Ulkomaalaispolitiikasta, johdanto

Yleisön innokkaas­ta ylly­tyk­ses­tä suures­ta vaa­timuk­ses­ta ja Perus­suo­ma­lais­ten vaalivoitos­ta johtuen kir­joi­tan muu­ta­man postauk­sen ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta. Tämä ei ole alaani. Sik­si fak­tatiedot voivat olla väärin ja ennen kaikkea ter­mi­nolo­gia, joka täl­lä alal­la on kovin hankalaa.

Näitä kir­joituk­sia tulee use­ampi, mut­ta blog­itekni­sistä syistä pilkon ne mon­een lyhy­een. Toivoisinkin, että kom­men­toi­jat kom­men­toisi­vat vain kir­joituk­ses­sa esitet­tyä asi­aa, eivätkä laa­jen­taisi keskustelua mui­hin asioi­hin. Täl­lä blogilla ei yleen­sä sen­suroi­da juuri mitään, mut­ta tässä keskustelus­sa sen­suroin kaik­ki postauk­set, jois­sa esi­in­tyy epäasial­lista kielenkäyttöä.

Tänään tiis­taina tyy­dyn kolmeen postauk­seen. Myöhem­min tarkoituk­seni on käsitel­lä ainakin aiheita

- Eikö pako­laiset kan­nat­taisi asut­taa naapurimaihin?

- Ympäristö­pako­laiset ja Afrikan väestöräjähdys

30 vastausta artikkeliin “Ulkomaalaispolitiikasta, johdanto”

 1. Asia ei sinän­sä min­ulle kuu­lu, mut­ta keskustelun kannal­ta en pistäisi pahak­seni jos sen­suroisitt kylmän viileästi kom­men­tit jot­ka eivät liity suo­raan käsiteltävään aiheeseen. En tarkoi­ta etteikö esimerkik­si Jakomäen uima­hal­livuorot olisi eri­no­maisen tärkeä yhteiskun­nalli­nen kysymys, mut­ta kai sille riit­täisi yksi ketju.

 2. “Sik­si fak­tatiedot voivat olla väärin ja ennen kaikkea ter­mi­nolo­gia, joka täl­lä alal­la on kovin hankalaa.”

  Erit­täin hyvä! Keskustele­mal­la asi­at selviävät ja keskusteli­jat oppi­vat uutta.

  Vai oliko se niin että “kesken­eräi­sistä asioista ei keskustel­la”.… No. Ehkä Mat­ti kuten Osmokin vielä tajuaa, että keskusteluilmapi­iri on muuttunut.

  Kiitos Osmo tästä pää­navauk­ses­ta osaltasi. Toiv­ot­tavasti olet kylmän rehelli­nen ja pyrit totuuteen.

 3. Hei!

  Kiitos hyvästä artikke­lis­ar­jas­ta! Kiitos etenkin rohkeud­es­ta ottaa kan­taa maa­han­muut­tokysymyk­si­in ja aset­tumista pop­ulis­mia vastaan.

  En tiedä, halu­atko tehdä likaista kam­pan­jaa, mut­ta mielestäni perus­suo­ma­lais­ten yhteyk­sistä ääriryh­mit­tymi­in ei ole huomioitu tarpeek­si. Mm. Teemu Lehtisen puheen­jo­hta­ju­ut­ta Suomen Sisu jär­jestössä, joiden viralli­nen sisältö lähen­telee rasis­mia ja kom­men­tit ovat suo­raa kiihot­tamista kansan­ryh­miä vas­taan. Jär­jestön jäsen on myös mm. Isän­maal­lisen kansan­li­ik­keen (ent. Arjalainen Ger­maanivel­jeskun­ta) puheen­jo­hta­ja Mat­ti Järvi­har­ju, joka on ollut myös perus­suo­ma­lais­ten ehdokkaana.

  Otat mielestäni hyvin kan­taa maa­han­muut­ta­jakysymyk­si­in ja niin pitääkin. On tärkeää että joku koulutet­tu ja järkevä ihmi­nen antaa rehellistä tietoa tilanteesta sor­tu­mat­ta kiihkoilu­un ja pelotteluun. 

