VR:n johtajien ero

VR:n pitkäaikainen toim­i­tusjo­hta­ja Hen­ri Kuitunen ja Antti Lageroos ero­si­vat protesti­na val­tion sotkeu­tu­miselle yhtiön päätök­sen­tekoon. Luen uutisia niin, että VR on pan­tu pelas­ta­maan kuilun par­taalle ole­va Kain­u­us­sa toimi­va Transtech tilaa­mal­la siltä vaunu­ja, joi­ta VR ei tarvitse.

Kuitunen sanoi,ettei mikään yksit­täi­nen syy ole päätök­sen takana vaan päätös on kyp­synyt pitem­pään. Luen tätä niin, että miestä kyp­syt­ti  myös päätös hyvitel­lä Kemi­jär­ven kaupunkia sel­l­ute­htaan lopet­tamisel­la pakot­ta­mal­la VR jatka­maan sinne maku­u­ju­nali­iken­net­tä, jos­sa ei noin liiken­netaloudel­lis­es­ti ollut päätä eikä hän­tää. Olisi tul­lut halvem­mak­si kul­jet­taa matkus­ta­jat vaik­ka helikopter­il­la Rovaniemeltä Kemijärvelle.

Tämä ei muuten ole ensim­mäi­nen ker­ta, kun Kuitunen hark­it­si eroa. Viimek­si näin tapah­tui, kun min­is­terin postin jät­tävä Kim­mo Sasi nimit­ti lähtiäisik­si VR:lle hal­li­tuk­sen, jota saat­toi pitää yhtiön kannal­ta vihamielisenä. Seu­raa­va liiken­ne­m­i­nis­teri paikkaisi tilanteen.

Voi olla perustelua har­joit­taa rautatei­den avul­la täs­mäo­h­jat­tua alue­poli­ti­ikkaa. Min­ua rautatei­den käyt­täjänä tässä hatut­taa se, että yhtiöltä vaa­di­taan kuitenkin voitol­lista tulosta. Tämä alue­poli­ti­ikan mak­sa­vat siis junan matkus­ta­jat. Jos VR:ltä vaa­di­taan täl­laista, on samal­la hyväksyt­tävä, että sen kus­tan­nuk­set voivat vähen­tää yhtiön tulosta.

Uteliaana jään odot­ta­maan, miten VR saa junail­luk­si sen turhan tilauk­sen Transtechille läpi lain vaa­ti­man kilpailutuksen.

27 vastausta artikkeliin “VR:n johtajien ero”

 1. No mitenkä tämä eroaa asun­torak­en­tamisen tukemis­es­ta, jota kannatat?

 2. Jos kaupun­ki päät­täisi tila­ta raken­nus­li­ike Möt­töseltä talo­ja, jot­ta Möt­tö­nen ei menisi konkurssi­in, oltaisi­in tuen suh­teen samas­sa tilanteessa.

  Jos kaupun­ki panisi Jonkun kaupun­gin kiin­teistöy­htiöistä tämän tekemään ja siirtäisi lak­sun sen vuokri­in, mak­su­ta­pa olisi verrannollinen.

 3. Lakia julk­i­sista han­k­in­noista voi olla aika han­kala kiertää, kos­ka mah­dol­liset kil­pail­e­vat toimit­ta­jat nos­ta­vat asi­as­ta äläkän. Hal­li­tus kuitenkin voinee halutes­saan tukea tehdas­ta suo­raan jos halu­aa pitää alue­poli­ti­ikan puolta.

  Mielestäni Kemi­jär­ven yöju­na on parem­pi kuin mainit­se­masi helikopteri. Pohjoiseen raken­netaan lähi­t­ule­vaisu­udessa lisää rataa kaivoshankkei­den takia. Toivoa vain sopii, että ratal­in­jauk­sis­sa huo­moidaan myös matkailukeskusten tarpeet ja mah­dol­lisu­udet. Juna on kuitenkin ympäristöys­täväl­lisem­pi kuin lentokone Lapin matkailus­sakin. Ehkä VR siitäkin saisi sitä voit­toa kun­han ne matkaipalve­lut ovat houkut­tele­via ja junal­la ekomerkittyjä.

  Ymmärän kyl­lä johta­jia, jot­ka eivät siedä komentelu­ja ylhäältä kun on yhtiötä johta­maan palkat­tu ja tulos­vaa­timuk­set asetet­tu. Vähem­mästäkin turhautuu.

  Kävin tänään junal­la Helsingis­sä ja molem­pi­in suun­ti­in juna myöhästyi 10 min­u­ut­tia. Paran­tamisen varaa olisi. Jospa ne uudet johtajat..

 4. Rata­hallintokeskus on vas­tu­us­sa junien myöhästymisistä,paitsi, jos myöhästymi­nen johtuu itse junan hajoamis­es­ta. Punaista val­oa vas­taan VR ei saa ajaa.

 5. Matkus­ta­jan näkökul­mas­ta on toki hyvä, ettei punaista päin aje­ta. Tur­val­lisu­ud­es­ta ei pidä tinkiä.
  Myöhäste­ly kuitenkin sapet­taa oli siihen syypäänä Rata­hallintokeskus, VR tai joku muu. Liiken­ne­m­i­nis­teri taisi pyytää VR:ltä selvi­tys­tä myöhäste­lyi­den syistä.

 6. Viimek­si taisin matkus­taa “sin­isil­lä vaunuil­la” vajaa kymme­nen vuot­ta sit­ten ja sil­loin jo ne tun­tu­i­v­at nuhjuisil­ta ja aikansa eläneiltä. Ei kai niitä enää ole liiken­teessä? Jos on, on kyl­lä liike­toim­inta-ajatuk­ses­sa jotain vial­la… Samoin van­hat paikallisju­nat ovat niin suomet­tuneisu­u­den ajal­ta kuin voi, eikö niistäkin jo pitäisi ihan imagosy­istä päästä eroon?
  Tarkoi­tan sanoa, että VR:n kalus­to kaipaisi pikaista uusimista; mielestäni esim. espan­jalaiset paikallisju­nat ovat iha­nia, ikävä vain että VR:lle ne eivät ole kel­van­neet (“liian painavia” taisi olla vikana)

 7. Ihmisiä taitaa myöhäste­lyä enem­män kiukut­taa VR:n täysi kyvyt­tömyys hoitaa tiedot­ta­mi­nen erikois­ti­lanteis­sa. Vai onko tiedot­ta­mi­nenkin Rata­hallintokeskuk­sen vastuulla?

  Olen tain­nut viimek­si matkus­taa Kemi­järvelle junal­la joskus lapse­na 80-luvul­la. Sit­ten kun tuo lap­in­matkailu tulee mei­dän per­heessä ajanko­htaisek­si, niin mielu­um­min paimen­nan aamu-unisen pop­poon junas­ta autoon lähempänä kym­men­tä Kemi­järvel­lä kuin ennen kahdek­saa Rovaniemellä.

 8. Täy­tyy vielä lisätä omaan kom­ment­ti­i­ni: peri­aat­teessa olen tot­takai sen kan­nal­la, että kulu­tushyödykkeitä (kuten junia ja ratikoi­ta) pitäisi käyt­tää koko käyt­töikä ja mielu­um­min kor­ja­ta kuin vai­h­taa uuteen. Mut­ta joukkoli­iken­teen kohdal­la kil­pailu­asetel­ma tekee asi­as­ta moni­u­lot­teisem­man: jos joukkoli­ikenne toteutetaan van­hal­la ja kuluneel­la kalus­tol­la, on vaikeam­paa houkutel­la uusia käyt­täjiä ver­rat­tuna siihen, että käytössä on mukavampia ja uusia kulku­vä­lineitä. (Luon­nol­lis­es­ti luotet­tavu­us ei saisi heiken­tyä, kuten stadis­sa ratikoiden kanssa on välil­lä käynyt.) Mukavampi ja korkeaprofi­ilisem­pi matkan­teko ei hai­tanne van­ho­jakaan käyt­täjiä, ja kokon­aisu­u­den kannal­ta joukkoli­iken­teen houkut­tele­vu­u­den lisään­tymi­nen on eduksi.

 9. “Viimek­si taisin matkus­taa “sin­isil­lä vaunuil­la” vajaa kymme­nen vuot­ta sit­ten ja sil­loin jo ne tun­tu­i­v­at nuhjuisil­ta ja aikansa eläneiltä. Ei kai niitä enää ole liikenteessä?”

  Ainakin Turku-Tam­pere ‑välil­lä oli vielä viime kesänä. Oli muuten tosi help­po men­nä sil­lä lapsen ja vaunu­jen kanssa (ves­sas­sa vain oli ahdas­ta pottailla).

