Vallataan suojatiet takaisin

Lau­an­tai­na jär­jes­te­tys­sä aivan oivas­sa Mega­po­lis 2023 ‑tapah­tu­mas­sa brit­ti­läi­nen Carl Hono­re valit­ti, että on mei­nan­nut jää­dä usei­ta ker­to­ja auton alle Hel­sin­gis­sä, kun autoi­li­jat puhu­vat kän­nyk­kään eivät­kä näe suo­ja­tiel­le astu­vaa jalan­kul­ki­jaa. Kän­ny­käs­tä ei ole kyse, vaan lii­ken­ne­sään­nöis­tä piit­taa­mat­to­mis­ta autoilijoista.

Lii­ken­ne­sään­tö­jen mukaan autoi­li­jan on annet­ta­va tilaa jalan­kul­ki­jal­le, jos tämä on aikeis­sa ylit­tää kadun suo­ja­tie­tä pit­kin. Näin myös muu­al­la Euroo­pas­sa mene­tel­lään, mut­ta meil­le on iskos­tu­nut käsi­tys, että suo­ja­tiel­lä jalan­kul­ki­jan on väis­tet­tä­vä autoi­li­jaa. On sää­li kat­soa van­haa nais­ta, joka sei­soo minuut­ti­tol­kul­la suo­ja­tien vie­res­sä pää­se­mät­tä yli.

Mitä jos val­lat­tai­siin suo­ja­tie takai­sin? Sovi­taan päi­vä­mää­rä, jos­ta alkaen jalan­kul­ki­jat alka­vat nou­dat­taa tie­lii­ken­ne­la­kia ja mene­vät suo­ja­tiel­le, ellei lähes­ty­vä auto ole niin lähel­lä, ettei ehti­si enää pysäh­tyä. Autois­sa on jar­rut. Toi­von mukaan radio ja leh­det varoit­tai­si­vat autoi­li­joi­ta edes­sä ole­vas­ta muu­tok­ses­ta. Kun jalan­kul­ki­jat alkai­si­vat nou­dat­taa lakia, aika pian autoi­li­jat­kin oppi­si­vat niin tekemään.

Kuka ryh­tyy organisoimaan?

47 vastausta artikkeliin “Vallataan suojatiet takaisin”

 1. Mik­si täl­lai­sia pitäi­si erik­seen orga­ni­soi­da ja eten­kin käyt­tää epä­mää­räis­tä katua­nar­kis­miin viit­taa­vaa ter­miä “val­taus”. Kyse on lii­ken­ne­sään­nöis­tä ja nii­den mukaan käyt­täy­ty­mi­ses­tä eikä mis­tään mielenosoituksesta.

  Minä olen ilman mitään orga­ni­soin­te­ja­kin men­nyt yleen­sä suo­ja­tiel­le reip­paas­ti ja ripeäs­ti, jol­loin autot­kin tapaa­vat myös pysäh­tyä. Toki aina kan­nat­taa ottaa kat­se­kon­tak­ti kul­jet­ta­jaan ja seu­ra­ta onko tämä lain­kaan huo­man­nut yllät­tä­vää liikenne-estettä.

  Jos kam­pan­joi­da halu­taan, on edes­sä seu­raa­vak­si edes­sä “val­la­taan bus­sin istui­met ostos­kas­seil­ta” ja “val­la­taan pyö­rä­kais­ta koi­ran­kä­ve­lyt­tä­jil­tä”. Molem­mat epä­koh­tia joi­hin tör­mää ali­tui­ses­ti. Suo­ma­lais­ta sisään­päin­kään­ty­nyt­tä jää­rä­pää­kult­tuu­ria vaan on jos­kus han­ka­la muut­taa ulkoa ohjaamalla.

 2. Olen mai­nit­tua pie­ni­muo­tois­ta suo­ja­tien­val­taus­ta har­ras­ta­nut jo vuo­sia ja raa­jat ovat edel­leen ehjiä eli puu­ha ei ole aina­kaan kan­ta­kau­pun­gis­sa eri­tyi­sen vaarallista.

  Kan­nat­taa kui­ten­kin pitää mie­les­sä että (suun­taan­sa) kak­si­kais­tai­set tiet ovat näin käyt­täy­dyt­täes­sä aidos­ti hen­gen­vaa­ral­li­sia kos­ka vali­tet­ta­van usein autoi­li­joil­la on tapa­na olla pysäh­ty­mät­tä suo­ja­tien eteen sei­sah­tu­neen auton viereen.

 3. Minä olen muka­na! Itse asias­sa olen jo tähän­kin asti yrit­tä­nyt kou­lut­taa autoi­li­joi­ta omal­ta osal­ta­ni pitä­mäl­lä puo­lia­ni suojatiellä.

  Satei­sel­la kelil­lä sateen­var­jo on mai­nio apu­vä­li­ne katua ylit­täes­sä. Tuik­kaa var­jol­la sin­ne auto­vir­ran rakoon ja tekee sel­väk­si että aikoo men­nä sii­tä koh­taa läpi.

 4. Itse olen miet­ti­nyt niin, että on pää­sään­töi­ses­ti jär­ke­väm­pää, että anne­taan auto­jen men­nä pysäh­ty­mät­tä. Sil­loin kun jalan­kul­ki­joil­le halu­taan antaa etua­jo-oikeus, teh­tä­köön se esim. lii­ken­ne­va­loil­la, tai muul­la poik­keus­jär­jes­te­lyl­lä. Oli­sin­kin sitä miel­tä, että lakia muu­te­taan niin, että jalankulkijoiden/pyöräilijöiden/jne pitää pää­sään­töi­ses­ti väis­tää auto­ja tie­tä ylit­täes­sään. Muu­tok­sen jäl­keen val­lit­se­va käy­tän­tö sai­si lail­li­sen aseman.

 5. Toi­vot­ta­vas­ti tuo­na päi­vä­mää­rä­nä jalan­kul­ki­jat alka­vat myös nou­dat­ta­maan lakia ja eivät mene suo­ja­tiel­le sil­loin kun heil­le osoi­tet­tu lii­ken­ne­va­lo näyt­tää punaista..

 6. Olen itse har­ras­ta­nut tuo­ta reip­paas­ti auto­jen eteen käve­le­mis­tä vuo­sia. Tie­ten­kin niin, että on ollut itse var­ma että pää­see alta pois jos autoi­li­ja ei pysäh­dy­kään. Lop­pu­tu­lok­se­na on ollut soi­via tor­via, jalan­kul­ki­jan kier­tä­mis­tä vas­tak­kai­sen kais­tan kaut­ta, äkki­jar­ru­tuk­sia ja muu­ta­ma lähel­tä piti tapaus.

  Olen­kin tul­lut hil­jaa mie­les­sä­ni sii­hen tulok­seen, että en enää käve­le auto­jen eteen niin hana­kas­ti. Tämä sik­si, että autoi­li­joi­den tört­töi­lyä kiro­tes­sa pahoit­taa hel­pos­ti oman mie­len­sä­kin. Lisäk­si minul­la ei tar­vit­se olla niin kiire.