  Jonkun pitäisi julk­isu­udessa vaa­tia Timo Soinil­ta selvi­tys­tä ryh­män­sä jäsen­ten osal­lisu­ud­es­ta ko. jär­jestöi­hin (joi­ta yhteyk­siä löy­tyy kosolti lisää) — hän kun on väit­tänyt julk­isu­udessa että perus­suo­ma­lai­sis­sa on rasis­mia vain “hänen kuolleen ruumi­in­sa yli”. Joko hän siis on kaksi­naa­mainen oppor­tunisti ja käyt­tää mielel­lään hyväk­seen rasis­tisien kansan­li­ikkei­den tuo­maa kan­na­tus­ta tai pelkästään valehtelija. 

  Toivon, että ottaisit vielä enem­män kan­taa julk­isu­udessa suh­teessa perus­suo­ma­laisi­in. Jonkun on olta­va rohkea. Kan­nan­ot­to sinetöisi ääneni vihreille ja hyvin toden­näköis­es­ti sin­ulle tule­vis­sa eduskuntavaaleissa.

 4. Saivarte­len Jere Linnaselle:)

  Suomen Sisun touhuista ei ole komi­ikkaa puut­tunut ainakaan takavu­osi­na — ehkä heistä on tul­lut sisäsi­istimpiä. Ainakin sai­vat mon­ta päältä ihan fik­sun ja nor­maalin oloista kel­lokas­ta läpi.

  Kan­nat­taa huo­ma­ta pari seikkaa:
  ‑Hei­dän keskustelu­pal­stansa on avoin kaikille, sanois­inko hyvin kir­jaimel­lis­es­ti, ja sel­l­ainenkin kana­va maail­mas­sa tarvi­taan… Kuumapäisim­mät eivät vält­tämät­tä ole Sisun jäseniä. Varsi­nainen rikok­si­in yllyt­tämi­nen olisi sit­ten eri asia.

  -Järvi­har­ju on kai ollut Uuden IKL:n tai jonkin vas­taa­van hump­paorkesterin puhis? Ja Lahti­nen kuu­lui samaan lafkaan?
  Tuo Arjalainen jne. taas on jokin lahte­lainen poruk­ka joka ei pai­ni edes läh­eskään samas­sa sar­jas­sa neo-IKL:n ja Sisun kanssakaan. 

  Omi­tu­inen tapani on sil­loin täl­löin seu­rail­la mon­en­laisia pal­sto­ja, niin Sosial­is­tili­iton kuin Suomen Sisun ja mui­ta, ikäänkuin taukojumppana.
  Aav­is­telin jo ennen vaale­ja että “sisu­väkeä” voi men­nä läpi — net­ti on mah­ta­va väline.

 5. Kiitok­set hyvästä avauk­ses­ta. Toiv­otaan että keskustelu pysyy asial­lise­na. Näk­isin kak­si suur­ta riskiä keskustelun epäonnistumiseen.

  1) Maa­han­muut­tokri­it­tiset tule­vat tänne sankoin joukoin ja flood­aa­vat kom­ment­tiosas­tot täy­teen kul­ta­mu­nista, moniosaa­jista, joukko­rikas­tuk­sista ja mokuttajista.

  2) Vapaali­ikku­vu­us-jen­gi tekee saman false-flag oper­aa­tiona jot­ta vastapuoli näyt­täisi keskustelukyvyttömältä.

 6. Vaikei­ta ilmiöitä

  “Tämä ei ole alaani. Sik­si fak­tatiedot voivat olla väärin ja ennen kaikkea ter­mi­nolo­gia, joka täl­lä alal­la on kovin hankalaa.”

  Monikult­tuurisu­u­teen ja ulko­maalais­poli­ti­ikkaan liit­tyvät asi­at ovat todel­la vaikei­ta. Olisi hyvä tiedostaa, että me kan­taväestökin olemme hyvin het­ero­geenista joukkoa ja voisimme ymmärtää itseämme ja toisi­amme parem­min, jos ajat­telisimme itseämme ja toisi­amme monien iden­ti­teet­tien koos­t­eena (mul­ti­ple identities).

  Suo­mi ei ole edes ollut yht­enäiskult­tuuri, kuvitel­lun saman­laisu­u­den ideaa on tarvit­tu fen­no­maani Snell­manin ajoista läh­tien puhu­mat­takaan viime sotien ajasta.

  Olemme ain­oa maa Euroopas­sa idän ja län­nen vede­na­jaka­jal­la. Ehkä ulko­maalais­poli­ti­ik­ka voisi avau­tua jos­sakin määrin suku­laisilmiöi­den avul­la, eli muut­toli­ike ja siihen liit­tyvät piirteet.

