Ikäihmiset simputetaan eläkkeelle

Eri­laiset Superkart­tumat ovat selvästi myöhen­täneet eläkeikää. Vikana tässä on vain se, että työ­nan­ta­jan kannal­ta tämä ei ole aina kovin kan­nat­tavaa. Seu­raavas­sa kuvas­sa on teo­reet­ti­nen graafi henkilöko­htaisen tuot­tavu­u­den ja palkan riip­pumis­es­ta iästä.

Vaik­ka ikään­tyneel­lä henkilöl­lä on tuot­tavu­ut­ta jäl­jel­lä niin paljon, että hänen työn­tekon­sa on järkevää kansan­taloudel­lis­es­ti, se ei ole järkevää yri­tyk­sen kannal­ta. Työn­tek­i­jäl­lä on sub­jek­ti­ivi­nen oikeus pysyä töis­sä 68-vuo­ti­aak­si asti (itseasi­as­sa kuin­ka van­hak­si hyvän­sä). Työ­nan­ta­ja taas toivoisi, että tämä jäisi eläkkeelle.

Ikä vaikut­taa työn­tek­i­jän omi­naisuuk­si­in, ja sik­si hänen työte­htäviään pitäisi muut­taa. Työ­nan­ta­jal­la ei ole moti­vaa­tio­ta sopeut­taa työolo­ja, jos tosi­asi­as­sa toivoo, että työn­tek­i­jä hakeu­tuu eläk­keelle. Väitetään­pä joidenkin työ­nan­ta­jien akti­ivis­es­ti kiusaa­van ikään­tyviä eläkkeelle.

Japanis­sa eläkeikä on 62 vuot­ta ja ran­skas­sa 65. Kuitenkin ikälu­okas­sa 62–65 vuot­ta japani­lai­sista on suurem­pi osa töis­sä kuin ran­skalai­sista. Ran­skas­sa jäädään ennenaikaises­ti eläk­keelle samoista syistä kuin Suomes­sakin. Japanis­sa työ­suhde katkeaa 62-vuo­ti­aana ja työn­tek­i­jä alkaa saa­da eläket­tä. Solmi­taan uisti työ­suhde alem­mal­la pal­ka­lla (eläke on siel­lä poh­jal­la) ja uudel­la van­henevalle parem­min sopi­val­la toimenkuvalla.

Kaik­ki osa­puo­let opvat jaopanis­sa onnel­lisem­pia kuin Ran­skas­sa. Työn­tek­i­jä on onnel­lisem­pi, sil­lä jos ei olisi, hän voisi tehdä kuten ran­skalainen ja jäädä eläk­keelle 62-vuo­ti­aana. Työ­nan­ta­ja on onnel­lisem­pi, kos­ka jos ei olisi, hän ei palkkaisi työn­tek­i­jää uud­estaan. Val­tio­varain­min­is­terikin on onnel­lisem­pi, kos­ka japani­lainen tekee töitä ja mak­saa vero­ja toisin kuin ran­skalainen, joka nos­taa vauin eläkettä.

Japani­laista jär­jestelmää on kokeil­tu hyvin tuloksin meil­lä toim­i­tusjo­hta­jil­la, jot­ka jäävät yleen­sä eläk­keelle noin 60-vuo­ti­aina ja siir­tyvät sen jäl­keen hallitusammattilaisiksi.

(Tek­sti perus­tuu työeläkepäivil­lä pitämääni esi­tyk­seen, jon­ka voi kokon­aisu­udessaan kat­soa tästä)

11 vastausta artikkeliin “Ikäihmiset simputetaan eläkkeelle”

 1. Asioi­ta pelk­istävä graafinen käyrä on kiin­nos­ta­va sitä tietoa vas­ten, että jonkun tutkimuk­sen mukaan nuorten aikuis­ten muisti ja keskit­tymiskyky eivät ole niitä parhaimpia. Ihmi­nen saa kuvit­taa sen itse tykönän­sä miten mielii.

