Keksi reitti ykköselle

Ykkö­sen rati­kan tilan­ne nyt­tää surul­li­sel­ta. Mat­kus­ta­jat kaik­koa­vat, vuo­ro­vä­li pite­nee ja lisää mat­kus­ta­jia .kaik­ko­aa. Ykkö­nen kul­kee Käpy­läs­tä Kaup­pa­to­ril­le pait­si aamui­sin ja iltai­sin, jol­loin se kul­kee tun­nuk­sel­la 1A Wärt­si­län telakalle.

Jos­kus kau­an sit­ten ykkö­sel­lä oli sel­keä teh­tä­vä. Se kul­jet­ti aamul­la työ­läi­siä Tela­kal­le ja sen jäl­keen por­va­ris­rou­via ostok­sil­le Kaup­pa­to­ril­le. Telak­ka tais­te­lee ole­mas­sao­los­taan, mut­ta yhteis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen vuok­si sen työn­te­ki­jät eivät asu enää ykkö­sen rei­tin var­rel­la , por­va­ris­rou­vat ovat men­neet töi­hin ja suun­taa­vat ostok­sen­sa Stok­kan herk­kuun. Jos joku halu­aa ostaa tori­kaup­pi­aal­ta, hän suun­taan Haka­nie­men halliin.

Ykkö­sen reit­ti kie­mur­te­lee hitaas­ti Kal­lion läpi. Myös Kal­lios­ta käy­tiin tela­kal­la töis­sä. Niin­pä sen mat­ka Käpy­läs­tä kaup­pa­to­ril­le kes­tää jär­kyt­tä­vät puo­li tun­tia, kun bus­si vie kes­kus­taan puo­les­sa tuos­ta ajas­ta. Ykkö­sen mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat vähen­ty­neet ja niin­pä sen vuo­ro­vä­liä on veny­tet­ty kah­teen­kym­me­neen minuut­tiin. Se ei siis sovi satun­nai­sel­le käyt­tä­jäl­le, vaan ainoas­taan niil­le, jot­ka mene­vät samaan aikaan päi­väs­sä. Enää se ei sovi heil­le­kään, sil­lä jos aamul­la on pulaa ratik­ka­kus­keis­ta, Ykkö­sen vuo­ro jäte­tään aja­mat­ta, kos­ka sil­lä on niin vähän matkustajia.

Ykkös­tä ei käy­te­tä, kos­ka Käpy­läs­tä tulee kes­kus­taan vaik­ka kuin­ka mon­ta bus­sia, joi­ta tulee yhte­nään ja jot­ka aja­vat pal­jon ratik­kaa nopeam­min. Ennen se oli ainut reit­ti Kruu­nun­haan läpi Haka­nie­meen, mut­ta nyt samo­ja kis­ko­ja kul­kee myös seiska.

Jos Ykkös­tä ei oli­si, sitä ei keksittäisi.

Ei ykkös­tä lak­kaut­taa­kaan kan­na­ta. Ratik­ka­kis­ko­jen raken­ta­mi­nen on kal­lis­ta puu­haa, eikä nii­tä pidä käyt­tä­mät­tö­mik­si jät­tää. Ykkö­sel­le on kek­sit­tä­vä uusi reit­ti. Julis­tan siis luki­joil­le kil­pai­lun: kek­si ykkö­sel­le jär­ke­väm­pi reit­ti. Oheis­ta kart­taa voi käyt­tä virikeaineistona.

Virik­keek­si voi­si esit­tää kak­si vaih­toeh­toa. Pie­ni muu­tos oli­si, että Kal­lios­sa kau­pun­gis­ta tul­taes­sa Ykkö­nen ei meni­si­kään ylös Kar­hu­puis­toon vaan siir­tyi­si enti­sel­le Kak­ko­sen rei­til­le tois­ta lin­jaa pit­kin Kun­ta­ta­lol­la ja Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sel­le ja meni­si siel­tä Hel­sin­gin­ka­dul­le (täs­sä on rati­kal­le vähän mäkis­tä) ja palai­sin Bra­hen ken­tän koh­dal­la van­hal­le reitilleen.

Radi­kaa­lim­pi vaih­toeh­to oli­si, ettei Ykkö­nen tuli­si kes­kus­taan lain­kaan, kos­ka Käpy­läs­tä kes­kus­taan kul­kee vaik­ka kuin­ka mon­ta bus­si­reit­tiä. Ykkö­nen meni­si­kin Seis­kan reit­tiä Pasi­lan ase­mal­le (yhteys juniin), siel­tä edel­leen Seis­kan ret­tiä (Län­si-Pasi­las­sa voi­si oikais­ta niin sano­tun Nord­ber­gin mut­kan ja jat­kaa sil­lan jäl­keen suo­raan), meni­si edel­leen oop­pe­ral­le ja sit­ten Kasin reit­tiä Ruo­ho­lah­teen (yhteys met­roon) tai Jätkäsaareen.

Kek­si lisää! Paras ehdo­tus pal­ki­taan rati­kan ker­ta­li­pul­la sit­ten kun uusi yhteys on avattu.

50 vastausta artikkeliin “Keksi reitti ykköselle”

 1. Tuo­han voi­si kul­kea Pasi­lan läpi seis­kan reit­tiä, sit­ten kään­tyä oop­pe­ral­ta kym­pin pää­te­py­sä­kil­le. Poh­joi­nen U‑linja.

  Käpy­läs­tä men­nään nyky­ään töi­hin tela­kan sijaan Pasi­lan isoon pajaan ja pöl­lö­laak­soon. Ja kuten todet­tua, kes­kus­taan tulee reit­te­jä yllin kyl­lin. Toi­saal­ta näin saa­tai­siin Mei­lah­ti — Rus­kea­suo — Haa­ga ‑alu­eel­le lin­ja Pasi­lan ase­mal­le ja tule­vaan Kes­ki-Pasi­laan. Samal­la raken­tui­si lisäyh­teyt­tä pää­ra­dan itä-ja län­si­puo­lien välille.

  Muka­va lisä oli­si myös se, että tuon jäl­keen kasi ei oli­si ainoa spå­ra, joka ei kul­je ase­man-Stock­man­nin kulmille.

 2. Mie­len­kiin­tois­ta. Puu­haa­vat kuu­lem­ma, näin hesa­ri ker­toi, sil­tayh­teyt­tä Laa­ja­sa­loon, mut­ta se ei ole het­kes­sä valmis.

 3. Hie­no kil­pai­lu ja kovas­ti mei­dän käpy­lä­läis­ten mieleen.
  Tuon Toi­sen lin­jan reit­ti­muu­tok­sen lisäk­si olen itse pitä­nyt esil­lä aja­tus­ta sii­tä, että lin­jaa jat­ket­tai­siin Käpy­läs­tä eteen­päin esi­mer­kik­si Oulun­ky­län ase­mal­le, jol­loin se kyt­key­tyi­si sekä pää­ra­dan juna­vuo­roi­hin että Joke­ri-lin­jaan. Lisäk­si on ehdo­tet­tu jat­ka­mis­ta Käpy­län ase­mal­le ja jopa Paki­laan asti.
  Lisää poh­din­taa ykkö­ses­tä löy­tyy koti­si­vu­ni blogista.
  Ykkö­nen ei enää kul­je vii­kon­lop­pui­sin, mut­ta ensi lau­an­tai­na (siis 15.11.) ykkö­nen on poik­keuk­sel­li­ses­ti lii­ken­tees­sä. Käpy­lä-Seu­ran mak­sa­mat tilaus­vuo­rot läh­te­vät Käpy­läs­tä kel­lo 10, 11 ja 12 ja Kaup­pa­to­ril­ta takai­sin 10.30, 11.30 ja 13. Ter­ve­tu­loa kyytiin.

 4. Pelk­kä rei­tin­muut­te­lu ei sinän­sä ykkö­sen ongel­mia rat­kais­se, vaan lii­ken­net­tä on myös syy­tä nopeut­taa (tämä toki pätee kaik­keen ratik­ka­lii­ken­tee­seen). Lasi­pa­lat­sil­la kokeil­tu­jen uusien käve­li­jä­va­lo­jen käyt­tö Mäke­län­ka­dul­la voi­si heti aut­taa jon­kin ver­ran. Se että ratik­ka on bus­sia hitaam­pi ei ole mikään luon­non­va­kio, vaan Hel­sin­gin huo­non kis­ko­tek­nii­kan ja lii­ken­ne­suun­nit­te­lun seuraus.

  Itse ykkö­sen osal­ta myös jat­ko poh­jois­pääs­tä Käpy­län ase­mal­le tai ehkä Oulun­ky­lään oli­si jär­ke­vää, sil­loin lin­ja voi­si toi­mia junas­ta siir­ty­mä­lin­ja­na Val­li­laan ja Kal­lioon, tosin Ysi ja Seis­ka hie­man kil­pai­le­vat sil­lä alal­la jo.

  Ykkö­sen kehit­tä­mi­ses­tä on muu­ten kek­sus­te­lua myös tääl­lä http://jlf.fi/f17/2716-yhdysrata-kapylasta-koskelaan/ ja tääl­lä http://haltia.blogspot.com/2008/09/ykknen-riesasta-ongelmanratkaisijaksi.html

  ps. Tar­koit­taa­ko tämä että olet ensi kau­den joukkoliikennelautakunnassa?

 5. Turk­ka­lon ehdo­tus oli se mitä mei­kä­läi­sel­le­kin tuli ensin­nä mie­leen. Ei oli­si edes iso uudis­tus ja mah­dol­lis­tai­si vuo­ro­vä­lin rei­lun nos­ta­mi­sen. On se parem­pi, että koko lin­jal­la oli­si pal­jon vuo­ro­ja toi­sin kuin että tie­tyil­lä pysä­keil­lä vuo­rot ruuh­kau­tuu, mut­ta sit­ten juu­ri esi­mer­kik­si Käpy­läs­sä vuo­ro­vä­li on todel­la pieni.

  Oma” ehdo­tus on teh­dä Ykkö­ses­tä ikään­kuin syöt­tö­lin­ja Pasi­laan ja Sör­näis­ten met­roa­se­mal­le. Käpy­läs­tä oikais­taan­kin Itä-Pasi­laan seis­kan rei­til­le, sii­tä ysin rei­til­le kun­nes Hel­sin­gin­ka­tua pit­kin Sör­näi­siin, jos­ta jat­ke­taan seis­kan reit­tiä kun­nes on aika vaih­taa “van­hal­le” ykkö­sen rei­til­le takai­sin Käpy­lään. Voi­si teh­dä myös “kol­mo­set”, eli 1A tai 1B läh­tee Käpy­läs­tä samaan suun­taan, mut­ta toi­nen kään­tyy ensin Sör­näi­siin ja toi­nen ensin Pasi­laan. Rai­de­muu­tok­sia tar­vit­si­si teh­dä vain vähän. Reit­ti oli­si toi­saal­ta todel­la lyhyt, mut­ta mitä se vält­tä­mät­tä hait­taa? Vaih­dot toimisivat.

 6. Uudel­le poi­kit­tai­sel­le ratik­ka­rei­til­le oli­si kyl­lä tar­vet­ta, kuten Juk­ka yllä ehdot­ti. Ehdot­tai­sin reit­tiä Käpy­läs­tä Val­li­lan kaut­ta Mei­lah­teen ja Munk­ki­nie­meen. Eli lop­pu vähän niin kuin nykyi­sen nelo­sen reit­tiä Mei­lah­teen ja Munkkiniemeen.

 7. Herää kysy­mys kuin­ka mon­ta pääl­lek­käis­tä jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­net­tä tar­vi­taan noin 7600 asuk­kaan kaupunginosalle. 

  Syöt­tö­lii­ken­ne Sör­näi­siin aut­taa vain ratik­ka­py­sä­kin vie­res­sä asu­via, muil­le bus­si on edel­leen nopeam­pi. Nopeam­pi syöt­tö­lii­ken­ne­kään ei hou­ku­ta jos koko­nais­mat­ka-aika vaih­toi­neen pitenee.

