­ta kun yhdel­tä suun­nal­ta tulee Hal­la-ahon hyvin arti­ku­loi­tu­ja ja älyl­li­ses­ti rehel­li­siä argu­ment­te­ja ja toi­sel­ta kuu­lee juu­ri tuol­lais­ta äly­va­paa­ta vouh­kaa­mis­ta, niin onko se mikään ihme?

  Tse­miä Osmol­le, Kas­vil­le ja niil­le paril­le muul­le rea­lis­til­le, on var­mas­ti rasit­ta­vaa jakaa puo­lue noi­den kans­sa. Sää­li ettei tei­tä voi äänes­tää kun olet­te noin huo­nos­sa seurassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 191. Rin­nas­tus Osmon tehy-kan­nan­ot­toi­hin näyt­tää levin­neen ympä­ri inter­net­tiä. Mie­les­tä­ni ver­tauk­sen levit­tä­jät eivät kui­ten­kaan ole täy­sin rehel­li­siä. Osmo ei mai­nin­nut ketään yksi­löi­den nimel­tä, ja täs­sä on aina­kin minun moraa­li­kä­si­tyk­sel­le­ni sel­keä etu Osmon hyväksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 192. Az,

  Toi­saal­ta Osmon “toi­ve” koh­dis­tui pahis­ten omai­siin, jot­ka ovat toden­nä­köi­ses­ti täy­sin syyt­tö­miä tilan­tee­seen. Hal­la-aho puo­les­taan oli sitä miel­tä, että kär­si­kööt ne, jot­ka asiain­ti­las­ta ovat vastuussa. 

  Tot­ta kai vih­rei­den äänes­tä­jien mukaan vetä­mi­nen on vähin­tään­kin kau­kaa haet­tua, mut­ta peri­aa­te oli kui­ten­kin se, että mak­sa­koon ne jot­ka vas­tuus­sa ovat. Tie­tys­ti Osmo­kin tar­koit­ti, että kär­si­mys­tä tulee omai­sen kuo­le­mas­ta lähei­sel­le, joten sii­nä­kin koh­de oli kier­täen toimija. 

  Yhtä kaik­ki minä olen sitä miel­tä, että maa­il­mas­ta tulee ihan taa­tus­ti pahem­pi paik­ka, jos tun­tei­den ilmai­su kiel­le­tään lail­la. Kyl­lä ihmi­nen saa tun­tea mitä tun­tee ja jopa sanoa sen. 

  Eli olen yhtä lail­la Osmon ja Hal­la-ahon kuin jokai­sen ihmi­sen ilmai­su­va­pau­den kan­nal­la. Puo­lus­tan täs­sä asias­sa kum­paa­kin mies­tä ja sen ruo­ti­mi­nen kum­pi sanoi pahem­min on aivan tur­haa. Kum­pi­kaan tus­kin sen enem­pää tap­pai­si kuin raiskaisikaan. 

  Olem­me menos­sa koh­ti outo­ja aiko­ja, kun oikeu­des­sa pui­daan täl­lai­sia asioita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 193. az: Voi­daan var­maan kui­ten­kin olla yhtä miel­tä sii­tä, että Hal­la-ahon sinän­sä maut­to­mia pur­kauk­sia ei takuul­la oli­si ryh­dyt­ty ran­ko­maan ja jo enna­kol­ta tuo­mit­se­maan, mikä­li hänen muut mie­li­pi­teen­sä oli­si­vat ylei­ses­ti hyväk­sy­tym­mäl­lä lin­jal­la. Esi­merk­ki­nä tuo Soi­nin­vaa­ran pur­kaus jota ei tätä ennen juu­ri­kaan notee­rat­tu. Tämä on yksi syy, mik­si ajo­jah­ti on mie­les­tä­ni aika hys­tee­ri­sel­lä pohjalla.

  Jos läh­de­tään sai­var­te­le­maan, Soi­nin­vaa­ran teks­tis­sä toi­vo­taan kuo­le­maa syyt­tö­mil­le (omai­sil­le) kun taas Hal­la-ahon teks­tis­sä rais­kaus­ta myö­tä­vai­kut­ta­jil­le. Mie­les­tä­ni edel­li­sen seu­rauk­set ovat sel­keäs­ti pahempia. 

