Mankumisesta aitoon päätöksentekoon

Pitänee käy­dä läpi tuo­ta kun­ta-val­tio ‑suhde vähän tarkemmin.

Koko kun­nal­lisen demokra­t­ian idea on siinä, että päätös­val­ta ja vas­tuu päätök­sistä ovat lähel­lä. Kun­nil­la on vero­tu­soikeus — ja siis oikeus päät­tää kun­nal­lisveron korkeud­es­ta — juuri sik­si, että ne voisi­vat pun­ni­ta vas­takkain palvelu­jen laat­ua ja hintaa. 

Kos­ka val­tio kuitenkin tukee kun­tia alati vai­h­tu­vin perustein, kun­nis­sa on totut­tu kan­nat­ta­maan kaikkea hyvää ja vaa­ti­maan val­tio­ta mak­samaan. Tästä seu­ran­nut manku­miskult­tuuri on poli­ti­ikan vas­ten­mielisimpiä asioi­ta ja se min­ua har­mit­taa myös EU:n toimin­nas­sa. Maakun­tali­it­to­jen keskeinen tehtävä on mankua EU:lta rahaa jos mihinkä väk­isin pumpat­tuun aktivi­teet­ti­in, jota ei pidet­täisi lainkaan järkevänä, jos sen jou­tu­isi itse maksamaan.

Nämäkin vaalit käy­dään tun­nuk­sil­la, jois­sa vaa­di­taan kaikkea hyvää joka paikkaan ja kun kysytään, paljonko se kaik­ki hyvä­mak­saa, vas­taus on, että val­tio mak­sakoon. Vas­tuu kun­nal­listaloud­es­ta pitäisi sysätä selkeäm­min kun­nille itselleen.

Min­is­ter­inä ollessani lakkautin val­tion­avus­tuk­set sosi­aali- ja ter­veystoimen investoin­tei­hin ja siirsin ne rahat käyt­tö­talouden val­tiono­suuk­si­in. Tulok­se­na oli suuri investoin­ti­aal­to, kos­ka enää ei kan­nat­tanut jäädä odot­ta­maan val­tion rahaa. Ain­oa, joka tästä kär­si, oli­vat STM:n ympäril­lä ole­vat lounas­rav­in­to­lat, jois­sa kun­tien manku­jadel­e­gaa­tiot syöt­tivät virkamiehiä. Jos ope­tus­min­is­ter­iö ei jakaisi avus­tuk­sia home­k­oulu­jen kor­jauk­si­in, ne olisi kor­jat­tu ajat sitten.

Minus­ta val­tion avus­tuk­set kun­nille pitäisi tehdä hyvin kaava­maisik­si. Keskeinen avus­tuk­sen peruste olisi tulo­jen tasaus. Toisil­la kun­nil­la sama veroäyri tuot­taa enem­män rahaa kuin toisil­la, mut­ta sairaalat ja koulut ovat peri­aat­teessa yhtä kalliita.

Rasitustek­i­jöitä voi ottaa huomioon, kos­ka joil­lakin kun­nil­la on enem­män tarvet­ta palvelui­hin kuin toisil­la. Van­hus­ten suuri määrä on peruste korkeam­mille val­tiono­suuk­sille. Tosin panisin val­tion osal­lis­tu­maan suo­raan van­hus­ten­hoidon kus­tan­nuk­si­in niin, että kun van­huk­sen kun­to on luokitel­tu huonok­si, val­tio mak­saa hänestä kiin­teän sum­man sille, joka van­hus­ta hoitaa.

Kalli­ik­si tulee vähän kaik­ki kun­nis­sa, joista muut­tovir­ta on vienyt kaupunkei­hin ja jäl­jelle on jäänyt yhä har­vene­va väestö ja pitkät etäisyy­det. Tämä tulee kor­va­ta, mut­ta itse aiheutet­tu­ja ongelmia ei tule kor­va­ta. Haja-asu­tus, joka on syn­tynyt uus­tuotan­nos­ta, on paikalli­nen, itse aiheutet­tu kuluerä, jos­ta muiden ei tule olla maksuvelvollisia.

Val­tion tulee osal­lis­tua suorite­pe­rusteis­es­ti sen kaltaisi­in tehtävi­in kuten vam­mais­palvelui­hin ja esimerkik­si maa­han­muut­ta­jien kotoutuk­seen, kos­ka nämä ovat kuluer­iä, joista voi vapau­tua karkot­ta­mal­la “kulun” naa­purikun­taan. Suorite­pe­rusteinen tarkoit­taa kiin­teätä euromääräistä kor­vaus­ta, ei pros­ent­tiko­r­vaus­ta kulu­jen mukaan.

Kun val­tion taloudelli­nen rooli on tiedos­sa, kun­nal­lis­vaalit voitaisi­in käy­dä älyl­lis­es­ti paljon rehellisem­min. Jos halu­aa koulu­un pienem­piä ope­tus­ryh­miä, ker­too mitä se mak­saa, ja on suo­ra selkäis­es­ti valmis tämän menon käyt­tämistä puolustamaan.
Manku­mi­nen muut­tuisi aidok­si valinnaksi.

33 vastausta artikkeliin “Mankumisesta aitoon päätöksentekoon”

 1. Minä olen läh­es samaa mieltä yllä esit­tämistäsi asioista, mut­ta yhtä kohtaa en oikein ymmärrä: 

  ja esimerkik­si maa­han­muut­ta­jien kotoutuk­seen, kos­ka nämä ovat kuluer­iä, joista voi vapau­tua karkot­ta­mal­la “kulun” naapurikuntaan. 

