Blogin ylläpitäjälle kommentteja ulkoasusta

Kuten huo­maat­te, blo­gin osoit­teen lisäk­si on muut­tunut myös ulkoa­su. Kos­ka työ on kesken, kan­nat­taa antaa palautet­ta kom­ment­te­ja nyt!

Näkyykö vihreä väri, vai pitäisikö pala­ta mustaan?

Tuot­taako uusi osoite edelleen ongelmia? Miten syöt­teet toimi­vat vai toimi­vatko lainkaan?

(Myön­nän kysymyk­sen vähän älyt­tömäk­si: jos ei ole päässyt blogille, ei näe myöskään kysymystä. )

Uusi osoite vielä kerran:

http://www.soininvaara.fi

43 vastausta artikkeliin “Blogin ylläpitäjälle kommentteja ulkoasusta”

 1. Vihreä tek­sti on aika huono val­in­ta. Jos on heikko näkö, niin ei oikein pysty luke­maan. Myös kirkas valais­tus estää selkeän tek­stin. Sit­ten on tietenkin puna-viher­sokeat, joi­ta on miesväestössä melko paljon (8 %).

 2. “Sit­ten on tietenkin puna-viher­sokeat, joi­ta on miesväestössä melko paljon (8 %).”

  Ei por­vare­i­ta sen­tään 92% ole…

 3. Tek­stin väri­val­in­ta on harv­inainen mut­ta ymmär­rän yskän. Väri­val­in­ta ei kuitenkaan palvele luk­i­jaansa. Kir­joita­jien kom­men­tit “kom­ment­tiku­plas­sa” on ahdet­tu liian kapealle alueelle. Oikeal­la ole­vat linkit mah­tu­isi­vat oikealle päin ja näin “kom­ment­tiku­plaa” voisi leventää.

 4. Mus­ta tek­sti on selkeämpi kuin värilli­nen. Jos fontin halu­aa ole­van vihreä, ehkä sitä kuitenkin voisi vähän tum­men­taa. Sinän­sä vihreys ei ole värisokealle sen suurem­pi ongel­ma, kun­han taus­ta pysyy valkoisena. 

  Pidin kyl­lä myös van­has­ta, hie­man kotiku­tois­es­ta tyylistä.

 5. Selkeä paran­nus wanhaan!
  Itsekin paran­taisin oikeal­la ole­via linkke­jä. Vai­h­taisin osas­ten “sivut” ja “viim. artikke­lit” paikkaa ja kaven­taisin reilusti oikean­puolim­maisek­si jäävää ryh­mää. Sivut ja ark­istot toimi­vat paljon kapeamp­ina ja täl­löin artikke­lit ja kom­men­tit saisi näkyvi­in leveämpinä.

  Eri­tyisen hyvä uud­is­tus sik­si, että nyt voi helpom­min kom­men­toi­da ja seu­ra­ta van­hempia aihei­ta kun tietää niiden ole­van vielä “elos­sa”.

 6. Ehdot­tomasti leipätek­sti mus­tak­si tai johonkin 80% mustaksi. 

  Hier­arki­as­ta: mukavaa että tietoa on tul­lut reilusti lisää, mut­ta “sivut” ei pitäisi mielestäni olla ensim­mäisenä. Hyväk­si havait­tu järjestys on mielestäni:

  - viimeisim­mät kommentit
  — viimeisim­mät postaukset
  — tagit
  — arkisto
  — kaik­ki muu

 7. Olen rankasti värisokea, mut­ta tämän kanssa ei ole hädän­päivää, hienos­ti näkyy.

  Näis­sä kom­menteis­sa voisi tosi­aankin olla lev­eyt­tä lisää, mut­ta näinkin pärjää.

  Syöt­tei­den toim­inta onkin vähän kum­malli­nen jut­tu. Ainakaan mil­lään nor­maalil­la taval­la niitä ei ole tuo­tu esille, sil­lä en löy­dä niitä mis­tään. En nyt koko sait­tia kahlannut läpi, mut­ta vähän kuitenkin.

  Paljon van­haa parem­man näköi­nen joka tapauk­ses­sa. Syöt­teet olisi hyvä piriste, ei tarvit­sisi käy­dä aina sait­il­la erikseen.

 8. Olen puna-viher­sokea ja kaik­ki näkyy varsin hyvin, ja väri miel­lyt­tää muutenkin. Ulkoa­su on paljon asial­lisem­pi kuin edelli­nen, mikä saat­taa vaikut­taa myös keskustelun luon­teeseen. Syöt­teet toimi­vat hyvin.

 9. Min­ul­la vilistää silmis­sä sivua kat­soes­sani. Mielestäni ongel­ma ei ole väri sinän­sä, vaan hier­arki­at­to­muus. Ripaus mus­taa esim. otsikois­sa helpot­taisi asioiden löytämistä.

 10. Kurkin näitä Linukan ff:llä että uusim­mal­la Oper­al­la ja Winukan läpi ff:llä ja IE:llä. Teknis­es­ti ei häikkää lain.

  Puna-viher ‑värisokeana ja muutenkin toivoisin leipik­sen tum­mem­mak­si (nyt ei ole oikein kon­tras­tia sinisen (sinipunaisen?) reunuk­sen kanssa).

  Lisäk­si tuo mainit­tu hier­arki­at­to­muus häir­it­see pikkasen. Kom­ment­tien otsikot siis tum­mem­malle tai sit­ten boldiksi.

  VIIMEISIMMÄT KOMMENTIT on muuten ihan turhaan kahdel­la riv­il­lä. Riit­tää var­maan, että kom­men­tit? Kak­si vieras­sanaa pääsee nyt: kro­nolo­gia käy hyvin ilmi kontekstista. 

  Samoin noiden oikean puolen palkkien leipik­set voisi pienen­tää yhdel­lä, jol­loin leipik­selle tulisi tekstitilaa.

  Hae ‑nap­pi putoaa muuten palk­ista. Voinee säätää vaik­ka välilyön­nil­lä tai tyyleis­sä viimeistään.

  “Lisää uusi avain­sana” voisi kanssa olla nav­i­gaa­tiopalkin alla, pysty­su­un­nas­sa kun tila ei lopu.

  Sivut-palkin alla ole­vat linkit on kir­joitet­tu “nör­tik­si” eli pienel­lä alkukir­jaimel­la eroksi kaik­ista muista.

  Tuo ylä­palkin kuva kan­nat­taisi pienen­tää ja terävöit­tää grafi­ikkao­hjel­mas­sa. Nyt se on hiton epäterävä. Kokeilin ja sen saa ihan entiselleen terävöit­tämäl­lä hienois­es­ti, jos orig­i­naali olisi hukas­sa (tuskin).

  Tärkein­tä olisi mielestäni leipik­sen tum­men­nus (se 80+ % mus­ta vaikka­pa, pitää kokeil­la) ja kuvan aivan hienoinen terävoin­ti. Voin tietenkin lähet­tää tämän, joka on tuos­sa valmi­ina, tulemaan? 

  Mut­ta vaik­ka ei tek­isi mitään, ihan ok ja paran­nus entiseen.

 11. Kom­men­toin itseäni entisen jatkoksi:
  “Tek­stin väri­val­in­ta on harv­inainen mut­ta ymmär­rän yskän. Väri­val­in­ta ei kuitenkaan palvele luk­i­jaansa. Kir­joita­jien kom­men­tit “kom­ment­tiku­plas­sa” on ahdet­tu liian kapealle alueelle. Oikeal­la ole­vat linkit mah­tu­isi­vat oikealle päin ja näin “kom­ment­tiku­plaa” voisi leventää.”

  Kom­ment­tiku­plaa leut­tuna kapeudel­laan ja tämän tek­siru­udun kapeus johon nyt kir­joi­tan, tulee aut­ta­mat­ta johta­maan siihen, että kom­men­tit sivus­tolle tule­vat tek­stimääräis­es­ti lyhen­emään ja tämän myötä latistumaan.

  Muuten, aika hur­ja ajanko­h­ta vali­ta blo­gin­sa sivus­to-osoite ja “lay­out” uusi­in kuosiin.

 12. Minus­ta tuo kom­ment­tien lev­eys on juuri sopi­va. Lev­eätä on vain han­kala lukea. Ei hait­taisi vaik­ka itse kir­joi­tus­takin kaventaisi.

