Vieno toivomus vaalituesta

Kuten var­maan moni tie­tää, olen ehdol­la Hel­sin­gin kun­nal­lis­vaa­leis­sa. Vaik­ka val­ta­kun­nan tasol­la olen poli­ti­koin­nin lopet­ta­nut, pää­kau­pun­ki­seu­dun kehit­tä­mi­nen on minul­le sel­lai­nen into­hi­mo, etten raas­ki jät­täy­tyä syrjään.

Vaa­lei­hin osal­lis­tu­mi­nen riit­tä­vän näky­väs­ti on Hel­sin­gis­sä kal­lis­ta. Blo­gin pitä­mi­nen­kään ei oikein vaa­li­kam­pan­jak­si rii­tä. En jär­jes­tä mitään rahan­ke­ruuse­mi­naa­ria tai ‑lou­nas­ta. Tämä tar­koit­taa myös, etten pys­ty kil­pai­le­maan näky­vyy­des­tä rahak­kaam­pien ehdok­kai­den kans­sa. Tilan­teen tasoit­ta­mi­sek­si esi­tän kan­nat­ta­jil­le­ni vie­non pyyn­nön tukea vaa­li­kam­pan­jaa­ni jol­lain sopi­val­la summalla.

Ehdok­kai­den rahan­ke­ruu­ta var­ten Vih­reä liit­to on perus­ta­nut keräys­ti­lin ja hank­ki­nut keräys­lu­van. Lah­joit­ta­ja voi koh­dis­taa tuken­sa valit­se­mal­le ehdok­kaal­le vii­te­nu­me­ron avul­la. Tilil­tä mak­se­taan rahaa vain vaa­li­me­nois­ta koi­tu­nei­ta kuit­te­ja vastaan.

Alla on tie­dot sinul­le, joka haluat tukea vaa­li­kam­pan­jaa­ni taloudellisesti:

Tili­nu­me­ro: 800019–68819

Tili­no­mis­ta­ja: Vih­reä liitto

Vii­te: 1 00070 00815 

Keräys­lu­pa OKU 1294 A

———————–

Jos haluat koh­dis­taa tuen Hel­sin­gin vih­reil­le yleen­sä, käy­tä viitettä:

1 00070 00006.

26 vastausta artikkeliin “Vieno toivomus vaalituesta”

 1. Miten on, jär­jes­ti­kö kukaan Hel­sin­gin vaa­li­pii­ris­sä tätä vaa­liar­pa­jais­sys­tee­miä, mis­sä oli­si voit­ta­nut asun­non? Kuu­lin aikoi­naan huhun että Vih­reät oli­si­vat sitä har­kin­neet ja tar­kis­tut­ta­neet sen lail­li­suu­den? (Eli että kuka tahan­sa voi ostaa suht kal­liin arvan, jois­ta yhdel­lä voit­taa yksiön Hel­sin­gis­tä. Muut saa­vat ilon tukea vaa­li­kam­pan­jaa rahallisesti.)

 2. Ennen­kuin her­kits­tyn vaa­li­tu­keen, haluai­sin tie­tää, nos­taa­ko Soi­nin­vaa­ra kan­san­edus­ta­ja­kau­den jäl­keen mak­set­ta­vaa sopeu­tu­mis­palk­kaa ja kuin­ka suu­ri se on. Monet tätä tukea nos­ta­vat enti­set kan­san­edus­ta­jat ovat täy­des­sä työiäs­sä ja ‑voi­mis­sa ole­via ihmi­siä, joten tuo­ta palk­kaa voi­si sanoa myös kun­nal­lis­vaa­li­tuek­si verorahoista.

 3. Kun noin nätis­ti pyy­sit, niin lai­toin heti vii­si euroa. 

  Ja voin jakaa Mun­kin seu­dul­la (siis lap­set jakaa) nii­tä läpys­köi­tä. Mut ne pitää jon­kun sit­ten toi­mit­taa tän­ne. Eli en läh­de nii­tä hake­maan jos­tain Vih­rei­den toi­mi­pis­teis­tä Nurmijärveltä.

 4. Myön­nä jos­kus ollee­si vää­räs­sa ja heti läh­tee vitonen.

 5. En nos­ta kan­san­edus­ta­jae­lä­ket­tä, vaan teen töi­tä yritäjänä. 

  Näi­tä asun­toar­po­ja on vih­reil­lä myyn­nis­sä. En ole otta­nut nii­tä myyn­tiin, mut­ta jos joku halu­aa, eikö­hän se onnis­tu. Tus­kin ne kaik­ki ovat vie­lä menneet. 