  Pasi­lan ase­mal­ta pää­see bus­sil­la Poh­jo­la­nau­kiol­le 11 minuu­tis­sa, joten tuol­la­kaan välil­lä ei kovin mer­kit­tä­vää nopeu­tu­mis­ta saa­da aikaan.

  Kan­nat­tai­si­ko siis ykkö­sen kis­kot lait­taa suo­ja­ras­vaan sik­si aikaa että ns. Töö­lön met­ro­lin­jauk­sen kalus­ta­mi­nen har­ki­taan vie­lä ker­taal­leen jol­loin rati­koil­le saat­tai­si löy­tyä aivan uusi idea ja nopeuse­tu yhdis­tet­ty­nä perillevientiin.

 8. Kai­paan parem­pia poi­kit­tai­syh­teyk­siä Pasi­lan ase­mal­le. Nyt Kes­kus­puis­ton län­si­puo­lel­ta samoin kuin Itä-Pasi­lan itä­puo­lel­ta yhtey­det ovat vähän han­ka­lia. Mel­ko pit­käl­le ole­mas­sa ole­via kis­ko­ja hyö­dyn­täen voi­si toteut­taa esi­mer­kik­si Käpy­lä-Pasi­la-Pik­ku-Huo­pa­lah­ti tai Käpy­lä-Pasi­la-Munk­ki­nie­mi ‑rei­tin.

 9. Jat­ko Oulun­ky­län ja/tai Pasi­lan ase­mal­la on sel­vä vaih­toeh­to. Jat­ko­ke­hi­tyk­se­nä voi poh­ti jat­koa Mau­nu­lan tai Vii­kin suuntaan.

  Olen­nai­nen kysy­mys on nime­no­maan tuo nopeus. Mäke­län­ka­dul­la tuon lin­jan luu­li­si len­tä­vän, omat kis­kot eikä juu­ri­kaan ris­teä­vää auto­lii­ken­net­tä, mut­ta tilan­ne on päin­vas­toin. Se mikä mät­tää on tur­han tiheä pysäk­ki­vä­li ja lii­ken­ne­va­lot. Lin­jo­jen kaut­ta aja­mi­nen ei ole myös­kään hul­lum­pi idea, kes­kus­tan pääs­sä voi­tai­siin esim. ajaa Kai­sa­nie­men katua, kään­tyä Mikon­ka­tua Alek­sil­le ja jat­kaa sit­ten Kata­ja­no­kan Terminaalille.

  Se että ratik­ka pysäh­tyy parin sadan met­rin kes­kus­tas­sa on jär­ke­vää, eril­lai­sia mat­kan pää­te­pis­tei­tä on niin tiheäs­sä että se mitä lin­ja­no­peu­des­sa hävi­tään, voi­te­taan sääs­te­tys­sä käve­ly­mat­kas­sa. Esi­kau­pun­gis­sa näin ei ole, ja pysäk­ki­vä­lin pitäi­si olla pitem­pi. Ykkö­sel­lä on esim. kol­me pysäk­kiä Mäke­län­ka­dul­la välil­lä Poh­jo­lan- ja Kos­ke­lan­ka­tu, onko tämä ihan viisasta?

  Toi­nen jut­tu on sit­ten nuo valot. Vilk­ku­va­lot jalan­kul­ki­joil­le oli­si tui­ki tar­peel­li­set, ja muu­ten­kin tar­vit­tai­siin valoe­tuu­det. Ymmär­rän joten­kin, että näi­den jär­jes­tä­mi­nen esim. Stu­ren­ka­dun ris­teyk­seen voi olla vai­ke­aa, mut­ta mik­si ihmees­sä ratik­ka sei­soo valois­sa jot­ta yksi auto pää­see kään­ty­mään Mäke­län­ka­dun uimahalliin?

  Pakol­li­nen radi­kaa­li-idea, mitä jos ykkö­nen oli­si pika­ra­tik­ka ja kor­vai­si Töö­lön met­ron? Vii­kis­tä tul­tai­siin rai­de­jo­ke­rin reit­tiä Oulun­ky­lään ja siel­tä Käpy­lään. Täs­tä yo. taval­la nopeu­tet­tua reit­tiä Mäke­län­ka­tua ja siel­tä edel­leen Pasi­laan. Tämän jäl­keen tun­ne­li Mei­lah­teen, jos­sa maan pin­nal­le ja pysäk­ki sai­raa­lan luo­na, ja täs­tä Kamp­piin paril­la pysä­kil­lä maan pääl­lä ja tar­vit­taes­sa tun­ne­lis­sa. Hin­ta oli­si rei­lus­ti hal­vem­pi kuin met­rol­la Viik­kiin saak­ka ja puo­let reit­tä jo val­mii­na, nopeu­des­sa ei oli­si juu­ri mitään eroa.

 10. No niin, lai­te­taan­pas kau­pun­ki- ja lii­ken­ne­suun­nit­te­lu koko­naan uusiksi!:)

  1‑ratikka tulee lop­pu­maan nyky­rei­til­lä vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa, kun Pit­kää sil­taa tar­vi­taan Som­pa­saa­res­ta Meri­haan kaut­ta Haka­nie­meen tule­vaa ratik­ka­lin­jaa var­ten. Eli sii­nä mie­les­sä on hyvä alkaa poh­tia vaih­to­ja nyt. 

  Muis­te­len jos­kus kuul­lee­ni, että Haka­nie­men sil­ta puret­tai­siin ja raken­net­tai­siin mah­dol­li­ses­ti uusi. Eli ale­taan täs­tä. Raken­ne­taan uusi Haka­nie­men sil­ta, joka mah­dol­lis­taa Meri­haas­ta tule­vien rati­koi­den kään­tä­mi­sen (tar­vit­taes­sa) koh­ti Pohjoisrantaa. 

  Unoh­de­taan Ter­va­saa­ren “kak­kos­kan­nas” ja siel­tä läh­te­vä sil­ta Som­pa­saa­reen. Käy­te­tään sii­nä tuo­ta edel­lä avau­tu­nut­ta mah­dol­li­suut­ta tuo­da Laa­ja­sa­los­ta Som­pa­saa­ren kaut­ta tule­va ratik­ka­lin­ja uuden Haka­nie­men sil­lan kaut­ta Poh­jois­ran­taan ja siel­tä Lii­san­ka­dun kaut­ta Senaa­rin­to­ril­le ja edel­leen Aleksille.

  Nyt jäi­si 1‑linjalle kak­si vaih­toeh­toa. Joko pitää ennal­laan nykyi­nen reit­ti ja jat­kaa sitä Käpy­läs­tä Viik­kiin tai sit­ten (hie­man radi­kaa­lim­pi ehdo­tus) vede­tään 5 lin­jaa alas ratik­ka­kis­kot ja tuo­daan se 1‑linja Sör­näis­ten ran­ta­tien kaut­ta Meri­ha­kaan ja siel­tä Som­pa­saa­ren kaut­ta Laa­ja­sa­loon tai vaih­toeh­toi­ses­ti pyö­räy­te­tään se vain Som­pa­saa­res­sa ympä­ri. Täl­löin 1‑linjasta tuli­si taval­laan myös syöt­tö­lin­ja 6–7‑8–9- ja uusil­le lin­joil­le [ja täs­sä tuo 9‑linja muu­ten vie­täi­siin sin­ne Ilma­laan vai min­ne sen nyt alun perin piti­kään jatkua].

  PS. Joku tie­ten­kin miet­tii, että mik­si Ter­va­saa­ri-Som­pa­saa­ri sil­ta pitää jät­tää pois, mut­ta Kor­kea­saa­ri-Laa­ja­sa­lo sil­ta säi­lyi­si? Riit­täi­si­kö se perus­teek­si, että Ter­va­saa­ri on Kru­nik­ka­lais­ten ainoa meren­ran­ta­puis­to, Kulos­aa­re­lai­sil­la on Mus­tik­ka­maa? Lisäk­si Ter­va­saa­ri on pie­ni saa­ri sen “kupees­ta” läh­te­vään sil­taan ver­rat­tu­na. Muu­ten, tie­tää­kö joku, voi­ko Kor­kea­saa­ren suun­ni­tel­lul­ta pysä­kil­ta men­nä koi­ran kans­sa Mus­tik­ka­maal­le vai tulee­ko sii­nä “karan­tee­ni­ris­ti­rii­ta”?

 11. Ykkö­sen ongel­mat eivät ole Mäke­län­ka­dul­la vaan tuk­koi­sel­la Stu­ren­ka­dul­la. Lisäk­si Kal­lion läpi aja­mi­nen ottaa aikan­sa. Nopea pie­ni hel­po­tus voi­si olla siir­tää ykkö­nen kul­ke­maan Mäke­län­ka­tua Hämeen­tiel­le ja sitä kaut­ta suo­raan rau­ta­tie­a­se­mal­le. Sii­tä 6:n ja 3:n reit­tiä Tehaan­ka­dul­le ja Eiraan. 3:n voi lait­taa kier­tä­mään Kru­ni­kan kaut­ta. Suo­rem­mat yhtey­det Kal­lios­ta kes­kus­taan hoi­tu­vat kui­ten­kin 9:llä.

 12. tpyy­luo­ma: En oikein ymmär­rä, mitä teke­mis­tä _pika_ratikalla ja Töö­löl­lä on kes­ke­nään. Töö­lös­sä mat­ka­no­peut­ta rajoit­ta­vat vali­tet­ta­van tiheäs­sä ole­vat lii­ken­ne­va­lot, suo­ja­tiet ja ris­teyk­set — ei sii­nä mitään pikaa ole mil­le­kään maan pääl­li­sel­le kulkuneuvolle.

 13. Vähän sivum­mal­le yhtey­det ovat heti huo­nom­pia. Kata­ja­no­kal­le ei pää­se Kal­lios­ta vaih­dot­ta mil­lään, kun kak­ko­nen lope­tet­tiin ja nelo­nen ajaa Munkkiniemeen.

  Minua aut­tai­si suu­res­ti, jos ykkö­nen ajai­si Katajanokalle.

 14. Tuli tuos­ta Rai­vion kir­joi­tuk­ses­ta mie­leen, että onko ihmi­sil­le oikeas­ti tär­kein­tä pääs­tä ilman vaih­toa pai­kas­ta A paik­kaan B? Se on tie­ten­kin muka­vin­ta, mut­ta rajoi­tuk­set huo­mioon ottaen mun mie­les­tä­ni ehdot­ta­mas­ti tär­kein­tä oli­si sat­sa­ta vaih­to­jen suju­vuu­teen eli vaih­toai­ko­jen lyhyy­teen. Se tus­kin ketään ilah­dut­taa, jos on vali­ta esim. kol­mes­ta peräk­käin kul­ke­vas­ta rati­kas­ta (3,6,9) halu­tes­saan Haka­nie­mes­tä Rautatieasemalle.

