Mahtavat kiitokset!

Kun­nal­lis­vaalit menivät sekä vihreiltä että itseltäni vah­vasti yläkant­ti­in. Yli 8500 äänen saalis — eniten henkilöko­htaisia ääniä koko maas­sa — yllät­ti ainakin min­ut täy­del­lis­es­ti. Enhän ollut tehnyt käytän­nöl­lis­es­ti kat­soen mitään vaalikampanjaa.

En kek­si muu­ta seli­tys­tä kuin että se vaa­likam­pan­ja oli tämä blo­gi, jol­la oli edel­lisessä kuus­sa 50 000 käyn­tiä. Te kaik­ki kiin­toisat keskusteli­jat olette puheen­vuoroil­lanne tehneet blo­gista kiin­nos­ta­van ja siten — jotkut ehkä tah­tomat­tanne — olette aut­ta­neet min­ut tähän fan­tas­tiseen vaalitulokseen.

Kiitos siitä kaikille!

110 vastausta artikkeliin “Mahtavat kiitokset!”

 1. Onnit­te­lut! Itse en Helsingis­sä enää asu, joten en sin­ua voin­ut äänestää. Vihre­itä äänestin kuitenkin, kuten jo vuodet olen tehnyt.

  Har­mi, ettet ollut eduskun­tavaaleis­sa ehdolla…

 2. Onnea vaan Osmolle äänisaal­ista, blo­gisi on mie­lenki­in­toinen ja tuo­tatkin yhdessä viikos­sa enem­män ehdo­tuk­sia ja ideoita kuin Vasem­mis­toli­it­to vuodessa. 

  Min­ul­ta lähti ääni Espoon vihreille, sil­lä vasem­mis­to on nykyään aivan jämähtänyt. Edes ns. puna-vihreät eivät onnis­tuneet enää vaku­ut­ta­maan min­ua. Vaik­ka Vihreil­lä on jonkin ver­ran oikeis­to­laisu­ut­ta pain­o­lasti­naan, on puolueen uusi­u­tu­miskyky ja ennakkolu­u­lot­to­muus tehnyt vaikutuksen.

 3. Itse aav­istin, että saat kuitenkin äänivyöryn ja äänestin toista vihreätä. Fik­su­jen mielip­iteitte­si lisäk­si kan­natuk­seesi vaikut­ti var­masti ihan ei-poli­it­tiset seikat, kuten tekemäsi hieno fil­lari­mat­ka Niz­za­an ja mei­dän pyöräil­i­jöi­den etu­jen ajami­nen Helsingis­sä. Lupaathan pitää jatkos­sakin mei­dän autot­tomien puol­ta rakkaas­sa Stadissamme.

 4. Onnit­te­lut Osmolle ja vihreille. 

  Vihreät nousi­vat nyt myös kaupunkien ulkop­uolel­la: eri­ty­ishuomion halu­aisin kiin­nit­tää Enon­tek­iön 9,8% äänisaali­iseen, ja Inaris­sakin vihreä ehdokas läpi. Ensim­mäiset vihreät val­tu­ute­tut napa­pi­irin pohjoispuolella?

 5. Voit­ta­jan on help­po hymy­il­lä. Onnit­telu­ni henkilöko­htais­es­ta vaalivoitos­ta ja puolueen suo­sion lisääntymisestä!

 6. Saat­taa tulok­ses­sa olla vähän ehdokkaan omi­akin ansioi­ta. Omas­ta puolestani voin vahvis­taa, että blogikir­joituk­sil­lasi oli varsin ratkai­se­va vaiku­tus äänestyskäyt­täy­tymiseeni. Et kangis­tu ympäripyöreään arvokeskustelu­un tai syyl­listy “kaiken hyvän” puo­lus­tamiseen. Avaat ajatuk­sesi kri­ti­ikille, har­ra­s­tat “julk­ista jär­jenkäyt­töä”. Kuvaat melko yksi­tyisko­htais­es­ti mallit — ja myös yksinker­tais­tuk­set — ajat­telusi taustal­la, ja ker­rot riit­tävän konkreet­tis­es­ti mitä halu­at tehdä. Jonkin­lais­es­ta kokon­aisku­vas­takin kan­nat vas­tu­un. Et mielis­tel­lyt manku­jia (nim­im. tonttivuokralainen).

 7. Nämä vaalit palaut­ta­vat hie­man uskoa net­ti­in demokra­t­ian edistäjänä.
  Helsingis­sä ääniä har­avoi myös Jus­si Hal­la-aho, jon­ka ain­oa kam­pan­ja oli blog­gaami­nen. Hänel­lä ei edes ollut poli­it­tista taus­taa ennestään.

  Toiv­ot­tavasti myös maa­han­muut­topoli­ti­ikan ja monikult­tuurisu­u­den ongelmista saadaan nyt asial­lista keskustelua aikaan.

 8. jep jep hieno men­estys myös turus­sa, jos vaan voit vaikut­taa tän­nekin päin, olisi hienoa jos tääl­lä vihreät, vasem­mis­toli­it­to ja demar­it löytäi­sivät toisen­sa kokoomuk­sen kovu­ut­ta vastaan

 9. Onnek­si olkoon Osmu!

  Aivan upea menestys!

  Minä kuu­lun var­maan noi­hin “tah­tomat­tomi­in”.. Eli kuten olet sanonut, paras siiv­i­tys vaalivoit­toon on type­r­ät vastustajat.

  🙂

 10. Onnek­si olkoon!

  Hyvän blo­gin merk­i­tys­tä ei tot­ta vie pidä väheksyä!

  Kuinka­han paljon vihrei­den vaalivoit­toon ovat vaikut­ta­neet kun­tali­itok­set? Kat­selin, että Sas­ta­malas­sa (Vammala+Äetsä+Punkalaidun) kaik­ki isot puolueet menet­tivät paikko­ja, Keskus­ta parisenkym­men­tä, kun val­tu­utet­tu­jen määrä las­ki 49:llä, mut­ta Vihreät sai­vat siel­lä kak­si lisäpaikkaa.

 11. Henkilöko­htais­es­ti iloitsin myös Hal­la-ahon men­estyk­ses­tä, joskin tässä voi nähdä oikeutetusti ristiriitaa. 

  Hal­la-aho sai paljon val­ta­me­di­as­sa (lue hesari) täysin ansait­se­ma­ton­ta loan­heit­toa niskaansa ihmisiltä, jot­ka tuskin oli­vat hänen kir­joituk­si­aan vilkaisseetkaan.

  Eli ihan oikein heille. Häh, hää 

  Hal­la-aho on myös hieno osoi­tus siitä, että ihan puh­taasti asi­apo­h­jal­la voi pär­jätä Suomen vaaleis­sa. Ei tarvi­ta puolen sivun main­ok­sia, juon­ta­ja/laula­ja/urheilu-uraa tai edes poli­it­tista taus­taa, kun­han sanoma on kun­nos­sa ja tietysti jonkin­lainen kana­va sitä varten. 

  Eli onnek­si olkoon Jus­sillekin, jos tätä sat­tuu lukemaan.

 12. Onnit­te­lut! Ansioisi mukaan olet saanut sinäkin.

  Toiv­ot­tavasti säästät tuon vaalio­hjel­man. Voit sit­ten neljän vuo­den päästä tehdä yhteenve­don, että mikä on tulos minkäkin kehi­tysko­hteen suh­teen. Mikä onnis­tui, mikä ei ja miksei.

 13. Todel­lakin lämpimät onnittelut !

  Oli hienoa että tuli val­i­tuk­si. Toiv­ot­tavasti jak­sat kir­joitel­la blogi­in jatkos­sakin. Itse en asu Helsingis­sä mut­ta tätä blo­gia on ilo seu­ra­ta kos­ka läh­es kaik­ki tääl­lä käy­dyt keskuste­lut ovat peilat­tavis­sa muidenkin kun­tien ja kaupunkien päivän­polt­tavi­in asialistoihin.

 14. Kaiken tämän medi­avouhkaamisen keskel­lä on ilah­dut­tavaa nähdä että lop­ul­ta asial­in­ja ja asiantun­te­vu­us kuitenkin vaku­ut­ta­vat äänestäjät parhait­en. Suuret kiitok­set että olet jak­sanut asial­liseen poli­it­tiseen kult­tuuri­in uskoa ja sitä oma­l­ta osaltasi edistää.

  Onnit­te­lut myös vaal­i­t­u­lok­ses­ta tietenkin.

 15. Vil­pit­tömät onnit­te­lut äänikuninkaalle!

  Vaik­ka Virheil­lä on jonkin ver­ran oikeis­to­laisu­ut­ta painolastinaan 

  Tämä pain­o­lasti on kyl­lä jo kovin kevyt 🙂 ja on keven­tynyt entis­es­tään koko joukon ympäristöa­sioista kiin­no­sunei­ta henkilöitä, joi­ta en nyt tässä ala sovelia­su­ussy­istä luet­tele­maan, pois­tut­tua Virheistä taka(oikealle?). Ymmärtääkeni jopa itse äänikuningas on vetäy­tymässä vaikkei mikään vaari olekaan.. 

  Joten kyl­lä sin­ulle löy­tyy Virheistä var­masti juuri oikea ehdokas, kaip­a­sit­pa sit­ten nuor­ta työ­markki­natukia­nark­istiener­giaa, äärifem­i­nis­tistä suvait­se­vaisu­ut­ta tai katkeroitunut­ta wan­haa stal­in­is­tia äärim­mäisen selkeine näkemyksineen.

  Tai sit­ten voit tietysti men­nä töi­hin ja alkaa ajat­tele­maan aivan itse.

 16. Onnek­si olkoon upeas­ta vaal­imen­estyk­ses­tä! Yhdyn minäkin esitet­ty­i­hin käsi­tyk­si­in että netil­lä on nykyään merkitystä.

 17. Trav­eller: Tai sit­ten voit tietysti men­nä töi­hin ja alkaa ajat­tele­maan aivan itse.

  Jaa­has, onkos sitä tul­lut kyl­vettyä omas­sa eri­no­maisu­udessa hie­man liian pitkään? 

  Seka­puolue on seka­puolue, vihreän sateen­var­jon alle mah­tuu sekä Punavuoren bopo, pata­mus­ta por­vari, hiuk­sen­sa kesäkeitol­la pesevä hip­pi kuin wan­ha stal­larikin. Henkilöko­htais­es­ti toivon vihrei­den ole­van puolueena kallel­laan enem­män vasem­mal­la kuin oikeal­la, mikä min­ulle suotakoot.

  Toiv­ot­tavasti Vihreistä ei koskaan tule Kokoomuk­sen viherpesuyksikköä.

 18. Kuten äänisaal­ista voi päätel­lä Osmoa tarvi­taan edelleen Helsin­gin ja Suomen asioiden hoitamiseen.
  Hänel­lä on nyt velvol­lisuuk­sia meitä äänestäjia kohstaan… Ja muka­va näin!

 19. Onnea vaal­imen­estyk­sen joh­dos­ta. Uskon, että siinä aut­toi paljon tämä blo­gi, ja eri­tyis­es­ti se, että tämä ei ole vain kokoon hutais­tu kam­pan­jablo­gi. Esimerkik­si viime eduskun­tavaalien aikaan ehdokkaiden blo­ge­ja syn­tyi kuin sieniä sateel­la, ja kum­masti niistä suurin osa hyy­tyi heti vaalien jäl­keen. Sen sijaan tämä blo­gi on ollut jatku­vakestoinen ja ajatuk­sia herät­tävä. Olen itse käyt­tänyt sitä ihan vain “helsinkiläisek­si tulemisen” opet­telu­un muutet­tuani tänne kak­si vuot­ta sitten.

 20. Paljon onnea Osmolle! Oli hienoa kat­sel­la kon­ser­vati­ivikaverei­deni ilmeitä kun vihrei­den ehdokas sai eniten ääniä koko maassa.

 21. Monikult­tuurisu­uskeskusteli­ja,

  Ja sinä sit­ten olet se asialli­nen keskustelija?

  Lähet­tämäsi näyt­teen perus­teel­la on hie­man vaikea sitä uskoa. 

  Nim­imerkin takaa toisen nimel­lä maini­tun henkilön räikeä solvaami­nen tuol­la tavoin vie pis­teet ihan sinne toiselle puolelle, joka ei liene tarkoituk­sesi. Mut­ta näin siinä käy.

 22. Mah­tavaa, Ode!! Sul­la on juuri kaikkea sitä mitä Helsingin(kin) poli­ti­ikas­sa tarvi­taan. Tsemp­piä tule­valle valtuustokaudelle! 🙂

 23. Onnit­te­lut!

  Luulisin, että tämä ansiokas blo­gisi on pääsyy men­estyk­seesi, kuten jo arvelitkin. 

  Onhan myön­teisessä mielessä harv­inaista ja uraau­ur­tavaa, että ison poli­ti­ikan jät­tänyt ex-min­is­teri ja ‑puolue­jo­hta­ja ja val­tu­utet­tu keskustelee aivan aidosti kenen tahansa kadun­miehen kanssa. Ja antaa myös keljuil­la itselleen ja ärtyykin siitä silmin­näh­den, kehtaa kysyä, jos ei tiedä ja ehdot­taa ajatuk­sia, joiden arvoa ei voi arvata. 

  Muis­tut­taa kansalais­demokra­ti­aa, luullemma.

 24. Monikult­tuurikeskusteli­ja:

  “Min­ulle on hie­man epä­selvää, miten blo­gis­saan karkeasti murhal­la ja raiskauk­sel­la heku­moi­va mies, jon­ka fanaat­tiset kan­nat­ta­jat hyökkäävät solvaa­maan asial­lisia keskustelijoi­ta aina kun jos­sain yritetään pohtia monikult­tuurisu­u­den ja maa­han­muu­ton ongelmia, muka pystyy luo­maan asial­lista keskustelua yhtään mis­tään ja varsinkaan maahanmuutosta.”

  Et ole tain­nut lukea samaa blo­gia kuin minä. En tosin seu­raa sitä säännöllisesti.

