Ulkomaalaispolitiikasta, johdanto

Ylei­sön innok­kaas­ta ylly­tyk­ses­tä suu­res­ta vaa­ti­muk­ses­ta ja Perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­voi­tos­ta joh­tuen kir­joi­tan muu­ta­man pos­tauk­sen ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­ta. Tämä ei ole alaa­ni. Sik­si fak­ta­tie­dot voi­vat olla vää­rin ja ennen kaik­kea ter­mi­no­lo­gia, joka täl­lä alal­la on kovin hankalaa.

Näi­tä kir­joi­tuk­sia tulee useam­pi, mut­ta blo­gi­tek­ni­sis­tä syis­tä pil­kon ne moneen lyhyeen. Toi­voi­sin­kin, että kom­men­toi­jat kom­men­toi­si­vat vain kir­joi­tuk­ses­sa esi­tet­tyä asi­aa, eivät­kä laa­jen­tai­si kes­kus­te­lua mui­hin asioi­hin. Täl­lä blo­gil­la ei yleen­sä sen­su­roi­da juu­ri mitään, mut­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa sen­su­roin kaik­ki pos­tauk­set, jois­sa esiin­tyy epä­asial­lis­ta kielenkäyttöä.

Tänään tiis­tai­na tyy­dyn kol­meen pos­tauk­seen. Myö­hem­min tar­koi­tuk­se­ni on käsi­tel­lä aina­kin aiheita

- Eikö pako­lai­set kan­nat­tai­si asut­taa naapurimaihin?

- Ympä­ris­tö­pa­ko­lai­set ja Afri­kan väestöräjähdys

30 thoughts on “Ulkomaalaispolitiikasta, johdanto”

 1. Asia ei sinän­sä minul­le kuu­lu, mut­ta kes­kus­te­lun kan­nal­ta en pis­täi­si pahak­se­ni jos sen­su­roi­sitt kyl­män vii­leäs­ti kom­men­tit jot­ka eivät lii­ty suo­raan käsi­tel­tä­vään aihee­seen. En tar­koi­ta ettei­kö esi­mer­kik­si Jako­mäen uima­hal­li­vuo­rot oli­si erin­omai­sen tär­keä yhteis­kun­nal­li­nen kysy­mys, mut­ta kai sil­le riit­täi­si yksi ketju.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Sik­si fak­ta­tie­dot voi­vat olla vää­rin ja ennen kaik­kea ter­mi­no­lo­gia, joka täl­lä alal­la on kovin hankalaa.”

  Erit­täin hyvä! Kes­kus­te­le­mal­la asiat sel­viä­vät ja kes­kus­te­li­jat oppi­vat uutta.

  Vai oli­ko se niin että “kes­ke­ne­räi­sis­tä asiois­ta ei kes­kus­tel­la”.… No. Ehkä Mat­ti kuten Osmo­kin vie­lä taju­aa, että kes­kus­te­luil­ma­pii­ri on muuttunut.

  Kii­tos Osmo täs­tä pää­na­vauk­ses­ta osal­ta­si. Toi­vot­ta­vas­ti olet kyl­män rehel­li­nen ja pyrit totuuteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Hei!

  Kii­tos hyväs­tä artik­ke­li­sar­jas­ta! Kii­tos eten­kin roh­keu­des­ta ottaa kan­taa maa­han­muut­to­ky­sy­myk­siin ja aset­tu­mis­ta popu­lis­mia vastaan.

  En tie­dä, haluat­ko teh­dä likais­ta kam­pan­jaa, mut­ta mie­les­tä­ni perus­suo­ma­lais­ten yhteyk­sis­tä ääri­ryh­mit­ty­miin ei ole huo­mioi­tu tar­peek­si. Mm. Tee­mu Leh­ti­sen puheen­joh­ta­juut­ta Suo­men Sisu jär­jes­tös­sä, joi­den viral­li­nen sisäl­tö lähen­te­lee rasis­mia ja kom­men­tit ovat suo­raa kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­miä vas­taan. Jär­jes­tön jäsen on myös mm. Isän­maal­li­sen kan­san­liik­keen (ent. Arja­lai­nen Ger­maa­ni­vel­jes­kun­ta) puheen­joh­ta­ja Mat­ti Jär­vi­har­ju, joka on ollut myös perus­suo­ma­lais­ten ehdokkaana.

  Otat mie­les­tä­ni hyvin kan­taa maa­han­muut­ta­ja­ky­sy­myk­siin ja niin pitää­kin. On tär­ke­ää että joku kou­lu­tet­tu ja jär­ke­vä ihmi­nen antaa rehel­lis­tä tie­toa tilan­tees­ta sor­tu­mat­ta kiih­koi­luun ja pelotteluun. 

  Jon­kun pitäi­si jul­ki­suu­des­sa vaa­tia Timo Soi­nil­ta sel­vi­tys­tä ryh­män­sä jäsen­ten osal­li­suu­des­ta ko. jär­jes­töi­hin (joi­ta yhteyk­siä löy­tyy kosol­ti lisää) — hän kun on väit­tä­nyt jul­ki­suu­des­sa että perus­suo­ma­lai­sis­sa on rasis­mia vain “hänen kuol­leen ruu­miin­sa yli”. Joko hän siis on kak­si­naa­mai­nen oppor­tu­nis­ti ja käyt­tää mie­lel­lään hyväk­seen rasis­ti­sien kan­san­liik­kei­den tuo­maa kan­na­tus­ta tai pel­käs­tään valehtelija. 

  Toi­von, että ottai­sit vie­lä enem­män kan­taa jul­ki­suu­des­sa suh­tees­sa perus­suo­ma­lai­siin. Jon­kun on olta­va roh­kea. Kan­nan­ot­to sine­töi­si ääne­ni vih­reil­le ja hyvin toden­nä­köi­ses­ti sinul­le tule­vis­sa eduskuntavaaleissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Sai­var­te­len Jere Linnaselle:)

  Suo­men Sisun tou­huis­ta ei ole komiik­kaa puut­tu­nut aina­kaan taka­vuo­si­na — ehkä heis­tä on tul­lut sisä­siis­tim­piä. Aina­kin sai­vat mon­ta pääl­tä ihan fik­sun ja nor­maa­lin olois­ta kel­lo­kas­ta läpi.

  Kan­nat­taa huo­ma­ta pari seikkaa:
  ‑Hei­dän kes­kus­te­lu­pals­tan­sa on avoin kai­kil­le, sanoi­sin­ko hyvin kir­jai­mel­li­ses­ti, ja sel­lai­nen­kin kana­va maa­il­mas­sa tar­vi­taan… Kuu­ma­päi­sim­mät eivät vält­tä­mät­tä ole Sisun jäse­niä. Var­si­nai­nen rikok­siin yllyt­tä­mi­nen oli­si sit­ten eri asia.

  -Jär­vi­har­ju on kai ollut Uuden IKL:n tai jon­kin vas­taa­van hump­paor­kes­te­rin puhis? Ja Lah­ti­nen kuu­lui samaan lafkaan?
  Tuo Arja­lai­nen jne. taas on jokin lah­te­lai­nen poruk­ka joka ei pai­ni edes lähes­kään samas­sa sar­jas­sa neo-IKL:n ja Sisun kanssakaan. 

  Omi­tui­nen tapa­ni on sil­loin täl­löin seu­rail­la monen­lai­sia pals­to­ja, niin Sosia­lis­ti­lii­ton kuin Suo­men Sisun ja mui­ta, ikään­kuin taukojumppana.
  Aavis­te­lin jo ennen vaa­le­ja että “sisu­vä­keä” voi men­nä läpi — net­ti on mah­ta­va väline.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Kii­tok­set hyväs­tä avauk­ses­ta. Toi­vo­taan että kes­kus­te­lu pysyy asial­li­se­na. Näki­sin kak­si suur­ta ris­kiä kes­kus­te­lun epäonnistumiseen.

  1) Maa­han­muut­to­kriit­ti­set tule­vat tän­ne san­koin jou­koin ja floo­daa­vat kom­ment­tio­sas­tot täy­teen kul­ta­mu­nis­ta, monio­saa­jis­ta, jouk­ko­ri­kas­tuk­sis­ta ja mokuttajista.

  2) Vapaa­liik­ku­vuus-jen­gi tekee saman fal­se-flag ope­raa­tio­na jot­ta vas­ta­puo­li näyt­täi­si keskustelukyvyttömältä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Vai­kei­ta ilmiöitä

  Tämä ei ole alaa­ni. Sik­si fak­ta­tie­dot voi­vat olla vää­rin ja ennen kaik­kea ter­mi­no­lo­gia, joka täl­lä alal­la on kovin hankalaa.”

  Moni­kult­tuu­ri­suu­teen ja ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaan liit­ty­vät asiat ovat todel­la vai­kei­ta. Oli­si hyvä tie­dos­taa, että me kan­ta­väes­tö­kin olem­me hyvin hete­ro­gee­nis­ta jouk­koa ja voi­sim­me ymmär­tää itseäm­me ja toi­siam­me parem­min, jos ajat­te­li­sim­me itseäm­me ja toi­siam­me monien iden­ti­teet­tien koos­tee­na (mul­tiple identities).

  Suo­mi ei ole edes ollut yhte­näis­kult­tuu­ri, kuvi­tel­lun saman­lai­suu­den ide­aa on tar­vit­tu fen­no­maa­ni Snell­ma­nin ajois­ta läh­tien puhu­mat­ta­kaan vii­me sotien ajasta.

  Olem­me ainoa maa Euroo­pas­sa idän ja län­nen vede­na­ja­ka­jal­la. Ehkä ulko­maa­lais­po­li­tiik­ka voi­si avau­tua jos­sa­kin mää­rin suku­lai­sil­miöi­den avul­la, eli muut­to­lii­ke ja sii­hen liit­ty­vät piirteet.

  Moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta gra­dua teh­nyt tut­ta­va­ni sanoi ongel­mien ole­van suu­ria jo pel­käs­tään sik­si, että hän ei tien­nyt, mitä oikein on tut­ki­mas­sa. Saman olen huo­man­nut minä­kin jun­na­tes­sa­ni omaa graduani.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaa moni­mut­kai­sem­paa aihet­ta lie­nee vai­kea etsiä. Itse työs­ken­te­len hyvin ulko­maa­lais­pi­toi­ses­sa työ­pai­kas­sa ja olen erit­täin tyy­ty­väi­nen. Työ­kie­li on sit­ten englanti.

  Sen sijaan pari asi­aa jää ulko­maa­lais­kes­kus­te­lus­sa yleen­sä käsit­te­le­mät­tä, ja täs­tä on hyö­tyä mm. Perussuomalaisille:

  1) Kuin­ka pal­jon esim. isla­mi­nus­koi­sia maa­han­muut­ta­jia voi ottaa vas­taan ilman, että se vai­kut­taa itse­sen­suu­rin ja epä­vi­ral­li­sen sen­suu­rin kaut­ta kan­sa­lais­kes­kus­te­luun ja sanan­va­pau­teen (vrt. Tans­kan pila­ku­va­mel­la­kat, Theo van Cog­hin murha).

  2) Kuin­ka pal­jon venä­läi­siä voi Suo­mes­sa olla ilman, että Venä­jä kat­soo oikeu­dek­seen puut­tua Suo­men asioi­hin (vrt. Georgia).

  Kum­paa­kaan mai­nit­tua väes­tön­osaa kuu­luu tut­tui­hi­ni, eikä minul­la ole kum­paa­kaan koh­taan mitään hen­ki­lö­koh­tais­ta ongelmaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Iiro Jan­tu­nen kir­joit­taa: “Ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaa moni­mut­kai­sem­paa aihet­ta lie­nee vai­kea etsiä.”

  Jep ja lyhyt kom­ment­ti koh­taan 1. Se että jotain pitäi­si teh­dä impli­koi että se on käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta. Jos suo­meen ei saa pääs­tää fun­de­ja, niin miten nämä ero­tel­laan muis­ta tulijoista?

  Minus­ta täs­sä vii­mei­simm­mäs­sä mamu­kes­kus­te­lus­sa on kai­ku­ja aikai­sem­mis­ta sosi­aa­li­pum­mi­kes­kus­te­luis­ta. Rasit­ta­vin­ta niis­sä oli koh­kaa­mi­nen sii­tä pitää­kö pum­mil­le antaa rahaa, kun oikein mitään perus­tei­ta olet­taa että pum­mit voi­daan mää­ri­tel­lä, tun­nis­taa, tms. viran­omais­ten toi­mes­ta ei vaan ole. Jul­kis­hal­lin­non koneis­to ei ole hienosäätöinstrumentti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Pako­lais­po­li­tiik­ka ja pako­lai­set. Niin. Lai­te­taan­ko Lap­piin kun Lap­pia ja saa­me­lai­sia muu­ten­kin on koh­del­tu moder­nin kolo­nia­lis­min hen­ges­sä? Tun­ti­si­vat olon­sa heti kotoi­sak­si siellä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Kult­tuu­ri­ky­sy­myk­sel­le ja inte­graa­tiol­le ei ole vie­lä(?) omaa var­si­nais­ta ket­jua, niin lai­tan tämän tänne:

  Seu­raa­vas­sa Vih­reän lan­gan Suo­meen suun­nit­teil­la ole­vas­ta pää­mos­kei­jas­ta ker­to­vas­sa uuti­ses­sa http://www.vihrealanka.fi/uutiset/suomeen-puuhataan-design-moskeijaa Jus­si Kar­ma­la kir­joit­taa: “Vii­den­tois­ta vuo­den kulut­tua pää­kau­pun­ki­seu­dul­la arvioi­daan asu­van jopa 200 000 maa­han­muut­ta­jaa, jois­ta suu­rin osa on muslimeita.”

  Mihin Kar­ma­lan kom­ment­ti poh­jaa? Onko täs­tä ole­mas­sa jotain kes­kus­te­lua vai onko tuo täy­sin mie­li­val­tai­nen lisäys yli 100,000 mus­li­mis­ta pk-seu­dul­le 15 vuo­den sisäl­lä? Onko joku arvioi­nut tämän, onko täs­tä jokin linjaus/hahmotelma olemassa?

  Jos, niin: Min­kä takia houkutella/ottaa vas­taan tuli­jat sii­tä ryh­mäs­tä työ­pe­räi­siä tai huma­ni­taa­ri­sia maa­han­muut­ta­jia, joi­den yhteis­kun­taan integroi­mi­ses­sa muil­la Euroo­pan mail­la on ollut kaik­kein eni­ten vaikeuksia?

  Täs­sä tilas­sa et var­maan­kaan ole tar­koit­ta­nut, että täs­tä aihees­ta käy­täi­siin pidem­min kes­kus­te­lua, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti voit ava­ta sil­le oman ketjun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Hyvä Osmo!

  olen itse­kin kir­joi­tel­lut hal­la-aho­lai­sis­ta. Samat tyy­pit näyt­tä­vät kir­joit­te­le­van tääl­lä­kin. Voin ker­toa että yksi tyyp­pi moit­ti minua sii­tä että olen jopa vasem­mis­to­lai­sem­pi kuin “osmo­soi­nin­vaa­ra”.
  On tämä hur­ja suo …
  Omal­la blo­gil­la­ni lukui­sat hal­la-aho­lai­set ovat vaa­ti­neet että teki­sin tut­kin­tail­moi­tuk­sen Hal­la-ahon kir­joi­tuk­sis­ta (hei­dän mie­les­tään niis­sä ei ole mitään lai­ton­ta, ne ovat vain huu­mo­ri­pi­toi­sia ja tyy­lik­käi­tä). Miten oli­si jos teh­täi­siin se nyt? Kun nyt ker­ran hal­la-aho­lai­set itse­kin tätä toivovat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Hmmmp, vai että Roos ja Soi­nin­vaa­ra teki­si­vät yhdes­sä tut­kin­ta­pyyn­nön Hal­la-ahos­ta. Hymy­kuo­pil­le opti­maa­li­set koh­dat kas­vois­sa­ni tärisevät. 

  Ei sil­lä etten­kö kan­nat­tai­si ja vil­pit­tö­mäs­ti toi­voi­si tei­dän teke­vän sitä, mut­ta vai­kut­taa vähän sil­tä kuin oli­sit­te vähän enem­män kuin aivan täy­sin novii­se­ja tämän net­sis­mion­gel­man moot­to­rin suhteen.

  Jos jom­pi­kum­pi, tai kum­pai­nen­kin, tai edes joku muu, päät­täi­si nyt sit­ten kui­ten­kin jos­kus jotain oikeas­ti­kin teh­dä, niin suo­sit­te­len pänt­tää­mään ensin kaik­ki tut­ki­muk­set rasis­mis­ta. Ihan vain sen takia, että voi­sit­te var­mis­tua Hal­la-ahon teks­tien todel­la ole­van rasis­ti­sia. Minä­kin voi­sin sen tie­tys­ti 30-vuo­ti­sen maas­sa koe­tun rasis­mi­tai­pa­leen kou­li­ma­na teil­le ker­toa, mut­ta on mie­les­tä­ni tär­ke­ää itse ymmär­tää omin avuin, että hal­la-ahoi­lus­sa on todel­la kysy­mys juu­ri rasis­mis­ta, eikä siten jos­tain muusta. 

  Sii­nä vai­hees­sa kun saat­te sit­ten jos­kus ensi kesä­nä polii­sil­ta tut­kin­ta­pyyn­töän­ne kos­ke­van kir­jeen, niin voit­te aina­kin sanoa astu­neen­ne maa­han­muut­ta­jan todel­li­suu­teen Suomessa.

  Ehkä se tei­dän­kin mamu­kes­kus­te­lun­ne sii­tä sit­ten läh­ti­si hie­man rea­lis­ti­sem­mil­le uril­le. Ei mil­lään pahal­la kui­ten­kaan, ”viher­va­sem­mis­to­lai­sia punik­ke­ja­han” täs­sä kaik­ki ollaan taus­tas­ta ja mie­li­pi­teis­tä riippumatta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Heh,

  Jeja-Pek­kaa siep­paa mui­den vaalimenestys… 

  Tut­kin­ta­pyyn­tö­jä ei kan­na­ta kui­ten­kaan teh­dä kai­kis­ta löy­tä­mis­tään kir­joi­tuk­sis­ta, jot­ka eivät satu itseä miellyttämään.

  Hal­la-aho on kir­joi­tel­lut jo vuo­sia blo­gi­aan, joten jos jotain lai­ton­ta sii­nä oli­si, niin kyl­lä asia var­mas­ti oli­si jo hoidossa. 

  Hal­la-ahon teks­tit koos­tu­vat media­kri­tii­kis­tä, fak­tois­ta ja mie­li­pi­teis­tä. Ei edes mie­li­pi­te­den­sä esit­tä­mi­nen ole Suo­mes­sa rikos, vaik­ka monet niin kovas­ti sitä tun­tu­vat­kin. toivovan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Mä olen seu­ran­nut JP Roo­sin blog­gaa­jan uraa mel­ko tark­kaan, ja ole aika var­ma, ettei se ollut luke­nut yhtään ainut­ta Hal­la-ahon teks­tiä ennen vaa­le­ja. Sen ainut tie­to­läh­de oli sos­pol-lai­tok­sen ämmien kah­vi­pöy­tä­juo­rut. Nimit­täin aen ver­ran kum­mal­li­sia JP Roo­sin reak­tiot on olleet. Hal­la-aho-kes­kus­te­lus­sa JP Roos vas­tus­ti esmes sitä, että “pien­ten las­ten las­ten pääl­le syl­je­tään laa­ja­sa­lon bussissa”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Jos joku teki­si Hal­la-Ahos­ta riko­sil­moi­tuk­sen, se oli­si suu­ri pal­ve­lus Hal­la-Ahol­le ja — miten tämä kuu­luu sanoa — “etno­sent­ris­mi­liik­keel­le”. Hyvin suuri.

  Ehdot­taa­ko siis J‑P Roos tosis­saan rikosilmoitusta? 

  Teo­ria­ni on, että kysees­sä tosi­aan on Jii­pee, siis se sama, jon­ka mie­les­tä Tatu Van­ha­sen teo­ria nee­ke­rei­den perin­nöl­lies­tä tyh­myy­des­tä, on tär­kä ja tosi. 

  (Juu, en ole seon­nut, todis­tusai­neis­to löy­tyy verkosta.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Polii­sis­sa kuten muis­sa­kin ryh­mis­sä jot­ka oikeas­ti jou­tu­vat tämän “moni­kult­tuu­ri­suu­den” kans­sa teke­mi­siin on hal­la-ahon kannattajia.
  Tämän näen aivan aitio­pai­kal­ta kun on suvus­sa ja tutuis­sa polii­se­ja, sai­raan­hoi­ta­jia, lää­kä­rei­tä, opet­ta­jia jne.
  Help­po huu­del­la pos­lii­ni­tor­nis­ta eiras­ta kun ei tar­vi itse kohdata.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Jos teks­teis­sä­ni oikeas­ti sanot­tai­siin sitä, mitä Yle ja Hesa­ri väit­tä­vät niis­sä sanot­ta­van, kyl­lä­hän polii­si tai vähem­mis­tö­val­tuu­tet­tu oli­si­vat jo puut­tu­neet niihin.

  Val­tuus­to­työn hyvä puo­li on aina­kin se, että ihmi­siä pitää koh­da­ta kas­vois­ta kas­voi­hin, mikä nos­taa pas­kan­hei­ton kyn­nys­tä (puo­lin ja toi­sin). Pal­jon arvuu­tel­laan sitä, onko minul­la kyp­syyt­tä raken­ta­vaan kes­kus­te­luun, mut­ta enem­män oli­sin huo­lis­sa­ni vih­rei­den val­tuu­tet­tu­jen (en nyt vält­tä­mät­tä Osmon) kyp­syy­des­tä. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la, jou­dun­ko val­tuus­tos­sa kät­te­ly- ja ter­veh­ti­mis­boi­kot­tiin mal­lia Itävalta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Käsit­te­le­pä Osmo myös asian rahal­lis­ta puol­ta. Elin­ta­so pako­lai­set tule­vat kal­liik­si ja Suo­mel­la ei käsit­tääk­se­ni oli­si varaa käyt­tää kym­me­niä (vai sato­ja?) mil­joo­nia koti­maan pako­lai­siin ja sato­ja mil­joo­nia ulko­maan apuun. Var­sin­kin, kun kehi­tys­mai­hin syy­det­ty raha vain pahen­taa maan talou­den tilannetta.

  Tar­koi­tan siis, että, kos­ka Suo­meen tus­kin kukaan tulee töi­hin kor­kean hin­ta­ta­son ja kor­kei­den vero­jen takia, niin onko mitään jär­keä ottaa vas­taan kol­man­nen maa­il­man kou­lut­ta­mat­to­mia työt­tö­miä, jot­ka joko elä­vät tääl­lä yhteis­ku­nann rahoil­la, tai kou­lut­tau­tu­vat ilmai­sek­si ja muut­ta­vat kevyem­män vero­tuk­sen mai­hin. Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut lähet­tä­vät kil­paa kut­su­ja afrik­kaan saa­dak­seen pal­jon oppi­lai­ta ja mah­dol­li­si­man pal­jon rahaa val­tiol­ta. Tuol­lai­sen­kin toi­min­nan on loput­ta­va. Tulee pidem­män pääl­le kalliiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Kym­me­nen pis­teen kysy­mys nyt on mik­si sen­su­roin­ti on näin vah­vaa. Hal­la-ahon vie­ras­kir­jas­sa ei sen­su­roi­da mitä ny pahim­pia trol­le­ja pot­ki­taan pois.
  Mitä pel­käät? pel­käät­kö mielipiteitä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Minä olen sen ver­ta seon­nut että mie­les­tä­ni ihmi­sil­le joi­den mie­les­tä teo­ria nee­ke­rei­den perin­nöl­li­ses­tä tyh­myy­des­tä on tär­keä ja tosi oli­si mie­luum­min teh­tä­vä mielentilatutkimus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Se on aika kum­ma jut­tu kun suu­rim­mat “suvait­se­vai­suu­den” puo­les­ta­pu­hu­jat tup­paa­vat aina eni­ten har­ras­ta­maan sen­suu­ria. Mut­ta suvait­se­mat­to­muu­den suvait­se­mi­nen onkin mie­len­kiin­toi­nen jut­tu. Siis vaik­ka jos meil­lä on ryh­mä joka on suvait­se­ma­ton tar­vit­see­ko hei­tä suvai­ta? Ei väliä siis onko ryh­mä uskon­nol­li­nen, poliit­ti­nen, kie­lel­li­nen, kult­tuu­ril­li­nen… ? Mut­ta tämä onkin jo metafysiikkaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Jere Lin­na­nen suo­sit­te­li joi­tain päi­viä sit­ten sitä, että perus­suo­ma­lais­ten yhteyk­sis­tä ääri­ryh­miin tuli­si pitää enem­män ään­tä. Tämä on var­sin kysee­na­lai­nen stra­te­gia, ellei sit­ten halu­ta käyn­nis­tää vas­taa­van­lais­ta suo­ma­lais­ten vasem­mis­to­puo­luei­den jäse­nis­tön läpi­käyn­tiä tiheäl­lä kam­mal­la ääri­va­sem­mis­to­taus­tais­ten jäsen­ten löy­tä­mi­sek­si. Poliit­ti­se­na lyö­mä­asee­na oli­si help­po käyt­tää vaik­ka­pa sitä, jos jon­kin nimel­tä­mai­nit­se­mat­to­man puo­lu­een lis­toil­ta sat­tui­si löy­ty­mään lukui­sia ex-tais­to­lai­sia, jot­ka eivät ole teh­neet mitään pesäe­roa enti­seen toi­min­taan­sa. Kysees­sä nyt kui­ten­kin oli erin­omai­ses­ti orga­ni­soi­tu ja aggres­sii­vi­nen sta­li­nis­ti­jär­jes­tö, jotain aivan eri taval­la vaa­ral­lis­ta kuin hädin tus­kin edes vit­sik­si kel­paa­va Arja­lai­nen Germaaniveljeskunta.

  Kai­kin moko­min pidet­tä­köön sil­mil­lä polii­tik­ko­ja, jot­ka ovat aktii­vi­sia jäse­niä ääri­jär­jes­töis­sä, tai jot­ka eivät enti­ses­sä toi­min­nas­saan mitään vikaa näe. On hyvä olla varuil­laan sil­tä varal­ta, että fanaa­ti­kot alka­vat onnis­tu­nees­ti käyt­tää puo­luet­taan vaa­ral­lis­ten ääri-ideo­lo­gioi­den levit­tä­mi­seen. Mis­sään häti­köi­dys­sä puo­lu­een mus­ta­maa­laa­mi­ses­sa vain täl­lais­ten ihmis­ten muka­nao­lon takia ei kui­ten­kaan ole mitään miel­tä. Se ei ole tak­ti­ses­ti­kaan hyvä siir­to, ellei sit­ten tar­koi­tus ole tuo­da poli­tiik­kaan asial­li­sen kes­kus­te­lun sijas­ta viha­mie­lis­tä syyt­te­lyä ja tym­pe­ää vainoharhaisuutta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. tomp­pe­li kir­joit­ti: “Teo­ria­ni on, että kysees­sä tosi­aan on Jii­pee, siis se sama, jon­ka mie­les­tä Tatu Van­ha­sen teo­ria nee­ke­rei­den perin­nöl­lies­tä tyh­myy­des­tä, on tär­kä ja tosi.”

  Tar­koi­tus ei nyt ole käyn­nis­tää mitään ÄO-kes­kus­te­lua mut­ta tomp­pe­lin vää­ris­te­lyt lie­nee kui­ten­kin syy­tä kor­ja­ta. Jokai­nen voi lukea itse Skep­sik­sen älyk­kyys-semi­naa­rin ja Roo­sin puheen yhteen­ve­don täältä:
  http://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006–2‑niemela3.html

  Totuu­den, vaik­ka se ei oli­si­kaan ns. suvait­se­vai­sen ideo­lo­gian mukais­ta, esil­le­tuo­mi­nen ei pitäi­si olla perus­te saa­da lokaa nis­kaan­sa, kuten Roo­sil­le on jo pit­kään käynyt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.