Väyrysen puheenvuoro

Tiis­tain keskustelu puu­tarhakaupungeista meni sopuisas­ti. Kuten HS tänään kir­joit­ti, varsi­nainen erim­ielisyys kos­kee Helsin­gin ulkop­uolelle sijoit­tuvan rak­en­tamisen liiken­nejär­jestelmää: kak­si autoa koti­taloudessa vai pikaratikat ja junat.

Yksi kuitenkin poikke­si joukos­ta: Paa­vo Väyry­nen uskoi työ­paikko­jen sijoit­tamiseen asun­to­jen lähelle niin voimakkaasti, ettei hänen mielestään kehärataan tarvi­ta lainkaan. Samat kaupungi­nosat voidaan toteut­taa ilman liiken­ney­hteyk­siä, kos­ka tavoit­teena on, että kaik­ki käyvät töis­sä omas­sa kaupungi­nosas­saan. Päära­ta var­maan kuitenkin tarvi­taan, että kar­valakkilähetys­töt voivat tul­la Helsinki­in manku­maan rahaa?

Hätkähdyt­tävin oli kuitenkin Väyry­sen puheen­vuoro Espoon metroa vas­taan. Hän kysyi espoolai­syleisöltä, tietävätkö nämä, että metroa tarvi­taan väk­ilu­vun kasvun takia ja väk­ilu­vun kasvus­ta suurin osa on ulko­maalaisväestöä. Onko teille ker­rot­tu, että metro tuo Espooseen ulkomaalaisia?

On luval­lista olla avoimesti ulko­maalais­vas­tainen, mut­ta hal­li­tuk­ses­sa istu­va min­is­teri ei voi minus­ta menetel­lä niin, että hyväksyy hal­li­tuk­sen maa­han­muut­topoli­ti­ikan hal­li­tuk­ses­sa ja menee tupail­toi­hin pelot­tele­maan ihmisiä muukalaisilla.

Taus­ta­ti­et­ona todet­takoon, että viime vuon­na net­tomaa­han­muut­to ylit­ti luon­nol­lisen väestönkasvun Suomes­sa. Väk­ilu­vun lisäyk­ses­tä siis yli puo­let oli maa­han­muut­toa. Val­taosa maa­han­muut­ta­jista tuli muista EU-maista.
Todettakoon,että vaik­ka keskus­tavaikut­ta­jat van­noi­vat sen nimi­in, että työ­paikko­jen on olta­va asuinalueil­la ja jokaisen tulisi käy­dä töis­sä lähel­lä olevas­sa työ­paikas­sa, he kuitenkin pahek­sui­v­at sitä, että
Helsin­gin Sanomien toimit­ta­jat nou­dat­ta­vat hei­dän ohjet­taan ja asu­van kantakaupungissa.

89 vastausta artikkeliin “Väyrysen puheenvuoro”

 1. Ajat­teleeko Väyry­nen että rak­en­ta­mat­ta metroa espooseen pysäytetään ulko­maalais­ten tuloa suomeen tai hei­dän lisään­tymi­nen?. Nämä ovat ne asi­at, ajatuk­set ja ihmiset mikä saa min­ut ihmettelemään miten niin “sivistyneessä” ja kehit­tyneessä suomes­sa on tilaa näille aivorip­ulille, paskan­puhu­jille­ja, synkkiä sulkeu­tunei­ta ihmisille. Jos näin on val­tion tasol­la, miten­hän on katu­ta­sol­la? Miten suomelle kävisi ilman ulkomaalaisia?

 2. Osmo Soin­in­vaara:

  “Päära­ta var­maan kuitenkin tarvi­taan, että kar­valakkilähetys­töt voivat tul­la Helsinki­in manku­maan rahaa?”

  Sinivihreä:

  Itse kun käyn pk-seudul­lä lähin­nä työa­siois­sa manku­mas­sa rahaa, tai lomaile­mas­sa, vaalien sikäläi­nen ulko­maalaiskeskustelu on herät­tänyt yhden kysymyk­sen: Onko teil­lä siel­lä oikeasti ongelmia ulko­maalais­taus­tais­ten, vai pelkästään kar­valakkilähetys­tö­jen, kanssa, vai onko tämä kohi­na syn­tynyt tyhjästä.

 3. Osmo nar­raa:

  “Val­taosa maa­han­muut­ta­jista tuli muista EU-maista.”

  Tilas­tokeskus 23.5.2008

  Net­to­muut­to EU-maista vuon­na 2007 4400 henkeä, muista maista n. 9000 henkeä. 

  Brut­to­muut­to sisään reilut 26 000 ihmistä. Ulos siis noin 13 000 päätä.

 4. Väyry­nen ei tai­da muutenkaan elää ihan samas­sa todel­lisu­udessa kuin me nuoremmat…

 5. “Päära­ta var­maan kuitenkin tarvi­taan, että kar­valakkilähetys­töt voivat tul­la Helsinki­in manku­maan rahaa?”

  Sen jäl­keen kun viras­tot on alueel­lis­tet­tu, ei tuo­takaan tarvita 😉

 6. Kandee taju­ta se, että Väyry­nen ei arvostele hal­li­tu­so­hjel­maa, vaan nimeno­maan sitä ohjel­maa ei nou­date­ta. Luku­taidot­toman väen roudaami­nen afrikas­ta stadin lähiöi­hin odot­tele­maan kotout­tamis­toimen­piteitä ei ole “työperäistä maa­han­muu­toa”. Se on nimeno­maan työperäisen maa­han­muu­ton estämistä, sil­lä asun­not menevät hukkaan ja suo­mi muut­tuu epämielyt­täväk­si. Oikea työperäi­nen maa­han­muut­to on tähän asti ollut sitä, että on etsit­ty vai­h­toe­htoa muun euroopan etnohelvetille. 

  Nor­jas­sa on päätet­ty, että Tromssan yläpuolel­la ei islami­laisia iki­työt­tömiä teke­viä kaa­pumam­mo­ja lyller­rä. Sik­si sinne on muut­tanut häm­mästyt­tävän paljon varakas­ta ammat­tiväkeä kaikkial­ta maail­mas­ta ja hieno­ja talo­ja raken­netaan hul­lun lail­la joka­paikkaan (tai siis puo­lalaiset rak­en­taa). Täysin epävi­ral­lista tiet­ty, mut­ta joku päivä kyl­lä kukka­hat­tuvä­ki tuon aparthei­din huomaa.

 7. Väyry­nen elää kyl­lä aivan toises­sa todel­lisu­udessa kuin muut. Myös Espoos­sa tarvi­taan tule­vaisu­udessa lisää työvoimaa, jos­ta ainakin osan on jo Suomen syn­tyvyyske­hi­tyk­sen takia olta­va maa­han­muut­ta­jataus­taista. Kaikkien maa­han­muut­ta­jien syyl­listämi­nen alatyylisel­lä vih­jailul­la näi­den mukanaan tuomista ongelmista on tuos­sa ase­mas­sa ole­val­ta ihmiseltä käsit­tämät­tömän type­rä teko.

  Väyry­sen suvait­se­mat­to­muut­ta huoku­va lausun­to Lapin Kansan pää­toimit­ta­jan Heik­ki Tuo­mi-Niku­lan les­bokom­ment­tien jatkok­si tuskin tekee hyvää lap­palais­ten maineelle etelässä. Kun tuol­laisia puhuu, pitäisi älytä vetää itse johtopäätök­set ja esit­tää nöyrä anteek­sipyyn­tö sekä harki­ta vakavasti onko luot­ta­mus men­nyt min­is­terin tehtävän hoitamiseen.

 8. Väyry­nen tarken­taa, että oikeasti pääkaupunkiseudulle ei tarvit­taisi tai ei kai ole tulos­sakaan uusia maa­han­muu­ta­jia tai muitakaan muu­ta­jia ollenkaan (muualle maa­han puu­tarhakaupunkei­hin muut­taa 100 000 ulkomaalaista). 

  Nyt kuitenkin kun tuo metro raken­netaan, sen taloudel­lisu­us pitää varmis­taa pistämäl­lä pystyy paljon uusia asun­to­ja radan var­teen. Niihin taas pitää han­kkia väk­isin ulko­maalaisia asukkaik­si (kun niitä ei siis luon­to­jaan ole tulossa).

  http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1604593

  Vaik­ka en uskokaan Väyry­sen matem­ati­ikkaan, uskon, että kyl­lä maa­han­muu­tos­ta pitää saa­da puhua epäortodok­sis­es­tikin ilman, että ruve­taan heti tukki­maan suu­ta rasis­miväit­teil­lä yms.

  Vaar­al­lisek­si Väyry­nen muut­tuu vas­ta, jos ja kun hän soveltaa kepu­laista maail­manku­vaansa kehi­tys­a­pu­un. Hän nimit­täin halu­aisi käyt­tää kehi­tys­a­pua nimeno­maan maaseudun aut­tamisek­si ja kaupunke­ja vas­taan. Ihan kuin suomes­sakin siis, pait­si että jos­sain Afrikas­sa hän puuhastelee elämän ja kuole­man kysymys­ten kanssa ihan kir­jaimel­lis­es­ti. Niin vakavi­in asioi­hin kepu­laisen hössö­tyk­sen ei pitäisi antaa vaikuttaa.

 9. Nyt kun aihet­ta sivusit, niin kommentoin:

  Paa­vo Väyry­nen tekee täysin aiheel­lisen pointin (enpä olisi uskonut tätä sanovani).

  Seu­raa epäko­r­rek­ti kysymys: Kuka oikeasti halu­aa afrikkalaisia/muslimeja naapuriinsa?

  He jot­ka afrikkalaisten/muslimien naa­puris­sa asu­vat, eivät heitä pääsään­töis­es­ti naa­puri­in­sa halua. Tämä ei ole ennakkolu­u­loisu­ut­ta, vaan pääosin arjen koke­musten muo­dosta­ma suh­tau­tu­mi­nen. Tämän todis­taa kas­va­va white flight, kaikil­la niil­lä alueil­la Euroopas­sa jois­sa marokko­lais­ten, alge­ri­alais­ten, soma­lien, pak­istani­lais­ten, afgan­istani­lais­ten (jne.) määrä on kasvanut.

  He jot­ka eivät Afrikan mus­lim­ien naa­puris­sa asu, halu­a­vat heitä kyl­lä asut­taa usein muiden naa­puri­in. Itse eivät näille alueille kuitenkaan ole muut­ta­mas­sa. Tämän todis­ta­vat tilas­tot, kaikkial­la Euroopassa.
  Ei kukaan ruot­salainen suvait­se­va muu­ta Rinke­by­hyn. Kuka hul­lu muut­taisi, varsinkaan lapsi­neen, alueelle, joka on sosi­aal­is­ten ongelmien, rikol­lisu­u­den, lisään­tyvän väki­val­lan uhan, uskon­nol­lisen fanatismin (jne.) rapauttamaa?
  Rinke­byn asukkaista jo yli 90% on maa­han­muut­ta­jia. Kan­taväestöä edus­ta­vat lähin­nä van­hoi­hin kotei­hin­sa jääneet ikäihmiset.

  Samat kak­sois­stan­dard­it näkyvät mm. koulu­tuk­ses­sa. Kun afrikkalaiset/muslimit eivät sopeudu, ja hei­dän sopeu­tu­mat­tomat ja kieli­taidot­tomat lapsen­sa tekevät paikallisen perusk­oulun opetuk­ses­ta vaikeaa (jo nyt pk-seudun opet­ta­jat totea­vat tämän suurim­mak­si haas­teek­seen), ovat ensim­mäis­ten joukos­sa lapsen­sa siirtämässä toiseen koulu­un mus­lim­ien ja afrikkalais­ten maa­han­muut­toa kan­nat­ta­vat suvait­se­vaiset. Näin myös koulut seg­re­goitu­vat. Kuten Malmössa.

  Tämä kehi­tys on läh­es 100%:n poikkeuk­set­ta ollut pääpi­irteiltään ident­tistä kaikkial­la Euroopassa.

  (Välikysymys: Asu­isitko itse lapsi­ne­si asuinalueel­la, jon­ka asukkaista esim. 30% on afrikkalaisia mus­lime­ja ja lait­taisit laps­esi koulu­un, jos­sa laste­si koulukavereista 50+% on oppimis­vaikeuk­sista kär­siviä maa­han­muut­ta­jien lap­sia, jot­ka imevät resursse­ja, aikaa ja huomio­ta omien laste­si opetuk­selta? Jos et, niin ymmär­rät mitä on white flight, mik­si se ei ole rasis­mia, ja mik­si Väyry­sen kysymys on täysin aiheellinen.)

  Jos Espoon metro aio­taan tehdä kan­nat­tavak­si 100,000 maa­han­muut­ta­jal­la, niin on todel­la aiheen kysyä, keitä nämä tuli­jat ovat?

  Konkreet­ti­nen pelko on, että he ovat pääsään­töis­es­ti afrikkalaisia ja mus­lime­ja. Tai vaik­ka eivät välit­tömästi olisikaan, oli­si­vat sitä viimeistään yhden sukupol­ven päästä, suuren syn­tyvyy­den joh­dos­ta. Suomel­la on ollut vaikeuk­sia houkutel­la laadukkai­ta tuli­joi­ta, jos näin saa sanoa.

  Nyt min­is­ter­iö on asian julk­isu­udessa mainiten, kaavail­lut Suomen maa­han­muut­ta­javäestön kolminker­tais­tamista nykyis­es­tä 3%:sta, n. 10%:iin Suomen väestöstä, seu­raavien n. 15 vuo­den aikana (mitä se 10% olisi sit­ten muu­ta­maa sukupolvea myöhem­min?). Pääkaupunkiseudul­la tämän on arvioitu tarkoit­ta­van maa­han­muut­ta­javäestön osu­u­den kas­vamista n. 25%:iin koko väestöstä.

  Mihin täl­lä oikeasti pyritään, ja mitä todel­lista hyö­tyä siitä usko­taan Suomelle koitu­van? (Maail­man human­i­taaris­ten ongelmien kanssa sil­lä ei ole mitään tekemistä.)
  Tätä pitää kysyä sen val­os­sa, keitä tuli­jat ovat, ja miten vas­taav­ista taus­toista tule­vat ovat sopeu­tuneet muual­la Euroopassa.

  Huolto­suh­teen paran­tu­mi­nen edel­lyt­täisi, että tuli­joista suurem­pi pros­en­tu­aa­li­nen osu­us kävisi töis­sä kuin nyky­i­sistä suo­ma­lai­sista. Muuten­han he huolto­suhdet­ta päin­vas­toin heikentäisivät.

  Tämä on niin äärim­mäisen keskeinen asia Suomen (ja Euroopan) tule­vaisu­u­den kannal­ta, eikä julkises­sa keskustelus­sa tun­nu­ta saa­van kum­mem­paa aikaisek­si, kuin jokin alatyy­li­nen provosoin­ti Timo Soinille ja muiden puheen­jo­hta­jien pään­nyökyt­te­lyt (MTV3 eilen). Masen­tavaa yhteiskunnallisesti.

 10. Väyry­nen (en ole hänen poli­it­tinne kan­nat­ta­jansa) kysyi, tiesivätkö espoolaiset että metron myötä hei­dän naa­pureik­seen tulee 100.000 ulkomaalaista.

  Täs­mälleen mitä ulko­maalais­vas­taista tässä on?

 11. Lau­ri Ojala, 

  No johan sul­la pomp­pas.. Olitko nyt itse kuule­mas­sa mitä Väyry­nen sanoi vai poh­jau­tuuko meuhkaamis­esi Osmon kir­joit­ta­maan aloitukseen? 

  Osmol­la nyt on tapana ker­toa asi­at (kröhm)kauniisti san­ot­tuna omas­ta näkökul­mas­taan. Aika iso virhe nyt oli tuo maa­han­muu­tonkin luku­jen vääristely. 

  Väyry­nen tarkoit­ti tietysti kol­man­nen maail­man muut­toa Suomeen (Espoon) elätet­täväk­si eli sitä porukkaa joka ei työl­listy sen enem­pää ensim­mäisessä kuin kol­man­nes­sakaan sukupolves­sa. Tälle­hän ollaan lait­ta­mas­sa stop­pi ihan kaikkial­la muual­la jo, jopa Ruotsi-Onnelassa. 

  Väyry­nen käyt­ti sanaa “ulko­maalainen” sik­si, että näistä asioista ei niiden oikeil­la nimil­lä saa puhua senkään ver­taa, vaan pitää käyt­tää täl­laista eufemis­mia. Suvait­se­mat­to­mia ovat hänen sijas­taan ne, joiden vuok­si asia on tabu.

 12. Mis­sähän rin­nakkaisespoos­sa oikein elän kun näkemäni ja kohtaa­mani ulko­maalais­taus­taiset ihmiset ovat jär­jestään työssäkäyviä, opiske­li­joi­ta tai koululaisia? 

  Muuten absur­di idea että sitä aina asu­isi puu­tarhakaupungis­sa käve­ly­matkan päässä työ­paikalta, parinkymme­nen vuo­den työhis­to­ri­an aikana kun työ­paik­ka on vai­h­tunut eri puo­lille pääkaupunkiseu­tua kym­menkun­ta ker­taa, aikamoi­seen muut­to­rum­baan Väyry­nen ihmiset laittaa.

