Helsingistä ydinvoimalämmitteinen?

For­tum näyt­tää suun­nit­te­le­van han­ket­ta, jos­sa Hel­sin­ki läm­mi­tet­täi­siin Lovii­saan raken­net­ta­van kol­man­nen ydin­voi­mayk­si­kön jäte­läm­möl­lä. Jos ne sel­lais­ta suunn­nit­te­le­vat, kai niil­lä sit­ten on jokin aja­tus sii­tä, miten se toteutetaan.

Nykyi­sis­tä ydin­voi­ma­lois­ta läm­pöä ei saa ulos. Se on vain 30-asteis­ta, joten se ei kel­paa kau­ko­läm­mök­si. Kau­ko­läm­pö­put­kiin tuu­pat­ta­va vesi on muis­taak­se­ni 120 asteis­ta, mikä mer­kit­see, että se on mel­koi­ses­sa paineessa. 

Joten­kin tun­tui­si luon­te­vam­mal­ta lämit­tää Lovii­san jäte­läm­möl­lä ensin Lovii­sa ja sit­ten Kot­ka. Kau­ko­läm­pö­put­ki Hel­sin­kiin mak­sai­si pal­jon. Muis­tan näh­nee­ni sel­lai­sen luvun kuin 700 mil­joo­naa euroa, mut­ta tämä tie­to on muistinvarainen.

Jos vesi ote­taan voi­ma­lai­tok­ses­ta ulos 120-astei­se­na, säh­köä saa­daan palon vähem­män. En tie­dä, onko maa­il­mas­sa yhtään vas­ta­pai­ne­voi­ma­lak­si raken­net­tua ydin­voi­ma­laa.  Yleen­sä ydin­voi­ma­lat raken­ne­taan hyö­ty­suh­teil­taan huo­noik­si, jot­ta niis­sä ei jou­dut­tai­si pitä­mään vaa­ral­li­sen kor­kei­ta pai­nei­ta. Joku var­maan­kin osaa ker­toa, liit­tyi­si­kö vas­ta­pai­ne­voi­ma­laan turvalisuusongelmia.

Jos Hel­sin­ki läm­mi­tet­täi­siin kau­ko­läm­möl­lä, putoi­si­vat Hel­sin­gin voi­ma­lai­tok­set pois ver­kos­ta, jol­loin tuo Lovii­san kol­mo­syk­sik­kö ei toi­si val­ta­kun­nan verk­koon juu­ri lisää säh­köä. Kos­ka ydin­voi­ma voi jos­kus men­nä myös pois pääl­tä, pitäi­si Hel­sin­kiin toi­saal­ta inves­toi­da pal­jon rahaa varajärjestelmään.

Hel­sin­gin läm­mit­tä­mis­tä ydin­voi­mal­la on kui­ten­kin suun­ni­tel­tu. Jos­kus kau­an sit­ten arvioi­tiin, että edul­li­sin­ta oli­si raken­taa pelk­kää läm­pöä tuot­ta­va lai­tos  (kau­pal­li­sel­ta nimel­tään Secu­re?)  joka oli­si tur­val­lis­ta sijoit­taa kes­kel­le kau­pun­kia. Onhan Ota­nie­men reak­to­ri­kin kes­kel­lä asu­tus­ta. Luu­len, että tämä rat­kai­su oli­si edel­leen paras, jos Hel­sin­gin voi­ma­lat halu­taan sulkea.

Nykyis­ten ydin­voi­ma­loi­den huk­ka­läm­pöä voi­si käyt­tää kas­vi­hio­nei­den läm­mit­tä­mi­seen. Tomaa­tin­vil­je­ly Suo­men tal­ves­sa on epäe­ko­lo­gi­sem­paa kuin tomaat­tien len­nät­tä­mi­nen espan­jas­ta Suo­meen. Olki­luo­don ydin­voi­ma­loi­den jäte­läm­möl­lä voi­tai­siin läm­mit­tää niin suu­ri mää­rä kas­vi­huo­nei­ta, että nii­hin mah­tui­si koko Suo­men kas­vi­huo­ne­tuo­tan­to. När­piös­sä ei hurrattaisi.

24 vastausta artikkeliin “Helsingistä ydinvoimalämmitteinen?”

 1. Ei PK-seu­dun tar­vit­si­si pahem­min inves­toi­da vara­jär­jes­tel­mään, sel­lai­nen on jo ole­mas­sa: nykyi­nen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä. Sen sijaan koko nykyis­tä jär­jes­tel­mää (kaik­kia voi­ma­loi­ta) ei enää tar­vit­tai­si, kos­ka nyky­jär­jes­tel­mäs­sä­kin on jo redun­dans­sia (öljy- ja kaa­su­voi­ma­lat ovat vara­jär­jes­tel­mä­nä suu­ril­le hiilivoimaloille).

 2. Mak­saa se put­ki Lovii­sas­ti Hel­sin­kiin. Mut­ta jot­kut suun­nit­te­lee Sipe­rias­ta tule­van maa­kaa­su­put­ken jat­ka­mis­ta Itä­me­ren poh­jia pit­kin Pie­ta­ris­ta Saksaan.

  Hesa­rin jutus­ta, läh­teek­si mai­nit­tu For­tu­min YVA raport­ti Lovii­san voimalahakemuksessa.

  Tie­dot ilme­ne­vät For­tu­min tors­tai­na jul­kis­ta­mas­ta Lovii­sa 3 ‑voi­ma­lan ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arviointiselostuksesta. 

  For­tum tut­kii Lovii­san voi­ma­lai­tok­sen laa­jen­ta­mis­ta kol­man­nel­la voimalaitosyksiköllä. 

  Se oli­si säh­kö­te­hol­taan 1 000–1 800 megawat­tia. Läm­pö­te­ho oli­si 2 800–4 600 megawattia. 

  Lai­tos val­mis­tui­si aikai­sin­taan 2018, ja sen käyt­töi­kä oli­si vähin­tään 60 vuotta. 

  For­tu­min suun­nit­te­le­man läm­pö­te­hol­taan 4 600 megawa­tin voi­ma­lai­tok­sen säh­kö­te­ho las­ki­si kau­ko­läm­mön myö­tä 1 800 megawa­tis­ta 1 560:een.

  Kau­ko­läm­pö­te­ho oli­si 1 200 megawat­tia, joka vas­taa mel­ko tar­koin koko pää­kau­pun­ki­seu­dun nykyis­tä kes­ki­mää­räis­tä kaukolämpötehoa.

 3. Meret ei läm­pe­ni­si ollen­kaan, jos Lovii­san kadut läm­mi­tet­täi­siin jäte­läm­möl­lä. Kau­pun­ki voi­daan näh­dä läm­mön­siir­ti­me­nä. Myös urhei­lu­ken­tät ja ‑hal­lit kan­nat­tai­si läm­mit­tää put­kis­tol­la, ehkä myös katsomot.

 4. Pidin omas­sa kun­nal­lis­vaa­li­kam­pan­jas­sa­ni esil­lä tämän vaih­toeh­don perin­poh­jais­ta sel­vit­tä­mis­tä. On vai­kea näh­dä tois­ta tapaa kor­va­ta Hel­sin­gin hii­li­voi­ma­lat ja läm­mön­tuo­tan­to, joka pääs­tää KVK-pääs­tö­jä Hel­sin­gis­sä tuplas­ti enem­män (50% kai­kis­ta) kuin kaik­ki lii­ken­ne yhteensä.

  Kir­joi­tin täs­tä vaa­lien alla pit­käh­kön blo­gi­mer­kin­nän. Myös ydin­voi­man uhka­te­ki­jöi­tä ja poten­ti­aa­lia käsit­te­le­vä mer­kin­tä­ni saat­taa kiinnostaa.

