Valtio maksakoot VR:n makuuvaunut!

Vielä maanan­taina min­is­teri Vehviläi­nen puhui siitä, että liiken­ne­m­i­nis­ter­iö vaatii VR:ää nopeut­ta­maan sin­is­ten vaunu­jen uud­is­tamista kak­sik­er­roksisil­la vaunuil­la. Tiis­taina val­tion edus­ta­ja päät­ti VR:n yhtiökok­ouk­ses­sa (!) että VR tarvit­seekin maku­u­vaunu­ja, joi­ta var­maankaan muut toimit­ta­jat eivät pysty tarjoamaan.

Tämä osoit­taa minus­ta selvästi, että tarkoi­tus on vain ja ain­oas­taan pelas­taa kain­u­u­lainen Transtech VR:n rahoil­la. Tämä on sinän­sä aivan kun­ni­al­lista, mut­ta matkus­ta­jia ei voi­da pan­na rahoit­ta­maan alue­poli­ti­ikkaa. Sik­si val­tion on tin­git­tävä VR:n tulostavoit­teista noiden ilmeisen hyödyt­tömien vaunu­jen hin­nan verran.

On sinän­sä har­mi, että tarve kiertää kil­pailut­tamisen vaa­timus pakot­ti osta­maan jotain hyödytön­tä. Nille päivä­vaunuille olisi sen­tään ollut käyt­töä, mut­ta yöjuien suo­sio las­kee koko ajan junien nopeutues­sa, eikä näil­lä vaunuil­la pääse esimerkik­si Kolari­in, kos­ka rata on sähköistämätön.

12 vastausta artikkeliin “Valtio maksakoot VR:n makuuvaunut!”

 1. Oletko var­ma näistä vaunutyypeistä? Tarkoi­tan sitä, että myös maku­u­vaunu­jen osalta van­hat ovat niitä sin­isiä ja uudet kak­sik­er­roksisia, joten tun­tu­isi mah­dol­liselta, että alun­perinkin oli kyse maku­u­vaunuista. Toimit­ta­jien kir­joit­ta­mat tek­stit ovat välil­lä aika epämääräisiä, enkä muista kiis­tan alku­vai­heessa näh­neeni vaunutyyppe­jä koske­vaaa suo­raa lain­aus­ta päätöksentekijöiltä.

  Sinän­sä, jos olisin juristi Etelä-Euroop­palaisen vaunute­htaan palveluk­ses­sa, viimne päiv­inä olisi ker­tynyt mukavasti mate­ri­aalia tule­vaa oikeu­denkäyn­tiä varten.

 2. Kyl­lä näil­lä maku­u­vaunuil­la sen­tään Kolari­in tarvit­taes­sa pääsee. Kemi­järvellekin liiken­nöidään uusil­la kak­sik­er­roksisil­la maku­u­vaunuil­la, vaik­ka rata Rovaniemeltä eteen­päin on sähköistämätön. Vaunu­jen tarvit­se­ma sähkö tuote­taan aggregaattivaunussa.

 3. “Tiis­taina val­tion edus­ta­ja päät­ti VR:n yhtiökok­ouk­ses­sa (!) että VR tarvit­seekin maku­u­vaunu­ja, joi­ta var­maankaan muut toimit­ta­jat eivät pysty tarjoamaan.”

  Myös näis­sä kykök­sis­sä on sanomista:

  “Tilauk­ses­ta ja sen aikataulu­tuk­ses­ta ker­ro­taan kuitenkin sovi­tun päämin­is­teri Mat­ti Van­hasen ja omis­ta­jao­h­jauk­ses­ta vas­taa­van min­is­terin Jyri Häkämiehen kesken. 

  Talouselämä-lehden mukaan kyse olisi käytän­nössä Transtechin pelas­tu­sop­er­aa­tios­ta ja osa sitä olisi ollut VR:n johdon erot­ta­mi­nen vaunuti­lausten tieltä. Lehti myös kat­soo, että “Erikoisen säväyk­sen Kain­u­un — ja ennen kaikkea Transtechin — pelas­tu­sop­er­aa­tioon tuo min­is­teri Häkämiehen ja Transtechin omis­ta­ji­in lukeu­tu­van Ilk­ka Brotheruk­sen väli­nen yhteys.”

