Valtiolle suurempi taloudellinen vastuu vanhusten hoidosta

Artikke­li­ni alue­poli­ti­ikan sor­tu­vat rak­en­teet oli tarkoitet­tu pienek­si pro­vokaa­tiok­si syn­nyt­tämään ratkaisue­hdo­tuk­sia tai vastaväitteitä.

Min­ulle tämä tilanne ker­too mon­es­takin syys­tä, että val­tion olisi otet­ta­va nyky­istä suurem­pi taloudelli­nen vas­tuu van­hus­ten­hoi­dos­ta. Nuo pystyyn kuol­e­vat kun­nat eivät siitä selviä. Nytkin val­tio mak­saa kyl­lä aika suuria lasken­nal­lisia val­tiono­suuk­sia kun­nas­sa asu­van väestön iän mukaan. Tämän osumatarkku­us on huono, kos­ka eri puo­lil­la maa­ta van­hen­nu­taan syys­tä tai tois­es­ta johtuen kovin eri tahti­in. Nyt ter­veestä ysikymp­pis­es­tä mak­se­taan liikaa ja sairaas­ta seit­semänkymp­pis­es­tä liian vähän.

Jos val­tio vas­taisi hoidon kus­tan­nuk­sista enemmän,voitaisiin myös toteut­taa se hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ole­va lupaus, että laitoshoi­dos­sa ole­vakin saisi muut­taa kun­nas­ta toiseen.Nykysäännöillä tätä on vähän han­kala toteut­taa ilman, että se tuot­taisi vas­taan­ot­tavalle päälle kohtu­ut­to­mia seurauksia.

Voisi myös ajatel­la, että jokin kun­ta (Han­ko?) erikois­tu­isi van­hus­ten hoitoon. Nyt ei voi erikoist5ua, kos­ka joutuu myös mak­samaan sen hoidon.

Mut­ta takaisin alue­poli­ti­ikkaan. Van­huk­sia ei hoide­ta pelkäl­lä rahal­la. Tarvi­taan myös niitä hoita­jia. Hoita­japu­la saat­taa olla se viimeinen syy, mik­si van­huk­set muut­ta­vat las­ten­sa perässä kaupunkeihin.

9 vastausta artikkeliin “Valtiolle suurempi taloudellinen vastuu vanhusten hoidosta”

 1. Min­un mielestäni koko ter­vey­den­huolto pitäisi saa­da val­tion ei ain­oas­taa mak­samak­si vaan myös hoita­mak­si. Tämä ei tietenkään tarkoi­ta sitä että koko henkilöstö olisi val­tion virkamiehiä tms. vaan ain­oas­taa hallinnoin­tia ym. Nykyi­nen tilanne ain­oas­taan ruokkii ihmis­ten eri­ar­voisu­ut­ta, resurssien väärää kohden­tamista sun muu­ta pahaa mitä Osmokin on tääl­lä use­asti esittänyt.

 2. Niin, verot val­tion mak­set­taviksi. Hups, ei kun tietysti van­hus­ten hoito ja mielu­um­min kokon­aan. Moraalis­es­ti tämä olisi ain­oa oikea ratkaisu. Var­maan siihen löy­tyy myös hyvän tah­don lisäk­si ne rahatkin.

 3. Var­masti aja­tus siitä, että van­hus­ten hoito on siir­ret­tävä val­tion vas­tu­ulle, on perustel­tu. Mut­ta se ei tarkoi­ta sitä, että val­tion tulee hoito myös toteuttaa. 

  Val­tion tulee määritel­lä pelisään­nöt ja reunae­hdot, kil­pailut­taa palvelun tuot­ta­jat ja valvoa, että pelisään­nöt myös toteu­tu­vat käytännössä.

  Tätä silmäl­lä pitäen val­tion on toimil­laan pidet­tävä huol­ta siitä, että maas­sa on riit­tävästi tuot­ta­jia. Se, että julkisen val­lan monop­o­lista siir­ry­tään esimerkik­si ns. kol­man­nen sek­torin tai yri­tys­ten oli­gop­o­li­in — monop­o­lista puhu­mat­takaan — ei ole ter­vet­tä. Eikä siitä ole hyötyä.

  Parhaana esimerkkinä Esperi eri Suomen Punaisen Ristin yri­tys­toim­inta, joka ostelee van­hus­ten­huoltoa, hin­noit­telee sen sel­l­aisek­si, että lähin­nä vain venäläiset uus­rikkaat voivat van­huk­sen­sa siihen hoitoon laittaa.

  Ja lop­putu­los? Kuka huole­htii suo­ma­lai­sista van­huk­sista, jär­jel­lisin hin­noin? Yhteiskunta?

  Mut­ta ajatuk­sen toteu­tu­mi­nen edel­lyt­tää poli­it­tista tsunamia. Jo kunnallisvaaleissa.

  http://kirkkovene.blogit.kauppalehti.fi/2008/10/05/muista-aanestaa-kuntavaaleissa/

 4. Aja­tus siitä, että jokin yksit­täi­nen osa kun­tien rahoi­tus­vas­tu­us­ta voitaisi­in siirtää val­ti­olle on kehno. Se johtaa väistämät­tä siihen, että mikään taho ei kan­na vas­tu­u­ta kokon­aisu­ud­es­ta, ja myös oman osu­u­den kulu­ja yritetään siirtää toisaalle. Jo nyt Suomen ter­vey­den­huol­lon yksi isoista ongelmista on kak­sikanavainen rahoi­tus, ts. Kelan kaut­ta tule­vat sairaus­vaku­tu­usko­r­vauk­set ja kun­tien rahoi­tus. Vai ajat­telitko, että van­hus­ten koko sosi­aal­i­tur­va hoi­dos­ta, hoivas­ta ja toimeen­tu­lotues­ta alka­en siir­ret­täisi­in val­ti­olle. Mut­ta siinäkin olisi ongelmia, ikära­jan (esim 75 v) läh­estyessä kun­nat alka­isi­vat heiken­tää tar­joami­aan palvelu­ja kun ne laskel­moisi­vat, että pian val­tio kuitenkin hoitaa hom­man ja kor­jaa puut­teel­lis­ten palvelu­jen aiheut­ta­mat vau­ri­ot. Ja olisiko­han val­tio sit­tenkään parem­pi vas­taa­maan van­huk­sista kuin kun­nat, epäilen suuresti.

  Tuo val­tiono­su­uskom­ment­tisi on myös huono. Tilas­toti­eteil­i­jänä sin­un pitäisi tietää, että val­tiono­suuk­sien jaos­sa aivan riit­tävän hyvään tarkku­u­teen päästään väestö­ta­son tieto­jen perus­teel­la. Sekä ysikymp­pis­ten että seit­semänkymp­pisen aiheut­ta­mat keskimääräiset kus­tan­nuk­set tiede­tään varsin hyvin ja sen poh­jal­ta val­tiono­su­udet voidaan jakaa aivan riit­täväl­lä tarkku­udel­la. Toki yksit­täi­sis­sä PIENISSÄ kun­nis­sa voi syn­tyä vääristymiä suun­taan tai toiseen, mut­ta sitä ei pidä ratkaista siirtämäl­lä kus­tan­nus­vas­tuu val­ti­olle. Min­un mielestäni oikeampi ratkaisu on kun­takoon reilu kas­vat­ta­mi­nen. Min­imikoko voisi olal vaikka­pa PARAS-han­keen mukaises­ti 20 000 asukasta.

 5. STM:ssä hal­li­tus­neu­vok­se­na toimi­van Pekka Järvisen kom­ment­ti on asialli­nen ja hyvä. Min­un lie­nee syytä täsmentää,mitä tarkoitan.