  Täs­sä kom­ment­te­ja Oden pointteihin:

  1. Kuu­li­sin mie­lel­lä­ni lisää For­tu­min suun­ni­tel­mis­ta. Nyt oli­si hyvä saa­da For­tu­min ja Hele­nin välil­le kes­kus­te­lu­yh­teys täs­tä vaih­toeh­dos­ta. Myös Helen on muu­ten sel­vit­tä­mäs­sä tätä vaihtoehtoa.

  2. Nykyi­sis­tä ydin­voi­ma­lois­ta ei tosi­aan saa­da hyö­dyn­net­tä­väk­si kel­paa­vaa läm­pöä ulos ilman aika radi­kaa­le­ja modaus­toi­men­pi­tei­tä. Nämä mak­sa­ne­vat aika pit­kän pen­nin, mut­ta nii­den­kin kan­nat­ta­vuus tuli­si selvittää.

  3. Kot­kaa ja Lovii­saa ei kan­na­ta läm­mit­tää täl­lä huk­ka­läm­möl­lä, kos­ka sii­hen teh­tä­vät inves­toin­nit ovat jät­ti­mäi­siä. Oikeas­taan vain koko pk-seu­tu oli­si tar­peek­si iso teh­däk­seen pro­jek­tis­ta kannattavan.

  4. Näke­mie­ni las­kel­mien mukaan 1200MW voi­ma­lan teho las­ki­si 1000MW:en, mut­ta tämän lisäk­si tuli­si 1500MW läm­pöä. Teho siis nousi­si todel­la pal­jon, muis­taak­se­ni about 36%–>60%. Olen myös anta­nut ker­toa itsel­le­ni, että Pie­ta­ri läm­piäi­si osin ydin­voi­mal­la, samoin joku alue Sveit­sis­sä. Näis­tä en ole kui­ten­kaan var­ma. Tur­val­li­suuson­gel­mis­ta en ole kuullut.

  5. Vara­voi­ma ovat tosi­aan idean hei­koin puo­li ydin­voi­man yleis­ten ongel­mien ohel­la. Voi­si­ko Hel­sin­gin nykyi­set lai­tok­set jät­tää sin­ne mis­sä ne ovat rese­vik­si muu­ta­man vii­kon polt­toai­neen kans­sa? Vara­voi­ma on asia, jos­ta kai­pai­sin eni­ten tie­toa ja joka pitäi­si sel­vit­tää juur­ta jaksaen.

  6. Lain mukaan ydin­voi­ma­la ei voi olla kovin lähel­lä asu­tus­ta. Ihan hyvä näin. Mut­ta ehkä tuo­hon lakiin voi­tai­siin miet­tiä joi­tain pie­niä lie­ven­nyk­siä, jot­ta put­ken kus­tan­nuk­set eivät täy­sin kar­kai­si käsis­tä. Hel­sin­gis­sä ollaan muu­ten las­ket­tu put­ken kus­tan­nuk­set 850M euroksi.

  7. Kan­na­tan nykyis­ten voi­ma­loi­den huk­ka­läm­mön hyö­ty­käyt­töä — se oli­si eko­lo­gi­ses­ti hyvä jut­tu jo sik­si, että mereen pum­pat­tu­na se hor­jut­taa pai­kal­lis­ta eko­sys­tee­miä. RKP pitäi­si vain ensik­si saa­da hei­vat­tua hallituksesta…

 5. Yllä­ole­vas­sa tämä kap­pa­le ei nyt kyl­lä tyy­dy­tä: “Jos Hel­sin­ki läm­mi­tet­täi­siin kau­ko­läm­möl­lä, putoi­si­vat Hel­sin­gin voi­ma­lai­tok­set pois ver­kos­ta, jol­loin tuo Lovii­san kol­mo­syk­sik­kö ei toi­si val­ta­kun­nan verk­koon juu­ri lisää säh­köä. Kos­ka ydin­voi­ma voi jos­kus men­nä myös pois pääl­tä, pitäi­si Hel­sin­kiin toi­saal­ta inves­toi­da pal­jon rahaa varajärjestelmään.”

  Siis se pois­tai­si säh­kön­tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tia nime­no­maan tal­viai­kaan, jol­loin myös säh­kön kysyn­tä on suu­rin, mikä on se perus­on­gel­ma. Ja jos nykyi­set kau­ko­löm­pö­lai­tok­set pide­tään toi­min­ta­kun­nos­sa, niin mik­si uut­ta vara­voi­maa pitäi­si rakentaa?

  Juk­ka Jon­ni­nen kir­joit­ti myös aihees­ta, http://thexder82.livejournal.com/13849.html,
  aja­tus Lovii­saan saak­ka ulot­tu­vas­ta kau­ko­läm­pö­ver­kos­ta on muu­ten­kin mie­len­kiin­toi­nen, voi­tai­siin kor­va­ta tuol­la asu­tuk­sesl­taan kas­va­val­la kais­ta­leel­le kau­ko­läm­möl­lä muu­ta läm­mön­tuo­tan­toa, ja lisäk­si tuot­taa sil­lä kais­tal­la bio­voi­ma­lois­sa läm­pöä sen sijaan että kul­je­tet­tai­siin polt­toai­net­ta. Oli­si­ko­han tämä energiatehokkaampaa?

  Pro­pel­li­pää-idea jon­ka hei­tin Jon­ni­sen blo­giin: Hel­sin­ki — Tal­lin­na tun­ne­liin ovat viro­lai­set ehdot­ta­neet teko­saar­ta kes­ki­vä­liin huol­toa var­ten. Ilmei­ses­ti myös Tal­lin­nas­sa on kau­ko­läm­pö­verk­ko. Raken­ne­taan se läm­pöy­din­voi­ma­la tuon­ne teko­saa­rel­le ja teh­dään juna­tun­ne­liin myös kaukolämpöputket.

 6. For­tum saa suun­ni­tel­la, mitä halu­aa, mut­ta Hel­sin­gin Ener­gian tak­tiik­ka olla räväyt­tä­mät­tä evään­säk­kään asia vuok­si tai­taa olla tuloksellisempi…

  Olen aina ihme­tel­lyt, mik­si ydin­voi­ma­loi­den huk­ka­löm­pö pitäi­si lykä­tä lauh­de­ve­des­sä mereen. Eikö oli­si mui­ta rat­kai­su­ja totaa­li­sen haas­kauk­sen (ja pai­kal­lis­ten luon­no­no­lo­jen muut­ta­mi­sen) ja Hel­sin­gin läm­mit­tä­mi­sen välil­lä? Mik­sei For­tum ala kas­vat­taa vii­ni­köy­nök­siä kas­vi­huo­neis­sa tai ener­gia­le­vää altais­sa? For­tum, Sam­pien allas­kas­vat­ta­ja? Sys­tee­mi ei toden­nä­köi­ses­ti kus­tan­tai­si itse­ään mut­ta hie­no ympä­ris­tö­tu­ris­min koh­de se olisi.

 7. Jon­kun kum­man takia tomaa­tin­vil­je­lyä­hän tue­taan vie­lä alem­mal­la säh­kö­ve­ro­luo­kal­la, ja lisäk­si ymmär­tääk­se­ni Kepu on saa­tu eri risu- ym. bio­ener­gia­pa­ket­tien taak­se sil­lä, että kas­vi­huo­nei­den läm­mi­tys­tä pel­le­teil­lä tue­taan lisäk­si avokätisesti.

  Näis­tä pitäi­si pääs­tä eroon. Tal­vel­la voi elää kas­vik­sil­la, mut­ta nii­den pitäi­si olla juureksia.

 8. Kyl­lä mata­lam­man­kin läm­pö­ti­lan läm­pö­ener­gian saa muun­net­tua kor­keam­mak­si läm­pö­ener­giak­si. Tuol­lais­ta lai­tos­ta kut­su­taan usein tut­ta­val­li­sem­min jää­kaa­pik­si tai lämpöpumpuksi.

