Liian leveästi toimeentulotukea?

Radiouuti­sis­sa ver­tailti­in eri puoluei­den kan­to­ja kun­nal­lispoli­it­tisi­in kysymyk­si­in ja ker­rot­ti­in myös, miten eri puolueet vaa­likonekysymys­ten mukaan suh­tau­tu­vat toimeen­tu­lotuen jakope­rusteisi­in. Min­un mielestäni asi­aa ei ollut edes kysyt­ty, niin pääti­in kat­soa, mitä on kysyt­ty. Kysymys kuului:
Sosi­aal­i­huol­lon asi­akkaak­si ja tuelle pääsee nyky­isin liian helposti?
Sosi­aal­i­huol­lon asi­akkai­ta ovat esimerkik­si päiväkoti­lapset, van­hainko­tien asukkaat, las­ten­suo­jelu­lapset ja niin edelleen. On vähän kum­malli­nen kysymys kysyä samas­sa kysymyk­sessä pääseekö van­hainkoti­in liian kevein perustein ja mak­saako kun­ta liikaa toimeen­tu­lo­tukea ja vielä erikoisem­paa on vetää vas­tauk­sista johtopäätöstä siitä, mitä vas­taa­ja on tarkoit­tanut: van­hainkoti­in on liian vaikea päästä vai fat­tas­ta jae­taan rahaa niukasti?

14 vastausta artikkeliin “Liian leveästi toimeentulotukea?”

 1. No, mitä itse vas­t­a­sit koneessa?

  Onpa tosi­aan idioot­ti­mainen kysymys. Sosi­aal­i­huol­lon alaa on mm. päi­hde­työ ja roma­ni­asi­at. Roma­ni­a­sioiden piiri­in pääsee siis luul­tavasti ole­mal­la romani. Lie­neekö roman­i­na olo sit­ten help­poa, onkin vaikea kysymys, mut­ta siihenkin oli ikään kuin vastattava. 

  Selvähän tuos­sa on, että säkenöivät laati­jat tarkoit­ta­vat toimeen­tu­lo­tukea ja ovat vain laisku­ut­taan jät­täneet tutus­tu­mas­ta ter­mei­hin. Anna palautet­ta koneeseen, äläkä mutise blogilla partaasi!

 2. Minäkin vähän ihmettelin, että miten pitkälle meneviä johtopäätök­siä aamu-uuti­sis­sa tehti­in vaa­likonev­as­tauk­sista. Kysymyk­siä oli kum­minkin vain parisenkym­men­tä ja niis­sä oli niputet­tu monia asioi­ta yhteen. 

  Meni muuten pari min­u­ut­tia hakea ihan itse vaa­likoneesta Osmon vas­taus perusteluineen…

 3. Mil­lainenko­han olisi puoluei­den yhteis­es­ti laa­ti­ma oma vaa­likone? Tulisiko­han sel­l­ais­es­ta mitään?

 4. Ainakin YLEn vaa­likone on taas sieltä syvältä, tai onhan tekni­nen puoli kohta­lainen mut­ta kysymyk­se­naset­te­lut ovat ilmeis­es­ti tarkoituk­sel­la tehty sel­l­aisik­si, siis epä­selviksi ja tulkin­nan­varaisik­si, ettei ehdokkai­ta pystyt­täisi jaka­maan äänestäjille selkeisi­in luokki­in. No ensi eduskun­tavaaleis­sa ko. koneessä kysyt­täneen ehdokkaan lem­piväriä ja sitä omis­taako ehdokas koiran.

 5. “Mil­lainenko­han olisi puoluei­den yhteis­es­ti laa­ti­ma oma vaa­likone? Tulisiko­han sel­l­ais­es­ta mitään?”

  Tämän on nyt kyl­lä pakko olla sarkasmia. 

  Yleis­es­ti ottaen ongel­ma on kai se, ettei medi­al­la ole insen­ti­iviä tehdä kun­nol­lisia kysymyk­siä. Eikä toimit­ta­jil­la osaamista. Ehkä kysymyk­set voivat paran­tua, kun eri­laisia tutk­i­joi­ta nois­sa nyky­isin pör­rää mukana, mut­ta se ei jour­nal­is­mi­in vaikuta. 

  Sel­l­ainen vaa­likone olisi haus­ka, jos­sa olisi aikaisem­min toteu­tunei­ta äänestyk­siä ja kaikkien edus­ta­jien äänet, ja sit­ten voisi itse äänestää vaa­likau­den läpi ja kat­soa kuka oli lähin­nä. Ei kyl­lä aut­taisi ehdokkaan valin­nas­sa seu­raavis­sa vaaleis­sa, mut­ta voisi olla mielenkiintoista.