  Monikult­tuurisu­ud­es­ta grad­ua tehnyt tut­ta­vani sanoi ongelmien ole­van suuria jo pelkästään sik­si, että hän ei tien­nyt, mitä oikein on tutki­mas­sa. Saman olen huo­man­nut minäkin jun­nates­sani omaa graduani.

 7. Ulko­maalais­poli­ti­ikkaa mon­imutkaisem­paa aihet­ta lie­nee vaikea etsiä. Itse työsken­te­len hyvin ulko­maalaispi­toises­sa työ­paikas­sa ja olen erit­täin tyy­tyväi­nen. Työkieli on sit­ten englanti.

  Sen sijaan pari asi­aa jää ulko­maalaiskeskustelus­sa yleen­sä käsit­telemät­tä, ja tästä on hyö­tyä mm. Perussuomalaisille:

  1) Kuin­ka paljon esim. islami­nuskoisia maa­han­muut­ta­jia voi ottaa vas­taan ilman, että se vaikut­taa itsesen­su­urin ja epävi­ral­lisen sen­su­urin kaut­ta kansalaiskeskustelu­un ja sanan­va­pau­teen (vrt. Tan­skan pilaku­vamel­lakat, Theo van Cogh­in murha).

  2) Kuin­ka paljon venäläisiä voi Suomes­sa olla ilman, että Venäjä kat­soo oikeudek­seen puut­tua Suomen asioi­hin (vrt. Georgia).

  Kumpaakaan mainit­tua väestönosaa kuu­luu tut­tui­hi­ni, eikä min­ul­la ole kumpaakaan kohtaan mitään henkilöko­htaista ongelmaa.

 8. Iiro Jan­tunen kir­joit­taa: “Ulko­maalais­poli­ti­ikkaa mon­imutkaisem­paa aihet­ta lie­nee vaikea etsiä.”

  Jep ja lyhyt kom­ment­ti kohtaan 1. Se että jotain pitäisi tehdä imp­likoi että se on käytän­nössä mah­dol­lista. Jos suomeen ei saa päästää fun­de­ja, niin miten nämä erotel­laan muista tulijoista?

  Minus­ta tässä viimeisim­m­mässä mamukeskustelus­sa on kaiku­ja aikaisem­mista sosi­aalipum­mikeskusteluista. Rasit­tavin­ta niis­sä oli kohkaami­nen siitä pitääkö pum­mille antaa rahaa, kun oikein mitään perustei­ta olet­taa että pum­mit voidaan määritel­lä, tun­nistaa, tms. vira­nomais­ten toimes­ta ei vaan ole. Julk­ishallinnon koneis­to ei ole hienosäätöinstrumentti.

 9. Pako­lais­poli­ti­ik­ka ja pako­laiset. Niin. Laite­taanko Lap­pi­in kun Lap­pia ja saame­laisia muutenkin on kohdel­tu mod­ernin kolo­nial­is­min hengessä? Tun­ti­si­vat olon­sa heti kotoisak­si siellä.

 10. Kult­tuurikysymyk­selle ja inte­graa­ti­olle ei ole vielä(?) omaa varsi­naista ketjua, niin lai­tan tämän tänne:

  Seu­raavas­sa Vihreän lan­gan Suomeen suun­nit­teil­la olev­as­ta pää­moskei­jas­ta ker­to­vas­sa uutises­sa http://www.vihrealanka.fi/uutiset/suomeen-puuhataan-design-moskeijaa Jus­si Kar­mala kir­joit­taa: “Viiden­toista vuo­den kulut­tua pääkaupunkiseudul­la arvioidaan asu­van jopa 200 000 maa­han­muut­ta­jaa, joista suurin osa on muslimeita.”

  Mihin Kar­malan kom­ment­ti poh­jaa? Onko tästä ole­mas­sa jotain keskustelua vai onko tuo täysin mieli­v­al­tainen lisäys yli 100,000 mus­lim­ista pk-seudulle 15 vuo­den sisäl­lä? Onko joku arvioin­ut tämän, onko tästä jokin linjaus/hahmotelma olemassa?

  Jos, niin: Minkä takia houkutella/ottaa vas­taan tuli­jat siitä ryh­mästä työperäisiä tai human­i­taarisia maa­han­muut­ta­jia, joiden yhteiskun­taan inte­groimises­sa muil­la Euroopan mail­la on ollut kaikkein eniten vaikeuksia?