 15. Pidän hyvin vali­tet­ta­va­na, ettei Käpy­län rai­tei­ta ole saa­tu asian­mu­kai­seen käyt­töön. Ykkö­sen rei­tis­sä on huo­noa se, ettei se ole poi­kit­tais­lin­ja, mut­tei oikein kes­kus­ta­lin­ja­kaan. Jom­pi kum­pi näis­tä vaih­toeh­dois­ta pitäi­si vali­ta ja miet­tiä reit­ti sen mukaan. Oma valin­ta­ni on jäl­kim­mäi­nen. Pidän mie­lek­kää­nä sitä, että bus­si­lin­jo­ja pyrit­täi­siin kor­vaa­maan rai­de­lii­ken­teel­lä, joten ykkös­tä­kin tuli­si poh­tia sil­tä kan­til­ta, että mitä vaa­ti­si Mäke­län­ka­dun bus­si­lin­jo­jen haas­ta­mi­nen kysei­sen ilman­suun­nan keskustayhteytenä:

  - jat­ko vähin­tään Oulun­ky­län ase­mal­le, sii­tä eteen­päin voi­si tut­kia haa­roi­tuk­sen mah­dol­li­suut­ta sen mukaan, mis­tä bus­si­mat­kus­ta­jia tulee eni­ten (Mau­nu­lan-Paki­lan suun­taan nyt aina­kin, sin­ne­hän tule­vat Joke­rin kis­kot Oge­lis­ta joka tapauksessa)
  — Haka­nie­mes­tä reit­ti suo­raan kes­kus­taan Kaivokadulle
  — kos­ka lin­jaa ei ole mie­le­käs­tä kat­kais­ta kes­kus­taan, jat­ke­taan Kam­pin kaut­ta esim. Jät­kä­saa­reen (tai jos halu­taan sat­sa­ta, niin Kam­pis­ta Fre­daa pit­kin ete­lään ja 1A:n nykyi­sen päät­tä­rin kaut­ta Hernesaareen)

  Oleel­lis­ta on kui­ten­kin se, min­kä moni muu­kin on tuo­nut esil­le: lin­jan kul­kua on pak­ko nopeut­taa lii­ken­ne­va­loe­tuuk­sin ja mui­ta tur­hia pysäh­dyk­siä kar­sien. Mäke­län­ka­dul­la se ei edes vaa­ti­si mitään ihme­te­ko­ja. Kal­lion lenk­ki on nopeut­ta­mi­sen kan­nal­ta hive­nen pul­mal­li­sem­pi, joten sil­tä osin ehdot­tai­sin siir­toa Mäke­län­ka­dun-Kur­vin-Hämeen­tien-rei­til­le. Pal­ve­lua vail­le jäi­si pät­kä Stu­ren­ka­tua, mut­ta tuo oli­si ehkä pai­kat­ta­vis­sa muil­la reittijärjestelyillä.

 16. Onko kukaan ehdot­ta­nut rai­tio­lin­jo­jen päät­tä­rei­den yhdis­tä­mis­tä? Kun kat­soo kart­taa voi­si ykkö­sen lin­jan joh­taa Ara­bi­aan kuto­sen ja kasin päät­tä­ril­le, Oulun­ky­län ase­man kaut­ta tot­ta­kai. Ja kym­pin ja nelo­sen yhdis­täi­sin, sai­si­pa Munk­ki­vuo­ri­kin ratik­kan­sa. Täs­tä syn­tyi­si hyvää kan­ta­kau­pun­gin poi­kit­tais­lii­ken­net­tä. Niin ja ykkö­ses­tä vie­lä, kah­vin­paah­ti­mol­ta reit­ti voi­si jat­kua aina Kult­tuu­ri­ta­lol­le jos­ta sit­ten sil­taa Alp­pi­ka­dul­le ja siel­tä kak­ko­sen van­haa reit­tiä alas toril­le, jos­ta lenk­ki­nä Kala­sa­ta­man ran­noil­le, eikä enää siis kes­kus­taan ollenkaan!

 17. Jan­tu­nen, (pika)ratikka voi kul­kea tun­ne­lis­sa sii­nä kun mikä tahan­sa muu­kin rai­de­kul­ku­neu­vo, ero met­roon on sii­nä että sen ei ole pak­ko kul­kea täy­se­ris­tys­sä radas­sa. Ratik­ka­tun­ne­lei­ta han­ka­liin paik­koi­hin on Hel­sin­gis­sä ehdot­ta­nut esim. KSV:n KAN­JO-raport­ti, kts. esim. http://jlf.fi/f20/1668-kanjo-selvityksen-rata-ja-muut-sen-aikaiset-suunnitelmat/#post55520
  Tuon KAN­JOn C‑rata on käy­tän­nös­sä täy­sin sama lin­jaus kuin Töö­lön met­ro, http://img111.imagevenue.com/img.php?image=73658_Kanjo_C_rata_V1_122_646lo.JPG

 18. Iiro Jan­tu­nen: “En oikein ymmär­rä, mitä teke­mis­tä _pika_ratikalla ja Töö­löl­lä on kes­ke­nään. Töö­lös­sä mat­ka­no­peut­ta rajoit­ta­vat vali­tet­ta­van tiheäs­sä ole­vat lii­ken­ne­va­lot, suo­ja­tiet ja ris­teyk­set — ei sii­nä mitään pikaa ole mil­le­kään maan pääl­li­sel­le kulkuneuvolle.”

  Lähes kaik­kial­la muu­al­la rai­tio­lii­ken­ne on jär­jes­tet­ty siten, ettei rati­koi­den tar­vit­se pysäh­del­lä muun lii­ken­teen vuok­si vaan valot näyt­tä­vät auto­maat­ti­ses­ti vih­re­ää. Sama onnis­tui­si Hel­sin­gis­sä­kin, jos haluttaisiin.

 19. Ehdot­tai­sin ykkö­sel­le rei­tik­si seu­raa­vaa. Käpy­läs­tä van­haa reit­tiä urhei­lu­ta­lo­le, jos­ta hesa­ria pit­kin oop­pe­ral­le, jos­ta mans­kul­le ja edel­leen puna­vuo­ren kaut­ta 1A kään­tö­pai­kal­le. Urhei­lu­ta­lol­la ja oop­pe­ral­la pitäi­si olla rai­de­kaa­vion mukaan vaih­teet val­mii­na ja oop­pe­ral­la pitäi­si pääs­tä kään­ty­mään samoil­la valoil­la muun lii­ken­teen kanssa.

  Täl­lä sai­si yhdis­tel­män poi­kit­tais­lin­jaa Itäi­ses­tä kan­ta­kau­pun­gis­ta Töö­löön ja keskustayhteyden.

  http://www.raitio.org/ratikat/helsinki/linjasto/ylekart/ratakaavio2009.gif

  p.s. ja käpy­läs­tä ykkös­tä kan­nat­taa jat­kaa rai­de­jo­ke­ril­le asti.

 20. Mitä jos raken­tai­si pie­net pät­kän kis­ko­ja niin että 1A läh­ti­si Käpy­län ase­mal­ta, ajai­si nor­maa­lit ykkö­sen rei­tit tök­käi­si Hie­ta­lah­des­ta Ruoholahteen?

 21. Jätän rei­tin ideoi­mi­sen poh­jo­lan­ka­dul­ta ete­lään muil­le. Mut­ta jos ykkö­sen reit­tiä oli­si rahaa jat­kaa poh­jo­lan­ka­dul­ta, niin se voi­si läh­teä koh­ti intian­ka­tua (lah­den­tie­tä). Lah­den­tiel­lä­hän kul­kee jo taas ratik­ka­kis­kat, jos­ta se voi ajel­la vaik­ka­pa arabianrantaan. 

  Täs­sä oli­si mie­les­tä­ni ihan hyvää poi­kit­tais­ta ajat­te­lua: eri­tyi­ses­ti kum­pu­las­ta ja ara­bian­ran­nas­ta tuusu­lan­väy­län saa­vut­ta­mi­sek­si, jos­ta taas on yhtey­det len­toa­se­mal­le (val­ta­vas­ti työ­paik­ko­ja). Itse jou­duin tämän mat­kan aina käve­le­mään, kos­ka kun­nol­lis­ta (tiheä vuo­ro­vä­li) jouk­ko­lii­ken­neyh­teyt­tä ei ole. 

  Peu­kut pys­tyyn vie­lä rai­tio­vau­nusil­lal­le laajasaloon.

 22. Vision nyt vie­lä parem­mal­la ajal­la enem­män ykkö­sen rei­tis­tä. Mikään mah­dot­to­muus­han tuon rai­tio­lin­jan aja­mi­nen kan­nat­ta­vas­ti ihan esi­kau­pun­ki­lin­ja­na ei pitäi­si olla kos­ka 4 ja 10 toi­mi­vat hyvin eikä mat­ka ole oleel­li­ses­ti pidem­pi kuin Käpylästä.

  Jos ruve­taan tar­kas­te­le­man mikä lin­jas­sa mät­tää niin ensim­mäi­nen asia on pal­vel­ta­va väki­mää­rä. Ykkö­nen läh­tee kes­kel­tä Puu-käpy­lää jos­sa asu­kas­ti­heys on pie­ni eikä käyt­tä­jiä vaan mää­räl­li­ses­ti ole riit­tä­väs­ti. Kos­ke­lan­tien ris­teyk­sen jäl­keen men­nään vie­lä run­sas kilo­met­ri niin että ketään ei asu lähis­töl­lä. Itse ehdo­tan rat­kai­suk­si lenk­kiä Poh­jo­lan aukiol­ta Poh­jo­lan­ka­tua Oulun­ky­län­tiel­le ja sitä Oulu­ny­län ase­mal­le. Sii­tä Mäki­tor­pan­tie­tä Käpy­län ase­man ja Panun­tien kaut­ta takai­sin Poh­jo­lan­ka­dul­le. Tämän jäl­keen kyy­dit­tä­viä voi­si olla sen ver­ran että kan­nat­tai­si läh­teä aja­maan koh­ti kes­kus­taa. Samal­la lin­ja toi­mi­si syöt­tö­lii­ken­tee­nä ase­mil­le sekä sisäi­se­nä lii­ken­tee­nä Käpy­län ja Oulun­ky­län välillä.

  Mat­kaa kes­kus­taan on kui­ten­kin sen ver­ran että pel­käs­tään kes­kus­taan mene­vien ihmi­sien varaan ei voi jät­tää kos­ka osa hyp­pää joka tapauk­ses­sa bus­siin tai junaan. Täy­tyy ajaa myös jon­kin työpaikka/liityntäliikenne kes­kuk­sen läpi. Vaih­toeh­to­ja on kak­si: Pasi­la tai Sör­näi­nen. Jos aje­taan Pasi­laan ei voi­da enää kään­tyä takai­sin itä-Hel­sin­kiin kos­ka aikaa kes­kus­taan meni­si lii­kaa. Pasi­las­ta sen sijan kan­nat­tai­si ajaa suo­ra­vii­vai­ses­ti vaik­ka­pa Vauh­ti­tien ja Hel­sin­gin­ka­dun kaut­ta Men­ner­hei­min­tiel­le ja jat­kaa ano­nyy­min ehdot­ta­maa reit­tiä 1A:n päättärille. 

  Toi­nen vaih­toeh­to on siis ajaa Sör­näis­ten kaut­ta kes­kus­taan. Esi­kau­pun­ki­lin­jan ei sovi kie­rel­lä enää mui­ta kau­pun­gi­no­sia, täs­sä tapauk­ses­sa Kal­lio­ta ja Kruu­nun­ha­kaa vaan ne pitää jät­tää seis­kal­le, ysil­le ja kol­mo­sel­le, eli suo­ra­vii­vai­ses­ti Mäke­län­ka­tua ja Hämeen­tie­tä kes­kus­taan. Mat­kaa voi jat­kaa sit­ten kes­kus­tas­ta vaik­ka Jät­kän­saa­ren tai Lauttasaareen.

 23. Mie­len­kiin­toi­nen suun­nit­te­lu­päh­ki­nä. Miten oli­si jos Mäke­län­ka­dul­ta ei kään­nyt­täi­si­kään Stu­ren­ka­dul­le, vaan jat­ke­taan joko Mäke­län­ka­dun pään kaut­ta Teol­li­suus­ka­dun yli tai sit­ten Teol­li­suus­ka­dun kaut­ta Sör­näis­ten ran­ta­tiel­le ja siel­tä Poh­jois­ran­taa Espla­na­dil­le ja nykyi­sel­le päätepysäkille.

  Rai­tio­vau­nuis­ta puhee­nol­len, oli­si milen­kiin­tois­ta kuul­la mitä Osmo olet miel­tä Val­li­laan suun­nit­teil­la ole­vas­ta rai­tio­vau­nu­va­ri­kos­ta? Kan­nat­taa­ko raken­taa sin­ne vai mie­lum­min laa­jen­taa Kos­ke­lan varikkoa?

 24. Osmol­le huo­mau­tuk­se­na: Hie­ta­lah­den telak­kaa ei ole lakkautettu.

 25. Kom­men­toi­jal­le huo­mau­tuk­se­na: vielä.

  On mel­ko sel­vää että telak­ka tulee Hie­ta­lah­des­ta läh­te­mään, vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa kun raken­ta­mi­nen siir­tyy Jät­kän­saa­res­ta Hernesaareenkin.