  Mut­ta lope­te­taan sai­var­te­lu. Kum­man­kin pur­kauk­set ovat tyy­li­la­jis­sa, jota en itse käyt­täi­si. Haluai­sin kui­ten­kin antaa polii­ti­koil­le­kin (ja eten­kin ei-polii­ti­koil­le; H‑a ei tain­nut kir­joit­ta­mi­sen aikaan olla vie­lä poli­tii­kas­sa muka­na) oikeu­den olla ihmi­siä, teh­dä vir­hei­tä, ja jos­kus myös pur­kaa suuttumustaan. 

  Minus­ta on kaik­kien etu, että Inter­ne­tin kaut­ta on mah­dol­lis­ta saa­da edes jois­ta­kin polii­ti­kois­ta tark­kaan las­kel­moi­tua ja slii­pat­tua jul­ki­suus­ku­vaa (cf. SDP ja Kokoo­mus) rea­lis­ti­sem­pi kuva. Itse aina­kin äänes­tän mie­luum­min avoi­mes­ti ajat­te­lus­taan ker­to­vaa ja omiin näkö­kan­toi­hin­sa usko­vaa ihmis­tä kuin tyh­jien fraa­sien ja poliit­ti­sen kor­rek­tiu­den taak­se pii­loon juok­se­vaa poliit­tis­ta broileria.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 194. Täy­tyy myös muis­taa, että mamu-jen­gien har­joit­ta­ma kou­lu­kiusaa­mi­nen ja mamu-jen­gien har­joit­ta­ma häi­ri­köin­ti esim. ase­mil­la on täyt­tä tot­ta ja sii­tä on pak­ko voi­da puhua lei­maan­tu­nat­ta rasistiksi. 

  Ihan yhtä tot­ta on tie­ten­kin se, että monet mamut ovat älyk­käi­tä ja yhteis­kun­nan hyö­dyll­li­siä jäse­niä (esim. oli­sin ylpeä jos soma­lia­lai­sel­le Ayaan Hir­si Alil­le myön­net­täi­siin Suo­men kan­sa­lai­suus). Meil­lä on töis­sä kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia jois­ta ei sai­si kes­kus­tel­la samas­sa lausees­sa noi­den häi­rik­kö­jen­gien kanssa. 

  Minä haluan Suo­meen vali­koi­vem­paa maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa. Aso­si­aa­lis­ta aines­ta ei tar­vi­ta tän­ne ja — mikä ikä­vin­tä — koen tah­to­mat­ta­ni­kin, että ne jot­ka “rajat auki” (tai sii­hen rin­nas­tet­ta­vaa) ‑poli­tiik­kaa kan­nat­ta­vat, toi­mi­vat Suo­men kan­nal­ta itsetuhoisesti. 

  Ja pakol­li­nen lop­pu­ka­neet­ti, voi­si olla ihan har­kin­nan arvois­ta kar­kot­taa myös ne suo­ma­lai­set rais­kaa­jat vaik­ka sin­ne Moga­dis­huun. En myös­kään hyväk­sy sitä, että täs­sä on puhut­tu vain rais­kaa­vis­ta mie­his­tä. Myös nai­set har­joit­ta­vat sek­su­aa­lis­ta väki­val­taa ja todel­la sai­rai­ta pelejä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 195. -Nykyi­sen EU:n ulko­puo­lel­ta, suu­rel­ta osin Afri­kas­ta, tulee suuri(n) osa tuo­ta pulaa lie­vit­tä­vis­tä maa­han­muut­ta­jis­ta. Ilman afrik­ka­lai­sia immi­grant­te­ja Espan­ja, ei nyt pysäh­tyi­si, mut­ta oli­si ongel­mis­sa. Eli edel­leen samaa mieltä.”