  Tek­stin väri voisi olla tum­mem­pi minusta.

  Ole­tan että avain­sanat kor­jataan jos­sain vaiheessa.

 13. Hoblaa, komen­to takaisin: syöt­tei­den painikkeet ovat häviksessä linukan Oper­al­ta ja FF:ltä. Sanois­in, että kan­nataa kor­ja­ta. Kun siirtää kood­it vaik­ka tuon Aiheet-nav­i­gaa­tion alle, niin näkyvät kaikille.

 14. “Edelli­nen” ja “seu­raa­va” ‑linkke­jä jäin kaipaa­maan. jos on tul­lut muu­ta­ma uusi tek­sti niin niil­lä on mukavampi sela­ta kuin jostan valikos­ta kahlata

 15. Hämäsi, kun pari­in päivään ei tul­lut syöt­teitä eikä mitään infoa osoit­teen­vai­h­dos­ta. En kyl­lä löy­dä mis­tään syötepainiket­ta eikä sana­hakukaan auttanut.
  Ylä­palkin Pyöräl­lä Välimerelle näkyy IE:llä vain osit­tain Mozil­la FF:llä katoaa tyystin.
  Neu­vokaa nyt ne RSS:t, olen riippuvainen…

 16. - Oikeal­la on ihan liikaa roskaa. Omas­ta mielestäni ainakin “Aiheet” (ei mitään vars. merk­i­tys­tä), “Avain­sanat” (mitä näil­lä tekee?) ja “Viim. artikke­lit” (löy­tyvät suo­raan etu­sivul­ta) voisi pois­taa. Oikealle voisi jät­tää siis­tisti yhteen sarak­keeseen “Sivut”, “Viimeisim­mät kom­men­tit” ja “Ark­istot”. Vaikka­pa juuri tässä järjestyk­sessä. Joka tapauk­ses­sa yksi ain­oa sarake selkeyt­täisi kummasti.
  — Kom­ment­tialue voisi tosi­aan olla hie­man leveämpi
  — Kom­mentin kir­joi­tus­laatikko isommaksi
  — Mus­ta font­ti ok
  — Kom­ment­tin kir­joit­ta­jan nimi ainakin pak­sun­net­tuna, ehkä myös isom­mal­la fontilla?
  — Ylä­palkin kuva uudelleenkäsittelyyn
  — Julka­isut-sivun kir­jat ovat sikin sokin, ja jotkut linkit vievät van­hoille sivuille
  — Yksit­täis­ten sivu­jen otsikot alka­vat pienellä
  — Oikean yläkul­man rss-logo­jen reunuk­set pois
  — Hae-painikkeen oikealle puolelle pieni täyte (sym­me­tria)

  Nämä nyt ensim­mäisenä mielessä, mut­ta parem­paan suun­taan menossa…

 17. Nyt tuo oikean reunan valikon lev­eys on mielestäni hyvä. Feed­itkin näkyvät. Niiden kuvakkeis­sa on vielä kehys, lie­neekö tarpeen? Tek­sti on muuten ihan kiin­ni fee­d­i­en kuvakkeis­sa eli yksi välilyön­ti auttanee.

  Tuo haku-nap­pu­la putoaa edellen palk­ista. Entäs jos kaven­taa hakutek­stille varat­tua laatikkoa?

  Noh, tämä on taas nulkun­piss­in­tää. Yleisilme on kum­minkin hyvä ja toimin­not ok.

 18. Huo­maan, että nim­imerk­ki kom­men­toi­ja olikin jo huo­man­nut nuo kehyk­set feed­in kuvakkeis­sa ym. Se kuvan terävöi­tys olisi paikallaan.

  Linukan oper­al­la ne eivät näy. Tuo artikke­lika­len­teri ei näytä värisokealle mitään, luul­tavasti ei muillekaan. Onko vähän turha, kos­ka yläpuolel­la on jo pudo­tus­va­likos­sa samat toimin­not, jos jotain halu­aa päiväyk­sen mukaan hakea?

  Nois­sa avain­sanois­sa on sel­l­ainen kep­po­nen, että mitä enem­män kat­e­go­ri­aas­sa on jut­tua, sitä isom­pi tek­sti. Ilmeis­es­ti sitä ei suuren­neta pix­eleinä vaan aina plus 1. Niin­pä käy kuten käy, eli juok­se­vat kehyk­sen yli. Tämä(kin) on alus­tan omi­naisu­us ja vika, ei ylläpidon.