  Taval­laan siis autoi­li­jat ovat voit­ta­neet. Todel­la harmillista.

  Jos täl­lai­nen kam­pan­ja saa­tai­siin tulil­le, niin polii­si oli syy­tä saa­da mukaan. Suo­ja­tie­sään­töä rik­ko­vil­le tuli­si antaa sak­ko. Käy­tän­nös­sä voi­sin sanoa Tam­pe­reel­ta muu­ta­man pai­kan, jois­sa sak­ko­ja pys­tyi­si nyt­kin jaka­maan sar­ja­tu­lel­la. Ihme­tyt­tää mik­si sako­tus­ta ei edes sil­loin täl­löin har­ras­tet­tai­si — eikö poliisille/valtiolle kel­paa raha? Vai oli­si­ko tämä sako­tus polii­sin mie­les­tä vain “ihmis­ten kiusaamista”?

 7. Sama­ten olen har­ras­ta­nut tuo­ta. Ongel­ma tai­taa olla saa­da, ne jot­ka eivät vie­lä har­ras­ta, mukaan

  Sini­vih­reä: tuo kai tar­koit­tai­si lisää lii­ken­ne­va­lo­ja, että tie­tyis­sä ris­teyk­sis­sä jalan­kul­ki­jat pää­si­si­vät edes jos­kus yli. En usko että asi­aa voi perus­tel­la sil­lä että val­lit­se­va käy­tän­tö oli­si enem­mis­tön päät­tä­mä. Jalan kul­ki­joi­ta tun­tuu ole­van enem­män odot­ta­mas­sa valois­sa kuin mitä auto­ja kul­kee ohi odottaessa.

 8. Jyri: todel­la har­voin jalan­kul­ki­ja kul­kee punai­sia päi­ten niin, että autoi­li­jat jou­tu­vat odot­ta­maan joten en ver­tai­si näi­tä keskenään

 9. öööö… jos ei mene auton alle, niin miks ei sais men­nä punai­sel­la kadun yli? Miten nämä kak­si asi­aa liit­tyy toisiinsa?

 10. Itse olen enti­se­nä ete­lä­poh­ja­lai­se­na ja nykyi­se­nä tam­pe­re­lai­se­na nou­dat­ta­nut jalan­kul­ki­jan oikeu­del­la ‑mak­sii­mia niin kau­an kuin pys­tyn muis­ta­maan, ja huo­li­mat­ta tut­ta­vien “autoi­li­jat ovat Tam­pe­reel­la veren­hi­moi­sia hulluja”-varoituksista olen säi­ly­nyt vam­moit­ta. Itse asias­sa ei ole ollut edes ainoa­ta­kaan lähel­tä piti ‑tilan­net­ta. Olen kui­ten­kin päi­vit­täin liik­keel­lä kes­kus­tan vilk­kaim­min lii­ken­nöi­ty­jen katu­jen varsilla.

  Vai­kut­taa sil­tä että aina­kin osas­sa ohjaus­pyö­rän ja istui­men välis­tä aluet­ta on vie­lä kun­nioi­tus­ta lain takaa­mia etu­jaan käyt­tä­vil­le pati­koi­jil­le. En kui­ten­kaan tee täs­tä mitään yleis­tyk­siä, vaan kan­na­tan läm­pi­mäs­ti suo­ja­tei­den “val­taa­mis­ta” jatkossakin 🙂

 11. Oli­sin­kin sitä miel­tä, että lakia muu­te­taan niin, että jalankulkijoiden/pyöräilijöiden/jne pitää pää­sään­töi­ses­ti väis­tää auto­ja tie­tä ylit­täes­sään. Muu­tok­sen jäl­keen val­lit­se­va käy­tän­tö sai­si lail­li­sen aseman.”

  Eli tämän jäl­keen kevyt lii­ken­ne oli­si onnet­to­muus­ti­la­tees­sa käy­tän­nös­sä lain­suo­ja­ton, jos lii­ken­ne­va­lot eivät toi­sin väittäisi?

  Täy­tyy sanoa, että jos tuol­lai­nen muu­tos meni­si läpi, niin oli­si mel­ko lähel­lä, että siir­tyi­sin pol­ku­pyö­räl­lä­ni aja­maan kes­kel­le kais­taa, enkä oike­aan lai­taan. (Tuo ei oli­si kadun ylit­tä­mis­tä, ja kun tuo­ta ei aivan jat­ku­vas­ti teki­si, niin sak­ko­ja lii­ken­teen häi­rit­se­mi­ses­tä­kään tus­kin kovin usein osui­si koh­dal­le.) Ja saat­taa­pi olla, että kes­kus­tan kadul­le alkai­si öisin ilmes­ty­mään kai­ken­nä­köis­tä romua, joka pakot­tai­si autot aja­maan hitaammin. 

  Jos val­lit­se­vaan käy­tän­töön pitäi­si laki perus­taa, niin jalan­kul­ki­joi­den punai­nen valo pitäi­si muut­taa mer­ki­tyk­sel­tään auto­jen etuajo-oikeudeksi.

 12. Muu­ten hyvä mut­ta täs­tä kam­pan­jas­ta seu­raa­va vas­tak­kai­na­set­te­lu jalan­kul­ki­jat vs. autoi­li­jat tus­kin joh­taa koko­nai­suu­den kan­nal­ta mihin­kään myönteiseen.

 13. Miten sit­ten kärä­jil­lä uuden lex Sini­vih­reä mukaan?

  Siel­lä pui­daan seu­raa­vaa tapausta: 

  Tois­luok­ka­lai­nen Ven­la on odot­ta­nut yli­pää­syä Castre­nin­ka­dun kul­mas­sa noin 15 minuut­tia (pis­sat housus­sa) yhden­kään auton pysäh­ty­mät­tä. Äiti on opet­ta­nut, että kos­kaan ei saa läh­teä ylit­tä­mään tie­tä, ellei­vät autot ole pysäh­ty­neet. Lain­muu­tok­sen jäl­keen myös isä on tätä asi­aa korostanut. 

  Kos­ka lain­muu­tos on vie­lä aika tuo­re, jot­kut autoi­li­jat hie­man epä­röi­vät ajaa suo­ja­tien reu­nas­sa ole­van lap­sen ohi, mut­ta pelä­ten juri­di­sia seu­raa­muk­sia he mie­luum­min ohit­ta­vat lap­sen näin kuin saa­vat sak­ko­ja tai perä­ti van­keus­tuo­mion sii­tä, että pysähtyvät. 

  Lap­si­han on täs­sä tilan­tees­sa väis­tä­mis­vel­vol­li­nen ja jos joku tur­han pysäh­ty­mi­sen takia ajaa taka­pus­ku­riin, niin pysäh­ty­jä on kor­vaus­vel­vol­li­nen takaa­tu­li­jan etu­pel­lin klom­mois­ta ja ihan itse potee mah­dol­li­set niskavavansa. 

