Helsingin ja Vantaan yhdistäminen

Eri­lai­sis­sa tie­do­tus­vä­li­neis­sä on tie­do­tet­tu minun ehdot­ta­neen Hel­sin­gin ja Van­taan pikais­ta yhdis­tä­mis­tä niin,että yhdis­ty­nees­sä kau­pun­gis­sa pidet­täi­siin kun­nal­lis­vaa­lit jo loka­kuus­sa 2010. Tätä ehdo­tus­ta on kii­tet­tä­vän tasapuolises5i sekä kii­tet­ty että moi­tit­tu. Täs­sä on kui­ten­kin lei­kit­ty rik­ki­näis­tä puhelinta.

Minul­la ei hel­sin­ki­läi­se­nä ole mitään int­res­siä liit­tää Van­taa­ta Hel­sin­kiin. Päin vas­toin, Hel­sin­ki oli­si tuos­sa lii­tos­sa häviä­vä osa­puo­li, aina­kin lyhyel­lä aika­vä­lil­lä. Niin­pä esi­tän, että

1) Kau­pun­git voi­vat yhdis­tyä vain jos van­taa­lai­set sitä haluavat;

2) jos van­taa­lai­set pää­ty­vät kan­nat­ta­maan yhdis­ty­mis­tä Hel­sin­kiin, Hel­sin­gin pitäi­si yhdis­ty­mi­nen hyväksyä;

3) jos yhdis­ty­mi­seen pää­dy­tään, sii­nä ei pidä aikail­la. Nopein mah­dol­li­nen aika­tau­lu oli­si yhdis­ty­mi­nen vuo­den 2011 alus­sa, jol­loin pidet­täi­siin yhdis­te­tyn kau­pun­gin vaa­lit loka­kuus­sa 2010.

Mik­si haluan kii­reh­tiä? Kos­ka kau­pun­kien vir­ka­ko­neis­tot hal­vaan­tu­vat yhdis­ty­mis­tä odo­tel­taes­sa. Vir­ka­mie­het kes­kit­ty­vät var­mis­ta­maan ase­mi­aan uudes­sa orga­ni­saa­tios­sa. Tätä on kuu­le­ma­ni mukaan havait­ta­vis­sa jo nyt. Niin­pä, jos kau­pun­git eivät yhdis­ty, sii­tä­kin pitäi­si teh­dä pää­tös mah­dol­li­sim­man pikaisesti.

14 vastausta artikkeliin “Helsingin ja Vantaan yhdistäminen”

 1. Osmo sanoi :
  “Minul­la ei hel­sin­ki­läi­se­nä ole mitään int­res­siä liit­tää Van­taa­ta Hel­sin­kiin. Päin vas­toin, Hel­sin­ki oli­si tuos­sa lii­tos­sa häviä­vä osa­puo­li, aina­kin lyhyel­lä aikavälillä.”

  Ei minul­la­kaan perus van­taa­lai­se­na ole mitään int­res­siä liit­tää Van­taa­ta Hel­sin­kiin. Jos­ko Osmo valai­si­si taval­li­sil­le van­taa­lai­sil­le min­kä takia van­taa­lais­ten kan­nat­tai­si kan­nat­taa Van­taan liit­ta­mis­tä Helsinkiin.

  Jos­ko uskal­lat ihan rehel­li­ses­ti hel­sin­ki­läi­se­nä näh­dä van­taa­lais­ten edun liittymisasiassa.

 2. En ymmär­rä kakkoskohtaa. 

  Mik­si pitäi­si? Ihan siis hyvää hyvyyttäänkö?

 3. Mik­si pitäi­si? Ihan siis hyvää hyvyyttäänkö? 

  Ei Eli­na hyvä, vaan sik­si että näin ongel­mia voi­daan lakais­ta pii­loon taas muu­ta­mak­si vuo­dek­si. Raho­jen jäl­leen loput­tua voi­daan mukaan liit­tää vara­kas Espoo, mut­tei Kau­niais­ta kui­ten­kaan. Täy­tyy­hän päät­tä­jien­kin asua tule­vai­suu­des­sa jossain 😀

 4. Van­taan talou­den saa­mi­sek­si kun­toon on toi­nen­kin vaih­toeh­to. Pil­ko­taan van­taa pie­nem­mik­si kun­nik­si. Pie­nem­mät kun­tayk­si­köt ovat tun­ne­tus­ti tehokkaampia. 