  Mut­ta korostan kuten Paa­vo M. Petäjä: kyl­lä nämä sivut ovat oikein hyvät asun­sakin puoles­ta. Pien­tä säätöä on aina alussa. 

  Oper­an läpi sivut ovat hiton paljon fik­sum­man näköiset kuin ff:llä. (Ja avau­tu­vatkin nopeasti. FF on vas­toin luu­loa tosi hidas selain myös Win­dows-ympäristössä. FF:llä kun pidät pari sel­l­aista välile­hteä auki, jois­sa on flashe­ja niin prossu huu­taa koko ajan täysil­lä ja tuulet­ti­men ääni tunkeu­tuu naa­puri­inkin. Joutuu muut­ta­maan Nur­mi­järvelle, jos ei aio olla häir­iök­si FF:n kanssa…)

 19. Tämä on epämiel­lyt­tävämpi lukea

  Vasem­man laidan mar­gin­aali liian pieni silmälle.
  Liian paljon tunget­tu tavaraa oikeaan reunaan.

  Pie­nil­lä näytöil­lä lukem­i­nen menee turhan monimutkaiseksi..

  Entä jos kokeil­isi lait­taa oikean reunan kak­si pal­staa yhdek­si, vaikkei kaik­ki näky­isikään ensim­mäisel­lä silmäyksellä?

  esim.
  kak­si pal­staa, vasem­mal­la artikkeli
  oikea pal­s­ta ylhäältä alas:

  1. ark­istot
  2. tuor­eim­mat artikkelit
  3. tuor­eim­mat kommentit
  4. kalenteri
  5. avainsanat
  6. aiheet
  7. ylläpito

 20. Serif-fontit ovat näytöl­lä näin pienikokoisi­na aika kol­ho­ja, nyt font­tiper­he on
  Times New Roman,Georgia,Trebuchet MS

  Itse kokeilin fire­fox­il­la vaihtoehtoa
  arial,helvetica,clean,sans-serif
  sekä otsikos­sa että leipätek­stis­sä, ja pidin parempana.

  Tämä vihertävyys (#224422) ei oikein toi­mi ainakaan oma­l­la näytöl­läni. Mus­ta­mus­ta olisi kon­trastil­taan liian jyrkkä, mut­ta jokin pirteän har­maa #333333 on mielestäni parempi.

  Oikean laidan side­bar-alue on edelleen tarpeet­toman lev­eä ja kom­ment­tien tek­s­tialue vas­taavasti turhan kapea. Itse aset­telisin kaik­ki oikean laidan funk­tiot yhteen pal­staan relevanssijärjestyksessä.

  Fire­fox­in main­iol­la plug­inil­la https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843 voi font­te­ja ja väre­jä säätää ja ihme­tel­lä livenä, lie­nee nopeam­paa (?) kuin word­pressin konf­faamisen kautta.

 21. Nykyi­nen font­ti on omaan silmääni aivan liian terävä. Pehmeämpi(paksumpi) font­ti on mukavampi lukea. Mitä muut ovat mieltä?

 22. Joku tain­nut vai­h­taa font­tia. Eikö se eilen vielä ollut eri­lainen? Kan­natan spo­tun ehdo­tus­ta siir­tyä “päät­teet­tömi­in font­tei­hin”, jot­ka ovat tietokoneen näytöl­lä omiaan.

 23. Kat­soin sivua läp­päril­läni ja huo­masin, että sivu näyt­tää kovin eri­laisil­ta eri näytön tarkkuuksilla. 

  1280–600 näyt­tää siis­tiltä näinkin
  1024–768 on huono
  800–600 on läh­es toivoton

 24. Mul­la aloi­tusten tek­sti on ihan liian vasem­mal­la.. Eka kir­jain läh­tee ihan näytön reunas­ta. Se häir­it­see mua.. 

  Saanko sen jotenkin kotikon­stein korjattua?

 25. Minä käyt­täisin bogis­sa tek­stin tasaus­ta molemista reunoista. Se näyt­tää mielestäni parem­mal­ta. Ja tuo Eli­nan mar­gin­aalion­gel­ma on minullakin.