  Entä jos lap­si her­mos­tuk­sis­saan astuu­kin auto­tiel­le kiel­lois­ta huo­li­mat­ta ja onnet­to­muus tapah­tuu. Lap­si on syyl­li­nen ja kor­vaus­vel­vol­li­nen tapah­tu­nees­ta. Sii­nä on saat­ta­nut oikea vilk­ku vahin­goi­tua ja kaik­ki auto­no­mis­ta­jat tie­tä­vät, mitä tämä mak­saa… ja syyl­li­nen­hän täs­sä mak­saa eli tämä lapsi. 

  Ja eihän tämän lap­si tar­vit­se olla, ihan kuka tahan­sa… Lap­si nyt on se hei­koim­min eväin lii­ken­tees­sä toi­mi­ja eli sik­si esi­mer­kin Venla. 

  Vähän vai­kut­taa, ettei Sini­vih­reä ole ihan lop­puun asti aja­tel­lut lakialoitettaan.

 14. Oli­sin­kin sitä miel­tä, että lakia muu­te­taan niin, että jalankulkijoiden/pyöräilijöiden/jne pitää pää­sään­töi­ses­ti väis­tää auto­ja tie­tä ylit­täes­sään” minul­la jäi nyt ymmär­tä­mät­tä mik­si näin? Sik­si­kö, kos­ka autoi­li­jat eivät nou­da­ta lakia niin muu­te­taan lakia. Aika pelot­ta­vaa var­sin­kin kou­lu­jen läheisyydessä.

 15. Minun koke­muk­se­ni mukaan suo­ja­tiel­le yrit­tä­vän jalan­kul­ki­jan (suo­ja­tien pääs­sä sei­so­van tai sitä koh­ti käve­le­vän) pääs­tä­mi­nen kadun yli ei tuo­ta vai­keuk­sia muis­sa­kaan (auto­hul­lu­mis­sa?) Euroo­pan mais­sa… Mik­si siis tääl­lä? Tyh­mä­hän se on joka ei tajua, ettei se ihmi­nen sii­nä huvik­seen sei­sos­ke­le. Oli­si­ko pikem­min­kin kysy­mys lain epä­mää­räi­ses­tä tul­kin­nas­ta ja vää­ris­tä rangaistuskäytännöistä?

  Käy­tän­nös­sä­hän (aikuis­ten oikees­ti) tien voi ylit­tää mis­sä vaan jos auto­ja ei tule. Jos suo­ja­tiel­lä pätee sama käy­tän­tö, sääs­tyi­si rahaa jos ei sel­lai­sia maa­lat­tai­si ollen­kaan. Eihän niil­lä ole mitään vir­kaa jos ne eivät anna käyt­tä­jil­leen mitään oikeuksia.

 16. Minä yleen­sä käve­len ihan rei­lus­ti suo­ja­tiel­le, vaik­ka auto oli­si tulos­sa, ja kyl­lä ne pysäh­ty­vät. Vain har­voin jou­tuu perään­ty­mään. Jos jos­kus har­voin näyt­tää sil­tä, että yli­tys on tul­lut kul­jet­ta­jal­le yllä­tyk­se­nä, niin yleen­sä niis­sä autois­sa on joko Viron tai Venä­jän rekis­te­ri­kil­vet. Tai ker­ran pääl­le­ni mei­na­si ajaa auto, jos­sa oli ihan suo­ma­lai­set kil­vet, mut­ta kul­jet­ta­ja sel­väs­ti­kin kotoi­sin jos­ta­kin Afri­kan sar­ven tienoilta.

  Mut­ta nuo ovat poik­keus­ta­pauk­sia, sil­lä yleen­sä myös naa­pu­ri­mai­den kil­vil­lä tai tum­mem­mil­la kul­jet­ta­jil­la varus­te­tut autot väis­tä­vät ihan kil­tis­ti nekin. Ne jot­kin har­vat poik­keuk­set vain tun­tu­vat putoa­van noi­hin kategorioihin.

 17. Asia liit­ty­nee sii­hen että jos vaa­di­taan lakia nou­da­tet­ta­vak­si niin sil­loin pahim­man kak­si­nais­mo­ra­lis­min vält­tä­mi­sek­si oli­si hyvä nou­dat­taa itse sitä samais­ta lakia johon vedotaan…

  Ja oli­si­han tilas­to­jen valos­sa tuol­lai­sel­la ryh­ti­liik­keel­lä sekin vai­ku­tus että jalan­kul­ki­joi­den lii­ken­ne­kuo­le­mat Hel­sin­gis­sä puo­lit­tui­si­vat ilman sen suu­rem­pia toimenpiteitä..

 18. Pitäi­si­kö­hän sama ulot­taa kos­ke­maan pyö­riä? Mitä jos emme väis­täi­si Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa jal­ka­käy­tä­vil­lä pyö­räi­le­viä pyö­räi­li­jöi­tä vaan antai­sim­me hei­dän väis­tää mei­tä? Toki jos pyö­räi­li­jä puhuu samal­la kän­nyk­kään, väis­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen voi olla vaa­ral­lis­ta. Hel­sin­gin kes­kus­ta pitäi­si joka tapauk­ses­sa saa­da puh­taak­si sekä auto- että pyöräilijäterrorismista.

 19. Erit­täin hyvä ehdo­tus. Tosin minus­ta­kaan mitään eri­tyis­tä alka­mis­päi­vä­mää­rää ei tar­vi­ta. Asian rum­mut­ta­mis­ta kyl­lä tar­vi­taan. Ehkä joku voi­si teh­dä kam­pan­jal­le logon tms. ja kaik­ki asi­aa kan­nat­ta­vat blo­gaa­jat voi­si­vat ker­toa sii­tä sivuil­laan. Sil­lä sai­si jo var­maan aika pal­jon jul­ki­suut­ta asial­le. Mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set­kaan eivät oli­si pahitteeksi.

 20. Lii­ken­ne­kult­tuu­rim­me on käsit­tä­mät­tö­män töy­ke­ää ja tun­tuu että auto antaa oikeu­den unoh­taa kaik­ki käy­tös­ta­vat. Tämä näyt­tää kos­ke­van kaik­kia, aivan taval­li­sen ja hyvä­ta­pai­sen näköi­siä suo­ma­lai­sia. Esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa jalan­kul­ki­joi­hin suh­tau­du­taan aivan toisin.

  Sil­ti jalan­kul­ki­ja­na pyrin aina anta­maan auto­jen men­nä. Voin hel­pos­ti itse vähän hidas­taa. On ilma­ke­hän kan­nal­ta jär­je­tön­tä yhden — tai useam­man­kaan — jalan­kul­ki­jan takia pysäyt­tää auto­jo­noa. Pääs­töt ovat pie­nim­mät kun lii­ken­ne sujuu tasai­ses­ti. Jär­jet­tö­min­tä on kun yksi suo­ja­tiel­le astu­va jalan­kul­ki­ja pysäyt­tää kym­me­nien ton­nien pai­noi­sen bus­sin kym­me­ni­ne matkustajineen.

  Sik­si “suo­ja­tien val­taus” on populismia.

 21. Kyl­lä minä­kin yri­tän aina, vaan uskon vah­vem­man val­taan ja pelos­ta pysäh­dyn ja var­mis­tan, että auto var­mas­ti pysäh­tyy kun yli­tän suo­ja­tien. Mones­ti autoi­li­jat huis­kaa kät­tä, että mene vaan, en luo­ta vah­vem­piin ‑autoi­li­joi­hin ja pysäh­dyn var­muu­dek­si kui­ten­kin! Vahem­man val­las­sa kaik­ki on kui­ten­kin — henkenikin.

 22. Hel­sin­ki­läi­nen lii­ken­ne­kult­tuu­ri hou­kut­te­lee otta­maan ver­tai­lu­koh­tia Oslos­ta. Oslo on Hel­sin­gin kokoi­nen kau­pun­ki, mut­ta siel­lä kul­kee kuusi met­ro­lin­jaa. Useim­pien pää­tei­den molem­mil­la puo­lil­la on ero­te­tut pyö­rä­kais­tat, joi­ta autoi­li­jat osaa­vat kun­nioit­taa. Ja autoi­li­jat ole­tusar­voi­ses­ti pysäh­ty­vät näh­des­sään jalan­kul­ki­jan sei­so­van (!) kadun reunassa.

 23. Ter­ve­tul­lut ehdo­tus jär­jes­tel­mäl­lis­tää toi­min­taa, jota moni meis­tä näyt­tää epä­jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti har­ras­ta­neen jo pitkään. 

  Itse aloin opet­taa autoi­li­joil­le suo­ja­tie­käyt­täy­ty­mis­tä Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa noin vuo­si sit­ten. Kurs­sil­le­ni vali­koi­tu­neis­ta oppi­lais­ta 80–90 pro­sent­tia on sisäis­tä­nyt asian jo ensim­mäi­sel­lä oppi­tun­nil­la. Olen toki ollut ope­tus­me­to­deis­sa­ni mal­til­li­nen enkä juu­ri ryn­täil­lyt viit­tä­kymp­piä aja­van öyk­kä­rin eteen. 

  Työ­maa­ta sil­ti var­mas­ti riit­tää vie­lä pit­kään, mut­ta miten tämän “takai­sin­val­tauk­sen” sit­ten orga­ni­soi­si? Jos joku kek­sii hyvän menet­te­ly­ta­van, olen mie­li­hy­vin mukana.

  Kom­men­teis­sa on vii­tat­tu mui­hin vas­taa­van­lai­siin lii­ken­ne­rik­ko­muk­siin, joi­ta ylei­nen mie­li­pi­de (saa­ti polii­si) tun­tuu kat­so­van läpi sor­mien. Yksi kaik­kein ylei­sim­mis­tä on kui­ten­kin jää­nyt mai­nit­se­mat­ta: autoi­li­jan vel­vol­li­suus antaa tie­tä pysä­kil­tä läh­te­väl­le bus­sil­le. Miten­kä­hän tätä voi­si opettaa?

 24. Ehkä kui­ten­kin kaik­kein tehok­kain tapa oli­si kai­vaa tun­ne­li tien ALI. Autot ajai­si­vat YLI ja ihmi­nen käve­li­si ali. Ei tar­vit­si­si molem­pia lii­ken­ne­muo­to­ja hidas­ta­via lii­ken­ne­va­lo­ja ja yli­mää­räi­siä pysäh­dyk­siä. Tie­ten­kin tämä tekee kus­tan­nuk­sia, mut­ta kuka mää­rit­te­lee ihmis­hen­gen rahal­li­sen arvon? Ei sitä kukaan uskal­la mää­ri­tel­lä mut­ta sil­ti kina­taan että tämä on lii­an kal­lis­ta. Hal­pa rat­kai­su on lii­an teho­ton, kal­lis oli­si teho­kas mut­ta teho­kas­ta rat­kai­sua ei hae­ta, vaan hal­paa. Hal­vin­ta oli­si kun ei teh­täi­si mitään.

 25. Jep, jep.. .mahot­to­man hyvä idea Jukalla… 

  Suo­ja­tei­tä Munk­ki­vuo­ren Ulvi­lan­tiel­lä on noin kym­me­nes­sä koh­das­sa. Ja Ulvi­lan­tie on kilo­met­rin pituinen. 

  Joka yli­tys­koh­taan ali­kul­ku? Aika­moi­nen inves­toin­ti tosi­aan koko Suo­mi huo­mioon ottaen. 

  Sata tuhat­ta ali­kul­kua noin alka­jai­sik­si pahim­piin koh­tiin. Toi­set sata tuhat­ta ensi vuonna.

 26. Kom­pos­ti toi­mii juu­ri väärin. 

  Ei pidä pysäh­tyä tien reu­naan, kos­ka se on sig­naa­li autoi­li­jal­le jat­kaa matkaa. 

  Eli astu suo­raan ja epä­röi­mät­tä tiel­le! Jos joku kahe­li vie­lä sii­nä vai­hees­sa ajaa täy­sil­lä koh­ti, niin kyl­lä sii­tä alta ehtii vie­lä pois. 

  Kuka kek­sii hyvän isku­lauseen uudel­le ryh­ti­liik­keel­le? Kadul­le katu­mat­ta? Hyvä katumotto!

 27. Tun­ne­li kuu­los­taa tosi­aan tehok­kaal­ta. Ehkä oli­si kui­ten­kin parem­pi, että autot ajai­si­vat ali. Tun­ne­li tosi­aan kyl­lä mak­saa, mut­ta kyl­lä­hän autoi­li­joil­la rahaa on. Köy­hät voi­vat jät­tää ajok­kin­sa jon­ne­kin syr­jem­mäl­le ja tul­la mui­den köy­hien kans­sa spo­ral­la tai met­rol­la ihmis­ten ilmoille.

 28. Yksi kaik­kein ylei­sim­mis­tä on kui­ten­kin jää­nyt mai­nit­se­mat­ta: autoi­li­jan vel­vol­li­suus antaa tie­tä pysä­kil­tä läh­te­väl­le bus­sil­le. Miten­kä­hän tätä voi­si opettaa?”

  Pai­kal­lis­lii­ken­teem­me bus­si­kus­kit kyl­lä pitä­vät täs­tä ope­tus­työs­tä huo­len pyr­ki­mäl­lä kään­tä­mään kyl­keen jos ei muu­ten usko. Myös tilan­teis­sa jois­sa bus­sil­la oli­si väistämisvelvollisuus 😉

 29. Minul­la on parem­pi ehdo­tus: val­la­taan kadut takai­sin ihmi­sil­le. Näin vapau­tui­si kais­to­ja pyö­räi­li­jöil­le eikä jalan­kul­ki­joi­den­kaan tar­vit­si­si pelä­tä enää niin pal­jon kadun ylit­tä­mis­tä. Rumat asfalt­ti­pin­tai­set kadut voi­tai­siin muut­taa viih­tyi­sik­si puis­to­ka­duik­si. Melu ja saas­teet kau­pun­gis­sa vähe­ni­si­vät mer­kit­tä­väs­ti ja koko­nai­suu­des­saan kau­pun­gis­ta tuli­si pal­jon viih­tyi­säm­pi. Tie­tyt osuu­det pitää tie­tys­ti jät­tää edel­leen jul­ki­sel­le lii­ken­teel­le ja huol­toa­jol­le. Yksi­tyi­sau­tol­la liik­ku­vat jät­tä­köön auton­sa kotiin tai lähim­pään juna- tai metroparkkiin.

 30. Pitäi­si­kö­hän sama ulot­taa kos­ke­maan pyö­riä? Mitä jos emme väis­täi­si Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa jal­ka­käy­tä­vil­lä pyö­räi­le­viä pyö­räi­li­jöi­tä vaan antai­sim­me hei­dän väis­tää mei­tä? Toki jos pyö­räi­li­jä puhuu samal­la kän­nyk­kään, väis­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen voi olla vaa­ral­lis­ta. Hel­sin­gin kes­kus­ta pitäi­si joka tapauk­ses­sa saa­da puh­taak­si sekä auto- että pyöräilijäterrorismista.”

  Jal­ka­käy­tä­vil­lä pyö­räil­lään yleen­sä lähin­nä sik­si, että pyö­rä­tiet on jos­tain tun­te­mat­to­mas­ta type­ryy­den­lei­mauk­ses­ta joh­tuen pää­tet­ty osit­taa jal­ka­käy­tä­vis­tä. Tämän yhtä­lön jos joten­kin rat­kai­set kaik­kien eduk­si, niin lupaan laka­ta “ter­ro­ris­mi­ni”.

  Myön­net­tä­köön tosin, että pyö­räi­li­jä­nä jou­tuu kouk­kaa­maan sil­loin täl­löin jalan­kul­ki­joi­den puo­lel­ta, kos­ka autoi­li­jat tun­tu­vat ymmär­tä­vän pyö­rä­tien mer­kin tar­koit­ta­van park­ki­ti­laa. Ehkä oli­si parem­pi vaih­toeh­to joko ajaa aina auto­jen jou­kos­sa — onhan pyö­rän nopeus kau­pun­kia­lu­eel­la lähem­pä­nä auton nopeut­ta kuin jalan­kul­ki­jan nopeut­ta. Olkoon­kin, että tämä käy­tän­tö poi­kii autoi­li­joil­ta usein huo­mio­no­soi­tuk­sia ääni­mer­kin muodossa.

  Ongel­mak­si muo­dos­tuu tie­tys­ti pian se, että pyö­rä­tiet Hel­sin­gis­sä siir­ty­vät ali­no­maa tien puo­lel­ta toi­sel­le, lop­pu­vat yhtäk­kiä kes­ken, tai muu­ta muka­vaa. Täs­tä on tie­tys­ti seu­rauk­se­na kouk­kai­le­va ja pouk­koi­le­va ajo­ta­pa — mut­ta sii­hen­hän kau­pun­ki­suun­nit­te­lu mei­tä pyö­räi­li­jöi­tä kannustaa.

  Itse olen­kin Osmon ehdot­ta­man kam­pan­jan lisäk­si har­ras­ta­nut ns. “aje­taan pyö­rä­teil­lä niin lujaa kuin rei­sis­tä läh­tee” ‑kam­pan­jaa, jos­ko ihmi­set tajuai­si­vat ettei niil­lä ole tar­koi­tus kävel­lä (— suo­ja­tiet toki pois­lu­kien). Eivät­hän jalan­kul­ki­jat käve­le kes­kel­lä auto­tei­tä­kään, tai — kuten asia usein pyö­rä­tei­den kans­sa on — pääs­tä lap­si­aan juok­sen­te­le­maan niil­le valvomatta.

  Muis­tut­tai­sin, että pol­ku­pyö­räi­ly on kui­ten­kin se lii­ken­ne­muo­to, jon­ka tuke­mi­nen oli­si tule­vai­suu­den kan­nal­ta tär­ke­ää. Käve­le­mäl­lä 20–30 km työ­mat­ka on lii­an pit­kä, pyö­räl­lä sen pol­kee vajaas­sa tun­nis­sa. Ajat­te­le­van ihmi­sen ruo­ka­va­liol­la ja yksi­vaih­tei­sel­la ja osin kier­rä­ty­so­sis­ta koo­tul­la pol­ku­pyö­räl­lä eko­lo­gi­nen jalan­jäl­ki jää aika pieneksi. 

  (Autol­la taas alle 30km mat­ka (ilman yli 20km kan­ta­muk­sia) on ter­veel­tä ihmi­sel­tä niin syn­ke­ää type­ryyt­tä, että sii­tä pitäi­si sank­tioi­da sekä lail­li­ses­ti että sosiaalisesti.)

 31. Jal­ka­käy­tä­väl­lä pyö­räi­ly on koh­ta­lai­sen vaa­ral­lis­ta sil­loin, kun ohi­te­taan jalan­kul­ki­jat kovaa, lähel­tä ja yllät­täen. Hitaas­ti ja varoen liik­ku­va pyö­räi­li­jä on vää­räs­sä pai­kas­sa, mut­ta ei var­si­nai­ses­ti vaa­ran­na tois­ten hen­keä tai terveyttä.
  Mei­na­sin eilen aamul­la jää­dä Mans­kul­la skoot­te­rin alle bus­sis­ta pysä­kil­le jää­des­sä­ni. Pik­kui­sen kai­pai­si val­von­taa tähän liikenteeseen…

 32. Olen sys­te­maat­ti­ses­ti kävel­lyt aina suo­ja­tiel­le niin kuin tie­lii­ken­nea­se­tuk­sen mukaan saan teh­dä. Autoi­hin päin ei kui­ten­kaan kan­na­ta näky­väs­ti kat­soa, kos­ka sil­loin autoi­li­ja luot­taa sii­hen, että kyl­lä tuo­kin jalan­kul­ki­ja ymmär­tää pysäh­tyä. Pidän nenän meno­suun­nas­sa, mut­ta var­muu­den vuok­si vil­kui­len sil­miä suun­taa­mal­la, että auto var­mas­ti ymmär­tää pysähtyä.

  Stop-merk­ki vah­vis­taa vies­tiä, jos se muu­ten jää epä­sel­väk­si, ja mah­dol­li­siin huo­mio­no­soi­tuk­siin voi vas­ta­ta kansainvälisellä.

  Useim­mat autoi­li­jat pysäh­ty­vät kil­tis­ti, kun sen itsel­le kuu­lu­van tilan vain ottaa. Ongel­ma onkin toi­set jalan­kul­ki­jat! Kukaan muu ei tun­nu uskal­ta­van ylit­tää katua ja monet näyt­tä­vät pitä­vän lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta jopa joten­kin härs­ki­nä. He ovat soli­daa­ri­sia autoi­li­joil­le! Joko kyse on jon­kin­lai­ses­ta Tuk­hol­man syndroo­mas­ta tai sit­ten he ovat mat­kal­la parkkitaloon.

