Ulkomaalaispolitiikka: mihin ulkomaista työvoimaa tarvitaan (1)

Mihin tar­vi­taan ulko­mais­ta työ­voi­maa, kun koti­maas­sa­kin on työt­tö­miä? Tähän on mää­räl­li­nen ja laa­dul­li­nen vas­taus. Kir­joi­tan täs­sä pos­tauk­ses­sa mää­räl­li­ses­tä, seu­raa­vas­sa laadullisesta.

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pys­tys­sä pysy­mi­sen kan­nal­ta olen­nais­ta on niin sanot­tu ela­tus­suh­de: kuin­ka mon­ta on yhtä työl­lis­tä koh­den sel­lai­sia, jot­ka eivät ole ansio­työs­sä vaan elä­vät työs­sä ole­vien ”kus­tan­nuk­sel­la”. Tätä toi­sen kus­tan­nuk­sel­la elä­mis­tä ei pidä ottaa moit­tee­na. Jou­kos­sa on syli-ikäi­siä lap­sia ja täy­den työ­ura­kan teh­nei­tä eläkeläisiä.

Ennen 1990-luvun lamaa ela­tus­suh­de oli yksi. Meil­lä oli 2,5 mil­joo­naa ihmis­tä töis­sä ja yhtä mon­ta ei-työl­lis­tä. Kaik­ki meni hyvin. Laman syvim­mäs­sä kuo­pas­sa ela­tus­suh­de nousi 1,5:een. Töis­sä oli kak­si mil­joo­naa ja ei-työl­li­siä kol­me mil­joo­naa. Vero­ja jou­dut­tiin korot­ta­maan ja val­tion meno­ja leik­kaa­maan, mut­ta sil­ti val­tio otti vel­kaa tuhat mark­kaa (n. 250 euroa) jokais­ta suo­ma­lais­ta koh­den kuu­kau­des­sa. Nyt ela­tus­suh­de on kai jotain vähän alle 1,2 ja asiat ovat joten­kin mal­lil­laan, mut­ta hyvin­voin­ti­val­tion kan­nal­ta eivät yhtä hyvin kuin vuon­na 1989. Suur­ten ikä­luok­kien jää­des­sä eläk­keel­le ela­tus­suh­de uhkaa nous­ta uudes­taan jon­ne­kin 1,5:n paik­keil­le, jol­loin rajut sääs­töt ja etuuk­sien leik­kaa­mi­set ovat edessä.

Jot­ta sadan maa­han­muut­to­kriit­ti­sen ei tar­vit­si­si ryn­nä­tä sano­maan tätä, sanon sen itse: huma­ni­taa­ri­sin perus­tein maa­han tul­lei­den kes­kuu­des­sa työt­tö­myys on niin yleis­tä, ettei­vät he paran­na ela­tus­suh­det­ta vaan pikem­min­kin las­ke­vat sitä. Sen sijaan tän­ne tul­leet ulko­mai­set raken­nus­työ­mie­het, bus­si­kus­kit, kau­pan myy­jät ja muu­ta sel­lai­set paran­ta­vat ela­tus­suh­det­tam­me ja aut­ta­vat pitä­mään hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa pys­tys­sä. Kun Suo­mi varau­tuu tule­vai­suu­des­sa tuo­maan maa­han kym­me­niä­tu­han­sia ulko­mai­sia, kyse on työ­hön tule­vis­ta. Kukaan ei väi­tä pelas­ta­van­sa ela­tus­suh­det­tam­me pako­lais­ten avul­la, vaik­ka toki pako­lai­set­kin voi­vat työl­lis­tyä huo­mat­ta­vas­ti nykyis­tä paremmin.

Lähi­vuo­si­na kym­men­tä eläk­keel­le siir­ty­vää koh­den on kah­dek­san työ­mark­ki­noil­le tule­vaa nuorta.

Seu­raa­vak­si sii­tä laa­dul­li­ses­ta argumentista.

32 thoughts on “Ulkomaalaispolitiikka: mihin ulkomaista työvoimaa tarvitaan (1)”

 1. Minus­ta on joten­kin kor­nia että kai­ken­maa­il­man pääs­töis­tä, beto­nis­ta, säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta ja jopa teis­tä valit­ta­va polii­tik­ko halu­aa tän­ne lisää nii­tä pääs­tä­jiä, beto­nis­sa asu­jia, säh­kön ja tei­den kulut­ta­jia. Tot­ta­kai huol­to­suh­de para­nee kohis­ten heti kun maa­han saa­daan näi­tä ihme­hen­ki­löi­tä; siis näi­tä jot­ka eivät itse van­he­ne, kuten kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vat, tupa­koi­vat ja juo­pot suo­ma­lais­mie­het, eivät­kä myös­kään sai­ras­ta jne. 

  Tämän halun saa­da lisää todel­lis­ta (todel­li­suu­des­sa hal­pa..) TYÖ­voi­maa luu­li­si kui­ten­kin kos­ke­van enem­män­kin jotain kokoo­mus­lais­ta raken­nus­liik­keen omis­ta­jaa tai kepu­lais­ta osuus­teu­ras­ta­mon osa­kas­ta tai rkpee­läis­tä ket­tu­tar­haa­jaa kuin ympä­ris­tös­tä, pääs­töis­tä, lii­ken­ne­ruuh­kis­ta yms. asiois­ta kiin­nos­tu­nut­ta poliitikkoa.

  Ehkä Osmo suo jos­kus meil­le seli­tyk­sen tähän mie­les­tä­ni hyvin­kin sel­vään ristiriitaisuuteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Yksi rat­kai­su huol­to­suh­deon­gel­maan voi­si olla työ­uran piden­tä­mi­nen sekä alku- että lop­pu­pääs­tä. Ahke­rim­mat ja ete­vim­mät voi­si­vat suo­rit­taa perus­kou­lun oppi­mää­rän esi­mer­kik­si seit­se­mäs­sä vuo­des­sa ja siir­tyä jat­ko­kou­lu­tuk­seen pari vuot­ta taval­lis­ta nuo­rem­pa­na. Van­huuse­läk­keel­le siir­ty­mis­tä voi­tai­siin siir­tää myöhemmäksi.

  Toi­nen rat­kai­su on kou­lu­tus­po­li­tii­kan uudis­ta­mi­nen. Kos­ka pulaa on suo­rit­ta­van työn teki­jöis­tä mut­ta aka­tee­mi­nen työt­tö­myys on yleis­ty­nyt, huo­nos­ti työl­lis­tä­vää aka­tee­mis­ta kou­lu­tus­ta voi­tai­siin vähen­tää ja ammat­ti­kou­lu­tus­ta lisä­tä. Myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta voi­tai­siin lisätä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Osmo: “Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pys­tys­sä pysy­mi­sen kan­nal­ta olen­nais­ta on niin sanot­tu ela­tus­suh­de: kuin­ka mon­ta on yhtä työl­lis­tä koh­den sel­lai­sia, jot­ka eivät ole ansio­työs­sä vaan elä­vät työs­sä ole­vien ”kus­tan­nuk­sel­la”. Tätä toi­sen kus­tan­nuk­sel­la elä­mis­tä ei pidä ottaa moit­tee­na. Jou­kos­sa on syli-ikäi­siä lap­sia ja täy­den työ­ura­kan teh­nei­tä eläkeläisiä.”

  Tark­kaan ottaen se ei ole noin. Kes­kei­sin mit­ta­ri kan­san­ta­lou­den vau­rau­den lisää­mi­sek­si on vien­ti­kau­pas­sa (ja turis­mi) työs­ken­te­le­vien mää­rä. Seu­raa­vak­si tär­kein on vero­tuk­sel­la elä­tet­tä­vien mää­rä, ja hei­tä ovat myös jul­ki­sel­la sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vät. Maa­han­muut­ta­jia työs­ken­te­lee enem­män veroeu­roil­la mak­se­tuis­sa töis­sä kuin yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la (ver­rat­tu­na koko työi­käi­seen väes­töön). Jos siis otam­me ulko­mai­sia pese­mään van­hus­ten pyl­ly­jä, kaik­ki ne eurot, jot­ka läh­te­vät hei­dän koti­mai­hin­sa, ovat pois kansantaloudestamme.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kukaan ei väi­tä pelas­ta­van­sa ela­tus­suh­det­tam­me pako­lais­ten avulla”

  Osmo, sinun kan­nat­tai­si vähän tuu­let­taa ilmas­toa nime­no­maan omas­sa puo­lu­ees­sa­si. Eri­tyi­ses­ti Vih­reis­sä pako­lais­kiin­tiöi­den ja kai­ken mah­dol­li­sen huma­ni­tää­ri­sen maa­han­muu­ton nos­ta­mis­ta perus­tel­laan työ­pe­räi­sel­lä maahanmuutolla. 

  Eli siel­lä kyl­lä asiat sot­ke­taan alus­ta alkaen joko tahat­to­mas­ti (kuvi­tel­laan kie­li­tai­dot­to­mien, par­haas­sa tapauk­ses­sa kir­joi­tus­tai­dot­to­mien pako­lais­ten työl­lis­ty­vän) tai tahal­li­ses­ti (tie­de­tään että kan­sa ei hyväk­si maa­il­maa­sy­lei­le­vää maahanmuuttopolitiikkaa).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Maa­han­muut­to ei tule Suo­mes­sa rat­kai­se­maan (ole­tet­tua) elä­köi­ty­mi­sen aiheut­ta­maa työ­voi­ma­pu­laa. Näin on sik­si, että ei ole rea­lis­tis­ta olet­taa Suo­men kor­kean vero­tuk­sen maa­na pys­ty­vän hou­kut­te­le­maan pit­käl­le kou­lu­tet­tu­ja maa­han­mut­ta­jia, sil­lä nämä saa­vat työs­tään parem­man kor­vauk­sen muualla.

  Mitä tulee vähän kou­lu­tus­ta vaa­ti­vaan työ­hön, sen suh­teen tar­jon­taa on var­mas­ti kan­sain­vä­li­ses­ti kysyn­tää enem­män, mut­ta suo­ma­lai­set elä­köi­ty­vät tasai­ses­ti kai­ken­lai­sis­ta amma­teis­ta ja täl­lai­sen yksin­ker­tai­sen työn osuus lie­nee jat­ku­vas­ti vähenemässä.

  Lisäk­si, jos tavoit­tee­na on huol­to­suh­teen paran­ta­mi­nen, tuot­taa jo Suo­mes­sa asu­van työt­tö­män työl­lis­tä­mi­nen kak­si ker­taa parem­man lop­pu­tu­lok­sen, kuin ulko­maa­lai­sen työllistäminen.

  No, tie­tys­ti suo­ma­lais­ten työt­tö­mien työl­lis­tä­mi­nen on jo nyt val­tio­val­lan ykkösprio­ri­teet­tien jou­kos­sa, mut­ta sil­ti edel­li­sen nojal­la tun­tui­si jär­ke­väm­mäl­tä kan­nus­taa aktii­vi­sem­min ihmi­siä muut­to­liik­kee­seen maan sisäl­lä työt­tö­myy­des­tä kär­si­vil­tä alueil­ta kas­vu­kes­kuk­siin, kuin hank­kia työ­voi­maa ulko­mail­ta. Ne alat, joi­den työ­voi­ma­pu­laa voi­daan Suo­mes­sa maa­han­muu­tol­la pai­ka­ta, kun ovat myös juu­ri nii­tä, joi­hin työl­lis­ty­mi­seen luu­li­si löy­ty­vän edel­ly­tyk­set myös suo­ma­lai­sel­ta työttömältä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Mikä nyt oikeas­taan on se hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta, jota yllä­pi­tä­mään tar­vi­taan mil­joo­na ihmis­tä kehitysmaista?

  Eli jokai­sel­la per­heel­lä on DVD-koti­teat­te­ri, kol­me maas­tu­ria, nel­jä huvit­te­lu­tar­koi­tuk­ses­sa teh­tyä ulko­maan­mat­kaa vuo­des­sa on mini­mi jne. Vai mitä se hyvin­voin­ti tarkoittaa?

  Voim­me­ko me sit­ten hyvin? 

  Mitä täs­sä ollaan edis­tä­mäs­sä? Eikö joku oikeas­ti vih­reä voi sanoa, että lisääm­me vain tur­haa kulu­tus­ta. Köy­him­mäl­lä­kin suo­ma­lai­sel­la on enem­män kuin tarpeeksi. 

  Joten rehel­li­syyt­tä peliin. Ei nii­tä filip­pii­ni­läi­siä tar­vi­ta vai­pan­vaih­toon eikä afrik­ka­lai­sia bus­si­kus­keik­si, vaan hei­tä tar­vi­taan teke­mään pas­ka­duu­nit, jot­ta me voim­me ostaa sam­men mätiä ja han­hen­mak­sa­pal­le­roi­ta ja mat­kus­taa kuuhun. 

  Jos haluam­me, niin voim­me ihan itse­kin hoi­taa nämä suu­ret ikä­luo­kat. Jos­kin vähän hier­tää, kun kysei­set mart­tyy­rit ovat kon­do­mit ojos­sa pol­taa­neet rin­ta­lii­ve­jä ja lap­sia on teh­ty yksi pilk­ku kak­si per pari­suh­de. Nyt sit­ten kui­ten­kin ollaan 200 neliön töö­lö­läis­lu­kaa­leis­sa vin­ku­mas­sa palveluita. 

  Osku Paja­mä­ki ymmär­tää minua, jos te ette…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Minis­te­ri Katai­nen sanoi ennen vaa­le­ja, että tar­vi­taan 1,8 mil­joo­naa maa­han­muut­ta­jaa, jot­ta huol­to­suh­de pysyy nykyi­sel­lään. Huol­to­suh­de on vähem­män syyl­lis­tä­vä sana kuin elatussuhde.

  Soi­nin­vaa­ra yksin­ker­tais­taa lii­kaa. Puo­la­lai­set put­ki­mie­het tule­vat tän­ne ilman per­het­tä ja asu­vat para­keis­sa esim. Olki­luo­dos­sa. Kun työt on teh­ty, he palaavat.

  Mut­ta tus­kin tän­ne tul­laan ilman per­het­tä. Näin ela­tus­suh­de ei para­ne lain­kaan. Jos työn­te­ki­jä tulee tän­ne avio­puo­li­son­sa kans­sa, ja avio­puo­li­so ei mene töi­hin, ollaan taas yhdes­sä. Jos per­hee­seen tulee yksi lap­si, on ela­tus­suh­de 2. Jos tulee suur­per­he, voi per­heen sisäi­nen ela­tus­suh­de olla yli 10. Juu­ri sen takia meil­lä on jo nyt puu­te suu­ris­ta perheasunnoista.

  Jot­ta Soi­nin­vaa­ran tai­ka toteu­tui­si, tän­ne sai­si tul­la vain sink­ku­ja, jot­ka pariu­tu­vat kes­ke­nään, eivät tee lap­sia ja mene­vät molem­mat töi­hin. Jos otam­me vain sink­ku­mie­hiä, meil­le syn­tyy todel­li­nen yksi­näis­ten perä­kam­ma­rin poi­kien jouk­ko. Jos Aasias­ta tulee vain nais­sai­raan­hoi­ta­jia, mei­dän tulee jär­jes­tää avio­lii­tot tän­ne tul­lei­den sink­ku­bus­si­kus­kien kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Meil­lä teh­dään aivan hir­mui­ses­ti tur­haa työ­tä. Tur­ha byro­kra­tia on lisään­ty­nyt koko ajan muu­al­la­kin kuin talous­hal­lin­nos­sa ja vero­tuk­ses­sa. Ääneen ei saa sanoa, mut­ta jopa jul­ki­nen ter­vey­den­hoi­to ja van­hus­ten hoi­to pitää sisäl­lään mie­let­tö­mät mää­rät tur­haa työ­tä huo­non orga­ni­soin­nin takia.

  Todel­li­nen huol­to­suh­de ei ole niin hyvä kuin Soi­nin­vaa­ra esit­ti, kos­ka oikean työn teki­jät jou­tu­vat elät­tä­mään myös tur­hien töi­den teki­jät. Kun tämä kupla sii­vo­taan, työt­tö­myys lisään­tyy ja työ­voi­maa vapau­tuu oikei­siin töihin. 

  Sosi­aa­li­tur­van alen­ta­mi­nen aut­tai­si myös pal­jon, kos­ka nyt aivan lii­an monet (myös suo­ma­lai­set) lus­mui­le­vat sos­sun raho­jen kans­sa kos­ka se on mah­dol­lis­ta. 1950-luvun köy­hä­nä lap­se­na tie­dän, ettei näl­kään kuo­le, vaik­ka sos­su ei antai­si mitään. En nyt kui­ten­kaan ole palaut­ta­mas­sa van­ho­ja hyviä aiko­ja takaisin.

  Kir­joi­tin täs­tä uudes­ta työ­elä­mäs­tä kolum­nin ”Työn orjat sor­ron yös­tä nous­kaa”. Lai­tan sii­tä lin­kin koti­si­vun koh­dal­le, jos se kiin­nos­tai­si blo­gin seuraajia. 

  Polii­tik­ko­jen pitäi­si ohja­ta tätä kan­saa oike­aan suun­taan pää­tök­sil­lään, mut­ta vii­mei­set pari vuo­si­kym­men­tä on men­ty yhä enem­män met­sään vähän kai­kes­sa. Pahin­ta on se, että ihmis­ten vas­tuu omas­ta elä­mäs­tään on sosia­li­soi­tu. Sen takia jou­du­taan las­ke­maan näi­tä ela­tus­suh­tei­ta ja miet­ti­mään työ­pe­räis­tä maahanmuuttoa.

  Eliit­ti sanoo täs­sä, että kaik­ki työ on arvo­kas­ta. Niinpä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Vah­te­ra, huol­to­suh­det­ta on kyl­lä peri­aat­tees­sa mah­dol­lis­ta paran­taa maa­han­muu­tol­la myös siten, että tuli­jat tuo­vat per­heen­sä muka­naan. Tämä pätee sil­loin, kun tuli­jat ovat nuo­ria, hei­dän per­heen­sä ovat pie­niä ja maas­sa on val­miik­si lii­kaa elä­ke­läi­siä. On aika rii­da­ton­ta, että Suo­mes­sa on (huol­to­suh­de­vink­ke­lis­tä) lii­kaa elä­ke­läi­siä — sik­si­hän sii­tä huol­to­suh­tees­ta ollaan huolissaan.

  Täs­sä on kui­ten­kin ongel­ma­na se, että kak­si­lap­si­sia per­hei­tä (huol­to­suh­de aluk­si 1, para­nee sii­tä kun lap­set mene­vät töi­hin van­hem­pien vie­lä olles­sa töis­sä) tar­vi­taan aivan jul­met­tu mää­rä, jot­ta ne vai­kut­tai­si­vat juun tai jaan ver­taa Suo­men koko­nai­suu­teen. Ja kaik­kien tuli­joi­den hin­ta­na on kui­ten­kin sopeut­ta­mis- ja asu­mi­son­gel­mat sekä eten­kin mata­la­suh­dan­teen aika­na kau­nai­nen kil­pai­lu työpaikoista.

  Minus­ta näyt­tää sil­tä, että sel­lai­sia tuli­joi­ta, jot­ka rat­kai­si­si­vat Suo­men ongel­mia, ei ole olemassakaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Kyl­lä sii­nä on miet­ti­mis­tä jos­ko vain n. 30 pro­sent­tia työi­käi­sis­tä tie­tyis­tä kan­sa­lai­suuk­sis­ta työl­lis­tyy Suomessa.

  Tosin, ei kaik­kien kan­sa­lai­suuk­sien kans­sa ole näin mur­heel­li­ses­ti. Jää kom­ment­ti­ni kui­ten­kin vähän vajaak­si kun ei ole toi­mit­taa link­kiä jos­sa oli­si ker­rot­tu kun­kin maa­han­mut­ta­ja­kan­sal­li­suu­den työllistymisprosentit.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Minä­kin haluai­sin Osmon tai jon­kun muun vih­reän selit­tä­vän sen para­dok­sin, että yhtääl­tä vih­reät aja­vat Suo­meen ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä poli­tiik­kaa nau­ret­ta­vaan nyp­pi­mi­seen asti, mut­ta toi­saal­ta samaan aikaan halu­taan ottaa köy­hem­mis­tä mais­ta sato­ja tuhan­sia maa­han­muut­ta­jia, joil­le tar­jo­taan suo­ma­lai­nen elin­ta­so. Mis­tä täs­sä on kyse? Mik­si maa­han­muut­toa tar­jo­taan ihme­lääk­kee­nä ongel­miin, joi­hin on monia vih­reän liik­keen ydin­a­ja­tus­ten kans­sa pal­jon parem­min sopusoin­nus­sa ole­via ratkaisuja?

  Suu­rim­mat ikä­luo­kat ovat jo enim­mäk­seen eläk­keel­lä, eikä täs­tä näy­tä syn­ty­neen min­kään­lais­ta työ­voi­ma­pu­laa. Ja jos syn­tyi­si­kin, täs­sä maas­sa on kon­ser­va­tii­vi­ses­ti las­ket­tu­na sato­jen tuhan­sien työt­tö­mien, pät­kä- ja ali­työl­lis­tet­ty­jen reser­vi. Työn peräs­sä muut­toa maan sisäl­lä voi­daan hel­pot­taa esi­mer­kik­si siten, ettei kau­pun­kien vuo­kra-asun­to­ja paka­ta täy­teen kehi­tys­mai­den kansalaisia.

  Uhkaa­vas­ta työ­voi­ma­pu­las­ta on voi­vo­tel­tu jo niin kau­an, että koti­mais­ta syn­ty­vyyt­tä edis­tä­vil­lä toi­mil­la oli­si koh­ta saa­tu aikaan kaik­ki tar­vit­ta­va työ­voi­ma. Tähän meni­si kus­tan­nuk­sia, mut­ta niin menee ihmis­ten tuot­ta­mi­sen maa­han­muut­ta­jil­le ulkois­ta­mi­seen­kin, jos esi­mer­kik­si moni­kult­tuu­ri­sen kou­lun hen­ki­lö­kun­nas­ta puo­let on eri­lai­sia monikulttuurisuustyöntekijöitä.

  Työ­uraa voi­daan piden­tää sekä alku- että lop­pu­pääs­tä, ja monel­la muul­la­kin taval­la voi­daan tehos­taa koti­mai­sen työ­voi­man käyt­töä. Kun vie­lä ote­taan huo­mioon edes­sä ole­va, joi­den­kin arvioi­den mukaan his­to­rial­li­sen voi­ma­kas kan­sain­vä­li­nen lama­kausi, joka voi kes­tää pit­kään, ulko­mai­sen työ­voi­ma­re­ser­vin tän­ne haa­li­mi­nen on jär­jen köyhyyttä.

