Jos huumeet laillistettaisiin?

Vies­ti­ket­jus­sa “Kii­tos täs­tä elä­mäs­tä” kysyt­tiin, mitä tapah­tui­si, jos huu­meet lail­lis­tet­tai­siin. Tätä on The Eco­no­mist ‑leh­ti ehdot­ta­nut tois­tu­vas­ti ja sil­lä kan­nal­la oli myls aina­kin yksi EU:n ter­veys­mi­nis­te­reis­tä, kun huu­me­mi­nis­te­rit kokoon­tui­vat minis­te­riai­ka­ni. Logiik­ka menee näin:

Huu­me­kaup­pa on niin val­ta­van kan­nat­taa, ettei sitä saa­da nujer­re­tuk­si miten­kään. Jos huu­meet lail­lis­tet­tai­siin ja nii­den myyn­ti otet­tai­siin val­tion mono­po­lik­si, huu­me­kau­pan kan­nat­ta­vuus katoai­si ja huu­me­rik­kol­li­suu­den vai­ku­tus maa­il­ma­sa vähe­ni­si. Huu­me­ra­ha häi­ri­köi nyt koko talous­e­lä­mäs­sä, joten sen hait­ta­vai­ku­tuk­set eivät rajoi­tu huumekysymykseen. 

Jos huu­mei­ta sai­si vapaas­ti, ryn­täi­si­vät­kö ihmi­set san­koin jou­koin tuhoa­maan ter­veyt­tään, kun sitä ei oli­si­kaan enää kiel­let­ty? Tätä on kokeil­tu Suo­mes­sa tin­ne­ril­lä ja kumi­lii­mal­la sekä madon­la­kil­la. Näi­tä itsen­sä päih­dyt­tä­mi­sai­nei­ta on täy­sin vapaas­ti saa­ta­vil­la, mut­ta suu­ret kan­san­jou­kot eivät ole ryn­nän­neet nii­tä käyt­tä­mään. Imp­paa­mi­nen on kui­ten­kin huo­les­tut­ta­van yleis­tä tai on aina­kin ollut. En ole asi­aa enää seurannut.

Sinän­sä on mie­len­kin­tois­ta, että imp­paa­mi­nen on kai vie­lä­kin suu­rem­pi kan­san­ter­vey­son­gel­ma kuin niin sano­tut huu­meet, mut­ta sii­tä ei olla mok­sik­si­kaan. Imp­paa­mi­nen oli suu­ri ter­vey­son­gel­ma aina­kin vie­lä 1990-luvul­la. Kos­ka tin­ne­rin osta­mi­sek­si ei tar­vit­se ryös­tää mum­mo­ja kaduil­ta, syr­jäy­ty­vät nuo­ret sai­vat tuho­ta elä­mään­sä rau­has­sa. Tämä osoit­taa, ettei huu­meon­gel­mas­sa ole poh­jim­mil­taan kyse ter­vey­son­gel­mas­ta vaan huu­me­ky­sy­myk­sen muis­ta haittavaikutuksista.

Kan­na­bis on tosia­sial­li­ses­ti vapau­tet­tu Alan­ko­mais­sa. Sitä käy­te­tään siel­lä run­saas­ti, mut­ta ei niin pal­jon kuin esi­mer­kik­si Bri­tan­nias­sa. Vapaa saa­ta­vuus ei ole joh­ta­nut käy­tön räjäh­dys­mäi­seen kas­vuun. EU:n tilas­to­jen mukaan huu­mei­siin kuol­lei­ta on Hol­lan­nis­sa väki­lu­kuun näh­den sel­väs­ti vähem­män kuin Suo­mes­sa, mut­ta noi­hin lukui­hin kan­nat­taa uhtau­tua pie­nel­lä epäilyllä.

On myös väi­tet­ty, että huu­mei­den vapaut­ta­mi­nen voi­si jopa vähen­tää nii­den käyt­töä. Nyt joku hyö­tyy sii­tä, että saa toi­sen hou­ku­tel­luk­si ansaan. Sik­si huu­mei­den mark­ki­noin­tiin käy­te­tään pal­jon aikaa ja vai­vaa. Jos kukaan ei hyö­tyi­si, huu­mei­tä ei salas­sa kehut­tai­si ja huu­me­va­lis­tus voi­si toi­mia parem­min. Madon­lak­kia ei käy­te­tä juu­ri lain­kaan, kos­ka ilmais­hyö­dy­ket­tä ei kenen­kään kan­na­ta markkinoida.

Voi kui­ten­kin olla, että huu­mei­den vapaut­ta­mi­nen voi­si joh­taa nii­den käy­tön huo­mat­ta­vaan lisäyk­seen. Uskoi­sin, että näin kävi­si aina­kin aluk­si. Käyt­tä­jien kan­nal­ta tämä oli­si huo­no jut­tu, mut­ta rait­tii­den kes­ki­luok­kais­ten kan­nal­ta (itsek­kääs­ti aja­tel­len) hyvä. Hel­sin­gin kel­la­ri­mur­rot ja katu­ryös­töt teh­dään pää­asias­sa huu­me­ra­hio­jen hank­kim­sek­si. Huu­me­ri­kol­li­suus jäi­si pois. Näin aja­tel­len rajoit­ta­va hjuu­me­po­li­tiik­ka onkin yhteis­kun­nal­lis­ta soli­daa­ri­suut­ta, jos­sa rai­tis kes­ki­luok­ka uhraa etun­sa huo­no-osai­sem­pien hyväksi.

Täl­lä mei­dän ei kui­ten­kaan kan­na­ta pää­täm­me vai­va­ta. Suo­men ei kan­na­ta har­joit­taa mui­ta mai­ta vapaa­mie­li­sem­pää huu­me­po­li­tiik­kaa, kos­ka sai­sim­me nis­koil­lem­me koko Euroo­pan narkkarit.

49 vastausta artikkeliin “Jos huumeet laillistettaisiin?”

 1. Tut­tu opet­ta­ja ker­toi kes­kus­tel­leen­sa aihees­ta lukio­lais­luo­kan kans­sa, oppi­lai­den point­ti oli että kaduil­ta saa­ta­vien ainei­den laa­tu on aivan mitä sat­tuu, ja usein ne ovat jopa hen­gen­vaa­ral­li­sia. Sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­nen nuo­ri­som­me vaa­ti­kin, että yhteis­kun­nan pitäi­si ottaa huu­me­kaup­pa hal­tuun suo­jel­lak­seen kan­sa­lai­si­aan. Tämä argu­ment­ti on pait­si hil­peä, niin myös vas­taan sanomaton.

  Ihan oikeas­ti, aptee­kis­ta saa resep­til­lä jo nyt vah­vem­pia möm­mö­jä kuin katu­kau­pas­ta. Osit­tai­sel­la lail­lis­ta­mi­sel­la voi­tai­siin saa­da kulu­tus­ta ohjat­tua yhteis­kun­nan kan­nal­ta vähem­män hai­tal­li­siin ainei­siin. Var­sin­kin amfe­ta­mii­ni pitäi­si saa­da pois kaduilta.

 2. Täl­lä mei­dän ei kui­ten­kaan kan­na­ta pää­täm­me vai­va­ta. Suo­men ei kan­na­ta har­joit­taa mui­ta mai­ta vapaa­mie­li­sem­pää huu­me­po­li­tiik­kaa, kos­ka sai­sim­me nis­koil­lem­me koko Euroo­pan narkkarit.”

  Mut­ta samal­la muut maat pää­si­si­vät eroon niis­tä. Teki­sim­me alt­ruis­ti­sen pal­ve­luk­sen, jos­ta meil­le oltai­siin kii­tol­li­sia vie­lä pitkään.

 3. Vaik­ka ensi­vä­läyk­se­nä huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen tun­tuu has­sul­ta, niin jär­jel­lä aja­tel­len se var­maan oli­si­kin hyvä aja­tus. Jos ker­ran pää pitää jol­la­kin sekoit­taa, niin mik­sei sit­ten kont­rol­loi­dus­ti val­mis­te­tuil­la aineil­la, joi­den pitoi­suu­det ja “tur­val­li­set” annos­mää­rät on sel­vil­lä. Lisäk­si juu­ri nuo oden mai­nit­se­mat edut, mm rikol­li­suu­den väheneminen. 

  Olen pit­kään poh­ti­nut, täs­sä­kin yhtey­des­sä, pitää­kö yhteis­kun­nan vies­tit­tää nor­meis­saan “mikä on oikein ja mikä vää­rin”. Eli jos huu­meet lail­lis­tet­tai­siin, oli­si­ko se vies­ti yhteis­kun­nal­ta, että “Huu­mei­den käyt­tö on ihan OK”?

  Olen poh­din­nas­sa­ni pää­ty­nyt enem­män­kin sen kan­nal­le, että ei täl­lais­ta vies­ti­tys­tä tar­vit­se sisäl­lyt­tää esim. lakei­hin. Lait ja muut nor­mit tulee mie­les­tä­ni sää­tää käy­tän­nön ja jär­jen poh­jal­ta eikä nii­hin sisäl­ty­vien filo­so­fis­ten vies­tien perusteella.

 4. Mit­sei oli­si moder­ni­soi­tu ver­sio vii­na­kor­tis­ta, huu­me­kort­ti? Kan­sa­lai­nen sai­si ostaa esim. heroii­nia sen ver­ran, että puo­lus­tus toi­mii ja mai­la pysyy kädes­sä (tämä on vit­si, jota en ikä­vä kyl­lä voi laa­jen­taa täs­sä blo­gis­sa). Jos meni­si yli, seu­rai­si puhut­te­lu ja tar­jot­tai­siin kat­kai­sua. Jos kiel­täy­tyi­si … jaa‑a, sit­ten pitäi­si kai antaa men­nä osta­maan se pimeä piik­ki tai pilleri. 

  Joi­den­kin teo­rioi­den mukaan vii­nan­ku­lu­tus oli vii­na­kort­tiai­ka­na vähäi­sem­pää kuin täys­kiel­lon olles­sa voi­mas­sa, totuut­ta­han asias­ta ei voi kos­kaa saa­da sel­vil­le. Mut­ta vii­na­kor­tit ehkäi­si­vät vii­nan juon­tia tehok­kaas­ti aina­kin suh­tees­sa myö­hem­pään kor­tit­to­maan tilan­tee­seen sii­tä pää­tel­len, miten vähäis­tä kulu­tus oli ennen Pek­ka Kuus­ta ja alko­ho­li­po­li­tii­kan liberalisointia.