  Kun­tien tohok­kuus­mak­si­mi on jos­sain 10 000 — 40 000 asuk­kaan välis­sä. Olen kuul­lut sel­lai­sen luvun, kuin 16 000, ole­van Suo­mes­sa las­ken­nal­li­nen tehok­kuus­mak­si­mi. Se ollee kui­ten­kin maan­laa­jui­nen kes­kiar­vo, joten Van­taan seu­raa­jien opti­mi koko oli­si var­maan jos­sain 20 000 — 40 000 tienoilla.

  Uskon suu­rim­man muu­tok­sen syn­ty­vän demo­kra­tia­va­jeen täyt­ty­mi­ses­tä. Suu­ris­sa kun­nis­sa polii­tik­ko­jen on kiva käyt­tää kun­ta­lais­ten raho­ja ja pel­ko palut­teel­le on pie­ni. Pie­nes­sä kun­nas­sa, jos käy­tät vero­ra­ho­ja höl­mös­ti, niin naa­pu­ri kuit­taa kyl­lä varmasti.

  Tehos­tu­mi­nen ei ole kiin­ni pel­käs­tään psy­ko­lo­gi­sis­ta sei­kois­ta. Pie­nem­mis­sä kun­nis­sa tar­vi­taan vähem­män joh­ta­jia, pääl­li­köi­tä, suun­nit­te­li­joi­ta jne. Orga­ni­saa­tio on mata­lam­pi, pää­tök­sen­te­ko on lähem­pän kun­ta­lais­ta ja nopeampaa.

 5. Hel­sin­ki oli­si tuos­sa lii­tos­sa häviä­vä osa­puo­li, aina­kin lyhyel­lä aikavälillä.”

  Mitä Hel­sin­ki häviäi­si? Tulee len­to­kent­tää, vai­sa­laa, kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä, sai­si huo­let­ta raken­taa poh­jois-met­ron. Mis­tä se lyhyen aika­vä­lin häviä­mi­nen tulee?

 6. Minus­ta Van­taan pitäi­si aktii­vi­ses­ti aloit­taa yhdis­ty­mis­neu­vot­te­lut. Täl­löin sil­lä oli­si mah­dol­li­suus aset­taa sel­keät ehdot liit­ty­mi­sel­le. Ilman Van­taan aloit­teen­ot­toa muut toi­mi­vat sen puolesta. 

  Täs­sä oli nyt nopeal­la toi­min­nal­la mah­dol­li­suus saa­da parem­pi lop­pu­tu­los Van­taan kan­nal­ta. En itse asu siel­lä, mut­ta aina­han voi neuvoa…

 7. Kyl­lä van­taa­lai­se­na kan­na­tan Van­taan ja Hel­sin­gin liit­tä­mis­tä mah­dol­li­sim­man nopeal­la aika­tau­lul­la. Tosin mie­les­tä­ni Kau­niai­nen pitäi­si saa­da mukaan heti ensi­vai­hees­sa, Espoos­ta ei väliä.

  Tämän­het­ki­set kun­ta­ra­jat estä­vät mm. jär­ke­vän maan­käy­tön suun­nit­te­lun sekä jul­kis­ten ja yksi­tyis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, eivät­kä mie­les­tä­ni tuo mitään lisäarvoa. 

  Olen myös kuul­lut Van­taan ole­van täl­lä het­kel­lä on ainoa mak­sa­ja len­to­ken­tän osal­ta (ei siis val­tion tukea), vaik­ka pal­ve­lee koko Ete­lä-Suo­mea. Mah­taa­ko­han pitää paikkansa?

  Nime­tään Van­taa vaik­ka uudes­taan Hel­sin­gin maa­lais­kun­nak­si, jos se aut­tai­si hel­sin­ki­läi­siä hyväk­sy­mään kuntaliitoksen.

 8. Riku kysyy, mitä Hel­sin­ki häviäi­si Helvanta-kokonaisuudessa. 

  Ker­ron..

