Kiitos tästä elämästä!

Tulin myrskyssä ja sateessa Säteily­tur­vakeskuk­sen neu­vot­telukun­nas­ta. Klu­u­vikadul­la tuli vas­taan mus­taan nahkatakki­in pukeu­tunut, pitkä­tukkainen narkkar­il­ta näyt­tävä kaveri. Kun olimme jo ohit­ta­neet toisemme, hän pysähtyi ja puhut­teli min­ua. “Hei, halu­an kiit­tää sin­ua siitä, mitä olet tehnyt mei­dän narkkarei­den hyväk­si. Sin­un ansiois­tasi pääsin kor­vaushoitoon ja irti kamas­ta. Kiitos tästä elämästä!

Olin vähän häm­men­tynyt, kos­ka tuo kesken­jäänyt pro­jek­ti on pikem­minkin tuot­tanut min­ulle huonoa omaa tun­toa juuri kesken­jäämisen­sä takia.

Kun Lip­posen toista hal­li­tus­ta muo­dostet­ti­in vuon­na 1999, perus­palve­lu­min­is­terin posti jaet­ti­in kah­tia min­un ja Eva Biaude­t’n kesken. Hänen piti olla kak­si ensim­mäistä vuot­ta ja min­un kak­si seu­raavaa. Evan yllät­tävän raskau­den takia oma vuoroni aikais­tui. Olin joka tapauk­ses­sa vuo­den ver­ran tule­va min­is­teri. Siinä ase­mas­sa ei tietääk­seni ole ollut kukaan muu, ellei sit­ten Juha Rehu­la (kesk) ole juuri jnyt siinä samas­sa asemassa.

Vuon­na 1999 Suomen akatemia ja lääkäriseu­ra Duodec­im jär­jes­tivät kon­sen­suskok­ouk­sen huume hoi­dos­ta. Min­ut oli kut­sut­tu sinne maal­likko­jäsenek­si. Suurek­si yllä­tyk­sek­seni min­ut pan­ti­in johta­maan ala­jaos­toa, jon­ka piti ottaa kan­taa kor­vaushoitoon. En tien­nyt asi­as­ta mitään, mut­ta tarkoi­tus olikin, että oppisin. Opin. Noiden kol­men vuorokau­den aikana tulin vaku­ut­tuneek­si, että hero­i­iniri­ip­pu­vaisille on järkev­in­tä antaa lääk­keek­si jotai hidastet­tua huumet­ta, buprenor­fi­inia tai metadonia.

Kor­vaushoito oli tuol­loin hyvin kiis­tel­ty hoit­o­muo­to. STM:n virkamiehet suh­tau­tu­i­v­at siihen varsin penseästi, mut­ta min­is­ter­iö on pääl­likkövi­ras­to. Oltuani viikon min­is­ter­inä ilmoitin, että min­is­ter­iön kan­ta on kor­vaushoidolle myön­teinen. Virkamiehet sopeu­tu­i­v­at uuteen lin­jaan kiitet­tävän nopeasti. Tein kor­vaushoi­dos­ta kak­sikin ase­tus­ta, jot­ka lib­er­al­isoi­vat sen käyttöä.

Sil­loin laa­di­tus­sa kom­pro­mis­sis­sa lääke­hoito yhdis­tet­ti­in psykososi­aaliseen kuntoutuk­seen. Tämä psykososi­aa­li­nen kuntou­tus tuli niin kalli­ik­si, että hoitopaikat lop­pui­v­at pian. Minus­ta olisi ollut parem­pi antaa kaikille tyy­dyt­tävää hoitoa kuin kymmenelle pros­en­til­la paras­ta mah­dol­lista hoitoa ja jät­tää 90 pros­ent­tia heitteille,mutta en ollut enää min­is­teri. Tuo vas­taan tul­lut enti­nen narkkari oli noiden onnel­lis­ten 10 pros­entin joukossa.

Eri­tyisen vaikea min­un on ymmärtää, mik­si Helsin­gin kaupun­ki pih­tailee kor­vaushoi­dos­sa. Kor­vaushoito on kallista, mut­ta huumerikol­lisu­us on vielä kallimpaa. Hero­in­isti ei voi olla ilman päivit­täistä annos­taan. Hoidot­ta jäänyt narkkari on huumekaup­pi­aan ylin toive. Mik­si Helsin­gin on tyy­dytet­tävä huumekaup­pi­aiden toivei­ta? Rahat hän han­kkii rikol­lisu­udel­la tai prostituutiolla.

Kat­so lisää huume­poli­ti­ikas­ta tästä.

76 vastausta artikkeliin “Kiitos tästä elämästä!”

 1. Noh…, top­pu­ut­te­len nyt vähän Osmoa itsei­hailun huuman syövereissä. 

  Oliko se “hoito” nyt sit­ten tätä kohtaa­maasi kave­ria paljonkin aut­tanut, jos vieläkin silmi­in­pistävästi näyt­ti narkkarilta?

  Tuskin myöskään olisi ilman ainet­ta ottanut sin­u­un kadul­la kon­tak­tia. Se kun ei kansal­lispi­irteisi­imme kuu­lu. Nark­ki siis edelleen?

 2. Ei tuos­sa nyt juurikaan ollut itsei­hailua. Tai sit­ten minä en sitä tajun­nut. Kyl­lä Eli­na vatii nyt liiko­ja. Pait­si että huumevieroituk­sen olisi tehot­ta­va, samal­la olisi myös opit­ta­va kokon­aan uusi tapa pukeu­tua ja mikä pahin­ta, hesalais­ten puhumattomuus.
  Vaalien jäl­keen Osmo epäili blokin­sa tuoneen paljon uusia äänestäjiä. Saataa ollakin, tosin… olen edelleenkin sitä mieltä, että teot puhu­vat. Kuten nyt tuos­sa ex. narkkarin tapauksessa.

 3. Jotenkin Eli­nan kir­joi­tus tun­tui maut­toma­l­ta. Noinko kepeästi sitä leimataan vas­taan­tuli­joi­ta? Kun pilalle men­nei­den ham­paiden tilalle ei ole kas­vanut uusia, on se selvä näyt­tö huumei­den käytön jatku­mis­es­ta! Kor­vaushoito katkeaa, jos sor­tuu aineisiin.

 4. Mau­ton­ta tai ei, mutta… 

  Miten minä voisin leima­ta vas­taan­tuli­jasi, kun en koko jan­nua nähnyt?

  Itse sanoit, että näyt­ti narkkar­il­ta. Ihmi­nen ei yleen­sä näytä narkkar­il­ta olemat­ta sitä. Siitä epäilyni. 

  Suomes­sa on todel­la vaa­ti­ma­ton huume­on­gel­ma. Ehkä sik­si, että tääl­lä ei ole juurikaan lähdet­ty kor­vaushoito­höpinöi­hin ja “puh­das neu­la suoneen kuin suoneen” ‑kam­pan­joi­hin mukaan, vaan huumei­den käyt­tö on pidet­ty yksi­no­maan rikoksena.

 5. En epäile yhtään tämä Vihre­itä var­mas­tikin kan­nat­ta­van henkilön aitoa kiitol­lisu­ut­ta aut­ta­jaansa kohtaan, mut­ta muuten huume­poli­ti­ik­ka on mielestäni epäonnistunutta.

  Huumekau­pas­ta saata­vat voitot ovat niin suuria ettei tar­jon­taa saa­da mitenkään täysin nol­laan, sitä ei ole saatu edes niis­sä mais­sa jois­sa rikol­lisia ran­gais­taan kuten Sau­di-Ara­bi­as­sa tai vaik­ka E‑Koreassa, joten joidenkin “kovan” lin­ja poli­itikko­jen ratkaisue­hdo­tuk­set tuomioiden koven­tamis­es­ta ovat tehot­to­mia vaik­ka sinän­sä kannatettavia.

  Tiet­ty siivu nuorisos­ta pää­tyy itse­tuhoiselle uralleen ja osaa tästä joukos­ta ei kyl­lä pelas­taisi muu kuin esim. orju­us souta­jana kaleeris­sa, mut­ta val­taosaa tietenkin voitaisi­in aut­taa. En tiedä kuin­ka suuri osa narkkareista toipuu, osu­us ei liene suuri..?

  Mielestäni nyky­muo­toinen kuntou­tus kor­vaushoitoi­neen tulisi lopet­taa kokon­aan ja kor­va­ta uudel­la krim­i­naalipoli­ti­ikalla. Käyt­tö muutet­taisi­in ran­gais­tavak­si teok­si: 1. ker­ras­ta päivä pari, 2. viikko pari, 3. muu­tamia kuukau­sia, 4. vuosi, 5. vuosia.. jne. Mihinkään taval­lisi­in oikeu­sis­tu­imi­in ei näitä narkkare­i­ta kan­nt­taisi viedä resursse­ja syömään vaan ylläku­vatun kaltais­es­ta taulukos­ta kakku päälle kun käyt­tö on kiis­tat­ta todettu. 

  No entä jos vaan vaan vahinkos­sa pisti tai lap­pua imeske­li kun karkkipa­perik­si luuli ym. seli­tyk­set. Siinäpä se; eipä tuo päivä putkas­sa niin paha ole vaik­ka olisi syyt­täkin, emmää ainakaan ole siitä koskaan katkeroitunut poliisille.

  Ran­gais­tu­s­paikoik­si kohdas­ta 2. eteen­päin sopisi joku lakkautet­tu varuskun­ta jos­sa vieroi­tus hoidet­taisi­in ker­ras­ta poik­ki menetelmäl­lä, muutenkin kuhne-amme ja muut per­in­teiset työka­lut oli­si­vat kun­ni­as­sa ja vieroi­tus­lääkkei­den sijaan! Heti tolpille pääsyn jäl­keen vieroitet­ta­vat voisi­vat vaik­ka lajitel­la jät­teitä tai tehdä muu­ta hyödyl­listä raita­pu­vut pääl­lä. Tämä veisi glo­ri­an koko sce­nen ympäriltä: ei olisikaan mus­takaa­puista joukkoa hau­takivienkaata­jia kamoissaan joiden val­in­to­ja omaiset sure­vat tms. vaan olisi vain surkea joukko raita­pukuisia vieroi­tu­soireisia loosereita..

  Joku tietysti sanoo että narkkar­it meni­sivät piiloon heti kun niitä alet­taisi­in keräämään jon­nekin. Niin tietysti meni­sivätkin, het­kek­si. Kyl­lä ne sieltä esi­in kömp­i­sivät kuka min­nekkin, sos­sun, varastele­maan, per­set­tä tai kamaa myymään. Ei niitä sinne piiloi­hin kukaan kauaa huolla.

  Rahaa ja ter­vey­den­huol­lon resursse­ja säästy­isi taas val­tavasti! Narkkare­itakin pelas­tusi ainakin 1XX ker­taa enemmän.

 6. Hmm, ei näytä narkkar­il­ta olemat­ta sitä… Tarkoi­tatko tosi­aan, että vas­taan­tule­va, huo­ral­ta näyt­tävä nainen, myös on huora? 

  Lainaan Eli­naa
  Suomes­sa on todel­la vaa­ti­ma­ton huumeongelma.
  Vaa­ti­ma­ton tai ei niin tuskin likaisten neu­lo­jen “kier­rät­tämi­nen” mitenkään tilan­net­ta parantaa.

 7. Kyl­lä mak­sullisen naisen tun­nistaa kadul­la hyvinkin. 

  Tun­nistanet sinäkin? 

  En tiedä, mikä Suomen tilanteen tässä huumeakysymyk­sessä tekee niin moniker­tais­es­ti parem­mak­si kuin Kes­ki-Euroopas­sa tai Ruot­sis­sakaan. Näin se kuitenkin joka tilas­ton mukaan on. 

  Jos on parem­pia seli­tyk­siä kuin nol­la­tol­er­anssi asian suh­teen, niin ker­tokaa toki. 

  Tietysti puh­das, uutu­ut­taan kiiltävä neu­la sos­sun tiskiltä hymyn kera jaet­tuna voi het­kel­lis­es­ti tuo­da helpo­tus­ta yksit­täisen ihmisen elämään, mut­ta jos nyt yhteiskun­nal­lisel­la tasol­la pysytään…

 8. Kan­natan Trav­el­lerin ehdot­ta­maa lin­jaa alko­holis­mi­in, joka on koti­maas­samme huo­mat­tavasti huumei­denkäyt­töä suurem­pi ongel­ma. En puo­lus­ta huumei­den tai minkään päi­h­teen käyttöä.

  Sama ran­gais­tusskaala esim. seu­raavi­in rötöksiin:
  Rat­ti­juop­umus, yli 0,5 promillen humalas­sa tehdyt väki­val­lanteot kotiväki­val­ta mukaan­lukien, humalati­lan vuok­si rav­in­to­las­ta pois­tamiset (mai­ja kuskaa ovelta jatko­toimen­piteisi­in), sam­mu­mi­nen ja mai­jaan jou­tu­mi­nen mis­tä tahansa noudet­tuna, kotibileis­sä humalas­sa häiriköin­ti ja poli­isin saa­pumi­nen rauhoit­ta­maan (mai­ja kuskaa jatko­toimen­piteisi­in), kra­pu­las­ta johtu­vat rokulipäivät (vaikea toden­taa tosin) jne.

