Jos huumeet laillistettaisiin?

Viestiketjus­sa “Kiitos tästä elämästä” kysyt­ti­in, mitä tapah­tu­isi, jos huumeet lail­lis­tet­taisi­in. Tätä on The Econ­o­mist ‑lehti ehdot­tanut tois­tu­vasti ja sil­lä kan­nal­la oli myls ainakin yksi EU:n ter­veysmin­is­tereistä, kun huumem­i­nis­ter­it kokoon­tu­i­v­at min­is­te­ri­aikani. Logi­ik­ka menee näin:

Huumekaup­pa on niin val­ta­van kan­nat­taa, ettei sitä saa­da nujer­re­tuk­si mitenkään. Jos huumeet lail­lis­tet­taisi­in ja niiden myyn­ti otet­taisi­in val­tion monop­o­lik­si, huumekau­pan kan­nat­tavu­us katoaisi ja huumerikkol­lisu­u­den vaiku­tus maail­masa vähenisi. Huumer­a­ha häiriköi nyt koko talouselämässä, joten sen hait­tavaiku­tuk­set eivät rajoitu huumekysymykseen. 

Jos huumei­ta saisi vapaasti, ryn­täi­sivätkö ihmiset sankoin joukoin tuhoa­maan ter­veyt­tään, kun sitä ei olisikaan enää kiel­let­ty? Tätä on kokeil­tu Suomes­sa tin­ner­il­lä ja kumili­imal­la sekä madon­lakil­la. Näitä itsen­sä päi­hdyt­tämi­sainei­ta on täysin vapaasti saatavil­la, mut­ta suuret kansan­joukot eivät ole ryn­nän­neet niitä käyt­tämään. Imp­paami­nen on kuitenkin huolestut­ta­van yleistä tai on ainakin ollut. En ole asi­aa enää seurannut.

Sinän­sä on mie­lenk­in­toista, että imp­paami­nen on kai vieläkin suurem­pi kansan­ter­veysongel­ma kuin niin san­otut huumeet, mut­ta siitä ei olla mok­sik­sikaan. Imp­paami­nen oli suuri ter­veysongel­ma ainakin vielä 1990-luvul­la. Kos­ka tin­ner­in ostamisek­si ei tarvitse ryöstää mum­mo­ja kaduil­ta, syr­jäy­tyvät nuoret sai­vat tuho­ta elämään­sä rauhas­sa. Tämä osoit­taa, ettei huume­on­gel­mas­sa ole pohjim­mil­taan kyse ter­veysongel­mas­ta vaan huumekysymyk­sen muista haittavaikutuksista.

Kannabis on tosi­asial­lis­es­ti vapautet­tu Alanko­mais­sa. Sitä käytetään siel­lä run­saasti, mut­ta ei niin paljon kuin esimerkik­si Bri­tan­ni­as­sa. Vapaa saatavu­us ei ole johtanut käytön räjähdys­mäiseen kasvu­un. EU:n tilas­to­jen mukaan huumeisi­in kuollei­ta on Hol­lan­nis­sa väk­iluku­un näh­den selvästi vähem­män kuin Suomes­sa, mut­ta noi­hin lukui­hin kan­nat­taa uhtau­tua pienel­lä epäilyllä.

On myös väitet­ty, että huumei­den vapaut­ta­mi­nen voisi jopa vähen­tää niiden käyt­töä. Nyt joku hyö­tyy siitä, että saa toisen houkutel­luk­si ansaan. Sik­si huumei­den markki­noin­ti­in käytetään paljon aikaa ja vaivaa. Jos kukaan ei hyö­ty­isi, huumeitä ei salas­sa kehut­taisi ja huumeval­is­tus voisi toimia parem­min. Madon­lakkia ei käytetä juuri lainkaan, kos­ka ilmaishyödyket­tä ei kenenkään kan­na­ta markkinoida.

Voi kuitenkin olla, että huumei­den vapaut­ta­mi­nen voisi johtaa niiden käytön huo­mat­tavaan lisäyk­seen. Uskoisin, että näin kävisi ainakin aluk­si. Käyt­täjien kannal­ta tämä olisi huono jut­tu, mut­ta rait­ti­iden keskilu­okkaisten kannal­ta (itsekkäästi ajatellen) hyvä. Helsin­gin kel­larimur­rot ja katu­ryöstöt tehdään pääasi­as­sa huumer­ahio­jen han­kkim­sek­si. Huumerikol­lisu­us jäisi pois. Näin ajatellen rajoit­ta­va hju­ume­poli­ti­ik­ka onkin yhteiskun­nal­lista sol­i­daarisu­ut­ta, jos­sa raitis keskilu­ok­ka uhraa etun­sa huono-osaisem­pi­en hyväksi.

Täl­lä mei­dän ei kuitenkaan kan­na­ta päätämme vai­va­ta. Suomen ei kan­na­ta har­joit­taa mui­ta mai­ta vapaamielisem­pää huume­poli­ti­ikkaa, kos­ka saisimme niskoillemme koko Euroopan narkkarit.

49 vastausta artikkeliin “Jos huumeet laillistettaisiin?”

 1. Tut­tu opet­ta­ja ker­toi keskustelleen­sa aiheesta luki­o­lais­lu­okan kanssa, oppi­laiden point­ti oli että kaduil­ta saatavien ainei­den laatu on aivan mitä sat­tuu, ja usein ne ovat jopa hen­gen­vaar­al­lisia. Sosi­aalidemokraat­ti­nen nuori­somme vaatikin, että yhteiskun­nan pitäisi ottaa huumekaup­pa hal­tu­un suo­jel­lak­seen kansalaisi­aan. Tämä argu­ment­ti on pait­si hilpeä, niin myös vas­taan sanomaton.

  Ihan oikeasti, apteek­ista saa resep­til­lä jo nyt vahvem­pia möm­möjä kuin katukau­pas­ta. Osit­taisel­la lail­lis­tamisel­la voitaisi­in saa­da kulu­tus­ta ohjat­tua yhteiskun­nan kannal­ta vähem­män haitallisi­in aineisi­in. Varsinkin amfe­tami­i­ni pitäisi saa­da pois kaduilta.

 2. “Täl­lä mei­dän ei kuitenkaan kan­na­ta päätämme vai­va­ta. Suomen ei kan­na­ta har­joit­taa mui­ta mai­ta vapaamielisem­pää huume­poli­ti­ikkaa, kos­ka saisimme niskoillemme koko Euroopan narkkarit.”

  Mut­ta samal­la muut maat pää­si­sivät eroon niistä. Tek­isimme altru­is­tisen palveluk­sen, jos­ta meille oltaisi­in kiitol­lisia vielä pitkään.

 3. Vaik­ka ensiväläyk­senä huumei­den lail­lis­t­a­mi­nen tun­tuu has­sul­ta, niin jär­jel­lä ajatellen se var­maan olisikin hyvä aja­tus. Jos ker­ran pää pitää jol­lakin sekoit­taa, niin mik­sei sit­ten kon­trol­loidusti valmis­te­tu­il­la aineil­la, joiden pitoisu­udet ja “tur­val­liset” annos­määrät on selvil­lä. Lisäk­si juuri nuo oden mainit­se­mat edut, mm rikol­lisu­u­den väheneminen. 

  Olen pitkään poht­in­ut, tässäkin yhtey­dessä, pitääkö yhteiskun­nan viestit­tää normeis­saan “mikä on oikein ja mikä väärin”. Eli jos huumeet lail­lis­tet­taisi­in, olisiko se viesti yhteiskunnal­ta, että “Huumei­den käyt­tö on ihan OK”?

  Olen pohdin­nas­sani pää­tynyt enem­mänkin sen kan­nalle, että ei täl­laista viesti­tys­tä tarvitse sisäl­lyt­tää esim. lakei­hin. Lait ja muut nor­mit tulee mielestäni säätää käytän­nön ja jär­jen poh­jal­ta eikä niihin sisäl­tyvien filosofis­ten viestien perusteella.

 4. Mit­sei olisi mod­ernisoitu ver­sio viinako­rtista, huumeko­rt­ti? Kansalainen saisi ostaa esim. hero­i­inia sen ver­ran, että puo­lus­tus toimii ja maila pysyy kädessä (tämä on vit­si, jota en ikävä kyl­lä voi laa­jen­taa tässä blo­gis­sa). Jos menisi yli, seu­raisi puhut­telu ja tar­jot­taisi­in katkaisua. Jos kieltäy­ty­isi … jaa‑a, sit­ten pitäisi kai antaa men­nä osta­maan se pimeä piik­ki tai pilleri. 

  Joidenkin teo­ri­oiden mukaan viinanku­lu­tus oli viinako­rt­ti­aikana vähäisem­pää kuin täyskiel­lon ollessa voimas­sa, totu­ut­ta­han asi­as­ta ei voi koskaa saa­da selville. Mut­ta viinako­r­tit ehkäi­sivät viinan juon­tia tehokkaasti ainakin suh­teessa myöhempään kor­tit­tomaan tilanteeseen siitä päätellen, miten vähäistä kulu­tus oli ennen Pekka Kuus­ta ja alko­holipoli­ti­ikan liberalisointia.

