Vieno toivomus vaalituesta

Kuten var­maan moni tietää, olen ehdol­la Helsin­gin kun­nal­lis­vaaleis­sa. Vaik­ka val­takun­nan tasol­la olen poli­tikoin­nin lopet­tanut, pääkaupunkiseudun kehit­tämi­nen on min­ulle sel­l­ainen into­hi­mo, etten raas­ki jät­täy­tyä syrjään.

Vaalei­hin osal­lis­tu­mi­nen riit­tävän näkyvästi on Helsingis­sä kallista. Blo­gin pitämi­nenkään ei oikein vaa­likam­pan­jak­si riitä. En jär­jestä mitään rahankeru­usem­i­naaria tai ‑lounas­ta. Tämä tarkoit­taa myös, etten pysty kil­paile­maan näkyvyy­destä rahakkaampi­en ehdokkaiden kanssa. Tilanteen tasoit­tamisek­si esitän kan­nat­ta­jil­leni vienon pyyn­nön tukea vaa­likam­pan­jaani jol­lain sopi­val­la summalla.

Ehdokkaiden rahankeru­u­ta varten Vihreä liit­to on perus­tanut keräys­tilin ja han­kkin­ut keräys­lu­van. Lahjoit­ta­ja voi kohdis­taa tuken­sa val­it­se­malle ehdokkaalle viitenu­meron avul­la. Tililtä mak­se­taan rahaa vain vaal­i­menoista koitunei­ta kuit­te­ja vastaan.

Alla on tiedot sin­ulle, joka halu­at tukea vaa­likam­pan­jaani taloudellisesti:

Tilinu­mero: 800019–68819

Tili­n­o­mis­ta­ja: Vihreä liitto

Viite: 1 00070 00815 

Keräyslu­pa OKU 1294 A

———————–

Jos halu­at kohdis­taa tuen Helsin­gin vihreille yleen­sä, käytä viitettä:

1 00070 00006.

26 vastausta artikkeliin “Vieno toivomus vaalituesta”

 1. Miten on, jär­jestikö kukaan Helsin­gin vaalipi­iris­sä tätä vaaliarpa­jais­sys­teemiä, mis­sä olisi voit­tanut asun­non? Kuulin aikoinaan huhun että Vihreät oli­si­vat sitä harkin­neet ja tark­istut­ta­neet sen lail­lisu­u­den? (Eli että kuka tahansa voi ostaa suht kalli­in arvan, joista yhdel­lä voit­taa yksiön Helsingistä. Muut saa­vat ilon tukea vaa­likam­pan­jaa rahallisesti.)

 2. Ennenkuin herk­it­styn vaal­i­tu­keen, halu­aisin tietää, nos­taako Soin­in­vaara kansane­dus­ta­jakau­den jäl­keen mak­set­tavaa sopeu­tu­mis­palkkaa ja kuin­ka suuri se on. Mon­et tätä tukea nos­ta­vat entiset kansane­dus­ta­jat ovat täy­dessä työiässä ja ‑voimis­sa ole­via ihmisiä, joten tuo­ta palkkaa voisi sanoa myös kun­nal­lis­vaal­ituek­si verorahoista.

 3. Kun noin nätisti pyysit, niin laitoin heti viisi euroa. 

  Ja voin jakaa Munkin seudul­la (siis lapset jakaa) niitä läpysköitä. Mut ne pitää jonkun sit­ten toimit­taa tänne. Eli en lähde niitä hake­maan jostain Vihrei­den toimip­is­teistä Nurmijärveltä.

 4. Myön­nä joskus olleesi vääräs­sa ja heti läh­tee vitonen.

 5. En nos­ta kansane­dus­ta­jaeläket­tä, vaan teen töitä yritäjänä. 

  Näitä asun­toar­po­ja on vihreil­lä myyn­nis­sä. En ole ottanut niitä myyn­ti­in, mut­ta jos joku halu­aa, eiköhän se onnis­tu. Tuskin ne kaik­ki ovat vielä menneet. 