  Tässä tilas­sa et var­maankaan ole tarkoit­tanut, että tästä aiheesta käytäisi­in pidem­min keskustelua, mut­ta toiv­ot­tavasti voit ava­ta sille oman ketjun.

 11. Hyvä Osmo!

  olen itsekin kir­joitel­lut hal­la-aho­lai­sista. Samat tyyp­it näyt­tävät kir­joit­tel­e­van tääl­läkin. Voin ker­toa että yksi tyyp­pi moit­ti min­ua siitä että olen jopa vasem­mis­to­laisem­pi kuin “osmosoin­in­vaara”.
  On tämä hur­ja suo …
  Oma­l­la blogillani lukuisat hal­la-aho­laiset ovat vaati­neet että tek­isin tutk­in­tail­moituk­sen Hal­la-ahon kir­joituk­sista (hei­dän mielestään niis­sä ei ole mitään laiton­ta, ne ovat vain huumorip­i­toisia ja tyy­likkäitä). Miten olisi jos tehtäisi­in se nyt? Kun nyt ker­ran hal­la-aho­laiset itsekin tätä toivovat.

 12. Hmmmp, vai että Roos ja Soin­in­vaara tek­i­sivät yhdessä tutk­in­tapyyn­nön Hal­la-ahos­ta. Hymykuopille opti­maaliset koh­dat kasvois­sani tärisevät. 

  Ei sil­lä ettenkö kan­nat­taisi ja vil­pit­tömästi toivoisi tei­dän tekevän sitä, mut­ta vaikut­taa vähän siltä kuin olisitte vähän enem­män kuin aivan täysin novi­ise­ja tämän net­sis­mion­gel­man moot­torin suhteen.

  Jos jom­pikumpi, tai kumpainenkin, tai edes joku muu, päät­täisi nyt sit­ten kuitenkin joskus jotain oikeastikin tehdä, niin suosit­te­len pänt­täämään ensin kaik­ki tutkimuk­set rasis­mista. Ihan vain sen takia, että voisitte varmis­tua Hal­la-ahon tek­stien todel­la ole­van rasis­tisia. Minäkin voisin sen tietysti 30-vuo­tisen maas­sa koe­tun rasis­mi­taipaleen kouli­mana teille ker­toa, mut­ta on mielestäni tärkeää itse ymmärtää omin avuin, että hal­la-ahoilus­sa on todel­la kysymys juuri rasis­mista, eikä siten jostain muusta. 

  Siinä vai­heessa kun saat­te sit­ten joskus ensi kesänä poli­isil­ta tutk­in­tapyyn­töänne koske­van kir­jeen, niin voitte ainakin sanoa astuneenne maa­han­muut­ta­jan todel­lisu­u­teen Suomessa.

  Ehkä se tei­dänkin mamukeskustelunne siitä sit­ten lähtisi hie­man real­is­tisem­mille urille. Ei mil­lään pahal­la kuitenkaan, ”viher­vasem­mis­to­laisia punikke­ja­han” tässä kaik­ki ollaan taus­tas­ta ja mielip­iteistä riippumatta.

 13. Luulen, että vira­nomaiset ovat tietoisia Hal­la-ahon ole­mas­saolosta ja ovat tutus­tuneet hänen kir­joituk­si­in­sa ilman Roosin ja min­un ilmiantoakin.

 14. Heh,

  Jeja-Pekkaa siep­paa muiden vaalimenestys… 

  Tutk­in­tapyyn­töjä ei kan­na­ta kuitenkaan tehdä kaik­ista löytämistään kir­joituk­sista, jot­ka eivät satu itseä miellyttämään.

  Hal­la-aho on kir­joitel­lut jo vuosia blo­giaan, joten jos jotain laiton­ta siinä olisi, niin kyl­lä asia var­masti olisi jo hoidossa. 

  Hal­la-ahon tek­stit koos­t­u­vat medi­akri­ti­ik­istä, fak­toista ja mielip­iteistä. Ei edes mielip­it­e­den­sä esit­tämi­nen ole Suomes­sa rikos, vaik­ka mon­et niin kovasti sitä tun­tu­vatkin. toivovan.

 15. Mä olen seu­ran­nut JP Roosin blog­gaa­jan uraa melko tarkkaan, ja ole aika var­ma, ettei se ollut lukenut yhtään ain­ut­ta Hal­la-ahon tek­stiä ennen vaale­ja. Sen ain­ut tietolähde oli sospol-laitok­sen ämmien kahvipöytäjuorut. Nimit­täin aen ver­ran kum­mallisia JP Roosin reak­tiot on olleet. Hal­la-aho-keskustelus­sa JP Roos vas­tusti esmes sitä, että “pien­ten las­ten las­ten päälle syl­jetään laa­jasa­lon bussissa”.

