VR:n kuristus käännettävä myönteiseksi

Jos val­tio pakot­taa VR:n osta­maan vaunu­ja, joi­ta se ei tarvitse, asia pitäisi kään­tää myön­teisek­si. Val­tion pitäisi tin­kiä VR:n tulostavoit­teesta niin, että yhjtiö voi alen­taa hin­to­jaan niin, että se pystyy myymään pakkokas­vate­tun kap­a­siteetin täyteen.

Kansan­taloudel­lis­es­ti olisi tehokas­ta, jos VR nou­dat­taisi mar­gin­aal­i­hin­noit­telua (kuten YTV-liiken­teessä tapah­tuukin), jol­loin rautateitä käytet­täisi­in paljon enem­män. Tämä on itse asi­as­sa klas­sis­ten kansan­talousti­eteil­i­jöi­den dok­tri­i­ni 1800-luvulta.

5 vastausta artikkeliin “VR:n kuristus käännettävä myönteiseksi”

 1. Hyvä idea, ja var­masti matkus­ta­jien kannal­ta tuo olisikin järkevää. Val­tio eli eduskun­ta ei var­maan kuitenkaan halua luop­ua VR:n tulostavoit­teista, se kun tuo val­tion kas­saan rahaa, jota ei joidenkin mielestä koskaan ole liikaa.

 2. Juha Tien­syr­jä kirjoitti :
  “Hyvä idea, ja var­masti matkus­ta­jien kannal­ta tuo olisikin järkevää.”

  Taval­liselle junal­la pitkän matkan kulk­i­jalle on se ja sama mis­tä junan vaunut tule­vat, kun­han niil­lä matkus­taes­saan ei tarvit­sisi olla kuin “sil­lit purkissa”. Minä aikakin halu­aisin matkus­taa Euroop­palais-tyyli­sis­sä kop­per­ois­sa joi­hin mah­tuu n. 8 henkeä ja on varustet­tu oma­l­la ovel­laan, mikä myös tehokkaasti äänieristää muut kop­per­ot toi­sis­taan. Paikkallisju­nienkin penkit on niin hölmösti sijoitel­tu, että matkaa­jat tui­jot­tel­e­vat tois­t­en­sä pärstiä pol­vet polvia vasten. 

  Jatkakaa te muut oikean otsikon alta.

 3. VR:n vaunuasi­as­sa kul­mi­noituu mon­ta kysymys­tä. Tuot­taako liike­taloudelli­nen tehokku­us automaat­tis­es­ti myös yleishyödyl­lis­es­ti kaikkein parhaan lop­putu­lok­sen, vai olisiko yleisen edun vuok­si syytä hillitä tuot­to­vaa­timuk­sia? Jos junali­ikenne on ekol­o­gis­es­ti se parem­pi vai­h­toe­hto, eikö sitä pitäisi tukea — ja jos sitä tuet­taisi­in, kävisikö sit­ten niin, että tuki­ra­hat katoaisi­vat tehot­tomam­man organ­isaa­tion pyörit­tämiseen tai isom­pi­en voit­to­jen mak­su­un? Ja vielä — vaik­ka käytän­nössä julk­i­somis­teinen raideli­ikenne on men­estynyt kil­pailus­sa yksi­ty­istä autoli­iken­net­tä vas­taan kohtu­ullisen hyvin, onko kulku­vä­li­neet valmis­ta­va teol­lisu­us degen­eroitunut suurien julk­isten tilausten ja vähäisem­män, ei-kulut­ta­jave­toisen kil­pailun seu­rauk­se­na? Van­hat junat (kuten van­hat talotkin) tun­tu­vat ole­van enem­män ihmis­ten mieleen ja teknis­es­ti toimi­vampia ja kestävämpiä. Tule­vaisu­udessa pitäisi pystyä tekemään jotain parem­paa, ihan vain tule­vaisu­u­de­nuskon vuoksi.

 4. Sekä YTV:n että Ruotsin joukkoli­iken­nevi­ra­nomais­ten asiantun­ti­jat ovat ker­toneet hyvin yksiselit­teis­es­ti, että jos oste­taan kan­nat­tam­a­ton­ta tai yhteiskun­nan määrit­telemää junali­iken­net­tä, kalus­ton pitäisi olla tilaa­jan hal­lit­se­man kalus­toy­htiön hallinnas­sa. Ostoli­iken­teen tarvit­se­ma kalus­to, kuten Sm1, Sm2, Sm4 ja Dm12 — moot­tori­vaunut sekä nk. siniset vaunut pitäisikin erot­taa VR Oy:stä eril­liseen kalus­toy­htiöön. Kalus­toy­htiö voisi myös ostaa esimerkik­si Tam­pereen ja Turun seudun paikallisjunakaluston.

 5. … ja se jäi vielä totea­mat­ta, että jos halu­taan ostaa poli­it­tisil­la päätök­sil­lä kalus­toa vielä käyt­tökelpoisen tilalle, niin se on järkevää tehdä vain kalus­toy­htiön kaut­ta, jot­ta kalus­to ei jää liiken­nöit­si­jän talouden kiusaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.