  “Jos maa­han­muu­tos­ta on oltu hil­jaa, syylli­nen siihen lie­nee asianomainen her­ra ja hänen net­ti­foo­rumeil­la räy­hän­nyt kan­nat­ta­ja­joukkon­sa, jot­ka ovat onnis­tuneesti saa­neet kaik­ki muut vält­tämään aihet­ta loan­heiton ja net­titer­ror­in pelos­sa. Tämä on tietysti ollut ko. her­ran tavoitekin, jot­ta hän saisi uskot­tavu­ut­ta sille yksi­ty­isuni­ver­sum­in­sa käsi­tyk­selle, että hän pelon­li­et­son­toi­neen ja rasis­ti­sine karkeuksi­neen on Suomen ain­oa maahanmuuttokeskustelija.”

  Jotaku­ta taitaa vähän puris­taa eili­nen vaalitulos? 🙂

 25. Onnea! Olet kyl­lä oikea mies val­tu­us­toon hoita­maan asioitamme.

 26. Onnit­te­lut suuren ään­imääräsi joh­dos­ta. Toiv­ot­tavasti jak­sat oman ohjel­masi ohel­la kait­sea nuor­ta kas­vavaa vihreää polvea Helsingis­sä, tarkoi­tan näitä hyvää mate­ri­aalia ole­via mut­ta vielä niin koke­mat­to­mia vihre­itä nuo­ria poli­itikko­ja ehkä liian aikaisin val­lan kahvassa. 

  Taito hal­li­ta ja tehdä hyviä päätök­siä ei tai­da olla ihan geneet­ti­nen omi­naisu­us, vaik­ka nuoru­u­ut­ta palvo­vas­sa Suomes­sa tun­nu­taan usein niin uskovankin.
  Anne M‑B

 27. Onnit­te­lut Soin­in­vaar­alle ja vihreille, vaik­ka oma ääni tun­tuikin menevän vähän “hukkaan”, kun sen olisi voin­ut näköjään antaa huo­let­ta jollekin nou­se­valle kyvylle. Mut­ta eihän sitä voin­ut tietää, jos kaik­ki oli­si­vat ajatelleet samoin.

  Har­mi tosi­aan, että Odea ei voi enää äänestää eduskun­tavaaleis­sa. Viime ker­ral­la val­it­simme mieheni kanssa muu­ta­man vihreän hyvän tun­tuisen ehdokkaan, joille lähetimme lisäkysymyk­siä ja vas­tausten perus­teel­la sit­ten teimme päätök­semme. Mut­ta eikö joku, vaik­ka Min­er­va Krohn, tai use­ampikin ehdokas, voisi nyt koit­taa ottaa Soin­in­vaaran paikan pro­filoi­tu­mal­la ana­lyyt­tisek­si visionäärik­si. Se onnis­tu­isi parhait­en kir­joit­ta­mal­la hieno kir­ja. Aikamoinen vaa­timus, mut­ta min­un änneni hyväl­lä kir­jal­la saisi helposti.

 28. Poistin nim­imerk­ki “monikult­tuurikeskusteli­jan” kom­mentin, kos­ka se todel­la oli turhan her­jaa­va nim­imerkin suo­jis­sa esitetyksi.

 29. Onnea! Lois­ta­va blo­gisi on var­masti pääsyy val­tavaan äänisaali­iseesi. Olet yksi har­voista poli­itikoista joka rohke­nee rehellis­es­ti ja arvolib­er­aal­isti pohti­maan aidosti yhteiskun­nan kehit­tämistä… Ja todel­la, kuten joku tääl­lä jo tote­sikin; esität viikos­sa enem­män (hyviäkin)ideoita kuin monikaan puolue vuodessa!
  Blo­giasi on melkein­pä mukavampi lukea kuin mitään lehtiä! 

  En tiedä yhtään läh­eskään näin hyvää poli­itikon blo­gia, vinkatkaa, jos joku tietää lukemisen arvoisia!

 30. Kansa on puhunut, se on puli­nat pois.

  PS onnis­tui hyvin ja iso vaalivoitos­ta tulee hei­dän maa­han­muut­tokri­it­tisen kan­nat­ta­ja­joukkon­sa aktivoitu­mis­es­ta. Viitisen pros­ent­tia äänestäneistä oli sitä mieltä, että PS:n pop­ulis­tisek­sikin haukut­tu lin­ja (jota en voi väit­tää tun­te­vani) on kannatettava. 

  On demokra­t­ian hal­ven­tamista alkaa urput­taa tulok­ses­ta. Kansal­la on val­ta ja se käyt­tää sitä. Taval­la, jota minä (tai X) en ehkä pidä toiv­ot­ta­vana, mut­ta eipä demokra­ti­as­sa olekaan kyse minus­ta (eikä henkilöstä X), vaan iso­jen ihmisjoukko­jen äänestä. 

  Mut­ta Vihrei­den vaal­i­t­u­los oli myös hyvä. yli 50 000 ään­tä enem­män kuin viimek­er­tai­sis­sa kun­tavaaleis­sa. Se on mas­si­ivi­nen vaalivoit­to. Tästä on hyvä jatkaa seu­raavi­in vaaleihin.

  Eduskun­tavaaleis­sa 2015 Vihreät on jo suurin puolue.

 31. Onnit­te­lut! Ehdokkai­ta kaikki­in kun­ti­in ensi vaaleis­sa ja vihreät on yksi kolmes­ta suures­ta ään­imääräl­lä mitattuna.

  Uuden edis­tyk­sel­lisen ajan merk­ki on myös blo­gin kel­lo joka käy tun­nin tulevaisuudessa.

 32. Onnea vaan voitos­ta! Kat­selin Osmon saamia Helsin­gin alueko­htaisia ääniä ja mie­lenki­in­toise­na yksi­tyisko­htana huo­masin, että San­ta­ham­i­nas­takin oli tul­lut yksi ääni!!! Sehän tarkoit­taa, että tukea San­ta­ham­i­nan saat­tamiselle asumiskäyt­töön löy­tyy myös saaren sisältä 🙂 

  Ps. Osmon saa­mat äänet alueit­tain löy­tyvät täältä:
  http://www.yle.fi/vaalit2008/tulospalvelu/ehdokkaat/ehdokas_kno91_ehdno225.html

 33. Jos Osmo olis pysyny eläk­keel­lä, niin vihrei­den äänisaalis olisi ollut huo­mat­tavasti pienem­pi. Ei vihreil­lä nimit­täin ollut mui­ta jär­jis­sään ole­via ehdokkai­ta. Meinasin, mut­ta en sitte kuitenkaan, kun har­mit­ti etukä­teen se miten mon­ta pössyt­televää töhrypet­ter­iä se mun mas­si­ivi­nen ääni olisi imais­sut valtuustoon.

 34. Sydämel­liset onnittelut!

  Lois­ta­va tulos, ansait­tu voit­to niin sin­ulle kuin vihreille. Muu­tos ei ole vain ilmas­sa vaan tiukasti myös maassa.

 35. Itse halu­an — Osmolle ja mik­sei muillekin — tuo­da esi­in, että min­ul­la oli henkilöi­den joukos­sa lop­pu­peleis­sä oikeas­t­aan kak­si vai­h­toe­htoa kelle antaa ääneni:
  — Ode
  — Halla-aho

  Ensin mainit­tu sik­si, että hän on kir­jo­jen­sa perus­teel­la aidosti älykäs mies. Jälkim­mäi­nen sik­si, että hän uskalsi oma­l­la nimel­lään puhua ikävistä ja tun­tei­ta herät­tävistä asioista sil­läkin uhal­la, että tuli (mielestäni epäreilusti) leimatuk­si rasistiksi. 

  Min­ulle tärkeitä asioi­ta ovat autot­to­muus (siihen pyrkimi­nen) Helsingis­sä, pyöräi­ly sekä ympäristöys­tävälli­nen kaavoitus, samoin kuin katu­jen tur­val­lisu­us ja väestön tasa-arvoinen kohtelu. 

  Hal­la-aho uskaltaa olla mielis­telemät­tä val­lit­se­vaa kon­sen­sus­ta eikä kan­na­ta etnis­ten vähem­mistö­jen eri­tyisko­htelua esim. asun­to­jonois­sa, uima­hal­livuorois­sa tai työhönot­toki­in­tiöis­sä. Minä olen tässä Hal­la-ahon lin­joil­la. Osmon kan­to­ja näi­hin asioi­hin en tiedä. Koetin niitä blo­gis­sa udel­la, mut­ta asi­at jäivät avoimiksi.

  Ääneni meni kuitenkin numerolle 225. Osmos­ta tiedän kuitenkin enem­män ja kan­natan vihrei­den ajamia ruuhkamaksuja. 

  Tule­vis­sa eduskun­tavaaleis­sa odotan vihreiltä jär­jel­lisem­pää lin­jaus­ta maa­hamuut­toon. Nyt vihreän liiton koti­sivuil­la on älyt­tömiä luen­tokalvo­ja jois­sa vaa­di­taan helpom­paa kansalaisu­ut­ta ja lisää oikeuk­sia. Kuka maksaa? 

  Entä tämä “maa­han­muut­to lisään­tyy” — mil­loin ja mis­sä tästä tuli totu­us? Mis­sä vai­heessa suo­ma­laisil­ta kysyt­ti­in, halu­taanko tänne lisää maa­ham­muut­ta­jia, ja jos halu­taan, mis­tä päin maail­maa ja minkälaisia? 

  Kaik­ki afrikkalaiset eivät ryöstä ja raiskaa. Jotkut fil­ip­pi­iniläiset ehkä ryöstävät ja raiskaa­vat. Silti, kun kansalaisuuk­sia jael­laan, niin minus­ta ne pitää antaa fil­ip­pi­iniläisille sairaan­hoita­jille eikä mis­sään nimessä luku­taidot­tomille afrikkalaisille. Koen myös, että päin­vas­taista aja­vat halu­a­vat sabotoi­da suo­ma­laista yhteiskun­taa. Minä olen rak­en­ta­jien puolella.

  Teemu K

 36. Tuskim­pa tuo tulos kokon­aisu­udessaan on tämän blo­gin ansio­ta; minäkin olen tääl­lä ensim­mäistä ker­taa ja silti äänestin eilen Osmoa.
  Totesin toises­sa yhtey­dessä ole­vani enti­nen vihertävä demari ja nykyi­nen vihreä. Näin on, löytäisi vaan sopi­van yhdis­tyk­sen mihin liit­tyä. Vihre­it­ten Naiset tai ‑nuoret ja opiske­li­jat eivät kelpaa.

  ps. Kyl­lä näyt­tö aiem­mas­ta toimin­nas­ta pain­oi valin­nas­sa. Mil­lään ohjel­mal­la tai kam­pan­jal­la ei tuo­hon olisi pystynyt.

 37. Onnea Ode, hieno tulos !
  Ja nyt vain tekemään järke­viä päätöksiä !
  Kan­nat­ti puskea läpi tuulen ja tuiskun ään­tä antamaan 🙂

 38. ONNEA!

  Hieno vaal­i­t­u­los hienolle ehdokkaalle. Turhaan pelk­a­sit aan­i­maarasi puolesta.

 39. Onnek­si olkoon Osmolle ja kumppaneille. 

  On hyvä, että vaaleis­sa voit­ti­vat järkipuolueiden(kok ja vihr.) ehdokkaat. Uskon edessä ole­van myön­teisiä het­k­iä pääkaupunkiseudun asukkaille.

  Onnek­si PS poi­mi protestiäänet vasem­mis­ton nenän edestä.

 40. Onnea vain Osmo. Olet kyl­lä ehdot­tomasti äänisaali­isi ansain­nut hienol­la taval­la näke­myk­sel­lisyy­den ja ratio­naalisen ajat­telun yhdis­tävänä poli­itikkona. Itsekin olisin äänestänyt sin­ua, jollen olisi laskel­moin­ut, että pääset heit­tämäl­lä läpi, jol­loin ääneni olisi val­unut jollekin ei niin selkeään ajat­telu­un kykenevälle vihreälle 😉

 41. joo onnea odelle !
  itseäni taasen huolestut­taa noiden oikeistopop­ulistien val­taan­nousu, soi­ni onnis­tunut propagandassaan.
  hal­la-ahol­la on fik­su­ja kir­joituk­sia mutta
  on vähän yhden asian mies…
  eläköön vielä 8500 äänelle !

 42. Onnit­te­lut min­unkin puolestani, hieno tulos.

  Eri­tyis­es­ti mieltäni läm­mit­ti se, että vihreät nousi­vat demarei­den ohi Helsingis­sä ja “aseveli­ak­seli” (SDP+Kok) jäi paikkamääräl­lä vähem­mistöön (42 paikkaa 85:stä). Tulee ole­maan mie­lenki­in­toista nähdä, mitä tapah­tuu. Joka tapauk­ses­sa näyt­tää siltä, että uudet tuulet alka­vat puhal­taa Helsin­gin (ja Suomen) poli­it­tises­sa kentässä.

  Kari

 43. Eduskun­tavaaleis­sa 2015 Vihreät on jo suurin puolue. 

  Minä taas kuulen jo selvästi pihinää, Osmon eri­no­mais­es­ta tulok­ses­ta huoli­mat­ta.. Ymmär­rän kyl­lä ‘tiedemiehen’ tieteel­lisen ana­lyysi­in Virhei­den kan­natuk­sen kehi­tyk­ses­tä tule­val­la viisivuo­tiskaudel­la, koska­pa monien Virheän liik­keen kan­nat­ta­jien isit ja äid­itkin näkivät 70 — luvun alus­sa SKP:een Suomen suurim­pana poli­it­tise­na liik­keenä ihan saman­laisen viisivuo­tiskau­den jälkeen. 

