Vaalitulos on selitettävissä myös demografialla

Kun yritetään selit­tää puoluei­den välisiä muu­tok­sia vaaleista toiseen, eräs tek­i­jä tun­tuu ana­lyytikoil­ta aina uno­htu­van. Kyse ei ole samoista äänestäjis­sä. Neljässä vuodessa kuolee läh­es 200 000 suo­ma­laista ja yli 200 000 tulee saa äänioikeu­den. Muu­tok­set vaaleis­sa ovat huo­mat­tavasti pienem­piä, jos tämän vaiku­tus pois­te­taan ensin. Vihrei­den esimerkik­si pitäisi saa­da neljässä vuodessa suun­nilleen 25 000 äänestäjää lisää automaat­tis­es­ti. Voit­top­uolis­es­ti ikäih­misiä edus­ta­vat vasem­mistop­uolueet taas menet­tävät äänestäjiään hau­taus­maille paljon enem­män kuin saa­vat nuo­ria tilalle, joten kan­natuk­sen pysymi­nen ennal­laan merk­it­sisi niille huo­mat­tavaa voittoa.

Keskus­tan tap­pio taas on vielä suurem­pi, kos­ka puolueel­la on paljon nuo­ria kannattajia.

Mielipi­de­tiedusteluis­sa uudet äänestäjät ote­taan kyl­lä huomioon, mut­ta kuolleisu­u­den vaiku­tus kan­na­tus­jakau­maan taitaa jäädä mit­taa­mat­ta, minkä vuok­si mielipi­demit­tauk­set anta­vat vasem­mistop­uolueille liian opti­mistisia tulok­sia. Tieduste­luthan perus­tu­vat kan­taansa muut­taneisi­in, mut­ta kuolleil­ta kukaan ei kysy, mitä puoluet­ta he äänes­tivät viime vaaleissa.

17 vastausta artikkeliin “Vaalitulos on selitettävissä myös demografialla”

 1. Mites nuo alueel­liset väestönkasvuerot, selit­täi­sivätkö Keskus­tan tap­pi­o­ta valkun­nal­li­sis­sa äänissä?

 2. Tämä saat­taa hyvinkin selit­tää, mik­si vasem­mis­toli­it­to häviää vaaleista toiseen. Sen vuok­si on ollut välil­lä kur­jakin kat­sel­la, miten tap­pios­ta aina syytetään puoluejohtoa.

 3. “Hil­jat­tain kuolleena olen sitä mieltä, että lenkkeily hau­taus­mail­la pitäisi sallia.”
  Neil Hard­wick — Sisko ja sen veli

  Voihan kuol­lutkin vaikut­taa vaal­i­t­u­lok­seen, jos äänestää ennakkoon ja kuolee ennen vaalipäivää.

 4. Kuulin jostain vitsin, jos­sa van­ha kom­mu­nisti sanoi äänestävän­sä ennakkoon heti ensim­mäisen tilaisu­u­den tullen, kos­ka van­hana ja sairaana tiesi voivansa kuol­la kos­ka tahansa ja halusi ehdot­tomasti ket­tuil­la por­var­ille vaik­ka hau­dan takaa.

 5. Pitänee siir­tyä äänestämään demare­i­ta ellei peräti Vasem­mis­toli­it­toa, ettei oikeis­to onnis­tu hivut­ta­maan Suomea vähitellen Pikku-Amerikak­si. Nyt jo Suo­mi on karan­nut liian kauas maail­man parhaas­ta yhteiskun­ta­mallista ™, joka löy­tyy Ruotsin, Tan­skan ja Bel­gian kaltai­sista maista. Kaik­ki vain esimerkik­si laske­vat vero­ja — demar­itkin hal­li­tuk­ses­sa! — vaik­ka ne jo uhkaavasti lähenevät EU:n keskiarvoa. 

  Nuo­ril­la­han ei tuo vasem­mis­ton äänestämi­nen tup­paa onnis­tu­maan ennen kuin kaikki­valtius­fan­tasi­at menee iän myötä ohi.

  No, kyl­lähän vihreätkin puner­ta­vat äänestyskäyt­täy­tymisen perus­teel­la tutkit­tuna, joten kyl­lä niitäkin voi hätäti­las­sa äänestää, jos ei varsi­naista vasem­mis­toa uskalla. Jos siis hyv­in­voin­ti­val­tion perika­toa ei kannata.

 6. Mitenköhän tuon Keskus­tan kan­na­tus pitkäl­lä aikavälil­lä sit­ten? Puolue­han tun­netaan siitä, että heil­lä lapset äänestävät eniten van­hempi­en puoluekan­nan mukaan. Mut­ta riit­tääkö tämä pater­nal­is­mi kuin­ka pitkälle? Luulisi, että oikeis­to­laiset nuoret näkevät Kokoomuk­sen houkut­tel­e­vam­pana kuin Keskus­tan, jon­ka aatepo­h­ja on jotenkin epä­selvem­pi, his­to­ri­al­lis­es­ti rakentunut.

  Arvolib­er­al­is­mi ja vihreys on jut­tu­ja, joil­la vasem­mistop­uolueet voisi­vat kosiskel­la nuo­ria. Ne liitetään täl­lä het­kel­lä vahvem­min Vihreisi­in. Vihreät vaikut­taa tuoreelta ja nuorekkaal­ta puolueelta, joten se saa nuorten kaupunki­lais­ten ääniä.

 7. Muis­taak­seni luki­o­lais­ten kesku­udessa tehdyt tutkimuk­set tuke­vat tuo­ta. Periaatteessa

  - pojat kan­nat­ta­vat kokoomusta
  — tytöt kan­nat­ta­vat vihreitä

  Nuorten vihrei­den nais­ten erit­täin hyvä men­estys voi selit­tyä esim. täl­lä seikalla. Samat­en tämä antaa vih­jet­tä siihen, että mik­si nuoret vihreät miehet eivät men­esty vastaavasti.

 8. Tämän huomioimi­nen ei ole perus­gallupin avul­la niin help­poa, kun äänestäjien ikä­jakau­ma pysyy kuitenkin aika saman­laise­na. Ylen vaalilähetyk­sen ana­lyysien tason perus­teel­la tämä kuu­lostaa aika ylivoimaiselta tehtävältä. 

  Mut­ta olisiko vaal­i­t­u­los selitet­tävis­sä myös demagogialla?

 9. En tiedä kuin­ka tarkko­ja ana­lyy­se­ja on tulos­sa ja mil­lä aikataul­ul­la, mut­ta tässä on min­un intu­itioon perus­tu­va analyysini: 

  Perus­suo­ma­laiset sai­vat Etelä-Suomes­sa paljon ääniä nuo­ril­ta ja ikän­sä puoles­ta aivan uusil­ta äänestäjiltä. Uskon, että Hal­la-ahon äänestäjäkun­ta on val­taos­altaan 20–35 ‑vuo­ti­ai­ta ja liki sat­apros­ent­tis­es­ti alle 50-vuo­ti­ai­ta. Myös koulu­tus­ta­so on korkeampi kuin per­in­teis­es­ti Perus­suo­ma­laisia äänestäneilä. 

  Myös Turus­sa Maria Lohela ja Jimi Kero­nen poimi­vat uudelta porukalta ääniä. Näin teki myös Teemu Lahti­nen Espoosta. 

  Medi­as­sa hoet­tu: Per­sut veivät ääniä demareil­ta ja Keskustal­ta ei näin ollen min­un käsi­tyk­seni mukaan pidä paikkaansa joka puolel­la, jois­sain vaalipi­ireis­sä kyl­lä varmasti.

 10. Arho Toik­ka,

  Hal­la-ahon hyvän men­estyk­sen varmisti juuri tuol­lainen epä-älylli­nen vih­jailu dem­a­gogian suuntaan. 

  Kun vastapuolel­la ei ole heit­tää kuin tyhjyt­tään koli­se­via ter­me­jä nat­sis­mista net­ti­ra­sisimi­in ja muukalaisvi­has­ta ulko­maalais­vas­taisu­u­teen ilman mitään perustei­ta, niin tulos oli sinetöity. 

  Mikäli ei muu­ta keskustelua ala tul­la maa­han­muut­toon liit­tyen muil­ta puolueil­ta, niin Perus­suo­ma­laiset tuplaa­vat saali­in­sa eduskuntavaaleissa. 

  Täysin jäl­keen­jäänyt­tä luul­la, että monikult­tuurisu­uskri­itikot löy­ty­i­sivät enää vain pöy­dän alta Jaskan pubista Jakomäestä kuten ehkä Halmeen aikoihin.

 11. Ter­ve puolue kyke­nee seu­raa­maan aikaansa ja uud­is­tu­maan sen mukaisek­si. Ei kai mikään asia kestä kohdus­ta hautaan…

 12. Mie­lenki­in­toista kuul­la, kuin­ka Osmo kom­men­toi Per­su­jen nousua unhon yöstä. Onko se samaa litur­giaa kuin YLEn kom­men­taat­tor­eil­la tai jol­lain emeritusprofessorilla?

  Saat­toi­vat hyvinkin olla protestiääniä, mut­ta mitä vas­taan ”hei, siis ihan oikeesti” protestoitiin.

  Johan on aikoi­hin elet­ty, kun korkeasti koulutet­tu ja hyvin toimeen­tule­va väestönosakin alkaa äänestää Persuja !

 13. Demografia pelaa vielä virheään pus­si­in ainakin muu­ta­man vuo­den, virhei­den kan­nat­ta­jia kun vielä vähem­män van­hu­ut­taan kuolee ja nuorisoa pystytään medi­an ja koulun yhteisel­lä 24/7 pro­pa­gan­dal­la kään­nyt­tämään hyvien asioiden puolelle kaikkea pahaa vastaan.

  Yhteiskun­ta ei enää lähi­t­ule­vaisu­udessa pystykään tar­joa­maan siis­tiä hyv­in­palkat­tua sisä­työtä nuorelle poten­ti­aalis­es­ti virheälle äänestäjälle hetimiten mais­terik­si valmis­tu­misen jäl­keen, vaan tule­vaisu­us tulee ole­maan paljon epä­varmem­pi. Kun tämä nuori aikuinen joutuukin val­it­se­maan, kaikil­la kun ei ole rikas­ta isiä, eri­lais­ten har­maan sek­torin ken­ties moraalis­es­ti aika arve­lut­tavien töi­den tai tule­vaisu­udessa oikeasti todel­la surkeasti palkatun ns. paskadu­u­nien tai sit­ten jauholappu/soppalautanen tasoisen sosi­aal­i­tur­van väliltä niin asen­teet kovenevat…

  Sit­ten avarakat­seiset ja niin suvait­se­vaiset punavirheät, sinivirheät ja muut lib­er­aalivirheät “bobot” voivat jo kansan kus­tan­ta­mil­la jät­ti­palkoil­la mak­se­tuis­sa kivilin­nois­saan, yksi­tyisen eläke­vaku­u­tuk­sen ja sijoi­tusten turvin elämästään nautiskellen kil­van kauhis­tel­la nuorem­man pol­ven niin kovia asen­tei­ta; ei mei­dän aikana vaan.. Sel­l­aiset seikat kuten sen ikioman moraal­isäteilyn rahoit­ta­mi­nen tule­vien sukupolvien mak­set­tavak­si sälytetyl­lä val­tion velka­ra­hal­la ei tietenkään pälkähdä tähän avaraan mieleen. Taitasi olla jotain nazis­mi­akin sel­l­ainen ajattelu..

 14. “Vihrei­den esimerkik­si pitäisi saa­da neljässä vuodessa suun­nilleen 25 000 äänestäjää lisää automaattisesti.”

  Ei sen­tään automaat­tis­es­ti, vaan tekemäl­lä hyvää politiikkaa.

  “Voit­top­uolis­es­ti ikäih­misiä edus­ta­vat vasem­mistop­uolueet taas menet­tävät äänestäjiään hau­taus­maille paljon enem­män kuin saa­vat nuo­ria tilalle, joten kan­natuk­sen pysymi­nen ennal­laan merk­it­sisi niille huo­mat­tavaa voittoa.”

  Kan­natuk­sen lievä lasku merk­it­see kai sit­ten lievää voit­toa? Ja neu­traali tilanne olisi se, että kan­nat­ta­jat kuol­e­vat pois eikä yhtään uut­ta tule tilalle?

 15. Hmm en kyl­lä tajun­nut, että sanaleikik­si tarkoitet­tu heit­toni olisi tulkit­tu natsisyytökseksi.

  “The dem­a­gogue is one who preach­es doc­trines he knows to be untrue to men he knows to be idiots.
  H. L. Mencken”

  En lainkaan epäile Hal­la-ahon uskoa nation­al­is­mi­in; parem­min tämä määritelmä istuu iso­jen puoluei­den pomoi­hin. Samaa mieltä kyl­lä olen kanssasi siitä, että muut ovat ampuneet itseään jalka­an pyrkimäl­lä rajaa­maan keskustelua.

  Mut­ta monikult­tuurisu­uskri­itikothan kuu­lu­vat olet­tavasti samaan kult­tuuri­in, joten jos siel­lä pyödän alla on joku, niin var­maan kaik­ki, eikö?

 16. Ratikas­sa kuul­tua: nuori tyt­tö ihm,etteli kaver­illeen, että mil­lä ihmeen perus­teel­la hän val­it­see ehdokkaansa vaaleis­sa. Toinen vas­tasi tosis­saan oloisen tun­tuis­es­ti, että ulkonäön perusteella.

  Ehdokkaat näkyvät esi­in­tymis­es­tä ja vaate­tuk­ses­ta päätellen tiedosta­neen, miten tuo­da itseään “myyvästi” esi­in. Toiv­ot­tavasti kikkailul­la val­tu­us­toon päässyt tiedostaa vas­tu­un­sa ja pyrkii hyvi­in tulok­si­in muu­toinkin kuin imagokysymyksissä.

  Me Suomes­sa olemme minus­ta jo nyt euroop­palainen Pikku Amerik­ka (viit­taan aiem­min kir­joitet­tuun kom­ment­ti­in). Ulkokuori, eivät sisäl­löt, ratkaisee liian paljon. 

  Mah­taako meil­lä lop­pu­jen lopuk­si olla varaa iva­ta amerikkalaista mis­si­vara­pres­i­dent­tiehdokas­ta. Helsin­gin uudessa val­tu­us­tossa mis­si­aines­ta riittää.

 17. Vihre­it­ten väki on läh­es kaik­ki pääkaupunkiseudulta.Miksi ette penkoile omia pesiänne kuntoon.Hirvee hinku on säheltää maaseudun asioita.Ne ei todel­lakaan kuu­lu teille. Ilmeis­es­ti ns.teidän mallin mukainen maaseu­tu on ok.Vielä kerrran.Hoitakaa omat asi­at jär­jel­lä kuntoon.Maalla asuville kel­paa vain tei­dän ns.järkevät vinkit.Valtaosa vih­jeistä ja
  tekemi­sistänne on päin honkia.
  PS. Jär­ki käteen. T.Maalainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.