 13. No jopas, jopas… 

  minä olen asunut suurim­man osan elämästäni lähiössä, jos­sa ei 70–80 ‑luvul­la ulko­maalaisia näkynyt. Isol­la ala-asteel­la oli jos­sain vai­heessa yhdet (oli­si­vatko­han olleet turkki­laiset, tum­matukkaisia kum­minkin) sis­aruk­set ja hei­dät pis­tet­ti­in kan­sain­välisyyskas­vatuk­sen nimis­sä tanssi­maan kaikkien yli 700 koulu­toverin eteen.

  Nyt lapseni päiväkodis­sa on melkein joka ryh­mässä joku ulko­maalais­taus­tainen lap­si ja uimaran­nal­la kuulee melkein yhtä paljon venäjää kuin suomea enkä ole huo­man­nut asuinalueen tai sen arvos­tuk­sen mitenkään tänä aikana huonon­tuneen (mitä nyt joka ker­rostalos­sa on putkiremp­pa edessä ja niitä on sik­si han­kala myy­dä, mut­ta se nyt tuskin on ulko­maalais­ten syytä). 

  Sitä en tietenkään halua (enkä usko, että yksikään maa­han­muut­ta­jakaan halu­aa), että hei­dän osuuten­sa minkään alueen väestöstä kas­vaa kovin mon­een kymme­neen pros­ent­ti­in. Eikös sitä juuri tutkit­tukin, että maa­han­muut­ta­jat asu­vat mieluiten muun väestön seassa ja tutus­tu­vat luon­tev­asti kan­taväestöön? Ja on se asun­non ja asuinalueen arvon säi­lymi­nen tärkeää ainakin hyvä­tu­loiselle maa­han­muut­ta­jalle (joi­ta kuu­luu muuten työn kaut­ta ystäväpiiriini).

 14. En kyl­lä itsekään ymmärä, mitä väärää Väyry­nen on tehnyt. Tietysti hän olisi voin­ut anteek­si pyy­dellen käyt­tää nuoleskele­via sanon­to­ja, mut­ta luulen kaikkien ymmärtävän, mitä Väyry­nen pelkää.On niistä sen ver­ran paljon puhuttu.

 15. Eli­na: Ok. Ylireagoin var­maan, mut­ta mielestäni metron vas­tus­t­a­mi­nen ja maa­han­muut­ta­jat eivät mitenkään kuu­lu samaan asi­ay­htey­teen. Min­is­terin ase­mas­sa pitäisi ylipään­sä miet­tiä mitä sopii julkises­ti sanoa. Varsinkaan kehi­tysy­hteistyöstä vas­taa­va min­is­teri ei vain voi julkises­ti vih­ja­ta ulko­maalais­ten ole­van itsessään ongelma.

 16. “Varsinkaan kehi­tysy­hteistyöstä vas­taa­va min­is­teri ei vain voi julkises­ti vih­ja­ta ulko­maalais­ten ole­van itsessään ongelma.”

  Ihmiset ovat itsessään ongel­ma. Ihmis­ten ongel­mat juon­tu­vat ihmis­es­tä. Jos kehi­tys­maas­sa Y sor­re­taan naisia, väheksytään tyt­tö­jen koulunkäyn­tiä, ajatel­laan HIV:stä taikauskois­es­ti, ei ajatel­la työn­teosta luter­i­lais­es­ti — ja jokainen, kun on rehelli­nen, voi jatkaa tätä lis­taa lop­ut­tomi­in — niin sil­loin juuri ihmiset ovat ongel­ma em. maan kehi­tyk­selle, eivätkä mitkään abstrak­tit, irral­liset, ulkois­tet­tavis­sa ole­vat rak­en­teet, vaik­ka poli­it­tis­es­ti kor­rek­tis­sa ilmapi­iris­sä täl­laiseen ajat­telu­un onkin halua ja pain­os­tus­ta. Ihmis­ten tulee muut­tua, jot­ta maa voi kehit­tyä. Ihmis­ten tulee lait­taa lapsen­sa koulu­un, ruve­ta käyt­tämään ehkäisyä, ruve­ta arvosta­maan koulu­tus­ta ja työn­tekoa toisen­lai­sis­sa määrin. Ihmis­ten tulee alkaa näkemään yhteiskun­ta omaa sukuaan/klaaniaan/heimoaan suurem­pana, jot­ta kor­rup­tio vähenisi. Ihmisen tulee muuttua.

  Kun ne ihmiset, jot­ka eivät ole vielä kehit­tyneet, tule­vat tänne, eivät he automaat­tis­es­ti kehi­ty rajan ylit­täessään. He ovat sik­si, eivät kaik­ki, mut­ta suurelta osin, ongel­ma myös Euroopan yhteiskunnissa.

  Tämä on epäko­r­rek­tia. Moni kut­suu sitä rasis­mik­si. Se on myös mitä selkeim­min ja toden­net­tavim­min totta.

  Eli ei pidä sekoit­taa tuli­joi­ta yhdek­si ryh­mäk­si. Min­unkin iso­van­hempani ovat tulleet Venäjältä. Syy siihen, mik­si venäläiset (tai esimerkik­si kiinalaiset) sopeu­tu­vat, ja jotkut toiset (kaik­ki tietävät keistä puhutaan) eivät, johtuu juuri yllä maini­tus­ta syys­tä. Sitä voi kut­sua sivistyk­sek­si, kult­tuurik­si tai jok­sikin muuk­si, ehkä siihen vaikut­taa geneet­ti­nenkin per­imä, mut­ta oli se tarkalleen mitä tahansa, sen vaiku­tuk­set ovat täysin selkeitä, maas­sa kuin maas­sa hyvin ident­tisiä, eikä kukaan Euroopas­sa ole vielä löytänyt lääkkeitä sen muo­dostami­in ongelmi­in ja uhkakuviin.

  Sik­si Suomen ei pidä tois­taa muiden virhet­tä, jos halu­amme säi­lyt­tää hyv­in­voin­ti­val­tion, ja yhteiskun­nan sosi­aalisen kohee­sion — ja kuka ei halua?

  Sik­si olisi äärim­mäisen tärkeää keskustel­la avoimesti siitä, keitä tuli­jat ovat, mis­sä määrin ja mis­sä suh­teessa, ja miten heitä houkutel­laan ja kotoute­taan maahamme.

  En usko, että Paa­vo Väyry­nen puhui ukrainalai­sista sairaan­hoita­jista, puo­lalai­sista raken­nus­miehistä tai venäläi­sistä insinööreistä. Kaik­ki tiedämme mis­tä hän puhui.

  Mik­si emme kykene avoimesti keskustele­maan siitä?

 17. Enpä ollut itse paikalla kuule­mas­sa, mitä se Väyry­nen sanoi. Mut­ta jos ja kun se Län­simetro raken­netaan, niin tok­i­han on toiv­ot­tavaa, että asemien ympäristöön raken­netaan tiivistä ker­rostaloa­su­tus­ta (nyky­istä kaupunki­raken­net­ta metro palvelee eri­no­maisen huonosti).

  Jostain näi­hin tiivi­isi­in ker­rostaloa­sun­toi­hin tulee asukkai­ta. Väyry­nen kai olet­taa, että hyvin pär­jäävät suo­ma­laiset eivät sinne muu­ta, kos­ka halu­a­vat asua omakoti­talois­sa “Nur­mi­järvel­lä”. Mielestäni ole­tus on perustel­tu, kos­ka sinne “repub­likaanivyöhyk­keelle” niitä mokke­jä nytkin nousee kiihtyvään tahti­in, eikä sitä kehi­tys­tä mikään näköpi­iris­sä ole­va ole horjuttamassa.

  Jos nyt sit­ten olete­taan, että Helsin­ki seu­raa parinkymme­nen vuo­den viipeel­lä Tukhol­maa (kuten tähän asti on käynyt), niin oletet­tavaa on, että seu­raavien vuosikym­menten aikana Helsinki­in tulee pako­lais­tatuk­sel­la ja muin vas­taavin keinoin kym­meniä tai sato­ja tuhan­sia ulko­maalaisia, jot­ka muut­ta­vat asumaan tai asute­taan uusille alueille.

  Tukhol­mas­sa kehi­tys on kulkenut niin, että nämä ulko­maalais­ghetot (kuten vaik­ka Rinke­by) ovat muo­dos­tuneet uusim­man metrolin­jan (sini­nen lin­ja) var­relle. Onko nyt jotain eri­ty­isiä syitä olet­taa, että Helsingis­sä kehi­tyskulku olisi toinen? Tietenkin kysymys on siitä, miten “sosi­aal­ista asun­to­tuotan­toa” ja maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa hoide­taan (metro­han ei sinän­sä moi­seen kehi­tyk­seen joh­da), mut­ta ainakin täl­lä het­kel­lä tun­nu­taan menevän Ruotsin perässä.

  Sitä minä en kyl­lä ymmär­rä, että mitä “ulko­maalais­vas­taista” on oletet­ta­van kehi­tysku­lun toteamises­sa ääneen? 

  Kari

 18. Kyl­lä minus­ta Väyry­sen kom­ment­ti on vähin­tään tarkoituk­sen­hakuinen. On aika naivia väit­tää, että Väyry­nen vain halu­aa tuo­da “fak­tat pöytään” tässä yhtey­dessä. Hän on ennenkin kri­ti­soin­ut Espoon metroa liian kalli­ina, tyyli­in että koko maan tasol­la samal­la rahal­la saisi vaik­ka mitä, tuo ulko­maailais-aspek­ti on vain uusi kep­pi­hevo­nen hänelle mil­lä vas­tus­taa hanketta.

  Espooseen on joka tapauk­ses­sa muut­ta­mas­sa paljon uusia ihmisiä, tulee Espoon metroa tai ei. Samoin Suomeen on muut­ta­mas­sa joka tapauk­ses­sa paljon ulko­maalaisia (ja tätä hal­li­tuskin ajaa), ei se mis­tään met­ros­ta johdu. Väyry­nen yrit­tää saa­da ihmiset usko­maan, että vas­tus­ta­mal­la Espoon metroa lop­puu “neek­erei­den” vir­ta Suomeen.

 19. Komp­paan Karia ja az:taa täysil­lä, ja koi­tan esit­tää asian vielä yhdeltä näkökannal­ta, ja puran tämän mamu-keskustelun mah­dol­lisim­man pieni­in palasiin:

  - human­i­taari­nen apu on tehokkain­ta kri­isin lähialueel­la, vai onko asi­as­ta muu­ta näyttöä?
  — mitä arvokas­ta mei­dän kult­tuuris­samme on, minkä edel­lytämme tänne muut­tavien omaksuvan?
  — mitä olemme itse puolestamme halukkai­ta omak­sumaan maa­han­muut­ta­jien kulttuureista?
  — onko Suomen mielekästä har­ras­taa Englan­tia, Ran­skaa, Ruot­sia tai Ital­i­aa löy­hempää maa­han­tu­lopoli­ti­ikkaa, kos­ka em. mais­sa ko. poli­ti­ikan tulok­set ovat nähtävillä?
  — inte­groituuko mamu parhait­en opet­tele­mal­la suomen työtä tekemäl­lä vaiko kurssit­ta­mal­la tulkkien avulla?
  — saako mamu samat sosi­aaliedut heti maa­han muutet­tuaan kuin suomalainen?
  — onko mamul­la “koeai­ka” (esim. 5 vuot­ta), jona aikana rikok­si­in syyl­listyneet voidaan palaut­taa kotimaahansa?

  Näistä asioista ei ole Suomes­sa keskustel­tu eikä vedet­ty poli­it­tisiä lin­jauk­sia. Osmo­han on sitä mieltä, että demokra­ti­as­sa kansan enem­mistö päät­tää asioista — olisiko Osmol­la nyt uskallus­ta esit­tää asi­as­ta vaikka­pa kansanäänestys­tä? Tuskin. Mik­si näistä asioista on niin vaikea puhua, tehdä sen perus­teel­la päätöstä ja ede­tä sen mukaisesti?

 20. Eli­na on väärässä väit­täessään Osmon luku­ja väärik­si. Net­to­muu­tol­la­han ei ole mitään tekemistä sen kanssa paljonko ulko­maalaisia Suomeen tulee. Maas­ta­muut­ta­jista val­taosa on suo­ma­laisia, joista val­taosa menee eu-mai­hin, jon­ka takia net­to­muut­to EU-maista on pienem­pi kuin muista maista, vaik­ka “val­taosa maa­han­muut­ta­jista tuli muista EU-maista” kuten Osmo väittää.

  (En löytänyt tästä asi­as­ta kansal­lisuuk­sia pal­jas­tavaa tilas­toa, mut­ta näin se kaiken jär­jen mukaan menee kun tsekkaa nuo tilas­tokeskuk­sen brut­to- ja nettomuuttokäppyrät)

 21. azia täy­tyy muis­tut­taa, että venäläiset nuoret oli­vat suuri ongel­ma vielä muu­ta­ma vuosi sit­ten. Eikä ne vieläkään kovin hyvin ole integroituneet.
  Kiinalai­sista en tiedä, mut­ta viet­nami­laiset oli­vat ainakin muu­ta­ma vuot­ta sit­ten teh­dyn selvi­tyk­sen mukaan poikkeuk­sel­lisen rikol­lisia. Kaik­ki afrikkalaiset eivät ole selvästikään sopeu­tuneet ja ara­bi­aa puhuvil­la on ollut ongel­mansa kuten myös kurdeilla. 

  En siis kuu­lu niihin, jot­ka “tietävät keistä puhutaan”, enkä ymmär­rä mil­lä älyl­lisel­lä kom­mer­venkil­lä edes voisin tietää. Liit­tymäl­lä perussuomalaisiin?

 22. Itse asi­as­sa Väyry­nen ei sanonut mitään rasis­tista. Tämähän on jo todet­tu tuol­la HS:n kun­tavaal­i­blo­gis­sakin. Ihmiset siel­lä ovat pahoitelleet väärinkäsitystään.

 23. Markus, kysyy “mitä arvokas­ta mei­dän kult­tuuris­samme on, minkä edel­lytämme tänne muut­tavien omaksuvan?”

  Minä kysyn, että mitä perustei­ta meil­lä on olet­taa että suo­ma­laiset ovat yhtä mieltä siitä mikä on kult­tuuris­sam­mme arvokas­ta? Tai edes siitä mikä se mei­dän kult­tuuri on?

  Jos min­ut pysäyt­täisi kadul­la vas­ta maa­han tul­lut, ja kysy­isi mitkä on suo­ma­laiset arvot, niin en tiedä mitä vas­taisin. Sanois­in var­maan että suomes­sa mielestäni arvoste­taan sel­l­aisia asioi­ta kuin tasa-arvo, kun­nol­lisu­us, vaa­ti­mat­to­muus ja hyvät tavat. Tosin jos on kovin kun­nolli­nen, vaa­ti­ma­ton ja hyvä­ta­painen, niin sit­ten on häviäjä ja nyhverö, ja niitä tasa-arvos­ta vaah­toavia ämmiä kyl­lä pide­tään pirun rasit­tavina. Et silleen sopi­vasti, you know, enmätiedä.

 24. az: Kaik­ki yhteiskun­nal­liset ongel­mat johtu­vat tietenkin ihmis­es­tä. Kyse on siitä, voiko suo­ravi­ivais­es­ti vetää johtopäätök­sen metro->maahanmuuttajia->paha asia! Ei täl­lä tasol­la voi yleistää, vaik­ka olisi kuin­ka populaaripoliitikko.

  Metron myötä asu­tus tiivistyy ja Tapi­olan kaltaisille alueille var­masti tulee suh­teessa enem­män alem­paan sosi­aaliseen luokkaan kuu­lu­via asu­jia kuin nykyään. En silti jak­sa uskoa, “ghet­tou­tu­mi­nen” olisi metrolin­jan vält­tämätön seu­raus sen parem­min kuin Väyry­sen maalaile­ma sato­jen tuhan­sien maa­han­muut­ta­jien vyöry alueelle.

  Markuk­selle: Min­unkin mielestäni human­i­taari­nen apu on tehokkain­ta kri­isialueel­la (oikein) annet­tuna, kun esim. aute­taan ihmisiä työl­listämään itsen­sä, kas­vat­ta­maan ruokansa, koulut­tau­tu­maan jne. Ei siis pidä vain rah­da­ta ruokaa ja opet­taa ihmisiä täysin vastik­keet­toman avun saan­ti­in. Lisäk­si kor­rup­tio on monil­la alueil­la vaikea ongel­ma, sekin pitää pystyä vält­tämään tai ainakin minimoimaan.