 9. Kir­joi­tin­kin jo samas­ta aihees­ta toi­ses­sa ket­jus­sa, mut­ta kes­ku­te­lu näem­mä jat­kuu täällä.

  Yksi ongel­ma siis on se, että ydin­voi­ma tuot­taa vakio­säh­kö­te­hon koko ajan, jos sitä käy­te­tään talou­del­li­sim­mal­la ajo­ta­val­la. Ydin­voi­man kiin­teät kulut ovat suu­ret, muut­tu­vat pie­net, joten kan­nat­taa ajaa täyt­tä tehoa koko ajan. Ydin­voi­ma­lan säh­kön­tuo­tan­non sivu­tuot­tee­na tule­vaa mah­dol­lis­ta kau­ko­läm­pöä voi toki sää­tää aja­mal­la kesäl­lä yli­jää­mä­läm­mön mereen kuten nyt­kin lau­de­lai­tok­sis­sa teh­dään, mut­ta entäs se tal­via­jan säh­kö? Perin­tei­ses­sä kau­ko­läm­pö­voi­ma­las­sa myös säh­köä tulee lisää, kun kau­ko­läm­mön­tar­ve lisään­tyy, siis juu­ri oike­aan aikaan, kulu­tuk­sen olles­sa suu­rim­mil­laan. Mis­sä ja miten teh­dään tal­via­jan lisä­säh­kö, jos kau­ko­läm­pö tulee vakio­säh­kö­te­hoa aja­vas­ta ydin­voi­ma­las­ta? Vai onko aja­tuk­se­na, että Lovii­san mah­dol­lis­ta kau­ko­läm­pöy­din­voi­ma­laa aje­taan kuten kau­ko­läm­pö­voi­ma­laa nyky­ään, säh­kö­te­hon muut­tues­sa läm­pö­te­hon tahdissa?

  Muu­ten, koko ener­gia­jär­jes­tel­mää pitäi­si miet­tiä siten, että pri­mää­rie­ner­gian­ku­lu­tus mini­moi­tuu. Täs­sä­hän kau­ko­läm­pö säh­kön­tuo­tan­non ohes­sa on erin­omai­nen ratkaisu.

  Bio­ener­gi­aa ei rii­tä kuin pie­neen osaan nyky­ku­lu­tuk­ses­ta, ei myös­kään ydin­voi­maa nyky­tek­nii­kal­la, kun maa­il­man­laa­jui­ses­ti kat­so­taan. Sik­si kulu­tuk­sen mini­moin­ti tai tuo­tan­to­hyö­ty­suh­teen mak­si­moin­ti ovat aivan olen­nai­sia tavoit­tei­ta, jos pyri­tään tai jou­du­taan pie­nen­tä­mään fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käyttöä.

 10. Kos­ka olen aika var­ma, että For­tu­min insi­nöö­rit seu­raa­vat kir­joit­te­lua­ni suo­ras­taan kiih­keäs­ti, ker­ron saman tien, mitä oikeas­ti kuu­luu tehdä. 

  Poh­jus­tan ensin sen ver­ran, että Suo­mi on lupau­tu­nut tuot­ta­maan 2020 men­nes­sä 38% ener­gias­ta uuisu­tu­vil­la. Taoi­te, kym­me­nen pro­sent­tiyk­si­kön lisäys, on hui­kea var­sin­kin nyt, kun met­sä­teol­li­suus on aja­mas­sa toi­min­taan­sa alas. 

  Kysy­mys siis kuu­luu, miten val­jas­taa ydin­voi­ma kis­ko­maan tätä taa­kaa. NO, EI MITENKÄÄN! miet­tii For­tu­min insi­nöö­ri ihmeissää. 

  Pötyä. Pum­pa­taan vain yli­jää­mä läm­pö veteen kuten tähän­kin asti, mut­ta ale­taan­kin kas­vat­taa vedes­sä levää. Leväs­tä taas saa bio­polt­toai­net­ta — ja huo­matt­vas­ti tehok­kaam­min kuin vaik­ka­pa palmusta. 