  Täs­sä tuo ase­tuk­sen koh­ta vie­lä ulkoa ope­tel­ta­vak­si, jos tulee auto­mie­hen kans­sa kinaa. Sai­si­ko­han tämän teks­tin isol­la t‑paitaan?

  32 §
  Kul­jet­ta­jan suojatiesäännöt

  Suo­ja­tie­tä lähes­ty­vän ajo­neu­von kul­jet­ta­jan on ajet­ta­va sel­lai­sel­la nopeu­del­la, että hän voi tar­vit­taes­sa pysäyt­tää ennen suo­ja­tie­tä. Kul­jet­ta­jan on annet­ta­va estee­tön kul­ku jalan­kul­ki­jal­le, joka on suo­ja­tiel­lä tai astu­mas­sa sille.

 33. Ali­ku­lun sijaan pitäi­si raken­taa yli­kul­ku­ja. Pol­ku­pyö­räl­lä ali­ku­lut ovat lähes poik­kuk­set­ta ikä­viä ajet­ta­via (paho­ja kat­vei­ta), jalan­kul­ki­joil­le pimei­tä ja virt­sal­le hai­se­via, ja luu­li­sin että vie­lä kal­liim­pia raken­taa kuin kevyen lii­ken­teen ylikulku.

 34. Jou­ni:
  “Sil­ti jalan­kul­ki­ja­na pyrin aina anta­maan auto­jen men­nä. Voin hel­pos­ti itse vähän hidas­taa. On ilma­ke­hän kan­nal­ta jär­je­tön­tä yhden — tai useam­man­kaan — jalan­kul­ki­jan takia pysäyt­tää auto­jo­noa. Pääs­töt ovat pie­nim­mät kun lii­ken­ne sujuu tasai­ses­ti. Jär­jet­tö­min­tä on kun yksi suo­ja­tiel­le astu­va jalan­kul­ki­ja pysäyt­tää kym­me­nien ton­nien pai­noi­sen bus­sin kym­me­ni­ne matkustajineen.”

  Tämä­hän se läh­tö­ti­lan­ne on ollut, mut­ta ei nyt tar­vit­se läh­teä van­hois­ta roo­ma­lai­sis­ta. Ongel­ma syn­tyi juu­ri sii­tä, että me jalan­kul­ki­jat olem­me olleet valis­tu­nei­ta ja aset­ta­neet koko­nai­suu­den edun omam­me edel­le. Sii­tä oli sit­ten autoi­lun hal­lit­se­mat­to­mas­ti lisään­tyes­sä se seu­raus, että saim­me seis­tä minuut­ti­kau­pal­la jokai­sen suo­ja­tien reu­nal­la odot­taen, että jat­ku­vaan auto­jen vir­taan tuli­si edes pie­ni kat­ko. Sik­si mei­tä on tääl­lä aika mon­ta, joi­den mit­ta on jo jokin aika sit­ten tul­lut täy­teen. Emme me jalan­kul­ki­jat tei­dän res­suk­ka­kul­ku­neu­vo­jan­ne ole kek­si­neet; ei mei­tä voi pan­na tei­dän pääs­töis­tän­ne vastuuseen!

  Jul­ki­sen kul­ku­neu­von lähes­tyes­sä aina­kin minä luo­vun etuoi­keu­des­ta­ni sään­nöl­li­ses­ti. Sil­lä­kin uhal­la, että bus­sin imus­sa aika moni tur­ha hen­ki­lö­au­to kaa­sut­taa perään.

 35. Ihan ymm­mär­ret­tä­vä pur­kaus. Sem­min­kin kun muu­ten­kin maam­me lii­ken­ne­ku­ri­sa on kor­jaa­mi­sen varaa(mm. tol­kut­to­mat ohitukset). 

  Kun on istu­nut sekä auton ratis­sa että kul­ke­nut kävel­len tai polkupyörällä,on oppi­nut kat­se­le­maan asioi­ta useam­mal­ta­kin kan­til­ta: Tämä kos­kee lähin­nä Manksua,Hämeentietä.Mechelininkatu ja mui­ta kokoo­ja­väy­liä. Niis­sä on lii­ken­ne­va­lot n kilo­met­rin välein.

  Ruuh­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la lii­ken­net­tä on vähän (Olen klo 14 aikaan useam­man­kin ker­ran aja­nut Stu­ren­ka­tua ja ollut ainoa autol­la tai jalan kul­ke­va koko kort­te­lin mat­kal­la). Se kul­kee nopeas­ti (10 s?)ohi lii­ken­ne­va­lo­jen tah­dit­ta­ma­na. Kun tämä lyhyt jono on kul­ke­nut ohi,voi hyvin tien ylit­tää . Tiet­tyä yhteis­pe­liä omaa­vat autoi­li­jat­kin, anta­mal­la kais­tan­vaih­ta­jal­le tilaa, vaik­ka laki ei sii­hen velvoitakaan.

  Bus­sin pitää vil­kut­taa ennen läh­töä. Jos oma auto on vain bus­sin­mi­tan pääs­sä sii­tä ensim­mi­sen vil­kun näh­des­sään, ei voi muu­ta lii­ken­net­tä vaa­ran­ta­mat­ta heti pysähtyä.

  Mas­kul­la huo­mat­ta­va osa lii­ken­tees­tä on julkista,hälytys‑, huol­to-tai tava­ra­lii­ken­net­tä. Ja on ammatteja,joissapäivän mit­taan jou­tuu kul­ke­maan aika pal­jon pai­kas­ta toi­seen ympä­ri kaupunkia.

 36. brit­ti­läi­nen Carl Hono­re valit­ti, että on mei­nan­nut jää­dä usei­ta ker­to­ja auton alle Helsingissä”

  Luu­li var­maan ole­van­sa vie­lä­kin brittilöissä

  http://img296.imageshack.us/img296/5518/screenhunter3ji5.jpg

  Suo­mes­sa louk­kaan­tui 13 jalan­kul­ki­jaa per 100 000 kun taas Bri­ta­nias­sa 64. Eli sar­jas­sam­me “anglo­sak­sit luu­le­vat itses­tään lii­kaa, kos­ka he nyt vain ovat par­hai­ta kai­kin puolin”. 

  ” On sää­li kat­soa van­haa nais­ta, joka sei­soo minuut­ti­tol­kul­la suo­ja­tien vie­res­sä pää­se­mät­tä yli.”

  Joo, kun minä näin hänet, hän oli jo kuol­lut nälkään!

  No, yhden­ty­väs­sä Euroo­pas­sa on kai hyväk­syt­tä­vä, että huo­not­kin tavat leviävät.

 37. Kan­nat­ta muu­ten tse­ka­ta, mis­sä jalan­kul­ki­jat louk­kaan­tu­vat Euroo­pan toi­sek­si vähi­ten ja mis­sä toi­sek­si eniten.

 38. Mar­ko Hami­lo kir­joit­ti: “Täs­sä tuo ase­tuk­sen koh­ta vie­lä ulkoa ope­tel­ta­vak­si, jos tulee auto­mie­hen kans­sa kinaa. Sai­si­ko­han tämän teks­tin isol­la t‑paitaan?