  Tulisi­pa välil­lä tek­stiä, jos­sa käsiteltäisi­in aihet­ta, mihin yksilön kyp­syys riit­tää heti opin­to­jen valmis­tut­tua. Suomes­sa nuoru­u­den palvon­taa riit­tää, nuoru­us tun­nu­taan arvioivan lähtöko­htais­es­ti positiiviseksi.

  Ikära­sis­mia Suomes­sa riit­tää, minus­ta pitäisi alkaa käsitel­lä eri ikäis­ten vahvuuk­sia ja heikkouk­sia ja esimerkik­si sitä, miten elämän­tyyli, viit­taan tässä aivo­jakin pienen­tävään kal­jan litkimiseen, vaikut­taa työssä selviämiseen.

 2. “Asioi­ta pelk­istävä graafinen käyrä on kiin­nos­ta­va sitä tietoa vas­ten, että jonkun tutkimuk­sen mukaan nuorten aikuis­ten muisti ja keskit­tymiskyky eivät ole niitä parhaimpia. Ihmi­nen saa kuvit­taa sen itse tykönän­sä miten mielii.”, Anne M‑B Kirjoiti.

  Tuo käyrä ja tutkimuk­set joi­hin se perus­tuu eivät väitä tätä vas­taan. Käyrästä näkee että tuot­tavu­us kas­vaa tiet­tyyn ikään asti ennenkuin alkaa laskea — tätä ikää ei Soin­in­vaaran graafi ker­ro, mut­ta jois­sain tutkimuk­sis­sa se on arvioitu jon­nekin tuonne 50–55 vuo­den tienoille..

 3. Tässä aut­taisi myös irti­sanomis­suo­jan heiken­tämi­nen. Nyt työ­nan­ta­ja ei pääse eroon työn­tek­i­jästä joka ei suos­tu pienem­pään palkkaan.

 4. Jos mietin omia sekä kaikkien muiden tut­tavieni van­hempia, niin noin­han se menee. Van­hana alkaa tul­la sairaspäiviä kun tulee jos jonkin­laista kolo­tus­ta ja vaivaa. Omat van­hempani, avo­vai­moni van­hem­mat sekä ex-avo­vai­moni van­hem­mis­sa oli kaikissa havait­tavis­sa selkeä muu­tos saikkupäivis­sä kun ikää rap­sah­taa mit­tari­in yli 50 v.

  On iha turha väit­tää, etteikä tuos­sa iässä van­hu­us alka­isi jo vaivaa­maa. Koke­mus­ta on, mut­ta mitä työ­nan­ta­ja tekee koke­muk­sel­la, mikäli se koke­mus joutuu pitkälle sairaslo­ma­lle selkä­vaivo­jen tai jonkin muun sairau­den takia? Sama kos­kee myös alko­ho­lia. Van­hempana viikon­lop­puputken katkaisu vaikut­taa vaikeam­mal­ta kuin nuorem­pana, sil­lä sitä viikon­lop­putis­sut­telua on jo se 20 v takana, toisin kuin 20 v nuorem­mal­la työntekijällä.

 5. “Tuo käyrä ja tutkimuk­set joi­hin se perus­tuu eivät väitä tätä vas­taan. Käyrästä näkee että tuot­tavu­us kas­vaa tiet­tyyn ikään asti ennenkuin alkaa laskea — tätä ikää ei Soin­in­vaaran graafi ker­ro, mut­ta jois­sain tutkimuk­sis­sa se on arvioitu jon­nekin tuonne 50–55 vuo­den tienoille.”

  Tais­in­pa hie­man hiiltyä, eli kat­soin käyrää lähin­nä vain lopusta.

  Tilas­tolli­nen tutkimus ja kuvaami­nen on sikäli hämäävää, että siihen pere­htymätön ohit­taa, pelkään, hel­posti sen, että kyseessä ovat pop­u­laa­tio-/ ryh­mä­ta­son tulok­set ja yksilöt voivat poike­ta niin myön­teiseen kuin kiel­teiseenkin suun­taan. Lisäk­si julk­isu­u­teen tuo­dut käyrät/ numerot har­voin ker­to­vat sitä, miten tulok­si­in on päädyt­ty ja miten mitataan.