  Tomp­pe­lil­le: ker­ran vuon­na 1975 luu­lin ollee­ni vää­räs­sä, mut­ta erehdyin.

 6. Aiot­ko pys­tyt­tää tel­tan Stoc­kan eteen ja kut­sua leh­dis­tön pai­kal­le, kun vaa­li­kan­jaa kyselet?
  Varo! Näin on aikai­sem­min pilat­tu vih­rei­den kampanja.

 7. Art­tu­ri,

  Kor­jat­tiin jo! Minä­kin kat­se­lin hae­taan­ko vaa­li­kal­jaa vai vaalikarjaa. 

  Aina uskol­li­nen Eli­na on ensim­mäi­nen ilmoit­tau­tu­nut vii­del­lä eurol­la ja rapun­juok­su­pa­nos­tuk­sel­la. Läh­te­kää nyt muutkin!

  Hei kamoon! Osmo val­tuus­toon! Van­has­sa vara parem­pi ja kyy pivos­sa ja mitä sitä nyt on sopi­via sanontoja…

 8. Emma Lon­do­nin kysymykseen:
  Vih­reät jär­jes­tä­vät asun­toar­pa­jai­set. Lisä­tie­toa http://www.asuntoarpa.net
  Arpa mak­saa 30e, myyn­nis­sä on 10 000 arpaa, pal­kin­to­na 100 000e lah­ja­kort­ti asun­non ostoon.
  Arpo­ja voi ostaa mm. yo sivus­tol­ta. Minä­kin voin myy­dä, jos joku on kiinnostunut.

 9. Saat minul­ta yhden äänen. Vih­rei­tä en ole ennen tain­nut äänes­tää­kään. Pidän vih­rei­tä ja kris­til­li­siä hie­man saman­lai­si­na tuo­mion­päi­vä­puo­luei­na, mut­ta olen Osmon (ja Vapaa­vuo­ren) kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että pide­tään maa­seu­tu maa­seu­tu­na ja kau­pun­ki kaupunkina.

 10. Pitää­kö mei­dän espoo­lais­ten liit­tyä Helsinkiin?
  Pitää­kö met­roa edel­leen levit­tää ympä­ris­töön vai raken­taa Hel­sin­kiin verkko?

 11. Minä olen aina arvos­ta­nut Osmon kykyä käsi­tel­lä poliit­ti­sia problee­mo­ja luku­jen avul­la ja nii­den valos­sa. Läh­tee minul­ta­kin vie­noi­nen tuke­ni Osmon vaa­li­työ­hön, vaik­ka van­taa­lai­nen ja työ­tön olen.

 12. Onpa hätä­var­je­lun lii­oit­te­lua. Hel­sin­gis­tä vali­taan “kym­me­niä” vih­rei­tä val­tuus­toon ja OS on heis­tä näky­vin, kuu­lu­vin ja tun­ne­tuin. Men­net läpi yhte­nä isoim­man ääni­mää­rän saa­neis­ta kaik­ki puo­lu­eet huo­mioi­den, vaik­ka et pane atin latia naa­ma­ku­vii­si. Edel­li­nen ei jos­tain syys­tä Sinul­le kui­ten­kaan rii­tä. Annan sinul­le tur­ha­mai­suu­te­si kui­ten­kin anteek­si — onhan Sinul­la yleen­sä suh­teel­li­suu­den tajua.

 13. Talous­tut­ki­mus ennus­taa vih­reil­le kol­mea lisä­paik­kaa Hel­sin­kiin (HS tänään). Osmo sai rei­lus­ti yli 6000 ään­tä vii­me kun­ta­vaa­leis­sa ja kai­kis­ta ehdok­kais­ta kol­man­nek­si eni­ten, joten aika­moi­nen romah­dus toden tot­ta saa olla, jos Osmo ei mene heit­tä­mäl­lä läpi. 

  Eli minä­kin olen sitä miel­tä, että ihan rahan­huk­kaa lait­taa Osmo hymyi­le­mään vie­nos­ti Hesa­rin kan­teen hul­lul­la hin­nal­la. Rahat mie­lum­min Unicefille. 