 16. Orwellin kir­jas­sa 1984 on aja­tus­poli­isi joka rankaisee vääristä mielip­iteistä. Taisi olla väärä vuosi kir­jas­sa, pitää olla 2008.

 17. Tiedok­senne (varsinkin Roosin tiedok­si), että poli­i­sis­sa on paljon Hal­la-ahon kannattajia.

 18. Jos joku tek­isi Hal­la-Ahos­ta rikosil­moituk­sen, se olisi suuri palvelus Hal­la-Aholle ja — miten tämä kuu­luu sanoa — “etnosen­tris­mili­ik­keelle”. Hyvin suuri.

  Ehdot­taako siis J‑P Roos tosis­saan rikosilmoitusta? 

  Teo­ri­ani on, että kyseessä tosi­aan on Jiipee, siis se sama, jon­ka mielestä Tatu Van­hasen teo­ria neek­erei­den perin­nöl­li­estä tyh­myy­destä, on tärkä ja tosi. 

  (Juu, en ole seon­nut, todis­tu­saineis­to löy­tyy verkosta.)

 19. Poli­i­sis­sa kuten muis­sakin ryh­mis­sä jot­ka oikeasti joutu­vat tämän “monikult­tuurisu­u­den” kanssa tekemisi­in on hal­la-ahon kannattajia.
  Tämän näen aivan aitiopaikalta kun on suvus­sa ja tutuis­sa poli­ise­ja, sairaan­hoita­jia, lääkäre­itä, opet­ta­jia jne.
  Help­po huudel­la posli­in­i­tor­nista eiras­ta kun ei tarvi itse kohdata.

 20. Jos tek­steis­säni oikeasti san­ot­taisi­in sitä, mitä Yle ja Hesari väit­tävät niis­sä san­ot­ta­van, kyl­lähän poli­isi tai vähem­mistö­val­tu­utet­tu oli­si­vat jo puut­tuneet niihin.

  Val­tu­us­to­työn hyvä puoli on ainakin se, että ihmisiä pitää koh­da­ta kasvoista kasvoihin, mikä nos­taa paskan­heiton kyn­nys­tä (puolin ja toisin). Paljon arvuutel­laan sitä, onko min­ul­la kyp­syyt­tä rak­en­tavaan keskustelu­un, mut­ta enem­män olisin huolis­sani vihrei­den val­tu­utet­tu­jen (en nyt vält­tämät­tä Osmon) kyp­syy­destä. Odotan mie­lenki­in­nol­la, joudunko val­tu­us­tossa kät­te­ly- ja ter­ve­htimis­boikot­ti­in mallia Itävalta.

 21. Käsit­telepä Osmo myös asian rahal­lista puol­ta. Elin­ta­so pako­laiset tule­vat kalli­ik­si ja Suomel­la ei käsit­tääk­seni olisi varaa käyt­tää kym­meniä (vai sato­ja?) miljoo­nia koti­maan pako­laisi­in ja sato­ja miljoo­nia ulko­maan apu­un. Varsinkin, kun kehi­tys­mai­hin syy­det­ty raha vain pahen­taa maan talouden tilannetta.

  Tarkoi­tan siis, että, kos­ka Suomeen tuskin kukaan tulee töi­hin korkean hin­tata­son ja korkei­den vero­jen takia, niin onko mitään järkeä ottaa vas­taan kol­man­nen maail­man koulut­ta­mat­to­mia työt­tömiä, jot­ka joko elävät tääl­lä yhteisku­nann rahoil­la, tai koulut­tau­tu­vat ilmaisek­si ja muut­ta­vat kevyem­män vero­tuk­sen mai­hin. Yliopis­tot ja korkeak­oulut lähet­tävät kil­paa kut­su­ja afrikkaan saadak­seen paljon oppi­lai­ta ja mah­dol­lisi­man paljon rahaa val­ti­ol­ta. Tuol­laisenkin toimin­nan on lop­ut­ta­va. Tulee pidem­män päälle kalliiksi.

 22. Kymme­nen pis­teen kysymys nyt on mik­si sen­suroin­ti on näin vah­vaa. Hal­la-ahon vieraskir­jas­sa ei sen­suroi­da mitä ny pahimpia trolle­ja potk­i­taan pois.
  Mitä pelkäät? pelkäätkö mielipiteitä?