  Hel­sin­gin telak­ka on nyky­mit­ta­puul­la lii­an pie­ni, eikä kau­pun­gil­la­kaan ole suur­ta int­res­siä säi­lyt­tää sitä (ver­rat­tu­na vaik­ka Turun seu­tuun, mis­sä telak­ka­bis­nes on mer­kit­tä­vä osa elin­kei­no­ra­ken­net­ta). Kun STX vähen­tää telak­ka­toi­min­taa Euroo­pas­sa, Hel­sin­gin telak­ka lie­nee ensim­mäi­siä lähtijöitä.

  Sik­si tule­via ratik­ka­lin­jo­ja miet­ties­sä on syy­tä miet­tiä Jät­kän­saa­ren ja her­ne­saa­ren lisäk­si myös telak­ka-alu­een tarpeet.

 26. Apua! Olin näkö­jään todel­la kir­joit­ta­nut, että telak­ka on jo lak­kau­tet­tu. Kyl­lä­hän se siel­lä sin­nit­te­lee. Tuon alu­een käyt­töä suun­ni­tel­taes­sa olen jo pyyh­ki­nyt tela­kan mie­les­tä­ni sen jäl­keen kun se myy­tiin korea­lai­sil­le ja kun kau­pun­ki päät­ti vie­dä sil­tä ratayh­tey­den. Kor­ja­sin artik­ke­lin, kos­ka pos­tauk­sis­sa ei saa olla virheitä.

 27. Asian voi kään­tää myös toi­sin päin. Teil­tä puut­tuu uusi Kal­lio: kau­pun­ki­mai­ses­ti raken­net­tu, kes­kus­tan ulko­puo­lel­la ole­va alue, jos­sa on pie­niä edul­li­sia asun­to­ja, mut­ta jos­ta pää­see nopeas­ti keskustaan.

  Syy­hän ei muu­ten ole gryn­de­rien, jot­ka takoi­si­vat moi­sil­la hui­mat voi­tot, vaan syy on kyl­lä kaa­voit­ta­jas­sa ja raken­nus­mää­räyk­sis­sä. Ei ole gryn­de­rien vika, että yhteen taloon vaa­di­taan huo­neis­to­ko­ko­ja, joi­hin taval­li­sel­la pal­kan­saa­jal­la, saa­ti opis­ke­li­jal­la, ei ole varaa. Mis­sä ovat 15 — 25 neliön yksiöt?

  Her­ne­saa­ren voi­si raken­taa myös tii­viis­ti ja tehok­kaas­ti ilman tur­hia mää­räyk­siä. Ran­nat suu­ria asun­to­ja ja kal­liil­la sekä sisä­kort­te­lit tiuk­kaa pien­tä asun­toa pinoon ja hal­val­la ilman vaa­ti­muk­sia kym­me­nen neliön kylpyhuoneista.

  Minus­ta lou­nai­sen Hel­sin­gin rai­tio­tie­lii­ken­tees­sä kan­nat­taa har­ki­ta van­han radan­poh­jan hyö­dyn­tä­mis­tä, jos alu­eel­le raken­ne­taan riit­tä­väs­ti asun­to­ja ja toi­mis­to­ja volyy­min takaa­mi­sek­si. Van­han rata­kui­lun kaut­ta saa­tai­siin nopea lin­ja Man­ner­hei­min­tiel­le asti, joka lisäi­si jul­ki­sen lii­ken­teen kil­pai­lu­ky­kyä. Toi­seen suun­taan­han rata­poh­jaa pää­si­si lähes Teh­taan­ka­dul­le, jos­ta on jo lyhyt mat­ka kes­kus­taan, yli­opis­tol­le ja Haka­nie­men halliin.

 28. Asia kier­tää niin JLF:ssä tal­lat­tu­ja latua, että toi­min nyt sit­ten kirjeenvaihtajana.

  Pyö­rä­nie­mi, Käpy­län ongel­ma ei ole väes­tö­ti­heys joka on jul­ki­sil­le lii­ken­teel­le enem­män kuin riit­tä­vä, vaan ykkö­sen nopeus, vuo­ro­vä­li ja reit­ti. 6‑alkuisia bus­se­ja Mau­nu­lan suun­taan oli­si myös jär­ke­vä muut­taa rati­koik­si, jos sen Mäke­län­ka­dun radan sai­si nopeu­tet­tua, mikä ei vaa­ti­si kum­moi­sia inves­toin­te­ja. Kysy­mys on tah­dos­ta, hyväk­sy­tään­kö se että auto sei­soo punai­sis­sa jos­kus eli ker­ran vii­des­sä minuu­tis­sa odot­ta­mas­sa ratik­ka, joka tosin saa valo­vuo­ron ker­ran 90 sekun­nis­sa nyt­kin, käyt­tää se sitä tai ei…

  Mau­nu­lan suun­nas­sa ongel­ma taas on se että kos­ka met­ro­lin­ja on mai­nit­tu kuu­den sivun idea­pa­pe­ris­sa, niin sin­ne ei voi suun­ni­tel­la ratik­ko­ja tai mitään muu­ta, ja sitä­pait­si väes­tö­ti­heys ei kuu­lem­ma rii­tä rati­kall­le, mut­ta se joten­kin riit­tää met­rol­le, joka tulee jat­ku­vas­ti 20 vuo­den päästä.

  Van­haa sata­ma­ra­taa ehdot­tiin ns. U‑radassa pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten hen­ki­lö­lii­ken­ne­käyt­töön aina Kata­ja­no­kal­la saak­ka. Mut­ta eihän sel­lais­ta tar­vit­tu kun Punavuoren/Katajanokan met­ro val­mis­tuu ihan koh­ta. Kuten tark­kaa­vai­sem­pi luki­ja huo­maa, näis­sä jutuis­sa on tiet­ty orans­si lanka.

  Mitä tulee Laa­ja­sa­lon sil­lan kevyen väy­lien tuu­li­suu­teen, niin van­him­mat kate­tut sil­lat on n. 2500 vuot­ta van­haa tek­niik­kaa. Eli ongel­ma on ehkä ratkaistavissa.

 29. Hyvä idea­kil­pai­lu. Vähän kor­jaus­ta tai tar­ken­nus­ta Oden alku­pe­räi­seen vies­tiin: vaik­ka taval­li­sen ykkö­sen vuo­ro­vä­li onkin kak­si­kym­men­tä minuut­tia, 1 A lii­ken­nöi 8–10 minuu­tin välein ruuh­ka-aika­na tai itse asias­sa ruuh­ka-ajan yli­kin — aamul­la vii­mei­nen läh­tö on Pur­si­mie­hen­ka­dul­ta noin vart­tia yli yhdek­sän ja illal­la vie­lä kuu­den jäl­keen. Muu­ten ykkö­sen ongel­mat ovat kes­kus­te­lus­sa tul­leet suu­rin piir­tein lue­tel­luik­si. Reit­ti on var­sin pit­kä, ja kul­kee Mäke­län­ka­tua lukuu­not­ta­mat­ta kes­kel­lä katua. Haka­nie­mes­tä Stu­ren­ka­dul­le ykkö­nen ja kol­mo­nen kul­ke­vat pääl­lek­käin. Käpy­län ja Kos­ke­lan suun­taan on tar­jol­la run­saas­ti pääl­lek­käis­tä bussiliikennettä.
  Oden mai­nit­se­maa vaih­toeh­toa olen minä­kin mie­tis­kel­lyt — siis sitä, että ykkö­nen kään­tyi­si Ympy­rä­ta­lol­ta Toi­sel­le Lin­jal­le, Alp­pi­ka­dul­le ja edel­leen Hel­sin­gin­ka­dun ylit­tä­vää Wal­li­nin­ka­dun sil­taa pit­kin Stu­ren­ka­dul­le. Näin saa­tai­siin Kun­ta­ta­lo, Man­ner­heim-liit­to ja Dia­ko­nis­sa­lai­tos taas ratik­ka­lin­jan var­teen. Toi­sen Lin­jan ja Alp­pi­ka­dun ris­teys on tosin tek­ni­ses­ti erit­täin vai­kea, mut­ta pitää sel­vi­tel­lä. Ykkö­sen jat­koa Oulun­ky­lään tai Käpy­lään on moneen ker­taan tut­kit­tu, mut­ta hyö­ty­suh­det­ta ei ole saa­tu tar­peek­si korkeaksi.

  Yst. Pek­ka Sauri

 30. Hra Sau­rin aja­tuk­siin viitaten, 

  Jos Alp­pi­ka­dul­le on vai­kea pääs­tä Toi­sel­ta lin­jal­ta, voi­si­ko rata kou­ka­ta Ensi lin­jan kautta. 

  Toi­saal­ta Wal­li­nin­ka­dul­le on vain muu­ta­man kym­me­nen met­rin mat­ka Alp­pi­ka­dul­ta. Onko dösien rei­tin orjal­li­nen seu­raa­mi­nen vält­tä­mä­tön­tä, mikä­li se tekee rei­tin mahdottomaksi.

 31. Sau­ri, kun kan­nat­ta­vuus­ver­tai­lu­jen kes­kei­nen teki­jä on sääs­te­tyl­le mat­ka-ajal­le las­ket­tu arvo, niin on ver­rat­taen sel­vää että mikään ykkö­sen jat­ko ei ole kan­nat­ta­va tuol­lai­ses­sa tar­kas­te­lus­sa. Eli ensi­si­jais­ta on lin­jan nopeuttaminen.

  Mäke­län­ka­tu on olo­suh­tei­seen näh­den aivan lii­an hidas, yo. kuva­tul­la tavoi­lal. Stu­ren­ka­dul­la­kin on omat kais­tat, mut­ta vasem­mal­le kään­ty­vä lii­ken­ne käyt­tää nii­tä. Täs­tä pää­si­si pit­käl­ti teke­mäl­lä Stu­re­den­ka­dul­ta liit­ty­män Teol­li­suus­ka­dul­le itään päin.

 32. Ehdo­tan seu­raa­vaa järjestelyä: 

  Jat­ke­taan rai­tei­ta ruo­ho­lah­des­ta jät­kän­saa­ren kaut­ta munk­ki­saa­reen ja yhdis­te­tään nämä kis­kot nykyi­seen 3:sen reit­tiin tai sit­ten 10 pää­te­py­sä­kil­le. Teh­dään ratik­ka 1:stä poi­kit­tai­sym­py­rä, joka kier­tää Pasi­lan, Töö­lös­tä Ruo­ho­lah­teen, Jät­kän­saa­reen, Munk­ki­saa­reen ja Eiran ja kes­kus­tan kaut­ta taas poh­joi­seen ja lopul­ta Käpy­län kaut­ta Käpylän/Oulunkylän(?) asemalle. 

  Toki täs­sä ehdo­tuk­ses­sa olen­nai­sin osa on juu­ri tuo 8 pää­tös­rai­tei­den ja 3:sen ete­lä­kier­rok­sen yhdis­tä­mi­nen. Muut osat ykkö­sen rei­tis­tä voi sit­ten miet­tiä vapaasti.

 33. Tämä on koe. Toi­mi­vat­ko html-tägit? Mut­kik­kai­den aja­tus­ten hah­mo­tus­ta voi­si mones­ti hel­pot­taa koros­tuk­sil­la, mut­tei sen­tään viit­si­si HUUTAA.

 34. Poi­min seu­raa­vaan surut­ta aja­tuk­sia toi­sil­ta, mut­ta aika pal­jon olen itse­kin kek­si­nyt. Miten päin vain, han­kin kui­ten­kin vuo­si­li­pun, joten ei tart­te kina­ta sii­tä kertalipusta.