  Oli­si ongel­mis­sa? Okei, olet oikeas­sa — siis jos pai­kal­li­set suur­ti­lal­li­set jou­tui­si­vat kas­vat­ta­maan tomaat­tin­sa ilman puo­li­lail­lis­ta riis­to­työ­voi­maa joka sato­kau­den pää­tyt­tyä jää val­tion sosi­aa­li­sek­to­rin kon­tol­le tai myy­mään piraat­ti-Vuit­to­ne­ja. Se oli­si takuul­la näil­le raha­rös­seil­le ongel­ma kun sete­li­tu­kot ohe­ni­si­vat niin että p****llekin taipuisi.
  Jos ihan puhu­taan asi­aa, minus­ta ongel­ma pii­lee lyhyen aika­vä­lin voi­ton tavoit­te­lus­sa ja ongel­mien sysää­mi­ses­tä kas­vot­to­man Val­tion nis­kaan. Jot­kut hake­vat voit­toa pank­ki­ti­lil­leen, jot­kut oma­tun­nol­leen tai moraa­li­nar­sis­mil­leen. Ennus­ti­ko­han Kipling jotain täl­lais­ta sii­nä runos­saan val­koi­sen mie­hen taakasta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 196. Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus DNA-näyt­teen otta­mi­ses­ta kai­kil­ta Suo­meen muut­ta­vil­ta ulko­maa­lai­sil­ta mie­hil­tä on hyvä. Näyt­teen anta­mi­nen on help­poa, eikä sii­nä pitäi­si olla mitään ongel­maa niil­le mie­hil­le, jot­ka eivät ole tulos­sa rais­kaa­maan. Moni etni­ses­ti suo­ma­lai­nen val­ko­naa­ma­mies­kin oli­si val­mis näyt­teen anta­maan, ihan vapaa­eh­toi­ses­ti. Tätä poli­tiik­kaa nou­dat­taen parin vuo­den takai­nen Oulun jouk­ko­rais­kaus­kin oli­si sel­vin­nyt aikaa sitten.

  Rikok­sis­ta tuo­mi­tut maa­han­muut­ta­jat pitäi­si myös aina palaut­taa läh­tö­mai­hin­sa riip­pu­mat­ta näi­den mai­den poliit­ti­ses­ta tilan­tees­ta. Myös suo­ma­lai­set rais­ka­rit voi­si toi­mit­taa vaik­ka­pa Soma­li­aan kär­si­mään ran­gais­tus­taan. Soma­lian klaa­neil­le voi­si mak­saa suo­ma­lais­van­kien hoidosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 197. NUMEROILLA VALEHTELEMISESTA

  Nimi­merk­ki Tie­de­mies, esit­ti, että nume­rot ovat mitä ovat ja että mui­den­kin kuin rasis­tien pitäi­si käy­dä niis­tä kes­kus­te­lua. Ihan var­tee­no­tet­ta­va idea, mut­ta luke­mat­to­mia täl­lai­sia “kes­kus­te­lui­ta” (samat hen­ki­löt esit­tä­vät samat val­heel­li­set väit­tä­mät ker­ta toi­sen­sa jäl­keen, vaik­ka kuin­ka oikoi­si) HS:n kes­kus­te­lu­pals­tal­la käy­nee­nä voin ker­toa, että nimi­merk­ki hak­sah­ti itse rasis­ti­sen luvuil­la valeh­te­lun lankaan.

  Kat­so­taan­pa mil­lais­ta peliä pelataan:
  1. “Tur­ku­lai­ne”: “Soma­lian kan­sa­lais­ten vii­me vuon­na (2007) teke­mät rikok­set. Muka­na tie­tys­ti vain sel­vin­neet rikok­set, muu­ten­han kan­sa­lai­suut­ta ei voi pää­tel­lä. (…) Omai­suus­ri­kok­sis­sa on muka­na koko jouk­ko ryös­tö­jä, jot­ka ovat usein ihmi­seen koh­dis­tu­via ja trau­ma­ti­soi­via rikoksia.

  Omai­suus­ri­kok­set 563″

  Stat­Fin-pal­ve­lin­ta­han täs­sä on käy­tet­ty eikä sii­nä voi raja­ta soma­lia­lai­sia eikä mui­ta­kaan kan­sa­lai­suuk­sia vain sel­vi­tet­tyi­hin rikok­siin eli kysees­sä ovat Soma­lian kan­sa­lai­siin koh­dis­tu­neet epäilyt. 