  Pohjim­mil­taan Virheät ja tais­to­laiset ovat täysin saman­laisia uskon­nol­lisia liikkeitä, niin ulko­mail­ta saat­ua litur­giaa kuin opil­lista sisältöä myöten. Ennus­t­a­mi­nen on aina hauskaa ja itse siis ennus­tankin ‘tiedemiehestä’ poikkeavasti että tämä vaal­i­t­u­los jää Virhei­den parhaak­si. Syynä tähän on isovel­jen, siis kan­sain­välisen Virheän liik­keen jo alka­nut alamä­ki, tule­va jät­ti­työt­tömyys nyky­ta­soon ver­rat­tuna heikol­la sosi­aal­i­tur­val­la ja nyky­is­ten ili­mas­toseli­tys­ten jou­tu­mi­nen frenolo­gian ja lysenko­laisu­u­den kanssa samaan kategoriaan 🙂

  Toiv­ot­tavasti Osmo siis pitää blo­gia vuo­teen 2015 saakka 🙂

 44. Onnek­si olkoon lois­tavas­ta men­estyk­ses­tä! Myös Jyväskylässä vihreät sai­vat kak­si lisä­paikkaa, vaik­ka itsel­leni kävikin hie­man keppoisesti. 😉

 45. Onnea paljon Osmo!

  Aivan upea henkilöko­htainen äänisaalis. Muka­va huo­ma­ta, että keräsit ääniä run­saasti kaik­ista kaupungi­nosista, myös niistä kaikkein por­var­il­lisim­mista. Tsemp­piä vaan paljon val­tu­us­to­työsken­te­lyyn ja mui­hinkin toimiisi!

 46. Onnea Osmo! Oli­si­vat­pa muut vihreät yhtä fik­su­ja, kuin sinä. Olin kuitenkin hiukan pet­tynyt perus­suo­ma­laisi­in kohdis­ta­mas­tasi kohtu­ut­tomas­ta kri­ti­ik­istä Ylen haas­tat­telus­sa. Olen ennen äänestänyt vihre­itä, mut­ta nyt äänestin perus­suo­ma­laisia. En siis vas­taa yleistä käsi­tys­tä perus­suo­ma­lais­ten äänestäjästä. Syynä oli Vihrei­den nai­ivius maa­han­muut­topoli­ti­ikas­sa. Toiv­otan mie­lenki­in­toisia keskusteluhetk­iä perus­suo­ma­lais­ten Jus­si Hal­la-Ahon kanssa!

 47. Onnit­te­lut upeas­ta ja hyvin ansai­tus­ta äänisaali­ista min­unkin puolestani!

  Vähän jän­nitin Vihrei­den tulosta yleen­sä, kos­ka kuvit­telin Sipoo-Anschlussin saa­man kiel­teisen julk­isu­u­den vielä vaikut­ta­van. Vaan eipä tun­tunut vaikut­ta­van — tai sit­ten voisi tietysti speku­loi­da, miten paljon vielä suurem­pi vaalivoit­to olisi ollut ilman Sipoo­ta. Ode­han sai ääniä hyvin kokoomuslaisilta(kin) alueil­ta: Kru­u­nun­haas­ta, Laut­tasaares­ta, Töölöstä ja ennen kaikkea Kata­janokalta! Jotakin aika merkit­tävää ker­too ihmis­es­tä se, että hän on pro­feet­ta myös oma­l­la maallaan.

  Vielä vaalipäivän aamu­na kat­selin vihre­itä ehdokkai­ta ja mietin, miten kiva olisi antaa äänen­sä jollekin fik­sulle mut­ta vähem­män tun­netulle ehdokkaalle. Sit­ten tulin ajatelleek­si miten kävisi, jos kaik­ki ajat­telisi­vat noin (eikö se ammoin tapah­tunut juuri niin, jois­sakin eduskun­tavaaleis­sa?) ja liityin Tehdään Odes­ta äänikuningas ‑liik­keeseen. Ja tehti­in­hän me.

 48. Onnit­te­lut myös täältä Kan­ta-Hämeestä! Kotikun­nas­sanikin pääsi yksi vihreä val­tu­us­toon. Ja kiitok­set vielä mie­lenki­in­toi­sista ja keskustelua herät­tävistä kirjoituksista.

 49. Onnit­te­lut täältäkin! Ja kiitos main­ios­ta blo­gista ja anteek­si pitkät jaarit­telu­ni liian usein aiheen ohi…

 50. En voin­ut olla hymy­ilemät­tä, kun Ilta San­omista luin, että et ole kerin­nyt yhtään kam­pan­joi­da. Niin siinä käy, kun käytän­nössä 24/7 moderoi blo­giaan, kir­joit­taa omia avauk­sia muu­ta­man päivän välein ja vielä vas­taa kommentteihin.

  Luulen kyl­lä, että poten­ti­aaliset äänestäjäsi viihtyvät parem­min netis­sä kuin kaup­pakeskuk­sis­sa… vai mis­sä lie ehdokkaat kam­pan­joi­vatkin, itse en ole oikein tavan­nut ketään, mis­sään koskaan.

  Tajut­ti­in tuos­sa isän­nän kanssa, että meil­lä taita­vat tääl­lä käytävät keskuste­lut varsin usein jatkua ruokapöytäkeskusteluina, kun per­heen parivuo­tias alkoi kesken päiväl­lisen hokea “Soin­in­vaaran blo­gi, Soin­in­vaaran blo­gi, Soin­in­vaaran blo­gi, …” ja nau­roi päälle. 😉

 51. Ker­tokaa joku keitä ne entiset stal­lar­iv­ihreät oikein ovat, en vaal­i­julis­teista niitä ainakaan löytänyt. Olen ollut aika pitkään mukana ja ihmette­len mis­sä ne oikein luu­raa­vat. En ole tör­män­nyt näi­hin paljon­puhut­tui­hin maahisi­in niin Helsingis­sä kuin “punaisel­la” Tampereellakaan.

 52. Eikös stal­lar­iv­ihrei­den näkyvin kel­lokas ole Tapio Laakso?

 53. No, pitänee heti perään tarken­taa, ettei T. Laak­so sinän­sä voi ikän­säkään puoles­ta olla stal­lari kir­jaimel­lises­sa merk­i­tyk­sessä (toisin kuin isän­sä Jaakko) vaan puh­daslin­jainen punavihreä. 

  Itse vieras­tan voimakkaasti punav­ihreää liiket­tä taloudel­lisen hyv­in­voin­nin vas­taisen lin­jan vuok­si (Stasin ideoimaa per­in­töä?). Muutenkin punav­ihreäl­lä liik­keel­lä on mielestäni hyvin “vino” suh­tau­tu­mi­nen globaalin hyv­in­voin­nin edistämiseen.

 54. “Mut­ta eikös 70-luvul­la kaik­ki opiskelijat…?”

  “Eikös stal­lar­iv­ihrei­den näkyvin kel­lokas ole Tapio Laakso?”

  Tapio Laak­so on syn­tynyt samana vuon­na kun tais­to­laiset erotet­ti­in SKDL:n eduskun­taryh­mästä. Kun hei­dät erotet­ti­in SKP:stä, hän oli kolme­vuo­tias, Neu­vos­toli­iton hajotes­sa kym­men­vuo­tias. Olisi siis lievää pahempi anakro­nis­mi luon­nehtia hän­tä “stal­larik­si” vaik­ka hän olisikin esit­tänyt entisen SKP:n vähem­mistön näke­mys­ten kanssa anal­o­gisia näke­myk­siä, mitä hän tietääk­seni ei ole koskaan tehnyt minkään asian suh­teen. Mikä se sel­l­ainen “stal­lari” oikein on, jon­ka van­ha lib­er­aalisen kansan­puolueen akti­ivi Osmo Soin­in­vaara saa vaa­likoneessa itsen­sä jäl­keen kakkoseksi?

  Jos taas ajatel­laan, että isän poli­it­tiset näke­myk­set muka jotenkin periy­tyvät automaat­tis­es­ti pojalle, niin ollaan luisut­tu sel­l­aiseen para­noidi­in ajat­telu­un, jos­ta eräs parhaista mallies­imerkeistä on… Stal­in­in ajan Neuvostoliitto.

 55. Tom­mi Uschanov sanoi jo sen, mitä min­un piti sanoa.Todettakon vielä, ettei Tapi­on ajat­telus­sa ole jälkeäkään siitä yksini­it­tis­es­tä ajat­telus­ta joka sävyt­ti “telaketjustal­in­istien” ajat­te­lu­ta­paa sil­loin, kun he ter­ror­isoi­vat opiskelijaelämää.
  Aja­tus vihreistä tais­to­lais­ten henkisinä per­il­lis­inä on eri­tyis­es­ti Iltale­hden aikanaan hel­limä poli­it­ti­nen vale. Kun vihreä liike syn­tyi joskus Koi­järvi-liik­keen jälki­main­ingeista, sen yhdis­tävä tek­i­jä oli pikem­minkin anti­tais­to­laisu­us. Se koos­t­ui pitkälti niistä ihmi­sistä, jot­ka nor­maal­i­ti­lanteessa oloisi­vat olleet akti­ivisia opiske­li­jaelämässä, mut­ta jot­ka tais­to­lais­ten tym­peä ote kaikesta karkot­ti omi­in pieni­in kup­pikun­ti­in­sa, jot­ka sit­ten verkos­toi­tu­i­v­at vihreik­si. Jos jotain sen aikaista poli­it­tista liiket­tä pitäisi väit­tää vihrei­den alkukadik­si, se olisi lib­er­aalit, joista siir­tyi vihreisi­in niin paljon väkeä, että koko lib­er­aa­li­nen puolue tuhoutui.

  Tot­ta kai vihreistäkin voidaan löytää yksit­täisiä tais­to­laisu­u­teen joskus hurah­tanei­ta toim­i­joi­ta kuten mis­tä tahansa. Miten ei löy­ty­isi, kun koko opiske­li­ja­maail­ma oli 1970-luvul­la tais­to­laisu­u­den valtaamaa.

  Tais­to­laiset yrit­tivät 1980-luvun alus­sa kyl­lä val­la­ta vihre­itä tuho­tak­seen ne, kuten he val­ta­si­vat mon­ta muu­takin jär­jestöä ja tuho­si­vat. Juuri tämän takia vihreät vält­tivät pitkään muodol­lista organ­isaa­tio­ta ja pysyivät yksi­tytäis­ten henkilöi­den verkos­tona. Ei ollut vuosikok­ous­ta, johon marssia sisään ja ottaa hom­ma haltuunsa.

 56. Osmo,

  Tääl­lä joku jo ehti toises­sa ketjus­sa ihme­tel­lä suosi­tus­tasi Tapio Laak­son äänestämisen suh­teen. Ja vähän jäin ihmettelemään minäkin. 

  Tapio Laak­son sivuil­ta poimittua: 

  “Asi­a­ton oleskelu sallittu

  Kaupungis­sa on voita­va elää ja olla ilman kulut­tamisen pakkoa.”

  Mitähän ihmettä tämä tarkoit­taa? Käsit­tääk­seni jokainen voi olla kulut­ta­mat­ta juuri siinä määrin kuin sielu ja ruumis sietää niin maal­la kuin kaupungissa. 

  Useim­mat meistä nyt tietysti tarvit­se­vat jotain syömäkelpoista päivit­täin ja jonkin­lainen asumuskaan ei ole pahit­teek­si, mut­ta en kyl­lä ymmär­rä, mikä tämä oletet­tu pakko nyt muuten olisi? Haiskah­taa, että haetaan oikeut­tua vastik­keet­tomaan rahaan, ei niinkään “oleskelu­un ja kulut­ta­mat­to­muu­teen”. Sehän on ihan mah­dol­lista nytkin. 

  “Kaupun­ki ilman rajoja

  Bus­sis­sa on puu­tut­ta­va rasis­mi­in, eikä papere­i­ta pidä tutkia pärstäk­er­toimen perusteella.”

  Tässä on taustal­la kesäi­nen tapaus, jos­sa raitio­vau­nun kul­jet­ta­ja oli pyytänyt lip­pua vain eräältä Roman­ian romanil­ta, joka oli koko kesän ajel­lut pitkin Helsinkiä raitio­vaunul­la ilman lip­pua. Pärstäk­er­roin nyt oli vain tul­lut tutuksi. 

  Olisiko kul­jet­ta­jan anti­ra­sisti­na pitänyt seisot­taa omaansa ja kaikkia takana tule­via vaunu­ja noin puoli tun­tia, jon­ka yli sadan matkus­ta­jan lipun tarkas­tus kestää?

  Tapio on jäänyt ilmeis­es­ti käsi­tyk­seen, että kyse oli kauh­es­ta rasis­mirikok­ses­ta ja kansan kiihot­tamis­es­ta ja mitä vielä, kun edelleen jankut­taa sivuil­laan moista soopaa. 

  Noh, Tapio ei päässyt läpi ja toivon ettei ole mikään tule­vaisu­u­den nimikään.….

 57. Onnek­si olkoon vaan. Ensi ker­ral­la et lai­ta tikkuakaan ris­ti­in niin menee kymp­pi rikki.

  Häm­men­tävä ja kuvaa­va vaalitilasto:
  Helsin­gin äänestysalue 010B Merihaka
  KOK SDP VAS VIHR
  459 435 180 384
  Ehdokkaat:
  1. Vapaavuori, Jan Uusi 78 KOK valitaan
  2. Hiltunen, Rakel 63 SDP valitaan
  3. Soin­in­vaara, Osmo Uusi 60 VIHR valitaan

 58. Itse vieras­tan voimakkaasti punav­ihreää liiket­tä taloudel­lisen hyv­in­voin­nin vas­taisen lin­jan vuok­si (Stasin ideoimaa per­in­töä?). Muutenkin punav­ihreäl­lä liik­keel­lä on mielestäni hyvin “vino” suh­tau­tu­mi­nen globaalin hyv­in­voin­nin edistämiseen.

  Itse pidän tätä “vihreät = stal­in­is­tit” höpö­tys­tä lähin­nä säälit­tävänä. Mutta…

  …vihreis­sä on hyvin paljon laitavasem­mis­to­laisia mielip­iteitä ja käsi­tyk­siä nimeno­maan talouden toimin­nas­ta. Varsinkin nuo­ril­la. Osmoon luote­taan ja Osmoa ihan­noidaan, mut­ta hänen järkevät talous­näke­myk­sen­sä jätetään kuitenkin syr­jään. Esimerkik­si mar­gin­aa­likus­tan­nusten käsite tai se, ettei jotain niukkaa resurssia ole syytä jakaa jonot­ta­mal­la, jne, nämä ovat ihan kauhis­tuk­sia monille vihreille. 

  Itse näen vihrey­den nimeno­maan niin, että sitä voi toteut­taa jok­seenkin taloudel­lis­es­ta kat­son­takan­nas­ta riip­pumat­ta. Ja kos­ka elämme markki­na­t­aloudessa, niin vihrei­den tulisi toimia sen puit­teis­sa ja sen puit­teis­sa vihrey­den toteut­tamiseen on tehokkai­ta teo­reet­tisia työkalu­ja, kuten ulkois­vaiku­tusten käsite. 

  Minus­ta kaikkien itseään vihreinä pitävien pitäisi lukea Joseph Heath­in “Effi­cient Soci­ety” ja ymmärtää mis­tä siinä on kyse. Pitäisi ymmärtää, mik­si mei­dän yhteiskun­tamme on tiety­iltä osin edelleen liian “sosial­isti­nen” ja mitä se tarkoit­taa. Ja ymmärtää, että tehokku­ud­es­ta tin­kimi­nen on sama asia kuin tavaroiden rikkomi­nen tai paikko­jen sotkem­i­nen ihan huvikseen. 

  Samal­la pitäisi kyl­lä oikeis­to­laisem­pi­enkin ymmärtää, mik­si ja miltä osin taas mei­dän yhteiskun­nas­samme on edelleen paljon “kap­i­tal­istin” tasku­un ihan taval­lisil­ta ihmisiltä ryöstämistä. Nämä ovat usein sel­l­aises­sa muo­dos­sa, että suo­raa ei anneta rahaa, vaan jotain muu­ta niukkaa resurssia ilman, että siitä ote­taan kun­nol­lista kor­vaus­ta, markki­nahin­taa. Ja että meil­lä on paljon sel­l­aisia tarpeet­to­mia kur­in­pito­jär­jeste­lyjä, jot­ka eivät oikeasti hyödytä tai suo­jele ketään.

  Tässä suh­teessa kat­son, että “aidoin­ta” vihreyt­tä edus­taa juurikin vihrei­den lib­er­aali per­in­tö. Olen vähän harmis­sani siitä, että vihreyt­tä on viime vuodet osin leiman­nut myös “jokainen valkoinen mies on kastroitava”-linjan fem­i­nis­mi. Sen pitää loppua. 

  Muuten käy niinkuin Trav­eller ennus­taa ja tästä alkaa vihrei­den alamäki.

 59. “Osmoon luote­taan ja Osmoa ihan­noidaan, mut­ta hänen järkevät talous­näke­myk­sen­sä jätetään kuitenkin syrjään.”

  No näin­pä!!! Kaik­ki var­maan muis­ta­vat sen nuoren kaverin, joka paskadu­u­ni-lausun­nol­laan telkkaris­sa oikein varmisti, ettei perus­tu­lo koskaan toteudu. Koko hom­man idea on se, että huonos­ti palka­tu­is­takin töistä jää niin paljon rahaa käteen, että niitä kan­nat­taa tehdä.

 60. Tiedemies on eksynyt monologi­maa­han, olen itsekin vierail­lut ja toivon pikaista palu­u­ta: “Esimerkik­si mar­gin­aa­likus­tan­nusten käsite tai se, ettei jotain niukkaa resurssia ole syytä jakaa jonot­ta­mal­la, jne, nämä ovat ihan kauhis­tuk­sia monille vihreille.”

  Kuten ruuhka­mak­sut, päästö­mak­sut, jne. eli kuka tuo­hon juuri vihreis­sä väit­tää vastaan?

  Jos TM tarkoit­taa kri­it­tistä suh­tau­tu­mista ohjaus­mak­sui­hin yleen­sä, niin vasem­malle kallis­tuvil­la on huoli siitä että nämä ovat efek­ti­ivis­es­ti regres­si­ivistä vero­tus­ta. Oppikir­jaratkaisu on käyt­tää ohjaus­mak­suil­la kerä­ty­ty tulot tulon­si­ir­toi­hin, mut­ta reaalipoli­it­tis­es­ti huoli on ymmär­ret­tävä ja ehkä aiheelllinenkin.

  Jos TM taas tarkoit­taa talous­te­o­reet­tista sivistymät­tömyyt­tä, niin ei tähän kyl­lä ole mil­lään puolueel­la monop­o­lia. Valitet­tavasti, tietäisi ainakin ketä ei mis­sään tapauk­ses­sa äänestä.

  Yleis­es­ti sama kos­kee kaikkia asiantun­ti­jatiedon alo­ja, itse seu­raan kauhun­sekaisel­la huvit­tuneisu­udel­la julk­isval­lan tietotekni­ikka­pu­uhastelua, joukkoli­iken­nevä­ki jak­saa hokea että lipun­hin­nat on jok­seenkin toi­sisi­jainen asia, ja var­maan päi­hde­huol­lon, met­sä­talouden, vero­juridi­ikan, jne. minkä tahansa erikoisalan osaa­jil­la on saman kaltaisia huo­lia oma­l­ta alaltaan…

 61. Tiedemies: Hieno kir­joi­tus. Vihreän liik­keen olisi hyvä sisäl­lään jäsen­nel­lä redis­tribuu­tion ja jonol­la jakamisen, per­in­teisen työ­mallin sekä muiden per­in­teisen vasem­mis­ton keino­jen ero­ja. Yhteis­resurssien luomi­nen ei auta heikko­ja, kos­ka sil­loin juuri vahvem­mil­la on mah­dol­lisu­us ne viedä; ympäristöä yhteis­resurssit aut­ta­vat tietysti vielä vähem­män. Tämä pitäisi vielä pystyä kom­mu­nikoimaan äänestäjille, jot­ka odot­ta­vat sitou­tu­mista johonkin oikeis­to-vasem­mis­to ‑akselin kohtaan kaikissa kysymyksissä.

  Piilotuet yri­tyk­sille ja kur­in­pito­jär­jeste­lyt ovat itsel­leni tärkeimpiä poli­it­tisia kysymyk­siä, ja näi­hin eivät Vihreät ainakaan vielä ole tart­tuneet. Täy­det pis­teet yrit­täjälle, joka ei etsi val­tion apua kil­pailu­ti­lanteen estämisek­si, mut­ta tärkeäm­pää on avun antamisen lopet­ta­mi­nen niille, jot­ka sitä etsivät, kuin yrit­täjien moraalin kontrolli.

  Mie­lenki­in­toinen kir­javink­ki myös, mut­ta taidan tyy­tyä luke­maan vain Ama­zon­ista johdan­tolu­vun, kun ei kir­jas­tos­ta löydy.

 62. Tiedemies:
  …vihreis­sä on hyvin paljon laitavasem­mis­to­laisia mielip­iteitä ja käsi­tyk­siä nimeno­maan talouden toimin­nas­ta. Varsinkin nuo­ril­la. Osmoon luote­taan ja Osmoa ihan­noidaan, mut­ta hänen järkevät talous­näke­myk­sen­sä jätetään kuitenkin syr­jään. Esimerkik­si mar­gin­aa­likus­tan­nusten käsite tai se, ettei jotain niukkaa resurssia ole syytä jakaa jonot­ta­mal­la, jne, nämä ovat ihan kauhis­tuk­sia monille vihreille.

  Tätä kri­ti­ikkiä en kyl­lä allekir­joi­ta. Talousti­etei­den ymmär­rys on Suomes­sa kyl­lä ylipään­sä heikkoa, eikä vain poli­itikko­jen vaan myös monien “talousasiantun­ti­joiden” piiris­sä. Vihreät, joiden poli­itikot ovat huo­mat­tavasti mui­ta parem­min koulutet­tu­ja, min­un mielestäni ymmärtävät noi­ta Tiedemiehen esit­tämiä asioi­ta parem­min kuin muut. Toivom­isen varaa onto­ki vihreissäkin.

 63. Osmo: “Vihreät, joiden poli­itikot ovat huo­mat­tavasti mui­ta parem­min koulutet­tu­ja, min­un mielestäni ymmärtävät noi­ta Tiedemiehen esit­tämiä asioi­ta parem­min kuin muut.”

  Var­maan eri­laiset teat­ter­i­taiteen ja englan­ti­laisen filolo­gian mais­ter­it ymmärtävät talouden­pidos­ta kyl­teri- ja teekkar­i­taus­taisia parem­min. Kum­ma jut­tu kun yri­tyk­si­in ei valikoidu samaa taus­taa ole­vat johtote­htävi­in kuin julkisel­la puolel­la. Ehkä julki­nen sek­tori elää eri­lais­ten lainalaisuuk­sien maail­mas­sa. Pas­tori Pur­si­aisen lanseer­aa­ma käsite “Kuninkaan aar­teesta” voisi olla taas mon­elle vasuripoli­itikolle ajanko­htaista luettavaa.

 64. “Tot­ta kai vihreistäkin voidaan löytää yksit­täisiä tais­to­laisu­u­teen joskus hurah­tanei­ta toim­i­joi­ta kuten mis­tä tahansa. Miten ei löy­ty­isi, kun koko opiske­li­ja­maail­ma oli 1970-luvul­la tais­to­laisu­u­den valtaamaa.”

  Minä en oikein jak­sa laskea noi­ta yli kol­menkymme­nen vuo­den takaisia teinili­iton touhu­ja enää kenellekään kovin suurek­si syn­niksi, jos myöhem­mät näytöt ker­to­vat muuta. 

  “Juuri tämän takia vihreät vält­tivät pitkään muodol­lista organ­isaa­tio­ta ja pysyivät yksit­täis­ten henkilöi­den verkos­tona. Ei ollut vuosikok­ous­ta, johon marssia sisään ja ottaa hom­ma haltuunsa.”

  Ai siitäkö se joh­tui? Olin tuol­loin toisel­la kymmenel­lä ja muis­tan hämärästi jotain jut­tua siitä, että vihreät eivät olisi halun­neet olla kuten taval­liset van­hat puolueet.

 65. Osmo, en ehkä sit­ten puhu samoista “nuorista vihreistä”, joi­ta sinä kohtaat. 

  Itse olen tör­män­nyt paljolti sel­l­aisi­in vajaa kolmekymp­pisi­in, joil­la on taus­taa vasem­mis­to­laisi­na, mut­ta jot­ka ovat koke­neet kuitenkin ympäristöar­vot tärkeäm­mik­si ja ehkä aka­teemisuuten­sa vuok­si vier­aan­tuneet suo­ma­lais­es­ta SDP-Vasem­mis­toli­it­to-akselin AY-vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta, jon­ka koke­vat jotenkin vihamieliseksi.

  He näkevät regres­si­ivisen veron peikko­ja hel­posti joka puolel­la ja ovat usein pohti­mas­sa, miten kum­mas­sa kiristyvät ympäristöverot (joi­ta he kyl­lä kan­nat­ta­vat peri­aat­teessa) kom­pen­soidaan köy­hille, jot­ka joutu­vat mak­samaan yhtä paljon kuin rikkaat. Samaa pelkoa esi­in­tyy eri­lai­sis­sa mar­gin­aali- tai markki­nahin­noit­telu­un pyrkivis­sä skeemoissa, joiden nähdään suo­si­van mak­sukyky­isiä, kuten vaik­ka päästökau­pas­sa, jon­ka kohdal­la ollaan usein huolis­saan siitä, että sen vaiku­tus val­uu suo­raan hin­toi­hin, jois­sa köy­hät taas mak­sa­vat yhtä paljon kuin rikkaat.

  Myös kulu­tusy­hteiskun­nan kri­ti­ik­ki perus­tuu vasem­mis­to­laisit­tain suun­tau­tuneil­la vihreil­lä usein siihen, että “yri­tyk­set tekee kauhei­ta voit­to­ja ja työläiset kär­sivät” ja evi­denssi tämän puoles­ta on yleen­sä erit­täin hataraa. 

  Olen esimerkik­si käynyt keskustelun, jos­sa penäsin että “reilu­jen” tuot­tei­den kohdal­la työn­tek­i­jöi­den palkkaus­ta tai pienvil­jeli­jöi­den tuot­ta­jahin­to­ja tärkeäm­pää olisi tarkastel­la esimerkik­si vaiku­tus­ta paikalliseen ympäristöön ja varmis­taa, että ympäristönorme­ja nou­date­taan. Tähän vas­tat­ti­in, että niin kyl­lä se kai peri­aat­teessa noin on, mut­ta kyl­lä ne ihmiset siel­lä tärkeämpiä ovat. Ja siis ilman mitään evi­denssiä siitä, että ko. tuote (en nyt muista mikä se oli) mitenkään olisi tuotet­tu työn­tek­i­jöitä “riistämäl­lä”.

  Toinen valitet­ta­va seik­ka on, että kun tehdään per­in­teistä “cost-benefit”-analyysiä, mon­et — tämä ei rajoitu vihreisi­in, vaan on yleistä muutenkin — siitä ei tulekaan “cost-ben­e­fit”, vaan “cost-cost”, eli tui­jote­taan vain siihen mikä on kus­tan­nus, ei siihen hyötyyn. 

  Yllä ja aiem­min mainit­se­mani ongel­mat eivät liity minus­ta niinkään vihreisi­in puolueena tai (ainakaan uskoak­seni) kovinkaan mon­een vihreään kansane­dus­ta­jaan, vaan niihin yksilöi­hin jot­ka muo­dosta­vat vihrei­den “imagolle” olen­naisen kan­nat­ta­ja­joukon, sen, jon­ka kaut­ta “muut” pro­filoi­vat puolueen.

  Kun minä kat­son ehdokaslis­to­ja, kiin­nitän huomio­ta siihen, että poruk­ka on korkeasti koulutet­tua ja usein vielä pitkälti ns. kovien tietei­den alal­la. Mut­ta kun joku jol­la on vähän epäi­lyk­siä ja varauk­sia vihrei­den suh­teen kat­soo, hän näkee ne — anteek­si ilmaisuni — “hamp­pu­vaat­teisi­in pukeu­tu­vat makkaratukat”. En väheksy tätä hyvin omis­tau­tunut­ta ja akti­ivista porukkaa mitenkään, mut­ta tiedän, että heil­lä on “vähän” eri­lainen käsi­tys yhteiskun­nas­ta kuin min­ul­la ja että hei­dän näkyvä osal­lis­tu­misen­sa vier­aan­nut­taa monia muuten vihreisi­in ideoihin posi­ti­ivis­es­ti suhtautuvia. 