 10. Osmolle kor­van taakse muis­ti­in, että mikä tekee Kemi­jär­ven poli­it­tis­es­ti täysi­pain­oisem­mak­si kuin muut paikkakun­nat. Siis siis, en tarkoi­ta sitä, että Osmo käyt­täisi Kemi­jär­ven tilan­net­ta hyväk­seen, vaan sitä kysyn, että mikä tekee Kemi­jär­ven sel­l­aisek­si, että sen asioi­hin mon­et ei-Kemi­järveläisetkin otta­vat ker­naasti kan­taa. Ken­ties Kemi­järvi on jokin merkit­tävä kaupun­ki poli­it­tises­sa ken­tässä jol­lakin tapaa mui­ta kaupunke­ja merkit­täväm­min? Poli­it­tis­tako voimaa Kemi­järvel­lä paljon?

 11. Ville kir­joit­ti: “Viimek­si taisin matkus­taa “sin­isil­lä vaunuil­la” vajaa kymme­nen vuot­ta sit­ten ja sil­loin jo ne tun­tu­i­v­at nuhjuisil­ta ja aikansa eläneiltä. Ei kai niitä enää ole liikenteessä? ”

  Sin­isiä vaunu­ja on yhä liiken­teessä, uusit­tuina. Ovat mukavia ja siistejä.

  Suomes­sa on koko käytössä koko Euroopan nuor­in­ta vaunukalus­toa. Tämä ei ole viisas­ta omis­ta­japoli­ti­ikkaa. Ns. sin­isiä vaunu­ja romute­taan, vaik­ka niistä ollaan remon­toimal­la saatu nykyaikaisia ja viihty­isiä. Junavaunu­jen run­gon käyt­töikä kun on moninker­tainen junien sis­us­tuk­seen verrattuna. 

  Suosit­te­len lämpimästi kaikille asi­as­ta kiin­nos­tuneille Raideryh­män pam­flet­te­ja.

 12. Kun VR:n lasku­tus YTV:lle on mitä on, niin rahan suun­ta on tut­tu. Mut­ta jot­tei nyt menisi ihan helsinkiläisen veron­mak­sa­jan ruti­naksi, niin kysytään mikä siel­lä TransTechissä mät­tää, onko tuo junan­valmis­tus niin huonoa bisnestä? Tek­i­sivät vaik­ka HKL:n uudet ratikat, niin kaik­ki oli­si­vat tyytyväisiä.

 13. Vil­lelle tiedok­si, että ne van­hat nuhjuiset vaunut ovat edelleen käytössä, kos­ka ne toimi­vat. Uudem­mis­sa junavaunuis­sa tietokni­ik­ka ja ilmas­toin­ti reis­tail­e­vat, ves­sat hajoa­vat, ulko-ovet reis­tail­e­vat, hyl­lyti­la on matkatavaroi­ta ajatellen olema­ton eivätkä vaunut suos­tu kiin­nit­tymään toisi­in­sa talvipakkasil­la. “Korkeaprofi­ilisem­pi matkan­teko” on lai­ha lohtu, kun junayk­sikkö seisoo hal­vaan­tuneena jos­sain Tam­pereen ja Orive­den välillä.

 14. “Ken­ties Kemi­järvi on jokin merkit­tävä kaupun­ki poli­it­tises­sa ken­tässä jol­lakin tapaa mui­ta kaupunke­ja merkit­täväm­min? Poli­it­tis­tako voimaa Kemi­järvel­lä paljon?”
  Kemi­järveläiset ovat pitäneet asioitaan esil­lä ja vaati­neet — sekä päät­täjät että kansan­li­ik­keet ovat nos­ta­neet asiansa val­takun­nal­lisek­si ja vaati­neet val­tio­ta apu­un ja kansalaisia tuke­maan. Olisiko siinä vah­van työväen­li­ik­keen perinne vaikuttamassa?
  — Tästä on tulos­sa sin­is­ten vaunu­jen ylistys. Itse pidän niistä enem­män kuin mis­tään uudem­mista, jois­sa on epä­mukavia näen­näi­sylel­lisyyk­siä. Kak­sik­er­roksiset ovat tietysti näköalan vuok­si houkut­tele­via. Oleel­lista kai on, että junat kulke­vat ja matkus­ta­jil­la on istu­makelpoiset paikat kohtu­ulliseen hintaan.