  Syy sii­hen mik­si “Tur­ku­lai­ne” ei mai­nin­nut ryös­tö­jen luku­mää­rää on ilmei­nen. Nii­tä oli vain 38, jois­ta tör­kei­tä 5. Nämä luvut eivät ker­ro teh­ty­jen rikos­ten eivät­kä rikol­lis­ten mää­rää vaan epäi­ly­jen mää­rän. Kysei­sen mää­rän voi­vat saa­da aikaan kol­me hen­ki­löä, jot­ka teke­vät 11 ryös­töä ja kak­si tör­ke­ää ryös­töä, jois­ta toi­seen osal­lis­tuu heis­tä vain kak­si. Ryös­tö­ri­kok­sia­han nime­no­maan teh­tail­laan porukassa.

  2. “(…)K A I K K I R I K O K S E T 1459”
  Soma­lian kan­sa­lai­sia 4852
  Luku­jen heit­te­ly ilman ver­tai­lua on toki myös tut­tua. Soma­lian kan­sa­lai­set oli­vat suo­mek­si sanoen noin 2,4‑kertaisesti rikok­ses­ta epäil­tyi­nä suo­ma­lai­siin ver­rat­tu­na. Näi­tä luku­ja ei ole vakioi­tu iän, suku­puo­len eikä asuin­pai­kan suh­teen. ( http://www.optula.om.fi/uploads/ewx59q3_2.pdf ) Soma­lia­lais­ten luvuis­ta ei tie­ten­kään voi teh­dä mitään suo­ria joh­to­pää­tök­siä Suo­men kan­sa­lai­suu­den omaa­vien soma­lien rikollisuudesta.

  3. Tääl­lä päh­käil­tiin ovat­ko HS:n kuvios­sa esi­te­tyt rais­kaus­lu­vut Hel­sin­gis­sä 2007 oikei­ta ja pää­dyt­tiin vir­heel­li­ses­ti sii­hen tulok­seen, ettei­vät ole. Stat­Fin-pal­ve­lus­ta nime­no­maan näkee HS:n luku­jen paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den. Stat­Fi­nin tar­joa­mat epäil­ty­jen kan­sa­lai­suu­det anta­vat koko­nais­lu­vuk­si 32 (suo­ma­lai­sia 27) ja HS 34 (ulko­mail­la syn­ty­nei­tä 20). Seli­tys erol­le on simp­pe­li: kah­den epäil­lyn kan­sa­lai­suus on muu kuin Stat­Fi­nis­sä anne­tut 11 vaihtoehtoa.

  Lopuis­sa polii­sin tie­toon tul­leis­sa tapauk­sis­sa ei ole tilas­to­tie­toa epäil­lyn kan­sa­lai­suu­des­ta. Pel­le­pe­lo­ton-las­kel­mat, jois­sa nämä tapauk­set jao­tel­laan tyy­liin “yli puo­let on ulko­maa­lais­pe­räis­ten teke­miä” ovat vail­la perus­tet­ta eli arvai­lua. Iso osa ulko­maa­lais­pe­räi­sis­tä riko­se­päil­lyis­tä muu­ten ei edes asu Suomessa.

  4. “Tur­ku­lai­ne” myös pelaa epä­re­hel­li­ses­ti ter­mil­lä “sel­vi­te­tyt rikok­set”, mikä on rais­kaus­ten koh­dal­la ilmeis­tä. Sel­vi­tet­tyi­hin rikok­siin kuu­lu­vat myös ne, jois­sa polii­si tote­aa, ettei rikos­ta ole tapah­tu­nut, ilmoi­tuk­sen teh­nyt vetää jutun pois tai syyt­tä­jä jät­tää syyt­tä­mät­tä. Otta­mat­ta kan­taa sii­hen onko näis­sä tapauk­sis­sa rikos tapah­tu­nut vai ei, on todet­ta­va, että näi­den tapaus­ten mää­rä on hyvin suu­ri. Kun polii­si sel­vit­tää lähes kak­si kol­mas­osaa rais­kauk­sis­ta, niin tuo­mio tulee vain alle vii­den­nek­ses­sä tapauksista.