  Toivon, ettei kukaan ota tätä loukkauk­se­na. Olen keskustel­lut aika taval­la eri­lail­la ajat­tele­vien ja (talous)poliittisesti “vasen-oikea” akselin ääripäi­hin sijoit­tuvien kanssa, ja tämä mieliku­va min­ulle on syn­tynyt. Jokaisel­la on tietysti oman­laisen­sa näke­mys asioista ja jokainen kiin­ni­it­tää huomio­ta eri kohti­in. Min­ua hiertää se, että mon­et vihrei­den kan­nat­ta­jat oikeasti ovat näitä “por­vari nukkuu huonosti”-ihmisiä. Ja he ovat usein aika akti­ivisia ja toimi­vat aika näkyvästi.

 66. Talousti­etei­den ymmär­rys on Suomes­sa kyl­lä ylipään­sä heikkoa … Vihreät, joiden poli­itikot ovat huo­mat­tavasti mui­ta parem­min koulutet­tu­ja, min­un mielestäni ymmärtävät noi­ta Tiedemiehen esit­tämiä asioi­ta parem­min kuin muut.

  Tuo­ta voisi pitää äkkiseltään huolestut­ta­vana, kos­ka yleinen sään­tö tun­tuu ole­van: mitä enem­män mat­ti meikäläi­nen tutkiskelee taloustiedet­tä, sitä vahvem­min hän luulee talousti­eteen anta­van poikkeuk­sel­lisen hyviä vas­tauk­si poli­it­tisi­in kysymyk­si­in. Luulen, että vain kiihk­ousko­vaisu­udel­la on sama outo vaiku­tus yhtä vah­vana — kun­han “talousti­eten” kohdalle yllä vai­h­taa “Jumalan sanan”.

  Toisaal­ta oikeasti syvälli­nen talousti­eteen ymmär­rys vaikka­pa yliopis­to-opet­ta­jien kohdal­la selvit­tää pään ja muut­taa näke­mys­tä “vasem­malle”; melkein kaik­ki USA:n talousti­eteen opet­ta­jat äänestävät demokraatteja. 

  Joten ilmeis­es­ti jos­sain kul­kee oppineisu­u­den raja, joka pitää ylit­tää, jos talousti­eteen opiskelun on aloit­tanut. Sil­lä jos jää puoli­tiehen, luul­tavasti pää­tyy edis­tämään markki­na­fun­da­men­tal­is­min syöpää. Ja se taas on hyvän yhteiskun­nan suurin uhka juuri nyt.

  Rehellisyy­den nimis­sä täy­tyy sanoa, että en kyl­lä ole tätä vikaa vihreis­sä näh­nyt — hiukan erästä nimeltä mainit­se­ma­ton­ta ääniku­nun­gas­ta luku­un otta­mat­ta — joten ilmeis­es­ti vihreys toimii rokot­teena … pait­si ehkä ammat­tili­it­toi­hin voisi olla myön­teisem­pi asenne, mut­ta ymmär­rän toisaal­ta hyvin, mik­si niin ei ole.

 67. Ihan hyviä point­te­ja vihrei­den sijoit­tumis­es­ta oikealle/vasemmalle. Kyl­lä minus­ta vihreät ovat kuitenkin selvästi vasem­mal­la. Tämä näkyy siinä, että keskit­tyvät miet­timään, että mitä tehdä verora­hoil­la ennem­min kuin miten saa­da kansan­talous kasvu­un ja ansai­ta lisää veroja.

 68. Onnek­si Osmo. Vaikkakin ei kai tämä nyt mikään yllä­tys ollut.

 69. “Kun minä kat­son ehdokaslis­to­ja, kiin­nitän huomio­ta siihen, että poruk­ka on korkeasti koulutet­tua ja usein vielä pitkälti ns. kovien tietei­den alalla.”

  Minä kiin­nitin huomio­ta siihen, että Tekni­ikan ja Talouden vaal­i­main­ok­sis­sa tun­tui ole­van tosi paljon vihre­itä tekkiläisiä (siis lähin­nä DI:tä, jos joku ei tekkiä tunne), jois­sakin kaupungeis­sa jopa suurin tekkiläi­nen ryh­mä oli nimeno­maa vihreät. Se onkin ihan ymmär­ret­tävää: ympäristöon­gelmien ratkaisemiseen tarvi­taan nimeno­maa kovien tietei­den osaamista. Siinä mielessä on vähän sääli, että enem­män julk­isu­ut­ta ovat saa­neet rosamer­iläiset kuin satuhassit.

 70. Tämä on toinen vasem­mis­to­lainen piirre, jon­ka näen usein muiden vihrei­den kanssa — en siis Osmon — keskustellessani. 

  Eli se, että talousti­eteel­lisen ana­lyysin tar­joami­nen nähdään jotenkin “markki­na­fun­da­men­tal­is­tise­na”. Melkein kaik­ki ongel­mat, jot­ka liit­tyvät julkisen sek­torin toim­intaan ja joiden osoit­tamis­es­ta syytetään heti “oikeis­to­laisek­si” voidaan redu­soi­da näi­hin kahteen:
  1. Jos jos­sain tar­jo­taan ilmaisek­si rahaa tai jotain muu­ta arvokas­ta resurssia, niin ihmiset menevät ja otta­vat sitä kunnes sitä ei enää ole.
  2. Jos jotain verote­taan, sitä tehdään pääsään­töis­es­ti vähem­män. Ja verot­ta­mal­la tarpeek­si tekem­i­nen saadaan lop­pumaan tai sit­ten sitä tehdään pimeästi. 

  Rehellisyy­den nimis­sä moni haukkuu heti vasem­mis­to­laisek­si, kun kehtaa men­nä sanomaan, että jos­sain kohtaa julki­nen puoli (esim. val­tio) voi paran­taa tilan­net­ta. Ne voidaan melkein aina redu­soi­da kah­teen asiaan:
  1. Jos jostain asi­as­ta X on iloa muullekin kuin sille, joka X:n tekee, niin sille, joka X:n tekee, kan­nat­taa joskus mak­saa tästä hyvästä, vaik­ka sit­ten verorahoista.
  2. Jos jostain asi­as­ta X on hait­taa muillekin kuin niille, jot­ka X:n tekemis­es­tä päät­tävät, kan­nat­taa X:ää usein verot­taa vaik­ka niitä hai­tan kok­i­joi­ta ei voitaisi suo­raan iden­ti­fioidakaan, so. jos hait­ta näkyy vaikka­pa vain tilastoissa.

  Se, että rak­en­taa ana­lyysin näi­den päälle olet­taen — siis leikkien — että muil­ta osin markki­nat hoita­vat asian, ei ole sen parem­min oikeis­to­laista kuin vasemmistolaistakaan. 

  Vasem­mis­toa symp­paa­vat tahot hel­posti huu­ta­vat “markki­na­fun­da­men­tal­isti!” heti kun näkevät täl­laisen pohdin­nan asi­as­ta. Ja pahoit­te­len tässä nyt, mut­ta ihan oikeasti, vihreis­sä — tai ainakin kan­nat­ta­jis­sa — on paljon niitä joil­la tämä tapahtuu.

  Tomp­pelin vihamieli­nen asenne “rah­vaan” ana­lyyt­tistä suh­tau­tu­mista kohtaan on aika yleinen suo­ma­lainen ilmiö. Siihen liit­tyy myös yleis­es­ti aja­tus, että “Olet alal­ta X joten et voi tietää mitää­na asi­as­ta Y”. Nykyään Suomes­sa on paljon ihmisiä, joil­la on use­am­mankin alan koulutus.

 71. Helsingistä val­tu­us­toon meni 16 naista ja 5 miestä, vaik­ka ehdokkasaset­telu oli lähelle 50–50. Turus­sa vihrei­den lis­tan naise­hdokkaat veivät 2/3 äänistä. Mon­elle fem­i­nis­tille on itseis­ar­vo äänestää naista, vaik­ka sen kieltäi­sivätkin. Se näkyy selvästi tulok­sis­sa. Heistä on tul­lut vihrei­den merkit­tävin kan­nat­ta­ja­joukko, ja samal­la puolueen merkit­tävin edus­ta­ja­joukko. Näille vihreille ympäristöar­vot näyt­tävät usein ole­van tois­si­jaisia. On paljon fem­i­nis­te­jä, joil­la fem­i­nis­mi on ain­oa syy äänestää vihreitä. 

  On surkuhu­paisaa ver­ra­ta Koi­järvi-liiket­tä puolueen tule­vaan puheen­jo­hta­jaan, Anni Sin­nemä­keen, joka viedään lehti­ju­tus­sa Nuuk­sioon elämän­sä ensim­mäiselle eräretkelle.
  Met­sien­suo­jelu tai eläin­ten­suo­jelu ovat nykyvihrei­den blo­geis­sa, kir­joituk­sis­sa ja puheis­sa harvinaisuuksia.
  Ain­oak­si ympäristökysymyk­sek­si näyt­tää jääneen ilmas­ton­muu­tos, jos­ta tois­te­taan lähin­nä tut­tua sosi­aali­por­nah­tavaa frase­olo­giaa. Moni on “huolestunut” kym­men­tuhan­tis­es­ta jääkarhukan­nas­ta, kukaan ei toden­näköis­es­ti edes tiedä, että sim­panssi on kuole­mas­sa sukupu­ut­toon Nor­sun­lu­u­ran­nikol­la. Jos tietäisi, syyt­täisi siitä toden­näköis­es­ti “ilmas­ton­muu­tos­ta” (oikea syy: liikakan­soi­tus, salamet­sästys). 80-luku­lainen huolestuneisu­us väestönkasvus­ta, sademet­sien­hakkuista ja lajien sukupu­u­toista (jne.) on hävin­nyt viestin­nästä läh­es kokon­aan. Vihreä lankakin on ne unohtanut.

  Olen huolestunut myös vihrei­den älyl­lisyy­destä puolueena ja yleisem­min sisäisen keskustelun tasos­ta (tai olemat­to­muud­es­ta?). Tämä kävi viimeistään ilmi (ymmärtääk­seni) Oras Tynkky­sen kokoa­man vihrei­den ilmas­to- ja ener­giapoli­it­tisen ohjel­man myötä, muu­ta­man vuo­den takaa, jos­sa olti­in val­tavas­ta otan­nas­ta tutkimusti­etoa käsin poimit­tu kaik­ki ne tutkimus­tu­lok­set, vaik­ka oli­si­vat olleet kuin­ka mar­gin­aal­isia, jot­ka parhait­en tuki­vat omaa ennakkoon päätet­tyä näke­mys­tä (samaan sor­tui kyl­lä, vaikkakaan ei yhtä räikeästi, Nicholas Sternkin).
  Täten uusi­u­tu­vista ener­gioista saati­in mah­dol­lisim­man edullisia, häir­iöt­tömiä, run­saasti hyö­dyn­net­täviä, työ­paikko­ja luovia, vien­ti­t­u­lo­ja tuovia jne. joi­ta vain idioot­ti voisi vas­tus­taa, niis­sä kun oli pelkkää hyvää, kau­nista ja posi­ti­ivista, vaik­ka haas­tavi­akin, toisen­su­un­taisia asiantun­ti­ja-arvioi­ta oli tar­jol­la run­saasti. Tämä epä­var­muus ja mon­imutkaisu­us, jätet­ti­in täysin käsit­telemät­tä. Näin ohjel­ma sai julis­tuk­sen luonteen.
  Se, ettei yksikään vihreä julk­isu­udessa älähtänyt, että ohjelma­han on koot­tu älyl­lis­es­ti täysin epäre­hellis­es­ti ja tarkoi­tushakuis­es­ti, oli silmiä avaavaa. Jotkut sitä sen sijaan puo­lus­te­liv­at, useim­mat eivät var­masti edes tajun­neet mitä oli tapah­tunut. Se parhaan argu­mentin puolueesta. Vas­taa­van oli aiem­min tot­tunut myön­tämään lähin­nä Green­pea­cen modus operandiksi.

  Jopa mon­een ker­taan kumo­tut, läh­es 30 vuot­ta van­hat lähde­vi­it­teet oli­vat kel­van­neet, jos niis­sä annet­ti­in “oikea vas­taus”. Esimerkik­si ydin­voiman CO2-taseek­si saati­in täysin älytön “50%” (sama kuin maakaa­sun), vaik­ka todel­lisu­udessa, se on n. 20 x pienem­pi, ja kyl­lä hyvin tarkkaankin tutkit­tu kysymys.
  Sit­tem­min olemme mm. bioen­er­gian kohdal­la huo­man­neet, ettei se uusi­u­tu­vien todel­lisu­us ole lainkaan niin auvoinen. Alhaisin CO2-jäl­ki on län­si­maalai­sista ran­skalaisil­la, ja he, yllät­täen, ovat myös ydin­voimaa eniten hyö­dyn­täneet. Vihreis­sä ei ole yhtään ydin­voiman puoles­ta posi­ti­ivis­es­ti puhunut­ta, eikä asi­as­ta ole koskaan teetet­ty ratio­naal­ista, tieteel­lis­es­ti refer­oitua kan­nan­ot­toa. Tämä tulee heiken­tämään puolueen uskot­tavu­ut­ta tule­vaisu­udessa, jos CO2-leikkauk­set pysyvät agendalla.

  Toisaal­ta ilmas­toku­plan puhkeami­nenkin (jon­ka varaan tiedemies toden­näköis­es­ti suurim­man puolueen pro­fe­tiansa las­kee) tulee sat­ut­ta­maan eniten vihreitä.