  Hel­sin­gin Sano­mien mukaan omak­su­tun tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan vuok­si lähi­vuo­si­na tulee Suo­meen joka vuo­si 5000 ihmis­tä pel­käs­tään per­hee­nyh­dis­tä­mi­sen vuok­si. Tämä joh­tuu sii­tä, että mui­den Poh­jois­mai­den jär­ke­vöi­tet­tyä poli­tiik­kaan­sa Suo­mes­ta on tul­lut tur­va­paik­ka­tu­ris­tien Eldo­ra­do. Kun sii­hen pääl­le las­kee muun “huma­ni­taa­ri­sen” maa­han­tu­lon, on sel­vää, että maa­han­muu­tos­ta puhu­mi­nen jonain rat­kai­su­na huol­to­suh­deon­gel­maan on hai­hat­te­lua. Kehi­tys­mais­ta loput­to­ma­na vir­ta­na tule­vat sosi­aa­li­ta­pauk­set syö­vät ne edut, joi­ta aidos­ta työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta tulee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Se piti vie­lä mai­ni­ta, että käsit­tääk­se­ni talous­tie­tei­li­jät ovat san­gen yksi­mie­li­siä sii­tä, että lähes kaik­ki talous­kas­vu joh­tuu tek­no­lo­gian kehi­tyk­ses­tä. Huol­to­suh­teen hei­ken­ty­mi­ses­tä joh­tu­vat kus­tan­nuk­set tul­laan siis rat­kai­se­maan työn tuot­ta­vuut­ta, ei sen mää­rää, lisäämällä.

  Mai­nit­ta­koon vie­lä, että van­hem­pa­ni ovat suu­ria ikä­luok­kia (molem­mat jo eläk­keel­lä), ja sisa­rus­te­ni kans­sa olem­me jo kau­an sit­ten päät­tä­neet, että jos ja kun van­hem­pam­me eivät tule­vai­suu­des­sa enää pär­jää omil­laan, heis­tä huo­leh­dim­me me eikä mikään lai­tos. Oli­si kai­kin puo­lin ter­vet­tä, jos tämä aja­tus­ta­pa yleis­tyi­si taas Suomessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Osmo, oli­si­ko tuol­la esit­tä­mäl­lä­si työ­voi­man tuon­nil­la tar­koi­tus (1) pitää Suo­men väes­tön­kas­vua yllä, vai­ko vain (2) estää väes­tön väheneminen?

  Uskoi­sin että suun­ni­tel­mia jat­ku­vas­ta väes­tön­kas­vus­ta vas­tus­ta­vat hyvin useat, ja hyvin eri­lai­set tahot. (Aikai­sem­min väes­tön­kas­vun pysäyt­tä­mi­nen oli yksi ympä­ris­tö­liik­keen­kin pääteemoja.)

  Jos tar­koi­tus on tuo­da ulko­mail­ta ihmi­siä vain sen ver­ran että väes­tön mää­rä pysyy vakaa­na, niin mitä tämä oli­si nume­roi­na? Kuin­ka mon­ta ihmis­tä vuo­sit­tain pitäi­si tuo­da tätä pää­mää­rää varten?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Työn orjat-kir­joi­tuk­se­ni link­ki on täs­sä http://www.tilisanomat.fi/lehti/article.php?catid=14&artid=471&v=2008

  Olen täs­sä kir­joit­ta­mas­sa jäl­leen ker­ran jut­tua sii­tä, ettei mitään työ­voi­ma­pu­laa ole edes tulos­sa, vaan päin­vas­toin lop­pu­jen työ­elä­mäs­sä vie­lä ole­vien suur­ten ikä­luok­kien jää­des­sä eläk­keel­le työ­voi­man mää­rä lisään­tyy, vaik­kei tän­ne tuli­si yhtään maa­han­muut­ta­jaa. Suur­ten ikä­luok­kien pyl­lyn­pyyh­ki­jöi­tä ei tar­vi­ta aina­kaan 15 vuo­teen. Mut­ta olem­me niin sur­kea ikä­luok­ka, että haluam­me var­mis­taa pyyh­ki­jät otta­mal­la maa­han­muut­ta­jia var­muu­den vuok­si varastoon.

  Täl­lä het­kel­lä maa­han­muu­ton työ­voi­ma­vai­ku­tuk­set ovat nega­tii­vi­sia, kos­ka maa­han­muut­to sitoo jo hir­mui­sen mää­rän työ­voi­maa, niin suo­ma­lai­sia kuin maa­han­muut­ta­jia­kin. Kotout­ta­mi­sen lisäk­si myös esi­mer­kik­si asun­to­jen raken­ta­mi­nen maa­han­muut­ta­jil­le sitoo työ­voi­maa. Höl­mö­läis­ten takin piden­tä­mi­nen oli vii­saam­paa kuin tämä Suo­men maahanmuuttopolitiikka.

  Eläm­me siis jäl­leen ker­ran suu­res­sa työ­voi­ma­pu­la­har­has­sa. Joka ker­ta kun tätä hoe­taan, on tul­lut suur­työt­tö­myys. Niin nyt­kin. Laman ovet ovat jo auki. Ja maa­han­muu­ton ovet sep­po­sen selällään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Hyvin vähän puhu­taan ulko­mai­sen työ­voi­man muka­na kotou­tu­nees­ta har­maas­ta taloudesta. 

  Esim. ravin­to­la-alal­la on vai­kea enää rehel­li­se­nä yrit­tä­jä­nä pär­jä­tä. Kan­san­ta­lou­den mene­tyk­set ovat mit­ta­vat, mut­ta yksit­täi­sen kulut­ta­jan ris­ki pimeäs­sä pizzas­sa on kui­ten­kin pieni. 

  Sen sijaan pimeän työntekijän/yrityksen teke­mä raken­nus­vir­he voi suis­taa per­heen talou­den rai­teil­taan. Home­ta­lo voi­daan jou­tua pur­ka­maan perus­tuk­sia myö­ten eikä mikään taho kor­vaa tapahtunutta. 

  Raken­nus­työ­mai­den kult­tuu­ri on muut­tu­nut, kun työn­te­ki­jöil­lä ei ole yhteis­tä kiel­tä ja kukaan ei ota vas­tuu­ta koko­nai­suu­des­ta. Ammat­tiyl­peys on kadon­nut ja työ­tur­val­li­suus­rik­ko­muk­set ovat lisääntyneet. 

  Nyt­hän raken­nusa­la on taas vetä­nyt parem­min opis­ke­li­joi­ta, joten hel­po­tus­ta on luvas­sa lähivuosina.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Suo­mes­sa on työl­li­syy­sas­te, eli työl­lis­ten osuus työi­käis­tä, muis­taak­se­ni n. 70%. Loput opis­ke­le­vat, sai­ras­ta­vat, hoi­ta­vat koto­na lap­sia tai ovat työt­tö­mi­nä. Kan­sain­vä­li­ses­ti ver­tail­len tuo 70% on kor­kea luku, kor­kein tai­taa olla Tans­kas­sa, jotain 75%.
  Työl­li­syy­sas­teen nos­ta­mi­nen työ­uria piden­te­mäl­lä, työt­tö­myyt­tä las­ke­mal­la, jne. on toi­vot­ta­vaa ja toden­nä­köis­tä, mut­ta se ei yksin riitä.

  Työl­li­syys­ke­hi­tys­tä rajoit­taa tulo­lou­kot, mie­len­ter­vey­son­gel­mat, päih­deon­gel­mat, alhai­nen kau­pun­gis­tu­mi­sas­te, ja kou­lu­tuk­sen koh­taan­to-ongel­mat. Jäl­kim­mäi­nen on tapa­na ilmais­ta niin että kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä ei tuo­ta yri­tys­ten halua­maa työ­voi­maa, mut­ta toi­nen puo­li asi­aa on että osta­jan mark­ki­noi­hin tot­tu­nut työ­nan­ta­ja ei osaa kou­lut­taa ja pereh­dyt­tää, vaan kuvit­te­lee saa­van­sa suo­raan kou­lus­ta juu­ri hei­dän mar­gi­naa­li-eri­koi­sa­lan­sa osaa­jia. Sen että tähän on fir­mois­sa pik­ku­hil­jaa herät­ty näkyy pie­ne­nä boo­mi­na hen­ki­lös­tö­hal­lin­nos­sa ja kurssituksessa.

  Maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­nen ei ole sen kum­mem­pia asia. Jos fir­mat osaa­vat pereh­dyt­tää, kau­pun­gis­tu­mi­nen ete­nee, ja tulo­louk­ku­ja pure­taan, niin kaik­ki edel­ly­tyk­set työl­lis­tää myös maa­han­muut­ta­jia on ole­mas­sa. Jos yri­tyk­set ulkois­taa kou­lu­tuk­sen työk­kä­ril­le kos­ka sen tehot­to­maan kou­lu­tuk­seen saa veron­mak­sa­jien rahaa, kau­pun­gis­tu­mis­ta jar­ru­te­taan alu­eel­li­sil­la tulon­siir­roil­la ja sös­si­mäl­lä suun­nit­te­lu, ja tulo­louk­ku­ja ei saa­da, puret­tua niin työl­li­syys ei nouse, ja myös­kään mamut ei työllisty.

  Ainoa eri­tyis­piir­re mamui­hin liit­tyen on, ilmei­ses­ti pie­nem­pien päih­deon­gel­mien ohel­la, se poh­jois­mai­nen eri­tyis­piir­re, eli nais­ten kor­kea työs­sä­käyn­ti. Mamu­äi­ti tulee saa­da töi­hin ja kak­rut tar­haan, tämä on myös kie­li­tai­don kan­nal­ta kes­keis­tä. Jos jotain eri­tyis­toi­mia miet­tii nime­no­maan mamu-ryh­mään liit­tyen, niin mak­su­ton päi­vä­hoi­to ja vas­taa­vas­ti pie­nem­mät koti­hoi­don tuet vas­ta maa­han­muut­ta­neil­le oli­si ehkä jär­ke­vää. Toi­saal­ta samaa asi­aa ajaa ylei­nen lap­si­per­hei­den tulo­louk­ku­jen purkaminen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Minä olen aikoi­na­ni ollut osa suo­ma­lais­ta sel­kä­ran­kaa vero­ja­kier­tä­vä­nä yrit­tä­jä­nä. Alal­la, jol­la kaik­ki kier­tä­vät vero­ja ei yksi­kään toi­mi­ja pär­jää rehel­li­ses­ti. Miten tämä liit­tyy aiheeseen?

  Pitää­kö ulko­maa­lais­ta pit­san pais­ta­jaa vaa­tia nou­dat­ta­maan sään­tö­jä, joi­ta muut­kaan ei noudata?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Mitäs logiik­kaa tuos­sa sit­ten on?

  Tot­ta kai jokin sama lop­pu­tu­los voi joh­tua eri ker­roil­la eri asioista. 

  Voin esim. kuol­la syö­pään ja sinä voit kuol­la sydän­koh­tauk­seen. Yhtä kaik­ki sama olotila..

  Homet­ta voi tul­la taloi­hin monis­ta eri syis­tä. Ark­ki­teh­tuu­rin alas­ajo hal­van gry­de­ri­ra­ken­ta­mi­sen kul­ta-aika­na on pal­jol­ti syy­pää edel­li­seen home­buu­miin. Nyt ovat syyt toiset. 

  En esit­tä­nyt, että kaik­ki raken­nus­työ­mai­den ongel­mat joh­tu­vat vie­ras­työ­voi­mas­ta, mut­ta ei nyt kau­heas­ti tar­vit­se käyt­tää mie­li­ku­vi­tus­ta ymmär­tääk­seen suo­men­kie­lis­ten mää­räys­ten ja ohjes­tus­ten ole­van vai­kea­sel­koi­sem­pia suo­mea osaamattomille. 

  Voit kään­tyä asian­tun­ti­joi­den puo­leen täs­sä kysy­myk­ses­sä ja kysyä hei­dän mie­li­pi­det­tään ulko­mai­sen työ­voi­man käy­tös­tä raken­nus­työ­mail­la, ellet minua usko. On myös fak­ta, että ulko­maa­lai­set työs­ken­te­le­vät huo­mat­ta­vas­ti useam­min pimeästi. 

  Var­sin epä-älyl­lis­tä ruve­ta väit­tä­mään minus­ta tuol­lais­ta, että mie­les­tä­ni KAIKKI paha maa­il­mas­sa on ulko­maa­lais­ten syy­tä. Ket­ju on ulko­maa­lai­ses­ta työ­voi­mas­ta. Pitäi­si­kö minun sil­loin kir­joit­taa koi­ran­kas­va­tuk­ses­ta vai mis­tä, että oli­sit tyytyväinen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Mikä nyt oikeas­taan on se hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta, jota yllä­pi­tä­mään tar­vi­taan mil­joo­na ihmis­tä kehitysmaista?

  Suo­ma­lai­sil­la on usein sel­lai­nen outo käsi­tys, että talous­kas­vua ei oikeas­ti kukaan halua tai jos halu­aa, se joh­tuu vää­rin­kä­si­tyk­ses­tä tai moraa­li­ses­ta rappiosta. 

  Samat ihmi­set kui­ten­kin kas­vat­ta­vat talout­ta met­säs­tä­mäl­lä tar­jouk­sia ja sääs­tä­mäl­lä pahan päi­vän varal­le. Tai halua­vat yhä parem­paa hoi­toa kun syö­pä iskee. 

  Uuti­se­na ker­ron, että ei onnis­tu, jos talous ei kasva.

  Sit­ten toi­nen uuti­nen: Polii­ti­kot yrit­tä­vät pää­sään­töi­ses­ti luo­da hyvää yhteis­kun­taa — oman hei­kon ymmär­ryk­sen­sä mukaan. Jos syö­vän run­te­le­mal­le Pik­ku-Lii­sal­le löy­tyy paran­nus tai vai­kea­vam­mai­sel­le Pekal­le hoi­to­paik­ka suu­rel­la rahal­la, polii­tik­ko yrit­tää sitä suur­ta rahaa hank­kia. Polii­ti­kan logiik­ka on “mis­sä ongel­ma, siel­lä rahan puu­te”. Ja niin­hän se käy­tän­nös­sä tosi­aan on mel­kein aina.

  Ilman ulko­maa­lai­sia osaa­jia, hom­ma ei tule­vai­suu­des­sa toi­mi. Ei se sen kum­mal­li­sem­paa ole.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Se piti vie­lä mai­ni­ta, että käsit­tääk­se­ni talous­tie­tei­li­jät ovat san­gen yksi­mie­li­siä sii­tä, että lähes kaik­ki talous­kas­vu joh­tuu tek­no­lo­gian kehityksestä 

  Talou­den kas­vu ei suin­kaan seli­ty yksi­no­maan tai edes pää­asias­sa tek­no­lo­gian kehi­tyk­sel­lä, sii­tä talous­tie­tei­li­jät ovat yksi­mie­li­siä. Tar­vi­taan lisäk­si ja ennen kaik­kea pää­omia ja osaa­via ihmisiä.

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta lukea, jos joku maa­han­muu­ton vas­tus­ta­ja yrit­täi­si kumo­ta asian­tun­te­vas­ti näke­myk­sen, jon­ka mukaan maa­han­muut­ta­jia tar­vi­taan usem­pi satatuhatta.

  Voi­si­ko esim. ylei­sen ase­vel­vol­li­suu­den lopet­taa? Pal­jon­ko kan­sa­lais­palk­ka vähen­täi­si jul­ki­sen puo­len byro­kraat­tien mää­rää? Ja niin edelleen.