 5. Olen usein toden­nut, että ihmi­nen joka ei halua huumei­ta lail­lisek­si ei vain tiedä asi­as­ta tarpeeksi. 

  Mikään ei ole mustavalkoista.

 6. Minus­ta on aivan turhaa väit­tää, etteikö huumei­den hin­nan laskem­i­nen ja saatavu­u­den paran­t­a­mi­nen nos­taisi räjähdys­mäis­es­ti kulutusta. 

  Ainakin alko­holin hin­to­jen viimeaikainen veivaami­nen ja keski­olu­en vapaut­ta­mi­nen ovat näkyneet kulu­tuk­ses­sa, mik­si ihmeessä jonkun toisen päi­h­teen kanssa kävisi päinvastoin?

 7. “Jos huumei­ta saisi vapaasti, ryn­täi­sivätkö ihmiset sankoin joukoin tuhoa­maan ter­veyt­tään, kun sitä ei olisikaan enää kiel­let­ty? Tätä on kokeil­tu Suomes­sa tin­ner­il­lä ja kumili­imal­la sekä madonlakilla”

  Ja alko­ho­lil­la, rauhoit­tavil­la lääkkeil­lä, kip­ulääkkeil­lä, lai­h­du­tus­lääkkeil­lä, you name it.

  Päideon­gel­mas­sa on han­kalaa se, että sama aine / aine­sosa on joko lailli­nen tai laiton riip­puen keneltä sen ostaa ja mis­sä tarkoituk­ses­sa ja vielä miten suuria määriä. Pelkäl­lä jär­jel­lä ajatel­tuna osa yllä­maini­tu­ista rajoituk­sista on täysin keinotekoisia ja ain­oas­taan enem­män tai vähem­män onnis­tunei­ta käytön rajoi­tusyri­tyk­siä. Suomes­sa voi elää joko lail­lise­na tai lait­tomana narkka­ri­na. Jos saa sään­nöl­lis­es­ti esim. pani­ikki­häir­iöön rauhoit­tavia, niin kukaan ei tule pidät­tämään vaik­ka olisi jatku­vasti möm­möis­sä. Jos ostaa opi­aat­te­ja katukau­pas­ta, niin on rikolli­nen narkkari. Molem­mat ovat yhtälail­la pahasti päihderiippuvaisia.

  Jos alko­holi tuo­taisi­in nyt län­si­maid­en markki­noille, niin se luokiteltaisi­in huumeek­si, kuten Ode jo mainit­sikin aiem­mas­sa postauksessaan.

  Uskoisin itse, että huumei­den lail­lis­tamisen jäl­keen osa alko­holis­teik­si pää­tyvistä ihmi­sistä pää­ty­isi sen sijaan sekakäyt­täjik­si & narkkareik­si, jol­loin pää­ty­isimme säätelemään tämän pop­u­lan määrää hin­noit­telul­la aivan samal­la taval­la kuin teemme nyt alko­holi­hait­to­jen kanssa.

  Tosin en itse kan­na­ta sitä, että toisimme markki­noille alko­holin lisäk­si uusia päi­hteitä, mut­ta kos­ka toisaal­ta esim. cannabista & resep­tilääkkeitä saa kaikkial­ta Suomes­ta ja kos­ka nykyiset rajoituk­set ovat aika keinotekoisia, niin tilanne ei sikäli muut­tuisi juuri lainkaan pait­si siis veisi businek­sen rikol­lisil­ta ja vähen­täisi resep­tivinku­jia lääkärei­den vastaanotoilta.

  Pelkäl­lä jär­jel­lä ajatel­tuna ainakin osan huumeista lail­lis­t­a­mi­nen ja siirtämi­nen alko/apteekkikauppaan olisi var­masti fik­sua, mut­ta real­is­tis­es­ti ajatel­tuna täysin mah­do­ton poli­it­tise­na päätök­senä. Onko se sit­ten epäreilua lait­tomista huumeista kär­sivien narkkarei­den harmik­si alko­holi- ja lääke­narkkarei­den hyväksi?

 8. “toisaal­ta esim. cannabista & resep­tilääkkeitä saa kaikkial­ta Suomesta”

  Juu ja tupakkaa voi ostaa vaik­ka olisi ikää vain kak­si vuotta. 

  Ainakaan tääl­läpäin ei ole ole­mas­sa mitään “tämän kadun huumedi­iler­iä”, jon­ka kaik­ki tun­ti­si­vat. Muis­tan vielä senkin ajan kun olin alle 18-vuo­tias. Tuos­sa iässä oli vielä han­kala han­kkia alko­ho­lia ja se oma­l­ta osaltaan rajoit­ti juomista etenkin yläaseteiässä. Lukios­sa saatavu­us alkoi helpot­ta­maan kun kaver­it pää­sivät tuon maagisen ikära­jan ylitse.

 9. Viime viikon Econ­o­mist muis­tut­ti Hol­lan­nin vapaut­ta­neen pros­ti­tuu­tion samoin perustein ja Sak­san vihreil­lä on sama lin­ja. Suomen vihreät ovat siinä(kin) asi­as­sa Ruotsin sos­su­jen linjoilla.

 10. Oma tietämys perus­tuu lähin­nä julka­istu­un tietoon ja laa­jaan matkusteluun/työskentelyyn useis­sa mais­sa. Koke­muk­sia ja mietteitä.
  ‑Viinako­rt­ti­aikana viinaa sai vähän kos­ka jakelupis­teitä oli vähän.
  ‑Keski­olu­en vaput­ta­mi­nen (1969) ei tuonut mitään rysäys­tä olu­en lipit­täjien määrään/käyttöön. Laa­jen­tunut käyt­tö näkynee vas­ta ajan kanssa. Siitä ollaan kuitenkin päästy ohi ja keskari on osa kau­pan valikoimaa.
  Viinien ja väke­vien pitämi­nen Alkon monop­o­li­na hei­jas­tunee mm. huume­on­gel­maan. Mon­een muuhunkin paikkaan.
  Kan­natankin alkon siirtämistä ruokakaup­poi­hin ja val­tion vero­tu­lo­jen keräämistä jotain muu­ta kaut­ta. Alko­holin vapaut­ta­mi­nen toisi tietenkin ensim­mäisen pol­ven dokuille lyhyen onnen ja nopean kuole­man liikakäyt­töön. Kuitenkin; tämä on ain­oa tapa nor­mal­isoi­da alko­holipoli­ti­ik­ka europ­palaiselle tasolle.
  Luulen, että suo­ma­lainenkin oppii juo­maan kun siihen annetaan mah­dol­lisu­us. Tänään, kun viinaa on vähän ja se on keinotekoisen kallista on kos­supul­lo tyh­jen­net­tävä äkkiä ennenkuin se loppuul

 11. Kun lail­lis­tamis­es­ta puhutaan on aika lyhyt­näköistä puhua huumeista noin yli­malka­an. Tuo sana on leimasin, jol­la pyritään merk­it­semään kaik­ki aineet, joi­ta ei oikein halut­taisi ihmis­ten käyt­tävän nautin­toaineina. Mut­ta siihen yhtäläisyy­det sit­ten päät­tyvätkin. Leimaa käytetään piris­teisi­in ja rauhoit­tavi­in, todel­la vaar­al­lisi­in ja lähin­nä vain haitallisi­in aineisi­in. Ei var­maan kan­na­ta mis­sään olo­suhteis­sa päästää vapaak­si hero­i­inia, jos­sa on huume­on­gel­man tap­pa­va ydin. Mut­ta mik­si kannabik­sen käyt­täjän pitää olla rikolli­nen, kun paljon kovem­paa päi­hdet­tä myy­dään vapaasti val­tion putiikeista?
  Kannabik­sen jakelun voisi tosi­aan antaa Alkon hoidet­tavak­si. Hoitakoon senkin yhtä vas­tu­ullis­es­ti kuin viinan myyn­nin. Siinä olisi jo valmi­ina jakelu­jär­jestelmä, jos­ta muut voisi­vat ottaa oppia. Sil­loin yksi­tyi­nen raha ei voisi voiton­tavoit­telus­saan toimia kannabik­sen myyn­nin lisääjänä.

  Muuten olen sitä mieltä, että Suo­mi kyl­lä lail­lis­taa kannabik­sen vielä kymme­nen vuo­den sisäl­lä — viimeisenä maana Euroopassa.

 12. Joo, kuinka­han on esim. USAs­sa todel­lisu­udessa käynyt huumei­den vas­taises­sa tais­telus­sa. Onko­han sitä edes ollut. Huumekaup­pa on niin suur­ta liike­toim­intaa, että tuskin­pa sitä halu­taan lopet­taa. Tosin USAs­sa on pitkät per­in­teet ihan lail­lis­ten kovien huumei­den myyn­nistä 1900-luvun alkupuolel­la. Mut­ta Coca-huumei­den myyn­ti kiel­let­ti­in kioski­tavarana ja huumet siir­tyivätkin resep­ti­tavarak­si ja maan alle.