  Maa­han­muut­ta­jat sopeu­tu­vat parhait­en nor­maalielämää viet­täen, ts. töitä tehden samoin kuin muutkin (toki aluk­si kie­len ja suo­ma­lais­ten tapo­jen peru­sope­tus on vält­tämätön­tä). Työl­listymistä ei vain yhtään auta täl­laiset puolisuo­rat rasis­tiset vih­jailut maa­han­muut­ta­jien negati­ivis­es­ta vaiku­tuk­ses­ta. Sopeu­tu­mista tarvi­taan molem­mil­ta osa­puo­lil­ta; maa­han­muut­ta­jil­ta luon­nol­lis­es­ti enem­män, mut­ta on kan­taväestönkin opit­ta­va edes yrit­tämään ymmärtää maa­han­muut­ta­jien vaikeuksia.

 25. “En siis kuu­lu niihin, jot­ka “tietävät keistä puhutaan””

  No vas­tauk­ses­tasi kävi ilmi, että tiesit keistä puhutaan. Otithan esille vain maa­han­muut­ta­jaryh­miä, jot­ka eivät “hei­hin” kuu­lu, tah­too sanoa venäläiset ja vietnamilaiset.

  Useil­la tuli­joista on ongelmia ensim­mäisen sukupol­ven kohdal­la, ja vielä osan matkaa toista sukupolvea ja tämä näkyy tilas­toista. Inker­iläiset palu­umuut­ta­jat, ja mm. eestiläiset ovat oireilleet. Mitat­taes­sa inte­graa­tio­ta pidem­mäl­lä aikavälil­lä, ts. vuosikym­menten mit­takaavas­sa, mis­tä esimerkke­jä joudu­taan etsimään pääosin muual­ta Euroopas­ta venäläiset ja itäaasialaiset tip­pu­vat pois tilas­toista. Itäaasialaiset ovat ruven­neet pär­jäämään jopa kan­taväestöä parem­min. 1800-luvun rautatei­den rak­en­ta­jien jälkeläiset ovat yhteiskun­nan huip­ul­la Yhdys­val­lois­sa, mille on toden­näköis­es­ti geneet­ti­nen selitys.
  Mut­ta mm. Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan mus­lim­it näkyvät tilas­tois­sa 2. ja 3. polveen, ongelmien poikkeuk­set­ta vain kär­jistyessä ja lisääntyessä.

  Lisäk­si tulee huomioi­da, että vaik­ka mon­et muutkin maa­han­muut­ta­jaryh­mät alku­un oireil­e­vat, niin eivät tilas­tol­lis­es­ti (lähellekään) samoissa määrin kuin mus­lim­it ja afrikkalaiset.

  Eli ei voi siis sanoa, että “kyl­lä myös C ja sik­si ei A:kaan” Jos ymmär­rät? Kysymyk­seen siitä, mik­si tämä on näin, viit­taan aiem­paan viesti­i­ni kehityksestä.

  Perus­suo­ma­lais­ten kanssa täl­lä ei ole tekemistä. A joko = B tai ei ole. Tässä tapauk­ses­sa A=B. Jos esim. Hal­la-aho lausuu sen kir­joituk­sis­saan ääneen, se ei muu­ta tiedon itsenäisyyt­tä. Se, että joku ei esimerkik­si pitäisi Hal­la-ahon kir­joi­tustyylistä, se ei muu­ta yhtään mitään. Euroopan­laa­juinen todis­tu­aineis­to on täysin vas­taan­lausuma­ton­ta. Yksi ongel­ma on, että mon­et eivät ole siihen tutus­tuneet, tai yrit­tävät sen merk­i­tys­tä vähätel­lä, ja media ei sen­si­ti­ivisyyssy­istä sitä juuri käsit­tele. Löy­ty­isi edes yksi selkeä poikkeus? Ei löy­dy. On vain usko siihen, että nykyisenkaltainen monikult­tuurisu­usvi­sio toimisi. Ja täysin päin­vas­tainen konkretia.

  Se, että Suomel­la tun­tuu ole­van val­ta­va halu tois­taa tois­t­en tekemä virhe, ja vielä nopeutetul­la aikataul­ul­la, on todel­la harmittavaa.

  Kun joku edes perustelisi, että mik­si, miten, minkä takia ja entä kun… käytäisi­in edes avoin­ta keskustelua.

  Mut­ta eiköhän tämä riitä tässä tilas­sa, ainakin oman kom­men­toin­ti­ni osalta, vaik­ka paljon enem­mänkin olisi sanottavaa. 

  Edelleen toivon, että Osmo itse nos­taisi asian esille, ja yrit­täisi muo­dostaa siihen perustel­lun mielip­i­teen. Sit­ten, kaik­ista ylilyön­neistä ja ongelmista huoli­mat­ta, voisimme keskustel­la aiheesta lisää. Muuten tämä tun­tuu tunkeilulta.

  Eli tuskin tätä ketjua kan­nat­taa 200 viesti­in paisut­taa, mikä hel­posti voisi tapahtua.

 26. Näis­sä tule­vat hyvin vapaan sanan rajoit­tamisen ongel­mat esi­in: kun jotain kiel­letään sanomas­ta, sille tulee totu­u­den sädeke­hä — mik­si olisi kiel­let­ty jos ei olisi tot­ta?. (Laki­in lähin­nä viitat­en, en Osmon oikeu­teen vali­ta mitä julkaisee oma­l­la sivullaan.)

 27. Väyry­nen käyt­ti sanaa “ulko­maalainen” sik­si, että näistä asioista ei niiden oikeil­la nimil­lä saa puhua senkään ver­taa, vaan pitää käyt­tää täl­laista eufemis­mia. Suvait­se­mat­to­mia ovat hänen sijas­taan ne, joiden vuok­si asia on tabu.

  En usko, että Paa­vo Väyry­nen puhui ukrainalai­sista sairaan­hoita­jista, puo­lalai­sista raken­nus­miehistä tai venäläi­sistä insinööreistä. Kaik­ki tiedämme mis­tä hän puhui.

  Kos­ka Väyry­nen vetosi ennus­teeseen ulko­maalais­ten tulev­as­ta lukumäärästä, joka sisäl­si kaik­ki ulko­maalaiset, hänen täy­tyi tarkoit­taa kaikkia ulkomaalaisia.

 28. luulen kaikkien ymmärtävän, mitä Väyry­nen pelkää.

  En tiedä,mitä Väyry­nen pelkää, mut­ta minus­ta on ilmeistä, mil­lä hän pelottelee.

 29. Helsin­gin virkamiesjo­hdon tavoit­teena on lisätä maa­han­muut­ta­jien osu­us Helsin­gin väestöstä neljän­nek­seen seu­raavien 17 vuo­den aikana, asial­la lie­nee niin hal­li­tus­puoluei­den kuin pää“oppositio“puoleenkin täysi siu­naus. Tämä tavoite täytetään tietenkin juuri 3. maail­man maa­han­muut­ta­jil­la, jot­ka ovat tähän asti olleet lähin­nä mus­limei­ta Afrikas­ta ja Lähi-idästä, eihän tänne juuri mui­ta ole tulos­sakaan. Eikä ainakaan tämän tavoit­teen täytyttyä. 

  Itäeu­roop­palaiset lähtevät koti­in­sa jo nyt, aivan kuten esimerkik­si Englan­nista, kun se huu­ta­va työvoima­pul­la alkaa korotel­la ään­tän­sä tääl­läkin aivan kun­nol­la. Viimeistään sit­ten lähtevät lop­utkin kun hei­dän koti­mais­saan palkkata­so nousee ja työmah­dol­lisuuk­sia ilmaantuu.

  Ylläole­vista tosi­a­sioista johtuen näyt­tää aivan ilmeiseltä se että poli­itikko­jen ja ylem­pi­en virkami­esten tavoit­teena on luo­da pait­si glob­al­isoitu­va niin myös nopeasti kehi­tys­maalais­tu­va ja islamisoitu­va Suo­mi muiden län­sieu­roop­paalais­ten val­tioiden tapaan.

  Metro on hyvä investoin­ti lisään­tyvän väestön tarpeisi­in kos­ka tule­van talous­rom­ah­duk­sen jäl­keenkin ihmis­ten pitää päästä liikku­maan kenen min­nekin: kirp­putor­eille, ruoan­jakopis­teisi­in, moskei­joi­hin, miekkarei­hin jne.. Väyry­nen on men­neisyy­den mies, höpöt­telee työ­paikoista ym. älyttömyyksistä.

 30. “Metron myötä asu­tus tiivistyy ja Tapi­olan kaltaisille alueille var­masti tulee suh­teessa enem­män alem­paan sosi­aaliseen luokkaan kuu­lu­via asu­jia kuin nykyään. En silti jak­sa uskoa, “ghet­tou­tu­mi­nen” olisi metrolin­jan vält­tämätön seu­raus sen parem­min kuin Väyry­sen maalaile­ma sato­jen tuhan­sien maa­han­muut­ta­jien vyöry alueelle.”

  Ei ghet­tou­tu­mi­nen ole metrolin­jan vält­tämätön seu­raus, mut­ta sil­lä on kyl­lä vaiku­tuk­sia siihen, miten alueet kehit­tyvät. Län­simetron rak­en­t­a­mi­nen lisää toden­näköisyyt­tä sille, että (Etelä-) Espooseen muo­dos­tuu aluei­ta, joille ongel­mat kasaan­tu­vat. Tämä voi tietenkin ola haitallista espoolaisille, mut­ta en minä sitä kyl­lä pitäisi Län­simetron keskeisim­pänä ongelmana.

  Eivätköhän Espoon ghetot silti muo­dos­tu liityn­täli­iken­nealueelle tai sit­ten jon­nekin Espoon keskuk­sen tienoille. Siel­lähän täl­laista kehi­tys­tä onkin jo havaittavissa.

  Kari

 31. … yläpuolel­la ei islami­laisia iki­työt­tömiä teke­viä kaa­pumam­mo­ja lyllerrä. 

  Tääl­lä on taas toiv­ot­tu keskustelua ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta. Olen sitä muu­ta­man ker­ran yrit­tänyt, mut­ta niin san­otut maa­han­muut­tokri­it­tiset osoit­ta­vat jo sanavalin­noil­laan, ettei heil­lä ole pien­in­täkään aiko­mus­ta keskustel­la asioista asial­lis­es­ti. Yleen­sä viimeistään kol­man­nes­sa virk­keessä ale­taan puhua kiharatukkai­sista moniosaajista. 

  Lisäk­si samat ihmiset tois­tu­vasti ja mon­een ker­taan kor­jat­tunakin sekoit­ta­vat työperäisen maa­han muu­ton ja human­itäärisen maa­han­muu­ton tilas­tot ja ennus­teet keskenään, jol­loin se ei voi olla kuin tahal­lista. Min­ua ei sel­l­ainen keskustelu oikein kiinnosta.

  Myös lis­tan moderoin­ti olisi han­kalaa. Viimek­si listalle yritet­ti­in uit­taa ja siinä valitet­tavasti onnis­tut­ti­inkin, linkke­jä sivus­toille, joiden sisältö oli suo­raan rikol­lista ja sel­l­aisek­si myöhem­min myös tuomittiin. 

  Jos täl­lä pal­stal­la alet­taisi­in keskustel­la ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta, jou­tu­isin men­emään keskustelijoiden rek­isteröin­ti­in pitääk­seni kiilu­vasilmäiset kiihkoil­i­jat pois­sa. Avoimen lis­tan muut­ta­mi­nen sul­je­tuk­si taas muut­taisi lis­tan luon­teen aivan toiseksi. 

  Tämä on sääli, sil­lä maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta toisaal­ta pitäisi keskustella.

 32. Olisin todel­la kiin­nos­tunut näkemään tämän työperäisen muu­ton ennusteet. 

  Siitä kovasti puhutaan, mut­ta mitä se oikeasti on? Kuka ker­toisi? Osmo?

  Keitä tänne olisi tulos­sa ja mil­lä ehdoin? Mis­tä saamme suo­ma­laista osaamis­ta­soa vas­taavaa työvoimaa parem­mal­la huolto­suh­teel­la? Mis­tä saamme ihmisiä, jot­ka osaa­vat suomen kieltä tai oppi­vat nopeasti tason, jota tarvi­taan alkeel­lisim­mis­sakin palveluammateissa. 

  Kos­ka mis­tään maa­han­muu­tosta­han ei ole mitään iloa Suomelle, elle huolto­suhde ole edullisem­pi kuin kantaväestöllä. 

  Toinen kysymys on puh­taasti moraa­li­nen. Mikä oikeus meil­lä on tuot­taa köy­hem­mistä maista tänne työvoimaa, jot­ta me voisimme lihoa entis­es­tään, matkail­la Thaimaa­han jne. Voisim­meko me ajatel­la, että talouskasvul­la on jotkin rajat.. ? 

  Huh, nyt joku Thors var­maan pyörtyi..

 33. Län­simetro on järkyt­tävä virhe, jol­la yritetään pelas­taa kui­h­tu­va helsin­gin keskus­ta. Se mis­tä metroasemien liepeille asutet­ta­va kur­jailis­to on kotoisin on yhden­tekevää. Helsinki­in pitäsi rak­en­taa metro­verkko, ei täl­laista soin­in­vaar­alaista ketjukauopunkia.

 34. Mie­lenki­in­toista, että aina kun maa­han­muu­tos­ta puhutaan, niin siir­ry­tään tun­nepi­toisi­in termeihin. 

  Kukaan ei kysy Osmol­ta, onko hän “vihamieli­nen” nur­mi­järveläisiä kohtaan.. kokeeko hän “pelkoa” tai onko hänel­lä eri­ty­istä “kam­moa” auto­ja kohtaan ym. 

  Mut­ta jos ei kan­na­ta maa­han­muut­toa, niin sit­ten kyl­lä viuhuu tun­nepi­toiset ter­mit niin, ettei asi­aa puil­ta näe… Kivikautista sanan­säilää muukalaisvi­hamielisyy­destä lähtien. 

  Minus­ta Thors et kump­pan­it alka­vat olla epä-älyl­lisyy­dessään heikoil­la. Ei kyse enää ole pop­ulis­mista, vaan ihan oikeasti mon­et tajua­vat kusetuksen. 

  Monikult­tuurisu­us on rikkaus on sen­tään muut­tunut mon­es­sa esit­teessä haas­teek­si.. mikä on seu­raa­va kor­rek­ti sana lauseen kolmanneksi?

  Ongel­ma?

 35. Ei tarvitse julka­ista, jos et aiheesta halua pidem­min keskustel­la. Mut­ta lähin­nä sen evästyk­sek­si, jos joskus maa­han­muu­tos­ta keskustelun aloitat:

  Työperäiset maa­han­muut­ta­jat ja human­i­taarisin perustein maa­han jäävät kyl­lä erote­taan toi­sis­taan. Näistä ryh­mistä ollaan kri­it­tisiä lähin­nä toisen suh­teen, sil­loin kun ne selkeästi määritel­lään ja nimetään.

  Päin­vas­toin työperäistä maa­han­muut­toa ideoivat päät­täjät ovat use­am­man ker­ran sekoit­ta­neet näitä käsit­teitä, mm. Astrid Thors todetes­saan, että:

  “Ei pitäisi olla niin suur­ta väliä sil­lä, mil­lä perusteil­la ihmi­nen on Suomeen tul­lut. Myös kiel­teisen tur­va­paikkapäätök­sen saaneil­la, mut­ta työl­listyneil­lä, tulisi olla mah­dol­lisu­us jäädä maahan.”

  Human­i­taarista maa­han­muut­toa on hyvin usein perustel­tu työperäisen maa­han­muu­ton argu­mentein tun­net­tu­jen poli­itikko­jen ja virkami­esten suil­la, jopa siinä määrin, että “työperäis­es­tä” on tul­lut iro­nisen ja sarkas­tisen merk­i­tyk­sen sisältävä käsite maa­han­muut­tokri­itikoiden kirjoituksissa.

  Tästä käsit­teistöstä ja sen käytöstä maa­han­muu­ton perus­teena (mm. huolto­suhde, yhteiskun­nan ikärakenne) on lukuisia esimerkke­jä, jois­sa maa­han­muut­ta­jat käsitel­lään yht­enä erit­telemät­tömänä ryh­mänä poli­itikko­jen puheis­sa ja kirjoituksissa.

  Lisäk­si voidaan mm. tode­ta, että yhden Euroopan ongel­maisim­mista ryh­mistä, Sak­san turkki­lais­ten, iso­van­hem­mat tuli­vat maa­han yksi­no­maan työperäis­inä muut­ta­ji­na. Suurelta osin myös Ran­skan alge­ri­alaiset. Dit­to Bri­tann­ian pakistanilaiset.

  EU on uutis­ten perus­teel­la avaa­mas­sa muu­ta­man vuo­den päästä rekry­toin­tip­is­tet­tä Afrikkaan. 

  Kult­tuurin kysymyk­set leikkaa­vat myös työperäistä maa­han­muut­toa. Eivät ole siitä eriteltyjä.

  Sama kos­kee Turkin EU-jäsenyyttä.

  Eli lyhyesti kysymyk­set ovat:

  Keitä tänne on tulossa?
  Mistä?
  Mis­sä suhteessa?
  Minkä syi­den takia?
  Mil­lä aikatauluilla?
  Ja miten tämä kaik­ki perustel­laan vaikeisi­inkin kysymyk­si­in vas­tat­en, ja muiden maid­en koke­muk­si­in peilaten.

