Halla-aho ja vihreitä äänestäneiden raiskaaminen

Jeja-Pekka Roos pyysi täl­lä blogilla min­ua mukaan tutk­in­tapyyn­töön tohtori Hal­la-ahoa vas­taan. En pitänyt sitä aiheel­lise­na, enkä pidä aiheel­lise­na myöskään sitä, jos Vihreät naiset tekevät rikosil­moituk­sen hänen kir­joituk­ses­taan vuodelta 2006, joka kuu­lui näin:

Raiskauk­set tule­vat joka tapauk­ses­sa lisään­tymään. Kos­ka näin ollen yhä use­ampi nainen tulee joka tapauk­ses­sa raiskatuk­si, toivon har­taasti, että uhrin­sa sat­tuman­varais­es­ti val­it­se­vien saal­is­ta­jien kyn­si­in jäi­sivät oikeat naisih­miset. Viher­vasem­mis­to­laiset maail­man­paran­ta­jat ja hei­dän äänestäjän­sä. Mielu­um­minhe kuin joku muu. Hei­hin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikult­tuuri osuu omaan nilkkaan.”

Vaik­ka en kan­na­ta rikosil­moi­tus­ta, pidän hyvänä, että tämä kir­joi­tus saa julk­isu­ut­ta, kos­ka äänestäjien on hyvä tietää, miten poli­itikot ajat­tel­e­vat. Tässä suh­teessa Vihrei­den nais­ten tavoite on jo toteutunut.

Hal­la-aho selit­tää oma­l­la blogillaan tätä niin, että hän ei yllytä ketään raiskaa­maan eikä pidä raiskauk­sia toiv­ot­ta­vana, mut­ta ehdol­la, että raiskausten määrä on kiin­teä, olisi oikeu­den­mukaisem­paa, että ne kahdis­tu­isi­vat niihin, jot­ka ovat raiskauk­set aiheut­ta­neet äänestämäl­lä vihreitä.

Ote­taan­pas ensin osa sitaatista uud­estaan: “Hei­hin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikult­tuuri osuu omaan nilkkaan.” Tämä ei ole minus­ta sopu­soin­nus­sa Hal­la-ahon seli­tyk­sen kanssa.

On san­ot­tu, että tämä tek­sti on ollut tiedos­sa jo kauan, ja sik­si toimi­in ryhtymi­nen nyt ei ole perustel­tua. Samal­la logi­ikalla Timo Soi­ni ja perus­suo­ma­laiset ovat vas­tu­us­sa tästäkin hen­gen­tuot­teesta, kos­ka ovat otta­neet Hal­la-ahon ehdokkaak­si tietoisi­na hänen kirjoituksistaan.

Hal­la-ahon logi­ik­ka menee siis niin, että

1) Jos äänestää vihre­itä, on syylli­nen siihen, että Suomeen tulee ulkomaalaisia;

2) Ulko­maalaiset ovat raiskaa­jia, tai ainakin mon­et heistä ovat;

3) Kos­ka ulko­maalaiset joka tapauk­ses­sa syyl­listyvät raiskauk­si­in, hei­dän pitäisi vali­ta uhreik­seen vihrei­den äänestäjiä.

Alku­peräisessä tek­stis­sä oikeu­den­mukaisim­pana kohteena raiskauk­selle oli mainit­tu kansane­dus­ta­ja Rosa Mer­iläi­nen, mut­ta tämän kohdan Hal­la-aho siivosi pois. Kansane­dus­ta­jan val­it­sem­i­nen kohteek­si hänen virka­toimien­sa takia on oma­l­la taval­laan ongel­malli­nen asia.

Muut­toli­ike, sekä maan sisäi­nen että eri­tyis­es­ti maas­ta toiseen tapah­tu­va tuot­taa sosi­aal­ista juuret­to­muut­ta. Poh­jan­maan alun­perin ruotsinkieli­sis­sä ran­nikkokaupungeis­sa muual­ta tul­lut suomenkieli­nen väestö syyl­listyy huo­mat­tavasti use­am­min rikok­si­in kuin ruotsinkieli­nen kan­taväestö. Ja muis­tat­te­han vielä 1970-luvul­ta otsikot ruot­salaisle­hdis­sä: “En finne igen!”

Maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa on rikok­si­in syyl­listyviä enem­män kuin muis­sa ja joukos­sa on myös raiskaa­jia. Tämä on ongel­ma, jos­ta keskustelua ei pidä jät­tää hal­la-aho­lais­ten yksinoikeudeksi.

On kahdel­la taval­la ikävä asia, että maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa on raiskauk­si­in syyllistyviä:

1) on ikävää, että jotkut joutu­vat raiskatuiksi

2) on ikävää, että viat­tomat ulko­maalaiset tule­vat leima­tuik­si poten­ti­aal­isik­si raiskaajiksi.

Olisi hyvä saa­da raiskaa­jat kiin­ni ja olisi hyvä, että nämä tietäi­sivät, että tule­vat aina jäämään kiin­ni. Eri­tyis­es­ti syyl­lis­ten kiin­ni­jäämistä on syytä toivoa niiden ulko­maalaisen näköis­ten, jot­ka eivät ole ajatelleet ketään raiska­ta ja joutu­vat nyt syyt­tään leimatuiksi.

Niin­pä teen ehdo­tuk­sen, jos­ta tiedän, etteivät kaik­ki pidä.

Lop­pu­un viedys­tä raiskauk­ses­ta jää geeni­jäl­ki, jos­ta tek­i­jä selviää vuoren­var­masti. Ehdotan, että kaik­il­ta maa­han­muut­ta­jil­ta ote­taan geen­itesti. Tämä loukkaa hei­dän ihmisoikeuk­si­aan, ja sitä voi pitää rasis­tise­na, kos­ka kan­taväestöltä ei samaa rek­ister­iä ote­ta, mut­ta vas­taavasti nyt syyt­tömänä leimatut pää­sevät tästä leimas­taan. Jos olisin itse maa­han­muut­ta­ja, kat­soisin tämän paran­ta­van tilannettani.

Raiskaa­jat jäi­sivät aina kiin­ni — siis jos ovat ulko­maalaisia — ja sik­si ulko­maalais­ten tekemät raiskauk­set lop­puisi­vat ja hal­la-aho­laisil­ta menisi hei­dän tun­teisi­in vetoavin argumenttinsa.

(Jos geen­itesti otet­taisi­in myös kaik­il­ta syn­type­r­äisiltä suo­ma­laisil­ta, raiskauk­set selviäi­sivät aina.)

223 vastausta artikkeliin “Halla-aho ja vihreitä äänestäneiden raiskaaminen”

 1. Äkkiseltään kan­natan:

  Onko tärkeäm­pää suo­jel­la raiskauk­seen syyl­listyvän maa­han­muut­ta­jan tasa-arvoa koti­maisi­in raiskaa­jin näh­den kuin raiskauk­sen uhrin ja aiheet­tomasti ihon­värin perus­teel­la raiskauk­ses­ta epäil­lyn tai syyte­tyn turvaa?

  Lisäisin geen­itestin otet­tavak­si myös kan­taväestön raiskauk­ses­ta epäil­ly­ille ja siitä tuomituille.

 2. Geen­itestit eivät paljon auta, kun 90 pros­ent­tia raiskauk­sista on sana sanaa vas­taan ‑tyyp­pisiä.

  Yhdyn­tä on tapah­tunut ja kumpikaan osa­puoli ei sitä kiistä. Erim­ielisyyt­tä on vain samanmielisyydestä.

 3. Min­ua on ihme­tyt­tänyt mis­tä ihmeestä Hal­la-aho haastet­taisi­in oikeu­teen? Pahoista puheista? Käsit­tääk­seni “viher­vasem­mis­to­laiset maail­man­paran­ta­jat ja hei­dän äänestäjän­sä” ei ole sel­l­ainen kansan­ryh­mä jota vas­taan voisi kiihot­taa. Kir­joituk­ses­sa oli mainit­tu muu­ta­ma poli­itikko, mut­ta se oikeusju­tul­la uhkail­lut naisjär­jestö voi tuskin nos­taa jut­tua hei­dän puolestaan.

 4. “on ikävää, että viat­tomat ulko­maalaiset tule­vat leima­tuik­si poten­ti­aal­isik­si raiskaajiksi”

  Tule­vatko tosi­aan? Kenen silmissä?

 5. Aika rohkea mielipi­de noin vihrei­den piiristä, jos­sa esim. bio­metrisiä passe­ja + DNA:n / sor­men­jälkien käyt­tö siinä yhtey­dessä on aika lail­la vastustettu.

  Geen­itestin ottamis­es­ta olen samaa mieltä.

  Sit­ten pitäisi vielä estää tois­tu­vasti raiskauk­si­in syyl­listynei­den teot …

 6. Käsit­tääk­seni Rosa Mer­iläi­nen oli mainit­tu vieraskir­jas­sa ei niinkään alku­peräisessä tekstissä.

  Mut­ta olen iloinen että oikeatkin poli­itikot alka­vat pikku hil­jaa puhua tästä asi­as­ta ja siitä on kyl­lä kiitet­tävä Hal­la-ahoa. Vielä kun saisi eri puolueil­ta tietää vas­tauk­sia eri­laisi­in kysymyk­si­in kuten vaik­ka seuraaviin:

  Mikä mei­dän maa­han­muut­topoli­ti­ikas­sa on niin eri­laista että saman­laisia ghet­to­ja ei syn­ny Suomeen kuten muis­sa mais­sa esimerkik­si vaik­ka Ruotsin Rosengård.

  Mik­si maa­han­muut­ta­jia tarvi­taan lisää vaik­ka hei­dän työt­tömyys pros­ent­tin­sa ovat nyt jo hur­jan paljon korkeam­mat kuin kan­taväestöl­lä? Eikö hei­dän pitäisi olla työl­lis­tet­tyjä jos työvoima pula on se yleisin syy mikä ker­ro­taan kun perustel­laan mik­si maa­han­muut­toa pitää lisätä?

  Mik­si muut pohjo­is­maat näyt­tävät toimi­van päin vas­toin kuin Suo­mi ja tiuken­ta­vat maa­han­muut­to poli­ti­ikkaansa? Mitä se ker­too meille?

  Tun­nus­tan että olen lukenut Hal­la-ahon blokia paljon ja että se on vaikut­tanut paljon ja herät­tänyt kysymyk­siä. Min­ua ärsyt­tää se että kukaan ei halua antaa vas­tauk­sia vaik­ka min­un kuitenkin pitäisi äänestää uskol­lis­es­ti “oikea­ta” puoluetta.

  Lopuk­si kan­natan kyl­lä ehdo­tus­ta geeni-pankista juuri jo sen takia että raiskauk­set saataisi­in selvitet­tyä paljon parem­min, mikä kyl­lä pitäisi kohdis­tua kaikki­in eikä vain maahanmuuttajiin.

 7. Jos ale­taan otta­maan kat­tavasti geen­iteste­jä, niin samal­la­han voitaisi­in pal­jas­taa raiskaa­jien lisäksi 

  1- perin­nöl­lisiä taute­ja sairastavat
  2- ei-biol­o­giset lapset

 8. Tuol­lainen geen­itesti voitaisi­in ottaa main­iosti aivan kaik­il­ta ihmisiltä, rek­isterin käyt­tö vain rajat­taisi­in varsi­naisi­in rikok­si­in eikä miten sen nyt sanois­in, rikok­si­in joiden perus­teel­la media voi erot­taa min­is­terin. Niiden tutkim­seen riit­täisi edel­lenkin vastapuolen tek­star­it ja nais­ten yleinen mielipi­de ym. “näyt­tö”.

 9. Mik­si maa­han­muut­ta­jia tarvi­taan lisää vaik­ka hei­dän työt­tömyys pros­ent­tin­sa ovat nyt jo hur­jan paljon korkeam­mat kuin kan­taväestöl­lä? Eikö hei­dän pitäisi olla työl­lis­tet­tyjä jos työvoima pula on se yleisin syy mikä ker­ro­taan kun perustel­laan mik­si maa­han­muut­toa pitää lisätä?

  On häm­men­tävää, että näin help­poa kysymys­tä ihme­tel­lään “asiantun­te­vis­sa” piireis­sä. Jot­ta teikäläisil­lä säi­ly­isi jän­ni­tys elämässä, en ker­ro vas­taus­ta mut­ta annan vih­jeen: Kun ihmettelette mik­si tarvi­taan maa­han­muu­ta­jia ja työl­listyvätkö he, tutus­tukaa Ruotsin his­to­ri­aan 1960–70-luvulla. Arvatakaa, olisiko Ruot­si vauras­tunut sel­l­aista vauh­tia ilman suo­ma­laisia tai mikä oli suo­ma­lais­ten työttömyysprosentti. 

  Mik­si muut pohjo­is­maat näyt­tävät toimi­van päin vas­toin kuin Suo­mi ja tiuken­ta­vat maa­han­muut­to poli­ti­ikkaansa? Mitä se ker­too meille?

  Muis­sa Pohjo­is­mais­sa työvoima­pu­la iskee hiukan myöhem­min (kuten muual­lakin Län­si-Euroopas­sa) ja hiukan lievem­pänä. Tämä on onnen­potku suo­ma­laisille, kun­han ehditään poimia parhaat päältä ennen kuin muut ehtivät. ’

  No joo, toivea­jat­telu­a­han toi kai on; aika har­va “parhaista” tyy­tyy Suomeen, jos ei sit­ten kek­sitä jotain todel­la raflaavaa, kun­non vero­helpo­tuk­set vaik­ka ja ilmainen loma­mat­ka koti­in ker­ran vuodessa. Noh, ehkei ne sit­tenkään tänne tulisi.

 10. Logi­ikas­sasi on virhe: Hal­la-aho ei sano, että maa­han­muut­ta­jien pitäisi raiska­ta. Hal­la-ahon omin sanoin: “Esitän tek­stis­sä toiveen koskien asi­aa, johon min­ul­la ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia vaikut­taa. On selvää, että mikään laki ei estä min­ua toivo­mas­ta vaik­ka ydin­so­taa, kun­han en ryhdy sel­l­aisen syt­tymistä edis­tämään tai yllytä ketään muu­ta edis­tämään sitä.”

 11. Tämä “ulko­maalaiset raiskaa”- idea on ihan ank­ka. Kat­sokaa niitä @$%&-tilastoja. Ihan sil­lain niinkuin oikeasti. 

  Helsingis­sä, jos­ta Hal­lis on niin kauhean huolis­saan, tapah­tuu nelisenkym­men­tä raiskaus­ta vuodessa. Näistä noin puo­let on ulko­maalais­ten tekemiä. Luku on suuri ja ulko­maalaiset tekevät väestömäärään suh­teutet­tuna näi­den tilas­to­jen val­os­sa moninker­tais­es­ti enem­män raiskauk­sia kuin Suomalaiset.

  Mut­ta kat­sokaa niitä luku­ja: n. 20 raiskaus­ta vuodessa. Jos ote­taan huomioon se, että yksit­täi­nen sar­jaraiskaa­ja las­ke­taan tilas­tois­sa use­am­paan ker­taan, niin kak­si (2) miestä, jot­ka tekevät kumpikin viisi (5) raiskaus­ta, riit­tää aiheut­ta­maan koko tämän tilas­tol­lisen anomalian.

  Tot­takai jokainen rikos on “liikaa”, mut­ta ulko­maalaisia on Helsingis­sä noin 50000. Vähän suh­teel­lisu­u­den­ta­jua toivoisin peliin.

 12. Samaa mieltä Eli­nan kanssa. Kai tuo ns. puskaraiskausten selvit­tämistä helpot­taisi, mut­ta niitä sat­tuu kai aika vähän? Se ihmisoikeuk­sien loukkaami­nen on aika kohtu­u­ton hin­ta siitä. No en kyl­lä yhtään epäile etteikö tälle geenirek­ister­ille ja sen paljon Oden ehdot­ta­maa laa­jem­mallekin käytölle löy­ty­isi kan­na­tus­ta. Vähän täl­laista osasin odot­taakin kun net­tisen­su­urillekin saati­in avat­tua ovet sek­sirikol­lisu­udel­la rat­sas­taen, mut­ta odotin sitä enem­män joltain demaritädiltä.

 13. Kiitän Tiedemiestä suh­teel­lisu­u­den­ta­jun tuomis­es­ta tähän keskusteluun. 

  Min­un point­ti­ni ei ollut, että itse raiskau­songel­ma olisi sen suurem­pi kuin vaikka­pa ulkop­uolisille aiheut­va ris­ki päin punaista val­oa ajav­ista autoil­i­joista, vaan että sen tuo­ma pelko on merkit­tävä asia; vähän samal­la taval­la, kun Pohjois-Kar­jalas­sa ei uskalleta lähet­tää lap­sia koulu­un, jos pitäjässä on nähty susi, vaik­ka tilas­to­jen val­os­sa olisi paljon perustel­lumpaa pitää lapset kotona, jos on nähty vapaana liikku­va auto. 

  Ongel­ma on pelos­sa ja pelosta johtu­vas­sa syrjinnässä. 

  Eli­na on oike­as­sa, että raiskaustapauk­sista val­taosa on sel­l­aisia, että tek­i­jä on tiedos­sa, mut­ta yhdyn­nän vapaae­htoisu­ud­es­ta ei olla ihan samaa mieltä. Minä tarkoitin näitä nais­ten pelkäämiä puskaraiskauk­sia, joi­ta ei ole vuodessa mon­ta, mut­ta jot­ka luo­vat pelon ilmapi­ir­iä ja jot­ka toimi­vat rasistien emo­tion­aalise­na propaganda-alustana.

 14. Soin­in­vaaran har­joit­ta­ma toim­inta — siis loogi­nen ajat­telu — on aina ilah­dut­ta­va kirkkau­den saari kaiken tun­nepo­h­jaisen vaah­toamisen keskel­lä, vaikkei hänen kanssaan samaa mieltä aina olisikaan.

  Geenirek­isterikysymys on mie­lenki­in­toinen. Mitkä oli­si­vat hyödyt ja hai­tat, jos sel­l­ainen perustet­taisi­in ja siihen sisäl­lytet­täisi­in vaikka­pa kaik­ki suo­ma­laiset? Toki aja­tus tuo mieleen dystopisia näkyjä per­imän vaiku­tuk­ses­ta työn­haku­un ynnä muuhun vas­taavaan (asi­aa käsitel­lään mm. eloku­vas­sa Gat­ta­ca), mut­ta toisaal­ta väki­val­ta- ja sek­suaalirikol­liset jäi­sivät kiin­ni nopeasti, mikä säästäisi mon­ta ihmistä kärsimyksiltä.

  Kysymys kuu­luukin: Jos geenirek­isteri olisi mah­dol­lista toteut­taa niin, että väärinkäytök­set tehtäisi­in mah­dot­tomak­si, olisiko sitä järkevää vas­tus­taa vain tunnepohjalta?

  Toinen kysymys kuu­luu: Eikö geenirek­ister­iä olisi todel­lakaan mah­dol­lista toteut­taa niin, että väärinkäytök­set tehtäisi­in mah­dot­tomak­si? Jo nyt on peri­aat­teessa mah­dol­lista kerätä ihmis­es­tä mon­en­laista infor­maa­tio­ta esimerkik­si net­tikäyt­täy­tymisen ja kulu­tuskäyt­täy­tymisen perus­teel­la. Olisiko geeniper­imässä mitään sen erikoisem­paa salat­tavaa kuin ihmisen tietoi­sis­sa valin­nois­sa? Jos vain­o­harhaisek­si ryhdytään, meistä on jo nyt mah­dol­lista kerätä geeniper­imään liit­tyvää tietoa, kun esimerkik­si ote­taan verikokeita.

  Maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta on yleen­säkin syytä keskustel­la enem­män ja ilman dog­maat­tisu­u­den kangis­tavaa saplu­u­naa. Kyse on nimit­täin ihmi­sistä ja hei­dän elämästään, joi­ta ei auta ryhtyä ajat­telemat­ta mes­taroimaan sen enem­pää ide­al­is­min kuin pelkotilo­jenkaan nimissä.

 15. Se geen­i­ti­eto, jota käytetään ihmis­ten tun­nistamiseen, kerätään sel­l­ai­sista geenipätk­istä, joil­la ei ole mitään tun­net­tua vaiku­tus­ta yksilön omi­naisuuk­si­in. Kyse on, tai usko­taan ole­van, täysin turhista pätk­istä ihmisen per­imää. Sitä ei siis voi käyt­tää työn­hauis­sa hak­i­joiden luokit­telu­un eikä siitä näe perin­nöl­lisiä sairauksia.

  Kyse on siitä, halu­am­meko sor­men­jälkirek­ister­iä luotet­tavam­man automaat­tisen tun­nis­tusjär­jestelmän, jos­sa rikolli­nen jää kiin­ni aina, kun on jät­tänyt riko­spaikalle vaik­ka päästä pudon­nut­ta hilset­tä. Rosvot jäävät kiin­ni, mut­ta hir­muhal­lit­si­jalle auke­nee kokon­aan uusia mah­dol­lisuuk­sia kon­trol­loi­da alaisiaan.

 16. Surullista, surullista. Tässä asi­as­sa taas ker­ran häm­mästyk­sek­seni huo­maan, että ns. ‘taan­tu­muk­selli­nen’ USA on tässä asi­as­sa meitä val­ovu­osia edel­lä. Oba­ma pres­i­dent­tinä. Asun kaupungis­sa, jos­sa on paljon maaa­han­muu­ta­jia, lapseni päiväkodis­sa suurin osa. Olen aivan var­ma, ettei lapseni voisi koskaan käyt­tää tuol­laista kieltä maa­han­muut­ta­jista kuin iso osa tämän pal­stan kir­joit­ta­jista (puhu­mat­takaan Hal­la-Ahos­ta). Aika kaiken muut­taa voi. Mut­ta se valitet­tavasti vaatii yhden sukupol­ven, vähin­tään. Suo­mi elää tässä asi­as­sa vielä USA:n 60-lukua. Ymmär­rän Osmon näkökan­nan testien suh­teen mut­ta en voi sitä hyväksyä. Tai sit­ten testit kaik­il­ta. Isom­pi kysymys on, mikä on ongel­ma? Maa­han­mut­to vai se, että joil­lakin pitää olla ryh­mä, ryh­miä, joi­hin kohdis­taa se häpeä ja avut­to­muus, ettei ole pär­jän­nyt omas­sa elämässään. Lisää konkre­ti­aa: Timo Soinin pitäisi ottaa kan­taa ja ilmaista puolen­sa Hal­la-Ahon lausumi­in. Raukat jät­tää vas­taa­mat­ta teois­taan. Ehdokkaak­si hyväksymi­nen on teko, jos­ta Soi­ni vastaa.

 17. Viher­vasem­mis­tolle ei jostakin syys­tä sovi, että raiskauk­seen syyl­listynyt maa­hamuut­ta­ja palautet­taisi­in lähtö­maa­han. Jos näitä karko­tuk­sia tulisi Helsingistä vain 2 per vuosi, kyseessä ei olisi kovinkaan mit­ta­va ongel­ma. Tosin ainakin itse olen ymmärtänyt, että Kaisaniemen puis­tossa tehdään jen­gi­raiskauk­sia, jos­sa puolenkym­men­tä maa­han­muut­ta­jaa raiskaa yhden suo­ma­laisen tein­i­tytön. Tietenkin nämä ovat vain yksit­täistapauk­sia, joista ei pidä tehdä yleistyksiä.

 18. Geen­i­tiedon tal­teeno­to­ssa on ongel­mansa. Vaik­ka sen väärinkäyt­tö ei TÄNÄ PÄIVÄNÄ näytä toden­näköiseltä, mitä jos tule­vaisu­udessa suurem­mista naa­puri­mais­tamme san­o­taan nyt vaik­ka Ruot­si val­taa Suomen, eikö geen­i­tiedol­la voisi hel­posti tode­ta esim. ketkä ovat olleet läs­nä toisi­na­jat­telijoiden kokouksessa.

 19. [I]On häm­men­tävää, että näin help­poa kysymys­tä ihme­tel­lään “asiantun­te­vis­sa” piireis­sä. Jot­ta teikäläisil­lä säi­ly­isi jän­ni­tys elämässä, en ker­ro vas­taus­ta mut­ta annan vih­jeen: Kun ihmettelette mik­si tarvi­taan maa­han­muu­ta­jia ja työl­listyvätkö he, tutus­tukaa Ruotsin his­to­ri­aan 1960–70-luvulla. Arvatakaa, olisiko Ruot­si vauras­tunut sel­l­aista vauh­tia ilman suo­ma­laisia tai mikä oli suo­ma­lais­ten työttömyysprosentti.[/I]

  En ole väit­tänyt itseäni asiantun­ti­jak­si. Olen oikeasti kiin­nos­tunut. En kyl­lä ymmär­rä mik­si pitää piruil­la rehellisen kysymyk­sen edessä? Mitä siel­lä Ruot­sis­sa tapah­tui mikä on ver­rat­tavis­sa Suomen nyky tilanteeseen?

  [I]Muissa Pohjo­is­mais­sa työvoima­pu­la iskee hiukan myöhem­min (kuten muual­lakin Län­si-Euroopas­sa) ja hiukan lievem­pänä. Tämä on onnen­potku suo­ma­laisille, kun­han ehditään poimia parhaat päältä ennen kuin muut ehtivät.[/I]

  Mik­sei työn­tek­i­jöitä tuo­da sil­loin kun työvoima­pu­la uhkaa, mik­si heitä pitää tuo­da nyt laman edel­lä? Mik­si koti­maan työt­tömiä ei voi­da käyt­tää tämän työvoima­pu­lan ratkaisemisek­si? [yleistys]Saattaa olla tyh­miä kysymyk­siä mut­ta kun näistä asioista ei yksinker­tais­es­ti kukaan puhu yhtään mis­sään silti minä tyh­mä halu­aisin tietää ja ymmärtää.[/yleistys]

  Osmo Soin­in­vaara on yksi niistä har­voista jot­ka ovat aihet­ta edes jol­lain taval­la käsitelleet, sik­si edel­liset kysymyk­set tänne ohjasin. Olen pahoil­lani jos ne jotaku­ta loukkaa.

 20. Ahaa.

  Jos asi­aa loogis­es­ti läh­estytään, kiin­ni­jäämisen ris­ki on jo nykyään melko huo­mat­ta­va esimerkik­si valvon­takameroiden ansios­ta, ja mah­dol­liset hir­muhal­lit­si­jat kek­sivät kyl­lä keinot valvoa kansaa, kuten Itä-Sak­sas­sa kävi. Sitä pait­si vaik­ka pidät­täy­ty­isimme geenirek­ister­istä hir­muhal­lit­si­jan pelos­sa, val­taan nous­tu­aan hir­muhal­lit­si­ja joka tapauk­ses­sa perus­taisi sel­l­aisen eikä edes kysy­isi, halu­am­meko. Voisimme siis perus­taa geenirek­isterin jo nyt — pait­si jos maas­samme tehdään paljonkin sel­l­aisia rikok­sia, joiden tek­i­jöitä emme jostain syys­tä halua poli­isin saa­van kiinni. 

  Loogis­es­ti ottaen: Jos pelkäämme ja vas­tus­tamme kuvatun kaltaisen geenirek­isterin käyt­töönot­toa, pitää mei­dän luop­ua myös sor­men­jälkien käytöstä samoin perustein. Samoin kasvo­jen tun­nist­a­mi­nen valvon­takam­er­an tal­len­teen ja silmin­näk­i­jälausun­to­jen perus­teel­la pitää kieltää, kos­ka se rikkoo yksityisyyttämme.

  Nopeasti ajatel­tuna tässä tun­tu­isi ole­van hävit­tävää vain niil­lä rikol­lisil­la, jot­ka tapaa­vat jät­tää geeniper­imään­sä riko­spaikalle tai uhriinsa.

 21. Minus­ta on hyvä tietää mitä poli­itikot ajat­tel­e­vat ja tässä Hal­la-Ahon tek­stis­sä ei ole mitään tuomittavaa.

  Hän ajat­telee, että har­joitet­tu poli­ti­ik­ka vähen­tää hyv­in­voin­tia ja toivoo, että tämä hyv­in­voin­nin vähen­tymi­nen osuu niille, jot­ka ovat edesaut­ta­neet tämän poli­ti­ikan toteuttamista.

 22. Tiedemiehelle,

  Point­tisi siitä, että 50000 ihmisen syyl­listämi­nen muu­ta­man ihmisen tekosten perus­teel­la on suh­tee­ton­ta, on tietenkin oikea, mut­ta myös täysin ilmi­selvä. Kuka täl­laisen “ulko­maalaiset raiskaa” ‑näke­myk­sen on esittänyt?

  Mitä kuvaile­maasi tilas­tol­liseen anom­ali­aan tulee, se on esi­in­tynyt vuosit­tain ainakin 2000-luvun ajan. Mitä ilmeisim­min siis anom­alian takana todel­la on jokin oikea ilmiö, jota voitaisi­in tutkia ja ymmärtää — ja sitä kaut­ta ehkä estää. Vaikut­taa kuitenkin siltä, että aihe on liian arka pengottavaksi.

  En tiedä Hal­la-ahon moti­iveista, mut­ta kuin­ka vaka­va ongel­ma nuo teo­reti­soimasi kak­si “ylimääräistä” sar­jaraiskaa­jaa Helsin­gin kokoises­sa kaupungis­sa vuosit­tain sit­ten olisi? Mon­et ovat valmi­it rin­nas­ta­maan raiskauk­sen rikok­se­na vakavu­udessaan jopa tap­poon. En pysty sanomaan onko tuo mielekäs rin­nas­tus, mut­ta jos se on, olisi tuo ilmiönä vakavu­udessaan koulusurmien veroinen ja vakavampikin.

 23. En tunne DNA-tun­nis­tuk­sen tekni­ik­ka, mut­ta olen antanut itsel­leni ker­toa että sor­men­jälkirek­istereis­sä on se ongel­ma että vihremah­dol­lisu­us on yksi miljoonas­ta, eli teo­ri­as­sa jos ver­tailu­aineis­to on kymme­nen miljoon­aa ihmistä niin tulee kymme­nen vas­taavu­ut­ta… Tämän takia sup­peampi rek­isteri joka sisältää henkilöitä jot­ka on keskimääräistä toden­näköisem­piä rikol­lisia on parem­paa dataa.

  Tiedemies sanoi sen mitä min­unkin on pitänyt sanoa, mut­ta en vaan jak­sanut kahla­ta tilas­to­ja. Itse tör­mäsin samaan asi­aan taan­noin lukies­sani moraali­pani­ikkisia vieste­jä aiheesta erään etnisen ryh­män hälyyt­tyvään suures­ta taipumuk­ses­ta pros­en­tu­aalis­es­ti raiskaus­rikok­si­in. No, kun alku­peräisen artikke­lin pros­ent­tiluku­ja vähän yhdis­teli ko. vähem­mistön määrään Suomes­sa käteen jäi että ko. raiskauk­sia oli tapah­tanut kyseisenä vuon­na kak­si kappaletta.

  Tämä on enem­män sään­tö kuin poikkeus mamu-ongel­ma tilas­to­jen käsit­te­lyn kanssa, val­i­taan absolu­ut­ti­nen määrä, pros­en­tu­aa­li­nen osu­us, tai osu­us suh­teutet­tuna kan­taväestöön, jne. ihan sen mukaan mikä kuu­lostaa raflaav­im­mal­ta. San­o­taan nyt suo­raan, että rupean suh­tau­tu­maan itseään kri­itikoik­si kut­su­vien tilas­toi­hin vakavasti heti kun he osoit­ti­vat jonkin­laista älyl­listä nöyryyt­tä suh­teessa kyseisi­in tilastoin.

 24. Eikös jotain tuol­laista suun­nitel­la USA:ssa?

  Sinään­sä hyvä ehdo­tus kyl­lä. Itse lisäisin pari tarken­tavaa kohtaa:
  — Rek­isteri jäl­ki ei saisi olla “ikuinen”, eli jonkin ajan kulues­sa 5–10vuotta se pois­tet­taisi­in rek­ister­istä. Pait­si jos tek­i­jä syyl­listyy rikok­si­in niin pois­toai­ka rese­toi­tu­isi takaisin alku­peräiseen 5–10vuoteen.
  — Laa­jen­netaan rek­isteri koske­maan myös suo­ma­laisia seksuaali/väkivalta rikollisia.

  Sit­ten tämä kom­ment­ti tomp­pelil­ta mihin hän itsekkin jo osit­tain vas­tasi: “kun­han ehditään poimia parhaat päältä ennen kuin muut ehtivät.”. Eli jos halu­taan “hyviä” työn­tek­i­jöitä ain­oa tapa saa­da heitä on saa­da Suo­mi näyt­tämään sel­l­aiselta paikalta minne kan­nat­taa tul­la tekemään töitä! Itse jos lähtisin ulko­maille töi­hin en todel­lakaan val­it­sisi Ruot­sia tai edes Nor­jaa vaan Kanadan tai USA:n, puh­taasti siitä syys­tä, että uskoisin saa­vani kysei­sis­sä mais­sa parhaan toimeen­tu­lon ja koke­muk­ses­ta tiedän että viihty­isin kyseis­sä mais­sa ihan yhtähyvin kun Suomessakin.

 25. Ilmaisin taan­noin tääl­lä toiveeni siitä, että olisitte Roosin kanssa todel­la tart­tuneet tähän uus­ra­sis­min ongel­maan. Olin ivaa täyn­nä, kos­ka uskoin ettei teistä kumpikaan tajua, ettei tässä maas­sa nykyisen lain­säädän­nön puit­teis­sa ole käytän­nössä mitään tehtävis­sä Hal­la-ahon kaltaisille oikeusteitse. Siis siitäkään huoli­mat­ta, että sokeakin näkee hänen kiihot­ta­van kansan­ryh­mää vas­taan. Sitä tärkeäm­pänä pidänkin, että rasistien itsen­sä silmis­sä enem­män kredibiliteettiä(enemmän kuin ituhip­pi­tytöt) omaa­vat osot­taisi­vat, ettei hei­dänkään oikeusta­jun­sa mukaan Hal­la-ahon tapa leima­ta rasis­tis­es­ti vähem­mistöjä, ole tässä maas­sa hyväksyt­tävää. Ilmeis­es­ti emme kuitenkaan elä vielä sitä aikaa, että valkoinen, yhteiskun­nal­lis­es­ti korke­as­sa ase­mas­sa ole­va het­eromies pistäisi itsen­sä likoon rasis­min vähentämiseksi.
  No, se ettei vihrei­den ”pääide­olo­gi” ase­ta omaa ase­maansa vaaraan, ei sinän­sä tul­lut yllä­tyk­senä. Sen sijaan yhtä yllät­tävänä kuin liimask­inin puukonisku selkään(eli ei niin kovin yllät­tävänä), tuli tämä: ”Ehdotan, että kaik­il­ta maa­han­muut­ta­jil­ta ote­taan geen­itesti. Tämä loukkaa hei­dän ihmisoikeuk­si­aan, ja sitä voi pitää rasis­tise­na, kos­ka kan­taväestöltä ei samaa rek­ister­iä ote­ta, mut­ta vas­taavasti nyt syyt­tömänä leimatut pää­sevät tästä leimas­taan. Jos olisin itse maa­han­muut­ta­ja, kat­soisin tämän paran­ta­van tilannettani.

  Raiskaa­jat jäi­sivät aina kiin­ni — siis jos ovat ulko­maalaisia — ja sik­si ulko­maalais­ten tekemät raiskauk­set lop­puisi­vat ja hal­la-aho­laisil­ta menisi hei­dän tun­teisi­in vetoavin argumenttinsa.”

  Ilmeis­es­ti Soin­in­vaar­al­ta on nyt jäänyt ymmärtämät­tä, ettei rasis­teil­ta rasis­tis­es­ti perustel­lut argu­men­tit tosi­a­sioiden edessä kaadu. Olen asunut tässä maas­sa 30-vuot­ta, toinen van­hem­mis­tani on suo­ma­lainen, eikä min­ul­la käytän­nössä ole ollut mitään siteitä ulko­maille koskaan. Kuu­lun kuitenkin ryh­mään ”ulko­maalaiselta näyt­tävät” ja tässä ihon­väri­val­os­sa olen kuun­nel­lut koko ikäni näitä samo­ja rasistien itseenikin kohdis­tamia vinkunoi­ta. Raiskauk­set, raha, työttömyys/työpaikkojen viem­i­nen, laisku­us, rikok­set, perin­nölli­nen sitä, perin­nölli­nen tätä. Kaikkia näitä ja lukuisia mui­ta rasis­min kul­taisia argu­ment­te­ja on käytet­ty koko teol­lis­tu­misen ajan län­si­mai­sis­sa yhteiskun­nis­sa ihmisoikeuk­sien epä­tasa-arvoisen jakamisen perusteluina. 

  Soin­in­vaarako uskoo, että polke­mal­la entistä enem­män rasis­min kohtei­den ihmis­ar­voa, rasis­tiselta pro­pa­gan­dal­ta lähtisi kuin itses­tään poh­ja? Ei lähde ja tämän tietää jokainen joka rasis­min his­to­ri­as­ta on viitsinyt opiskel­la edes alkeet. Tässä maas­sa rasis­min tun­te­mus­ta on turha odot­taa mur­to-osaltakaan ihmisiä, jot­ka kuitenkin mielel­lään esit­tävät julkises­ti miten vähem­mistö­jen kul­loinkin tulisi tanssahdel­la hei­dän oikku­jen­sa mukaisesti.

  Rasis­mi on ottanut uuden suun­nan Suomes­sa. Tähän asti on edes kansalaisu­u­den syn­tyessään saa­neet voineet elää illu­u­sios­sa, ettei nau­ret­tavuuk­si­in men­nyt mamupolemi­ik­ki koskisi heitä. Kulu­van vuo­den aikana on kuitenkin poli­isi alka­nut tarkas­ta­maan tum­mai­hois­t­en papere­i­ta, rasis­tit ovat otta­neet mit­ta­van vaalivoiton, rasis­tis­ten rikosten määrä jatkanut kasvuaan, nat­si­jär­jestö Sisu on marss­in­ut val­tu­us­toi­hin ja Osmo Soin­in­vaara ehdot­telee blo­gis­saan geenikir­jas­ton luomista mamuista. 

  Oma­l­ta osaltani voin ilmoit­taa, että jos geen­itestit todel­la joskus päätet­täisi­in ottaa vain maa­han­muut­ta­jil­ta rasistien raiskaus­pro­pa­gan­dan innoit­ta­mana, niin min­ul­ta sen saa vain kuolleesta ruumi­ista, jos se vielä siinä vai­heessa otta­jia kiin­nos­taa. Geen­itesti-idean isän toki yritän ensin ottaa mukaani.

  Kär­jistän tietois­es­ti, jot­ta todel­la ymmärtäisit tulleesi esit­täneek­si maa­han­muut­ta­jien kaikkein perus­tavim­man laa­tuisen ihmisoikeu­den – tasa-arvoisu­u­den – polkemista. Oikeus epäih­mis­mäiseen elämään ei ole ainakaan min­ulle tasa-arvoa tärkeäm­pää. Sinä et tiedä mitä mieltä olisit asi­as­ta jos todel­la olisit mamu ja ymmärtäisit rasis­min syvim­män olemuksen!

  Olen aina äänestänyt Vihre­itä ja toimin­ut myös muuten puolueen hyväk­si. Mikäli Vihreä liit­to ei selkeästi sanoudu irti soin­in­vaar­alaisen gee­ni­aseen käyt­tämis­es­tä maa­han­muut­ta­jia vas­taan, vai­h­dan puoluet­ta nukku­vi­in ja epäak­ti­ivisi­in Sohval­la Surkuttelijoihin.

  Oliko se Katainen joka lupasi ettei minus­ta olla tekemässä B‑luokan kansalaista? Soin­in­vaaranko saa sit­ten sijoit­taa kok­su­jakin oikeammalle?

 26. Osmo:
  “Min­un point­ti­ni ei ollut, että itse raiskau­songel­ma olisi sen suurem­pi kuin vaikka­pa auto­jen ajo päin punaista valoa”

  Raiskaus on siis noin suur­in­pi­irtein saman luokan jut­tu kuin punaisia päin ajo. Kiitok­sia tästäkin sel­ven­nyk­ses­tä, tämä onkin yksi niistä syistä jon­ka takia pidän tänä päivänä vihre­itä yht­enä suurim­mista uhista arjen turvallisuudelle.

  Tiedemies:
  “Mut­ta kat­sokaa niitä luku­ja: n. 20 raiskaus­ta vuodessa. Jos ote­taan huomioon se, että yksit­täi­nen sar­jaraiskaa­ja las­ke­taan tilas­tois­sa use­am­paan ker­taan, niin kak­si (2) miestä, jot­ka tekevät kumpikin viisi (5) raiskaus­ta, riit­tää aiheut­ta­maan koko tämän tilas­tol­lisen anomalian.”

  Tyh­mem­pi toki luulisi että 2 miestä ker­taa 5 raiskaus­ta tekee yhteen­sä vain kymme­nen raiskaus­ta mut­ta minä en olekaan tiedemies.

  Sen sijaan, ihan sil­lain niinkun oikeasti, aika har­va nor­maali ihmi­nen (edes Hal­la-ahon äänestäjä) väit­tää että “ulko­maalaiset raiskaa” noin yleis­es­ti ottaen. En ole ainakaan lehdis­tä lukenut yhdenkään sak­salaisen nahka­housukaup­pi­aan tai ran­skalaisen viik­sekkään patonkileipurin raiskan­neen ketään vaan kyl­lä nuo epäil­lyt yl-lät-tä-vän (vai onko sit­tenkään?) vah­vasti pain­ot­tuu tuonne vähän vielä enemään… hm, välimerel­liseen suuntaan. 

  Olisiko ihan mah­do­ton aja­tus että vaik­ka aloitet­taisi­in pas­sit­ta­mal­la ne kak­si (2) sar­jaraiskaa­jaa tuomioiden­sa jäl­keen sinne mis­tä ovat tulleetkin, mikä kai lakien, ase­tusten ja maalaisjär­jen puit­teis­sa ei ole ihan kohtu­u­ton vaa­timus. Pait­si tietenkin vihreille humanisteillemme.

  Suh­teel­lisu­u­den­ta­jus­ta. Voin toki olla ihan eksyk­sis­sä, mut­ta kun vähän klikkailen tuol­ta Rikosseu­raa­musvi­ras­ton kaut­ta tar­jo­tu­ista tilas­toista poli­isin tietoon tullei­ta rikok­sia tyyp­iltään “232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakot­ta­mi­nen sukupuoliy­htey­teen 20:1–3 ” Helsin­gin tieto­ja, niin:

  Tam­mi-maaliskuu 27
  Huhti-kesäkuu 34
  Heinä-syyskuu 99

  Tuos­ta yhteen­lask­ien päästään sel­l­aiseen luke­maan kuin 160, siis tämän vuo­den syysku­un lop­pu­un. Tuos­ta en nyt äkkiseltään mitään etnistä break­dow­n­ia tehnyt mut­ta ei ehkä ihan epäre­al­is­tista ole olet­taa että suhdelu­vut ovat suur­in­pi­irtein samo­ja (suo­ma­laiset / “ulko­maalaiset” = 50% / 50%).

  Ver­tailun vuok­si myös Turku:

  Tam­mi-maaliskuu 7
  Huhti-kesäkuu 12
  Heinä-syyskuu 18
  = 37.

  Mut­ta mitäpä siitä, ollaan vain “suh­teel­lisu­u­den­ta­juisia”, tuskin ne (Tiedemiehen mukaan siis) noin 100 “ulko­maalaisen” raiskaa­mak­si tul­lut­ta naista pistää kovin pahak­seen, vai?

 27. Pitääkö vään­tää rauta­lan­gas­ta: raiskaus ei ole rikok­se­na ver­rat­tavis­sa yksit­täiseen päin punaista val­oa ajamiseen, mut­ta raiskatuk­si tulemisen ris­ki on kooltaan yhtä suuri kuin se kuole­man tai vaka­van loukkaan­tisen ris­ki, joka viat­tomille sivullisile aiheutuu liiken­nesään­nöstä piittaamattomista.

 28. “Vaik­ka en kan­na­ta rikosil­moi­tus­ta, pidän hyvänä, että tämä kir­joi­tus saa julk­isu­ut­ta, kos­ka äänestäjien on hyvä tietää, miten poli­itikot ajattelevat.”

  Tämä on oikein poli­itikos­ta riip­pumat­ta. Itse toivonkin lähin­nä sitä, että maa­han­muut­topoli­ti­ikan löy­sen­tämistä aja­vat joutu­vat perustele­maan äänestäjilleen onko parikym­men­tä raiskaus­ta vuodessa hyväksyt­tävä hinta. 

  Eikä tässä ole kyse pelkästään nyky­i­sistä rikol­lisu­us­määristä vaan koko kotout­tamis- ja maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta. Eli mil­lä taataan se, että jos maa­han­muut­toa kas­vate­taan niin rikol­lisu­us ei kuitenkaan kas­va punaisia päin ajamista vakavam­mak­si ongelmaksi.

  Suomes­sa on vielä hyvin vähän maa­han­muut­ta­jia ja poli­itikot useista eri puolueista tah­to­vat kas­vat­taa maa­han­muut­toa. Minä halu­an, että noista rikol­lisu­us­lu­vuista keskustel­laan nyt eikä sit­ten kun maa­han­muut­ta­jia ja maa­han­muut­ta­jien rikol­lisu­ut­ta on kym­menker­tainen määrä. 

  Eikä kyse ole edes pelkästä rikol­lisu­ud­es­ta. Joidenkin maa­han­muut­ta­jaryh­mien korkea työt­tömyys, omakieli­nen ope­tus, eri­ty­isope­tus, oman uskon­non ope­tus, kielikurssit, kult­tuurin tukem­i­nen ja rikol­lisu­u­den aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set mak­sa­vat rahaa joka on muual­ta pois. Minä halu­an päät­täjien perustel­e­van meille veron­mak­sajille ja äänestäjille kuin­ka mei­dän rahamme käytetään ja voisiko ne käyt­tää paremmin.

  Keskustelu maa­han­muu­tos­ta on on ollut kovin vähäistä ottaen huomioon kuin­ka merkit­tävästä asi­as­ta on kyse. Sil­lä on mah­dol­lista muut­taa tämä maa pysyvästi eri­laisek­si ja siihen näh­den olisi suo­tavaa käy­dä julk­ista keskustelua ja kysyä vähän kansankin mielipidettä. 

  20 raiskaus­ta? Se on kuulkaa 20 raiskaus­ta vuodessa enem­män tästä eteen­päin. Enem­män jos maa­han­muut­to kas­vaa mut­ta poli­ti­ik­ka ei muu­tu. Vähem­män jos poli­ti­ik­ka muut­tuu. Mut­ta minä ainakin halu­an nähdä sen poli­ti­ikan jol­la ne raiskauk­set vähenevät ennen kuin halu­an nähdä lisää maahanmuuttoa.

 29. Joo, kuten Osmo mainit­sikin, rek­isteri olisi mah­dol­lista toteut­taa niin, että siinä olisi vain se tun­nistamiseen tarvit­ta­va DNA-sor­men­jäl­ki, eikä muu­ta geneet­tistä infor­maa­tio­ta. Isyy­den sil­lä kyl­lä saa selville, mut­ta ei muuta.

  En itse kan­na­ta rek­ister­iä jostain yksit­täis­es­tä ihmis­ryh­mästä, se on aika puh­das­ta syr­jin­tää. Yhtä hyvin voitaisi­in perustel­la, että tehdään se kaik­ista miehistä, kos­ka jokainen mies on poten­ti­aa­li­nen puskaraiskaa­ja. Sen sijaan olisin valmis hark­it­se­maan kaik­ki ihmiset kat­tavaa rekisteriä. 

  Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la arvio siitä, mon­tako rikos­ta sil­lä vuodessa selvitet­täisi­in. Mitä tulee tähän suosit­tuun hir­muhal­lit­si­ja-ske­naar­i­oon, todel­li­nen dik­taat­tori­han voisi sel­l­aisen rek­isterin hel­posti oma­l­la yksimielisel­lä päätök­sel­lään perus­taa, jos kok­isi sen tarpeel­lisek­si. En usko että perus­taisi, hir­muhal­lit­si­joiden per­in­teiset keinot (mm. salaku­un­telu, van­git­semiset, kidu­tus, uhkailu) ovat aika paljon tehokkaampia.

  Toisaal­ta, tämän asian järkeily lie­nee aivan täyt­tä ajan­hukkaa, kos­ka ei sel­l­aista rek­ister­iä kuitenkaan lähivu­osikym­meninä peruste­ta. Kaik­ki DNA:han ja geenei­hin liit­tyvähän on niin pelot­tavaa, että sitä on paras­ta aina var­muu­den vuok­si vastustaa.