  Shel­lin Olli­lal­ta voi kysyä neu­voa, jos ei tie­dä, miten levä­lai­tos tehdään.

  Lisä­bo­nuk­se­na voi­tai­siin vie­reen raken­taa sää­tö­voi­mak­si hii­li­voi­ma­la, jon­ka tuot­ta­ma hii­li­diok­si­di pum­pat­tai­siin leväl­le ravinnoksi. 

  Idea­palk­kion voi lait­taa sii­hen tut­tuun tilinumeroon.

 11. Mar­ko Jalo­sen heit­to ydin­voi­ma­la När­pi­öön oli pait­si haus­ka niin myös jär­ke­väl­tä tun­tu­va jut­tu. Pait­si onko siel­lä lauh­de­vet­tä tarjolla.

 12. Oo, ket­ju täyn­nä sätei­le­viä ideoi­ta 🙂 Bak­tee­rien val­jas­ta­mis­ta vedyn yms. tuot­ta­mi­seen kan­nat­taa myös har­ki­ta kes­ki­pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Täl­lä sek­to­ril­la ilmei­ses­ti edis­ty­tään nykyi­sin nopeasti. 

  On muu­ten täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä, että yksi kes­kei­sim­mis­tä hal­li­tuk­sen ener­gia­po­liit­ti­sis­ta moti­vaat­to­reis­ta tun­tuu ole­van lyhyt­nä­köi­nen kepu­lai­nen alue­po­li­tiik­ka. Pik­ku­hil­jaa alkaa ottaa pat­tiin veron­mak­sa­jien kup­paa­mi­nen yhä uusil­la tavoil­la ilman, että rahat jol­la­kin tavoin oikeas­ti kas­vat­tai­si­vat yhteis­tä hyvää.

 13. Men­kää Ener­gia­mi­nis­te­ri­öön pape­rit, las­kel­mat ja pii­rus­tuk­set muka­na jos tie­dät­te parem­min miten Suo­men ener­gia­huol­lon tule­vai­suus tulee hoi­taa parem­min kuin nyt hoidetaan.

 14. Asi­aa on nimi­merk­ki Säh­kö­mies poh­dis­kel­lut mono­lo­geis­saan http://www.energianet.fi/forum/viewtopic.php?start=105&t=30

  Tyh­mää­hän mal­lis­sa tie­tys­ti on se että voi­ma­la oli­si Lovii­sas­sa ja läm­mön käyt­tä­jät pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, mut­ta lain­muu­tos ydin­voi­ma­lan sijoit­ta­mi­sek­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ei lie­ne poliit­ti­ses­ti mahdollinen.

  Jotain kui­ten­kin pitää kek­siä kun Hel­sin­gin van­hat voi­ma­lat kulu­vat lop­puun, han­ke jota sel­vi­tel­lään nyt on tuo­tan­nos­sa aikai­sin­taan 2020-luvul­la, jol­loin tek­nis­tä käyt­töi­kää on tie­tääk­se­ni jäl­jel­lä enää Vuo­saa­ren B‑voimalalla.

 15. Ydin­kau­ko­läm­pöä:

  -Lit­hua­nia (Igna­li­na)
  ‑Slo­vak republic (Bohu­nice)
  ‑Switzer­land (Bez­nau and Gösgen)
  ‑Bul­ga­ria (Koz­lo­duy)
  ‑Hun­ga­ry (Paks)

 16. Ota­nie­men koe­reak­to­rin lauh­de­ve­del­lä läm­mi­tet­tiin (läm­mi­te­tään ehkä vie­lä­kin?) opis­ke­li­ja-asun­not. Eli tek­ni­ses­ti idea toi­mii kyllä.