  32 §
  Kul­jet­ta­jan suojatiesäännöt”

  Mie­lum­min sateen­var­joon, jon­ka sit­ten aukai­see eteen­sä suo­ja­tiel­le. Sopi­va päi­vä­mää­rä voi­si olla muu­ten 3.2.

 39. Minä­kin olen käyt­tä­nyt tuo­ta Tee­mu A‑P:n sateen­var­jo­me­to­dia, tosin olka­lau­kul­la. Kak­si ker­taa on käy­nyt niin, että auto ei ole pysäh­ty­nyt ja lauk­ku on osu­nut autoon (ilman vau­rioi­ta). Molem­mil­la ker­roil­la olen saa­nut ammat­ti­au­toi­li­jan rin­nuk­sii­ni kiinni.

  Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la mars­sin kul­man taak­se polii­sia­se­mal­le teke­mään ilmoi­tus­ta asias­ta. Yllä­tyk­sek­se­ni tämä autoi­li­ja seu­ra­si minua sin­ne. Molem­pia osa­puo­lia kuul­tu­aan polii­si­mies tote­si, että ilman todis­ta­jia ei voi­da teh­dä mitään, ja että molem­mis­sa oli syy­tä. Eli lau­kun auton eteen lait­ta­mi­nen ver­rat­tu­na (tör­ke­ään) lii­ken­teen vaa­ran­ta­mi­seen ja lie­vään pahoin­pi­te­lyyn ovat saman­ve­roi­sia teko­ja. Seu­raa­val­la ker­ral­la en enää viitsinyt.

  Joten täy­sin ris­ki­tön­tä oikeas­sa ole­mi­nen ei ole. Voi nimit­täin saa­da tur­piin­sa, ja polii­si­kaan ei vält­tä­mät­tä auta.

 40. Mar­ko U: Miten­hän polii­si suh­tau­tuu tilan­tee­seen, jos tuon saman tekee pol­ku­pyö­räl­lä? Siis talut­taen pol­ku­pyö­rää niin, että se kul­kee vähän edel­lä. Jos tulee vaik­ka tar­vet­ta uudel­le pyö­räl­le, nääs. Teki­si jos­sain ris­teyk­ses­sä mis­sä tie­tää ole­van kamerat.

 41. Paras­ta lisätävieläyksiseikka:

  Autoi­li­jan­kin on varau­dut­ta­va­py­säh­ty­mään, vaik­ka­vih­reät palai­si­var­kin hänelle.:

  Ker­ran olin aja­mas­sa­Mec­he­li­nin­ka­tua vihreällä,näinkais lastasuojatienkohdalla.Onneksimuistin, että­lap­sio­nel­vä varoi­tus­merk­ki japainoinjarrua.Jaonneksi iso­sis­koot­ti katua ylit­tä­mään läh­te­nyt­tä pik­ku­vel­jeä kiinni …

  Hie­man useam­man pol­ven indi­vi­dua­lis­ti­na minua jois­sain puheen­vuo­rois­sa (ja muu­ten­kin) esiin­ty­vä täl­lai­nen vää­ri­na­mär­ret­ty individualismi:Mä oon mä ja muis­ta ei väliä.

 42. Autoi­li­jan näkö­kul­mas­ta Hami­lon ja Eli­nan kom­men­tit osu­vat juu­ri asian yti­meen: älkää jää­kö jalan­kul­ki­joi­na sei­sos­ke­le­maan tien­reu­naan vaan astu­kaa tiel­le. 99.9% autoi­li­jois­ta tie­tää, että jalan­kul­ki­joil­la on etua­jo-oikeus ja 99.99% jar­rut­taa jalan­kul­ki­jan tul­les­sa suo­ja­tiel­le. Juu­ri mikään ei ole autoi­li­ja­na niin ärsyt­tä­vää kuin viit­toil­la pit­kä tovi jalan­kul­ki­jal­le, että “sii­nä on suo­ja­tie ja sul­la on oikeus men­nä ensin — mene­pä nyt sii­tä, niin että pää­sen taas liikkeelle”. 

  Toi­saal­ta en ole kos­kaan kuul­lut yhdes­tä­kään autoi­li­jas­ta joka oli­si saa­nut sak­ko­ja sii­tä, ettei pysäh­ty­nyt suo­ja­tien eteen. Samoin oma koke­muk­se­ni mukaan polii­si suh­tau­tuu sii­hen “höpö-höpö ilmoi­tuk­se­na” (suo­ra lai­naus erääl­tä kons­taa­pe­lil­tä tois­sa lau­an­tai-illal­ta). Ehkä tehok­kaam­pi kuin “ruo­hon­juu­ri­ta­son suo­ja­tei­den takai­sin­val­taus­kam­pan­ja” oli­si tar­peek­si kor­kean tahon kes­kus­te­lu polii­si­joh­don kans­sa sekä sen seu­rauk­se­na muu­ta­ma sak­ko­rat­sia pahim­mis­sa vaarapaikoissa.

  Kui­ten­kin vink­ki­nä suo­ja­tei­tä takai­sin val­taa­vil­le “jalan­kul­ki­ja-vapaus­tais­te­li­joil­le”: auton sivu­pei­lit tai­pu­vat ikku­nan vie­reen suo­jaan aika pie­nes­tä­kin tönäi­sys­tä. Sil­lä tavoin ei tule vau­rio­ta — toi­sin kuin esim. sateen­var­jon kär­jes­tä, joka saat­taa naar­mut­taa — mut­ta autoi­li­ja jou­tuu pysäh­ty­mään ja kään­tä­mään pei­lin takai­sin. Toki on muis­tet­ta­va, että autoi­li­jan rikos ei oikeu­ta teke­mään tois­ta rikos­ta, joten näin ei mis­sään nimes­sä pidä toimia. 

  Ylei­ses­ti ottaen toi­voi­si, että suju­vuus ja tur­val­li­suus oli­vat lii­ken­tees­sä tär­keäm­pi kuin jää­rä­päi­nen omis­ta oikeuk­sis­ta kiin­ni­pi­tä­mi­nen, mut­ta tämä ei tai­da sopia suo­ma­lai­seen ajat­te­luun kovin helpolla.

 43. Ylei­ses­ti ottaen toi­voi­si, että suju­vuus ja tur­val­li­suus oli­vat lii­ken­tees­sä tär­keäm­pi kuin jää­rä­päi­nen omis­ta oikeuk­sis­ta kiin­ni­pi­tä­mi­nen, mut­ta tämä ei tai­da sopia suo­ma­lai­seen ajat­te­luun kovin helpolla.