  Entä sit­ten Suomes­sa huumei­den myyn­nin laillisuus. 

  Jos oikein pot­tumais­es­ti halu­aa tode­ta, että mik­si alko­holin saan­ti on niin vaikeaa mut­ta huumei­den saatavu­us tulisi vähin­täänkin tulisi olla yhtä helppoa.

  Niin, ehkä huumei­den käyt­tö tulisi sal­lia resep­ti­tavarana ja val­tion spon­saa­mana niille, jot­ka ovat jääneet huimei­den koukku­un. Tosin, eikö alko­holis­teillekkin tulisi sal­lia hal­pa alko­holire­sep­ti käyt­töön­sä siinä mis­sä huumei­denkin käyt­täjät saisi­vat reseptin käyttöönsä.

 13. Osmo: Jos huumeet lail­lis­tet­taisi­in, niin mik­si ihmeessä val­tion pitäisi myy­dä niitä monopolina?

  Sylvesteri: voisitko jotenkin vas­ta­ta kri­ti­ikki­in, että huumei­den käytön kus­tan­nuk­set eivät muo­dos­tu suurelta osalta itse huumeen hin­nas­ta ja han­k­in­nan vaivas­ta. (Alko­holi, tupak­ka ja kannabis ovat siitä päästä päi­hteitä, jois­sa muut kus­tan­nuk­set ovat taas pien­impiä ja siten hin­nan ja saatavu­u­den osu­us suurem­pi. Tämä selit­tää mik­si alko­holin hin­nan laskem­i­nen vaikut­taa niin rankasti kysyntään.)

  Lai­tan tämän linkin nyt vielä tähänkin, jos jotain kiin­nos­taa eikä löy­dä sitä tuos­ta edel­lis­es­tä ketjus­ta: http://mises.org/story/3051

 14. Jos on tun­nistam­a­ton mie­len­ter­veysongel­ma, niin viina, röö­ki tai huume “aut­taa”. Siis tun­tuu siltä, että aut­taa. Sik­si mie­len­ter­veystyöhön pitäisi panos­taa, ettei kenenkään tarvit­sisi lääk­itä itseään muul­la kuin apteekin tavaralla !

 15. En ihan osta tätä “kulu­tus räjähtää käsi­in” argu­ment­tia. Se voi olla tietysti tot­takin, mut­ta ainakin sen perus­teel­la mitä minä olen huumei­den kanssa tekemi­sis­sä ole­vien sosi­aalipuolen ihmis­ten kanssa puhunut, niin lyhyel­lä välil­lä kysyn­tä on aika jous­tam­a­ton­ta. Tämä näkyy niin, että jos poli­isi tekee yhden isohkon takavarikon, niin hin­ta nousee rajusti, rikok­set lisään­tyvät, hoitoon pyrkivien jono kas­vaa, itse­murhat lisään­tyvät jne. 

  Toki voi olla, että lait­to­muus aiheut­taa kysyn­tään epä­jatku­vu­u­den ja jos lait­to­muus pois­tuu, niin kysyn­tään tulee val­ta­va pomp­sah­dus. Mut­ta rikosten määrän pitäisi ainakin laskea. 

  En väitä, että lail­lis­t­a­mi­nen olisi oikea tie ja kuten Osmo sanoi, tässä on kään­teinen race-to-the-bot­tom, eli huume­poli­ti­ik­ka kan­nat­taa pitää yhtä kireänä tai ihan hitusen kireäm­pänä kuin naa­pureil­la, kos­ka muuten syn­tyy arbi­traasimah­dol­lisu­us rajan yli ja löy­sem­män poli­ti­ikan maa tyyp­il­lis­es­ti häviää.

 16. Osmo Soin­in­vaara:

  “Huumekaup­pa on niin val­ta­van kan­nat­taa, ettei sitä saa­da nujer­re­tuk­si mitenkään.” 

  Sinivihreä:

  Tuo­ta minä en ymmär­rä. Eikö huumeille ole kil­paile­via tuot­tei­ta, jot­ka pitäi­sivät huumei­den kysyn­nän kuris­sa. Miten huumei­den hin­nat voivat olla niin kovia, että niiden avul­la pääsee lyömään rahoik­si? Kun en ole asian tun­ti­ja, niin en tiedä, ovatko esim. alko­holi ja huumeet toisen­sa kor­vaavia tuot­tei­ta. Jos ovat, niin huumeil­ta saataisi­in markki­nat pois alko­holin hin­taa laskemalla…

 17. Huumekaup­pa ehdot­tomasti val­tion hallintaan niin kuin alko­holinkin kaup­pa. Tämä varmis­taisi laadukkaat tuot­teet ja hyvän saatavu­u­den. On epädemokraat­tista että huumei­ta saa parem­min isoim­mis­sa kaupungeis­sa ja maaseu­tu on väli­in­putoa­jana tässäkin asiassa.
  Jokaisel­la pitäisi olla oma huumeki­in­tiö, jon­ka puit­teis­sa voisi menetel­lä niin kuin halu­aa. Voisi käyt­tää, siis ostaa itselleen, tai sit­ten myy­dä kiin­tiön­sä toisille. Vähän niinkuin päästökau­pas­sa. Se joka halu­aa tuho­ta itseään huumeil­la saisi sen tehdä, se joka ei, saisi taloudel­lista hyvää jol­la voisi ostaa vaik­ka viinaa…
  Pääa­sia että tasa-arvo toteu­tu­isi ja köy­häl­läkin olisi mah­dol­lisu­us. Nykyti­lanne on kestämätön, kuten kaik­ki muukin por­var­i­hal­li­tuk­sen aikana.

 18. Björk:
  “voisitko jotenkin vas­ta­ta kri­ti­ikki­in, että huumei­den käytön kus­tan­nuk­set eivät muo­dos­tu suurelta osalta itse huumeen hin­nas­ta ja han­k­in­nan vaivasta.”

  Alko­holin käytön kus­tan­nuk­set muo­dos­tu­vat suurelta osin aivan muista tek­i­jöistä, eikö? Var­masti täl­lä het­kel­lä pil­ven kanssa on sama asia, sil­lä töötit tulee halvem­mak­si kuin per­skän­ni, eli ainakaan ham­pun aiheut­ta­mat ongel­mat eivät täl­lä het­kel­lä johdu sen hinnasta.

  Mikäli kaik­ki huumau­saineet vapautet­taisi­in, niiden käyt­tö tietenkin tietenkin kas­vaisi saatavu­u­den parantues­sa ja nämä itse käytöstä johtu­vat ongel­mat moninker­tais­tu­isi­vat. Eri­tyis­es­ti amfe­tami­i­ni aiheut­taa todel­lisia ongelmia liikakäyt­täjille ja sitä on luke­mani mukaan hyvin han­kala käyt­tää kuten alko­ho­lia, eli sil­loin täl­löin sopivasti. 

  Mielestäni tuo­ta kalli­iden huumei­den aiheut­ta­maa rikol­lisu­ut­ta on kaikkein fik­suin­ta leika­ta iskemäl­lä diilerin raha­pus­si­in eli kor­vaushoidol­la. Se ratkaisee käytön rahoi­tu­songel­man sekä pitää samal­la saatavu­u­den rajoitettuna. 

  Tiedemis:
  “Toki voi olla, että lait­to­muus aiheut­taa kysyn­tään epä­jatku­vu­u­den ja jos lait­to­muus pois­tuu, niin kysyn­tään tulee val­ta­va pomp­sah­dus. Mut­ta rikosten määrän pitäisi ainakin laskea.”

  Käytön rahoit­tamisek­si tehty­jen rikosten määrä las­kee, en minä sitä kiistä. Veikkaan vain, että käytöstä muuten aiheutu­vat ongel­mat, esimerkik­si huumeruiskut sielä sun tääl­lä (vrt. tupakan­tumpit), lisään­ty­i­sivät käytön kas­vaes­sa. Samoin väärinkäytön määrä lisään­ty­isi ja sitä kaut­ta muut ongelmat. 

  Etenkin amfe­tami­inin kohdal­la käytön lisään­tymi­nen johtaa mie­len­ter­veysongelmien ja vain­o­harhais­ten lisään­tymiseen (kenenkään ei tosin tarvit­sisi enää vain­oil­la poli­isien takia).

 19. - Jot­ta lail­lis­t­a­mi­nen ei menisi överik­si, pitäisi, kuten myös mainit­sit, lail­lis­taa huumeet koko maail­mas­sa tai vähin­tään koko Euroopassa.

  - Vaik­ka myyn­ti lail­lis­tet­taisi­in ja monop­o­lisoitaisi­in, jatkuisi myyn­ti toden­näköis­es­ti lait­tomana lail­lisen rin­nal­la. voihan viinaa ja tupakkaakin ostaa laittomasti. 