  Aloi­te­taan lähtökohdista:

  (1) On höl­möä, jos eri­lai­set jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neet aja­vat pit­käs­ti samaa reit­tiä, ellei niil­lä ole sel­keäs­ti eri­lai­nen teh­tä­vä. Vaik­ka bus­sit ajai­si­vat kis­ko­jen pääl­lä ja pysäh­tyi­si­vät samoil­la pysä­keil­lä rati­koi­den kans­sa, syn­tyy klap­pia, mikä­li yksi­köi­den koot ja vuo­ro­vä­lit ovat eri­lai­set. Tämä “klap­pi” (epä­ta­sai­suus) on sekä kou­riin­tun­tu­vaa ja mitat­ta­vis­sa ole­vaa kuor­mi­tuk­sen vaih­te­lua ja peräk­käin aja­mis­ta että mie­li­ku­va­hait­ta, joka estää ajat­te­le­mas­ta täl­lais­ta reit­tio­suut­ta tehok­kaa­na ja luo­tet­ta­va­na väylänä.

  (2) Jos saman reit­tio­suu­den eri väli­neil­lä on sel­keäs­ti eri­lai­nen teh­tä­vä, se voi­si jär­ke­vim­mil­lään takoit­taa joko sitä, että osa bus­si­lin­jois­ta tai ‑vuo­rois­ta jät­tää osan pysä­keis­tä väliin, tai sitä, että ratik­ka isom­pa­na ja muus­ta lii­ken­tees­tä eris­tet­ty­nä ajaa pit­kiä pysä­kin­vä­le­jä tosi­no­peas­ti, kun taas bus­sit pie­nem­pi­nä keräi­le­vät väkeä tiu­hem­min pysäh­del­len (mikä lähe­nee pal­ve­lu­lin­ja-aja­tus­ta). Nyt Make­län­ka­dul­la ja Hämeen­tiel­lä työn­ja­ko on pikem­min­kin päinvastainen.

  (3) Eri­tyi­sen type­rää on, jos bus­sit ja rai­tio­vau­nut aja­vat samaa tai mel­kein samaa reit­tiä — kuten ratik­ka 1 ja bus­si 51 Käpy­län ja Haka­nie­men välil­lä — mut­ta käyt­tä­vät eri pysäk­ke­jä ja vaa­ti­vat mat­kus­ta­jaa arvaa­maan etu­kä­teen, mil­lä pysä­kil­lä kan­nat­tai­si kärkkyä.

  (4) Sanaa “run­ko­lin­ja­na”, ei enää miel­le­tä kiro­sa­nak­si samal­la tavoin kuin puo­li vuo­si­sa­taa sit­ten. Sil­loin ratik­ka 10 Rus­kea­suol­ta Erot­ta­jal­le kor­va­si jon­kin aikaa Man­ner­hei­min­tien bus­sit. Vaih­don vai­va kor­vau­tui run­ko-osuu­den sääs­töil­lä ja sään­nöl­li­syy­del­lä. Tai niin oli tar­koi­tus. En muis­ta enää, kaa­tui­ko jut­tu sil­loin kapa­si­teet­tion­gel­miin vai mihin. Se aina­kin on var­maa, että rati­koi­den lii­ken­ne­va­lo-etuuk­sis­ta ei sil­loin vie­lä kukaan osan­nut haa­veil­la. Nyky­ään kau­pun­ki­ra­ken­ne myös on jo niin hajon­nut tai ver­kot­tu­nut (saa vali­ta sen sanan mis­tä tyk­kää) että aja­tus aja­mi­ses­ta pää­sään­töi­ses­ti yhdel­lä lin­jal­la vaih­dot­ta mis­tä tahan­sa min­ne tahan­sa — yleen­sä esi­kau­pun­gis­ta kes­kus­taan ja takai­sin — ei vai­ku­ta enää edes haa­vee­na järjelliseltä.

  (5) Elme­ri Kol­la­nuk­sen toi­ses­sa yhtey­des­sä äsket­täin esit­tä­mä aja­tus poi­kit­tais­lin­jo­jen (jois­sa väki vaih­tuu kai­ken aikaa tiu­haan) ja säteet­täis­lin­jo­jen (joil­la väki enem­män­kin mat­kus­taa pääs­tä pää­hän pit­kiä run­ko-osuuk­sia ylit­täen) väli­sen eron otta­mi­ses­ta huo­mioon sekä tek­nii­kas­sa (kalus­ton tyyp­pi) että muus­sa brän­däyk­ses­sä on minun­kin mie­les­tä­ni var­sin var­tee­no­tet­ta­va. Yksi­tyi­sau­toi­lun vähen­tä­mi­ses­sä ja jouk­ko­lii­ken­teen jee­saa­mi­ses­sa on koko ajan kysy­mys pait­si tek­nii­kas­ta myös mark­ki­noin­nis­ta ja mie­li­ku­va­so­das­ta. Tek­niik­ka ja ima­go eivät kum­pi­kaan ole vähäi­siä seikkoja.

  Koil­li­sen kan­ta­kau­pun­gin rati­kat / lie­vää säätöä:

  (6) Voi­si pitää kol­mo­sen, seis­kan, kasin ja ysin niin kuin ne nyt ovat (pait­si että kah­ta vii­mek­si mai­nit­tua voi jat­kaa). Näis­tä 7 ja 8 kul­ke­vat kum­pi­kin jon­kin mat­kaa samo­ja katu­ja säteet­täis­bus­sien kans­sa mut­ta eivät kui­ten­kaan Rau­ta­tien­to­ril­le asti. Sin­ne taas mene­vät 3 ja 9 mut­ta vas­ta Haka­nie­mes­tä alaspäin.

  (7) Voi­si kään­tää kuu­to­sen Paa­va­lin kir­kol­ta Stu­ren­ka­tua joko Kaar­len­ka­dul­le ja Kar­hu­puis­ton ohi Hagik­seen (ei tar­vit­tai­si met­riä­kään lisää kis­ko­ja) tai — mie­luum­min — Stu­ren­ka­tua vie­lä Kult­tik­sel­le ja sil­lan yli Alp­pi­ka­dul­le sekä Tois­ta lin­jaa alas. Täs­sä tar­vit­tai­siin jon­kin ver­ran uusia kis­ko­ja vaan ei pal­jon. Saat­tai­si olla jär­ke­vää kes­kus­taan päin tul­taes­sa kou­ka­ta van­haa kään­tö­sil­muk­kaa seu­ra­ten Ensi lin­jan kaut­ta — tai jopa teh­dä se molem­mis­sa suun­nis­sa — kos­ka Toi­sen lin­jan ja Alp­pi­ka­dun kul­ma on mil­le tahan­sa kään­ty­väl­le väli­neel­le pirul­li­sen ahdas. Kol­mas­kin reit­ti­mah­dol­li­suus Stu­ren­ka­dul­ta Ympy­rä­ta­lol­le on aja­tel­ta­vis­sa: Urhei­lu­ta­lo — Kirs­tin­ka­tu — Castré­nin­ka­tu — Toi­nen lin­ja. Ja nel­jän­te­nä: Kult­tis – sil­lan yli – Wal­li­nin­ka­tu – Toi­nen linja.

  (8) Mikä­li kuu­to­nen käväi­see Lin­joil­la ja ysi saa­daan jat­ke­tuk­si Ilma­laanvar­sin­kin jos se joten­kin saa­tai­siin vie­lä uju­te­tuk­si Haka­mäen­tien vier­tä vari­kon­kul­mal­le ja par­haas­sa tapauk­ses­sa nykyi­sel­le kym­pin päät­tä­ril­le — bus­si 23 muut­tui­si ilmei­sen tar­peet­to­mak­si. Jokin pal­ve­lu­lin­ja hoi­tai­si Invalidisäätiön. 

  (9) Mikä­li myös bus­si 503 jona­kin päi­vä­nä kul­ki­si kis­koil­la, ei kis­ko­ja sen takia tar­vit­tai­si kuin joko aivan pie­ni pät­kä lisää Lin­nan­mäen kupee­seen (Alp­pi­ka­dun reit­ti) tai ei lain­kaan lisää (Kirs­tin­ka­dun reit­ti). Kään­tö­rai­de Meri­haan alla tai jat­ko Som­paan on sit­ten oma jut­tun­sa — tyy­dyn täs­sä vain vihjaamaan. 

  (10) Mikä­li vie­lä­kään emme ajat­te­le ykkös­tä edes ole­mas­sa ole­vak­si, voi­sim­me sit­ten ohja­ta kuu­to­sen Hagik­ses­ta Kru­ni­kan kaut­ta Alek­sil­le (Kaar­len­ka­dun vaih­toeh­dos­sa kuu­to­nen oli­si näin tul­lut aja­neek­si täs­mäl­leen saman rei­tin kuin ysi minun olles­sa­ni pie­ni). Alek­sin toi­ses­sa pääs­sä kuu­to­nen Kol­men sepän luo­na kään­tyi­si nykyi­sel­le rei­til­leen, siis Erot­ta­jan ja Bulik­sen kaut­ta Hie­ta­lah­teen. Täs­sä­kään muu­tok­ses­sa ei tar­vit­tai­si yhtään pät­kää uut­ta kiskoa.

  (11) Lue­tel­tu­jen muu­tos­ten (edel­lä koh­dat 6, 7, 10) jäl­keen koil­li­sen kan­ta­kau­pun­gin kaik­ki nykyi­set kis­kot ykkös­ra­ti­kan lat­vao­suut­ta ja Kus­taa Vaa­san tien varik­ko­ra­taa lukuun otta­mat­ta oli­si­vat sel­lai­ses­sa käy­tös­sä, joka ei aina­kaan koko mat­kal­ta kil­pai­le säteet­täis­bus­sien (Mäke­län­ka­tu, Hämeen­tie) kans­sa. Tar­koit­tai­si­ko tämä parem­paa pal­ve­lua samal­la rahal­la vai ei, sitä en uskal­la mutu-poh­jal­la sanoa. Saat­tai­si tarkoittaa.

  (12) No se ykkö­nen… Kos­ka kol­mo­nen ja ysi hoi­tai­si­vat Kal­lio-Haka­nie­mi ‑välin, kuu­to­nen ja seis­ka Hagis-Senaatintori+Kauppatori ‑välin sekä kol­mo­nen Kaup­pa­to­ri-Eira ‑välin … sekä vie­lä bonuk­se­na kuu­to­nen Her­man­ni-Stu­ren­ka­tu-Lin­jat-Hagis ‑välin … ykkö­nen oli­si peri­aat­tees­sa “vapau­tet­tu” koko ete­lä­osas­taan lukuun otta­mat­ta 1A:n lat­va­pät­kää Eiras­sa. Niin­pä, jos lei­kin nimi on “käy­tä kaik­ki kis­kot hyväk­si ja koe­ta tul­la toi­meen vähil­lä lisäyk­sil­lä”, ykkö­sen voi­si Mäke­län­rin­teen mut­kas­ta jat­kaa suun­nil­leen min­ne vain. 

  (13) Jot­ta ei ajet­tai­si kil­paa bus­sien kans­sa, kään­täi­sin minä­kin ykkö­sen täs­tä mah­dol­li­sim­man suo­raan Itä-Pasi­lan läpi (vain vähä­sen lisää kis­ko­ja) ja Pasi­lan sil­lan yli ja sit­ten — toden tot­ta, ihan min­ne vaan. Ken­ties van­han jää­hal­lin ohi Man­ner­hei­min­tiel­le, Rune­ber­giä ja Fre­daa suo­raan Eiraan (muu­ta­ma kort­te­li lisää kis­ko­ja Fre­dal­le) sekä van­han 1A-pät­kän kaut­ta Her­ne­saa­reen. Näin sekin hän­tä tuli­si hoi­de­tuk­si. Itse asias­sa myös bus­si 14 saat­tai­si Eiras­ta Töö­lön toril­le asti kor­vau­tua täl­lä ykkös­ra­ti­kal­la. (Sitä pait­si monis­sa suun­ni­tel­mis­sa on esiin­ty­nyt aja­tus vetää kis­kot myös Tope­liuk­sen­ka­dul­le ja ehkä koko nykyi­sel­le 14:n rei­til­le.) Myön­nän, että äsken kuvaa­mal­la­ni ykkö­sen rei­til­lä esiin­tyi­si sil­lä­kin jon­ki­nas­teis­ta kil­pai­lua bus­si 69:n kans­sa; tosin 69 kil­pai­lee nyt­kin vii­meis­tään Pasi­las­ta pääs­ty­ään “tyh­män tasa­ve­roi­ses­ti” seis­kan kans­sa. Jos bus­si 23 lope­te­taan (osuu­del­la Pasi­las­ta ete­lään) voi­tai­siin har­ki­ta bus­si 69:n siir­tä­mis­tä Savon­ka­tu-Vii­pu­rin­ka­tu-Stu­ren­ka­tu-Hel­sin­gin­ka­tu ‑rei­til­le. (Vrt. koh­dat 8 ja 19). 

  (14) Toi­saal­ta ykkö­nen voi­si myös men­nä Rei­jo­lan­ka­dun ja Töö­lön tul­lin kaut­ta Kuusi­tiel­le tai Pik­ku­huo­pa­lah­teen tai Munk­ki­nie­men­ran­taan (olet­taen että nelk­ku Laa­ja­lah­den aukiol­ta kään­tyi­si­kin poh­joi­seen Munk­ki­vuo­ren ja Paja­mäen kaut­ta Pitä­jän­mäel­le). Tai tun­ne­lis­sa tosi­pi­ka­ra­tik­ka­na sai­raa­loi­den alit­se — tai rau­hal­li­sem­min katu­ja pit­kin — Kuusi- ja Leh­ti­saa­ren sekä Ota­nie­men kaut­ta Tapio­laan … ja jäl­leen joke­rin kans­sa ris­tey­tyen (vrt. koh­ta 16) ja osin län­si­met­ron kokoo­ja­kär­ry­nä toi­mien ties min­ne koh­ti vil­liä länttä. 

  (15) Tul­koon täs­sä välis­sä — anteek­si moni­pol­vi­suu­te­ni — tode­tuk­si, että ainoa vaih­toeh­to, joka minus­ta voi­si vaka­vas­ti kil­pail­la jär­ke­vyy­des­sä tuon Pasila-Meikku(Munkka)-Kuusisaari-Lehtisaari-Otaniemi-Tapiola-katu­ra­tik­kayh­tey­den kans­sa oli­si “met­ron ylem­pi orsi” Kala­sa­ta­mas­ta Val­li­lan kone­pa­ja-alu­een, Pasi­lan ja Mei­lah­den kaut­ta (ken­ties Kuusi- ja Leh­ti­saa­ri vain ”tuhah­ta­mal­la sivuut­taen” tai alit­taen) Ota­nie­meen, jos­sa rata taas yhtyi­si Laut­ta­saa­ren kaut­ta tule­vaan met­roon. Kala­sa­ta­man ja Sör­nais­ten välil­lä saman­lai­set haa­roi­tus­rai­teet kuin Kam­pis­sa ovat jo kai­ken varal­ta ole­mas­sa. Aikaa syö­vä Ota­nie­men mut­ka jo pää­te­tys­sä län­si­met­ros­sa taval­laan muut­tui­si vähem­män tör­pök­si, kun Ota­nie­men kaut­ta niin halu­tes­saan pää­si­si tosi­lu­jaa Pasi­lan suun­taan (vrt. “tie­de­lin­ja”).

  (16) Pala­taan taas ykkös­ra­tik­kaan. Nuo rajuim­mat visiot (koh­das­sa 14) tie­ten­kin edel­lyt­tä­vät, että Poh­jo­lan­ka­dul­ta rataa veny­tet­täi­siin eteen­päin. Minus­ta Oulun­ky­lä (joko Oulun­ky­län­tien tai Mäki­tor­pan­tien kaut­ta) on aika kirk­kaas­ti perus­tel­luin suun­ta, kos­ka Åge­lis­sa voi­daan hel­pos­ti joko vaih­taa joke­riin tai jat­kaa samal­la vau­nul­la joke­ri-kis­ko­ja pit­kin itään (Viik­ki) tai län­teen (Mau­nu­la) tai vaik­ka­pa Itä- tai Län­si-Paki­lan kaut­ta joke­ri-2-kis­koil­le (jot­ka ken­ties vie­lä ehdim­me näh­dä tai sit­ten emme) ja johon­kin saa­ke­lin Myyrmäkeen. 

  (17) Mikä­li ykkö­sen reit­ti Pasi­las­ta län­teen on kovaa pika­ra­tik­ka-run­ko­ta­soa, ei sitä kaik­kea tar­vit­se ajat­taa Poh­jo­lan­ka­tua kesyn Käpy­län läpi. Kysees­sä oli­si yksi lat­va­haa­ra, joka syn­kat­tai­siin johon­kin muu­hun (yhteen tai kah­teen) suun­nil­leen saman­pi­tui­seen ja samas­sa mää­rin kuor­mi­tet­tuun haa­raan. Yksi haa­ra voi­si teh­dä ete­läi­sen kou­kun: Mäke­län­rin­teel­tä Stu­ren­ka­dul­le ja Paa­va­lin kir­kon kaut­ta … no jon­ne­kin. Esim. Her­man­nin ran­taan, Ara­bian­ran­nan kaut­ta Viik­kiin tai Kus­taa Vaa­san tien kaut­ta (Kos­ke­lan­tien alit­se?)… jäl­leen jon­ne­kin. Esim. Kos­ke­laan, Käpy­län ase­mal­le tai Åge­liin tätä kautta. 

  (18) Sitä, että kuu­tos­ta tai kasia tai molem­pia voi­si jat­kaa Ara­bian­ran­nas­ta Viik­kiin, ei kai tar­vit­se mai­ni­ta, kos­ka se esiin­tyy mai­nin­ta­na monis­sa suun­ni­tel­mis­sa. Kun tuos­sa äsken sanoin, että Pasi­las­ta tule­va “ykkö­sen ete­läi­sem­pi lat­va” voi­si kään­tyä Ara­bian­ran­taan, se tar­koit­taa samal­la, että vas­taa­vas­ti 6 tai 8 voi­si Hämeen­tien hän­nän sijas­ta käyt­tää hyväk­seen Kus­taa Vaa­san tien kis­ko­ja mat­kal­laan… jonnekin.

  Rajut run­ko­lin­jat:

  (19) Miten­kään tuon edel­lä sano­tun estä­mät­tä on sit­ten syy­tä har­ki­ta, kan­nat­tai­si­ko pyr­kiä teke­mään sel­lai­sia säteit­täi­siä esi­kau­pun­ki­ra­tik­ka­lin­jo­ja, jot­ka todel­la kor­vaa­vat kes­kus­taan asti jyrää­vän bus­si­lii­ken­teen omal­la suun­nal­laan. Kysy­mys oli­si enem­mäs­sä tai vähem­mäs­sä mää­rin “run­ko­lin­jois­ta” ja “pika­rai­tio­teis­tä”. Se saat­tai­si tar­koit­taa, että kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la kaik­ki bus­si­lii­ken­ne oli­si­kin hitaam­paa ver­rat­tu­na pää­ka­tu­jen (Hämeen­tie, Kus­taa Vaa­san tie, Mäke­län­ka­tu, Stu­ren­ka­tu, Hel­sin­gin­ka­tu…) rai­tio­vau­nui­hin. Siis tiheäm­piä pysäk­ke­jä, mut­kit­te­lua, pal­ve­lu­lin­ja­mai­suut­ta. Nämä rai­tio­tiet muis­tut­tai­si­vat nykyi­siin ver­rat­tui­na jon­kin ver­ran roo­lil­taan met­roa ja rau­ta­tei­tä. Niin­pä samoil­la kis­koil­la mui­den­kin rati­koi­den oli­si pysyt­tä­vä vauh­dis­sa. Lähin­nä se tar­koit­taa hiu­kan har­vem­pia pysäk­ki­vä­le­jä mut­ta ennen kaik­kea lii­ken­ne­va­loe­tuuk­sien täy­si­mää­räis­tä hyväk­si­käyt­töä. Jär­jes­tys oli­si aina: rai­tio­vau­nu, sit­ten bus­si ja vii­mei­se­nä yksityisauto.

  (20) Tähän kui­ten­kin liit­tyy oleel­li­nen kysy­mys: miten estet­täi­siin nykyis­ten bus­si­kais­to­jen muut­tu­mi­nen uudel­leen pik­kuau­to­pur­sot­ti­mik­si? Se, ettei hui­kea bus­si­jo­no aamuin illoin täyt­täi­si katu­ti­laa, söi­si naf­taa ja ennen kaik­kea vaa­ti­si koh­tuu­ton­ta raha­mää­rää kul­jet­ta­jien palk­ka­ku­lui­na, oli­si ilmei­nen etu. Ja jos vapau­tu­van tilan voi­si käyt­tää fil­la­ri­kais­toi­hin, puu­ri­vei­hin ja jalan­kul­ku­ti­lan­kin leven­tä­mi­seen, voi miten kivaa. Mut­ta onko tämä poliit­ti­ses­ti kuvi­tel­ta­vis­sa ole­va asia mei­dän elin­ai­ka­nam­me? Täy­tyy­kö nii­tä bus­se­ja ajat­taa pit­kil­lä rei­teil­lä vain tuk­ki­mas­sa tilaa vie­lä ikä­väm­mäl­tä virralta? 

  (21) Jo aiem­min tääl­lä esi­te­tyt aja­tuk­set kes­keis­ten ja kovin kuor­mi­tet­tu­jen joke­ri-osuuk­sien otta­mi­ses­ta osak­si “kouk­ku­päi­siä säteet­täis­lin­jo­ja” (siis esim. Oulun­ky­län ase­man kaut­ta Mau­nu­laan) ovat minus­ta joka tapauk­ses­sa järkeenkäyviä.

  (22) Yksit­täi­nen esi­merk­ki etäi­sis­tä mahik­sis­ta: jos jos­kus jokeri‑2 Vuo­saa­res­ta Myyr­mä­keen kul­kee kis­koil­la (mihin peri­aat­tees­sa varau­du­taan) ja samaan aikaan Ara­bian­ran­nas­ta on jat­ket­tu pika­ra­taa Vii­kin kaut­ta kehä‑1:lle tasol­le, se mer­kit­see, että (var­sin suo­si­tun) bus­si 70T:n rei­til­lä mel­kein koko mat­kan on kiskot.

  Muu­ta:

  (23) Mitä arve­let, Ode — uskot­ko, että reaa­li­maa­ilmss­sa Töö­lön met­ro ja ns. pisa­ra-rata iki­nä toteu­tui­si­vat molem­mat? Minun on vai­kea­ta uskoa. Ja minus­ta pisa­ra on näis­tä kah­des­ta huo­mat­ta­vas­ti parem­pi ajatus.

 35. Lisäys edel­li­sen (pit­kän) vies­tin koh­taan (13):

  Jos­sa­kin muis­taak­se­ni on ehdo­tet­tu sitä­kin, että jos Teh­taan­ka­dun län­si­pää ja Hie­ta­lah­den­to­ri yhdis­tet­täi­siin kis­koil­la, kol­mo­nen voi­tai­siin kier­rät­tää sitä kaut­ta Viis­kul­man sijas­ta. Jos nyt ykkö­nen tuli­si Kam­pis­ta Eiraan Viis­kul­man kaut­ta (ja jos ysi tai kybä tuli­si Kir­ran kaut­ta Meri­ka­dul­le asti) tuo kol­mo­sen venyt­tä­mi­nen oli­si parin pykä­län ver­ran hel­pom­paa tai perustellumpaa.