  En esitä, että val­tio ottaisi suo­ran taloudel­lisen vas­tu­un van­huk­sen hoi­dos­ta, vaan hänen kun­nos­taan. En siis ajatel­lut, että val­tio mak­saisi esimerkik­si 80 % van­huk­sen hoi­dos­ta aiheutuneista kus­tan­nuk­sista, kuten tapah­tui vielä 1990-luvun alus­sa. Esitän, että Kelan hoitotuen tapaan val­tio mak­saisi van­huk­ses­ta ei hänen ikän­sä vaan hänen kun­ton­sa mukaisen mak­sun, niin kuin nytkin, mut­ta tämä mak­su ei lop­puisi siinä vai­heessa, kun hänet ote­taan kun­nan jär­jestämään hoitoon. Nyt kela tukee van­huk­sen hoitoa niin kauan kun van­hainko­tia ymmär­retään kut­sua palvelu­a­sun­nok­si, mut­ta jos sitä ere­hdytään kut­sumaan kut­su­taan van­hainkodik­si, Kelan tuki lop­puu. STM:ssä taitaa olla eräs tämän­su­un­tainen esi­tys pähkäiltävänä. Koskiko Pekka Järvisen kri­ti­ik­ki myös sitä? Ottaisin mielel­läni vas­taan kommentteja. 

  Tämä sisältää sen kan­nustin­vääristymän, että kun­ta ei ehkä riit­tävässä määrin panos­ta nelikymp­pis­ten asukkaiden­sa ter­vey­den edis­tämiseen, vaan anta­vat näi­den kun­non rapis­tua niin, että hei­dän hoiton­sa tulee lop­ul­ta kalliimmaksi.
  En pidä tätä kan­nustin­vääristymää kovin olen­naise­na kahdes­ta syys­tä: kun­nat eivät ole näin kaukokat­seisia (valitet­tavasti) eivätkä ne voi myöskään olla var­mo­ja, että sama nelikymp­pinen asuu kyseisessä kun­nas­sa enää kahdeksankymppisenä.

  Sitä pait­si hal­li­tus näyt­tää val­tiono­su­usu­ud­is­tus­ta pykätessään panevan lisää pain­oa kun­nan asukkaiden todel­liselle sairas­tavu­udelle. Tämä sisältää saman kan­nustin­vääristymän ja paljon pahempana, kos­ka kos­kee­han se myös työikäistä väestöä, jon­ka ter­vey­den­ti­laan kun­ta voi vaikut­taa paljon suoremmin.

  Pekka Järvi­nen sanoo myös, että tun­nemme seit­semänkym­men­tä ja yhdek­sänkym­men­tävuo­ti­aiden keskimääräiset kus­tan­nuk­set melko hyvin,joten riit­tävän suures­sa kun­nas­sa yksit­täiset vähän ter­veem­mät ja vähän sairaam­mat kumoa­vat toisen­sa ja ikä­jakau­maan perus­tu­vat val­tiono­su­udet toimi­vat hyvin. Tämä ei pidä paikkaansa, kos­ka kyse ei ole riip­pumat­tomista tapah­tu­mista. En tiedä, johtu­vatko erot geneet­ti­sistä syistä vai mis­tä, mut­ta Itä-Suomes­sa 70-vuo­tias on paljon van­hempi kuin Län­si-Suomes­sa. Jär­jestelmä sor­taa Itä-Suomen kun­tia, jois­sa “ukkoina ja syn­tyy sylilapset” ja hyödyt­tää Län­si-Suomen kun­tia, jois­sa “tul­ta säihkyy harmaahapset”. 

  Voimakas muut­toli­ike myös valikoi muut­ta­jia ja paikalleen jääviä myös ter­vey­den­ti­lan ja muiden omi­naisuuk­sia vuoksi.

  Kol­man­nek­si, seik­ka jota Pekka Järvi­nen ei main­in­nut. Hal­li­tu­so­hjel­man mukaan STM valmis­telee lakimuu­tok­sen, joka sal­lii laitoshoitoon joi joutuneenkin vai­h­taa kotikun­taa. Odotan uteliaana, miten tämä tehdään. Yritin itsekin kek­siä ongel­maan ratkaisua min­is­ter­inä, mut­ta en keksinyt. Tässä on sama vaikeus kuin siinä, ettei sairaus­vaku­u­tus­takaan voi siirtää yhtiöstä toiseen sen jäl­keen, kun on jo sairas­tunut. Tämä olisi helpom­paa, jos val­tio osal­lis­tu­isi nyky­istä suurem­mal­la sum­mal­la van­hus­ten huonos­ta kun­nos­ta aiheutu­vi­in ongelmiin.

  Täl­löin olisi myös mah­dol­lista, että jotkut kun­nat erikois­tu­isi­vat seniorikun­niksi, kuten tapah­tuu Etelä-Englan­nis­sa. Nykyjär­jestelmä ei sitä oikein mahdollista.

 6. “Tämä sisältää sen kan­nustin­vääristymän, että kun­ta ei ehkä riit­tävässä määrin panos­ta nelikymp­pis­ten asukkaiden­sa ter­vey­den edis­tämiseen, vaan anta­vat näi­den kun­non rapis­tua niin, että hei­dän hoiton­sa tulee lop­ul­ta kalliimmaksi.”

  Itse näk­isin kun­nan mah­dol­lisu­udet kajo­ta tuo­hon nelikymp­pis­ten ter­vey­teen aika rajal­lisek­si. Meil­lä on lisäk­si vähän­tun­net­tu kotop­eräi­nen erikoisu­us mitä rav­it­se­muk­seen ja sen kaut­ta ter­vey­teen tulee. Häm­mästelkää ihan ite: 

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2008/10/maatalouspolitiikkaa-terveyden.html

  (Tek­siä ei ole tarkoituk­sen­mukaista tois­taa tähän, joten lai­tan siis linkin.)

 7. Sel­l­ainen malli, mis­sä tulee mah­dol­lisim­man paljon itse perustyöhön, van­hus­ten hoitoon, suun­nit­telijoille ja muille rahan kerääjille pitäisi kulua rahaa mah­dol­lisim­man vähän.

  Siinä ohes­sa, ter­hakkai­ta mum­mo­ja ja vaare­ja ei saa nitistää, he pär­jäävät kotona parhait­en sitä halutes­saan, jos läheiset eivät hol­hoa vääräl­lä taval­la, otta­vat mukaansa ja arvosta­vat sitä koke­mus­ta ja kult­tuuria, jota heil­lä on siirtää seu­raavalle sukupolvelle.

  Nyky­menol­la ruu­ti joudu­taan kek­simään aina uudelleen, tietoa han­ki­taan niin san­otusti kan­tapään kaut­ta, koke­mus ja koke­muk­sen siirtämi­nen ei tun­nu ole­van kovas­sa kurssis­sa. — Van­hus­ten pitää kokea ole­vansa arvostet­tu­ja, ei kaatopaikkaka­maa, niin val­tion tai kun­nan raho­ja tarvi­taan vähemmän.

 8. Kela tosi­aankin tukee pitkäaikais­sairaiden ja vam­mais­ten toimeen­tu­loa vam­mais- ja hoito­tu­il­la, jot­ka on por­rastet­tu sairauden/vamman aiheut­ta­man hai­tan tai kus­tan­nusten perus­teel­la 3 ryh­mään. Näitä tukia ei mak­se­ta laitoshoi­dos­sa oleville. Tämän laitoshoitora­joituk­sen pois­to on ollut suun­nitelmis­sa ja pois­ton tarkoituk­se­na on häl­ven­tää avo­hoidon ja laitoshoidon välistä osin keinotekoista rajaa. Rajan pois­to on ainakin peri­aat­teessa hyvä asia, mut­ta siitä tuskin koskaan päästään kokon­aan eroon. 

  Mut­ta tähänkin peri­aat­teessa hyvään laitoshoitora­joiteen pois­toon voi sisäl­tyä väärän­lainen kan­nustin. Paljon hoitoa ja hoivaa tarvit­se­valle kun­nan saat­taa jo nyt olla edullisem­paa jär­jestää hoito laitok­ses­sa kuin koti­in. Eri­tyis­es­ti jos ote­taan huomioon hoidet­taval­ta perit­tävät asi­akas­mak­sut. Jos kelan tuet mak­se­taan täysimääräis­inä myös laitok­ses­sa hoidet­taville, saa kun­ta laitoshoidokin lisä­tu­lon läh­es kokon­aan itselleen ja sen myötä laitoshoidon jär­jestämi­nen saat­taa tul­la entistäkin houkut­tel­e­vam­mak­si. Van­huk­set kuitenkn tun­netusti halu­a­vat asua tutus­sa kodis­saan mah­dol­lisim­man pitkään. 