 5. Olen usein toden­nut, että ihmi­nen joka ei halua huu­mei­ta lail­li­sek­si ei vain tie­dä asias­ta tarpeeksi. 

  Mikään ei ole mustavalkoista.

 6. Minus­ta on aivan tur­haa väit­tää, ettei­kö huu­mei­den hin­nan las­ke­mi­nen ja saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen nos­tai­si räjäh­dys­mäi­ses­ti kulutusta. 

  Aina­kin alko­ho­lin hin­to­jen vii­me­ai­kai­nen vei­vaa­mi­nen ja kes­kio­luen vapaut­ta­mi­nen ovat näky­neet kulu­tuk­ses­sa, mik­si ihmees­sä jon­kun toi­sen päih­teen kans­sa kävi­si päinvastoin?

 7. Jos huu­mei­ta sai­si vapaas­ti, ryn­täi­si­vät­kö ihmi­set san­koin jou­koin tuhoa­maan ter­veyt­tään, kun sitä ei oli­si­kaan enää kiel­let­ty? Tätä on kokeil­tu Suo­mes­sa tin­ne­ril­lä ja kumi­lii­mal­la sekä madonlakilla”

  Ja alko­ho­lil­la, rau­hoit­ta­vil­la lääk­keil­lä, kipu­lääk­keil­lä, laih­du­tus­lääk­keil­lä, you name it.

  Päi­deon­gel­mas­sa on han­ka­laa se, että sama aine / aines­osa on joko lail­li­nen tai lai­ton riip­puen kenel­tä sen ostaa ja mis­sä tar­koi­tuk­ses­sa ja vie­lä miten suu­ria mää­riä. Pel­käl­lä jär­jel­lä aja­tel­tu­na osa yllä­mai­ni­tuis­ta rajoi­tuk­sis­ta on täy­sin kei­no­te­koi­sia ja ainoas­taan enem­män tai vähem­män onnis­tu­nei­ta käy­tön rajoi­tus­yri­tyk­siä. Suo­mes­sa voi elää joko lail­li­se­na tai lait­to­ma­na nark­ka­ri­na. Jos saa sään­nöl­li­ses­ti esim. paniik­ki­häi­ri­öön rau­hoit­ta­via, niin kukaan ei tule pidät­tä­mään vaik­ka oli­si jat­ku­vas­ti möm­möis­sä. Jos ostaa opi­aat­te­ja katu­kau­pas­ta, niin on rikol­li­nen nark­ka­ri. Molem­mat ovat yhtä­lail­la pahas­ti päihderiippuvaisia.

  Jos alko­ho­li tuo­tai­siin nyt län­si­mai­den mark­ki­noil­le, niin se luo­ki­tel­tai­siin huu­meek­si, kuten Ode jo mai­nit­si­kin aiem­mas­sa postauksessaan.

  Uskoi­sin itse, että huu­mei­den lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen osa alko­ho­lis­teik­si pää­ty­vis­tä ihmi­sis­tä pää­tyi­si sen sijaan seka­käyt­tä­jik­si & nark­ka­reik­si, jol­loin pää­tyi­sim­me sää­te­le­mään tämän popu­lan mää­rää hin­noit­te­lul­la aivan samal­la taval­la kuin teem­me nyt alko­ho­li­hait­to­jen kanssa.

  Tosin en itse kan­na­ta sitä, että toi­sim­me mark­ki­noil­le alko­ho­lin lisäk­si uusia päih­tei­tä, mut­ta kos­ka toi­saal­ta esim. can­na­bis­ta & resep­ti­lääk­kei­tä saa kaik­kial­ta Suo­mes­ta ja kos­ka nykyi­set rajoi­tuk­set ovat aika kei­no­te­koi­sia, niin tilan­ne ei sikä­li muut­tui­si juu­ri lain­kaan pait­si siis vei­si busi­nek­sen rikol­li­sil­ta ja vähen­täi­si resep­ti­vin­ku­jia lää­kä­rei­den vastaanotoilta.

  Pel­käl­lä jär­jel­lä aja­tel­tu­na aina­kin osan huu­meis­ta lail­lis­ta­mi­nen ja siir­tä­mi­nen alko/apteekkikauppaan oli­si var­mas­ti fik­sua, mut­ta rea­lis­ti­ses­ti aja­tel­tu­na täy­sin mah­do­ton poliit­ti­se­na pää­tök­se­nä. Onko se sit­ten epä­rei­lua lait­to­mis­ta huu­meis­ta kär­si­vien nark­ka­rei­den har­mik­si alko­ho­li- ja lää­ke­nark­ka­rei­den hyväksi?

 8. toi­saal­ta esim. can­na­bis­ta & resep­ti­lääk­kei­tä saa kaik­kial­ta Suomesta”

  Juu ja tupak­kaa voi ostaa vaik­ka oli­si ikää vain kak­si vuotta. 

  Aina­kaan tääl­lä­päin ei ole ole­mas­sa mitään “tämän kadun huu­me­dii­le­riä”, jon­ka kaik­ki tun­ti­si­vat. Muis­tan vie­lä sen­kin ajan kun olin alle 18-vuo­tias. Tuos­sa iäs­sä oli vie­lä han­ka­la hank­kia alko­ho­lia ja se omal­ta osal­taan rajoit­ti juo­mis­ta eten­kin ylä­ase­teiäs­sä. Lukios­sa saa­ta­vuus alkoi hel­pot­ta­maan kun kave­rit pää­si­vät tuon maa­gi­sen ikä­ra­jan ylitse.

 9. Vii­me vii­kon Eco­no­mist muis­tut­ti Hol­lan­nin vapaut­ta­neen pros­ti­tuu­tion samoin perus­tein ja Sak­san vih­reil­lä on sama lin­ja. Suo­men vih­reät ovat siinä(kin) asias­sa Ruot­sin sos­su­jen linjoilla.

 10. Oma tie­tä­mys perus­tuu lähin­nä jul­kais­tuun tie­toon ja laa­jaan matkusteluun/työskentelyyn useis­sa mais­sa. Koke­muk­sia ja mietteitä.
  ‑Vii­na­kort­tiai­ka­na vii­naa sai vähän kos­ka jake­lu­pis­tei­tä oli vähän.
  ‑Kes­kio­luen vaput­ta­mi­nen (1969) ei tuo­nut mitään rysäys­tä oluen lipit­tä­jien määrään/käyttöön. Laa­jen­tu­nut käyt­tö näky­nee vas­ta ajan kans­sa. Sii­tä ollaan kui­ten­kin pääs­ty ohi ja kes­ka­ri on osa kau­pan valikoimaa.
  Vii­nien ja väke­vien pitä­mi­nen Alkon mono­po­li­na hei­jas­tu­nee mm. huu­meon­gel­maan. Moneen muu­hun­kin paikkaan.
  Kan­na­tan­kin alkon siir­tä­mis­tä ruo­ka­kaup­poi­hin ja val­tion vero­tu­lo­jen kerää­mis­tä jotain muu­ta kaut­ta. Alko­ho­lin vapaut­ta­mi­nen toi­si tie­ten­kin ensim­mäi­sen pol­ven dokuil­le lyhyen onnen ja nopean kuo­le­man lii­ka­käyt­töön. Kui­ten­kin; tämä on ainoa tapa nor­ma­li­soi­da alko­ho­li­po­li­tiik­ka europ­pa­lai­sel­le tasolle.
  Luu­len, että suo­ma­lai­nen­kin oppii juo­maan kun sii­hen anne­taan mah­dol­li­suus. Tänään, kun vii­naa on vähän ja se on kei­no­te­koi­sen kal­lis­ta on kos­su­pul­lo tyh­jen­net­tä­vä äkkiä ennen­kuin se loppuul

 11. Kun lail­lis­ta­mi­ses­ta puhu­taan on aika lyhyt­nä­köis­tä puhua huu­meis­ta noin yli­mal­kaan. Tuo sana on lei­ma­sin, jol­la pyri­tään mer­kit­se­mään kaik­ki aineet, joi­ta ei oikein halut­tai­si ihmis­ten käyt­tä­vän nau­tin­toai­nei­na. Mut­ta sii­hen yhtä­läi­syy­det sit­ten päät­ty­vät­kin. Lei­maa käy­te­tään piris­tei­siin ja rau­hoit­ta­viin, todel­la vaa­ral­li­siin ja lähin­nä vain hai­tal­li­siin ainei­siin. Ei var­maan kan­na­ta mis­sään olo­suh­teis­sa pääs­tää vapaak­si heroii­nia, jos­sa on huu­meon­gel­man tap­pa­va ydin. Mut­ta mik­si kan­na­bik­sen käyt­tä­jän pitää olla rikol­li­nen, kun pal­jon kovem­paa päih­det­tä myy­dään vapaas­ti val­tion putiikeista?
  Kan­na­bik­sen jake­lun voi­si tosi­aan antaa Alkon hoi­det­ta­vak­si. Hoi­ta­koon sen­kin yhtä vas­tuul­li­ses­ti kuin vii­nan myyn­nin. Sii­nä oli­si jo val­mii­na jake­lu­jär­jes­tel­mä, jos­ta muut voi­si­vat ottaa oppia. Sil­loin yksi­tyi­nen raha ei voi­si voi­ton­ta­voit­te­lus­saan toi­mia kan­na­bik­sen myyn­nin lisääjänä.

  Muu­ten olen sitä miel­tä, että Suo­mi kyl­lä lail­lis­taa kan­na­bik­sen vie­lä kym­me­nen vuo­den sisäl­lä — vii­mei­se­nä maa­na Euroopassa.