 30. Tästä aiem­man viestin kohdas­ta olisin hie­man huolissani: 

  “Oma­l­ta osaltani voin ilmoit­taa, että jos geen­itestit todel­la joskus päätet­täisi­in ottaa vain maa­han­muut­ta­jil­ta rasistien raiskaus­pro­pa­gan­dan innoit­ta­mana, niin min­ul­ta sen saa vain kuolleesta ruumi­ista, jos se vielä siinä vai­heessa otta­jia kiin­nos­taa. Geen­itesti-idean isän toki yritän ensin ottaa mukaani.”

  Edel­liset virk­keet eivät jätä epä­selväk­si, mitä “geen­itesti-idean isän mukaan ottamisel­la” tarkoite­taan. En halu­aisi lukea asial­lis­es­ta suo­ma­lais­es­ta blo­gista tällaista.

 31. “Mon­et ovat valmi­it rin­nas­ta­maan raiskauk­sen rikok­se­na vakavu­udessaan jopa tappoon.”

  …mikä osoit­taa aikamoista suh­teel­lisu­u­den­ta­jun puutet­ta. Elämä jatkuu raiskauk­sen jäl­keen. Pahoin­pitelu, tai ken­ties pahoin­pite­ly yhdis­tet­tynä kun­ni­an­loukkauk­seen on paljon realistisempaa.

  Tämä aja­tus raiskauk­sen äärim­mäis­es­tä vakavu­ud­es­ta on jäänne keski­a­jal­ta, jol­loin raiskatun elämä todel­lakin oli tietyssä mielessä ohi — raiskat­tu oli naimakelvo­ton, iäk­si häväisty ja per­heelleen sitä kaut­ta koko lail­la hyödytön. Nykyisessä, val­is­tuneem­mas­sa yhteiskun­nas­sa konkreet­tiset jälki­vaiku­tuk­set ovat ihan jotain muuta.

  - — -

  Ja mitä tulee Hal­la-aho-jupakkaan, olen miehen kir­joituk­sia luet­tuani muo­dostanut kuvan kärkevästä mut­ta järkevästä, asioista per­il­lä olev­as­ta miehestä joka todel­la ei näe nykyisessä maa­han­muut­topoli­ti­ikas­sa tolkkua ja rehellis­es­ti halu­aa että että asi­at joko muute­taan tai ainakin perustel­laan aukot­tomasti — siis mallikelpois­es­ta poli­itikos­ta. Miehen demon­isoin­ti tiedo­tusvä­lineis­sä varsinkin nimeno­maan Vihrei­den suista sen sijaan on harv­inaisen selvästi asi­a­ton­ta ja halvek­sit­tavaa. Poli­it­tisen diskurssin pitää keskit­tyä asioi­hin, ei henkilöi­hin, ja jos joku huu­taa suureen ääneen mik­si jotain tehdään, se on kysymys johon pitää osa­ta vastata.

 32. Miten olisi, jos noiden ehdo­tusten lisäk­si, alet­taisi­in nyky­istä selvästi agres­si­ivisem­min pois­ta­maan maas­ta näitä “sar­jaraiskaa­jia” ja mui­ta väli­val­ta- ja/tai taparikollisia? 

  Nykykäytän­nöstä esimerkkinä vaik­ka tämä KHO:n päätös, jota min­un on vaikea käsit­tää — ei sik­si, etteikö päätös var­maankin olisi lain mukainen, vaan sik­si, etten ymmär­rä mik­sei tuol­la his­to­ri­al­la käsit­telyssä ole kyseisen henkilön karkoi­tus- eikä kansalais­tamisa­s­ia. Kyseisessä tapauk­ses­sa kul­makar­vo­ja kohot­taa nimeno­maan rikosten määrä, ei niinkään yksit­täisen teon törkeys.
  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2008/200801892

  Olen itse oleskel­lut use­am­mas­sa vier­aas­sa maas­sa, ja enkä olisi voin­ut kuvitel­lakaan, ettenkö jo selvästi vähem­mästä, mah­dol­lisen vanki­latuomion suorit­tamisen jäl­keen, olisi tul­lut karkoite­tuk­si “Takaisin ei ole tulemista. Koskaan” ‑viestin kera.

  Jos man­i­tun väkivaltarikos“anomalian” taustal­la todel­la on pieni hyper­ak­ti­ivi­nen vähem­mistö(*), niin aina parem­pi. Karkoituk­sia ei edes tarvi­ta kovin montaa.

  (*) Toisaal­ta, eikö meistä “kan­ta­suo­ma­lai­sis­takin” ylivoimainen val­taen­em­mistö elä tap­pa­mat­ta, raiskaa­mat­ta ja ryöstämät­tä ketään, jopa olemat­ta (ainakaan tois­tu­vasti) oikeudessa vas­taa­mass­sa liiken­ner­ikossyyt­teisi­in. Ei ole mikään ulko­maalais­ten erikoi­som­i­naisu­us, että pieni vähem­mistö tehtailee suurim­man osan rikoksista.

 33. Geenirek­ister­istä en uskalla sanoa mitään, kos­ka siinä raote­taan ovi uljaaseen uuteen maail­maan. Min­ul­la on paha tapa nähdä uusien asioiden aukaise­ma tie suo­ravi­ivaise­na, ja pelkään (tai toivon, asi­as­ta riip­puen) että se tie kul­je­taan lop­pu­un asti, jol­loin hyvä uusi asia on muut­tunut irviku­vak­seen, sen sijaan että uskoisin poiket­ta­van risteyk­sessä toiselle tielle. Olen iloinen etten ole päät­tämässä vaan voin lykätä päätös­vas­tu­un muille. 

  Kysy­isin sen sijaan: minkälaista kotout­tamisk­oulu­tus­ta maa­han­muut­ta­jille annetaan suo­ma­lai­sista tavoista ja kult­tuurista? Ker­ro­taanko maa­han­muut­ta­jille naisen ase­mas­ta Suomes­sa? Ker­ro­taanko heille, että hei­dän odote­taan sopeu­tu­van suo­ma­laisi­in tapoi­hin? En ihan oikeasti tiedä, sik­si kysyn, en retori­ikan vuok­si. En ole medi­as­sa osunut näkemään selvi­tys­tä kotout­tamiso­hjelmien sisäl­löstä, pikem­minkin medi­as­sa koroste­taan maa­han­muut­ta­jien oikeut­ta omaan kulttuuriinsa. 

  Mitä Hal­la-ahon blogi­in tulee, on muis­tet­ta­va että hän on korkeasti oppin­ut kieli­ti­eteil­i­jä. Hänen on vaikea uskoa kir­joit­ta­van mitään, minkä sisältämää viestiä hän ei tiedostaisi tai huo­maisi. Toisaal­ta hänen tyylila­jin­sa on häi­jy sarkas­mi, iro­nia ja kär­jistys vähän Loka-Lai­tisen tapaan, ja väit­täisinkin että hänen kir­joituk­si­aan on luet­ta­va samaan tapaan kuin van­han sovin­isti-Loka-Lai­tisen kolum­ne­ja, toisin sanoen en usko että ne ovat kir­jaimel­lis­es­ti todel­lisu­u­teen yksi-yhteen sovel­let­taviksi tarkoitettuja.

 34. “No, se ettei vihrei­den ”pääide­olo­gi” ase­ta omaa ase­maansa vaaraan”

  Mil­lä taval­la se vaarantuisi?

 35. Tiedemies: “Vähän suh­teel­lisu­u­den­ta­jua toivoisin peliin.

  Mikäli tarkastel­laan ain­oas­taan nykyti­laa, absolu­ut­tiset luvut eivät vaiku­ta murhaa­van pahoil­ta. Ongel­ma on kuitenkin siinä, että emme elä staat­tises­sa maail­mas­sa. Hal­la-aho & co — minä mukaan lukien — osoit­taa huolestuneisu­ut­ta nimeno­maan sik­si, kos­ka maa­han­muut­ta­jien määrää ollaan voimakkaasti kas­vat­ta­mas­sa. Ei ole mielestäni väärin ekstrapoloi­da nyky­menoa tilanteeseen, jos­sa maa­han­muut­ta­jia tai hei­dän jälkeläisiään on vaikka­pa kym­menker­tainen määrä. Miltä raiskaus­lu­vut sil­loin näyttävät?

 36. Feisal Thomas on huo­man­nut uus­ra­sis­min yleistyneen, ja var­masti hän tietää, mis­tä puhuu, kos­ka on sen itse kokenut. Ilmiön syitä kan­nat­taa pohtia perusteellisesti.

  Vaik­ka Hal­la-aho, Suomen Sisu sekä eräät muut tahot ovat help­po­ja syyl­lisiä, on pakko sanoa, että rasis­te­ja löy­tyy aina, kaikkial­ta, kaik­ista väestöryh­mistä, vaik­ka hei­dän vaiku­tuk­sen­sa muuhun väestöön jääkin yleen­sä pienek­si. Netistä löy­tyy yhä joitakin sivus­to­ja, jot­ka ovat yksiselit­teisen rasis­tisia ja sik­si siinä mielessä vaarat­to­mia, ettei niitä ota kukaan muu kuin toinen kansal­lis­sosial­is­mista unek­si­va änkyrära­sisti tosis­saan — vaik­ka ne tietysti mieli­pa­haa ryöpy­tyk­sen­sä kohteille aiheuttavatkin.

  Toisaal­ta Hal­la-aho on oman­laisen­sa tapaus. Rasis­tit var­masti kan­nat­ta­vat Hal­la-ahon lin­jauk­sia, mut­ta väit­täisin, ettei Hal­la-aho kir­joi­tusten­sa perus­teel­la ole varsi­nainen rasisti — hän ei siis tun­nu pitävän roduk­si kut­sut­tua omi­naisu­ut­ta kovinkaan merkit­tävänä asiana eikä vas­tus­ta tum­mai­hoisia. Hänen kri­ti­ikkin­sä kohdis­tuu nimeno­maan mus­limei­hin, siis tiet­tyyn uskon­tokun­taan, ja niihin kan­ta­suo­ma­laisi­in toim­i­joi­hin (lähin­nä Vihreisi­in), joi­ta hän pitää vas­tu­ullise­na siitä, että islam saa jalan­si­jaa Suomessa.

  Tietysti islami­in kohdis­tu­van pelon ja vihan liet­somi­nen on omi­aan saa­maan ihmiset suh­tau­tu­maan epälu­u­lois­es­ti mus­limei­hin ja kaikki­in, joi­ta voi ulkonäön perus­teel­la pitää mus­limeina — se siis taval­laan lisää rasis­mia, vaik­ka sen alku­peräi­nen sisältö ei rasis­tista olisikaan.

  Kir­jotin, että esimerkik­si Hal­la-aho on help­po ja kätevä syylli­nen. Näk­isin hänen kir­joituk­sen­sa kuitenkin — niin hyökkääviä kuin ne ovatkin — mielu­um­min merkkinä siitä, että moni on aidosti huolis­saan siitä, mitä Islamin lev­iämi­nen Suomes­sa käytän­nössä merk­it­see. Jos tätä huol­ta ei olisi ole­mas­sa, Hal­la-aho ei olisi men­estynyt vaaleis­sa, enkä usko, että huolen takana oli­si­vat vain hal­la-aho­laiset ja hän­tä selvästi rasis­tisem­min suun­tau­tuneet tahot, joi­ta islam­o­fo­bisik­sikin on kut­sut­tu. He toki käyt­tävät tätä huol­ta hyväk­si val­taan pyrkiessään ja lietso­vat sitä entis­es­tään, mut­ta tyhjästä huoli ei ole syntynyt.

  Ihmiset katso­vat kyl­lä uutisia ja ajanko­htaiso­hjelmia. Olemme kuulleet, mil­laisia ongelmia mon­et mus­lim­i­maa­han­muut­ta­jat ovat aiheut­ta­neet naa­puri­mais­sa ja kuin­ka toisen pol­ven maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa on levin­nyt radikaali islam ja halvek­sun­ta uuden koti­maan arvo­ja ja ihmisiäkin kohtaan. Tätä tuskin kukaan voi kiistää, vaik­ka siitä onkin suo­ma­laises­sa maa­han­muut­tokeskustelus­sa pitkälti vai­et­tu. Se, että suurin osa maa­han­muut­ta­jista ei edus­ta radikaalia islamia, ei tarkoi­ta sitä, ettei niistä muista pitäisi huolestua. Se, että Suomes­sa ei tois­taisek­si ole saman­laisia ongelmia kuin Ruot­sis­sa tai Sak­sas­sa, ei tarkoi­ta sitä, ettei niitä saat­taisi myöhem­min ilmetä.

  Poli­itikot ja tiedo­tusvä­li­neet eivät poli­it­tises­sa kor­rek­tiudessaan juurikaan käsit­tele radikaalin islamin ongel­maa, joten siihen tart­tuvat yksi­noikeudel­la hal­la-aho­laiset ja hän­tä pahem­matkin tahot, jot­ka nou­se­vat vähitellen val­taa ihmis­ten tun­temaa oikeutet­tua huol­ta hyväksikäyttäen. 

  Yksi kysymys, jota hal­la-aho­laiset ovat tois­telleet, kuu­luu: Mil­lä taval­la Suo­mi aikoo varmis­taa, ettei meil­lä syn­ny mus­lim­i­maa­han­muut­ta­jien ja hei­dän jälkeläis­ten­sa kanssa saman­laisia ongelmia kuin muis­sa Euroopan mais­sa? Kysymys ei ole rasisti­nen, vaan perus­tuu uutis- ja ajanko­htais­lähetyk­sis­sä nähty­i­hin selvi­tyk­si­in. Jos muut puolueet vaivau­tu­isi­vat käsit­telemään kysymys­tä tosis­saan ja näin osoit­ta­maan, että kansalais­ten huoli ote­taan vakavasti, tietyt maa­han­muut­tokri­it­tisyy­del­lä rat­sas­ta­vat tahot eivät saisi sitä val­taa, jota heille nyt ollaan luovuttamassa.

  Väitän, että nyky-Suomes­sa ani har­va ter­ve ihmi­nen hyväksyy rasis­mia. Ide­ol­o­gis­ten ja uskon­nol­lis­ten äärili­ikkei­den vieroksum­i­nen ei ole rasis­mia, vaik­ka tilanne kär­jistyessään voi rasis­tise­nakin näyt­täy­tyvi­in asetelmi­in johtaa. Islam­o­fo­bis­ten vir­tausten tyre­hdyt­tämiseen ei riitä vain Hal­la-ahon ja muiden maa­han­muut­tokri­it­tis­ten vaikut­ta­jien vaien­t­a­mi­nen. Viha kumpuaa pelosta, ja ihmis­ten huol­ta voidaan tyyn­nytel­lä käsit­telemäl­lä asioi­ta nyky­istä avoimem­min ja otta­mal­la keskustelu­un mukaan eri­tyis­es­ti maa­han­muut­ta­jat itse, eri­tyis­es­ti mus­lim­it, joiden kesku­udessa mah­dol­liset vihaa lietso­vat äärili­ik­keet de fac­to joko syn­tyvät tai jäävät syntymättä. 

  Mitä siis he voivat tahol­laan tehdä ja mitä me muut voimme tahol­lamme tehdä ja mitä me voimme tehdä yhdessä, jot­ta muiden maid­en ikävät tilanteet voitaisi­in vält­tää tääl­lä? (Kaikkia koske­vista ihmisoikeuk­sista, sanan­va­paud­es­ta, demokra­ti­as­ta ja moni­ar­voisu­ud­es­ta me kuitenkaan emme liene valmi­ita tinkimään.)

 37. “Ei ole mielestäni väärin ekstrapoloi­da nyky­menoa tilanteeseen, jos­sa maa­han­muut­ta­jia tai hei­dän jälkeläisiään on vaikka­pa kym­menker­tainen määrä. Miltä raiskaus­lu­vut sil­loin näyttävät?”

  Tieden­miehen kom­ment­ti osoit­ti sen, että asia ei ole näin yksinker­tainen. Numeroil­la ja pros­en­teil­la kansalais­ten höynäyt­tämi­nen on aina ollut poli­itikko­jen ykköskikka.

  Jos nyt tapah­tuu vaikka­pa 20 raiskaus­ta vuodes­ta, ei ole mitään tilas­tol­lista poh­jaa väit­tää, että raiskauk­sia tapah­tu­isi vaikka­pa 30, jos maa­han­muut­ta­jien määrä tuplaan­tu­isi. Siis noin pieni määrä (tarkoi­tan tilas­tol­lises­sa mielessä pieni, jokainen raiskaus on liikaa toki) ei riitä kovinkaan luot­tet­ta­van ennus­teen poh­jak­si. Kah­den pis­teen kaut­ta on aina help­po piirtää vii­va, joka osoit­taa selvän kasvun ja kor­re­laa­tio on sata. Täl­laisel­la päät­te­lyl­lä on kyl­lä help­po uskotel­la kansalaisille, että näin­hän se on: Maa­han­muut­ta­jien määrän kas­vat­ta­mi­nen, kas­vat­taa raiskauk­sia aukottomasti. 

  Tosi­asi­as­sa tarvi­taan hie­man kval­i­tati­ivisem­paa ana­lyysia johtopäätök­sien pohjaksi.

 38. Mielestäsi siis maa­han­muut­ta­jien ihmisoikeuk­sia pitäisi louka­ta jot­ta joidenkin suo­ma­lais­ten poli­it­tis­ten liikkei­den suu saataisi­in yhden asian osalta tukkoon? Hin­ta on minus­ta kohtu­u­ton, ja ennen kaikkea keino täysin toimimaton.

  a) Kuten Thomas Feisal aiheel­lis­es­ti huo­maut­ti, ei kukaan ulko­maalaisen näköisi­in vihamielis­es­ti suh­tau­tu­va muu­ta asen­teitaan minkään rek­isterin vuok­si. No, ehkä entistäkin vihamielisem­pään suun­taan, rek­ister­istähän saisi hyvän uuden huutelunaiheen.

  b) Raiskaa­jat eivät toi­mi ratio­naalisen valin­nan teo­ri­an mukaan. Rek­isteri ei siis vähen­täisi raiskauksia.

  Jotain kyl­lä saataisi­in aikaan. Kuvitel­laan, että olisin japani­lainen fyysikko ja olisin tulos­sa töi­hin TKK:n kylmälab­o­ra­to­ri­oon. Muodol­lisuuk­sia selvit­täessäni saisin kuul­la, että min­ul­ta vaa­di­taan geen­itesti puskaraiskausten selvit­tämisek­si. Taitais­in­pa jät­tää tulematta.

 39. Kun Suomes­sa käy sato­jatuhan­sia tur­is­te­jakin vuodessa, olisi aikamoinen hom­ma ruve­ta kaikkien tai edes ara­bi-miesten DNA:ta rek­sitöröimään. Hiukan säästöjä voisi tosin tul­la, jos ruve­taisi­in vai­h­ta­maan rekeis­ter­iä jenkkien kanssa. Ara­bi­en solut­tamil­ta punav­i­her­les­bo­jen johtamil­ta “sivistys­val­tioil­ta­han” tuol­laista apua ei ikävä kyl­lä voisi odottaa. 

  Silti voisi tul­la halvem­mak­si kerätä aina jonkun suurem­man rikok­sen tapah­dut­tua kaik­ki ulko­maalaiset yhteen ja ruve­ta sit­ten selvit­tämään alibe­ja “kyse­lemäl­lä”. Piikki­lan­ka on hal­paa DNA-testei­hin verrattuna. 

  Voisiko­han kaikkia maas­sa oleskele­via ulko­maalaisia tai ainakin ara­bi-miehiä vielä vaa­tia käyt­tämään jotain tun­nus­ta vaat­teis­saan, vaikka­pa hei­jas­tus­pin­taista puolikuuta?

  Muitakin paran­nuk­sia voisin kek­siä tähän Vihrei­den DNA-rek­ister­i­malli­in, mut­ta en viit­si tätä vatvoa tämän kauem­paa, kos­ka halu­an keskit­tyä siihen suurem­paan ongel­maan, että miten tänne saataisi­in houkutel­tua mah­dol­lisim­man hyvää työvoimaa ulko­mail­ta. Ehkäpä esim. todis­te­tusti (esim. työ­nan­ta­jan päivit­täin lähet­tämin DNA-näyt­tei­den avul­la) ahk­era työn­tek­i­jä voisi saa­da vapau­tuk­sen puo­liku­u­tun­nuk­sen käyt­tämis­es­tä vaat­teis­saan? Luulisi houkut­tel­e­van ähläm-insinööriä tuol­lainen etu!

 40. Niin. Kat­selin noi­ta luku­ja, min­ul­la ei ole raaka­dataa riit­tävästi, mut­ta muu­ta­ma asia pitäisi tutkia, ennenkuin tekee kovin nopei­ta ekstrapolaatioita:
  1. Näyt­täisi siltä, että rikos­ti­las­tois­sa on ns. “ulko­maalais­gäp­pi”, eli ulko­maalaiset ovat yliedustet­tuna rikok­sista epäilty­jen joukos­sa. Toden­näköis­es­ti myös rikok­si­in syyl­listynei­den joukos­sa, mut­ta gäp­pi voi olla tässä hie­man pienempi.
  2. Näyt­täisi kuitenkin siltä, että tämä ero on vakio, eli ulko­maalaiset tun­tu­vat tehtail­e­van rikok­sia enem­män suh­teessa väestöön, mut­ta tämä ero ei näytä kas­va­van samas­sa suh­teessa kuin ulko­maalaisväestö Suomes­sa kas­vaa. Tätä pitäisi selvit­tää, mut­ta näyt­tää siltä, että ulko­maalaisväestön kas­vaes­sa ulko­maalais­ten tekemien rikosten osu­us ei kas­va yhtä nopeasti. Tämä pitäisi selvittää. 

  Jos se on tot­ta, niin on kak­si vai­h­toe­htoa: a) maa­han­muut­topoli­ti­ikas­sa on ilmeis­es­ti ollut joku pahempi vika aiem­min, mut­ta vika ei ole enää yhtä suuri, vaan viime vuosi­na maa­han tulleet eivät ole olleet juuri sen rikol­lisem­pia kuin ennenkään.
  b) Rikok­si­in syyl­listyneet maa­han­muut­ta­jat on saatu kiin­ni ja laitet­tu vanki­laan, joten vanki­lan ulkop­uolel­la ole­va ulko­maalaisväestö ei ole enää yhtä rikol­lista kuin ennen. 

  Minä pidän “monikult­tuurikri­it­tis­ten” argu­men­taa­tion vas­ten­mielisenä ja epäre­hellisenä. Asi­aan ei kuitenkaan pidä lähteä ylim­ielis­es­ti, leimaavasti tai tosi­a­sioi­ta sivu­ut­taen. Fak­tat ovat mitä ovat, mut­ta täl­lä het­kel­lä tilanne on sel­l­ainen, että nämä kaver­it ovat ain­oi­ta, jot­ka lukui­hin vetoa­vat. Olen vähän pet­tynyt Osmon hie­man pop­ulis­tiseen otteeseeen — vaik­ka en täysin eri mieltä tästä geen­ites­ti­asi­as­ta olekaan — kos­ka tilas­toti­eteil­i­jänä hänel­lä olisi työka­lut argu­men­toi­da näi­den luku­jen poh­jal­ta muutenkin. Nämä rikos­ti­las­totju­tut ovat ainakin täl­lä het­kel­lä saman­ta­paisia kuin että ei kan­na­ta rak­en­taa takkaa omakoti­taloon, kun syöpäris­ki kas­vaa merkittävästi. 

  Asia on vaikea ja siinä täy­tyy erot­taa muu­ta­ma asia. Vaik­ka ehdo­tus geen­itesteistä on mielestäni vähän pop­ulisti­nen, yllä esitet­ty syytös Osmon “rasis­mista” on kohtu­u­ton. Suomel­la on val­tiona ensisi­jais­es­ti vas­tuu niistä ihmi­sistä, jot­ka Suomes­sa asu­vat. Jos joku tulee tänne muual­ta, niin tässä tulo­vai­heessa voidaan ja on hyväkin suorit­taa eri­laisia kon­trol­li­toimen­piteitä, ainakin niinkauan kuin Suo­mi val­tiona on ole­mas­sa ja niiltä osin, kuin ei riko­ta mitään kan­sain­välisiä sopimuk­sia ihmisoikeuk­sista tms. 

  Toisek­si, se, että Suomes­sa asu­via, täysin suo­ma­laisia ihmisiä kohdel­laan ikäänkuin he oli­si­vat “muukalaisia” pelkän ulkonäön perus­teel­la, on rasis­mia. Ihmisil­lä on joku kum­malli­nen kuvitel­ma, että juuri hei­dän omat ennakkolu­u­lon­sa ja asen­teel­lisuuten­sa eivät olisi rasis­mia. Kyl­lä ne ovat, jos ne ovat asen­tei­ta, jot­ka kohdis­tu­vat ihmisen ihon­väri­in tms. “kansal­lis­es­ta piir­teestä” poikkeavaan seikkaan. Minäkin olen kokenut joskus täl­laista kohtelua, vaik­ka min­ul­la ei ole mitään muu­ta “erot­tavaa piir­ret­tä” kuin tum­mat hiuk­set ja ruskeat silmät, omi­naisu­usy­hdis­telmä, joka on noin neljä­sos­al­la suomalaisista! 

  Olen sanonut tämän ennenkin, sen älykkyyskeskustelun yhtey­dessä: meil­lä ns. kun­non ihmisil­lä on velvol­lisu­us osal­lis­tua keskustelu­un ja lähteä siihen fak­to­jen ja mit­taus­tu­losten perus­teel­la eikä antaa näi­den rasistien omia näitä puheenai­hei­ta. Niin­hän siinä käy, jos näistä asioista pitäisi vaan olla hil­jaa. Ylläe­sitet­ty yri­tys leima­ta Osmoa rasis­tik­si on esimerk­ki siitä, miten type­r­äk­si keskustelu on mennyt.

 41. Liit­tyen kysymyk­seen suhteellisuudentajusta:

  Soma­lian kansalais­ten viime vuon­na (2007) tekemät rikok­set. Mukana tietysti vain selvin­neet rikok­set, muuten­han kansalaisu­ut­ta ei voi päätel­lä. Lähde tilas­tokeskus (http://tinyurl.com/5n8edb). Sieltä voi tode­ta ettei kyseessä ole anom­alia vaan luvut ovat saman­laisia ainakin läpi 2000-luvun. Omaisu­us­rikok­sis­sa on mukana koko joukko ryöstöjä, jot­ka ovat usein ihmiseen kohdis­tu­via ja trau­ma­ti­soivia rikoksia.

  Omaisu­us­rikok­set 563
  Pahoin­pite­lyrikok­set 272
  Vam­man­tuot­ta­mus, törkeä vam­man­tuot­ta­mus 2
  Sek­suaalirikok­set 12
  Rikok­set oikeu­denkäyt­töä, vira­nomaisia ja yleistä järjestys­tä vas­taan 102
  Liiken­ner­ikok­set 184
  Yksi­ty­isyy­den, rauhan ja kunn­ian loukkaami­nen 9
  Huumau­sainer­ikok­set 54
  Liiken­ner­ikko­mus, tieli­iken­teen sosi­aalilain­säädän­nön rikkomi­nen, ajoneu­vorikko­mus 147
  Järjestys­lain rikkomiset 15

  K A I K K I R I K O K S E T 1459
  Soma­lian kansalaisia 4852

 42. Ver­tailun vuok­si todet­takoon, että poli­isin tietoon tuli vuon­na 2007 Turus­sa 33184 rikos­ta, joista siis soma­lian kansalaiste tekemik­si osoit­tau­tui 1459 eli run­saat neljä prosenttia. 

 43. Mielestäni Pasi Jääskeläi­nen osuu tässä(kin) keskustelus­sa asian ytimeen: nykyään ihmiset näkevät — uuti­sista, netistä, ja yhä use­am­min omin silmin — että maa­han­muut­toon ja etenkin mus­lim­i­maista peräisin ole­vaan maa­han­muut­toon liit­tyy kaikkial­la Euroopas­sa eri­asteisia ongelmia. Suurim­mal­la osal­la meistä ei ole vankkaa poh­jaa esimerkik­si tilas­toti­eteestä, sosi­olo­gias­ta, sosi­aalip­sykolo­gias­ta, poli­it­tis­es­ta his­to­ri­as­ta tai muista erikoisa­loista joiden perus­teel­la osaisimme itse arvioi­da, mis­sä määrin sama ongel­ma tulee vaivaa­maan Suomea. 

  Tietämät­tömyys aiheut­taa huoles­tu­mista, ja vielä enem­män huoles­tu­mista aiheut­taa se, että ongelmista puhu­mista on pidet­ty epä­sopi­vana tai jopa rasis­tise­na. Perustelu­jen sijaan olemme saa­neet kuul­la esimerkik­si JP Roosil­ta, että viisaat tietävät meitä parem­min ja että asi­at ovat hoi­dos­sa — suokaa anteek­si jos pelkät vaku­ut­te­lut eivät riitä esimerkik­si tapausten Lex Karpela ja sähköi­nen äänestys jälkeen.

  Etenkin sivus­ton isän­nältä, jon­ka arvioin­tikykyyn luotan, toivoisinkin kan­nan­ot­toa esimerkik­si seu­raavi­in kysymyk­si­in. Kom­men­toin samal­la listal­la myös Jyr­ki Kasvin blo­gia, sil­lä nukkuisin yöni paljon parem­min, jos tietäisin että näitä asioi­ta on poli­itikko­jen kesku­udessa mietit­ty, saisin itse kuul­la mitä suun­nitelmia on tehty, ja mihin ole­tuk­si­in suun­nitel­mat perustuvat.

  1. Meil­lä on hyvä tilaisu­us oppia ulko­maid­en virheistä maa­han­muut­topoli­ti­ikan suh­teen. Mitä nämä virheet ovat olleet? Mitä niistä voidaan oppia?

  2. Miten paljon Suomeen saa­puu maa­han­muut­ta­jia, jot­ka tosi­asial­lis­es­ti tuot­ta­vat enem­män kuin per­hei­neen kuluttavat?

  3. Mil­lä keinoin on ajatel­tu lisät­tävän sel­l­ais­ten ihmis­ten kiin­nos­tus­ta Suomeen, jot­ka eivät hyödy kat­tavas­ta sosi­aal­i­tur­vas­ta vaan halu­a­vat ja kykenevät toim­i­maan net­tomak­saji­na? Ovatko käyte­tyt keinot olleet tehokkai­ta, ja onko syytä olet­taa että tilanne muut­tuu jatkos­sa? Ts. mitä syitä on olet­taa, että maa­han­muu­tol­la saadaan edes tule­vaisu­udessa lisää net­tomak­sajia? Miten kaukaises­sa tulevaisuudessa?

  4. Miten tehokkai­ta kotout­tamis­toimet ovat olleet, ja mil­lä aikavälil­lä niiden tulok­sia voidaan odotel­la? Jälleen, onko tehtyjä tai suun­nitel­tu­ja toimen­piteitä ver­rat­tu muiden maid­en koke­muk­si­in? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  5. Miten aio­taan toimia, että maas­samme jo ole­vien maa­han­muut­ta­jien ja maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten henkilöi­den työhön osal­lis­tu­mi­nen saataisi­in nouse­maan kan­taväestön tasolle tai edes lähelle sitä? Mitä voimme oppia ulko­maid­en esimerkeistä? Ovatko tavoit­teet ulko­maid­en esimerkkien poh­jal­ta real­is­tis­tisia? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  6. Mitä Suomes­sa on tehty, tai suun­nitel­laan tehtäväk­si, jot­ta maa­hamme jo muut­ta­neet kansan­ryh­mät eivät syr­jäy­dy pysyviksi ghetoik­si á la Rosen­går­den Ruot­sis­sa? Onko näitä toimen­piteitä ver­rat­tu esim. Ruotsin koke­muk­si­in, eli onko niiden toimivu­ud­es­ta empi­iristä tietoa? Mitä ole­tuk­sia tehdään?

  7. Miten aio­taan estää esim. seu­raa­vat muis­sa Pohjo­is­mais­sa ja muual­la Euroopas­sa maa­han­muu­ton myötä jo ilmen­neet ongelmat:
  ‑uskon­toon perus­tu­va segregaatio
  ‑juu­ta­lais- ja homovas­taisu­us, mukaan­lukien tap­pouhkauk­set ja suo­ranaiset attentaatit
  ‑vihan­li­et­son­ta etenkin yllä­mainit­tu­ja ryh­miä kohtaan
  ‑sanan­va­pau­den rajoittamisyritykset
  -”kunnia”väkivalta ja sukupuolten välisen tasa-arvon karkea rajoittaminen
  ‑seku­laarin yhteiskun­ta­järjestyk­sen rin­nalle syn­tyvät epävi­ral­liset uskon­toon perus­tu­vat oikeusjärjestelmät
  ‑varain­hank­in­ta terroristiryhmittymille
  ‑maan käyt­tö tur­va- ja lev­ähdy­s­paikkana terroristiryhmittymille
  ‑tiet­ty­jen kult­tuuriryh­mien voimakas yliedus­tus rikostilastoissa

  8. Onko selvitet­ty, mitkä ovat maa­han­muut­topoli­ti­ikan verovaroista mak­set­ta­vat kokon­aiskus­tan­nuk­set, mukaan­lukien sekä val­tion että kun­tien kon­tolle jäävät kus­tan­nuk­set kuten sosi­aal­i­toi­mi? Onko luvuis­sa mukana rikol­lisu­u­den kasvun tuo­mat kus­tan­nuk­set? Onko las­ket­tu vaiku­tus esim. Helsin­gin vuokra-asun­to­tarpeeseen? Onko mitenkään arvioitu yhteisöl­lisen luot­ta­muk­sen mah­dol­lista vähen­tymistä, sekä siitä seu­raavaa transak­tiokus­tan­nusten nousua ja kansan­talouden kokon­ais­te­hokku­u­den laskua? (kts. Put­namin tutkimuk­set — onko mitään täl­läistä toteutet­tu Suomessa?)

  8b. Mikä osu­us ylläol­ev­as­ta jyvitetään human­i­taariselle pako­lais­poli­ti­ikalle? Onko selvitet­ty mah­dol­lisu­ut­ta käyt­tää kehi­tys­a­pu­ra­ho­ja kus­tan­ta­maan human­i­taarisen maa­han­muu­ton aiheut­tamia kustannuksia?

  8c. Mikä on maa­han­muu­ton panos/tuotossuhde? Mitä muu­ta täl­lä panos­tuk­sel­la voitaisi­in saavuttaa?

  8d. Onko ylipäätään kon­sen­sus­ta siitä, mitä tavoit­tei­ta Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ikalla on? Seu­rataanko tavoit­tei­den toteu­tu­mista jotenkin? Käytetäänkö käytet­ty raha ja aika tehokkaasti?

  9. Mil­lä keinoil­la on ajatel­tu estää ulko­maisen hal­patyövoiman käyt­tö mata­la­palk­ka-alo­jen työe­hto­jen ja palkko­jen polkemises­sa? Jos näin ei pystytä tekemään, miten varmis­te­taan ettei maa­han­muu­tos­ta tai mata­la­palk­ka-aloista luo­da de fac­to tulon­si­ir­toau­tomaat­tia veron­mak­sajil­ta yksi­ty­isille mata­la­palk­ka-alo­jen työnantajille?

  10. Onko selvitet­ty, mil­lä mallil­la Japani aikoo selvitä Suomeakin radikaal­im­mas­ta väestön van­hen­e­mis­es­ta ilman mas­si­ivista maa­han­muut­toa? Onko Japanin mallis­sa jotain, mitä voisimme kopioida?

  Uskon, etten ole ain­oa jon­ka äänestyskäyt­täy­tymiseen on vaikut­tanut paljon se, ettei meille kansalle ole selitet­ty miten näi­hin haasteisi­in vas­tataan. Lista on pitkä ja vas­ta alus­ta­va, mut­ta olisin ihan oikeasti kiitolli­nen edes osit­tai­sista vastauksista.

 44. Tarkem­min sek­suaalirikok­sista, alla kymme­nen vuo­den tilas­to (Tilas­tokeskus) kolmelle ryh­mälle, joi­ta mon­et pitävät sek­suaalirikok­si­in taipu­vaisi­na. Luvuis­sa ovat vain selvin­neet rikok­set sekä kyseis­ten maid­en kansalaiset. Esim. Suomes­sa asu­vista Soma­leista yli puo­let on Suomen kansalaisia ja heitä ei ole tilas­toitu tähän. Yllät­täv­in­tä luvuis­sa lie­nee lap­si­in kohdis­tu­vien teko­jen suuri määrä.

  1997–2007

  Lapsen sek­suaa­li­nen hyväksikäyttö
  Soma­lia 37
  Turk­ki 35
  Irak 48

  Raiskaus
  Soma­lia 58
  Turk­ki 71
  Irak 66

  Muu sek­suaalirikos
  Soma­lia 14
  Turk­ki 25
  Irak 28

  Yhteen­sä 382

 45. Henkselimies:“Tosiasiassa tarvi­taan hie­man kval­i­tati­ivisem­paa ana­lyysia johtopäätök­sien pohjaksi.”

  No olisiko Nor­jan esimerk­istä jotakin opittavissa:

  http://www.aftenposten.no/english/local/article190268.ece

  http://www.halla-aho.com/scripta/espoo_oslo_ja_monikulttuurin_trendit.html

  Se mitä olen ruot­salaisi­in lukui­hin tutus­tunut niin ne ovat saman suuntaisia. 

  “Täl­laisel­la päät­te­lyl­lä on kyl­lä help­po uskotel­la kansalaisille, että näin­hän se on: Maa­han­muut­ta­jien määrän kas­vat­ta­mi­nen, kas­vat­taa raiskauk­sia aukottomasti.”

  Ja edelleenkään kyse ole pelkästään raiskauk­sista vaan kaikesta rikol­lisu­ud­es­ta, työt­tömyy­destä ja veron­mak­sajille koitu­vista kuluista. 

  Edelleenkin, minä halu­an nähdä ensin sen poli­ti­ikan joka vähen­tää maa­han­muut­ta­jien yliedus­tus­ta rikos­ti­las­tois­sa ennen maa­han­muu­ton kas­vatamista. Väite, että näin ei käy ei riitä kos­ka meil­lä on päin­vas­taisia esimerkke­jä samankaltaista poli­ti­ikkaa har­joit­taneista maista. Ker­ro min­ulle mik­si maa­han­muu­ton kas­vat­ta­mi­nen ei kas­vat­taisi myös rikol­lisu­ut­ta? Mikä on se mekanis­mi mikä estää tämän?

 46. Kaikel­la kun­nioituk­sel­la Thomas Faisalia kohtaan, hän ei ole oikein ymmärtänyt Osmon logi­ik­ka. Yksi­ty­isyys on sub­jek­ti­ivi­nen asia. Anta­mal­la tietoa pankille kaven­nan omaa yksi­ty­isyyt­täni, mut­ta saan parem­min ehdoin lainaa, kos­ka pank­ki pystyy arvioimaan mak­sukelpoisu­ut­tani. Kir­joita­mal­la kom­ment­te­ja oma­l­la nimel­lä saa uskot­tavu­ut­ta, mut­ta toisaal­ta jät­tää jäl­jen Inter­net­ti­in jota saate­taan käyt­tää odot­ta­mat­tomil­la tavoil­la. Ja niin edelleen, yksi­ty­isyys on tas­apanoilua tiedon­jakamisen hyö­ty­jen ja hait­to­jen välil­lä, ja se miten näitä arvot­taa riip­puu henkilöstä ja elämän­ti­lanteesta. Ilk­ka Kan­er­val­la on suurem­pi tele­vi­estin­nän yksi­ty­isyy­den tarve kuin minulla.

  On ollut usei­ta tapauk­sia mis­sä mieliä kuo­hut­ta­neen rikok­sen jäl­keen jonkun kylän asukkaat ovat käyneet vapaae­htois­es­ti anta­mas­sa sor­men­jälken­sä, DNA-näyt­teen, tms. sen takia ettei heitä enää epäiltäisi. Osmon heit­to tarkoit­taa samaa kollek­ti­ivis­es­ti, enkä pidä tätä sinän­sä pahan­suopana ajatuk­se­na. Ongel­ma vaan on se kollek­ti­ivi­su­us, tietyn ryh­mänkin jäse­nil­lä on eri pref­er­ensse­jä yksi­ty­isyy­den suh­teen. Täl­läisen rek­isteröi­tymisen pitää olla henkilöko­htainen valinta.

 47. Feisal Thomas: “Kuu­lun kuitenkin ryh­mään ”ulko­maalaiselta näyt­tävät” ja tässä ihon­väri­val­os­sa olen kuun­nel­lut koko ikäni näitä samo­ja rasistien itseenikin kohdis­tamia vinkunoita.”

  Sin­ul­la on nyt vaan käynyt huono tuuri kun sat­ut elämään Suomes­sa aikana jol­loin ulkois­t­en rotupi­irtei­den ja suo­ma­laises­sa yhteiskun­nas­sa men­estymisen edel­ly­tyk­sien välil­lä val­lit­see korrelaatio.

  Itse itä­suo­ma­laisen geeniper­imän edus­ta­jana min­u­akin var­maan har­mit­taisi elää 1800-luvun Suomes­sa, jol­loin levitet­ti­in pro­pa­gan­daa tyyli­in: “Suo­ma­laiset eivät olleet voineet, rotun­sa jäsenkansaa kun oli­vat, luo­da ennen ruot­salais­ten val­loi­tus­ta mitään omintakeista kult­tuuria” tai “Ruot­sia puhu­va sivistynyt luok­ka kuu­luu toiseen, lah­jakkaaseen ihmis­ro­tu­un, suo­ma­laiset ovat vas­taisu­udessakin kyken­emät­tömiä luo­vaan henkiseen toim­intaan.”. Nykyään tilanne on kannal­tani onnek­si toinen.

  Asetel­ma voi siis reilus­sa sadas­sa vuodessa muut­tua radikaal­isti. Eri asia on läm­mit­tääkö se tässä tapauk­ses­sa kun mus­ta pekka näyt­tää jääneen pysyvästi käteen.

  Perus­tavaa laat­ua ole­va ongel­ma nykyti­lanteessa on se että “välilli­nen rasis­mi” eli edel­lä maini­tun kor­re­laa­tion huomiomi­nen käytän­nön päätök­sen­teossa on yksilön kannal­ta ratio­naal­ista. Työhönot­ta­ja voi suurem­mal­la toden­näköisyy­del­lä vält­tää työ­paikan kult­tuurieroista johtu­vat ongel­mat pyrkimäl­lä all-white ‑henkilökun­taan, ja rikos­tutk­i­ja paran­taa jut­tu­jen­sa selviämis­to­den­näköisyyt­tä foku­soimal­la resursse­jaan rotupi­irtei­den perusteella.

  Se onko tämä “välilli­nen rasis­mi” “oikeaa rasis­mia” on tulk­in­takysymys. Vähän samaan dilem­maan tör­mätään kun lisään­tymiskykyi­nen juuri avioitunut nuori nainen hakee työ­paikkaa. Ei saisi syr­jiä, vaik­ka se tilas­tol­lis­es­ti olisi kuin­ka kan­nat­tavaa. Ikävää on että tässäkin lain­rikko­jat voit­ta­vat jos eivät jää kiinni.

  Nyt ollaan maa­han­muu­ton aiheut­tamien yhteiskun­nal­lis­ten haastei­den suh­teen tilanteessa jos­sa jotain radikaalia pitää kek­siä, ja tuo edel­lä mainit­tu kor­re­laa­tio pitää saa­da katoa­maan kos­ka sen kadotes­sa (väitet­ty) rasis­mikin katoaa. Osmon ehdot­ta­ma maa­han­muut­ta­jien ihmisoikeuk­sien hal­lit­tu kaven­nus voisi olla yksi toimi­va ja tehokas keino muiden joukossa.

  Tarkem­min ajatellen aja­tus on niin hyvä että kan­taväestön edus­ta­jana ilmoit­taudun vapaae­htoise­na DNA-testin anta­jak­si jos se määrätään pakol­lisek­si maa­han­muut­ta­jille. Olisi­pa­han vähän parem­pi omatun­to kun peri­aat­teessa kan­natan samo­ja ihmisoikeuk­sia kaikille (tätä kai Trav­eller kut­su­isi moraalisäteilyksi).

 48. Ylläe­sitet­ty yri­tys leima­ta Osmoa rasis­tik­si on esimerk­ki siitä, miten type­r­äk­si keskustelu on mennyt.

  Kun yllä oli noin sata viestiä, on vaikea tietää, mihin nim­imerk­ki “Tiedemies” viit­taa. San­ot­takoon nyt kuitenkin var­muu­den, että minä — nimierk­ki “tomp­peli” 😉 en ainakaan yritä leima­ta Soin­in­vaaraa rasis­tik­si, vaik­ka ehdo­tus DNA-rek­ister­istä epäon­nis­tunut onkin. 

  Itse asi­as­sa se on niin itses­tään selvästi epäon­nis­tunut, että tun­tui tarpeet­toma­l­ta lähteä sitä kumoa­maan asial­lis­es­ti. Mut­ta kos­ka jol­lakul­la saat­taa olla ymmärtämis­vaikeuk­sia abr­sudin liiot­telun kanssa yritetään selkokielellä: 

  Huo­mautin siis ensin, että tuol­lainen rek­isteri muis­tut­taa niitä toimia, joi­ta on har­rastet­tu ja har­raste­taan edelleen eri­lai­sis­sa “rotu­sor­to­val­tiois­sa”. Se ei vain ehkä tule mieleen, kun luokit­telu­un, tarkkailu­un ja ran­gais­tuk­seen ei tarvit­taisi paljoakaan per­in­teisiä keino­ja piik­i­lankoi­neen, urkki­joi­neen ja pamp­puinee, eikä se (ainakaan ensi alku­un) kohdis­tu­isi sel­l­aisi­in tut­tui­hin ryh­mi­in kuin vaikka­pa juu­ta­laiset, mus­tat tai mustalaiset.

  Yritin myös muis­tut­taa siitä — yleen­sä eri­tyis­es­ti vihrei­den muis­ta­mas­ta — seikas­ta, että täl­lais­ten rek­isterei­den käyt­töalue tup­paa laa­jen­e­maan ja niihin liit­tyy väistämät­tä väärinkäytösten riski.

  Toisek­si väitin, että kyseinen rek­isteri ei ainakaan houkut­telisi sel­l­aisia poten­ti­aal­isia maa­han­muut­ta­jia, joil­la on varaa vali­ta mihin muuttavat. 

  Juuri muuten näin luku­ja siitä, että jenkit ovat onnis­tuneet aika radikaal­isti vähen­tämään kaikkia vierailu­ja maa­hansa osin juuri rek­isterei­den tai niiden pelon takia. Huip­puti­eteen vetu­ri­na toimin­ut lah­jakkaiden opiske­li­joiden imuroin­ti muual­ta maail­mas­ta yskii myös pahasti.

 49. “Jotain kyl­lä saataisi­in aikaan. Kuvitel­laan, että olisin japani­lainen fyysikko ja olisin tulos­sa töi­hin TKK:n kylmälab­o­ra­to­ri­oon. Muodol­lisuuk­sia selvit­täessäni saisin kuul­la, että min­ul­ta vaa­di­taan geen­itesti puskaraiskausten selvit­tämisek­si. Taitais­in­pa jät­tää tulematta”

  Voipi olla. Itsel­länkin saman­laiset ajatuk­set käyvät mielessä. Toisaal­ta, jos olisit menos­sa tapaa­maan tuo­ta japani­laista hänen omas­sa koti­maas­saan, sin­ul­ta otet­taisi­in (niinkuin ymmärt­täk­seni kaik­il­ta maa­han tulevil­ta ei-japani­laisil­ta viime vuo­den lop­ul­ta alka­en) sor­men­jäl­jet, kos­ka voisit olla ter­ror­isti, joten ehkäpä esimerkkisi ei ole siltä osin paras mahdollisin.

 50. Jos olisin kyyni­nen poli­itikko, aja­tus kir­joi­tusteni puimis­es­ta oikeudessa saisi min­ut taput­ta­maan kar­vaisia käsiäni. Eri­tyis­es­ti sik­si, että net­tikir­joit­telul­la saa­mani kan­na­tus kas­vaisi tul­vavuok­sen tavoin, kun esi­in­nos­tami­i­ni asioi­hin lisät­täisi­in vielä tais­telu sanan­va­pau­den puoles­ta ja eri­tyis­es­ti sanan­va­paus netissä.
  JOS olisin kyyni­nen, epäil­isin Osmon myös ymmärtäneen asian ja sen seu­rauk­set em. taval­la, jon­ka jäl­keen hän olisi puhunut järkeä puolueen­sa naisväelle.

  Mut­ta kos­ka en ole kyyni­nen, niin uskon Osmon halun­neen pitää keskustelun asi­as­sa, jota esim. Janne korho­sen kom­ment­ti ansiokkaasti edus­taa. Tähän asti monop­o­li keskustelus­sa näyt­tää val­takun­nal­lises­sa medi­as­sa olleen ns. punav­ihreäl­lä laidalla. 

  Kär­jis­tet­ty esimerkki:

  Ote­taan jana, jon­ka lähtöpis­teesta jana jatkuu ääret­tömyy­teen. Jos olet janan (keskustelun-) lähtöpis­teestä, niin kaik­ki muut pis­teet ovat janal­la etääm­mäl­lä sinus­ta, äärip­is­teitä (-mielip­iteitä). Näin siis niille, jot­ka ovat (lue: hallinneet keskustelua) lähtöpisteessä.

  Uskon, että kun pahim­mat tun­teen­purkauk­set sam­mu­vat, niin monipuo­li­nen keskustelu maahanmuutto‑, monikult­tuuri- ja kotou­tu­mis­poli­itikas­sa voi alkaa. Ne, jot­ka nähdäk­seni ovat Hal­la-ahon lisäk­si näh­neet trendin, kuten Sai­ja Jokela Uuden Suomen blo­gis­saan tai Osmo tääl­lä, ovat ase­moimas­sa itseään mielipi­de­jo­hta­jik­si tule­vis­sa keskusteluissa. 

  Lopuk­si todet­takoot, että en näk­isi mitään ongel­maa ottaa DNA ‑tieto­ja niiltä, jot­ka pyrkivät EU ‑alueelle tur­va­paikan­hak­i­jan statuk­sel­la. Tätähän on jo ehdotet­tu tur­va­paikka­tur­is­min estämisek­si. Lisäe­tu­na olisi tun­nis­teti­eto­jen käyt­tö rikosten tutkin­nas­sa. Ymmärtääk­seni ulko­maalais­taus­taises­sa rikol­lisu­udessa tur­va­paikan­hak­i­joiden SUHTEELLINEN osu­us korostuu.

 51. Janne Korho­sen pii­i­itkän Kir­joituk­sen perään kysyn, mitä maa­han­muut­toa hän tarkoit­taa, human­i­taarista vai työperäistä. EUssa on työvoimal­la vapaa liikku­vu­us eli sille me ei voi­da mitään, jos yri­tyk­set rekry­toi­vat tänne itselleen työvoimaa ulko­mail­ta. Human­i­taari­nen maa­han­muut­to on kai aika vähäistä.

 52. Osmon geen­itesti ei saa minun(kaan) tukea. Olen par­jatun maa­han­muut­tavähem­mistön edus­ta­ja ja vaik­ka ko. puskaraiskaa­jat yms. vaikut­ta­vat hyvin negati­ivis­es­ti elämääni, niin kyseinen testi rikkoaa jo ihmisoikeut­ta. Vaik­ka Suo­mi onkin tar­jon­nut min­ulle lois­ta­van ja ilmaisen yliopis­tok­oulu­tuk­sen hyvä­palkkaiselle alalle, niin lähtisin ulko­maille Lex geen­itestin hyväksymisen jälkeen. 

  Vai­h­toe­htoise­na menetelmänä olisi panos­taa rikok­sista tuomit­tu­jen mahd. karkoit­tamiseen sekä suo­ma­laisen kult­tuurin opet­tamiseen. Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ikan ain­oa toimi­va osa taitaa olla vain kiin­tiö­pako­laisjär­jestelmä ja siinäkin kotout­tumis­mekanis­mit ovat tehot­to­mia ja sekavia eli ne eivät valmista mihinkään. Huvit­tavin­ta on se, että Suomen maakun­tien heikoim­mat ammat­tiko­rkeak­oulut joutu­vat hake­maan opiske­li­ja-aines­ta Nige­ri­as­ta. Kuka uskoo, että vähänkään lah­jakas opiske­li­ja läh­tee keski­ta­soiseen ammat­tiko­rkeak­oulu­un kes­ki-Suomeen. Nämä ovatkin reit­te­jä lait­tomaan maa­han­muut­toon, mis­tä lehdis­sä on kir­joitet­tu viime aikoina. HY, TKK ja muut yliopis­tot sen­tään ovat real­is­tis­es­ti houkut­tele­via opiskelu­paikko­ja opiskelijoille.

  Halu­aisiko joku tutus­tua Sak­san ja Ran­skan ulko­maalaisvähem­mis­ton koos­t­u­muk­seen, alku­perään yms. Elin itse siinä käsi­tyk­sessä, että Sak­san turkki­laiset ovat tulleet 60–70 luvuil­la ja Ran­skan pohjois-Afrikan siir­to­laiset koko viime vuo­sisadan ajan. Miten Sak­san ja Ran­skan kehi­tys eroaa Brit­tien ja Usan nykyis­es­tä kehityksestä? 

  Japanin ulko­maalaisvähem­mistön osu­us on 1.2% väestöstä, mut­ta Japani naut­tii hyvin paljon vielä naa­puri­maid­en­sa hal­vas­ta työvoimakus­tan­nuk­sista. Myön­nän en tiedä paljoa Japanin tilanteesta, mut­taa ylläol­e­vat kysymyk­set ovat tässä askarruttaneet.

 53. Yksi syy Hal­la-ahon suureen ään­imäärään on juuri se, etteivät use­am­mat kolum­nis­tit ja poli­itikot kir­joi­ta niin kuin Soin­in­vaara tässä. Sen sijaan että pohdit­taisi­in maa­han­muut­ta­jien aiheut­tamien raiskauk­sien vähen­tämistä, lib­er­aalit kir­joit­ta­vat yleen­sä, että muut ongel­mat ovat paljon isom­pia tai että ei saa leima­ta kaikkia. Tämä kierte­ly johtaa hal­la-aho­lais­ten menestykseen.

  Muuten, ymmärtääk­seni ylly­tys rikok­se­na yleen­sä vaatii, että voidaan osoit­taa yksit­täi­nen rikos, johon ylly­tys johti. Tästä on sit­ten eril­lisiä poikkeuksia.

 54. “Raiskaa­jat jäi­sivät aina kiin­ni — siis jos ovat ulko­maalaisia — ja sik­si ulko­maalais­ten tekemät raiskauk­set lop­puisi­vat ja hal­la-aho­laisil­ta menisi hei­dän tun­teisi­in vetoavin argumenttinsa.”

  Vas­taa­van argu­mentin olen kuul­lut aikaisem­minkin ja se pistää aina huvit­ta­maan. Argu­ment­ti olet­taa, että hal­la-aho­laiset vihaa­vat maa­han­muut­ta­jia ja hei­dän tavoit­teena on levit­tää tätä vihaa. Lisäk­si jos syyt viha­ta maa­han­muut­ta­jia lop­pu­vat, tule­vat hal­la-aho­laiset vihaisik­si ja avut­tomik­si… Joo joo.

  Eihän tässä kukaan maa­han­muut­ta­jia vihaa. Tarkoi­tus on tehdä ihmisille parem­pi elinympäristö ja parem­mat tule­vaisu­u­de­nolta­vat. Se nyt ei vain onnis­tu niin, että ote­taan kaik­ki maa­han, jot­ka tänne halu­a­vat. Jos kaik­ki maa­han­muut­ta­jat oli­si­vat hyviä ja työssäkäyviä kansalaisia, ei heistä olisi ongelmia ja hal­la-aho­laisetkaan eivät vas­tus­taisi heitä. Hal­la-aho­lais­tenkin oikeat tavoit­teet täyt­ty­i­sivät. Todel­lisu­us ei vain vas­taa tätä ihan­net­ta. Kaik­ki tänne otet­ta­vat eivät ole valmi­ita suo­ma­laiseen elinympäristöön, eikä val­tion toimet tähtää siihen kunnolla.

  ps. Olet­ta­mus, että hal­la-aho­laiset oli­si­vat näitä vihaa­jia, on help­po ymmärtää. Antaa­han media kokoa­jan näin ymmärtää ja use­at suvait­se­vaispi­ir­it ovat heti haukku­mas­sa rasis­tik­si jos tip­paakaan kri­ti­soi mitään. Nyt ne medi­an ja yhteiskun­nan anta­mat ennakkolu­u­lot pois ja kun­non avoin­ta keskustelua.

 55. Tähän väli­in halu­aisin lanseer­a­ta uuden sanan: “kult­tuurire­al­is­mi”. En usko että Suo­ma­laiset tui­jot­ta­vat ihmis­ten ihon­väriä vaan maa­han­muut­ta­jien kykyä ja/tai kyvyt­tömyyt­tä toimia Suo­ma­laisen kult­tuurin aset­tamien vaa­timusten mukaises­ti. Vaik­ka maas­samme on toki paljon ongelmia on Suo­mi kuitenkin sivistynyt ja suh­teel­lisen tasa-arvoinen län­si­maa jon­ka kansalaisil­la on mon­es­sa suh­teessa korkea moraali ja län­si­maiset arvot. Mielestäni moni kult­tuuri ei poh­jaa näille skan­d­i­naav­isille ihanteille joten herää kysymys voim­meko vaa­tia maa­han­muut­ta­jil­ta oman kult­tuurime ihanteita ?

  Mielestäni voimme mikäli kyse on asi­as­ta jol­la on moraa­li­nen tai eet­ti­nen ulot­tuvu­us (väki­val­ta, tasa-arvo, ahkeru­us, yrit­tämi­nen, halu toimia yhteiskun­nas­sa jne.). Jos maa­han­muut­ta­ja ei halua näi­hin arvoihin sopeu­tua vaan kapinoi jatku­vasti niitä vas­taan kan­nat­taisi yhteiskun­nan miet­tiä kan­nat­taako näille ihmisille tar­jo­ta aut­tavaa kät­tä vai lähet­tää takaisin kotimaahansa.

 56. Pon­tig­gia kir­joit­ti: “Vai­h­toe­htoise­na menetelmänä olisi panos­taa rikok­sista tuomit­tu­jen mahd. karkoit­tamiseen sekä suo­ma­laisen kult­tuurin opet­tamiseen. Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ikan ain­oa toimi­va osa taitaa olla vain kiin­tiö­pako­laisjär­jestelmä ja siinäkin kotout­tumis­mekanis­mit ovat tehot­to­mia ja sekavia eli ne eivät valmista mihinkään.”

  Karkot­ta­mi­nen toimii tietysti vain sil­loin, kun on kyse ulko­maalais­es­ta, jol­la on koti­maa jos­sain toisaal­la. Tosin sil­loin sitä pitäisi käyt­tää johdon­mukaises­ti ainakin raiskaa­jien kohdal­la sen sijaan, että ale­taan pohtia raiskaa­jan mah­dol­lista tur­vat­to­muut­ta van­has­sa koti­maas­sa. Oikeusta­ju sanoo, että jos raiskaa, luop­uu oikeud­estaan tur­va­paikkaan. (Kan­ta­suo­ma­laisi­akin sek­suaalirikol­lisia sitä pait­si kohdel­laan aivan liian lempeästi.)

  Kotout­tamista pitäisi tosi­aan tehostaa sen sijaan, että keski­tytään pahek­sumaan per­su­ja, mikä ei lop­ul­ta joh­da muuhun kuin asen­tei­den polar­isoi­tu­miseen ja per­su­jen kan­natuk­sen kasvu­un. Mitä use­ampi maa­han­muut­ta­ja sopeu­tuu yhteiskun­taan ja löytää oman paikkansa siinä, sitä vähem­män per­sut saa­vat kan­nat­ta­jia maa­han­muut­toasian kus­tan­nuk­sel­la. Ja kään­täen: mitä enem­män maa­han­muut­ta­jik­si las­ket­ta­vat yksilöt tai yhteisöt aiheut­ta­vat ongelmia, sitä enem­män per­sut saa­vat kan­nat­ta­jia. Sam­mute­taan siis tuli­palot siel­lä, mis­sä niitä syt­tyy, eikä ale­ta haka­ta hil­jaisek­si savun her­mostut­tamia räksyt­täviä koiria, vaik­ka ne kävi­sivätkin hermoille.

  Sitä pait­si maa­han­muut­ta­jat todel­lakin ovat ihmisiä ja yksilöitä, eivät jokin yhteinen ryh­mä. Ihmiset tule­vat eri maista, eri kult­tuureista ja eri syistä, ja jokaisel­la on oma luon­teen­sa ja oma tapansa vaalia kult­tuuri­aan, myös mus­limeil­la. Kun­non ihmis­ten joukos­sa on väk­isinkin myös — vähem­mistönä — rikol­lisia ja fanaat­tisia vihan­li­et­so­jia, jot­ka eivät yksinker­tais­es­ti halua sopeu­tua vieroksumi­in­sa arvoihin. Ei sel­l­aisia ihmisiä pidä ymmärtää tai suvai­ta suo­ma­laises­sa yhteiskun­nas­sa. Hei­dän ottamisen­sa mukaan suo­ma­laiseen yhteiskun­taan ei yksinker­tais­es­ti ole kenenkään etu, pait­si ehkä niiden, jot­ka halu­a­vat nos­tat­taa rasis­mia ja nous­ta val­taan sen avulla.

  Juuri nyt niin “maa­han­muut­tokri­it­tiset” kuin mon­et suvait­se­vaisu­usih­misetkin suh­tau­tu­vat maa­han­muut­ta­ji­in eri taval­la kuin mui­hin ihmisi­in — joko yltiö­su­vait­se­vais­es­ti, keskit­tyen syyt­telemään mah­dol­li­sista ongelmista kan­taväestön suvait­se­mat­to­muut­ta, tai ennakkolu­u­lois­es­ti, yleistäen ja kär­jistäen kaik­ki raiskaa­jik­si ja vihan­li­et­so­jik­si. Nimeno­maan maa­han muut­tavien ihmis­ten etu on, että rikol­lisi­in ja sekä uskon­nol­lisi­in että poli­it­tisi­in äärili­ikkeisi­in suh­taudu­taan jämäkästi ja toisaal­ta ystävyys, ymmär­rys ja taloudel­lisetkin resurssit säästetään niille, jot­ka ovat itse valmi­it ojen­ta­maan meille ystävän käden — eivät nyrkkiä tai tuomit­se­vaa sormea.

  Mikä tässä nyt on niin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä — molem­mil­la puo­lil­la aat­teel­lista rintamaa?

 57. Sanaa “rasis­mi”, rotusyr­jin­tä, heit­el­lään aika varo­mat­tomasti tässä ketjus­sa. Kyse ei ole kuitenkaan rodus­ta vaan kulttuurista.

  Ymmärtääk­seni syr­jin­tä rodun, sukupuolen tai sek­suaalisen suun­tau­tu­misen vuok­si on niin ilkeää kuin on nimeno­maan sik­si ettei mitään niistä voi itse vali­ta tai vai­h­taa*. Sen sijaan kult­tuuri on viime kädessä lähin­nä käyt­täy­tymistä, pelisään­töjä ja toim­intat­apo­ja jot­ka on hyväksynyt. Ne voi vai­h­taa ja uuteen maa­han saa­pues­saan myös pitäisi, ja sik­si niiden perus­teel­la pro­filoin­ti on vain ter­vet­tä järkeä. Saman voi argu­men­toi­da pätevän myös uskon­toon, senkin saa itse päättää.

  On erit­täin hyvä että Per­sut ovat tuo­mas­sa tätä immi­graa­tiokeskustelua pis­teeseen jos­sa val­taapitävät joutu­vat jo perustele­maan tekemisiään ratio­naal­isin argu­mentein pelkän tuhahtelun ja kysyjien mus­ta­maalaamisen sijaan. Tähän asti jutut ovat olleet tasoa “monikult­tuuri on rikkaus kos­ka se on rikkaus kos­ka se on rikkaus”, vaik­ka sekä nyky­isiä tilas­to­ja että naa­puri­val­tioiden ja muun euroopan tilan­net­ta kat­so­ma­l­la näyt­täisi pikem­minkin siltä että monikult­tuuri on hirvit­tävä vit­saus vail­la mitään hyö­tynäköko­htia. Har­vat yri­tyk­set käyt­tää luku­ja argu­ment­teina nykyisen poli­ti­ikan puoles­ta (esim. Hesarin taan­noinen “kukin maa­han­muut­ta­ja tuot­taa val­ti­olle 300.000 euron säästöt”) ovat lähem­mässä tarkastelus­sa pal­jas­tuneet härskik­si sumu­tuk­sek­si (kyse on koulute­tu­ista muut­ta­jista, joi­ta on mitätön osu­us kaikista).

  Nyky­istä, tai ylipäätään vapaa­ta, maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa ajavien on perustelta­va toimen­sa kuin minkä hyvän­sä poli­itikon. Se ken ei voi perustel­la tekemisiään ratio­naalis­es­ti on väärässä, eikä mikään määrä nat­sit­telua muu­ta sitä.

  *) Tähän liit­tyen vähän ihmette­len ettei suvait­se­vaisil­ta löy­dy sym­pa­ti­aa ped­ofi­ileille, vaan pedo­ja (ei edes vält­tämät­tä lap­si­in­sekaan­tu­jia) pide­tään yleis­es­ti suun­nilleen pahimp­ina hirviöinä mitä maail­mas­sa voi olla. Mut­ta eiväthän hekään saa itse vali­ta mikä hei­dät saa kiihottumaan.

 58. Jos tuo esi­tyk­seni geneet­tisen sor­men­jäl­jen tal­tioimis­es­ta koetaan oikeasti ihmisoikeuskysymyk­sek­si, se ei sil­loin tietenkään toi­mi, kos­ka ihmisiä eri pidä louka­ta. Minä en sitä ihmisoikeuskykymyk­sek­si miel­lä. Itsel­läni ei olisi mitään sitä vas­taan, jos jou­tu­isin tietoni tuol­laiseen rek­si­teri­in antamaan.Sen sijaan vas­tus­taisin vim­ma­tusti, jos joku halu­aisi koko geneet­tisen koo­d­i­ni, jos­ta siis selviää myös henkilöko­htaisia ominaisuuksia. 

  Koskiko loukkaan­tu­mi­nen itse tämän tiedon luovut­tamista ja rek­isteröin­tiä, vai sitä, että esitin tämän koske­maan vain maa­han­muut­ta­jia? Joskus aiem­min­han olen esit­tänyt puskaraiskausten estämisek­si saman tiedon rek­isteröimistä koko kansas­ta. Siitähän olisi ilmeistä hyö­tyä myös uhrien tun­nis­tuk­ses­sa suuronnettomuuksissa. 

  En tunne asi­aa, mut­ta eikö tur­va­paikan­hak­i­joil­ta ote jo nyt joitakin bio­tun­nis­tei­ta? Poli­isi kerää ymmärtääk­seni rek­ister­iä geneet­ti­sistä sor­men­jäljistä rikok­ses­ta epäil­ly­istä, eikä tuo­hon rek­isteri­in pääsemisek­si tarvitse mitään kovin kum­mallista tehdä. Tuon rek­si­terin avul­la on suuri määrä rikok­sia myös selvinnyt. 

  Pelko siitä, että jokin tule­va hir­muhallinto voisi käyt­tää rek­ister­iä väärin, on todel­lakin sikäli turha, että tule­va hir­muhallinto perus­taa kyseisen rek­si­terin itse ihan siitä riip­pumat­ta, mitä me teemme. 

  Esimerkik­si Bri­tan­ni­as­sa on val­lal­la peri­aate, että ihmi­nen voi pyyhk­iä koko men­neisyyten­sä ja aloit­taa uuden elämän uudel­la nimel­lä, jos van­has­sa elämässä on jokin men­nyt pahasti vikaan. Meil­lä tämä ei onnis­tu, kos­ka jokaisel­la on väestörek­ister­itun­nus, eikä uut­ta saa. Por­tu­galis­sa väestörek­ister­itun­nuk­set kiel­let­ti­in perus­tus­lail­la nei­likkaval­lanku­mouk­sen jälkeen.

 59. Osmo, teet ehdo­tuk­sen, jos­ta tiedät, että kaik­ki eivät pidä. Minus­ta ehdo­tus kaipaisi kuitenkin joitakin tarken­nuk­sia, jot­ta sitä voitaisi­in kaik­il­ta puolin arvioida.

  “Ehdotan, että kaik­il­ta maa­han­muut­ta­jil­ta ote­taan geenitesti.”

  Voitko tarken­taa, mitä ehdotat:

  - pakolli­nen geen­itesti kaik­il­ta Suomes­sa jo pysyvästi olevil­ta, joil­la ei ole Suomen kansalaisu­ut­ta (vai onko joku muu kri­teeri, jol­la määrit­täisit “maa­han­muut­ta­ju­u­den”)?

  vai

  - “vapaae­htoinen” geen­itesti kaik­il­ta Suomeen asumaan pyrkiviltä muun maan kansalaisil­ta (tähän vielä lisäkysymys alla) — vapaae­htoinen siinä mielessä, että vai­h­toe­htona on jät­tää tulemat­ta Suomeen?

  vai

  - molem­mat yllämainituista?

  vai

  - sit­tenkin jokin muu yhdistelmä?

  Lisäkysymys tai pari:

  - koskisiko “uusien maa­han­tuli­joiden” testi human­i­taarisia vai työperäisiä maa­han­muut­ta­jia, vai sekä että?

  vai

  - olisiko tässä jotain mui­ta kriteerejä?

  Ymmär­rän, että kyseessä on keskustelu­navaus. Nojaat logi­ikkaan, mut­ta, minus­ta, joitakin ainek­sia puut­tuu vielä. Toivon, että kysymyk­seni vievät aja­tus­ta eteenpäin.

 60. Mun mielestä sen­su­uria pitää lisätä entis­es­tään ja sit­ten siir­tyä vielä enem­män ohjaavaan tiedonväl­i­tyk­seen. Jos joku asia ei niin­qu olekaan ihan jus silleen tot­ta niin kuiten­ki se vois olla tot­ta niin sitä sit­ten ker­rot­tas vaa kansalle. Silleen tulis parem­pi maailma.

 61. Eufemia kir­joit­ti:
  “Kuvitel­laan, että olisin japani­lainen fyysikko ja olisin tulos­sa töi­hin TKK:n kylmälab­o­ra­to­ri­oon. Muodol­lisuuk­sia selvit­täessäni saisin kuul­la, että min­ul­ta vaa­di­taan geen­itesti puskaraiskausten selvit­tämisek­si. Taitais­in­pa jät­tää tulematta.”

  Japani ottaa kaik­il­ta maa­han tulevil­ta (tur­is­teil­takin) sor­men­jäl­jet [1]. Jos Suo­mi ottaisi oleskelu­lu­van saav­il­ta syl­ki- tai hius­näyt­teen, en usko että japani­laisil­la olisi mitään sitä vas­taan. (Ver­inäyte saat­taisi sit­ten ehkä tun­tua hiukan raskaam­mal­ta toimenpiteeltä.)

  [1] http://www.reuters.com/article/worldNews/idUST23858020071120

 62. Liikaa rum­munpäristys­tä (14.10.2007)

  Osmo Soin­in­vaara kirjoittaa:

  “Sen sijaan olen ollut huolis­sani Tehyn symp­parei­den mielip­iteistä. Jos joku kuoleekin, niin sehän on työ­nan­ta­jan vika. Tuli spon­taani vihan­pu­us­ka, jon­ka aikana ajat­telin, että jos jonkun on pakko kuol­la, niin toiv­ot­tavasti tämä on joku kir­joit­ta­jan omaisista.”

  Ja Osmo täs­men­tää kom­menteis­sa ajatustaan:

  “En toivonut kuole­maa kenellekään vaan toivoin, että se kuole­ma, jon­ka sinä hyväksyt osuu edes sin­un lähipi­iri­isi sen sijaan, että se kohdis­tuu “viat­tomi­in”. Se oli siis sil­lä ehdolla,että jonkun on tah­tosi mukaan kuoltava.”

 63. Tiedemieheltä olisin kiin­nos­tunut kuule­maan lyhyen kom­mentin noi­hin esit­tämi­i­ni tilas­toi­hin, vaik­ka argu­men­taa­tioni eit­tämät­tä onkin vas­ten­mielistä ja epäre­hellistä. On nimit­täin niinkin, että näin puus­ta kat­soen näyt­tää siltä että on myös huo­mat­ta­van epäre­hellistä väit­tää että helsingis­sä tapah­tuu n. 40 raiskaus­ta vuodessa, jos tilas­tot puhu­vat 4–5 ‑ker­tais­es­ta määrästä. Mikäli siis en ole ymmärtänyt jotain väärin?

  Tietenkin viestiketjun pitu­ud­es­ta johtuen voi
  myös olla että Tiedemiehen mah­dolli­nen vas­taus on jäänyt min­ul­ta huomaamatta.

  Osmo: kun muokkaat omia vieste­jäsi jälkikä­teen tarken­taak­sesi sitä mitä ehkä tarkoitit sanoa alun­perin, kan­nat­taa harki­ta myös niihin viit­taavien sitaattien(i) muokkaamista vas­taavasti, kos­ka muuten (kuten nyt) saat­taa jäädä ihan pieni ris­tiri­ita jäl­jelle. Olisi myös reilua keskustelijoi­ta kohtaan lisätä sinne jokin “edit.”- tai vas­taa­va tagi. Muuten­han sitä saat­taisi vaik­ka olet­taa sin­un ole­van kovinkin herkkähip­iäi­nen ja kor­jail­e­van jälkikä­teen sanomisi­asi “yön pimey­dessä”, mitä en suinkaan halu­aisi uskoa. Toisaal­ta alku­peräi­nen tek­s­ti­ni on joka tapauk­ses­sa julka­istu myös toisaalla.

  Kiitok­sia kuitenkin rauta­lan­gas­ta, en nyt aivan vakavis­sani olet­tanutkaan sin­un ole­van sitä mieltä mil­laisen kuvan alku­peräis­es­tä kir­joituk­ses­tasi hel­posti saa — jois­tain vihreistä ajat­telijoista en toki ole aivan yhtä var­ma. Luulisin Hal­la-ahon toisi­naan kär­sivän hie­man samas­ta ilmiöstä.

 64. Hyvä nos­to Markuk­selta. Eikä tuol­lais­ten toivom­ises­sa nyt mitään niin ihmeel­listä ole, varsin inhimil­listä. Poli­ti­ik­ka on poli­ti­ikkaa, sille ei oikein näytä voita­van mitään.

 65. Hyvä Markus.. !

  Ja kaikille hurskastelijoille opetuk­sen paikka. 

  Hal­la- ahon aja­tus on vain täy­del­lisen inhimilli­nen. Jos jotain pahaa vääjäämät­tä tapah­tuu tiet­ty­jen val­in­to­jen seu­rauk­se­na, niin mielum­min niille, jot­ka ovat vas­tu­us­sa näistä valin­noista. Onko tässä jotain uut­ta ja ihmeel­listä? Minä ainakin ajat­te­len juuri noin. 

  Osmon vas­taus on ihan saivartelua. Men­nään vain retori­ikan puolelle tuos­sa, miten sit­ten sanomaa tehostetaan..

 66. Minä en sitä ihmisoikeuskykymyk­sek­si miel­lä. Itsel­läni ei olisi mitään sitä vas­taan, jos jou­tu­isin tietoni tuol­laiseen rek­si­teri­in antamaan.

  sano rubin­stein.

 67. Miet­timiset ihmisoikeusloukkauk­sista kuu­lostaa nau­ret­tavil­ta. Poli­isi ottaa ja on ottanut jo vuosien ajan Dna-näyt­teen (siis geen­itestin) KAIKILTA joi­ta on syytä epäil­lä rikok­ses­ta, jon­ka ran­gais­tus­mak­si­mi on vähin­tään 6 kuukaut­ta. Toisin sanoen läh­es kaik­ki rikok­ses­ta epäil­lyt joutu­vat geen­itestin kohteek­si. Geen­inäyte ote­taan syl­jestä posken limakal­vol­ta pienel­lä raa­paisul­la joka ei edes satu. Koko toimen­pide kestää ehkä kolme sekun­tia. Siel­lä ne Dna-näyt­teet sit­ten säi­lyvät iät ajat. 

  Samantien Dna-tes­taus­ta voitaisi­in laa­jen­taa kaikki­in suomen alueel­la oleskele­vi­in. Suomen kansalaisil­ta voitaisi­in ottaa DNa-testi passin myön­tämisen yhtey­dessä ja ulko­maalaisil­ta mikäli asu­vat pysyvästi Suomes­sa, esim. jonkun rek­isteröi­tymisen tms. yhteydessä. 

  Täl­lä menet­te­lyl­lä n. 10 vuodessa koko pop­u­la olisi rek­isteröi­ty ja kir­jois­sa sekä kan­sis­sa. Ihan hyvä idea Soininvaaralta.

 68. “On erit­täin hyvä että Per­sut ovat tuo­mas­sa tätä immi­graa­tiokeskustelua pis­teeseen jos­sa val­taapitävät joutu­vat jo perustele­maan tekemisiään ratio­naal­isin argu­mentein pelkän tuhahtelun ja kysyjien mus­ta­maalaamisen sijaan.” 

  Keskustelu OLISI hyvä asia myös min­unkin mielestäni, mut­ta kyl­lä tuo Hal­la-ahon julk­isu­u­teen päässyt kom­ment­ti valitet­tavasti mädät­tää sitä pahasti. Hal­la-ahon Scrip­ta sisältää myös asial­lista pohd­in­taa, mut­ta tuo kom­ment­ti vihrei­den raiskaamis­es­ta ei. 

  Ensin­näkin se, että toivoo jonkun ihmis­ryh­män raiskauk­sen kohteek­si ei nyt vaan ole asial­lista. Ei edes ehdol­la, että raiskausten määrä pysy­isi vakiona, jol­loin olisi “reilumpaa” raiska­ta tästä avoimes­ta poli­ti­ikas­ta vas­tu­ulliset päät­täjät ja hei­dän kan­nat­ta­jansa. Anteek­si nyt vaan. 

  Toisek­si en usko, että ulko­maalais­poli­ti­ikan sääte­ly olisi vält­tämät­tä avain ongel­maan. Se voi olla osa ratkaisua, mut­ta tilas­tol­lis­es­ti pienen tapausten määrän perus­teel­la en vetäisi mitään johtopäätök­siä ennen hie­man syväl­lisem­pää ana­lyysia ja keskustelua. Ja siihen ei ole vielä päästy, kiitos Halla-ahon.

  Eli hyvän keskustelun sijaan Hal­la-aho saa lapsel­lisel­la kom­men­til­laan aikaan (medi­an avus­tuk­sel­la toki) vain tun­tei­ta kuumen­ta­van keuhkoamisen puolin ja toisin. Siis ilman ko. kom­ment­tia use­ampi voisi ottaa Hal­la-ahon pohdin­nan ja kri­ti­ikin vakavasti, mut­ta ei enää. Esimerkik­si itse koen vain melkoista ällö­tys­tä koko miestä kohtaan, eli se siitä hyvästä keskustelusta.

 69. Ode

  Ehdotan, että kaik­il­ta maa­han­muut­ta­jil­ta ote­taan geenitesti. 

  Lundqvist

  Keitä maa­han­muut­ta­jia tarkoi­tat, kun niitä on niin monelaisia

 70. Hypo­teet­ti­nen japani­lainen maa­han­muut­ta­ja nyt muutenkin on aika huono esimerk­ki, sil­lä sikäläiseen kult­tuuri­in on jo feo­daali­a­joista läh­tien kuu­lunut erit­täin vah­vasti se aja­tus että val­taapitävät pitävät val­taa ja kansalaiset ovat ala­maisia joiden osa ja ain­oa oikeus on alistua.

  Paras esimerk­ki tästä taitaa olla sikäläisen poli­isin tapa tehdä /kaikkien/ kansalais­ten kotei­hin vuo­tuiset “tarkas­tuk­set”, siis koti­etsin­nät, ilman mitään eri­ty­istä syytä tai edes epäi­lyä rikok­ses­ta. Se on vain maan tapa, eikä siitä kukaan nos­ta suurem­paa meteliä kos­ka niin on aina tehty.

  Veikkaan että nimeno­maan Japanin poi­ka olisi se joka pitäisi itses­tään­selvänä että häneltä mitataan ja ark­istoidaan kaik­ki mahdollinen.

 71. Eli siis suh­teel­lisu­u­den tajua peli­in. Suomes­sa tapah­tui vuo­den sisään kak­si koulu­am­pumistapaus­ta. Lehdis­tö sekosi täysin. Poli­isi otti netin teho­valvon­taan. Poli­itikot rupea­vat pistämään ase­lakia uusik­si. Käsi­aseet halu­taan täyskiel­toon. Kaik­ki huu­ta­vat: “Mikä suo­ma­laista miestä oikein vaivaa!?”

  Helsingis­sä tapah­tuu tam­mi-syysku­un aikana 160 raiskaus­ta. Yli 50 % raiskauk­sista on maa­han­muut­ta­jien tekemiä. Hal­la-aho kir­joit­taa kak­si vuot­ta siteen jotain blogi­in­sa, vihreät naiset ja media sekoa­vat. Kukaan ei tee raiskauk­sille yhtään mitään. Maa­han­muut­ta­jia halu­taan lisää rikas­ta­maan suo­ma­laisia naisia. Kaik­ki huu­ta­vat: “Monikult­tuurisu­us on rikkaus!”

 72. Luk­i­häir­iöisen “henkse­lim­iehen” olisi hyvä tava­ta nim­imerk­ki Eli­nan viesti 16.11.2008 kel­lo 18:51, ja sen jäl­keen luo­van pohdin­nan kaut­ta yrit­tää ymmärtää Hal­la-ahon kir­joi­tus­ta uudestaan.

  Huu­lia saa liikut­taa, tavaa­maan pois­tu !!1!

 73. Eli­na kirjoitti:

  “Hal­la- ahon aja­tus on vain täy­del­lisen inhimilli­nen. Jos jotain pahaa vääjäämät­tä tapah­tuu tiet­ty­jen val­in­to­jen seu­rauk­se­na, niin mielum­min niille, jot­ka ovat vas­tu­us­sa näistä valin­noista. Onko tässä jotain uut­ta ja ihmeel­listä? Minä ainakin ajat­te­len juuri noin.”

  Het­kel­lis­es­ti ja spon­taanisti tuol­laisen ajat­telem­i­nen on ehkä inhimil­listä, mut­ta julkises­ti esit­tämi­nen ei.

  Mut­ta ennen kuin on todis­tet­tu, että tuo paha todel­lakin on väistämätön­tä ja kyseiset ihmiset todel­lakin vas­tu­ullisia, mielestäni kyseisen kom­mentin julkises­ti esit­tämi­nen on sairas­ta. En siis pidä kovin epäin­himil­lisenä, että joku ajat­telee noin vaik­ka kansan­murhista vas­tu­ullista henkilöistä, mut­ta tämä on nyt jotain ihan muuta.

 74. Huo­masin erään poli­tikon kir­joitelleen Tehyn lakon aikana aika kiivaasti.

  “Sen sijaan olen ollut huolis­sani Tehyn symp­parei­den mielip­iteistä. Jos joku kuoleekin, niin sehän on työ­nan­ta­jan vika. Tuli spon­taani vihan­pu­us­ka, jon­ka aikana ajat­telin, että jos jonkun on pakko kuol­la, niin toiv­ot­tavasti tämä on joku kir­joit­ta­jan omai­sista. Samaa logi­ikkaa nou­dat­ta­vat pant­ti­vankien otta­jat: ammumme yhden pant­ti­van­gin tun­nis­sa ja jokainen kuol­lut on hal­li­tuk­sen syytä, joka se ei suos­tu vaatimuksiimme.”

  Aika kovaa tekstiä.

 75. Soin­in­vaara kirjoitti:
  “En kuitenkaan sanonut, että näi­hin ei mikään muu tehoa, kuin oman lapsen kuolema.”

  Onko joku muu näin sanonut, vai yritetäänkö jonkun suuhun lait­taa sel­l­aista mitä hän ei ole sanonut?

 76. Hal­la-aho kir­joit­ti vihrei­den ja hei­dän äänestäjien raiskaamisesta:
  “Hei­hin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikult­tuuri osuu omaan nilkkaan.” 

 77. Janne Korho­nen esit­ti 10 erit­täin hyvää kysymys­tä, joi­hin Hal­la-aho­laise­na halu­aisin vas­tauk­sia päättäjiltä.

  MTV3 uuti­soi pari päivää sit­ten seuraavaa;
  “Suomes­sa asuu täl­lä het­kel­lä 40 000 mus­lim­ia. Viiden­toista vuo­den kulut­tua pääkaupunkiseudul­la arvioidaan asu­van 200 000 maa­han­muut­ta­jaa, joista suurin osa on muslimeja.”

  Tämä siis arvi­ol­ta 15 vuo­den kulut­tua. Entä 30 vuo­den kulut­tua, mikä on tilanne sil­loin. Paljonko nämä ryh­mät mak­sa­vat nyt veron­mak­sajille ja paljonko ne mak­sa­vat tule­vaisu­udessa? Voidaanko suomeen päästää tur­va­paikan­hak­i­joi­ta ja hei­dän per­heen­jäseniään hamaan tule­vaisu­u­teen samaan tahti­in vai hiljen­netäänkö jos­sain vai­heessa, mis­sä vai­heessa? Mikä on riit­tävä määrä kieli- ja ammat­ti­taidot­to­mia arabe­ja ja afrikkalaisia ja mikä on liikaa?

 78. “Kuvitel­laan, että olisin japani­lainen fyysikko ja olisin tulos­sa töi­hin TKK:n kylmälab­o­ra­to­ri­oon. Muodol­lisuuk­sia selvit­täessäni saisin kuul­la, että min­ul­ta vaa­di­taan geen­itesti puskaraiskausten selvit­tämisek­si. Taitais­in­pa jät­tää tulematta.”

  Niin no, itse jät­täisin tulemat­ta ain­oas­taan, mikäli tietäisin, että min­ul­la on taipumus­ta puskaraiskailuun.

 79. Veikkaan että nimeno­maan Japanin poi­ka olisi se joka pitäisi itses­tään­selvänä että häneltä mitataan ja ark­istoidaan kaik­ki mahdollinen. 

  No eipä siel­lä asukasluku­un ver­rat­tuna ole juuri rikol­lisu­ut­takaan, värikäs maa­han­muut­tokin mil­tei lois­taa pois­saolol­laan vaik­ka siel­lä on sen­tään oikeasti ollut huu­ta­va työvoima­pul­la. Päin vas­toin kuin kukku­rami­toin rikas­tavaa maa­han­muut­toa osak­seen saa­neessa USA:ssa, tai vaikka­pa Ran­skas­sa, Japanis­sa on myös merkit­tävää teol­lisu­ut­ta ja sen myötä val­taisa kaup­pataseen yli­jäämä. Mis­sä siis vika? Eikö asioiden pitäisi olla ihan toisin päin jos mei­dän poli­itikko­jamme olisi uskominen?

 80. Osmo Soin­in­vaar­alle:

  Ymmär­rän, että keskustelu­navauk­set ovat aja­tusten jalostamista varten, mut­ta olisi rehellisyyt­tä, ennenkaikkea sitä suur­in­ta — älyl­listä rehellisyyt­tä — maini­ta mon­tako ker­taa on edi­toin­ut keskustelun avaus­ta, vaik­ka alaviitteessä.

  ystävällsin ter­veisin

 81. Perustin itse oman käsi­tyk­seni etupäässä Helsin­gin Sanomien joskus julkaise­maan tilastoon:
  http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1135233947201.jpeg

  Tei­dän piireis­sänne tietysti Hesaria kut­su­taan “prav­dak­si”, joten ilmeis­es­ti siel­lä annetut luvut ovat vääriä.

  Itse en tunne tilas­to­jen sisältöä, nuo luvut olen näh­nyt, jos todel­lisu­us on muu­ta, niin sit­ten se on muu­ta. Perustin omat johtopäätök­seni noi­hin lukuihin.

  Tämä asia — siis kuin­ka paljon ns. ulko­maalaiset tekevät rikok­sia — on täysin empi­iris­es­ti selvitet­tävis­sä ole­va asia. Min­un esit­tämäni arve­lut tilas­toista voidaan joko kumo­ta tai vahvistaa.

  Minus­ta asian asial­liselle käsit­te­lylle tekee suu­ur­ta hal­laa se, että ain­oas­taan nämä “kri­itikot” ym. hal­la-aho­laiset kom­men­toi­vat itse luku­ja. Ne luvut ovat mitä ne ovat.

  Eri­a­sia on se, miten niistä puhutaan. Kuten sanoin, jos nuo hesarin luvut ovat tot­ta (en tiedä ovatko) niin koko vinouma selit­tyy parin ahk­er­an puskaraiskaa­jan tekemäl­lä muu­ta­mal­la raiskauk­sel­la, jos ne jätetään laskuista, niin suh­teel­liset osu­udet eivät ole enää niin suuria. 

  Lisäk­si kan­nat­taa muis­taa, että kun n < 30 ei oikein mikään luku ole tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevä. Soma­lei­den “hur­jan suures­ta yliedus­tuk­ses­ta” jauhetaan usein monis­sa “kri­it­ti­sis­sä” blo­geis­sa, mut­ta soma­lien tekemät raiskauk­set voidaan — jos siis noi­hin näkemi­i­ni lukui­hin olisi luot­tamista — laskea yhden käden sormil­la. Siitä ei voi ekstrapoloi­da oikein mitään. 

  Jos taas nämä luvut — kym­menker­taiset, joi­ta tääl­lä jo esitet­ti­in — ovat oikei­ta, enkä väitä etteivät ne olisi, niistä voidaan päätel­lä vähän enem­män, mut­ta kan­nat­taa muis­taa, että pop­u­laa­tiot itse ovat erit­täin pieniä ja epäe­dus­tavia. Maa­han­muu­ton tren­de­jä on aika vaikea ennus­taa näin pienel­lä datal­la. Täy­tyy men­nä poikkileikkau­saineis­toon, jos­sa on monia mui­ta mai­ta, joiden kuvio maa­han­muu­tossa on ihan tyystin eri­lainen kuin Suomen. Se data on myös epäluotettavaa. 

  Vielä yksi kom­ment­ti: kri­itikot usein väit­tävät että he ain­oina osaa­vat tehdä järkevän eron eri tyyp­pis­ten maa­han­tuli­joiden välil­lä, eli erot­taa työperäisen ja human­i­taarisen maa­han­muu­ton ja että muut sotke­vat ne. Kuitenkin näitä luku­ja siteer­ataan tekemät­tä eroa niiden välillä. 

  Minä en väitä mis­sään nimessä, että ulko­maalaiset eivät syyl­listy­isi enem­pää rikok­si­in. Ja jos joku niin halu­aa väit­tää esimerkik­si rasis­mia vas­tus­taak­seen tms, hän tekee tälle tärkeälle asialle enem­män hallaa(hoa) kuin hyötyä.

 82. Jouni Lundqvist kysyi, mil­laista maa­han­muut­toa tarkoi­tan ylläol­evas­sa kysymys­lis­tas­sani (joka todel­la on pitkä kuin nälkävu­osi, mut­ta silti vas­ta alkua — juuri sik­si min­ua vähän huolestuttaakin). 

  Vas­taan lyhyesti: tarkoi­tan kaikkea sel­l­aista maa­han­muut­toa joka todel­lisu­udessa real­isoituu Suomeen, reitistä riip­pumat­ta. Lop­putu­lok­ses­sa eli kiristyvis­sä jän­nit­teis­sä ei ole nähdäk­seni ollut suur­ta eroa Euroopas­sa kum­mankaan, työperäisen tai human­i­taarisen reitin valin­neis­sa mais­sa (vrt. Hol­lan­ti ja Sak­sa vs Ruotsi). 

  Kaimani tuos­sa ylem­pänä refer­oikin uuti­soin­tia. Jos maa­han­muut­ta­jien määrää pääkaupunkiseudul­la ollaan nos­ta­mas­sa kah­teen­sa­taan tuhanteen, ennen kuin esimerkik­si osa­taan sanoa, mikä muiden maid­en maa­han­muut­to- ja kotout­tamis­poli­ti­ikas­sa on men­nyt pieleen, niin eipä tarvitse edes veika­ta tuleeko ongelmia. Arvailu­jen varaan jää vain, mis­sä lähiössä ensimmäiseksi.

  Vielä lopuk­si: mielestäni Suomes­sa ei vielä varsi­nais­es­ti ole mitään ulko­maalais- tai maa­han­muut­to-ongel­maa, ainakaan á la Ruot­si, Tan­s­ka, Hol­lan­ti… Toivoisin ihan omas­ta ja maa­han­muut­ta­jatut­tu­jeni puoles­ta, ettei sel­l­aista myöskään tule. Siitä huoleni. Mut­ta nyt on men­ty jo ohi aiheesta niin että rytisee.

 83. En ole mielestäni edi­toin­ut tätä keskustelun avaus­ta ker­taakaan, mut­ta voin tietysti muis­taa väärin. Usein teen niin, että jos joku huo­maut­taa virheestä, kor­jaan virheen. 

  Edi­toin vas­taus­tani, jos­sa puhuin punaista päin ajavien muo­dosta­mas­ta riskistä, kos­ka se oli luet­tu väärin. Jos jokin ei tule ymmär­re­tyk­si, se kan­nat­taa kir­joit­taa selkeämmin.

 84. Raiskausten määrästä Helsingistä, Tiedemiehelle ja Mart­ti Sunille erityisesti:

  Tiedemies on viitan­nut Hesarin kuvaan [1], jos­sa vuodelle 2007 on 34 kpl raiskauk­sia (14 Suomes­sa syn­tynei­den tekemiä, 20 ulko­mail­la syn­tynei­den tekemiä).

  Mart­ti Suni on viitan­nut Tilas­tokeskuk­seen. Sivun [2] kaut­ta saa eteen­sä jonkin­laisen työkalun. Kun siitä valitsin:

  Vuosi: 2007
  Kun­ta: 091 Helsin­ki — Helsingfors
  Rikos: 1232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakot­ta­mi­nen sukupuoliy­htey­teen 20:1–3
  Tiedot: Poli­isin tietoon tulleet rikokset

  niin sain 120 kpl. 120 melko eri luku kuin Hesarin 34. Ensim­mäi­nen seli­tys joka tulee mieleen on, että 120:ssä on mukana myös “pakot­ta­mi­nen sukupuoliy­htey­teen”, ja Hesarin luvuis­sa ehkä ei. Ehkä eri luvut selit­tyvät täl­lä [3]. Joka tapauk­ses­sa pitäisin Tilas­tokeskus­ta luotet­tavam­pana läh­teenä kuin Hesarin kuvaa.

  Minä kat­soin Tilas­tokeskuk­sen sivuil­ta siis vuot­ta 2007, ja sain 120 raiskaus­ta. Mart­ti Suni kat­soi tam­mi-syysku­u­ta 2008, ja sai 160 raiskausta.

  Btw, voisiko joku asi­aa parem­min tun­te­va selit­tää mikä on “pakot­ta­mi­nen sukupuoliy­htey­teen”, miten se eroaa raiskauk­ses­ta, ja onko se kuitenkin sel­l­ainen rikos että sitä kansankielel­lä tavat­taisi­in kut­sua raiskaukseksi?

  [1]
  http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1135233947201.jpeg

  [2]
  http://pxweb2.stat.fi/database/statfin/oik/polrik/polrik_fi.asp

  [3] (Tosin, kun Hesari käyt­tää vain ter­miä “raiskaus”, jos oikein hiuk­sia halkoo voi miet­tiä onko Hesarin luvuis­sa mukana myöskään törkeät raiskauk­set, vaiko vain pelkät rikok­set nimik­keel­lä “raiskaus”.)

 85. Osmo: “Hal­la-ahon logi­ik­ka Hal­la-ahon logi­ik­ka menee siis niin, että 1) Jos äänestää vihre­itä, on syylli­nen siihen, että Suomeen tulee ulko­maalaisia;” jne.

  Hal­la-ahol­la ei ole mitään sitä vas­taan, että suomeen muut­taa ulko­maalaisia. Sen sijaan Hal­la-ahol­la ja useim­mil­la hän­tä äänestäneil­lä ja tukevil­la on vas­taan SUOMELLE HAITALLISTA MAAHANMUUTTOA. Suomelle haitallista maa­han­muut­toa on mm. soma­lias­ta suomeen suun­tau­tu­va maa­han­muut­to. Suomelle hyödyl­listä maa­han­muut­toa on sel­l­ainen, jos­sa yri­tys kut­suu koulute­tun työn­tek­i­jän suomeen.

  Osaako joku muuten ker­toa, mik­si suomeen muut­taisi koulutet­tu ja ammat­ti­taitoinen ihmi­nen? Reilun ja kan­nus­ta­van vero­tuk­sen takia? Halpo­jen hin­to­jen vai ehkäpä miel­lyt­tävän ilmas­ton? Noups. Tänne tul­laan kiihtyväl­lä tahdil­la juuri sosi­aal­i­tur­van täh­den. Mui­ta (teko)syitä on mm. ilmainen koulu­tus ja tästä syys­tä ope­tus­min­is­ter­iössä ollaankin ihmeis­sään afrikkalais­ten hake­musten kanssa.

  Nykyi­nen maa­han­muut­to kol­man­nen maail­man maista vahin­goit­taa yhteiskun­taa ja jakaa ihmis­ryh­miä kun samaan aikaan puhutaan yhteisöl­lisyy­den tärkeydestä.

  Hom­mas­sa ei ole jär­jen häivää ja pitkäl­lä tähtäimel­lä jäl­ki tulee ole­maan todel­la rumaa.

 86. Olemme kuitenkin var­maan kaik­ki yhtä mieltä että maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta tääl­lä ja muual­la havait­tuine seu­rauksi­neen pitää puhua vapaasti ja vakavasti, eikä yrit­tää vaien­taa keskustelua nat­siko­rt­tien lätkimisel­lä tai muul­la hys­ter­ian liet­son­nal­la, saati sit­ten suo­ranaisil­la sensuuritoimenpiteillä?

  - — -

  Min­ul­la itsel­läni on ollut vähän sel­l­ainen kuti­na että sana “työperäi­nen” ei oikeasti edes tarkoi­ta mitään. Nimel­lis­es­ti sen kai pitäisi tarkoit­taa sel­l­aista maa­han­muut­ta­jaa joka hakee töitä, mut­ta eikös kaikkien pidä tehdä niin? Se ei voi tarkoit­taa sel­l­aista muut­ta­jaa jol­la olisi jotain eri­ty­isiä edel­ly­tyk­siä työl­listyä, kos­ka täl­lä perus­teel­la (esim. koulu­tuk­sen ja kieli­taidon mukaan) ei tietääk­seni tehdä seu­lon­taa lupia myön­net­täessä, vaik­ka syytä olisi. Ja ainakaan se ei tarkoi­ta sel­l­aista hak­i­jaa joka työl­listy­isi. Kuu­lostaa lähin­nä savu­ver­hok­si luo­dul­ta uuskieleltä.

  Ihan­n­ev­er­sio kai olisi että “työperäisyy­den” var­jol­la pää­si­sivät sisään ne muut­ta­jat, joille on jo ulko­mail­la ollessaan han­kit­tu työ­paik­ka Suomes­ta jol­lain hakumenet­te­lyl­lä ja joiden työl­listymi­nen siis on var­maa. Sekin tosin vaatisi oman kon­trol­linsa, ettei syn­ny pimeitä lafko­ja jot­ka teet­tävät tulokkail­la pari viikkoa kulis­sitöitä kor­vaus­ta vas­taan ja näin avaa­vat sivuoven.

 87. Min­un on vaikea nähdä perus­suo­ma­lais­ten ole­van aidosti nais­ten tur­val­lisu­ud­es­ta huolis­saan. Itse en naise­na äänestäisi (äijä)puoluetta, jon­ka puheen­jo­hta­ja on kato­li­nen abort­in­vas­tus­ta­ja. (ja saivartelijoille tiedok­si: mus­li­mi, joka vas­tus­taa abort­tia, ei ole yhtään sen parem­pi) Tämä nais­ten asial­la olem­i­nen on hal­pa yri­tys kerätä poli­it­tisia pis­teitä eikä kestä laa­jem­paa tarkastelua. Tiedostan puskaraiskauk­sen epä­to­den­näköisu­u­den, mut­ta silti itsekin joudun välil­lä irra­tionaalisen pelon val­taan. Tämä pelko ei kat­so ihon­väriä vaan sukupuol­ta. Hal­la-ahon toive siitä, että raiskauk­sen uhrik­si jou­tu­isi­vat mielu­um­min viher­vasem­mis­to­laiset kuin muut on type­rä ja loukkaa­va, mut­ta tuskin kuitenkaan laiton. 

  Verovaro­jen käytöstä ja etenkin sanan­va­paud­es­ta on toki tarpeel­lista keskustel­la. Esim. Kaltion pää­toimit­ta­jan potkut Muhammed-pilaku­vien vuok­si oli­vat häpeäl­liset ja kyl­lä Tatu Van­hasen ja kump­panei­den tutkimus­tu­lok­si­akin on arvioita­va tieteen keinoin eikä akselil­la moraaliton/moraalinen. Vaik­ka pidänkin Suomen Sisua vas­ten­mielisenä jär­jestönä enkä ikinä voisi äänestää sen jäseniä, oli hienoa, että he julka­isi­vat pilaku­vat (vaikkakin tuke­maan omaa propagandaansa).

 88. Yritän vas­ta­ta muu­tami­in Janne Korho­sen esit­tämi­in kysymyksiin.

  2. Miten paljon Suomeen saa­puu maa­han­muut­ta­jia, jot­ka tosi­asial­lis­es­ti tuot­ta­vat enem­män kuin per­hei­neen kuluttavat?

  -Tähän ryh­mään kuu­lu­vat toden­näköisim­min human­itäärisin perustein maa­han saa­puneet eli 750 kiin­tiö­pako­laista + 1000–3000 tur­va­paikan­hak­i­jaa (joista osa jää) vuodessa. Sit­ten on tietysti esimerkik­si avi­o­li­iton kaut­ta Suomeen tullei­ta, jot­ka eivät vält­tämät­tä työl­listy. Toisaal­ta mon­et tur­va­paikan­hak­i­jat tekevät duu­nia läh­es alus­ta asti.

  -Koen aika huolestut­tavak­si sen, että ihmisen ole­mas­sa oloa (etenkin tur­va­paikan­hak­i­joiden kohdal­la hyvin konkreet­tis­es­ti elämää ja kuole­maa) arvote­taan sen perus­teel­la, jääkö tuot­tavu­us plus­salle. Jos täl­lainen arvot­ta­mi­nen voidaan tehdä maa­han­muut­ta­jan kohdal­la, se tul­laan tekemään seu­raavak­si myös kan­taväestön kohdal­la. Kaik­ki eri­ty­is­toimet, kon­trol­li, rek­ister­it, huonot työolot, jot­ka ovat ensin maa­han­muut­ta­jien osa, kohdis­tu­van pian kaikkiin.

  -Itsel­leni ihmis­ten oikeus vapaaseen liikku­miseen on erit­täin tärkeä arvo ja kat­son sen esimerkik­si EU-alueen hienoim­mak­si saavu­tuk­sek­si. Suo­ma­lainen voi erit­täin vapaasti ottaa ja men­nä läh­es mihin tahansa. Minus­ta myös muil­la ihmisil­lä pitää olla vas­taa­van­lainen oikeus ja tähän pitää pyrkiä.

  3. Mil­lä keinoin on ajatel­tu lisät­tävän sel­l­ais­ten ihmis­ten kiin­nos­tus­ta Suomeen, jot­ka eivät hyödy kat­tavas­ta sosi­aal­i­tur­vas­ta vaan halu­a­vat ja kykenevät toim­i­maan nettomaksajina?
  Ovatko käyte­tyt keinot olleet tehokkai­ta, ja onko syytä olet­taa että tilanne muut­tuu jatkos­sa? Ts. mitä syitä on olet­taa, että maa­han­muu­tol­la saadaan edes tule­vaisu­udessa lisää net­tomak­sajia? Miten kaukaises­sa tulevaisuudessa?

  -No tämä vaatii sitä, että tääl­lä asu­via ja eläviä ulko­maalaisia kohdel­laan hyvin tai ei ainakaan huonom­min kuin kan­taväestöä. Maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa on paha virit­tää niin, että se on todel­la nihkeää joillekin, mut­ta samal­la houkut­telee kovasti toisia.
  ‑Ns. net­tomak­sajien houkut­telu vaatii esim. muun­tok­oulu­tuk­sen helpot­tamista ja sitä, että tänne opiskele­maan tule­vat myös jäävät.
  ‑Suomes­sa on monel­la alal­la paljon maa­han­mut­ta­jia töis­sä, kun ketään muu­ta ei ole saatu.
  ‑Suurin osa Suomeen tule­vista maa­han­mut­ta­jista EI tule human­i­taari­sista syistä. Top 3 kansal­lisu­udet oleskelulu­pa­hake­muk­sis­sa tänä vuon­na Venäjä, Kiina, Intia. Tänä vuon­na eloku­un lop­pu­un men­nessä 526 kpl myön­teisiä tur­va­paikkapäätök­siä. Vas­taavasti 5089 myön­teistä päätöstä työn­teon perus­teel­la, 3497 opiskelun perus­teel­la, yli 4000 per­he­si­teen perusteella.

  4. Miten tehokkai­ta kotout­tamis­toimet ovat olleet, ja mil­lä aikavälil­lä niiden tulok­sia voidaan odotel­la? Jälleen, onko tehtyjä tai suun­nitel­tu­ja toimen­piteitä ver­rat­tu muiden maid­en koke­muk­si­in? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  -Ainakin maa­han­muut­ta­jien työl­lisyys on paran­tunut jatku­vasti. Euroop­palaisen selvi­tyk­sen mukaan (min­ul­la ei ole julka­isua nyt juuri tässä), suo­ma­lainen kotou­tu­mis­poli­ti­ik­ka on onnis­tunut euroop­palaises­sa ver­tailus­sa hyvin.

  5. Miten aio­taan toimia, että maas­samme jo ole­vien maa­han­muut­ta­jien ja maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten henkilöi­den työhön osal­lis­tu­mi­nen saataisi­in nouse­maan kan­taväestön tasolle tai edes lähelle sitä? Mitä voimme oppia ulko­maid­en esimerkeistä? Ovatko tavoit­teet ulko­maid­en esimerkkien poh­jal­ta real­is­tis­tisia? Mitä ole­tuk­sia on tehty?

  -Maa­han­muut­ta­jien työl­lisyysaste on paran­tunut jatku­vasti. Tämän vuo­den alus­sa tilanne oli näint (lain­aus Cron­ber­gin tiedot­teesta): “Maa­han­muut­ta­jien työt­tömyys on viidessä vuodessa laskenut kymmenel­lä pros­en­til­la ja on nyt noin 20 pros­ent­tia. Tilanteen paran­tu­mis­es­ta huoli­mat­ta maa­han­muut­ta­jien työt­tömyys on edelleen yli kaksinker­tainen kan­taväestöön nähden.”
  ‑Käsit­tääk­seni keinot siitä, mikä paran­taa maa­han­muut­ta­jien työl­listymistä, ovat tiedos­sa, niitä pitäisi vain käyt­tää. Esim. työvoima­toimis­toi­hin tarvi­taan tähän osaamista.

  6. Mitä Suomes­sa on tehty, tai suun­nitel­laan tehtäväk­si, jot­ta maa­hamme jo muut­ta­neet kansan­ryh­mät eivät syr­jäy­dy pysyviksi ghetoik­si á la Rosen­går­den Ruot­sis­sa? Onko näitä toimen­piteitä ver­rat­tu esim. Ruotsin koke­muk­si­in, eli onko niiden toimivu­ud­es­ta empi­iristä tietoa? Mitä ole­tuk­sia tehdään?

  -Pitää tehdä kuten esimerkik­si Helsingis­sä on aina tehty: har­joit­taa voimakkaasti sosi­aalis­es­ti sekoit­tavaa asun­topoli­ti­ikkaa. Täl­lä ei ole mitään tekemistä pelkästään maa­han­muut­ta­jien kanssa vaan sen kanssa, ettei sosi­aal­is­ten ongelmien anneta keskit­tyä mihinkään yhteen kaupungi­nosaan. Helsingis­sä on käytössä ns. posi­ti­ivisen eri­tyisko­htelun raha, jota annetaan esim. sel­l­ais­ten asuinaluei­den kouluille, joiden alueel­la on paljon köy­hyyt­tä, yksin­huolta­jia, työt­tömyyt­tä jne. Nähdäk­seni myös kun­nos­s­api­toa voisi tehostaa eri­tyis­es­ti sel­l­aisil­la alueil­la, jois­sa on paljon mui­ta sosi­aal­isia ongelmia.
  ‑Ei maa­han­muut­ta­jien keskit­tymi­nen jollekin alueelle ole niinkään se ongel­ma (vaik­ka mielestäni sitä pitäisi vält­tää). Ongel­ma on se, jos sosi­aaliset ongel­mat keskit­tyvät ja sitä kaut­ta ruokki­vat toisi­aan. Tosin suuret määrät maa­han­muut­ta­jia yhdel­lä alueel­la ovat siinä mielessä ongel­mallisia, että se vaikeut­taa esimerkik­si suomen kie­len oppimista.

  7. Miten aio­taan estää esim. seu­raa­vat muis­sa Pohjo­is­mais­sa ja muual­la Euroopas­sa maa­han­muu­ton myötä jo ilmen­neet ongelmat:
  ‑uskon­toon perus­tu­va segregaatio
  ‑juu­ta­lais- ja homovas­taisu­us, mukaan­lukien tap­pouhkauk­set ja suo­ranaiset attentaatit
  ‑vihan­li­et­son­ta etenkin yllä­mainit­tu­ja ryh­miä kohtaan
  ‑sanan­va­pau­den rajoittamisyritykset
  -”kunnia”väkivalta ja sukupuolten välisen tasa-arvon karkea rajoittaminen
  ‑seku­laarin yhteiskun­ta­järjestyk­sen rin­nalle syn­tyvät epävi­ral­liset uskon­toon perus­tu­vat oikeusjärjestelmät
  ‑varain­hank­in­ta terroristiryhmittymille
  ‑maan käyt­tö tur­va- ja lev­ähdy­s­paikkana terroristiryhmittymille
  ‑tiet­ty­jen kult­tuuriryh­mien voimakas yliedus­tus rikostilastoissa

  -Minus­ta on hyvin kiin­toisaa, kuin­ka islamkeskeisek­si tämä maa­han­muut­tokeskustelu on men­nyt. Ehkä se on ymmär­ret­tävää suuren julk­isu­u­den ja sen vuok­si, että kyse on ns. näkyvästä vähem­mistöstä. Muis­tut­taisin, että suurim­mat maa­han­muut­ta­jaryh­mät ovat kuitenkin venäläiset ja virolaiset.
  ‑Useimpi­in mainit­semis­tasi asioista on selvä vas­taus: yhden­ver­taisu­u­den, oikeusval­tion ja ihmisoikeuk­sien loukkaa­mat­to­muu­den peri­aat­teen vaa­timus ja sen toimeen­pane­m­i­nen. Rikol­lis­es­ta toimin­nas­ta pis­tetään vanki­laan ja siinä ei kult­tuuri­in vetoami­nen auta.

  9. Mil­lä keinoil­la on ajatel­tu estää ulko­maisen hal­patyövoiman käyt­tö mata­la­palk­ka-alo­jen työe­hto­jen ja palkko­jen polkemises­sa? Jos näin ei pystytä tekemään, miten varmis­te­taan ettei maa­han­muu­tos­ta tai mata­la­palk­ka-aloista luo­da de fac­to tulon­si­ir­toau­tomaat­tia veron­mak­sajil­ta yksi­ty­isille mata­la­palk­ka-alo­jen työnantajille?

  -Lailli­nen maa­han­muut­to on paras tapa huole­htia tästä. Suurim­mat ongel­mat johtu­vat nimeno­maan siitä, että lail­liseen maa­han­muut­toon ei ole väyliä ja ihmiset tule­vat maa­han lait­tomasti. Täl­löin ihmisiä on kaikkein hel­poin­ta riistää ja käyt­tää hyväk­si, kos­ka vira­nomaisi­in tur­vau­tu­mi­nen saat­taa johtaa karkotukseen.
  ‑Olisi hyväk­si antaa ammat­tili­itoille kan­neoikeus eli mah­dol­lisu­us viedä työ­paikoil­la ilmen­neet rikko­muk­set (ei maa­han­muut­ta­ji­in rajoittuen) oikeu­teen ilman työn­tek­i­jän suos­tu­mus­ta. Tämä lisäisi ja helpot­taisi työe­hto­jen valvontaa.

 89. Muis­te­len, että jokunen vuosi sit­ten yri­tit ottaa puheek­si lail­liset bor­del­lit, mut­ta sit­ten vihreät naiset käsivät ehkä sulkea suusi.
  Mut­ta oletko edelleen bor­del­lien kan­nal­la ja miten arvelet niiden vaikut­ta­van raiskauksiin ?

 90. Tiedemies:“Perustin itse oman käsi­tyk­seni etupäässä Helsin­gin Sanomien joskus julkaise­maan tilastoon:
  http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1135233947201.jpeg

  Tei­dän piireis­sänne tietysti Hesaria kut­su­taan “prav­dak­si”, joten ilmeis­es­ti siel­lä annetut luvut ovat vääriä.”

  Aika pak­sua puhet­ta kun meikäläi­nen tuon kuvan sin­ulle tar­josi muu­ta­ma päivä sitten.

  Erot luvuis­sa selit­tyvät toden­näköis­es­ti sil­lä, että Sunin tar­joamis­sa tilas­tois­sa on mukana myös sukupuoliy­htey­teen pakot­tamiset kun taas Hesarin kuvas­sa puhutaan yksi­no­maan raiskauk­sista. Esimerkik­si tuos­sa Hesarin kuvas­sa ker­ro­taan vuon­na 2007 Helsingis­sä poli­isin tietoon tulleen 34 raiskaus­ta. Tilas­tokeskuk­sen sivuil­la ker­ro­taan Helsingis­sä tulleen poli­isin tietoon yhteen­sä 120 raiskaus­ta, törkeää raiskaus­ta ja pakot­tamista sukupuolyhteyteen:

  http://pxweb2.stat.fi/Dialog/Saveshow.asp

  Lisäk­si siel­lä Hesarin kuvan alalaidas­sa on huomautus:

  “Tilas­tossa on huomioitu kaik­ki poli­isin tietoon tulleet tapauk­set, jois­sa epäilty on saatu kiinni”

 91. “Sen sijaan olen ollut huolis­sani Tehyn symp­parei­den mielip­iteistä. Jos joku kuoleekin, niin sehän on työ­nan­ta­jan vika. Tuli spon­taani vihan­pu­us­ka, jon­ka aikana ajat­telin, että jos jonkun on pakko kuol­la, niin toiv­ot­tavasti tämä on joku kir­joit­ta­jan omai­sista. Samaa logi­ikkaa nou­dat­ta­vat pant­ti­vankien otta­jat: ammumme yhden pant­ti­van­gin tun­nis­sa ja jokainen kuol­lut on hal­li­tuk­sen syytä, joka se ei suos­tu vaatimuksiimme”

  ————–

  Ahaa. Rikosil­moi­tus Odes­ta. Toiv­otaan kuole­maa, siis niille, jot­ka kan­nat­ta­vat Tehyn lakkoa noin vuosi sitten.

 92. Janne: “Suomelle haitallista maa­han­muut­toa on mm. soma­lias­ta suomeen suun­tau­tu­va maa­han­muut­to. Suomelle hyödyl­listä maa­han­muut­toa on sel­l­ainen, jos­sa yri­tys kut­suu koulute­tun työn­tek­i­jän suomeen.”

  Se, että hädä­nalaisille ihmisille annetaan tur­vaa, on hyvä asia ja osa ihmisyyt­tä. Se on jokaisen sivistyneen val­tion tehtävä — etenkin, kun suurim­man vas­tu­un kan­ta­vat kaikkein köy­him­mät maat.

  Maa­han­muut­toon liit­tyy ongelmia. Rajo­jen sulkem­i­nen on kuitenkin aivan absur­di aja­tus maail­mas­sa, joka koko ajan kytkey­tyy enem­män ja enem­män yhdek­si kokon­aisu­udek­si. Sitä rajo­jen sulkemista on yritet­ty tuol­la Etelä-Euroopas­sa surkein tuloksin. Ensin­näkään rajat eivät ole sulkeu­tuneet, mut­ta siinä sivus­sa on kuol­lut tuhan­sia ihmisiä. Ei hyvä.

  Janne: “Osaako joku muuten ker­toa, mik­si suomeen muut­taisi koulutet­tu ja ammat­ti­taitoinen ihmi­nen? Reilun ja kan­nus­ta­van vero­tuk­sen takia? Halpo­jen hin­to­jen vai ehkäpä miel­lyt­tävän ilmas­ton? Noups. Tänne tul­laan kiihtyväl­lä tahdil­la juuri sosi­aal­i­tur­van tähden.”

  Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si et lähde itse men­emään? Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si maa­han­muut­tokri­itikot koko ajan pelkäävät tänne vyöryviä mas­so­ja? Ihmiset eivät jätä koti­aan hep­poisin perustein ja juuri sik­si siir­to­laisu­us on aina varsin rajat­tu ilmiö. 

  Väit­teesi siitä, että tänne tul­taisi­in sosi­aal­i­tur­van vuok­si, on yksinker­tais­es­ti epä­tosi, eikä perus­tu mihinkään. Tänne tul­laan var­masti parem­man elämän vuok­si, mut­ta se on eri asia. 

  Ja kyl­lä, tänne tulee koko ajan ihmisiä duu­ni­in, kos­ka tääl­lä on ainakin viime aikoi­hin asti sitä ollut Hesarin jakamis­es­ta ydin­voimalan rakentamiseen.

  Janne: “Nykyi­nen maa­han­muut­to kol­man­nen maail­man maista vahin­goit­taa yhteiskun­taa ja jakaa ihmis­ryh­miä kun samaan aikaan puhutaan yhteisöl­lisyy­den tärkeydestä.”

  Maa­han­muu­tossa on omat ongel­mansa. Tämä vaati­ii ratkaisukeskeistä, prag­maat­tista poli­ti­ikkaa. Apoka­lypti­nen puhe tulev­as­ta tuhos­ta ja ihmis­ryh­mien jakamis­es­ta eivät sitä ole ja täl­lä porukalla ei ole mitään san­ot­tavaa siihen, miten esi­in tule­via, hyvin konkreet­tisia, hyvin arkipäiväisiä han­kaluuk­sia ratkotaan.

 93. Eikö geen­itestiä yksinker­taisem­pi ja viisaampi menetelmä olisi rajoit­taa maa­han­muut­toa sel­l­ai­sista maista ja kult­tuureista, joiden jäsen­ten on todet­tu tilas­tol­lis­es­ti syyl­listyneen huo­mat­ta­van usein rikok­si­in? Peri­aat­teessa olen sitä mieltä, että monikult­tuurisu­us on rikkaus (esim. etniset rav­in­to­lat) ja että mei­dän on hyvä oppia ymmärtämään ja arvosta­maan eri­laisu­ut­ta. Samaan hen­gen­ve­toon on real­is­mia tode­ta, että joidenkin kult­tuurien edus­ta­jien sopeu­tu­mi­nen on hyvin vaikeaa, kun taas joidenkin on help­poa. Suosit­takoon niiden maid­en kansalais­ten muut­toa, jot­ka tule­vat tänne aidosti rikas­tut­ta­maan Suomea.

 94. acaba­ca: “Min­ul­la itsel­läni on ollut vähän sel­l­ainen kuti­na että sana “työperäi­nen” ei oikeasti edes tarkoi­ta mitään.”

  Tämä on eri­no­mainen esimerk­ki tästä “maa­han­muut­tokri­itikoiden” puhetavas­ta, jota lyhenne FUD (fear, uncer­tain­ty, doubt) kuvaa main­iosti. Tämä on täysin tietoista pyrkimys­tä levit­tää pelkoa, epä­var­muut­ta ja epälu­u­loa maa­han­muut­toa kohtaan.

  acaba­ca puhuu roskaa työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta, joka perus­tuu nimeno­maan siihen, että se työ­paik­ka Suomes­sa on ole­mas­sa, kun oleskelulu­paa haetaan. Tämä ei edes riitä vaan sit­ten vielä työkkäri arvioi, jos saman hom­man voisi hoitaa joku suomalainen.

 95. Tiedemies: “muu­ta­ma asia pitäisi tutkia, ennenkuin tekee kovin nopei­ta ekstrapolaatioita”

  Om:n sivu­jen alta löy­tyy aikasar­joitet­tua dataa aiheesta ulko­maalais­ten rikol­lisu­us. Tutkimus ei ole aivan tuore vaan vuodelta 2005. Jos joku tietää uudem­man ver­sion ole­mas­saolosta, kertokoon. 

  Sivun 213 graafin tieto­jen perustel­la saadaan selville, että v2005 kaikkien rikok­ses­ta epäilty­jen ulko­maalais­ten määrä per 1000 asukas­ta oli 170 kpl. Suo­ma­lais­ten vas­taa­va luku noin 120. Samal­la sivul­la sijait­se­van taulukon nro 34 perus­teel­la nähdään, että viiden maan kansalaiset epäil­lään tehneen noin kolminker­taisen määrän rikok­sia (~350/1000 henkeä) rikok­sia kan­taväestöön näh­den. Nämä maat ovat Viet­nam, Iran, Turk­ki, Irak ja Somalia. 

  Tutkimuk­sen tek­i­jät ovat kanssasi samoil­la lin­joil­la kir­joit­taes­saan: “On huo­mat­ta­va, että usei­den rikosten kasautu­mi­nen pienehkölle rikosak­ti­iville joukolle nos­taa täl­laisia suhdeluku­ja, kos­ka sama henkilö voi esi­in­tyä use­am­paan ker­taan tilas­tossa rikok­sista epäiltynä.”

  Mut­ta silti: “Samal­la on kuitenkin myös todet­ta­va, että eri kansalaisu­us­ryh­mien rikosten määrää osoit­ta­va suhdeluku ja eri kansal­lisuuk­sien keskinäi­nen järjestys näyt­tävät pysyvän vuodes­ta toiseen melko saman­laisi­na.” Eli pan­ti­in paho­ja poikia ja tyt­töjä lin­naan tai ei, uudet tört­töil­i­jät ovat pian taas kehissä. 

  Ulko­maalais­gäp­pi lie­nee tul­lut toteennäytetyksi. 

  En löy­dä tuos­ta tutkimuk­ses­ta eri­ty­isiä perustelu­ja sille, että kakkosko­htasi kom­ment­ti “ero ei näytä kas­va­van samas­sa suh­teessa kuin ulko­maalaisväestö kas­vaa” pitäisi paikkaansa. Tutkimus toteaa: “Syn­type­r­äis­ten Suomen kansalais­ten väestömäärään suh­teutet­tu rikol­lisu­us on lisään­tynyt 5 pros­ent­tia vuon­na 2005 ver­rat­tuna vuo­teen 1996. Samal­la aikavälil­lä ulko­maalais­ten vas­taa­va rikol­lisu­us on lisään­tynyt 16 pros­ent­tia.” Eli ulko­maalais­ten rikol­lisu­us kas­vaa vielä nopeam­min kuin pelkkä väestömäärä ennustaa. 

  Tote­sit lisäk­si: “pidän “monikult­tuurikri­it­tis­ten” argu­men­taa­tion vas­ten­mielisenä ja epärehellisenä.”

  Tukkeu­tuneen viemärinkin avaami­nen on vas­ten­mielistä. Mut­ta silti se on pakko tehdä. Vas­taavasti: ihmis­ten — poli­itikko­jen etunenässä — on nyt vain pakko alkaa ottaa tähän maa­han­muut­toasi­aan kan­taa. Voi olla, että muu­ta­ma mamukri­itikko on vetänyt ns. över­it, mut­ta muut­taako se itse asi­aa mihinkään suun­taan? Ja sitä­pait­si: Et kai anna muu­ta­man ylilyön­nin leima­ta kokon­aista meemipleksiä? 

  Maa­han­muu­tossa on usei­ta ele­ment­te­jä, jot­ka pelot­ta­vat ihmisiä. Äsket­täin a‑zoomissa haas­tatel­tu­ja varis­suo­laisia mum­mo­ja pelot­ti kulkea illal­la. Mut­ta niin niitä maa­han­muut­ta­ji­akin pelot­taa. Raiskat­tu­ja pelot­taa. Raiskausuutisia luke­via ihmisiä pelot­taa. Min­ua pelot­taa. Hal­la-ahoa pelot­taa. Ja näem­mä vihre­itä naisia pelot­taa niin per­hanas­ti. Ja kaikkien pelko on aivan yhtä perustel­tua. Mitä diverssimpi yhteiskun­ta, sen vähem­män sen jäsenet toisi­in­sa luot­ta­vat. Diverssi yhteiskun­ta ei ole luot­ta­muk­sen ja kukkake­to­jen yhteiskun­ta vaan jotain aivan muuta. 

  Osmoakin pelot­taa. Ei maa­han­muut­to, vaan jokin aivan toinen asia: “Ydin­voimala on tur­val­lisu­u­songel­ma onnet­to­muus­riskin vuok­si. Tämä oli argu­menteista mielestäni keskeisin.”

  Jos ja kun pelko hyväksytään validik­si argu­men­tik­si, voidaan ehkä jos­sain vai­heessa lähteä keskustele­maan siitä, kuin­ka suurel­la pelol­la ihmiset halu­a­vat itselleen sitä uut­ta, uljas­ta ja moniet­nistä tule­vaisu­ut­ta ostaa. Ja kun varsin pian selviää, että on ole­mas­sa suuri joukko ihmisiä, jot­ka eivät täl­laisi­in yhteiskun­tien mit­takaavas­sa toteutet­tavi­in pelkok­er­roin­jak­soi­hin halukkai­ta ole, alkaa Hal­la-ahon alku­peräi­nen kom­ment­ti omaan nilkkaan sat­tumis­es­ta aset­tua omaan kontekstiinsa.

 96. Kan­natan aja­tus­tasi maa­han­muut­ta­jien geen­itesteistä. Lakialoite eduskun­taan sekä kun­nal­liset toimen­piteet: val­tu­us­toon ja kaup. hal­li­tuk­seen asia vireille. Kaupun­gin ter­veysvi­ras­to voisi ehkä selvit­tää miten käytän­nössä toim­i­taan. Helsin­gin kaupun­gin val­tu­us­tossa voisit yhdessä Hal­la-ahon kanssa viedä asi­aa eteenpäin.

 97. Raiskausten määrän vähät­telem­i­nen ja sil­lä perus­teel­la tehty totea­mus, että tilas­toista ei voitaisi päätel­lä mitään on mielestäni turhaa. Maa­han­muut­ta­jat vaikut­ta­vat ole­van yliedustet­tuina raiskausti­las­tois­sa kaikissa laa­jem­min human­itääristä maa­han­muut­toa lähi-idästä ja Afrikas­ta har­ras­taneista maista. Näis­sä mais­sa aineis­to on jo melkois­es­ti suurem­pi kuin Suomes­sa. Nyt kun sama ilmiö on trendi­no­mais­es­ti esi­in­tynyt tääl­lä koko 2000-luvun ajan, tun­tuu type­r­ältä sivu­ut­taa asia tilas­tol­lise­na sat­tumana pienen aineis­ton perus­teel­la. Eikö olisi järkevää pohtia mah­dol­lisia syitä ilmiön takana? 

  Itses­tään­selvää on myös, että melko suuri osa raiskauk­sista jää aina selvit­tämät­tä. Jos vuodessa tulee esim. 100 raiskaus­tuomio­ta, on tapah­tunei­den raiskausten määrä huo­mat­tavasti suurempi.

  Raiskauk­set ovat toki pieni osa ongel­maa ja vielä tärkeäm­pää olisi pohtia avoimesti mui­ta maa­han­muut­toon liit­tyviä ongelmia tai haastei­ta, kumpana ne sit­ten halu­aa nähdä. 

  Kohtu­ullista olisi myös, että tähän keskustelu­un ottaisi­vat osaa muutkin poli­it­tiset tahot kuin perussuomalaiset/“Halla-Aholaiset”.

 98. Turkki­lainen: ”
  Om:n sivu­jen alta löy­tyy aikasar­joitet­tua dataa aiheesta ulko­maalais­ten rikol­lisu­us. Tutkimus ei ole aivan tuore vaan vuodelta 2005. Jos joku tietää uudem­man ver­sion ole­mas­saolosta, kertokoon.”

  Jos joku tietää mik­si uudem­paa ver­sio­ta ei ole saatavil­la, ker­tokoon. Epäilen, että sel­l­ainen on ole­mas­sa ja epäilen ettei se ole mieltä ylen­tävää luettavaa.

 99. Tapio Laak­so kirjoitti:
  “Koen aika huolestut­tavak­si sen, että ihmisen ole­mas­sa oloa (etenkin tur­va­paikan­hak­i­joiden kohdal­la hyvin konkreet­tis­es­ti elämää ja kuole­maa) arvote­taan sen perus­teel­la, jääkö tuot­tavu­us plussalle.”

  Pakko­han sin­unkin mielestäsi on olla ole­mas­sa jotkut rajat, viimeistään kansan­taloudel­liset, sille kuin­ka paljon maa­han pystytään otta­maan negati­ivisen tuot­tavu­u­den ihmisiä?

  Tilas­tokeskuk­sen mukaan Suomen huolto­suhde on 1.28 (eli 100:aa työssäkäyvää kohden on 128 “elätet­tävää”). Huonoin huolto­suhde on Kain­u­us­sa: 1.76.

  Suomes­sa on siis noin 2.3 miljoon­aa työtätekevää, ja 3 miljoon­aa työtä tekemätöntä. 

  Jos olisimme valmi­in huonon­ta­maan koko Suomen huolto­suh­teen Kain­u­un tasolle, niin voisimme ottaa maa­han lisää vielä n. miljoona elätet­tävää ihmistä. Uusi huolto­suhde olisi:

  2.3 M / (4 M) = n. 1.74

  Luuletko että kukaan äänestäisi poli­itikkoa joka avoimesti kan­nat­taisi että Suomeen tuo­daan ulko­mail­ta miljoona työtä tekemätön­tä elämään yhteiskun­nan tuel­la? Mil­laik­sek­si maak­si Suo­mi muut­tuisi jos koko maan huolto­suhde olisi tuo Kain­u­un 1.76?

  Onko näin suuri (tai vielä suurem­pi) “ei plus­salle jäävien” yksilöi­den maa­han­muut­to tavoit­teenasi? Jos ei, niin mis­sä raja kul­kee? Vai koetko kaiken­laisen rajo­jen aset­tamisen huolestuttavaksi?

  Lähde huolto­suhdelu­vuille:
  http://www.stat.fi/til/tyokay/2006/tyokay_2006_2008-03–17_tie_001.html

 100. Kor­jaus. Kir­joitin yllä:

  2.3 M / (4 M) = n. 1.74

  mut­ta tuon pitäisi tietenkin olla tois­in­päin, eli

  4 M / (2.3 M) = n. 1.74

 101. Geen­itestit tiety­ille ihmisille (tai kaikille)??!! Mil­lä ihmeen luokit­telul­la??!! Kuu­lostaa jo pahasti Orwellin dystopialta!

  Aivan kuten Tapio Laak­so tote­si, niin on täysin epäre­al­is­tista luul­la että Suo­mi voitaisi­in jotenkin eristää muul­ta maail­mal­ta. On ole­mas­sa hyvin painavia todel­lisia ympäristöl­lisiä, taloudel­lisia ja poli­it­tisia syitä siihen mik­si ihmiset ovat pakotet­tu­ja lähtemään koti­maas­taan. Kos­ka nykypäivän maastamuuttoon/kehitykseen ovat suuresti myötä­vaikut­ta­mas­sa län­si­maat, joiden joukos­sa myös Suo­mi, niin on mielestäni moraalis­es­ti oikein kan­taa vas­tuu järjestelmästä/toiminnasta esim. otta­mal­la vas­taan maa­han­muut­ta­jia (vrt toivo­muk­seen että punav­ihrei­den tulisi tun­tea monikult­tuurisu­u­den seuraukset.)

  Liit­tyen vielä maas­ta­muut­toon, niin ei oma­l­ta kotiseudul­taan min­nekkään lähde­tä huvin vuok­si, etenkään minkään vier­aan maan epä­var­man sosi­aal­i­tur­van takia, ja vielä vähem­män jonkun Suomen takia. Mon­taako teistä kiin­nos­taisi vaikka­pa ensi viikol­la muut­taa pysyvästi vaikka­pa Soma­li­aan kos­ka tietäisitte saa­vanne sieltä kym­menker­taiset palkat kuin Suomes­ta tai sosi­aal­i­tur­van joka Suomen mit­ta­puis­sa vas­taisi vaikka­pa 10 000€ kuus­sa? Pakkaisit­teko tos­ta noin vaan laukut, jät­täisitte sukulaisenne/kaverit tänne Suomeen, muut­taisitte Soma­li­aan ja ottaisitte avo­sylin vas­taan Soma­lialaisen kult­tuurin kaikkine per­in­tei­neen ja kieli­neen kuitenkin ottaen huomioon että saat­taisitte vielä mah­dol­lis­es­ti saa­da pääl­lenne joidenkin soma­lialais­ten vihan ja rasismin?!

 102. Koko tässä aja­tusten­vai­h­dos­sa — tässäkin — on yksi virhe tai puute, vaik­ka Tapio Laak­so äsken puo­lik­si sen paikkasi. Kovin hel­posti ja kevyesti kuvitel­laan, että Suo­mi voi niin halutes­saan eristäy­tyä muus­ta maail­mas­ta, nyt ja aina. Heit­etään kur­jat tyyp­it täältä pois, ja sit­ten voidaan hen­git­tää rauhallisesti.

  Ei voi­da.

  Impi­vaaras­sa on jo telkkari. Edes mie­len­rauhaa emme pysty täy­desti naut­ti­maan, jos maail­ma palaa. Jos bangladeshiläiset lähtevät pak­en­e­maan tul­vivia jokia tai nou­se­vaa mer­ta, ei edes viisi miljoon­aa anttirokkaa pysäytä niitä Kan­naksel­la, vaik­ka olisi konekivääre­itä. Jos mus­lim­i­maail­ma muuten sisäis­es­ti räjähtää, eivät mei­dän maami­inamme riitä estämään sen tun­tu­mista tääl­lä. Emmekä kestä kat­sel­la ruumi­iden huuhtou­tu­mista rantaan Suomenlahdella. 

  Emme edes pysty estämään omien lastemme avioi­tu­mista “niiden” kanssa. Niin­pä maail­ma sekoit­tuu, ei toki täysin, mut­ta kaiken aikaa jonkin ver­ran … ja juuri niin on toden­näköis­es­ti hyvä sekä elävän kult­tuurin että biol­o­gisen geneti­ikan kannalta.

  Kun men­nään muu­ta­ma sukupolvi eteen­päin, emme pysty tietämään, mil­lä puolel­la mitäkin rajaa mei­dän omat jälkeläisemme ovat. Pikem­minkin voimme arva­ta, että meil­lä melkein kaikil­la on biol­o­gisia jälkeläisiä sekä tässä että tuos­sa ase­mas­sa, sekä tässä että tuos­sa kulttuurissa. 

  Niin­pä sukupolvien mit­takaavas­sa John Rawlsin moraalio­hje toteu­tuu: joudumme tänään tekemään val­in­to­ja tietämät­tä var­masti, mis­sä ase­mas­sa “me itse” tulemme noiden val­in­to­jen takia joskus olemaan.

  Pask­i­ais­ten ajami­nen pois täältä merk­it­see välit­tömästi, että nämä pask­i­aiset ovat jos­sakin muual­la. Jos toivomme, että kaikkial­la maail­mas­sa elet­täisi­in reilusti ja väki­val­lat­tomasti — niin että meil­läkin ja lap­sil­lamme olisi tur­valli­nen olo — “kuo­nan karkot­ta­mi­nen” täältä ei sitä edistä.

  Eikä edis­täisi hult­tioiden hirt­tämi­nenkään — sanon tämän, ennen kuin kukaan ehtii ehdot­taa. Pahu­ut­ta ja tyh­myyt­tä ei voi­da pois­taa maail­mas­ta kirur­gis­es­ti. Aina joku jäisi muis­ta­maan omais­taan tai kave­ri­aan ja hau­tomaan kostoa. 

  Sitä vas­toin muukalais­ten, varsinkin tur­vaa tarvit­se­vien, otta­mi­nen vas­taan ja kohtelem­i­nen ihmisik­si on jok­seenkin paras­ta mitä voimme maail­malle tehdä. Ne, jot­ka tun­te­vat tule­vansa tääl­lä edes kohtu­ullis­es­ti kuun­nel­luik­si ja kun­nioite­tuik­si, ovat yleen­sä myös halukkai­ta kuun­tele­maan, kat­se­le­maan, oppi­maan ja kun­nioit­ta­maan — ja päin­vas­toin. Sanoin “kohtu­ullis­es­ti” ja olisin voin­ut sanoa “asial­lis­es­ti”. Raja­ton­ta sietämistä tai paapomista en suinkaan ehdota.

  Nämä muukalaiset pitävät erit­täin toden­näköis­es­ti yhteyt­tä sinne kauas jääneisi­in suku­laisi­in­sa ja ystävi­in­sä. He ker­to­vat, mitä he tääl­lä koke­vat ja miten he koke­maansa suh­tau­tu­vat. Mon­et myös palaa­vat joskus takaisin sinne mis­tä ovat tulleet. Jos heitä on tääl­lä kohdel­tu tasaveroisi­na ihmis­inä, he saat­ta­vat välit­tää viesteis­sään tai viedä mukanaan paljon sel­l­aista — tieto­ja, taito­ja, ymmär­rystä, suvait­se­vu­ut­ta — mitä me hyvin mielel­lämme lähet­täisimme kehi­tys­a­puna kont­tikau­pal­la jos vain osaisimme.

  Mehän ilmeis­es­ti kaik­ki ainakin hil­jais­es­ti ole­tamme, että alkusuo­ma­laiset keskimäärin ovat joil­takin tavoil­taan tai asen­teil­taan fik­sumpia kuin eräi­den muiden kult­tuurien edus­ta­jat. Jos näin on, edes tilas­tol­lis­es­ti, edes jois­sakin asiois­sa, olisi toki main­io­ta pudot­taa siel­lä jos­sakin lasku­var­jol­la kansalle pien­inä paket­teina näitä hyviä tapo­jamme ja asen­teita­mme — eikö vain? Mut­ta sitä emme pysty tekemään. Sitä vas­toin pystymme “hyö­dyn­tämään” noiden kult­tuurei­den tänne tullei­ta edus­ta­jia ikään kuin tuol­laisi­na lasku­var­jopaket­teina. Pystymme, ellemme pot­ki päähän. Siis jos käyt­täy­dymme siten kuin itse toivomme muiden käyttäytyvän.

  Varsi­naiset pointit ovat mielestäni tässä: 

  (1) Me olemme vas­tu­us­sa koko maail­mas­ta. Jollemme muus­ta syys­tä niin sik­si, että pahoina päiv­inä maail­man todel­lisu­us ei kuitenkaan tun­nus­ta Suomen rajoja.

  (2) Me emme voi kor­ja­ta tois­t­en ajat­telua — ja sen kaut­ta käyt­täy­tymistä — mil­lään muul­la taval­la kuin kor­jaa­mal­la omaa ajat­telu­amme ja käyt­täy­tymistämme. Tämä pätee sekä yksilöi­den että kan­so­jen välil­lä. Toki tois­t­en käyt­täy­tymistä voidaan kahli­ta pakkokeinoin, mut­ta se ei tuo­ta pysyvää muu­tos­ta, johon voisi luottaa. 

  “Hyvän muu­toskier­teen” tuek­si ei vält­tämät­tä tarvi­ta paljon. Kun­han jonkin ver­ran kat­somme peili­in emmekä kamalasti tupeksi. Se on suo­tavaa omak­sikin hyväk­semme elämässä yleensä. 

  Anteek­si jos kuu­lostaa ylevältä.

 103. Feisal Thomas kirjoitti:
  “Ilmeis­es­ti Soin­in­vaar­al­ta on nyt jäänyt ymmärtämät­tä, ettei rasis­teil­ta rasis­tis­es­ti perustel­lut argu­men­tit tosi­a­sioiden edessä kaadu”.

  Ikävä kyl­lä, tämä on tot­ta. Tapara­sis­ti­in eivät fak­tat tehoa. Jos hänen mielestään ulko­maalaiset ja muut väri­vam­maiset ovat työtä vieroksu­vaa rikol­lisu­u­teen taipu­vaista porukkaa, niin on melko turhaa yrit­tää muut­taa näitä käsi­tyk­siä järkiperäisil­lä argu­menteil­la. Jokin osa suo­ma­laisu­ud­es­ta jopa ihailee tätä asen­nevam­maa, mikä ilme­nee näis­sä “ryssä on ryssä, vaik­ka sen vois­sa pais­tais” ‑tyyp­pi­sis­sä lauseissa.

 104. Työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta ja maa­han­muu­tos­ta työl­lisyy­den helpot­ta­jana on kat­ta­va ja kiihko­ton kat­saus ehkäpä Suomen arvoste­tu­im­mas­sa talousle­hdessä, Talouselämässä (38/2008):

  http://www.talouselama.fi/docview.do?f_id=1438917

  Siel­lä san­o­taan mm:“Työperäinen maa­han­muut­to on ollut melko vähäistä, vain kymme­nen pros­entin luokkaa maa­han­muu­tos­ta. Suomeen muute­taan pääasi­as­sa per­hesyi­den, palu­umuu­ton tai pako­laisu­u­den vuok­si. […] Kansan­talouden kannal­ta maa­han­muut­ta­jat ovat kallista työvoimaa. Työ­nan­ta­ja saat­taa päästä hal­val­la, mut­ta kansa ei.”

 105. Tapio Laak­so ehtikin jo vas­ta­ta Janne Korho­sen pitkään kyh­symys­lis­taan, joten min­un tehtäväk­seni jäi lisätä siihen vain kak­si huomiota.

  - Suomes­sa Pisa-tutkimuk­sen mukaan on onnis­tut­tu maa­han­muutttga­jalas­ten koulu­tuk­ses­sa mui­ta mai­ta parem­min. Täl­lä lin­jal­la tulaa jatkaa niin san­otun posi­ti­ivisen diskrim­i­noin­nin keinoin.
  — Espan­ja on esimerk­ki maas­ta, jos­sa maa­han­muut­ta­jien työl­lisyys on kan­tan­väestöä suurempaa.

 106. Luen Tapio Laak­son, Ras­mus Manneströmin ja Ville Kom­sin pitk­iä vieste­jä. Luen ne var­muudek­si vielä toiseen ker­taan. Miten välil­lä tun­tuu, että elää ihan tois­t­en lainalaisuuk­sien maail­mas­sa. Minus­ta nois­sa viesteis­sä ei ole ratio­naal­isu­u­den häivääkään. Ne ovat kuin poleemista runout­ta. Ihan kuin oma tah­to pyrk­isi käskyt­tämään todel­lisu­ut­ta. Seu­raa­muk­se­na on sar­ja asser­tioi­ta “asia vain on siten / asia vain ei ole siten”, joil­la ei ole mitään muu­ta elin­voimaa kuin oma yksinäi­nen “näin se on!” huu­ton­sa. Tämä huu­to kumpuaa omas­ta maail­manku­vas­ta, siitä miten halu­aa todel­lisu­u­den nähdä. Eit­tämät­tä oma mieli vielä näkee nämä “se on absur­dia, sik­si se vain ei ole mah­dol­lista” “argu­men­tit” erit­täinkin perustel­tu­ina ja vaku­ut­tavina. Minä luen hei­dän viestin­sä siten, että heitä ei oikeasti kiin­nos­ta aiheesta keskustella.

 107. Min­ua nau­rat­taa ja itket­tää tämä. Luin ällistyk­sen val­las­sa Tapio Laak­son ja Ville Kom­sin kir­joituk­set ja odotin, että niiden jäl­keen Osmo Soin­in­vaaraa hävet­täisi olla samas­sa puolueessa näi­den tyyp­pi­en kanssa. Mut­ta eipä näin vis­si­in ole. 

  Minä lähetän tämän ketjun tiedok­si niille tut­tavis­tani, jot­ka vielä äänestävät Vihreitä.

 108. Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si maa­han­muut­tokri­itikot koko ajan pelkäävät tänne vyöryviä massoja? 

  Kol­man­nes­sa maail­mas­sa ei yleen­sä tun­neta vasti­kee­ton­ta rahan­syytämistä rahan tarvit­si­joille, joten maah­dol­lisu­us elinikäiseen elinko­rkoon ja pääsyyn suo­raan jonkin­laisek­si aatelisek­si on tietenkin kiehto­vaa. Teil­lä kom­mu­nis­teil­la ei ole juurikaan osinkoa tässä asi­as­sa vaan nykyti­lanne koti­maasaan sään­nöl­lis­es­ti lomailevine sosi­aal­i­tur­is­tei­neen on taa­tusti kokoomuk­sen ja kepun suurimpia kupru­ja koskaan.

 109. Kom­si demon­isoi eristymistä.

  Kaik­ki yhteistyö on aina perus­tunut tiety­nasteiseen eristymiseen. On yhdis­tyk­siä joi­hin jotkut kuu­lu­vat toiset eivät. On val­takun­nan rajo­ja jot­ka jaka­vat ihmisiä sisäpuolisi­in ja ulkop­uolisi­in. On per­heitä. On uskontokuntia.

  Jos tietyn asteinen eristymi­nen pois­te­taan, yhteistyö ihmis­ten välil­lä tyre­htyy kokonaan.
  Eristymisen pitää tietysti olla vain osit­taista, kuten sol­un seinämä on huokoinen.

  http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2008/03/ulossulkeminen.html

  Viisaut­ta ei ole täy­delli­nen eristymi­nen tai täy­delli­nen avoimuus, vaan sopi­van eristymisen asteen valitseminen.

 110. EN FINNE IGEN!

  Tämä oli yleinen otsikko ruot­salaisle­hdis­sä 50–60-luvuilla riko­suutis­ten yhtey­dessä. Suo­ma­laiset maa­han­muut­ta­jat tekivät suh­teess paljon rikok­sia useitakin syistä; he oli­vat nuo­ria (siis ris­ki-iässä), ja he oli­vat juuret­to­mia. Anomises­sa tilanteessa, sanoisi sosi­olo­gi. Myöhem­min tilanne tasaan­tui varsin nopeasti, vaan silti leg­en­da Sluss­enin sis­seistä vielä elää — ainakin Jun­nu Vain­ion lauluissa.

  Sama kos­kee mitä suurim­mas­sa määrin nyt ulko­maisia maahanmuuttajia.

 111. Kiitos Tapio Laak­solle ja Osmo Soin­in­vaar­alle vas­tauk­sista. Täl­läistä tarvit­taisi­in lisää.

  Pyrin kom­men­toimaan lyhyesti muu­ta­maa kohtaa. 

  1. Tapio Laak­so kir­joit­ti “Koen aika huolestut­tavak­si sen, että ihmisen ole­mas­sa oloa (etenkin tur­va­paikan­hak­i­joiden kohdal­la hyvin konkreet­tis­es­ti elämää ja kuole­maa) arvote­taan sen perus­teel­la, jääkö tuot­tavu­us plussalle.”

  Uskon että ymmär­rän huole­si. En itsekään toi­vo, että ihmisiä arvioidaan pelkästään tuot­tavu­u­den perus­teel­la. Toiv­ot­tavasti ymmär­rät kuitenkin myös min­un huoleni siitä, miten kestävää jokin poli­ti­ik­ka on. Kestävän kehi­tyk­sen määritelmän mukaises­ti poli­ti­ikan tulisi tyy­dyt­tää nykypäivän tarpeet vaaran­ta­mat­ta huomis­päivän tarpei­den tyy­dyt­tämistä. Jos esimerkik­si huolto­suhdet­ta las­ke­taan ilmeis­es­ti muutenkin herkässä tilanteessa, esimerkik­si hyv­in­voin­ti­val­tion rippei­denkin alasajo lie­nee todel­lisu­ut­ta nopeam­min kuin arvaam­mekaan. Näk­isin, että siinä tilanteessa lop­puu myös itsel­leni tärkeä pitkäjän­teinen apu maail­man apua tarvit­seville. Kos­ka uskon, että ihmis­ten aut­ta­mi­nen lähel­lä on kus­tan­nuste­hokkaam­paa kuin hei­dän aut­tamisen­sa tääl­lä, uskon myös että täl­läi­nen apu aut­taa käytän­nössä vapaa­ta maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa use­ampia ja enem­män apua tarvitsevia.

  2. Kuten ylem­pänä kom­men­toin, en ole kovinkaan kiin­nos­tunut siitä mitä kaut­ta ihmiset tule­vat Suomeen. Olen kiin­nos­tunut siitä, miten hyvin he tosi­asial­lis­es­ti inte­groitu­vat Suomeen. En usko että tähän saadaan vas­tauk­sia pelkästään ver­taa­mal­la esim. tur­va­paikan saanei­den lukumäärää muista syistä maa­han­tule­vi­in, vaikkakin siinä on hyvä alku. 

  3. On hyvä kuul­la että Suomes­sa kotout­tamis­poli­ti­ik­ka on toimin­ut. Osaako kukaan arvioi­da, miten sama poli­itik­ka toimisi ske­naar­ios­sa jos­sa Helsin­gin alueelle tuo­taisi­in lähi­t­ule­vaisu­udessa nopeas­sa tahdis­sa 200 000 maa­han­muut­ta­jaa? Mil­laisia muu­tok­sia poli­ti­ikkaan tarvittaisiin?

  4. Vas­tauk­se­na use­aan ongel­maan on mielestäsi yhteiskun­nan raha. Tarkoitin juuri täl­läisiä de fac­to tulon­si­ir­to­ja kysymyk­sessä 9: esimerkik­si Ruot­sis­sa on jo koke­muk­sia siitä, miten maa­han­muut­ta­jien (edulli­nen) työ­panos val­uu yksi­ty­isille työ­nan­ta­jille, mut­ta kulut sosial­isoidaan yhteiskun­nalle. Mielestäni lop­putu­lok­sen kannal­ta ei ole suur­ta eroa, sub­ven­toidaanko työ­nan­ta­jaa suo­raan vai mak­se­taanko veron­mak­sajien piikki­in kotout­ta­mi­nen, posi­ti­ivi­nen erikoisko­htelu ja posi­ti­ivi­nen syr­jin­tä ym. Tarkoitin myös juuri täl­läisiä kus­tan­nuk­sia puhues­sani maa­han­muut­topoli­ti­ikan kokon­aiskus­tan­nuk­sista. Pitäisikö asioille tehdä jotain? Mielestäni on myös moraalis­es­ti hiukan kyseenalaista, jos nämä piilote­tut tulon­si­ir­rot tosi­asial­lis­es­ti luo­vat Suomeen mata­la­palkat­tua alalu­okkaa, jon­ka tun­nistaa ihon­väristä tai aksentista.

  5. Islam tulee näis­sä keskusteluis­sa usein esille, olet oike­as­sa. Itse otin asian esille, kos­ka pidän itseäni arvolib­er­aali­na, seku­laa­ri­na human­isti­na ja suo­raan san­ot­tuna pidän islamistis­ten liikkei­den ajamia tavoit­tei­ta ja hei­dän har­joit­tamia käytän­töjään pitkälti omien ihantei­deni vas­tako­htana. Sik­si en olekaan huolis­sani viro­lai­sista tai venäläi­sistä, sil­lä Euroopan koke­musten mukaan he ovat harvem­min aja­mas­sa ja jois­sain paikois­sa käytän­nössä toteut­ta­mas­sa yhteiskun­ta­järjestys­tä joka on syvästi ris­tiri­idas­sa omien käsi­tys­teni kanssa. OK, venäläisvähem­mistöstä voi koitua ongelmia jos heitä käytetään Venäjän poli­ti­ikan peli­nap­pu­loina, mut­ta en lähtisi nyt siihen keskustelu­un. Mut­ta joka tapauk­ses­sa, on hyvä kuul­la että mielestänne “maas­sa maan tavalla”-henki on tässä asi­as­sa hyvä ohjenuora.

  6. Kiitos sivus­ton isän­nälle tästäkin rön­sy­ilevästä keskustelus­ta ja kom­menteista. Myös Espan­jan esimerk­ki on mielenkiintoinen.

  7. Toivoisin vielä ana­lyysia Japanin tilanteesta ja siitä, olisiko meil­lä siitä mitään opit­tavaa. Mielel­läni toki näk­isin myös ana­lyysia siitä, mik­si — The Econ­o­mistin mukaan — Euroop­pa vetää koulute­tu­ista siir­to­lai­sista vain 5%, mut­ta Yhdys­val­lat yksin 55%. Voisim­meko tehdä jotain toisin?

 112. Pidän vihrei­den nais­ten puuhastelua tässä asi­as­sa lapsel­lise­na ja tyh­mänä. Kos­ka kyseessä lienevät aikuiset henkilöt, lähin­nä tyhmänä.

 113. Tapio Laak­so:
  “Rajo­jen sulkem­i­nen on kuitenkin aivan absur­di aja­tus maail­mas­sa, joka koko ajan kytkey­tyy enem­män ja enem­män yhdek­si kokonaisuudeksi.”

  Tämä on vähän näitä, että “uus­lib­er­al­is­mi ja markki­navoimat nyt vain ovat tulleet ja tekevät päätök­set puolestamme. Ei voi mitään”. 

  Todel­lakin, tur­val­lisu­u­den ja järjestyk­sen ylläpi­to, rajo­jen var­tioin­ti, maa­hamuu­ton ja siir­to­laisu­u­den kon­trol­loin­ti, omien kansalais­ten ja kult­tuurin etu­jen valvon­ta, on val­tion tärkeimpiä tehtäviä.

  Eikä tämä itse asi­as­sa ole mitenkään ris­tiri­idas­sa sen kanssa, että maail­ma on yksi kokonaisuus.

  On selvä, että Euroop­pa joutuu rajoit­ta­maan afrikkalaista invaasiota. 

  Suomen väestömäärä lie­nee jo nyt aivan liian korkea, eli kuor­mi­ta­mme enem­män kuin luon­non­va­ramme antaisi­vat myöten.

 114. Minä en nyt oikein ymmär­rä, mik­si nimeno­maa nuo­ria vihre­itä naisia syytetään nykyisen ulko­maalais­poli­ti­ikan lin­jauk­sista. Kyl­lä ne päätök­set on tehty jo hei­dän ollessaan koulu­tyt­töjä eivätkä vihreät senkään jäl­keen ole olleet niin merkit­tävä poli­it­ti­nen voima, että oli­si­vat oikeasti asi­aan kovasti vaikut­ta­neet jos muut puolueet oli­si­vat olleet ihan eri linjoilla.

  Kyl­lä se varsi­naiset päätök­set tehnyt väki löy­tyy ihan muista puolueista. Van­ho­jen äijien jou­tu­mi­nen sat­un­naisen väki­val­lan uhreik­si ei tietenkään ole nuoren vihaisen miehen mielestä niin herkulli­nen ajatus.

  Mitä muuten tulee Hal­la-ahon kir­joit­telu­un, niin tuol­laista tek­stiä odot­taisi enem­mänkin humalaisil­ta sälleiltä, mut­ta onhan vas­taavaa ennenkin netis­sä nähty. Enem­män min­ua aikanaan säp­sähdyt­ti hyvinkin fik­suna miehenä pitämäni Soin­in­vaaran kom­ment­ti tehyläis­ten myötäil­i­jöistä, mut­ta senkin olin kyl­lä kerin­nyt unohtaa.

  Tuos­ta tuli mieleen, että olisi kiva joskus nähdä keskustelu­navaus siitä, miten virko­ja ollaan ilmeis­es­ti säästösy­istä muut­ta­mas­sa toimik­si, niin kun­nis­sa kuin val­ti­ol­la. Vuosi sit­ten siitä seurasi ongelmia Tehyn kanssa: sairaan­hoita­jan viran halti­joil­la oli virkavas­tuu eivätkä he voineet joukkoir­ti­sanoutua, mut­ta enem­mistö sairaan­hoita­jista olikin jo työ­suhteisia ja puut­tuvaa virkavas­tu­u­ta sit­ten alet­ti­in paika­ta pakkolailla. 

  En asi­aa sen tarkem­min tunne, mut­ta on ikävää, että tämän on annet­tu ja annetaan tapah­tua vaivihkaa. Yliopis­tois­sa vas­taavaa on kum­minkin tekeil­lä, siel­lä ei sen­tään pela­ta ihmishengillä.

 115. ‘Me emme voi kor­ja­ta tois­t­en ajat­telua — ja sen kaut­ta käyt­täy­tymistä — mil­lään muul­la taval­la kuin kor­jaa­mal­la omaa ajat­telu­amme ja käyt­täy­tymistämme.’ (Ville Komsi)
  Siis tois­t­en ajat­telun virheetkin ovat MEIDÄN vikamme? Sovel­la­pa tuo­ta tähän keskustelu­un: sinä voit kor­ja­ta Suomen Sisun jäsen­ten ajat­telua, ja sen kaut­ta susi­lais­ten käyt­täy­tymistä vain kor­jaa­mal­la omaa ajat­telu­asi ja käyt­täy­tymistäsi. Toimiiko?

 116. “- Espan­ja on esimerk­ki maas­ta, jos­sa maa­han­muut­ta­jien työl­lisyys on kan­tan­väestöä suurempaa.”

  Osmo, sin­ul­ta on ken­ties jäänyt huo­maa­mat­ta, että suuri määrä ihmisiä muut­taa Kes­ki- ja Etelä-Amerikas­ta Espan­jaan ja Por­tu­gali­in. Käytän­nöl­lis­es­ti kat­soen, nämä ihmiset liikku­vat saman kult­tuuripi­irin sisällä. 

  Afrikas­ta peräisin ole­vat maa­han­muut­ta­jat Espan­jas­sa saa­vat paljon medi­ati­laa Suomes­sa. Piilotet­tu viesti on, että syyl­listymme läh­es­tulkoon orjatyövoiman tukemiseen, mikäli ostamme Iber­ian niemi­maal­ta peräisin ole­via vihanneksia.
  Tosi­a­sia kuitenkin on, että Espan­jaan ja Por­tu­gali­in saa­puu paljon siir­to­työläisiä niiden enti­sistä siir­tomaista. On itses­tään selvää, että yksilö, jol­la on valmi­ik­si tiet­ty määrä koulu­tus­ta ja osaa maas­sa käyte­tyn kie­len työl­listyy helpom­min, kuin sel­l­ainen, jol­ta puut­tuu nämä perusedellytykset. 

  Lopuk­si ehdo­tus: Vihre­it­ten kesku­udessa on ehdotet­tu rekry­toin­tip­is­tei­den rekry­toin­tip­is­tei­den avaamista Nige­ri­as­sa tule­van työvoima­pu­lan estämisek­si. Oma ehdo­tuk­seni on, että avaamme rekry­toin­tip­is­teen Fil­ip­pi­ineil­lä. Fil­ip­pi­iniläisethän ovat maail­mal­la tun­netusti hyvin edustet­tuina palveluammateissa.
  Jot­ta saisimme myös human­i­taarisen ulot­tuvu­u­den mukaan, ehdotan, että avaamme myös rekry­toin­tip­is­teitä Per­sian­lah­den feo­daali­val­tioi­hin. Em. val­tiois­sa siir­to­työläis­ten kohtelu on usein alta kaiken arvostelun. Uskoak­seni lib­er­aali oikeusval­tio voisi olla aikamoinen houkutin vier­atyöläiselle siir­tyä töi­hin Suomeen.

  Ongel­ma tietysti on, että venyte­tyn tulkin­nan mukaan täl­lainen rekry­toin­ti voidaan käsit­tää suo­ras­taan varas­tamisek­si. Oliko se oikea käsi, joka sharia-lain mukaan pitäisi katkaista varkaalta?

 117. Tapio Laak­so kir­joit­ti: “Minus­ta on hyvin kiin­toisaa, kuin­ka islamkeskeisek­si tämä maa­han­muut­tokeskustelu on men­nyt. Ehkä se on ymmär­ret­tävää suuren julk­isu­u­den ja sen vuok­si, että kyse on ns. näkyvästä vähem­mistöstä. Muis­tut­taisin, että suurim­mat maa­han­muut­ta­jaryh­mät ovat kuitenkin venäläiset ja virolaiset.”

  Aivan, tässä todel­la puhutaan jatku­vasti maa­han­muut­ta­jista vaik­ka ainakaan osa keskustelijoista ei tai­da maa­han­muut­ta­jia yleen­sä tarkoit­taa. Kaik­ki tässä käsitel­lyt tilas­tot näyt­tävät hyvin eri­laisil­ta jos ote­taan mukaan vain mus­lim­i­maista tulleet, ja näistä esimerkik­si Hal­la-Aho taitaa lähin­nä puhua. Tässä tapauk­ses­sa uskon­nol­lis­es­ti kohdis­tet­tu geenirek­isteri olisi kuitenkin käytän­nössä rodullis­es­ti kohdis­tet­tu geenirek­isteri ja sitä ei kukaan sen­tään kehtaa ehdottaa.

 118. Ajat­telin kom­men­toi­da ketjua, mut­ta tuon Kom­sin kon­tribuu­tio kyl­lä lait­toi jauhot suuhun. En todel­lakaan tiedä mitä min­un pitäisi sanoa.

  “(1) Me olemme vas­tu­us­sa koko maail­mas­ta. Jollemme muus­ta syys­tä niin sik­si, että pahoina päiv­inä maail­man todel­lisu­us ei kuitenkaan tun­nus­ta Suomen rajoja.

  (2) Me emme voi kor­ja­ta tois­t­en ajat­telua — ja sen kaut­ta käyt­täy­tymistä — mil­lään muul­la taval­la kuin kor­jaa­mal­la omaa ajat­telu­amme ja käyttäytymistämme.”

  Ole­tan että Kom­si ei puhu tässä asi­as­sa Vihrei­den suulla?

 119. Pitäy­dyn edelleen kan­nas­sani, että tarko­tushakuinen “per capi­ta” rikos­ti­las­to­jen siteer­aami­nen on vähin­täänkin harhaan­jo­htavaa, jos sitä käytetään sum­mit­tain maa­han­muut­topoli­ti­ikan arvostelussa.

  On selvää, että tämä vinouma pitää pyrk­iä kor­jaa­maan. Siinä on käytet­tävä koko skaalaa keino­ja: maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa sinän­sä, krim­i­naalipoli­ti­ikkaa, sosi­aalipoli­ti­ikkaa jne. Ja se ei saa tarkoit­taa vain sitä, että poli­itikko­jen lem­pipro­jek­teille annetaan lisää rahaa tai että ongelmil­ta sul­je­taan silmät kos­ka “hom­ma on hoidossa”. 

  Keskustelu huolto­suh­teesta on erit­täin tärkeää. Human­itäärisen maa­han­muu­ton kohdal­la täy­tyy voi­da arvioi­da myös maa­han­tuli­joiden sta­tus­ta pitkäl­lä aikavälil­lä, eli pyritäänkö inte­groimaan vai ei. Jos pyritään, niin per­heet pitää voi­da tuo­da maa­han kokon­aisi­na, on käsit­tääk­seni aika vah­vaa evi­denssiä siitä, että muuten ei tapah­du mitään inte­graa­tio­ta. Ja jos ei pyritä, niin täy­tyy olla kri­teer­it selvil­lä sille, mis­sä tapauk­ses­sa kat­so­taan että paluu on mahdollinen. 

  Mis­sään ei ole keskustel­tu tästä. Minus­ta Kom­sin jut­tu oli ihme höt­töä. En tiedä kuin­ka moni ns. kri­itikoista on sitä mieltä, että meil­lä ei voi olla mitään vas­tu­u­ta mis­tään pako­lai­sista, mut­ta en usko että suo­ma­lai­sista kauhean moni. Mikään maail­mo­ja syleilevä “miljoona tänne, meil­lä on tilaa”-juttu ei kuitenkaan ole mitenkään real­is­tista. Höt­töar­gu­men­tit vain vihas­tut­ta­vat ihmisiä ja lisäävät koke­mus­ta siitä, ettei kukaan kuun­tele ns. taval­lis­ten suo­ma­lais­ten huolia. 

  Keskustelu pitäisi ottaa hal­tu­un nyt asia- ja fak­tapo­h­jal­ta, ei tätä pelot­telure­tori­ikkaa voi kumo­ta mil­lään hip­pipuheel­la, vaan tarkalla ana­lyysil­lä luvuista, maail­man­ti­lanteesta, taloudel­li­sista seu­rauk­sista jne. Ja sil­lä, että poli­ti­ik­ka on selvil­lä ja ymmärrettävää. 

  Minus­ta tun­tuu, että iso osa kri­itikoista, ihan niinkuin iso osa meistä, jot­ka suh­tau­tu­vat lähtöko­htais­es­ti posi­ti­ivis­es­ti maa­han­muut­ta­ji­in, on vähän pihal­la siitä, mitä se maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka tosi­asi­as­sa on. Eli mil­lä perusteil­la ja ketä tänne muut­taa ja mihin suun­taan ja mil­lä perusteil­la tätä kehi­tys­tä ohjataan lain­säädän­nön ja muiden toimen­pitei­den tasolla.

  Väitän edelleen, että ne luvut — vaik­ka ilmeis­es­ti ne Hesarin luvut oli­vat siis vääriä — eivät oikeu­ta sel­l­aista retori­ikkaa, jota esimerkik­si Hal­la-aho käyt­tää, siis että maa­han­muut­topoli­ti­ikan takia raiskauk­sen ris­ki on jotenkin kauhean suuri tms. Asi­as­ta pitää kuitenkin keskustel­la avoimesti. Kaikkien pitää olla valmi­ita myön­tämään tosi­a­sioi­ta sil­loin kun evi­denssi jotain sanoo. Siitä, miten tosi­a­sioi­hin reagoi, voikin olla vaik­ka ihan päin­vas­taista mieltä. 

  Pelot­telu ja erit­telemätön hip­pire­tori­ik­ka eivät ole asial­lista keskustelua.

 120. Min­ul­la olisi pari kysymys­tä tähän asi­aan liityyen.

  Ensin­näkin, eikö tilas­tot ker­ro poli­isille ilmoitet­tu­jen raiskausten määrästä? Olen ymmärtänyt, että suurin osa ilmoite­tu­ista raiskauk­sista ovat niitä, jois­sa uhri ei tunne tek­i­jää eli esim. ns. puskaraiskauk­set. Moni tutk­i­ja­han on sitä mieltä, että vain mur­to-osa raiskauk­sista ilmoite­taan poli­isille, kos­ka kyseessä on tut­tu henkilö,jopa puoliso tek­i­jänä. Kor­jatkaa jos olen väärässä.

  Ymmär­rän Soin­in­vaaran pointin siitä, että tarkoi­tus onkin vähen­tää pelkoa raiskauk­sista. En kuitenkin usko, että geeni­pank­ki tek­isi tätä, kos­ka ongelma­han ei usein ole, etteikö tek­i­jää saataisi kiin­ni ja rikosoikeudel­liseen käsit­te­lyyn, vaan ongel­mana on riit­tävän näytön löy­tymi­nen siitä, että kyseessä on raiskaus. 

  Kysyin myös, miten tulisi Soini­vaaran ja muiden, tääl­lä geeni­pankille vihreää val­oa näyt­tävien henkilöi­den mukaan tehdä maa­han­muut­ta­jien jälkeläisille. Tulisiko hei­dän geen­inäyte kerätä tähän pankki­in? Mis­sä vai­heessa maa­han­muut­ta­jataus­taiset nuoret eivät ole enää maahanmuuttajia?

  Eikö suurin osa maa­han­muut­ta­jista ole kuitenkin venäläisiä, viro­laisia ja ruot­salaisia? Mei­dän kaikkien mieliku­va näistä puskaraiskaa­jista eivät var­maankaan liity näi­hän maa­han­muut­ta­jaryh­mi­in tai edes 10 maa­han­muut­ta­jaryh­mään niistä yli 160 eri maas­ta tullei­den ryh­mään joi­ta meil­lä Suomes­sa on. Eikö suuri työ ja aika geeni­pankin laa­timisek­si olisi sit­ten aika turha, jos ain­oa syy sen tekemisek­si on puskaraiskauk­set? Ja jos geeni­pank­ki tehtäisi­in valikoiden, eli otet­taisi­in vain tiety­istä etni­sistä ryh­mistä, niin se olisi aika pelot­ta­van lähel­lä sel­l­aista toim­intaa, jota voidaan nähdä tapah­tuneen viime vuosi­tuhan­nen alun Euroopas­sa ja natsi-saksassa.

 121. Kom­si:

  “Me olemme vas­tu­us­sa koko maail­mas­ta. Jollemme muus­ta syys­tä niin sik­si, että pahoina päiv­inä maail­man todel­lisu­us ei kuitenkaan tun­nus­ta Suomen rajoja.”

  Emmme ole minus­ta vastuussa. 

  Olemme vas­tu­us­sa esimerkik­si ilmas­tos­ta kos­ka se on jaet­tu resurssi. 

  Mut­ta siitä että Kon­gos­sa on sisäl­lis­so­ta, että Afgan­istanis­sa syn­tyvyys on hirveän korkea ja ihmisoikeudet nollil­la ei ole mei­dän vastuullamme.

  Tai vaik­ka olisikin, niin paras ratkaisu koh­da­ta esimerkik­si ara­bi­maid­en ter­ror­is­mi ja naisia halvek­si­va kult­tuuri on juuri tuo eristyminen. 

  Siis osit­tainen eristymi­nen. Rajat kyl­lä aut­ta­vat eristämään tiet­tyjä ongelmia Suomen ulkopuolelle.

 122. “Itse otin asian esille, kos­ka pidän itseäni arvolib­er­aali­na, seku­laa­ri­na human­isti­na ja suo­raan san­ot­tuna pidän islamistis­ten liikkei­den ajamia tavoit­tei­ta ja hei­dän har­joit­tamia käytän­töjään pitkälti omien ihantei­deni vastakohtana. ”

  Onko islamistis­ten liikei­den aja­mat tavoit­teet enem­män ihantei­desi vas­taisia kuin fundamentalistikristittyjen?

  Ellei, niin onko sin­ul­la tai jol­lakin muul­la tar­jo­ta viitet­tä, jos­sa osoite­taan, että suurem­pi osa mus­limeista on fun­da­men­tal­is­te­ja kuin kris­ti­ty­istä? (Täy­del­listä olisi jos vielä saisi erotel­tua tapausko­vaiset “oikeista” usko­vai­sista) Ei. Tv-uutis­ten kuva vihreää nauhaa kan­tavista palesti­inalai­sista ei riitä. 

  Tietysti voi olla, että kun ihmiset puhu­vat mus­limeista, he tarkoit­ta­vat “muslimi=arabi=rättipää=terroristi=fundamentalisti”, mut­ta tuo­hon yhtälöön uskomi­nen ei taas tarkoi­ta mitään muu­ta kuin rasis­mia, xeno­fo­bi­aa ja silkkaa tietämättömyyttä.

 123. “Minä en nyt oikein ymmär­rä, mik­si nimeno­maa nuo­ria vihre­itä naisia syytetään nykyisen ulko­maalais­poli­ti­ikan linjauksista. ”

  Kos­ka te olette olleet ääneikkäim­min lyömässä nat­sileimaa kaikki­in jot­ka uskalta­vat olla eri mieltä.

 124. Tapio Laakso:“Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si et lähde itse men­emään? Jos tääl­lä on noin kur­jaa niin, mik­si maa­han­muut­tokri­itikot koko ajan pelkäävät tänne vyöryviä mas­so­ja? Ihmiset eivät jätä koti­aan hep­poisin perustein ja juuri sik­si siir­to­laisu­us on aina varsin rajat­tu ilmiö.”

  Just täl­lais­ten kom­ment­tien takia olin yllät­tynyt, kun Osmo suosit­telit Tapio Laak­soa valtuustoon.

  Minus­ta tämä osoit­taa täyt­tä hark­in­takyvyn puutetta.

 125. Ai nyt tämä blogin­pitäjä ilmoit­ti ettei ollutkaan tosis­saan. Minä taas ilmoi­tan, että vahinko tapah­tui jo. Luot­ta­mus meni. Ei se siihen vielä men­nyt, että ehdo­tat mamu­jen ihmisoikeuk­sien kaven­tamista ja ker­rot perään ettet ollutkaan tosis­sasi. Se meni tähän:

  ” Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 16.11.2008 kel­lo 13:07

  Ver­tailun vuok­si todet­takoon, että poli­isin tietoon tuli vuon­na 2007 Turus­sa 33184 rikos­ta, joista siis soma­lian kansalaiste tekemik­si osoit­tau­tui 1459 eli run­saat neljä prosenttia.”

  Ihan tyyp­il­listä on, että biolo­gian alan mamu­na joudun oiko­maan netis­sä vähän väliä joidenkin val­tio- ja yhteiskun­tati­eteil­i­jöi­den lanseer­aamia väärinkäsi­tyk­siä niin perin­nöl­lisyy­destä, geen­itesteistä, ympäristöon­gelmista kuin evoluu­tiostakin. Sen sijaan kovin tyyp­il­listä ei ole joutua anta­maan noot­tia tilas­toti­eteil­i­jälle soma­lien rikol­lisu­u­den liioit­telemis­es­ta yli 23-ker­taisek­si Turussa. 

  Vaal­i­t­u­lok­ses­ta huoli­mat­ta keskustelua maa­han­muut­ta­jista ja maa­han­muu­tos­ta ei tule käy­dä rasistien ehdoil­la. Suomes­sa eletään edelleen kollek­ti­ivises­sa val­heessa, jos­sa kaik­ki uskot­tel­e­vat toisilleen että rasis­mi on jotain mar­gin­aaliryh­mien näperte­lyä. Väitän, että jos nyt jär­jestet­täisi­in sito­va kansanäänestys mamuista, niin soma­lit ja me muut väärät lentäisimme lep­päkei­hään lail­la maas­ta. Ei se tarkoi­ta kuitenkaan sitä, että tarvit­taisi­in vaan ”avoimem­paa keskustelua” tuol­lais­es­ta kansanäänestyk­ses­tä tai että keskustelua tulisi muu­toinkaan suun­na­ta ”monikri­itikoiden” ajamille urille. Rasis­min syyt eivät löy­dy rasistien argumenteista!

  Mainitsin sanan uus­ra­sis­mi. Sana on tuo­tu julk­isu­u­teen vuosia sit­ten, mut­ta se ei näytä valitet­tavasti vaki­in­tuneen. Rasis­mi elää ja muut­taa pakon edessä muo­toaan. Sen vuok­si olisi tärkeää, että Suomes­sa joku muukin, uhrien ja tutk­i­joiden lisäk­si, todel­la ymmärtäisi mitä sil­lä tarkoite­taan. Täl­löin toimit­ta­jatkin osaisi­vat jatkaa: Emme kysyneet vihaako puolueenne jotaku­ta, vaan hyväksyykö se rasis­min? Täl­löin ehkä myös joku saat­taisi ymmärtää miltä osin Hal­la-ahon blo­gi on rasisti­nen, eikä kenenkään tarvit­sisi tart­tua tuomit­semises­sa yksit­täisi­in lauseisiin. 

  Sisun keskustelu­pal­stal­la ja Runk­kupi­iris­sä käy­dään jatku­vasti avoin­ta debat­tia miten aat­teen ulkoa­su saataisi­in yleis­es­ti hyväksyt­täväm­pään muo­toon. Kun täl­läkään het­kel­lä juuri kukaan ei tun­nu ymmärtävän mitä rasis­mi oikeas­t­aan on, niin tuo keskustelu on pitkälti turhaa. Rasis­mi on jo salonkikelpoista. Sik­sipä Soin­in­vaara et ilmeis­es­ti tajua tulleesi alis­ta­neek­si ja nöyryyt­täneek­si suur­in­ta osaa maa­han­muut­ta­jista, ihan riip­pumat­ta siitä lask­itko leikkiä vai et.

  Tässä kom­men­tio­su­udessa on jo turhan mon­ta min­ulle tut­tua keskusteli­jaa — turhan vääristä yhteyk­sistä tuttua.

 126. EN FINNE IGEN!

  Tämä oli yleinen otsikko ruot­salaisle­hdis­sä 50–60-luvuilla riko­suutis­ten yhtey­dessä. Suo­ma­laiset maa­han­muut­ta­jat tekivät suh­teess paljon rikok­sia useitakin syistä; he oli­vat nuo­ria (siis ris­ki-iässä), ja he oli­vat juuret­to­mia. Anomises­sa tilanteessa, sanoisi sosi­olo­gi. Myöhem­min tilanne tasaan­tui varsin nopeasti, vaan silti leg­en­da Sluss­enin sis­seistä vielä elää — ainakin Jun­nu Vain­ion lauluissa.

  Sama kos­kee mitä suurim­mas­sa määrin nyt ulko­maisia maahanmuuttajia.”

  Valitet­tavasti on sär­jet­tävä kuplasi. Valitet­tavasti Ran­skan, Bri­tann­ian ja Sak­san koke­musten perus­teel­la tuo anomi­nen tila periytyy
  jopa suurehkoon osaan kol­man­teen maas­sa syn­tyneeseen maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten sukupolveen. 

  Muis­tathan Pari­isin mel­lakat? Bri­tann­ian rikoslu­vut ja Berli­inin valitet­ta­van fak­tan, että puo­let maa­han­muut­ta­jataus­tai­sista pojista ei saa kokoon edes perusk­oulun päästö­todis­tus­ta. Ilmeis­es­ti tästä syys­tä 50% berli­inin turkki­lai­sista on työttöminä. 

  Jokin menee ja pahasti pieleen välimeren Etelä ja Itäpuolelta tule­vien kotout­tamises­sa Euroopassa.

  Valitet­tavasti tässä val­os­sa maa­han­muut­ta­jien korkeampi rikol­lisu­us ei tule katoa­maan, kuten katosi suo­ma­lais­ten rikol­lisu­us Ruot­sis­sa. Suo­ma­laiset kotou­tu­i­v­at hyvin samankaltaiseen kult­tuuri­in nopeasti. Nyt pääosa kol­man­nen polven
  ruotsin­suo­ma­lai­sista on käytän­nössä täysin ruot­salais­tunut. Sama kehi­tys 60–70-80-luvuilla Bri­ta­ni­aan, Sak­saan ja Ran­skaan saa­puneil­la välimerisil­lä/lähi-itäisil­lä ei ole toteutunut.

  Olisi nyt hyvä miet­timisen paik­ka mik­si ei? Ja mitä mei­dän pitäisi tehdä, että emme uusin­na samaa, mikä on tapah­tunut Kes­ki-Euroopas­sa. Hyvän toivom­i­nen ja hai­hat­telu ei tule aut­ta­maan. Valitettavasti.

  Tuol­la kol­man­nen pol­ven siir­to­lais­taus­tai­sista Berliinissä:

  http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=620017

  Ja toinen Stt:n uutinen:

  “KALEVA 19.3.2007
  Berli­inin väki­val­taisi­in koului­hin jo tur­vamiehiä (Pert­ti Rönkkö STT)

  Berli­i­ni Raais­tu­va väki­val­ta vaivaa yhä use­ampia sak­salaisk­oulu­ja. Eräisi­in berli­iniläisk­oului­hin on jo palkat­tu pitkäaikaistyöt­tömiä turvamiehiksi.

  Sak­san pääkaupun­gin koulu­väki­val­ta nousi otsikoi­hin vuosi sit­ten, kun Neuköll­nin kaupungi­nosan koulun rehtori lähet­ti epä­toivoisen avun­pyyn­nön kaupun­gin viranomaisille.

  Rehtorin mukaan suuri osa oppi­laista ei osoi­ta opet­ta­jia kohtaan pien­in­täkään kun­nioi­tus­ta. Väki­val­taiset koul­u­laiset rikko­vat luokkahuonei­ta ja ope­tusvä­lineitä. Opet­ta­jat uskalta­vat astua luokki­in vain kän­nykkä mukanaan voidak­seen hälyt­tää apua tilanteen karates­sa käsistä.

  Yli 80 pros­ent­tia Berli­inin koulu­on­gelmien sym­bo­l­ik­si nousseen Neuköll­nin koulun oppi­laista on maa­han­muut­ta­japer­heistä, pääosin turkki­laisia ja arabeja.

  Rehtori valit­ti, että ongel­maop­pi­laiden van­hem­mat eivät osal­lis­tu van­hempainil­toi­hin tai kah­den­välisi­in keskustelui­hin. Yhtey­de­not­toyri­tyk­set kilpistyvät usein kieliongelmiin.

  Berli­inis­sä kir­jat­ti­in viime vuon­na 1 573 koulu­väki­val­tat­a­paus­ta, mikä on yli kak­si ker­taa enem­män kuin edel­lisenä vuon­na. Väki­val­lan uhreista 374 oli opettajia.

  Jotkut koulut ovat palkan­neet tur­vamiehik­si pitkäaikaistyöt­tömiä euron tuntipalkalla

  Maa­han­muut­ta­japer­hei­den lap­sia Berli­inin koul­u­lai­sista on 27 pros­ent­tia, mut­ta hei­dän osuuten­sa väki­val­lanteoista on 54 prosenttia.

  Sak­san opet­ta­jien ammat­tili­iton puheen­jo­hta­jan Ulrich Tönen mukaan väki­val­taa on ollut kouluis­sa ennekin, mut­ta siitä on alet­tu puhua vas­ta viime aikoina.

  ”Vaik­ka luvut ovat laskus­sa, niin tapauk­set ovat muut­tuneet entistä raaem­mik­si”, Tönen kauhistelee.

  Berli­inin kouluis­sa oppi­laat ovat muk­ilo­i­neet opet­ta­jia sairaalakun­toon. Muu­ta­ma viikko sit­ten nuoret hakka­si­vat koulu­juh­lia valvo­mas­sa olleen poli­isin rauta­putkel­la henkihieveriin.

  Opet­ta­jien ammat­tili­it­to valmis­telee opaskir­jaa, jos­sa annetaan toim­intao­hjei­ta kaikkien mah­dol­lis­ten tapausten var­al­ta keskisor­men näyt­tämis­es­tä ja solvauk­ses­ta aina ammuskeluun.

  Ulko­maalaisen­em­mistöis­ten koulu­jen keskimääräistä run­saampi koulu­väki­val­ta ei johdu Tönen mielestä las­ten etnis­es­tä taus­tas­ta vaan siitä, että maa­han­muut­ta­japer­heet kär­sivät taval­lista use­am­min työt­tömyy­destä ja muista sosi­aal­i­sista ongelmista.

  ”Maa­han­muut­ta­jat asu­vat samoissa kaupungi­nosis­sa, ja ongel­mat kasautu­vat. Ihme olisi, jos ne eivät näky­isi myös koulus­sa”, Tönen sanoo.

  Opet­ta­jien ammat­tili­it­to pitää eräänä ratkaisuna ”häviäjien” kouluik­si kut­sut­tu­jen yläastei­den (Hauptschule) lopet­tamista ja kaikkien oppi­laiden sijoit­tamista parem­pi­ta­soise­na pidet­ty­i­hin reaa­lik­oulu­un tai lukioon (Gym­na­si­um).

  ”Oppi­laatkin tietävät, että Hauptschules­ta johtaa läh­es suo­ra put­ki työt­tömyysko­rtis­toon. Tämä lisää häl­läväliä-tun­nel­maa ja ruokkii väki­val­taista käyt­täy­tymistä”, Tönen kuvailee.”

  Jotain tart­teis tehdä eteläis­ten mamu­jen kotout­tamisek­si, jot­ta näin ei käy Suomes­sa. Se että Thors ilmoit­taa “Suomen vält­tävän muiden virheet” ei jostain syys­tä vakuuta?

 127. tomp­peli kir­joit­ti 15.11.2008 kel­lo 20:53

  On häm­men­tävää, että näin help­poa kysymys­tä ihme­tel­lään “asiantun­te­vis­sa” piireis­sä. Jot­ta teikäläisil­lä säi­ly­isi jän­ni­tys elämässä, en ker­ro vas­taus­ta mut­ta annan vih­jeen: Kun ihmettelette mik­si tarvi­taan maa­han­muu­ta­jia ja työl­listyvätkö he, tutus­tukaa Ruotsin his­to­ri­aan 1960–70-luvulla. Arvatakaa, olisiko Ruot­si vauras­tunut sel­l­aista vauh­tia ilman suo­ma­laisia tai mikä oli suo­ma­lais­ten työttömyysprosentti. 

  Niin, tomp­pelil­la­han on esit­tää Suomes­ta vas­taa­vat Marabou ja SKF ja Nobel ja Volvon tehdas Göte­bor­gis­sa jot­ka tarvit­se­vat kieli­taido­ton­ta mut­ta koulutet­tua työvoimaa, joiden kult­tuuri on suur­in­pi­irtein samoi­hin arvoihin ja tapoi­hin perustuvaa?

  Siis mis­sä ovat ne tehtaat jot­ka työl­listäi­sivät esimerkik­si Islantilaisia?

  Eli siis jos meil­lä ei ole niitä työ­paikko­ja eikä tar­jol­la ole edes Islanti­laisia, mihin me niitä 200 000 afrikkalaista tarvit­semme? När­piön kasvi­huoneisi­in poim­i­maan kurkkuja?

  Tomp­pelin kan­nat­taisi itse tutus­tua Ruotsin his­to­ri­aan ja teol­lisu­u­teen 60- ja 70- luvuilla.
  Jos Suomeen saataisi­in saman­lainen teol­lisu­uske­hi­tys asia olisi toinen — mut­ta kun Vihreät ovat niin ansioituneesti sen maas­ta pois aja­neet niin minne te niitä maa­han­muut­ta­jia työl­listäisitte? Susien lasken­taan Kainuuseen?

 128. “Emmekä kestä kat­sel­la ruumi­iden huuhtou­tu­mista rantaan Suomenlahdella. ”

  Eikö luon­to hoi­da tänkin asian ekologisesti?

 129. Feisal Thomas,

  Sin­un ylen aggres­si­iviset viestisi tähän ketju­un lait­ta­vat kyl­lä pelkäämään mamu­ja ihan tosissaan. 

  Asi­at­to­muudet runk­kupi­ireistä ja ylem­pi postauk­sesi tap­pouhkauksi­neen eivät totis­es­ti paran­na sin­un tai kanssama­mu­je­si asemaa… 

  Tulee mieleen tun­net­tu mekanisi­mi: kun mus­lime­ja syytetään väki­val­taisu­ud­es­ta, niin he ensim­mäisek­si ovat todis­ta­mas­sa väit­teen paikkansapitämät­tömyyt­tä tap­pouhkauk­sien ja polt­top­ul­lo­jen kera. 

  Hmm?

 130. “Rasis­min syyt eivät löy­dy rasistien argumenteista!”

  Ei, se johtuu maa­han­muut­ta­jista itses­tään joiden tulisi kat­soa peili­in ennenkuin alka­vat haukkua kaikkea rasis­teik­si. Jos jollekulle sanoo asi­as­ta heti on rasisti. Jos saa parkkisakon heti on suo­ma­lainen rasisti. Jos ei mene auto kat­sas­tuk­ses­ta läpi heti on suo­ma­lainen rasisti. Jos prof­fa antaa hyl­syn kokeesta niin sekin on rasisti. Rasisti rasisti rasisti.

 131. Osmo sanoo:

  “- Suomes­sa Pisa-tutkimuk­sen mukaan on onnis­tut­tu maa­han­muutttga­jalas­ten koulu­tuk­ses­sa mui­ta mai­ta paremmin. ”

  Ei pidä paikkaansa. 

  Viimeisessä Pisas­sa nimeno­maan näkyi jo voimakas eriy­tymi­nen maa­hah­muut­ta­javal­tais­ten koulu­jen ja kan­taväestön selvästi hal­lit­semil­la alueil­la. Ilmapi­irin ollessa sitä mitä on, niin tulok­sista vain on tehokkaasti vaiettu. 

  Suomes­sa on parem­pi tilanne mamu-lap­sil­lakin kuin esim. Ruot­sis­sa siitä yksinker­tais­es­ta syys­tä, että heitä on paljon vähem­män. Kyse ei siis ole mis­tään onnis­tuneesta posivti­ivis­es­ta diskriminaatiosta.

 132. “Pelko siitä, että jokin tule­va hir­muhallinto voisi käyt­tää rek­ister­iä väärin, on todel­lakin sikäli turha, että tule­va hir­muhallinto perus­taa kyseisen rek­si­terin itse ihan siitä riip­pumat­ta, mitä me teemme.”

  Siinä on (varsinkin viho­laisen ylit­täessä rajaa, mut­ta myös kotoisem­paa perää ole­van hir­muhallinnon kanssa) iso ero, onko rek­isteri jo valmi­ina ole­mas­sa vai pitääkö se ensin koo­ta ja kerätä.

 133. En kehdan­nut eilen tääl­lä uute­na keskusteli­jana suo­raan sanoa Soin­in­vaaran arvo­val­taa vas­taan, että mielestäni aja­tus geen­itesteistä ei vält­tämät­tä ole lop­pu­un asti harkit­tu. Kun se kuitenkin oli ajatuk­seni, san­ot­takoon se tässä.

  Ko. ehdo­tus herät­tää ainakin minus­sa enem­män kysymyk­siä kuin antaa vas­tauk­sia — mikä toki näkyi jo aiem­mas­sa kom­men­tis­sani. Muutkin ovat tietysti kysyneet.

  Yksi kysymyk­sistä on (minus­ta ilmeis­es­ti), pyhit­tääkö tarkoi­tus tässäkään tapauk­ses­sa keino­ja. (Ja mikä tarkoi­tus? Raiskausten selvit­tämi­nen, rasistien hiljen­tämi­nen vai sekä että?)

  -

  Ehkäpä ajatuk­seni selvit­tämisek­si esitän mukael­man Soin­in­vaaran avauksesta:

  “Miesten kesku­udessa on rikok­si­in syyl­listyviä enem­män kuin muis­sa ja joukos­sa on myös raiskaa­jia. Tämä on ongel­ma, jos­ta keskustelua ei pidä jät­tää telaketjufem­i­nistien yksinoikeudeksi.

  On kahdel­la taval­la ikävä asia, että miesten kesku­udessa on raiskauk­si­in syyllistyviä:

  1) on ikävää, että jotkut joutu­vat raiskatuiksi

  2) on ikävää, että viat­tomat miehet tule­vat leima­tuik­si poten­ti­aal­isik­si raiskaajiksi.

  Olisi hyvä saa­da raiskaa­jat kiin­ni ja olisi hyvä, että nämä tietäi­sivät, että tule­vat aina jäämään kiin­ni. Eri­tyis­es­ti syyl­lis­ten kiin­ni­jäämistä on syytä toivoa niiden miehen näköis­ten, jot­ka eivät ole ajatelleet ketään raiska­ta ja joutu­vat nyt syyt­tään leimatuiksi.

  Niin­pä teen ehdo­tuk­sen, jos­ta tiedän, etteivät kaik­ki pidä.

  Lop­pu­un viedys­tä raiskauk­ses­ta jää geeni­jäl­ki, jos­ta tek­i­jä selviää vuoren­var­masti. Ehdotan, että kaik­il­ta miehiltä ote­taan geen­itesti. Tämä loukkaa hei­dän ihmisoikeuk­si­aan, ja sitä voi pitää sek­sis­tisenä, kos­ka naisil­ta ei samaa rek­ister­iä ote­ta, mut­ta vas­taavasti nyt syyt­tömänä leimatut pää­sevät tästä leimas­taan. Jos olisin itse mies, kat­soisin tämän paran­ta­van tilannettani.

  Raiskaa­jat jäi­sivät aina kiin­ni — siis jos ovat miehiä — ja sik­si miesten tekemät raiskauk­set lop­puisi­vat ja telaketjufem­i­nis­teiltä menisi hei­dän tun­teisi­in vetoavin argumenttinsa.”

  -

  En tiedä, miten muut koke­vat tuon esimerkki­ni. Itse koen, että esite­tyssä argu­men­taa­tios­sa on jokin puute. Luul­tavasti useampikin.

  Mihin ongel­maan on tarkoi­tus täl­lä selek­ti­ivisel­lä toimel­la puut­tua? Raiskauk­si­in? Telaketjufem­i­nis­min ylilyön­tei­hin? Siihen, että syyt­tömät miehet leimataan raiskaajiksi?

  Ehkä min­un tulisi reilu­ud­es­ta Soin­in­vaaraa kohtaan täy­den­tää mukael­mani muun­ta­mal­la myös hänen inklusi­ivi­nen lop­puka­neet­tin­sa (selek­ti­ivisyy­den vastapain­ona) vas­taaval­la tavalla:

  “(Jos geen­itesti otet­taisi­in myös kaik­il­ta syn­type­r­äisiltä naisil­ta, raiskauk­set selviäi­sivät aina.)”

  ?

  (Miten tämä viimek­si­mainit­tu pätee teknis­es­ti on eri asia, mut­ta ehkä mukail­lus­ta esimerk­istäni on silti jotain iloa.)

 134. Tuos­ta “hei­hin ei muu tehoa kuin (lisää val­it­se­masi määre)” ‑lauseesta:

  Minus­ta sen infor­maa­tio­sisäl­lök­si ei jää juuri muu­ta kuin pukea sanoik­si se turhau­tu­mi­nen, jos­ta kuvatunkaltaiset “kos­misen oikeu­den” toiveetkin nou­se­vat — ts. “mik­si muut eivät voi ymmärtää tätä asi­aa, kun (tai ‘niin kuin’) minä sen ymmärrän?”

  Onhan se tietyl­lä taval­la yksioikoista — kenenkään ihmisen ymmär­rys kun tuskin vas­taa kenenkään toisen vas­taavaa yksi yhteen — ja joskus ehkä nai­ivia, mut­ta ei mil­lään taval­la harv­inaista, ja tuskin eri­tyisen tuomittavaa.

  Minus­ta tuo rin­nas­tuu aivan hyvin ympäristön tilas­ta huolestuneen ihmette­lyyn siitä, “kuin­ka suuren ympäristökatas­trofin pitää osua kohdalle, ennen kuin ‘nuo’ tajua­vat?” Tai mie­len­ter­veysam­mat­ti­laisen huoleen siitä, “mitä vaa­di­taan, ennen kuin tämä ihmi­nen tajuaa polt­ta­vansa itsen­sä loppuun?”

  Meil­lä ihmisil­lä kun on taipumus suosia sta­tus quo­ta (ts. “busi­ness as usu­al” ‑mallia, val­lit­se­vaa toim­intakult­tuuria, jne. jne.) tai sen lieviä muu­tok­sia. Suurem­mat muu­tok­set syn­tyvät vain kri­isien kaut­ta, kun maail­ma ei vas­taakaan ennakko-odotuksia.

  Jos argu­mentin vie tähän suun­taan eteen­päin, niin ilman tuo­ta “muu ei tehoa” ‑ilmaisua jää tässä tapauk­ses­sa jäl­jelle enää toivo­mus “kos­misen oikeu­den” toteu­tu­mis­es­ta — ts. “kohdis­tu­isi­vat­pa ikävät seu­rauk­set edes ‘oikein’ ”. Siihen lisät­tynä tämä “muu ei tehoa” ‑aja­tus sisältää edes vähäisen toiveen siitä, että asi­at voisi­vat joskus muut­tua (ts. “että jokin edes tehoaisi”), jot­ta sitä “kos­mista oikeut­ta” ei jatkos­sa enää “tarvit­sisi” toivoa.

  Sen jäl­keen voidaan sit­ten kiis­tel­lä vaik­ka kuin­ka pitkään siitä, kuin­ka “fik­sua” on ilmaista tuo toive tois­t­en ymmär­ryk­sen lisään­tymis­es­tä tässä epä­toivon sävyt­tämässä muo­dos­sa, mut­ta kyl­lä se kiis­te­ly (myös) minus­ta hyvin pitkälti turhaa on.

 135. Riit­ta kir­joit­ti mon­en muun tavoin: “Mitä muuten tulee Hal­la-ahon kir­joit­telu­un, niin tuol­laista tek­stiä odot­taisi enem­mänkin humalaisil­ta sälleiltä, mut­ta onhan vas­taavaa ennenkin netis­sä nähty. Enem­män min­ua aikanaan säp­sähdyt­ti hyvinkin fik­suna miehenä pitämäni Soin­in­vaaran kom­ment­ti tehyläis­ten myötäil­i­jöistä, mut­ta senkin olin kyl­lä kerin­nyt uno­htaa.

  Min­ua häm­mästyt­tää se, miten vaikea­ta suo­ma­laiselle on ymmärtää suo­ma­laista idiomaat­tista diskurssia. Iro­nia nyt on aivan toiv­o­ton tyylila­ji, menee täysin ohi ja yli, mut­ta että taval­lisetkin puheen­par­ret jäävät tajua­mat­ta! Miten ihmeessä olemme voineet men­estyä Pisa-testeissä?

  Sil­loin kun oma kan­ta joutuu tap­pi­olle jotakin asi­aa valit­taes­sa, on tui­ki taval­lista häviäjän (tai sivus­takat­so­jan, joka ei voi vaikut­taa asi­aan) puuskah­taa jul­ki toive, että voit­ta­neen asian toteu­tuk­sen mukanaan tuo­mat hai­tat kohdis­tu­isi­vat niihin, jot­ka sitä asi­aa kan­nat­ti­vat, eivätkä viat­tomi­in osa­puoli­in, jol­laisik­si hävin­neet itsen­sä tulk­it­se­vat. Min­ulle ei tulisi mieleenkään tulki­ta täl­laista puuskah­dus­ta niin, että niitä hait­to­ja toiv­otaan tulevaksi.

  Tiedemies kir­joit­taa selväjärk­istä tek­stiä kom­men­tis­saan 17.11.klo 10:08.

 136. Feisal Thomas, teet oikein väk­isin jois­tain ihmi­sistä rasis­te­ja. Jos joku pahek­suu julkises­ti fak­to­ja, jot­ka yksiselit­teis­es­ti puhu­vat karua kieltään mamu­jen rikol­lisu­ud­es­ta ja huonos­ta vaiku­tuk­ses­ta yhteiskun­taan, se ei ole rasis­mia vaan tosielämää. Asia pitää tuo­da esille ja siihen pitää pystyä vaikut­ta­maan avoimesti.

  Osmon idea on mun mielestä eri­no­mainen enkä voi sik­si käsit­tää sen kri­ti­soi­jia, kos­ka jokainen ennaltaehkäisty/ratkaistu rikos tekee maail­mas­ta parem­man. Kri­ti­soi­jat niputan rikol­lisu­u­den hyväksijöiksi.

 137. Hyvä Soin­in­vaara,

  Suuri osa meistä Suomen kansalai­sista ei halua vapaa­ta maa­han­muut­toa Suomeen, vaatii maa­han­tu­lon kon­trol­loimista ja edel­lyt­tää vierail­i­joil­ta korkeam­paa lainku­u­li­aisu­u­den astet­ta kuin maas­sa jo asuvil­ta. Tämä on täysin normaalia.

  Vaik­ka asi­aa ei ole sopi­vaa sanoa ääneen, niin kaik­ki sivistyneet ihmiset asian tietävät:

  Vier­aan sal­lit­tu käyt­täy­tymi­nen on rajoite­tumpaa kuin sen joka on koton­aan. Kun vieras on käymässä, ollaan vier­aan­varaisia tietyin edellytyksin:
  — vieras lähte soveli­aan ajan jälkeen
  — vieras kieltäy­tyy tar­jo­tu­ista ylimääräi­sistä kohteliaisuuksista
  — vieras ei pyy­dä mitään

  “Maas­sa maan taval­la” on tot­ta käytän­nössä eikä sitä voi mik­sikään muuttaa.

  Jos joku halu­aa muut­taa asumaan, tältä aina edel­lytetään val­tavaa komit­toi­tu­mista eikä sekään riitä yksilön tasol­la. Ensim­mäisen­pol­ven muut­ta­ja ei ole mkoskaan varsi­nais­es­ti uuden asuin­maansa asukas. Toinen sukupolvi voi tul­la hyväksy­tyk­si kuten esimerkik­si Oba­ma, joka asuu poikkeuk­sel­lisen immi­grant­ti­taus­taises­sa maas­sa ja jol­la on kuitenkin riit­tävän Kansasi­lainen kas­va­tus ja perus amerikkalainen lap­su­us sittenkin.

  Vas­ta kol­mas sukupolvi hyväksytään.

 138. Hyvä Eli­na,

  Mikä mamun aggres­si­ivi­su­udessa niin pelot­taa kun Mes­si­aasi aggres­si­ivi­su­udessa ei sit­ten mikään?

  Min­un ja kanssama­mu­jeni ase­ma para­nee kun sin­un kaltais­esi ymmärtävät, että rasis­mia on juuri leima­ta kaik­ki mamut yksit­täisen mamun teko­jen perusteella. 

  En ole muuten mus­li­mi, enkä ole koskaan ollut mus­li­mi ja siitä huoli­mat­ta todis­te­len sitä päivittäin. 

  Hmmm…

 139. Vieste­jä silmäil­lessä tulee mieleen se van­ha paradok­si, että ne, jot­ka halu­a­vat suo­ma­laisen kult­tuurin suo­ja­ta, edus­ta­vat usein sel­l­aista suo­ma­laista kult­tuuria, jota ei kan­nat­taisi suojata. 

  Voisiko­han tämän sanoa tois­in­päin, hmm … Ehkä niin, että ne, jot­ka halu­a­vat “rajat auki”, edus­ta­vat sel­l­aisia myön­teisiä arvo­ja kuin suvait­se­vaisu­us, joka uhkaa kado­ta juuri suvait­se­vaisu­u­den takia. Jos siis olete­taan, että maa­han­muut­to aiheut­taa liian suuria ongelmia.

  Tulee myös mieleen, se euroop­palaisia asen­tei­ta mit­taa­va EU-tutkimus, joka tois­te­taan muu­ta­man vuo­den välein. Sen mukaan ruot­salaiset kan­nat­ta­vat aivan poikkeuk­sel­lisen laa­jasti esim. suvait­se­vaisu­ut­ta vaik­ka siel­lä ei noi­ta ulko­maan­pelle­jä pysty oikein vält­tämään vaik­ka muut­taisi puuhun. 

  Ei suo­ma­laisetkaan niin met­säläisiä ole kuin jotkut tun­tu­vat kuvit­tel­e­van, mut­ta en pitäisi pahana, jos asen­neil­mas­to hiukan lisää vielä ruot­salais­tu­isi. Onnis­tu­isi nimit­täin tuo ilmeisen väistämätön mas­samuut­to Suomeen parem­min, kun väki osaisi suh­tau­tua rys­si­in, ählämei­hin ja mui­hin pellei­hin sopuisasti.

 140. F.Thomas,

  Min­ul­la ei ole mes­si­ai­ta. Olen uskon­non­ton ihminen. 

  Ole­tan kuitenkin, että tarkoi­tat Hal­la-ahoa ja kysyt mik­sen pelkää häntä? 

  Min­ul­la ei ole Hal­la-ahon tahol­ta yksinker­tais­es­ti mitään pelät­tävää, sik­si en pelkää. Päin­vas­toin koen, että hän puo­lus­taa suo­ma­laisia naisia, nais­ten oikeut­ta katu­ti­laan ja oikeut­ta sanoa ei. 

  Naise­na ja tyt­tären äit­inä, näen naista alis­tavien alakult­tuurien yleistymisen Suomes­sa uhkana. Jos joku näkee tässä jotain rasis­mia, niin nähköön min­un puolestani. Ei se min­ua haittaa…

 141. “Asi­at­to­muudet runk­kupi­ireistä ja ylem­pi postauk­sesi tap­pouhkauksi­neen eivät totis­es­ti paran­na sin­un tai kanssama­mu­je­si asemaa…”

  No höh, eihän tuos­sa ollut mitään sen kum­mem­paa kuin Antti Rokan sanois­sa Sarastielle: “min­ua ette tapa kuin koiraa, siinä läh­tee joku muu samal ker­taa” (Tun­tem­aton soti­las ei ole juuri nyt käsil­lä, eli sana­muo­to voi olla pielessä, enkä ole edes ihan var­ma, sanoiko Rok­ka tuon jo Lammiolle).

  Ei min­ua ainakaan pelota se, että jos Suomes­sa alet­taisi­in kerätä rek­ister­iä rasis­tisin perustein, niin siihen eivät kaik­ki suos­tu­isi, vaan pistäi­sivät tarvit­taes­sa vaik­ka väki­val­loin vastaan.

 142. Olet­teko muuten ikinä kuulleet että kukaan suo­ma­lainen nainen olisi ilmais­sut huoles­tu­misen­sa sen joh­dos­ta, että ulko­maalais­ten osu­us raiskauk­sista on moninker­tainen suh­teessa val­taväestöön? Itse en muista kuulleeni. 

  Ajat­telin vain, että pitäisikö tästä tehdä se johtopäätös, että suo­ma­laiselle naiselle ulko­maalaisen raikaa­mak­si jou­tu­mi­nen ei ole eri­tyisen paha asia, vaan ehkä jopa toiv­ot­tavaa ja unelmien täyttymys?

  Asi­as­ta meuhkaa­vatkin vain suo­ma­laiset miehet, joi­ta kismit­tää se, kun naiset eivät halua tul­la hei­dän raiskaa­mak­seen (se kuu­luisa pieni nakkimakkara)

 143. Olen samaa mieltä siitä, että Hal­la-ahon ja monien muidenkin kri­itikoiden kir­joituk­set ovat rasis­tisia. Lisäk­si olen samaa mieltä siitä, että keskustelua ei saa käy­dä rasistien ehdoil­la.

  Mut­ta tilas­tot ovat mitä ovat. Feisal Thomasin huoli on kyl­lä aiheelli­nen, mut­ta äänen­sävyssä on tiet­tyjä ongelmia. Jos lähdemme siitä, että ongelmia ei saisi ruo­tia eikä niistä puhua tai ehdot­taa täl­laisia ilman, että leimataan rasis­tik­si, niin koko rasis­min käsite menet­tää merk­i­tyk­sen­sä. Hal­la-aho­laiset ovat mielestäni rasis­te­ja ja käyt­tävät rasis­tista kieltä, vaik­ka kuin­ka vetoa­vatkin siihen, että kyse on vain ilmaisu­tavas­ta ja että “aja­tus siel­lä taustal­la” ei ole rasistinen. 

  Mut­ta raja on jos­sain, kaik­ki asi­as­ta puhumi­nen ei voi olla rasis­mia. Eivät ne ongel­mat joista nämä tahot puhu­vat muu­tu todek­si sil­lä että he niistä puhu­vat, mut­ta eivät myöskään muu­tu olemat­tomik­si sil­lä, että he ovat rasis­te­ja. Mei­dän täy­tyy voi­da pun­ni­ta ja miet­tiä näitä asioi­ta fak­to­jen poh­jal­ta ja pun­ni­ta myös kaiken­laisia ehdo­tuk­sia, kuten tämä Osmon ehdo­tus, joil­la ongelmia voidaan vähentää. 

  Tämä leimaa­va ja vihamieli­nen suh­tau­tu­mi­nen Osmon ehdo­tuk­seen on type­r­ää, kos­ka se vain vahin­goit­taa keskustelua ja vali­doi näi­den rasis­tikir­joit­ta­jien koke­mus­ta siitä, että asial­lista keskustelua ei syn­ny kos­ka “suvait­se­vaisu­us­fa­sis­tit” tor­pe­doi­vat kaik­ki pelkil­lä leimoilla.

  Ongel­mat, siinä määrin kun niitä on, eivät mene pois sil­lä ettei niistä puhuta. Uusien ongelmien syn­tyä ei voi­da ehkäistä, jos ei tutki­ta ja pun­ni­ta eri­laisia riske­jä ja eri­laisia toimen­piteitä, joil­la näi­hin riskei­hin voidaan varautua. Julkiseen keskustelu­un pitää voi­da tuo­da ennakkolu­u­lot­tomasti tyh­miäkin ajatuksia. 

  Osmo on poikkeuk­selli­nen poli­itikko siinä, että hän kir­joit­taa ihan oikeasti asi­as­ta ja antaa ihan konkreet­tisia ehdo­tuk­sia toimen­piteistä raak­ileinakin ja siloit­telemat­ta. Minus­ta tun­tuu, että suurin osa tääl­lä Osmoa haukku­vista ei edes ymmär­rä miten poikkeuk­sel­lista täl­lainen avoin poli­it­ti­nen keskustelu on Suomen olois­sa. Kuun­telin aamul­la radios­ta SDP:n Urpi­laisen seli­tys­tä siitä, mil­lainen on “uusi SDP”, ja se jut­tu ei sisältänyt lainkaan mitään sub­stanssia. Per­in­teis­ten puoluei­den keskeiset hah­mot eivät lähde avoimeen ja ennakkolu­u­lot­tomaan keskustelu­un, eivätkä varsinkaan uskalla ja kehtaa esit­tää mitään konkreet­tista jos on vähäistäkään riskiä, että se on kiis­tanalaista. Mitään ajatuk­sia ei uskalleta altistaa julkiselle kritiikille. 

  Näitäkin Osmo moderoi joten ihan kaik­ki ei pääse tän­nekään läpi. Mut­ta aika negati­ivisia kom­ment­te­ja tääl­läkin näkee, joten ei tässä ainakaan sel­l­aista sen­su­uria tun­nu­ta käyt­tävän, jol­la estet­täisi­in esitet­ty­jen ideoiden kritisointi.

 144. tcrown: Kokeile lukea seu­raa­va kir­ja: Pip­pa Nor­ris & Ronald Ingle­hart (ed.) : Sacred and Sec­u­lar. Reli­gion and pol­i­tics world­wide (2004), 241 s.

  Siel­lä ei laskeskel­la erik­seen fun­di­en määriä, mut­ta kyse­ly­tutkimuk­sil­la yms. on aika selkeästi ilmen­nyt ero siinä, että islami­laiset maat ovat pääsään­töis­es­ti selkeästi uskon­nol­lisem­pia kuin län­si­maat. Ain­oat poikkeuk­set ovat Yhdys­val­lat ja Irlan­ti. Kun ker­ran län­si­maalaiset fun­dit eivät kykene nos­ta­maan maitaan mus­lim­i­maid­en uskon­nol­lisu­u­den tasolle, lie­nee perustel­tua ainakin epäil­lä, että mus­lim­i­maail­mas­sa on enem­män fun­da­men­tal­is­tisu­ut­ta kuin kris­til­lisessä maailmassa.

 145. ‘Onko islamistis­ten liikei­den aja­mat tavoit­teet enem­män ihantei­desi vas­taisia kuin fun­da­men­tal­is­tikris­tit­ty­jen?’ (tcrown)
  Islamistit eivät ole pelkkiä liikkeitä, vaan usei­ta ihan oikei­ta val­tioi­ta hal­li­taan islamistiselta poh­jal­ta. Tässä taan­noin luin afgaan­i­toimit­ta­jas­ta, jon­ka kuole­man­tuomion maan korkein oikeus oli juuri lieven­tänyt 20 vuo­den vankeudek­si. Tuomion syynä oli se, että mies oli ladan­nut jotain nais­ten oikeuk­sia koske­via tieto­ja netistä. On se hyvä, että ne kamalat tal­ibaan­it on kor­vat­tu näil­lä maltillisilla.
  Minus­ta tämä ‘onhan meil­läkin lesta­di­o­laisia’ ‑argu­ment­ti on aika epäre­helli­nen, ikään kuin meil­lä olisi oikeasti kris­tit­tyjä kansan­li­ikkeitä, jot­ka vaati­si­vat vaikka­pa kon­ven­tikke­li­plakaatin palaut­tamista voimaan ja kaikkien vääräuskois­t­en ajamista Suomesta.
  ‘tuo­hon yhtälöön uskomi­nen ei taas tarkoi­ta mitään muu­ta kuin rasis­mia, xeno­fo­bi­aa ja silkkaa tietämät­tömyyt­tä’ (tcrown)
  Har­vat tun­te­mani mus­lim­it ovat sivistyneitä ihmisiä, jot­ka pitävät tätä kar­vanaa­ma­fundis­osas­toa lähin­nä (heillekin) vaar­al­lisi­na kajah­taneina punaniskoina. Eli yhtälö on harv­inaisen väärässä. Mut­ta ei silti viit­sitä vähätel­lä oikeasti vaar­al­lis­ten hul­lu­jen hul­lu­ut­ta ja vaar­al­lisu­ut­ta, sopiiko?

 146. “Onnis­tu­isi nimit­täin tuo ilmeisen väistämätön mas­samuut­to Suomeen parem­min, kun väki osaisi suh­tau­tua rys­si­in, ählämei­hin ja mui­hin pellei­hin sopuisasti.”

  Min­ul­la on tut­tava­pi­iris­säni rys­siä, ählämeitä ja mui­ta ulko­maan­pelle­jä. Use­at heistä ovat tulleet Suomeen sen taikia että tämä on Suo­mi. He ovat yhtä huolis­saan siitä että maa­han tulee “paskasakkia” peräti hei­dän omia maan­miehiään jot­ka pasko­vat omaan pesään. 

  Samoiten tässä puhutaan seman­ti­ikas­ta ja tyy­likysymyk­sistä mut­ta ongel­mat ovet yhä samat:

  - suomenkie­len ope­tus ja kotout­ta­mi­nen on retuperällä

  - apua/kursseja ei saa jos ei mah­du johonkin laatikkoon. 

  - pako­laisia kyl­lä palvotaan mut­ta esimerkik­si silmään kus­tua kieli­taido­ton­ta EU-vierastyöläistä ei kukaan auta. ei liitot ei kukaan.

  - oleskelun rek­isteröin­tipros­es­si on epäjo­hdon­mukainen eri kaupungeissa.

  - jotain KELA-infoa kyl­lä kään­netään vaik­ka mille kielille mut­ta mik­si ei MOL työ­paikka­haun käyt­töli­it­tymä ole englan­niksi? mil­lä hel­vetil­lä kuvit­telette sen työ­paikan löytyvän? 

  Voisin jatkaa vaik­ka lop­ut­tomi­in. Ja olen ennem­min hal­la-aho­lainen kos­ka min­ua kiin­nos­taa maa­han­muut­ta­jien edun­valvon­ta. nimeno­maan niiden työperäis­ten jot­ka on unohdettu.

 147. Ettäkö ulko­maalais­taus­tais­ten raiskauk­sista ei puhut­taisi ja oltaisi puhut­tu?! Voi kiesus, kuin­ka paljon enem­män niistä pitää vielä puhua, ettei kukaan syytä enää hyssyt­telystä? Ihan vakavasti Tiedemies, onko Suomes­sa joku ihmi­nen joka ei vielä tunne ongel­maa? Pait­si tietysti ne raiskaa­jat. Ja hei­däthän luon­nol­lis­es­ti parhait­en tavoite­taan käymäl­lä raiskaus­polemi­ikkia blo­geis­sa ja muis­sa medioissa.

  Jos tässä maas­sa vaa­di­taan, että mamu­jen aiheut­tamista ongelmista pitää uskaltaa puhua, niin onhan se ihan itses­tään selvää, että myös rasis­mista on uskallet­ta­va puhua. Enhän minä Soin­in­vaaran ja Hal­la-ahon rasis­tisuuk­sia rasis­tisik­si kut­su­isi jos ne eivät sitä olisi(Avauksensa rasis­tisu­u­den­han Soin­in­vaara tote­si itsekin jo alun­perin — se olisi hänen mukaansa pitänyt vain hyväksyä.) Kyl­lä tämä tabu on uskallet­ta­va edes sit­ten yhden yksit­täisen maa­han­muut­ta­jan mur­taa. Tässäkin kysymyk­sessä men­nään rasistien ehdoil­la, luo­daan ilmapi­iri jos­sa vähem­män pahaa on leima­ta kaik­ki maa­han­muut­ta­jat raiskaa­jik­si, kuin kut­sua leimaa­jaa rasistiksi.

 148. “Min­un ja kanssama­mu­jeni ase­ma para­nee kun sin­un kaltais­esi ymmärtävät, että rasis­mia on juuri leima­ta kaik­ki mamut yksit­täisen mamun teko­jen perusteella.”

  Toiveesi käytän­nössä tarkoit­taa että yhtäkkiä kausali­teet­ti ja kor­re­laa­tio ovat intu­iti­ivis­es­ti (ei siis vain käsit­teinä ja työvä­lineinä) kaikille maas­sa asuville kristallinkirkkai­ta. Ei tulle tapahtumaan.

 149. “Kun ker­ran län­si­maalaiset fun­dit eivät kykene nos­ta­maan maitaan mus­lim­i­maid­en uskon­nol­lisu­u­den tasolle, lie­nee perustel­tua ainakin epäil­lä, että mus­lim­i­maail­mas­sa on enem­män fun­da­men­tal­is­tisu­ut­ta kuin kris­til­lisessä maailmassa.”

  Eiköhän kyse ole enem­mänkin siitä, että län­si­maat ovat vain maal­lis­tuneet nopeam­min. Eiköhän se yleisen koulu­tus­ta­son nousu maal­lista pikku hil­jaa myös islami­laista maailmaa.

 150. Suurin osa raiskauk­sista jää selvittämättä.

  Rav­in­to­lail­lan jäl­keen lähde­tään yksis­sä tuumin “kahville”, mut­ta aktin jäl­keen nainen tuleekin katumapäälle tai ei kehtaa tun­nus­taa vakiosi­ipalleen mitä oli tekemässä, ja syyt­tääkin sit­ten raiskauk­ses­ta. Kumpikin tun­nus­taa, että akti tapah­tui, ja DNA-todis­teetkin on, mut­ta nyt on sana vas­taan sana.

  Jokaiseen asun­toon on saata­va nauhoit­ta­va videokam­era, jos­ta nähdään jälkikä­teen, oliko menos­sa raiskaus vai sopuisa kopulaatio.

  Esitänkin Vihreille kansalaisad­dressin laa­timista, jot­ta val­ti­olli­nen valvon­ta­jär­jestelmä toteutet­taisi­in esim. tietokoneisi­in asen­net­tavien, jatku­vasti pääl­lä ole­vien kameroit­ten avulla.

 151. “Jos joku näkee tässä jotain rasis­mia, niin nähköön min­un puolestani. Ei se min­ua haittaa…”

  Olet tuos­sa edel­lä kir­joit­tanut suo­ma­laisen äidin suo­ma­laisen pojalle vas­tauk­sen, jon­ka mukaan arvelet hänen ole­van ilmeis­es­ti isältään per­imän­sä nimen perus­teel­la maa­han­muut­ta­ja ja mus­li­mi. Emme edes tiedä, onko hän koskaan asunut isän­sä kanssa samas­sa maas­sa. Minä pidän täl­laista suh­tau­tu­mista rasistisena.

 152. “Vieste­jä silmäil­lessä tulee mieleen se van­ha paradok­si, että ne, jot­ka halu­a­vat suo­ma­laisen kult­tuurin suo­ja­ta, edus­ta­vat usein sel­l­aista suo­ma­laista kult­tuuria, jota ei kan­nat­taisi suojata.”

  Just just. Elit­is­tistä juttua. 

  Minä edus­tan ainakin sel­l­aista suo­ma­laista kult­tuuria, johon kuu­luu omien las­ten hoit­a­mi­nen, työn tekem­i­nen, avoin suh­tau­tu­mi­nen mui­hin kult­tuurei­hin ja ter­ve varautuneisu­us eräisi­in ongel­makult­tuurei­hin kuten vaikka­pa pataanikult­tuuri­in. (Toiv­ot­tavasti en saa syytet­tä suvait­se­vaisil­ta natseilta.)

  Varautuneisu­us ei tarkoi­ta että vihaisin ko. kult­tuure­ja vaan sitä että en halua heitä Suomeen kos­ka kult­tuuri ovat taval­la tai toisel­la ongelmallisia.

  http://asabiyah.blogspot.com/2008/09/pataanit-aika-veijareita.html

 153. Lem­my kir­joit­taa konkreet­tisia (hyvä!):
  1) “-suomenkie­len ope­tus ja kotout­ta­mi­nen on retuperällä”
  Tot­ta, ja peru­songel­ma on käsit­tääk­seni päte­vien suomen kie­len opet­ta­jien puute. Syyt­tävä sor­mi osoit­taa Helsin­gin yliopistoon.

  2) “- apua/kursseja ei saa jos ei mah­du johonkin laatikkoon.”
  Ja kos­kee muitakin kuin mamuja…

  3) “- pako­laisia kyl­lä palvotaan mut­ta esimerkik­si silmään kus­tua kieli­taido­ton­ta EU-vierastyöläistä ei kukaan auta. ei liitot ei kukaan.”
  Toisaal­ta pako­laisik­si hyväksy­tyt on vähän pakko kotiut­taa, kun taas työn­hak­i­jaa ei. Kyl­lä liitotkin jotain yrit­tää, mut­ta syyt­tävä sor­mi osoit­taa Hakaniemeen.

  4) “- oleskelun rek­isteröin­tipros­es­si on epäjo­hdon­mukainen eri kaupungeissa.”
  En tiedä, mut­ta ei yllätä.

  5) “- jotain KELA-infoa kyl­lä kään­netään vaik­ka mille kielille mut­ta mik­si ei MOL työ­paikka­haun käyt­töli­it­tymä ole englan­niksi? mil­lä hel­vetil­lä kuvit­telette sen työ­paikan löytyvän?”
  Työvoimamin­is­ter­iön koko IT on surkahu­paisas­sa kun­nos­sa, oma käsi­tyk­seni on että sitä yritetään tehdä hyvin pienel­lä rahaööa. joten tuokaan ei kauheasti yllätä mut­ta ihan aiheellin kysymys.

  Joka tapauk­ses­sa, minä en nyt heti kek­si yhtään puoluet­ta joka vas­tus­taisi minkään yo. kohdan kor­jaaamista sikäli kun se on niiden val­las­sa. Varsinkin tuo kielik­oulu­tu­songel­ma on tiedostet­tu. Eli miten tämä on poli­it­ti­nen kysymys?

 154. Riit­ta,

  Aika radikaali päätelmä sin­ul­ta.. Minä en arvele Feisal Thomasin uskon­nol­lis­es­ta enkä etnis­es­tä taus­tas­ta yhtään mitään. 

  Min­ulle tuli vain hänen hyökkäyk­ses­tään mus­lim­ien vihareak­tiot mieleen tässä maa­han­muut­tokeskustelun kon­tek­stis­sa. Thomasin taus­taan min­ul­la ei ole pien­in­täkään viit­taus­ta. Hän itse kyl­lä ker­toi ole­vansa maa­han­muut­ta­ja joutu­vansa selit­telem­män sitä, ettei ole mus­li­mi, joten tästä voi päätel­lä hänen ole­van kohta­laisen tum­ma mies. 

  Ei muu­ta!

 155. Tuos­sa edel­lisessä postauk­ses­sani Riitalle Feisal Thoma­sista ei kuu­lunut olla maa­han­muut­ta­ja, vaan puo­lik­si ulkomaalaistaustainen. 

  Minus­ta toisen leimaami­nen rasis­tik­si on kohta­laisen vaka­va syytös. En itse anna moisia leimo­ja ihmisille mah­dol­lis­es­ti väärinkäsitet­ty­jen net­tikom­ment­tien perus­teel­la enkä soisi Riitankaan niin tekevän min­un kohdallani. 

  Ihmisen rasis­tisu­u­den arvioin­ti vaatii totis­es­ti enem­män tuntemista.

 156. “Min­ulle tuli vain hänen hyökkäyk­ses­tään mus­lim­ien vihareak­tiot mieleen tässä maa­han­muut­tokeskustelun kontekstissa.”

  Ja min­ulle Antti Rokan lausun­to Sarastielle… 

  “Minus­ta toisen leimaami­nen rasis­tik­si on kohta­laisen vaka­va syytös. En itse anna moisia leimo­ja ihmisille mah­dol­lis­es­ti väärinkäsitet­ty­jen net­tikom­ment­tien perus­teel­la enkä soisi Riitankaan niin tekevän min­un kohdallani.”

  Kom­men­toin yhtä kir­joi­tus­tasi ja miltä se minus­ta vaikut­ti, en sen kum­mem­min sin­ua ihmisenä.

 157. (1) Uskokaa pois vain, että pieni urhea Suo­mi kyl­lä pär­jää sivus­takat­so­jana, vaik­ka maail­ma kylpisi ver­essä ja tulessa. Rajavar­tios­to­han sen hoitaa.

  (2) Uskokaa pois, että voitte vaikut­taa min­un tai mamun tai hel­vetinku­uses­sa asu­van ählämin ajat­telu­un työn­tämäl­lä sorkka­rau­dan päähämme ja vääntämällä.

  (3) Uskokaa lisäk­si, että voitte saa­da mei­dät käyt­täy­tymään kiltisti — siten kuin te toiv­otte — ilman että vaiku­tat­te ajat­telu­umme. Uskokaa, että voitte hoitaa hom­man napalmil­la, neu­tron­ipom­meil­la. rynkkäreil­lä tai käsi­a­seil­la riip­pumat­ta siitä, mitä mielessämme liikkuu.

  Onnea matkaan, lap­sikul­lat. Yrit­täkää selviytyä.

  Ikävä velvol­lisuuteni on ker­toa, että jos syt­tyy sota teikäläis­ten ja esimerkik­si min­un tun­temieni mamu­jen välil­lä — joista useim­mat ovat kelpo ihmisiä — me olemme siinä sodas­sa eri puolilla.

  Yritän olla oksen­ta­mat­ta, kun ruumi­inne likoa­vat purois­sa ja mätänevät met­si­in. Täy­tyy­hän min­un, kun tekin olette niin urhei­ta ja topakoi­ta, eikö vain? Tuhan­nen vuo­den kulut­tua kukaan ei muista mitään.

 158. Yksi kysymys Tomp­pelille ja muille jot­ka luule­vat että Ruotsin laa­jas­ta ja melkein vapaas­ta maa­han­muu­tos­ta jo 50-luvul­ta läh­tien on sille ollut jotain hyötyä.
  Mik­si Ruot­sil­la ju Suomel­la on melko eksak­tisti yhtä hyvä elin­ta­so vaik­ka Ruotsin kansas­ta koh­ta on jo var­maan yli kol­ma­sosa ainakin osit­tain maa­han­muut­ta­jataus­taisia. Jos maa­han­muut­ta­jat rikas­taisi­vat kansaa niin eikö Ruot­sis­sa pitäisi elin­ta­son rahal­la mitat­tuna olla vähin­täänkin sel­l­aisen parikym­men­tä prossaa korkeampi kuin Suomessa?

 159. “Yritän olla oksen­ta­mat­ta, kun ruumi­inne likoa­vat purois­sa ja mätänevät met­si­in. Täy­tyy­hän min­un, kun tekin olette niin urhei­ta ja topakoi­ta, eikö vain? Tuhan­nen vuo­den kulut­tua kukaan ei muista mitään.”

  Osmo hei, jos vielä luet tätä keskusteluketjua niin eikö kuitenkin kan­nat­taisi siiv­ota nämä kaikkein lois­tavim­mat Vihrei­den Ajat­telijoiden älyn­väläyk­set pois näkyviltä kun “mei­dän muidenkin” jut­tu­ja julkaiset vähän miten sat­tuu? Tuo ei nimit­täin mil­lään mit­ta­pu­ul­la ollut enää kovin ter­vet­tä tekstiä.

 160. Riit­ta,

  Kaikkia hep­poisia vaikutelmi­aan ei tänne kan­na­ta lait­taa sem­minkin, jos ne ovat julk­i­lausut­tuna solvauksia. 

  Sitä ei koskaan tiedä, ettei joku tee nyt niin muodikas­ta rikosilmoitusta.

 161. Tapio Laak­son käsi­tys maa­han­muut­ta­jista on väärä.

  Maa­han­muut­ta­jat ovat ihmisiä siinä mis­sä me suo­ma­laisetkin. He eivät ole tyh­miä, eivätkö pyhimyk­siä, vaan tavoit­tel­e­vat elämässä noin suun­nilleen samo­ja asioi­ta kuin me suo­ma­laisetkin. Maa­han­muut­ta­jat reagoi­vat kannustimiin.

  Mitä kan­nat­tavam­mak­si teemme ulko­maalaisen työsken­te­lyn suomes­sa, sitä enem­män saamme ulko­maalaisia työntekijöitä.

  Mitä kan­nat­tavam­mak­si teemme ulko­maalaisen työtätekemät­tömyy­den, sitä enem­män saamme ulko­maalaisia jot­ka eivä tee työtä.

  Jos halu­amme jatkaa suuria tulon­si­ir­to­ja ja suo­da nämä tulon­si­ir­rot kaikille suomes­sa oleskeleville, niin saamme run­saasti ulko­maalaisia naut­ti­maan näistä tulonsiirroista.

  Meil­lä on käytän­nössä kolme vaihtoehtoa.

  1. Rajoit­taa maa­han­muut­toa valikoimal­la tulijat.

  2. Rajoit­taa tulonsiirtoja.

  3. Pitää huoli siitä, että huoli­mat­ta suurista tulon­si­ir­roista, työn tekemisel­lä rikas­tuu, eikä juuri kukaan sik­si jää elämään tulonsiirroilla.

  Samat tuloloukut, jot­ka rohkai­se­vat kan­taväestöä jäämään työelämän ulkop­uolelle vaikut­ta­vat maa­han­muut­ta­ji­in voimakkaam­min, kos­ka heille työl­listymi­nen on suurem­pi investoin­ti. (Pitää opetel­la kieltä, solmia kon­tak­te­ja, jous­taa oman kult­tuurin normeista etc.)

  Kos­ka uskon, että markki­nat löytävät ratkaisun maa­han­muu­ton ongelmi­in parem­min kuin poli­itikot ehdotan, että tulon­sir­rot (tuet ja verot) rajataan vain Suomen kansalaisille. Julk­i­sista palveluista ulko­maalaiset mak­saisi­vat kus­tan­nus­pe­rusteis­es­ti. Täl­löin Suomeen saa­pu­vat pääasi­as­sa he, jot­ka usko­vat pystyvän­sä elät­tämään itsen­sä oma­l­la työl­lään tai suo­ma­lais­ten hyvän­tekeväisyy­den avulla.

  Toisek­si parhaana vai­h­toe­htona pidän maa­han­muu­ton rajoit­tamista ja tuloloukku­jen purkamista siten, että Suomeen pääsee pääasi­as­sa vain ulko­maalaisia, jot­ka voivat elät­tää itsen­sä työl­lään ja lopuil­la on suuret kan­nus­timet kehit­tää itseään yhteiskun­nan tuot­taviksi jäseniksi.

 162. tcrown kir­joit­ti: “Onko islamistis­ten liikei­den aja­mat tavoit­teet enem­män ihantei­desi vas­taisia kuin fundamentalistikristittyjen?”

  Eivät sinän­sä, riip­puu toki fun­da­men­tal­istin määritelmästä. Menet nyt kuitenkin pahasti met­sään — en ymmär­rä tätä logi­ikkaa mis­sä kahdes­ta pahas­ta tulee yksi hyvä. En ymmär­rä myöskään miten yhden hölmöy­den (johon tietääk­seni en ole ottanut minkään­laista osaa) ole­mas­sao­lo tekee toisen hölmöy­den kri­ti­soi­jas­ta kseno­fobin ja rasistin. Kuitenkin tosi­a­sia on, että näistä kahdes­ta laa­jas­ta ryh­mit­tymästä väki­val­lan käytössä, väki­val­lal­la uhkailus­sa, sanan­va­pau­den rajoit­tamisyri­tyk­sis­sä, homo­jen ja juu­ta­lais­ten uhkailus­sa, nais­ten vapauk­sien rajoit­tamises­sa ja uskon­nol­liseen tek­sti­in perus­tu­vien lakien vaa­timises­sa ovat sekä koti­mais­saan että Euroopas­sa viime vuosi­na ihan käytän­nön eikä vain teo­ri­an tai retori­ikan tasol­la kun­nos­tau­tuneet nimeno­maan ne islamistien edus­ta­jat. Tämän pitäisi olla uutisia seu­ran­neille niin selvää, etten suo­raan san­ot­tuna vaivaudu kaiva­maan erik­seen linkke­jä joista näin ilmenee. 

  Toivoisin muuten, ettet implisi­it­tis­es­ti niput­taisi islami­nuskoisia ja islamis­mia samaan kat­e­go­ri­aan. Mielestäni se on loukkaavaa, sil­lä edel­liseen kat­e­go­ri­aan kuu­lu­via vas­taan kenel­läkään ei pitäisi ole mitään, olet­taen että he pitävät uskon­ton­sa yksi­ty­isas­iana eli toimi­vat kuten kaik­ki muutkin. (Tämäkin on täysin mah­dol­lista ja erit­täin toiv­ot­tavaa.) Jälkim­mäi­nen on poli­it­tis-uskon­nolli­nen, van­hoilli­nen ja rasisti­nen liike jos­sa on huolestut­tavia fasis­min piirteitä. 

  En suo­raan san­ot­tuna ymmär­rä sitäkään, miten fun­da­men­tal­istien määrä on mitenkään rel­e­vant­ti mit­tari yhtään mihinkään. Kysymys ei ole siitä kum­mal­ta puolelta löy­tyy enem­män huru-ukko­ja, vaan siitä, kuin­ka moni akti­ivis­es­ti vas­tus­taa heitä. Esimerkik­si kaik­ki sak­salaiset eivät olleet nat­se­ja, mut­ta nat­sit sai­vat tehdä kon­nan­tekon­sa kos­ka heitä ei vas­tustet­tu. Jos Englan­nin mus­limeista 40% kan­nat­taa shari­aa [1], on mielestäni aika keskustel­la onko inte­graa­tiopoli­ti­ik­ka ollut onnistunutta. 

  En ole itse havain­nut ehdo­tuk­sia Van­han tes­ta­mentin lakien soveltamis­es­ta käytän­töön tai homo­jen tap­pamis­es­ta esitet­tävän fun­da­men­tal­is­tikris­tit­ty­jen toimes­ta. Palataan asi­aan kun näin on.

  [1]: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-in-UK.html

 163. Ville Kom­sia pilkanneille:

  Näk­isin kyl­lä niin, että peruskysymyk­sessään Ville on oike­as­sa (jos koh­ta retori­ikan keskustele­vu­ut­ta voisi parantaa).

  Halu­aisinkin kysyä teiltä, että jos poli­ti­ikan tavoit­teena ei ole tehdä koko maail­mas­ta parem­pi paik­ka, niin mikä se sit­ten on?

  Taiva­s­paik­ka? Vaiko ken­ties ihan puh­taasti oma etu? Mui­ta sisäis­es­ti ehjiä vai­h­toe­hto­ja en oikein näe.

  Taiva­s­paikkaan tai mes­si­aan toiseen tulemiseen pyrkivät ovat juuri niitä fun­da­men­tal­is­te­ja joiden (ihan aiheel­lis­es­ta) pelosta tääl­läkin on keskusteltu. 

  Toisaal­ta jos poli­ti­ikas­sa pyritään vain omaan etu­un, päädytään epälu­ot­ta­muk­seen ja lehmänkaup­poi­hin ja lop­ul­ta tilanteeseen joka ei edes ole juuri kenenkään etu.

  Jos ja kun ollaan yhtä mieltä tavoit­teesta, paran­taa koko maail­maa, voidaan keskustel­la siitä onko miljoo­nan pako­laisen otta­mi­nen suomeen heti järkevä keino tähän. Mitä luul­tavim­minkin ei ole, vaan pitää pikem­minkin kat­soa mik­si ihmiset hake­vat tur­va­paikkaa ja voisiko sille tehdä jotain.

  Ihantei­den ja tavoit­tei­den sanomi­nen ääneen voi kuu­lostaa hip­pi­hötöltä, ja on selvää että se ei ratkaise mitään ongelmia, vaan tarvi­taan myös konkreet­tista puhet­ta käytän­nön ongelmista ja siitä mitä niille voi tehdä (tähän julkiseen keskustelu­un pakot­tamis­es­ta ihan aidosti kiitän Halla-ahoa).

  Kuitenkin Kom­sin tuo­ma pohjim­mainen kysymys on syytä pitää esil­lä. Ei “maa­han­muut­to­myön­teisyys” ole mikään itse­tarkoi­tus, vaan osa ratio­naal­ista poli­ti­ikkaa jon­ka tavoit­teet on syytä kir­joit­taa auki.

  ps. Jos joku miet­tii poli­ti­ikan tarkoituk­se­na “kansal­lista etua”, niin se joko palau­tuu omak­si eduk­si tai ajau­tuu älyl­liseen umpiku­jaan. En sik­si kir­joit­tanut sitä neljän­nek­si vai­h­toe­hdok­si, kos­ka se ei sitä ole.

 164. Otso Kivekäs: Luuletko, että ihmiset noin ylipään­sä aja­vat omaa etu­aan enem­män kuin muit­ten etua? Jos luulet näin, niin mik­si ole­tat, että poli­itikot tai äänestäjät oli­si­vat erilaisia?

 165. Otso,

  Kansal­lisen edun (ja siinä sivus­sa oman edun) ja koko maail­man edun ei tarvitse olla sil­lä taval­la sovit­ta­mat­tomas­sa ris­tiri­idas­sa, että olisi pakko lop­ullis­es­ti hylätä toinen, jos seu­raa toista. Tätä näen­näistä paradok­sia setviessämme mei­dän on pidet­tävä oma pesämme pin­nal­la — tuo­ma­l­la maa­han miljoona keskiver­toih­mistä teemme Suomes­ta *****stanin, jol­la ei ole varaa aut­taa enää edes itseään.

  Muiden aut­tamisen on olta­va perusteil­taan kestävää. Tämä pätee sekä “omien” köy­hien ja kur­jien kohdal­la, että koko maail­man köy­hien ja kur­jien kohdal­la. Tämä on 1900-luvun suuri opetus.

 166. Kovaa eetos­ta tässä keskustelus­sa. Tämä on eil­ispäivän keskustelu ja tähän keskustelu­un ei var­maan enää tule vastauksia. 

  Etten sanoisi, että kaikil­la keskusteluil­la on kovasti angs­tia. Päässä kiristää. En jak­sanut lukea puo­li­akaan mitä tänne oli kir­joitet­tu. Soin­in­vaaran kom­men­tit luin, samoin Kom­sin kom­men­tit luin. En tul­lut niistä hul­lua hurskaam­mak­si. Pikku­nilkkimäistä viisas­telua. Kukaan keskustelijoista Soin­in­vaara mukaan lukien ei ole esit­tänyt mitään suuria viisauk­sia vaan ain­oas­taan tonk­in­ut kom­pos­tia löytääk­seen kastikaisia. 

  Tuo edel­lä san­ot­tu voi olla pahasti san­ot­tu, kos­ka mon­et kom­men­toi­jat ovat olleet niin mon­isanaisia, että täl­laises­sa medi­as­sa oikeat älyn­väläyk­set hukku­vat sontaan. 

  Iltapäiväle­htien mukaan Osmon aloit­ta­ma keskustelu on tärkeä, rohkea ja kaikke sitä, mitä kai­vataan. Arvosteli­jat ovat ymmärtäneet pro­fokaa­tiok­si tarkoite­tun kiroituk­sen väärin. Uskokoon ken tah­too. Enem­män kallis­tu­isin sel­l­aisen arvion taakse, että Osmo teki vir­hearvion sohaistes­saan ampiais­pesää. Olisi ollut viisaam­paa olla vaiti. 

  Jos Osmo selviää tästä debatista voit­ta­jana, niin kaik­ki kun­nia. Tämä keskustelu on ollut pahasti harhaista.

 167. Art­turi: luulen että ihmiset keskimäärin aja­vat toden­näköisem­min omia etujaan.

  Mut­ta jos poli­ti­ikan tarkoituk­sek­si määritel­lään vain omien etu­jen ajami­nen, menetetään mah­dol­lisu­us luot­ta­muk­seen, jon­ka varaan jotain yhteisiä etu­ja voisi rakentaa.

  Lähin­nä omia etu­jaan ajat­tel­e­vaa poli­itikkoa tavataan myös sanoa kor­rup­toituneek­si. Sel­l­aisia toki on, mut­ta en halu­aisi ajatel­la että ain­oas­taan sellaisia.

 168. Joo siis en mä mitenkään oo määrit­telemässä poli­ti­ikkaa omien etu­jen ajamisek­si. Yleen­sähän puhutaan yhteis­ten etu­jen ajamis­es­ta, tai yhteis­ten asioiden hoi­dos­ta. Minä oon aina käsit­täny nämä yhteiset asi­at äänioikeutet­tu­jen, val­tion tai yhteiskun­nan yhteisik­si asioiksi.

  Tämä ei kuitenkaan tarkoi­ta etteivätkö äänestäjät ja sitä kaut­ta poli­itikot ajaisi poli­ti­ikas­sa omaa etu­aan. Minus­ta tämä ei muren­na luot­ta­mus­ta. Ihan samal­la taval­la kuin vaik­ka kau­pankäyn­nis­sä ole­tan, että kaup­pias ajaa omaa etu­aan ja minä omaani. Kun­han hom­ma on molem­mille selvä, niin se on rehellistä.

 169. Otso Kivekäs harhau­tuu jo kysymyk­sen aset­telus­sa. Ei ole ole­mas­sa yksiselit­teistä yläkäsitet­tä “poli­ti­ik­ka”. Eikä ole ole­mas­sa yksiselit­teisiä “joko tai” ‑vas­tauk­sia.

  Epäilen, että ei Otso Kivekkään sen enem­pää kuin Ville Kom­sinkaan oman elämän tarkoi­tus ole “tehdä maail­mas­ta parem­pi”. Vaan mm. hei­dän tulo­jen­sa käyt­töön liit­tyy pääsään­töis­es­ti oma mukavu­us, oma kokem­i­nen, omat han­k­in­nat, eikä niitä tulo­ja lahjote­ta kym­menis­sä pros­en­teis­sa Unice­fille. Toki he kuitenkin jos­sakin määrin välit­tävät myös parem­mas­ta maail­mas­ta, ja pyrkivät osal­lis­tu­maan tämän edestä toim­imiseen. Mut­ta vain osaltaan. Parem­mas­ta maail­mas­ta välit­tämi­nen myös hei­jastelee oman merk­i­tyk­sen kokemista, iden­ti­teet­tiä ja viiteryhmäisyyttä.

  Kollek­ti­ivi­nen päätök­sen­teko hei­jas­taa tätä yksilö­ta­soa. Vai­h­toe­hdot eivät ole joko/tai, vaan ne ovat mittasuhteita.

  Laman aikana niin kansalais­ten kuin päät­täjien kan­na­tus kehi­tysavulle rom­ahti, ja kehi­tysavus­ta leikat­ti­in koval­la kädellä.

  Halu säi­lyt­tää oma yhteiskun­ta mah­dol­lisim­man tur­val­lise­na, koheesi­oltaan toimi­vana ja mm. vas­tus­taa mei­dän kult­tuurillemme vieraiden ja vihamielis­ten arvo­jen mit­tavaa maa­han­muut­toa, ei ole ris­tiri­idas­sa “maail­man­paran­tamisen” kanssa. Sel­l­ainen Euroop­pa, kuin mitä Malmö on pienoiskoos­sa, olisi taloudel­lis­es­ti, kult­tuuril­lis­es­ti ja kollek­ti­ivis­es­ti hyvin ram­pau­tunut toim­i­maan voimakkaana tek­i­jänä maail­man human­i­taaris­ten ja ympäristöl­lis­ten ongelmien ratkais­us­sa, kos­ka heiken­tynyt huolto­suhde, etniset ja maail­mankat­so­muk­sel­liset vas­takkainaset­te­lut ja yhteiskun­nan sir­paloi­tu­mi­nen imi­sivät yhteiskun­nan voimavaro­ja ja fokusta.

  Yhden human­i­taarisen maa­han­muut­ta­jan kuluil­la me voimme aut­taa kymmeniä/satoja ihmisiä pako­laisleireil­lä. Voimme rak­en­taa koulun Nepali­in. Pora­ta Afrikas­sa kaivo­ja kylien läheisyy­teen, ja tukea yleisem­min vesi-infra­struk­tu­urin kun­nos­tamista, jot­ta tyt­tö­jen päivit­täiset veden­haku­matkat lyhenevät, ja he pää­sevät käymään koulua.

  Mut­ta se elämä, jon­ka koemme käsinkos­keteltavasti on kuitenkin oma, lastem­ma ja läheis­temme elämä. Tälle on hyvin vah­vat ja selkeät evoluu­tion muokkaa­mat juuret. Vasem­mis­ton suurin ongel­ma on biol­o­gisen ihmisku­van sivuuttaminen.

  “Kansal­lis­mielistä itsekkyyt­tä” voi olla esimerkik­si toivoa riit­täviä määrära­ho­ja koulu­tuk­seen, jot­ta oma lap­si saa kun­non ope­tus­ta, ja hänen mah­dol­liseen kiusatuk­si jou­tu­miseen­sa ollaan parem­min varaudut­tu­ja puut­tumaan. Kansal­lis­mielistä itsekkyyt­tä, omane­dun­tavoit­telua, voi olla toivoa parem­paa ter­vey­den­hoitoa, jot­ta sairas suku­lainen ei joudu odot­ta­maan leikkausjonos­sa, vaan pääsee hoitoon samantien. Nämä kaik­ki vievät määrära­ho­ja. Sen jäl­keen, kun olemme näistä ja monista vas­taav­ista mak­sa­neet, voimme arvioi­da, paljonko meil­lä on jäl­jel­lä varaa “maail­man­paran­tamiseen”. Tätä arvioi­ta ei ollenkaan tehdä esim. Tapio Laak­son, Heik­ki Kor­pelan, Markus Himasen ja muiden vihrei­den nuorten ja vapaa-liikku­vu­us-aktivistien vaateis­sa, että kaikille Suomes­sa oleville tulisi tar­jo­ta asun­to, toimeen­tu­lo­tu­ki ja pysyvä oleskelulu­pa. Tämä oli koskien Roman­ian romani-ker­jäläisiä. Toki se on myös hei­dän yleinen vaateensa.
  Aja­tus on yltiö­nai­ivi. Mis­tä he ovat valmi­ita irroit­ta­maan nämä yhteiskun­nan rahat? Tapio Laak­so tois­taa näitä teese­jään tässä viestiketjus­sa. Ville Kom­si runoilee niistä. Otso Kivekäs mus­tavalkois­taa kysymyk­sen itsekkyy­den ja maailma­paran­nuk­sen kamppailuksi.

  Kuka tar­joaisi konkretiaa?

 170. az: muu­tamia konkreet­tisem­pia huomioi­ta siis näin illan ratok­si. Se, että tavoit­teena on tehdä maail­mas­ta parem­pi, ei tarkoi­ta että toimin­nan pitäisi olla “maail­man­paran­tamista”, mikä yleisim­min viit­taa ehkä punavi­inipäis­sään visioin­ti­in (haus­ka har­ras­tus toki).

  Kol­man­nen maail­man tilan­net­ta paran­ta­vat käsit­tääk­seni parhait­en pro­jek­tit jot­ka lisäävät edis­tävät koulu­tus­ta­soa tai talouden toim­intaa. Ruokalähetyk­set sen sijaan herkästi tuhoa­vat paikallista vil­je­lyä ja kehi­tys­a­puna tehdyt rakennushankkeet 

  Konkreet­tis­es­ti sel­l­aiset han­kkeet kuin mikro­lainat tun­tu­vat toimi­van hyvin. Samat­en perusk­oulu­jen pyörit­tämi­nen. Kol­man­nen maail­man vien­ti­tuot­tei­den tul­lien alen­t­a­mi­nen voisi toimia, mut­ta toisaal­ta jos talous keskit­tyy pelkästään vien­ti­in, seu­raa siitäkin ongelmia.

  Sotia myös rajoit­taisi­vat parhait­en demokra­tia naa­puri­maid­en taloudelli­nen riip­pu­vaisu­us toi­sis­taan, joi­ta kumpaakaan ei oikein voi rahal­la ostaa.

  Yleis­es­ti yllä kuvaa­maani yhdis­tää se, että mitään toimi­vaa kehi­tys­a­pua ei voi vain tääl­lä vero/lahjoitusrahoillamme ostaa ja sit­ten kuska­ta laival­la Afrikkaan. Sen sijaan se apu mitä voi antaa on
  1) ettei akti­ivis­es­ti estetä tai tuho­ta paikallista taloudel­lista tai poli­it­tista kehitystä
  2) tukea tätä kehi­tys­tä siten että se kuitenkin on paikallises­sa hallinnassa
  3) suh­tau­tua paikallisi­in tasa-arvoisi­na kump­paneina sekä mitä tulee maail­mankaup­paan että yksilötasolla.

  Tästä lähtöko­hdas­ta hah­mo­tustapa jos­sa “maail­man­paran­t­a­mi­nen” on jotain mitä tehdään lop­pu­ra­hoil­la kun “omat asi­at on ensin hoidet­tu” on vähän ongel­mallista, kun eivät asi­at usein rahaa kaivoon kaata­mal­la parane (klas­siset kehi­tys­a­puna raken­netut kaiv­ot jne).

  Mitä tulee maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­miseen tai kotou­tu­mat­to­muu­teen, siihen min­ul­la ei valitet­tavasti ole viisas­ten kiveä tar­jol­la, eikä liene kel­lään muul­lakaan (kun sitä rajo­jen sulkemis­takaan kuule­ma ei kukaan kannattanut).

  Muu­ta­man konkreet­tisen hajahuomion voin kuitenkin koit­taa pyyn­nöstä tehdä.

  1) Nykyi­nen tur­va­paikka­jär­jestelmä ei selkeästikään toi­mi. Se tun­tuu toimi­van yhä enem­män muun siir­to­laisu­u­den var­avent­ti­il­inä, kun lail­liseen työperäiseen maa­han­muut­toon ei ole mah­dol­lisu­ut­ta. Toisaal­ta se myös johtaa län­si­maid­en tekopy­hään poli­ti­ikkaan, jos­sa rajal­la tur­va­paikkaa hak­enut on poten­ti­aa­li­nen uhri, jota suo­jel­laan, mut­ta siihen asti laiton­ta maa­han­mut­toa yrit­tävä jon­ka rajalle pääsy tulee estää (jot­tei hän voisi hakea tur­va­paikkaa). Sys­tee­mi ei ole län­si­maid­en, siir­to­laisik­si halu­avien eikä tur­va­paikkaa tarvit­se­vien kannal­ta järkevä. Valitet­tavasti min­ul­la ei ole tar­jo­ta kat­tavaa ehdo­tus­ta miten se pitäisi uud­is­taa, mut­ta järkevästi toimi­va ja kan­nus­ta­va työperäisen siir­to­laisu­u­den jär­jestelmä ainakin täy­ty­isi olla osa uudistusta.

  Myös se että tur­va­paikkaa hak­enei­ta (tai ns. “B‑luvan” saanei­ta maku­ute­taan ilman työlu­paa on aika tolkut­toman tuntuista.

  Siir­to­lais­ten kotou­tu­mista aut­taa var­masti merkit­tävästi, jos he koke­vat itsen­sä hyväksy­tyik­si ja ter­ve­tulleik­si. Aina voi puhua asen­neil­mas­tos­ta, mut­ta se on melko epämääräi­nen käsite. Konkreet­tis­es­ti tässä ehkä aut­taisi kielikurssien riit­tävä jär­jestämi­nen, työvoimavi­ra­nomais­ten koulut­ta­mi­nen ja se jo mainit­tu järkevä työperäisen maa­han­muu­ton poli­ti­ik­ka, joka kan­nus­taisi ihmisiä tule­maan maa­han juurikin töi­hin ja toisaal­ta jo maa­han tullei­ta niitä töitä tekemään. Työhöno­ton syr­jin­täkin on var­masti ongel­ma, mut­ta triv­i­aale­ja keino­ja en siihen keksi.

  Hyväksy­tyk­si tulem­i­nen kun on kak­sisu­un­tainen pros­es­si. Kyse ei voi olla (pelkästään) siitä, että suo­ma­lais­ten pitäisi vaan opetel­la hyväksymään, vaan maa­han tuli­joiden pitää myös toimia taval­la jon­ka suo­ma­laiset voivat hyväksyä.

  Az, mitä luulet, pää­sisikö täl­lä alkuun?

  ps. mielum­min keskustelisin aiheesta, kuin keskustelu­un osal­lis­tu­jista, vaik­ka toki sil­läkin on joskus arvonsa.

  pps. kun Soin­in­vaaran blo­gin kek­suste­lu­ta­soa on joskus kehut­tu, koite­taan pitää se hyvänä huoli­mat­ta linkkauk­sien tuomista kommenttiryöpyistä

 171. Jep tuo lain­aus ei kyl­lä min­un silmis­säni Hal­la-Aholle tehnyt oikeut­ta. Tämä lause eniten iski silmään “Raiskauk­set tule­vat joka tapauk­ses­sa lisään­tymään.” Melkoisen nössöä vas­tu­un pakoilua, kon­tek­stista huolimatta. 

  Aikamoi­sen kal­a­bali­ikin on tämä aiheut­tanut jos tämä tosi­aan on se mis­tä kaik­ki melu on lähtöisin.

 172. Olen nyt Otso Kivekkään sel­ven­tävän viestin jäl­keen hyvin pitkälle samoil­la lin­joil­la hänen kanssaan koskien sitä, kuin­ka voimme pyrk­iä paikan pääl­lä ja kv. taloudel­lisil­la ja poli­it­tisil­la toimil­lamme edis­tämään “parem­paa maail­maa”, ja köy­hempi­en maid­en kehitystä.

  Toki tässä mielessä halu­amme kaik­ki parem­paa maail­maa, en usko tääl­lä kovinkaan mon­en ole­van tästä eriävää mieltä.

  Tuo “mis­tä määrära­hat?” oli T. Laak­son ja V. Kom­sin ja yleisem­min tämän maa­han­muut­tokeskustelun poh­jal­ta suun­nat­tu koske­maan human­i­taarista maa­han­muut­toa, ja siihen käytössä ole­via yhteiskun­nal­lisia resursse­ja. Tämä asetel­ma palaa Otso Kivekkään alus­ta­maan “itsekkyys vs. maail­man paran­t­a­mi­nen” problematiikkaan.
  Eli mis­tä itsekkäästä olemme valmi­ita luop­umaan, jot­ta voimme jakaa sitä rahal­lis­es­ti tänne tuleville? Hypo­teet­tis­es­ti niin Roman­ian romaneille kuin jokaikiselle Soma­lias­ta tai Irak­ista tule­valle, kuten mm. vapaa-liikku­vu­us ja vihreät nuoret vaativat.

  Jos O. Kivekäs ei itse avoin­ta human­i­taarista maa­han­muut­toa ja vapaa­ta liikku­vu­ut­ta kan­na­ta, niin tämä kysymys on sil­loin suun­nat­tu tarkem­min mm. Tapio Laak­solle. Eli mis­tä rahat?
  Ajatel­laan hypo­teet­tis­es­ti, että puo­lus­tusvoim­il­ta, kuten useim­miten ehdote­taan (koke­muk­seni mukaan). Muu­tamia vuosia menee ja ne varat on allokoitu maa­han­muut­ta­jien tukemiseen, kotout­tamiseen, kielik­oulu­tuk­seen (ym.). Suomes­sa on nyt paljon suurem­pi määrä human­i­taarisia maa­han­muut­ta­jia ja hei­dän inte­groi­tu­mis­taan tue­taan aiem­paa avokä­tisem­min. Osa on kotoutunut, osa töis­sä, mut­ta he ovat vielä ryh­mänä hyvin kaukana ollak­seen yhteiskun­nan nettomaksajia.
  Palaamme lähtöpis­teeseen. Uusia tuli­joi­ta olisi edelleen tulos­sa, mut­ta hei­dän ottamisen­sa suuris­sa määrin edel­lyt­täisi jälleen leikkauk­sia joil­lakin muil­la julk­isra­hoit­teisil­la sek­tor­eil­la. Mah­dolli­nen taan­tu­ma saat­taa tätä entis­es­tään vaikeuttaa.

  Nyky­istä paljon laa­jem­paa human­i­taarista maa­han­muut­toa kan­nat­tavien pitäisi konkreet­tis­es­ti osal­lis­tua tähän keskustelu­un tai hei­dän vaateitaan on vaikea käsitel­lä argu­men­tati­ivis­es­ti. Sil­loin niiden pain­oar­vo jää kovin köykäiseksi.

  Itsekkyys ja parem­pi maail­ma “meille kaikille” voivat usein kulkea samaa matkaa, eli on taa­tusti löy­det­tävis­sä paljon win-win-mah­dol­lisuuk­sia. Esimerkik­si kehi­tys­maid­en taloudel­lises­sa kehi­tyk­sessä kuten Otso Kivekäs mainit­sikin. Näitä investoin­te­ja voidaan poli­it­tis­es­ti tukea. Mikro­lainat, eri­tyis­es­ti Aasi­as­sa, ovat osoit­tau­tuneet erit­täin onnistuneiksi. 

  Human­i­taari­nen maa­han­muut­to Afrikas­ta tai Lähi-Idästä ei kuitenkaan täl­laisek­si ole mis­sään päin Euroop­paa osoit­tau­tunut. Ei edes vuosikym­menten mit­takaavas­sa. Joudumme otta­maan kysymyk­seen konkreet­tis­es­ti kan­taa pait­si yhteiskun­nan bud­jet­ti­raamien sisäl­lä, myös niiden kysymys­ten kohdal­la, kuin­ka suuren arvon annamme yhteiskun­nan koheesi­olle ja tur­val­lisu­udelle, ja kuin­ka suurik­si arvioimme kult­tuuril­lis­ten (lähin­nä islamia koske­vien) ongel­mako­h­tien muo­dos­tu­van. Niitä ei voi kieltääkään.

  Ja kaiken tämän poh­jal­ta: Halu­am­meko sitä kehi­tys­tä yhteiskun­tana vai emme ja mis­sä mit­takaavas­sa olemme siihen valmi­ita? Suo­mi voi sulkea oven­sa hyvinkin tiukasti human­i­taariselta maa­han­muu­tol­ta ja mm. tiuken­taa per­hei­den yhdis­tämistä koske­vaa kon­trol­lia, kuten Tan­s­ka, Yhdys­val­lat ja Bri­tan­nia ovat jo tehneet/tekemässä. Vaik­ka niil­lä Osmon DNA-testeillä.
  Tämä on poli­it­ti­nen val­in­ta, jon­ka me teemme yhteiskun­nas­sa ja yhteiskun­tana. Se ei ole sel­l­ainen glob­al­isoitu­van maail­man väistämät­tömyys ja lainalaisu­us, jol­laisek­si se usein kuvataan.

 173. Kun ker­ran län­si­maalaiset fun­dit eivät kykene nos­ta­maan maitaan mus­lim­i­maid­en uskon­nol­lisu­u­den tasolle, lie­nee perustel­tua ainakin epäil­lä, että mus­lim­i­maail­mas­sa on enem­män fun­da­men­tal­is­tisu­ut­ta kuin kris­til­lisessä maailmassa.

  Tämä aja­tus, että mikä tahansa uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi on yhtä pahaa, on täyt­tä roskaa. Fun­da­men­tal­is­mi­han tarkoit­taa tin­kimätön­tä ja kir­jaimel­lista uskon­non opinkap­palei­den nou­dat­tamista. Näin ollen fun­da­men­tal­is­min laatu riip­puu täysin opinkap­palei­den laadus­ta, kos­ka fun­da­men­tal­isti ei anna maalaisjär­jen tai jonkin muun aat­teen vaikut­taa ajatteluunsa.

  Kris­til­listä fun­da­men­tal­is­mia on hyvin mon­en­laista, kos­ka Raa­mat­tu on hyvin suuri, seka­va ja sisäis­es­ti ris­tiri­itainen tek­stikokon­aisu­us, jota kukaan ei väitä suo­rak­si Jumalan puheek­si ja joka on kir­joitet­tu monien vuo­sisato­jen aikana. Suurin osa kris­til­lis­es­tä fun­da­men­tal­is­mista on maail­mas­ta vetäy­tyvää eikä lainkaan poli­it­tista. Täl­lainen fun­da­men­tal­is­mi on ulkop­uolis­ten näkökul­mas­ta harmitonta.

  Islami­lainen fun­da­men­tal­is­mi taas on tietääk­seni poikkeuk­set­ta poli­it­tista ja siihen kuu­luu olen­naise­na osana ei-mus­lim­ien insti­tu­tion­al­isoidun sor­ron kan­nat­ta­mi­nen islami­laisen lain säätämäl­lä taval­la. Islam lak­iuskon­to ja Koraanin san­o­taan ole­van suo­raa Jumalan puhet­ta. Kaikkien islamin lakikun­tien tulk­in­ta sharia-laista on ei-mus­lien kannal­ta joitain pikku­vi­ilauk­sia luku­un otta­mat­ta yhtä ikävä. Epä­selvis­sä tapauk­sis­sa Koraa­nia tulk­i­taan pro­feet­ta Muham­madin elämäk­er­taa kuvaa­van hadith-kir­jal­lisu­u­den val­os­sa. Niistä selviää, että pro­feet­ta Muham­mad oli Mekas­ta karkot­tamisen­sa jäl­keen sota­her­ra, joka levit­ti tehokkaasti islamia Ara­bi­an niemi­maal­la ja alisti pakanat islami­laisen val­tion alaisu­u­teen tai tuhosi heidät.

 174. I

  Kir­joitin eilen klo 2:07:

  Jos mus­lim­i­maail­ma muuten sisäis­es­ti räjähtää, eivät mei­dän maami­inamme riitä estämään sen tun­tu­mista tääl­lä. Emmekä kestä kat­sel­la ruumi­iden huuhtou­tu­mista rantaan Suomenlahdella.

  Onko joku tosis­saan tästä eri mieltä?

  Nin­imerk­ki Lem­my kuitenkin vas­tasi tähän klo 11:53:

  ”Eikö luon­to hoi­da tänkin asian ekologisesti?”

  An, miten nokke­laa, hauskaa ja kepeää, eikö olekin? Ei tuos­ta kukaan voi loukkaan­tua saati että kok­isi inhon­väre­itä. Pako­laiset saa­vat mädän­tyä rantavesi­in. Kun­han pari vuot­ta odote­taan niiden hajoamista ja puhdis­tu­mista. Se on vit­si. Pan­naan vielä hymiö 🙂 perään.

  Hauskaa, kepeää ja nokke­laa. Eihän tuos­ta kukaan voi pahen­tua, eihän? Pako­laiset saa­vat rauhas­sa hukkua merel­lä ylilas­tat­tu­jen venei­den kaat­ues­sa tai tuke­htua ilmati­ivi­isti sul­jet­tui­hin kont­tei­hin raja-asemien jonois­sa. Se nyt on vain luon­non laki – heikko­jen asi­aanku­u­lu­vaa karsinkaa, jolle mei­dän kuu­luu kohaut­taa olka­päitämme. Se on asioiden oikea tila, johon mei­dän kuu­luu järkev­inä ihmisiä suh­tu­au­tua tyynesti vail­la tunnontuskia.

  Anteek­si että oksennan.

  II.

  Voitte rauhas­sa nimit­tää min­un aiem­pia kir­joituk­siani ”runoiluk­si” – tämähän on vapaa maa. En edes pahas­tu. Hyvä runo osuu toisi­naan enem­män kohdalleen kuin sata liuskaa pitem­pi pätkä vatvo­vaa jäärit­telua – tosin vain niille, jot­ka eivät ole vielä valin­neet sitä ain­oaa näköko­htaa jon­ka auos­tu­vat otta­maan harkitakseen.

  Voisit, Ode, kopi­oi­da tänne blogi­isi sen kir­joituk­sen, jon­ka Pekka Haav­is­to kir­joit­ti Kim­mo Helistön vaalile­hteen. Siitä käy kirkkaasti ilmi, että mon­et jo Suomen kansalaisu­u­den saa­neet soma­lit ovat palan­neet Soma­lian pohjoisosaan (joka tun­netaan ”Soma­l­i­maan” nimel­lä ja jos­sa olot ovat nykyään rauhal­lisem­mat kuin eteläm­pänä). Nämä suomes­ta palan­neet ja Suomes­sa mon­en­laisia asioi­ta oppi­neet ovat suurelta osalta erit­täin merkit­tävis­sä ase­mis­sa uudelleen­löy­de­tyssä koti­maas­saan. Vuoren­var­masti he edis­tävät kaup­pa­suhtei­ta, ja vuoren­var­masti he osaltaan myötä­vaikut­ta­vat niin islamin kuin klaaniki­is­to­jenkin repimän maansa yhdis­tymiseen rauhal­lis­es­ti ja järkevästi.

  Vaik­ka olisimme otta­neet samal­ta seudul­ta vieraik­semme sata luikuria ja kolme­sa­taa lus­mua, silti näi­den muu­tamien totis­ten ihmis­ten hyvä kohtelu on osaltaan tehnyt meille kaikille parem­man maail­man vähän lähemäksi.

  Min­ulle tässä pointis­sa ei ollut mitään uut­ta. Jo vuosia sit­ten (90-luvul­la) luin Ny tidis­tä laa­jan selostuk­sen ruot­salais­es­ta taiteil­i­jaryh­mästä, joka matkusti Pohjois-Irakin kur­dialueelle tutus­tu­ak­seen sen seudun oloi­hin siihen aikaan. Alue oli eristyk­sis­sä, ja siitä tiedet­ti­in melko vähän ulkop­uolel­la. Mut­ta tuo ruot­salainen ryh­mä oli hyvin vaikut­tunut näkemästään – eri­tyis­es­ti siitä, miten Ruot­sista takaisin palan­neet oli­vat usein merkit­tävis­sä tehtävis­sä ja siinä yhtey­dessä välit­tivät ruot­salaisia elämä­nar­vo­ja siltä osin kuin he näkivät niis­sä tääl­lä blo­gis­sasikin mon­esti mainit­tu­ja yleis­in­himil­listä viisaut­ta ja oikeut­ta. Mmm. kur­di­nainen, joka oli muu­ta­man vuo­den pitänyt elin­tarvike­li­iket­tä Söl­der­malmil­la, palasi takaisin ja sai nim­i­tyk­sen itse­hallinnon (tai ainakin sen PUK-haaran) ope­tus­min­is­terik­si. Hän ker­toi tärkeim­mäk­si tehtäväk­seen sen teroit­tamisen opet­ta­jille, että oppi­lai­ta ei saa lyödä. Hän ker­toi myös, että hän läh­estyy aihet­ta usein varovasti jonk­i­naisen tar­i­nateat­terin kaut­ta. Ensin oppi­laat vain nau­reskel­e­vat – tor­ju­vat koko­muk­si­aan, kun eivät muu­ta uskalla – mut­ta pitem­mälle näytelmässä ehdit­täessä alka­vat huu­taa ja ulista tosis­saan, muis­taes­saan miltä lyön­ti ja nöyryy­tys aikanaan tuntuivat.

  Jos tämä on jonkun mielestä yhden­tekevää lep­erte­lyä, minä puolestani pidän hän­tä järkyt­tävänä paksupäänä.

  III

  Paranisiko pääkaupunkiseudun tur­val­lisu­us, jos Helsin­ki vain dump­paisi kiin­ni saa­mansa rois­tot Espooseen ja päin­vas­toin? Ei. Toimisiko tämä yhtään parem­min val­tioiden välil­lä? En usko.

  Minus­ta vaikut­taa toden­näköiseltä, että jos ryöstäjät ja raiskaa­jat karkote­taan Suomes­ta, ryöstö­jen ja raiskausten määrä maail­mas­sa kaikenkaikki­aan lisään­tyy eikä vähene. Toisaal­ta minus­ta vaikut­taa myös siltä, että useimpi­en tänne kir­joit­tanei­den mielestä täl­lä seikalla ei ole mitään väliä. Kun­han vielä jonkin aikaa saamme olla rauhas­sa lintukodossamme.

  Kun mamut käyt­tävät väki­val­taa toisi­aan kohtaan, har­voin tääl­lä kysytään, kuka teki väärin ja ketä olisi pitänyt puo­lus­taa. Tuhahde­taan vain että menkööt muualle tap­pa­maan toisiaan.

  Yritän nyt kaiken var­al­ta tavat­toman kiltisti, viileästi ja asial­lis­es­ti ker­toa (a) että emme pysty pitämään rajo­jamme niin sul­jet­tuina, ettei paha maail­ma sieltä pur­suaisi – jos se aina pahem­mak­si kehit­tyy – ja (b) että en omas­ta puolestani kykene lainkaan samas­tu­maan niihin, jot­ka eivät ollenkaan samas­tu ihmiskun­taan kokonaisuutena.

  En ole sel­l­ais­ten ihmis­ten ystävä enkä liit­to­lainen, jot­ka tietois­es­ti täysin kieltäy­tyvät koko maail­maan kohdis­tu­vas­ta vas­tu­us­ta. En välit­täisi kuu­lua hei­dän kanssaan samaan yhdis­tyk­seen, puolueeseen, kansakun­taan tai edes eläin­la­ji­in. Jos vihol­lisia on pakko nimetä, min­ulle juuri he ovat vihol­lisväestöä.

  Tämä val­in­tani on yhtä luon­nolli­nen ja oikeutet­tu kuin Hal­la-ahon ja kaiken maail­man sisukkojen.

 175. Hyviä kom­ment­te­ja, eri­tyis­es­ti Otso Kivekkäältä, nim­imerk­ki az:ilta ja Art­turi Björkiltä.

  Olen hyvin pitkälti samoil­la lin­joil­la az:in kanssa: poli­ti­ik­ka ei ole kestävää, jos se perus­tuu kakun jakamiseen pienem­pi­in osi­in eikä sen koon kasvattamiseen.

  Kakun jakamis­es­ta puheenollen, en ole itse niinkään huolis­sani maa­han­muu­ton suorista kuin epä­suorista kus­tan­nuk­sista. Soisin, että Suomes­sakin luet­taisi­in vakavasti Robert Put­namin tutkimuk­sia diverssistä yhteiskun­nas­ta ja vähin­tään empi­iris­es­ti pyrit­täisi­in tes­taa­maan, mitä vaiku­tuk­sia yhteisön sosi­aalisen pääo­man heikken­e­misel­lä on.

  Toinen suuri syy maa­han­muut­tokri­it­tisyy­del­leni liit­tyy sen mieliku­vi­tuk­set­to­muu­teen: jos mata­la­palk­ka-alo­jen ongel­mat ratkaistaan hal­val­la työvoimal­la, on se mielestäni aika lyhyt­näköi­nen ratkaisu. 

  Art­turi Björk esit­ti mielestäni mie­lenki­in­toisen idean — muis­te­len että jos­sain aiem­mas­sa keskustelus­sa myös Hen­ri Wei­jo ehdot­ti jotain samankaltaista. Mil­lä reunae­hdoil­la tuo maa­han­muut­ta­jien vapau­tus (osit­tain tai kokon­aan) veroista ja palveluista mah­taisi toimia? 

  Tätä sietäisi mielestäni selvit­tää, sil­lä itsekin olen kuul­lut use­am­mas­ta läh­teestä nimeno­maan yhdis­telmän heikot palkat ja kova vero­tus arve­lut­ta­van sel­l­aisia maa­han­muut­ta­jia, joiden sopeu­tu­mi­nen olisi toden­näköis­es­ti varsin vaivatonta. 

  Helsin­gin Sanomis­sa kom­men­toiti­in lisäk­si juuri äsket­täin palu­umuut­ta­jien väli­in­putoa­jan ase­maa. Suomes­ta on läht­enyt maail­malle aiko­jen saatossa miljoo­nia — jos työvoima­pu­la uhkaa, olisiko syytä etsiä ratkaisua siitä suun­nas­ta? Edes osittain?

 176. “Tämä lause eniten iski silmään “Raiskauk­set tule­vat joka tapauk­ses­sa lisään­tymään.” Melkoisen nössöä vas­tu­un pakoilua, kon­tek­stista huolimatta.”

  Minkä vas­tu­un pakoilua?

 177. Ihantei­den ja tavoit­tei­den sanomi­nen ääneen voi kuu­lostaa hip­pi­hötöltä, ja on selvää että se ei ratkaise mitään ongelmia, vaan tarvi­taan myös konkreet­tista puhet­ta käytän­nön ongelmista ja siitä mitä niille voi tehdä (tähän julkiseen keskustelu­un pakot­tamis­es­ta ihan aidosti kiitän Halla-ahoa).

  Minä en ole sinän­sä noin arvopo­h­jal­ta eri mieltä Kom­sin kanssa. Minus­ta kir­joi­tus vaan oli tähän keskustelu­un sävyltään sel­l­ainen, että se kär­jistää. Mei­dän ei tarvitse olla arvoista samaa mieltä, kos­ka tämä on demokra­tia. Data ja tosi­asi­at ovat yhteisiä, arvot kunkin omia. 

  Hal­la-aho­jen ja sensel­lais­ten argu­ment­tei­hin täy­tyy keskit­tyä fak­to­jen poh­jal­ta. Kri­itikot vaa­ti­vat konkre­ti­aa ja selkeyt­tä ja käyt­tävät näi­den puutet­ta aivan keskeisenä argu­ment­ti­naan pelkopropagandalleen.

  Min­ua häir­it­see suo­ma­laises­sa lehdis­tössä täs­mälleen sama asia kuin Hal­la-ahoa: epäre­helli­nen kak­soisa­jat­telu ja puheta­pa, jol­la maa­han­muut­ta­jista tms. puhutaan ja kir­joite­taan. Nyky­poli­ti­ik­ka ei ole niin retu­peräl­lä kuin nämä kir­joit­ta­jat väit­tävät, mut­ta hei­dän on help­po väit­tää ja saa­da ihmiset usko­maan väit­teisi­in, kos­ka asi­aa peit­el­lään ja häpeillään. 

  Tyh­mät ja väärät argu­men­tit kumo­taan tosi­a­sioil­la ja oikeil­la argu­menteil­la, ei kilpalaulannalla.

 178. Hyvä Ville Komsi,

  kir­joi­tat­te näin:
  “En ole sel­l­ais­ten ihmis­ten ystävä enkä liit­to­lainen, jot­ka tietois­es­ti täysin kieltäy­tyvät koko maail­maan kohdis­tu­vas­ta vastuusta.”

  Voisit­teko vielä tarken­taa mil­laisia asioi­ta tämä koko maail­maan kohdis­tu­va vas­tuu käytän­nössä tarkoit­taa ja miten se ilme­nee? Miten siitä kieltäy­tymi­nen ilme­nee? Mil­laisia asioi­ta en saa kan­nat­taa jot­ten kieltäy­ty­isi koko maail­maan kohdis­tu­vas­ta vas­tu­us­ta? Nyt ajatuk­senne jää sen ver­ran avoimek­si etten oikein saa siitä minkään­laista otetta.

  En kysy tätä piruil­lak­seni, vaan halu­aisin vielä vähän tarkem­min ymmärtää miten Te ajat­telette asi­aa. Itse häpeämät­tömänä lajiso­vin­isti­na ajat­te­len asian niin, että vas­tuu maail­mas­ta tarkoit­taa ensisi­jais­es­ti ihmis­la­jin pitkän tähtäi­men selviy­tymisedel­ly­tys­ten tur­vaamista (selvyy­den vuok­si, yksi tärkeim­mistä selviy­tymisedel­ly­tyk­sistä on bios­fäärin suo­jelu), tois­si­jais­es­ti ihmis­ten hyv­in­voin­nin kehit­tämistä ja luon­non itseis­ar­von suo­jelua sikäli kun ne eivät ole ris­tiri­idas­sa ensisi­jaisen tavoit­teen kanssa.

  Voisim­meko mielestänne olla tältä poh­jal­ta liit­to­laisia, kun tarken­nan vielä että puhun ihmis­la­jista kokonaisuutena?

  Mielestäni vas­tu­useen kuu­luu aivan olen­nais­es­ti se, että ote­taan pitkän tähtäi­men näkökul­ma. Esimerkik­si kehi­tys­maatutkimuk­sen pro­fes­sori Juhani Kopo­nen on sitä mieltä [1], että kehi­tys­a­pu on luul­tavasti sato­jen vuosien pros­es­si. Mielestäni on nimeno­maan vas­tu­u­ta huole­htia siitä, että kyken­emme jatkos­sakin osal­lis­tu­maan täl­läiseen pros­es­si­in. Pelkään pahoin, että yksi taha­ton seu­raus euroop­palaistyylisen maa­han­muu­ton reip­paas­ta lisäämis­es­tä olisi varsin nopea hyv­in­voin­ti­val­tion rippei­den alasajo ja stop­pi mm. kehi­tysy­hteistyölle. Sinän­sä en ihmettelisi jos tämä olisi tarkoituk­se­nakin, kun ottaa huomioon miten voimakkaasti maa­han­muut­toa kan­nate­taan mm. EK:n piirissä.

  [1]. http://www.kepa.fi/kumppani/arkisto/2008_11/6724/

 179. YrjöB: “Tämä aja­tus, että mikä tahansa uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi on yhtä pahaa, on täyt­tä roskaa. Fun­da­men­tal­is­mi­han tarkoit­taa tin­kimätön­tä ja kir­jaimel­lista uskon­non opinkap­palei­den nou­dat­tamista. Näin ollen fun­da­men­tal­is­min laatu riip­puu täysin opinkap­palei­den laadus­ta, kos­ka fun­da­men­tal­isti ei anna maalaisjär­jen tai jonkin muun aat­teen vaikut­taa ajatteluunsa.”

  Olen osit­tain samaa mieltä. Kaik­ki fun­da­men­tal­is­mi ei minus­takaan ole yhtä “pahaa” (en tosin käyt­täisi tätä sanaa), mut­ta tuos­sa mainit­se­mas­sani kir­jas­sa ei ymmärtääk­seni erotel­tu sitä, minkä tyyp­pinen fun­da­men­tal­is­mi oli kyseessä. Siinä vain mitat­ti­in ihmis­ten uskon­nol­lisu­u­den astetta. 

  Siinä taas en ole täysin samaa mieltä, että kaik­ki riip­puisi täysin opinkap­palei­den laadus­ta. Muutkin tek­i­jät vaikut­ta­vat asi­aan, näin itse ajattelen.

  Islami­lainenkaan fun­da­men­tal­is­mi ei, ymmärtääk­seni, ole aina poli­it­tista. Kyl­lä sieltäkin sitä kir­joa löy­tyy, se vain tun­netaan län­nessä paljon huonommin.

  Tämä ei tarkoi­ta, ettenkö olisi huolis­sani poli­it­tis­es­ta islamismista.

 180. ‘Minus­ta vaikut­taa toden­näköiseltä, että jos ryöstäjät ja raiskaa­jat karkote­taan Suomes­ta, ryöstö­jen ja raiskausten määrä maail­mas­sa kaikenkaikki­aan lisään­tyy eikä vähene. Toisaal­ta minus­ta vaikut­taa myös siltä, että useimpi­en tänne kir­joit­tanei­den mielestä täl­lä seikalla ei ole mitään väliä.’ (Ville Komsi)
  Minus­ta vaikut­taa enem­män kuin toden­näköiseltä, että raiskaa­jien ja rosvo­jen karkoi­tusten vas­tus­t­a­mi­nen pelaa vain ja ain­oas­taan hal­la-aho­laisen ajat­telun pus­si­in ja aut­taa leimaa­maan kaik­ki ulko­maalaiset paskasakik­si. Huo­mat­ta­va osa ihmi­sistä on oikeasti sitä mieltä, että saunan takana olisi hyvää tilaa ihan kaiken­maalaisille krim­inelleille. Suurten vira­nomaispon­nis­tusten käyt­tämi­nen muu­ta­man ihmisen karkot­tamiseen ei tietysti ole sekään ihan opti­maa­li­nen tapa käyt­tää rajal­lisia resursseja.
  Pekka Haav­is­ton kir­joi­tus koskien Soma­l­i­maa­han Suomes­ta palan­nei­ta vaikut­taa kiin­nos­taval­ta. Täy­tyy pitää silmät auki, jos jostain löytyisi.

 181. “Tiedemies” on oike­as­sa — ja hiukan samoil­la lin­joil­la kuin Niemelä joka sanoi IS:ssä että oikeistopop­ulis­min syn­ty oli odotet­tavis­sa, kos­ka Suomes­sa on kauan hyssytel­ty monikult­tur­is­min ongelmia.

  Puh­das ratio­naa­li­nen argu­men­toin­ti olisi ehdot­tomasti paras tapa käsitel­lä asi­aa, jos väite

  “Monikult­tur­is­mi ja maa­han­muut­to edis­tää suo­ma­laista hyvinvointia”

  olisi tosi­asi­aväite.

  Väite näyt­tää ulkois­es­ti tosi­asi­aväit­teeltä — mikäli edel­lytämme siis että kaikil­la on suun­nilleen sama käsi­tys hyv­in­voin­nista. Mut­ta fak­tis­es­ti väite ei suo­ma­laises­sa yhteiskun­nas­sa ole tosi­asi­aväite vaan uskon­nolli­nen nor­mi. Tosi­asi­aväit­teen muo­toon kir­joitet­tu uskon­nolli­nen nor­mi kuu­luu selkokielellä:

  “Et saa lausua ääneen (ainakaan “koval­la äänel­lä” tai ainakaan eli­itin keskustelu­foo­ru­mien ulkop­uolel­la ja kansan paris­sa), että monikult­tuurisu­us ja tiet­ty­jen ryh­mien maa­han­muut­to ei edis­tä suo­ma­laista hyvinvointia.”

  Tosi­asi­aväit­teit­teen kiistämi­nen voisi perus­tua pelkkään ratio­naaliseen argu­men­toin­ti­in, mut­ta normien mur­t­a­mi­nen perus­tuu normien rikkomiseen. Normia riko­taan niin kauan — ran­gais­tuk­sista välit­tämät­tä — että nor­mi murtuu. 

  On tehokaam­paa sanoa asi­at kär­jis­te­tysti kuin puh­taan analyyttisesti:

  http://asabiyah.blogspot.com/2008/11/niemel-ja-oikeistopopulsimin-synty.html

 182. ““Tämä lause eniten iski silmään “Raiskauk­set tule­vat joka tapauk­ses­sa lisään­tymään.” Melkoisen nössöä vas­tu­un pakoilua, kon­tek­stista huolimatta.”

  Minkä vas­tu­un pakoilua?” intternetnetsi

  Vas­tu­un ihmisenä ja poli­itikkona. Ymmär­rän hyvin että jokainen ihmi­nen ei kan­na vas­tu­u­ta kaikesta mitä maail­mas­sa hei­dän eli­naikanaan tapah­tuu. Jopa suvait­sen sen. Mut­ta että joku menee väit­tämään että jokin paha ja rikolli­nen toim­inta (tässä tapauk­ses­sa raiskauk­set) tulee JOKA TAPAUKSESSA LISÄÄNTYMÄÄN on suo­ranaista luovut­tamista. Mik­si ihmeessä olla poli­itikko jos maail­mas­sa tulee JOKA tapauk­ses­sa asi­at men­emään huonom­min, siis omas­ta vaiku­tuk­ses­taan huoli­mat­ta? Vähän täl­laista aja­tus­ta pyörit­telin päässäni tuol­la hetkellä.

 183. Väit­teen “Monikult­tur­is­mi ja maa­han­muut­to edis­tää suo­ma­laista hyv­in­voin­tia” totu­usar­vo ei selviä empi­iris­es­ti ennenkuin selvitämme, mitä “monikult­tur­is­mi” ja “maa­han­muut­to” tarkoit­ta­vat. Huo­maa, että tämänkaltaiset kysymyk­se­naset­te­lut ja vih­jauk­set, että väite on kat­e­goris­es­ti epä­tosi imp­likoi­vat suo­raan että hal­la-aho­laiset ja muut kri­itikot vaati­si­vat rajo­jen täy­del­listä sulkemista! 

  Aivan taku­ul­la on niin, että voidaan laa­tia poli­ti­ik­ka ja toimen­piteet joi­ta voidaan perustel­lusti nimit­tää “monikult­tuurisu­udek­si” siten, että maa­han­muut­toa esi­in­tyy — eli siis rajat eivät ole kiin­ni — ja niin, että tämän poli­ti­ikan lop­putu­los on suo­ma­lais­ten kokon­aishyv­in­voin­nin kannal­ta selvästi ja kiis­tat­tomasti parem­pi kuin se, että rajat ovat täysin kiinni.

  Uskon myös ja niin uskonevat mon­et muutkin, että voidaan laa­tia sel­l­ainen poli­ti­ik­ka ja toimen­pideo­hjel­ma, jota myös voidaan perustel­lusti nimit­tää “monikult­tuurisu­udek­si” ja joka on suo­ma­lais­ten kannal­ta erit­täin vahin­golli­nen. Esimerkkinä täl­lais­es­ta voidaan vaikka­pa tar­joutua asut­ta­maan Suomeen kaik­ki tuomi­tut väki­val­ta- ym. rikol­liset ympäri maail­maa. Tämä on kuitenkin täysi olkiukko.

  Oikea kysymys — jota en tosi­asial­lis­es­ti ole näh­nyt esite­tyn — olisi, onko nykyi­nen maa­han­muut­to- kotout­tamis- ym poli­ti­ik­ka mar­gin­aalis­es­ti hyödyl­listä suo­ma­laisille. Siis onko nykyisen poli­ti­ikan vuok­si maa­han muut­ta­va pop­u­laa­tio hyödyk­si suo­ma­laiselle väestölle.

  Tämä kysymys ratkeaa empi­iris­es­ti, mut­ta siihen eivät riitä pelkät rikostilastot. 

  Toinen kysymys — jota ei myöskään koskaan oikeasti esitetä tai jos esitetään siihen vas­tataan valmi­il­la olk­iukol­la — on miten maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa kehitetään. Vihrei­den paris­sa on muu­tamia poli­ti­ikko­ja, jot­ka ovat esit­täneet joitain aika ville­jä ideoita. Tämä on yleistä puolueessa, joskin näköjään harv­inais­tu­mas­sa nykyisessä poli­it­tisen kor­rek­tiu­den ilmapi­iris­sä. Ne ideat pitäisi nähdä keskustelu­navauksi­na, ei kiveen hakat­tuina mielip­iteinä. (Tämä pitää sanoa sekä niiden jut­tu­jen luk­i­joille että niiden kir­joit­ta­jille, huom.) Hau­ta­la­han ehdot­ti aikanaan rekry­toin­tip­is­teitä Afrikkaan yms., minkä seu­rauk­se­na heti heilutelti­in taas tätä “Afrikka=somalia=raiskaajat”-korttia. Idean hyviä ja huono­ja puo­lia ei käsitel­ty lainkaan. 

  Retori­ik­ka ja argu­men­tit perus­tu­vat kri­itikoil­la siihen, että ekstrapoloidaan muiden maid­en tilanne suo­raan Suomeen ja syytetään siitä nyky­istä poli­ti­ikkaa. Tämä ei ole rehellistä, jos ei voi­da osoit­taa, että nykyi­nen poli­ti­ik­ka on viemässä meitä sinne asti. Hal­la-aho käyt­tää muu­ta­mas­sa esimerkissään Kes­ki-Euroop­paa, Nor­jaa tai Ruot­sia. Ruotsin tilanne esimerkik­si on täysin eri­lainen, ruot­salainen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka on ollut pain­ote­tusti human­i­taarista, siel­lä pako­laiset muo­dosta­vat paljon suurem­man osan maa­han­muu­tos­ta kuin meillä. 

  Työperäistä maa­han­muut­toa hauku­taan usein, ja mitä olen “kri­it­tisiä” blo­ge­ja ja kir­joituk­sia lukenut, niin sanaa “työperäi­nen” käytetään niis­sä piireis­sä yleen­sä tarkoit­ta­maan työtön­tä soma­lia, mikä on mielestäni erit­täin type­rä veto ja ker­too kyl­lä aika paljon keskusteluhaluista ja asiallisuudesta. 

  Kri­it­tis­ten täy­tyy ymmärtää, että ei voi samanaikaises­ti väit­tää, että muut eivät näe met­sää puil­ta ja osaa lukea kir­joituk­sia “asial­lis­es­ti” ja ymmär­ryk­seen tähtäävästi, jos ei ker­ran itsekään tee niin.

 184. Jus­si,

  luepa puheenaol­e­va kir­joi­tus. Siel­lä san­o­taan varsin suo­raan, että raiskausten lisään­tymisen takana on “Suomen vääjäämätön muu­tos taval­lisek­si län­sieu­roop­palaisek­si, yhteisöl­lisek­si ja vas­tu­u­ta kan­tavak­si yhteiskun­naksi”. Muu­tos on kaikkien näkökul­mas­ta vääjäämätön­tä — Hal­la-aho ei kykene muu­tos­ta estämään edes tule­mal­la val­i­tuk­si pres­i­den­tik­si. Hän voi vain sanoa, mitä arvelee muu­tok­sen tuo­van tul­lessaan. “Vas­tu­unkan­tamisen” kan­nat­ta­jat ovat myös itse sitä mieltä, että monikult­tuurin lisään­tymi­nen on ihanaa, luon­nol­lista ja väistämätönt.

 185. Janne Korho­nen kysyi Ville Kom­sil­ta: “Voisit­teko vielä tarken­taa mil­laisia asioi­ta tämä koko maail­maan kohdis­tu­va vas­tuu käytän­nössä tarkoit­taa ja miten se ilme­nee? Miten siitä kieltäy­tymi­nen ilme­nee? Mil­laisia asioi­ta en saa kan­nat­taa jot­ten kieltäy­ty­isi koko maail­maan kohdis­tu­vas­ta vas­tu­us­ta? Nyt ajatuk­senne jää sen ver­ran avoimek­si etten oikein saa siitä minkään­laista otetta.”

  Otta­mat­ta mitään kan­taa Ville Kom­sin henkilöko­htaisi­in mielip­iteisi­in niin min­ulle maail­mas­ta vas­tu­un kan­t­a­mi­nen merk­it­see oman (maan) toiminnan/politiikan seu­rausten hyväksymistä ja niistä vas­tu­un otta­mi­nen. Min­ulle se tarkoit­taa mm. tiedostamista mik­si ihmis­mas­sat joutuvat/ovat pakotet­tu­ja lähtemään liik­keelle oma­l­ta syn­nyin­seudul­taan toiselle puolelle maa­pal­loa. Tähän on luke­mat­to­mia syitä joista ainakin osaan län­si­maat ovat suo­rasti tai epä­suo­rasti syyl­lisiä. Näistä muutamia:

  - län­si­mais­ten yri­tys­ten (etenkin suuryri­tys­ten) “vapaa” toim­imi­nen “kehi­tys­mais­sa”, mikä peri­aat­teessa tarkoit­taa etteivät yri­tyk­set joudu mak­samaan mitään veroa niiden kehi­tys­maa-tuotan­nol­laan tekemistään liikevoitois­taan paikallisille hal­li­tuk­sille. Esim. Attacin aja­ma val­u­u­tan­vai­h­tovero tek­isi koko kehi­tys­maa-avun ainakin teo­ri­as­sa täysin mität­tömäk­si kos­ka huo­mat­tavia rahamääriä jäisi maan “omaan käyttöön”
  — halpo­jen tuuotan­to­hin­to­jen takia län­si­maiset yri­tyk­set voivat myy­dä edelleen tuot­teitaan polkuhin­noil­la tuhoen näin paikalliset tuotantomahdollisuudet/markkinat.
  — juuri tämän toiv­ot­ta­van “vapau­den” takia mon­et län­si­maat ovat joko suo­rasti tai epä­suo­rasti tuke­mas­sa paikallisia dik­taat­tor­e­i­ta sun mui­ta epädemokraat­tisia hal­li­tuk­sia kos­ka sta­tus quo:n halu­taan jatku­van. Kos­ka nämä hal­li­tuk­set ovat osaltaan syn­nyt­tämässä eri­laisia kon­flik­te­ja ja etnisiä puhdis­tuk­sia ihmis­ten on paet­ta­va kotiseudultaan.
  — väestönkasvu län­si­maisen tekni­ikan tuloksena

 186. Janne Korho­nen tietysti ilmai­sisi ja var­masti tietäisikin kaiken parem­min kuin minä mut­ta vas­tataan­pa nyt kuitenkin tähän Japanin tule­vaisu­u­den suun­nitel­maan kun se taisi jäädä kaik­il­ta vähälle huomi­olle eikä tietysti suo­raan liity tähän raiskausjuttuun. 

  Japanis­sa, Kore­as­sa ja Tai­wanil­la on tosi­aan syn­tyvyys luokkaa 1,1–1,3 las­ta per nainen, maa­han­muut­toa ei sal­li­ta suurem­mas­sa määrin, eli van­hus­ten­hoito- ja muun hal­patyön ongelmia tulee ole­maan täl­lä vuo­sisadal­la run­sain mitoin.

  Yksinker­tainen vas­taus on IT inno­vaa­tiot. Japanis­sa tehdään nyt niiden robot­tien raak­ilever­sioi­ta jot­ka koh­ta ovat koti­talouk­sis­sa ja sairaalois­sa siivoa­mas­sa, hoita­mas­sa ostosten­teko­rul­janssia, ruuan­laitossa, pesemässä ja ruokki­mas­sa van­huk­sia sekä muuten sairai­ta ym. ym. 

  Kul­je­tuk­set hoide­taan 5 ‑15 vuo­den kulut­tua itse-ajavin autoin rohkeim­mis­sa mais­sa ilman taksi‑, bussi‑, koulukul­je­tus- tai henkilöau­tokuske­ja. Janiinedelleenjaniinedelleen.

  Onko se ihanteel­lista ja onko tähän pyrit­tävä? Jos vuosikymme­nen tai parin kulut­tua pyl­lyn­pe­su­u­ni ei ole saatavil­la maa­han­muut­ta­jia, viher­mais­ter­it eivät siihen suos­tu niin mielum­min minä annan robotin taka­puoleni pitää puh­taana kun makaan omis­sa erit­teis­säni. Lehmätkin tykkää kun robot­it lypsää;)

 187. … että jokin paha ja rikolli­nen toim­inta (tässä tapauk­ses­sa raiskauk­set) tulee JOKA TAPAUKSESSA LISÄÄNTYMÄÄN on suo­ranaista luovut­tamista. Mik­si ihmeessä olla poli­itikko jos maail­mas­sa tulee JOKA tapauk­ses­sa asi­at men­emään huonom­min, siis omas­ta vaiku­tuk­ses­taan huolimatta? 

  Hal­li­tuk­semme suosii rikol­lisia, siitä se yksinker­tais­es­ti johtuu. Joku has­susetä tekee taas ennen vaale­ja jonkun has­sun ilmeen teeveessä ja teeveepe­runat äänestävät sit­ten voit­toisaa kokoomus­ta tai virheitä kos­ka he itsekin halu­a­vat olla osa voit­toa, looser­it taas protestiäänestävät SDPeetä, siinä se lyhyesti.

 188. Ville Kom­sille ja Tapio Laak­solle, ja kaikille muille joista tun­tuu että kalahtaa.

  Isos­sa jaot­telus­sa olen samal­la puolel­la; rasis­mi alas ja kohti globaalia vastuuta.
  Kuitenkin muu­ta­ma ark­i­järki­nen huomio:

  -Rikol­lis­ten karkot­ta­mi­nen on kauan ja onnis­tuneesti sovel­let­tu ilmaisu siitä, että jokainen maa käyt­tää lain­säädän­tö- ja toimeen­panoval­taa alueel­laan. Vaiku­tuk­sia rikol­lisu­u­den kokon­ais­määrään en osaa sanoa. Enkä usko että tekään (kumpi siitä nyt heit­tikään? Komsi?)
  Yhtä hyvin voi ajatel­la, että kun Paha Pukari lähetetään koti­in, hän vie Ylipukarin paikan joltain sikäläiseltä. Eikä sieltä enää tul­la yhtä hel­posti Suomeen rötöstelemään, ajatellen että pahin mitä voi tapah­tua on sen­tään suh’ ihmiselli­nen suo­ma­lainen vankila.

  Erik­seen repäistynä tuo on melkein Hal­la-ahomaista mut­ta point­ti­ni olikin jatkaa Kom­sin(?) sinän­sä aika teo­reet­tista aja­tusleikkiä. Ehkä se ei ole enem­män vatvom­isen väärti.

  Rajat kiin­ni ei ole hyvä idea. Joskus kysytään kuka sitä todel­lisu­udessa vaatii: kyl­lä sel­l­aisi­akin on mut­ta minivähem­mistö jon­ka voinee jät­tää omaan arvoonsa.

  No bor­der ei ole myöskään käytän­nössä hyvä idea.
  ‑Köy­hien maid­en ihmiset eivät tule tänne ajatuk­se­naan elää sosi­aal­i­tur­val­la. Siinä olette oike­as­sa. Ylivoimais­es­ti suurin osa tulee etsimään töitä.
  ‑Työvoima­pu­laa onkin joil­lakin aloil­la ja joskus lähi­t­ule­vaisu­udessa vielä enem­män. Siitäkin ollaan samaa mieltä.
  ‑Nykyisen EU:n ulkop­uolelta, suurelta osin Afrikas­ta, tulee suuri(n) osa tuo­ta pulaa lievit­tävistä maa­han­muut­ta­jista. Ilman afrikkalaisia immi­grant­te­ja Espan­ja, ei nyt pysähty­isi, mut­ta olisi ongelmis­sa. Eli edelleen samaa mieltä.

  Tästä kaikesta seu­raa min­un ymmärtääk­seni tämmöistä:
  Värväämme työhön tuli­joi­ta paikan pääl­lä, mielu­um­min tarvit­ta­van ammatin jo taitavia.
  ja/tai avaamme selkeitä lail­lisia väyliä maahantulolle.
  Ja kun he ovat Suomes­sa, heille mak­se­taan suo­ma­lainen palk­ka ja annetaan suo­ma­lainen sosi­aal­i­tur­va, jois­sakin perusasiois­sa heti ja jois­sakin asiois­sa vähän myöhemmin.
  Ja vas­tuste­taan hei­hin kohdis­tu­vaa rasismia.

  Lisäk­si koete­taan työl­listää nykyiset maa­han­muut­ta­jat, per­heen­jäsenet, suo­ma­laiset työt­tömät — ja mah­dol­lisim­man pitkälle pako­laiset, vaik­ka heitä ei työ­markki­nakri­teere­in valitakaan.

  MUTTA:
  Tuos­ta ei seu­raa, että käytän­nössä vapaa maa­han­muut­to olisi hyvä jut­tu. Pitkän päälle kenellekään.
  Se, että ihmisiä hukkuu pyrkiessään lait­tomasti Euroop­paan on lop­ul­ta ratkaistavis­sa vain estämäl­lä mas­samit­tainen ihmissalakul­je­tus lähtö­mais­sa. Sorry. 

  Vaik­ka ottaisimme — kuten var­maan vielä oat­m­mekin — lail­lisia väyliä pitkin tuhan­sia sairaan­hoita­jia, raken­nustyöläisiä, bus­sikuske­ja, lääkäre­itä?, siivoo­jia (täy­den­nä itse)tai sel­l­aisik­si (täydennys)koulutettavia,
  niin tuhan­sia lait­tomasti pyrkiviä olisi silti.
  Ehkä jopa vielä enem­män kuin nyt; sana kiertäisi.

  Ja sitä ei pohjo­is­mainen tur­vaval­tio, tai sen rippeet, kestäisi. Ihan aikuisen oikeasti.

 189. Titanicin upotes­sa pelas­tusvene­paikko­ja ei riit­tänyt kaikille. Miehistö ja matkus­ta­jat jou­tu­i­v­at tekemään kaoot­ti­sis­sa olois­sa jonkin­laista val­in­taa siitä kuka pelas­tuu ja kuka ei. Jos he oli­si­vat koet­ta­neet pelas­taa kaik­ki, kaik­ki oli­si­vat hukkuneet venei­den upotes­sa ylikuor­mi­tuk­sen vuoksi.

  Ville Kom­sin näke­mys ei pidä kutiansa mus­tavalkoisuuten­sa ja jyrkän ystävä/vihollinen jaot­telun­sa vuok­si. Eikö olisi järkeväm­pää aut­taa ja pelas­taa sen ver­ran minkä oikeasti pystyy eikä tuhoutua aut­taes­saan liikaa. Kaikkien pelas­tamisen ja kaikkien tuhou­tu­misen välille jää muitakin vaihtoehtoja.

  Kom­si kirjoittaa:
  “Yritän nyt kaiken var­al­ta tavat­toman kiltisti, viileästi ja asial­lis­es­ti ker­toa (a) että emme pysty pitämään rajo­jamme niin sul­jet­tuina, ettei paha maail­ma sieltä pur­suaisi – jos se aina pahem­mak­si kehit­tyy – ja (b) että en omas­ta puolestani kykene lainkaan samas­tu­maan niihin, jot­ka eivät ollenkaan samas­tu ihmiskun­taan kokonaisuutena.

  En ole sel­l­ais­ten ihmis­ten ystävä enkä liit­to­lainen, jot­ka tietois­es­ti täysin kieltäy­tyvät koko maail­maan kohdis­tu­vas­ta vas­tu­us­ta. En välit­täisi kuu­lua hei­dän kanssaan samaan yhdis­tyk­seen, puolueeseen, kansakun­taan tai edes eläin­la­ji­in. Jos vihol­lisia on pakko nimetä, min­ulle juuri he ovat vihollisväestöä.”

  Viit­taan Titanici­in. Rajan läpi voi päästää maail­man pahu­ut­ta säädellysti, sik­si­hän se raja siel­lä ylipäätään on. Jos koko ihmiskun­taan samais­tu­mi­nen tarkoit­taa kaiken hyväksymistä ja tämän kyseenalais­t­a­mi­nen kaiken kieltämistä, niin en todel­lakaan ymmär­rä miten täl­lainen jyrkkään jaot­telu­un perus­tu­va näke­mys voisi mil­lään taval­la edis­tää ihmiskun­nan hyv­in­voin­tia ja selviy­tymistä tule­vista ongelmista.

  Me emme ole Jeesuk­sia emmekä sik­si voi taikoa leipää ja kalaa tyhjästä nälkäisille, me voimme aut­taa ain­os­taan omien resurssiemme puit­teis­sa ja koko keskustelu tääl­lä Soin­in­vaaran Blo­gis­sa perus­tuu tälle perus­to­tu­udelle. Miten aut­taa parhait­en niil­lä resurs­seil­la mitä meil­lä on. Tämä kos­kee niin liiken­nejär­jeste­lyjä kuin maa­han­muut­toa ja ilmastopolitiikkaakin.

  Uskon­pa vielä, että kukaan tääl­lä ei ole mil­loinkaan kan­nat­tanut demokra­t­ian purkamista. Meil­lä jokaisel­la on oikeus mielip­i­teeseemme, ratkaisut ongelmi­in löy­de­tään keskustelun kaut­ta, ei kieltäy­tymäl­lä kaikesta yhteistyöstä ja jopa kuu­lumas­ta edes samaan laji­in. En halu­aisi sanoa tätä, mut­ta juuri tuo­hon “vihol­lisen” dehu­man­isoin­ti­in maail­man kansan­murhat ovat perus­tuneet. Sille tielle ei kan­nat­taisi lähteä hark­it­se­mat­ta edes runol­lises­sa kannanotossa.

  Kom­si jatkaa:
  “Tämä val­in­tani on yhtä luon­nolli­nen ja oikeutet­tu kuin Hal­la-ahon ja kaiken maail­man sisukkojen.”

  HA ei kan­na­ta rajo­jen sulkemista tai puh­das­ta itsekkyyt­tä. Tätä seikkaa saa näem­mä tois­taa tääl­lä yht­enään. Hän esit­tää oman näke­myk­sen­sä siihen miten suo­jelemme itseämme, jot­ta meil­lä olisi varaa aut­taa itseämme ja mui­ta. Hänel­lä on oikeus näke­myk­seen­sä ilman, että hän­tä tarvit­see dehu­man­isoi­da epäih­misek­si. Luo­ja sentään.

 190. Anteek­si mon­et kir­joi­tusvirheet edel­lisessä, aamuöisessä vastauksessani.

  Maail­malle ja itselleen vaar­al­lisia ovat sel­l­aiset äärimus­lim­it tai muut kiihkoil­i­jat, joil­la ei ole mitään koke­mus­ta kansan­val­las­ta ja siihen kuu­lu­vas­ta keskustelus­ta eikä mitään myön­teistä koke­mus­ta meistä. Saatamme ehkä kuvitel­la, että pystymme sulke­maan ”ne kaik­ki” jon­nekin rajo­jemme taakse. Minä taas en usko siihen.

  Olen täysin samaa mieltä kaikkien kanssa siitä, että suuris­sa human­i­taari­sis­sa hätäti­lanteis­sa suurin hyö­ty kus­takin pen­noses­ta saadaan sijoit­ta­mal­la se taitavasti paikallisen itseavun tukemiseen. Mut­ta varsi­nai­sis­sa pako­lai­sis­sa on myös niitä, joiden ei ole – ainakaan väli­aikaises­ti – tur­val­lista olla lähel­läkään lähtö­maataan. Tietysti se voi johtua hei­dän omista rikol­li­sista teois­taan, mut­ta se voi myös johtua siitä, että juuri nämä ihmiset ovat yrit­täneet tehdä jotakin asioiden paran­tamisek­si, nos­ta­neet pään­sä mas­sas­ta ylös ja sik­si joutuneet rikol­lis­ten val­lan­pitäjien silmätikuik­si. Mei­dän vaikea tehtävämme on yrit­tää havai­ta tämä ero – ja vieläpä osoit­taa se niin, että ratkaisu­un voivat luot­taa muutkin kuin ulko­maalais- anteek­si maa­han­muut­tovi­ras­ton vahtimestarit.

  Ja joka tapauk­ses­sa täältä pide­tään yhteyt­tä lähtö­mai­hin, ja täältä myös palataan. Ne ihmiset – olkoot pako­laisia tai työperäisiä – jot­ka tun­te­vat tulleen­sa kohdel­luik­si ihmis­inä, välit­tävät ”omilleen” sel­l­aisia taito­ja sekä ajat­telu- ja käyt­täy­tymistapo­ja, jot­ka tekevät koko maail­man tur­val­lisem­mak­si ja joiden soisimme (ainakin minä soisin) lev­iävän laajalle.

  Viit­tasin Pekka Haav­is­ton kir­joituk­seen, kos­ka arvelin, että uskotte Haav­is­toa parem­min kuin min­ua. Mut­ta tämä perus­tuu myös omi­in koke­muk­si­i­ni. Haav­is­ton kir­joi­tus­ta en ainakaan vielä jak­sa ryhtyä kopi­oimaan, mut­ta käykää sauna Arlas­sa Kaar­lenkadul­la kysymässä, vieläkö Helistöl­lä on lehtiä jäljellä.

  Olen liian van­ha jak­saak­seni nuoleskel­la ketään. Jos paskaa ja viha­puhet­ta heit­etään umpimähkäis­es­ti sel­l­ais­ten ihmis­ten päälle, joi­ta pidän parhaina ystäv­inäni, mak­san sen samal­la mital­la ihan näyt­teek­si. Jos joitakui­ta mer­essä kel­lu­vat pako­lais­ten ruumi­it eivät mitenkään värähdytä – hehheh vaan, nehän hajoa­vat ekol­o­gis­es­ti – mik­si min­ua liikut­taisi, kun madot syövät näi­den hur­raahär­mäläis­ten silmiä? Ker­tokaa se.

 191. Mon­tako pros­ent­tia maa­han­muut­ta­jista (tai par­ja­tu­ista mus­lim­i­maa­han­muut­ta­jista) on syyl­listynyt raiskauk­si­in ja mon­tako pros­ent­tia ei ole? Kumpi on enemmistö?

 192. Pande Gloss kir­joit­ti 18.11.2008 kel­lo 13:03
  “Janne Korho­nen tietysti ilmai­sisi ja var­masti tietäisikin kaiken parem­min kuin minä mut­ta vas­tataan­pa nyt kuitenkin tähän Japanin tule­vaisu­u­den suun­nitel­maan kun se taisi jäädä kaik­il­ta vähälle huomi­olle eikä tietysti suo­raan liity tähän raiskausjuttuun.”

  Kiitos tästä, itse asi­as­sa kysyn näitä asioi­ta nimeno­maan sik­si kun en tiedä. Olen jonkin ver­ran pere­htynyt japani­lais­ten edis­tyk­seen roboti­ikas­sa, mut­ta kun en japa­nia osaa niin en tiedä tarkem­min hei­dän maa­han­muut­topoli­ti­ikas­taan. Muu­ta kuin että se lie­nee melkoisen tiukkaa ja työvoima­pu­la yritetään ehkäistä näil­lä koneilla.

  Olisi var­maan syytä selvit­tää vielä tarkem­min mil­laisia ole­tuk­sia Japanis­sa tehdään asian suh­teen, ja miten esimerkik­si Kiinan ja Kore­an läheisyys vaikuttaa.

 193. Min­ua tässä human­itääriseen apu­un liit­tyvässä keskustelus­sa häir­it­see se implisi­it­tis­es­ti välit­tyvä kuva, että aivan kuin vain pako­laiset / liik­keelle lähti­jät oli­si­vat niitä, jot­ka apua tarvit­se­vat. Olen ymmärtänyt eri tilas­toista (puh­das juo­mavesi käytössä yms), että maail­mas­sa ainakin mil­jardil­la (1 000 000 000) ihmisel­lä ovat erit­täin heikosti, joten yksit­täis­ten pako­lais­ten tari­noiden kaut­ta näi­den asioiden pohtimi­nen kuu­lostaa melko tunneperäiseltä.

  Mitä taas tulee piit­taa­mat­to­muu­teen kuole­vista pako­lai­sista Suomen­lahdel­la tai Välimerel­lä, niin ikävä kyl­lä tästä tulee lähin­nä mieleen “pois­sa silmistä, pois­sa mielestä” asenne. YK/UNICEF ker­too, että maail­mas­sa kuolee noin 10 MILJOONAA las­ta vuodessa rip­uli­in, malar­i­aan, tuhkarokkoon jne. tautei­hin, jot­ka olisi mah­dol­lista nujer­taa, jos meitä vain asia kiin­nos­taisi tarpeek­si ja jos emme olisi niin piit­taa­mat­to­mia kuin nyt.

  Olen tietysti sitä mieltä, että kaikkia on pyrit­tävä aut­ta­maan, mut­ta omien mah­dol­lisuuk­sien rajois­sa. Jos otamme Suomeen nopeasti 10 miljoon­aa pako­laista, niin pian emme pysty aut­ta­maan edes itseämme, mut­ta maail­man kri­isit jatku­vat siitä huoli­mat­ta, mei­dän itsemme ollessa yksi uusi kri­isi muiden joukossa.

 194. …kansakun­taan tai edes eläin­la­ji­in. Jos vihol­lisia on pakko nimetä, min­ulle juuri he ovat vihollisväestöä. 

  Jos joitakui­ta mer­essä kel­lu­vat pako­lais­ten ruumi­it eivät mitenkään värähdytä – hehheh vaan, nehän hajoa­vat ekol­o­gis­es­ti – mik­si min­ua liikut­taisi, kun madot syövät näi­den hur­raahär­mäläis­ten silmiä? Ker­tokaa se.

  jne.

  Ihanan suvai­se­vaista ja humaa­nia ajat­telua! Vihreät, kokoomus­ta ja mui­ta näitä 0‑miesten apupuoluei­ta uno­hta­mat­ta, varas­ta­vat rahasi ja käyt­tävät ne täl­laisen poli­ti­ikan ajamiseen 🙂 Se vain vitut­taa että tei­dän puolel­la on koko virkamieskun­ta, se kuu­luisa väki­val­takoneis­to meinaan. Tulisitte henkilöko­htais­es­ti hake­maan omanne niin olis vähän reilumpaa, eiks jee?

 195. Kaisa Lehti­nen, oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen mukaan Suomes­sa asu­vat ulko­maan kansalaiset ovat olleet vuosit­tain 1,3–1,5 ker­taa use­am­min epäilty­inä rikok­sista kuin suo­ma­laiset. Suh­teel­lis­es­ti use­am­min ulko­maan kansalaiset ovat olleet vuosit­tain epäilty­inä raiskauk­sista, muista sek­suaalirikok­sista ja ryöstöistä. Suomes­sa asu­vat ulko­maalaiset ovat vuodes­ta toiseen suh­teel­lis­es­ti useim­min epäilty­inä raiskauk­sista (21 % vuon­na 2007) ja ryöstöistä (11 % vuon­na 2007).

  Lähde: http://www.optula.om.fi/44471.htm

 196. Itse muuten uskon, että Ode oli tämän ehdo­tuk­sen kanssa sikäli tosis­saan, että halusi käyn­nistää keskustelun ja heit­ti alka­jaisik­si pöytään ehdo­tuk­sen geenirek­ister­istä. Vas­taavaa on nähty ennenkin Osmol­ta, mm. ehdo­tus ampuma-asei­den säi­lyt­tämis­es­tä luk­i­tuis­sa kaapeis­sa ampumaradoilla. 

  Minä pidän täl­lais­es­ta ideoiden esit­telystä ja keskustelu­navauk­sista, provosoivis­takin. Har­mi vain että lehdis­tö irrot­taa ehdo­tuk­set blo­gos­fääärin epävi­ral­lis­es­ta kon­tek­stista ja kohtelee niitä ainakin otsikoin­nis­sa ikään kuin kyseessä oli­si­vat lop­pu­un asti mieti­tyt kan­nan­otot. Keskustelu menee läskiksi.

  Henkilöko­htais­es­ti en myöskään pitäisi geenirek­ister­iä ongel­mana. En jos se otet­taisi­in kaik­il­ta suo­ma­laisil­ta, enkä sil­loinkaan jos se otet­taisi­in vain kaik­il­ta maa­han saa­puvil­ta. Pelkkää esim. mus­tai­hoisi­in kohdis­tu­vaa rek­isteröin­tiä en tietenkään kannata.

 197. Islami­lainenkaan fun­da­men­tal­is­mi ei, ymmärtääk­seni, ole aina poli­it­tista. Kyl­lä sieltäkin sitä kir­joa löy­tyy, se vain tun­netaan län­nessä paljon huonommin.

  Tun­netko edes sinä?

 198. YrjöB: Enpä mainit­tavam­man. Kävin islam-kurssin (Islam/Arabia/jne opin­not yliopis­tossa) aikoinani ja luin jokusen aiheeseen liit­tyvän kir­jan. Siitä on tietysti aikaa, mut­ta sil­loin jäin ymmär­ryk­seen, että edes mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­mi ei ole yksi mono­li­it­ti­nen mas­sa vaan siel­lä on jopa sel­l­aisia “maail­mas­ta kieltäy­tyviä” lahkoja.

 199. Tiedemies: Minus­ta olen­nainen kysymys ei ole, että onko nykyi­nen poli­ti­ik­ka hyvää, vaan miten sitä voidaan paran­taa. On oikeas­t­aan ihan yhden tekevää, onko nykyi­nen poli­ti­ik­ka ole­tusar­voltaan posi­ti­ivi­nen suo­ma­laiselle hyv­in­voin­nille. Jos sitä voidaan paran­taa, niin näin tulisi tehdä.

  Ras­mus Man­ner­ström: Luulet siis, että jos suuryri­tyk­set eivät olisi kehi­ty­mais­sa luo­mas­sa työ­paikko­ja, niin harvem­pi lähtisi etsimään parem­paa elan­toa maansa ulkopuolelta?
  Luuletko myös, että kos­ka suuryri­tyk­set myyvät laadukkai­ta ja halpo­ja tuot­tei­ta kehi­tys­mait­ten asukkaille he lähtevät etsimään parem­paa elan­toa maansa ulkopuolelta?
  “- väestönkasvu län­si­maisen tekni­ikan tuloksena”
  Tarkoi­tatko, että län­si­maat eivät saisi levit­tää esim. maanvil­je­ly- ja ter­veyste­knolo­giaa Afrikkaan, kos­ka se mah­dol­lis­taa väestönkasvun?

  Ville Komsi:“Maailmalle ja itselleen vaar­al­lisia ovat sel­l­aiset äärimus­lim­it tai muut kiihkoil­i­jat, joil­la ei ole mitään koke­mus­ta kansan­val­las­ta ja siihen kuu­lu­vas­ta keskustelus­ta eikä mitään myön­teistä koke­mus­ta meistä. Saatamme ehkä kuvitel­la, että pystymme sulke­maan ”ne kaik­ki” jon­nekin rajo­jemme taakse. Minä taas en usko siihen”

  Etkö usko, että mus­limeil­la on ole­mas­sa omia arvo­ja ja mielip­iteitä? Ei mei­dän yhteiskun­ta ole mikään objek­ti­ivis­es­ti paras, jon­ka mus­lim­it heti omak­su­isi­vat kun­han vaan altis­tu­isi­vat län­si­maiselle demokratialle.
  Mitä muuten tarkoi­tat ihmisenä kohtelua? Olisiko se sopi­vaa, että kuka tahansa saisi tul­la Suomeen ja yrit­tää elät­tää itsen­sä parhaansa mukaan ilman tulonsiirtoja?

 200. Art­turi, poli­ti­ik­ka on aina hyvää tai huonoa suh­teessa johonkin toiseen poli­ti­ikkaan. Olen­naista on se, että jos sanomme että “maa­han­muut­to on vahin­gol­lista”, mei­dän täy­tyy ver­ra­ta nyky­istä poli­ti­ikkaa johonkin vaihtoehtoon.

  Jos halu­amme paran­taa poli­ti­ikkaa, niin paran­nuk­sia voi olla mon­ta ja moni asia vaikut­taa mon­een muuhun. Esimerkik­si joiden kan­nustin­vaiku­tusten vuok­si voi olla, että maa­han­muut­toa kan­nat­taa vähen­tää, jos sosi­aal­i­tur­vaa ei leika­ta ja toisaal­ta maa­han­muut­toa saat­taa kan­na­ta lisätä jos teemme toisaal­la jotain muu­ta. Lisäk­si maa­han­muu­ton selek­ti­ivisyy­den kri­teere­jä voidaan muut­taa monel­lakin taval­la. Näil­lä kysymyk­sil­lä on niin mon­ta ulot­tuvu­ut­ta, että kysymys siitä onko “maa­han­muut­to hyväk­si” on mielipuo­li­nen ilman tarkennoksia. 

  Maa­han­muut­tokri­itikoiden argu­men­tit voisi­vat perus­tua esimerkik­si siihen, että heil­lä olisi jokin vai­h­toe­hto tai joukko vai­h­toe­hto­ja, jot­ka hei­dän ana­lyysin­sä perus­teel­la oli­si­vat parem­pia nykyiselle. Näin ei kuitenkaan ole. Heil­lä ei ole mitään ver­tailuko­htaa, vaan joukko eri­laisia vih­jauk­sia siitä, että jokin on pahasti pielessä ja että joku tekee nyt jotain tosi typerää. 

  Kuten jo aiem­min kir­joitin, osa niistä epäko­hdista, joi­ta he esit­televät, ovat toki epäko­htia, esimerkik­si se, ettei jois­tain asioista saisi puhua tai se että lehdis­tössä käytetään type­r­ää kood­ikieltä ettei vaan loukat­taisi ketään. Osa jutu­ista taas on puh­das­ta pelot­telua ja pop­ulis­mia vaik­ka sinän­sä sisältäisikin fak­to­ja — kuten nyt nämä raiskausjutut.

 201. Kom­si on kyl­lä kuin kävelevä Per­su­jen vaalimainos.

  Tut­ta­vani eivät mitenkään käsitä miten ennen sys­temaat­tis­es­ti Vasem­mis­toli­it­toa ja Vihre­itä kan­nat­tanut voi yhtäkkiä vai­h­taa ihan poli­ti­ikan toiseen ääripäähän, mut­ta kun yhdeltä suunnal­ta tulee Hal­la-ahon hyvin artiku­loitu­ja ja älyl­lis­es­ti rehellisiä argu­ment­te­ja ja toiselta kuulee juuri tuol­laista äly­va­paa­ta vouhkaamista, niin onko se mikään ihme?

  Tsemiä Osmolle, Kasville ja niille par­ille muulle real­is­tille, on var­masti rasit­tavaa jakaa puolue noiden kanssa. Sääli ettei teitä voi äänestää kun olette noin huonos­sa seurassa.

 202. Rin­nas­tus Osmon tehy-kan­nan­ot­toi­hin näyt­tää levin­neen ympäri inter­net­tiä. Mielestäni ver­tauk­sen levit­täjät eivät kuitenkaan ole täysin rehellisiä. Osmo ei main­in­nut ketään yksilöi­den nimeltä, ja tässä on ainakin min­un moraa­likäsi­tyk­sel­leni selkeä etu Osmon hyväksi.

 203. Az,

  Toisaal­ta Osmon “toive” kohdis­tui pahis­ten omaisi­in, jot­ka ovat toden­näköis­es­ti täysin syyt­tömiä tilanteeseen. Hal­la-aho puolestaan oli sitä mieltä, että kär­sikööt ne, jot­ka asi­ain­ti­las­ta ovat vastuussa. 

  Tot­ta kai vihrei­den äänestäjien mukaan vetämi­nen on vähin­täänkin kaukaa haet­tua, mut­ta peri­aate oli kuitenkin se, että mak­sakoon ne jot­ka vas­tu­us­sa ovat. Tietysti Osmokin tarkoit­ti, että kär­simys­tä tulee omaisen kuole­mas­ta läheiselle, joten siinäkin kohde oli kiertäen toimija. 

  Yhtä kaik­ki minä olen sitä mieltä, että maail­mas­ta tulee ihan taa­tusti pahempi paik­ka, jos tun­tei­den ilmaisu kiel­letään lail­la. Kyl­lä ihmi­nen saa tun­tea mitä tun­tee ja jopa sanoa sen. 

  Eli olen yhtä lail­la Osmon ja Hal­la-ahon kuin jokaisen ihmisen ilmaisu­va­pau­den kan­nal­la. Puo­lus­tan tässä asi­as­sa kumpaakin miestä ja sen ruo­timi­nen kumpi sanoi pahem­min on aivan turhaa. Kumpikaan tuskin sen enem­pää tap­paisi kuin raiskaisikaan. 

  Olemme menos­sa kohti out­o­ja aiko­ja, kun oikeudessa puidaan täl­laisia asioita.

 204. az: Voidaan var­maan kuitenkin olla yhtä mieltä siitä, että Hal­la-ahon sinän­sä maut­to­mia purkauk­sia ei taku­ul­la olisi ryhdyt­ty ranko­maan ja jo ennakol­ta tuomit­se­maan, mikäli hänen muut mielip­i­teen­sä oli­si­vat yleis­es­ti hyväksy­tym­mäl­lä lin­jal­la. Esimerkkinä tuo Soin­in­vaaran purkaus jota ei tätä ennen juurikaan noteer­at­tu. Tämä on yksi syy, mik­si ajo­jahti on mielestäni aika hys­teerisel­lä pohjalla.

  Jos lähde­tään saivartele­maan, Soin­in­vaaran tek­stis­sä toiv­otaan kuole­maa syyt­tömille (omaisille) kun taas Hal­la-ahon tek­stis­sä raiskaus­ta myötä­vaikut­ta­jille. Mielestäni edel­lisen seu­rauk­set ovat selkeästi pahempia. 

  Mut­ta lopete­taan saivartelu. Kum­mankin purkauk­set ovat tyylila­jis­sa, jota en itse käyt­täisi. Halu­aisin kuitenkin antaa poli­itikoillekin (ja etenkin ei-poli­itikoille; H‑a ei tain­nut kir­joit­tamisen aikaan olla vielä poli­ti­ikas­sa mukana) oikeu­den olla ihmisiä, tehdä virheitä, ja joskus myös purkaa suuttumustaan. 

  Minus­ta on kaikkien etu, että Inter­netin kaut­ta on mah­dol­lista saa­da edes jois­takin poli­itikoista tarkkaan laskel­moitua ja sli­ipat­tua julk­isu­usku­vaa (cf. SDP ja Kokoomus) real­is­tisem­pi kuva. Itse ainakin äänestän mielu­um­min avoimesti ajat­telus­taan ker­to­vaa ja omi­in näkökan­toi­hin­sa usko­vaa ihmistä kuin tyhjien fraasien ja poli­it­tisen kor­rek­tiu­den taakse piiloon juok­se­vaa poli­it­tista broileria.

 205. Täy­tyy myös muis­taa, että mamu-jengien har­joit­ta­ma kouluk­iusaami­nen ja mamu-jengien har­joit­ta­ma häiriköin­ti esim. asemil­la on täyt­tä tot­ta ja siitä on pakko voi­da puhua leimaan­tu­natta rasistiksi. 

  Ihan yhtä tot­ta on tietenkin se, että mon­et mamut ovat älykkäitä ja yhteiskun­nan hyödyl­l­lisiä jäseniä (esim. olisin ylpeä jos soma­lialaiselle Ayaan Hir­si Alille myön­net­täisi­in Suomen kansalaisu­us). Meil­lä on töis­sä korkeasti koulutet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia joista ei saisi keskustel­la samas­sa lauseessa noiden häirikkö­jengien kanssa. 

  Minä halu­an Suomeen valikoivem­paa maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa. Asosi­aal­ista aines­ta ei tarvi­ta tänne ja — mikä ikäv­in­tä — koen tah­tomat­tanikin, että ne jot­ka “rajat auki” (tai siihen rin­nastet­tavaa) ‑poli­ti­ikkaa kan­nat­ta­vat, toimi­vat Suomen kannal­ta itsetuhoisesti. 

  Ja pakolli­nen lop­puka­neet­ti, voisi olla ihan harkin­nan arvoista karkot­taa myös ne suo­ma­laiset raiskaa­jat vaik­ka sinne Mogadishu­un. En myöskään hyväksy sitä, että tässä on puhut­tu vain raiskaav­ista miehistä. Myös naiset har­joit­ta­vat sek­suaal­ista väki­val­taa ja todel­la sairai­ta pelejä.

 206. “-Nykyisen EU:n ulkop­uolelta, suurelta osin Afrikas­ta, tulee suuri(n) osa tuo­ta pulaa lievit­tävistä maa­han­muut­ta­jista. Ilman afrikkalaisia immi­grant­te­ja Espan­ja, ei nyt pysähty­isi, mut­ta olisi ongelmis­sa. Eli edelleen samaa mieltä.”

  Olisi ongelmis­sa? Okei, olet oike­as­sa — siis jos paikalliset suur­tilal­liset jou­tu­isi­vat kas­vat­ta­maan tomaat­tin­sa ilman puo­lilail­lista riis­to­työvoimaa joka satokau­den pää­tyt­tyä jää val­tion sosi­aalisek­torin kon­tolle tai myymään piraat­ti-Vuit­tone­ja. Se olisi taku­ul­la näille raharös­seille ongel­ma kun setelitukot oheni­si­vat niin että p****llekin taipuisi.
  Jos ihan puhutaan asi­aa, minus­ta ongel­ma piilee lyhyen aikavälin voiton tavoit­telus­sa ja ongelmien sysäämis­es­tä kasvot­toman Val­tion niskaan. Jotkut hake­vat voit­toa pankki­tililleen, jotkut omatun­nolleen tai moraali­nar­sis­milleen. Ennustiko­han Kipling jotain täl­laista siinä runos­saan valkoisen miehen taakasta?

 207. Soin­in­vaaran ehdo­tus DNA-näyt­teen ottamis­es­ta kaik­il­ta Suomeen muut­tavil­ta ulko­maalaisil­ta miehiltä on hyvä. Näyt­teen anta­mi­nen on help­poa, eikä siinä pitäisi olla mitään ongel­maa niille miehille, jot­ka eivät ole tulos­sa raiskaa­maan. Moni etnis­es­ti suo­ma­lainen valkon­aa­mamie­skin olisi valmis näyt­teen anta­maan, ihan vapaae­htois­es­ti. Tätä poli­ti­ikkaa nou­dat­taen parin vuo­den takainen Oulun joukko­raiskauskin olisi selvin­nyt aikaa sitten.

  Rikok­sista tuomi­tut maa­han­muut­ta­jat pitäisi myös aina palaut­taa lähtö­mai­hin­sa riip­pumat­ta näi­den maid­en poli­it­tis­es­ta tilanteesta. Myös suo­ma­laiset raiskar­it voisi toimit­taa vaikka­pa Soma­li­aan kär­simään ran­gais­tus­taan. Soma­lian klaaneille voisi mak­saa suo­ma­lais­vankien hoidosta.

 208. NUMEROILLA VALEHTELEMISESTA

  Nim­imerk­ki Tiedemies, esit­ti, että numerot ovat mitä ovat ja että muidenkin kuin rasistien pitäisi käy­dä niistä keskustelua. Ihan var­teenotet­ta­va idea, mut­ta luke­mat­to­mia täl­laisia “keskustelui­ta” (samat henkilöt esit­tävät samat val­heel­liset väit­tämät ker­ta toisen­sa jäl­keen, vaik­ka kuin­ka oikoisi) HS:n keskustelu­pal­stal­la käyneenä voin ker­toa, että nim­imerk­ki hak­sahti itse rasis­tisen luvuil­la vale­htelun lankaan.

  Kat­so­taan­pa mil­laista peliä pelataan:
  1. “Turku­laine”: “Soma­lian kansalais­ten viime vuon­na (2007) tekemät rikok­set. Mukana tietysti vain selvin­neet rikok­set, muuten­han kansalaisu­ut­ta ei voi päätel­lä. (…) Omaisu­us­rikok­sis­sa on mukana koko joukko ryöstöjä, jot­ka ovat usein ihmiseen kohdis­tu­via ja trau­ma­ti­soivia rikoksia.

  Omaisu­us­rikok­set 563″

  StatFin-palvelin­ta­han tässä on käytet­ty eikä siinä voi raja­ta soma­lialaisia eikä muitakaan kansalaisuuk­sia vain selvitet­ty­i­hin rikok­si­in eli kyseessä ovat Soma­lian kansalaisi­in kohdis­tuneet epäilyt. 

  Syy siihen mik­si “Turku­laine” ei main­in­nut ryöstö­jen lukumäärää on ilmeinen. Niitä oli vain 38, joista törkeitä 5. Nämä luvut eivät ker­ro tehty­jen rikosten eivätkä rikol­lis­ten määrää vaan epäi­ly­jen määrän. Kyseisen määrän voivat saa­da aikaan kolme henkilöä, jot­ka tekevät 11 ryöstöä ja kak­si törkeää ryöstöä, joista toiseen osal­lis­tuu heistä vain kak­si. Ryöstörikok­si­a­han nimeno­maan tehtail­laan porukassa.

  2. “(…)K A I K K I R I K O K S E T 1459”
  Soma­lian kansalaisia 4852
  Luku­jen heit­te­ly ilman ver­tailua on toki myös tut­tua. Soma­lian kansalaiset oli­vat suomek­si sanoen noin 2,4‑kertaisesti rikok­ses­ta epäilty­inä suo­ma­laisi­in ver­rat­tuna. Näitä luku­ja ei ole vakioitu iän, sukupuolen eikä asuin­paikan suh­teen. ( http://www.optula.om.fi/uploads/ewx59q3_2.pdf ) Soma­lialais­ten luvuista ei tietenkään voi tehdä mitään suo­ria johtopäätök­siä Suomen kansalaisu­u­den omaavien soma­lien rikollisuudesta.

  3. Tääl­lä pähkäilti­in ovatko HS:n kuvios­sa esite­tyt raiskaus­lu­vut Helsingis­sä 2007 oikei­ta ja päädyt­ti­in virheel­lis­es­ti siihen tulok­seen, etteivät ole. StatFin-palvelus­ta nimeno­maan näkee HS:n luku­jen paikkansapitävyy­den. StatFinin tar­joa­mat epäilty­jen kansalaisu­udet anta­vat kokon­ais­lu­vuk­si 32 (suo­ma­laisia 27) ja HS 34 (ulko­mail­la syn­tyneitä 20). Seli­tys erolle on simp­peli: kah­den epäil­lyn kansalaisu­us on muu kuin StatFinis­sä annetut 11 vaihtoehtoa.

  Lopuis­sa poli­isin tietoon tulleis­sa tapauk­sis­sa ei ole tilas­toti­etoa epäil­lyn kansalaisu­ud­es­ta. Pelle­pelo­ton-laskel­mat, jois­sa nämä tapauk­set jaotel­laan tyyli­in “yli puo­let on ulko­maalais­peräis­ten tekemiä” ovat vail­la perustet­ta eli arvailua. Iso osa ulko­maalais­peräi­sistä rikosepäil­ly­istä muuten ei edes asu Suomessa.

  4. “Turku­laine” myös pelaa epäre­hellis­es­ti ter­mil­lä “selvite­tyt rikok­set”, mikä on raiskausten kohdal­la ilmeistä. Selvitet­ty­i­hin rikok­si­in kuu­lu­vat myös ne, jois­sa poli­isi toteaa, ettei rikos­ta ole tapah­tunut, ilmoituk­sen tehnyt vetää jutun pois tai syyt­täjä jät­tää syyt­tämät­tä. Otta­mat­ta kan­taa siihen onko näis­sä tapauk­sis­sa rikos tapah­tunut vai ei, on todet­ta­va, että näi­den tapausten määrä on hyvin suuri. Kun poli­isi selvit­tää läh­es kak­si kol­ma­sosaa raiskauk­sista, niin tuomio tulee vain alle viiden­nek­sessä tapauksista.

  5. Rasis­tit usein väit­tävät, että vain eräät maa­han­muut­ta­jat syyl­listyvät usein Suomes­sa joukko­raiskauk­si­in, mikä ei edes pidä paikkaansa, kos­ka use­an tek­i­jän raiskauk­set tuli­vat yleisik­si jo 1960-luvul­la. Kiin­nos­taisi tietää, miten usein esim. soma­lit edes voivat syyl­listyä täl­laisi­in, kun vuosien 1997–2007 aikana vain yht­enä vuon­na soma­lialaisi­in kohdis­tunei­ta epäi­lyjä oli Helsingis­sä 12 kpl. Neljänä vuote­na niitä oli 3–5 kpl ja kuute­na 0–1 kpl. Yksi kol­men henkilön suorit­ta­ma raiskaushan kir­jau­tuu kol­me­na epäilynä.

 209. Zarathus­tra taas islamia puo­lus­tele­mas­sa? ateisti muis­taak­seni väi­tit ole­vansa. Toisaal­ta “saa­han vääräuskoiselle vale­hdel­la” kuten mus­lim­it ovat use­asti todenneet.

 210. Suomel­la on moraa­li­nen velvol­lisu­us aut­taa hädä­nalaisia ihmisiä ja näin ollen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka ei voi perus­tua ain­oas­taan tähän ns. työperäiseen maa­han­muut­toon. Sen sijaan Suomel­la ei ole moraal­ista velvol­lisu­ut­ta hyväksyä naisia alis­ta­van islami­laisen roskakult­tuurin ase­man vahvis­tu­mista Suomessa.

 211. Juu­so Pel­tonie­mi taas esit­telemässä sisäluku- ja argu­men­toin­ti­taito­jaan. En tuos­sa kir­joituk­ses­sani mainitse sanal­lakaan islamia. Kaik­ki soma­lit eivät ole mus­lime­ja, kuten kaik­ki suo­ma­laiset eivät ole kristittyjä.

  Kuvit­teel­lisi­in omi­naisuuk­si­in perus­tu­van ad hominem ‑argu­men­toin­nin sijas­ta olisit voin­ut osoit­taa jonkin virheen esit­tämis­säni faktoissa…

 212. Sil­lä uhal­lakin, että yksilön­va­pau­den kan­nat­ta­jat voivat nos­taa metelin, pitäisin nykyaikaise­na toim­inta­mal­li­na sitä että jokaisen ihmisen tun­nis­tetiedot lisät­täisi­in rek­isteri­in syn­tymähetkel­lä. Esim. DNA-näyte tai edes näyte, jos­ta myöhem­min voitasi­in DNA-jak­so selvittää.

  Ja kan­natan vah­vasti Soin­in­vaaran ehdo­tus­ta maa­han­muut­ta­jien DNA-näyt­tei­den keräämis­es­tä. Ongel­ma lie­neen ide­olo­gian lisäk­si tosin paljon kon­reet­tisem­pikin; muis­te­len että yhden DNA näyt­teen tutkimisen kus­tan­nuk­set oli­si­vat tuntuvat. 

  Nopeal­la net­tisurf­fauk­sel­la sain isyysko­keen (DNA-kar­toi­tus) hin­naksi 300e (+ 90e lisä­mak­su, mikäli näyte ote­taan jostain muus­ta solukkoa sisältävästä kuin ver­estä tai syl­jestä). Joten jokaisen maa­han­muut­ta­jan rek­isteröimi­nen tulisi oletet­tavasti mak­samaan muu­tamia sato­ja euro­ja per henkilö.

  Kan­natan.

 213. Simo Han­kanie­mi kir­joit­ti 21.11.2008 kel­lo 1:50

  “Soin­in­vaaran ehdo­tus DNA-näyt­teen ottamis­es­ta kaik­il­ta Suomeen muut­tavil­ta ulko­maalaisil­ta miehiltä on hyvä. Näyt­teen anta­mi­nen on help­poa, eikä siinä pitäisi olla mitään ongel­maa niille miehille, jot­ka eivät ole tulos­sa raiskaa­maan. Moni etnis­es­ti suo­ma­lainen valkon­aa­mamie­skin olisi valmis näyt­teen anta­maan, ihan vapaae­htois­es­ti. Tätä poli­ti­ikkaa nou­dat­taen parin vuo­den takainen Oulun joukko­raiskauskin olisi selvin­nyt aikaa sitten.”

  Suomeen muut­tavil­ta miehiltä? Mikäli näyt­teitä ale­taan keräämään ne ote­taan kaik­il­ta eikä pelkästään miehiltä.
  Suomeen on päässyt pesi­in­tymään kum­malli­nen lähin­nä kes­ki-ikäis­ten nais­ten masi­noima lajit­telusys­tee­mi mis­sä kaik­ki kes­ki-ikäiset ja sitä van­hem­mat miehet ovat ped­ofi­ile­ja, maa­han­muut­ta­ja miehet raiskaajia. 

  ps. O.S. taisi kuitenkin kir­joit­taa alus­tuk­ses­saan kaik­il­ta otet­tavas­ta testistä.

 214. turkka­lo:
  “on ikävää, että viat­tomat ulko­maalaiset tule­vat leima­tuik­si poten­ti­aal­isik­si raiskaajiksi”

  Tule­vatko tosi­aan? Kenen silmissä?

  Hom­mafo­ru­min silmis­sä. “Mamu­raiskaa­jat”, “ped­ofi­ilit”, “yön tim­ot käyvät nais­ten kimppuun”.

 215. Tiedemies:
  Tämä “ulko­maalaiset raiskaa”- idea on ihan ank­ka. Kat­sokaa niitä @$%&-tilastoja. Ihan sil­lain niinkuin oikeasti. 

  Helsingis­sä, jos­ta Hal­lis on niin kauhean huolis­saan, tapah­tuu nelisenkym­men­tä raiskaus­ta vuodessa. Näistä noin puo­let on ulko­maalais­ten tekemiä. Luku on suuri ja ulko­maalaiset tekevät väestömäärään suh­teutet­tuna näi­den tilas­to­jen val­os­sa moninker­tais­es­ti enem­män raiskauk­sia kuin Suomalaiset.

  Mut­ta kat­sokaa niitä luku­ja: n. 20 raiskaus­ta vuodessa. Jos ote­taan huomioon se, että yksit­täi­nen sar­jaraiskaa­ja las­ke­taan tilas­tois­sa use­am­paan ker­taan, niin kak­si (2) miestä, jot­ka tekevät kumpikin viisi (5) raiskaus­ta, riit­tää aiheut­ta­maan koko tämän tilas­tol­lisen anomalian.

  Tot­takai jokainen rikos on “liikaa”, mut­ta ulko­maalaisia on Helsingis­sä noin 50000. Vähän suh­teel­lisu­u­den­ta­jua toivoisin peliin.

  Palataan­pa men­neisyy­teen. Hesarin mukaan raiskauk­sa sat­tui Helsingis­sä v2008 peräti 326. Ei tai­da kri­it­tisyys sopia samaan lauseeseen suh­teel­lisu­u­den­ta­jun kanssa.
  Olim­meko sit­tenkään väärässä?

  http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002895699.html

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.