  En tunne yhtään “maa­han­muut­tokri­it­tistä” joka vas­tus­taisi venäläis­ten insinöörien tai ukrainalais­ten sairaan­hoita­jien mah­dol­lista työperäistä maa­han­tu­loa. En ensim­mäistäkään. Sen sijaan tun­nen kri­itikoi­ta, jot­ka oli­si­vat valmi­ita mm. nos­ta­maan tun­tu­vasti kehi­tys­a­pua nykyis­es­tä, kun­han se kohden­netaan järkevästi. Ei ole kyse rasis­tis­es­ta tai tietämät­tömästä möröstä, vaik­ka jotkut käyt­tävätkin välil­lä kovaa kieltä. Kri­itikot ovat keskimäärin hyvin paljon lukeneita.

  Eli kyl­lä “työperäi­nen” ja “human­i­taari­nen” erote­taan selkeästi toi­sis­taan. Epä­selvyyt­tä on enem­män siitä, että mitä päät­täjät käsit­teistöl­lään tosi­asial­lis­es­ti tarkoittavat.

  Keitä ne kaavail­lut “10%” Suomen väestöstä, ja “25%” PK-seudun väestöstä tule­vat ole­maan? Osaatko sinä vastata?

  Thors halu­aa löy­sen­tää human­i­taarisin perustein myön­net­tävän oleskelu­lu­van kri­teere­itä. Muiden maid­en kiristäessä kri­teere­itään, Suomen kri­teer­it ovat täl­lä het­kel­lä yhdet Euroopan “vas­taan­ot­tavim­mista”. Tuli­joiden määrä on läht­enyt kasvu­un. Vas­taan­ot­tokeskuk­sia avataan uudelleen. Tämän me tiedämme. 

  Miten Suomeen aio­taan houkutel­la todel­lisia, korkeasti koulutet­tu­ja osaa­jia mm. Kiinas­ta tai muista EU-maista. Tätä me emme tiedä, emmekä tiedä tietävätkö päättäjätkään.

  Vielä lop­pu­un tämän­päiväi­nen uuti­nen Ruot­sista, kos­ket­taen tätä “metrolähiöi­den” problematiikkaa:

  http://www.yle.fi/uutiset/ulkomaat/oikea/id105355.html

  Ruot­salaiset arvosta­vat asumisen turvallisuutta

  Julka­istu 23.10.2008, klo 08.36

  Yksi kolmes­ta ruot­salais­es­ta halu­aisi mieluiten asua aidat­ul­la alueel­la, jonne pääsyä rajot­tet­taisi­in kood­eil­la tai lukoil­la. Tiedot selviävät ruot­salais­ten asum­is­toivei­ta selvit­täneestä kyselystä.
  Sven­s­ka Dagladet ‑lehden haas­tat­tele­man yhteiskun­ta­su­un­nit­telun pro­fes­sorin Göran Carsin mukaan amerikkalaistyyp­piset var­tioidut ja aidatut asuinalueet tule­vat yleistymään myös Ruotsissa.

  Kyse­lyyn vas­tan­neista ruot­salai­sista 33 pros­ent­tia on sitä mieltä, että asumises­sa tärkein­tä on tur­val­lisu­us. He asu­isi­vat mieluiten aidat­ul­la alueel­la, jonne pääsyä valvottaisiin.

  Asumisen tur­val­lisu­ut­ta halut­taisi­in lisätä myös kotien kam­er­avalvon­nal­la ja murtohälyttimillä.

  Vas­taa­jista alle neljä­sosa arvostaa sen sijaan asuinaluei­ta, joi­ta leimaa etni­nen ja sosi­aa­li­nen moniarvoisuus.

  YLE Uutiset

 36. Toisin kuin suurin osa tässä ketjus­sa vaah­toav­ista olin itse paikalla tuol­la tiis­tain tilaisu­udessa ja siel­lä Väyry­nen mm. korosti miten tärkeätä on opet­taa maa­han­muut­ta­jille hei­dän omaa äidinkieltään tarhas­sa ja alalu­okil­la. Osmo S. tekee mielestäni nyt liian raju­ja johtopäätök­siä Paven mamu-kan­noista. Sen sijaan että Osmo kri­ti­soi Paavoa, mik­sei Osmo voisi itse esitel­lä rak­en­tavia ratkaisumalle­ja näi­hin maa­han­muu­ton kiel­teisi­in ilmiöi­hin? Suurin osa maa­han­muu­tos­ta on Suomelle toki myönteistä.

 37. Eli­na: “Mut­ta jos ei kan­na­ta maa­han­muut­toa, niin sit­ten kyl­lä viuhuu tun­nepi­toiset ter­mit niin, ettei asi­aa puil­ta näe… Kivikautista sanan­säilää muukalaisvi­hamielisyy­destä lähtien.” 

  Maa­han­muut­tokri­itikot ovat pitkälti vapaa­ta riis­taa, mitä tulee arvostelu­un. Nat­sik­si ja rasis­tik­si leimau­tuu hel­posti asial­lisel­la kri­ti­soin­nil­lakin, tähän syyl­listyy nähtävästi Osmokin. Vastapuolelle ilmeis­es­ti kel­paa vain poli­it­tisel­la kor­rek­tiudel­la kuor­rutet­tu metakeskustelu, eikä todel­lis­ten maa­han­muut­toon liit­tyvien ongelmien avoin esilletuominen.

  terv. Kiilu­vasilmäi­nen kiihkoilija

 38. Ulko­maalaiset ovat ihmisiä kuten suo­ma­laiset ja niin he halu­a­vat elää kun­nol­lista elämää, koulut­tau­tua, tehdä työtä ja kehit­tyä ihmisenä ja yhteisönä. Tämä tapah­tuu hei­dän kult­tuurin ja tietämyk­sen poh­jal­ta, samoin kuin suo­ma­laiset ovat suo­ma­laisia myös ulko­mail­la, mis­sä paikalliset ihmettelevät suo­ma­laisu­ut­ta. Sopeu­tu­mi­nen on kak­si suun­tainen, ei toi­mi yksisuuntaisesti.

  Jos joku muut­taa espooseen metron ansios­ta, ne ovat IHMISIÄ jol­la on eri kult­tuuri ja eri maail­man kat­so­mus. Jos joku pelot­telee sil­lä että ovat ulko­maalaisia muut­ta­mas­sa sinne, käsitän selvästi eron. Jos muut eivät, niin väyry­ses­ti heil­lä menee.

  Min­un naa­pu­rit sat­tuu ole­maan ulko­maalaisia, turkki­lainen yliopis­ton prof­fa ja egyp­ti­lainen rav­in­to­laketjun omis­ta­ja, ei mitään poh­jasakkaa tai alko­holis­te­ja kuten mon­es­sa suo­ma­laises­sa lähiössä mihin ulko­maalaiset tungetaan.

  Sama pros­en­ti ulko­maalais­es­ta on korkeasti koulutet­tu­ja (jos mah­dol­lisu­us annetaan) kun suo­ma­lais­ten kesken. Sama pros­en­ti on työlaisia (jos työtä löytyy). 

  Toisaal­ta hyvin pieni % ulko­maalai­sista ovat alko­holis­te­ja jos ver­rataan suo­ma­laisia (jotain hyvää ulko­maalaisu­ud­es­ta) eikä narkkare­i­ta. Toki ongel­mallisia myös tulee joukon sisäl­lä, sama % kun suo­ma­lais­ten kesken.

  Suo­ma­laiset eivät ole ihmisenä tai yhteisönä mitenkään sen parem­pia kuin ulko­maalaiset ja ulko­maalaiset eivät ole se huonom­pia kuin suomalaiset.

  Vielä muis­tan ei kovin mon­ta vuot­ta sit­ten kun suo­ma­laiset häm­mästyivätt met­rossa kun joku tum­ma ihoinen pystyi puhu­maan suomea täy­del­lis­es­ti, kun joku etelä amerikkalainen teki parem­min työtä kun suo­ma­laiset kol­le­gat, kun afrikkalainen nainen sai ajoko­rtin jne. Ennäkkölu­u­lot eläävät vielä ja hyvin vah­vasti, kuten väyry­nen osoit­taa ja ne mitkä ihmettelevät, mitä väärin siinä on?

 39. Toisin kuin suurin osa tässä ketjus­sa vaah­toav­ista olin itse paikalla tuol­la tiis­tain tilaisu­udessa ja siel­lä Väyry­nen mm. korosti miten tärkeätä on opet­taa maa­han­muut­ta­jille hei­dän omaa äidinkieltään tarhas­sa ja alaluokilla

  Minus­ta hän sanoi, opet­taa oma­l­la äidinkielel­lään, siis että maa­han­muut­ta­jat oli­si­vat omis­sa luokissaan ja päiväkotiryh­mis­sään. Tätä voi perustel­la sil­lä, että ihmisen on opit­ta­va yksi kieli kun­nol­la, mut­ta kyl­lä ainakin täkäläiset soma­lilapset ovat oppi­neet Suomen kie­len hyvin. Tuo omi­in luokki­in­sa sulkem­i­nen ei olisi kovin tehokas­ta kotout­tamista. Lisäk­si noin 50 erikielistä luokkaa voi olla käytän­nön jär­jeste­lynä haastava.

 40. “Yleen­sä viimeistään kol­man­nes­sa virk­keessä ale­taan puhua kiharatukkai­sista moniosaajista.”

  Onko­han joil­lakin vielä se “Kajaani­laisen rasistin syn­d­roomakin”: suh­taudu­taan epälu­u­lois­es­ti niihin oman paikkakun­nan muu­tami­in tai ei ensim­mäiseenkään maahanmuujaan? 

  Sen jäl­keen käytetään pk-seu­tua esimerkkinä ja osoitel­laan, kuin­ka ihmiset “kär­sivät” maa­han­muu­tos­ta “ja ajatelka­a­pa, jos meille tulisi suh­teessa saman ver­ran mamu­ja?” Eli ollaan ennakkolu­u­loisia myös niitä vier­aan paikkakun­nan ulko­maalais­taus­taisia kohtaan.

  Olen muut­tanut Helsinki­in muual­ta (ensin vähän isom­paan kaupunki­in ja sit­ten tänne) ja sat­tumal­ta en ollut varustet­tu mil­lään isom­mil­la ennakkolu­u­loil­la. Tiesin kyl­lä “kirkonkylän iso­jen poikien” puheista, että ase­man seu­tu olisi Mogadishu. Vaan eipä ole osunut silmi­i­ni tämän jo pitkästi yli 10 vuo­den aikana. Mitään hait­taa tai kiusaa tms. en ole kokenut yhdeltäkään maa­han­muut­ta­jal­ta. Enkä keneltäkään muul­takaan. Helsin­ki on tur­valli­nen kaupun­ki ja kun siir­tyy vähän keskus­tas­ta, suo­ras­taan unelias ja kotoinen kylä.

  Eivätkä pk-seudun ihmiset vihaa pait­si toisi­aan myöskään maa­han­muu­ta­jia, eivät kun­nol­la edes oudok­su, vaan rin­nakkaise­lo on asial­lista ja luontevaa. 

  Tämä siis ter­veis­inä niille kaikkien kotikylien rasis­teille. Teille on vale­hdel­tu maa­han­muut­ta­jista aika raskaasti. Oikeas­t­aan kait pitäisi sääliä teitä ennakkolu­u­lo­jen uhreina. Ja jotkut käyt­tävät teitä vielä hyväk­seen ja olette jopa hyvil­länne sitä. Eikö teitä hävetä nyt?

 41. Q: Mik­si kut­su­taan ihmistä, joka jatkaa puhu­mista, vaik­ka yleisö on jo menet­tänyt mielenkiintonsa?

  A: Poli­itikok­si.

 42. Ase­maa ei koskaan ole kut­sut­tu Mogadishuk­si, Vuosaar­ta kylläkin…

  Mitä tulee epämiel­lyt­tävi­in aiheisi­in, niin eikös virheä liikekin käyn­nistynyt Koi­järvi-liik­keen ympärille, liik­keen, jon­ka jäsenet suh­tau­tu­i­v­at melko luo­vasti laki­in ja järjestyk­seen. Maa­han­muu­tos­ta pitää keskustel­la ja myös kri­ti­ik­ki on sal­lit­ta­va, vaik­ka se osalle ihmi­sistä tun­tuukin ole­van vaikeaa.

 43. “Ase­maa ei koskaan ole kut­sut­tu Mogadishuk­si, Vuosaar­ta kylläkin…”

  Jaa, ei olla sit­ten samal­ta kylältä. Lienetkö niitä Rytkyn­perän Bon­de­ja, James?

 44. Osmon mukaan Väyry­nen on sanonut näin: 

  “Minus­ta hän sanoi, opet­taa oma­l­la äidinkielel­lään, siis että maa­han­muut­ta­jat oli­si­vat omis­sa luokissaan ja päiväkotiryhmissään. ”

  Ei hel­vetti, en usko. 

  Ei ole voin­ut sanoa mitään noin jär­jetön­tä. Monis­sa kouluis­sa Itä-Helsingis­sä on jo mon­ta kym­men­tä kieltä puhu­via lap­sia. Kaikille siis omat luokkansa. 

  Kuulit/ymmärsit väärin. Uskallan nyt Väyry­sen puoles­ta sanoa tämän. 

  On koh­ta mah­do­ton­ta jär­jestää äidinkie­len ope­tus­ta edes suurim­mille maa­han­muut­ta­jaryh­mille, saati­ka että heil­lä olisi eriytet­ty ope­tus kaikissa aineissa.

 45. Eli­na, kat­soit var­maan niitä tilas­tokeskuk­sen luku­ja. Mis­tä tänne muut­taa ihmisiä (26029) EU:n (12895) lisäk­si? Venäjältä (2554), Thaimaas­ta (1013), Yhdys­val­loista (967), Kiinas­ta (816), Inti­as­ta (539) ja Turk­ista (413).

  Thaimaalaisia ja turkki­laisia en muista Nokial­la tavan­neeni, jenkke­jä, venäläisiä, kiinalaisia ja intialaisia sitäkin enemmän.

  Euroopan ulkop­uolelta tuli­jat ovat nuor­ta väkeä. Inti­as­ta, Kiinas­ta ja Turk­ista tuli­joista 80–85 % on 15–45-vuotiaita. Kiinas­ta tulee tasais­es­ti molem­pia sukupuo­lia, muuten Euroopan ulkop­uolelta tuli­jat ovat tyyp­il­lis­es­ti nuo­ria miehiä (Thaimaas­ta, Fil­ip­pi­ineiltä, Viet­namista ja Venäjältä tuli­jat tosin yhtä tyyp­il­lis­es­ti naisia.) He tule­vat tekemään Suomeen töitä tai opiskele­maan — näistä maista ei tänne pääse naut­ti­maan sosiaaliturvasta.

  Keille nämä maa­han­muut­ta­jat ovat haaste tai ongel­ma? Turkki­laiset oma­lle hal­li­tuk­selleen, thaimaalaiset Hesarin kukkahattutädeille?

  Per­sutkin kir­joit­ta­vat viral­lis­es­ti vain pako­lais­poli­ti­ikas­ta, eivät maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta. Heil­lä ei ole mitään viral­lista kan­taa maahanmuuttoon.

 46. “On the aver­age, Black Amer­i­cans score 15 points low­er than White Amer­i­cans on stan­dard­ized IQ tests. The dif­fer­ence is equal to about one stan­dard devi­a­tion. Nobody dis­agrees that the two dis­tri­b­u­tions great­ly over­lap and that there are some Blacks who score as high as the high­est Whites. There are also some Whites who score as low as the low­est Blacks. Yet only about 15% to 20% of the Black pop­u­la­tion score above the aver­age White score, and only about 15% to 20% of the White pop­u­la­tion score below the aver­age Black score. 

  This is not debat­able issue. If you were to admin­is­ter the Stan­ford-Binet or the Wech­sler to large ran­dom sam­ples of Black and White Amer­i­cans, you would most like­ly get the same results. The dis­pute has not been over whether these dif­fer­ences exist but over where the respon­si­bil­i­ty for the dif­fer­ence lies. ”

  -Kaplan, Sac­cuz­zo: Psy­cho­log­i­cal Test­ing, Prin­ci­ples, Appli­ca­tions and Issues

  olisiko yhteiskun­nalle ongel­ma, jos syn­ty­isi suuri etnis­es­ti eriy­tynyt luok­ka kansalaisia, ja sen lisäk­si heil­lä olisi 15 points low­er score on stan­dard­ized IQ tests. High­er testos­teron as well. 

  aut­taisiko se GDP:n per capi­ta kasvua. 

  Kaplanin ja Sacuz­zon oppikir­ja, ei ole uus­nat­sien raa­mat­tu, vaan lääketi­eteen opin­to­jen psykolo­gian kurssil­la suositel­tu teos. Erot voivat johtua WAISC:n tai Stan­ford Binetin rotu biaksesta,mutta tarvit­sen siitä todis­tei­ta ennenkö uskon. 

  jos ole­tuk­se­na on , että ulko­maalaisia tarvi­taan, tekemään ne työt joi­hin suo­ma­laiset ei suos­tu, niin eikö ole kyse nimeno­maan arvo­jen ris­tiri­idas­ta. suo­ma­laiset ei arvo­jen­sa perus­teel­la voi suos­tua. hei­dän arvon­sa kor­vataan uudel­la työvoimal­la, jol­la ei ole vas­taavia moraal­isia tai mui­ta estoja.

 47. Tarken­nan vielä yhden asian Kuntsan viestin pohjalta.

  Suomen nykyi­nen tilanne on vielä suh­teessa erit­täin hyvä. Yleiseu­roop­palais­es­ti ongelmia aiheut­taneisi­in maa­han­muut­ta­jaryh­mi­in (määrite aiem­mas­sa viestis­sä) kuu­lu­via Suomes­sa asuu vain hie­man yli 20,000 henkeä. Heistä suurin osa var­masti lainku­u­li­aisia kansalaisia.
  Ruot­sis­sa näi­hin ryh­mi­in kuu­lu­via on n. 400,000. Eli kak­sikym­men­tä ker­taa enem­män. Ja hei­dän syn­tyvyyten­sä on erit­täin korkea. Meil­lä on naa­puris­sa lab­o­ra­to­rio, joka antaa vas­tauk­sen, onko täl­lainen järkevää maahanmuuttoa.

  Suomes­sa on aina ollut eri­laisia isän­maal­lisia ryh­mit­tymiä, mut­ta nykyi­nen ana­lyyt­tisem­pi ja “aka­teemisem­pi” monikult­tuurisu­uskri­it­tisyys on nous­sut pääosin muiden Euroopan maid­en tilantei­den seu­raamis­es­ta, ja siitä konkreet­tis­es­ta huoles­ta, että Suo­mi olisi jälk­i­ju­nas­sa tois­ta­mas­sa ratkaise­mat­to­mia ongelmia syn­nyt­tävän maa­han­muu­ton virhettä.

  Jos tuli­jat ovat vas­taisu­udessakin pääosin venäläisiä, kiinalaisia jne. mitään suurem­paa vas­tus­tus­ta maa­han­muu­tolle ei tule syntymään.

  Mut­ta jos puhutaan 300,000–400,000:sta uud­es­ta, Suomeen aset­tuvas­ta maa­han­muut­ta­jas­ta vuosi­haarukkaan 2020–2025 men­nessä (kuten min­is­ter­iö­ta­sol­la on puhut­tu) niin sil­loin kyseessä on selkeä muu­tos nykyiseen.
  Selkeä muu­tos ensin­näkin tuli­joiden määrässä, ja selkeä muu­tos tuli­joiden halukku­udessa jäädä Suomeen asumaan.

  Jos kiinalaiset eivät tänne pysyvästi ase­tu nyky­isiä määriä enem­pää (Kuntsan siteer­aamia luku­ja ei siis tule ymmärtää kumu­lati­ivis­es­ti!), ja mon­et EU-alueelta tule­vat ulko­maid­en kansalaiset tule­vat vas­taisu­udessakin pro­jek­tilu­on­toisi­in töi­hin, niin pelko herää siitä, mis­tä nämä 300,000–400,000 pysyvää uut­ta “suo­ma­laista” houkutel­laan. Asi­as­ta pää­vas­tu­us­sa ole­va min­is­teri Astrid Thors on antanut usei­ta huolestut­tavia lausun­to­ja mm. per­heen käsit­teen laa­jen­tamis­es­ta maa­han­muu­ton väylänä, ja human­i­taaris­ten maa­han­muut­ta­jien “houkut­telemis­es­ta”. Molem­mis­sa yhteyk­sis­sä hän on myös puhunut Suomen tarvit­semista työntekijöistä.

  Puoli Ruot­sia halu­aa asua aito­jen ja muurien ja lukko­jen takana kansankodin her­rankukkarossa. Sitä kehi­tys­tä me emme halua, emme­hän? Vai halu­aako joku oikeasti? Muu­ta ongel­maa maa­han­muu­tossa ei “maa­han­muut­tokri­it­tisille” varsi­nais­es­ti ole.

  Kaiken­lainen rasis­mi- ja nation­al­is­mimöröil­lä peloit­telu, tai syytök­set tietämät­tömyy­destä ovat hölyn­pö­lyä. Kyseessä on erit­täin johdon­mukainen, hyvin kat­taval­la empi­irisel­lä todis­tu­saineis­tol­la tuet­tu yhteiskun­nalli­nen teo­ria, joka poh­jaa erit­täin kan­natet­tavi­in ja ter­veisi­in arvoihin, sel­l­aisi­in kuten tur­val­lisu­us, seku­lar­is­mi, mielip­i­teen­va­paus, suvait­se­vaisu­us, sukupuolten tasa-arvo, väki­val­lat­to­muus, koheesio eikä ole ris­tiri­idas­sa maail­man huono-osais­ten aut­tamisen kanssa.

  Monikult­tuurisu­uskri­it­tisyys on täysin väärinymmär­ret­ty, pääosin sen takia, kos­ka sitä ei ole halut­tu kuun­nel­la, eikä halu­ta kuunnella.

 48. Tämä maahanmuutto/pakolaisteema on “musteläikkätesti”, jos­sa aika moni reput­taa. Aiheeseen liit­tyen esimerk­ki: työt­tömien soma­l­im­i­esten ryh­mä kauppakeskuksessa. 

  Mitä tuo lause mielestänne ker­too lausu­jas­taan? Ja mitä se taas ker­too itsestäsi?

  Asi­aan liit­tyy mielestäni myös aivan älyt­tömän paljon älyl­listä epäre­hellisyyt­tä, etenkin poli­itikko­jen kesku­udessa, mikä ainakin allekir­joit­ta­neen tekee san­gen surullisek­si näin vaalien alla.

 49. “Minus­ta hän sanoi, opet­taa oma­l­la äidinkielel­lään, siis että maa­han­muut­ta­jat oli­si­vat omis­sa luokissaan ja päiväkotiryhmissään.”

  No jopas, jopas… tun­te­mani maa­han­muut­ta­jat ovat pistäneet lapsen­sa suo­ma­laisi­in (eivätkä suinkaan englan­ninkieliseen, tms.) päiväkotei­hin hyvin pien­inä nimeno­maa oppi­maan suomea.

 50. Väyry­nen on van­ha ket­tu, joka osaa tart­tua pin­nan alla liikku­vi­in aiheisi­in, joi­ta muut poli­itikot vält­televät. Se on Väyry­selle keino lisätä suo­sio­taan, ei sen kummempaa.

  Ja kyl­lä, maa­han­muu­ton negati­ivi­sista puolista olisi syytä puhua rehellis­es­ti, jot­ta hai­tat voitaisi­in estää (tosin niiden estomenetelmätkin saat­ta­vat olla nyky­ilmapi­iris­sä poli­it­tis­es­ti epäkorrekteja).

 51. Kuntsa,

  Lop­ut ovat lähin­nä Afrikas­ta ja Lähi-idästä eli lähin­nä Soma­lias­ta, Nige­ri­as­ta, Irak­ista ja Afganistanista. 

  Kaik­ki eivät suinkaan tule pako­lais­statuk­sel­la, vaan per­heen yhdis­tämis­ten, avi­o­li­it­to­jen ja opiskelun takia. 

  Pal­jas­tu­i­han jokin aika sit­ten Kan­nelmäestä nige­ri­alais­ten opin­to­todis­tuste­hdas eli Suo­mi oli vain väli­etap­pi mui­hin EU-mai­hin. Täältä on erit­täin help­po saa­da ulko­maalaisen opiskelu­paik­ka ja se on ilmainen. Mut­ta mitään tarkoi­tus­ta ei hep­uil­la ollut opiskel­la, vaan sin­gah­taa mah­dol­lisim­man äkki­iä muualle. 

  Lumeav­i­o­li­itot ovat myös taval­lisia ja mon­es­sa muus­sa maas­sa vas­tanaineet joutu­vatkin toisen­laiseen syyni­in kuin täällä. 

  Ei muuten tarvitse olla varsi­nainen kukka­hat­tutäti pitääk­seen thai-nais­ten pros­ti­tuu­tiopis­teitä vas­ten­mielis­inä. Minä en omista minkään­laista hat­tua, mut­ta koen, että Kallio on asuinalueena jopa pilal­la tämän bis­nek­sen vuoksi.

 52. Paa­vo Ojalalle tiedok­si: Älykkyys­testit mit­taa­vat tun­netusti suurelta osin opit­tua älykkyyt­tä. Tuo ero etnis­ten ryh­mien ÄO:n välil­lä on ole­mas­sa, mut­ta sen syy ei ole etni­nen taus­ta itsessään, vaan koulu­tus­ta­so. Hie­man sivistyneem­min ilmais­ten kaik­ki keskenään kor­reloi­vat asi­at eivät ole välit­tömässä syy-seu­raus ‑suh­teessa.

  Täl­lainen tilas­to­jen tarkoi­tushakuinen väärin­tulk­it­sem­i­nen vain pahen­taa ennakkolu­u­lo­ja varsinkin vähem­män koulutet­tu­jen kesku­udessa, jot­ka eivät osaa suh­tau­tua riit­tävän kri­it­tis­es­ti esitet­ty­i­hin “fak­toi­hin”.

 53. Nimi on,

  Aina jak­saa mieti­tyt­tää argu­men­toin­ti, joka perus­tuu vain ja ain­oas­taan omi­in kokemuksiin. 

  Kos­ka sinä olet saanut olla Mogadishus­sa rauhas­sa, mitään ongelmia ei siis ole? Lap­sil­la on täl­lainen logi­ik­ka, joka ei ota huomioon mitään muu­ta kuin omat koke­muk­set. Aikuisel­la soisi ole­van muitakin välineitä käytössään. 

  Ihan mie­lenki­in­toista kuitenkin, että oikeusmin­is­ter­iön raporteista löy­tyy tieto, että jokaises­sa Suomen suures­sa kaupungis­sa raiskauk­sista 40–70 pros­ent­tia on etniseltä taustal­taan muiden kuin suo­ma­lais­ten tekemiä. 

  Katu­ryöstöis­sä osu­us ei ole aivan näin paljon, mut­ta kym­menker­tainen kuitenkin maa­han­muut­ta­jien osu­u­teen nähden. 

  Eli jos meille tosi­aan poli­i­sista ja min­is­ter­iöstä käsin vale­hdel­laan, niin aika vaka­va tilanne.

 54. Lisään vielä edel­liseen kir­joituk­seeni, että pitkäl­lä tähtäimel­lä on kaikkien etu tasoit­taa etnis­ten ryh­mien välistä koulu­tuseroa. Lyhyel­lä aikavälil­lä voi olla houkut­tel­e­vaa työn­tää pää pen­saaseen (aiem­min ketjus­sa maini­tut aidatut ja var­tioidut asuinalueet), mut­ta täl­lä hoide­taan vain ongel­man seu­rauk­sia, ei syytä. Näin menetellen ongel­mat vain pahenevat ajan kanssa, mikä nähdään selvästi vaikka­pa Ran­skan lähiömel­lakois­sa tai ketjus­sakin maini­tus­sa Rinkebyssä.

  Ihmis­ten pitää oppia suvait­se­maan eri­laisen taus­tan omaavia ihmisiä. Muuten tule­vaisu­us näyt­tää todel­la pelottavalta.

 55. Puol­ta miljoon­aa ulko­maalaista ei tänne enää ole tulos­sa edes parhaas­sa tapauk­ses­sa. Luul­tavasti työt­tömyys läh­tee jopa nousu­un. Jos hyvin käy, parin vuo­den päästä alkaa ulko­maanelävää taas kiin­nos­taa täne muutto.

 56. Mogadishu on muuten Meri-Rasti­la… ei mikään ase­man seu­tu, sen kum­mem­min kuin Vuosaarikaan. 

  Mogadishu Aveneu on Meri-Rasti­lan pääkatu ja tak­sit osaa­vat per­ille varmim­min tämän osoit­teen perus­teel­la. Itse asi­as­sa en edes muista, mikä kyseisen tien oikea nimi on.

 57. Veikkaan että jos vas­ta­va kyse­ly tehtäisi­in Suomes­sa, niin var­maan meil­läkin suur­in­pi­irtein sama osu­us halu­aisi asua valvo­tul­la alueel­la. Ja tuom­moinen suru­ton yhtey­den vetämi­nen maa­han­muut­ta­ji­in on nimeno­maan ydin­sy­itä mik­si maa­han­muut­tokri­itikoi­hin ei suh­taudu­ta vakavasti. 

  Sivu­men­nen, jos speksit on että Suomeen pitää saa­da muut­ta­jia jot­ka ovat töis­sä, net­tomak­sajia, eivät tee keskimääräistä enem­män rikok­sia, eivätkä juuri lisään­ny, niin tilas­tol­lis­es­ti näin:
  — 16 — 30 vuo­ti­aat miehet ei käy, ovat mas­si­ivisen yliedustet­tu­ja (henki)rikostilastoissa, varsinkin raiskauksissa
  — lapset ei käy, eivät tee töitä ja van­hem­mat tulee perässä
  — naisia tulee vält­tää, tien­aa­vat noin 20% vähem­män kuin miehet ja käyt­tävät ter­veyspalvelu­ja tuplasti
  — yli 40-vuo­ti­ail­la on niin vähän työvu­osia jäl­jelle, että tule­vat lop­ul­ta kalliiksi
  — rasis­mi kor­reloi pien­i­t­u­loisu­u­den ja kaiken sortin huono-osaisu­u­den kanssa, joten ei näitäkään
  — het­erosek­suaaleil­la on ikävä taipumus lisääntyä
  — ruotsinkielisyys on vah­vasti hyv­in­voin­tia, ter­veyt­tä ja tulo­ja selit­tävä tekijä.

  Nämä ovat kiistämät­tömiä tilas­tol­lisia tosi­a­sioi­ta, eli suomeen tulee houkutel­la lib­er­aale­ja 30 — 40 vuo­ti­ai­ta ruot­salaisia homosek­suaal­isia miehiä. Mik­si val­ta­me­dia vaike­nee tästä?

 58. “Mogadishu Aveneu on Meri-Rasti­lan pääkatu ja tak­sit osaa­vat per­ille varmim­min tämän osoit­teen perus­teel­la. Itse asi­as­sa en edes muista, mikä kyseisen tien oikea nimi on.”

  Juu, maalais­poikien ei vain tarvitse tietää noi­ta yksi­tyisko­htia. “Mokatis­su on koko Hälssinki!”

  Mut­ta ker­rotko noiden tak­si­matko­je­si tarkoituksen?

 59. “Ihmis­ten pitää oppia suvait­se­maan eri­laisen taus­tan omaavia ihmisiä. Muuten tule­vaisu­us näyt­tää todel­la pelottavalta.”

  Olen lukev­inani riv­ien välistä, että lähiöis­sä asu­vin kan­taväestön edus­ta­jien pitää väk­isin pysyä etnistyvissä(ghettoutuvissa) lähiöis­sään. Pitääkö hei­dät pakot­taa siihen vai miten aiot estää ihmisiä pak­en­e­mas­ta ongel­mallisil­ta asuinalueilta?

  Mie­lenki­in­toise­na sivuhuomiona muuten että Hesari julka­isi jokin aika sit­ten kar­tan Helsin­gin asuinaluei­den etnisyy­destä. Kun kar­tan yhdis­tää vaikka­pa vihrei­den äänestys­jakau­maan niin huo­maa, että ylivoimainen enem­mistö vihrei­den äänistä tulee kaupungi­nosista jois­sa ns. haas­teel­lisia maa­han­muut­ta­jia on hyvin vähän. Toisin sanoen se jen­gi joka fanaat­tisim­min kan­nat­taa monikult­tuuria ja hal­lit­se­ma­ton­ta maa­han­muut­toa ei itse asu alueil­la joi­hin haas­teel­lisia mamuryh­miä asutetaan.

  On help­po vaa­tia ihmisiä suvait­se­maan kun ei itse tarvitse osal­lis­tua “talkoisi­in” mitenkään.

  Luul­tavasti Ruot­sis­sakin ne suvait­si­vaisim­mat ihmiset löy­tyvät juuri tos­ta samas­ta jengistä joka on vetämässä sähköaito­ja ja asen­tele­mas­sa valvon­takameroi­ta hienos­tokaupungi­nosis­sa sijait­se­vien luk­susasun­to­jen­sa ympärille. Monikult­tuuri on äärikap­i­tal­isti­nen ide­olo­gia. Siinä raha ratkaisee kaiken. Monikult­tuuri on ihan ok niille joil­la on varaa suo­jau­tua siltä mut­ta hel­vetti niille joil­la sitä mah­dol­lisu­ut­ta ei ole. 

  Köy­hät kyykkyyn!!!

 60. Nämä ovat kiistämät­tömiä tilas­tol­lisia tosi­a­sioi­ta, eli suomeen tulee houkutel­la lib­er­aale­ja 30 — 40 vuo­ti­ai­ta ruot­salaisia homosek­suaal­isia miehiä. Mik­si val­ta­me­dia vaike­nee tästä?