  Brotherus on Häkämiehen perus­ta­man val­tion omis­ta­jao­h­jauk­sen neu­vo­nan­ta­jaryh­män jäsen. Kahdek­san hen­gen ryh­mään kuu­lu­vat myös Met­allili­iton puheen­jo­hta­ja Erk­ki Vuoren­maa ja Eläke Var­man toim­i­tusjo­hta­ja Mat­ti Vuo­ria. Var­ma osti viime viikol­la kymme­nen pros­entin osu­u­den teley­htiö Elisas­ta siten, että val­tio sitou­tui osta­maan jopa koko osake­potin vähin­täänkin Var­man mak­samal­la hinnalla.

  Vuo­ri­an päällystak­ki Var­mas­sa on Oras Investin osaomis­ta­ja ja hal­li­tuk­sen jäsen Pekka Paasikivi. Jyri Häkämies myi eloku­us­sa 2007 Oras Investille ja Var­malle yhteen­sä noin 30% Kemi­ras­ta ilman tarjouskilpailua.”

  http://www.boy.fi/ajo/ajo.php

  Val­tio ja yhtiö toisen­sa jäl­keen näyt­tää a) joutu­van min­is­terin käsit­te­lyyn b) siinä käsitelyssä sama piirip­i­enipyörii on edun­saa­jana jonkun kansal­lisen tai maakun­nan edun varjolla.

 4. Liiketaloudellisista/poliittisista päätök­sistä voidaan olla mon­taa mieltä, mut­ta eivät ne vaunut mielestäni ole todel­lakaan tarpeet­to­mia. Aika on ajanut jo kauan sit­ten ohi nyky­i­sistä makuuvaunuista !

  Yöju­na on lap­siper­heelle ain­oa real­isti­nen vai­h­toe­hto matkustet­taes­sa pohjoiseen. Lentokone on liian kallis ja päivä­vaunu on pois­sul­jet­tu kos­ka lap­sia ei saa istu­maan paikallaan vart­ti­tun­tia pidem­pään. Ain­oa huoli on tuo hin­noit­telu, kan­natan lämpimästi esitet­tyä marginaalihinnoittelua.

  Lop­pu­un pieni speku­laa­tio: VR ottaa käyt­töön laa­jas­sa mitas­sa uudet 2 ker­ros yövaunut, hin­ta saadaan mar­gin­aalisek­si ja lapin loma­paikat ymmärtävät tilaisu­u­den on lap­siper­heille pian tar­jol­la kohtu­uhin­tainen ja muka­va lomavai­h­toe­hto Lapin hangille ja pulkkamäkiin !

 5. “Yöju­na on lap­siper­heelle ain­oa real­isti­nen vai­h­toe­hto matkustet­taes­sa pohjoiseen. Lentokone on liian kallis ja päivä­vaunu on pois­sul­jet­tu kos­ka lap­sia ei saa istu­maan paikallaan vart­ti­tun­tia pidempään.”

  … ja automat­ka silkkaa kidutusta 😉

 6. “Tämä osoit­taa minus­ta selvästi, että tarkoi­tus on vain ja ain­oas­taan pelas­taa kain­u­u­lainen Transtech VR:n rahoil­la. Tämä on sinän­sä aivan kunniallista”

  Oi aiko­ja — vihrei­den vaikut­ta­jien mielestä kan­nat­ta­mat­toman teol­lisu­u­den pump­paami­nen verora­hoista vain jot­ta haja-asu­tus olisi mah­dol­lista on kunniallista.