  Tuos­ta val­tiono­su­usjär­jestelmästä vielä sen ver­ran, että väestön iän lisäk­si nykyisel­lään siinä ote­taan huomioon myös sairas­tavu­us. Sairas­tavu­ustek­i­jä tasaa Oden mainit­se­man Itä- ja Län­si-Suomen välisen eron kohtu­ullisen hyvin. Tosin tässäkin sat­un­nais­vai­htelu voi olla ongel­ma pienis­sä kunnissa. 

  Tuo laitoshoi­dos­sa ole­van oikeus vai­h­taa kotikun­taa olisi tosi­aankin ongel­ma eri­tyis­es­ti laitosval­taisille kun­nille mei­dän nykyisessä rahoi­tusjär­jestelmässä. Siinä kohdas­sa val­tion rahoi­tus­vas­tu­un lisään­tymi­nen saat­taisi olla perustel­tu. Tai sit­ten kun­takoon reilu kas­vat­ta­mi­nen, ehkä olin liian varovainen kun tuos­sa edel­lä kan­natin 20 000 asukkaan kun­tia. Riskien tasauk­sen kannal­ta kun­takoon pitäisi olla vielä huo­mat­tavasti suurem­pi. Tästä tul­laankin siihen, että mikähän olisi järkevä kun­tarakenne Suomelle? Luul­tavasti jotain ihan muu­ta kuin se minkä kanssa nyt näperrellään.

 9. Halu­aisin tuo­da jul­ki omako­htaisen esimerkin kun­nan mieli­v­al­tai­sista toimista van­huk­sien hoidossa.

  Van­hempani ovat asuneet Maskun kun­nas­sa läh­es viisikym­men­tä vuot­ta. Molem­mat ovat jo yli kahdek­sankym­men­tävuo­ti­ai­ta. Äidil­läni on diag­nosoitu Alzheimerin tau­ti, isäni on muuten kun­nos­sa, mut­ta väsynyt eikä enää jak­sa ilman apua hoitaa äitiäni.

  Koti­palvelu on tähän asti toimin­ut hyvin: heille on tar­jot­tu siivousa­pua, ate­ri­apalvelu ja lääkkei­den jako.

  Isäni jou­tui alkukeväästä sairaalaan use­ak­si viikok­si. Täl­lä aikaa, kysymät­tä omaisil­ta, päätet­ti­in ettei äiti­ni vosi enää asua kotona, vaan hänet siir­ret­täisi­in laitoshoitoon. Isäni ei kuitenkaan halun­nut pala­ta koti­in yksin ja omais­ten pyyn­nöstä molem­mat kotiutuivat.

  Seu­raaval­la viikol­la otin yhteyt­tä kun­nan avopalvelu­o­h­jaa­jaan tiedustel­lak­seni mil­loin koti­palvelu jälleen aloite­taan. Häm­mästyk­sek­seni min­ulle ker­rot­ti­in, että kos­ka he molem­mat pala­si­vat koti­in, mitään palvelua kun­nan tahol­ta ei enää järjestettäisi.

  Hoidan van­hempiani nyt oman työni ohel­la, käyn ker­ran päivässä ja soi­tan use­asti. Kyl­lä tämä tietysti näinkin, mutta…

  Vas­tuu van­huk­sista tun­tuu vai­htel­e­van kun­nit­tain, jos­sakin palvelu­ja ja tukea on varsin paljon saatavis­sa, muual­la taas sen toteut­ta­mi­nen on kovin mielivaltaista. 

  Mitä taas tulee van­hempi­i­ni: heille oikea paik­ka täl­lä het­kel­lä olisi kun­nan palve­lu­ta­lo. Huoli­mat­ta lukui­sista kyse­ly­istäni, en ole saanut vas­taus­ta ovatko he edes jonossa.

  Olen lähet­tänyt kir­jal­lisen näke­myk­seni asi­as­ta päät­tävälle henkilölle, mut­ta siihenkään en saa vastausta.

  Valitet­tavasti näistä asioista ei keskustel­la riit­tävästi. Seu­raavas­sa on link­ki keskustelu­pal­stalle johon kir­joitin asiasta:

  http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=114&conference=4500000000000038&posting=22000000042972365

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.