  Yivoimais­es­ti suurin osa maa­han­muut­ta­jis­ta­han on viral­lisen totu­u­den mukaan työperäisiä maah­na­muut­ta­jia, jot­ka mak­sa­vat tietenkin heti kun­nal­lisveroa, oman vuokransa ja opiskel­e­vat kieltä kansalaisopis­tossa tms. paikas­sa lähin­nä oma­l­la ajal­laan joten mitä ihmeen “kulu­ja” kun­nalle tästä on? 

  Sit­ten­hän meil­lä on vielä viral­lisen totu­u­den mukaan aivan äärim­mäisen häviävän pieni san­o­taan nyt sit­ten vaik­ka että maa­han­muutet­tavien joukko, pako­laisia jne. joi­ta tulee ihan vähän aikaa ihan vähän aut­taa. Onhan kaikille ihmisille selvää ettei heitä nyt sukupolves­ta toiseen tarvitse tukea. 

  Val­tio­han kor­vaa nämä kotou­tu­misen kulut jopa niin hyvin että pako­laiset ovat myös tässäkin mielessä aivan lois­ta­va biznez kun­nille, joten mis­tä ihmessä kumpuaa tämä rasiss­mille haiskah­ta­va väite että kun­nat halu­aisi­vat heistä eroon? 

  Van­him­mat näistä maa­han­muutet­tavista ryh­mistä ovat olleet tääl­lä jo kak­sikym­men­tä vuot­ta joten onhan selvää pait­si että he itsessään ovat niin myös tuot­ta­vat näin kuvain­nol­lis­esi toki kul­ta­mu­nia kun­nan rahakirs­tu­i­hin ja rahoit­ta­vat näin kukku­rami­toin uudem­pi­en ryh­mien mah­dol­lisia pikku­ruisia kuluja!

  Eikö olisi aivan loogista pikem­minkin vaa­tia jonkin­laista taloudel­lista hyviket­tä niiltä kaupungeil­ta, kuten Turul­ta ja Van­taal­ta, jot­ka ovat eniten saa­neet naut­tia näi­den rikas­ta­jien tuo­mas­ta taloudel­lis­es­takin menestyksestä?

 2. Hesarin mukaan kun­tien meno­ja on leikat­ta­va viimeistään vuon­na 2010.

  Miten sen blo­gi-isän­tämme tekisi?

  Toivoisin päät­täjien kykenevän pri­or­isoin­ti­in täl­lä ker­taa, tähän asti­han on leikat­tu yhtä tasais­es­ti elämän ja kuole­man asioista kuin huvi­tuk­sis­takin. Toivoisin sosi­aali- ja ter­veyssek­torin, koulun ja HKL:n ainakin jäävän rauhaan. Leikkauk­set kohdis­taisin – kauhis­tukaa! – kult­tuurisek­to­rille ja liikun­ta­palvelui­hin, vapaa-ajan palvelui­hin siis. 

  Voi kun löy­ty­isi se tutki­va jour­nal­isti joka jak­saisi käy­dä kult­tuuri- ja vapaa-aikasek­to­rien tilik­er­to­muk­sia läpi ja kir­joit­taisi raportin siitä mihin kaik­keen rahaa palaa! Bud­jet­tikir­ja ei ole tarpeek­si yksi­tyisko­htainen. Min­ul­la ei itse asi­as­sa ole käsi­tys­tä siitä, mis­tä asi­akir­joista kansalainen näitä tieto­ja saa, jos bud­jet­tikir­ja ei riitä, mut­ta arvaan että tilik­er­to­muk­set ovat julk­isia. Ovatko ne?

 3. Vihreät voisi suo­raselkäisenä uuden ajan puolueena tehdä sel­l­aisen selvi­tyk­sen kaupun­gin taloud­es­ta, jon­ka jak­saisi lukea ja jon­ka ymmärtäisi keskimääräi­nen kansalainenkin. Mie­lenki­in­toista olisi esim. tietää, mitä omien ja ostet­tu­jen palvelu­iden yksikkökus­tan­nuk­set ovat ja mil­laisen osu­u­den käyt­täjä­mak­sut kat­ta­vat. Tai miltä yri­tyk­siltä ja yhteisöiltä sekä mihin hin­taan kaupun­ki ostaa palvelui­ta. Johtavien virkami­esten palkko­ja ei sen­tään tarvit­sisi julkaista:-)

 4. Anna-Liisa,

  Eihän tuo­ta kukaan kauhis­tu… Läh­es kaikki­han noin ajattelevat. 

  Mut­ta tätä kauhis­tu­vat: Ter­veyssek­tori niukkuuskuurille! 

  Ei sent­tiäkään enää liikun­ta- ja kult­tuuri­palveluista pois. Ei yhtään kent­tää, jota ei talvel­la jäädytet­täisi, ei yhtään kir­jas­toa, jon­ka auki­oloa­joista nipistettäisiin. 

  Ihmi­nen on ter­veem­pi, kun hän liikkuu ja har­ras­taa kult­tuuria. Se vähen­tää ter­vey­den­hoidon tarvetta. 

  Tavalli­nen ter­veyskeskus­lääkäri tietää, että noin puo­let käyn­neistä ovat kli­inisessä mielessä turhia. Joten kar­simisen varaa on. 

  Sehän oli Osmol­ta esim. hyvä ehdo­tus, että jos ei työ­nan­ta­ja luo­ta työn­tek­i­jän­sä ilmoituk­seen sairaud­es­ta, niin kus­tan­ta­koon itse tälle vas­taan­ot­toa­jan ja todistuksen.

 5. “Koko kun­nal­lisen demokra­t­ian idea on siinä, että päätös­val­ta ja vas­tuu päätök­sistä ovat lähellä.”