  Itse kai­pai­sin kan­nan­ot­to­ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­toi­meen. Ihan kon­kreet­ti­sia näke­myk­siä esim. nuo­ri­so­ta­lo­jen lak­kaut­ta­mi­suh­kaan ja kou­lu­jen eriy­ty­mi­seen. Osmon käsi­tyk­set rai­teis­ta ja raken­ta­mi­ses­ta ovat jo var­mas­ti kai­kil­le yhtään asioi­ta seu­raa­vil­le jo selviä.

 14. Vink­kaas jos­ta­kin ter­ve­jär­ki­ses­tä tam­pe­re­lai­ses­ta vihreästä…

 15. Sit­ten vielä: 

  Esim. Uuden Suo­men vaa­li­blo­geil­la eni­ten kom­ment­te­ja tun­tuu herät­tä­vän maa­han­muut­ta­jien (lue mus­li­mien) eri­tyis­pal­ve­lui­ta kos­ke­vat kysymykset. 

  Onko oikein, että mus­li­mit syö­vät kou­lus­sa nau­dan­li­haa kun muil­ta on nipis­tet­ty kal­lis liha pois ja kor­vat­tu pos­sul­la ja mak­ka­ral­la. Entä mus­li­mi­tyt­tö­jen ja ‑nais­ten eril­li­set liikuntapalvelut? 

  Näis­tä aiheis­ta uskoi­sin ole­van monen erit­täin kiin­nos­tu­nut nii­den ajan­koh­tai­suu­den vuoksi.

 16. Sar­jas­sam­me has­su liha­ky­sy­mys, nimit­täin erääs­sä Hel­sin­ki­läi­ses­sä kau­pas­sa ei edes ollut tar­jol­la naudanlihaa. 

  Siis isla­mi­nus­koi­set her­kut­te­le­vat kal­liil­la nau­dan­li­hal­la kuin lute­ri­lai­sil­le tar­jo­taan hal­paa sikaa??????

 17. Komp­paan Eli­nan vii­mei­sin­tä kommenttia. 

  Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä maa­han­muut­to ja moni­kult­tuu­ri­suus ovat Hel­sin­gin kun­nal­lis­vaa­lien mer­kit­tä­vin yksit­täi­nen kysy­mys. Puhuu­han jo nyt 15% hel­sin­ki­läi­sis­tä äidin­kie­le­nään jota­kin muu­ta kiel­tä kuin suo­mea, ja tämän luvun arvioi­daan jo vuo­si­kym­me­nen kulues­sa lähes­ty­vän 25%:tta. Monil­la alueil­la on päi­vä­ko­te­ja, ja koh­ta perus­kou­lu­ja, jois­sa enem­mis­tö lap­sis­ta on maahanmuuttajataustaisia.

  Integraatio/integraation epä­on­nis­tu­mi­nen on kysy­mys joka kos­ket­taa niin kau­pun­gin huol­to­suh­det­ta, tur­val­li­suut­ta, viih­ty­vyyt­tä, vero­ker­ty­mää (“whi­te flight”) kuin asun­to­kan­nan arvoakin.

  Tämä on epä­mu­ka­va kysy­mys, mut­ta se on todel­li­suut­ta jo kaik­kial­la siel­lä Euroo­pas­sa mis­sä kehi­tys on Suo­mea tuon 10–20 vuot­ta edellä.

  Nyt Suo­mi on kovaa vauh­tia menos­sa mukaan tähän kehi­tyk­seen minis­te­ri Thor­sin joh­dol­la. Ei-työ­pe­räis­ten tuli­joi­den mää­rää ollaan kasvattamassa.

  On ensi­si­jai­sen tär­keä kysy­mys kai­kil­le tämän kehi­tyk­sen hyväk­sy­vil­le, että kuin­ka Suo­mi, tar­kem­min Hel­sin­ki kau­pun­ki­na, voi onnis­tua sii­nä, mis­sä lähes kaik­kial­la muu­al­la on epäonnistuttu.

  Tämän todel­li­suu­den taus­toit­ta­mi­sek­si käy seu­raa­va 7‑minuuttinen pät­kä http://www.youtube.com/watch?v=XNDvoa2ABNQ YLE:n asiaoh­jel­mas­ta, jos­sa kuvat­tu kehi­tys perus­tuu Sak­san val­tion kerää­miin luo­tet­ta­viin tilas­to­tie­toi­hin. Tuon pät­kän kat­so­mi­nen ei yksin­ker­tai­ses­ti voi olla herät­tä­mät­tä kysy­myk­siä ratio­naa­li­ses­ti ajat­te­le­vas­sa ihmi­ses­sä oli hän kuin­ka suvait­se­vai­nen tahansa.