 17. Nykyis­ten ydin­voi­ma­loi­den huk­ka­läm­pöä voi­si käyt­tää kas­vi­hio­nei­den läm­mit­tä­mi­seen. Tomaa­tin­vil­je­ly Suo­men tal­ves­sa on epäe­ko­lo­gi­sem­paa kuin tomaat­tien len­nät­tä­mi­nen espan­jas­ta Suo­meen. Olki­luo­don ydin­voi­ma­loi­den jäte­läm­möl­lä voi­tai­siin läm­mit­tää niin suu­ri mää­rä kas­vi­huo­nei­ta, että nii­hin mah­tui­si koko Suo­men kas­vi­huo­ne­tuo­tan­to. När­piös­sä ei hurrattaisi.”

  Kii­tos Vih­rei­den vuo­si­kausia har­ras­ta­man ydin­voi­ma­pe­lot­te­lun, noi­ta “atomi“tomaatteja ei kyl­lä uskal­tai­si kovin­kaan moni ostaa.

 18. Häh?
  Kyse on sen kon­ven­tio­naa­li­sen puo­len lauh­de­ve­des­tä, joka aje­taan sel­lai­se­naan mereen. Onko joku pelo­tel­lut, ettei itä­me­res­sä uskal­la uida?

 19. Kalan­kas­va­tus­ta tai­de­taan jo jon­kun lauh­de­ve­si­put­ken pääs­sä harjoittaa.

  Suu­rem­mat kysy­myk­set ovat kuitenkin:
  ‑Nykyis­ten hii­li- ja kaa­su­voi­ma­loi­den alas­ajo vara/säätövoimaloiksi. SDP ei pidä sii­tä että työ­paik­ko­jen mää­rä voi­ma­lois­sa vähenee.
  ‑Ener­gian hin­noit­te­lu. Nyt Hel­sin­gin Ener­gia tulout­taa kau­pun­gin kas­saan ~puo­li mil­jar­dia vuo­des­sa. For­tum ei täl­läis­tä teki­si. Parem­pi kump­pa­ni voi­si olla TVO tyyp­pi­nen yhtiö jon­ka taar­koi­tus on toi­mit­taa ener­gi­aa osak­kail­leen omakustannushintaan.

 20. Ydin­kau­ko­läm­mön paras puo­li on se, että ker­ral­la putoai­si Suo­men saas­te­ta­sees­ta pal­jon vai­keas­ti kor­vat­ta­vaa fos­sii­lis­ta kaukolämpöenergiaa.

  Toi­nen etu oli­si se, että koko nykyis­tä voi­ma­la­ka­pa­si­teet­tia ei enää tar­vit­tai­si vara­ka­pa­si­tee­tik­si. Joku voi­si las­kea, miten arvok­kai­ta Hana­saa­ren ja Sal­mi­saa­ren voi­ma­loi­den (ja tur­va-aluei­den) ton­tit oli­si­vat toi­ses­sa käytössä.

 21. Olen täl­lä pals­tal­la jo aiem­min ehdot­ta­nut ydin­voi­ma­laa Laut­ta­saa­reen. Aika ei tai­da olla vie­lä­kään kyp­sä aja­tuk­sel­le. Vii­si, kym­me­nen vuot­ta vie­lä, niin ehkä sil­loin on toi­nen tilanne.

 22. Kum­mal­lis­ta, kuin­ka Puos­ka­rin mukaan Hel­sin­gin vih­reät vas­tus­ta­vat jopa asian tut­ki­mis­ta. Lie­ne­vät­kö pelois­saan totuu­den paljastumisesta? 

  Täl­lai­set asiat tuli­si käsi­tel­lä objek­tii­vi­ses­ti, omas­ta ydin­voi­ma­kan­nas­taan riip­pu­mat­to­mi­na. Ei ole vih­reil­tä pois mikä­li han­ke onnis­tui­si, kun fos­sii­lis­ten tar­ve pienenisi.

  http://zachrishaaparinne.wordpress.com/2009/02/11/hyotylampo-kaloille-vai-ihmisille/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.