  5. Rasis­tit usein väit­tä­vät, että vain eräät maa­han­muut­ta­jat syyl­lis­ty­vät usein Suo­mes­sa jouk­ko­rais­kauk­siin, mikä ei edes pidä paik­kaan­sa, kos­ka usean teki­jän rais­kauk­set tuli­vat ylei­sik­si jo 1960-luvul­la. Kiin­nos­tai­si tie­tää, miten usein esim. soma­lit edes voi­vat syyl­lis­tyä täl­lai­siin, kun vuo­sien 1997–2007 aika­na vain yhte­nä vuon­na soma­lia­lai­siin koh­dis­tu­nei­ta epäi­ly­jä oli Hel­sin­gis­sä 12 kpl. Nel­jä­nä vuo­te­na nii­tä oli 3–5 kpl ja kuu­te­na 0–1 kpl. Yksi kol­men hen­ki­lön suo­rit­ta­ma rais­kaus­han kir­jau­tuu kol­me­na epäilynä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 198. Zarat­hustra taas isla­mia puo­lus­te­le­mas­sa? ateis­ti muis­taak­se­ni väi­tit ole­van­sa. Toi­saal­ta “saa­han vää­rä­us­koi­sel­le valeh­del­la” kuten mus­li­mit ovat useas­ti todenneet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 199. Suo­mel­la on moraa­li­nen vel­vol­li­suus aut­taa hädä­na­lai­sia ihmi­siä ja näin ollen maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ei voi perus­tua ainoas­taan tähän ns. työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon. Sen sijaan Suo­mel­la ei ole moraa­lis­ta vel­vol­li­suut­ta hyväk­syä nai­sia alis­ta­van isla­mi­lai­sen ros­ka­kult­tuu­rin ase­man vah­vis­tu­mis­ta Suomessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 200. Juuso Pel­to­nie­mi taas esit­te­le­mäs­sä sisä­lu­ku- ja argu­men­toin­ti­tai­to­jaan. En tuos­sa kir­joi­tuk­ses­sa­ni mai­nit­se sanal­la­kaan isla­mia. Kaik­ki soma­lit eivät ole mus­li­me­ja, kuten kaik­ki suo­ma­lai­set eivät ole kristittyjä.

  Kuvit­teel­li­siin omi­nai­suuk­siin perus­tu­van ad homi­nem ‑argu­men­toin­nin sijas­ta oli­sit voi­nut osoit­taa jon­kin vir­heen esit­tä­mis­sä­ni faktoissa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 201. Sil­lä uhal­la­kin, että yksi­lön­va­pau­den kan­nat­ta­jat voi­vat nos­taa mete­lin, pitäi­sin nyky­ai­kai­se­na toi­min­ta­mal­li­na sitä että jokai­sen ihmi­sen tun­nis­te­tie­dot lisät­täi­siin rekis­te­riin syn­ty­mä­het­kel­lä. Esim. DNA-näy­te tai edes näy­te, jos­ta myö­hem­min voi­ta­siin DNA-jak­so selvittää.

  Ja kan­na­tan vah­vas­ti Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus­ta maa­han­muut­ta­jien DNA-näyt­tei­den kerää­mi­ses­tä. Ongel­ma lie­neen ideo­lo­gian lisäk­si tosin pal­jon kon­reet­ti­sem­pi­kin; muis­te­len että yhden DNA näyt­teen tut­ki­mi­sen kus­tan­nuk­set oli­si­vat tuntuvat. 

  Nopeal­la net­ti­surf­fauk­sel­la sain isyys­ko­keen (DNA-kar­toi­tus) hin­nak­si 300e (+ 90e lisä­mak­su, mikä­li näy­te ote­taan jos­tain muus­ta soluk­koa sisäl­tä­väs­tä kuin veres­tä tai syl­jes­tä). Joten jokai­sen maa­han­muut­ta­jan rekis­te­röi­mi­nen tuli­si ole­tet­ta­vas­ti mak­sa­maan muu­ta­mia sato­ja euro­ja per henkilö.