  Tätä kan­natan erit­täin voimakkaasti. Tosin minus­ta ei tarvitse olla ruot­salainen, riit­tää, että on homoseksuaali.

 61. “Olen lukev­inani riv­ien välistä, että lähiöis­sä asu­vin kan­taväestön edus­ta­jien pitää väk­isin pysyä etnistyvissä(ghettoutuvissa) lähiöis­sään. Pitääkö hei­dät pakot­taa siihen vai miten aiot estää ihmisiä pak­en­e­mas­ta ongel­mallisil­ta asuinalueilta?”

  Pakot­ta­mi­nen ei ole mikään ratkaisu ongelmi­in, ei tähänkään. Maa­han­muut­ta­jien suvait­sem­i­nen ei tarkoi­ta pakkoa­sum­ista slum­milähiössä ham­mas­ta kiristäen. Suvait­semisen tulisi alkaa asen­teel­lisel­la tasol­la, jon­ka jäl­keen kyn­nys väit­tää tiet­tyä aluet­ta ongel­malähiök­si on selvästi korkeammalla.

  Lähtöko­htais­es­ti (negati­ivi­nen) asen­teelli­nen suh­tau­tu­mi­nen maa­han­muut­ta­ji­in ruokkii noidanke­hää, jos­sa mon­et ongel­mat nähdään löy­hin perustein maa­han­muut­ta­jien syyk­si, mikä taas lisää ennakkolu­u­lo­ja jne. jne. His­to­ri­an pitäisi opet­taa kyllin selvästi mil­laisia seu­rauk­sia voi olla etnis­ten ryh­mien syyt­tämisel­lä ongelmista, joi­hin he yksin eivät ole syyllisiä.

  Maa­han­muut­ta­jienkin olisi var­masti paljon helpom­pi sopeu­tua yhteiskun­taan, jos­sa heitä kohdeltaisi­in lähtöko­htais­es­ti tasaver­taisi­na muiden kanssa. Tämä puolestaan vähen­täisi maa­han­muu­tos­ta aiheutu­via todel­lisia ongelmia ja posi­ti­ivi­nen kehi­tys pää­sisi alku­un molem­min puolin. Maa­han­muut­tokri­itikot voisi­vatkin miet­tiä, mitä pahaa siitä seu­raisi, jos juuri sinä suh­tau­tu­isit maa­han­muut­ta­ji­in positiivisemmin.

 62. “Ihmis­ten pitää oppia suvait­se­maan eri­laisen taus­tan omaavia ihmisiä. Muuten tule­vaisu­us näyt­tää todel­la pelottavalta.”

  Jos olete­taan että tämä (kuvitel­tu) ongel­ma ratkeaisi vaik­ka per heti, niin miten tarkkaan­ot­taen se muut­taisi ongel­manaset­telua maa­han­muut­ta­ja- ja monikulttuurisuuskysymyksissä ?

 63. Lau­ri Ojala:

  “Ihmis­ten pitää oppia suvait­se­maan eri­laisen taus­tan omaavia ihmisiä. Muuten tule­vaisu­us näyt­tää todel­la pelottavalta.”

  Sinivihreä:

  Ihmisiä pitää var­masti suvai­ta, mut­ta kuin­ka on hei­dän tapo­jen­sa laita. 

  Pitääkö esimerkik­si suvai­ta sel­l­aista tapaa, että koul­u­lainen joka tulee patri­arkaalis­es­ta “kult­tuurista”, ei pysty otta­maan ensim­mäistäkään ohjet­ta, neu­voa, käskyä jne. vas­taan naisopet­ta­jal­ta, vaan pois­tuu heti luokas­ta, kun opet­ta­ja kohdis­taa sanansa hänelle.

  Jos edel­lä kuvat­tua tapaa lähde­tään suvait­se­maan, tule­vaisu­us näyt­tää todel­la pelot­taval­ta. Vaik­ka mitäpä min­ul­la miehenä on hätää…

 64. “Mut­ta ker­rotko noiden tak­si­matko­je­si tarkoituksen?”

  Komea neek­eri­rakas­ta­ja tietysti.. mitäpä ihmettä minä nyt muuten Mogadishu Aveneul­la tek­isin. Me liha­vat, kes­ki-ikäiset naiset olemme aivan hul­luina tum­mi­in uroksiin. 

  (Ja toisaal­ta emme muille kelpaisikaan..)

 65. “tuom­moinen suru­ton yhtey­den vetämi­nen maa­han­muut­ta­ji­in on nimeno­maan ydin­sy­itä mik­si maa­han­muut­tokri­itikoi­hin ei suh­taudu­ta vakavasti.”

  Jos täysin kiis­tat­toman tosi­asian kuvaami­nen on syy “olla suh­tau­tu­mat­ta vakavasti”, niin se ei ole monikult­tuurisu­uskri­it­tisyy­den heikkous. Kaduil­la tapah­tu­va, ennal­ta-arvaam­a­ton, sat­un­naisi­in ihmisi­in kohdis­tu­va vaka­va ryöstö- ja väki­val­tarikol­lisu­us on Ruot­sis­sa moninker­tais­tunut human­i­taarisen maa­han­muu­ton myötä. Tuli­jat ja hei­dän jälkikasvun­sa siihen rikol­lisu­u­teen syyl­listyvät. Eivät 1960-luvun Sven­it ja Per­it muo­dosta­neet toisilleen vas­taavaa uhkaa. Kotien ulkop­uolel­la tapah­tu­vaa väki­val­taa toki oli, mut­ta se oli läh­es yksi­no­maan luon­teeltaan “arvat­tavaa”. Esimerkik­si kah­den miehen keskinäistä välien selvit­te­lyä. Humalaiset suo­ma­laiset tun­netusti kun­nos­tau­tu­i­v­at riidan­haas­ta­ji­na. Kuitenkin: Väki­val­ta esi­in­tyi hyvin pitkälle tilanteis­sa, jot­ka ihmisel­lä on mah­dol­lisu­us halutes­saan välttää.

  Jos ei näe käsistä räjähtäneen sat­un­naisi­in ihmisi­in kohdis­tu­van rikol­lisu­u­den ja ihmis­ten tur­val­lisu­u­den tun­teen katoamisen välistä yhteyt­tä, niin jotain on ajat­telus­sa pielessä.

  33% kaik­ista ruot­salai­sista halu­aa asumaan muurien, aito­jen ja lukit­tu­jen asuinaluei­den sisälle on todel­la korkea luku, kun huomioi, että Ruot­sis­sa on myös asu­tus­ta maaseuduil­la ja pienis­sä hajanai­sis­sa taa­jamis­sa, jois­sa ihmiset eivät voi täl­laisia real­is­tis­es­ti ajatel­la. Luuletko, että 1960-luvun kansankodis­sa olisi saatu vas­taavia lukemia? Ihmiset oli­si­vat pitäneet kysyjää hak­sah­ta­neena. Mikä on muut­tunut? Ei tämä voi olla niin vaikea­ta hahmottaa.

  Samas­sa kyselyssä vain 20% ruot­salai­sista sanoi voivansa asua alueel­la, jos­sa on paljon maa­han­muut­ta­jia. Maa­han­muut­ta­jien osu­us Ruotsin väestöstä on 20%. Ovatko maail­man suvait­se­vaisimp­ina pide­tyt ruot­salaiset nukkuneet yön yli ja päät­täneet het­ken kollek­ti­ivis­es­ta mieli­jo­hteesta ruve­ta “rasis­teik­si”? Luuletko, että Rinke­byn maa­han­muut­ta­jien väestöo­su­us on aina ollut 90+%? Mik­si luulet läh­es kaikkien pois muut­ta­maan kykenei­den ruot­salais­ten muut­ta­neen pois alueelta, suvait­se­vaiset mukaan luet­tuna (hekin)?

  Mik­si sama kehi­tys on sään­nön­mukaises­ti tapah­tunut kaikkial­la Euroopas­sa tiet­ty­jen väestöryh­mien mit­ta­van maa­han­muu­ton myötä? Kaik­ki maat epäon­nis­tuneet kotout­tamises­sa? Kuin­ka uskot­ta­va täl­lainen seli­tys on? Ei edes yhtä poikkeusta.

  Luuletko, että Ruot­si on yksit­täistapaus, jos­sa täl­laista kehi­tys­tä on nähty? Ettei samaa olisi tapah­tunut Bri­tan­ni­as­sa, Ran­skas­sa, Bel­gias­sa, Yhdys­val­lois­sa? Luuletko, ettei ole tehty mielipi­de­tiedustelu­ja siitä, minkä ihmiset koke­vat uhkaa­van tur­val­lisu­ut­taan ja mik­si halu­a­vat rak­en­taa korkei­ta lukol­lisia muureja?

  Suomes­sa, san­o­taan se kiertelemät­tä, maa­han­muut­ta­jat (lähin­nä mus­lim­it) tekevät 90% kotien ulkop­uoli­sista tun­tem­at­tomaan ohikulk­i­jaan kohdis­tu­vista “puisto“raiskauksista (kysy Tuk­i­nais­es­ta, jos et usko). Tämän ongel­maryh­män osu­us väestöstä on 0,4% (tämän ongel­maryh­män nuorten miesten vielä paljon pienem­pi). 0,4% ja 90%. Osaat var­masti laskea suhdelu­vun? Entä jos tämän ryh­män osu­us väestöstä kak­sikym­menker­tais­te­taan? Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa on ollut “raiskausepi­demioi­ta”. Näistä muu­tamia tapauk­sia on myös korkeaprofi­ilis­es­ti uuti­soitu. Myös Suomes­sa. Oulu, Kaisaniemi.

  Sat­un­naisi­in ihmisi­in kohdis­tu­va väki­val­ta rapaut­taa yleistä tur­val­lisu­u­den tun­net­ta aivan eri määris­sä kuin kodeis­sa tapah­tu­va. Jälkim­mäiseen ihmi­nen kokee paljon suurem­man henkilöko­htaisen kon­trol­lin. Kun ihmi­nen lukee, huo­maa ja kuulee lähialueel­laan sat­un­naisen rikol­lisu­u­den kas­va­van, hän rupeaa huoles­tu­maan eri­toten las­ten­sa tur­val­lisu­ud­es­ta ja halu­aa muut­taa pois. Sil­loin kaik­ki muut kysymyk­set jäävät tois­si­jaisik­si, minkä white flight­in volyymit ja sään­nön­mukaisu­us todistavat.

  Sama kehi­tys on nähty kaikkial­la Euroopas­sa mis­sä ongel­mat ovat kär­jistyneet. Myös Yhdys­val­lois­sa, Australiassa..
  Berli­inis­sä turkkialai­sista ja arabeista koos­t­u­vat jen­git ovat vas­tu­us­sa 80 pros­en­tista kaduil­la tapah­tu­vista sat­un­nais­ten ihmis­ten ryöstöistä. He ovat maa­han­muut­ta­jia usein jo 3. polves­sa. (Vas­taavia tilas­to­ja löy­tyy vaik­ka kuin­ka paljon).

  Tämän täysin selkeästi tiedostet­ta­van, doku­men­toidun ja tilas­toidun todel­lisu­u­den yhdis­tämi­nen tietyn tyypin maa­han­muut­toon “vie uskottavuuden”? 

  Vai voisiko sit­ten olla niin­päin, että “suvait­se­vaiset”, toisin kuin “kri­it­tiset”, eivät ole asi­aa syväl­lisem­min pohti­neet, eivät tilas­to­ja selan­neet, eivät niiden merk­i­tys­tä analysoi­neet, eivätkä edes halu­aisi kysymyk­ses­tä julk­isu­udessa avoimesti keskustella?

  Min­ua todel­la kiin­nos­taisi käy­dä tämä debaat­ti lävitse, ja nähdä mitä eri taho­jen konkreet­tiset argu­men­tit ja tietopo­h­ja ovat. Kuin­ka vah­vasti ne ovat lukemisen, pere­htymisen ja pohdin­nan varas­sa, ja kuin­ka paljon mm. otak­sumisen, tai sosi­aalisen paineen muokkaamia.

 66. “Pitääkö esimerkik­si suvai­ta sel­l­aista tapaa, että koul­u­lainen joka tulee patri­arkaalis­es­ta “kult­tuurista”, ei pysty otta­maan ensim­mäistäkään ohjet­ta, neu­voa, käskyä jne. vas­taan naisopet­ta­jal­ta, vaan pois­tuu heti luokas­ta, kun opet­ta­ja kohdis­taa sanansa hänelle.”

  Olen kyl­lä tavan­nut suo­ma­laisi­akin poikia, jot­ka ovat jo kotona oppi­neet, että vain miestä (isää) tarvit­see totel­la. Kumpiakaan ei tarvitse suvaita…

 67. “Pitääkö esimerkik­si suvai­ta sel­l­aista tapaa, että koul­u­lainen joka tulee patri­arkaalis­es­ta “kult­tuurista”, ei pysty otta­maan ensim­mäistäkään ohjet­ta, neu­voa, käskyä jne. vas­taan naisopet­ta­jal­ta, vaan pois­tuu heti luokas­ta, kun opet­ta­ja kohdis­taa sanansa hänelle.”

  Ei tietenkään pidä suvai­ta, mut­ta pitää toisaal­ta ymmärtää, ettei tämä ole lapsen vika. Lap­si vain tois­taa kotona opit­tua ilman riit­tävää ymmär­rystä omien teko­jen­sa arvion­ti­in. Tilanne on han­kala, enkä heti tiedä miten siihen tulisi suh­tau­tua. Täl­laises­sa tilanteessa pitää kyl­lä olla johdon­mukainen ja tiuk­ka sen suh­teen, että käytös ei ole hyväksyt­tävää. Muu­tok­sen pitää kuitenkin selvästi lähteä vanhemmista.

 68. Mitäs se eli­na nyt sot­kee. Rasti­lat ovat kyl­lä ihan Vuosaaren osa-alueita.

 69. “Suvait­semisen tulisi alkaa asen­teel­lisel­la tasol­la, jon­ka jäl­keen kyn­nys väit­tää tiet­tyä aluet­ta ongel­malähiök­si on selvästi korkeammalla.”

  Aivan, näin menetellen slum­milähiö ei enää olekaan slum­milähiö, vaan toisen­lainen tapa elää.

  Esimerkik­si nos­tet­tu Rinke­byn lähiö vain edus­taa tätä toisen­laista tapaa.

  Siel­lä on uuden­lainen tapa elää ruot­salaisit­tan, ja tähän tapaan kuu­luu “val­oisien öiden liet­so­ma halu” sytytel­lä kaiken­laista palavaa pala­maan, kuten vaik­ka roskaka­tok­sia, ja sit­ten tapaan kuu­luu heit­el­lä kivil­lä paloa sam­mut­tele­via palomiehiä.

  Uus­ruot­salaiseen tapaan kuu­luu siis elää ilman turhia rajoit­tavia roskaka­tok­sia, “koko Ruot­si kuu­luu roskille”, on taustal­la vaikut­ta­va sanoma.

  Omas­ta asen­teesta tuo kaik­ki läh­tee, niin katosten sytyt­te­ly, kuin sen hyväksymi­nenkin osak­si uud­is­tunut­ta yhteiskun­taa, jos­sa on toisen­laista värinää, kuin mitä siinä aiem­min on ollut.

  Rat­ti­juop­umuk­setkin rikoksi­na saataisi­in Suomes­sa ker­ral­la lop­pumaan, kun ote­taan sel­l­ainen asenne, ettei se ole rangaistavaa.
  Asen­teesta kaik­ki vain on kiinni.

 70. Bond,

  Mitä sit­ten, että Meri-Rasti­la on Vuosaaren osa-alue? 

  Vuosaari on Helsin­gin osa-aluet­ta ja Helsin­ki on Suomen osa-aluet­ta. Suo­mi taasen on Euroopan osa-aluet­ta jne. 

  Kaik­ki ovat siis logi­ikallasi Mogadishua. 

  Mogadishu on Meri-Rasti­la ja täysin yhden­tekevää, mikä osa-alue se on. 

  Eli minä en sekoi­ta yhtään mitään.

 71. Mogadishus­sa on täl­lä het­kel­lä neljännes asukkaista ei-kan­taväestöä. Koulus­sa puo­let oppi­laista ovat muualta. 

  Meri-Rasti­lan koulus­sa opete­taan äidinkie­lenä seit­semää kieltä seit­semän tun­tiopet­ta­jan voimin. Lisäk­si tietysti islamin opettaja. 

  Koulu­avus­ta­jia maa­han­muut­ta­jille on kahdek­san tyyp­piä. Varsi­naisia opet­ta­jia on 12. 

  Meri-Rasti­la käsi­tyk­seni mukaan on kuitenkin ver­rat­en rauhalli­nen esim. Kan­nelmä­keen ja Myl­ly­puroon näh­den. Tämä on kuitenkin vain mieliku­vani enkä min­ul­la ole tähän mitään tilas­to­ja tähän hätää. 

  Jos pal­stalle osuu joku meri­rasti­lalainen, niin ker­tokoon hän. Lap­sil­lani on joskus ollut jotain mat­se­ja siel­lä päin. En nyt mitään eri­ty­istä ole huo­man­nut muu­ta kuin että väriä on ihan silmin nähden.