 15. Tässä taas päästään tähän kilpailuttamiskysymykseen:
  Olisiko tilanne ollut Suomen / Kain­u­un kannal­ta parem­pi jos VR olisi alku­jaankin suos­in­ut Suo­ma­laista vau­nun­valmis­ta­jaa ja jät­tänyt pen­dolinot osta­mat­ta ? Nyt kun todel­li­nen tarve on täytet­ty Ital­ialaisil­la vai­h­toe­hdoil­la kek­sitään teen­näisiä tarpei­ta Suo­ma­laiselle valmistajalle.

  Reis­saan sään­nöl­lis­es­ti Turun ja Helsin­gin väliä junal­la ja IC2 vaunut ovat huo­mat­tavasti mukavampia ja käytän­nössä yhtä nopei­ta kuin pen­dolinot (Juna joka luulee ole­vansa lentokone…).

 16. Älytön­tähän tässä on se, että sinisel­lä kalus­tol­la olisi käyt­töikää jäl­jel­lä vielä jopa kym­meniä vuosia, mut­ta jostakin per­hanan imagosy­istä pitää nyt ottaa uut­ta ja kiiltävää kalus­toa käyt­töön. On kuitenkin helpom­paa kun­nos­taa sin­istä kalus­toa nykya­jan vaa­timuk­set täyt­täviksi kuin han­kkia kokon­aan uut­ta kalus­toa. Lisäk­si sinisen kalus­ton käyt­tökus­tan­nuk­set ovat uut­ta kalus­toa huo­mat­tavasti pienem­mät. Aiva hukkaan­han tässä rahaa heit­etään. Minä ainakin arvostaisin hal­paa junakyytiä enem­män kuin kiiltävää pin­taa junan­vaunus­sa. VR:n strate­gia onkin ollut aivan väärä. On yritet­ty houkutel­la bis­ness­matkus­ta­jat junaan. Minus­ta val­tion omis­ta­man rautatiey­htiön pitäisi kuitenkin keskit­tyä tar­joa­maan halpo­ja kulkuy­hteyk­siä massoille.

  Kaiken lisäk­si sinisessä kalu­so­to­ssa on VR:n kalus­ton mukav­im­mat penkit, tilav­im­mat matkatavaroiden säi­ly­tys­ti­lat ja vikasi­etoisin tekni­ik­ka. Jos tästä kalus­tos­ta luovu­taan, sanon­ta “toimii kuin junan ves­sa” jää nuorisolle täysin mystiseksi.

 17. Tämäkin nyt menee rajusti otsikon ohi, mut­ta… Itse sato­jatuhan­sia kilo­me­tre­jä junal­la matkus­ta­neena, min­ua vaivaa nykyti­lanteessa suo­ma­lais­ten junien tuskas­tut­ta­va hitaus. Ainakin pääradal­la junien nopeudet pitäisi saa­da lähem­mäs kolmeasa­taa, jol­loin niiden käyt­tö olisi oikeasti mielekästä.

 18. Ei tämä val­tion “VR:n rooli on tehdä liike­toim­intaa leik­isti” ‑lin­jaus vält­tämät­tä eri­tyisen huono ole, mut­ta lop­putu­los on tiedos­sa jos täl­laiseen kuvioon palkataan “oikeasti” hal­li­tus ja “oikeasti” toimitusjohtaja/pääjohtaja kuten nyt on tehty.

  Niin, ja jos toim­inta on “leik­isti” ei vaa­timus tuot­taa voit­toa voi olla “oikeasti”.

  Asian voi myös ilmaista niin että pelleilyn­si­etokyn­nys täy­tyy nyt vapau­tuneis­sa virois­sa olla aika korkealla.

 19. Nyt uuti­nen VR:n vaunu­jen lisäti­lauk­ses­ta on Hesaris­sa. Ainakaan minä en aiem­min ole tilauk­sen suun­nit­telus­ta kuul­lut, eli onko Osmo sin­ul­la ja muil­la poli­itikoil­la ollut tästä sisäpi­ir­i­ti­etoa? Jos on, niin on kansalais­ten yhden­ver­taisu­u­den takia huolestut­tavaa kuin­ka laa­jalle täl­lainen tieto lev­iää. Jokuhan voisi vaik­ka tehdä sijoituk­sia täl­laisen tiedon poh­jal­ta ja hyö­tyä rahal­lis­es­ti itsekin… Toiv­ot­tavasti olen kuitenkin tämän suh­teen vain lievästi vainoharhainen.

  Toinen kysymys on sit­ten se, miten VR onnis­tuu mah­dol­lis­es­ti junaile­maan tilauk­sen Transtechille. Onko kel­lään esit­tää tästä val­is­tunut­ta arvausta?

 20. Hesarin jutus­sa kir­joitet­ti­in tilaus­val­tuuk­sien käyt­tämis­es­tä. Ts ilmeis­es­ti VR:n ja Transtechin välil­lä on tilaus­sopimus tyyli­in “VR tilaa vaunu­ja 100 miljoon­al­la eurol­la vuosi­na 2006 — 2012”. Nyt VR on sit­ten pikapikaa tilaa­mas­sa vaunu­ja etu­pain­ot­teis­es­ti, eikä vas­ta esim 2010. Kun­nal­lis­vaaleil­la ei tietenkään ole mitään tekemistä asian kanssa…

 21. Ojala, asi­as­ta mitään varsi­nais­es­ti ymmärtämät­tä, niin voihan tuon junail­la esim. huoltoe­hdoil­la joi­ta on vaikea ulko­maalaisen valmis­ta­jan täyt­tää. Se ei ole mitenkään harv­inaista, että julki­nen taho ensin päät­tää mis­tä se halu­aa ostaa, ja sit­ten kir­joit­taa tar­jous­pyyn­nön joka rajaa kil­pail­i­jat ulos epäolen­naisil­la vaatimuksilla.

 22. Osti­vatkin tänään, tai siis päät­tivät ostaa, maku­u­vaunu­ja(!). Tämä oli siis se keino, jol­la ulko­maalaiset tar­joa­jat pudote­taan leik­istä. Näi­den käyt­tökelpoisu­ut­ta kuitenkin rajoit­taa se, että niitä ei voi käyt­tää kuin sähköis­te­ty­il­lä radoil­la. Kolari­in niil­lä ei pääse. 

 23. Mihin tarvi­taan maku­u­vaunu­ja, joil­la ei pääse Oulua pohjoisemmaksi?

 24. “Mihin tarvi­taan maku­u­vaunu­ja, joil­la ei pääse Oulua pohjoisemmaksi?”

  Rata on kyl­lä sähköis­tet­ty Rol­loon asti.

 25. Odelle tiedok­si Kemi­jär­ven yöju­nas­ta, että VR Oy muut­ti aiem­min “kan­nat­ta­van” liiken­teen yön yli kan­nat­ta­mat­tomak­si, ja henkilöli­iken­teen johto jäi TV-haastet­tat­telus­sa kiin­ni vale­htelus­ta. Lisäk­si ko. junien matkus­ta­jamäärät esitet­ti­in todel­lista alhaisem­mik­si, joka saati­in pal­jastet­tua laske­mal­la junis­sa todel­liset matkustajamäärät.

  Maku­u­vaunuhank­in­ta-asi­as­sa olen sinäl­lään samaa mieltä Oden kanssa.

  Liiken­nepoli­ti­ikan osalta kuitenkin tulisi tehdä selkeä lin­jaus, että joko val­tio tai alueet määrit­televät sen junali­iken­teen, joka vähin­tään tarvi­taan, ja tarvit­taes­sa sit­ten tuke­vat liiken­net­tä ja tarvit­taes­sa osta­vat sille kalus­toa esim. kalus­toy­htiöön. Se, että jokaiseen radan­var­sikaupunki­in ja ‑taa­ja­maan pääsee junal­la, on aivan perustel­tu vaa­timus. Kus­tan­nuk­set saataisi­in kuri­in jos nyky­isin VR Oy:n yksi­noikeu­den nojal­la saa­ma ostoli­ikenne kilpailutettaisiin.

 26. Nyt kun Rata­hallintokeskus paran­taa Tornio — Kolari rataa (RHK Vuo­den 2009 liiken­teeseen vaikut­ta­vat ratatyöt, Verkkoselostus 2009), on syytä samal­la varmis­taa kisko­jen yhdyslenkien tilanne junaläm­mi­tyk­sen palu­u­vir­ran tur­vaamisek­si. Täl­löin uusien vaunu­jen 1500 V junan­läm­mi­tys on käytet­tävis­sä myöskin Kolari­in, Dr16 ‑sar­jan die­sel­ve­turien tai agre­gaat­ti­vaunu­jen avul­la, kuten tänä päivänäkin tapah­tuu Seinäjo­ki — Vaasa (IC55 / IC44) ja Rovanie­mi — Kemi­järvi (P265/P274) rataosuuksilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.