 12. Joo, kuin­ka­han on esim. USAs­sa todel­li­suu­des­sa käy­nyt huu­mei­den vas­tai­ses­sa tais­te­lus­sa. Onko­han sitä edes ollut. Huu­me­kaup­pa on niin suur­ta lii­ke­toi­min­taa, että tus­kin­pa sitä halu­taan lopet­taa. Tosin USAs­sa on pit­kät perin­teet ihan lail­lis­ten kovien huu­mei­den myyn­nis­tä 1900-luvun alku­puo­lel­la. Mut­ta Coca-huu­mei­den myyn­ti kiel­let­tiin kios­ki­ta­va­ra­na ja huu­met siir­tyi­vät­kin resep­ti­ta­va­rak­si ja maan alle.

  Entä sit­ten Suo­mes­sa huu­mei­den myyn­nin laillisuus. 

  Jos oikein pot­tu­mai­ses­ti halu­aa tode­ta, että mik­si alko­ho­lin saan­ti on niin vai­ke­aa mut­ta huu­mei­den saa­ta­vuus tuli­si vähin­tään­kin tuli­si olla yhtä helppoa.

  Niin, ehkä huu­mei­den käyt­tö tuli­si sal­lia resep­ti­ta­va­ra­na ja val­tion spon­saa­ma­na niil­le, jot­ka ovat jää­neet hui­mei­den kouk­kuun. Tosin, eikö alko­ho­lis­teil­lek­kin tuli­si sal­lia hal­pa alko­ho­li­re­sep­ti käyt­töön­sä sii­nä mis­sä huu­mei­den­kin käyt­tä­jät sai­si­vat resep­tin käyttöönsä.

 13. Osmo: Jos huu­meet lail­lis­tet­tai­siin, niin mik­si ihmees­sä val­tion pitäi­si myy­dä nii­tä monopolina?

  Syl­ves­te­ri: voi­sit­ko joten­kin vas­ta­ta kri­tiik­kiin, että huu­mei­den käy­tön kus­tan­nuk­set eivät muo­dos­tu suu­rel­ta osal­ta itse huu­meen hin­nas­ta ja han­kin­nan vai­vas­ta. (Alko­ho­li, tupak­ka ja kan­na­bis ovat sii­tä pääs­tä päih­tei­tä, jois­sa muut kus­tan­nuk­set ovat taas pie­nim­piä ja siten hin­nan ja saa­ta­vuu­den osuus suu­rem­pi. Tämä selit­tää mik­si alko­ho­lin hin­nan las­ke­mi­nen vai­kut­taa niin ran­kas­ti kysyntään.)

  Lai­tan tämän lin­kin nyt vie­lä tähän­kin, jos jotain kiin­nos­taa eikä löy­dä sitä tuos­ta edel­li­ses­tä ket­jus­ta: http://mises.org/story/3051

 14. Jos on tun­nis­ta­ma­ton mie­len­ter­vey­son­gel­ma, niin vii­na, röö­ki tai huu­me “aut­taa”. Siis tun­tuu sil­tä, että aut­taa. Sik­si mie­len­ter­veys­työ­hön pitäi­si panos­taa, ettei kenen­kään tar­vit­si­si lää­ki­tä itse­ään muul­la kuin aptee­kin tavaralla !

 15. En ihan osta tätä “kulu­tus räjäh­tää käsiin” argu­ment­tia. Se voi olla tie­tys­ti tot­ta­kin, mut­ta aina­kin sen perus­teel­la mitä minä olen huu­mei­den kans­sa teke­mi­sis­sä ole­vien sosi­aa­li­puo­len ihmis­ten kans­sa puhu­nut, niin lyhyel­lä välil­lä kysyn­tä on aika jous­ta­ma­ton­ta. Tämä näkyy niin, että jos polii­si tekee yhden isoh­kon taka­va­ri­kon, niin hin­ta nousee rajus­ti, rikok­set lisään­ty­vät, hoi­toon pyr­ki­vien jono kas­vaa, itse­mur­hat lisään­ty­vät jne. 

  Toki voi olla, että lait­to­muus aiheut­taa kysyn­tään epä­jat­ku­vuu­den ja jos lait­to­muus pois­tuu, niin kysyn­tään tulee val­ta­va pomp­sah­dus. Mut­ta rikos­ten mää­rän pitäi­si aina­kin laskea. 

  En väi­tä, että lail­lis­ta­mi­nen oli­si oikea tie ja kuten Osmo sanoi, täs­sä on kään­tei­nen race-to-the-bot­tom, eli huu­me­po­li­tiik­ka kan­nat­taa pitää yhtä kireä­nä tai ihan hitusen kireäm­pä­nä kuin naa­pu­reil­la, kos­ka muu­ten syn­tyy arbit­raa­si­mah­dol­li­suus rajan yli ja löy­sem­män poli­tii­kan maa tyy­pil­li­ses­ti häviää.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Huu­me­kaup­pa on niin val­ta­van kan­nat­taa, ettei sitä saa­da nujer­re­tuk­si mitenkään.” 

  Sini­vih­reä:

  Tuo­ta minä en ymmär­rä. Eikö huu­meil­le ole kil­pai­le­via tuot­tei­ta, jot­ka pitäi­si­vät huu­mei­den kysyn­nän kuris­sa. Miten huu­mei­den hin­nat voi­vat olla niin kovia, että nii­den avul­la pää­see lyö­mään rahoik­si? Kun en ole asian tun­ti­ja, niin en tie­dä, ovat­ko esim. alko­ho­li ja huu­meet toi­sen­sa kor­vaa­via tuot­tei­ta. Jos ovat, niin huu­meil­ta saa­tai­siin mark­ki­nat pois alko­ho­lin hin­taa laskemalla…

 17. Huu­me­kaup­pa ehdot­to­mas­ti val­tion hal­lin­taan niin kuin alko­ho­lin­kin kaup­pa. Tämä var­mis­tai­si laa­duk­kaat tuot­teet ja hyvän saa­ta­vuu­den. On epä­de­mo­kraat­tis­ta että huu­mei­ta saa parem­min isoim­mis­sa kau­pun­geis­sa ja maa­seu­tu on väliin­pu­toa­ja­na täs­sä­kin asiassa.
  Jokai­sel­la pitäi­si olla oma huu­me­kiin­tiö, jon­ka puit­teis­sa voi­si mene­tel­lä niin kuin halu­aa. Voi­si käyt­tää, siis ostaa itsel­leen, tai sit­ten myy­dä kiin­tiön­sä toi­sil­le. Vähän niin­kuin pääs­tö­kau­pas­sa. Se joka halu­aa tuho­ta itse­ään huu­meil­la sai­si sen teh­dä, se joka ei, sai­si talou­del­lis­ta hyvää jol­la voi­si ostaa vaik­ka viinaa…
  Pää­asia että tasa-arvo toteu­tui­si ja köy­häl­lä­kin oli­si mah­dol­li­suus. Nyky­ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön, kuten kaik­ki muu­kin por­va­ri­hal­li­tuk­sen aikana.

 18. Björk:
  “voi­sit­ko joten­kin vas­ta­ta kri­tiik­kiin, että huu­mei­den käy­tön kus­tan­nuk­set eivät muo­dos­tu suu­rel­ta osal­ta itse huu­meen hin­nas­ta ja han­kin­nan vaivasta.”

  Alko­ho­lin käy­tön kus­tan­nuk­set muo­dos­tu­vat suu­rel­ta osin aivan muis­ta teki­jöis­tä, eikö? Var­mas­ti täl­lä het­kel­lä pil­ven kans­sa on sama asia, sil­lä töö­tit tulee hal­vem­mak­si kuin pers­kän­ni, eli aina­kaan ham­pun aiheut­ta­mat ongel­mat eivät täl­lä het­kel­lä joh­du sen hinnasta.

  Mikä­li kaik­ki huu­mausai­neet vapau­tet­tai­siin, nii­den käyt­tö tie­ten­kin tie­ten­kin kas­vai­si saa­ta­vuu­den paran­tues­sa ja nämä itse käy­tös­tä joh­tu­vat ongel­mat monin­ker­tais­tui­si­vat. Eri­tyi­ses­ti amfe­ta­mii­ni aiheut­taa todel­li­sia ongel­mia lii­ka­käyt­tä­jil­le ja sitä on luke­ma­ni mukaan hyvin han­ka­la käyt­tää kuten alko­ho­lia, eli sil­loin täl­löin sopivasti. 

  Mie­les­tä­ni tuo­ta kal­lii­den huu­mei­den aiheut­ta­maa rikol­li­suut­ta on kaik­kein fik­suin­ta lei­ka­ta iske­mäl­lä dii­le­rin raha­pus­siin eli kor­vaus­hoi­dol­la. Se rat­kai­see käy­tön rahoi­tuson­gel­man sekä pitää samal­la saa­ta­vuu­den rajoitettuna. 

  Tie­de­mis:
  “Toki voi olla, että lait­to­muus aiheut­taa kysyn­tään epä­jat­ku­vuu­den ja jos lait­to­muus pois­tuu, niin kysyn­tään tulee val­ta­va pomp­sah­dus. Mut­ta rikos­ten mää­rän pitäi­si aina­kin laskea.”

  Käy­tön rahoit­ta­mi­sek­si teh­ty­jen rikos­ten mää­rä las­kee, en minä sitä kiis­tä. Veik­kaan vain, että käy­tös­tä muu­ten aiheu­tu­vat ongel­mat, esi­mer­kik­si huu­me­ruis­kut sie­lä sun tääl­lä (vrt. tupa­kan­tum­pit), lisään­tyi­si­vät käy­tön kas­vaes­sa. Samoin vää­rin­käy­tön mää­rä lisään­tyi­si ja sitä kaut­ta muut ongelmat. 

  Eten­kin amfe­ta­mii­nin koh­dal­la käy­tön lisään­ty­mi­nen joh­taa mie­len­ter­vey­son­gel­mien ja vai­no­har­hais­ten lisään­ty­mi­seen (kenen­kään ei tosin tar­vit­si­si enää vai­noil­la polii­sien takia).

 19. - Jot­ta lail­lis­ta­mi­nen ei meni­si öve­rik­si, pitäi­si, kuten myös mai­nit­sit, lail­lis­taa huu­meet koko maa­il­mas­sa tai vähin­tään koko Euroopassa.

  - Vaik­ka myyn­ti lail­lis­tet­tai­siin ja mono­po­li­soi­tai­siin, jat­kui­si myyn­ti toden­nä­köi­ses­ti lait­to­ma­na lail­li­sen rin­nal­la. voi­han vii­naa ja tupak­kaa­kin ostaa laittomasti. 