  Lyhyes­ti, kysy­mys johon itse haen ehdok­kail­ta vas­tauk­sia on, kuin­ka nykyi­nen koti­kau­pun­ki­ni voi vält­tää em. kehi­tyk­sen seu­raa­vien 10–20 vuo­den kulues­sa. Mil­lai­sin kon­kreet­ti­sin toi­min? Nyt PS:n (joi­ta en voi äänes­tää) ulko­puo­li­sis­ta ehdok­kais­ta kysy­mys­tä on käsi­tel­lyt ja nos­ta­nut vaa­li­tee­mak­seen lähin­nä ees­ti­läi­nen maa­han­muut­ta­ja, poli­tii­kan tut­ki­ja, Iivi-Anna Mas­so (Kok).

 18. Suo­men vaa­li­ta­vas­sa äänes­te­tään ensi­si­jai­ses­ti puo­luet­ta ja vas­ta tois­si­jai­ses­ti hen­ki­löä, vaik­ka monet jos­tain syys­tä eivät tun­nu tätä ymmär­tä­vän. Lisä-äänet Osmol­le eivät siis juu­ri­kaan hyö­dy­tä Osmoa, vaan vihreitä.

  Kun lisäk­si luu­li­sin, että osmon on samal­la panos­tuk­sel­la hel­pom­pi saa­da 500 yli­mää­räis­tä ään­tä kuin jon­kun nuo­ren yli­opis­to-opis­ke­li­jan, niin jos halu­aa tukea vih­rei­tä, niin se tuki kan­nat­taa antaa Osmol­le. Täl­löin tämä yli­opis­to-opis­ke­li­ja­kin pääs­see hel­pom­min läpi.

 19. Kovin olet tie­tä­mä­tön, Lakosi.. 

  Turun sano­mat 2.9.2008

  Sian tilal­le muu­ta lihaa

  Eri uskon­not on huo­mioi­tu Turun kou­lu­jen ruo­ka­lis­tois­sa lähin­nä niin, että mus­li­mien ja juu­ta­lais­ten kart­ta­man sian­li­han ohel­la on tar­jol­la vaih­toeh­toi­nen liha­ruo­ka. Lisäk­si aina on kasvisruokaa.

  Maa­nan­tai­na Turus­sa syö­tiin nak­ki­kas­tik­keen vaih­toeh­to­na jauhelihakastiketta.

  - Kai­kil­le teh­dään aina sopi­va ruo­ka. Jos ruo­ka­na on sian­li­haa, niin yleen­sä se kor­va­taan nau­dan­li­hal­la, ker­too emän­tä-keit­tä­jä Ulla Lou­he Pääs­ky­vuo­ren koulusta.

  Ate­ria­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Heik­ki Här­mä arvioi, että eri­tyis­ruo­ka­va­lio on uskon­nol­li­sis­ta tai ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä noin kym­me­nel­lä pro­sen­til­la Turun 21 000 kou­lu­lai­ses­ta. Run­saat 2 000 oppi­las­ta siis saa keit­to­lan erikoisannoksen.

  Esi­mer­kik­si puh­das­ta juu­ta­lais­ten kos­her-ruo­kaa eivät kou­lut Här­män mukaan pys­ty tar­joa­maan. Se edel­lyt­täi­si muun muas­sa sitä, ettei liha- ja mai­to­tuot­tei­ta sekoi­te­ta kes­ke­nään tai käy­te­tä nii­hin samo­ja astioita.

  - Edel­li­ses­sä työ­pai­kas­sa­ni kävi rab­bi siu­naa­mas­sa uunit, ei kou­luis­sa pys­ty­tä sel­lai­seen, sanoo Härmä.”

  Voi kuin­ka har­mil­lis­ta, ettei uune­ja siu­na­ta… Mites lute­ri­lais­ten tilan­ne, kun rab­bi on siu­nan­nut uunit. Ketään ei se vis­siin kiinnosta. 

  http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2008–09-02,104:2:562039,1:0:0:0:0:0v

 20. az said “Tämän todel­li­suu­den taus­toit­ta­mi­sek­si käy seu­raa­va 7‑minuuttinen pät­kä http://www.youtube.com/watch?v=XNDvoa2ABNQ YLE:n asiaoh­jel­mas­ta, jos­sa kuvat­tu kehi­tys perus­tuu Sak­san val­tion kerää­miin luo­tet­ta­viin tilastotietoihin.”

  Digi­uu­dis­tuk­sen takia olen luo­pu­nut koko­naan tele­vi­sion kat­se­lus­ta. Aamu­te­le­vi­sion tilal­le on tul­lut Ylen ykkösaamu.
  Kos­ka radio perus­tuu pel­käs­tään kuu­loais­tiin, niin ylei­söä on vai­kea har­haut­taa. Tuos­sa lin­kis­sä on Ylen Ber­lii­nin kir­jeen­vaih­ta­jan Pert­ti Rönk­kön raport­ti Sak­sas­ta. Hänen aamu­kat­sauk­se­na ovat muu­ten­kin Ylen paras­ta antia. Kos­ka radios­sa kaik­kien kes­kus­te­li­joi­den ei tar­vit­se olla samas­sa stu­dios­sa, ovat radion ajan­koh­tai­set aamu­kes­kus­te­lut huo­mat­ta­vas­ti näkö­ra­dio­ta moni­puo­li­sem­pia. Suo­sit­te­len siir­ty­mis­tä näkö­ra­dios­ta pel­kään radion, samal­la sääs­tät sekä säh­köä että luontoa!

 21. Rii­tal­le: Eikö­hän nii­tä ter­ve­jär­ki­siä vih­rei­tä Tam­pe­reel­ta­kin löy­dy riit­tä­väs­ti yhden val­tuus­ton tar­peik­si, mut­ta tutus­tu vaik­ka Mil­ja Hah­toon, hän aina­kin täyt­tää tuon kriteerin.

  Ute­lias kun olen, tes­ta­sin heti ensim­mäi­se­nä Hesa­rin vaa­li­ko­neen kysy­myk­set Hel­sin­gin ehdok­kail­la, vaik­ken Hesa­rin alu­eel­la äänes­tä­kään. Soi­nin­vaa­ra ero­aa monis­ta muis­ta eduk­seen teke­mäl­lä sel­koa kiin­teis­tö­ve­ron nos­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta, jois­ta tääl­lä­kin on ollut puhet­ta, sekä tont­ti­vuo­krien proble­ma­tii­kas­ta, mut­ta ei oli­si vih­reis­tä aivan kär­jes­sä pel­käs­tään tuon vaa­li­ko­neen perusteella. 😉

  Minä­kin esit­täi­sin vie­non toi­vo­muk­sen: Vaa­li­me­nes­tys­tä vih­reil­le niin siel­lä tääl­lä kuin tuollakin!

 22. Hei nyt kun tääl­lä on muut­kin kysel­leet ehdok­kait­ten perään, niin minä­kin uskal­lan, vaik­ka tämä voi olla hiu­kan epä­kor­rek­tia. Sori Osmo!

  Niin siis mei­na­sin äänes­tää Osmoa, mut­ta sit­ten rupe­sin ajat­te­le­maan, että olis­ko­han Vih­reil­lä joku vie­lä parem­pi ehdo­kas Hel­sin­gis­sä. Tulee­ko kenel­lek­kään mie­leen ehdo­kas­ta, joka olis small gover­ment-tyyp­pi­nen ajat­te­lul­taa, eli että vas­tus­tais jul­ki­sia pal­ve­lui­ta yms.

 23. Pent­ti Rön­kön ajan­koh­tais­oh­jel­ma Ber­lii­nis­tä (ks. Eli­nan kom­men­tin link­ki) on vavah­dut­ta­va. Tot­ta kai me maa­han­muut­to­kriit­ti­set olem­me tämän tien­neet, mut­ta nyt kun asia on käsi­tel­ty Yleis­ra­dios­sa näin perus­teel­li­ses­ti, ei mei­tä ole enää yhtä help­po syyt­tää äärioi­keis­to­lai­sik­si ja rasisteiksi.

  Vih­reät ovat todel­la naii­ve­ja niin Suo­mes­sa kuin Sak­sas­sa. Kun maa­han­muut­to ei tuo­kaan onne­laa, on aina syyl­li­nen alku­pe­räis­kan­sa. Mut­ta syyl­li­syy­del­lä ei oikeas­taan ole mitään väliä. Jos moni­kult­tuu­ri­nen onne­la on Rön­kön kuvaa­ma, ei sel­lais­ta saa tuo­da Suo­meen. Täl­lais­ta Suo­mea halua­via voi­tai­siin kuva­ta jopa maan­pet­tu­reik­si. Eli­na on aivan oikeas­sa. Maa­han­muut­ta­jien asut­ta­mi­sen kun­tiin pitäi­si olla tär­keä aihe kuntavaaleissa.

  Hel­sin­gin Sano­mat jat­kaa ajat­te­le­vien ihmis­ten hauk­ku­mis­ta Itä­val­lan vaa­li­tu­lok­sen takia. Jos ei äänes­tä­nyt pää­toi­mit­ta­jien halu­jen mukaan, on äärioi­keis­to­lai­nen rasis­ti. En hyväk­sy tuol­lai­sen lei­man lyö­mis­tä itsee­ni enkä mui­hin­kaan maa­han­muut­to­kriit­ti­siin. Kyse on kan­sa­lais­ten sol­vaa­mi­ses­ta hei­dän mie­li­pi­teit­ten­sä takia.

  Käve­lin täs­sä kau­nii­na syy­sil­ta­na enti­sel­tä Uni­tas-opis­tol­ta Meri-Ras­ti­lan met­roa­se­mal­le. Ennen tämä met­säi­nen veh­reä alue oli muut­tu­nut vuo­si­kym­me­nes­sä. Alu­eel­le oli raken­net­tu kiven­hei­ton pää­hän meren ran­nal­ta kau­nii­ta pien­ker­ros­ta­lo­ja. Asuk­kai­den jou­kos­sa ei ollut mon­taa suo­men­kie­lis­tä nimeä, ja hekin ovat ehkä tul­leet naa­pu­ris­ta. Ajat­te­lin, että Hel­sin­ki on raken­ta­nut maa­han­muut­ta­jil­le todel­li­sen asu­mis­lou­kon. Vaik­ka he kävi­si­vät kou­lua toh­to­rik­si asti ja vaik­ka he sai­si­vat töi­tä nokia-insi­nöö­rei­nä, he eivät pys­tyi­si työl­lään paran­ta­maan asu­mi­so­lo­jaan. Ehkä se on yksi syy, mik­si maa­han­muut­ta­ja­nuo­ret jät­tä­vät niin usein kou­lun­sa perus­kou­luun. Eli hyvät suo­ma­lai­set tuhoa­vat maa­han­muut­ta­jien elä­män jo lap­suus- ja nuo­ruusiäs­sä. Ei täs­sä suo­ma­lais­ten nui­vuut­ta pidä syyl­lis­tää, vaan avokätisyyttä.

  Olem­me vie­neet vie­rail­tam­me tär­keim­män: toi­von parem­mas­ta huo­mi­ses­ta. Sak­sas­sa tämän avo­kä­ti­syy­den tulok­set on jo näh­tä­vis­sä. Suo­mes­sa tämä sama tapah­tuu viiveellä.

 24. Vas­taan Eli­nan haas­tee­seen asun­toar­van hin­nal­la ja haas­tan puo­les­ta­ni kaik­ki kal­tai­se­ni (“kan­sa­lais­tai­dot­to­mat”) autot­to­mat ja ajo­kor­tit­to­mat. Meil­tä­hän sitä rahaa sääs­tyy, kun ei tar­vit­se ostaa ben­saa eikä mak­saa park­ki­mak­su­ja, sakois­ta puhumattakaan.

  Oden läpi­me­no on tie­tys­ti var­ma asia — ei vähi­ten hänen ahke­ran kir­jal­li­sen toi­min­tan­sa, kuten tämän blo­gin ansios­ta — mut­ta kuten joku tääl­lä jo tote­si, yli­mää­räis­ten ään­ten kan­ta­ma­na voi joku fik­su mut­ta vie­lä tun­te­ma­ton nuo­ri ehdo­kas pääs­tä sisään.

 25. Tam­pe­reel­la jär­keä kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan voi­si tuo­da myös vih­rei­den Sami Kal­lio, http://www.samikallio.net/

  Itse taas espoo­lai­se­na yri­tän kovas­ti löy­tää ehdo­kas­ta, joka edus­tai­si jär­ke­vää puo­luet­ta (mie­luus­ti vih­reät), jär­ke­viä mie­li­pi­tei­tä ja kan­nat­tai­si Espoon liit­tä­mis­tä Hel­sin­kiin (minul­le tär­kein kun­nal­lis­po­liit­ti­nen kysy­mys näis­sä vaa­leis­sa). Ei ole helppoa.

 26. tks, en ole espoo­lai­nen enkä edes vih­reä, mut­ta mitä vikaa Kas­vis­sa on? Käsit­tääk­se­ni kan­nat­taa yhdistymistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.