  - Lais­llis­tamisen jäl­keen voisi kestää vuosia, jopa vuosikym­meniä, että tilanne nor­mal­isoi­tu­isi. voisi käy­dä samal­la taval­la kuin jos vaik­ka viinavero pois­tet­taisi­in kokon­aan; kansa vetäisi överit. 

  - Ja tupakas­ta puheen ollen: senkin vil­je­ly riistää, sekoit­taa maail­man­talout­ta ja aiheut­taa sivu­tuot­tei­ta kuten myymälä­varkauk­sia ja salakul­je­tus­ta. Mik­sei val­tion monop­o­lia voisi kokeil­la ensin tupakkaan? Siitä sit­ten tupak­ka Alkon tiskille kun monop­o­li­jär­jestelmä ker­ran on jo pystyssä. Laatu­jakaan ei tarvit­sisi kuin kuusi: pitkäl­lä ja lyhyel­lä filt­ter­il­lä, men­to­lil­la ja ilman, nor­maalil­la ja vähen­netyl­lä ter­val­la, ja kaikkia ykkös- ja kakkoslaa­tu­isi­na. Ja kaik­ki ask­it saman näköisiä. Sitä kum­masti vähenisi tupakan polt­to. Ja jos hom­ma toimisi niin samal­la tyylil­lä voisi myy­dä myös marihuanaa.

 20. Emma Lon­don: Alko­ho­lia ja tupakkaa saa pimeesti siks, että se on silleen halvem­paa. Tämä johtuu veroista, ei mitenkään nautin­toainei­den omi­naisuuk­sista, eli jos huumei­ta verote­taan rankasti, niin sit­ten niitäkin saa pimeenä.

  Sylvesteri: Alko­holin, pil­ven ja tupakan kus­tan­nuk­set eivät nimen omaan muo­dos­tu suurelta osalta muista asioista kuin hin­nas­ta. Jos juon tänä iltana esim. 5 kal­jaa, jos­ta tulen hiprakkaan niin olen huomen­na täysin työkykyi­nen. Jos pidän töi­den lomas­sa tupakkatauon, tun­nen nikoti­inin rauhoit­ta­van ja keven­tävän vaiku­tuk­sen ehkä noin 15–30 min ja sen jäl­keen pystyn toim­i­maan aivan kuten en olisikaan tupakoin­ut. Kannabik­sen aikakus­tan­nus muis­tut­taa alkoholia. 

  Kaikkia näitä nautin­toainei­ta täy­tyy käyt­tää huo­mat­tavia määriä ennen kuin negatiivis

  Sen sijaan hero­i­in­ista tai amfe­tami­inin käytöstä menee työkyky huo­mat­tavasti pidem­mäk­si ajak­si käytöstä palau­tu­misi­neen. Myös negati­iviset ter­veysvaiku­tuk­set ilmenevät huo­mat­tavasti nopeammin.

 21. “Siitä sit­ten tupak­ka Alkon tiskille kun monop­o­li­jär­jestelmä ker­ran on jo pystyssä. … Ja jos hom­ma toimisi niin samal­la tyylil­lä voisi myy­dä myös marihuanaa.”

  Täl­laista voisi harkita.

  Tupakka­han on mon­en tutkimuk­sen mukaan kaikkein pahin­ta riip­pu­vu­ut­ta aiheut­ta­va huume, eli siitä on kaikkein vaikein päästä eroon. Tupakoin­ti täyt­tää muutenkin peri­aat­teessa kaiken huumei­denkäytön merk­it: Aluk­si tulee hyvä olo, sta­tussym­boli, kaverei­den vaiku­tus, sosi­aa­li­nen yhdessä­tu­pakoin­ti ja lopuk­si se karu riip­pu­vu­us, joka ei tuo enää minkään­laisia vibo­ja eli hyvää oloa, mut­ta on pakko polt­taa vieroi­tu­soirei­den vält­tämisek­si. Jos tupakan myyn­ti siir­ret­täisi­in erit­täin fik­suna vet­ona alkoi­hin voisi samal­la jakaa ilmaisek­si nikoti­ini­laastare­i­ta yms. kor­vaushoitoa, jot­tei tupakka­narkkareil­la menisi ainakaan keuhkot enem­pää pilalle, eivätkä tupakoin­nista johtu­vat syövät kuor­mit­taisi yhtä raskaasti terveydenhuoltoa.

  “voisitko jotenkin vas­ta­ta kri­ti­ikki­in, että huumei­den käytön kus­tan­nuk­set eivät muo­dos­tu suurelta osalta itse huumeen hin­nas­ta ja han­k­in­nan vaivasta.”

  Jokaista huumet­ta voi ver­ra­ta alko­holi­in. Jokainen ymmärtää, että pitkälle eden­nyt alko­holis­mi, jos­sa ain­oas­taan juomisel­la ja jatku­val­la humalas­saolol­la on mitään merk­i­tys­tä alko­holis­tille aiheut­taa mon­en­laista raskas­ta taloudel­lista kus­tan­nus­ta ja henkistä kär­simys­tä. Sama pätee pahak­si eden­neeseen muiden huumei­den käyt­töön. Menee työkyky, kyky hoitaa raha-asioi­ta, kyky huole­htia per­heestään, kyky olla ylipäätään ihmisik­si mis­sään parisuh­teessa, van­hem­muudessa, ystäväpi­iris­sä jne. Kaik­ki ongel­mat kaatu­vat lisäk­si yhä enenevis­sä määrin yhteiskun­nan niskaan. Vaik­ka mitä tahansa psykoak­ti­ivista huumet­ta alko­holi mukaan­lukien saisi ilmaisek­si Alkoista, niin se ei pois­taisi näitä ulkoisvaikutuksia.

  Väitin aiem­mas­sa postauk­ses­sa, että huumei­den lail­lis­t­a­mi­nen ei lisäisi riip­pu­vais­ten kokon­ais­määrää, kos­ka osa tule­vista alko­holis­teista ryhty­isikin narkkareik­si. En ole enää asi­as­ta yön yli nukut­tuani lainkaan var­ma, kos­ka osaa pop­u­las­ta alko­holi ei kiin­nos­ta eikä se sovi heille, mut­ta jokin muu huume kuin alko­holi saat­taisi hyvinkin kiin­nos­taa ja ns. “sopia” paremmin.

  Sotken tahal­lis­es­ti käsit­teitä narkkari ja huume, kos­ka kult­turiset tek­i­jät uno­htaen sekä alko­holi, tupak­ka, että kahvikin oikeas­t­aan on luokitelta­va käytän­nössä huumeek­si ja sen vuok­si on todet­ta­va, että meil­lä on jo maas­samme yksi todel­la vaikea ja suuria kus­tan­nuk­sia aiheut­ta­va huume­on­gel­ma eli alko­holis­mi. Tupakoin­ti tuhoaa ihmisen ter­vey­den niin paljon alko­ho­lia hitaam­min, että sen kus­tan­nuk­set lienevät alko­holi­hait­to­ja huo­mat­tavasti pienemmät. 

  Oleel­lis­ta­han tässä onkin, että miten kävisi kus­tan­nusten ja inhimil­lisen kär­simyk­sen osalta, jos alka­isimme lail­lis­taa näi­den kah­den lisäk­si vähitellen myös mui­ta huumeita.

 22. Ok, ajatel­laan­pa asi­aa näin:

  Yhteiskun­ta on jo menetet­ty alko­ho­lille ja tupakalle, alko­holin kieltämistä kokeilti­inkin surullisenku­u­luisin tuloksin. Alko­holi ja tupak­ka ovat osa Suo­ma­laista kult­tuuria, niin valitet­tavaa kuin se onkin. Huumeet eivät tietääk­seni ole kuitenkaan koskaan olleet Suomes­sa lail­lisia ja ns. “koko kansan jut­tu” kuten perjantaipullo.

  MIKSI yhteiskunnnan tulisi sal­lia uusi yhteiskun­taa tuhoa­va aine ? Tupakkaan ja alko­holi­in vetoami­nen ei ole mielestäni perustel­tua. Mielestäni huumei­den sal­lim­i­nen mod­ostaa vain jälleen uuden kuopan johon heikko ihmi­nen voi lange­ta (kyl­lä, uskon siihen että sivistyneen yhteiskun­nan tulee suo­jel­la heikoimpiaan). 

  Huumei­den lail­lis­tamisen puo­lus­t­a­mi­nen rikol­lisu­u­den vähen­e­misel­lä on mielestäni myös varsin nai­ivia. Jos ammat­tirikol­liselta viedään leipäpuu kek­sii hän var­masti välit­tömästi jonkun muun tuot­ta­van bis­nek­sen samal­ta toimi­alal­ta. Pahim­mil­laan tämä uusi bisnes voi olla vieläkin haitallisem­paa yhteiskunnalle.

 23. Timo: Huumei­den lail­lisu­u­den puol­lus­t­a­mi­nen rikol­lisu­u­den vähen­e­misel­lä ei ole lainkaan nai­ivia. Kaik­ki rikol­lisu­us joka on kan­nat­tavaa riskit ja palkkiot huomioon ottaen tulee tehtyä. Jos rikol­lisia ei ole tarpeek­si suorit­ta­maan kaikkia tuot­toisia rikok­sia heitä siir­tyy muil­ta aloil­ta. Rikol­lisil­la on koko ajan tarve kek­siä uusia tapo­ja ansai­ta riip­pumat­ta siitä onko huumerikol­lisu­us kan­nat­tavaa vai ei samal­la taval­la kuin pääo­ma­l­la on tarpeen löytää uusia sijoi­tusko­htei­ta vaik­ka van­ho­jakin on olemassa.

  Huumerikol­liset eivät ole mitään kus­tan­nus-hyö­ty ana­lyysi­in kyken­emät­tömiä ihmisiä vaan kaup­pi­ai­ta siinä mis­sä K‑kauppiaatkin.

  Huumeet ei yleen­sä oo haitallisia muille kuin huumei­denkäyt­täjille itselleen, joten yhteiskun­taa ei menetetä niille yhtään sen enem­män kuin se on menetet­ty alko­ho­lillekaan tai tupakalle.

  “Kyl­lä, uskon siihen että sivistyneen yhteiskun­nan tulee suo­jel­la heikoimpiaan” (oma­l­ta itseltään).

  Minus­ta sivistynyt yhteiskun­ta antaa jokaisen elää elämän­sä taval­laan kun­han ei hait­taa muit­ten oikeut­ta samaan.

 24. Tupak­ka, alko­holi ja huumeet. Kolme tietä itse­tuhoon, niin dra­mat­tiselta kuin se kuullostaakin.
  ‑Tupak­ka; kukaan ei kait vakavis­saan väitä tupakkaa ter­veel­lisek­si. Alka­nee olla selvää, että sil­lä on yhteys muu­ta­maan ikävään sairauteen.
  Pidän tupakkaa voitet­tuna ja se hävin­nee sukupol­ven aikana.
  ‑Huumeet, jopa mar­i­jua­na aiheut­ta­nee, viimeis­ten tutkimusten perus­teel­la, altistu­mista skitsofreniaan.
  Tupakkaa ja huumei­ta ei mil­lään mit­ta­pu­ul­la mitat­tuna voi pitää hyväksyt­täv­inä. Tupakas­ta pääsee eroon jos on moti­vaa­tio­ta, huumeet, niitä jo käyt­tävälle voivat olla kovem­pi pala. Siinä tarvi­taan yhteiskun­nan panos­tus­ta. Luul­lak­seni huo­mat­tavasti enem­män mitä aiem­min on luul­tu. Tai­ta­nee olla viimeisiä het­k­iä saat­taa ongel­ma kuri­in l. tar­jo­ta käyt­täjille mah­dol­lisu­us ulospääsyyn.
  Viina; en minä sitä min­nekkään uno­htanut, mut­ta siitä me emme pääse eroon. Onhan sitä koitet­tu. Alko­holi ei aiheuta kohtuukäyt­täjälle. Mitä sit­ten on kohtuukäyt­tö; tun­nus­tan, piti luntata.
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  Alko­holinkäyt­tö on ter­veel­listä, jos päivit­täiset määrät pysyvät pien­inä. Ter­veel­lisyy­teen vaikut­taa myös käyt­tö­ta­pa. Ater­ian yhtey­dessä nau­tit­taes­sa pitoisu­udet ver­essä ja aivois­sa jäävät pienem­mik­si kuin tyhjään mahaan juo­taes­sa. Hyvässä seuras­sa alko­holi kohot­taa mielialaa, yksin juo­taes­sa se voi aiheut­taa ahdistusta.
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  lähde: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=sae36000&p_haku=alkoholi

 25. “Huumeet ei yleen­sä oo haitallisia muille kuin huumei­denkäyt­täjille itselleen,”

  Et sit­ten ilmeis­es­ti koskaan ole keskustel­lut kenenkään päi­hderi­ip­pu­vaisen läheisen kanssa aiheesta? 

  Sin­ul­la tun­tuu ole­van aika epäin­him­milli­nen (tarkoit­taa sekä epä­tyyp­il­listä että epäem­paat­tista) käsi­tys haitas­ta ja hyödystä.

 26. Art­turi:
  “Huumeet ei yleen­sä oo haitallisia muille kuin huumei­denkäyt­täjille itselleen, joten yhteiskun­taa ei menetetä niille yhtään sen enem­män kuin se on menetet­ty alko­ho­lillekaan tai tupakalle.”

  Väärin: Huumei­denkäyt­tö vaikut­taa suo­raan muun­muas­sa huumei­denkäyt­täjien las­ten ja lähim­mäis­ten elämään kuten myös alko­holi ja tupak­ka tekevät. Lisäk­si huumeista aiheutuu käyt­täjälle suo­ria ter­veyshait­to­ja joiden hoidon yhteiskun­ta (eli veron­mak­sa­jat) mak­saa. Jokainen voi lisäk­si miet­tiä kuin­ka suuria suo­ria ja epä­suo­ria kulu­ja yhteiskun­nalle tulee sosi­aal­is­ten ongelmien hoidosta.

  “Minus­ta sivistynyt yhteiskun­ta antaa jokaisen elää elämän­sä taval­laan kun­han ei hait­taa muit­ten oikeut­ta samaan.”

  Tismall­een, mut­ta kuten sanoin tämä ei ole tilanne huumei­den kohdal­la. Huumei­denkäytöstä ei ole yksilölle mitään hyö­tyä mut­ta siitä on yhteiskun­nalle ja yksilölle suuria haittoja. 

  Toisin sanoen: Jos huumei­denkäyt­täjä voisi vaku­ut­taa min­ulle pitkän hark­i­nan jäl­keen halu­a­vansa men­nä vetämään kamaa yksin auti­olle saarel­la ja lupaa olla hakeu­tu­mat­ta hoitoon kun ter­veys rom­ah­taa niin tilanne olisi eri. Sil­loinkin tun­tisin halua aut­taa, mut­ta mikäli yksilö olisi päätök­sen­sä tehnyt olisi se min­un var­maankin hyväksyttävä.

  Olen aina ihme­tel­lyt ihmisiä joiden maail­manku­van mukaan ison pahan yhteiskun­nan jol­la on lop­u­ton rahasäk­ki tulee kus­tan­taa yksilölle mah­dol­lisim­man paljon mut­ta yhteiskun­ta ei saa puut­tua mitenkään rajoit­tavasti yksilön elämään.

 27. -Huumeet, jopa mar­i­jua­na aiheut­ta­nee, viimeis­ten tutkimusten perus­teel­la, altistu­mista skitsofreniaan.

  Heh, aiheut­taa toki. Niin myös alko­holi paljon suurem­mas­sa mit­takaavas­sa. Sanathan saadaan muo­toil­tua niin kuin ne itseä parhait­en miel­lyt­tää. Jos kuitenkin etsisit näi­den tutkimusten tulok­set ja luk­isit per­in­po­h­jais­es­ti niin voisit ymmärtää asian hie­man parem­min. Itse olen kyseisen muis­taak­seni brit­tien tutkimuk­sen, johon viit­taat, lukenut lävitse.

 28. Timo: Minus­ta yhteiskun­ta ei saa kus­tan­taa yksilölle mitään, joten ei tartte ainakaan min­un maail­manku­vaa ihmetellä.

  “Huumei­denkäytöstä ei ole yksilölle mitään hyötyä.”

  Tämä on ihan älytön aja­tus. Tot­takai huumeista on hyötyä.

  Siitä oon samaa mieltä, että huumeil­la on ulkois­vaiku­tuk­sia, jos niiden ter­veyshait­to­ja hoide­taan verovaroin.

  tcrown: Oot kyl­lä oike­as­sa siitä, että huumei­den liialli­nen käyt­tö aiheut­taa lähipi­ir­ille kär­simys­tä, mut­ta jotenkin ajat­te­len itse, että tämä on huumei­den käytön vaiku­tus, ei ulkois­vaiku­tus. (Taval­laan siis, että ystävyys- ja suku­laisu­us­suhteis­sa vaiku­tus välit­tyy markkinamekanismilla.)
  Minus­ta sin­ul­la on aika epäin­himilli­nen (siis epä­tyyp­illi­nen ja ‑empaat­ti­nen) tapa leima­ta kanssasi väit­tele­viä ihmisiä mil­loin miksikin.

 29. “-Keski­olu­en vaput­ta­mi­nen (1969) ei tuonut mitään rysäys­tä olu­en lipit­täjien määrään/käyttöön. Laa­jen­tunut käyt­tö näkynee vas­ta ajan kanssa. Siitä ollaan kuitenkin päästy ohi ja keskari on osa kau­pan valikoimaa.”

  Mis­tähän tuol­lainen kuva tästä melko miedon ja lail­lisen huumeen, siis keski­olu­en myyn­nin laa­jen­tamis­es­ta oikein on peräisin? Jokaisen on help­po tark­istaa fak­tat. Alko­holin kokon­aisku­lu­tus nousi vuo­den 1969 jäl­keen kolmes­ta litrasta seit­semään litraan per sierain­pari aika nopeasti. Ensin olu­en kulu­tus räjähti ja heti perään ryhtyi viinankin kulu­tus kas­va­maan. Eikä tilanne ole mitenkään ohi — keski­o­lut alko­holisoi suo­ma­laisia edelleen. Sil­loin­han toiv­ot­ti­in, että keski­o­lut raitis­taisi Suomen kansan, mut­ta kävikin juuri päinvastoin.
  Ei kannabik­senkaan kulu­tus lail­lis­tamisen myötä ainakaan vähene. Hai­tat siinä kas­va­vat, siis kulu­tuk­ses­ta aiheutu­vat hai­tat. Mut­ta vaakakup­pi­in pitää lait­taa kannabik­sen kohdal­la myös kon­trol­lin hai­tat. Kuin­ka paljon yhteiskun­nalle mak­saa se, että kannabik­sen kiin­ni jäänyt kokeil­i­ja tai kaver­illeen välit­tänyt saa rikol­lisen leiman? Mitä se vaikut­taa hänen lop­puelämään­sä? Eiköhän näitä kon­trol­lin kus­tan­nuk­sia kan­nat­taisi jo vähen­tää tilanteessa, jos­sa ainet­ta käytetään kuitenkin joka tapauk­ses­sa aika tavalla?

 30. Timo kir­joit­ti:
  “Huumei­denkäytöstä ei ole yksilölle mitään hyö­tyä mut­ta siitä on yhteiskun­nalle ja yksilölle suuria haittoja.”

  Vas­taavasti huumerikol­lisu­ud­es­ta on yhteiskun­nalle ja yksilöille (suuria?) hait­to­ja. En siis tarkoi­ta huumei­den käyt­töä ja hal­lus­sapi­toa, jot­ka toki ovat nykyisen lain mukaan rikok­sia, mut­ta eivät kohdis­tu ulkop­uolisi­in, vaan huumeikaup­paan liit­tyviä omaisu­us- ja väki­val­tarikok­sia, ja organ­isoidun rikol­lisu­u­den voimistumista.

  Puhut huumei­den haitallisu­ud­es­ta ikään kuin niiden kieltämisel­lä pää­sisi noista haitoista eroon. Todel­lisu­udessa kuitenkin huumekau­pan lieveilmiöt (omaisu­us- ja väki­val­tarikok­set, rikol­lisjär­jestöt) ovat huumei­den lait­to­muu­den suo­ra seu­raus. Huumeet ovat täl­lä het­kel­lä lait­to­mia, ja meil­lä on nuo lieveilmöt täl­lä het­kel­lä seuranamme.

  Kiel­to­lain aikaan kokeilti­in myös alko­holin lail­lisen saatavu­u­den estämistä, mut­ta sil­lä oli yhteiskun­taan niin negati­ivisia vaiku­tuk­sia että kokeilu lopetet­ti­in. Tosin edelleen kai on pieni vähem­mistö joiden mielestä alko­holin kiel­to­la­ki olisi hyvä idea.

 31. Timo kir­joit­ti:
  “Mielestäni huumei­den sal­lim­i­nen mod­ostaa vain jälleen uuden kuopan johon heikko ihmi­nen voi lange­ta (kyl­lä, uskon siihen että sivistyneen yhteiskun­nan tulee suo­jel­la heikoimpiaan).”

  Sin­ulle ilmeis­es­ti on selvää että huumei­den lait­to­muus jotenkin estää heikko­ja ihmisiä lankea­mas­ta tuo­hon kuop­paan? Asian voi nähdä myös toisin. Suomes­sa kuolee tilas­to­jen mukaan 4 ja puoli ihmistä viikos­sa huumeisi­in liit­tyen [1]. Mitä tämä sin­un kiel­to­lak­isi on tehnyt estääk­seen noiden heikko­jen lankeamisen hau­takuop­paan? Mil­lä tapaa kiel­to­la­ki on noi­ta heikko­ja suojellut?

  Huumeri­ip­pu­vaiset aje­taan tekemään rikok­sia, sekaan­tu­maan rikol­lisor­gan­isaa­tioi­hin, käyt­tämään likaisia neu­lo­ja (tai no, nykyään kai on aika hyvin neu­lan­vai­h­topis­teitä), ja lop­ul­ta laite­taan vanki­laan. Eikö tämä ole pikem­minkin kuopan kaivamista heikoille, kuin heikko­jen suojelua?

  [1] http://yle.fi/news/id105886.html

 32. Sam­po: Nyt on pakko kysyä ihan selvyy­den vuok­si ajat­teletko että organ­isoitu rikol­lisu­us joka on tot­tunut tiet­tyyn “voit­to­pros­ent­ti­in”, jol­la on käytössä tehokas väki­val­takoneis­to ja ammat­tirikol­liset muut­tuu lainku­u­li­aisik­si K‑kauppiaiksi jos huumeet lail­lis­te­taan ? Itse uskon että kuten kaik­ki alansa ammat­ti­laiset kyseiset kaver­it vain etsi­sivät alal­taan uusia hom­mia. Rikol­lisu­us siis vain muut­taa muo­toaan ja jär­jestäy­tyneen yhteiskun­nan tais­telu rikol­lisu­ut­ta vas­taan jatkuu…
  Ps. sin­ul­ta taisi jäädä aikaisem­pi postauk­seni lukematta…

 33. Sylvesteri kir­joit­ti:
  “Veikkaan vain, että käytöstä muuten aiheutu­vat ongel­mat, esimerkik­si huumeruiskut sielä sun tääl­lä (vrt. tupakan­tumpit), lisään­ty­i­sivät käytön kasvaessa.”

  Eikös ainei­ta käytetä suo­nen­sisäis­es­ti lähin­nä sik­si että ne ovat kalli­ita, ja suo­raan suoneen lait­ta­mal­la aine tulee käytet­tyä tehokkaasti? Jos olisi varaa ostaa isom­pi annos, eikö suo­nen­sisäis­es­tikin käytet­täviä huumei­ta voi käyt­tää syömäl­lä tai juo­ma­l­la tai polttamalla?

  Jos alko­ho­likin mak­saisi per­hanas­ti ja sitä onnis­tu­isi han­kki­maan vain sent­til­i­tran kokoisi­na annoksi­na (ehkä yksi sent­til­i­tra riit­täisi 2 promillen humalaan, jos aikuises­sa ihmisessä on 5 litraa ver­ta), niin ehkä sinäkin käytet­täisi­in suonensisäisesti.

 34. Timo: Rikol­lis­ten työ­markki­nat on elastisia siinä mis­sä kaik­ki muutekin työ­markki­nat. Mitä enem­män alal­la on tekemistä ja mitä korkeampia palkko­ja siel­lä mak­se­taan sitä enem­män sinne ohjau­tuu jengiä.

  Riip­pumat­ta siitä lail­lis­te­taanko huumeet vai ei, jos rikol­liset kek­sii jotain uusia ansain­takeino­ja niin ne ote­taan käyttöön.

  Siinä tapauk­ses­sa, että huumeet lail­lis­te­taan niin entiset huumerikol­liset voivat siir­tyä näi­hin uusi­in ain­sain­takeinoi­hin mikäli heil­lä on siihen edel­ly­tyk­siä. Jos taas huumeet ovat edelleen lait­to­mia (jol­loin huumerikol­lis­ten työ­paikat ei mene alta), uusi­in ansain­takeinoi­hin siir­tyy työvoimaa muil­ta aloilta.

  Jos taas rikol­lisu­u­den alal­la ei tehdä uusia inno­vaa­tioi­ta niin nämä entiset huumerikol­liset joutu­vat etsimään töitä muil­ta aloilta.

  Freako­nom­ic­sis­sa oli jut­tua siitä miten paljon huumei­den­myyn­tior­gan­isaa­tio muis­tut­ti McDon­ald­sia, joten ne vois vaik­ka ruve­ta pikkupo­moik­si pikaruokaketjuun.

 35. Timo kir­joit­ti:
  “Sam­po: Nyt on pakko kysyä ihan selvyy­den vuok­si ajat­teletko että organ­isoitu rikol­lisu­us joka on tot­tunut tiet­tyyn “voit­to­pros­ent­ti­in”, jol­la on käytössä tehokas väki­val­takoneis­to ja ammat­tirikol­liset muut­tuu lainku­u­li­aisik­si K‑kauppiaiksi jos huumeet laillistetaan ?”