  Tomp­pelille: ker­ran vuon­na 1975 luulin olleeni väärässä, mut­ta erehdyin.

 6. Aiotko pystyt­tää teltan Stock­an eteen ja kut­sua lehdis­tön paikalle, kun vaa­likan­jaa kyselet?
  Varo! Näin on aikaisem­min pilat­tu vihrei­den kampanja.

 7. Art­turi,

  Kor­jat­ti­in jo! Minäkin kat­selin haetaanko vaa­likal­jaa vai vaalikarjaa. 

  Aina uskolli­nen Eli­na on ensim­mäi­nen ilmoit­tau­tunut viidel­lä eurol­la ja rapun­juok­su­panos­tuk­sel­la. Lähtekää nyt muutkin!

  Hei kamoon! Osmo val­tu­us­toon! Van­has­sa vara parem­pi ja kyy pivos­sa ja mitä sitä nyt on sopivia sanontoja…

 8. Emma Lon­donin kysymykseen:
  Vihreät jär­jestävät asun­toarpa­jaiset. Lisäti­etoa http://www.asuntoarpa.net
  Arpa mak­saa 30e, myyn­nis­sä on 10 000 arpaa, palk­in­tona 100 000e lah­jako­rt­ti asun­non ostoon.
  Arpo­ja voi ostaa mm. yo sivus­tol­ta. Minäkin voin myy­dä, jos joku on kiinnostunut.

 9. Saat min­ul­ta yhden äänen. Vihre­itä en ole ennen tain­nut äänestääkään. Pidän vihre­itä ja kris­til­lisiä hie­man saman­laisi­na tuomion­päiväpuolueina, mut­ta olen Osmon (ja Vapaavuoren) kanssa samaa mieltä siitä, että pide­tään maaseu­tu maaseu­tu­na ja kaupun­ki kaupunkina.

 10. Pitääkö mei­dän espoolais­ten liit­tyä Helsinkiin?
  Pitääkö metroa edelleen levit­tää ympäristöön vai rak­en­taa Helsinki­in verkko?

 11. Minä olen aina arvostanut Osmon kykyä käsitel­lä poli­it­tisia prob­leemo­ja luku­jen avul­la ja niiden val­os­sa. Läh­tee min­ul­takin vienoinen tukeni Osmon vaal­i­työhön, vaik­ka van­taalainen ja työtön olen.

 12. Onpa hätä­var­jelun liioit­telua. Helsingistä val­i­taan “kym­meniä” vihre­itä val­tu­us­toon ja OS on heistä näkyvin, kuu­lu­vin ja tun­ne­tu­in. Men­net läpi yht­enä isoim­man ään­imäärän saaneista kaik­ki puolueet huomioiden, vaik­ka et pane atin latia naa­maku­vi­isi. Edelli­nen ei jostain syys­tä Sin­ulle kuitenkaan riitä. Annan sin­ulle turhamaisu­ute­si kuitenkin anteek­si — onhan Sin­ul­la yleen­sä suh­teel­lisu­u­den tajua.

 13. Talous­tutkimus ennus­taa vihreille kolmea lisä­paikkaa Helsinki­in (HS tänään). Osmo sai reilusti yli 6000 ään­tä viime kun­tavaaleis­sa ja kaik­ista ehdokkaista kol­man­nek­si eniten, joten aikamoinen rom­ah­dus toden tot­ta saa olla, jos Osmo ei mene heit­tämäl­lä läpi. 

  Eli minäkin olen sitä mieltä, että ihan rahan­hukkaa lait­taa Osmo hymy­ilemään vienos­ti Hesarin kan­teen hul­lul­la hin­nal­la. Rahat mielum­min Unicefille. 