 36. Lisäys aiem­man (pit­kän) vies­ti­ni koh­taan (17):

  Mikä­li Ota­nie­mes­tä Mei­kun ja Pasi­lan kaut­ta tule­van lin­jan ”ete­läi­se­nä kouk­ku­na” tai ”pää­haa­ra­na” oli­si oiko­ra­ta Val­li­lan laak­son – Kum­pu­lan – Ara­bian­ran­nan ja ken­ties Kos­ke­lan kaut­ta Åge­liin, siel­tä ykkö­sen (?) molem­mat haa­rat voi­si­vat jäl­leen yhdes­sä jat­kaa joke­ri-kis­ko­ja pit­kin Viik­kiin. Tai sit­ten ete­läi­nen haa­ra voi­si yhdes­sä jon­kin muun rati­kan kans­sa (joka tapauk­ses­sa teh­tä­viä kis­ko­ja pit­kin) oikais­ta Viik­kiin Vii­kin­mäen kaut­ta. Sil­loin tämä ete­läi­nen haa­ra oli­si = tie­de­lin­ja. Käpy­län kouk­ku, jon­ka koh­ta­loa täs­sä var­si­nai­ses­ti kysyt­tiin, voi­si — mikä­li kysyn­tä antaa täl­le perus­tei­ta — toi­mia joka toi­sen rati­kan reit­ti­nä Vii­kin ja Pasi­lan välillä. 

  Täl­lai­nen kyt­kös ei toki ole miten­kään vält­tä­mä­tön. Oli­pa­han sor­mi­har­joi­tus. Tuo tie­de­lin­ja kis­koil­la on minus­ta huo­mio­ta ansait­se­va aja­tus sinän­sä, vaik­ka Käpy­läs­tä (jne.) tule­va ykkö­nen kään­tyi­si­kin Töö­lön kaut­ta Eiraan (jne.) tai jon­ne­kin muualle.

 37. Vie­lä oma viral­li­nen ehdotukseni:

  Ole­tuk­sel­le, että lisää kis­ko­ja ei saa tehdä:
  1 Kään­tyy Hesa­ria län­teen ja Man­ner­hei­min­tä ete­lään, ja siel­tä edel­len Kai­vo­ka­dun ja Mikon­ka­dun kaut­ta nykyi­sel­le rei­til­le. 1A yhdis­te­tään tähän linjaan.

  4T ajaa Alek­sin ja Mikon­ka­dun kaut­ta Haka­nie­meen ja edel­leen Kal­lion läpi Hesa­ril­le jota se jat­kaa län­teen, ja siel­tä Man­ner­hei­min­tie­tä poh­joi­seen van­haa reittiä.

  Jos saa teh­dä uusia kis­ko­ja niin 1 kuten yllä, 1A ajaa toi­sen lin­jan kaut­ta samoin kuin 4T. Ja lin­jat jat­ke­taan Käpy­län ase­mal­la sen 600 met­riä tai jotain.

  Perus­te­lu­ja: Kal­lios­ta puut­tuu suo­ra ratik­kayh­teys Etu- ja Taka-Töö­löön, ja näis­tä Kal­lioon ja Haka­nie­meen, samoin Kata­ja­no­kal­ta Haka­nie­meen. Hel­sin­gin­ka­tu on myös suht nopea ratik­ka­ka­tu. Ja Kar­ta­go on tuhot­to­va ‑tyy­pi­ses­ti, ne valoe­tuu­det ja heti!

 38. Kom­sin koh­ta (13) tuli­si hal­vem­mal­la jos Fre­dan kis­kon­pät­kä kor­vat­tai­siin rei­til­lä Fre­da, Urho Kek­ko­sen Katu, Annan­ka­tu, Simon­ka­tu, Man­ner­hei­min­tie, Bule­var­di, Freda.

  Kam­piin kul­jet­tai­siin Lou­nais-Puna­vuo­res­ta edel­leen bus­sil­la 14B, mut­ta Stock­man­nin kul­mil­le ehkä rati­kal­la. Ajan­sääs­tö oli­si bus­siin ver­rat­tu­na jok­seen­kin nol­la kos­ka­pa 14B:n Kam­pin­to­rin pysä­kil­tä pää­see Foru­min läpi nopeas­ti käve­le­mäl­lä pari kort­te­lia Eeri­kin­ka­tua, ja Fre­da on bus­seil­le nopea ver­rat­tu­na ratik­kaan, joka jou­tuu odot­te­le­maan Bule­var­din ja Man­ner­hei­min­tien liikennevaloissa.

  Vas­taa­vas­ti Erot­ta­jal­le kul­je­taan Lou­nais-Puna­vuo­res­ta bus­sil­la 16, joten ykkö­nen ei tääl­lä­kään oikein puo­lus­tai­si paikkaansa.

  Lin­jat 14B ja 16 mene­vät aina­kin mei­dän per­heen kan­nal­ta aivan nap­piin. 1A sen sijaan on tur­ha­ke, jon­ka teko­hen­git­tä­mi­nen tun­tuu tarpeetomalta.

 39. Ei ratik­ka­ra­to­jen raken­ta­mi­nen kovin kal­lis­ta ole, mut­ta rai­tei­den ja vau­nu­jen yllä­pi­to ja ratik­ka­lii­ken­ne on jo toi­nen juttu. 

  Lin­jan 1 käyt­tä­jiä on ollut lii­an vähän jo nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ajan. Aika ajoin sitä on esi­tet­ty kai­nos­ti lope­tet­ta­vak­si, kun rahaa palaa lii­an pal­jon teh­tyä mat­kaa koh­ti. Jos kau­pun­gis­sa oli­si ter­veys­a­se­ma tai sai­raa­la, jos­sa poti­las­käyn­ti tai –päi­vä oli­si hin­nal­taan puo­li­tois­ta­ker­tai­nen mui­hin ver­rat­tu­na, se oli­si jo var­mas­ti sanee­rat­tu. Käpy­lä­läis­ten ansiok­si voi­daan lukea se, että aktii­vi­ses­ti toi­mien rai­tio­vau­nun hel­ma­pel­lis­tä on saa­tu pidet­tyä kiinni. 

  Täl­lä totea­muk­sel­la en halua masen­taa uusien ideoi­den esit­tä­jiä. Haas­te on koh­ta­lai­sen suu­ri. Kan­ta­kau­pun­gis­sa jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lu­jen tar­jon­ta on moni­puo­lis­ta ja käyt­tö run­sas­ta. Kau­pun­ki­ra­ken­teen muu­tok­set edel­lyt­tä­vät uusia panos­tuk­sia rai­tio­lii­ken­teen laa­jen­ta­mi­sel­le sata­mal­ta vapau­tu­vil­le alueille.

  Nyky­ra­tik­ka on omim­mil­laan kivi­kau­pun­gis­sa. Mat­kan kes­ki­pi­tuus rai­tio­lin­jal­la on nykyi­sin kak­si-kol­me kilo­met­riä. Jos kes­ki­pi­tuus kas­vaa monin­ker­tai­sek­si, kul­je­tus­muo­don hitaus alkaa hei­ken­tää pal­ve­lun koet­tua laatua. 

  Rai­tio­lii­ken­teen nopeut­ta­mis­toi­mia on teh­ty pit­kään. Ruuh­ka­vii­veet on saa­tu pää­osin pois­tet­tua kais­ta­jär­jes­te­lyin ja lii­ken­ne­va­lo­vii­veet mini­moi­tua uudel­la tek­nii­kal­la, mata­la­lat­tia­ka­lus­tol­la on lyhen­net­ty pysäk­kiai­ko­ja jne. Tosia­sia on, että näil­lä toi­mil­la on saa­tu hidas­tet­tua hidas­tu­mis­ta. Ongel­ma on rakenteellinen. 

  Jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­ses­sä Hel­sin­gis­sä kuten muis­sa­kin tämän kokoi­sis­sa kau­pun­geis­sa avain­ky­sy­mys on löy­tää sen eri kul­je­tus­muo­doil­le työn­ja­ko, jol­la ovel­ta ovel­le mat­kois­ta saa­daan mah­dol­li­sim­man nopei­ta, luo­tet­ta­via ja edul­li­sia. Se puree kul­ku­ta­van valin­taan. Nykyi­sen hyvän pal­ve­lun kehit­tä­mi­ses­sä pala­taan aina tähän työn­ja­ko­ky­sy­myk­seen. Kau­pun­gin jat­ku­va raken­ne­muu­tos haas­taa pal­ve­lu­ra­ken­teen muu­tok­ses­ta toi­seen. Lin­ja 1 ei ole löy­ty­nyt aktii­vi­ses­ta etsin­näs­tä huo­li­mat­ta mark­ki­na­ra­koa kysyn­nän raken­teen muuttuessa.

  Pasi­lan met­roa­se­man tila­va­raus on pää­tet­ty. Tämä vies­tii koil­li­sen kan­ta­kau­pun­gin yhteyk­sien jat­ko­ke­hit­tä­mi­sen säve­len. Nyt oli­si radi­kaa­lin raken­ne­muu­tok­sen aika nope­aan, luo­tet­ta­vaan ja edul­li­seen pal­ve­luun pyrittäessä.

  Toi­nen met­ro­lin­ja tuli­si toteut­taa ja ensim­mäi­nen raken­nus­vai­he oli­si teh­tä­vä riit­tä­vän laa­ja­na. Se tuli­si raken­taa aluk­si Espal­ta Kam­pin met­roa­se­man kaut­ta Töö­löön ja Pasi­laan ja edel­leen haa­roit­taen Mau­nu­laan ja Viik­kiin. Kun näin on saa­tu aikaan hyvin tiheä­vuo­ro­vä­li­nen nopea run­ko­yh­teys, voi­daan koko esi­kau­pun­ki­vyö­hyk­keel­le jär­jes­tää kat­ta­va rai­de­jo­ke­ria­kin syöt­tä­vä lii­tyn­tä­lin­jas­to (lii­tyn­tä­ase­mat Hel­sin­gis­sä Huo­pa­lah­ti, Mal­mi, Puis­to­la, Mau­nu­la, Viik­ki ), joka tar­jo­aa nykyis­tä parem­man palvelutason. 

  Tämä kehit­tä­mis­toi­men­pi­de lisäi­si koko rai­tio­lin­jas­ton mat­kus­ta­ja­mää­riä tun­tu­vas­ti, kun sen pää­rei­teil­lä kan­ta­kau­pun­gis­sa rin­nak­kai­nen esi­kau­pun­ki­lii­ken­ne keven­tyi­si. Suun­ni­tel­ma on doku­men­toi­tu HKL:n jul­kai­su­na C:1/2006. Löy­tyy netistä.

  No, tai­taa kur­ki kuol­la ennen kuin suo sulaa. Lin­jan 1 koh­ta­lo voi tul­la rat­kais­ta­vak­si jo aikai­sem­min. Olen huo­man­nut, että har­ras­tus­ta ideoi­da nime­no­maan rai­tio­lin­jas­toa on pal­jon. Kau­pun­ki voi­si­kin jär­jes­tää uuden itse­kan­nat­ta­van pal­ve­lun. Perus­te­taan suun­nit­te­lu­pis­te, jos­sa kukin halu­kas voi tes­taut­taa rai­tio­lin­jas­toi­dean­sa. Koh­tuul­li­nen pal­ve­lu­mak­su sii­tä oli­si kai­ke­ti perit­tä­vä, mut­ta par­haat ideat voi­si sit­ten pal­ki­ta ruhtinaallisesti.

  En esi­tä lin­jal­le 1 uusia reit­ti­ke­hi­tel­miä, mut­ta Pako­sen Pir­jo HKL:ltä ehdot­ti lin­jal­le karao­ke­pal­ve­lua. Jotain ihan uut­ta maus­tet­ta ja pro­fii­lia lin­ja kaipaa.

 40. Vas­ta näin myö­hään huo­ma­sin tämän kivan threa­din. Lukee­ko­han enää kukaan…?
  Mut­ta näin fik­sa­taan ykkö­sen reit­tiä poh­jois­pääs­sä: raken­ne­taan rai­tei­ta Kul­ler­von­ka­dul­ta Kos­ke­lan­tiel­le (tai vaih­toeh­toi­ses­ti Kun­nal­lis­ko­din­tie-Kos­ke­lan­tie) ja siel­tä ram­pis­ta alas Lahdenväylälle/Kustaa Vaa­san tiel­le ja kiin­ni ole­mas­sa ole­viin rai­tei­siin Vali­mo­tien koh­dal­la. Näin on Kos­ke­la-seu­ra tain­nut­kin esit­tää jos­kus. En tie­dä pal­jon­ko ram­pis­sa on duu­naa­mis­ta. Bus­sit eivät täs­sä koh­taa nimit­täin auta asu­jaa. Lin­jat 55 ja 65a ovat toi­vot­to­man hitai­ta lii­an usein.
  Ja spo­ris­ta poh­joi­seen vie­lä: oma kau­pun­ki­lais­jär­ke­ni sanoi­si kyl­lä, että ensin raken­ne­taan rai­teet Viik­kiin, ja sit­ten vas­ta funt­si­taan Ogelia.

 41. Mie­les­tä­ni yksin­ker­tai­sin rat­kai­su oli­si täs­sä myös paras: vaih­de­taan 1:n ja 65:n reit­te­jä. Jat­ke­taan siis kis­kot Poh­jo­la­nau­kiol­ta Oulun­ky­län kaut­ta Verä­jä­mä­keen. Kam­pin rata­han raken­ne­taan joka tapauk­ses­sa ja 65A lak­kau­te­taan Län­si­met­ron myö­tä. Uusi 1 voi men­nä vaik­ka Jät­kä­saa­ren B‑linjalle.

  Van­ha 1:n reit­ti Kal­lios­sa hoi­de­taan bus­sein, jos on tar­vet­ta. 3 ja 9:hän jää­vät sin­ne joka tapauk­ses­sa, joten tar­vet­ta ei vält­tä­mät­tä ole. Jos on, 51 voi­daan jat­kaa Haka­nie­mes­tä Perä­mie­hen­ka­dul­le. 51:n ja 1A:n lii­ken­nöin­tia­jat ovat nyt­kin mel­ko pääl­lek­käi­set. Sen ulko­puo­lel­la 3 ja 9 riit­tä­ne­vät Kal­lion lii­ken­teen hoitoon.

  Tämä myös edel­lyt­tää, että Mäke­län­ka­dun museo­rai­tio­tie kehi­te­tään nyky­ai­kai­sel­le tasol­le. Kis­kot voi­si Mäke­län­ka­dun osal­ta uusia vig­nol­kis­ko­te­tuk­si pölk­ky­ra­dak­si (olen kuul­lut, että HKL vih­doin hank­ki­si myös kis­koil­la kul­ke­via huol­to­ko­nei­ta), jol­la vau­nut kul­ki­si­vat huo­mat­ta­vas­ti tasai­sem­min. Samal­la lope­tet­tai­siin tur­hat Kim­mon­tien, Pyö­räi­lys­ta­dio­nin, Rau­ta­lam­min­tien ja Käen­ku­jan pysä­kit ja ase­tet­tai­siin nol­la­vii­ve-etuu­det vähin­tään­kin Mäke­län­ka­dun valoi­hin, mah­dol­li­ses­ti myös Hämeenkadulle.

  Ongel­ma­koh­tia oli­si­vat Vil­hon­vuo­ren ja Kai­vo­ka­dun pysä­kit. Edel­li­nen tus­kin oikeas­ti tuot­tai­si ongel­mia, jäl­kim­mäis­tä pitäi­si Laa­ja­sa­lon rati­kan myö­tä joka tapauk­ses­sa kehit­tää. Help­po rat­kai­su oli­si sul­kea katu hen­ki­lö­au­toil­ta ja raken­taa toi­nen rai­de­pa­ri. Siis tek­ni­ses­ti, ei poliit­ti­ses­ti helppo.

 42. Oho, oli­pas tämä van­ha ket­ju. Löy­sin vain lin­kin tähän ihan muu­al­ta… Noh, aihe itses­sään ei ole vanhentunut.

 43. (Tämä on van­ha kes­kus­te­lu, en ole kaik­kia kom­ment­te­ja luke­nut ja jotain vas­taa­vaa on ehkä jo ehdotettukin…)

  Ehdo­tan uuden ympy­rä­lin­jan perus­ta­mis­ta joka kier­täi­si mah­dol­li­sim­man tiuk­kaan ja lähel­tä ydin­kes­kus­tan, käy­mät­tä kui­ten­kaan siellä.

  Mikä­li lin­ja 1A:n Eiran pää­te­py­säk­ki yhdis­tet­täi­siin kis­koil­la Hie­ta­lah­teen lin­ja 6:n rai­tee­seen, ja eteen­päin lin­ja 6:n pää­te­py­säk­ki yhdis­tet­täi­siin Ruo­ho­lah­teen lin­ja 8:n rai­tee­seen, voi­tai­siin mah­dol­lis­taa seu­raa­van­lai­nen ympyräreitti:

  Teh­taan­ka­tu — Telak­ka­la­tu — Hie­ta­lah­den­ran­ta — Mec­he­li­nin­ka­tu — Rune­ber­gin­ka­tu — Hel­sin­gin­ka­tu — Kaar­len­ka­tu — Port­ha­nin­ka­tu — Sil­ta­saa­ren­ka­tu — Snell­ma­nin­ka­tu — Ete­lä­ran­ta — Tehtaankatu

  (Ja tie­ten­kin toi­seen suun­taan myös. Lin­jaus­vaih­toeh­toi­na myös pis­täy­ty­mi­nen ees­taas Kata­ja­no­kal­la 4:n pää­te­py­sä­kil­lä ja Ruo­ho­lah­des­sa 8:n päätepysäkillä.)

  Reit­ti yhdis­täi­si siis kan­ta­kau­pun­gin lie­peil­lä ole­vat asui­na­lu­eet (Puna­vuo­ri, Ruo­ho­lah­ti, Etu-Töö­lö, Kal­lio, Kruu­nun­ha­ka, Ullan­lin­na, Eira) kier­tä­mäl­lä ympy­rää ydin­kes­kus­tan, Kam­pin ja Töö­lön­lah­den ympäri.

 44. Tuo Elmon idea on oikein hyvä. Se vaan katuu sii­hen, että HKL:n mal­lin­nuk­sen mukaan ykkö­nen ei kerää mil­lään kom­bi­naa­tiol­la mat­kus­ta­jia, kos­ka se on hidas, eli sitä ei kan­na­ta kehit­tää. Ja kun sitä ei voi kehit­tää, niin ei se nopeu­du. Eikä sitä voi lak­kaut­taa, kos­ka käpy­läi­set vas­tus­ta­vat… Hyvä ettei ole hiuk­sia päässä.

 45. Mie­les­tä­ni yksin­ker­tai­sin rat­kai­su oli­si täs­sä myös paras: vaih­de­taan 1:n ja 65:n reit­te­jä. Jat­ke­taan siis kis­kot Poh­jo­la­nau­kiol­ta Oulun­ky­län kaut­ta Verä­jä­mä­keen. Kam­pin rata­han raken­ne­taan joka tapauk­ses­sa ja 65A lak­kau­te­taan Län­si­met­ron myö­tä. Uusi 1 voi men­nä vaik­ka Jät­kä­saa­ren B‑linjalle.”

  65 pal­ve­lee myös verä­jä­laak­son asuk­kai­ta, joten kis­kot pitäi­si vetää sin­ne saak­ka. Tämän takia en myös­kään usko, että lin­jaa 65A tul­laan lak­kaut­ta­maan koko­nai­suu­des­saan. Kukaan näil­lä main asu­va täys­jär­ki­nen ei halua vaih­taa nope­aa bus­siyh­teyt­tä hitaa­seen ratik­kaan. Rai­tio­vau­nu on muu­ten­kin mie­les­tä­ni yliar­vos­tet­tu jul­ki­nen, joka toi­mii ainoas­taan kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la ja siel­lä­kin vain osittain. 

  Rai­de­lii­ken­net­tä ja Oulun­ky­lää kos­ke­va­na sivu­huo­mau­tuk­se­na voi­sin tode­ta, että Pisa­ra-radan suunnittelu&rakentaminen pitäi­si aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian. Kehä­ra­dan val­mis­tut­tua Hel­sin­gin rata­pi­ha on aut­ta­mat­to­man tukos­sa, jol­loin aina­kin juna­lii­ken­teen mat­kus­tus­mu­ka­vuus ja ‑aika tulee putoa­maan entisestään.

 46. Kes­kus­ta­lai­nen, en ole nyt ihan var­ma lisää­kö kehä­ra­ta sanot­ta­vas­ti junien mää­rä Rau­ta­tie­a­se­mal­la, käsit­tääk­se­ni se tar­koit­taa että nykyi­nen I ja M juna yhdis­tyy, eli mikään ei muu­tu Rautatieasemalla.

  Äkki­sel­tään Mäke­län­ka­tua muus­ta lii­ken­tees­tä pit­käl­le ero­te­tul­la radal­la aja­van rati­kan pitäi­si olla nopeam­pi kuin auto­jen seas­sa kul­ke­van bus­sin, ruuh­kas­sa se jos­kus onkin, mut­ta kun pysäk­ki on kah­den sadan met­rin välein niin toki se on hidas. Niin oli­si vas­taa­va bus­si­kin. Kuten Elmo ehdot­ti, pysäk­ke­jä voi­si kar­sia ja jär­keis­tää. Oulun­ky­län suun­nal­la Elmon ehdot­ta­ma reit­ti on sama kuin rai­de­jo­ke­ril­la, mis­tä on tar­koi­tus teh­dä pika­ra­tik­ka­reit­ti joka tapauksessa.

  Ykkö­sel­le yksi pysäk­ki Mäke­län­ka­dul­la, orans­si väri­tys, muo­vi­pen­kit ja tun­nuk­sek­si M1, niin se on ihan sama asia kuin Käpy­län metro 🙂

 47. Kehä­ra­dan myö­tä tulee 4 uut­ta ase­maa ja lisäk­si 4:lle on varaus. Jos vuo­ro­vä­lit halu­taan pitää samoi­na kuin nyky­ään, junien mää­rää pitää lisä­tä. Muu­ten jou­du­taan tin­ki­mään vuo­ro­vä­leis­tä, mil­loin lop­pu­tu­los on sama — juna­lii­ken­teen hou­kut­te­le­vuus huo­no­nee. Jo nykyi­sel­lään rau­ta­tie­a­se­ma pal­ve­lee lähi­lii­ken­teen käyt­tä­jiä kor­kein­taan tyy­dyt­tä­väs­ti, eli pisa­ral­le oli­si tilaus­ta. Tämän muis­taak­se­ni osoit­ta­vat myös asias­ta teh­dyt talouslaskelmat.

  Sii­nä olen kyl­lä samaa miel­tä, että ratik­ka­py­säk­ke­jä voi­si kar­sia. Vaik­ka en kyl­lä näe Joke­rin ja ykkö­sen yhteyt­tä miten­kään oleellisena 🙂

 48. Minus­ta ykkö­nen pitäi­si kul­kea Käpy­läs­tä Haka­nie­meen joko Sör­näis­ten ja Hämeen­tien kaut­ta tai sit­ten nykyis­tä reit­tiä (kum­pi on parem­pi ja nopeam­pi?). Haka­nie­mes­tä Rau­ta­tie­a­se­man ohi Kamp­piin ja Töö­löön. Pää­te­py­säk­ki voi­si olla vaik­ka­pa Töö­lön­to­ril­la tai sit­ten Töö­lön ratik­ka­hal­lil­la. Nykyi­sen ykkö­sen ongel­ma on se että sil­lä ei pää­se Rau­ta­tie­a­se­mal­le. Muu­tos siir­täi­si toi­vot­ta­vas­ti Mäke­län­ka­dun bus­seis­ta mat­kus­ta­jia ratik­kaan. Töö­lös­tä Rau­ta­tie­a­se­mal­le yhteys para­ni­si kun 3T kul­kee nykyi­sin vain 10 minuu­tin välein. Käpy­län pää­tä voi­si kehit­tää jat­ka­mal­la rataa joko Käpy­län tai Oulun­ky­län ase­mil­le tai sit­ten hie­man radi­kaa­lim­pa­na idea­na Kos­ke­lan­tiel­le ja edel­leen Kos­ke­lan ratik­ka­hal­lil­le. Se toi­si varayh­tey­den hal­lil­le ja hyvät vaih­to­yh­tey­det Lah­den­väy­län busseihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.