  Suo­men lii­ken­ne on ehdot­to­mas­ti yksi maa­il­man tur­val­li­sim­mis­ta — ja mie­len­kiin­tois­ta kyl­lä sekä autoi­li­jal­le että jalan­kul­ki­jal­le, kun taas Bri­tan­nia esi­mer­kik­si on suht tur­val­li­nen autoi­li­joil­le, mut­ta ei jalan­kul­ki­joil­le. Siel­lä päin vie­rail­leet kek­si­ne­vät aina­kin pari seli­tys­tä: kän­nis­ten lau­mat ja hor­toi­lu­kult­tuu­ri, jos­sa jalan­kul­ki­jat puo­lus­ta­vat oikeut­taan kävel­lä miten sat­tuu jopa omal­la hen­gel­lään. Ehkä se joh­tuu myös sii­tä, että hup­sut aja­vat vää­räl­lä puo­lel­la tie­tä. Hmmm … 

  Joka tapauk­ses­sa toi­von, että jalan­kul­ki­joil­la säi­lyy Suo­mes­sa parem­pi kun­nioi­tus muu­ta lii­ken­net­tä koh­ti. En tie­dä edis­tää­kö omis­ta oikeuk­sis­ta kiin­ni pitä­mi­nen suo­ja­tiel­la asi­aa. Luul­ta­vas­ti ei. Mut­ta ymmär­rän kyl­lä, että sut­ja­kal­la liik­ku­mi­sel­la on oma arvon­sa vaik­ka se tapah­tui­si­kin tur­val­li­suu­den kustannuksella.

 44. Tämän kam­pan­jan voi­si muu­ten­kin laa­jen­taa kos­ke­maan kevyen lii­ken­teen olo­jen paran­ta­mis­ta yleen­sä­kin — eten­kin pyö­räi­lyä. Nyt kun­nal­lis­vaa­lien aika­na kaik­ki toi­tot­ta­vat, että jouk­ko­lii­ken­tee­seen pitää sat­sa­ta. Mut­ta mis­sä on pyö­räi­ly? Minul­ta aina­kin tuli­si roi­mas­ti lisä­pis­tei­tä sil­le ehdok­kaal­le, joka ajai­si pyö­räi­li­jöi­den asioita.

  Pyö­räl­lä pää­see pää­kau­pun­ki­seu­dul­la usein kai­kis­ta nopei­ten pai­kas­ta toi­seen. Itse­kin pyö­räi­lin kesäl­lä työ­mat­ka­ni 25 km noin tun­nis­sa. Jul­ki­sil­la vas­taa­vaan mat­kaan oli­si men­nyt n. 1h (pahim­mil­laan jopa 1,5h). Mut­ta pyö­rä­tiet pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ovat mel­ko huo­no­ja. Kul­jen maan­tie­pyö­räl­lä, mut­ta en voi ajaa sil­lä halua­maa­ni vauh­tia kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä, kos­ka 30–40km/h ei ole siel­lä tur­val­lis­ta. Auto­tiel­le en voi lain mukaan men­nä aja­maan, jos vie­res­sä on pyörätie/kevyen lii­ken­teen väy­lä, jos sil­ti menen, saan tor­vi­kon­ser­tin autoi­li­joil­ta. Ketä tämä pal­ve­lee? Eikö pyö­räi­ly oli­si kai­kis­ta eko­lo­gi­sin vaih­toeh­to autol­le? Mik­si pyö­räi­lyn kehit­tä­mi­seen ei panos­te­ta kunnolla?

  Ja vali­tuk­sen aihei­ta pyö­rä­li­lyn huo­nos­ta ase­mas­ta voi­si jat­kaa vie­lä sivu­tol­kul­la. Yksi hyvä esi­merk­ki on puku­huo­nei­den puut­tu­mi­nen mones­ta kou­luis­ta. Esim. Hel­sin­gin Yli­opis­tol­la tai Ota­nie­men TKK:lla ei lähes yhdes­sä­kään raken­nuk­ses­sa ole puku­huo­nei­ta, jos­sa voi­si vaih­taa vaat­tei­ta — saa­ti sit­ten suih­kua. Pas***le hai­se­va ves­sa on yleen­sä ainoa vaih­toeh­to. Mut­ta pal­jon­ko on varat­tu tilaa parkkipaikoille?

  Jos Suo­mes­sa oikeas­ti halut­tai­siin edis­tää pyö­räiyä, näil­lä pie­nil­lä asioil­la saa­tai­siin sitä jo eteen­päin. Olet­ko Osmo yrit­tä­nyt ajaa parem­pia olo­ja pyöräilijöille?

 45. Sil­ti jalan­kul­ki­ja­na pyrin aina anta­maan auto­jen men­nä. Voin hel­pos­ti itse vähän hidas­taa. On ilma­ke­hän kan­nal­ta jär­je­tön­tä yhden — tai useam­man­kaan — jalan­kul­ki­jan takia pysäyt­tää autojonoa.”

  Sii­tä seu­raa­kin loo­gi­nen kysy­mys, että onko ilma­ke­hän kan­nal­ta jär­keä sii­nä että aamu­ruuh­kai­sis­sa sato­jen auto­jen let­kois­sa on ylei­sim­min se yksi ihmi­nen per auto ?

 46. Sii­tä seu­raa­kin loo­gi­nen kysy­mys, että onko ilma­ke­hän kan­nal­ta jär­keä sii­nä että aamu­ruuh­kai­sis­sa sato­jen auto­jen let­kois­sa on ylei­sim­min se yksi ihmi­nen per auto ?”

  Kysy­mys on aiheel­li­nen ja vas­taus on: kyl­lä. Kumi­pyö­rät tuo­vat sen vau­rau­den, jol­la mm. luon­non­suo­je­lu­hank­kei­ta toteutetaan.

  Opti­moin­tia on, että pois­ta­mal­la auto­ve­ro saa­daan auto­kan­ta uusit­tua vähem­män kulut­ta­vak­si tai raken­ta­mal­la kes­kus­ta­tun­ne­li Hel­sin­kiin saa­daan Itä- ja Län­si­väy­län pääs­tä lii­ken­net­tä suju­vam­mak­si ja pois katuverkolta.

  Mitä taas hii­li­diok­si­di­pääs­töi­hin tulee, niin käsit­tääk­se­ni se teo­ria on jo kumot­tu aukot­to­mas­ti. Ilmas­to on kui­ten­kin sen ver­ran kes­kei­nen asia, että tut­ki­mus­ta on syy­tä jat­kaa. Saat­taa olla mui­ta teki­jöi­tä, joi­ta emme vie­lä ymmärrä.

 47. Sii­tä seu­raa­kin loo­gi­nen kysy­mys, että onko ilma­ke­hän kan­nal­ta jär­keä sii­nä että aamu­ruuh­kai­sis­sa sato­jen auto­jen let­kois­sa on ylei­sim­min se yksi ihmi­nen per auto ?”

  Vas­taa­vas­ti ilta­ruuh­kan aikaan har­mit­taa tääl­lä Ete­lä-Hel­sin­gin peri­fe­rias­sa kun espoo­lai­set tuk­ki­vat tiet niin ettei­vät bus­siai­ka­tau­lut pidä enää mihin­kään suun­taan. 14B:ltä menee nyky­ään 53min päät­tä­ril­tä päät­tä­ril­le. Yri­tä sii­nä sit­ten suun­ni­tel­la ajankäyttöä.

Vastaa käyttäjälle Teknologi Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.