  Itse kaipaisin kan­nan­ot­to­ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­toimeen. Ihan konkreet­tisia näke­myk­siä esim. nuoriso­talo­jen lakkaut­tamisuhkaan ja koulu­jen eriy­tymiseen. Osmon käsi­tyk­set raiteista ja rak­en­tamis­es­ta ovat jo var­masti kaikille yhtään asioi­ta seu­raav­ille jo selviä.

 14. Vinkkaas jostakin ter­ve­järkises­tä tam­pere­lais­es­ta vihreästä…

 15. Sit­ten vielä: 

  Esim. Uuden Suomen vaal­i­blo­geil­la eniten kom­ment­te­ja tun­tuu herät­tävän maa­han­muut­ta­jien (lue mus­lim­ien) eri­ty­is­palvelui­ta koske­vat kysymykset. 

  Onko oikein, että mus­lim­it syövät koulus­sa nau­dan­li­haa kun muil­ta on nip­is­tet­ty kallis liha pois ja kor­vat­tu pos­sul­la ja makkar­al­la. Entä mus­lim­i­tyt­tö­jen ja ‑nais­ten eril­liset liikuntapalvelut? 

  Näistä aiheista uskoisin ole­van mon­en erit­täin kiin­nos­tunut niiden ajanko­htaisu­u­den vuoksi.

 16. Sar­jas­samme has­su lihakysymys, nimit­täin eräässä Helsinkiläisessä kau­pas­sa ei edes ollut tar­jol­la naudanlihaa. 

  Siis islami­nuskoiset herkut­tel­e­vat kalli­il­la nau­dan­li­hal­la kuin luter­i­laisille tar­jo­taan hal­paa sikaa??????

 17. Komp­paan Eli­nan viimeis­in­tä kommenttia. 

  Pitkäl­lä tähtäimel­lä maa­han­muut­to ja monikult­tuurisu­us ovat Helsin­gin kun­nal­lis­vaalien merkit­tävin yksit­täi­nen kysymys. Puhu­uhan jo nyt 15% helsinkiläi­sistä äidinkie­lenään jotakin muu­ta kieltä kuin suomea, ja tämän luvun arvioidaan jo vuosikymme­nen kulues­sa läh­estyvän 25%:tta. Monil­la alueil­la on päiväkote­ja, ja koh­ta perusk­oulu­ja, jois­sa enem­mistö lap­sista on maahanmuuttajataustaisia.

  Integraatio/integraation epäon­nis­tu­mi­nen on kysymys joka kos­ket­taa niin kaupun­gin huolto­suhdet­ta, tur­val­lisu­ut­ta, viihtyvyyt­tä, vero­ker­tymää (“white flight”) kuin asun­tokan­nan arvoakin.

  Tämä on epä­muka­va kysymys, mut­ta se on todel­lisu­ut­ta jo kaikkial­la siel­lä Euroopas­sa mis­sä kehi­tys on Suomea tuon 10–20 vuot­ta edellä.

  Nyt Suo­mi on kovaa vauh­tia menos­sa mukaan tähän kehi­tyk­seen min­is­teri Thorsin johdol­la. Ei-työperäis­ten tuli­joiden määrää ollaan kasvattamassa.

  On ensisi­jaisen tärkeä kysymys kaikille tämän kehi­tyk­sen hyväksyville, että kuin­ka Suo­mi, tarkem­min Helsin­ki kaupunk­i­na, voi onnis­tua siinä, mis­sä läh­es kaikkial­la muual­la on epäonnistuttu.

  Tämän todel­lisu­u­den taus­toit­tamisek­si käy seu­raa­va 7‑minuuttinen pätkä http://www.youtube.com/watch?v=XNDvoa2ABNQ YLE:n asiao­hjel­mas­ta, jos­sa kuvat­tu kehi­tys perus­tuu Sak­san val­tion keräämi­in luotet­tavi­in tilas­toti­etoi­hin. Tuon pätkän kat­somi­nen ei yksinker­tais­es­ti voi olla herät­tämät­tä kysymyk­siä ratio­naalis­es­ti ajat­tel­evas­sa ihmisessä oli hän kuin­ka suvait­se­vainen tahansa.