  Voisi olet­taa, että humala­hakuinen ja humalati­laa ylistävä juo­makult­tuurimme muut­tuisi sukupol­ven kulues­sa. Meil­lä olisi myös pian käytössämme kym­meniä tuhan­sia pakko­työläisiä rak­en­ta­mas­sa lihasvoimal­la hmm. vaikka­pa metro­tun­nelei­ta isoimpi­in kaupunkei­hin. Vähitellen ihmiset alka­isi­vat tiedostaa mäyräkoiraa koti­in kan­taes­saan, että kan­nat­taako tämä kum­minkaan riskit huomioiden.

  En tiedä kir­joit­tiko Trav­eller tosis­saan. Lie­nee aiheena vieläkin vaikeampi kuin maa­han­muut­to. Ylläol­e­va sik­si, että ne jot­ka eivät tunne lainkaan huume­on­gel­maa ymmärtäi­sivät, etteivät narkkar­it ole pelkästään jokin nuori­so­mar­gin­aaliryh­mä, vaan ihan saman­laisia ihmisiä kuin kuka tahansa alko­holis­tikin tai muu­ta­man ker­ran elämässään alko­holin kanssa töpeksivä, siis taval­lisia ihmisiä.

  Sin­ga­poren lin­ja toimii oma­l­la taval­laan, humaani kor­vaushoitolin­ja toimii oma­l­la taval­laan, siis arvo- ja periaatekysymys.

 9. Non­i­in, rosvot kiin­ni, eikös juu?

  Mut­ta siis vakavis­saan, “rankaise­mal­la rait­ti­ik­si”- lin­jan ongel­mat ovat kyl­lä tiedos­sa. Huumei­denkäytön ongel­ma on se, että se ei jous­ta kauhean paljon ran­gais­tuk­sia koven­ta­mal­la. En tiedä syytä tähän, mut­ta empi­iris­es­ti näin näyt­täisi ole­van. Voidaan tietenkin argu­men­toi­da, että ei se mitään, täytetään sit­ten vanki­lat narkkareil­la, mut­ta minus­ta se ei kuu­losta kovin tehokkaal­ta eikä fiksulta.

 10. Trav­el­lerin huume­poli­ti­ik­ka olisi val­ta­van kallista. Kun vankien määrää leikataa muutenkin melkein 20%, niin miten ihmeessä tuol­lainen poli­ti­ik­ka aut­taisi mitään? 

  Btw, kan­nat­taa varautua siihen että tule­vaisu­udessa entistä harvem­mas­ta rikok­ses­ta tulee minkään­laista tuomio­ta. Toisin sanoen jos joku etu­ilee nakkar­i­jonos­sa, kan­nat­taa vain suo­raan pamaut­taa yllä­tyk­senä voimien takaa suo­raan naa­maan sil­lä tap­pelu siitä kuitenkin tulee (mut­ta kun­nol­lisia tuomioi­ta ei kenellekään -> on tur­vaudut­ta­va oman käden oikeuteen).

  Tulisi tosi­aan paljon halvem­mak­si vain lait­taa kaik­ki nark­it kor­vaushoitoon, kuin lin­naan. Lop­putu­los on taval­lisen ihmisen kannal­ta melko­lail­la sama (nark­it ja rötök­set pois katuku­vas­ta), toinen keino on vain humaan­impi ja paljon halvempi.

 11. Kor­vaushoi­dos­sa on kyse lail­lis­te­tun huumeen ottamis­es­ta. Huumekaup­pias jää kuvios­ta pois. Narkkaria kuvio ei paran­na. Tätä ei Osmokaan näytä ymmärtävän.

 12. “Kyl­lä mak­sullisen naisen tun­nistaa kadul­la hyvinkin.”

  Ker­ro se kaikille niille naisille, jot­ka eivät ole saa­neet olla rauhas­sa, kun ovat vahin­gos­sa osuneet väärälle kadulle.

 13. En tiedä kir­joit­tiko Trav­eller tosissaan. 

  Silleen vähän kieli poskessa kuten aina mut­ta esit­tämäni kuvaa­va malli aut­taisi nimeno­maan niitä narkkare­i­ta eikä sitä “aut­tavaa” (=hyysäävää) koneis­toa kalli­isti palkat­tuine kädestäki­in­nip­itäji­in joi­ta tässä maas­sa on muutenkin jo hel­vetisti liikaa. 

  Nykyisessä sys­tee­mis­sä ymmär­retään lop­ut­tomasti niin juop­po­ja, narkkare­i­ta kuin nuorisorikol­lisia kos­ka tämäkin on tyyp­illi­nen aikamme kuva. Kiti­sevä korp­pu pyytää rahaa (itsen­sä työl­listämisek­si) ja huolekas pää antaa sitä (maail­man pelas­tamisek­si kos­ka äänestäjät tykkää), mikäpä sitä rahaa on jakaes­sa kun sen eteen ei tarvitse itse mitään tehdä. 

  Ongel­mat vain pahenevat ajan myötä ja esimerkik­si nuorisorikol­lisille opete­taan kädestäpitäen se ettei mis­tään seu­raa mitään.. Mikäli ongelmia halut­taisi­in ratkaista, katkaistaisi­in kier­teet jo alku­vai­heessa, ei jär­jestet­täisi tyhjän­päiväisiä palavere­ja joi­hin itse autet­ta­va ei itse viit­si yleen­sä edes osal­lis­tua ym. täysin turhaa pierunpidätystä.

  Sin­ga­poren mallis­sa vieroi­tushoiden teho on kyl­lä 100 % mut­ta min­un mielestäni sitä tulisi käyt­tää ain­oas­taan kaikkein vakav­impi­in rikok­si­in. Min­un mallis­sani pien­estä hairahtelus­ta ei seu­raisi siis muu­ta kuin varoitus.

 14. Tämä “kor­vaushoito ei paranna”-juttu on sil­lä taval­la ongel­malli­nen, että vaik­ka se taval­laan on tot­ta, kemi­alli­nen riip­pu­vu­us ei kor­vaushoidol­la parane, niin ei se kuitenkaan ole. Psykososi­aa­li­nen kuntou­tu­mi­nen on erit­täin vaikeaa muutenkin ja eri­tyisen vaikeaa se on sil­loin, jos aineen himo vie kaik­ki ajatuk­set muualle. 

  Kor­vaushoi­dos­ta puhutaan paljon pahaa ja paljon hyvää. Minus­ta kumpikin on taval­laan väärässä. Kor­vaushoitopoti­laista aika iso osa tekee, tai ainakin on joskus tehnyt niin, että piikit­tää ne sub­u­tex­it, jol­loin annok­ses­ta riit­tää myös myyntiin. 

  Kor­vaushoito on silti parem­pi kuin se vai­h­toe­hto, ettei ole hoi­dos­sa, kos­ka sil­loin kun ei ole hoi­dos­sa, jen­gi tur­vau­tuu rikok­si­in ja sot­kee muutenkin elämän­sä aivan totaalis­es­ti. Vanki­la ei auta siihen hom­maan. Trav­el­lerin ehdo­tus pitenevästä vanki­lakier­teestä ei myöskään auta. Vankilo­i­ta ei ole saatu huumeet­tomik­si huoli­mat­ta paikoin täysin epäin­himil­li­sistä tarkas­tuk­sista jne, joten ei ole mitään syytä olet­taa, että sul­lo­ma­l­la narkkar­it vanki­laan, ongel­maa saadaan vähen­emään. Pikem­minkin luo­daan vain hyvä markki­na­paik­ka huumeille.

 15. Kan­natan laa­jamit­taista kor­vaushoitoa sitä tarvit­seville. Kurvin huumekatkol­la ja Pei­jak­sen yksikössä tapasin luke­mat­to­mia narkkare­i­ta, jot­ka näyt­tivät aivan taval­lisil­ta kun­non työssäkäyviltä ihmisiltä. Jotkut vieläpä oli­vat sitä. Jotkut eivät näyt­täneet, mut­ta tämän suh­teen ulkonäöstä ei voi päätel­lä oikeas­t­aan mitään.

  Olen 100% Oden kan­nal­la tässä.

 16. Ehkä nämä “trav­el­ler­it” kan­nat­taisi todel­la matkus­taa oikeasti ja kokea maail­mas­sa, avar­taa mie­len­sä, sielun­sa, ja siten huo­ma­ta että ei voi olla maail­ma oman kuvan ja toivo­muk­sien peili. 

  Samoin ajat­tel­e­vat bin laden trav­el­ler­it ja muut fanatikot. Elämä ei ole pelkkää seikkailua tai pelkkää paina­jaista. Per­heet eivät ole täy­del­lisiä eikä yhteiskun­takaan. Kaik­ki eivät pär­jää tai pysy vauhdis­sa mukana, ja ei niitä voi ran­gaista vaan pikem­minkin aut­taa. Ei voi kaik­ki laskea talouden näkökul­mas­ta, ihmiset eivät ole euroja.

  Joillekin huumeet ovat esto­ja alen­tavia toisille itse­tun­te­muk­sen lisäämiseen, yleen­sä paik­ka mihin pae­taan maail­man koete­tus­ta vaaroista, mon­et ovat heikko­ja ja menevät vir­ran mukana. Voi elää tietois­es­ti tai sit­ten ei, mut­ta var­masti kaik­ki halu­a­vat elää tietois­es­ti. Kun joku kom­pas­tuu, ei voi siitä ran­gaista tai uhkail­la vaan aut­taa, että ei kom­pas­tu uudestaan.

  Maail­ma täynä suvait­se­mat­to­mia, kylmiä kuiv­ia ihmisiä jot­ka käyt­täy­tyvät vas­taavasti mui­ta kohtaa. “Tee kuin minä halu­an tai kuole pois” his­to­ria ker­too että tämä ajat­te­lu­ta­pa johtaa ain­oas­taan tuhoon.

 17. Kor­vaushoi­dos­sa saatavaa sub­u­tex­ia ei voi piikit­tää, kos­ka se on imeskeltävä hoito­henkilökun­nan läs­nä ollessa; juuri tuos­ta syys­tä. Nuo piikit­täjät eivät ole päässeet kor­vaushoidon piiri­in ja tuo­vat lääket­tä omaan käyt­töön­sä hyvin kalli­il­la esimerkik­si Ran­skas­ta. Kos­ka tämä on hyvin kallista, lääket­tä on käytet­tävä säästeliäästi ja sik­si se on melkein pakko piikit­tää. Samal­la siitä jotkut saa­vat eufo­ri­aa, jota kor­vaushoidol­la ei pitäisi saa­da. Moni myös jakaa matkakus­tan­nuk­set myymäl­lä osan lääk­keestä kaver­illeen, mikä onkin sit­ten kiellettyä. 

  Sub­u­tex­ia on mylös ammat­ti­maises­sa huumekau­pas­sa. Lääkey­htiöitä kan­nat­taisi kysyä, mis­tä kaup­pi­aat ovat lääk­keen saa­neet. On paljon parem­pi, että pään­sä sekoit­tamista halu­a­vat tekevät sen sub­u­tex­il­la kuin hero­i­inil­la. Itse joskus leikkauk­sen jäl­keen opi­aat­te­ja saa­neena en kyl­lä voi ymmärtää, mitä siinä tavoitellaan. 

  Sub­u­tex­ista on nyt tul­lut markki­noille “pilat­tu ver­sio”, johon on lisät­ty eufo­ri­aa estävää nalok­si­inia, eikä lääket­tä enää voi käyt­tää väärin. 

  Eli­nalle: meil­lä oli sodan seu­rauk­se­na paljon hero­i­iniri­ip­pu­vaisia, joi­ta oli joko lääkit­ty vähän ron­skil­la kip­ulääk­i­tyk­sel­lä tai joille oli annet­tu hero­i­inip­i­toista yskän­lääket­tä (!) Heille annet­ti­in kaikessa hil­jaisu­udessa lääk­keek­si vieroi­tu­soire­i­ta vas­taan ei mitään meta­do­nia, vaan reilusti hero­i­inia. He eliv­ät olo­suhteisi­in näh­den nor­maalia elämää, joku toi­mi jopa yliopis­ton pro­fes­so­ri­na. Eli­na ehkä ker­too meille, mik­si näin oli väärin menetellä.

 18. Catili­na,

  Noin päin se tietysti on eli jotkut nyt tekivät kat­e­go­ri­avirheen. Ei kaik­ista huumei­den käyt­täjistä näy todel­lakaan päällepäin huumei­den käyttö. 

  Mut­ta jos joku on ihan ensi silmäyk­sel­lä “narkkarin” näköi­nen eli ylilai­ha, huonokun­toisen ja seka­van näköi­nen ja silmistään sumea, niin hän mitä toden­näköisem­min on jonkin aineen väärinkäyttäjä. 

  Ehkä Osmo tarkoit­ti sanoa “entisen narkkarin näköi­nen”.. mut­ta siihen luon­nehd­in­taan nyt ei riitä mainit­tu pitkä nahkatak­ki ja pitkät hiuk­set. Ne puut­tuvat ham­paatkin tietysti olisi luul­lut raitis­tuneen lait­ta­van kuntoon. 