 26. Hyvältä näyt­tää! Pal­stan lev­eys tosin on hie­man liian suuri. Lukem­i­nen olisi helpom­paa, jos pal­s­ta olisi hie­man kapeampi.

 27. Sama koke­mus kuin Eli­nal­la ja Oskar­il­la. Myös vasem­mal­la tarvi­taan selkeähkö mar­gin­aali, nyt tek­sti läh­tee aivan mon­i­torin reunasta.

 28. moi

  vihreä väri sinäl­lään ok,
  font­ti vaan blo­gis­sa turhan
  pieni. mul­la ainakin menee
  näytöl­lä (15″ kannettava)teksti
  “sut­tuisek­si”. vähän vaikea lukea

 29. Eli­na kir­joit­ti 11.10.2008 kel­lo 16:07 Mul­la aloi­tusten tek­sti on ihan liian vasem­mal­la.. Eka kir­jain läh­tee ihan näytön reunas­ta. Se häir­it­see mua.. 

  Saanko sen jotenkin kotikon­stein korjattua

  ***

  Saa kyl­lä muut­ta­mal­la näytön ase­tuk­sia.. Työpöytänäkymä — hiiren kakko­spainike — näytön tarkku­us — ja sieltä val­i­taan suurem­pi tarkku­us jos näyt­tölaite ja omat silmät sen sietävät..

 30. Nyt vas­ta ymmärsin, mis­tä on kyse, sil­lä min­ul­la tuo tek­sti tuli keskelle näyt­töä molem­mil­la käyt­tämil­läni selaimil­la. Jos näytön res­oluu­tio on 768x1024, todel­la käy, kuten jotkut ovat valit­ta­neet, eli sivu ulot­taa laidas­ta laitaan.

  Jos näytössä olisi pow­e­ria tarkem­paan res­oluu­tioon, en ymmär­rä, mik­si joku käyt­täisi huonom­paa. Tek­stin saa isom­mak­si paina­mal­la Ctrl ja vierit­tämäl­lä hiiren rul­laa, mut­ta näytön koko tarkku­us käytetään hyväksi.

 31. #con­tent-divil­lä on vasen­ta mar­gin­aalia 12px, head­er­il­la ja navipalkil­la 22px. Koko sisältöalue näyt­täisi ole­van 10 pik­seliä liian vasem­mal­la, kun tasaus pet­tää vasem­mal­ta ja oikealta.

 32. Kor­jaan­pa äskeistä huomiotani. #con­tent-divil­lä on padding-left: 20px, minkä takia kokon­aisu­us tun­tuu ole­van 10px vinos­sa. Sen aset­ta­mi­nen nol­lak­si paran­taa sijoit­telua reilusti.

 33. Uusi ulkoa­su huokuu sekavu­ut­ta. Sivu on aivan täyn­nä ties mitä pärtöä ja varsi­nainen ydi­na­sia, blog­itek­stisi, jää sivus­taan. Eri­tyisen ikävää on lukea tek­stiä, joka ainakin min­un selainase­tuk­sil­lani jää aivan näytön vasem­paan laitaan. Tämä nyt on sitä muu­tosvas­tar­in­taa, mut­ta en ymmär­rä, mik­si van­ha hyvä ulkoa­su piti vai­h­taa uuteen ja huonoon?

 34. Näyt­tää muuten hyvältä, mut­ta minäkin kaipaisin kan­na­ton­ta font­tia takaisin. Luet­tavampi ruudul­ta kuin kan­nal­liset fontit.

 35. Juu, minus­takaan tuo kan­nalli­nen font­ti ei oikein sovi net­ti­in, parem­minkin aikakauslehteen.

  Kän­nykän näytöltä luet­tuna leipätek­sti mah­tuu nipin napin ruu­tu­un leveyssuunnassa.

 36. Mielestäni ihan kelpo muu­tos. Itse kyl­lä käyt­täisin tek­sti­tyyp­pinä Ari­alia tai Ver­danaa. Mut­ta se ei ole varsi­nainen asiani.

  Olen utelias tietämään miten Oba­man temp­pu eli rahoi­tus­pyyn­tösi on toimin­ut. En utele määrää enkä salaisuuk­sia ja tiedän mah­dol­lisu­ute­si ker­toa tai jät­tää ker­tomat­ta tai syöt­tää pajunköyt­tä. Siitä huoli­mat­ta, toimi­iko se? Odot­ta­mal­lasi taval­la? Vaiko parem­min vai huonom­min? Vai miten?

  Enkä itse ole koskaan ollut, enkä koskaan tule ole­maankaan, poli­ti­ikas­sa ehdokkaana.

 37. Etu­sivu, esit­te­ly, linkit jne valikko ei toi­mi. Kun menee hiirellä päälle niin tulee vai­h­toe­hto­ja näkyvi­in, mut­ta niitä ei voi klikata.

  Näin ainakin Epiphany-selaimel­la, joka käyt­tää gecko‑1.9‑moottoria eli voi olla myös lin­ux gnomen puolel­la myös fire­fox­il­la ongelmia.

  Oper­al­la toimii hyvin kaik­ki hyvin ja niin var­maan monel­la muul­lakin selaimella.

  Sivut ovat nätit ja kuitenkin tarpeek­si selvät.

 38. Yleis­ar­vosana hyvä+. Mut­ta niinkuin muutkin ovat kom­men­toi­neet niin myös minä toivoisin että tämä kapeahko kom­men­tit osio voisi olla hie­man lev­eämpi, nyt tulee ylimääräistä ‘rul­laamista’. Voisiko ehkä vain Osmon alku­peräi­nen avaus olla ‘tuor­eim­mat’ yms. valikon vasem­mel­la puolel­la kapeana ja sit­ten kom­men­tit näi­den jäl­keen lev­eäm­pänä (ehkä keskitet­tynä), nyt niska nyr­jähtää lukkoon vasem­malle. Tuo valkoinen ‘void’ tuos­sa oikeal­la on vähän turhan oloinen. Mut­ta hyvä on näinkin (klassi­nen aloi­ta posi­ti­ivisel­la, piilota palaute keskelle ja päätä posi­ti­iviseen metodi;)

 39. Ulkoa­su ei ole min­ulle oleelli­nen, kos­ka luen pos­ti­tuk­si­asi Google Read­erin kaut­ta. Sen sijaan URLin muut­tumi­nen jäi min­ul­ta oikeaan aikaan havait­se­mat­ta. Ehdin jo ajatel­la, oletko sulkenut koko blo­gin, kun uusia pos­ti­tuk­sia ei näyt­tänyt ilmestyvän. Huo­masin osoit­teen muut­tuneen sat­tumal­ta, kun linkkasin tänne ja tsekkasin oman linkkini.

 40. Mis­tähän johtuu, että kun käyn kän­nykäl­lä (Nokia 3600) kat­so­mas­sa blo­gia, niin kom­men­tit on numeroitu, mut­ta kun tulen Fire­fox­il­la, niin numeroin­ti puut­tuu? Tykkään ensim­mäis­es­tä enem­män: yleen­sä sitä muis­taa, kuin­ka mon­ta kom­ment­tia on lukenut.

 41. RSS-feedis­sä on edelleen turhaan “on kom­men­toin­ut artikke­lia” ‑fraasi, joka esimerkik­si Fire­fox­in live book­markissa vie suurim­man osan käytet­tävis­sä olev­as­ta tilas­ta. Kan­nat­taisi mielestäni muut­taa kak­soispis­teek­si kuten oikean laidan sivupalkissa.

  Toinen asia: vain kuusi viimeis­in­tä kom­ment­tia oike­as­sa sivu­palkissa on turhan vähän. Kom­ment­tilis­tan lopus­sa voisi olla “lisää” ‑nap­pi (sel­l­ainen javascript/display tog­gle ‑jut­tu) joka laa­jen­taisi kom­ment­tilis­taa alaspäin muu­ta­man kymme­nen kom­mentin ver­ran. Lisäk­si katkaise­mal­la kir­joituk­sen otsikko vaik­ka kahdel­la pis­teel­lä (spot­tu: Blo­gin ylläpitäj..) käytän­nössä tuplaisi näytet­tävien kom­ment­tien määrän samas­sa tilas­sa ymmär­ret­tävyy­den kärsimättä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.