 7. “Yöju­na on lap­siper­heelle ain­oa real­isti­nen vai­h­toe­hto matkustet­taes­sa pohjoiseen. Lentokone on liian kallis”

  Mitkä kus­tan­nuk­set johta­vat siihen, että lentokone on liian kallis? Blue1 näyt­tää täl­lä het­kel­lä tar­joa­van menopalu­u­len­toa helsingistä rovaniemelle hiih­tolo­mavi­ikol­la hin­taan n. 150 — 190 per aikuinen. Samaan aikaan yöju­na maku­u­paikalla mak­saa 116,50 per suun­ta per aikuinen.

 8. Kas kun ei tul­lut aikaisem­min mieleen (ehkä parem­pi niin)… val­tio­han olisi voin­ut pelas­taa samal­la viisi­in paperite­htaatkin ilmoit­ta­mal­la val­tion laitok­sille, että nyt tilaat­te sit­ten kohtu­ullisen pape­ria varas­toi­hinne. Täl­lä taval­lako suo­ma­laista teol­lisu­ut­ta tue­taan ja pide­tään pystyssä?

 9. Mar­gin­aal­i­hin­not­telu ei tarkoi­ta ilmaisia matko­ja. Joku voi tarken­taa, mut­ta min­ul­la on ollut sel­l­ainen käsi­tys, että näi­den maku­u­vaunupaikko­jen osalta mar­gin­aal­i­hin­takin olisi aika korkea. 

  Maku­u­vaunuille olisi tarvet­ta, jos joskus pää­sisi junal­la Balt­ian hal­ki Berliiniin.

 10. Mikä näi­den val­tion omis­tamien yhtiöi­den juridi­nen ase­ma oikein on? Toisaal­ta ne ovat olev­inaan itsenäisiä liikeyri­tyk­siä, mut­ta sit­ten kun han­k­in­to­ja tehdään, ne las­ke­taankin julk­isik­si han­k­in­noik­si ja maan hal­li­tus puut­tuu asioi­hin. Koske­vatko kil­pailu­lait muitakin kuin julk­isia han­k­in­to­ja, eli myös yksi­ty­is­ten omis­tamia yri­tyk­siä? Vai onko ole­mas­sa jokin raja, jon­ka yli val­tion omis­tuk­sen men­nessä, yri­tys kat­so­taan julkiseen sek­tori­in kuuluvaksi?

 11. “Mitkä kus­tan­nuk­set johta­vat siihen, että lentokone on liian kallis?”

  Piti hie­man kat­sel­la tarkem­min. Jos päät­täisin lähteä huomen­na per­heeni kanssa Rovaniemelle. Meille (2 aikuista 4 las­ta) ja takaisin tulisin vaikka­pa sun­nun­taina. Tek­isi reis­su ilman eri­ty­is­toivei­ta 194,50€. Siis meno­lipun osalta. Kos­ka lapsemme ovat kaik­ki aika pieniä (van­hin vas­ta 6 vuo­tias), niin se olisi aika toiv­o­ton yri­tys, sil­lä juna­mat­ka kestää liki 10 tun­tia. Sen sijaan jos val­it­sen lentämisen Blue1:llä mat­ka-aika jää reilu­un tun­ti­in. Hin­taa toki tulee lisää, mut­ta vain 0,50€. Sit­ten jos junas­sa halu­aa nukkua maku­u­vaunus­sa onkin paikas­ta mak­set­ta­va läh­es 100 € lisää. Val­in­ta ainakin oma­l­ta kohdal­tani olisi helppo.

  Lisää kus­tan­nus­ta­sos­ta saadaan kun ote­taan huomioon paluu mat­ka. Lauan­tain lentolip­pu meille Blue1:llä mak­saisikin vain 104 € ja sun­nun­taina pää­sisi 89 €. VR rokot­taisi kum­mas­takin vai­h­toe­hdos­ta saman kuin men­nessä, eli 194,50€. Siis yllä­tys yllä­tys sesonkien ulkop­uoolel­la lentämi­nen on halvem­paa kuin juna­matkus­t­a­mi­nen. Liekkö sit­ten autoilu vielä halvempaa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.