  Jos Tapio Laak­so on vihrei­den tule­vaisu­u­den toi­vo, niin huonos­ti on asi­at. Tämä on poli­it­ti­nen kri­ti­ik­ki, tyyp­pinä hän voi olla vaik­ka kuin­ka sym­pa­at­ti­nen, siihen en puutu.
  T. Laak­so tulee hyvin vah­vasti, tiedemiehenkin esille nos­ta­mas­ta, punav­ihreän kansalaisak­tivis­min taus­tas­ta. Vielä muu­ta­ma vuosi sit­ten hän kan­nat­ti kir­joituk­sis­saan ital­ialaista uus-marx­is­tista ajat­telua (mm. Negri, Hardt, Suomes­sa Mega­foni verkkole­hti), enkä ole näh­nyt, että hän olisi koskaan tehnyt tähän näkyvää pesäeroa. Hän on myös, usei­ta vuosia myöhem­min, puo­lus­tel­lut mus­tahup­pu­jen toim­intaa Göte­bor­gin yhteenot­to­jen 2001 yhteydessä.
  Raja­ton­ta maail­maa, ja avoin­ta maa­han­muut­toa aja­va No-Bor­der-liike on ide­ol­o­gis­es­ti hyvin läheinen uus-marx­is­mille, ja tot­telemat­tomille, valko­haalareille. Joiden mil­i­tant­ti ver­sio mus­tahuput (“antifa”) ovat olleet.
  Kuukausi tai pari sit­ten Laak­so tar­josi blo­gis­saan ratkaisue­hdo­tuk­sen ker­jäläisongel­maan. Hän vaati, että kaikille tulisi antaa pysyvä oleskelulu­pa, kus­tan­taa asun­to, ja myön­tää toimeen­tu­lo­tu­ki. (Siihen, että poli­isi oli todis­tanut ker­jäämisen olleen organ­isoitua ja jär­jestelmäl­listä hän ei näh­nyt tarpeen puut­tua. Ei myöskään näh­nyt tarpeen kysyä, kuin­ka rahat­tomat oli­vat saa­neet rahat lentolip­pu­un. Ei myöskään siihen, että mon­et tuli­joista oli­vat jät­täneet taak­seen maatilo­ja hoita­mat­tomik­si. Eikä siihen, että tuli­joista n. 5 nuoren poruk­ka syyl­listyi no-bor­der-akti­ivien heille tar­joa­man majoituk­sen läheisyy­dessä alaikäisen suo­ma­laistytön joukko­raiskauk­seen, jon­ka jäl­keen pak­eni­vat Ruotsin puolelle.) Hän on aiem­min vaat­in­ut pysyvää oleskelulu­paa, asun­toa ja toimeen­tu­lo­tukea yleis­lu­on­tois­es­ti KAIKILLE Suomeen tuleville, jot­ka tänne vain halu­a­vat jäädä.
  Koskaan hän ei kuitenkaan ole käsitel­lyt ratio­naalisel­la tasol­la sitä kysymys­tä, kuin­ka täl­lainen poli­ti­ik­ka tulisi vaikut­ta­maan Suomen (tai alku­un ainakin Helsin­gin) sosi­aalisek­torin kan­tokykyyn? Mitä hän tek­isi, jos ilouutisen kuul­tuaan, tuli­joi­ta olisikin äkistä usei­ta ja usei­ta tuhansia?
  Kos­ka hän ei tätä kysymys­tä koskaan käsit­tele, ja kuitenkin ehkäpä näkyvim­pänä yksit­täisenä poli­it­tise­na sanomanaan kan­nat­taa raja­ton­ta maail­maa, niin hän on joko epäre­helli­nen, tai todel­la pahasti ide­olo­gian sokeuttama.

  Hänen edus­ta­mansa ratio­naalis­es­ti täysin perustelema­ton kan­ta on hyvin tyyp­illi­nen nuo­rille vihreille, ja mm. vinon kan­nat­ta­ma. Markus Drake ei ollut kovin poikkeuk­selli­nen vino­lainen, vaan vain taval­lista avoimem­pi sen suh­teen, mitä hän todel­la ja aidosti yhteiskun­nal­li­sista kysymyk­sistä ajattelee.

  Osmo sanoo, että vihreät vält­tivät tais­to­laisu­u­den kirouk­sen, niin var­masti, mut­ta “cul­tur­al marx­ism” on nyky­is­ten nuorten tuli­joiden myötä ujut­tau­tunut puolueen rak­en­teisi­in hyvin syvälle. Tämän tieltä ympristökysymyk­set ovat jäämässä tois­si­jaisik­si. Pää­teemoik­si nou­se­vat ilmas­ton ohel­la vähem­mistöt, fem­i­nis­mi, monikult­tuurisu­us ja kansainvälisyys.

  Tämä kehi­tys on yksi niistä syistä, mik­si itse en enää näis­sä vaaleis­sa vihre­itä äänestänyt.

 72. hieno tulos, mut­ta suo­sion suu­ru­us yllät­ti. jälkivi­isaana olisin saat­tanut äänestää nuor­ta vihreää miestä, jot­ta sukupuoli jakau­ma ei puolueessa täysin vinou­tu­isi tule­vaisu­udessa. mitä tulee tiedemiehen aloit­ta­maan keskustelu­un oikeisto/vasemmisto akselista, olen taipu­vainen pää­tymään saman­laiseen johtopäätök­seen kuin tiedemie­skin. vaik­ka “punav­ihreät” eivät vas­tus­ta ruuh­ka- tai päästö­mak­su­ja, taustal­la on pikem­menkin arvo­maail­ma, jos­sa (suur)yrityksiä vas­tuste­taan ide­ol­o­gi­sista syistä, ei esimerkik­si saas­tut­ta­ja mak­saa peri­at­teeseen nojat­en. samoissa piireis­sä vaa­di­taan vaikka­pa ilmaista julk­ista liiken­net­tä, ei niinkään ilmas­tosy­istä, vaan sen takia että niil­lä liikku­mi­nen koetaan ihmisoikeudek­si. ilman sen syväl­lisem­pää ana­lyysiä, vaaleis­sa vaikut­tat kuitenkin men­estyvän ne “maltil­liset” vihreät, joiden luokit­telu puna- tai sinivihreäk­si ei ole itses­tään selvyys.

 73. Minäkään en suo­raan sanoen oikein ymmär­rä, mik­si vihreät niin näkyvästi kan­nat­ta­vat esim. vähem­mistö­jen ase­maa ja maahanmuuttoa.

  Onhan niin, että afrikas­sa afrikkalainen kuor­mit­taa ympäristöä huo­mat­tavasti vähem­män kuin suo­ma­laises­sa yhteiskun­nas­sa, jos­sa hän lisäk­si elää tuplat­en pitem­pään rasit­taen planeettaa.

  Vihreisi­in tarvit­taisi­in linko­lalaista eko­fa­sis­mia — jos ei muuten niin keskustelu elähdyt­täisi alku­peräis­es­tä tarkoituk­ses­taan sivu­raiteelle ajau­tunut­ta puoluetta.

 74. Nim­imerk­ki az tuos­sa yllä tiivisti lois­tavasti, siis ihan oikeasti tiivisti kos­ka ei noin laa­jaa kri­ti­ikkiä voi mitenkään muu­ta­mal­la lauseel­la ilmaista, kaik­ki ne syyt mik­si esimerkik­si minä olen puhunut useinkin mm. punavirheistä, viher­stal­lareista, viher­fe­makoista ja jopa ver­ran­nut virheitä uskon­nol­liseen liikkeeseen.

  Luon­non­suo­jelu on tärkeä asia kuten uusi­in­tu­mat­tomien luon­non­va­ro­jen kaikki­nainen säästämi­nen ja mieluiten pikainen kor­vaami­nen uusi­in­tuvil­la. Valitet­tavasti ei ole liiket­tä joka näitä asioi­ta ajaisi, real­is­tiselta poh­jal­ta sotke­mat­ta mukaan kaiken­laista maail­man­paran­nus­ta joka onkin lop­pu­peleis­sä lisäk­si lähin­nä maail­man­PA­HEN­NUS­TA. Ehkäpä mainit­tu­ja hyviä asioi­ta pitäisikin ajaa epäpoli­it­tis­es­ti vaikka­pa par­ti­oli­ik­keen tai vas­taa­van kautta.

 75. Teemu K sanoi:

  “Vihreisi­in tarvit­taisi­in linko­lalaista eko­fa­sis­mia — jos ei muuten niin keskustelu elähdyt­täisi alku­peräis­es­tä tarkoituk­ses­taan sivu­raiteelle ajau­tunut­ta puoluetta.”

  Ehkä ne eko­fa­sis­tit voisi­vat mielu­um­min men­nä sinne perus­suo­ma­laisi­in, niin hekin saisi­vat luon­toalan osaamista. 

  Linko­lalaisu­us on poli­it­ti­nen umpiperä. Ei siitä ole edes keskustelua elähdyt­tämään. Todel­lisu­udessa vihreät ovat suun­nilleen ain­oana suo­ma­laise­na puolueena aja­neet sen­su­un­taisia luon­non­suo­je­lu­tavoit­tei­ta, joi­ta ekolog­it suosit­tel­e­vat. Toivon tietysti itsekin, että ne nousi­si­vat vielä paljon parem­min esi­in. Etelä-Suomeen pitäisi nopeasti perus­taa 3–4 uut­ta kansallispuistoa.

 76. Onnit­te­lut Osmo!
  Saat vas­takin ääneni, niin kauan kuin ase­tut ehdolle.
  Kiva kun niin mon­et muutkin oli­vat sitä mieltä, että aja­masi asi­at ovat fik­su­ja. Toiv­ot­tavasti jak­sat vielä pitkään, “poli­ti­ikan jät­täneenäkin”, hoitaa Helsin­gin asioita.
  Ottakaa nyt lau­takun­nat hal­tu­un, ehkä voisit itse men­nä kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan johtoon? Tai kiin­teistölau­takun­taan? Mikä näistä sit­ten merkit­tävimpiä päätök­siä kaupunki­rak­en­tamisen sar­al­la mielestäsi tekee…

 77. Az:n tek­sti on rankkaa. Se on vähän yliampu­vaa ja hie­man liiot­tel­e­vaa, mut­tei kuitenkaan kokon­aan väärin. Eri­tyis­es­ti se, mitä hän kir­joit­taa kansalaisak­tivis­mista, on juuri se, mikä min­u­akin on häirin­nyt. Ja myös se, että vihreille fem­i­nis­mi — siis se miesvi­haver­sio — tun­tuu ole­van usein ihan oikeasti kysymys. Kun jo muu­ta­man hal­li­tuk­sen ajan on ollut tapana, että sukupuoli­jakau­ma on hal­li­tuk­ses­sa tasainen — mikä ei sinän­sä minus­ta ole mikään itseis­ar­vo — niin tun­tuu, että vihreät tässäkin halu­si­vat olla “edel­lä”. En väitä, että kyse on oikeasti sukupuolen perus­teel­la tapah­tu­vas­ta syr­jin­nästä, mut­ta poli­ti­ikas­sa valitet­tavasi asi­at ovat sitä miltä ne näyttävät. 

  Sen­si­jaan az tun­tuu otta­van tämän CO2-skep­ti­sis­min ihan tosis­saan. En nyt julista sitä ihan puh­taasti folio­hat­tutouhuk­si, mut­ta “skep­tikko­jen” tek­steis­sä on niin paljon salali­it­to­teo­ri­an piirteitä, että sitä on erit­täin vaikea ottaa tosissaan.

 78. Se, että vihreil­lä on hal­li­tuk­ses­sa kak­si naista, ei johtunut fem­i­nis­mistä vaan salkku­jaos­ta. On selvää, että puolueen puheen­jo­hta­jan on olta­va hal­li­tuk­ses­sa, ja hän on nainen. Tämän lisäk­si vihreät sai­vat oikeusmin­is­terin paikan, eikä siihen voin­ut meiltä ajatel­la ketään muu­ta kuin Tui­ja Braxia.

 79. ““skep­tikko­jen” tek­steis­sä on niin paljon salali­it­to­teo­ri­an piirteitä, että sitä on erit­täin vaikea ottaa tosissaan.”

  Skep­tisyyteni poh­jaa pääosin Pielken ja McIn­tyren lukemiseen, sekä ana­lyysi­in kah­den vas­takkaisen leirin halukku­ud­es­ta avoimeen, perustelu­vas­tu­ulliseen dialogi­in (vrt. McIn­tyren par­jauskam­pan­jat, ja kieltäy­tymi­nen väit­te­ly­istä hänen kanssaan. Datan pimit­tämi­nen jne.).
  Syyt siihen, mik­si näen tämän merkit­tävänä kysymyk­senä, olen perustel­lut aiem­min. Siinä ei ole mitään salali­it­to­laista tai folio­hat­tuilua. Lähin­nä pelkään konkreet­tis­ten suurten ongelmien (liikakan­soi­tus, vesip­u­la, bio­di­ver­si­teetin kapen­e­m­i­nen, suurten nisäkkäi­den sukupu­ut­touh­ka Aasi­as­sa ja Afrikas­sa, suurten jok­ien saas­tu­mi­nen) hukku­van CO2n yliko­ros­tuneisu­u­teen niin fokuk­ses­sa kuin määrärahoissa.
  Pidän näitä ongelmia merkit­tävämp­inä sil­loinkin, jos IPCC:n arvio 2.4C esi­te­ol­liseen aikaan näh­den (eli n. 1.5C nykyiseen näh­den) toteu­tu­isi. Mut­ta ei keskustel­la siitä nyt enempää.

 80. Äänestin sin­ua, kos­ka sin­ul­la aikaa ja järkeä val­tu­us­to­työhön. Val­tu­us­to­työ ei ole kiirelliselle ministerille.

 81. CO2-hirvit­te­ly on oikeasti folio­hat­tutouhua. Heit­etään koneeseen has­su­ja luku­ja, vään­nel­lään vivuista niin kauan, että luvuil­la saadaan aikaisek­si ennuste, joka ennus­taa tarkasti — ta daa — menneisyyttä 😀

 82. Osmo,
  en minä väit­tänytkään, että salkku­jaos­sa olisi ollut jotain epä­selvää. Mut­ta tosi­a­sia on, että vihreil­lä on enem­män naisia kansane­dus­ta­jis­sa ja keskeisil­lä paikoilla.

  Tämä näyt­tää miltä näyt­tää, ottaen huomioon tiet­ty­jen taho­jen men­neisyy­dessä esit­tämät positiot.

 83. Onnea lois­tavas­ta menestyksestä. 

  Henkilöko­htais­es­ti ilah­dut­taa, että molem­mat pk-seudun suosikkipoli­itikkoni: Soi­ni ja hänen vaaransa, men­estyivät noin hyvin 😉

 84. “Mon­elle fem­i­nis­tille on itseis­ar­vo äänestää naista, vaik­ka sen kieltäisivätkin.”

