Puoli miljoonaa meni rikki!

Tämän blo­gin vierailu­jen määrä ylit­ti eilen puoli miljoon­aa las­ket­tuna sen perus­tamis­es­ta kevääl­lä 2007. Käyn­neistä 390 000 ajoit­tuu tälle vuodelle. Kävi­jämäärä on jatku­vas­sa kasvus­sa niin, että päivit­täis­ten käyn­tien määrä on nyt noin pari tuhat­ta. Suuri osu­us sivus­ton kas­vavaan suo­sioon on kom­ment­tien kir­joit­ta­jil­la, jot­ka tekevät tästä mielenkiintoisen.

Kas­va­va kävi­jämäärä johtuu myös siitä, että blo­gi on linkitet­ty yhä use­am­mas­ta paikas­ta. Sydän­tä läm­mit­ti eri­tyis­es­ti tääl­läkin sil­loin täl­löin kir­joit­ta­neen Tom­mi Uschanovin main­ios­sa kir­jas­saan Mikä vasem­mis­toa vaivaa kir­joit­ta­ma luonnehdinta:

“Osmo Soin­in­vaaran blo­gi on melkein­pä ain­oa paik­ka koko verkos­sa, mis­sä voi sään­nöl­lis­es­ti käy­dä suomen kielel­lä suh­teel­lisen korkeata­soista poli­it­tista keskustelua aidosti merk­i­tyk­sel­li­sistä asioista.”

7 vastausta artikkeliin “Puoli miljoonaa meni rikki!”

 1. Onnit­telu­ni blo­gisi saa­mas­ta ansai­tus­ta suosiosta.

  Tun­nus­tan syyl­lisyyteni blo­gisi linkit­tämiseen toisille keskustelu­sivus­toille. Arvostan älyl­listä rohkeut­ta ja rehellisyyt­täsi, kun esi­tit ajatuk­si­asi maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta. Seu­ran­neelle keskustelulle leimaavaa oli ana­lyyt­ti­nen ote ja muiden keskustelijoiden leimaamisen välttäminen.
  Tun­nus­tan avoimesti ole­vani maa­han­muut­to- ja monikult­tuurikysymyk­sessä erään toisen tohtorisjätkän lin­joil­la, mut­ta tämän­hän takia vastapuolen näkökan­to­jen rauhal­lisen kom­men­toin­nin mah­dol­lis­ta­va blo­gisi on tärkeä. No, enhän minä tiedä, kuin­ka raskaal­la kädel­lä joudut käyt­tämään deletointinappia.

  Lopuk­si todet­takoon, että en ole ain­oas­taan kiin­nos­tunut maa­han­muut­to- ja monikult­tuuri­a­sioista, myös mielip­i­teesi talousasiois­sa on jatku­van kiin­nos­tuk­seni kohteena, kos­ka pääaineeni oli kansantalous.

  Toivon men­estys­tä sin­ulle ja blogille­si jatkossakin.

 2. Onnea!

  Olen yksi blo­gisi uskol­li­sista luk­i­joista vaik­ka kom­men­toinkin har­voin. Tääl­lä tosi­aan käy­dään kevyesti verkon paras­ta suomenkielistä poli­it­tista keskustelua, ja itse kyl­lä uskallan antaa tästä kunn­ian Osmolle, sil­lä blogin­pitäjän avauk­set ovat jär­jestään mie­lenki­in­toisia ja älyl­lis­es­ti kutkut­tavia, mikä vaikut­taa myös kom­ment­tien varsin hyvään tasoon. Huo­maan usein heit­täväni täältä poimit­tu­ja ajatuk­sia erään­laisi­na koepal­loina illal­lispöy­dässä tai kave­r­ien seuras­sa, ja yleen­sä niistä syn­tyykin mie­lenki­in­toista keskustelua. “Soin­in­vaaran blo­gis­sa” taitaa olla jo turhankin yleinen lausah­dus suustani 😀

  Jat­ka samaan malli­in, tälle blogille on todel­li­nen tilaus ja paikkansa olemassa.

 3. Uschanovin kom­ment­ti osoit­taa, että eri­tyis­es­ti Eli­naa on luet­tu paljon…

 4. Minus­ta tääl­lä on myös tosi masen­tavaa keskustelua, jopa vielä ahdis­tavam­paa kep­piä-rikol­lisille ja järkeä-vihreille kuin Hesarin keskustelu­pal­stal­la. Luk­isin mielel­läni Osmo Soin­in­vaaran blo­gia, jota ei voi kommentoida.

  Eri­tyis­es­ti Eli­naa on luet­tu paljon. 🙁

 5. Raiv­io: Jos kom­men­tit ahdis­taa, niin lue pelkät Osmon kir­joituk­set ja jätä meille muille mah­dol­lisu­us käy­dä keskustelua. Jos itsekuri ei riitä, niin tee joku sopimus itsesi kanssa, että saat kepistä, jos sor­rut luke­maan myös kommentteja.

 6. Raiv­io, on siel­lä kom­menteis­sa roskan seassa kum­minkin ihan fik­su­jakin mielip­iteitä ja ne pitävät blo­gin elävänä.

  Joskus sitä ei voi olla miet­timät­tä, että kun pitää tart­tua johonkin sivu­lauseeseen ja sit­ten alkaa paasa­ta jotain aihet­ta hiukan sivuavaa itselle tärkeätä asi­aa, että eikö sitä voisi perus­taa ihan omaa blogia.

 7. Ilmeisen kiin­nos­ta­va henkilö Eli­na joka tapauk­ses­sa on, kun tasaisin väli­a­join tänne syn­tyy keskustelu Eli­nan kirjoittamisesta. 🙂

  Minä pidän Eli­nas­ta. Omaperäisiä ajatuk­sia tyylil­lis­es­ti vetävässä muo­dos­sa. Lat­teat itses­tään­selvyy­det mah­dol­lisim­man neu­traal­isi­ti san­ot­tuna eivät min­un mie­lenki­in­toani pidä yllä. 

  Raiv­ion asenne on vähin­täänkin outo. Oden postauk­sen jäl­keen ilmoite­taan isoin kir­jaimin, että kom­ment­tio­sio alkaa. Mikä pakot­taa niitä lukemaan?

  Muutenkin minus­ta on type­r­ää tul­la toisen blogille haukku­maan toisia kir­joit­ta­jia. Sopii Raiv­ion ihan itse ruve­ta kir­joit­ta­maan parem­paa aineis­toa. Aloituk­ses­ta antaisin nelosen. Kek­sipä jotain parem­paa kuin muiden mol­laamisen seu­raaval­la kerralla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.