  - Laisl­lis­ta­mi­sen jäl­keen voi­si kes­tää vuo­sia, jopa vuo­si­kym­me­niä, että tilan­ne nor­ma­li­soi­tui­si. voi­si käy­dä samal­la taval­la kuin jos vaik­ka vii­na­ve­ro pois­tet­tai­siin koko­naan; kan­sa vetäi­si överit. 

  - Ja tupa­kas­ta puheen ollen: sen­kin vil­je­ly riis­tää, sekoit­taa maa­il­man­ta­lout­ta ja aiheut­taa sivu­tuot­tei­ta kuten myy­mä­lä­var­kauk­sia ja sala­kul­je­tus­ta. Mik­sei val­tion mono­po­lia voi­si kokeil­la ensin tupak­kaan? Sii­tä sit­ten tupak­ka Alkon tis­kil­le kun mono­po­li­jär­jes­tel­mä ker­ran on jo pys­tys­sä. Laa­tu­ja­kaan ei tar­vit­si­si kuin kuusi: pit­käl­lä ja lyhyel­lä filt­te­ril­lä, men­to­lil­la ja ilman, nor­maa­lil­la ja vähen­ne­tyl­lä ter­val­la, ja kaik­kia ykkös- ja kak­kos­laa­tui­si­na. Ja kaik­ki askit saman näköi­siä. Sitä kum­mas­ti vähe­ni­si tupa­kan polt­to. Ja jos hom­ma toi­mi­si niin samal­la tyy­lil­lä voi­si myy­dä myös marihuanaa.

 20. Emma Lon­don: Alko­ho­lia ja tupak­kaa saa pimees­ti siks, että se on sil­leen hal­vem­paa. Tämä joh­tuu verois­ta, ei miten­kään nau­tin­toai­nei­den omi­nai­suuk­sis­ta, eli jos huu­mei­ta vero­te­taan ran­kas­ti, niin sit­ten nii­tä­kin saa pimeenä.

  Syl­ves­te­ri: Alko­ho­lin, pil­ven ja tupa­kan kus­tan­nuk­set eivät nimen omaan muo­dos­tu suu­rel­ta osal­ta muis­ta asiois­ta kuin hin­nas­ta. Jos juon tänä ilta­na esim. 5 kal­jaa, jos­ta tulen hiprak­kaan niin olen huo­men­na täy­sin työ­ky­kyi­nen. Jos pidän töi­den lomas­sa tupak­ka­tauon, tun­nen niko­tii­nin rau­hoit­ta­van ja keven­tä­vän vai­ku­tuk­sen ehkä noin 15–30 min ja sen jäl­keen pys­tyn toi­mi­maan aivan kuten en oli­si­kaan tupa­koi­nut. Kan­na­bik­sen aika­kus­tan­nus muis­tut­taa alkoholia. 

  Kaik­kia näi­tä nau­tin­toai­nei­ta täy­tyy käyt­tää huo­mat­ta­via mää­riä ennen kuin negatiivis

  Sen sijaan heroii­nis­ta tai amfe­ta­mii­nin käy­tös­tä menee työ­ky­ky huo­mat­ta­vas­ti pidem­mäk­si ajak­si käy­tös­tä palau­tu­mi­si­neen. Myös nega­tii­vi­set ter­veys­vai­ku­tuk­set ilme­ne­vät huo­mat­ta­vas­ti nopeammin.

 21. Sii­tä sit­ten tupak­ka Alkon tis­kil­le kun mono­po­li­jär­jes­tel­mä ker­ran on jo pys­tys­sä. … Ja jos hom­ma toi­mi­si niin samal­la tyy­lil­lä voi­si myy­dä myös marihuanaa.”

  Täl­lais­ta voi­si harkita.

  Tupak­ka­han on monen tut­ki­muk­sen mukaan kaik­kein pahin­ta riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­va huu­me, eli sii­tä on kaik­kein vai­kein pääs­tä eroon. Tupa­koin­ti täyt­tää muu­ten­kin peri­aat­tees­sa kai­ken huu­mei­den­käy­tön mer­kit: Aluk­si tulee hyvä olo, sta­tus­sym­bo­li, kave­rei­den vai­ku­tus, sosi­aa­li­nen yhdes­sä­tu­pa­koin­ti ja lopuk­si se karu riip­pu­vuus, joka ei tuo enää min­kään­lai­sia vibo­ja eli hyvää oloa, mut­ta on pak­ko polt­taa vie­roi­tusoi­rei­den vält­tä­mi­sek­si. Jos tupa­kan myyn­ti siir­ret­täi­siin erit­täin fik­su­na veto­na alkoi­hin voi­si samal­la jakaa ilmai­sek­si niko­tii­ni­laas­ta­rei­ta yms. kor­vaus­hoi­toa, jot­tei tupak­ka­nark­ka­reil­la meni­si aina­kaan keuh­kot enem­pää pilal­le, eivät­kä tupa­koin­nis­ta joh­tu­vat syö­vät kuor­mit­tai­si yhtä ras­kaas­ti terveydenhuoltoa.

  voi­sit­ko joten­kin vas­ta­ta kri­tiik­kiin, että huu­mei­den käy­tön kus­tan­nuk­set eivät muo­dos­tu suu­rel­ta osal­ta itse huu­meen hin­nas­ta ja han­kin­nan vaivasta.”

  Jokais­ta huu­met­ta voi ver­ra­ta alko­ho­liin. Jokai­nen ymmär­tää, että pit­käl­le eden­nyt alko­ho­lis­mi, jos­sa ainoas­taan juo­mi­sel­la ja jat­ku­val­la huma­las­sao­lol­la on mitään mer­ki­tys­tä alko­ho­lis­til­le aiheut­taa monen­lais­ta ras­kas­ta talou­del­lis­ta kus­tan­nus­ta ja hen­kis­tä kär­si­mys­tä. Sama pätee pahak­si eden­nee­seen mui­den huu­mei­den käyt­töön. Menee työ­ky­ky, kyky hoi­taa raha-asioi­ta, kyky huo­leh­tia per­hees­tään, kyky olla yli­pää­tään ihmi­sik­si mis­sään pari­suh­tees­sa, van­hem­muu­des­sa, ystä­vä­pii­ris­sä jne. Kaik­ki ongel­mat kaa­tu­vat lisäk­si yhä ene­ne­vis­sä mää­rin yhteis­kun­nan nis­kaan. Vaik­ka mitä tahan­sa psy­koak­tii­vis­ta huu­met­ta alko­ho­li mukaan­lu­kien sai­si ilmai­sek­si Alkois­ta, niin se ei pois­tai­si näi­tä ulkoisvaikutuksia.

  Väi­tin aiem­mas­sa pos­tauk­ses­sa, että huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen ei lisäi­si riip­pu­vais­ten koko­nais­mää­rää, kos­ka osa tule­vis­ta alko­ho­lis­teis­ta ryh­tyi­si­kin nark­ka­reik­si. En ole enää asias­ta yön yli nukut­tua­ni lain­kaan var­ma, kos­ka osaa popu­las­ta alko­ho­li ei kiin­nos­ta eikä se sovi heil­le, mut­ta jokin muu huu­me kuin alko­ho­li saat­tai­si hyvin­kin kiin­nos­taa ja ns. “sopia” paremmin.

  Sot­ken tahal­li­ses­ti käsit­tei­tä nark­ka­ri ja huu­me, kos­ka kult­tu­ri­set teki­jät unoh­taen sekä alko­ho­li, tupak­ka, että kah­vi­kin oikeas­taan on luo­ki­tel­ta­va käy­tän­nös­sä huu­meek­si ja sen vuok­si on todet­ta­va, että meil­lä on jo maas­sam­me yksi todel­la vai­kea ja suu­ria kus­tan­nuk­sia aiheut­ta­va huu­meon­gel­ma eli alko­ho­lis­mi. Tupa­koin­ti tuho­aa ihmi­sen ter­vey­den niin pal­jon alko­ho­lia hitaam­min, että sen kus­tan­nuk­set lie­ne­vät alko­ho­li­hait­to­ja huo­mat­ta­vas­ti pienemmät. 

  Oleel­lis­ta­han täs­sä onkin, että miten kävi­si kus­tan­nus­ten ja inhi­mil­li­sen kär­si­myk­sen osal­ta, jos alkai­sim­me lail­lis­taa näi­den kah­den lisäk­si vähi­tel­len myös mui­ta huumeita.

 22. Ok, aja­tel­laan­pa asi­aa näin:

  Yhteis­kun­ta on jo mene­tet­ty alko­ho­lil­le ja tupa­kal­le, alko­ho­lin kiel­tä­mis­tä kokeil­tiin­kin surul­li­sen­kuu­lui­sin tulok­sin. Alko­ho­li ja tupak­ka ovat osa Suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria, niin vali­tet­ta­vaa kuin se onkin. Huu­meet eivät tie­tääk­se­ni ole kui­ten­kaan kos­kaan olleet Suo­mes­sa lail­li­sia ja ns. “koko kan­san jut­tu” kuten perjantaipullo.

  MIKSI yhteis­kunn­nan tuli­si sal­lia uusi yhteis­kun­taa tuhoa­va aine ? Tupak­kaan ja alko­ho­liin vetoa­mi­nen ei ole mie­les­tä­ni perus­tel­tua. Mie­les­tä­ni huu­mei­den sal­li­mi­nen modos­taa vain jäl­leen uuden kuo­pan johon heik­ko ihmi­nen voi lan­ge­ta (kyl­lä, uskon sii­hen että sivis­ty­neen yhteis­kun­nan tulee suo­jel­la heikoimpiaan). 

  Huu­mei­den lail­lis­ta­mi­sen puo­lus­ta­mi­nen rikol­li­suu­den vähe­ne­mi­sel­lä on mie­les­tä­ni myös var­sin naii­via. Jos ammat­ti­ri­kol­li­sel­ta vie­dään lei­pä­puu kek­sii hän var­mas­ti välit­tö­mäs­ti jon­kun muun tuot­ta­van bis­nek­sen samal­ta toi­mia­lal­ta. Pahim­mil­laan tämä uusi bis­nes voi olla vie­lä­kin hai­tal­li­sem­paa yhteiskunnalle.

