Puoli miljoonaa meni rikki!

Tämän blo­gin vie­rai­lu­jen mää­rä ylit­ti eilen puo­li mil­joo­naa las­ket­tu­na sen perus­ta­mi­ses­ta kevääl­lä 2007. Käyn­neis­tä 390 000 ajoit­tuu täl­le vuo­del­le. Kävi­jä­mää­rä on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa niin, että päi­vit­täis­ten käyn­tien mää­rä on nyt noin pari tuhat­ta. Suu­ri osuus sivus­ton kas­va­vaan suo­sioon on kom­ment­tien kir­joit­ta­jil­la, jot­ka teke­vät täs­tä mielenkiintoisen.

Kas­va­va kävi­jä­mää­rä joh­tuu myös sii­tä, että blo­gi on lin­ki­tet­ty yhä useam­mas­ta pai­kas­ta. Sydän­tä läm­mit­ti eri­tyi­ses­ti tääl­lä­kin sil­loin täl­löin kir­joit­ta­neen Tom­mi Uscha­no­vin mai­nios­sa kir­jas­saan Mikä vasem­mis­toa vai­vaa kir­joit­ta­ma luonnehdinta:

Osmo Soi­nin­vaa­ran blo­gi on mel­kein­pä ainoa paik­ka koko ver­kos­sa, mis­sä voi sään­nöl­li­ses­ti käy­dä suo­men kie­lel­lä suh­teel­li­sen kor­kea­ta­sois­ta poliit­tis­ta kes­kus­te­lua aidos­ti mer­ki­tyk­sel­li­sis­tä asioista.”

7 vastausta artikkeliin “Puoli miljoonaa meni rikki!”

 1. Onnit­te­lu­ni blo­gi­si saa­mas­ta ansai­tus­ta suosiosta.

  Tun­nus­tan syyl­li­syy­te­ni blo­gi­si lin­kit­tä­mi­seen toi­sil­le kes­kus­te­lusi­vus­toil­le. Arvos­tan älyl­lis­tä roh­keut­ta ja rehel­li­syyt­tä­si, kun esi­tit aja­tuk­sia­si maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta. Seu­ran­neel­le kes­kus­te­lul­le lei­maa­vaa oli ana­lyyt­ti­nen ote ja mui­den kes­kus­te­li­joi­den lei­maa­mi­sen välttäminen.
  Tun­nus­tan avoi­mes­ti ole­va­ni maa­han­muut­to- ja moni­kult­tuu­ri­ky­sy­myk­ses­sä erään toi­sen toh­to­ris­jät­kän lin­joil­la, mut­ta tämän­hän takia vas­ta­puo­len näkö­kan­to­jen rau­hal­li­sen kom­men­toin­nin mah­dol­lis­ta­va blo­gi­si on tär­keä. No, enhän minä tie­dä, kuin­ka ras­kaal­la kädel­lä jou­dut käyt­tä­mään deletointinappia.

  Lopuk­si todet­ta­koon, että en ole ainoas­taan kiin­nos­tu­nut maa­han­muut­to- ja moni­kult­tuu­ri­asiois­ta, myös mie­li­pi­tee­si talous­asiois­sa on jat­ku­van kiin­nos­tuk­se­ni koh­tee­na, kos­ka pää­ai­nee­ni oli kansantalous.

  Toi­von menes­tys­tä sinul­le ja blo­gil­le­si jatkossakin.

 2. Onnea!

  Olen yksi blo­gi­si uskol­li­sis­ta luki­jois­ta vaik­ka kom­men­toin­kin har­voin. Tääl­lä tosi­aan käy­dään kevyes­ti ver­kon paras­ta suo­men­kie­lis­tä poliit­tis­ta kes­kus­te­lua, ja itse kyl­lä uskal­lan antaa täs­tä kun­nian Osmol­le, sil­lä blo­gin­pi­tä­jän avauk­set ovat jär­jes­tään mie­len­kiin­toi­sia ja älyl­li­ses­ti kut­kut­ta­via, mikä vai­kut­taa myös kom­ment­tien var­sin hyvään tasoon. Huo­maan usein heit­tä­vä­ni tääl­tä poi­mit­tu­ja aja­tuk­sia erään­lai­si­na koe­pal­loi­na illal­lis­pöy­däs­sä tai kave­rien seu­ras­sa, ja yleen­sä niis­tä syn­tyy­kin mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­te­lua. “Soi­nin­vaa­ran blo­gis­sa” tai­taa olla jo tur­han­kin ylei­nen lausah­dus suustani 😀

  Jat­ka samaan mal­liin, täl­le blo­gil­le on todel­li­nen tilaus ja paik­kan­sa olemassa.

 3. Uscha­no­vin kom­ment­ti osoit­taa, että eri­tyi­ses­ti Eli­naa on luet­tu paljon…

 4. Minus­ta tääl­lä on myös tosi masen­ta­vaa kes­kus­te­lua, jopa vie­lä ahdis­ta­vam­paa kep­piä-rikol­li­sil­le ja jär­keä-vih­reil­le kuin Hesa­rin kes­kus­te­lu­pals­tal­la. Luki­sin mie­lel­lä­ni Osmo Soi­nin­vaa­ran blo­gia, jota ei voi kommentoida.

  Eri­tyi­ses­ti Eli­naa on luet­tu paljon. 🙁

 5. Rai­vio: Jos kom­men­tit ahdis­taa, niin lue pel­kät Osmon kir­joi­tuk­set ja jätä meil­le muil­le mah­dol­li­suus käy­dä kes­kus­te­lua. Jos itse­ku­ri ei rii­tä, niin tee joku sopi­mus itse­si kans­sa, että saat kepis­tä, jos sor­rut luke­maan myös kommentteja.

 6. Rai­vio, on siel­lä kom­men­teis­sa ros­kan seas­sa kum­min­kin ihan fik­su­ja­kin mie­li­pi­tei­tä ja ne pitä­vät blo­gin elävänä.

  Jos­kus sitä ei voi olla miet­ti­mät­tä, että kun pitää tart­tua johon­kin sivu­lausee­seen ja sit­ten alkaa paa­sa­ta jotain aihet­ta hiu­kan sivua­vaa itsel­le tär­keä­tä asi­aa, että eikö sitä voi­si perus­taa ihan omaa blogia.

 7. Ilmei­sen kiin­nos­ta­va hen­ki­lö Eli­na joka tapauk­ses­sa on, kun tasai­sin välia­join tän­ne syn­tyy kes­kus­te­lu Eli­nan kirjoittamisesta. 🙂

  Minä pidän Eli­nas­ta. Oma­pe­räi­siä aja­tuk­sia tyy­lil­li­ses­ti vetä­väs­sä muo­dos­sa. Lat­teat itses­tään­sel­vyy­det mah­dol­li­sim­man neut­raa­li­si­ti sanot­tu­na eivät minun mie­len­kiin­toa­ni pidä yllä. 

  Rai­vion asen­ne on vähin­tään­kin outo. Oden pos­tauk­sen jäl­keen ilmoi­te­taan isoin kir­jai­min, että kom­ment­tio­sio alkaa. Mikä pakot­taa nii­tä lukemaan?

  Muu­ten­kin minus­ta on type­rää tul­la toi­sen blo­gil­le hauk­ku­maan toi­sia kir­joit­ta­jia. Sopii Rai­vion ihan itse ruve­ta kir­joit­ta­maan parem­paa aineis­toa. Aloi­tuk­ses­ta antai­sin nelo­sen. Kek­si­pä jotain parem­paa kuin mui­den mol­laa­mi­sen seu­raa­val­la kerralla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.