  Van­taal­la on mones­sa asias­sa pal­ve­lu­ta­so pal­jon Hel­sin­gis­tä jäl­jes­sä. Esim. las­ten ja nuor­ten tilan­ne on huo­mat­ta­vas­ti huo­nom­pi: eri­tyi­so­pe­tuk­seen, per­he­neu­vo­loi­hin ja las­ten ja nuor­ten psy­kiat­ri­siin pal­ve­lui­hin on huo­mat­ta­vas­ti pidem­mät jonot Van­taal­la kuin Helsingissä. 

  Urhei­lu­ken­tät ovat peru­na­pel­to­ja, lähi­ju­nien ase­mat oksen­nuk­sen peit­tä­miä töh­ry­gal­le­rioi­ta ja pyö­rä­tiet täyn­nä töys­sy­jä ja kuop­pia. Sanal­la sanoi­en, perus­asiat eivät ole samas­sa jamas­sa kuin Hel­sin­gis­sä. Eikös van­taa­lai­ses­sa päi­vä­ko­dis­sa perut­tu isän­päi­vä­kah­vit­kin varo­jen puutteessa?

  Maa­han­muut­ta­jia on pro­sen­tu­aa­li­ses­ti saman ver­ran kuin Hel­sin­gis­sä, mut­ta osuus on pai­not­tu­nut sosi­aa­li­ses­ti epäe­dul­li­sem­min, joten hei­dän aiheut­ta­man­sa kulut ovat olen­nai­ses­ti suuremmat. 

  Ei voi­si olla mah­dol­lis­ta, että saman kun­nan sisäl­lä asuk­kaat oli­si­vat aivan eriar­voi­ses­sa ase­mas­sa. Siis­pä Hel­sin­ki lait­tai­si Van­taan asiat kun­toon ja se mak­saa. Vai kuka hel­sin­ki­läi­nen kan­nat­taa vaih­toeh­toa, että nykyi­nen pal­ve­lu­ta­so hei­ken­net­täi­siin Van­taan tasolle. 

  Hel­sin­ki­läis­ten kan­nal­ta lii­tos­ta voi puo­lus­taa vain maa-alal­la. Ja se on tie­tys­ti iso pointti.

 9. Urhei­lu­ken­tät ovat peru­na­pel­to­ja, lähi­ju­nien ase­mat oksen­nuk­sen peit­tä­miä töh­ry­gal­le­rioi­ta ja pyö­rä­tiet täyn­nä töys­sy­jä ja kuop­pia. Sanal­la sanoi­en, perus­asiat eivät ole samas­sa jamas­sa kuin Hel­sin­gis­sä. Eikös van­taa­lai­ses­sa päi­vä­ko­dis­sa perut­tu isän­päi­vä­kah­vit­kin varo­jen puutteessa?”

  Hel­sin­kiin Van­taan liit­ty­mi­nen­kö muut­tai­si sen, että Hel­sin­ki on enim­mäk­seen kau­pun­kia­luet­ta ja Van­taa lähin­nä väy­lien kyl­keen raken­net­tu nuk­ku­ma­lä­hiö. Nii­ne kaik­ki­ne töys­syi­neen ja kuoppineen.

  Tus­kin­pa Osmo tän­ne Van­taan peri­fe­ri­aan edes fil­la­ril­laan tuli­si virkistäytymään.

  Aina on niin, että ydin­kau­pun­gin ympä­ris­tös­sä elää se poruk­ka, jos­ta ydin­kau­pun­ki­lai­set eivät väli­tä yhtään mitään. 

  Perään vaan Hel­sin­gin näke­mys­tä sii­hen, että mik­si Van­taa tuli­si liit­tää Hel­sin­kiin. Onko­han Osmol­la ketun hän­tä kai­na­los­saan kun lausui aloi­tus­teks­tin aiheeseen.

  Että, mikä se on ne hel­sin­ki­läis­ten edut (lyhyen tai pit­kän ajan etu) jos Van­taa liit­tyi­si Helsinkiin?

  Oli­si ihan kiva lukea suo­raan Osmon kynäs­tä kir­joi­tet­tu­na perus­teet yo. kysymykseen.

 10. Tjaah. Alku­pe­räi­se­nä hel­sin­ge­läi­se­nä en sinän­sä pitäi­si yhtään huo­no­na aja­tusat yhdis­tää Hel­sin­gin­kos­ki alku­pe­räi­seen yhtey­teen­sä Hel­sin­gin pitä­jään. Hel­sin­ki­läiss­ten kunal­li­po­lii­tik­ko­jen toi­met vain Sipoon asia­sa eivät lupaa mitään kovin hyvää. Hyräi­len mie­les­sä­ni erään naa­pu­ri­val­tion puo­lus­tus­voi­mien hym­nin säve­lin ” Oi suu­ri aj mah­ta­va Hel­sin­gin kaupunki …

 11. Kun­ta­lii­tok­set pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ovat tur­hia kotkotuksia.
  Mie­les­tä­ni jär­ke­vin­tä oli­si kehit­tää met­ro­po­li­hal­lin­to, joka hoi­te­li­si kes­kei­sim­mät yhtei­set toi­min­not pääkaupunki/ metropoliaseudulla.
  Mal­lit löy­ty­vät vaik­ka Ahve­nan­maal­ta tai Kai­nuus­ta maa­kun­ta­hal­lin­non muo­dos­sa: itse­näi­set kun­nat, mut­ta yhtei­nen asioi­den hoi­to ter­vey­den­hoi­don, kou­lu­tuk­sen ja kaa­voi­tuk­sen pii­ris­sä nyt ainakin.
  Säi­lyi­si asuk­kail­la oman kun­nan iden­ti­teet­ti, mut­ta todel­la tär­keät asiat hoi­del­tai­siin kes­ki­te­tym­min ja toden­nä­köi­ses­ti järkevämminkin…

 12. Lyhyel­lä täh­täi­mel­lä, hel­sin­ki­läi­set häviä­vät talou­del­li­ses­ti sii­nä että van­taa­lai­set mak­sa­vat per asu­kas hie­man vähem­män vero­ja. Hyö­dyis­tä voi var­maan olla mon­taa miel­tä, mut­ta täs­tä luu­li­si seu­raa­van skaa­la­hyö­ty­jä, esi­mer­kik­si nyt vaik­ka Hel­sin­gin ja Van­taan Ener­gian yhdis­tä­mi­ses­tä. Ja pitem­mäl­lä täh­täi­mel­lä Hel­sin­gis­tä lop­puu maa.

 13. No, oli­si­ko lyhy­käi­syy­des­sään täs­sä Hel­sin­gin ja Van­taan liit­tä­mis­asias­sa tär­keä point­ti molem­pien kau­pun­kien kan­nal­ta se, että Van­taa mail­laan ympä­röi Helsinkiä.

 14. Pit­kän täh­täi­men hyö­ty­jä arvioi­des­sa voi spe­ku­loi­da sil­lä mitä yhdys­kun­ta­ra­ken­teel­le oli­si tapah­tu­nut jos Hel­sin­gin vuo­den 1946 suu­ri alue­lii­tos ja 1966 Vuo­saa­ren lii­tos oli­si jätet­ty tekemättä.

  Ehkä­pä pik­ku-Hel­sin­ki oli­si jon­kin­lai­nen pää­kau­pun­ki­seu­dun hyper-Kau­niai­nen. On makua­sia oli­si­ko tämä hel­sin­ki­läis­ten etu.

  Alue­lii­tok­set (ja kun­ta­lii­tok­set) ovat kau­as­kan­toi­sia pää­tök­siä, itse ajat­te­len niin että lyhyel­lä täh­täi­mel­lä kyse on lopul­ta vain tulon­siir­rois­ta mut­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä vai­ku­te­taan rat­kai­se­vas­ti hyvin­voin­nin luo­mi­sen tehokkuuteen. 

  Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä kysy­mys on esi­mer­kik­si sii­tä onko yhdis­tet­ty maan­käy­tön suun­nit­te­lu nyt tule­vien suku­pol­vien etu, tai onko mah­dol­li­suus skaa­la­hyö­tyi­hin suu­rem­pi hyö­ty kuin mah­dol­li­suus askar­rel­la isom­pia orga­ni­saa­tio­ta kuin on tehok­kuu­den kan­nal­ta tarkoituksenmukaista.

  Mitä alku­pe­räi­seen aihee­seen tulee niin muu­ta­man­kin fuusion ja uudel­lee­nor­ga­ni­soin­nin koke­nee­na olen tuos­ta pikai­ses­ta aika­tau­lus­ta Osmon kans­sa täs­mäl­leen samaa mieltä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.