  Var­maan­kin Hal­la-Aho on täl­lai­sen ana­lyy­sin tehnyt?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Eni­ten ihmet­te­len maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa sen hoi­ta­mis­ta sil­mät ummes­sa. Onhan se var­mas­ti­kin tär­ke­ää saa­da nii­tä bus­si­kus­ke­ja ym. Mut­ta onko mis­sään huol­to­suh­de­las­kel­mis­sa otet­tu huo­mioon maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mis­tä. Toki­han ongel­ma ei ole pel­käs­tään Suo­mes­sa, mut­ta kuin­ka­han pal­jon mei­dän kan­san­ta­lous para­nee, jos ote­taan 20 000 maa­han­muut­ta­jaa jois­ta 50% pysyy työt­tö­mä­nä? Sai­si­ko sil­lä 10 000 työt­tö­män hin­nal­la kui­ten­kin vaik­ka­pa nos­tet­tua bus­si­kus­kien palk­kaa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sen ver­ran, että koto­na makoi­le­va suo­ma­lais­mies­kin ottai­si sen työn vas­taan? Raken­nus­puo­lel­la­han työt­tö­myys­pu­la on sil­män­lu­met­ta. Työn­te­ki­jöi­tä on vaik­ka kuin­ka ja lisää työt­tö­miä tulee jat­ku­vas­ti. Se on vaan niin hel­pom­paa ottaa se puo­la­lai­nen minimipalkalla..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Paa­si­ki­ven­sä lukeneelle

  Olen näi­tä las­kel­mia teh­nyt vii­mek­si vii­me vii­kol­la. Ne osoit­ta­vat, että työt­tö­myys lisään­tyy suur­ten ikä­luok­kien siir­tyes­sä lopul­li­ses­ti eläk­keel­le, vaik­kei enää tuli­si yhtään työ­pe­räis­tä maa­han­muut­ta­jaa Suomeen.

  Täl­lai­sen las­kel­man sai­si ehkä johon­kin blo­giin, jos­sa se hau­tau­tui­si unho­laan tun­nis­sa. Mut­ta todel­la vai­ke­aa on saa­da se jos­sain val­ta­me­dias­sa läpi. Suo­mes­sa ei ole todel­lis­ta sanan­va­paut­ta. Mut­ta kir­joi­tan tätä uusin­ta sel­vi­tys­tä parast´aikaa ja sen jäl­keen yri­tän saa­da sen jos­sain julkaistuksi.

  Sama tus­ka minul­la oli kol­me vuot­ta sit­ten kun edel­li­sen ker­ran asias­ta kirjoitin.

  Itse asias­sa sel­lais­ta tie­toa ei Suo­mes­ta löy­dy, jos­sa osoi­tet­tai­siin perus­tel­lus­ti kuin­ka pal­jon maa­han­muut­ta­jia tar­vi­taan. Sel­lai­nen viral­li­nen raport­ti löy­tyy, jos­sa tode­taan vuo­sit­tain tar­vit­ta­van 7500 maa­han­muut­ta­ja, jois­ta noin puo­let tulee työ­elä­mään. Sen­kin ehto­na on, että työl­li­syys säi­lyy hyvänä.

  Eikö­hän nuo 7500 ole sanot­tu irti jo lokakuussa.

  Uskom­me val­hei­ta kun ne tulee viral­li­ses­ta tuu­tis­ta. Totuut­ta ei usko­ta, jos sen sanoo vää­rä ihmi­nen. Eikä mil­joo­na pas­ka­kär­päs­tä voi olla vää­räs­sä. Vai voiko?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Kukaan ei väi­tä pelas­ta­van­sa ela­tus­suh­det­tam­me pako­lais­ten avulla”

  Ai ei vai. Ole­ko Osmo nuk­ku­nut Hei­di Hau­ta­lan puhei­den aika­na? En kyl­lä ihmet­te­li­si, mutta:
  http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2007–03-10,104:2:444179,1:0:0:0:0:0:

  Nyt kun lukee Hel­sin­gin Sano­mis­ta että Soma­lian kan­sa­lai­si­ta jot­ka tulee per­hee­nyh­dis­ty­mis­ten kaut­ta on 90% luku­tai­dot­to­mia, niin etkö nyt yhtään niin­kuin ihmet­te­le, että mik­si ihmees­sä täl­lai­sil­la taval­li­sil­la kadun­mie­hil­lä on pie­neh­kö uskonpuute.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Ilman ulko­maa­lai­sia osaa­jia, hom­ma ei tule­vai­suu­des­sa toi­mi. Ei se sen kum­mal­li­sem­paa ole. 

  Pos­tauk­ses­ta ei oikein sel­vin­nyt tar­koi­tit­ko oikei­ta huip­puo­saa­jia, nii­tä lege­daa­ri­sia Nokia koo­da­rei­ta ym. vai ihan taval­lis­ta työ­voi­maa. Ole­tin kui­ten­kin että tar­koi­tit sitä jäl­kim­mäis­tä. Minun mie­les­tä­ni ensim­mäi­nen edel­ly­tys työ­voi­man tuo­mi­sel­le oli­si sii­nä että oli­si nii­tä työ­paik­ko­ja joi­hin se työ­voi­ma voi­si suo­raan men­nä. Nii­tä ei ole. 

  Jos taas tuom­me työ­voi­maa nii­tä paik­ko­ja odot­te­le­maan kuten hal­li­tus näyt­täi­si moku-kii­mas­saan teke­vän, olem­me yksin­ker­tai­ses­ti tuhon tiel­lä. Kun kat­soo esi­merk­ke­jä Kes­ki-Euroo­pas­ta, ja jut­te­lee ihmis­ten kans­sa käy nopeas­ti sel­väk­si että jopa sii­nä­kin tapauk­ses­sa että nii­tä töi­tä oli, syn­tyi huo­mat­ta­vaa han­kaus­ta ihmis­ten välil­lä jos kult­tuu­rie­rot oli­vat lii­an suuria.

  Täs­tä ulko­mai­set työ­voi­man tar­pees­ta on muo­dos­tet­tu yksi uusi uskon­kap­pa­le, monien entis­ten lisäk­si, jota sit­ten uus­pa­pis­to siis nämä pöhö­hal­lin­non elä­tit kil­van tois­te­le­vat, nokit­te­le­vat ja itsen­sä tuot­ta­mia tyh­jän­päi­väi­siä 0‑tutkimuksia siteerailevat.

  Täy­del­li­nen hal­lin­to­uu­dis­tus puh­taal­ta pape­ril­ta fik­sus­ti suun­ni­tel­len ja sen jäl­keen meil­lä ei kurs­si­tus­ten jäl­keen enää oli­si pulaa siis­ti­jöis­tä, lähi­hoi­ta­jis­ta, bus­sin­kul­jet­ta­jis­ta, sekä eri­lai­sis­ta muis­ta työ- ja apu­mie­his­tä. On mei­naan sen ver­ran mon­ta ja ihan koto­pe­räis­tä “osaa­jaa” mei­tin hal­lin­nos­sa. ja jos ei huvi­ta työn­te­ko kun on oikein fläp­pi­tau­lul­le­kin kol­mioi­ta piir­rel­ty niin ehkä­pä nii­tä “duu­na­rei­ta­kaan” ei huvi­ta elät­tää.. pierunpidättäjää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pys­tys­sä pysy­mi­sen kan­nal­ta olen­nais­ta on niin sanot­tu ela­tus­suh­de: kuin­ka mon­ta on yhtä työl­lis­tä koh­den sel­lai­sia, jot­ka eivät ole ansio­työs­sä vaan elä­vät työs­sä ole­vien ”kus­tan­nuk­sel­la”. Tätä toi­sen kus­tan­nuk­sel­la elä­mis­tä ei pidä ottaa moit­tee­na. Jou­kos­sa on syli-ikäi­siä lap­sia ja täy­den työ­ura­kan teh­nei­tä eläkeläisiä.

  Osmo, mie­ti­pä tark­kaan, mitä kir­joi­tit tuos­sa. Ela­tusuh­de on epä­olen­nai­nen asia. Työn tuot­ta­vuu­den kas­vu mah­dol­lis­taa sen, että yhä har­vem­man tar­vit­see olla töissä.

  Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pys­tys­sä pysy­mi­sel­le eräs olen­nai­nen asia on ihmis­ten luot­ta­mus toi­siin­sa ja yhteen­kuu­lu­vai­suu­den tun­ne. Tämä saa­vu­te­taan yhtenäiskulttuurissa. 

  Nykyi­nen moni­kult­tuu­ri­suun­taus rapaut­taa yhteis­kun­taa, jon­ka yhä har­vem­pi tun­tee omakseen.

  Aja­tel­laan­pa Ruot­sia. Kun maa sodan jäl­keen vau­ras­tui, se oli ruot­sa­lai­nen. Nyt Ruot­si ei ole enää maa­il­man kär­jes­sä, mut­ta niin on myös
  sen etni­nen koos­tu­mus muut­tu­nut. Oli­si­ko se eräs selit­tä­jä tapahtuneelle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Minua vähän ihme­tyt­tää muu­ta­ma täy­sin jär­je­tön käsi­tys talou­des­ta, joi­ta näis­sä kir­joi­tuk­sis­sa on ollut.

  Ensin­nä­kin, irti­sa­no­mis­ten mää­räs­tä ei voi pää­tel­lä yhtään mitään työ­voi­man tar­pees­ta. Vuo­sien 1996 ja 2008 välil­lä irti­sa­not­tiin (hei­tän hatus­ta; kor­jat­kaa, jos olen vää­räs­sä) sato­ja tuhan­sia ihmi­siä, mut­ta työt­tö­myys puto­si puo­leen. Riit­tää, että uusia työ­paik­ko­ja tulee lisää enemmän.

  Toi­sek­si, jos joku työ­paik­ka on täyt­tä­mät­tä, eikä sii­hen tule ketään suo­ma­lais­ta, sen täyt­tä­mi­nen ulko­maa­lai­sel­la lisää toden­nä­köi­syyt­tä, että syn­tyy lisää myös mui­ta työ­paik­ko­ja (pois­lu­kien jot­kut jul­ki­sen sek­to­rin ns. pie­run­pi­dä­tys-työ­pai­kat, jois­ta tääl­lä kai myös puhut­tiin, voi­sin sanoa jotain vaik­ka rakennusvirastoista…)

  Kol­man­nek­si, vien­ti ei vau­ras­tu­ta ketään suo­raan. Se, mikä vau­ras­tut­taa, on reaa­li­sen hyvin­voin­nin lisään­ty­mi­nen. Vien­ti lisää pie­nen maan hyvin­voin­tia sik­si, että kun vie­dään jotain, voi­daan tuo­da jotain tilal­le, eikä sitä jotain tar­vit­se teh­dä itse. Kyse on työn­jaon tehos­tu­mi­ses­ta. Vien­nil­lä juh­li­mi­nen on vähän saman­lai­nen asia kuin iloit­si­si sii­tä, että saa omas­sa kas­vi­maas­saan vil­je­le­män­sä pork­ka­nat myy­tyä naa­pu­ril­le: juh­lia kan­nat­taa vas­ta jos pää­see tun­ti­pal­koil­le. Suo­mes­sa on toki vii­me­ai­koi­na pääs­ty, mut­ta tähän “vien­ti = vau­raus” mant­raan uskot­tiin sokeas­ti kek­kos­lo­va­kias­sa ja tulok­se­na oli talous­jär­jes­tel­mä, jos­sa käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si koko koti­mai­set pää­oma­mark­ki­nat oli val­jas­tet­tu pal­ve­le­maan sel­lun­keit­toa, jot­ta saa­tiin bulk­ki­ta­va­raa maa­il­mal­le koko ajan hal­vem­mal­la ja hal­vem­mal­la. Se ei ollut täy­si fias­ko, mut­ta ei sil­lä oikeas­ti kau­hean hyvin lyö­nyt leiville. 

  Nel­jän­nek­si, jos kun­nal­li­sen vesi­lai­tok­sen mies vetää put­ken kämp­pään, sen put­ken arvo on sil­le asuk­kaal­le koko­lail­la sama kuin jos sen put­ken vetää yksi­tyi­sen yri­tyk­sen mies. Luo­dun hyvin­voin­nin mää­rä mita­taan sii­tä, mitä saa­tiin aikaan ja sii­tä, mitä käy­tet­tiin sen aikaan­saa­mi­seen, ei sii­tä, mis­tä tas­kus­ta mihin ne resurs­sit kul­ki­vat. Jul­ki­nen sek­to­ri on toki teho­ton, mut­ta “vero­ra­hoil­la” kus­tan­ne­tun lää­kä­rin mää­rä­mil­lä lääk­keil­lä para­ne­vat ne samat tau­dit kuin yksi­tyis­lää­kä­rin­kin. Ja usein halvemmalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Hei Osmo,

  Oli­si­ko sinul­la antaa läh­det­tä noil­le elatussuhde-luvuille?

  Vuon­na 2003 koko kan­san huol­to­suh­de oli 2.2 kun se maa­han­muut­ta­jil­la oli 3.0. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, ettei nykyi­sen­kal­tai­nen maa­han­mut­to voi vas­ta­ta ela­tus­suh­teen ongel­maan, vaan se vain huo­non­taa tilannetta.

  Kuten itse­kin sanoit, huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ei eten­kään voi olla vas­taus ongel­maan. Huo­noin ela­tus­suh­de oli juu­ri­kin somalialaisilla(9.7) ja ira­ki­lai­sil­la (9.2). Sen sijaan on huo­les­tut­ta­vaa huo­ma­ta, että ainoas­taan Iso-Bri­tan­nias­ta (1.9) ja Sak­sas­ta (2.0) tule­vil­la maa­han­muut­ta­jil­la ela­tus­suh­de on parem­pi kuin koko kan­sal­la keskimäärin.

  Kuin­ka täl­lai­nen maa­han­muut­to voi­si aut­taa Suo­mea? Itsea­sias­sa­han maa­han­muu­to vai­kut­tai­si vain huo­non­ta­van tilan­net­ta. Onko mei­tä ihan oikeas­ti vain hui­jat­tu koko huol­to­suh­de-huo­lel­la, jot­ta saa­tai­siin ylei­ses­ti hyväk­syt­ty syy tuo­da Suo­meen lisää ihmi­siä pitä­mään työ­voi­man tar­jon­ta niin suu­re­na, ettei työ­na­ta­jil­le tule pal­kan­ko­ro­tus­pai­nei­ta? Mak­saa­ko sit­ten tämä taval­li­nen suo­ma­lai­nen ihmi­nen verois­saan sekä ikään­ty­vien ihmis­ten hoi­don, että maa­han­muu­ton huol­to­suh­det­ta alen­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta joh­tu­vat kustannukset?

  Ilman maa­han­muut­toa oltai­siin tilan­tees­sa, jos­sa työ­nan­ta­jat oli­si­vat pako­tet­tu­ja nos­ta­maan palk­ko­ja kil­pail­lak­seen työ­voi­mas­ta. Nyt työ­na­ta­jil­la ei ole tätä pai­net­ta, vaan he voi­vat edel­leen pol­kea palk­ko­ja, ja häviä­jä on taval­li­nen työ­tä­te­ke­vä suo­ma­lai­nen, joka ei saa pal­kan­ko­ro­tus­ta vaan ela­tus­suh­teen huo­no­ne­mi­ses­ta aiheu­tu­vat vero­jen korotukset.

