Helsingin ja Vantaan yhdistäminen

Eri­lai­sis­sa tiedo­tusvä­lineis­sä on tiedotet­tu min­un ehdot­ta­neen Helsin­gin ja Van­taan pikaista yhdis­tämistä niin,että yhdis­tyneessä kaupungis­sa pidet­täisi­in kun­nal­lis­vaalit jo lokaku­us­sa 2010. Tätä ehdo­tus­ta on kiitet­tävän tasapuolises5i sekä kiitet­ty että moitit­tu. Tässä on kuitenkin leikit­ty rikkinäistä puhelinta.

Min­ul­la ei helsinkiläisenä ole mitään intres­siä liit­tää Van­taa­ta Helsinki­in. Päin vas­toin, Helsin­ki olisi tuos­sa liitossa häviävä osa­puoli, ainakin lyhyel­lä aikavälil­lä. Niin­pä esitän, että

1) Kaupun­git voivat yhdis­tyä vain jos van­taalaiset sitä haluavat;

2) jos van­taalaiset pää­tyvät kan­nat­ta­maan yhdis­tymistä Helsinki­in, Helsin­gin pitäisi yhdis­tymi­nen hyväksyä;

3) jos yhdis­tymiseen päädytään, siinä ei pidä aikail­la. Nopein mah­dolli­nen aikataulu olisi yhdis­tymi­nen vuo­den 2011 alus­sa, jol­loin pidet­täisi­in yhdis­te­tyn kaupun­gin vaalit lokaku­us­sa 2010.

Mik­si halu­an kiire­htiä? Kos­ka kaupunkien virkakoneis­tot hal­vaan­tu­vat yhdis­tymistä odoteltaes­sa. Virkamiehet keskit­tyvät varmis­ta­maan asemi­aan uudessa organ­isaa­tios­sa. Tätä on kuule­mani mukaan havait­tavis­sa jo nyt. Niin­pä, jos kaupun­git eivät yhdis­ty, siitäkin pitäisi tehdä päätös mah­dol­lisim­man pikaisesti.

14 vastausta artikkeliin “Helsingin ja Vantaan yhdistäminen”

 1. Osmo sanoi :
  “Min­ul­la ei helsinkiläisenä ole mitään intres­siä liit­tää Van­taa­ta Helsinki­in. Päin vas­toin, Helsin­ki olisi tuos­sa liitossa häviävä osa­puoli, ainakin lyhyel­lä aikavälillä.”

  Ei min­ul­lakaan perus van­taalaise­na ole mitään intres­siä liit­tää Van­taa­ta Helsinki­in. Josko Osmo valai­sisi taval­lisille van­taalaisille minkä takia van­taalais­ten kan­nat­taisi kan­nat­taa Van­taan liit­tamistä Helsinkiin.

  Josko uskallat ihan rehellis­es­ti helsinkiläisenä nähdä van­taalais­ten edun liittymisasiassa.

 2. En ymmär­rä kakkoskohtaa. 

  Mik­si pitäisi? Ihan siis hyvää hyvyyttäänkö?

 3. Mik­si pitäisi? Ihan siis hyvää hyvyyttäänkö? 

  Ei Eli­na hyvä, vaan sik­si että näin ongelmia voidaan lakaista piiloon taas muu­ta­mak­si vuodek­si. Raho­jen jälleen lop­ut­tua voidaan mukaan liit­tää varakas Espoo, mut­tei Kau­ni­aista kuitenkaan. Täy­tyy­hän päät­täjienkin asua tule­vaisu­udessa jossain 😀

 4. Van­taan talouden saamisek­si kun­toon on toinenkin vai­h­toe­hto. Pilko­taan van­taa pienem­mik­si kun­niksi. Pienem­mät kun­tayk­siköt ovat tun­netusti tehokkaampia. 

  Kun­tien tohokku­us­mak­si­mi on jos­sain 10 000 — 40 000 asukkaan välis­sä. Olen kuul­lut sel­l­aisen luvun, kuin 16 000, ole­van Suomes­sa lasken­nalli­nen tehokku­us­mak­si­mi. Se ollee kuitenkin maan­laa­juinen keskiar­vo, joten Van­taan seu­raa­jien opti­mi koko olisi var­maan jos­sain 20 000 — 40 000 tienoilla.

  Uskon suurim­man muu­tok­sen syn­tyvän demokra­ti­ava­jeen täyt­tymis­es­tä. Suuris­sa kun­nis­sa poli­itikko­jen on kiva käyt­tää kun­ta­lais­ten raho­ja ja pelko palut­teelle on pieni. Pienessä kun­nas­sa, jos käytät verora­ho­ja hölmösti, niin naa­puri kuit­taa kyl­lä varmasti.

  Tehos­tu­mi­nen ei ole kiin­ni pelkästään psykol­o­gi­sista seikoista. Pienem­mis­sä kun­nis­sa tarvi­taan vähem­män johta­jia, pääl­liköitä, suun­nit­telijoi­ta jne. Organ­isaa­tio on mata­lampi, päätök­sen­teko on lähempän kun­ta­laista ja nopeampaa.