 23. Timo: Huu­mei­den lail­li­suu­den puol­lus­ta­mi­nen rikol­li­suu­den vähe­ne­mi­sel­lä ei ole lain­kaan naii­via. Kaik­ki rikol­li­suus joka on kan­nat­ta­vaa ris­kit ja palk­kiot huo­mioon ottaen tulee teh­tyä. Jos rikol­li­sia ei ole tar­peek­si suo­rit­ta­maan kaik­kia tuot­toi­sia rikok­sia hei­tä siir­tyy muil­ta aloil­ta. Rikol­li­sil­la on koko ajan tar­ve kek­siä uusia tapo­ja ansai­ta riip­pu­mat­ta sii­tä onko huu­me­ri­kol­li­suus kan­nat­ta­vaa vai ei samal­la taval­la kuin pää­omal­la on tar­peen löy­tää uusia sijoi­tus­koh­tei­ta vaik­ka van­ho­ja­kin on olemassa.

  Huu­me­ri­kol­li­set eivät ole mitään kus­tan­nus-hyö­ty ana­lyy­siin kyke­ne­mät­tö­miä ihmi­siä vaan kaup­piai­ta sii­nä mis­sä K‑kauppiaatkin.

  Huu­meet ei yleen­sä oo hai­tal­li­sia muil­le kuin huu­mei­den­käyt­tä­jil­le itsel­leen, joten yhteis­kun­taa ei mene­te­tä niil­le yhtään sen enem­män kuin se on mene­tet­ty alko­ho­lil­le­kaan tai tupakalle.

  Kyl­lä, uskon sii­hen että sivis­ty­neen yhteis­kun­nan tulee suo­jel­la hei­koim­pi­aan” (omal­ta itseltään).

  Minus­ta sivis­ty­nyt yhteis­kun­ta antaa jokai­sen elää elä­män­sä taval­laan kun­han ei hait­taa muit­ten oikeut­ta samaan.

 24. Tupak­ka, alko­ho­li ja huu­meet. Kol­me tie­tä itse­tu­hoon, niin dra­mat­ti­sel­ta kuin se kuullostaakin.
  ‑Tupak­ka; kukaan ei kait vaka­vis­saan väi­tä tupak­kaa ter­veel­li­sek­si. Alka­nee olla sel­vää, että sil­lä on yhteys muu­ta­maan ikä­vään sairauteen.
  Pidän tupak­kaa voi­tet­tu­na ja se hävin­nee suku­pol­ven aikana.
  ‑Huu­meet, jopa mari­jua­na aiheut­ta­nee, vii­meis­ten tut­ki­mus­ten perus­teel­la, altis­tu­mis­ta skitsofreniaan.
  Tupak­kaa ja huu­mei­ta ei mil­lään mit­ta­puul­la mitat­tu­na voi pitää hyväk­syt­tä­vi­nä. Tupa­kas­ta pää­see eroon jos on moti­vaa­tio­ta, huu­meet, nii­tä jo käyt­tä­väl­le voi­vat olla kovem­pi pala. Sii­nä tar­vi­taan yhteis­kun­nan panos­tus­ta. Luul­lak­se­ni huo­mat­ta­vas­ti enem­män mitä aiem­min on luul­tu. Tai­ta­nee olla vii­mei­siä het­kiä saat­taa ongel­ma kuriin l. tar­jo­ta käyt­tä­jil­le mah­dol­li­suus ulospääsyyn.
  Vii­na; en minä sitä min­nek­kään unoh­ta­nut, mut­ta sii­tä me emme pää­se eroon. Onhan sitä koi­tet­tu. Alko­ho­li ei aiheu­ta koh­tuu­käyt­tä­jäl­le. Mitä sit­ten on koh­tuu­käyt­tö; tun­nus­tan, piti luntata.
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  Alko­ho­lin­käyt­tö on ter­veel­lis­tä, jos päi­vit­täi­set mää­rät pysy­vät pie­ni­nä. Ter­veel­li­syy­teen vai­kut­taa myös käyt­tö­ta­pa. Ate­rian yhtey­des­sä nau­tit­taes­sa pitoi­suu­det veres­sä ja aivois­sa jää­vät pie­nem­mik­si kuin tyh­jään mahaan juo­taes­sa. Hyväs­sä seu­ras­sa alko­ho­li kohot­taa mie­lia­laa, yksin juo­taes­sa se voi aiheut­taa ahdistusta.
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  läh­de: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=sae36000&p_haku=alkoholi

 25. Huu­meet ei yleen­sä oo hai­tal­li­sia muil­le kuin huu­mei­den­käyt­tä­jil­le itselleen,”

  Et sit­ten ilmei­ses­ti kos­kaan ole kes­kus­tel­lut kenen­kään päih­de­riip­pu­vai­sen lähei­sen kans­sa aiheesta? 

  Sinul­la tun­tuu ole­van aika epäin­him­mil­li­nen (tar­koit­taa sekä epä­tyy­pil­lis­tä että epäem­paat­tis­ta) käsi­tys hai­tas­ta ja hyödystä.

 26. Art­tu­ri:
  “Huu­meet ei yleen­sä oo hai­tal­li­sia muil­le kuin huu­mei­den­käyt­tä­jil­le itsel­leen, joten yhteis­kun­taa ei mene­te­tä niil­le yhtään sen enem­män kuin se on mene­tet­ty alko­ho­lil­le­kaan tai tupakalle.”

  Vää­rin: Huu­mei­den­käyt­tö vai­kut­taa suo­raan muun­muas­sa huu­mei­den­käyt­tä­jien las­ten ja lähim­mäis­ten elä­mään kuten myös alko­ho­li ja tupak­ka teke­vät. Lisäk­si huu­meis­ta aiheu­tuu käyt­tä­jäl­le suo­ria ter­veys­hait­to­ja joi­den hoi­don yhteis­kun­ta (eli veron­mak­sa­jat) mak­saa. Jokai­nen voi lisäk­si miet­tiä kuin­ka suu­ria suo­ria ja epä­suo­ria kulu­ja yhteis­kun­nal­le tulee sosi­aa­lis­ten ongel­mien hoidosta.

  Minus­ta sivis­ty­nyt yhteis­kun­ta antaa jokai­sen elää elä­män­sä taval­laan kun­han ei hait­taa muit­ten oikeut­ta samaan.”

  Tis­mal­leen, mut­ta kuten sanoin tämä ei ole tilan­ne huu­mei­den koh­dal­la. Huu­mei­den­käy­tös­tä ei ole yksi­löl­le mitään hyö­tyä mut­ta sii­tä on yhteis­kun­nal­le ja yksi­löl­le suu­ria haittoja. 

  Toi­sin sanoen: Jos huu­mei­den­käyt­tä­jä voi­si vakuut­taa minul­le pit­kän har­ki­nan jäl­keen halua­van­sa men­nä vetä­mään kamaa yksin autiol­le saa­rel­la ja lupaa olla hakeu­tu­mat­ta hoi­toon kun ter­veys romah­taa niin tilan­ne oli­si eri. Sil­loin­kin tun­ti­sin halua aut­taa, mut­ta mikä­li yksi­lö oli­si pää­tök­sen­sä teh­nyt oli­si se minun var­maan­kin hyväksyttävä.

  Olen aina ihme­tel­lyt ihmi­siä joi­den maa­il­man­ku­van mukaan ison pahan yhteis­kun­nan jol­la on lopu­ton raha­säk­ki tulee kus­tan­taa yksi­löl­le mah­dol­li­sim­man pal­jon mut­ta yhteis­kun­ta ei saa puut­tua miten­kään rajoit­ta­vas­ti yksi­lön elämään.

 27. -Huu­meet, jopa mari­jua­na aiheut­ta­nee, vii­meis­ten tut­ki­mus­ten perus­teel­la, altis­tu­mis­ta skitsofreniaan.

  Heh, aiheut­taa toki. Niin myös alko­ho­li pal­jon suu­rem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa. Sanat­han saa­daan muo­toil­tua niin kuin ne itseä par­hai­ten miel­lyt­tää. Jos kui­ten­kin etsi­sit näi­den tut­ki­mus­ten tulok­set ja luki­sit perin­poh­jai­ses­ti niin voi­sit ymmär­tää asian hie­man parem­min. Itse olen kysei­sen muis­taak­se­ni brit­tien tut­ki­muk­sen, johon viit­taat, luke­nut lävitse.

 28. Timo: Minus­ta yhteis­kun­ta ei saa kus­tan­taa yksi­löl­le mitään, joten ei tart­te aina­kaan minun maa­il­man­ku­vaa ihmetellä.

  Huu­mei­den­käy­tös­tä ei ole yksi­löl­le mitään hyötyä.”

  Tämä on ihan äly­tön aja­tus. Tot­ta­kai huu­meis­ta on hyötyä.

  Sii­tä oon samaa miel­tä, että huu­meil­la on ulkois­vai­ku­tuk­sia, jos nii­den ter­veys­hait­to­ja hoi­de­taan verovaroin.

  tcrown: Oot kyl­lä oikeas­sa sii­tä, että huu­mei­den lii­al­li­nen käyt­tö aiheut­taa lähi­pii­ril­le kär­si­mys­tä, mut­ta joten­kin ajat­te­len itse, että tämä on huu­mei­den käy­tön vai­ku­tus, ei ulkois­vai­ku­tus. (Taval­laan siis, että ystä­vyys- ja suku­lai­suus­suh­teis­sa vai­ku­tus välit­tyy markkinamekanismilla.)
  Minus­ta sinul­la on aika epäin­hi­mil­li­nen (siis epä­tyy­pil­li­nen ja ‑empaat­ti­nen) tapa lei­ma­ta kans­sa­si väit­te­le­viä ihmi­siä mil­loin miksikin.

 29. -Kes­kio­luen vaput­ta­mi­nen (1969) ei tuo­nut mitään rysäys­tä oluen lipit­tä­jien määrään/käyttöön. Laa­jen­tu­nut käyt­tö näky­nee vas­ta ajan kans­sa. Sii­tä ollaan kui­ten­kin pääs­ty ohi ja kes­ka­ri on osa kau­pan valikoimaa.”

  Mis­tä­hän tuol­lai­nen kuva täs­tä mel­ko mie­don ja lail­li­sen huu­meen, siis kes­kio­luen myyn­nin laa­jen­ta­mi­ses­ta oikein on peräi­sin? Jokai­sen on help­po tar­kis­taa fak­tat. Alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tus nousi vuo­den 1969 jäl­keen kol­mes­ta lit­ras­ta seit­se­mään lit­raan per sie­rain­pa­ri aika nopeas­ti. Ensin oluen kulu­tus räjäh­ti ja heti perään ryh­tyi vii­nan­kin kulu­tus kas­va­maan. Eikä tilan­ne ole miten­kään ohi — kes­kio­lut alko­ho­li­soi suo­ma­lai­sia edel­leen. Sil­loin­han toi­vot­tiin, että kes­kio­lut rai­tis­tai­si Suo­men kan­san, mut­ta kävi­kin juu­ri päinvastoin.
  Ei kan­na­bik­sen­kaan kulu­tus lail­lis­ta­mi­sen myö­tä aina­kaan vähe­ne. Hai­tat sii­nä kas­va­vat, siis kulu­tuk­ses­ta aiheu­tu­vat hai­tat. Mut­ta vaa­ka­kup­piin pitää lait­taa kan­na­bik­sen koh­dal­la myös kont­rol­lin hai­tat. Kuin­ka pal­jon yhteis­kun­nal­le mak­saa se, että kan­na­bik­sen kiin­ni jää­nyt kokei­li­ja tai kave­ril­leen välit­tä­nyt saa rikol­li­sen lei­man? Mitä se vai­kut­taa hänen lop­pue­lä­mään­sä? Eikö­hän näi­tä kont­rol­lin kus­tan­nuk­sia kan­nat­tai­si jo vähen­tää tilan­tees­sa, jos­sa ainet­ta käy­te­tään kui­ten­kin joka tapauk­ses­sa aika tavalla?

 30. Timo kir­joit­ti:
  “Huu­mei­den­käy­tös­tä ei ole yksi­löl­le mitään hyö­tyä mut­ta sii­tä on yhteis­kun­nal­le ja yksi­löl­le suu­ria haittoja.”

  Vas­taa­vas­ti huu­me­ri­kol­li­suu­des­ta on yhteis­kun­nal­le ja yksi­löil­le (suu­ria?) hait­to­ja. En siis tar­koi­ta huu­mei­den käyt­töä ja hal­lus­sa­pi­toa, jot­ka toki ovat nykyi­sen lain mukaan rikok­sia, mut­ta eivät koh­dis­tu ulko­puo­li­siin, vaan huu­mei­kaup­paan liit­ty­viä omai­suus- ja väki­val­ta­ri­kok­sia, ja orga­ni­soi­dun rikol­li­suu­den voimistumista.

  Puhut huu­mei­den hai­tal­li­suu­des­ta ikään kuin nii­den kiel­tä­mi­sel­lä pää­si­si nois­ta hai­tois­ta eroon. Todel­li­suu­des­sa kui­ten­kin huu­me­kau­pan lie­veil­miöt (omai­suus- ja väki­val­ta­ri­kok­set, rikol­lis­jär­jes­töt) ovat huu­mei­den lait­to­muu­den suo­ra seu­raus. Huu­meet ovat täl­lä het­kel­lä lait­to­mia, ja meil­lä on nuo lie­veil­möt täl­lä het­kel­lä seuranamme.

  Kiel­to­lain aikaan kokeil­tiin myös alko­ho­lin lail­li­sen saa­ta­vuu­den estä­mis­tä, mut­ta sil­lä oli yhteis­kun­taan niin nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia että kokei­lu lope­tet­tiin. Tosin edel­leen kai on pie­ni vähem­mis­tö joi­den mie­les­tä alko­ho­lin kiel­to­la­ki oli­si hyvä idea.

 31. Timo kir­joit­ti:
  “Mie­les­tä­ni huu­mei­den sal­li­mi­nen modos­taa vain jäl­leen uuden kuo­pan johon heik­ko ihmi­nen voi lan­ge­ta (kyl­lä, uskon sii­hen että sivis­ty­neen yhteis­kun­nan tulee suo­jel­la heikoimpiaan).”

  Sinul­le ilmei­ses­ti on sel­vää että huu­mei­den lait­to­muus joten­kin estää heik­ko­ja ihmi­siä lan­kea­mas­ta tuo­hon kuop­paan? Asian voi näh­dä myös toi­sin. Suo­mes­sa kuo­lee tilas­to­jen mukaan 4 ja puo­li ihmis­tä vii­kos­sa huu­mei­siin liit­tyen [1]. Mitä tämä sinun kiel­to­la­ki­si on teh­nyt estääk­seen noi­den heik­ko­jen lan­kea­mi­sen hau­ta­kuop­paan? Mil­lä tapaa kiel­to­la­ki on noi­ta heik­ko­ja suojellut?

  Huu­me­riip­pu­vai­set aje­taan teke­mään rikok­sia, sekaan­tu­maan rikol­li­sor­ga­ni­saa­tioi­hin, käyt­tä­mään likai­sia neu­lo­ja (tai no, nyky­ään kai on aika hyvin neu­lan­vaih­to­pis­tei­tä), ja lopul­ta lai­te­taan van­ki­laan. Eikö tämä ole pikem­min­kin kuo­pan kai­va­mis­ta hei­koil­le, kuin heik­ko­jen suojelua?

  [1] http://yle.fi/news/id105886.html

 32. Sam­po: Nyt on pak­ko kysyä ihan sel­vyy­den vuok­si ajat­te­let­ko että orga­ni­soi­tu rikol­li­suus joka on tot­tu­nut tiet­tyyn “voit­to­pro­sent­tiin”, jol­la on käy­tös­sä teho­kas väki­val­ta­ko­neis­to ja ammat­ti­ri­kol­li­set muut­tuu lain­kuu­liai­sik­si K‑kauppiaiksi jos huu­meet lail­lis­te­taan ? Itse uskon että kuten kaik­ki alan­sa ammat­ti­lai­set kysei­set kave­rit vain etsi­si­vät alal­taan uusia hom­mia. Rikol­li­suus siis vain muut­taa muo­to­aan ja jär­jes­täy­ty­neen yhteis­kun­nan tais­te­lu rikol­li­suut­ta vas­taan jatkuu…
  Ps. sinul­ta tai­si jää­dä aikai­sem­pi pos­tauk­se­ni lukematta…

 33. Syl­ves­te­ri kirjoitti:
  “Veik­kaan vain, että käy­tös­tä muu­ten aiheu­tu­vat ongel­mat, esi­mer­kik­si huu­me­ruis­kut sie­lä sun tääl­lä (vrt. tupa­kan­tum­pit), lisään­tyi­si­vät käy­tön kasvaessa.”

  Eikös ainei­ta käy­te­tä suo­nen­si­säi­ses­ti lähin­nä sik­si että ne ovat kal­lii­ta, ja suo­raan suo­neen lait­ta­mal­la aine tulee käy­tet­tyä tehok­kaas­ti? Jos oli­si varaa ostaa isom­pi annos, eikö suo­nen­si­säi­ses­ti­kin käy­tet­tä­viä huu­mei­ta voi käyt­tää syö­mäl­lä tai juo­mal­la tai polttamalla?

  Jos alko­ho­li­kin mak­sai­si per­ha­nas­ti ja sitä onnis­tui­si hank­ki­maan vain sent­ti­lit­ran kokoi­si­na annok­si­na (ehkä yksi sent­ti­lit­ra riit­täi­si 2 pro­mil­len huma­laan, jos aikui­ses­sa ihmi­ses­sä on 5 lit­raa ver­ta), niin ehkä sinä­kin käy­tet­täi­siin suonensisäisesti.

 34. Timo: Rikol­lis­ten työ­mark­ki­nat on elas­ti­sia sii­nä mis­sä kaik­ki muu­te­kin työ­mark­ki­nat. Mitä enem­män alal­la on teke­mis­tä ja mitä kor­keam­pia palk­ko­ja siel­lä mak­se­taan sitä enem­män sin­ne ohjau­tuu jengiä.

  Riip­pu­mat­ta sii­tä lail­lis­te­taan­ko huu­meet vai ei, jos rikol­li­set kek­sii jotain uusia ansain­ta­kei­no­ja niin ne ote­taan käyttöön.

  Sii­nä tapauk­ses­sa, että huu­meet lail­lis­te­taan niin enti­set huu­me­ri­kol­li­set voi­vat siir­tyä näi­hin uusiin ain­sain­ta­kei­noi­hin mikä­li heil­lä on sii­hen edel­ly­tyk­siä. Jos taas huu­meet ovat edel­leen lait­to­mia (jol­loin huu­me­ri­kol­lis­ten työ­pai­kat ei mene alta), uusiin ansain­ta­kei­noi­hin siir­tyy työ­voi­maa muil­ta aloilta.

  Jos taas rikol­li­suu­den alal­la ei teh­dä uusia inno­vaa­tioi­ta niin nämä enti­set huu­me­ri­kol­li­set jou­tu­vat etsi­mään töi­tä muil­ta aloilta.

  Frea­ko­no­mic­sis­sa oli jut­tua sii­tä miten pal­jon huu­mei­den­myyn­tior­ga­ni­saa­tio muis­tut­ti McDo­nald­sia, joten ne vois vaik­ka ruve­ta pik­ku­po­moik­si pikaruokaketjuun.

 35. Timo kir­joit­ti:
  “Sam­po: Nyt on pak­ko kysyä ihan sel­vyy­den vuok­si ajat­te­let­ko että orga­ni­soi­tu rikol­li­suus joka on tot­tu­nut tiet­tyyn “voit­to­pro­sent­tiin”, jol­la on käy­tös­sä teho­kas väki­val­ta­ko­neis­to ja ammat­ti­ri­kol­li­set muut­tuu lain­kuu­liai­sik­si K‑kauppiaiksi jos huu­meet laillistetaan ?”

  Kyl­lä. (No ei, en ajat­te­le että muut­tu­vat lain­kuu­liai­sik­si, enkä usko että alka­vat K‑kauppiaiksi.) Mut­ta jos rikol­li­sor­ga­ni­saa­tiol­ta vie­dään tuot­toi­sa bis­nes, eli tulon­läh­de, ole­tan että se pie­nen­tää alan toi­min­tae­del­ly­tyk­siä. Ei nii­tä orga­ni­saa­tioi­ta tyh­jän takia ja ilman raha­vir­to­ja pyö­ri­te­tä, luul­lak­se­ni. (Ja vaik­ka halu lait­to­muuk­sien teke­mi­seen oli­si kova, niin ei kai kukaan jak­sa pit­kään rötös­tel­lä ihan vain hyvän­te­ke­väi­syyt­tään, jos se ei tuo­ta voittoa.)

  Sinun väit­tee­si, että rikol­li­sia bis­nek­siä pyö­rit­tä­vien ihmis­ten mää­rä on vakio, ja että jos yksi tulon­läh­de pois­te­taan, ne vain kehit­tä­vät jos­tain uuden saman­lai­sen, on mie­les­tä­ni ihan kum­mal­li­nen. Ei kai hyviä tulon­läh­tei­tä puis­sa kas­va? Ja jos kas­vaa, niin mik­si jot­kut toi­set eivät ole hyö­dyn­tä­mäs­sä nii­tä jo nyt?

  Eri mais­sa jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta on eri ver­ran, joten sel­väs­ti­kään sen mää­rä ei ole vakio aina­kaan mai­den välil­lä. No, tämä ei koko­naan kumoa väitettäsi.

  Löy­tyi­si­kö his­to­rias­ta tie­toa? Mitä vii­nan sala­kul­jet­ta­jil­le ja tro­ka­reil­le tapah­tui kun alko­ho­lin kiel­to­la­ki kumot­tiin Suo­mes­sa vuon­na 1932? Täs­tä var­maan jos­sain oli­si­kin oike­aa tietoa?

  Itse asi­aa tun­ne, mut­ta olet­tai­sin ettei­vät lähes­kään kaik­ki heis­tä onnis­tu­neet löy­tä­mään uut­ta rikol­lis­ta toimialaa.

  (Olen kyl­lä val­mis muut­ta­maan käsi­tys­tä­ni jos asias­ta löy­tyy oike­aa tut­ki­mus­tie­toa, mut­ta “joku väit­ti inter­ne­tis­sä” ei rii­tä kään­tä­mään päätäni.)

 36. Mut­ta jos rikol­li­sor­ga­ni­saa­tiol­ta vie­dään tuot­toi­sa bis­nes, eli tulon­läh­de, ole­tan että se pie­nen­tää alan toimintaedellytyksiä.”

  Tämä onnis­tuu kun vie­dään orga­ni­saa­tion lyp­sy­leh­mät eli vää­rin­käyt­tä­jät. Yksi täy­si­päi­väi­nen nis­ti käyt­tää var­mas­ti kym­me­niä ker­to­ja enem­män ainei­ta vii­kon­lop­pu­viih­de­käyt­tä­jään ver­rat­tu­na. Uusien asiak­kai­den etsi­mi­nen on aina kal­lis­ta, aikaa­vie­vää ja huu­mei­den tapauk­ses­sa jopa nos­taa ris­ke­jä -> kun kor­vaus­hoi­dol­la vie­dään par­haim­mat asiak­kaat, bis­nes kui­vuu kasaan

 37. Ensin jaan huu­meet kol­meen ryh­mään dile­tan­tin rintaäänellä:

  -kan­na­bis (ja lie­vim­mät sär­ky­lääk­keet ym., ja kofeii­ni, pun intended)

  -heroii­ni (ja crack? ja ehkä LSD, joka kai on Suo­mes­sa marginaalinen)

  -muut huu­meet, mitä nii­tä onkaan.

  Pil­ven­polt­to on type­rää itsen­sä vahin­goit­ta­mis­ta kuten tupa­koin­ti ja läs­ki­pos­sun syö­mi­nen 3 krt/7. Mut­ta kri­mi­na­li­soin­nin sil­tä ehkä pois­tai­sin pit­kin ham­pain. Se on sil­ti niin “eri jut­tu” kuin muut huu­meet, että lait­to­muus vain sekoit­taa aihe­pii­ris­tä kiin­nos­tu­nei­den nuor­ten päät ja vah­vis­taa port­ti­teo­rian toteu­tu­mis­ta, päin­vas­toin kuin yleen­sä kai väitetään. 

  Heroii­ni (ja muut tosi tap­pa­jat, ker­to­kaa parem­min tie­tä­vät) oli­si pidet­tä­vä totaa­li­sen lait­to­mi­na edel­leen. Nii­den mark­ki­nat ehkä romah­tai­si­vat kun muu­ta sai­si helpommin.
  Suo­mes­sa tosin Subu­tex on saa­nut heroii­ni­kuo­le­mat vähiin? 

  Noja­tuo­li­stra­te­gien mär­kä uni kai on, että YK-jou­kot tms. pyyh­ki­vät oopiu­mi­vil­jel­mät maan pin­nal­ta niin vah­voin voi­min ettei huu­me­pa­ro­nien omat ilma­voi­mat sii­nä auta.
  IRL tuo­hon var­maan menee aikaa…

  Muut huu­meet sit­ten: ehkä jon­kin­lai­nen val­vo­tun myyn­nin ja hoi­too­noh­jauk­sen yhdis­tel­mä oli­si se vähi­ten huo­no visio — kaik­ki vaih­toeh­dot kun on huo­no­ja. Joku tääl­lä ehdot­ti­kin vii­na­ko­rin modernisointia:/

  Kuten Osmo sanoi, Suo­mi ei yksin voi ryh­tyä muut­te­le­maan lain­sää­dän­töä, tai saam­me sem­mois­ta maa­han­muut­toa että nykyi­nen aihees­ta kes­kus­te­lu unohtuu…

  Jotain pitäi­si teh­dä, kos­ka mutu-poh­jal­ta suu­ri osa tus­kas­tut­ta­van type­ris­tä mur­to- ja myy­mä­lä­var­kauk­sis­ta on juu­ri nark­ka­rei­den tekosia.

 38. Olis­ko mie­luum­min syy­tä muo­ka­ta port­ti­teo­ria siten, että se ohjai­si hoi­toon. Eli vah­vo­ja­kin huu­mei­ta oli­si saa­ta­vil­la aptee­kis­ta ja sai­raa­lois­ta, kun­han sitou­tuu hoi­toon. Tämän jäl­keen vie­roi­tus kuu­luu hintaan.

  Yri­te­tään saa­da huu­mei­den­käyt­tä­jät ensin yhteis­kun­nan pii­riin, ja vas­ta tämän jäl­keen vie­roi­tus­hoi­to. Irti­pää­syyn ei auta se, että onne­taan kak­si tablet­tia ja taka­sin kadul­le ilman asun­toa, työ­tä ja elä­mää. Sit­ten pää sekai­sin, kun muu­ten pää ei kes­tä, niin kier­re on valmis.

 39. Tele­vi­sios­sa joku asi­aan pereh­ty­nyt väit­ti, että kai­kis­ta jot­ka jon­kun sor­tin huu­mei­ta kokei­le­vat 5 pro­sent­tia pää­tyy nyt ongelmakäyttäjiksi.
  10 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta taas kaa­taa kur­kus­ta alas puo­let alko­ho­lis­ta, joten alko­ho­lin osal­ta luku on suu­rem­pi. Ajat­te­len, että tämä joh­tu­nee sii­tä, että har­va vain kokei­lee alko­ho­lia. Alko­ho­li osa­na elä­mää on monil­le koto­na opit­tu mal­li. Riit­tä­vä har­joi­tus sit­ten alko­ho­li­soi osan, lopul­ta kenet vain. Arvai­len että, kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sel­la pit­käl­lä täh­täi­mel­lä pää­dyt­täi­siin ehkä samaan.

 40. Osmo: “Hel­sin­gin kel­la­ri­mur­rot ja katu­ryös­töt teh­dään pää­asias­sa huu­me­ra­hio­jen hank­kim­sek­si. Huu­me­ri­kol­li­suus jäi­si pois.”

  En ymmär­rä tätä. Jos­tain­han huu­mei­den käyt­tä­jät sitä rahaa sil­ti­kin tar­vit­si­si­vat? Ei kai nii­tä huu­mei­ta sen­tään ilmai­sek­si jaeltaisi?

 41. Päih­tei­den lail­lis­ta­mi­ses­sa on muu­ta­mia sel­kei­tä ongelmakohtia:

  -Päih­tei­den pää­ty­mi­nen murrosikäisille?
  Esi­mer­kik­si kan­na­bis on kyl­lä yli 25-vuo­tiail­le hyvin­kin har­mi­ton päih­de. Mut­ta 13–14-vuotiaan näki­sin mie­luum­min kit­taa­van pus­si­kal­jan­sa röö­kin kans­sa (teke­vät niin kui­ten­kin vaik­ka kuin­ka valis­tet­tai­siin), kuin kokei­le­van kan­na­bis­ta, kos­ka psyy­ke on tuos­sa iäs­sä vie­lä hyvin hauras.

  -Suo­mes­ta tuli­si huu­me­tu­ris­min ja huu­me­kau­pan keskus?
  Miet­ti­kää, että jokai­sel­la oli­si oma kuu­kausit­tai­nen huu­me­kiin­tiön­sä aptee­kis­ta han­kit­ta­vak­si, ja lisäk­si has­his­ta (H)Alkosta. Niil­le, ket­kä kiin­tiö­tään eivät itse käyt­täi­si, voi­si kui­ten­kin tul­la hou­ku­tus varas­toi­da tuo­ta kiin­tiö­tään, ja myy­dä sitä eteen­päin sekä koti­maas­sa alaikäisille/päihdeturisteille, että ulko­mail­le, mis­sä päih­tei­den hin­ta oli­si edel­leen pal­jon korkeampi.
  Eli huu­meet voi­daan täl­lai­ses­sa mit­ta­kaa­vas­sa lail­lis­taa suju­vas­ti vain EU:n laa­jui­ses­sa, mah­dol­li­ses­ti glo­baa­lis­sa yhteistyössä.

  EU voi­si kokeil­la kan­na­bik­sen käy­tön dekri­mi­na­li­soin­tia ja koti­kas­va­tuk­sen sal­li­mis­ta. Alai­käi­sil­le välittämisen/myymisen ran­gais­tuk­sia voi­tai­siin samal­la koven­taa. Täs­tä saa­tai­siin osviit­taa muul­le päih­de­po­li­tii­kal­le. Uskon sen kyl­lä tapah­tu­van jos­sa­kin vai­hees­sa. Ei sikä­li ettei­kö se jo nyt oli­si hyvin pit­käl­le todel­li­suut­ta, kun­han pitää mata­laa profiilia.

  Kor­vaus­hoi­dot ovat sel­viö, kos­ka heroi­nis­ti on itsel­leen ja ympä­ris­töl­leen pal­jon vaa­ral­li­sem­pi kor­vaus­hoi­don ulko­puo­lel­la, eikä kor­vaus­hoi­don ole näh­ty juu­ri­kaan lisää­vän käyt­tä­jien mää­rää. Sveit­sis­tä ja Hol­lan­nis­ta on itsea­sias­sa päin­vas­tai­sia tulok­sia. Kor­vaus­hoi­don ideo­lo­gi­nen vas­tus­ta­mi­nen on sik­si silk­kaa typeryyttä.
  Opi­aat­ti­riip­pu­vai­nen voi muu­ten elää riip­pu­vuu­ten­sa kans­sa hyvin van­hak­si, kes­ki­mää­rin pal­jon van­hem­mak­si kuin alko­ho­lis­ti, kun­han pysyy muus­sa elä­mäs­sä kiin­ni. Beat­nik-iko­ni ja kir­jai­li­ja Wil­liam S. Bur­roughs eli 83-vuo­ti­aak­si. Hän oli kuo­le­maan­sa asti opi­aat­ti­riip­pu­vai­nen, yli 50 vuo­den ajan. Ampui kyl­lä nuo­rem­pa­na vai­mon­sa huu­me­päis­sään Wil­helm Tell ‑pelis­sä.

  Toi­saal­ta täs­sä lail­li­suus-kysy­myk­ses­sä häi­rit­see peri­aat­teel­li­sel­la tasol­la omien yksi­lön­va­pauk­sien rajoit­ta­mi­nen “uhrit­to­mis­sa rikok­sis­sa”, jot­ka eivät oman oikeus­ta­ju­ni mukaan ole rikoksia.
  Itseä­ni kieh­too omaa ute­liai­suut­ta eri­lai­nen ihmis­mie­leen mat­kaa­mi­nen. Tosin nykyi­nen päih­tei­den­käyt­tö­ni on hyvin rajattua.
  Mut­ta 60+ vuo­ti­aa­na, kun ural­ta ja per­he-elä­mäl­tä on pal­jon jo saavuttanut/saanut. Tois­ta elä­mää ei tule, jos­sa kokea mitä eri­lai­set eufo­rian, ener­gi­syy­den, muut­tu­neen tajun­nan ja psyy­keen tilat ovat. Mik­si se pitäi­si kokea? Mik­si ihmi­set mat­kaa­vat Egyp­tiin näh­däk­seen pyra­mi­dit? Mik­si sitä ei pitäi­si kokea? En tie­dä, mut­ta luul­lak­se­ni päih­tei­den kieh­to­vuus on ihmi­sel­le hyvin luon­tais­ta, ja lähes kaik­kia päih­tei­tä pys­tyy hen­ki­ses­ti vah­va ihmi­nen käyt­tä­mään vas­tuul­li­ses­ti ja miel­tään vahin­goit­ta­mat­ta. Sekä saa­maan niis­tä pal­jon posi­tii­vis­ta nii­den nega­tii­vis­ten ris­kien vastapainoksi.

  Noh.. mut­ta se että päih­tei­tä pää­tyy myös var­hais­nuor­ten ja riip­pu­vuuk­sia kehit­tä­vien käsiin ja mie­lel­tään ailah­te­vil­le on ongel­ma, johon on vai­kea näh­dä min­kään­lais­ta patenttiratkaisua.

  Eli tämä kes­kus­te­lu tulee jat­ku­maan vie­lä hyvin pitkään.

 42. Kaik­kien kiel­let­ty­jen ainei­den vapaut­ta­mi­sen perus­te­lua madon­lak­kia, tin­ne­riä ja kumi­lii­maa esi­merk­ki­nä käyt­tä­mäl­lä voi mie­les­tä­ni ver­ra­ta kaik­kien lääk­kei­den käsi­kau­pan perus­te­le­mi­seen bura­nan ja fin­rexi­nin reseptivapaudella.

 43. Lakien höl­lää­mi­nen ei tar­koi­ta auto­maat­tis­ta ihmis­ryn­täys­tä muis­ta mais­ta. Moni­ko on muut­ta­nut Hol­lan­tiin vapaam­man huu­mausai­ne­po­li­tii­kan peräs­sä? Tai Ete­lä-Ame­rik­kaan hal­vem­man kokaii­nin vuok­si? Lisäk­si höl­len­nys tapah­tui­si var­maan­kin pik­ku­hil­jaa, ettei syn­tyi­si ker­ta­ry­säys­tyh­myyk­siä & ‑ongel­ma. Muut maat ehti­si­vät mukaan höllentämiseen.

  Hie­man kuin Suo­mi voi­si ehtiä mukaan Ber­lii­nis­sä tapah­tu­vaan höl­len­tä­mi­seen, muu­ten­han tääl­tä kar­kaa kaik­ki sinne!

 44. Äänes­tys oli ja meni. Heroii­nin jake­lu jat­kuu enti­seen mal­liin ja kokei­lus­ta siir­ry­tään pysy­vään käy­tän­töön. Kan­na­bis ei lail­lis­tu­nut koko­nai­suu­des­saan ja se sai ainoas­taan 35,7% kannatuksen. 

  Koko­nai­suu­des­saan voi tode­ta, että sveit­sin har­joit­ta­ma huu­mausai­ne­po­li­tiik­ka sai kan­sa­lais­ten­sa tuen.

 45. Euroo­pan libe­raa­lein huu­me­lain­saa­ä­dän­tö on (yllä­tys) Por­tu­ga­lis­sa. Siel­lä on dekri­mi­na­li­soi­tu huu­mei­den kuten mari­hua­nan, heroi­niin, kokaii­nin ja amfe­ta­mii­nin käyt­tö ja hal­lus­sa­pi­to omaa käyt­töä var­ten. Tulok­set ovat olleet yllät­tä­viä ja var­maan päin­vas­tai­sia kuin monet (minä mukaan lukien) oli­si­vat odot­ta­neet. Joh­dan­to­na voi vaik­ka lukea tämän Timen artik­ke­lin (link­ki alla), asias­ta on kyl­lä aika pal­jon tut­kit­tua tie­tos netissä.

  http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1893946,00.html

 46. Pitä­kää naa­man­ne ummes­sa. Huu­me­la­ki poli­tiik­ka on joka muit­ten orga­ni­saa­tioi­den suo­je­le­mis­ta tai mafian palkkaamista.

  Alko­ho­li on huu­me, ja se oli kiel­let­tyä 1900 luvun huja­koil­la. Kiel­to­la­ki peruu­tet­tiin kun kans­sa ei totel­lut tätä kos­ka he eivät näh­neet sitä rikol­li­se­na. Näin alko­ho­lis­ta tuli pal­jon suu­rem­pi ongel­ma kun tuli jär­jes­ty­neet rikol­li­set mestoille.

  Tosi elä­män kysy­mys; Mitäs luu­let­te 2 kil­pai­le­van jen­gin teh­dä kun tulee ongel­mia? Tap­pa­mi­nen. Jen­gi sodis­sa USA:sa on kuol­lut 20 tuhat­ta afrik­ka­lais-ame­ri­kal­lais­ta ja hei­dän suu­rin pää tulo on ollut lait­to­mat huumausaineet.

  Totuus on että ihmi­set tulee käyt­tä­mään huu­mei­ta oli­si sit­ten ne lait­to­mia tai ei.

  Huu­meit­ten käyt­tä­jät ovat viat­to­mia, todel­li­set maa­il­man aivo­pe­si­jät ovat.

  Kaik­ki huu­meet lail­li­sek­si, mie­li­pi­teel­län­ne ei ole merkitystä.

 47. Luin lin­ki­te­tyn otteen Soi­nin­vaa­ran edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­mas­ta liit­tyen ehdo­tuk­seen huu­mausai­nei­den jaot­te­lus­ta mie­toi­hin ja vah­voi­hin sekä aja­tuk­ses­ta pois­taa rikol­li­suu­den pii­ris­tä huu­mei­den­käyt­tä­jä mut­ta ei myy­jää. En ole täs­sä asias­sa var­si­nai­ses­ti eri miel­tä ja olen monil­ta osin samaa miel­tä Soi­nin­vaa­ran kans­sa mut­ta itse päih­de­työs­sä­kin ajoit­tain työs­ken­te­le­vä­nä haluan mai­ni­ta yhden näkemykseni.
  Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti: “Käy­tön ran­gais­ta­vuus tekee huu­mei­den käyt­tä­jäs­tä kaup­pi­aan rikos­to­ve­rin ja rajaa hänet huu­met­ro­ka­rin kans­sa samal­la puo­lel­le jär­jes­täy­ty­nyt­tä yhteis­kun­taa vas­taan. Tämä on mel­koi­nen pal­ve­lus huu­me­kaup­pi­aal­le, kos­ka hänel­lä ei ole ris­kiä sii­tä, että asia­kas ilmian­tai­si hänet eikä oikein ole pel­koa edes sii­tä, että asia­kas todis­tai­si hän­tä vas­taan oikeudessa.”
  Olen eri miel­tä niil­tä osin, että huu­mei­den­käyt­tä­jä hel­pot­tai­si myy­jien kiin­ni­saa­mis­ta, vaik­kei hän itse syyt­tee­seen jou­tui­si­kaan, kos­ka eihän hän toki halua huu­me­ha­no­jaan kiin­ni. Tämä on yksi niis­tä huu­me­ku­vioi­den pie­nis­tä arki­sis­ta yksi­tyis­koh­dis­ta, jot­ka kan­nat­taa pitää mie­les­sä suu­ria­kin lin­jo­ja laatiessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.