  Sama tässä pros­ti­tuu­tioasi­as­sa. Tietenkään kadul­ta ei voi tun­nistaa kaikkia taval­la tai toisel­la itseään vaikka­pa netis­sä myyviä, mut­ta jos joku tar­joaa itseään läs­näoleville kadul­la tai rav­in­to­las­sa, niin kaipa siitä voi jotain päätel­lä. Tietyn­lainen vaate­tuskin on tiet­ty tyypillinen. 

  Uskon, että Riitan mainit­se­maan ilmiöön on syynä pikem­minkin miesten val­lankäyt­tö katupros­ti­tuu­tion val­taamil­la alueil­la. Ei se, etteivätkö he ero­ta mak­sullista naista kaup­pakasse­ja kan­tavas­ta per­heenäidis­tä. Miehet toteut­ta­vat vain paikas­ta vil­li­in­tyneinä erään­laista revi­irikäyt­täy­tymistä. Pros­ti­tuoidut tule­vat ihan itse tar­joa­maaan kyl­lä palveluk­si­aan, ei hei­dän perään­sä tarvitse huudella.

 19. Hei Trav­eller

  Puhut sinä osit­tain vakavaa asi­aa. Käräjäoikeu­den lau­tamiehenä toimies­sani olin järkyt­tynyt koh­dates­sani käytän­nössä kak­si min­ulle käsit­tämätön­tä periaatetta. 

  Alko­holi- ja huumetört­töi­lyyn liit­tyen ehdon­alaiset tuomiot herät­tivät oikeasti lähin­nä oikeu­den ja yhteis­ten pelisään­tö­jen halvek­sun­taa noil­ta alka­v­il­ta nuo­ril­ta pikkurikol­lisil­ta. Se kun ei ole mikään ran­gais­tus, eikä herätä minkään­laista aja­tus­ta, että tein jotain ken­ties vahin­gol­lista syyl­lisen selvitessä kuin koira veräjästä. Ehdon­alais­tuomioi­ta jopa kasau­tui lukuisia peräkkäin ainakin sil­loin 90-luvul­la, jol­loin se tule­va rikolli­nen ja alkoholisti/narkomaani saat­toi vajo­ta usei­ta vuosia kaikessa rauhas­sa entistä syvem­mälle pikkurikol­lisu­u­den ja päi­hderi­ip­pu­vu­u­den syöverei­hin kun oikeud­es­ta selvisi aina ilman mitään ran­gais­tus­ta, pelkil­lä varoituk­sil­la. Edes sym­bol­isen ran­gais­tuk­sen pitäisi iskeä vaka­vana varoituk­se­na heti ensim­mäis­es­tä rikkeestä.

  Toinen järky­tyk­sen aihe olikin taju­ta se miten heikosti pelkkä rankaisem­i­nen sakoil­la ja vanki­lal­la oikeasti vaikut­taa yhtään mihinkään ihmisen joudut­tua väärille urille. Selkeim­min se tuli ilmi alko­holin kanssa ja nimeno­maan rat­ti­juop­poudessa. Kun ihmistä tuomi­taan monen­net­takymmenet­tä ker­taa ehdot­tomaan vanki­latuomioon humalas­sa ajelus­ta (ken­ties ilman kort­tia ja varaste­tul­la autol­la, pitäähän baarista päästä kotikylille), niin tulee pakos­ta mieleen koko touhun absur­dius. Eikö sitä ihmistä pitäisi lait­taa hoitoon ja muuhun laa­jem­paan olemista kor­jaavaan pros­es­si­in. Vanki­las­ta päästyään tietenkin juh­li­taan raskaasti ja jäädään pahim­mil­laan kiin­ni jo samana iltana samas­ta syys­tä, humalas­sa ajelus­ta varaste­tul­la autolla.

  Senkin huo­masi selkeästi, että monil­la ja ken­ties useim­mil­la oli siel­lä pohjim­maise­na jokin muu ongel­ma, yleen­sä mie­len­ter­vey­delli­nen, jol­loin käy aika selväk­si, ettei koko kierre olisi käyn­nistynyt lainkaan, jos siihen alku­peräiseen ongel­maan olisi puu­tut­tu ennen kuin ihmi­nen alkaa lääk­itä esim. hoita­m­a­ton­ta depres­sio­ta ja syr­jäy­tymistä päi­htei­den sekakäytöllä.

  Onpa näitä surullisia tapauk­sia sat­tunut omaan kaveripi­iri­inkin. Ihmi­nen hakee turhaan apua mie­len­ter­vey­del­lisi­in ongelmi­in, ei saa sitä kun kysyn­tä ylit­tää tar­jon­nan, ale­taan lääk­itä oloa päi­hteil­lä, use­ampi­en vuosien päästä ollaankin jo tilanteessa, jos­sa vede­tään kamaa suoneen samana päivänä kun vieroi­tus päät­tyy, kos­ka palat­ti­in samaan jengi­in eli koti­in. On ilmi­selvää, että mie­len­ter­veysresurssien lisäämi­nen olisi ollut halvem­paa kuin tois­tu­va vieroi­tushoito ja ihmisen aiheut­ta­ma kus­tan­nus työkyvyt­tömänä pikkurikol­lise­na, myös se kor­vaushoito olisi ollut halvem­paa kaikin tavoin.

  Sum­ma sum­marum, mitä varhem­min näi­hin asioi­hin puu­tut­taisi­in sitä kalli­im­mil­ta harmeil­ta säästyt­täisi­in inhimil­lis­es­ti ja yhteiskun­nal­lis­es­ti. Tästä olen samaa mieltä Trav­el­lerin kanssa. Keino­ja onkin sit­ten monenlaisia.

 20. Väärin se on sik­si, että itse ongel­ma eli riip­pu­vu­us sivuutetaan. 

  Kor­vaushoidois­sa huumei­den käyt­tö insti­tu­tion­al­isoidaan ja tehdään sal­li­tuk­si, jol­loin viesti yhteiskun­taan on vaarallinen.

  Eli näen tämän peri­aat­tel­lise­na kysymyk­senä. Voi olla, että kor­vaushoidoil­la ole­vat yksilöt voivat parem­min kuin hero­i­inikoukus­sa, mut­ta yhteisön kannal­ta kor­vaushoito on vähin­täänkin arveluttavaa. 

  En muuten jak­sa nyt nähdä hyvänä asiana, että yliopis­ton pro­fes­so­ri­na on hero­i­inin käyt­täjä. En oikein ymmär­rä point­tia. Esit­telisitkö asian noin posi­ti­ivise­na, jos alko­holisti naukkail­isi kra­pu­laansa pitkin päivää työ­paikallaan? Jot­ta tun­tu­isi parem­mal­ta ja ei tulisi vierotusoireita.…

 21. Hei mitä eroa on sil­lä, että jae­taan sub­u­tex­ia eikä hero­i­inia pait­si se, että aineen naut­ti­ja ei saa hyviä fiiliksiä?

  Eikö voitaisi vaan lail­lis­taa hero­i­i­ni, niin sen hin­ta putoaisi yhtä alas kuin alko­holin, eikä narkkarei­den tart­teis tur­vau­tus rötök­si­in han­kki­ak­seen varo­ja päihteenkäyttöön.

 22. Juho:

  “Alko­holi- ja huumetört­töi­lyyn liit­tyen ehdon­alaiset tuomiot […]

  Olet siis toimin­ut lau­tamiehenä tietämät­tä, että ehdon­alaisu­us ei ole tuomio? Hämmästyttävää! 

  Tuomioi­ta ovat Suomes­sa sakko­ran­gais­tus, ehdo­ton ja ehdolli­nen vankeusran­gais­tus tai yhdyskuntapalvelu.

 23. En ymmär­rä ollenkaan kor­vaushoidon vas­tus­tus­ta sil­lä perus­teel­la, ettei se paranna. 

  Suo­raan san­ot­tuna min­ul­la ei kiin­nos­ta he*n ***tun humpan ver­aa paran­tu­vatko jotkut paatuneet narkkar­it vai eivät. Hyvä tietenkin olisi jos paran­tu­isi­vat, kos­ka se on kaikkien kannal­ta kätev­in­tä, mut­ta tärkein­tä meikäläisen kannal­ta on etteivät narko­maan­it ryöstäisi min­ua, varas­taisi autostereoitani, ripot­telisi käytet­tyjä ruisku­ja pitkin puis­to­ja ja siinä sivus­sa ylikuor­mit­taisi kaikkia mah­dol­lisia instansse­ja sairaaloista oikeuslaitok­seen ja vankiloihin. 

  En väl­itä pätkääkään, mikä on ratkaisu, kun­han se on
  1. toimiva
  2. kustannustehokas

  Kor­vaushoito on näitä kumpaakin. Ei min­ua kiin­nos­ta vaik­ka narkkien ham­paat pehmeni­sivät nestemäis­es­tä meta­don­ista, kun­han pysyvät pois jaloista. 

  Kos­ka amfe­tami­inille ei tai­da olla kor­vaushoitoa, niiden väärinkäyt­täjille taas vois min­un puoles­ta jakaa nappe­ja otsan tai niskan tienoille.

  Ter­veisin “narkkarei­hin v***nut tavalli­nen kansalainen”

 24. Joo, no jos ker­ran kor­vaushoi­dos­sa on noin, niin ymmär­rän yskän, mut­ta se taitaa olla vähän kallista hoitoa, jos se tablet­ti pitää imeskel­lä paikan­pääl­lä valvot­tuna, siel­lä kun pitää sit­ten käy­dä joka päivä. Olenkin ihme­tel­lyt mis­tä ne jonot tulevat.

 25. “Kor­vaushoidois­sa huumei­den käyt­tö insti­tu­tion­al­isoidaan ja tehdään sal­li­tuk­si, jol­loin viesti yhteiskun­taan on vaarallinen.”

  Poli­ti­ikan perusteluis­sa viesti yhteiskun­taan on kood­ikieltä, ja tarkoit­taa sitä, että poli­ti­ikalla ei oikeas­t­aan ole tekemistä tavoit­tei­den kanssa, mut­ta pin­nal­lis­es­ti äänestäjille voidaan asi­aa näin markkinoida. 

  Ymmär­rän, että narkkarien kär­simys ei paljon keskusteluis­sa paina, mut­ta eikö huumeval­is­tuk­seen ja viestin­tään voisi löy­tyä inhim­mil­lisem­piäkin keino­ja? Huumeet ovat vaar­al­lisia ‑argu­ment­ti olisi vielä paljon helpom­pi myy­dä nuo­rille, jos sen ei pitäisi olla huumeet ovat vaar­al­lisia KOSKA jos yrit­tää lopet­taa niiden käytön joutuu vankilaan!

 26. Yliopis­ton pro­fes­sor­eina on paljon alko­holin käyt­täjiä. Pitäisikö heiltä vaa­tia kaik­il­ta täys­rait­tiut­ta. Jos opi­aat­tia käyt­tää pien­inä annoksi­na vieroi­tu­soirei­den tor­ju­miseen, pysyy täysin työkykyisenä toisin kuin alko­ho­lia pitkin päivää naukkailevat. 

  Eli­nan mukaan siis niitä,jotka oli­vat joutuneet sodas­sa hero­i­inikoukku­un, ei olisi saanut päästää töi­hin. Koskiko tämä virkakiel­to vain yliopis­ton pro­fes­sor­e­i­ta vaan kaikkea palkkatyötä? Eli­na ei kuitenkaan vas­tan­nut alku­peräiseen kysymyk­seen: oliko oikein hoitaa vieroi­tu­soire­i­ta vai olisiko hei­dät pitänyt jät­tää tule­maan hero­i­inikier­teen kanssa toimeen omin nokkinensa?

  Kos­keeko Eli­nan vaa­timus ihmisoikeuk­sien pois­tamis­es­ta myös niitä, jot­ka ovat tur­vau­tuneet nikotiinikorvaushoitoon?

 27. Mulle tulee mieleen Cops-ohjel­mas­sa näkemäni skene. Huume­hem­mot oli­vat han­kki­neet kim­pas­sa jät­ti­lastin ja lin­not­tauneet pie­neen huoneeseen naut­ti­maan ainet­ta kypäl­lä. Huoneessa ei ollut veskiä ja iso kan­nelli­nen saavi oli varat­tu tarkoi­tus­ta varten. Ruokaa ja juo­maa oli myös varat­tu viikoik­si. Tarkoi­tus oli tosi­aan vetää kamaa kunnes hen­ki lähtee.

  Onnek­si Cops-ohjel­mat erikoiskytät ehtivät paikalle ennenkuin kaik­il­ta oli men­nyt hen­ki. Ylpeänä nuo lain­var­ti­jat esit­te­liv­ät saavu­tuk­si­aan, pari selvästi aivon­sa paskak­si vetänyt­tä epäko­her­ent­tia inva­lidia, joiden lop­ulli­nen mat­ka helevet­ti­in onnis­tut­ti­in lykkämään vuosiksi..

 28. Täältä ääni “trav­el­lerin mallille”. Mielestäni selkeä ja ennakoitavis­sa ole­va toim­intat­a­pa, joka on yksit­täisen hairah­duk­sen tapauk­ses­sa hyvin anteek­siantavainen, mut­ta rikok­sen toistues­sa myös suh­tau­tu­mi­nen rikok­seen kovenee.

 29. Soin­in­vaara: “Kor­vaushoito katkeaa, jos sor­tuu aineisiin.”

  Ei pidä paikkaansa käytän­nössä. Nol­la­tol­er­anssi katkai­sisi kor­vaushoidon melkein kaik­il­ta tyyp­il­lisiltä narkkareilta.