  Oma korkeaan ikään elänyt äiti­ni on hyvä esimerk­ki posi­ti­ivises­sa mielessä, toisaal­ta korke­as­sa ase­mas­sa ole­va, hyvin koulutet­tu äitiäni enem­män ja vähem­män pakol­la ohjail­lut vel­jeni on hyvä esimerk­ki vastakkaisesta. 

  Sokea, hyvän ase­man mukanaan tuo­ma itseen­sä uskomi­nen voi kään­tyä kokon­ais­vaiku­tuk­sil­taan yhteiskun­nan tasol­la haitallisek­si, pelkään. — Kuulin joskus lausuman, että joillekin pitäisi mak­saa siitä, että he eivät tek­isi mitään.

  Kun­han kyn­nelle kykenevät ikäih­miset lakkaisi­vat kitisemästä toisaal­ta ja tek­i­sivät hyv­in­vointin­sa eteen sen, mitä pystyvät ja hei­dän jälkikasvun­sa lakkaisi kohtele­mas­ta heitä taakkana, voisi men­nä parem­min. Nyky­menol­la päädymme hoidet­taviksi liukuhihnalle.

  Sat­tui­v­atko Osmo Soin­in­vaaran blo­gin luk­i­jat kat­so­maan muis­taak­seni YLE-teemal­la tul­lut­ta ohjel­maa, jos­sa käsitelti­in eri puo­lil­la maail­maa pitkään eläviä ihmisiä. Ryh­miä yhdis­tävä tek­i­jä näyt­ti ole­van toimeli­aisu­us. Amerikois­sa 92-vuo­tias kirur­gi teki kolme avosy­dän­leikkaus­ta viikos­sa. Entä Simone Veil Ranskassa.

  Eli minus­ta pitäisi etsiä vas­tauk­sia inhimil­li­sistä tek­i­jöistä yhteiskun­nas­samme, jos­sa kär­sitään mielestäni pahan ker­ran keskinäisen kun­nioituk­sen puut­teesta. Ja tietenkin, jot­ta voisi ansai­ta ympäristön­sä kun­nioituk­sen oli­pa nuori tai van­ha tai siltä väliltä, pitäisi pan­na oma kor­ten­sa kekoon.

 6. Tuos­sa käyrän alkupäässähän sub­ven­tio toimii de fak­to opin­totuen kaut­ta, eli työ­nan­ta­ja voi mata­lam­man tuot­tavu­u­den junior­eille vähem­män kos­ka osa tuloista tulee val­ti­ol­ta. Eli suur­in­pi­irtein sama asia kuin Japanin mallis­sa toises­sa päässä ikäkäyrää.

  Opin­totuen väärinkäyt­tö ja työn­teosta johtu­va valmis­tu­misen piden­tymi­nen saaki­in aikaan sään­nöl­lisiä moraali­pani­ikke­ja, mikä tun­tuu ole­van toimivien tuk­i­jär­jestelmien ja ylipään­sä toimi­van talous­poli­ti­ikan yhteinen piirre.

 7. kaikissa havait­tavis­sa selkeä muu­tos saikkupäivis­sä kun ikää rap­sah­taa mit­tari­in yli 50 v.

  Lip­sa­hati ikära­sis­min puolelle 😉 Todel­lisu­udessa viisikymp­pisil­lä ei vielä paljon pois­saolot lisään­ny, varsinkaan miehillä — ja valkokauluk­sisil­la tuskin lainkaan. 

  Älkää taipuko nuori­son ajat­telemat­toman ennakkolu­u­loisu­u­den edessä, ikäih­miset, öh, kes­ki-ikäiset viisikymp­piset! Vielä ei tarvi alkaa köpöttään.

  Itse asi­as­ta sen ver­ran, että jap­sien työkult­tuuri on niin läpiko­taisin kum­malli­nen, että sieltä ei suo­raan voi oppia oikein mitään. Onko sil­lä kuusikymp­piset esim. eri­tyisen oma­nar­von­tun­toisia kuten Suomes­sa? Onko työn­jo­hdon oikeu­den­mukaisu­us heille suo­ma­lais­ten tapaan yksi tärkeim­mistä arvoista työssä? Epäilen.

 8. Työ­nan­ta­jan kannal­ta paras­ta ikää taitaa olla 40 vii­va 50 vuot­ta. Mah­dol­liset pen­nut ovat ohit­ta­neet lap­si sairas van­hempi jää työstä koti­in vai­heen tai ovat jo lentäneet maail­malle. Lähempänä kuut­takymmpiä alkaa tul­la jo kaiken­laista remp­paa ja moti­vaa­tiokin taitaa olla hie­man hakusessa.

 9. Palkan pitäisi voi­da laskea iän mukana. 

  Ihmettelin kun sain melkein 10%:n palkanko­ro­tuk­sen — olen 53-vuo­tias. Mietin olisiko pitänyt kieltäytyä.

  Vaik­ka opiske­len kyl­lä koko ajan uusia asioi­ta, en usko että olen niin arvokas työ­nan­ta­jalle kuin mitä saan palkkaa.

  Min­ul­la on huol­let­tavia ja työ­paik­ka on min­ulle sik­si ja lähin­nä vain sik­si tärkeä. Palkanko­ro­tus lisää irti­sanomisen riskiä.

 10. Muu­ta­man kalvon- ja käyrän itsekin vään­täneenä, tilas­totiedet­tä muu­ta­man opin­tovi­ikon suorit­ta­neena, ei voi kuin ihail­la tuo­ta upeaa yksinker­tais­tus­ta. Bravo!
  Entäpä sit­ten tuo mie­lenki­in­toinen pohdiskelu työ­nan­ta­jan onnel­lisu­ud­es­ta. En kom­men­toi muu­toin kuin totea­mal­la, että Japanin työkult­tuuri ja yhteiskun­nan rakenne kokon­aisu­udessaan poikkeaa europ­palaista niin paljon ettei suo­ra ver­tailu ole asiallista.

 11. Pekka Vitikainen kir­joit­ti 8.11.2008

  “Muu­ta­man kalvon- ja käyrän itsekin vään­täneenä, tilas­totiedet­tä muu­ta­man opin­tovi­ikon suorit­ta­neena, ei voi kuin ihail­la tuo­ta upeaa yksinkertaistusta.”

  Luk­i­ja voi kuvit­taa käyrän omas­ta koke­mus­maail­mas­taan käsin miten mielii.

  YLE Teemal­ta tuli ohjel­ma, jos­sa käsitelti­in eri puo­lil­la maail­maa pitkään eläviä ihmisiä. Vielä 100 vuot­ta läh­estyessään nämä huole­hti­vat itses­tään ja muis­takin, 92-vuo­tias teki avosy­dän­leikkauk­sia ja ihmisiä luon­nehti kaiken kaikki­aan aktiivisuus.

  Omas­sa tut­tava­pi­iris­säni yli 60-vuo­tias tekee väitöskir­jaa työn ohes­sa, toinen jatkaa samanikäisenä vaa­ti­vaa työtä olemat­ta sen kum­mem­min sairas kuin ennenkään.

  Elämän­tavoil­la on sor­men­sa pelis­sä, onhan tun­net­tua, että kosteat illat, epäter­veelli­nen ruokavalio ja ylen­palt­ti­nen ns. meinin­ki ovat rasitus elim­istölle ja lisäävät sairastuvuusriskiä.

  Mitähän tuot­tavu­u­teen mah­taa vaikut­taa työ­paikkak­iusaami­nen, sitä on monis­sa työ­paikois­sa ja nimeno­maan niin, että yli 50-vuo­ti­aat ovat kiusaamisen kohde.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.