  Kan­na­tan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 202. Simo Han­ka­nie­mi kir­joit­ti 21.11.2008 kel­lo 1:50

  Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus DNA-näyt­teen otta­mi­ses­ta kai­kil­ta Suo­meen muut­ta­vil­ta ulko­maa­lai­sil­ta mie­hil­tä on hyvä. Näyt­teen anta­mi­nen on help­poa, eikä sii­nä pitäi­si olla mitään ongel­maa niil­le mie­hil­le, jot­ka eivät ole tulos­sa rais­kaa­maan. Moni etni­ses­ti suo­ma­lai­nen val­ko­naa­ma­mies­kin oli­si val­mis näyt­teen anta­maan, ihan vapaa­eh­toi­ses­ti. Tätä poli­tiik­kaa nou­dat­taen parin vuo­den takai­nen Oulun jouk­ko­rais­kaus­kin oli­si sel­vin­nyt aikaa sitten.”

  Suo­meen muut­ta­vil­ta mie­hil­tä? Mikä­li näyt­tei­tä ale­taan kerää­mään ne ote­taan kai­kil­ta eikä pel­käs­tään miehiltä.
  Suo­meen on pääs­syt pesiin­ty­mään kum­mal­li­nen lähin­nä kes­ki-ikäis­ten nais­ten masi­noi­ma lajit­te­lusys­tee­mi mis­sä kaik­ki kes­ki-ikäi­set ja sitä van­hem­mat mie­het ovat pedo­fii­le­ja, maa­han­muut­ta­ja mie­het raiskaajia. 

  ps. O.S. tai­si kui­ten­kin kir­joit­taa alus­tuk­ses­saan kai­kil­ta otet­ta­vas­ta testistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 203. turk­ka­lo:
  “on ikä­vää, että viat­to­mat ulko­maa­lai­set tule­vat lei­ma­tuik­si poten­ti­aa­li­sik­si raiskaajiksi”

  Tule­vat­ko tosi­aan? Kenen silmissä?

  Hom­ma­fo­ru­min sil­mis­sä. “Mamu­rais­kaa­jat”, “pedo­fii­lit”, “yön timot käy­vät nais­ten kimppuun”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 204. Tie­de­mies:
  Tämä “ulko­maa­lai­set rais­kaa”- idea on ihan ank­ka. Kat­so­kaa nii­tä @$%&-tilastoja. Ihan sil­lain niin­kuin oikeasti. 

  Hel­sin­gis­sä, jos­ta Hal­lis on niin kau­hean huo­lis­saan, tapah­tuu neli­sen­kym­men­tä rais­kaus­ta vuo­des­sa. Näis­tä noin puo­let on ulko­maa­lais­ten teke­miä. Luku on suu­ri ja ulko­maa­lai­set teke­vät väes­tö­mää­rään suh­teu­tet­tu­na näi­den tilas­to­jen valos­sa monin­ker­tai­ses­ti enem­män rais­kauk­sia kuin Suomalaiset.

  Mut­ta kat­so­kaa nii­tä luku­ja: n. 20 rais­kaus­ta vuo­des­sa. Jos ote­taan huo­mioon se, että yksit­täi­nen sar­ja­rais­kaa­ja las­ke­taan tilas­tois­sa useam­paan ker­taan, niin kak­si (2) mies­tä, jot­ka teke­vät kum­pi­kin vii­si (5) rais­kaus­ta, riit­tää aiheut­ta­maan koko tämän tilas­tol­li­sen anomalian.

  Tot­ta­kai jokai­nen rikos on “lii­kaa”, mut­ta ulko­maa­lai­sia on Hel­sin­gis­sä noin 50000. Vähän suh­teel­li­suu­den­ta­jua toi­voi­sin peliin.

  Pala­taan­pa men­nei­syy­teen. Hesa­rin mukaan rais­kauk­sa sat­tui Hel­sin­gis­sä v2008 perä­ti 326. Ei tai­da kriit­ti­syys sopia samaan lausee­seen suh­teel­li­suu­den­ta­jun kanssa.
  Olim­me­ko sit­ten­kään väärässä?

  http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002895699.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.