  Läh­de huol­to­suh­de­lu­lui­hin: http://www.tat.fi/opetat/taloustieto/vaestorakenteen_muutos_maahanmuutto.shtml

  Lisäyk­se­nä vie­lä itse asi­aan (ettei mene vain valit­ta­mi­sek­si vaan että antai­sin myös jota­kin raken­ta­vaa kes­kus­te­luun), että Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa pitäi­si uudis­taa rajul­la kädel­lä. Pako­lai­suu­teen perus­tu­vaa maa­han­muut­toa pitää kiris­tää oleel­li­ses­ti, ja per­hee­nyh­dis­tä­mi­siä teh­dä vain har­vois­sa tapauk­sis­sa, ja veri­su­ku­lai­suus tulee tar­kis­taa DNS-tes­tein (USA:ssa havait­tiin, että Afri­kan pako­lais­ten per­hee­nyh­dis­tä­mi­sis­tä todel­li­suu­des­sa vain 20 % oli sukua toi­sil­leen). Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tulee edis­tää, mut­ta niis­sä­kin tapauk­sis­sa per­he sai­si muut­taa vain sii­nä tapauk­ses­sa, että huol­to­suh­de ei heik­ke­ne. Jos tän­ne saa­daan joku bus­si­kus­ki ulko­mail­ta, niin ei se ole sen arvois­ta, että hän tuo muka­naan koti­vai­mon, 10 las­ta ja iso­van­hem­pan­sa huolettaviksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Suur­ten ikä­luok­kien jää­des­sä eläk­keel­le ela­tus­suh­de uhkaa nous­ta uudes­taan jon­ne­kin 1,5:n paik­keil­le, jol­loin rajut sääs­töt ja etuuk­sien leik­kaa­mi­set ovat edessä.”

  Kun puhu­taan ela­tus­suh­tees­ta, niin ei minus­ta oikein yksi luku rii­tä. Veik­kai­sin koti­hoi­dos­sa ole­van lap­sen ole­van yhteis­kun­nal­le jok­seen­kin ilmai­sen, tätä hoi­ta­van van­hem­man taas myös (kun ei ote­ta huo­mioon saa­mat­ta jää­viä vero­tu­lo­ja), ter­veen elä­ke­läi­sen hal­vem­man kuin lai­tos­hoi­toa tar­vit­se­van van­huk­sen. Ja elä­ke­läi­sen koh­dal­la vai­kut­taa vie­lä eläk­keen suuruus.

  Onko näi­tä otet­tu miten­kään huo­mioon näis­sä ela­tus­suh­de laskelmisssa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Epsu kir­joit­ti:

  ” Onko mei­tä ihan oikeas­ti vain hui­jat­tu koko huol­to­suh­de-huo­lel­la, jot­ta saa­tai­siin ylei­ses­ti hyväk­syt­ty syy tuo­da Suo­meen lisää ihmi­siä pitä­mään työ­voi­man tar­jon­ta niin suu­re­na, ettei työ­na­ta­jil­le tule pal­kan­ko­ro­tus­pai­nei­ta? Mak­saa­ko sit­ten tämä taval­li­nen suo­ma­lai­nen ihmi­nen verois­saan sekä ikään­ty­vien ihmis­ten hoi­don, että maa­han­muu­ton huol­to­suh­det­ta alen­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta joh­tu­vat kustannukset?”

  Kii­tos Epsu että löy­sit tuon läh­teen. “Pel­kään” itse juu­ri tätä ske­naa­rio­ta, ja kat­soes­sa­ni hal­li­tuk­sen ja polii­tik­ko­jen yleis­tä asian­tun­te­mus­ta ja halua kuun­nel­la asian­tun­ti­joi­den mie­li­pi­tei­tä (Lex Kar­pe­la ja säh­köi­nen äänes­tys vain kak­si mai­ni­tak­se­ni) en ole todel­la­kaan kovin luottavainen. 

  Tie­tys­ti pelk­kä huol­to­suh­de sinän­sä ei tai­da ker­toa koko totuut­ta: jos työs­sä­ole­vat tuot­ta­vat pal­jon lisä­ar­voa, hei­dän vero­ker­ty­män­sä voi TEORIASSA yllä­pi­tää useam­paa­kin työ­elä­män ulko­puo­lel­la ole­vaa. Sanoin “teo­rias­sa,” kos­ka on var­maan tur­val­lis­ta olet­taa että hyvä- ja huo­no­palk­kai­set amma­tit ovat jol­lain tasol­la nor­maa­li­ja­kau­tu­nei­ta myös maahanmuuttajilla.

  Tilan­ne on kai­ken kaik­ki­aan han­ka­la, jos todel­la olem­me jo sii­nä pis­tees­sä ettei maa­han­muu­ton ohel­la ole mitään mui­ta vaih­toeh­to­ja pitää yhteis­kun­ta pyö­ri­mäs­sä (tähän en usko, mut­ta ilmei­ses­ti riit­tä­vän moni uskoo). Luu­len, että lop­pu­tu­los nykyi­ses­tä kehi­tys­kaa­res­ta — ei siis pel­käs­tään maa­han­muu­tos­ta — on se, että luo­vum­me sosi­aa­li­tur­vas­ta ja nykyi­sen kal­tai­ses­ta elä­ke­jär­jes­tel­mäs­tä olen­nai­sil­ta osin. Ei sii­nä, en kyl­lä ole moneen vuo­teen enää kuvi­tel­lut­kaan että eläi­sin työ­eläk­keel­lä­ni jos­kus v. 2050 tienoilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Kes­kus­te­lu ela­tus­suh­tees­ta oli­si mie­les­tä­ni hyvin toi­vot­ta­vaa. On tie­ten­kin var­sin vai­ke­aa mää­ri­tel­lä mikä on aina sitä elät­tä­vää työ­tä ja mikä sit­ten on parem­min­kin “elä­tet­tä­vää” työ­tä. Mikä­li halu­taan todel­la­kin arvioi­da jotain pis­tet­tä jol­loin nyky­muo­toi­nen yhteis­kun­ta romah­taa, pitäi­si käyt­tää todel­li­sia lukuja. 

  Tämä elät­tä­vien ja elä­tet­tä­vien suh­de on jo nyt pal­jon huo­nom­pi kuin joku 1,5, tar­kem­paa lukua en tie­ys­ti pys­ty sano­maan se vaa­ti­si asi­aan pereh­ty­mis­tä oikein ajan kans­sa. Jon­kin­lai­nen pis­tey­tys­sys­tee­mi oli­si ehkä paras kos­ka ihmis­ten ja teh­tä­vien välil­lä on niin suu­ria eroja.

  Lama vähen­tää juu­ri näi­den elät­tä­jien mää­rää, jos­kus vali­tet­ta­vas­ti jopa kir­jai­mel­li­ses­ti. Sen­si­jaan veron­mak­sa­jil­le hyö­dyt­tö­män ja jopa vahin­gol­li­sen pape­rin­siir­te­lyn ja puna­vih­reän lois­teen mää­rä pysyy tie­ten­kin vakio­na, täs­tä val­lit­see hyvin suu­ri kon­sen­sus niin hal­li­tus­puo­luei­den kuin sin­ne vaa­lien jäl­keen pää­se­vien “oppositio“puolueidenkin piirissä. 

  Vähen­tää­kö lama niin pal­jon näi­tä elät­tä­jiä ettei polii­tik­ko­jen tar­vit­se lisä­lai­nan­ot­toa kum­mem­paa tar­vit­se teh­dä, vai jou­du­taan­ko jotain oikein teke­mään­kin, sen näyt­tää lähitulevaisuus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Mei­na­sin lait­taa tuo­hon uuteen ulko­maa­lais­kes­kus­te­luun, mut­ta se on rön­syn­nyt niin pahas­ti että parem­pi lait­taa tänne.

  Tuli täs­sä mie­leen, kun ylem­pä­nä perään­kuu­lu­tin Kana­dal­ta opit­tua mal­lia kou­lu­tet­tu­jen tai varak­kai­den maa­han­muut­ta­jien täs­mä­rek­ry­toin­tiin, niin mie­les­tä­ni nyt Suo­mi voi­si olla hyvin­kin aktii­vi­nen Islan­nin suun­taan. Moni islan­ti­lai­nen nuo­ri on leh­tien mukaan poh­ti­nut maas­ta­muut­toa väliai­kai­ses­ti, mik­sei siis Suo­meen, jos­sa kui­ten­kin ilmas­to sekä sääl­li­ses­ti että kult­tu­raa­li­ses­ti on hyvin lähel­lä kotimaata?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.