  Kyl­lä. (No ei, en ajat­tele että muut­tuvat lainku­u­li­aisik­si, enkä usko että alka­vat K‑kauppiaiksi.) Mut­ta jos rikol­lisor­gan­isaa­ti­ol­ta viedään tuot­toisa bisnes, eli tulon­lähde, ole­tan että se pienen­tää alan toim­intaedel­ly­tyk­siä. Ei niitä organ­isaa­tioi­ta tyhjän takia ja ilman rahavir­to­ja pyöritetä, luul­lak­seni. (Ja vaik­ka halu lait­to­muuk­sien tekemiseen olisi kova, niin ei kai kukaan jak­sa pitkään rötöstel­lä ihan vain hyvän­tekeväisyyt­tään, jos se ei tuo­ta voittoa.)

  Sin­un väit­teesi, että rikol­lisia bis­nek­siä pyörit­tävien ihmis­ten määrä on vakio, ja että jos yksi tulon­lähde pois­te­taan, ne vain kehit­tävät jostain uuden saman­laisen, on mielestäni ihan kum­malli­nen. Ei kai hyviä tulon­lähteitä puis­sa kas­va? Ja jos kas­vaa, niin mik­si jotkut toiset eivät ole hyö­dyn­tämässä niitä jo nyt?

  Eri mais­sa jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta on eri ver­ran, joten selvästikään sen määrä ei ole vakio ainakaan maid­en välil­lä. No, tämä ei kokon­aan kumoa väitettäsi.

  Löy­ty­isikö his­to­ri­as­ta tietoa? Mitä viinan salakul­jet­ta­jille ja trokareille tapah­tui kun alko­holin kiel­to­la­ki kumot­ti­in Suomes­sa vuon­na 1932? Tästä var­maan jos­sain olisikin oikeaa tietoa?

  Itse asi­aa tunne, mut­ta olet­taisin etteivät läh­eskään kaik­ki heistä onnis­tuneet löytämään uut­ta rikol­lista toimialaa.

  (Olen kyl­lä valmis muut­ta­maan käsi­tys­täni jos asi­as­ta löy­tyy oikeaa tutkimusti­etoa, mut­ta “joku väit­ti inter­netis­sä” ei riitä kään­tämään päätäni.)

 36. “Mut­ta jos rikol­lisor­gan­isaa­ti­ol­ta viedään tuot­toisa bisnes, eli tulon­lähde, ole­tan että se pienen­tää alan toimintaedellytyksiä.”

  Tämä onnis­tuu kun viedään organ­isaa­tion lyp­sylehmät eli väärinkäyt­täjät. Yksi täysipäiväi­nen nisti käyt­tää var­masti kym­meniä ker­to­ja enem­män ainei­ta viikon­lop­pu­vi­ihdekäyt­täjään ver­rat­tuna. Uusien asi­akkaiden etsimi­nen on aina kallista, aikaavievää ja huumei­den tapauk­ses­sa jopa nos­taa riske­jä -> kun kor­vaushoidol­la viedään parhaim­mat asi­akkaat, bisnes kuiv­uu kasaan

 37. Ensin jaan huumeet kolmeen ryh­mään dile­tan­tin rintaäänellä:

  -kannabis (ja lievim­mät särkylääk­keet ym., ja kofei­i­ni, pun intended)

  -hero­i­i­ni (ja crack? ja ehkä LSD, joka kai on Suomes­sa marginaalinen)

  -muut huumeet, mitä niitä onkaan.

  Pil­ven­polt­to on type­r­ää itsen­sä vahin­goit­tamista kuten tupakoin­ti ja läskipos­sun syömi­nen 3 krt/7. Mut­ta krim­i­nal­isoin­nin siltä ehkä pois­taisin pitkin ham­pain. Se on silti niin “eri jut­tu” kuin muut huumeet, että lait­to­muus vain sekoit­taa aihep­i­iristä kiin­nos­tunei­den nuorten päät ja vahvis­taa port­ti­teo­ri­an toteu­tu­mista, päin­vas­toin kuin yleen­sä kai väitetään. 

  Hero­i­i­ni (ja muut tosi tap­pa­jat, ker­tokaa parem­min tietävät) olisi pidet­tävä totaalisen lait­tom­i­na edelleen. Niiden markki­nat ehkä rom­ah­taisi­vat kun muu­ta saisi helpommin.
  Suomes­sa tosin Sub­u­tex on saanut hero­i­inikuolemat vähiin? 

  Nojatuolis­trate­gien märkä uni kai on, että YK-joukot tms. pyyhkivät oop­i­u­mivil­jelmät maan pinnal­ta niin vahvoin voimin ettei huumepa­ronien omat ilmavoimat siinä auta.
  IRL tuo­hon var­maan menee aikaa…

  Muut huumeet sit­ten: ehkä jonkin­lainen valvo­tun myyn­nin ja hoitoono­h­jauk­sen yhdis­telmä olisi se vähiten huono visio — kaik­ki vai­h­toe­hdot kun on huono­ja. Joku tääl­lä ehdot­tikin viinako­rin modernisointia:/

  Kuten Osmo sanoi, Suo­mi ei yksin voi ryhtyä muut­tele­maan lain­säädän­töä, tai saamme sem­moista maa­han­muut­toa että nykyi­nen aiheesta keskustelu unohtuu…

  Jotain pitäisi tehdä, kos­ka mutu-poh­jal­ta suuri osa tuskas­tut­ta­van type­r­i­stä mur­to- ja myymälä­varkauk­sista on juuri narkkarei­den tekosia.

 38. Olisko mielu­um­min syytä muoka­ta port­ti­teo­ria siten, että se ohjaisi hoitoon. Eli vahvo­jakin huumei­ta olisi saatavil­la apteek­ista ja sairaaloista, kun­han sitoutuu hoitoon. Tämän jäl­keen vieroi­tus kuu­luu hintaan.

  Yritetään saa­da huumei­denkäyt­täjät ensin yhteiskun­nan piiri­in, ja vas­ta tämän jäl­keen vieroi­tushoito. Irtipääsyyn ei auta se, että onnetaan kak­si tablet­tia ja takasin kadulle ilman asun­toa, työtä ja elämää. Sit­ten pää sekaisin, kun muuten pää ei kestä, niin kierre on valmis.

 39. Tele­vi­sios­sa joku asi­aan pere­htynyt väit­ti, että kaik­ista jot­ka jonkun sortin huumei­ta kokeil­e­vat 5 pros­ent­tia pää­tyy nyt ongelmakäyttäjiksi.
  10 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista taas kaataa kurkus­ta alas puo­let alko­holista, joten alko­holin osalta luku on suurem­pi. Ajat­te­len, että tämä johtunee siitä, että har­va vain kokeilee alko­ho­lia. Alko­holi osana elämää on monille kotona opit­tu malli. Riit­tävä har­joi­tus sit­ten alko­holisoi osan, lop­ul­ta kenet vain. Arvailen että, kannabik­sen lail­lis­tamisel­la pitkäl­lä tähtäimel­lä päädyt­täisi­in ehkä samaan.

 40. Osmo: “Helsin­gin kel­larimur­rot ja katu­ryöstöt tehdään pääasi­as­sa huumer­ahio­jen han­kkim­sek­si. Huumerikol­lisu­us jäisi pois.”

  En ymmär­rä tätä. Jostain­han huumei­den käyt­täjät sitä rahaa siltikin tarvit­si­si­vat? Ei kai niitä huumei­ta sen­tään ilmaisek­si jaeltaisi?

 41. Päi­htei­den lail­lis­tamises­sa on muu­tamia selkeitä ongelmakohtia:

  -Päi­htei­den pää­tymi­nen murrosikäisille?
  Esimerkik­si kannabis on kyl­lä yli 25-vuo­ti­aille hyvinkin har­mi­ton päi­hde. Mut­ta 13–14-vuotiaan näk­isin mielu­um­min kit­taa­van pus­sikal­jansa röökin kanssa (tekevät niin kuitenkin vaik­ka kuin­ka val­is­tet­taisi­in), kuin kokeil­e­van kannabista, kos­ka psyyke on tuos­sa iässä vielä hyvin hauras.

  -Suomes­ta tulisi huume­tur­is­min ja huumekau­pan keskus?
  Miet­tikää, että jokaisel­la olisi oma kuukausit­tainen huumeki­in­tiön­sä apteek­ista han­kit­tavak­si, ja lisäk­si hashista (H)Alkosta. Niille, ketkä kiin­tiötään eivät itse käyt­täisi, voisi kuitenkin tul­la houku­tus varas­toi­da tuo­ta kiin­tiötään, ja myy­dä sitä eteen­päin sekä koti­maas­sa alaikäisille/päihdeturisteille, että ulko­maille, mis­sä päi­htei­den hin­ta olisi edelleen paljon korkeampi.
  Eli huumeet voidaan täl­laises­sa mit­takaavas­sa lail­lis­taa suju­vasti vain EU:n laa­juises­sa, mah­dol­lis­es­ti globaalis­sa yhteistyössä.