  Lyhyesti, kysymys johon itse haen ehdokkail­ta vas­tauk­sia on, kuin­ka nykyi­nen kotikaupunk­i­ni voi vält­tää em. kehi­tyk­sen seu­raavien 10–20 vuo­den kulues­sa. Mil­laisin konkreet­tisin toimin? Nyt PS:n (joi­ta en voi äänestää) ulkop­uoli­sista ehdokkaista kysymys­tä on käsitel­lyt ja nos­tanut vaali­teemak­seen lähin­nä eestiläi­nen maa­han­muut­ta­ja, poli­ti­ikan tutk­i­ja, Iivi-Anna Mas­so (Kok).

 18. Suomen vaal­i­tavas­sa äänestetään ensisi­jais­es­ti puoluet­ta ja vas­ta tois­si­jais­es­ti henkilöä, vaik­ka mon­et jostain syys­tä eivät tun­nu tätä ymmärtävän. Lisä-äänet Osmolle eivät siis juurikaan hyödytä Osmoa, vaan vihreitä.

  Kun lisäk­si luulisin, että osmon on samal­la panos­tuk­sel­la helpom­pi saa­da 500 ylimääräistä ään­tä kuin jonkun nuoren yliopis­to-opiske­li­jan, niin jos halu­aa tukea vihre­itä, niin se tuki kan­nat­taa antaa Osmolle. Täl­löin tämä yliopis­to-opiske­li­jakin päässee helpom­min läpi.

 19. Kovin olet tietämätön, Lakosi.. 

  Turun sanomat 2.9.2008

  “Sian tilalle muu­ta lihaa

  Eri uskon­not on huomioitu Turun koulu­jen ruokalis­tois­sa lähin­nä niin, että mus­lim­ien ja juu­ta­lais­ten kart­ta­man sian­li­han ohel­la on tar­jol­la vai­h­toe­htoinen liharuo­ka. Lisäk­si aina on kasvisruokaa.

  Maanan­taina Turus­sa syöti­in nakkikastik­keen vai­h­toe­htona jauhelihakastiketta.

  - Kaikille tehdään aina sopi­va ruo­ka. Jos ruokana on sian­li­haa, niin yleen­sä se kor­vataan nau­dan­li­hal­la, ker­too emän­tä-keit­täjä Ulla Louhe Pääskyvuoren koulusta.

  Ate­ri­apalvelupääl­likkö Heik­ki Här­mä arvioi, että eri­ty­is­ruokavalio on uskon­nol­li­sista tai ter­vey­del­li­sistä syistä noin kymmenel­lä pros­en­til­la Turun 21 000 koul­u­lais­es­ta. Run­saat 2 000 oppi­las­ta siis saa keit­tolan erikoisannoksen.

  Esimerkik­si puh­das­ta juu­ta­lais­ten kosher-ruokaa eivät koulut Här­män mukaan pysty tar­joa­maan. Se edel­lyt­täisi muun muas­sa sitä, ettei liha- ja maito­tuot­tei­ta sekoite­ta keskenään tai käytetä niihin samo­ja astioita.

  - Edel­lisessä työ­paikas­sani kävi rab­bi siu­naa­mas­sa uunit, ei kouluis­sa pystytä sel­l­aiseen, sanoo Härmä.”

  Voi kuin­ka harmil­lista, ettei uune­ja siu­na­ta… Mites luter­i­lais­ten tilanne, kun rab­bi on siu­nan­nut uunit. Ketään ei se vis­si­in kiinnosta. 

  http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2008–09-02,104:2:562039,1:0:0:0:0:0v

 20. az said “Tämän todel­lisu­u­den taus­toit­tamisek­si käy seu­raa­va 7‑minuuttinen pätkä http://www.youtube.com/watch?v=XNDvoa2ABNQ YLE:n asiao­hjel­mas­ta, jos­sa kuvat­tu kehi­tys perus­tuu Sak­san val­tion keräämi­in luotet­tavi­in tilastotietoihin.”