  Mitkä niistä asioista, jot­ka nyt on päätet­ty mak­saa kun­tien yhteis­es­tä pus­sista, ovat luon­teeltaan sel­l­aisia, että lähel­lä tehtävät päätök­set ovat parem­pia kuin kauempana?

  Ter­vey­den­huolto? Lääk­it­seekö lääkäri parem­min kun palkan mak­saa kun­ta eikä valtio?
  Koulu­tus? Opet­ta­vatko opet­ta­jat parem­min kun opetuk­sen mak­saa kunta?

  Ain­oat, jot­ka minä keksin ovat kaavoituk­seen liit­tyvät asi­at. Noidenkaan vuok­si ei tarvi­ta kun­taa eril­lisenä taloudel­lise­na yksikkönä, vaan val­tio voi kus­tan­taa paikallisia (päätös­mielessä) itsenäisiä kaavoitusyk­sikköjä ja kunal­lispoli­iti­ikot voivat keskit­tyä niihin paikallisi­in kysymyk­si­in, kuten mihin tämän kun­nan päi­hde­huolto ja las­ten­tarhat sijoite­taan. (Ei miten ne maksetaan).

 6. Eli­na, minus­takin Osmon ehdo­tus on kan­natet­ta­va. Myös tämä blogikir­joi­tus on järkevää asiaa.

  En tietenkään tiedä, kir­joit­taako Hesari aivan silkkaa fuu­laa kir­joit­taes­saan sosi­aali- ja ter­veyssek­torin kur­ju­ud­es­ta. Oli miten oli, pelkkää lääkärin­todis­tus­ta varten vas­taan­otolle tuloa luku­un otta­mat­ta on mah­do­ton­ta luo­da käytän­nössä toimivia vas­taan­otolle-tulon-esto- tai rajoi­tussään­töjä. Ter­veysfa­sis­mi nos­taa sel­l­aisia sään­töjä kehitel­lessä rumaa päätään. (Eiväthän viral­liset rav­it­se­mus­su­osi­tuk­set tiedä edes miten kakkos­di­a­betes­ta ehkäistään ja hoide­taan, vaan suosit­ta­vat ruokavalio­ta jol­la tau­ti varmim­min han­ki­taan ja pahennetaan.)

  Odotinkin sitä vasta­lauset­ta, että kansan hyv­in­voin­ti on sidok­sis­sa kult­tuu­ri­toim­intoi­hin. Tietenkin on. Mut­ta jos on valit­ta­va, kus­tan­nanko nuoren viisauden­ham­paiden leikkauk­sen vai kuskaisinko kir­jas­ton kir­jan ilmaisek­si Rikhardinkadul­ta Kir­jas­to 10:iin noudet­tavak­si (etäisyyt­tä ehkä puoli kilo­metriä), lopet­taisin kir­jo­jen rah­tauk­sen ilmaisek­si toisi­aan hyvin lähel­lä ole­vien kir­jas­to­jen välil­lä. Pitem­mät väli­matkat kat­ta­va kul­je­tus voisi jatkua entiseen tapaan. Var­muu­den vuok­si tois­tan toisin päin: en jät­täisi nuor­ta viisauden­ham­paineen oman onnen­sa nojaan, jot­ta joku säästy­isi puolen kilo­metrin käve­lyltä. Täl­laisi­a­han ne valin­nat ovat, oikeasti, siinä vai­heessa kun bud­jet­tia tehdään.

  Osaisin heti nimetä muitakin aivan var­masti överik­si meneviä vapaa-ajan ja kult­tuuri­palvelui­ta, joiden pois­t­a­mi­nen pikem­minkin kohen­taisi kansalais­ter­veyt­tä, mut­ta jääkööt nimeämät­tä, kos­ka en oikein voi sitä tehdä yleisel­lä tasol­la yksilöimät­tä palvelu­ja tai virastoja. 

  Juuri tätä varten olisi tärkeätä tutkia asi­aa. Mikään yksi meno­erä ei tee suuria säästöjä, mut­ta monista pienistä raapi­mal­la ehkä saisi kokoon jo merkit­tävänkin summan.

  Ei sen puoleen, kyl­lä minä olisin valmis jonkun 50 egeä kuus­sa mak­samaan lisää veroakin, vaik­ka pieni­palkkainen olen, jos sil­lä saisi tur­val­lisu­u­den­tun­net­ta sen suh­teen että yhteiskun­ta edelleen huole­htii heikois­taan ja ylläpitää infrastruktuuriaan.

  Säästö­toimien pri­or­isoin­nista olisi vain päätet­tävä. Hirveä poru taivaisi­in asti siitä nousisi, se on selvä. Sik­sipä sitä ei tehdä, ja nuori saa kär­siä viisauden­ham­paansa jot­ta min­un ei tarvit­sisi rasit­taa itseäni puolen kilo­metrin terveyslenkillä.

 7. Yksi selvem­pää lin­jaus­ta vaa­ti­ma rahoi­tusko­hde kun­tien ja val­tion välil­lä on liiken­neväulien rakne­t­a­mi­nen. Nyt val­tio kerää vero­tu­lo­ja auto­jen polt­toaineista ja autoveroista. Pääosa val­tion väyläin­vestoin­neista menee moot­tori­tielu­okan han­kkeisi­in, kaupunkien kon­tolle jää katu­väylät ja vaikka­pa pääkaupunkiseudun ratain­vestoin­nit. Osmon ajatuk­sia seu­rat­en, val­tion pitäisi vain myön­tää jol­lain perus­teel­la väylära­ho­ja kaupungeille, rak­en­takaa mitä tarvit­sette. Tietysti voi käy­dä niinkin että sen jäl­keen metrot ja moot­tori­ti­et päät­tyvät rajoille. Ai muyt­ta sehän on jo nykytilanne.

 8. Karsin­ta kun­nan menois­sa on jok­seenkin ylivoimainen asia. 90 pros­ent­tia on lak­isääteisiä meno­ja sub­jek­ti­ivi­sine oikeuksi­neen. Luokkakoko­ja ja päivähoito­ryh­miä voidaan edelleen kas­vat­taa, poti­lai­ta pitää jonos­sa jne.

  Kun­nan menoista läh­es kaik­ki on työn­tek­i­jöi­den palkko­ja. Jos henkilökun­taa vähen­netään, niin sil­loin puu­tu­taan mainit­tui­hin luokkakokoi­hin ja poti­lasjonoi­hin jne.

 9. Antti kysyy aiheesta liiken­nehankkei­den rahoi­tusuhtei­ta. Sitä pahim­man laa­tu­ista manku­mista kut­su­taan sil­tarumpupoli­ti­ikak­si ihan syystä.

  Hom­ma menee nyt niin, että jos tehdään junara­ta niin val­tio mak­saa siitä pääsään­töis­es­ti 70%, jos tehdään metroa niin 30%, moot­toriteis­sä osu­us on ihan mitä sat­tuu nol­las­ta sataan, ja ratikkakiskot kaupun­ki mak­saa ihan itse. Tästä seu­raa mam­mut­ti­hankkei­ta, kun niitä voi naa­ma vaka­vana väitää val­takun­nal­lisik­si. Jos joku muukin on ihme­tel­lyt, että minkä takia raidey­hteys Kivistöön, rata lento­ken­tälle ja Van­taan poikkit­tais­li­ikenne on koplat­tu yhteen han­kkeeseen niin kyse on nimeno­maan tästä. En syytä Van­taan kun­nanisiä, vaan sekavaa ja huonoa rahoitusmallia.

  Esimerkik­si Savon­lin­na halu­aa ohi­tustien. Kun tämä on selvästi paikalli­nen han­ke jon­ka hyödyt on etupäässä paikallisia, niin mik­sei Savon­lin­nalaiset mak­sa sitä ihan itse? Liiken­nehankkei­den rahoi­tus pitäisi olla läh­es poikkeuk­set­ta paikallista, tai kun­tien keskenään sopi­maa. Asi­aa aut­taisi jos autovero­tus menisi tienkäyt­tö­mak­su­jen suun­taan, jot­ka jäi­sivät kun­nalle jon­ka alueel­la ajetaan.

 10. “Kun val­tion taloudelli­nen rooli on tiedos­sa, kun­nal­lis­vaalit voitaisi­in käy­dä älyl­lis­es­ti paljon rehellisemmin.”

  Puolueil­la tai ehdokkail­la ei oikein ole insen­ti­ive­jä tehdä vaaleista älyl­lis­es­ti rehellisiä muis­sakaan suhteis­sa. Jos lupaa pone­ja kaikille, voi luot­taa siihen, että äänestäjien ei kan­na­ta käyt­tää aikaansa ehdo­tuk­sen seu­rausten selvit­tämiseen. Äänestämi­nen ei vie kuin viisi min­u­ut­tia, ja jos sil­lä voi saa­da sateenkaaren värisen koiran­pen­nun niin kyl­lähän se kannattaa.

  Val­tion ja kun­nan mak­su­vas­tu­un jakamis­es­ta voi tietysti pitää meteliä, mut­ta en tiedä mitä tämän perus­dilem­man ratkaisemisek­si pitäisi tehdä.

 11. En tiedä, kuka on luvan­nut Arho Toikalle sateenkaaren värisen koiran­pen­nun ja mik­si ihmeessä hän aikoo sel­l­aista sekoboltisia äänestää, mut­ta meikäläi­nen ainakin äänestää ensi sijas­sa puoluet­ta ja toisek­si henkilöä lähin­nä taus­tan perus­teel­la (viime aikoina olen suos­in­ut maahanmuuttajia). 

  Puolueen val­in­ta ei ole tapah­tunut viidessä min­uutis­sa vaan pikem­min paris­sakymme­nessä vuodessa. Suosi­maani taus­taakaan en kek­si hätäpäis­säni vaa­likopis­sa, vaan sen kon­tek­si on vuosikym­me­nien elämänkoke­mus suh­teutet­tuna nykyiseen tilanteeseen.

  Tiedän, etten ole mikään tava­ton poikkeus tässä suh­teessa, pikem­min var­maan sääntö.

  Jotkut amerikkalai­sista demokra­ti­aa halvek­sivista oikeis­to­te­o­ri­oista innos­tuneet pitävät demokra­t­ian voit­tokulkua selit­tämät­tömät­tömänä mys­teer­inä. Ei se ole, kun ihan lau­tamiesjär­jel­lä ajattelee.

  Kehit­tää voi tiet­ty siitä huolimatta.

 12. Osmo­lainen, huo­m­a­sitko tämän päivän uuti­sista, että demokraat­tis­es­ti val­i­tus­sa ja varsin homogeenisen arvo­maail­man jakavas­sa Iranis­sa on sit­ten kansane­dus­ta­jien voimin, kansan suureen enem­mistöön nojat­en, äänestet­ty laista, jol­la kris­ti­tyt (miehet) voidaan teloit­taa (naiset elinikäiseen).

  Tuo on — valitet­tavasti — juuri sel­l­ainen esimerk­ki, jos­ta kävimme keskustelua (EVAn käsi­tys hyvästä kun­nas­ta) aiem­min. Oletko vielä samaa mieltä kuin siinä yhteydessä:
  “Demokra­ti­as­sa nou­datet­tavista arvoista päätetään enemmist5ön mielip­itei­den mukaan.” 

  Myös idol­i­ni Tom­mi Uschanov kir­joit­ti tuos­sa yhteydessä:
  “…enem­mistö saa määrätä asioista, ja tätä pidet­ti­in jopa sen tärkeim­pänä etu­na ver­rat­tuna ns. sosialismiin…”

  Vihreil­lä on ylivoimainen enem­mistö (80%) Suomes­sa asu­vista mus­lim­iehdokkaista, joista ainakin osa omis­sa blo­geis­saan kan­nat­taa hyvinkin tiukkaa islami­laista tapakult­tuuria (esim. Pia Jar­di). Onko ääni Osmolle mah­dol­lis­es­ti myös ääni suvait­se­mat­to­muudelle? Onko täl­laisia asioi­ta lainkaan käy­ty Vihreän puolueen paikallisosas­tois­sa läpi, kun ehdokkai­ta on valit­tu? Mikä on esimerkik­si oma kan­tasi surullisen kuu­luisaan mus­lim­i­nais­ten uimahallivuoroon?

 13. “Osmo­lainen, huo­m­a­sitko tämän päivän uuti­sista, että demokraat­tis­es­ti val­i­tus­sa ja varsin homogeenisen arvo­maail­man jakavas­sa Iranis­sa on sit­ten kansane­dus­ta­jien voimin, kansan suureen enem­mistöön nojat­en, äänestet­ty laista”

  Min­ul­la kun välil­lä on hiukan vaikeuk­sia tun­nistaa huumo­ria, niin pitää tark­istaa: Vit­sailetko vai oletko vakavissasi?

 14. Markus: pieni googlaami­nen ker­too, että Pia Jar­di on sosi­aalidemokraat­tien ehdokas. Any­way en nopeal­la kat­somisel­la löytänyt hänen blo­gis­taan mitään kovin tiukkaa. Ehkä Markus voi löytää meille vihreän ehdokkaan, joka kan­nat­taa jotain pelottavaa?

 15. Luin tässä vuosia van­haa lehteä, jos­sa oli Tony Halme ker­tomas­sa edukun­nas­ta. Sanoi mm. että Soin­in­vaara oli alka­nut kart­ta­maan hän­tä, muun muas­sa kään­ty­ilemään takaisin päin, jos näki käytävil­lä. Oliko teil­lä Halmeen kanssa jotain rähinää talolla:)?

 16. “Vihreil­lä on ylivoimainen enem­mistö (80%) Suomes­sa asu­vista mus­lim­iehdokkaista, joista ainakin osa omis­sa blo­geis­saan kan­nat­taa hyvinkin tiukkaa islami­laista tapakult­tuuria (esim. Pia Jardi).”

  Pia Jar­di on demari.
  http://piajardi.blogit.uusisuomi.fi/

  Lie­nee varsin help­po toden­taa, että Vihreät ovat maan selkeästi arvolib­er­aalein puolue, joka on täl­lä vaa­likaudel­la päät­tämässä mm. samaa sukupuol­ta ole­vien per­hei­den adoptio-oikeudesta.

 17. En väitä pysyväni itsekään aina aiheess­sa, mut­ta tois­tan toiveeni kestoai­he-threadis­tä, ei oikein jak­saisi lukea “maa­han­muut­tokri­it­tisiä” kom­ment­te­ja kam­mot­tavuuk­sista Iranista kun­tien ja val­tion raho­jen yhteydessä…

 18. Anna-liisa

  “Tavalli­nen ter­veyskeskus­lääkäri tietää, että noin puo­let käyn­neistä ovat kli­inisessä mielessä turhia. Joten kar­simisen varaa on.”

  Hän on aivan oike­as­sa. Kun vain tietäisi kumpi puoli.

 19. “En tiedä, kuka on luvan­nut Arho Toikalle sateenkaaren värisen koiran­pen­nun ja mik­si ihmeessä hän aikoo sel­l­aista sekoboltisia äänestää”

  Tuol­lainen vaalilu­paus olisi kuitenkin real­is­tisem­pi toteutet­ta­va kuin useim­mat puoluei­den oikeat tavoitteet. 

  Nojoo, mut­ta todel­lisu­udessa: puolueuskol­lisu­us ei ole oikein mikään todiste siitä ettei tätä ongel­maa olisi. Jos olisit valmis vai­h­ta­maan puoluet­ta viidessä min­uutis­sa huo­mates­sasi, että koiran­pen­tu olikin vain kak­siväri­nen, sit­ten argu­ment­tisi olisi paljon voimakkaampi. 

  Demokra­tia on hieno jär­jestelmä yhtei­sistä asioista päät­tämiseen, mut­ta huono ponien jakamiseen.

  Bonuk­se­na lib­er­taari maa­han­muut­tokom­ment­ti: rajat auki. En tiedä mik­si mil­lään porukalla olisi oikeut­ta määrätä minkä värisiltä ihmisiltä saan ostaa mitä ikinä.

 20. “Bonuk­se­na lib­er­taari maa­han­muut­tokom­ment­ti: rajat auki. En tiedä mik­si mil­lään porukalla olisi oikeut­ta määrätä minkä värisiltä ihmisiltä saan ostaa mitä ikinä.”

  Noin ajat­te­len peri­aat­teessa itsekin. Mut­ta mitä se tarkoit­taa? Jos rajat ovat yhtäkkiä aivan auki, samantien voi X miljoon­aa lähialueen asukas­ta muut­taa Helsinki­in ja saa äänioikeu­den kun­nal­lis­vaaleis­sa ja toimeen­tu­lotuen ja asum­istuen (ja tarvit­see asun­nonkin)… Sit­ten pitää tehdä muu­tok­sia mon­es­sa asi­as­sa, heiken­tää ainakin het­kel­lis­es­ti sosi­aalietuuk­sia ettei kun­tat­alous rom­ah­da, rak­en­taa paljon uusia asun­to­ja jne. Kyl­lä se on mah­dol­lista, mut­ta yleis­es­ti ottaen ihmiset vas­tus­ta­vat muu­tos­ta, joten vaikea se on myy­dä äänestäjille.

 21. tcrown (Mihin kap­i­tal­is­te­ja tarvi­taan ‑kir­joituk­sen kom­men­tis­sa Arho Toikalle): “…‘Lib­er­aalin demokra­t­ian’ asukkaista 99% on jotenkin käsit­tämät­tömästi saanut päähän­sä, että mustil­la ei ole ihmisoikeuk­sia, vaan halu­a­vat oikeu­den orju­ut­taa mus­tat. Mitä perus­tus­laille tapah­tuu, kun nämä 99% ovat vaaleis­sa saa­neet edus­tus­laitok­sen­sa 200 edus­ta­japaikas­ta 198?”

  Siis näin­hän juuri tapah­tui Iranis­sa, ja sinä kyse­let, vitsailenko.

  Mat­ti: “Ehkä Markus voi löytää meille vihreän ehdokkaan, joka kan­nat­taa jotain pelottavaa?”

  Moni­akin. Iso­ja ongelmia islami­lais­ten maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa ovat ympärileikkauk­set, raskau­denkeskey­tyk­set ja sukupuoli­tau­dit, pakkoavi­o­li­itot ja teinien lennät­tämi­nen koti­mai­hin­sa ini­taa­tiori­it­tei­hin. Yksikään vihreä mus­lim­iehdokas ei ole ehdoit­ta ilmoit­tanut vas­tus­ta­vansa näitä oman kult­tuurin­sa sisäl­lä tapah­tu­via asioi­ta. Asi­as­ta on pidet­ty meteliä suo­ma­laises­sa medi­as­sa vain valkois­t­en voimin.

  tpyy­lu­o­ma: “ei oikein jak­saisi lukea ‘maa­han­muut­tokri­it­tisiä’ kom­ment­te­ja kam­mot­tavuuk­sista Iranista kun­tien ja val­tion raho­jen yhteydessä”

  Olen tun­nistavinani moraal­isäteil­i­jän. Rasis­miko­r­tilla yritetään blogikeskusteluis­sa osoit­taa oma älylli­nen yliv­er­taisu­us mui­hin näh­den. Val­i­tan, ei ole toimin­ut Osmon blo­gis­sa ainakaan tähän asti. Pahek­sumasi kytkös Irani­in ja kun­nan rahoi­hin tuli noista maini­tu­ista mus­lim­i­nais­ten uima­hal­livuoroista. Halu­atko sinä ken­ties selvit­tää kan­tasi niihin?

  Tapio Laak­solle: Vihrei­den arvolib­er­aal­ius on puh­taasti sekä sin­un mielip­i­teesi että määrit­te­lykysymys. Sukupuolisen ja uskon­nol­lisen avarakat­seisu­u­den lisäk­si Vihreis­sä on kaikkein pahin anark­istisi­ipi, joka ei kan­na­ta mitään yksilön­va­pauk­sia, vaan kehot­taa mm. tuhoa­maan omaisu­ut­ta ympäristön­suo­jelun nimissä.

 22. Markus menee väit­teis­sään kyl­lä aika pitkälle. Eikö muka ympäristön­suo­jelun laimin­lyömi­nen tuhoa kenenkään omaisuutta?

  Markuk­sen mukaan, jos maas­sa asu­vat vasenkäsit­set päät­täi­sivät keskenään, että vain vasenkätisil­lä on ihmisoikeuk­sia, se olisi enem­mistödemokra­t­ian mukaista ilman, että oikeakätisiltä kysytään mitään.
  Eihän päätös voi sil­loin sitoa oikeakätisiä yhtä vähän kuin pelkästään valkois­t­en mielipi­de voi sitoa mustia.

  Iran ei ole demokra­tia, kos­ka teokra­tia päät­tää, ketkä saa­vat aset­tua ehdokkaik­si. Mitä ilmeisim­min teokra­tia kaa­tu­isi vapais­sa vaaleissa.

  Vas­tus­tan ympärileikkauk­sia, mut­ta miten siitä on tul­lut ongel­ma vas­ta islamin myötä. Eikö juu­ta­lais­po­jil­la ole mitään ihmisoikeuksia?

  Tiedän mon­ta ehdokas­ta, jot­ka eivät ole otta­neet kan­taa Iranin tilanteeseen tai edes ympärileikkauk­si­in. Niitä taitaa olla ehdokkaiden enemmistö.

 23. Osmo: “Eikö muka ympäristön­suo­jelun laimin­lyömi­nen tuhoa kenenkään omaisuutta?”

  Keskeinen ongel­ma on se, että ympäristön­suo­jelus­ta on tul­lut jakoavain lenkki­avaimien maail­maan. Ympäristön­suo­jelul­la puu­tu­taan asioi­hin, joil­la ei ole ympäristön­suo­jelun kanssa mitään tekemistä.

  “Markuk­sen mukaan, jos maas­sa asu­vat vasenkäsit­set päät­täi­sivät keskenään, että vain vasenkätisil­lä on ihmisoikeuk­sia, se olisi enem­mistödemokra­t­ian mukaista…”

  Ei, vaan olen koko ajan pitänyt kiin­ni siitä väit­teestäni, että demokra­ti­as­sa (=äänioikeus) enem­mistön tehtävä on suo­jel­la vähem­mistön oikeuk­sia. Olen myös väit­tänyt, että enem­mistön mielipi­de on vaar­alli­nen työkalu pop­ulistien käsissä.

  “Mitä ilmeisim­min teokra­tia kaa­tu­isi vapais­sa vaaleissa.”

  Islami­lainen kult­tuuri kokon­aisu­udessaan on teokraat­ti­nen eikä vapaa ehdokasaset­telu muut­taisi tilan­net­ta, vaik­ka niin toivoisit.

  “Vas­tus­tan ympärileikkauk­sia, mut­ta miten siitä on tul­lut ongel­ma vas­ta islamin myötä. Eikö juu­ta­lais­po­jil­la ole mitään ihmisoikeuksia?”

  Tai amerikkalaisil­la. Syy, mik­si tästä tuli ongel­ma vas­ta nyt on se, että Islam toi tyt­tö­jen ympärileikkauk­set Suomeen. Niiden kieltämisen yhtey­dessä nousi loogisek­si vaa­timuk­sek­si kieltää myös poikien ympärileikkaus.

  “Tiedän mon­ta ehdokas­ta, jot­ka eivät ole otta­neet kan­taa Iranin tilanteeseen tai edes ympärileikkauk­si­in. Niitä taitaa olla ehdokkaiden enemmistö.”

  No se ei tietenkään ole kenellekään muulle kuin poli­itikolle puo­lus­tus, että seurasin vain edel­läni kulkenei­ta noustes­sani väärään junaan. Noin käytän­nön tasol­la enem­mistön ehdokkaista ei tarvit­sekaan ottaa kan­taa, kos­ka tiedämme suures­ta osas­ta ehdokkai­ta hei­dän uskon­nol­lisen tai kult­tuurisen taus­tansa takia, mitä he ajat­tel­e­vat irani­lais­ten ja palesti­inalais­ten avoimes­ta kris­tit­ty­jen sor­tamis­es­ta. Siitä johtuen niiden, joi­ta ei tun­neta, tulisi selkeästi korostaa omaa kantaansa.

 24. Markus, kyse ei ole rasis­mista vaan rel­e­vanssista. Otta­mat­ta sen kum­mem­min kan­taa maa­han­muut­to-ongelmi­in, niiden kytkem­i­nen jokaikiseen asi­aan on vaan rasit­tavaa. Tulee mieleen jor­da­nialaisen lehtimiehen huomio, että jos Amman­is­sa puhkeaa viemäriput­ki niin siitä syytetään sion­is­tista salali­it­toa eikä putkimiehiä.

  Useil­la keskustelu­pal­stoil­la kestoai­heet (maa­han­muut­to, aseet, abort­ti…) rajataan yhteen paikkaan (ketju­un, alafoo­ru­mi­in, tms.) juuri näistä syistä. Mut­ta en minä tätä vaa­di kos­ka asia ei min­ulle kuu­lu, tämä on Osmon blo­gi ja me muut nau­timme hänen vieraanvaraisuudestaan.

 25. “Noin ajat­te­len peri­aat­teessa itsekin. Mut­ta mitä se tarkoit­taa? Jos rajat ovat yhtäkkiä aivan auki, samantien voi X miljoon­aa lähialueen asukas­ta muut­taa Helsinki­in ja saa äänioikeu­den kun­nal­lis­vaaleis­sa ja toimeen­tu­lotuen ja asum­istuen (ja tarvit­see asunnonkin)…”

  Avoimien rajo­jen ja hyv­in­voin­ti­val­tion yhteenso­vit­ta­mi­nen on tosi­aan han­kalaa. Tulon­si­ir­to­jen ajatel­laan menevän rikkail­ta köy­hille, mut­ta jokin osa vaiku­tuk­ses­ta on tulon­si­ir­toa rajo­jen ulkop­uolisil­ta köy­hiltä rajo­jen sisäpuolisille köy­hille. Hyv­in­voin­ti­val­tion paradok­si onkin, että etnisyy­teen perus­tu­vat tuet voisi­vat olla vähem­män rasis­tisia kuin maanti­eteeseen perustuvat.

  Help­po­ja ratkaisu­ja ei oikein ole.

 26. tpyy­lu­o­ma­lle:
  Osmo kir­joit­taa itse tämän kir­joituk­sen lop­pupuolel­la seuraavasti:
  “…esimerkik­si maa­han­muut­ta­jien kotoutuk­seen, kos­ka nämä ovat kuluer­iä, joista voi vapautua…”
  ja
  “Jos halu­aa koulu­un pienem­piä ope­tus­ryh­miä, ker­too mitä se mak­saa, ja on suo­ra selkäis­es­ti valmis tämän menon käyt­tämistä puolustamaan.”

  Mielestäni kom­ment­ti­ni liit­tyvät aivan saumat­tomasti aiheeseen eli ovat relevantteja.

 27. Tuo­ta, Iranin kris­tit­tyjä sor­ta­vat lait liit­tyvät “saumat­tomasti” maa­han­muut­ta­jien kotoutuk­sen kului­hin kun­nille? Pitääkö käy­dä joka iki­nen ker­ta kun maini­taan maa­han­muut­to edes sivu­lauseessa sama ikuisu­usin­inä siitä onko maa­han­muut­to vält­tämätön, huono, rikas­tut­ta­va, kallis, vai peräti vas­ten­mieli­nen ilmiö?

 28. “Siis näin­hän juuri tapah­tui Iranis­sa, ja sinä kyse­let, vitsailenko.”

  Kun ilmeis­es­ti et vit­sail­lut, niin suosit­te­len asioi­hin tut­stu­mista muutenkin kuin tv-uutis­ten väl­i­tyk­sel­lä. Avar­taa kum­masti. 99% ei ole luku, joka kuvaa Iranin nyky­hallinnon kannatusta.

 29. “kun­nal­lis­vaalit voitaisi­in käy­dä älyl­lis­es­ti paljon rehellisemmin”

  Mielestäni maa­han­muu­tos­ta ei ole sovelias­ta puhua kuin sel­l­aises­sa ketjus­sa, jon­ka blo­gin isän­tä aiheelle var­tavas­ten avaa, kos­ka hän on selkosanais­es­ti toden­nut, ettei halua blo­gis­saan aiheesta keskustella.

  Kuitenkin olen sitä mieltä, että jos EU-alueel­la erinäköiset vaalit oli­si­vat älyl­lis­es­ti rehellisiä, niin maa­han­muut­to ja monikult­tuurisu­us oli­si­vat top3 kestoai­he ympäristön ja talouden ohel­la, kos­ka sen vaiku­tus tulee ole­maan 21. vuo­sisadan Euroopan keskeinen kysymys. Jo pelkästään tiet­ty­jen maa­han­muut­ta­jaryh­mien erit­täin korkea syn­tyvyys tulee takaa­maan tämän. Demograafinen muu­tos sit­ten yhdis­tyy sosi­aal­isi­in uhkaku­vi­in, seg­re­gaa­tioon, työt­tömyy­teen, nais­ten oikeuk­si­in, jär­jestet­ty­i­hin (serkus)avioliittoihin, jengiy­tymiseen, rikol­lisu­u­teen, opiskelun karsas­tamiseen, fun­da­men­tal­is­mi­in jne.

  Mut­ta jokaisel­la on omas­sa blo­gis­saan täysi oikeus vali­ta aiheet, joista halu­aa keskustel­la, joten hyvään keskustelukult­tuuri­in kuu­luu tätä kunnioittaa.

 30. Ode kir­joit­ti: “Nämäkin vaalit käy­dään tun­nuk­sil­la, jois­sa vaa­di­taan kaikkea hyvää joka paikkaan ja kun kysytään, paljonko se kaik­ki hyvä­mak­saa, vas­taus on, että val­tio maksakoon.”

  Nykyään näyt­tää siltä, ettei kaik­ki ole ilmaista vaan vaalien alla vaan myös vaalien välil­lä. Eikä mak­sa­jak­si huude­ta aina val­tio­ta vaan veronmaksajia.

  Helsin­gin val­tu­us­tossa käsitel­lään läh­es joka ker­ta pon­sia ja aloit­tei­ta, jois­sa halu­taan tehdä sitä ja tätä ilmaisek­si kaikille. 

  Demar­it vaa­ti­vat ilmaista joukkoli­iken­net­tä, vaik­ka HKL:n laskel­mat osoit­ta­vat, ettei se ole opti­maa­li­nen panos-tuo­tos-suh­teeltaan ja lisäisi vain lähin­nä lyhy­itä matko­ja joukkoli­iken­teessä. Lip­pu­jen hin­to­jen puoli­tus nykyis­es­tä olisi lähempänä totuutta.

  Suuresti ärsyt­tää myös se, että monil­la aloit­teil­la halu­taan tehdä eläkeläisille vaik­ka mitä ilmaisek­si: uima­halle­ja, bus­silip­pu­ja. Ei se mitään, että jokainen eläkeläi­nen on eri­lainen, eikä vuorineu­vos vält­tämät­tä tarvit­sisi ilmais­lip­pu­ja kuntosalille.

 31. Kaima Moisio,

  Olet nyt laveasti ker­tonut, mikä sin­ua ärsyt­tää ja kuin­ka kaik­ki muut (tuh­mat demar­it) vaa­ti­vat vääriä asioi­ta, niin ker­ropa puolestasi vähän omista ajatuk­sis­tasi Helsin­gin kehit­tämisen suhteen. 

  Pal­sta­ti­la lie­nee ilmainen?

  Ker­roit jo aiem­min, että pien­i­t­u­loiset ovat huonom­mas­sa ase­mas­sa kuin suu­rit­u­loiset. Tämä oli uut­ta ja sävähdyt­tävää, mut­ta löy­tyykö pajat­sos­ta vielä paukkuja?

 32. Eli­na Moisi­ol­la on sikäli point­ti, että van­ha puolue­jako on menet­tänyt merk­i­tyk­senä. Puolueet ajaa ydin­ryh­mien­sä asioi­ta, kuten nyt eläkeläis­ten tai opiskelijoiden.

  Olisi paljon helpom­paa, jos puolueet olisi jaet­tu ihan sen mukaan kenen asioi­ta ne todel­lisu­udessa ajaa. Puoluei­ta ei siis todel­lisu­udessa ole kuin nämä kuusi. 

  1. Maan­omis­ta­jien puolue. Maa­ta omis­ta­mal­la pitäisi tul­la toimeen tekemät­tä mitään muuta.

  2. Opiske­li­joiden puolue. Työ­tu­lo tai valmis­tu­mi­nen tai kansaneläke eivät saa heiken­tää opintotukea.

  3. Eläkeläis­ten puolue. Lev­eämpiä ja ilmaisia parkkipaikko­ja eläkeläisille.

  4. Autoil­i­joiden puolue. Amerikois­sa ei ole edes jalkakäytäviä.

  5. Lähiö­valaiden, eli yli­pain­ois­t­en suo­ma­laisäm­mien puolue. Huu­ta­va työvoima­pu­la ja suo­ma­lais­mi­esten geneet­ti­nen vajavu­us edel­lyt­tää lisää 16-vuo­ti­ai­ta par­rakkai­ta lapsipakolaisia.

  6. Kokke­li­aivo­jen puolue. Ihmisel­lä on oikeus pan­na aivon­sa paskak­si mil­lä aineel­la vaan ja oksen­nel­la minne vaan. Seinille oksen­telu on suur­ta taidetta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.