 5. “Helsin­ki olisi tuos­sa liitossa häviävä osa­puoli, ainakin lyhyel­lä aikavälillä.”

  Mitä Helsin­ki häviäisi? Tulee lento­kent­tää, vaisalaa, koulutet­tu­ja ihmisiä, saisi huo­let­ta rak­en­taa pohjois-metron. Mis­tä se lyhyen aikavälin häviämi­nen tulee?

 6. Minus­ta Van­taan pitäisi akti­ivis­es­ti aloit­taa yhdis­tymis­neu­vot­te­lut. Täl­löin sil­lä olisi mah­dol­lisu­us aset­taa selkeät ehdot liit­tymiselle. Ilman Van­taan aloit­teenot­toa muut toimi­vat sen puolesta. 

  Tässä oli nyt nopeal­la toimin­nal­la mah­dol­lisu­us saa­da parem­pi lop­putu­los Van­taan kannal­ta. En itse asu siel­lä, mut­ta aina­han voi neuvoa…

 7. Kyl­lä van­taalaise­na kan­natan Van­taan ja Helsin­gin liit­tämistä mah­dol­lisim­man nopeal­la aikataul­ul­la. Tosin mielestäni Kau­ni­ainen pitäisi saa­da mukaan heti ensi­vai­heessa, Espoos­ta ei väliä.

  Tämän­hetkiset kun­tara­jat estävät mm. järkevän maankäytön suun­nit­telun sekä julk­isten ja yksi­ty­is­ten palvelu­iden kehit­tämisen pääkaupunkiseudul­la, eivätkä mielestäni tuo mitään lisäarvoa. 

  Olen myös kuul­lut Van­taan ole­van täl­lä het­kel­lä on ain­oa mak­sa­ja lento­ken­tän osalta (ei siis val­tion tukea), vaik­ka palvelee koko Etelä-Suomea. Mah­taako­han pitää paikkansa?

  Nimetään Van­taa vaik­ka uud­estaan Helsin­gin maalaiskun­naksi, jos se aut­taisi helsinkiläisiä hyväksymään kuntaliitoksen.

 8. Riku kysyy, mitä Helsin­ki häviäisi Helvanta-kokonaisuudessa. 

  Ker­ron..

  Van­taal­la on mon­es­sa asi­as­sa palve­lu­ta­so paljon Helsingistä jäl­jessä. Esim. las­ten ja nuorten tilanne on huo­mat­tavasti huonom­pi: eri­ty­isopetuk­seen, per­heneu­voloi­hin ja las­ten ja nuorten psyki­a­trisi­in palvelui­hin on huo­mat­tavasti pidem­mät jonot Van­taal­la kuin Helsingissä. 

  Urheiluken­tät ovat perunapel­to­ja, lähi­ju­nien ase­mat oksen­nuk­sen peit­tämiä töhry­gal­le­ri­oi­ta ja pyöräti­et täyn­nä töyssyjä ja kuop­pia. Sanal­la sanoien, perusasi­at eivät ole samas­sa jamas­sa kuin Helsingis­sä. Eikös van­taalaises­sa päiväkodis­sa perut­tu isän­päiväkahvitkin varo­jen puutteessa?

  Maa­han­muut­ta­jia on pros­en­tu­aalis­es­ti saman ver­ran kuin Helsingis­sä, mut­ta osu­us on pain­ot­tunut sosi­aalis­es­ti epäedullisem­min, joten hei­dän aiheut­ta­mansa kulut ovat olen­nais­es­ti suuremmat. 

  Ei voisi olla mah­dol­lista, että saman kun­nan sisäl­lä asukkaat oli­si­vat aivan eri­ar­voises­sa ase­mas­sa. Siis­pä Helsin­ki lait­taisi Van­taan asi­at kun­toon ja se mak­saa. Vai kuka helsinkiläi­nen kan­nat­taa vai­h­toe­htoa, että nykyi­nen palve­lu­ta­so heiken­net­täisi­in Van­taan tasolle. 

  Helsinkiläis­ten kannal­ta liitos­ta voi puo­lus­taa vain maa-alal­la. Ja se on tietysti iso pointti.

 9. “Urheiluken­tät ovat perunapel­to­ja, lähi­ju­nien ase­mat oksen­nuk­sen peit­tämiä töhry­gal­le­ri­oi­ta ja pyöräti­et täyn­nä töyssyjä ja kuop­pia. Sanal­la sanoien, perusasi­at eivät ole samas­sa jamas­sa kuin Helsingis­sä. Eikös van­taalaises­sa päiväkodis­sa perut­tu isän­päiväkahvitkin varo­jen puutteessa?”

  Helsinki­in Van­taan liit­tymi­nenkö muut­taisi sen, että Helsin­ki on enim­mäk­seen kaupunkialuet­ta ja Van­taa lähin­nä väylien kyl­keen raken­net­tu nukku­malähiö. Niine kaikkine töyssyi­neen ja kuoppineen.

  Tuskin­pa Osmo tänne Van­taan per­ife­ri­aan edes fil­lar­il­laan tulisi virkistäytymään.

  Aina on niin, että ydinkaupun­gin ympäristössä elää se poruk­ka, jos­ta ydinkaupunki­laiset eivät väl­itä yhtään mitään. 

  Perään vaan Helsin­gin näke­mys­tä siihen, että mik­si Van­taa tulisi liit­tää Helsinki­in. Onko­han Osmol­la ketun hän­tä kainalos­saan kun lausui aloi­tustek­stin aiheeseen.

  Että, mikä se on ne helsinkiläis­ten edut (lyhyen tai pitkän ajan etu) jos Van­taa liit­ty­isi Helsinkiin?

  Olisi ihan kiva lukea suo­raan Osmon kynästä kir­joitet­tuna perus­teet yo. kysymykseen.

 10. Tjaah. Alku­peräisenä helsin­geläisenä en sinän­sä pitäisi yhtään huonona aja­tusat yhdis­tää Helsinginkos­ki alku­peräiseen yhtey­teen­sä Helsin­gin pitäjään. Helsinkiläis­sten kunal­lipoli­itikko­jen toimet vain Sipoon asi­asa eivät lupaa mitään kovin hyvää. Hyräilen mielessäni erään naa­puri­val­tion puo­lus­tusvoimien hymnin sävelin ” Oi suuri aj mah­ta­va Helsin­gin kaupunki …

 11. Kun­tali­itok­set pääkaupunkiseudul­la ovat turhia kotkotuksia.
  Mielestäni järkev­in­tä olisi kehit­tää metropoli­hallinto, joka hoitelisi keskeisim­mät yhteiset toimin­not pääkaupunki/ metropoliaseudulla.
  Mallit löy­tyvät vaik­ka Ahve­nan­maal­ta tai Kain­u­us­ta maakun­ta­hallinnon muo­dos­sa: itsenäiset kun­nat, mut­ta yhteinen asioiden hoito ter­vey­den­hoidon, koulu­tuk­sen ja kaavoituk­sen piiris­sä nyt ainakin.
  Säi­ly­isi asukkail­la oman kun­nan iden­ti­teet­ti, mut­ta todel­la tärkeät asi­at hoideltaisi­in keskite­t­ym­min ja toden­näköis­es­ti järkevämminkin…

 12. Lyhyel­lä tähtäimel­lä, helsinkiläiset häviävät taloudel­lis­es­ti siinä että van­taalaiset mak­sa­vat per asukas hie­man vähem­män vero­ja. Hyödy­istä voi var­maan olla mon­taa mieltä, mut­ta tästä luulisi seu­raa­van skaalahyö­tyjä, esimerkik­si nyt vaik­ka Helsin­gin ja Van­taan Ener­gian yhdis­tämis­es­tä. Ja pitem­mäl­lä tähtäimel­lä Helsingistä lop­puu maa.

 13. No, olisiko lyhykäisyy­dessään tässä Helsin­gin ja Van­taan liit­tämisas­i­as­sa tärkeä point­ti molem­pi­en kaupunkien kannal­ta se, että Van­taa mail­laan ympäröi Helsinkiä.

 14. Pitkän tähtäi­men hyö­tyjä arvioidessa voi speku­loi­da sil­lä mitä yhdyskun­tarak­en­teelle olisi tapah­tunut jos Helsin­gin vuo­den 1946 suuri alueli­itos ja 1966 Vuosaaren liitos olisi jätet­ty tekemättä.

  Ehkäpä pikku-Helsin­ki olisi jonkin­lainen pääkaupunkiseudun hyper-Kau­ni­ainen. On makua­sia olisiko tämä helsinkiläis­ten etu.

  Alueli­itok­set (ja kun­tali­itok­set) ovat kauaskan­toisia päätök­siä, itse ajat­te­len niin että lyhyel­lä tähtäimel­lä kyse on lop­ul­ta vain tulon­si­ir­roista mut­ta pitkäl­lä tähtäimel­lä vaikute­taan ratkai­sev­asti hyv­in­voin­nin luomisen tehokkuuteen. 

  Pitkäl­lä tähtäimel­lä kysymys on esimerkik­si siitä onko yhdis­tet­ty maankäytön suun­nit­telu nyt tule­vien sukupolvien etu, tai onko mah­dol­lisu­us skaalahyö­ty­i­hin suurem­pi hyö­ty kuin mah­dol­lisu­us askar­rel­la isom­pia organ­isaa­tio­ta kuin on tehokku­u­den kannal­ta tarkoituksenmukaista.

  Mitä alku­peräiseen aiheeseen tulee niin muu­ta­mankin fuu­sion ja uudelleenor­gan­isoin­nin koke­neena olen tuos­ta pikaises­ta aikataulus­ta Osmon kanssa täs­mälleen samaa mieltä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.