 72. Mikäli Suomes­sa lopetet­taisi­in kaiken­lainen vastik­keet­tomien sosi­aali­avus­tusten nyky­muo­toinen holti­ton jakami­nen, pois­lukien tietysti eläk­keet, ja naisille määrät­täisi­in kemi­alli­nen ster­i­laa­tio minkään­lais­ten sosi­aali­avus­tusten mak­sun ehdot­tomana ehtona, ja vielä kaiken tapik­si rikol­lisille annet­taisi­in tuomioi­ta niin kaik­ki tässäkin ketjus­sa luetel­lut luke­mat­tomat ongel­mat väheni­sivät dra­maat­tis­es­ti. Lisäk­si FAS-lap­sia syn­ty­isi vähemmän.

 73. “En finne igen” on kohta­lo, jol­ta tosi­aan soisi Suomen välttyvän.

 74. Tässä Espoon tilanne täl­lä het­kel­lä ja tästä tietysti Väyry­nen nyt halusi vähän ehkä varoitel­la, että tilanne pahenee:

  Espoos­sa puhutaan jo yli 100 eri kieltä äidinkielenä 

  Espoon suomenkieli­sis­sä perusk­ouluis­sa ja lukiois­sa oppi­laat puhu­vat 78 eri kieltä äidinkie­lenä. Kielet (suomen kie­len lisäksi):

  Äidinkieli oppi­laiden lukumäärä perusk­oulu + lukio
  soma­li 385
  venäjä 291
  viro, eesti 246
  alba­nia 200
  kur­di 132
  englan­ti 119
  ara­bia 114
  ruot­si 102
  kiina 92
  viet­nam 87
  per­sia, far­si 36
  dari 35
  turk­ki 34
  unkari 34
  espan­ja 32
  thai 31
  khmer, kam­bodza 27
  sak­sa 23
  roma­nia 17
  hin­di 14
  por­tu­gali 13
  ran­s­ka 13
  ben­gali 12
  taga­log, pilipino 12
  bosnia 11
  lin­gala 11 

  Seu­raavia kieliä puhuu äidinkie­lenään alle 10 oppi­las­ta: afgaani (pas­to), afrikaans, amhara, arme­nia, azeri, bem­ba, bul­gar­ia, bur­ma, bury­a­tia, geor­gia, gudzarati, hep­rea, hol­lan­ti, Igbo, Indone­sia, islanti, Italia, japani, korea, kreik­ka, krio, latvia (lät­ti), liet­tua, luo, mal­ta, make­do­nia, mandin­ka, marathi, mon­goli, nepali, nor­ja, nze­ma, pandz­abi, puo­la, ser­bokroa­t­ia, ser­bia, sind­hi, sin­gali, slo­vak­ki, sloveeni, suahili tadzik­ki, tamili, tan­s­ka, tel­ugu, tigrin­ja, tsek­ki, turk­meeni, ukraina, urdu, valkovenäjä
  Yhteen­sä 2268 oppilasta 

  Oman äidinkie­len ryh­mä peruste­taan, jos kuusi oppi­las­ta ilmoit­tau­tuu opetukseen. 

  On joskus vaikea uskoa, että panos­tus toisi vas­taa­van hyö­dyn. Halu­aisin todel­lakin nähdä puolueet­to­mia laskelmia tästä monikulttuurisuustilanteesta. 

  Oppi­lai­ta on siis kak­si­tuhat­ta, jot­ka työl­listävät ainakin sata ylimääräistä opet­ta­jaa, heille täy­tyy tehdä oop­pi­ma­te­ri­aalit, use­at heistä tarvit­se­vat eri­ty­isope­tus­ta muis­sa aines­sa jne. Koulunkäyn­ti­avus­ta­jia tarvi­taan moninker­tainen määrä kuin jos lapset oli­si­vat suomen- tai ruotsinkielisä. 

  Meille on ker­rot­tu, että tämä on rikkaus.. Onko se?

 75. Hei taas Elina. 

  Kysyt, onko tämä rikkaus. Minä pitäisin vääjäämät­tä globaal­is­tu­vas­sa maail­mas­sa rikkaut­e­na sitä, että esim. Espoos­sa koulut­tau­tuu par­ituhat­ta muual­ta tul­lut­ta las­ta ja nuor­ta tämän yhteiskun­nan täy­si­val­taisek­si jäsenek­si. Lis­tan keulil­la on var­masti muu­ta­ma maa, joiden kanssa esim. kaup­pa jää aika pienek­si, mut­ta val­taosa kielistä on sel­l­ai­sista maista, että on hel­vetin hyvä, että Suomes­sa on noiden kiel­ten äidinkielisiä puhu­jia — jos he ovat onnis­tuneet pääsemään täy­si­val­taisik­si kansalaisik­si, eikä heitä ole slum­mi­utet­tu ja häädet­ty johonkin reservaatteihin.

  Mut­ta ihmettelit vielä panok­sen ja hyö­dyn tilan­net­ta. Minus­ta huonoin hyö­ty saadaan, jos nyt kauhis­tel­laan koulu­tusku­lu­ja. Se on pirun kallista, mut­ta jos asi­at hoide­taan hyvin, maa­han­muut­ta­jista aidosti saadaan väestöpyra­midia kor­jaa­va porukka. 

  Mitä oikein itse ehdo­tat? Kauhis­telet ja toiv­ot keskustelua?

  Touko Met­ti­nen

 76. “eikä heitä ole slum­mi­utet­tu ja häädet­ty johonkin reservaatteihin”

  Minus­ta todel­lista rasis­mia on käsitel­lä tiet­tyjä etnisyyk­siä pas­si­ivisi­na objek­teina, joiden yksilön­vas­tuu ulkois­te­taan mei­dän vastuuksemme.

  Esimerkik­si käsite “kotout­ta­mi­nen” on alen­ta­va. Pitäisi puhua yksi­no­maan kotou­tu­mis­es­ta. Jos muut­taisin ulko­maille, en huu­taisi ympäröivälle yhteiskun­nalle, että kotout­takaa min­ut. Pyrk­isin itse kotou­tu­maan tar­jol­la olevin keinoin. Opiskele­mal­la kieltä oma-aloit­teis­es­ti, pyrkimäl­lä ymmärtämään ympäröivää kult­tuuria jne. Onko tääl­lä joku, joka ei tek­isi niin? Joku joka odot­taisi paikallaan pas­si­ivise­na, mitä hänelle tar­jo­taan, eikä ehkä sil­loinkaan kiin­nos­tu­isi opiskelemaan?

  Yhteiskun­ta (tuet, perusk­oulu, asum­is­poli­ti­ik­ka) voitaisi­in jär­jestää siten, että se edel­lyt­täisi kotou­tu­mista. Ei lyötäisi heti kaikkea käteen ja valmi­ik­si vaan palkit­taisi­in mm. kie­lenop­pimis­es­ta, län­si­maisen kult­tuurin ja arvo­jen tun­te­muk­ses­ta, työl­listymiseen pyrkimis­es­tä jne. muuten tuet pysy­i­sivät min­imis­sä, joka olisi todel­li­nen min­i­mi. Pidem­piaikainen pas­sivoitu­mi­nen voisi johtaa karkoituk­seen tur­va­paikan saa­neenkin kohdal­la, ellei ole diag­nosoitu mie­len­ter­vey­del­lisiä syitä, jot­ka akti­ivisen oma-aloit­teisu­u­den ovat estäneet.

  Minus­ta, nyt kädet silmille jos olet kovin suvait­se­vainen, per­heel­lä jon­ka molem­mat van­hem­mat ovat omas­ta tah­dostaan pitkäaikaistyöt­tömiä (ts. täysin pas­si­ivisia), ei tulisi olla oikeut­ta han­kkia yli 3:a las­ta yhteiskun­nan kustannuksella.
  En voi kuvitel­lakaan, että asu­isin jos­sain öljyrikkaas­sa Sau­di-Ara­bi­as­sa Suomes­ta paen­neena, tehtail­isin 7 muku­laa, ja vaatisin yhteiskun­taa elät­tämään hei­dät ja han­kki­maan per­heel­leni uuden asun­non kun van­has­sa ei tila enää riitä. Pitäisin sel­l­aises­sa tilanteessa itseäni täysin saa­mat­tomana, kiit­tämät­tömänä ja loiseläjänä. Onko tääl­lä joku, joka ei tun­tisi samoin? Jol­la omatun­to antaisi perik­si elää noin räikeästi siivellä?

  Lisää kotou­tu­mis­es­ta länsimaisuuteen:

  Jär­jeste­tyt avi­o­li­itot voitaisi­in myös kieltää, tar­joten yhteiskun­nan tukiverkko ja suo­jelua, sel­l­ais­es­ta kieltäy­tyvälle. Näistä tukimah­dol­lisuuk­sista selkeästi tiedot­taen, ja näitä avi­o­li­it­to­ja vas­taan kampanjoiden.

  Samoin serkusavi­o­li­itot tulisi kieltää.

  Sekä alle 30-vuo­ti­ail­ta liitot ulko­mail­ta tuo­tavien puolisoiden kanssa, jos ei ole näyt­töä pidem­piaikaises­ta seurustelusta.

  Las­ten piit­taa­mat­to­muus opiskelus­ta voisi myös laskea työt­tömien van­hempi­en tukia. Ei siis huono koulumen­estys, mut­ta koululaiskuus.

  Jos me kod­i­fioimme laki­in ne edel­ly­tyk­set, jot­ka get­tou­tu­mista ehkäi­sevät, niin ehkä myös get­toutu­vat ovat sil­loin motivoituneem­pia, oman etun­sa täh­den, ole­maan get­tou­tu­mat­ta. Kotout­ta­mi­nen on get­tou­tu­mista. Kotou­tu­misen edel­lyt­tämi­nen on tämän vastakohta.

  Tataareille ei lyö­ty kaikkea eteen tar­jot­timel­la kun he Suomeen tuli­vat. Sik­si he kotou­tu­i­v­atkin. Ei ollut vaihtoehtoa.

 77. “Yksi kuitenkin poikke­si joukos­ta: Paa­vo Väyry­nen uskoi työ­paikko­jen sijoit­tamiseen asun­to­jen lähelle niin voimakkaasti, ettei hänen mielestään kehärataan tarvi­ta lainkaan. ”

  Vrt. Väyry­nen tänään Yrittäjäpäivillä:

  “Väyry­sen mielestä ulko­mainen ali­hank­in­ta saat­taa tul­la yri­tyk­selle halvem­mak­si kuin koti­maas­sa tun­ti­työvoimal­la teetet­ty työ.

  - Ulko­mail­ta värvätylle on mak­set­ta­va sama palk­ka kuin muillekin työn­tek­i­jöille, ja maa­han­muu­tos­ta aiheutuu merkit­tävät kus­tan­nuk­set koko yhteiskun­nalle, Väyry­nen sanoi val­takun­nal­lis­ten yrit­täjäpäivien pääjuh­las­sa Rovaniemel­lä lauantaina.

  Väyry­sen mukaan var­teenotet­ta­va vai­h­toe­hto on kehit­tää ali­hank­in­ta­toim­i­tuk­si­in erikois­tu­vaa yri­tys­toim­intaa Venäjällä.”

  http://www.yle.fi/uutiset/24h/id105600.html

 78. Hei Touko,

  Tarkoituk­seni ei ollut päivitel­lä ja kauhis­tel­la, vaan aidosti ihme­tel­lä kiel­ten kirjoa. 

  Toivoisin tosi­aan perus­teel­lisia laskelmia kehi­tyk­sen hin­nas­ta. Nythän tietysti oli kyse vain koulu­opetuk­ses­ta, eri tyyp­pistä panos­tus­ta tarvi­taan tietysti syn­ny­tys­sairaaloista vanhustenhuoltoon. 

  Tässä yksi hyvä esimerkki: 

  Soma­lin kieltä tulkat­ti­in vira­nomaisas­ioin­nis­sa Helsingis­sä vuon­na 2007 10 400 ker­taa. Kyseessä on siis eril­lis­ten tulkkaustapah­tu­mien määrä.

  Kos­ka vira­nomaisen kanssa voi pääsään­töis­es­ti asioi­da vain arkipäivisin luku on n. 42 ker­taa per työpäivä. On tietysti myös huo­mat­ta­va, että tulkat­tu vira­nomaisas­ioin­ti kestää vähin­tään kaksinker­taisen ajan omankieliseen asioin­ti­in, joten myös virkail­i­jan työ­panos on tupla. 

  Var­masti olisikin rikkaus, mikäli näi­den erikielis­ten päiväko­ti­avus­ta­jien, kym­me­nien kiel­ten opet­ta­jien ja tulkkien armei­ja takaisi sen, että näistä ihmi­sistä tulisi yhteiskun­nan täys­val­taisia jäseniä, kuten kor­rek­tisti tulee uskoa. 

  Mikään ei kuitenkaan viit­taa siihen, että näin kävisi. Kyl­lä Sak­sas­sa ja Ruot­sis­sa on tehty se mikä meil­läkin, ellei enem­mänkin. Tilanne pysyy työl­listymisen osalta sukupolves­ta toiseen tiety­ilä ryh­mil­lä yhtä alhaise­na ero­tuk­se­na vain se, että nuorem­mat sukupol­vet tekevät enem­män rikok­sia kuin tänne alun perin aset­tuneet ikäluokat.

  Tuos­ta slum­mi­ut­tamis­es­ta vielä. En ymmär­rä ter­miä. Eikö jokainen maa­han­muut­ta­ja saa asua ihan siel­lä mis­sä halu­aa samoin ehdoin kuin kan­ta­suo­ma­lainenkin. En ole kuul­lut, etteikö tum­mai­hoiselle myytäisi asun­toa Töölöstä. En myöskään ole kuul­lut, etteivätkö muun taus­taiset pää­si­sivät siinä mis­sä suo­ma­laiset kaupun­gin vuokra-asun­toi­hin parem­mille paikoille esim. Ruo­ho­lah­teen tai Pikku Huopalahteen. 

  Eli mis­tähän reser­vaateista puhut? Jonkin ver­ran omi­tu­ista olisi, että maa­han­muut­ta­jien oikeudet asua kaupun­gin hienoim­mil­la paikoil­la oli­si­vat toiset kuin kantasuomalaisten. 

  Suurin virhe tässä kotout­tamises­sa onkin eri­ty­isoikeuk­sien anta­mi­nen. Az on minus­ta aivan oike­as­sa pitäessään ter­miä alen­ta­vana ja tietyl­lä taval­la jopa rasisi­tise­na. Antaa ihmis­ten ihan itse kotoutua, selviy­tyä ja tun­tea onnistumista.

 79. Eli­na,

  Etkö todel­la ymmär­rä ter­miä “slum­mi­ut­taa” vai teesken­telekö vain. 

  Se on sitä, että tietoses­ti kaavoite­taan jakik­sia, masa­loi­ta ja rinke­by­itä. Ja sit­ten huuli pyöreenä ihme­tel­lään kun “ne” siel­lä eivät osaa elää ihmisiksi.

  Joo olet var­masti oike­as­sa, että kukaan ei ole kieltänyt tum­mai­hoista osta­mas­ta asun­toa Töölöstä. Sou?

  Mut­ta mitä siis itse ehdo­tat? Olisin riv­ien välistä lukev­inani joitakin toimen­piteitä, mut­ta kun et tun­nu saa­van sanotuksi.

  Touko Met­ti­nen

 80. “Se on sitä, että tietoses­ti kaavoite­taan jakik­sia, masa­loi­ta ja rinke­by­itä. Ja sit­ten huuli pyöreenä ihme­tel­lään kun “ne” siel­lä eivät osaa elää ihmisiksi.”

  Niin… kaavoituk­ses­ta­han se johtuu. 

  Onko täysin mah­do­ton­ta yrit­tää edes hitusen saa­da ratio­naal­isu­ut­ta mukaan noi­hin väit­teisi­in? Etteivät ne olisi täysin älyttömiä. 

  Hit­si kun kaavoit­ti­vat täl­laisen lähiön. Nyt on kaavoituk­sen takia pakko kieltäy­tyä oma-aloit­teis­es­ta kie­lenopiskelus­ta, ruot­salaisen kult­tuurin opiskelus­ta, pistää koulunkäyn­ti lekkerik­si, ryöstel­lä ikä­tovere­i­ta, tehdä 4–6 muku­laa, jär­jestää tyt­tärelle avi­o­li­it­to halusi tai ei ja kieltää tältä yliopisto-opiskelut.
  Mil­laisi­na avut­tom­i­na ja pas­si­ivisi­na objek­teina suvait­se­vaiset “toiseut­ta” oikein pitävät? Yksilön­vas­tu­un ulkois­t­a­mi­nen on oikeasti alen­tavaa, ja var­masti yksi syy kotou­tu­misen epäonnistumisiin.

 81. En ymmär­rä sanan sisältöä siinä mielessä, että joku ihmi­nen olisi tah­do­ton vail­la inten­tioi­ta ja mah­dol­lisuuk­sia ole­va räsynykke, joka vain slum­mi­ute­taan, syr­jäytetään, kotoute­taan ym. Minus­ta ketään ei slum­mi­ute­ta, ymmärrätkö? 