  EU voisi kokeil­la kannabik­sen käytön dekrim­i­nal­isoin­tia ja kotikas­vatuk­sen sal­lim­ista. Alaikäisille välittämisen/myymisen ran­gais­tuk­sia voitaisi­in samal­la koven­taa. Tästä saataisi­in osvi­it­taa muulle päi­hde­poli­ti­ikalle. Uskon sen kyl­lä tapah­tu­van jos­sakin vai­heessa. Ei sikäli etteikö se jo nyt olisi hyvin pitkälle todel­lisu­ut­ta, kun­han pitää mata­laa profiilia.

  Kor­vaushoidot ovat selviö, kos­ka hero­in­isti on itselleen ja ympäristölleen paljon vaar­al­lisem­pi kor­vaushoidon ulkop­uolel­la, eikä kor­vaushoidon ole nähty juurikaan lisäävän käyt­täjien määrää. Sveit­sistä ja Hol­lan­nista on itseasi­as­sa päin­vas­taisia tulok­sia. Kor­vaushoidon ide­ologi­nen vas­tus­t­a­mi­nen on sik­si silkkaa typeryyttä.
  Opi­aat­tiri­ip­pu­vainen voi muuten elää riip­pu­vuuten­sa kanssa hyvin van­hak­si, keskimäärin paljon van­hem­mak­si kuin alko­holisti, kun­han pysyy muus­sa elämässä kiin­ni. Beat­nik-ikoni ja kir­jail­i­ja William S. Bur­roughs eli 83-vuo­ti­aak­si. Hän oli kuole­maansa asti opi­aat­tiri­ip­pu­vainen, yli 50 vuo­den ajan. Ampui kyl­lä nuorem­pana vai­mon­sa huumepäis­sään Wil­helm Tell ‑pelis­sä.

  Toisaal­ta tässä lail­lisu­us-kysymyk­sessä häir­it­see peri­aat­teel­lisel­la tasol­la omien yksilön­va­pauk­sien rajoit­ta­mi­nen “uhrit­tomis­sa rikok­sis­sa”, jot­ka eivät oman oikeusta­ju­ni mukaan ole rikoksia.
  Itseäni kiehtoo omaa uteliaisu­ut­ta eri­lainen ihmis­mieleen matkaami­nen. Tosin nykyi­nen päi­htei­denkäyt­töni on hyvin rajattua.
  Mut­ta 60+ vuo­ti­aana, kun ural­ta ja per­he-elämältä on paljon jo saavuttanut/saanut. Toista elämää ei tule, jos­sa kokea mitä eri­laiset eufo­ri­an, ener­gisyy­den, muut­tuneen tajun­nan ja psyy­keen tilat ovat. Mik­si se pitäisi kokea? Mik­si ihmiset matkaa­vat Egyp­ti­in nähdäk­seen pyra­mid­it? Mik­si sitä ei pitäisi kokea? En tiedä, mut­ta luul­lak­seni päi­htei­den kiehtovu­us on ihmiselle hyvin luon­taista, ja läh­es kaikkia päi­hteitä pystyy henkises­ti vah­va ihmi­nen käyt­tämään vas­tu­ullis­es­ti ja mieltään vahin­goit­ta­mat­ta. Sekä saa­maan niistä paljon posi­ti­ivista niiden negati­ivis­ten riskien vastapainoksi.

  Noh.. mut­ta se että päi­hteitä pää­tyy myös varhais­nuorten ja riip­pu­vuuk­sia kehit­tävien käsi­in ja mieleltään ailahteville on ongel­ma, johon on vaikea nähdä minkään­laista patenttiratkaisua.

  Eli tämä keskustelu tulee jatku­maan vielä hyvin pitkään.

 42. Kaikkien kiel­let­ty­jen ainei­den vapaut­tamisen perustelua madon­lakkia, tin­ner­iä ja kumili­imaa esimerkkinä käyt­tämäl­lä voi mielestäni ver­ra­ta kaikkien lääkkei­den käsikau­pan perustelemiseen buranan ja fin­rex­inin reseptivapaudella.

 43. Lakien höl­läämi­nen ei tarkoi­ta automaat­tista ihmis­ryn­täys­tä muista maista. Moniko on muut­tanut Hol­lan­ti­in vapaam­man huumau­sainepoli­ti­ikan perässä? Tai Etelä-Amerikkaan halvem­man kokai­inin vuok­si? Lisäk­si höl­len­nys tapah­tu­isi var­maankin pikkuhil­jaa, ettei syn­ty­isi ker­tarysäystyh­myyk­siä & ‑ongel­ma. Muut maat ehti­sivät mukaan höllentämiseen.

  Hie­man kuin Suo­mi voisi ehtiä mukaan Berli­inis­sä tapah­tu­vaan höl­len­tämiseen, muuten­han täältä karkaa kaik­ki sinne!

 44. Äänestys oli ja meni. Hero­i­inin jakelu jatkuu entiseen malli­in ja kokeilus­ta siir­ry­tään pysyvään käytän­töön. Kannabis ei lail­lis­tunut kokon­aisu­udessaan ja se sai ain­oas­taan 35,7% kannatuksen. 

  Kokon­aisu­udessaan voi tode­ta, että sveitsin har­joit­ta­ma huumau­sainepoli­ti­ik­ka sai kansalais­ten­sa tuen.

 45. Euroopan lib­er­aalein huume­lain­saaädän­tö on (yllä­tys) Por­tu­galis­sa. Siel­lä on dekrim­i­nal­isoitu huumei­den kuten mar­i­hua­nan, hero­ini­in, kokai­inin ja amfe­tami­inin käyt­tö ja hal­lus­sapi­to omaa käyt­töä varten. Tulok­set ovat olleet yllät­täviä ja var­maan päin­vas­taisia kuin mon­et (minä mukaan lukien) oli­si­vat odot­ta­neet. Johdan­tona voi vaik­ka lukea tämän Timen artikke­lin (link­ki alla), asi­as­ta on kyl­lä aika paljon tutkit­tua tietos netissä.

  http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1893946,00.html

 46. Pitäkää naa­manne ummes­sa. Huume­la­ki poli­ti­ik­ka on joka muit­ten organ­isaa­tioiden suo­jelemista tai mafi­an palkkaamista.

  Alko­holi on huume, ja se oli kiel­let­tyä 1900 luvun hujakoil­la. Kiel­to­la­ki peru­utet­ti­in kun kanssa ei totel­lut tätä kos­ka he eivät näh­neet sitä rikol­lise­na. Näin alko­holista tuli paljon suurem­pi ongel­ma kun tuli järjestyneet rikol­liset mestoille.

  Tosi elämän kysymys; Mitäs luulette 2 kil­pail­e­van jen­gin tehdä kun tulee ongelmia? Tap­pami­nen. Jen­gi sodis­sa USA:sa on kuol­lut 20 tuhat­ta afrikkalais-amerikallaista ja hei­dän suurin pää tulo on ollut lait­tomat huumausaineet.

  Totu­us on että ihmiset tulee käyt­tämään huumei­ta olisi sit­ten ne lait­to­mia tai ei.

  Huumeit­ten käyt­täjät ovat viat­to­mia, todel­liset maail­man aivope­si­jät ovat.

  Kaik­ki huumeet lail­lisek­si, mielip­i­teel­länne ei ole merkitystä.

 47. Luin linkite­tyn otteen Soin­in­vaaran eduskun­tavaalio­hjel­mas­ta liit­tyen ehdo­tuk­seen huumau­sainei­den jaot­telus­ta mietoi­hin ja vahvoihin sekä ajatuk­ses­ta pois­taa rikol­lisu­u­den piiristä huumei­denkäyt­täjä mut­ta ei myyjää. En ole tässä asi­as­sa varsi­nais­es­ti eri mieltä ja olen monil­ta osin samaa mieltä Soin­in­vaaran kanssa mut­ta itse päi­hde­työssäkin ajoit­tain työsken­televänä halu­an maini­ta yhden näkemykseni.
  Soin­in­vaara kir­joit­ti: “Käytön ran­gais­tavu­us tekee huumei­den käyt­täjästä kaup­pi­aan rikos­toverin ja rajaa hänet huumetrokarin kanssa samal­la puolelle jär­jestäy­tynyt­tä yhteiskun­taa vas­taan. Tämä on melkoinen palvelus huumekaup­pi­aalle, kos­ka hänel­lä ei ole riskiä siitä, että asi­akas ilmi­antaisi hänet eikä oikein ole pelkoa edes siitä, että asi­akas todis­taisi hän­tä vas­taan oikeudessa.”
  Olen eri mieltä niiltä osin, että huumei­denkäyt­täjä helpot­taisi myyjien kiin­nisaamista, vaikkei hän itse syyt­teeseen jou­tu­isikaan, kos­ka eihän hän toki halua huume­hano­jaan kiin­ni. Tämä on yksi niistä huumeku­vioiden pienistä ark­i­sista yksi­tyisko­hdista, jot­ka kan­nat­taa pitää mielessä suuri­akin lin­jo­ja laatiessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.