 23. Minä olen sen ver­ta seon­nut että mielestäni ihmisille joiden mielestä teo­ria neek­erei­den perin­nöl­lis­es­tä tyh­myy­destä on tärkeä ja tosi olisi mielu­um­min tehtävä mielentilatutkimus.

 24. Vil­helm

  Minä taasen olen sitä mieltä että kaikkea saa tutkia, oli se sit­ten tutk­i­joit­ten mie­len­ter­veys tai muu.

 25. Se on aika kum­ma jut­tu kun suurim­mat “suvait­se­vaisu­u­den” puolestapuhu­jat tup­paa­vat aina eniten har­ras­ta­maan sen­su­uria. Mut­ta suvait­se­mat­to­muu­den suvait­sem­i­nen onkin mie­lenki­in­toinen jut­tu. Siis vaik­ka jos meil­lä on ryh­mä joka on suvait­se­ma­ton tarvit­seeko heitä suvai­ta? Ei väliä siis onko ryh­mä uskon­nolli­nen, poli­it­ti­nen, kielelli­nen, kult­tuurilli­nen… ? Mut­ta tämä onkin jo metafysiikkaa.

 26. Jere Lin­na­nen suosit­teli joitain päiviä sit­ten sitä, että perus­suo­ma­lais­ten yhteyk­sistä ääriryh­mi­in tulisi pitää enem­män ään­tä. Tämä on varsin kyseenalainen strate­gia, ellei sit­ten halu­ta käyn­nistää vas­taa­van­laista suo­ma­lais­ten vasem­mistop­uoluei­den jäsenistön läpikäyn­tiä tiheäl­lä kam­mal­la ääri­vasem­mis­to­taus­tais­ten jäsen­ten löytämisek­si. Poli­it­tise­na lyömäaseena olisi help­po käyt­tää vaikka­pa sitä, jos jonkin nimeltä­mainit­se­mat­toman puolueen lis­toil­ta sat­tuisi löy­tymään lukuisia ex-tais­to­laisia, jot­ka eivät ole tehneet mitään pesäeroa entiseen toim­intaansa. Kyseessä nyt kuitenkin oli eri­no­mais­es­ti organ­isoitu ja aggres­si­ivi­nen stal­in­is­ti­jär­jestö, jotain aivan eri taval­la vaar­al­lista kuin hädin tuskin edes vit­sik­si kel­paa­va Arjalainen Germaaniveljeskunta.

  Kaikin mokomin pidet­täköön silmil­lä poli­itikko­ja, jot­ka ovat akti­ivisia jäseniä ääri­jär­jestöis­sä, tai jot­ka eivät entisessä toimin­nas­saan mitään vikaa näe. On hyvä olla varuil­laan siltä var­al­ta, että fanaatikot alka­vat onnis­tuneesti käyt­tää puoluet­taan vaar­al­lis­ten ääri-ide­olo­gioiden levit­tämiseen. Mis­sään hätiköidyssä puolueen mus­ta­maalaamises­sa vain täl­lais­ten ihmis­ten mukanaolon takia ei kuitenkaan ole mitään mieltä. Se ei ole tak­tis­es­tikaan hyvä siir­to, ellei sit­ten tarkoi­tus ole tuo­da poli­ti­ikkaan asial­lisen keskustelun sijas­ta vihamielistä syyt­te­lyä ja tym­peää vainoharhaisuutta.

 27. tomp­peli kir­joit­ti: “Teo­ri­ani on, että kyseessä tosi­aan on Jiipee, siis se sama, jon­ka mielestä Tatu Van­hasen teo­ria neek­erei­den perin­nöl­li­estä tyh­myy­destä, on tärkä ja tosi.”

  Tarkoi­tus ei nyt ole käyn­nistää mitään ÄO-keskustelua mut­ta tomp­pelin vääris­te­lyt lie­nee kuitenkin syytä kor­ja­ta. Jokainen voi lukea itse Skep­sik­sen älykkyys-sem­i­naarin ja Roosin puheen yhteenve­don täältä:
  http://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006–2‑niemela3.html

  Totu­u­den, vaik­ka se ei olisikaan ns. suvait­se­vaisen ide­olo­gian mukaista, esil­letuomi­nen ei pitäisi olla peruste saa­da lokaa niskaansa, kuten Roosille on jo pitkään käynyt.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.