 6. No MTV3 jo kyseli mm. jumalaan uskomista, kirkos­sa käyn­tiä ja kal­jal­la käyn­tiä. Nämä kohdas­sa perusarvot.

 7. Olin yllät­tynyt, kun luin MTV3:n vaa­likoneesta, ettei Osmo Soin­in­vaara käykkään lavatansseissa…

  Vaa­likoneet ovat anta­neet min­ulle niin keskenään eri­laisia tulok­sia, että luulen, että olisi parem­pi, jos olisi yksi iso vaa­likone, joka antaisi “parem­pia” tulok­sia. Siis nyt saa­mani hajanaiset tulok­set johtu­vat kai siitä, että eri koneet pain­ot­ta­vat niin eri kysymyk­siä. Tarvit­taisi­in “isom­pi” kone.

  Olen tutus­tunut esim okcupid.com seu­ran­haku-palvelu­un, joka toimii kysymyspe­ri­aat­teel­la (mitä vas­taat kysymyk­seen X ja mitä ihan­nekump­panisi vas­taisi siihen ja kuin­ka tärkeänä pidät hänen vas­taus­taan tähän kysymyk­seen). Analo­gia ei ole var­maan ihan täy­delli­nen, mut­ta ainakin okcu­pidis­sa kysymyk­siä täy­tyy vas­ta­ta muu­tamia sato­ja, ennen kuin pros­en­tit (kuka henkilö matchaa parhait­en sin­ulle) alka­vat jäädä lop­ullisille paikoilleen. Sitä ennen heit­te­lyä voi tapah­tua paljon.

  Lie­nee saman­tyyp­pinen ilmiö vaa­likoneis­sakin, että vas­ta tarpeek­si suuren kysymys­määrän jäl­l­keen alet­taisi­in saa­da stabi­ilimpia tulok­sia. Näis­sä käytössä ole­vis­sa vaa­likoneis­sa olisi ainakin mah­dol­lisu­us manip­u­loi­da tulosta pain­ot­ta­mal­la tiet­tyjä kysymyksiä.

 8. Heh, laitoin rehelliseti, että en usko jumalaan, en käy lavatans­seis­sa, mut­ta käyn kaljalla.

  Ensim­mäi­nen osuma oli joku kris­til­lis­demokraat­ti ja toinen ruot­salainen. Osmo oli sijal­la 571. 

  Eli en lähde Osmon kanssa sen enem­pää seu­roi­hin, lavatans­sei­hin kuin pubiinkaan 🙁

  Mitä Osmon kanssa voi tehdä?

 9. Aika hyvä on tuo Face­bookin Sosi­aa­li­nen vaa­likone — suosit­te­len. Sen suurin puute on, että vain pieni osa ehdokkaista on kir­jau­tunut sovellukseen.

 10. Face­bookin sosi­aa­li­nen vaa­likone on kyl­lä ihan kiva, mut­ta aika nopeasti parhaiden jäl­keen kysymys­ten taso kyl­lä las­kee. Tai siis vas­taus­vai­h­toe­hto­jen, kun kysymyk­sen tek­i­jä on keksinyt lem­pipoli­ti­ikalleen 3 eri­laista kyl­lä-vai­h­toe­htoa ja viimeisek­si “Ei. Lisäk­si syön lap­sia” ‑tyyp­pisen porkkanan.

 11. Hyvin löy­hästi aiheeseen liit­tyen: Melko monis­sa vaaleis­sa vihre­itä äänestäneenä olen viime aikoina miet­tinyt kovasti kysymys­tä, mitä vihreät tekevät esim. perus­palvelu- tai työministeripesteillään. 

  Osaako joku sanoa, mil­lä taval­la vihreät oli­si­vat onnis­tuneet tai edes pyrki­neet hal­li­tuk­sis­sa ollessaan vähen­tämään heikoim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien työt­tömien kyykyttämistä?

  Seu­raavi­in eduskun­tavaalei­hin on vielä aikaa. Niitä odotel­lessa toivoisin kuule­vani vihreiltä edes jonkin­laisen kom­mentin siitä, kuin­ka tarmokkaasti he yrit­tävät päästä eroon esim. käytän­nöstä, jos­sa työ­markki­nat­uen saa­jia pakote­taan orjatöi­hin työhar­joit­telun nimissä.

 12. Tämä face­bookin sosi­aa­li­nen vaa­likone­han on ihan älyt­tömästi parem­pi kuin mikään mitä oon aikaisem­min käyt­täny. Tääl­lä on oikeesti kysymyk­siä, jot­ka pal­jas­taa ehdokkaiden arvot ja asen­teet. Huip­pua! Kiit­ti vinkistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.