  Digiu­ud­is­tuk­sen takia olen luop­unut kokon­aan tele­vi­sion kat­selus­ta. Aamutele­vi­sion tilalle on tul­lut Ylen ykkösaamu.
  Kos­ka radio perus­tuu pelkästään kuu­loais­ti­in, niin yleisöä on vaikea harhaut­taa. Tuos­sa linkissä on Ylen Berli­inin kir­jeen­vai­h­ta­jan Pert­ti Rönkkön raport­ti Sak­sas­ta. Hänen aamukat­sauk­se­na ovat muutenkin Ylen paras­ta antia. Kos­ka radios­sa kaikkien keskustelijoiden ei tarvitse olla samas­sa stu­dios­sa, ovat radion ajanko­htaiset aamukeskuste­lut huo­mat­tavasti näköra­dio­ta monipuolisem­pia. Suosit­te­len siir­tymistä näköra­dios­ta pelkään radion, samal­la säästät sekä sähköä että luontoa!

 21. Riitalle: Eiköhän niitä ter­ve­järk­isiä vihre­itä Tam­pereeltakin löy­dy riit­tävästi yhden val­tu­us­ton tarpeik­si, mut­ta tutus­tu vaik­ka Mil­ja Hah­toon, hän ainakin täyt­tää tuon kriteerin.

  Utelias kun olen, tes­tasin heti ensim­mäisenä Hesarin vaa­likoneen kysymyk­set Helsin­gin ehdokkail­la, vaikken Hesarin alueel­la äänestäkään. Soin­in­vaara eroaa monista muista eduk­seen tekemäl­lä selkoa kiin­teistöveron nos­tamisen vaiku­tuk­sista, joista tääl­läkin on ollut puhet­ta, sekä tont­tivuokrien prob­lemati­ikas­ta, mut­ta ei olisi vihreistä aivan kär­jessä pelkästään tuon vaa­likoneen perusteella. 😉

  Minäkin esit­täisin vienon toivo­muk­sen: Vaal­imen­estys­tä vihreille niin siel­lä tääl­lä kuin tuollakin!

 22. Hei nyt kun tääl­lä on muutkin kyselleet ehdokkait­ten perään, niin minäkin uskallan, vaik­ka tämä voi olla hiukan epäko­r­rek­tia. Sori Osmo!

  Niin siis meinasin äänestää Osmoa, mut­ta sit­ten rupesin ajat­tele­maan, että olisko­han Vihreil­lä joku vielä parem­pi ehdokas Helsingis­sä. Tuleeko kenellekkään mieleen ehdokas­ta, joka olis small gov­er­ment-tyyp­pinen ajat­telul­taa, eli että vas­tus­tais julk­isia palvelui­ta yms.

 23. Pent­ti Rönkön ajanko­htaiso­hjel­ma Berli­in­istä (ks. Eli­nan kom­mentin link­ki) on vavah­dut­ta­va. Tot­ta kai me maa­han­muut­tokri­it­tiset olemme tämän tien­neet, mut­ta nyt kun asia on käsitel­ty Yleis­ra­dios­sa näin perus­teel­lis­es­ti, ei meitä ole enää yhtä help­po syyt­tää ääri­oikeis­to­laisik­si ja rasisteiksi.

  Vihreät ovat todel­la nai­ive­ja niin Suomes­sa kuin Sak­sas­sa. Kun maa­han­muut­to ei tuokaan onnelaa, on aina syylli­nen alku­peräiskansa. Mut­ta syyl­lisyy­del­lä ei oikeas­t­aan ole mitään väliä. Jos monikult­tuuri­nen onnela on Rönkön kuvaa­ma, ei sel­l­aista saa tuo­da Suomeen. Täl­laista Suomea halu­avia voitaisi­in kuva­ta jopa maan­pet­tureik­si. Eli­na on aivan oike­as­sa. Maa­han­muut­ta­jien asut­tamisen kun­ti­in pitäisi olla tärkeä aihe kuntavaaleissa.

  Helsin­gin Sanomat jatkaa ajat­tele­vien ihmis­ten haukku­mista Itä­val­lan vaal­i­t­u­lok­sen takia. Jos ei äänestänyt pää­toimit­ta­jien halu­jen mukaan, on ääri­oikeis­to­lainen rasisti. En hyväksy tuol­laisen leiman lyömistä itseeni enkä mui­hinkaan maa­han­muut­tokri­it­tisi­in. Kyse on kansalais­ten solvaamis­es­ta hei­dän mielip­iteit­ten­sä takia.

  Kävelin tässä kau­ni­ina syysil­tana entiseltä Uni­tas-opis­tol­ta Meri-Rasti­lan metroase­malle. Ennen tämä met­säi­nen vehreä alue oli muut­tunut vuosikymme­nessä. Alueelle oli raken­net­tu kiven­heiton päähän meren rannal­ta kau­ni­ita pienker­rostalo­ja. Asukkaiden joukos­sa ei ollut mon­taa suomenkielistä nimeä, ja hekin ovat ehkä tulleet naa­purista. Ajat­telin, että Helsin­ki on rak­en­tanut maa­han­muut­ta­jille todel­lisen asum­is­loukon. Vaik­ka he kävi­sivät koulua tohtorik­si asti ja vaik­ka he saisi­vat töitä nokia-insinööreinä, he eivät pysty­isi työl­lään paran­ta­maan asum­isolo­jaan. Ehkä se on yksi syy, mik­si maa­han­muut­ta­jan­uoret jät­tävät niin usein koulun­sa perusk­oulu­un. Eli hyvät suo­ma­laiset tuhoa­vat maa­han­muut­ta­jien elämän jo lap­su­us- ja nuoru­usiässä. Ei tässä suo­ma­lais­ten nuiv­u­ut­ta pidä syyl­listää, vaan avokätisyyttä.

  Olemme vie­neet vierail­tamme tärkeim­män: toivon parem­mas­ta huomis­es­ta. Sak­sas­sa tämän avokätisyy­den tulok­set on jo nähtävis­sä. Suomes­sa tämä sama tapah­tuu viiveellä.

 24. Vas­taan Eli­nan haas­teeseen asun­toar­van hin­nal­la ja haas­tan puolestani kaik­ki kaltaiseni (“kansalais­taidot­tomat”) autot­tomat ja ajoko­r­tit­tomat. Meiltähän sitä rahaa säästyy, kun ei tarvitse ostaa ben­saa eikä mak­saa parkki­mak­su­ja, sakoista puhumattakaan.

  Oden läpi­meno on tietysti var­ma asia — ei vähiten hänen ahk­er­an kir­jal­lisen toim­intansa, kuten tämän blo­gin ansios­ta — mut­ta kuten joku tääl­lä jo tote­si, ylimääräis­ten ään­ten kan­ta­mana voi joku fik­su mut­ta vielä tun­tem­aton nuori ehdokas päästä sisään.

 25. Tam­pereel­la järkeä kun­nal­lispoli­ti­ikkaan voisi tuo­da myös vihrei­den Sami Kallio, http://www.samikallio.net/

  Itse taas espoolaise­na yritän kovasti löytää ehdokas­ta, joka edus­taisi järkevää puoluet­ta (mielu­usti vihreät), järke­viä mielip­iteitä ja kan­nat­taisi Espoon liit­tämistä Helsinki­in (min­ulle tärkein kun­nal­lispoli­it­ti­nen kysymys näis­sä vaaleis­sa). Ei ole helppoa.

 26. tks, en ole espoolainen enkä edes vihreä, mut­ta mitä vikaa Kasvis­sa on? Käsit­tääk­seni kan­nat­taa yhdistymistä.

Vastaa käyttäjälle Elina Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.