  Tääl­lä yksi, enkä edes sitä kiel­lä. Viime pres­i­dentin­vaalit taisi olla ensim­mäi­nen ker­ta, kun ääneni meni miehelle. Sit­ten kun eduskun­nas­sa ja keskeisil­lä paikoil­la hal­li­tuk­ses­sa on suun­nilleen yhtä paljon miehiä ja naisia (pres­i­dentin viras­sa pääsi jo näin käymään ;)), niin sit­ten ehdokkaan sukupuoli ei enää vaiku­ta. Ja kun­nas­sa sama juttu.

  Kuinka­han moni mies on aina äänestänyt miestä…?

 85. “On selvää, että puolueen puheen­jo­hta­jan on olta­va hal­li­tuk­ses­sa, ja hän on nainen.”

  Cron­berg on muuten tehnyt lois­tavaa työtä tutk­i­joiden ase­man (työt­tömyys­tur­va, apu­ra­hatutk­i­joiden asi­at) parantamiseksi.

 86. Minä olen äänestänyt sekä naista että miestä. Mut­ta se ei ole olen­naista. Min­ulle ehdokkaan sukupuolel­la ei ole niinkään merkitystä.

  Ongel­mak­si koen lähin­nä sen, että meil­lä on jotenkin rohkeaa ja hienoa sanoa äänestävän­sä “ketä tahansa naista ennem­min kuin miestä”, mut­ta tois­in­päin ei; jos joku sanoo äänestävän­sä miestä sukupuolen perus­teel­la, niin hän­tä pide­tään huono­ta­paise­na ääliönä. Ihan oikeutetusti. Ja minus­ta saman pitäisi päteä toisinkin päin.

  Vihreil­lä on paljon äänestäjiä, jot­ka äänestävät naisia kos­ka he ovat naisia. Muu­ta­ma mies kerää kyl­lä paljon ääniä, kuten esimerkik­si juuri Osmo ja Tam­pereel­la Tynkky­nen. Syynä on usein se, että miehiä äänestetään sub­stanssin tai jonkin muun mieliku­van perus­teel­la, naista use­am­min sukupuolen perusteella. 

  En myöskään ymmär­rä väit­teitä, joiden mukaan naisel­la olisi suurem­pi työ olla uskot­ta­va. Tai siis, ymmär­rän ja se on tot­ta, mut­ta syy on päin­vas­tainen kuin väitetään. Nais­ten uskot­tavu­u­songel­mat johtu­vat siitä, että naisen koetaan helpom­min päässeen ase­maansa vain sukupuolen vuok­si. Tätä ei pidä tietenkään koskaan käyt­tää argumenttina. 

  Mut­ta ongel­mak­si jää sil­loin se, että vaik­ka esit­täisi kuin­ka oikean argu­mentin, niin jos sen esit­tää mies, hänen kat­so­taan hyökän­neen “naista” vas­taan ja tämä tekee argu­mentin tyhjäksi. 

  Hyvänä esimerkkinä oli se, kuin­ka Urpi­lainen esit­ti (järkevän) mielip­i­teen siitä, että ruoan arvon­lisäveroa ei pitäisi ehkä alen­taa. Kun Van­hanen piti aja­tus­ta “type­r­änä” ja perusteli sen, niin ketään ei kiin­nos­tanut hänen perustelun­sa, kukaan — Muu kuin Osmo — ei kiin­nit­tänyt huomio­ta siihen, että Van­hasen oma perustelu oli ontu­va. Lehdis­tö vain juh­li sil­lä, että mies sanoi naista type­r­äk­si. Vaikkei edes sanonut.

 87. “Ongel­mak­si koen lähin­nä sen, että meil­lä on jotenkin rohkeaa ja hienoa sanoa äänestävän­sä “ketä tahansa naista ennem­min kuin miestä”, mut­ta tois­in­päin ei; jos joku sanoo äänestävän­sä miestä sukupuolen perus­teel­la, niin hän­tä pide­tään huono­ta­paise­na ääliönä. Ihan oikeutetusti. Ja minus­ta saman pitäisi päteä toisinkin päin.”

  No ei nyt sen­tään ketä tahansa naista (Amerikan man­tereelta löy­tyy hyvä esimerk­ki: Clin­tonin kan­nat­ta­jat tuskin äänestävät Palinia). Vihreis­sä sukupuoli­jakau­ma alkaa kyl­lä olla jo sen ver­ran hyvin tas­apain­os­sa, että vihreää miestä voisi jo äänestää.

  Kukaan ei tietenkään sano äänestävän­sä miestä sukupuolen perus­teel­la, kos­ka aina löy­tyy joku “asialli­nen” peruste.

 88. Keskimääräistä har­ras­tuneen­ma­pana amatööriseu­raa­jana min­ulle on pistänyt silmään ylipään­sä nuorten lah­jakkaiden miespoli­ti­ikoiden vähäi­nen määrä. Minus­ta vaikut­taa siltä, että nuorehkot miehet on ulkois­tanut yhteiskun­nal­liset asi­at sosi­aalisem­malle sukupuolelle.

  En ole var­ma onko tämä ongel­ma, tai siis se tun­tuu ongel­mal­ta, mut­ta en osaa sanoa mik­si. Tiedemiehen raport­ti, että jostain on hieno sanoa jotain sinän­sä type­r­ää ei tun­nu kovin isol­ta ongelmalta.

 89. Minä en kyl­lä voi ollenkaan ymmärtää, että äänestyspäätök­sen taustal­la on ehdokkaan sukupuoli. 

  En ihan oikeasti ymmär­rä enkä nyt teesken­tele ymmärtämätön­tä. En koe itseäni tyh­mäk­sikään tämän takia kuitenkaan. 

  Ilmeis­es­ti olen niin aidosti ja syväl­lelu­o­taavasti sisäistänyt miesten ja nais­ten välisen tasa-arvon, että tuol­lainen ei tul­lut yksinker­tais­es­ti edes mieleen. 

  Sen sijaan kat­selin maa­han­muut­ta­jae­hdokkai­ta vähän sil­lä silmäl­lä. Vihrei­den riveistä yrit­tänyt­tä juris­tia, Husein Muham­me­dia jo hark­itsin, mut­ta hänen kan­tansa poikien uskon­nol­lisi­in ympärileikkauk­si­in oli min­ulle täysin kestämätön. 

  Abdul­la meni läpi van­hana tek­i­jänä, mut­ta edelleen olen sitä mieltä hänen ain­oa ansion­sa on olla Soma­lias­ta kotoisin. Ei riit­tänyt minulle.

 90. Riit­ta: “Kukaan ei tietenkään sano äänestävän­sä miestä sukupuolen perus­teel­la, kos­ka aina löy­tyy joku “asialli­nen” peruste.”

  No, eikö naisen äänestämiseen sit­ten löy­dy asial­lista perustet­ta, kun pitää sanoa äänestävän­sä sukupuolen perusteella?

  Lain­aus­merkeil­lä yrität var­maankin vih­ja­ta, että ns. asial­liset perus­teet eivät olekaan asial­lisia, vaan todel­lisu­udessa äänestet­täisi­in sukupuolen perus­teel­la. Ei miesten välil­lä kuitenkaan ole sen tyyp­pistä sukupuolisol­i­daarisu­ut­ta, eikä pidäkään olla.

  Jonkin­lainen vinouma voi tosin olla asiantun­te­vu­u­den arvioin­nis­sa. Jos meil­lä on mies ja nainen, jot­ka ovat suun­nilleen yhtä päte­viä, mies saate­taan kuitenkin arvioi­da päteväm­mäk­si. Tätä ei kuitenkaan kor­ja­ta ryhtymäl­lä äänestämään sukupuolen perus­teel­la, vaan nos­ta­mal­la tietois­es­ti enem­män esi­in nais­ten osaamista.

 91. Turkoosi,

  Heh, tuos­ta ei kyl­lä Soinin vaara nyt ehkä ilahtunut.…:)

  Soinia ja Soinin vaaraa ei nyt tarvin­nut vas­takkain aset­taa, kos­ka toinen on Espoos­ta ja toinen Helsingistä. Sen sijaan yllät­tävän moni teki val­in­tansa net­tikeskustelu­jen perus­teel­la Hal­la-ahon ja Soin­in­vaaran välillä. 

  Tämä ei ehkä ilah­du­ta Soinin vaaraa yhtään sen enempää.

 92. Eli­nalle,

  Näin­hän se on, että maail­ma ei ole aina mus­ta-valkoinen. Joskus se on jopa turkoosi.

  ja muillekin,

  Itsekin kävin lop­ul­ta tutus­tu­mas­sa Hal­la-ahon aatok­si­in. Yllä­tys oli suuri, sil­lä olin muo­dostanut kuvani välikäsien kom­men­toin­nista, ja sen perus­teel­la odotin jotain kiilu­vasilmäistä ja vaah­to­su­ista örkkiä. Vaan ei toki. Luke­mani perus­teel­la en oikeas­t­aan ihmettele, miten jonkin äänestäjän mielessä blogin­pitäjä ja Hal­la-aho ovat molem­mat hyvinkin voineet olla poten­ti­aal­isia vai­h­toe­hto­ja. Ja sel­ven­nyk­senä san­ot­takoon, että nyt en tosi­aankaan hattuile/pyri provosoimaan.

 93. Min­ua ei itseasi­as­sa yllätä yhtään, että mon­et äänestäjät pun­taroi­vat Hal­la-ahon ja Soin­in­vaaran välil­lä. Kyse on net-keskustelu­ja paljon seu­raavas­ta, ja ratio­naal­ista, perustel­tua ana­lyysia arvot­tavas­ta, keskimääräistä luke­neem­mas­ta äänestäjoukos­ta. Onhan Hal­la-aho itsekin kir­joituk­sis­saan tul­lut pal­jas­ta­neek­si, että on aikoinaan Soin­in­vaaraa erinäi­sis­sä vaaleis­sa äänestänyt.

  Itse äänestin 598, mut­ta ei kovin mon­taa ehdokas­ta olisi väli­in mah­tunut, että olisin äänestänyt 225.

  Hyvin mon­et “hal­la-aho­laisu­u­den” sym­pa­ti­soi­jista, ovat tun­nus­ta­neet äänestäneen­sä aiem­min vihre­itä. Ilmiö ei ole mitenkään tavaton.

 94. Nuorten nais­poli­itikko­jen määrä voi johtua siitä, että naisia keskimäärin kiin­nos­taa poli­ti­ik­ka miehiä vähem­män. Kun vielä ilmapi­iri suosii (nuo­ria) naisia julk­isu­udessa ja julk­i­sis­sa toimis­sakin, naisil­la on kil­pailue­tu suh­teessa sekä toisi­in naisi­in että miehi­in. Miehillä taas on vas­taavasti vaikeampi kilpailutilanne. 

  Muis­telisin, että tätä on tutkit­tukin: nuoret miehet eivät pidä mah­dol­lisuuk­si­aan poli­ti­ikas­sa kovin lupaav­ina, jol­loin he luop­u­vat poli­it­tisen uran haikailus­ta ja entis­es­tään helpot­ta­vat nais­ten tietä poli­ti­ikan puolel­la. Kyseessä siis lie­nee ikään kuin myön­teinen kierre, siis nais­ten kannalta.

  Tuos­ta vihrei­den julis­tau­tu­mis­es­ta fem­ines­tisek­si puolueek­si sen ver­ran, että pidän sitä minäkin virheenä. Fem­i­nis­mi on selvästi (myös) nais­ten etua aja­va poli­it­ti­nen liike. Lyhyel­lä tähtäimel­lä toisen poli­it­tisen liik­keen asi­amiehek­si ryhtymi­nen lisää äänipot­tia, mut­ta jos fem­i­nin­is­mi entis­es­tään radikalisoituu ja miesvi­ha täysin riistäy­tyy käsistä kuten esim. Ruot­sis­sa on tai­tanut käy­dä, niin mitä sit­ten? Vihrei­den on jatket­ta­va sitou­tu­mis­taan äärili­ik­keeseen tai sanoudut­ta­va irti fem­i­nis­mistä. Kumpakaan ei kuu­losta hyvältä vai­h­toe­hdol­ta kan­natuk­sen kannalta.

  (Nimerk­ki Tiedemiehelle vaku­u­tan, että enhän minä sin­ua sinän­sä tarkoit­tanut vaan vaikkpa itseäni sil­loin joskus, kun ensi ker­taa ymmärsin talousti­eteen lakien yksinker­taisen kauneu­den. Että ihan turhaan hermostuit.)

 95. Vihreis­sä sukupuoli­jakau­ma alkaa kyl­lä olla jo sen ver­ran hyvin tasapainossa

  Tas­apain­os­sa? Vihreil­lä on neljä­toista kansane­dus­ta­jaa — vaaleis­sa valit­ti­in itsea­sis­sa viisi­toista — ja viisi miestä. Osmo voi tilas­toti­eteil­i­jänä ker­toa, onko sukupuoli tilas­tol­lis­es­ti merkit­tävä tek­i­jä tässä. 

  Saman­tyyp­pinen jakau­ma on Helsin­gin val­tu­utet­tu­jen joukos­sa, eikä Tam­pereel­la uusi val­tu­us­to ole paljon tasaisempi. 

  Vihreis­sä pide­tään kovaa meteliä kyl­lä tasa-arvos­ta, mut­ta en ole ker­taakaan näh­nyt yhtään vihreää puheen­vuoroa, jos­sa olisi mil­lään taval­la prob­lema­ti­soitu tätä aivan selvästi näkyvää vinoumaa vihrei­den omien avainasemien sukupuolijakaumassa. 

  Minus­ta tämä on vaar­alli­nen kehi­tys vihreille. Se on vaar­alli­nen sik­si, että se antaa vas­tus­ta­jille aivan liian herkulliset aseet. Itse kan­natan vihre­itä, eikä tämä — sinän­sä valitet­ta­va — asianti­la ole min­ulle muuten merk­i­tyk­selli­nen mut­ta on se, ydin­voiman lisäk­si, merkit­tävin syy mik­si en ole läht­enyt akti­ivis­es­ti puolueen toim­intaan mukaan: kos­ka olen mies, valkoi­hoinen ja het­ero, ovat näke­myk­seni vähem­män arvokkai­ta. Nämä ovat omi­naisuuk­sia, jot­ka leimaa­vat ja joi­ta käytetään argu­ment­teina ihmistä vas­taan. Julkises­ti peit­el­lym­min, yksi­tyiskeskusteluis­sa jopa ihan suoraan. 

  En voi uskoa, ettei kukaan muu vihrei­den kan­nata­ja ole kokenut samaa.

 96. Ehkä tätä äänestäjäjoukkoa voisi kut­sua “parhaan argu­mentin etsi­jöik­si”? Hal­la-aho tar­joaa onnis­tuneim­mis­sa kir­joituk­sis­saan erit­täin hyviä argu­ment­te­ja. Ehkä jotkut myös koke­vat vihrei­den viimeaikoina tässä epäonnistuneen.

 97. “Ehkä tätä äänestäjäjoukkoa voisi kut­sua “parhaan argu­mentin etsijöiksi”? ”

  Tässä yksi enti­nen vihrei­den äänestäjä johon tuo kuvaus sopii täs­mälleen. Ja joka kokee vihrei­den epäon­nis­tuneen (ja Brax­in viimeaikaisten lausun­to­jen perus­teel­la, epäon­nis­tu­van edelleen) argumentoinnissa. 

  Vihreistä on viime vuosi­na välit­tynyt yleisem­minkin mieliku­va dog­maat­tisu­ud­es­ta — ei ehkä yhtä pahasti kuin jois­tain muista puolueista, mut­ta mitään kval­i­tati­ivista eroa ei tämä keskiver­toäänestäjä ole enää havainnut. 

  Nim­imerkil­lä Az on erit­täin hyviä huomioi­ta vihrei­den nuorem­mas­ta polves­ta. Allekir­joi­tan täysin, että jos T. Laak­so on se tule­vaisu­u­den toi­vo niin huonol­ta näyt­tää. Korostan tässä, että arvostelukyky­is­ten tut­tu­jen mukaan “luon­nos­sa” her­ra on varsin fik­sunoloinen tyyp­pi, mut­ta se mitä minä näen ja kuulen netin ja muiden välinei­den kaut­ta, henkilöä mitenkään tun­tem­at­ta, ei kyl­lä anna sel­l­aista kuvaa.

  Ehkä vihreistä on tulos­sa pikkuhil­jaa Ruotsin mallin mukaan ihan reilusti vasem­mistop­uolue, ehkä jopa vasem­mistop­uolueen paikalle? Täl­löin lib­er­aaleille olisi kyl­lä tilausta.

 98. “Tas­apain­os­sa? Vihreil­lä on neljä­toista kansane­dus­ta­jaa — vaaleis­sa valit­ti­in itsea­sis­sa viisi­toista — ja viisi miestä.”

  Kyl­lä minä sen tuo­ta kir­joit­taes­sa tiesin 😉 Vihrei­den kohdal­la ei ole enää oikein mielekästä vali­ta kah­den tasavah­van väliltä naista.

  “Jonkin­lainen vinouma voi tosin olla asiantun­te­vu­u­den arvioin­nis­sa. Jos meil­lä on mies ja nainen, jot­ka ovat suun­nilleen yhtä päte­viä, mies saate­taan kuitenkin arvioi­da pätevämmäksi.”

  Jeps, juuri tuo on ymmärtääk­seni se pohjim­mainen syy, mik­si nais­ten osu­us merkit­tävis­sä päät­tävis­sä ase­mis­sa on miesten osu­ut­ta pienem­pi. En usko, että miesten suosimi­nen on tahal­lista, vaan parem­minkin ali­ta­juista, sik­si suosin tietois­es­ti naisia, mut­ta en toki ketä tahansa vain sik­si, että tämä on nainen.

 99. Vihreil­lä ja Kokoomuk­sel­la pitäisi olla Helsin­ki-Van­taal­la hel­postikin mah­dol­lisu­us sopia yhteis­es­tä agen­das­ta. Tarvi­taan vain hie­man sovit­telua vaalio­hjelmien välille:

  1) Ruuhka­mak­su­ja halu­a­vat vihreät ja moni kokoomus­lainenkin, kokoomus­laiset keskus­tatun­nelia ja mon­et käve­lykeskus­taa. Mik­sei näistä tehdä kaikille sopi­vaa paket­tia: sovi­taan keskus­tatun­nelin toteut­tamis­es­ta käyt­täjä­mak­suil­la, siten että nämä käyt­täjä­mak­sut ovat osa koko pk-seudul­la toteutet­tavaa ruuhka­mak­su­jär­jestelmää. Samoin koplataan tuo­hon Esplana­di­en muu­t­a­mi­nen käve­lykaduik­si heti tun­nelin valmis­tut­tua. Mui­ta pienem­piä katu­ja vapau­tunee tuol­loin myös.

  2) Yhdis­tetään Helsin­ki ja Van­taa, samoin ener­gialaitok­set ynnä muut.

  3) Pis­tetään vauh­tia rato­jen rak­en­tamiseen: Pikaratikka­jok­eri, Pisara-rata,
  esikaupunki­raiti­olin­jat, ynnä muut, sitä tah­tia kun pystytään.

  4) Tehdään päätök­set, joil­la voidaan ensi vuosikymmenel­lä kokon­aan luop­ua kivihiilen
  poltos­ta pääkaupunkiseudul­la ja jät­tää muut fos­si­iliset polt­toaineet (maakaa­su ja öljy)
  pelkästään var­avoimakäyt­töön: Helsin­gin Ener­gia läh­tee For­tu­min kanssa kimp­paan Loviisan
  kol­man­nen ydin­voimalayk­sikön rak­en­tamisek­si siten, että voimalaa käytetään sekä sähkön että läm­mön tuotan­toon. Samal­la vapaute­taan erit­täin kallista tont­ti­maa­ta mm. Sal­mi- ja Hanasaa­res­sa. Diili­in kuu­luisi, että Kokoomus lupaisi val­takun­nan tasol­la tukea Vihrei­den Vuo­tok­sen ja Kol­la­jan altaiden vas­taista kan­taa myös seu­raaval­la vaa­likaudel­la (tai ‑kausil­la).

  5) Asun­torak­en­tamis­es­ta, kouluista, päiväkodeista, van­hus­ten huol­losta, sosi­aal­i­toimes­ta sekä ter­vey­den­huol­losta ei liene merkit­täviä erimielisyyksiä.

  Tässäpä lähtöko­htia. Kokoomuk­sel­la ja Vihreil­lä on Pääkaupunkiseudul­la nyt kansan man­daat­ti ja siten myös vas­tuu saa­da aikaiseksi.

  Ilmas­to- ja ympäristöpoli­ti­ikan nimessä, sekä bud­jet­tisy­istä, voisi tuo­hon lisätä vielä val­takun­nan tasol­la polt­toain­everon nos­to siten, että ben­si­inin hin­ta palaisi puo­len­toista euron tasolle. Tästä toki pitäisi ensin saa­da yhteisym­mär­rys hallituksessa.

  Saaduille tuloille voisi löy­tyä mon­enkin­laista käyt­töä, mut­ta tärkein lienisi rautatei­den lisäämi­nen ja paran­t­a­mi­nen — sekä suh­danne, että ympäristösyistä.

 100. Tiedok­si mie­lenki­in­toinen artikke­li tier­a­hoituk­ses­ta ja tietulleista, joka on julka­istu tänään Tekniikka&Taloudessa.

  “Tien­pidon rahoit­tamiseen on kak­si vai­h­toe­htoa, veron­mak­sa­jat tai tei­den käyt­täjät. Suomen veron­mak­sa­ja­malli on johtanut tiepro­jek­tien tuskallisen hitaaseen eten­e­miseen ja tiestön kiihtyvään rapautumiseen.

  ”Tam­pere­laisille Väylät & Liikenne 2008 ‑tapah­tu­mas­sa lokaku­un alus­sa puhuneen Saarisen sanoma oli selvä. Suomel­la on edessä perus­tavia val­in­to­ja. Hän tietää mis­tä puhuu, sil­lä ennen Rak­li­in siir­tymistään hän toi­mi tiehallinnos­sa talousjohtajana.

  Muual­la Euroopas­sa tietul­lit ja tar­rapo­h­jaiset käyt­tö­mak­sut ovat olleet arkea jo pitkään, mut­ta Saarisen mukaan ”Suomes­sa vielä katsellaan”.”

  http://www.tekniikkatalous.fi/rakennus/article150078.ece

 101. Viitat­en tuo­hon mainit­se­maani vihrei­den ener­giapoli­it­tiseen ohjel­maan, jos­sa oli kaivet­tu jok­er­i­ha­tus­ta ydin­voiman hiil­i­taseek­si maakaa­sua vas­taa­va 50…

  Kyl­läpä oli hienoa lukea tänään uuti­sista, että ihmisen ekol­o­gisen jalan­jäl­jen, joka aukot­tomasti todis­taa kuin­ka moraalit­to­mia olemme, hiil­i­taseeseen ydin­voima on kaik­ki nämä vuodet las­ket­tu samal­la arvol­la (100) kuin kivi­hi­ili. (Kyl­läpä vahvisti uskoani ihmis­ten ratio­naal­isu­u­teen…) WWF perustelee tätä sil­lä, että ydin­voiman haitoista johtuen sille ei halut­tu antaa sen todel­lista hiil­i­tasear­voa, jot­ta ydin­voiman yleinen haitallisu­us näky­isi tuloksissa.
  Nyt tämä on kor­jat­tu, ja vas­taisu­udessa ydin­voiman hiil­i­tase on ekol­o­gises­sa jalan­jäl­jessä 0. Koh­ta Green­peace tekee tästä valituksen.

  Mitä muu­ta sieltä luvun takaa löy­tyy? Purkaisi­vat nyt tämän osi­in ihan julkises­ti. Pidem­män aikaa on ihme­tyt­tänyt, että kuin­ka maat, jois­sa väestö rupeaa koh­ta tip­pumaan, jois­sa luon­to on suo­jel­tu parem­min kuin mis­sään muual­la, jois­sa met­sien, vesistö­jen ja hen­gitet­tävän ilman tila on ylivoimais­es­ti paras maail­mas­sa, jois­sa kulu­tus on suun­tau­tu­mas­sa imma­te­ri­aaliseen suun­taan, ja jois­sa palve­lut muo­dosta­vat yhä suurem­man osan elinkeino­rak­en­teesta, kuitenkin muka­mas tuho­taan viit­tää pla­neet­taa, kun taas he jot­ka met­sää kaskea­vat, salamet­sästävät, laske­vat jät­teen­sä käsit­telemät­töminä lähim­pään jokeen, ja lisään­tyvät huimaa vauh­tia, voisi­vat näin toimien olla maa­pal­lon pop­u­laa­tiona 15 mil­jardinkin suu­ru­inen joukko kestävän kehi­tyk­sen raameis­sa pysyen alhaisel­la 0.x jalan­jäl­jel­lään. Tek­isi mieli sanoa, että… no en sano.

  An nescis mi fili…

 102. Tiedemies penää: “Itse kan­natan vihre­itä, eikä tämä — sinän­sä valitet­ta­va — asianti­la ole min­ulle muuten merk­i­tyk­selli­nen mut­ta on se, ydin­voiman lisäk­si, merkit­tävin syy mik­si en ole läht­enyt akti­ivis­es­ti puolueen toim­intaan mukaan: kos­ka olen mies, valkoi­hoinen ja het­ero, ovat näke­myk­seni vähem­män arvokkai­ta. Nämä ovat omi­naisuuk­sia, jot­ka leimaa­vat ja joi­ta käytetään argu­ment­teina ihmistä vas­taan. Julkises­ti peit­el­lym­min, yksi­tyiskeskusteluis­sa jopa ihan suoraan. 

  “En voi uskoa, ettei kukaan muu vihrei­den kan­nata­ja ole kokenut samaa.”

  No jos se nyt yhtään lohdut­taa, niin erään kahvikupin ääressä pohdin kaverin kanssa, että kun (a) äänestää vihre­itä, (b) kan­nat­taa 90-jotain pros­ent­tis­es­ti ko. puolueen reaalipoli­ti­ikkaa, mut­ta toisaal­ta © kai­h­taa vihreäää elämän­ta­pa­poli­ti­ik­ka, niin pitäisi var­maan perus­taa ident­tipoli­it­ti­nen yhdis­tys vihreät lihaa syövät het­eromiehet, mut­ta tuo­ta valkoista ei tul­tu ajatelleeksi…

 103. Tiedemies epäilee vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­si­aan vihreissä: 

  “…kos­ka olen mies, valkoi­hoinen ja het­ero, ovat näke­myk­seni vähem­män arvokkaita.”

  Osmo ei ole nainen, ei neek­eri eikä kai (omako­htainen koke­mus puut­tuu) homo eli ei nyt kaikkein kohdal­la päde olettamuksesi. 

  Ymmär­rän kuitenkin mitä tarkoi­tat ja uskon että olet jopa oikeassa.

 104. Osmo on taval­laan poikkeus, mut­tei kuitenkaan. Jos ei lehdis­tö nyt aikanaan ihan täysin vääris­tel­lyt asioi­ta, niin käsit­tääk­seni Soin­in­vaar­al­lakin oli aikanaan omat ongel­mansa puolueen kanssa. Enkä olisi yllät­tynyt, jos pelis­sä olisi ollut näitä sukupuoleen, rotu­un ja sukupuoliseen suun­tau­tu­miseen liit­tyviä tekijöitä. 

  Tämä meni näiltä osin jo vähän nil­jakkaak­si ja on hel­posti tulkit­tavis­sa vähän väärin. Tah­don korostaa tässä nyt kuitenkin sitä, että minä olen ollut jo vuosia vihrei­den kan­nat­ta­ja ja olen sitä yhä ja kyl­lä, Soin­in­vaara oli erit­täin tärkeä tek­i­jä siinä, että minus­ta tuli vihrei­den kan­nat­ta­ja. Olen erit­täin huolis­sani kehi­tyk­ses­tä, joka näyt­tää minus­ta ole­van käyn­nis­sä, eli siitä, että ns. soin­in­vaar­alaisu­us on jou­tu­mas­sa tai jopa peräti jo kokon­aan joutunut, syrjään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *