Ketä äänestäisin

Niin moni on pyytänyt min­ul­ta äänestyso­hjei­ta, että annan ne nyt julkises­ti kaikille.

Espoo

16 Sir­pa Hertell, pääsi­h­teeri ja kaupung­in­val­tu­utet­tu. Sir­pa on vetänyt Espoos­sa ter­ve­järk­istä ja kiihko­ton­ta linjaa.

99 Ari Väisä­nen.  Pro­jek­tipääl­likkö. Väis­ki oli eduskun­ta-avus­ta­jani ja on muu­toinkin espoolai­sista ehdokkaista eniten “soin­in­vaar­alainen”.

41 Mat­ti Kuro­nen. Diplo­mi-insinööri. Raimo Inkisen jäämi­nen pois val­tu­us­tos­ta oli ikävä asia Espoon vihreille. Mat­ti Kuro­nen on hyvä paikkaa­maan hänen jät­tämään­sä aukkoa.

Vantaa

563 Pet­teri Niska­nen. Kaupung­in­hal­li­tuk­sen 2. vara­puheen­jo­hta­ja. Pet­teri on mielestäni Van­taan vihrei­den tärkein lin­jan­vetäjä, jol­la on ter­veitä näke­myk­siä myös koko metropolin kehittämisestä.

543 Leena Korho­nen. Olen tutus­tunut Lennu­un Uuden­maan­li­iton val­tu­us­tossa. Hänel­lä on maanti­eteil­i­jänä ter­veet näke­myk­set maankäytön kehit­tämis­es­tä. Työkoke­muk­set hänel­lä on diako­ni­as­ta sosi­aalipuolen alal­ta, joten sydänkin on paikallaan.

Helsinki

Jos jostain syys­tä ei halua äänestää min­ua, niin mieltäni ilah­dut­taisi, jos äänestäisitte jotain seuraavista.

156 Jes­si­ca Karhu, dipl. ins. Osoit­taa arvo­nan­toa vihrei­den sisäl­lä, että Jes­si­ca on istutet­tu tärkeäl­lä joukkoli­iken­nelau­takun­nan puheen­jo­hta­jan­paikalle. Vihre­itä insinöörejä.

170 Min­er­va Krohn, lääkäri. Min­er­va uskaltaa tehdä päätök­siä ja sanoa myös ei niille, jot­ka pyytävät kohtu­ut­to­mia etu­ja itselleen.

176, Tapio Laak­so.  Sain vaa­likoneesta Tapi­on itseni jäl­keen kakkos­ti­lalle selväl­lä erol­la kol­moseen. Tapi­on lah­jakku­u­teen on moni kiin­nit­tänyt huomio­ta vihreis­sä, ja nuoru­uskin näyt­tää menevän ohi iän mukana. Moni ehkä vieras­taa joitakin Tapi­on radikaale­ja tem­pauk­sia, mut­ta ne ovat kyl­lä ihan läl­lyjä siihen ver­rat­tuna, mitä itse tein hänen ikäisenään.

179 Otto lehtipuu,  VR:n ympäristöpääl­likkö oli eristy­isavus­ta­jani min­is­terikaut­e­na. Oton kaltaiset poli­itikot eivät jostain syys­tä saa niin paljon ääniä kuin ansait­si­si­vat. Val­tu­us­to­ryh­män puheen­jo­hta­jana ja kaupung­in­hal­li­tuk­sen vara­puheen­jo­hta­jana Otto on ollut vihreän val­tu­us­to­ryh­män keskeisin linjanvetäjä.

185 Eli­na Moisio, val­ti­oti­eteen mais­teri, kaupung­in­hal­li­tuk­sen jäsen. Ymmärtää ja arvostaa myös markki­na­t­alouden toim­intaa, mikä on suuri etu  kun­nal­lispoli­ti­ikan oivaltamisessa.

210 Mari Puoskari, dipl. ins. Mari on ollut tämän vaa­likau­den vaa­ti­vas­sa kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Hyvinkää

30 Morero, Micaela,  FM, biolo­gian opet­ta­ja. Pohjois-Kar­jalan lah­ja Hyvinkäälle, joka hyvinkääläis­ten kan­nat­taisi ottaa vast5aan jo näis­sä vaaleissa.

9 vastausta artikkeliin “Ketä äänestäisin”

 1. Oma ehdokkaani on yo. listal­la, mut­ta lisätään vielä pari vinkkiä Helsingissä:

  Uraanivihreää osas­toa miel­lyt­tänee ainakin Juk­ka Jon­nisen kir­joituk­set, muuten en kave­ria tunne. Effi/Kasvi/bittiliberaali teknovihreä poruk­ka Helsingis­sä taas saat­taa löytää omansa Mikael Storsjöstä.

  Jos ei halua äänestää Vihre­itä syys­tä tai tois­es­ta, mut­ta suh­tau­tuu joukkoli­iken­teeseen into­hi­mol­la, niin Mir­va Hal­tia (SDP) ja Antero Alku (kesk.) ovat asiantun­te­via. Kokoomuk­sen liiken­nepoli­ti­it­ti­nen ohjel­ma on niin järkyt­tävää pop­ulis­mia, etten yksinker­tais­es­ti pysty suosit­tele­maan ketään, mut­ta jos on ihan pakko niin Lau­ra Ris­sa­nen on OK joukkoliikenneihminen.

 2. tpyy­lu­o­ma:
  “Uraanivihreää osas­toa miel­lyt­tänee ainakin Juk­ka Jon­nisen kir­joituk­set, muuten en kave­ria tunne…”

  Kiitok­set vain vinkkauk­ses­ta. En oikein tiedä mitä ajatel­la tuos­ta “uraanivihreästä”. Olen jonkin ver­ran speku­loin­ut mah­dol­lisu­udel­la hyö­dyn­tää Lovi­isan voimaloi­ta metropo­lialueen läm­mit­tämisessä, mut­ten ole kyl­lä ihan heti ydin­voiman­uori­in liittymässä.

  Ehdokas­nu­meroni on 155 (Helsin­ki) ja noi­ta ydin­voimamielip­iteitä löy­tyy kahdes­ta tuoreesta blogikir­joituk­ses­tani: http://thexder82.livejournal.com/ Vaal­i­sivuil­lani enem­män jut­tua: http://www.jukkajonninen.fi

  Vihre­itä ehdokkai­ta selaav­ille vielä sel­l­ainen tiedo­tus, että vihrei­den net­ti­sivu­paketin tilan­neil­la ehdokkail­la on ollut vaalipäivänä ongelmia sivu­jen­sa kanssa. Ne toimi­vat kyl­lä, mut­ta niiden kanssa saat­taa joutua hie­man odot­ta­maan ja paina­maan refreshia. Yrit­täkää siis olla kär­siväl­lisiä — hyvää kan­nat­taa odottaa:).

 3. 598. Pakko se lop­ul­ta oli. Ei men­nyt enää ään­tä vihreille. Yritän uno­htaa, mitä puoluet­ta, sitou­tu­mat­tomana tosin, edus­taa. Enkä väl­itä mitä mieltä on muista kysymyk­sistä. En välit­täisi, vaik­ka ei ottaisi niihin kan­taa ollenkaan. Kun­han pitää tärkeim­mästä kysymyk­ses­tä riit­tävästi ään­tä, ja perustelee näke­myk­sen­sä asiallisesti.

 4. Kiitän luot­ta­muk­ses­ta ja pyrin ole­maan sen arvoinen. Häm­men­tävän paljon on ollut liiken­net­tä omil­lakin sivuil­la ja kysymyk­siä äänestäjiltä tulee edelleen. Moni nähtävästi päät­tää vas­ta pari tun­tia ennen h‑hetkeä, ketä äänestää.

 5. kaiken sen jal­keen mita Tapio Laak­so on tallekin blogille kir­joit­tanut, niin oon kyl­la ihmeis­sani, etta Osmo oot valmis suosittelemaan…

 6. Itse äänestin Osmoa, mut­ta Espoos­sa ääneni olisi var­masti men­nyt Jyr­ki Kasville.

 7. Tein huvikseni Ylen, HS:n, MTV:n ja Face­bookin vaa­likoneet. 10 parhaim­man osuman joukos­sa oli 37 eri ehdokas­ta kaik­ista puolueista Vasem­mis­toli­it­toa luku­unot­ta­mat­ta, ja muu­ta­ma itsenäi­nen vielä päälle. Ain­oa päällekkäisyys oli MTV3:n ja Face­bookin sosi­aalisen vaa­likoneen listal­la, kolme samaa ehdokas­ta, mut­ta Sosi­aalisen vaa­likoneen ehdokkaat oli­vat kyl­lä pis­teiltään melkein nollassa.

  En tiedä kiin­nos­taako ketään, mut­ta oli ihan hauskaa silti.

 8. Nyky­istä avoin­ta maa­han­muut­ta­japoli­ti­ikkaa arvostel­e­va Hal­la-aho on saanut val­ta­van äänisaali­in Helsingissä. 

  Tule­vis­sa vaaleis­sa myös vihrei­den älykkäät ehdokkaat joutu­vat otta­maan kan­taa maahanmuuttoon.

 9. Kiitos tues­tasi, Osmo, sil­lä on täy­tynyt olla vaiku­tus­ta! Olen näil­lä näkymin pääsemässä läpi syn­nyinkaupunk­i­ni valtuustoon. 

  En ole ikinä ollut näin liikut­tunut omas­ta vaal­i­t­u­lok­ses­tani, olen vapis­sut puoli­toista tun­tia ja nyt itket­tää. Huomen­na lupaan olla ana­lyyt­ti­nen ja järkevä. 

  Ja onnit­te­lut Sin­ulle, Osmo, var­maan pääsit läpi, vaikken Hesan tulok­sia tiedäkään!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *