Autot ja kaupunki: katutila

Har­va asia herät­tää niin vah­vo­ja tun­tei­ta kuin suh­tau­tu­mi­nen autoi­hin ja lii­ken­tee­seen kau­pun­gis­sa. Jos mie­li­pi­de­tie­dus­te­luis­sa kysyy jotain asi­aa, saa halua­man­sa tulok­sen vähän sana­muo­toa muut­ta­mal­la. Mut­ta jos kysyy suh­tau­tu­mi­ses­ta autoi­hin, jakau­ma on kysy­myk­ses­tä riip­puen sama: sel­vä enem­mis­tö hel­sin­ki­läi­sis­tä on auto­ja vas­taan kai­kes­sa ja yhtä mää­rä­tie­toi­nen vähem­mis­tö kan­nat­taa autoi­li­joi­den etu­ja kai­kes­sa. Täs­sä mus­ta­val­koi­suu­des­sa on se vika, ettei hyviä kom­pro­mis­se­ja voi­da saa­da aikaan.
Olen valin­nut puo­le­ni täs­sä asias­sa jo 40 vuot­ta sit­ten liit­tyes­sä­ni Enem­mis­tö ry:hyn. Yri­tän lyhyel­lä kir­joi­tus­sar­jal­la sil­ti miet­tiä, miten autot saa­tai­siin sovi­te­tuk­si kau­pun­kie­lä­mään pie­nim­min mah­dol­li­sin vaurioin.
Aloi­te­taan katutilasta.
Sata vuot­ta sit­ten kau­pun­kien kadut oli­vat koh­taa­mis­paik­ko­ja, ikään kuin pit­kän muo­toi­sia tore­ja. Nyt autot ovat aja­neet ihmi­set kapeil­le jal­ka­käy­tä­vil­le. Melu ja lii­ken­ne ovat tuhon­neet katutilan.
Mik­si kaik­kien katu­jen on olta­va varat­tu autoil­le? Eikö ruu­tu­kaa­vas­sa joka toi­nen voi­si olla piha­ka­tu, jos­sa saa kyl­lä ajaa ovel­le, mut­ta läpia­jo on kiel­let­ty, nopeus­ajoi­tus 20 km/h ja auton on väis­tet­tä­vä vaik­ka­pa pal­loa pelaa­via pik­ku­poi­kia. Ihmi­set kul­ki­si­vat piha­ka­tu­ja pit­kin ja autot auto­ka­tu­ja pit­kin molem­mat toi­si­aan häiritsemättä.
Täl­lais­ta katu­ti­lan jäsen­te­lyä näkee pal­jon Kes­ki-Euroo­pas­sa ja Hel­sin­gis­sä­kin sitä jos­kus yri­tet­tiin, mut­ta roh­keus lop­pui. Kaik­ki kadut halusi­vat piha­ka­duik­si ja kun kai­kis­ta ei voi­nut sel­lais­ta teh­dä, tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä ei teh­ty yhdestäkään.

22 vastausta artikkeliin “Autot ja kaupunki: katutila”

 1. Mones­ti sano­vat, että kes­kus­ta kuo­lee jos siel­tä vähen­ne­tään auto­ja. Oma tun­tu­ma oli­si, että päin­vas­toin kävisi.

  Osaa­ko joku sanoa kuin­ka suu­ri osa ihmi­sis­tä kes­kus­tas­sa liik­kuu kävellen/julkisilla ja kuin­ka moni autol­la? Entä onko­han teh­ty arvioi­ta sii­tä kuin­ka pal­jon käve­li­jöi­den mää­rä lisään­tyi­si, jos kaduil­la oli­si muka­va kävel­lä (itse en pidä Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta kos­ka jal­ka­käy­tä­väl­lä on ruuh­kaa ja auto­jen mete­li melkoinen)

 2. Kes­ki-Euroo­pan kau­pun­ke­ja kier­rel­lee­nä Venet­sia on ollut koke­muk­sis­ta vai­kut­ta­vin. Ei auto­ja, ei auto­lii­ken­net­tä. Kaik­ki tavoi­tet­ta­vis­sa jalan tai vesi­bus­sil­la. Mikä rau­ha aamui­sin, mikä hil­jai­suus. Vaik­ka­pa mar­ras­kuus­sa kun eivät turis­tit täy­tä nurk­kia. Tii­vis ja toi­mi­va yhdys­kun­ta­ra­ken­ne ja jouk­ko­lii­ken­ne. Suo­mes­sa tätä lähin­nä muis­tit­taa Kata­ja­nok­ka (?), vain kana­vat puut­tu­vat..? Mut­ta voi­si­ko Venet­sias­ta ottaa oppia? Elä­mä ilman auto­ja kau­pun­gis­sa on mahdollista?

 3. Kaik­ki kadut halusi­vat piha­ka­duik­si ja kun kai­kis­ta ei voi­nut sel­lais­ta teh­dä, tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä ei teh­ty yhdestäkään.”

  Kuu­los­taa tosi oudol­ta. Min­kä­lai­ses­sä pää­tök­siä teke­väs­sä eli­mes­sä voi noin käy­dä? Kau­pun­gis­sa ei rakennettaisi/toteutettaisi mitään jos tuol­la lail­la voi käy­dä. Eihän jul­ki­nen­kä­aan lii­ken­ne jää raken­ta­mat­ta kos­ka sitä ei voi raken­taa joka kadulle.

  Muu­ten tuo kau­pun­kien pik­ku­ka­tu­jen teke­mi­nen piha­ka­duik­si teke­mi­nen oli­si ääret­tö­män hyvä asia. Kaik­ki kadut joi­ta ei ole tar­koi­tet­tu läpia­joon voi­tai­siin ihan hyvin lait­taa piha­ka­duik­si. Koko piha­ka­dun käsi­te­hän on oikeas­taan laa­dit­tu juu­ri niin etä sitä käy­tet­täi­siin kaduil­la joi­den tar­koi­tus on vain toi­mia kiin­teis­tö­jen pihaan ajamiseen.

 4. Ricca­do, meil­lä on ihan Hel­sin­gis­sä­kin käy­tän­nös­sä auto­ton kau­pun­gin­osa, Suo­men­lin­na. Tämä tekee sitä niin epä­toi­vo­tun asuin­pai­kan, että siel­tä ei saa asun­toa edes rahalla. 

  Venet­sia taas on mie­len­kiin­toi­nen mm. sik­si, että se on yksi tihei­ten raken­ne­tu­ja aluei­ta maa­il­mas­sa, kol­me-nel­jä­ker­rok­si­nen ja erit­täin viih­tyi­sä. Tii­vis­tä saa kun ei anna autoil­le tilaa, ker­ros­ten lisää­mi­nen on toi­sar­vois­ta puuhastelua.

 5. Onko tut­ki­mus­ta sii­tä, kuka on SE autoi­li­ja joka her­mo­jaan raas­taen ahtau­tuu Alek­sil­le autol­laan ilta­päi­vä­ruuh­kan aikaan kis­ko­töi­den kes­kel­le ajo­kiel­lois­ta välit­tä­mät­tä? SE autoi­li­ja, jon­ka on pak­ko pääs­tä Stoc­kan park­ki­hal­lin Alek­sil­ta, vaik­ka samas­sa ajas­sa käve­li­si jo vaik­ka mihin? Ymmär­rän toki nii­tä, joi­den on kus­kat­ta­va jotain pai­na­vaa, muttamutta…olenpa teh­nyt empii­ris­tä tut­ki­mus­ta sii­tä kuka siel­tä ratin takaa kurk­kii. Se on SE itse. Kes­ki-ikäi­nen, elin­ta­so­var­ta­lon omaa­va Espoon asuk­ki, joka tulee hake­maan vai­mol­le just sen iiii­ha­nan Stock­man­nin Cesar-salaa­tin per­he­päi­väl­li­sen lisuk­keek­si. Jep­jep. Rat­kai­su: muu­te­taan Hel­sin­ki Venet­siak­si. Kaik­ki kadun­poh­jat kana­vik­si ja vet­tä pääl­le. Hel­sin­ki, Poh­jo­lan Venet­sia! Tai hie­man epä­ra­di­kaa­lim­pi rat­kai­su: Tie­tul­lit ja heti.

 6. Idea on hyvä mut­ta mutu-tun­tu­mal­ta aina­kin kan­ta­kau­pun­gis­sa ne kadut jot­ka voi­tai­siin hel­pos­ti muut­taa piha­ka­duik­si tai vas­taa­vik­si toi­mi­vat täl­lä het­kel­lä auto­va­ras­toi­na. Luul­ta­vas­ti toteu­tus Hel­sin­gin­nie­mel­lä oli­si poliit­ti­ses­ti mah­do­ton ellei pysä­köin­tion­gel­maa saa­da ensin joten­kin helpottamaan.

  Yksin­ker­tai­sin toi­men­pi­de pysä­köin­tion­gel­man hel­pot­ta­mi­seen on asu­kas­py­sä­köin­ti­mak­su­jen tun­tu­va korottaminen.

  Toi­nen yhtä yksin­ker­tai­nen mut­ta vas­ta pit­käl­lä vii­veel­lä vai­kut­ta­va kei­no on pysä­köin­ti­nor­min väl­jem­pi tul­kin­ta kiin­teis­tö­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­sen yhtey­des­sä. Näin nie­mel­le saa­daan lisää asuk­kai­ta ja paran­ne­taan kivi­jal­ka­pal­ve­lui­den elin­mah­dol­li­suuk­sia joka oleel­li­ses­ti vähen­tää tar­vet­ta autonkäytölle.

  Asu­kas­ra­hoit­teis­ten pysä­köin­ti­luo­lien lou­hi­mi­nen toi­mi­si myös joil­lain alueil­la, mut­ta tätä tus­kin asuk­kaat saa­vat aikai­sek­si ilman kau­pun­gin vir­ka­ko­neis­ton tukea.

  Koh­tuul­li­sen yksin­ker­tais­ta oli­si myös maa­na­lai­sen jouk­ko­lii­ken­teen lisää­mi­nen kes­kus­ta- ja kan­ta­kau­pun­kia­lu­eel­la mut­ta täs­sä koh­taa näy­te­tään tör­mää­vän kau­pun­gin met­ro­fik­saa­tioon sen sijaan että käy­tet­täi­siin jär­ke­väm­män kokoi­sia yksiköitä.

 7. Vie­lä Osmon var­si­nai­seen kir­joi­tuk­seen. Ongel­ma näis­sä lii­ken­ne­kes­ku­te­luis­sa on tol­ku­ton popu­lis­mi. Jos Hel­sin­gin Kokoo­mus vaa­lioh­jel­mas­saan vaa­ti­si lisää yksi­tyis­tä sekä jul­kis­ta ter­vey­den­hoi­toa, edel­li­seen pie­nem­piä mak­su­ja ja muu­teen vaan pie­nem­piä vero­ja, niin jokai­ki­nen tie­do­tus­vä­li­ne kovis­te­li­si aihees­ta. Kun edel­li­seen vaih­taa yksi­tyi­sen sijal­le yksi­tyi­sau­toi­lun ja jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon tilal­le jul­ki­sen lii­ken­teen, niin tuo on hel­ko­kin vaa­lioh­jel­man lii­ken­ne­po­liit­ti­nen osuus, eikä herä­tä min­kään­lai­sia reaktioita.

  Jos halu­taan piha­ka­tu­ja, vähem­män lii­ken­ne­me­lua, enem­män asun­to­ja, jne. niin sit­ten nii­tä auto­ja pitää vie­dä jon­ne­kin muu­al­le. Vaih­toeh­dot on vie­dä ne maan alle, tun­ne­lei­hin ja park­ki­hal­lei­hin, tai vähen­tää koko­nai­sau­toi­lua. Tai sit­ten ei teh­dä mitään.

  Tun­ne­loit­ta­mi­nen on tol­kut­to­man kal­lis­ta, autoi­lun mää­rään puut­tu­mi­nen edel­lyt­tää rajoi­tuk­sia, ja nyky­ti­lan­tees­ta ei tun­nu pitä­vän kukaan. Täs­sä on kol­me sel­keä­tä vaih­toeh­toa, joi­hin mil­tä tahan­sa poliit­ti­sel­ta ryh­mäl­tä tulee saa­da kan­ta ihan äänes­tä­jien kulut­ta­jan­suo­jan vuoksi.

 8. Haka­nie­mes­sä kau­pun­ki suun­nit­te­li yhden kadun muut­ta­mis­ta viih­tyi­säk­si piha­ka­duk­si, jos­sa oli­si istu­tuk­sia, penk­ke­jä ‚ynnä­muu­ta. Asuk­kaat kui­ten­kin vas­tus­ti­vat ide­aa yksis­sä­tuu­min. “Oi Mik­si?”, huo­ka­si­vat aivot­to­mat kau­pun­gin arkkitehdit.

  Auto­paik­ko­ja muu­ta­ma kym­me­nen, eli sii­tä ei ollut kysy­mys. Kysy­myk­ses­sä oli pel­ko sii­tä, että kysei­nen piha oli­si muut­tu­nut haka­nie­men torin spur­gu­jen oles­ke­lu­pai­kak­si. Kapeas­sa katu­kui­lus­sa ulkoa kuu­lu­va ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen ördää­mi­nen oli­si teh­nyt sen, että yksiön aino­aa tuu­le­tusik­kun­naa ei oli­si voi­nut pitää kesä­kuu­mal­la iki­nä auki. Autot on tosi­aan pie­nem­pi paha.

  Nyky­ään on onnek­si opit­tu, ettei­vät pen­kit lisää viih­tyi­syyt­tä. Pait­si kal­ja­pus­si­po­ru­koi­den viihtyisyyttä. 

  Pen­sas­kas­vit taas lisää­vät vain moni­kult­tuu­ris­ten pus­ka­rais­kaa­jien ja koi­ran­pas­ka­sot­ki­joi­den viihtyisyyttä.

  Nyt­kun asi­aa oikeen poh­din, niin puis­tot on aika per­sees­tä yli­mal­kaan. Ainoas­taan pie­net muu­ta­man neliön län­tit on kivo­ja. Isom­mat puis­toa­lu­eet muut­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti nime­no­maan ällö­jen­gin olo­huo­neek­si. Esmes leik­ki­puis­tot pitää aina erik­seen aida­ta, jot­tei­vat lasin­si­rut ja huu­me­ruis­kut leviä sinne.

  Hel­sin­gin­nie­mel­lä on usei­ta täy­sin älyt­tö­miä yli-iso­ja puis­to­ja, maa­ta huk­ka­käy­tös­sä. Esmes Meri­ka­dun “puis­to”, Sibe­lius­puis­to, Kai­sa­nie­men puis­to ja Kes­kus­puis­to Sta­dio­nin ympäristössä.

  Minä olen sitä­miel­tä, että ei lai­te­ta mitään käve­ly­ka­tu­ja, vaan ruve­taan rahas­ta­maan pysä­köin­nis­tä kypäl­lä. 50-luvul­la pela­sim­me usein jal­ka­pal­loa Oks­a­sen­ka­dul­la töö­lös­sä, kos­ka kadul­la ei iki­nä ollut mui­ta auto­ja kuin bus­si nume­ro 13. Tähän idyl­liin oli mah­dol­lis­ta pääs­tä, jos park­kee­raa­mi­nen Oks­a­sen­ka­dul­la mak­sai­si 50 euroa vuo­ro­kausi, luulen.

 9. Venet­sia ei ole täy­sin auto­ton. Pon­ta del­la Liber­tal­la on myös auto­kais­tat, ja park­ki­paik­ka r‑aseman vie­res­sä kau­pun­gin kupees­sa. Kysees­sä on hvyin eri­koi­nen kau­pun­ki. Käy­kää­pä siel­lä jos­kus hel­mi­kuus­sa kar­ne­va­lien aikaan ja kat­so­kaa, mis­sä asun­nois­sa on valot.

  Eri­tyi­sen läm­pi­mäs­ti suo­sit­te­len mat­kaa tak­si­ve­nees­sä lumi­myrs­kys­sä Venet­sian laguunilla.

  Kau­pun­ki­kult­tuu­ris­sa Alp­pien ete­lä- ja poh­jois­puo­li­newn Euroop­pa ero­vat toi­sis­taan oleel­li­ses­ti ilmas­tol­li­sis­ta teki­jöis­tä ja sii­tä joh­tu­vis­ta his­to­rial­lis­ta syis­tä. Ero, joka oli ole­mas­sa Antii­kis­sa ja kes­ki-ajal­la, näkyy vie­lä­kin. Ja me olem­me Poh­jos-Euroo­pan ääri­lai­taa. kau­niia kau­pun­ki­päi­viä on vähän. Ja väkeä vähän, koko maas­sa vähem­män kuin pie­nel­lä Ruh­rin alueella.

  Ide­aa Kyl­lä voi kehit­tää. Esim. Rik­har­din­ka­tu on mel­kin piha­ka­tu. Siel­lä tosin ei ole eri­tyis­tä nopeus­ra­joi­tus­ta, mut­ta käy­tän­nös­sä maks. nop. on 20 km/h. Hyvin vähän läpi­kul­ku­lii­ke­net­tä. Tosin täl­lä het­kel­lä se on yhtä työ­maa­ta, kuten koko Kaartinkaupunki.

  Odel­la tun­tuu ole­van vähän suo­mal­sis­ta elo­ku­vis­ta saa­tu mie­li­ku­va kau­pun­ki­lii­ken­tees­tä 100 v sit­ten. kaduil­la kul­ki­vat hevos­ve­toi­set vau­nut ja onni­kat. Meil­lä onnek­si on hyvin leveät jal­ka­käy­tä­vät, jos ver­taa Kes­ki- Euroo­pan pie­niin kaupunkehin.

  (Syn­ti­lis­taa­ni kuu­luu auton park­kee­ra­mienn sil­loin täl­löin jal­ka­käy­vä­täl­le pikais­ta asioin­tia var­ten esim. Hämeen­tiel­lä ta Mans­kul­la, kun ei ole parkkipaikkaa.Asiointi voi tar­koit­taa tava­roi­den vimeis­tä Rau­han­puo­lus­ta­jien toi­mis­toon. Auton ja talon väliin jää vie­lä hyvin leveä jalankulkutila)

  Mut­ta misäs ihmees­sä ihmi­set ovat. Olen töi­den puo­les­ta käy­nyt Töö­lös­sä kaik­ki­na sää­dyl­li­si­nä vuo­ro­kau­de­nai­koi­na kaik­ki­na kuu­kausi­na. Hyvä jos näkee ihmi­sä liik­keel­lä, jalan tai autol­la. (Siis taas nel­jän ruuh­kaa lukuun ottamatta)

  Meil­lä on isot kort­te­lit. Oli­si hyvä saa­da pihat yhtei­sik­si, kuten Gri­pen­ber­gin kort­te­lis­sa (Urhei­lu­ka­dun ja Mank­sun välis­sä, mm Urhei­lu­ka­tu 22) on teh­ty. Auto­ja ei niis­tä saa­da pois ihan koko­naan, mutat kehi­tys­tä tapah­tuu vähitellen.

  Ruuh­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la sano­kam­me Stu­ren­ka­dul­la tai Kor­kea­vuo­ren­ka­dul­la Johan­nek­sen kir­kon lähel­lä on hyvin vähän lii­ken­net­tä. Lähiöt on rake­ne­net­tu (onnek­si) juu­ri Oden periaatteella.

  Esi­mer­kik­si käy­nee oma uusi asuin­paik­ka­ni Kirk­ko­nu­memn Heik­ki­läs­sä. Peri­aat­tees­sa tän­ne ajo on kie­lelt­ty. Huol­toa­jo (väl­jäs­ti tul­kit­tu­na) sal­lit­tu. Pysä­köin­ku­ria yllä­pi­tää polii­si n kk:n välein. Mikä moti­voi­maan vie­mään kos­lan lail­li­sel­le pai­kal­le, kun tava­rat on kan­net­tu sisään.

 10. Osaa­ko joku sanoa kuin­ka suu­ri osa ihmi­sis­tä kes­kus­tas­sa liik­kuu kävellen/julkisilla ja kuin­ka moni autolla?”

  Jouk­ko­lii­ken­teen osuus Hel­sin­gin nie­men ylit­tä­väs­tä lii­ken­tees­tä 2007 oli 62,7 %.

  Poi­kit­tais­lii­ken­tees­tä osuus oli vain 10,8 %.

 11. Mark­ku af Heur­lin kirjoittu:
  “Syn­ti­lis­taa­ni kuu­luu auton park­kee­ra­mienn sil­loin täl­löin jal­ka­käy­vä­täl­le pikais­ta asioin­tia var­ten esim. Hämeen­tiel­lä ta Mans­kul­la, kun ei ole parkkipaikkaa.Asiointi voi tar­koit­taa tava­roi­den vimeis­tä Rau­han­puo­lus­ta­jien toi­mis­toon. Auton ja talon väliin jää vie­lä hyvin leveä jalankulkutila”

  Olet var­mas­ti huo­man­nut, että Mas­kul­la on lähes koko mat­kal­la molem­mil­la puo­lil­la pyö­rä­tie. Pyö­rä­tien yksi auto kat­kai­see hyvin tehok­kaas­ti ja pyö­räi­li­jä jou­tuu kier­tä­mään jalan­kul­ki­joil­le vara­tun tilan kaut­ta ja aiheut­taa näin vaa­ra­ti­lan­teen tois­taal­ta jalan­kul­ki­joil­le ja toi­saal­ta vas­taan­tu­le­vil­le pyöräilijöille.

  Näi­tä auto­ja, jot­ka on park­kee­rat­tu kes­kel­le pyö­rä­tie­tä jou­dun väis­te­le­mään usei­ta päivittäin.

 12. On muu­ten todel­la kum­mal­lis­ta, että jouk­ko­lii­ken­teen tar­kas­tus­mak­su on 80 euroa, mut­ta pysä­köin­ti­vir­he­mak­sun mak­si­mi on 50 euroa. Pahim­mil­laan vää­rin pysä­köi­ty auto voi kat­kais­ta tien esi­mer­kik­si pelastusajoneuvoilta.

 13. Mark­ku af Heur­lin teo­ri­soi: “Kau­pun­ki­kult­tuu­ris­sa Alp­pien ete­lä- ja poh­jois­puo­li­newn Euroop­pa ero­vat toi­sis­taan oleel­li­ses­ti ilmas­tol­li­sis­ta teki­jöis­tä ja sii­tä joh­tu­vis­ta his­to­rial­lis­ta syistä.”

  Ehkä näin noin yleen­sä, mut­ta yksi par­haim­pia käve­ly­mit­ta­kaa­van kau­pun­ke­ja on Ams­ter­dam, eikä siel­lä nyt niin kovin läm­min­tä ole.

 14. Mans­ku vaa­tii kommenntia:

  Mans­kul­la on vie­lä yhdes­sä paik­kaa, Spo­ra­hal­lien ja Nor­dens­kiöl­din­ka­dun välil­lä pui­ta toi­sel­la puo­lel­la. Pui­den väliin voi het­kek­si park­kee­ra­ta vie­mät­tä pyö­rä­tiel­tä tilaa. Hämeen­tienn muk­tas­sa koh­das­sa ei ole pyö­rä­tie­tä (vaan pyö­rä­lii­ken­ne ohjat­tu muu­at kautta?)Olen samaa miel­tä, että pyö­rä­tei­tä ei saa tukkia.

  Ja kyl­lä Hesa­kin on käve­ly­mit­ta­kaa­van kau­pun­ki. Huo­ma­sin, että käve­len puo­les­sa tun­nis­sa Hie­ta­lah­des­ta Rita­ri­huo­neel­le, Alek­san­te­rin­ka­dun meren­puo­lei­seen pää­hän, siis Hel­sin­gin nie­men poikki.

  Tar­koi­tin ihan muu­ta kuin puhin poi­ke­ka­vas­ta kau­pun­kiklut­tuu­ris­ta. Suo­sit­te­len Fris­hin Euroo­pan kult­tuu­ri­his­to­ri­aa. Huo­miot mones­sa suh­tees­sa päte­vät edel­leen­kin, vaik­ka kau­pun­git ovat­kin yhdenmukaistuneet. 

  Ams­ter­dam on meren äärel­lä ja siel­lä on aika läm­min­tä, kun ver­taa Hesaan.

 15. Suo­mes­sa on noin 2,7 mil­joo­naa hen­ki­lö­au­toa, joten ne ovat lisään­ty­neet nopeam­min kuin Osmo­kaan on osan­nut pelätä. 

  Käym­me tääl­tä Nur­mi­jär­jel­tä muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa Hel­sin­gis­sä ostok­sil­la tai elo­ku­vis­sa. Kun on oppi­nut tien Kam­pin park­ki­hal­liin niin sin­ne tulee yleen­sä pujo­tel­tua. Voi­si­han ne muut kadut olla­kin piha­ka­tu­ja. En tie­dä miten kau­pun­ki ja autot sovi­tet­tai­siin, esim Ame­ri­kas­sa­han on vain vähän sel­lais­ta mitä me kut­sum­me “kau­pun­gik­si”, siel­lä on joko pil­ven­piir­tä­jiä tai val­ta­van laa­jo­ja mata­lia esi­kau­pun­ke­ja, tämä juu­ri kau­an kes­tä­neen suu­ren autois­tu­mi­sen vuok­si. Itä-Pasi­la ei myös­kään kovas­ti hou­kut­te­le vaik­ka siel­lä jotain auto / jalan­kul­ku kom­pro­mis­sia on yri­tet­ty. Kau­koi­däs­sä, Bang­kok yms, autot ja muu lii­ken­ne on “onnis­tu­nees­ti” sekoi­tet­tu mut­ta sekään ei ole kovin hou­kut­te­le­va ske­naa­rio! Luo­vaa ideoin­tia vaan peliin hel­sin­ki­läi­sil­tä. Mut­ta vii­toit­ta­kaa sil­ti Kam­pin park­ki­luo­la selvästi.

 16. Pena kir­joit­ti: “En tie­dä miten kau­pun­ki ja autot sovi­tet­tai­siin”, ja ei tie­dä kukaan muu­kaan. Useam­pi on jo vetä­nyt joh­to­pää­tök­sen että ne ovat epäyhteensopiva.

  Klauk­ka­las­ta muu­ten pää­see suo­raan bus­sil­la Kam­pin kes­kuk­seen, eikä tar­vit­se mureh­tia suunnistamisesta.

 17. Bus­sil­la ei kan­na­ta tul­la klauk­ka­las­ta, koska

  - hidas­ta
  — epä­miel­lyt­tä­vää kun pitää olla mui­den kanssa
  — nai­set eivät halua tul­la bus­sil­la jos pukeutuneita
  — ostos­ten kans­sa paluu todel­la vaikeaa
  — pitää odot­taa takai­sin mene­vää vuoroa

  Mut­ta ei tähän bus­siyh­tey­teen kan­na­ta alkaa panos­ta­maan, kos­ka Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa käy­dään muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa. Har­vi­nais­ta hupia siis.

 18. Niin hel­sin­ki­läi­nen kun olen — ja jouk­ko­lii­ken­teen sekä rai­tio­vau­nu­jen ystä­vä, niin minua todel­la siep­paa tuo raken­nus­han­ke, mis­sä Val­li­laan aio­taan raken­taa joku ratik­ka­va­rik­ko ja pysä­köin­ti­hal­li maan alle val­ta­val­le alu­eel­le ja sit­ten käyt­tää näi­tä pie­niä, mm. Paa­va­lin kir­kon ympä­ril­lä ole­via vihe­ra­luei­ta sisään- ja ulos­ajo­väy­li­nä sekä ilmas­toin­ti yms. put­kien ulos­vien­ti­paik­koi­na. Lou­hin­ta­työt kes­täi­si­vät vuo­sia ja sen jäl­keen alu­een rau­ha oli­si men­nyt­tä ja sama­ten vihe­ra­lueit­ten viih­tyi­syys ja ehkä esteet­ti­syys­kin. Nyt menee her­ne nenään ja aion vas­tus­taa sitä hen­keen ja vereen. 

  Mitä miel­tä Osmo on täl­lai­sis­ta hank­keis­ta ja onko niin, ettei enää muu­ta aluet­ta täl­lai­sel­le vari­kol­le ole. Siep­paa tie­tys­ti sekin, että taas­ko halu­taan “slum­miut­taa” työ­väen­kort­te­lit muka­vas­ta kan­ta­kau­pun­kia­lu­ees­ta takai­sin vain jok­si­kin jät­tö­maak­si ja varik­koa­lu­eek­si…? Ikä­ni olen tääl­lä asu­nut ja näh­nyt pai­kan moni­muo­toi­suu­den — tän­ne mah­tuu asu­maan asun­to­las­sa asu­vat ja “sosi­aa­li­ta­pauk­set” sii­nä mis­sä tai­tei­li­jat, julk­kik­set, maa­han­muut­ta­jat ja äly­köt taval­li­sis­ta tal­laa­jis­ta puhu­mat­ta­kaan — ne eivät sta­di­lais­ta hät­käy­tä vaan kuu­lu­vat sii­hen laa­jaan elä­män­kir­joon. Ja toi­saal­ta on muka­va näh­dä, että työ­väes­tön­kin olot kohe­nee ja asu­mis­viih­tyi­syys on alu­eel­la hyvä. Mut­ta sit­ten jotain täl­lais­ta. Itku tulee, vaik­ka ratik­ko­ja rakastankin.

  Osmoa aion äänes­tää, vaik­ka sinäl­lään en ymmär­rä että vih­reil­lä on varaa kam­me­ta ulos joku näin fik­su, kriit­ti­nen mut­ta ava­ra­kat­sei­nen tyyp­pi. Itse en enää puo­lu­ee­na arvos­ta vih­rei­tä — mut­ta Soi­nin­vaa­ran arvos­tus on niin kova, että nykyi­sel­lään hän­tä äänes­täi­sin, vaik­ka hän oli­si mis­sä puolueessa.

 19. Ter­vei­siä uur­nil­ta; tulin juu­ri raa­pus­ta­mas­ta 225 kort­tii­ni. Mitä kai­ma tuos­sa edel­lä tar­koit­ti: Osmo kam­met­tu ulos vih­reis­tä? Olen ollut sii­nä uskos­sa, että hän on itse omas­ta tah­dos­taan jät­tä­nyt val­ta­kun­nan poli­tii­kan… toi­vot­ta­vas­ti vain väliaikaisesti.

 20. Mitä pyö­räi­lyyn tulee niin jos Ams­ter­dam tun­tuu lii­an läm­pi­mäl­tä pai­kal­ta niin sit­ten voi tutus­tua Ouluun, jos­sa pyö­räl­lä teh­ty­jen mat­ko­jen osuus (26%) on ihan koh­tuul­lis­ta Euroop­pa­lais­ta tasoa, vaik­ka toki Hol­lan­nin lukui­hin onkin vie­lä mat­kaa. Suo­men kau­pun­geis­sa tal­ven aiheut­ta­ma not­kah­dus kevyes­sä lii­ken­tees­sä näkyy vähi­ten Oulus­sa ja Rova­nie­mel­lä. Ilmas­to ei rat­kai­se kaikkea.

  En tie­dä miten kau­pun­ki ja autot sovi­tet­tai­siin, esim Ame­ri­kas­sa­han on vain vähän sel­lais­ta mitä me kut­sum­me “kau­pun­gik­si”, siel­lä on joko pil­ven­piir­tä­jiä tai val­ta­van laa­jo­ja mata­lia esi­kau­pun­ke­ja, tämä juu­ri kau­an kes­tä­neen suu­ren autois­tu­mi­sen vuoksi.”

  USAn kau­pun­geis­sa valit­tiin tosi­aan aikoi­naan autoi­luun perus­tu­va lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä kuten Suo­mes­sa­kin — kui­ten­kin nyky­ään on siel­lä­kin näh­tä­vis­sä muu­tos­ha­luk­kuut­ta elä­vän kau­pun­kiym­pä­ris­tön luo­mi­sek­si ja jul­ki­seen lii­ken­tee­seen panos­te­taan vah­vas­ti. Sinän­sä Yhdys­val­lat onkin hyvä ver­tai­lu­koh­ta, kos­ka siel­lä jou­du­taan teke­mään mas­sii­vi­sia muu­tos­töi­tä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mis­sä ja kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa toi­sin kuin Euroo­pan “esi­merk­ki­kau­pun­geis­sa” jot­ka ovat luon­nol­li­ses­ti raken­tu­neet kau­pun­ki­mai­sik­si kevyen lii­ken­teen aluei­neen (esim. väy­lät ovat alun alkaen olleet lii­an kapei­ta suu­ri­mit­tai­sel­le auto­lii­ken­teel­le) eikä niis­tä näi­nol­len ole help­poa suo­raan ottaa mallia.

 21. Blo­gis­ta puut­tuu paik­ka, johon kes­kus­te­li­jat voi­si­vat “heit­tää” vapaas­ti ideoi­taan (siis jopa selai­sia kor­kea­len­toi­sia visioi­ta, joi­ta ei ihan sel­lai­se­naan ole tar­koi­tet­tu­kaan toteu­tu­maan). Aina­kaan en sel­lais­ta heti nähnyt.

  Kir­joi­tan tämän lumi­my­rä­kän innoit­ta­ma­na sit­ten tähän yhden. Sopii ehkä tähän par­hai­ten. Eli Hel­sin­ki voi­si raken­taa pyö­räi­li­jöil­le oman “kes­kus­ta­tun­ne­lin” tai muu­ta­man pit­kän kokoo­ja­tun­ne­lin. Pyö­räi­ly oli­si mah­dol­lis­ta tun­ne­lis­sa vesi- tai lumi­sa­tees­ta huo­li­mat­ta, sekä reit­ti oli­si tasai­nen ja suo­ra (hel­pom­pi, houkuttelevampi).

  Näis­tä pää­tun­ne­leis­ta voi­si nous­ta sit­ten maan­pin­nal­le eri koh­dis­sa ja jat­kaa työ­pai­koil­le. Par­haat työ­pai­kat­han tie­tys­ti teki­si­vät lyhyen lii­tyn­tä­tun­ne­lin omil­le työn­te­ki­jöil­leen kul­kea työpaikalle. 

  Tun­ne­lis­ta oli­si hyvä olla yhteys met­rol­le, jol­la voi­si tar­vit­taes­sa jat­kaa mat­kaa pyö­rän kans­sa tai tul­la pyö­rä­tun­ne­lin läh­tö­koh­taan koto­aan muualta.

  Sii­nä yksi idea­heit­to pures­kel­ta­vak­si. Mik­si muu­ten pyö­rä­tun­ne­lei­ta ei kan­na­ta teh­dä ali­kul­ku­ja enempää?

 22. Poh­ti­ja kir­joit­ti: “Blo­gis­ta puut­tuu paik­ka, johon kes­kus­te­li­jat voi­si­vat “heit­tää” vapaas­ti ideoi­taan (siis jopa selai­sia kor­kea­len­toi­sia visioi­ta, joi­ta ei ihan sel­lai­se­naan ole tar­koi­tet­tu­kaan toteu­tu­maan). Aina­kaan en sel­lais­ta heti nähnyt.”

  En tie­dä, miten pal­jon Ode näi­tä “van­hem­piin kir­joi­tuk­siin” liit­ty­viä pos­tauk­sia lukee, mut­ta se on pak­ko sanoa, että sel­lai­nen aja­tus­ten tona­va Ode on, että ei hän kyl­lä hir­vees­ti lisää kor­kea­len­toi­sia visioi­ta ja ideoi­ta tar­vii. Ennem­min­kin nyt haluai­sin näh­dä sel­vän agen­dan sii­tä, mitä asioi­ta Ode aikoo alkaa aja­maan tosis­saan eli min­kä visioiden/ideoiden takia hän alkaa tais­tel­la nii­den läpi menemiseksi.

  En haluai­si näh­dä kui­ten­kaan sel­lais­ta teks­tiä, jos­sa pur­na­taan tai syy­te­tään mui­ta ideoi­den torp­paa­mi­ses­ta ja/tai asioi­den huo­nos­ta tilas­ta. Kyl­lä minä aina­kin äänes­tin hän­tä juu­ri sen takia, kun uskoin ja uskon edel­leen­kin, että hän voi asioil­le jotain teh­dä ja saa myös jotain jär­ke­vää aikaan­kin. Ei mitään paineita:) 

  Lopuk­si. Kau­pun­ki­ku­val­li­ses­sa mie­les­sä ja oikei­den vih­rei­den arvo­jen kans­sa toi­mii täl­lä­kin het­kel­lä apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja­na vir­hei­den (tämä typo oli pak­ko jät­tää:)) sii­hen teh­tä­vään valit­se­ma hen­ki­lö. Ja omien havain­to­je­ni perus­teel­la sanoi­sin, että hänen hal­lin­no­na­lan­sa näyt­täi­si ole­van “epä-vih­rein” nois­ta kai­kis­ta. Mie­lel­lä­ni näkin Oden sii­nä hom­mas­sa… monet asiat, joi­ta tän­ne vaa­lioh­jel­maan­kin on lai­tet­tu (pysä­köin­ti, piha­ka­dut yms.) voi­tai­siin ehkä oikeas­ti­kin lait­taa kuntoon?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.