  Min­ul­la on siis eri­lainen ihmiskäsitys. 

  En myöskään ymmär­rä, mik­si juuri maa­han­muut­ta­jat oli­si­vat jotenkin eri­ty­isas­e­mas­sa “slum­mi­ut­tamisen” suh­teen. Jokainen, joka hakee kaupun­gin vuokra-asun­toa on käsit­tääk­seni aivan samal­la viival­la ja näin tulee ollakin. 

  Ovatko Ruo­ho­lahti tai Pikku Huopalahti mielestäsi slum­me­ja? Näi­den aluei­den mamu-pitoisu­us on kuitenkin varsin korkea. Omis­tusasun­not ovat kyl­lä hin­nois­saan näil­lä alueil­la. Mihin mielestäsi työt­tömät maa­han­muut­ta­jat pitäisi sit­ten asut­taa. Van­haan Eiraan ja Ullan­lin­naanko? Mikä riit­tää? Entä suo­ma­laiset sosi­aal­i­tur­van varas­sa elävät. Jakomäkeen?

  Maa­han­muut­ta­jat aiheut­ta­vat sel­l­aisen ylimääräisen efek­tin syr­jäy­tynei­den lähiöis­sä, että viimeinenkin poruk­ka läh­tee pois koulu­jen muuttues­sa etno­hel­veteik­si. Koulut ovat siis ratkai­sevas­sa ase­mas­sa. Se syr­jäy­tyneinkin, juop­po suo­ma­lainen halu­aa lapselleen laadukkaan opetuk­sen, joka ei kym­men­tä eri kieltä sori­se­van, väki­val­taa rehot­ta­van luokan keskel­lä ole enää mahdollista. 

  Mitä sit­ten pitäisi tehdä, kysyt? Kos­ka en ole ehdokkaana enkä muutenkaan akti­ivi poli­ti­ikas­sa, min­ul­la ei mielestäni ole mitään velvol­lisu­ut­ta oma­ta vas­tauk­sia, vaan ain­oas­taan kysymyksiä. 

  Mut­ta sanon­taan nyt, että tehdään nyt alka­jaisik­si se, mihin muut Pohjo­is­maat ovat pää­tyneen kym­me­nien vuosien koke­muk­sen jäl­keen eli ote­taan opik­semme. Tiukat ja vielä tiukem­mat rajat human­i­taariselle maahanmuutolle. 

  Ruot­si on lait­tanut ker­takaikkisen stopin ja se näkyy moninker­tais­tuneena tur­va­paikan hak­i­joiden määränä Suomen rajoil­la jo nyt.

 82. Ensin AZ:

  Ihan noin en kausali­teet­tia ole ajatel­lut (“Hit­si kun kaavoit­ti­vat täl­laisen lähiön. Nyt on kaavoituk­sen takia pakko kieltäy­tyä…”) vaan niin, että kaavoituk­sen takia samoille alueille ohjau­tu­vat sekä kan­taväe­ston että maa­han­muut­ta­jien riskaa­belein poruk­ka. Se ei ole mielestäni hyvä asia.

  (Kuriosi­teet­ti: kun silmäilin hyvä AZ vas­tauk­sesi läpi, näin siel­lä van­han slo­gani­ni vain vähän muun­nel­tuna: Kaik­ki läh­tee kaavoituk­se­ta. Mut­ta valitet­tavasti, sin­ul­la se olikin sarkasti­nen heitto.) 

  Sit­ten Elina:

  Kuten yllä olev­as­ta ehkä näetkin, olen kutakuinkin samaa mieltä tästä lausumastasi:
  “Maa­han­muut­ta­jat aiheut­ta­vat sel­l­aisen ylimääräisen efek­tin syr­jäy­tynei­den lähiöis­sä, että viimeinenkin poruk­ka läh­tee pois koulu­jen muuttues­sa etno­hel­veteik­si.” Tosin en ole ymmärtäv­inäni ter­miä etno­hel­vetti, mut­ta ymmär­rän pointtisi.

  MInä en kaavoit­taisi iso­ja vuokra-asun­toaluei­ta lainkaan, vaan sijoit­taisin kaik­ki kaupun­gin vuokra-asun­not sikin sokin, sinne tänne (no, en tietenkään Ullan­lin­naan enkä Van­haan Eiraan). Kyl­lä munkkivuore­lainenkin ker­rosta­lo yhden soma­liper­heen kestää. (Ja tämä var­maan edesaut­taisi enem­män sitä omae­htoista sopeu­tu­mis­takin eikä tart­tisi niin pirusti kotoutua ja kotouttaa.) 

  JOka tapauk­ses­sa, vaik­ka nyt toteut­taisimme Eli­na ohjel­masi eli lait­taisimme tiukat ja vielä tiukem­mat rajat, meil­lä on nyt jo maas­sa aika paljon vieras­maalaisia. Min­un mielestäni siihen porukkaan kan­nat­taa panos­taa paljon rahaa, kos­ka jos me emme panos­ta mitään, meil­lä on var­masti ongelmia ja ne eivät ainakaan ole halpoja.

  Ja en nyt hirveästi ilah­du paapomis- ja kukka­hat­tuheitoista, kun sen­tään joka päivä teen työtä taval­lis­ten suo­ma­lais­ten ja taval­lis­ten soma­lialais­ten kanssa. (Ja roma­nialais­ten, virolaisten,venäläisten…)

  Touko Met­ti­nen

 83. Vas­taan­pa nyt pari­in muuhunkuín Eli­nan esi­in­nos­ta­maan ajatuk­seen: sanoit, että meil­lä on eri­lainen ihmiskäsi­tys. Se on var­masti tot­ta mut­ta se ehkä kär­jistyy tässä asiassa. 

  Minä(kään) en ole sitä mieltä, että “kaik­ki johtuu yhteiskun­nas­ta” mut­ta olen vakaasti sitä mieltä, että ympäröivä yhteiskun­ta väestö­ta­sol­la ohjaa ihmis­ten käyt­täy­tymistä hyvin paljon — eli jos olet syr­jäy­tyneen per­heen lap­si, syr­jäy­dyt itsekin. Yksilö­ta­sol­la tot­takai tapah­tuu paljon poikkeamia, mut­ta isoa val­tavir­taa ei ole mah­dol­lista muut­taa, ellei muute­ta rakenteita. 

  Ruo­ho­lahdes­ta ja Pikku-Huopalahdes­ta en osaa paljon sanoa, kun en ole helsinkiläi­nen. JOs ne ovat kuvaile­masi kaltaisia aluei­ta, jos­sa on paljon vuokra-asun­to­ja, maa­han­muut­ta­jia ja omis­tusasun­notkin ovat halut­tu­ja ja väki viihtyy, ne taita­vat olla esimerkke­jä onnis­tuneesta kaavoituksesta.

  Touko Met­ti­nen

 84. Tuos­sa vuokra-asun­to­jen hajasi­joit­tamises­sa, jota Osmokin on ajanut, on käsit­tääk­seni pari ongelmaa:

  1) Se mak­saa yhteiskun­nalle paljon, asum­is­tukea joudut­taisi­in tun­tu­vasti korottamaan.

  2) Se ei ehkä silti aut­taisi paljoa. Heimokult­tuu­rit halu­a­vat asua saman­henkisten lähel­lä. Siten esim. paljon siteer­at­tu viimeaikainen tulos “maa­han­muut­ta­jat halu­a­vat asua kan­taväestön naa­puris­sa” on harhaan­jo­hta­va. Toki venäläiset, ruot­salaiset ym. halu­a­vat. Onko sitä kukaan epäillytkään?

  3) Pidem­mäl­lä aikavälil­lä se lisäisi kaupun­gin ulkop­uolis­ten “repub­likaanivyöhykkei­den” suosiota.

  4) Ennen pitkää väestöli­ik­keet tod. näköis­es­ti kuitenkin johtaisi­vat seg­re­gaa­tioon. Ketään ei voi pakot­taa asumaan jos­sain. Esimerkkinä annan Brad­fordin, jos­sa sekoit­ta­mi­nen johti lop­ul­ta kaupun­gin kah­ti­a­jakau­tu­miseen brit­tien ja mus­lim­ien kaupungeik­si. Tästä löy­tyy dokkari googlevideosta.

  5) Kehi­tys on jo menos­sa. Hajasi­joit­ta­mi­nen on hel­posti luon­teeltaan “tyhjältä pöy­dältä” ‑ajat­telua.

 85. Aka­teemiseen per­in­teeseen kuu­luu, että huuhaa­ta ei arvoste­ta vas­taa­mal­la siihen. Tämä on kau­nista älyl­listä kult­tuuria. Per­in­teis­es­ti tässä on myös se ongel­ma, että huuhaan levit­täjät pitävät hil­jaisu­ut­ta myön­tymisen merkkinä.

  Että jos nyt az selit­täisit ihan konkreet­tis­es­ti miten tutkimus­tu­lok­ses­ta, että n pros­ent­tia ruot­salai­sista halu­aa asua var­tioidus­sa yhteisössä, päästään siihen että tämä johtuu maa­han­muut­ta­jista? Avoin­ten kysymyk­sen lop­u­ton­ta lis­taa avatek­seni, esim. mik­si ihmiset ceteris paribus eivät halu­aisi mis­sä tahansa enem­pää tur­val­lisu­ut­ta ja mik­si se euroop­palainen maa mis­sä on vähiten maa­han­muut­ta­jia on myös yksi väkivaltaisimmista?

 86. tpyy­lu­o­ma, vas­tasin kysymyk­seesi ylem­pänä hyvin pitkästi. Et kos­ke­ta esit­tämiäni argu­ment­te­ja yksilöidysti ollenkaan, toteat ne vain yleis­lu­on­tois­es­ti “huuhaak­si”, ja tämän poh­jal­ta toteat, etten ole vas­tan­nut kysymyk­seen, ja halu­at min­un vas­taa­van siihen uudestaan.

  Tuol­laiseen leikki­in ei ole kiinnostusta.

  Mut­ta jos oikeasti olet kysymyk­ses­tä kiin­nos­tunut, niin lue esimerkik­si ensin tämä kir­joi­tus: http://www.nytimes.com/2006/02/05/magazine/05muslims.html?_r=4&pagewanted=1&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin

  ja siihen liit­tyen: http://www.halla-aho.com/scripta/ruotsalaisia_madonlukuja.html

 87. Ensin pitää vas­ta­ta kysymyk­seen, tarvi­taanko tänne maa­han­muu­ta­jia ja tarvi­iko niiden olla “eksoot­ti­sista” kult­tuureista (kuten Venäjältä tai muslimimaista). 

  Vas­taus on mielestäni itses­tään selvästi myön­teinen molem­pi­in kysymyk­si­in (tsekatkaa vain mil­laisen tuot­tavu­uskuopan suurten ikälu­okkien eläköi­tymi­nen aiheut­taa, ver­ratkaa sitä tänne tulos­sa ole­vien län­si­maalais­ten määrään ja miet­tikään sit­ten, mitkä on yrittäjän/työnantajan vaihtoehdot). 

  Sik­si en ymmär­rä sel­l­aista keskustelua, jos­sa etsitään syyl­lisiä. Sil­lä kun “niitä” nyt kuitenkin tulee ja paljon, parem­pi on keskit­tyä kek­simään tapo­ja, joiden avual­la ongel­mat väl­tetään mah­dol­lisim­man tehokkaasti ja poruk­ka kotoutuu mah­dol­lisim­man nopeasti. 

  Hom­ma ei siis etene, jos rät­tipäitä, rys­siä tai ketä kul­loinkin hauku­taan sopeu­tu­mat­tomik­si jos ei peräti rikol­lisik­si. Sen sijaan pitää kaikin mokomin nähdä kotou­tu­mi­nen dialek­tise­na pros­essi­na, jos­sa molem­mat osa­puo­let pyrkivät kohti tas­apain­oa. Suomek­si san­ot­tuna esimekrkik­si: kun­ni­a­murhia ei pidä sietää, mut­ta työan­ta­jien asen­tei­den olisi hyvä muut­tua sel­l­aisik­si, että maa­han­muut­ta­jille löy­ty­isi töitä. 

  Sel­l­aisia “best prac­ticesse­jä” joil­la ongel­mat pait­si tun­nis­te­taan myös ratkaistaan suo­ma­laiset vira­nomaiset ja tutk­i­jat met­sästävät par’aikaan ympäri maa­pal­loa. Siihen näh­den julki­nen keskustelu on ihmeel­lisen vähäistä. Keskustelemat­to­muus on sinän­sä jo ongel­mallista, mut­ta eri­tyisen tyh­mää on jät­tä kent­tä avoimek­si huuhaalle. 

  Suomeen on tulos­sa enkä puoli miljoon­aa ulko­maal­ista paris­sa vuosikymme­nessä tai nopeam­minkin eikä edes kun­nal­lis­vaaleis­sa aiheesta saa­da aikaan kun­non keskustelua!

 88. Pari kysymys­tä:
  — mik­si maa­han­muut­topoli­ti­ikan kri­ti­soin­ti sään­nön­mukaises­ti leimataan rasistiseksi?
  — mik­si maa­han­muut­ta­jien arvostelu ryh­mänä olisi muka rasis­mia? Mitä se ker­too siitä, miten ko. arvosteli­ja suh­tau­tuu ulko­maalais­taus­taisi­in henkilöi­hin (eli onko henkilö ns. aikuis­ten oikeasti rasisti vai ei)?
  — mik­si jotkin maa­han­muut­tokri­itikot sään­nön­mukaises­ti yrit­tävät todis­tel­la mus­tai­hoisia geneet­tis­es­ti tyh­mem­mik­si kuin mui­ta, aivan kuin asial­la olisi yhtään mitään merk­i­tys­tä maa­han­muut­topoli­ti­ikan kannalta?
  — mik­si kaik­ki Islami­in liit­tynyt on yhtäkkiä tabu?
  — mik­si Islam ja mah­dol­liset epäkohdat/suoranainen rikol­lisu­us, jota sen nimis­sä har­joite­taan, ovat tabu?
  — mik­si on ok, että län­si­mais­ten arvo­jen mukaan ok taval­la har­joitet­tua sanan­va­pau­den ilmaus­ta pide­tään pahek­sut­ta­vana ja sen­suroita­vana, kun ilmaus kos­kee Islamia (Tan­s­ka)?
  — mik­si perus­ta­van­laa­tuiset ihmisen henkilöko­htaiseen koske­mat­to­muu­teen liit­tyvät arvot ja tasa-arvo kär­sivät inflaa­tion aina keskusteltaes­sa kaikesta Islami­in liit­tyvästä ja ovat tois­ar­voisia nimen omaan siihen viiteryh­mään (esim. Vihreät) kuu­lu­vien puheis­sa, jot­ka voimakkaim­min yrit­tävät saa­da ko. arvo­ja toteu­tu­maan val­taväestön sisäi­sis­sä suhteissa?
  — mik­si rasis­tiset tai sel­l­aisik­si leimatut mielip­i­teet ovat niin paho­ja, että ne pitäisi kieltää sanan­va­pau­den väärinkäyttönä?
  — mik­si etnisyys on “kiel­let­ty” viiteryh­mä mut­ta esim. mies/nainen ‑jaot­telu ei ole?

  .. siinä alkajaisiksi…

 89. Tomp­pelille: tun­nut ole­van sitä mieltä, että maa­han­muut­tokri­itikot pitäi­sivät hyväksyt­tävänä yksilön syr­jin­tää etnisyy­den tms. perus­teel­la (esim. “kun­ni­a­murhia ei pidä sietää, mut­ta työan­ta­jien asen­tei­den olisi hyvä muut­tua sel­l­aisik­si, että maa­han­muut­ta­jille löy­ty­isi töitä”).

  Itse olen seu­ran­nut maa­han­muut­tokri­itikoiden net­tiar­gu­men­toin­tia noin vuo­den ver­ran, enkä ole tuol­laista asen­net­ta havain­nut. Pää­pointit ovat mielestäni liikkuneet sen ympäril­lä, ettei ulko­maalai­sista saa tul­la Suomelle meno­erä ja ettei (ääri)muslimien pillin mukaan tarvitse todel­lakaan heilua. Ja tietysti posi­ti­ivisen eri­tyisko­htelun totaalises­sa hylkäämisessä.

  Se, että keskustelua käy­dään rasisti/kukkahattutäti/suvaitsevaisto ‑ter­mi­nolo­gian sävyt­tämänä, ei edesauta hedelmäl­listä keskustelua, mut­tei myöskään se, että kri­ti­ikkiä kri­ti­soi­vat tun­tu­vat automaat­tis­es­ti pitävän keskustelukump­pa­ni­aan rasisti­na, joka kohtelee ihmisiä oike­as­sa elämässä eri tavoin hei­dän etnisyy­teendä perustuen. Se on yksinker­tais­es­ti loukkaavaa tämän päivän Suomes­sa, en tiedä, mitä se ker­too asen­neilmapi­iristä yleisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.