 30. Eli­na huole­htii: “Kor­vaushoidois­sa huumei­den käyt­tö insti­tu­tion­al­isoidaan ja tehdään sal­li­tuk­si, jol­loin viesti yhteiskun­taan on vaarallinen.”

  Eduskun­tamme sil­loin täl­löin säätää moraali­pani­ikin val­las­sa lake­ja joi­ta ei voi valvoa ja joi­ta ei nou­date­ta, ihan vaan “lähet­tääk­sen sig­naalin”. Kun maas­samme on tele­vi­sio, radio, sanomale­hdet ja inter­net vilkkaas­sa käytössä lakikir­jat tun­tuu vaan aika erikoiselta viestintäkanavalta.

  Toki jos huume­on­gel­man syy on että huumei­ta ei pahak­su­ta riit­tävästi, niin voitaisi­in esimerkik­si velvoit­taa kor­vaushoitoa saavia käyt­tämään has­su­ja hat­tu­ja. Lisäk­si tulisi pikaises­ti organ­isoi­da kansalli­nen arvokeskustelu yleis­ra­dion toimes­taa jos­sa huumei­ta käyt­tämät­tömät taval­liset kun­non kansalaiset totea­vat että huumei­den käyt­tö on todel­la paha asia.

 31. Eli­na
  “Kor­vaushoidois­sa huumei­den käyt­tö insti­tu­tion­al­isoidaan ja tehdään sal­li­tuk­si, jol­loin viesti yhteiskun­taan on vaarallinen.”

  Sin­un suos­mia viesti­tys­muo­to on vain per­hanan kallis ja kaikille huono. Min­ua ärsyt­tää kaiken­lainen pelleily näi­den sig­naalien kanssa. Ei pitäisi lähetell kalli­ita sig­naale­ja jot­ka eivät kuitenkaan mene perille.

  “Olet siis toimin­ut lau­tamiehenä tietämät­tä, että ehdon­alaisu­us ei ole tuomio? Hämmästyttävää! ”

  Jos se kävelee kuin ank­ka, ään­telee kuin ank­ka ja vaap­puu kuin ank­ka, se on ank­ka. Puo­likrim­i­naalien maail­mas­sa ehdolli­nen ei näytä tuomi­ol­ta, ei tun­nu tuomi­ol­ta eikä sil­lä ole mitään todel­lisen tuomion vaiku­tuk­sia. Se ei siis ole tuomio.

  Art­turi Björk:
  “Eikö voitaisi vaan lail­lis­taa hero­i­i­ni, niin sen hin­ta putoaisi yhtä alas kuin alko­holin, eikä narkkarei­den tart­teis tur­vau­tus rötök­si­in han­kki­ak­seen varo­ja päihteenkäyttöön.”

  Päi­htei­den käyt­töön vaikut­taa hin­nan lisäk­si saatavu­us ja lail­lis­te­tun hero­i­inin saatavu­us olisi aivan erilu­okkaa kuin lait­toman -> toood­el­la paho­ja ongelmia. Kor­vaushoito iskee sik­si kätevästi huumedi­ilerin kukkarolle, kos­ka se vie asi­akkaat ilman että hero­i­inia tul­visi ei-käyt­täjien markkinoille.

  Esimerkik­si itse en tiedä täl­lä het­kel­lä yhtään ketään, jol­ta voisin lähteä hero­i­iniä kyse­lemään, mikäli “tarvet­ta” alka­isi esi­in­tymään esimerkik­si jonkun muser­ta­van elämän­ti­lanteen takia.

 32. Lait­tomas­ta huumei­den käytöstä tehdään lail­lista kor­vaushoidol­la. Mut­ta itse ongel­maa se ei ratkaise. Sit­ten vielä se ilmais­ten neu­lo­jen jakami­nen. Sil­lähän edis­tetään puuhaa.
  Kannabista aje­taan lail­lisek­si ihan yhdis­tyk­sen voimin.
  Uusin huume­tyyp­pi on khat, jon­ka myyn­nistä ja käytöstä saa pienem­piä tuomioi­ta kuin muiden ainei­den kos­ka kyse on erään vähem­mistön “kansal­lis­es­ta tavasta”.
  Kat­soisin että heikosti ollaan onnis­tut­tu huumei­den käytön vähen­tämisessä vaik­ka maas­sa on maail­man tiukimpi­in kuu­lu­vat huumelait.

 33. Osmo kysyy, Eli­na viisaam­pana vastaa: 

  “Yliopis­ton pro­fes­sor­eina on paljon alko­holin käyt­täjiä. Pitäisikö heiltä vaa­tia kaik­il­ta täysraittiutta.”

  -Kyl­lä työaikana pitää olla selvin päin, ei alko­holin eikä minkään muunkaan päi­h­teen alaise­na. Vapaa-ajan alko­holin käyt­tö (niin kauan kuin se ei työssä näy) on sit­ten tietysti eri asia. Aika tyh­mä kysymys minus­ta, sori vaan.…

  “Eli­nan mukaan siis niitä,jotka oli­vat joutuneet sodas­sa hero­i­inikoukku­un, ei olisi saanut päästää töi­hin. Koskiko tämä virkakiel­to vain yliopis­ton pro­fes­sor­e­i­ta vaan kaikkea palkkatyötä?”

  -Hmm.. Mielestäni en kir­joit­tanut virkakiel­losta mitään. Mut­ta yliopis­ton virat ovat veron­mak­sajien kus­tan­ta­mia, joten mak­sajil­la mielestäni on oikeus edel­lyt­tää, että työtä ei tehdä huumei­den vaik­tuk­sen alaisena. 

  Päästäisitkö itse esim. ambu­lanssinkul­jet­ta­jan alias ensi­hoita­jan töi­hin hero­i­inin vaiku­tuk­sen alaise­na. Hän­hän mielestäsi on työkykyi­nen siis? Menisitkö hero­in­istin leikat­tavak­si? Kyl­lähän kirurginkin on saata­va olla töis­sä ongel­mas­taan huoli­mat­ta, niinkö?

  Yksi­tyiset työ­nan­ta­jat ovat vähän eri ase­mas­sa. He tehkööt mitä halu­a­vat, mut­ta on selvää, että huumei­den käyt­täjän palkates­saan he otta­vat todel­la kovan riskin. Huumei­den vaiku­tuk­sen alaise­na ei saa esim. ajaa autoa. Tämä lie­nee sin­unkin tiedossasi. 

  “…oliko oikein hoitaa vieroi­tu­soire­i­ta vai olisiko hei­dät pitänyt jät­tää tule­maan hero­i­inikier­teen kanssa toimeen omin nokkinensa?”

  Ei ollut oikein hoitaa hero­i­inin käyt­täjiä hero­i­inil­la. Väärin hoidet­tu, eikä se itse asi­as­sa ole mitään hoitoa. Väärä sanakin vielä..

  “Kos­keeko Eli­nan vaa­timus ihmisoikeuk­sien pois­tamis­es­ta myös niitä, jot­ka ovat tur­vau­tuneet nikotiinikorvaushoitoon?”

  No… rauhoitu nyt! Ehkä huumei­den käyt­tö ei ole varsi­nainen ihmisoikeus? Nikoti­inia on lail­lises­sa tuot­teessa eli savukkeis­sa ja yhtä lailli­nen se on laas­taris­sa ja purukumissakin. 

  Olen yllät­tynyt huume­myön­teisyy­destäsi. Olen pitänyt leg­en­dana mainet­tasi “huumem­i­nis­ter­inä”, mut­ta en pidä enää.

 34. Huumekysymys­tä pitäisi tarkastel­la niinkuin mitä tahansa muu­takin kysymys­tä. Ensin pitää kat­soa, mitä mieltä ollaan itsen­sä vahin­goit­tamis­es­ta, onko se noin ylipäätään sal­lit­tua. Jos ker­ran itse­murhan yri­tys ei ole enää lais­sa kiel­let­ty, niin huumei­denkäytön tämä ulot­tuvu­us on aika kyseenalainen.

  Toisek­si pitää kat­soa muille aiheutet­tua hait­taa. Käytöstä tulee kiis­tat­ta hait­taa muille (Sylvesteri tuos­sa luet­teli niitä) ja siinä haaskataan resursse­ja ja sosi­aal­i­tukia aika taval­la. Toisaal­ta, kun huumei­denkäyt­töön puu­tu­taan poli­ti­ikalla, niin siihen liit­tyy kus­tan­nuk­sia: krim­i­naalipuolel­la tarvi­taan vankilo­i­ta, poli­ise­ja jne, ja näi­den kus­tan­nuk­set eri tilanteis­sa jakau­tu­vat eri lail­la. Myös poli­ti­ikan dynaamiset vaiku­tuk­set pitää ottaa huomioon tarkkaan.

  Mikä tahansa poli­ti­ik­ka joka tähtää johonkin muuhun kuin näi­den kus­tan­nusten min­i­moimiseen, on peri­aat­teessa pait­si type­rä, myös teho­ton eli moraali­ton. Ja “rankaise­mal­la raittiiksi”-linja on osoit­tau­tunut tehot­tomak­si. En nytä väitä ole­vani täysin vaku­ut­tunut, että Sveitsin tai Hol­lan­nin malli olisi sel­l­aise­naan meille sopi­va. Mut­ta nykyisessä jär­jestelmässä löy­tyy var­masti paran­tamista ilman, että täy­tyy tur­vau­tua tähän kyykyt­tämiseen. Tois­tu­va käyt­tö on tois­tu­vaa kos­ka kaveri ei enää oikein pysty muuhun, aika har­voin pelkkää kovapäisyyt­tä tai kiusantekoa.

 35. Ihme­tyt­tää kyl­lä hie­man, että mis­sähän tyn­nyris­sä tääl­lä kir­joit­tel­e­vat oikein ovat elämän­sä viet­täneet. Asenne tun­tuu ole­van, että “ne” narkkar­it ja alko­holiri­ip­pu­vaiset ovat ain­oas­taan yhteiskun­nalli­nen ongel­ma ja meno­erä, joka sit­ten hoide­taan mah­dol­lisim­man kustannustehokkaasti.

  Minäpä voin ker­toa, että useim­mat päi­hdeon­gelmien kanssa tais­tel­e­vat — varsinkin juuri ne, jot­ka sitä hoitoa hake­vat — ovat ihan taval­lisia ihmisiä, jot­ka huonoista geeneistä, väärästä tut­tava­pi­iristä, nuore­na tehty­jen virhei­den takia tai sat­tuman oikus­ta ovat joutuneet riip­pu­vu­us­suh­teeseen. Mitä enem­män näitä ihmisiä mar­gin­al­isoidaan ja aje­taan hei­dät “pois silmistä”, sitä korkeam­mak­si nousee kyn­nys päästä takaisin “taval­liseen” elämään.

  Olisi itse kullekin ter­vet­tä ajatel­la joskus sel­l­aista vai­h­toe­htoa, että “entäpä jos minä olisin joutunut vas­taavaan tilanteeseen”. Jos itse onkin ollut onnekas, niin ei voi­da lähteä siitä, että niitä jot­ka eivät ole olleet ei sit­ten pidet­täisikään enää muu­na kuin meno­eränä ja niin “huonoina ihmis­inä”, ettei edes nor­maale­ja ihmisoikeuk­sia (puoluee­ton oikeusjär­jestelmä) tarvit­sisi noudattaa.

  Mielestäni on suuri yhteiskun­nalli­nen epäko­h­ta, että henkilö jol­la on mielenterveys‑, alko­holi- tai huume­on­gel­ma ei useim­miten saa _itse sitä hakiessaankaan_ mitään apua (hyväl­lä tuuril­la ajan psyki­a­trille jon­nekin kuukausien päähän). Tämä on tietenkin yheiskun­nan kannal­ta type­r­ää, kos­ka touhu tulee lop­ul­ta meille paljon kalli­im­mak­si (ongelmista tulee yhä vaikeampia, rikol­lisu­us lisään­tyy, jne.), mut­ta mielestäni se ei ole olen­naisin kysymys. Olen­nais­es­ti kyse on inhimil­lisyy­destä ja ihmisarvosta.

  Kari

 36. Opi­aatit ovat olleet aivan vapaa­ta käsikaup­patavaraa. Hienos­totädit hoite­liv­at jatku­vasti “yskään­sä” oop­i­u­mi­teel­lä. Jostain syys­tä Euroopan yhteiskun­nat eivät siihen sil­loin sortuneet.

  Mod­ernin kirur­gian isä prof Hal­dane oli riip­pu­vainen mor­fi­in­ista kai koko aikuisikänsä.

 37. Kiitos Juho kannustuksesta! 🙂
  Aikainen puut­tumi­nen aut­taisi monia kuten ter­veem­mät arvot yhteiskun­nas­sa muutenkin. Meille on muo­dos­tunut sosi­aal­itä­tien ja kalalaatikkopäis­ten pierun­pidät­täjien ihan­ney­hteiskun­ta jos­sa kenenkään ei tarvitse tehdä mitään eikä kan­taa vas­tu­u­ta mis­tään, vastapain­ona läh­es kaik­ki on kiel­let­ty. Tärkein­tä on päästä julk­isu­u­teen sik­si 15 min­uu­tik­si. Eipä siis ihme että kouluis­sakin paukkuu..

  Osmo se taas lait­taa paras­taan, tässähän se onkin narkkarin kuva: sodas­sa haavoit­tunut sankari ja pro­fes­sori, joka (arvat­tavasti vieläpä ilkeän nazi)lääkärin hoitovirheen seu­rauk­se­na ajau­tui käyt­tämään äärim­mäisen pieniä määriä opi­aat­te­ja vieroi­tu­soirei­den ja tuskien lievit­tämisek­si. Olisko tämä kuitenkin sel­l­ainen yksit­täistapaus jota ei voi yleistää? Nyky­isin joka tapauk­ses­sa heitä ei tai­da olla ainakaan mon­taa jäljellä..?

  Sit­ten tuo ver­tailu yliopis­to­jen juop­poi­hin.. ja tupakoin­nin lopet­taneisi­in. Hiukan tässä on nyt sel­l­aista makua että narkkar­it pitäisi nos­taa jollekin jalustalle, tai ainakin ymmärtää ja käytel­lä run­saasti resursse­jakin hei­dän mon­i­nais­ten ongelmien­sa hoita­miseen. Minä en vain ymmär­rä miksi? 

  Alko­holin ja huumei­den käyt­tö ovat yksilön vapai­ta val­in­to­ja joten yksilöi­den pitäisi myös kestää seu­rauk­set. Osmon esimerk­istä poikkeavasti narkkari todel­lises­sa maail­mas­sa on se ter­veyskeskuk­sen mölypet­teri, seka­va huuteli­ja las­ten leikkipaikan vier­essä, uhkaavasti käyt­täy­tyvä varastel­e­va hörhö mis­sä tahansa. 

  Mun ehdo­tus oli sikäli nai­ivi että tosi­aan sen huumeet­toman vanki­lan luomi­nen on todel­la vaikeaa. Mut­ta jos sen yhdis­täisi siihen Sin­ga­poren malli­in..? Mon­et vasem­mis­to­laiset var­maan kauhis­tu­vat näitä min­un ehdo­tuk­sia, miten siis olisi neu­vos­toli­it­to­lainen malli? Siel­lähän oli tun­netusti maail­man korkeata­soisin ter­vey­den­huolto jne. Neu­vos­tom­a­llis­sa­han ‘narko­man’ tuomit­ti­in aina jol­lain perus­teel­la useik­si vuosik­si vankeu­teen, ehdol­lisia ei tietenkään edes tun­net­tu sil­lä mitäs tuomioi­ta ne sel­l­aiset.., ja sit­ten ne oikeat rikol­liset pani­vat näitä ‘galu­binke­jä’ perseeseen koko tuomion ajan. Näin sosial­is­mis­sa voiti­in yhdis­tää niin ran­gais­tus, har­ras­tus­toim­inta kuin koulu­tuskin uuteen tuomion jälkeiseen ammattiin.

  Juani­to voisi ensin sivistää itseään edes perusk­oulun oppimäärän ver­ran his­to­ri­as­sa. Län­si­mais­sa täl­lä het­kel­lä val­lit­se­va sys­tee­mi, jos­sa tehdään val­taisia tulon­si­ir­to­ja pait­si oman maan työha­lut­tomille niin myös muiden maid­en köy­hille, on maail­man­his­to­ri­as­sa pait­si erit­täin lyhyt niin myös aivan ain­utk­er­tainen tapaus. Sel­l­aisek­si se jääneekin, ain­utk­er­taisek­si ja lyhyeksi.

 38. Lähin­nä kysymys on siitä, onko yksilö haitalli­nen ympäristölleen vai ei ja kuin­ka vakavaa hait­taa siedetään. 

  Jos huumei­denkäyt­täjä saa kohtu­uhin­taan huumeen­sa (alko­holi, tupak­ka) hänen ei tarvitse tehdä rikok­sia päivän annok­sen saamisek­si. Hait­taa ympäristölle aiheut­ta­vat kaik­ki kovien huumei­den käyt­täjät (alko­holi on yksi kovim­mista — ja se näkyy tilas­tois­sa). Real­is­mia on kuitenkin se, että alko­holin käyt­töä ei pystytä enää kieltämään. Näin ollen yhteiskun­ta on jo pitkään sallinut alko­holin myyn­nin ja kor­van­nut valmis­tus­mo­nop­o­lil­la sen aiheut­tamia hait­to­ja. En näe mitään syytä, mik­si muiden huumei­den kanssa ei meneteltäisi samoin.

  Perustelkaa min­ulle, miten alko­holi eroaa muista huumeista. Paljonko pil­ven­polt­teli­jat tai kokai­ini­höyryiset aiheut­ta­vat rikok­sia, luku­unot­ta­mat­ta sitä, että hei­dän on han­kit­ta­va huumeen­sa rikok­sen avul­la? Entä alko­holin käyt­täjät rikostilastoissa?

  Jos alko­holi ei eroa muista huumeista, ei ole argu­ment­tia puo­lus­ta­maan huumei­den nollatoleranssia.

  Alko­holi tap­paa hitaasti (pääsään­töis­es­ti) ja hero­i­i­ni yleen­sä nopeam­min, mut­ta onko se enää yhteiskun­nan asia ryhtyä kon­trol­loimaan sitä, miten ihmi­nen itseltään hen­gen ottaa, kun­han ei vahin­goi­ta muita?

 39. En nyt viit­si ker­toa yksi­tyisko­htia, mut­ta kyl­lä minä olen kat­sel­lut päi­hdeon­gelmia vähän turhankin läheltä. 

  Siinä on vis­si ero miten yhteiskun­ta suh­tau­tuu asi­aan ja miten me, yksilöinä ja ihmis­inä suh­taudumme. Ihmiset kohtaa­vat toisi­aan ihmis­inä, mut­ta tuos­sa yllä puhut­ti­in huume­poli­ti­ikas­ta. Sil­loin on täysin jär­jetön­tä tarkastel­la sel­l­aisia asioi­ta kuin “välit­tämi­nen” tms., jot­ka ovat yksilöi­den välisiä asioi­ta. Niitä ei voi laeil­la ja ase­tuk­sil­la määrätä eikä niitä voi rahal­la ostaa. Niistä on toki hyvä puhua julkises­tikin, mut­ta ei niil­lä voi poli­ti­ikkaa tehdä.

  Kaik­ki täl­laiset “tätipuolueet”, jot­ka paasaa­vat siitä, kuin­ka pitää “välit­tää” tai “huole­htia”, ovat vähän väärässä. Ymmär­rän täl­laisen puheen vetoavu­u­den, mut­ta asi­at pitää tehdä kus­tan­nuste­hokkaasti. Ei sik­si, että raha on tärkeäm­pää kuin ihmiset vaan sik­si, että mikä tahansa on samaa kuin ikkunoiden rikkomista, kaivo­jen myrkyt­tämistä ja paikko­jen sotkemista ja sairaiden hoita­mat­ta­jät­tämistä.

  Jos euro peruster­vey­den­huol­los­sa hyödyt­tää 0.02 yksikköä (miten se las­ke­taankaan; en tiedä mitä mit­taria käytetään) ja euro narko­maanien kor­vaushoi­dos­sa pelas­taa 0.04 yksikköä, niin ceteris paribus rahaa ote­taan sit­ten peruster­vey­den­huol­losta ja annetaan narkkareille buprenor­fi­inia tai mitä se nyt sit­ten onkaan mitä annetaan. Jos suhdeluku on tois­in­päin, niin tehdään toisinpäin. 

  Mik­si tämä “kylmä” suh­tau­tu­mi­nen? Ei sik­si, että ei “välit­täisi”, vaan sik­si, että poli­ti­ikan­tek­i­jän ei pitäisi välit­tää jostain ihmis­es­tä enem­män kuin jostain tois­es­ta. Tot­takai me voimme ottaa sel­l­aisen ker­toimen näi­hin laskelmi­in, että kos­ka narko­maan­it ovat “itse aiheut­ta­neet” ongel­mansa, niin hei­dän hoiton­sa ker­roin­ta vei­vataan sit­ten alaspäin sen mukaises­ti. Mut­ta sekin raja tulee jos­sain vas­taan. Annetaanko yhdelle sotavet­er­aanille kul­taiset teko­ham­paat ennem­min kuin kor­vaushoitoa 50 narko­maanille vuodeksi? 

  Ainakaan itsel­läni ei näi­den ana­lyysien taustal­la ole mitään “kovia arvo­ja”, vaan sen myön­tämi­nen, että ihmisiä on paljon ja että kaik­ki ovat yksilöitä.

 40. “Alko­holin ja huumei­den käyt­tö ovat yksilön vapai­ta val­in­to­ja joten yksilöi­den pitäisi myös kestää seuraukset.”

  Eivät ole. Yleen­sä väärinkäyt­tö alkaa hyvin nuore­na ja vajaaval­taise­na, kaveri­porukan paineesta, siis kaikkea muu­ta kuin aikuisena.

 41. Hei

  Osmo on min­is­ter­inä ollessaan mah­dol­lis­tanut opi­oi­di­en käyt­täjien kor­vaus- ja ylläpi­to­hoidot. Hän ei kuitenkaan ole niistä omas­ta päästään keksinyt, kuten osa kom­men­toi­jista tun­tuu usko­van. http://www.terveyskirjasto.fi ker­too huumei­denkäyt­täjien kor­vaushoi­dos­ta opi­oidiri­ip­pu­vaisille seuraavasti:
  ” Tehokaskaan lääk­keetön, psykososi­aa­li­nen hoito ei lope­ta opi­oi­di­en väärinkäyt­töä eikä yksinään riitä opi­oidiri­ip­pu­vu­u­den hoidok­si. Tarvi­taan kor­vaushoitoa. Siinä estetään pis­tok­se­na käyte­tyn hero­i­inin, buprenor­fi­inin tai muun lait­toman opi­oidin pääsy aivo­jen opi­oidire­sep­tor­ei­hin anta­mal­la poti­laalle suun kaut­ta meta­do­nia tai buprenor­fi­inia. Vieroi­tu­soireet estyvät, ja opi­oidi­hi­mo pois­tuu. Keskeinen tavoite on kuitenkin kiin­nit­tää poti­las hoitoon.
  Hoidon tavoit­teena on pysäyt­tää rikol­lisu­us ja syr­jäy­tymi­nen, estää muiden päi­htei­den käyt­tö sekä mah­dol­lis­taa psykososi­aaliset hoidot, psyykki­nen ja fyysi­nen kuntou­tu­mi­nen sekä opiskelu ja työl­listymi­nen. Pyrkimyk­senä on myös estää ruisku­jen ja neu­lo­jen kaut­ta lev­iävät HIV ja C‑hepatiitti.
  Sekakäyt­tö ei estä kor­vaushoitoa eikä ole aihe hoidon lopet­tamiselle. Poti­laal­la on olta­va hoito­su­un­nitel­ma, jos­sa lääke­hoidon ohel­la määritel­lään muu hoito. Hoitopaik­ka luovut­taa poti­laalle enin­tään kahdek­san vuorokau­den lääkemäärän, jota ei koskaan toimite­ta lääkemääräyksellä.
  Tutkimuk­set osoit­ta­vat, että opi­oidiri­ip­pu­vu­u­den kor­vaushoito on tehokkaam­paa kuin pitkä, psykososi­aalisel­la hoidol­la täy­den­net­ty vieroitushoito.”

  Kor­vaushoidolle on siis ole­va vank­ka kan­sain­vä­li­nen lääketi­eteelli­nen näyt­tö. Ongel­mana ovat olleet pitkät hoito­jonot, joista Ode blo­gis­saan kir­joit­taa. Helsin­ki on onnek­si lisäämässä hoitopaikko­ja ensi vuon­na. Bud­jet­tineu­vot­teluis­sa kaupung­in­jo­hta­jan ehdo­tuk­seen lisät­ti­in määrära­ha huume­hoidon jono­jen pois­tamisek­si. Lisäk­si ylläpi­to­hoi­dos­sa ollaan siirtämässä osa poti­laista ter­veysasem­ine hoidet­taviksi. Siir­to kos­kee sel­l­aisia poti­lai­ta jot­ka eivät enää tarvitse psykososi­aal­ista tukea tms. Aiem­pi tilanne, jos­sa osa poti­laista saa kor­vaushoitoa + psykososi­aal­ista tukea, ja osa jonot­taa kuukausia/vuosia hoidon piiri­in, on mielestäni ver­rat­tavis­sa siihen että osa dia­beetikoista saisi insuli­inia sairaalan polik­linikalla, ja osa odot­taisi kotona, josko hoitopaik­ka vapau­tu­isi hoidon piiris­sä ole­van poistues­sa siitä. Sel­l­ainen ei olisi inhimil­listä eikä järkevää.
  Keskustelus­sa on sivut­tu myös puh­taiden neu­lo­jen vai­h­tamista narko­maaneille. Tämä ei liity kor­vaus- tai ylläpi­to­hoitoon. On kuitenkin järkevää vähen­tää huumei­den käytön hait­to­ja, tar­joa­mal­la narko­maaneille mah­dol­lisu­us puh­taiden neu­lo­jen saamiseen. C‑hepatiitti on varsin yleinen narko­maanien kesku­udessa. Ilman puh­tai­ta neu­lo­ja, epi­demia lev­iää käytän­nössä kaikki­in käyt­täji­in. Osal­la narko­maaneista on myös HIV. Neulavai­h­don aloit­ta­mi­nen pysäyt­ti huumei­denkäyt­täjien HIV-epi­demi­an Helsingis­sä. Vai­h­topis­teis­sä kerätään myös käytet­tyjä neu­lo­ja tarpeen, joka ilah­dut­ta­nee jokaista joka ei halua näitä kaduille tai puis­toi­hin. Toki apteek­it voisi­vat myy­dä neu­lo­ja ja ottaa vas­taan käytet­tyjä pis­tosvä­lineitä. Apteek­it eivät kuitenkaan toi­mi näin, ja sik­si kaupun­ki on jär­jestänyt neulavaihdon.

 42. Välit­tämi­nen on osin insti­tu­tion­al­isoitu kaikkial­la ja Pohjo­is­maid­en kaltais­sa paikois­sa pitkälti valtion/kuntien toimes­ta — varsin hyvin tuloksin. 

  Välit­tämisen väit­tämien yksilöi­den välisek­si asi­ak­si on tut­tu oikeis­to­lainen kep­pi­hevo­nen, jol­la toivon, että ei ruve­ta Suomes­sa kovin paljoa rat­sas­ta­maan. Että ei esimerkik­si lopete­ta kouluku­raat­tor­ei­den hom­mia ja san­o­ta, että välit­täkää toi­sis­tanne yksilö­ta­sol­la sen sijaan. Tai että narkkari voi kävel­lä ter­veyskeskuk­seen ja toivoa saa­vansa välit­tämistä osalleen ja vieläpä ihan ilmaisek­si. ettei tarvi kadul­la kysel­lä vas­taan­tuli­joil­ta, että voisitko sinä minus­ta hiukan välittää.

 43. Tomp­peli ymmär­si tahal­laan väärin. Lääkärin tehtävänä on paran­taa, ei välit­tää. Sama pätee kaik­keen hoito­työhön. Me ihmiset väl­itämme toi­sis­tamme ja ilmaisemme tämän siten, että tuemme sel­l­aisia asioi­ta kuten ilmaista tai sub­ven­toitua ter­vey­den­huoltoa. Val­tion tms byrokraat­tien tehtävänä ei ole välit­tää, vaan toteut­taa tätä ihmis­ten tahtoa. 

  Nämä ovat eri asioi­ta. Välit­tämi­nen on sitä, mitä me, yksilöinä teemme. Val­tio tai kun­ta ei väl­itä, eikä sen kuu­lukaan välit­tää. Se jakaa ne resurssit, jot­ka me val­tu­u­tamme sen keräämään taval­la, jon­ka me olemme päät­täneet (tai siis mei­dän val­it­se­mamme päättäjät)

  Kun mietimme sitä, miten näitä resursse­ja tulee jakaa, mei­dän täy­tyy yksilöinä miet­tiä ken­estä väl­itämme, neu­votel­la siitä, miten se ilme­nee resurssien jaos­sa ja sen jäl­keen miet­tiä, miten tämä jako tehokkaim­min toteu­tuu. Jos siihen väli­in men­nään lykkäämään ylimääräi­nen ker­ros “välit­tämistä”, tai kuten jotkut tääl­lä ovat esit­täneet vaik­ka “moraal­ista närkästys­tä”, niin hom­ma ei toi­mi. Lop­putu­los ei ole se, mis­tä kansalaiset ovat yhdessä päättäneet.

 44. Eli­na: “Suomes­sa on todel­la vaa­ti­ma­ton huumeongelma.”

  Suomes­sa on noin seit­semän ker­taa enem­män huumekuolemia kuin Unkaris­sa, Slo­va­ki­as­sa, Bul­gar­i­as­sa, Tsekeis­sä ja Ranskassa.

  Suomes­sa on noin 3,5 ker­taa enem­män huumekuolemia kuin Puo­las­sa, Alanko­mais­sa ja Latviassa.

  Suomes­sa on noin 2 ker­taa enem­män huumekuolemia kuin Ital­ias­sa, Roma­ni­as­sa ja Belgiassa.

  Suomes­sa on noin puo­let enem­män huumekuolemia kuin Kyproksel­la, Ruot­sis­sa, Kreikas­sa, Sak­sas­sa ja Maltalla.

  Suomes­sa on enem­män huumekuolemia kuin Liet­tual­la, Slove­nial­la ja Portugalilla.

  Itä­val­lan kanssa ollaan tasoissa.

  (EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2008 )

 45. Odel­la oli hieno koke­mus aamul­la ja heti ollaan tur­pa auki, että väärin sammutettu.

  Mon­tako ker­taa tämän ketjun jänkkääjiä on tänä vuon­na tun­tem­aton kiit­tänyt elämästään?

 46. Nim­imerk­ki Jotain… sanoikin sen,mitä min­un piti sanoa. Suomes­sa käytetään vähän huumei­ta, jos huumeil­la tarkoite­taan niitä ainei­ta, jot­ka YK määrit­telee huumeik­si, mut­ta täl­lä vähäisel­lä käytöl­lä saamme aikaa kovin suuret kuolleisu­us­lu­vut ja sosi­aaliset hai­tat. Kos­ka en ole enää huume­poli­ti­ikas­ta vas­tu­us­sa, eikä se ole ydinki­in­nos­tuk­senko­htei­tani, tietoni ovat van­ho­ja, mut­ta samansuuntaisia.

  Suomes­sa ei eritel­lä mieto­ja ja vahvo­ja huumeita,vaan niiden välit­tämis­es­tä saa saman ran­gais­tuk­sen. Tämä seu­rauk­se­na meil­lä käytetään vähän kannabista, mut­ta paljon amfetamiinia. 

  Tilanne pahe­nee entis­es­tään, jos laa­jen­namme tarkastelun lait­tomista huumeista päi­hteisi­in yleen­sä. Myös mei­dän perushu­umeemme, alko­holi, luokiteltaisi­in vah­vak­si huumeek­si, jos se luokiteltaisi­in huumeek­si. Suomes­sa on vähän lasku­tavas­ta riip­puen 15 000 huumei­den ongel­makäyt­täjää ja 300 000 alko­holin ongelmakäyttäjää.

 47. Huume­on­gel­ma on vaikea myös keskustelu­ai­heena, kos­ka se on moni-ilmeinen ja kietoutunut erot­ta­mat­tomasti mon­een muuhun ongel­maan. Aivan samal­la taval­la kuin alko­holis­mi ja itse asi­as­sa monipäihteisyyden/sekakäytön yhä kas­va­van osu­u­den myötä kiin­teä osa myös alkoholiongelmaa. 

  Esim. http://www.paihdelinkki.fi/tietoiskut/113-monipaihteisyys jos­ta linkke­jä mui­hin aiheisiin.

  Huume­on­gel­ma on osa lail­lista huumei­denkäyt­töä myös sik­si, että se huumekierre ei ala ensim­mäis­es­tä marisätkäkokeilus­ta, vaan usein ensim­mäi­sistä kep­panakän­neistä tupakan­polt­toi­neen alaikäisessä kaveripiirissä.

  Huume­on­gel­ma on Suomes­sakin jo sil­lä tasol­la, ettemme saa tänne enää huumee­ton­ta yhteiskun­taa. Monipäi­hteisyy­den / sekakäytön yhä yleistyessä käy huumeet­to­muu­teen pyrkimi­nen vaikeam­mak­si, kos­ka riip­pu­vaiset käyt­tävät myös lail­lisia huumei­ta, joiden käyt­töön lain­säädän­tö ran­gais­tuksi­neen ei oikein toimi.

  Kovem­mat ran­gais­tuk­set saat­taisi­vat purra lähin­nä huumei­den sat­un­naiseen ns. viihdekäyt­töön, joka on yleisin huumei­denkäyt­tö­muo­to Suomes­sakin, mut­ta ylem­pänä tulikin jo esille kuin­ka se hait­taisi hoitoon­hakeu­tu­mista siinä kri­it­tisessä vai­heessa kun käyt­tö on muo­dos­tu­mas­sa ongel­mak­si. Suurin osa ihmi­sistä osaa käyt­tää alko­ho­lia kohtu­udel­la ja sama pätee myös huumeisi­in, vaik­ka näin ei tietenkään saisi sanoa julkises­ti. En puo­lus­ta mitään päi­hdet­tä, eikä mei­dän kan­na­ta ehdoin tah­doin tuo­da alko­holin rin­nalle cannabisongel­maa, kuten jotkut haluaisivat.

  En tiedä mis­sä määrin ongel­makäyt­täjik­si valikoiti­vat henkilöt, jot­ka ovat vaan luusere­i­ta, geneet­tis­es­ti riip­pu­vu­u­teen taipu­vaisia, mie­len­ter­veysongel­maisia tai sat­tuvat vain väärään porukkaan elämän vaike­as­sa mur­rosvai­heessa. Joka tapauk­ses­sa pelkkä ran­gais­tusten tie ei tun­nu oikeal­ta inhimil­lis­es­ti ajatel­tuna, eikä ole oikein tehokaskaan tämän porukan osalta mis­sään päin maail­maa, kos­ka uusia ongel­makäyt­täjiä ilmaan­tuu ran­gais­tus­ta­sos­ta huoli­mat­ta. Sin­ga­pores­sa on onnis­tut­tu pienen­tämään huume­on­gel­maa, mut­tei pois­ta­maan hel­posti saatavista kuole­man­ran­gais­tuk­sista huolimatta.

  Aikainen asioi­hin puut­tumi­nen estää ongelmien syn­tymistä ja ongelmien hoita­mises­sa tulisi keskit­tyä sen tehokku­u­teen, eikä esim. sig­naali­in, kos­ka yksikään huumeri­ip­pu­vu­u­den par­taal­la roikku­va ihmi­nen ei ajat­tele pätkääkään mitään signaaleja.

  Komp­paan edelleen Trav­el­le­ria siinä, että varhainen asi­aan puut­tumi­nen myös tuomiois­tu­imis­sa aut­taisi meitä yleisen piit­taa­mat­to­muu­den tor­jun­nas­sa ja saisi sen ensim­mäisen ran­gais­tuk­sen kohdal­la yhdis­tet­tynä mui­hin pros­es­sei­hin sen tule­van narkkarin ken­ties pelastet­tua. Ongel­makäytön edet­tyä ammat­ti- ja taparikol­lisu­u­teen ja kovi­in huumeisi­in narah­tamisen tasolle, ehdot­tomil­la vanki­latuomioil­la on enää se vaiku­tus, ettei henkilö ole kadul­la varas­ta­mas­sa läp­päre­itä auto­jen takapenkeiltä. Itse ongel­maa se ei enää ratkaise mil­lään taval­la. Tässäkin mielessä valvo­tusti imeskel­ty kor­vaushoitotablet­ti on halvem­pi kuin vankilapäivä.

 48. Hei Osmo!
  Kun opi­aat­te­ja käytetään “oikean syyn”, kuten kirur­gisen toimen­piteen aiheut­ta­man kivun hoitoon, tai vaikka­pa syöpöpoti­laan kivun­hoitoon, minkään­laisia “kik­se­jä” ei ole tiedos­sa. Lääk­i­tys suun­nitel­laan yksilöl­lis­es­ti ja sitä aste asteelta vähen­netään, tai lisätään. Kivun­hoito nyky­isil­lään ei tee ken­estäkään narko­maa­nia. Eksyi vähän asi­as­ta, mut­ta en malt­tanut olla kommentoimatta.

 49. Tiedemiehelle (ja vähän muillekkin),

  En tiedä, viit­t­a­sitko aiem­paan kom­ment­ti­i­ni vai johonkin muuhun, mut­ta ehkäpä täs­men­nän kuitenkin hie­man, mitä tarkoitin. Minä en puhunut välit­tämis­es­tä, vaan ihmisoikeuk­sista ja moraal­ista. Tai siitä, mitkä ovat “sivistyneen” yhteiskun­nan minimivaatimukset.

  Yhteiskun­nan kannal­ta olisi mah­dol­lis­es­ti tehokas­ta sal­lia esimerkik­si kuole­man­tuomio. Luul­tavasti kan­nat­taisi myös lah­da­ta kehi­tys­vam­maiset (tai ainakin osa heistä). Jos siis puhutaan “tehokku­ud­es­ta” tai vaikka­pa kokon­aishyv­in­voin­nin maksimoinnista.

  Mut­ta jo kuole­man­tuomio, eli yhteiskun­nan — siis mei­dän kaikkien — tekemä murha, on ainakin min­ulle niin iso arvokysymys, että siinä alka­vat tehokku­us­laskel­mat olla yhtä tyhjän kanssa. Mielestäni päi­hderi­ip­pu­vu­ud­es­ta tai vaikka­pa mieli­sairaud­es­ta (jot­ka jos­sain määrin samais­tan) kär­sivää ihmistä, joka itse hakee apua, tulee aut­taa (läh­es) täysin riip­pumat­ta siitä, onko se yhteiskun­nan kannal­ta “kan­nat­tavaa” tai ei.

  Ns. “välit­tämisel­lä” on tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Ammat­ti­a­pua tarvit­se­vaa ihmistä ei “välit­tämäl­lä” pelaste­ta, mut­ta ammat­ti­avul­la hyvinkin. Ja nykyisel­lään ain­oas­taan yhteiskun­nal­la on resursse­ja jär­jestää sitä ammattiapua.

  Tietenkin asi­aa voidaan perustel­la tehokku­us­näkökan­noin. Minäkin luulen, että päi­hderi­ip­pu­vais­ten aut­ta­mi­nen olisi yhteiskun­nan kannal­ta halvem­paa kuin muiden seu­rausten kor­jailu, mut­ta mielestäni heitä pitää aut­taa myöskin siinä tapauk­ses­sa, että näin ei olisi.

  Kari

 50. Tuo­ta noin, “jotain” ja Osmo, onko­han teil­lä ihan oikeat tilas­tot? Osmon eri­tyis­es­ti pitäisi tilas­toti­eteil­i­jänä tietää tämä asia.

  Suomes­sa on käsit­tääk­seni “huumekuolemat” tilas­toitu per­in­teis­es­ti niin, että jos joku jää junan alle ja ver­estä löy­tyy kannabista, niin se on “huumekuole­ma”. Erik­seen huumeisi­in kuollei­ta ihmisiä en ole tilas­toitu­na näh­nyt. Ja tuos­sa läh­teessä on sama mit­tari. Sil­lä taval­la mitat­tuna kuolleisu­us on tietysti hurja. 

  Kan­nat­taa kuitenkin muis­taa, että nuori­son kuolleisu­us on Suomes­sa muutenkin aika korkea ja esimerkik­si itse­murhat ovat tääl­lä melko yleisiä. 

  Näistä tilas­toista olen näh­nyt kieli poskessa — kuitenkin ihan oikeas­ta datas­ta — teh­dyn regres­sion, että kun aikasar­jas­ta selitetään kuole­man­ta­pauk­sia ikäryh­mässä huumei­denkäytön määräl­lä, niin huumei­denkäytön lisään­tymi­nen vähen­tää kuolleisu­ut­ta. Täl­lainen tren­di löy­tyy muis­taak­seni mm. 90-luvun lopulta. 

  En viit­taa täl­lä nyt siihen, että huumeis­sa olisi sinän­sä jotain hyvää, vaan siihen, että tilas­to­ja laa­di­taan usein tarkoi­tushakuis­es­ti, ja että nuo maid­en­väliset erot kuolleisu­udessa eivät ole ver­tailukelpoisia. Niistä voi laa­tia vaik­ka minkälaisia “johtopäätök­siä”, kun sopi­vasti jätetään selit­täviä tek­i­jöitä mallista pois. 

  Eri­tyis­es­ti toi­sis­taan riip­pu­vaiset asi­at — esimerkik­si mie­len­ter­veysongel­mat, itse­murhat ja huumeet, niil­lä lie­nee melko vahvo­ja kor­re­laa­tioi­ta keskenään — ovat tässä suh­teessa vaar­al­lisia. Jät­tämäl­lä joku pois tarkastelus­ta, saadaan näitä “jäätelö pitää kieltää kos­ka se hukut­taa ihmisiä”-tulkintoja.

 51. O.S: “Suomes­sa ei eritel­lä mieto­ja ja vahvo­ja huumeita,vaan niiden välit­tämis­es­tä saa saman ran­gais­tuk­sen. Tämä seu­rauk­se­na meil­lä käytetään vähän kannabista, mut­ta paljon amfetamiinia.”

  Vai siitäkö se johtuukin. Tapasin taan­noin joukon espan­jalaisia sirkus­taiteil­i­joi­ta, joille oli melkoinen järky­tys, että he eivät Helsingistä mis­tään löytäneet pil­veä, mut­ta Kallios­ta olisi ollut help­po ostaa vaik­ka mitä vahvo­ja huumeita.

 52. Tilas­toi­hin kan­nat­taa aina suh­tau­tua kri­it­tis­es­ti. Tuo EU:n Liss­abonis­sa ole­van huumevi­ras­ton tilas­to on yritet­ty tehdä samoin kriteerein.
  Tietoni huume­on­gel­mas­ta ovat van­hen­tunei­ta, mut­ta sil­loin kun olin niistä vas­tu­us­sa, meil­lä oli huumeri­ip­pu­vaisia ja piikki­hu­umei­den käyt­täjiä huo­mat­ta­van paljon. Ylian­nos­tuk­seen kuollei­ta oli myös kohtu­ut­tomasti, mut­ta ne luvut saati­in nopeasti alas.

 53. täh, hasiskilon välit­tämis­es­tä saa noin vuo­den vankeut­ta ja amfe­tami­inikilon 3–4 vuot­ta. Noin suuntaa-antavasti.

 54. Ihan samaa olin lait­ta­mas­sa jo näp­pis valmi­udessa taval­lisel­la paikallaan, mut­ta Tiedemies ehtikin ensin. 

  Eli tuos­ta Jotaimen anta­mas­ta linkistä en kyl­lä löytänyt mitään yht­eneväistä prin­si­ip­piä, miten kuolemat on tilas­toitu. Eli epäilen vah­vasti, että hyvin eri tavoin per valtio. 

  Mikä tosi­aan on alkoholin/muiden päi­htei­den aiheut­ta­ma kuole­ma? Kyl­lä ihmiset aja­vat kolare­i­ta, tap­pel­e­vat ja kaa­tu­il­e­vat selvinkin päin. Mikä on se oikea taho määrit­telemään, mis­tä mikäkin joh­tui. En minä ainakaan muu­ta tee kuin nos­tan kädet pystyyn. Ei pysty!

  Pitäisi sen lisäk­si erot­taa tässä keskustelus­sa “huume­on­gel­man kus­tan­nuk­set” ja itse kuolemat. Kuolema­han voi vähen­tää yhteiskun­nan taloudel­lista taakkaa. 

  Ja jos nyt joku haukkuu kylmäk­si, niin minus­ta Tiedemies jo selit­ti kylmyy­den osu­u­den tähän kom­men­tis­saan ylempänä.

 55. Täysin OT:

  Jan­tunen, olin viime keväänä sem­i­naaris­sa kuun­tele­mas­sa kaivostekni­ikkaa valmis­ta­van Sand­vikin IT-pomoa, ja hänen mukaansa jatkos­sa kaivos­toim­inta hoide­taan niin että pari kave­ria istuu kai­vok­sen suuaukol­la valvo­mossa ja vään­tää välistä vähän joy­stick­iä. Koneet tekee hom­mat, ja hyvä niin.

  Jos tuo pitää paikkansa, niin val­tion tapa (a) jakaa kaivosoikeudet ilmaisek­si, ja (b) tehdä rata ja mui­ta kaivosten vaa­timia investoin­te­ja työl­lisyyssy­istä on jok­seenkin kum­mallista politiikkaa.

 56. Eli­na kirjoitti:
  “Eli tuos­ta Jotaimen anta­mas­ta linkistä en kyl­lä löytänyt mitään yht­eneväistä prin­si­ip­piä, miten kuolemat on tilas­toitu. Eli epäilen vah­vasti, että hyvin eri tavoin per valtio.”

  Hyvin sää vedät. Jos tilas­tot ja Eli­nan ennakkolu­u­lot ovat ris­tiri­idas­sa, toden­näköisem­min tilas­tot ovat siis virheellisiä :-).

  Mik­si ylipäätään tutkia asioi­ta, kun meil­lä on ihmisiä jot­ka tietävät oikeat vas­tauk­set ilman tutkimuksiakin.

 57. Kyl­lä kuole­man­sy­itä tilas­toidaan hyvinkin eritellysti, myös alko­holin osu­u­den suh­teen. Esim.
  http://www.ktl.fi/portal/suomi/yhteistyoprojektit/tapaturmat/tapaturmat_lukuina/kuolemansyyt/ tar­joaa vähäk­si aikaa tutkittavaa.
  Elina:“Jos on parem­pia seli­tyk­siä kuin nol­la­tol­er­anssi asian suh­teen, niin ker­tokaa toki.”
  Moni on jo ker­tonutkin. Mut­ta olisiko sinus­ta kiel­to­lain jatkami­nen ollut aikoinaan oikea ratkaisu. Olen antanut itseni ymmärtää, että se kaatuu omaan mah­dot­to­muu­teen­sa. Tosin alko­holi luokitel­laan vain päi­h­teek­si ja se on ollut osa kult­tuuri­amme iät ja ajat.

 58. Rapor­tis­sa tode­taan: “Euroop­paa koske­vien tieto­jen laadun ja luotet­tavu­u­den parane­m­i­nen viime vuosi­na on paran­tanut yleis­ten ja kansal­lis­ten suun­tausten kuvaus­mah­dol­lisuuk­sia, ja useim­mat maat ovat nyt otta­neet käyt­töön EMCDDA:n mukaisen määritelmän. Silti maid­en väliset erot rapor­toin­nin laadus­sa ovat niin huo­mat­tavia, että suo­ria ver­tailu­ja on tehtävä varoen.”

  Taulukon arvo Suomen huumekuolemista on noin 16% pienem­pi kuin luku, jos­sa on kaik­ki huumei­ta sisältäneet kuolemat (231). Voidaanko siis tode­ta jotain tapah­tuneen luku­jen ver­tailukelpoisek­si saamiseksi? 

  Varsi­nais­ten huumekuolemien lisäk­si pitää huomioi­da se, että suomes­sa huumeisi­in kuol­laan poikkeuk­sel­lisen nuo­ri­na. Huumekuolemat ovat täl­lä het­kel­lä taas nousus­sa. Nuorten huumekuolemat ovat kaksinker­tais­tuneet välil­lä 05–07.

  Suomen kuolleisu­us­lu­vut selit­tyvät vain osak­si sil­lä, että tääl­lä on huo­mat­ta­van paljon kovien huumei­den käyt­töä. Esimerkik­si Alanko­mai­hin ver­rat­tuna ero käyt­täjämääris­sä oli viime vuo­den luku­jen mukaan noin 35%.

 59. No höh. En ymmär­rä miten min­un tek­stistäni voi mitenkään vetää jotain “lah­dataan vam­maiset”- tyyp­pisiä johtopäätöksiä. 

  Demokra­tia toimii rankasti yksinker­tais­taen niin, että val­i­taan edus­ta­jia ja näin ilmais­taan mitä päämääriä kan­nate­taan. Edus­ta­jat ja toimeen­pane­va puoli sit­ten miet­tivät, miten näi­hin päämääri­in tehokkaim­min päästään. 

  Jos yhdessä päätetään, että narkkare­i­ta ei aute­ta, niin sit­ten ei aute­ta. Se on karu peli, mut­ta demokra­ti­as­sakin joskus tehdään rumia asioi­ta. Täl­laisia päätök­siä ei yleen­sä tehdä, enkä niitä kan­na­ta, kos­ka kan­natan mon­en muun tavoin ihmisoikeuk­sia. Jos päätetään että aute­taan, niin täy­tyy jotenkin määrit­tää se, mikä on tehokkain­ta aut­tamista. Muu on pelleilyä ja “kaivon likaamista”. 

  Eli­nalle vielä, että vaik­ka tuo tilas­to voi olla harhaan­jo­hta­va, niin ei se suo­ma­lainen huume­on­gel­ma mikään mitätön ole. Kyl­lä siel­lä on todel­lisia ihmisiä ja todel­lista hätää. Olen itse kotoisin alueelta, jos­sa itseäni hie­man nuorem­mas­ta ikäpolves­ta joku neljännes pää­tyi huumei­den ongel­makäyt­täjäk­si. Se on todel­la karua kat­seltavaa. Aika tylyyn tapaan tääl­läkin mei­dän naa­pur­in­po­jille oltaisi­in niskalaukauk­sia jael­tu, joten epäilen ettei ole näil­lä niin läheltä tämä ilmiö liipan­nut. Tai jos on, niin aika synkäk­si on sielunelämän vetänyt.

 60. sylvesteri: Tot­takai saatavu­us para­nee, jos hero­i­i­ni lail­lis­tet­taisi­in. Alko­holinkin saatavu­us on aika hyvä. Point­ti oli se, että huumei­denkäyt­täjien ei tarvitse tur­vau­tua rötök­si­in han­kki­ak­seen varo­ja hero­i­ini­in, jon­ka hin­ta pide­tään keinotekois­es­ti ylhääl­lä rajoit­ta­mal­la sen tar­jon­taa ja saatavuutta.

  “Esimerkik­si itse en tiedä täl­lä het­kel­lä yhtään ketään, jol­ta voisin lähteä hero­i­iniä kyse­lemään, mikäli “tarvet­ta” alka­isi esi­in­tymään esimerkik­si jonkun muser­ta­van elämän­ti­lanteen takia.”

  Tarkoi­tatko, että sinus­ta on hyvä, että hero­i­inia ei ole saatavil­la vaik­ka sille olisi tarvetta?

 61. Tiedemies: Tarkoitit var­maan sanoa, mis­tä enem­mistö on kaikkien puoles­ta päät­tänyt… eikä mis­tä yhdessä on päätetty.

 62. Trav­eller: His­to­ria on tul­lut luet­tu ja seu­rat­tu. Näytät ymmärtävän his­to­ria ain­oas­taan omista näkökul­mal­ta. Työha­lut­to­mia on pieni joukko, ja sen sisäl­lä vielä pienem­pi narkkare­i­ta. Huumet ovat kalli­ita, ja suurem­pi joukko huume käyt­täjiä ovat työssäkäyviä ja menestyneitä. 

  Hero­inin käyt­täjät ovat erit­täin pieni vähem­mistö huumekäyt­täjien kesku­udessa, joiden aiheutetut kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­tavasti pienem­piä kuin esim. alko­holin aiheut­ta­mat kustannukset.

  Työha­lut­to­mia (narkkare­i­ta tässä yhtei­dessä) ovat myös ihmisiä joil­la on oikeus elämään ja vapaus val­in­toi­hin vaik­ka virhellisi­in, his­to­ria ker­too sitäkin, kuten köy­hys on aiheutet­tu muiden rikas­tu­mis­es­ta ja mah­dol­lisuuk­sien puutteista.

  Kaikissa sys­teemeis­sä on putoa­jia ja syr­jäy­tyneitä. Hitler puhui juu­ta­lais­es­ta kuin sinä työha­lut­tomista. Piti hei­dät “ei ihmis­inä”, kuten sinä narkkar­itkin. Puhu lisää sivistyksestä!

  Ei ole mon­ta vuot­ta sit­ten kun päi­htyneitä annet­ti­in lapio käteen ja laitet­ti­in rak­en­ta­maan seu­tu­lan lento­kent­tää, jotain julkik­sia taisi olla joukos­sa, ehkä vas­tavaa voisi toimia nykyään, se kohen­taa kun­toa, mieltä ja elämän halua.

 63. Jos vail­la mitään mui­ta tieto­ja vali­ta pitäisi, niin työ­maal­leni opi­aat­tien käyt­täjä tulisi amfe­tami­inin käyt­täjän ohi.

 64. Ai niin. Mikään lääkeaine itsessään ei ole kat­e­gori­nen este autol­la ajamiselle. Kolmio on varoi­tus­merk­ki, ei kiel­tomerk­ki. Aika mon­et kipupoti­laat aja­vat men­estyk­sekkäästi autoa varsin vah­vas­sa opi­aat­tilu­okan kip­ulääk­i­tyk­sessä, eikä heistä edes vält­tämät­tä mitään päälle huomaakaan.

 65. Joku tääl­lä oli huolis­saan, että mil­laisen viestin yhteiskun­ta antaa, jos narko­maaneille on kor­vaushoitoa tar­jol­la. Se antaa sel­l­aisen viestin, että elämässään tyrineil­läkin on mah­dol­lisu­us yrit­tää aloit­taa uusi parem­pi elämä. Tulee mieleen ihan lapse­na kuule­mani tar­i­nat siitä yhdestä galilealais­es­ta ja hänen levit­tämästään sanomasta.

  “Kivun­hoito nyky­isil­lään ei tee ken­estäkään narkomaania.”

  Sota-aikaan ei taidet­tu olla niin tarkko­ja. Jos Osmon puheisi­in on luot­tamista (ja mik­sei olisi) niin sodan jäl­keen kor­vaushoito piti mon­en elämässä kiin­ni. Ja hyvä niin. 

  Tässä on ihan turha hurskastel­la, että kyse oli huumeista. Kyl­lä nykyäänkin moni työssäkäyvä käyt­tää masen­nus- tai mielialalääkkeitä ja hoitaa työn­sä ihan kelvol­lis­es­ti. Huumei­ta nekin ovat.

 66. Björk
  “Tot­takai saatavu­us para­nee, jos hero­i­i­ni lail­lis­tet­taisi­in. Alko­holinkin saatavu­us on aika hyvä. Point­ti oli se, että huumei­denkäyt­täjien ei tarvitse tur­vau­tua rötök­si­in han­kki­ak­seen varo­ja hero­i­ini­in, jon­ka hin­ta pide­tään keinotekois­es­ti ylhääl­lä rajoit­ta­mal­la sen tar­jon­taa ja saatavuutta.”

  Ker­ropa järkeä on ratkaista hero­i­ininkäytön rahoi­tus rikok­sil­la siten, että saatavu­ut­ta helpot­ta­mal­la luo­daan mas­si­ivi­nen ongelmakäyttö?

  “Tarkoi­tatko, että sinus­ta on hyvä, että hero­i­inia ei ole saatavil­la vaik­ka sille olisi tarvetta?”

  Kyl­lä. Oletko itse koskaan kuul­lut ulkois­vaiku­tuk­sista. Esimerkik­si saasteil­la, huumau­saineil­la ja ydi­na­seil­la on kaikil­la melko huo­mat­tavia vaiku­tuk­sia sivullisiin.

 67. sylvesteri: mitä ulkois­vaiku­tuk­sia huumeil­la on?

  “Ker­ropa järkeä on ratkaista hero­i­ininkäytön rahoi­tus rikok­sil­la siten, että saatavu­ut­ta helpot­ta­mal­la luo­daan mas­si­ivi­nen ongelmakäyttö?”

  Mik­si kukaan loisi mas­si­ivisen ongel­makäytön? Suosit­te­len luke­maan tämän linkin ennen kuin väität, että huumei­den käyt­tö räjähtäisi käsi­in, jos ne oli­si­vat halvempia.

  http://mises.org/story/3051

 68. “Mik­si kukaan loisi mas­si­ivisen ongel­makäytön? Suosit­te­len luke­maan tämän linkin ennen kuin väität, että huumei­den käyt­tö räjähtäisi käsi­in, jos ne oli­si­vat halvempia.”

  En väit­tänyt noin, vaan että hHu­umei­den käyt­tö räjähtäisi käsi­in, mikäli ne oli­si­vat halvem­pia ja yleis­es­ti saatavil­la. Hal­paa hero­i­inia ei paljoa käytel­lä, mikäli sitä on tar­jol­la vain rapanarkeille.

 69. Björk; tuo artikke­li on kyl­lä aika lail­la kieli poskessa kir­joitet­tu. Että okei, Möt­ley Crue-kaver­it selvi­sivät hengis­sä biletet­tyään 20 vuot­ta huumei­den voimalla.

  Mut­ta heil­lä oli työ­paik­ka, jon­ka ansios­ta, ei ain­oas­taan huumeet, vaan myös ruo­ka, asum­i­nen jne, kaik­ki oli heille käytän­nöl­lis­es­ti kat­soen ilmaista. Näin ei ole taval­liselle pul­li­aiselle. Vaik­ka taval­lisel­la pul­li­aisel­la olisi ilmaista hero­i­inia, hän jou­tu­isi toden­näköis­es­ti taloudel­lisi­in vaikeuk­si­in, jos vetäisi huumei­ta rock-täh­tien tapaan. 

  Ei sel­l­aista elämää viet­tävä pysty nor­maalia palkkatyötä tekemään, vaik­ka ylläpi­toan­nok­sel­la pystyisikin.

 70. Kiitos tästä elämästä!

  Hei Osmo,
  kaveri luuli sin­ua var­maan Hesarin toimittajaksi.

 71. Tiedemies: Artikke­li oli tot­takai vähän kieli poskessa kir­joitet­tu, mut­ta et silti tain­nut ymmärtää sen pointtia.

  Kir­joit­ta­ja esit­tää teo­ri­an, että huumei­den käytön kus­tan­nuk­sista ain­oas­taan hyvin pienen osan muo­dostaa huumeen hin­ta ja sen han­kkimiseen käytet­ty vai­va ja hyvin suuren osan huumei­den käyt­töön kulunut aika ja sen aiheut­ta­mat “kär­simyk­set”. Eli point­ti oli, että Möt­ley Cruel­la oli varaa käyt­tää huumei­ta, kos­ka hei­dän ei tarvin­nut “raataa” elan­ton­sa eteen ja kerätä var­al­lisu­ut­ta. Taval­laan, että niil­lä ei ollut mitään parem­paa tekemistä.

  Suuri osa kansas­ta ei kuitenkaan ole samas­sa onnel­lises­sa tilanteessa jol­loin huumdein käytön (aika- ja terveys)kustannukset kohoa­vat liian suuriksi.

  Tämän teo­ri­an mukaan huumei­den lail­lis­t­a­mi­nen eli niiden hin­nan lasku ja saatavu­u­den parane­m­i­nen ei lisäisi huumei­den käyt­töä radikaal­isti kos­ka hin­ta ja saatavu­us eivät nytkään muo­dos­ta merkit­tävää osaa kus­tan­nuk­sista. (Vähän sama kuin ydin­voima ei juuri kallis­tu kun uraanin hin­ta nousee…)

 72. sylvesteri: voitko myös ker­toa niistä huumei­den käytön ulkoisvaikutuksista?

 73. Eli­na:
  Noh…, top­pu­ut­te­len nyt vähän Osmoa itsei­hailun huuman syövereissä. 

  Oliko se “hoito” nyt sit­ten tätä kohtaa­maasikave­ria paljonkin aut­tanut, jos vieläkin silmi­in­pistävästi näyt­ti narkkarilta?

  Tuskin myöskään olisi ilman ainet­ta ottanut sin­u­un kadul­la kon­tak­tia. Se kun ei kansal­lispi­irteisi­imme kuu­lu. Nark­ki siis edelleen?

  Ei tarvin­nut kuin lukea yksi kom­ment­ti ja heti pisti vihak­si. “Oliko se “hoito” nyt sit­ten tätä kohtaa­maasikave­ria paljonkin aut­tanut, jos vieläkin silmi­in­pistävästi näyt­ti narkkar­il­ta?” Niin jos henkilö x oli jo ehtinyt elää riip­pu­vuuten­sa orjana liian mon­ta vuot­ta saa­mat­ta kun­non hoitoa ja täten toden­näköis­es­ti jo rappeut­tanut ulkonäkön­sä niin se olisi sit sun mielestä voinu hoidon sijas­ta vaik­ka kuol­la pois!? Täl­lä het­kel­lä kun nyt sat­tuu suomes­sa ole­maan sel­l­ainen tilanne että sub­u­tex on hal­lit­se­va päi­hde kaduil­la. Sen käyt­täjämäärät nousee huimaa tah­tia koko ajan. Itse tästä katu per­spek­ti­ivistä kat­sot­tuna tilanne on jo katas­tro­faa­li­nen. Ja kun sub­ua ei saa (joka ei rappeu­ta esim. ulkonäköä kuten esim hero­i­i­ni ja amfe­tami­i­ni puhu­mat­takaan alko­holista! ) niin sit­ten ote­taan sitä mitä on tar­jol­la että olot helpot­taa. Ja heti perään leiskau­tat toisen aivopierun: “Tuskin myöskään olisi ilman ainet­ta ottanut sin­u­un kadul­la kon­tak­tia. Se kun ei kansal­lispi­irteisi­imme kuu­lu. Nark­ki siis edelleen?” Ne jot­ka ovat elämässä ainakin jos­sain vai­heessa kokenut äärim­mäistä köy­hyyt­tä ja tuskaa on mon­esti sisältä emo­tion­aalis­es­ti rikkaampia. Kansal­lispi­irre. Hah. Jos suboxone/subutex kor­vaushoito saatais nyt vielä näistä las­ten kengistä siihen pis­teeseen että hoitoon pää­sisi nopeam­min ja lääk­keet saisi apteek­ista niin että viikon lääk­keet saa haet­tua vaik­ka lauan­taina niin kuinkako­han paljon val­tio säästäisi ettei jen­gin tarvi­is joka aamu käy­dä klinikalla hake­mas­sa lääk­keen­sä ja sen jäl­keen olla toimet­tomana. Niin moni olis töis­sä. Eikä rötöstelemässä jonku 50euron subu napin takii. Kun hoitoon ei vieläkään pääse tarpeek­si nopeasti! Jakelun kankeut­ta perustel­laan tietenkin aina väärinkäytön riskil­lä, että kaduille ne muuten pää­tyy. Niin pää­tyy nyt ja niin tulee aina pää­tymään. Mut­ta huo­mat­tavasti vähem­män kun vähän viilailis asioi­ta oikeeseen suuntaan.JA Narkkarin aja­tus­maail­maan nyt ei vaan ihan ensim­mäisenä sovi aja­tus 8kk-24kk byrokra­tia hel­vetistä ja sit jos asuu huonol­la paikkakun­nal­la ettei ole paikko­ja niin sut lähetetään hakee ne lääk­keet jostai huitsin nevadas­ta joka päivä. Muut­takaa nyt hel­vetti joku asioi­ta tai koh­ta on hel­vetti irti uusien käyt­täjien kasvun käsit­tämät­tö­mas­ta nousus­ta. Ruo­hon­ju­u­ri­ta­son report­teri päättää.

 74. Ja hyvät ihmiset älkää puhuko jos ette tiedä mis­tä puhutte. Hero­i­inia ei juurikaan maas­samme enää ole. Kaduille se ei ainakaan päädy.Siitä kiitos Sub­u­tex­ille ja Pent­ti Kar­voselle. Lähin­nä läpikulku­maana olemme. Veikkaisin että venäläiset ei haluu tuo­da sitä tänne joko sen takia että liian vähän asi­akkai­ta pienen väk­ilukumme ansios­ta tai kos­ka ne haluu pitää suomen puh­taana siitä. Voi sitte tul­la huume rahoil­la ostelee tont­te­ja ja mökke­jä. Lomail­la rauhal­lises­sa suomessa.

Vastaa käyttäjälle Sampo Smolander Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.