Prisman parkkipaikka katolle!

Vies­ti­ket­juun tur­va­toi­met vai ennal­taeh­käi­sy tul­leen Anne Mat­ti­la-Bor­gin vies­tin innoit­ta­ma­na jat­kan pik­ku­paik­ka­kun­tien kes­kus­to­jen tuhoa­mi­sen ihmet­te­lyä. Kävin kesäl­lä pari­kin ker­taa Vih­din Num­me­las­sa, sen “kes­kus­tas­sa”. Ole­tan ollee­ni kes­kus­tas­sa, kos­ka olin lin­ja-autoa­se­mal­la. Tuo kes­kus­ta koos­tui kah­des­ta hyper­mar­ke­tis­ta ja ennen kaik­kea nii­den park­ki­pai­kois­ta. Pysä­köin­ti­kent­tä kes­kus­tas­sa tuho­aa kaiken.

Sinän­sä on hyvä, että kau­pan suu­ryk­si­köt ovat taa­ja­man kes­kus­tas­sa ja tie­tys­ti nii­hin pitää pääs­tä autol­la, kun ensin on raken­net­tu koko kun­ta taval­la, jos­sa kaik­keen kodin ulko­puo­li­seen toi­min­taan tar­vit­see autoa, mut­ta mik­si tuol­lai­nen pysäköintikenttä?

Olin vuo­si sit­ten Rans­kan Pro­vances­sa Aptin pik­ku­kau­pun­gis­sa, jos­sa oli myös kes­kus­tan tun­tu­mas­sa suur­myy­mä­lä. (Täs­tä myy­mä­läs­tä voi lukea enem­män pos­tauk­ses­ta “Oli­ko Ber­lusco­ni sit­ten­kin oikeas­sa”)
Pysä­köin­ti oli jär­jes­tet­ty myy­mä­län katol­le eikä kylää ollut tar­vin­nut tuho­ta. Ei kai se oli­si vai­kea­ta Suo­mes­sa­kaan, lumes­ta­kin huolimatta?

28 vastausta artikkeliin “Prisman parkkipaikka katolle!”

 1. Nopea vas­taus: ei oli­si. Tie­tys­ti kat­to­ra­ken­teet pitäi­si mitoit­taa kan­ta­maan pysä­köin­nin aiheut­ta­ma kuor­mi­tus. Lumion­gel­maa (jos sitä lähi­vuo­si­na enää oli­si­kaan) voi­si hoi­taa joh­ta­mal­la kau­ko­läm­mön paluu­ve­den juu­ri katon pääl­lys­teen alta — ihan kuten Alek­sil­la tai Espal­la tehdään. 

  Pysä­köin­ti­ken­tän tilal­le sai­si muu­ta­man asuin­kort­te­lin, ihan sii­hen lin­ja-autoa­se­man ja kaup­po­jen viereen.

 2. Hyvä point­ti. Isot park­ki­pai­kat pien­ten kau­pun­kien kes­kus­tois­sa eivät lisää viihtyisyyttä.

  Ehkä autot voi­si lait­taa joten­kin näkö­suo­jaan (vaik­ka sit­ten sin­ne katol­le). Tai vaih­toeh­toi­ses­ti nämä mar­ke­tit, jot­ka tar­vit­se­vat iso­ja park­ki­paik­ko­ja, voi­si sijoit­taa rei­lus­ti sin­ne pel­lol­le kes­kus­tan ulko­puo­lell­le. Sin­ne sitä park­kia­luet­ta mah­tui­si, eikä oli­si ulkonäköhaitta.

 3. Eräs käy­tän­nön ongel­ma joka tulee äkkiä mie­leen on asiak­kai­den muo­dos­ta­man lii­ken­ne­vir­ran hal­lit­se­mi­nen. Ker­rok­sen vaih­ta­mi­nen aset­taa haas­tei­ta esteet­tö­myy­den (inva­li­dit) toteut­ta­mi­sel­le ja ostos­ten kuljettamiselle.

  Perus­pris­man kokoi­ses­sa mar­ke­tis­sa on eten­kin ruuh­ka-aikaan liik­keel­lä koko ajan val­ta­va vuo asiak­kai­ta park­ki­pai­kal­ta kaup­paan ja takai­sin ostok­si­neen. His­sit ovat kal­lii­ta ja muo­dos­tui­si­vat aika nopeas­ti pullonkaulaksi.

 4. Kirk­ko­num­men Pris­mas­sa­han on juu­ri näin, eli auto­pai­kat katol­la. Eli tus­kin mah­do­ton­ta Suomessakaan.

 5. Pitä­jän­mäen S‑Marketissa on juu­ri täl­lai­nen rat­kai­su, eli park­ki­paik­ka on mar­ke­tin pääl­lä. Hyvin toimii.

 6. Jenk­ki­löis­sä Wal­mart vuo­kraa kat­to­jaan aurin­ko­pa­nee­leil­la säh­köä tuot­ta­val­le firmalle. 

  Tai­ta­vat koh­ta katot muut­tua muu­ten­kin jou­to­maas­ta hyö­ty­käyt­töön. Tuu­li­myl­lyn­kin paik­ka on pikem­min katol­la kuin pihal­la var­sin­kin kor­keis­sa taloissa. 

  Tosin nyt var­maan­kin ark­ki­teh­ti her­mos­tuu: “Eikö ne tajua, kuin­ka pajon mak­saa teh­dä talo niin, että se kan­nat­taa tuu­li­myl­lyn park­ki­pai­kas­ta puhumattakaan?”

  No, toi­vot­to­vas­ti saa­daan ne aurin­ko­pa­nee­lit edes. Mar­ke­teil­la­han on se “hyvä” puo­li, että kyl­mä­lait­teet syö­vät pal­jon ener­gi­aa sil­loin­kin kun aurin­ko oikein porot­taa. Suo­ma­lai­sis­sa asun­nois­sa­han har­voin on saman­lais­ta viilennystä.

 7. Yksi point­ti: Num­me­las­sa­kin ne mar­ke­tit ovat vää­rin päin suh­tees­sa kylään: park­ki­paik­ka muo­dos­taa sen kylään näky­vän jul­ki­si­vun, kau­pat nököt­tä­vät todel­la kau­ka­na taka­lai­dal­la. Näin kes­kus­tan tun­tua ei edes syn­ny. Kes­kus­ta­lai­suu­den tun­tu paremminkin. 

  Jäl­ki­vii­saut­ta, joo, mut­ta nämä lin­ja-autoa­se­man edus­tan mar­ke­tit oli­si hel­pos­ti voi­nut teh­dä myös niin, että park­ki­paik­ka oli­si pel­lol­la Porin­tien ja ali­ku­lun taka­na (~50 met­riä). Kes­kus­taa oli­si jää­nyt muu­hun käyt­töön kuin asfalt­ti­ken­täl­le ja orvol­le ben­sa-auto­maa­til­le, joka töröt­töö yksi­näi­se­nä aaval­la kentällä.

  Tal­vel­la var­sin­kin näky on ankea: kylän juo­pot ja koi­ran­ra­kit ovat pis­si­neet park­ki­pai­kan auraus­val­lit kel­tai­sik­si, tie­höy­lä vetä­nyt jää­loh­ka­reet, vii­kon­lo­pun nak­ki­pa­pe­rit ja yrjöt rus­keak­si vuo­rek­si kor­keim­pa­na huip­pu­naan peak Mus­tin Kak­ka­pö­kä­le, täy­den­ny­sos­tok­sil­la käy­nyt roma­ni­per­he hink­kaa Ladaa käyn­tiin ja höy­ryä­vä ret­ku­lau­ma köm­pii kädet kivi­pes­ty­jen fark­ku­jen tas­kuis­sa Pil­ven­hat­ta­raan aamukaljoille. 

  Sii­nä­pä Ans­si Kelal­le lyrii­kan ainek­set. Tee, jät­kä, kai­hoi­sa ralli.

 8. Samaa kat­to­py­sä­köin­tiä on sovel­let­tu pris­ma­ti­hey­sin­dek­sin kär­keen (kak­si Pris­maa 400 m etäi­syy­del­lä toi­sis­taan) sijoit­tu­vas­sa Matin­ky­lä-Ola­ris­sa Espoos­sa. Pysä­köin­nin vie­mi­nen muu­al­le kuin maan alle tai ken­täl­le voi­si olla hyvä rat­kai­su muu­al­la­kin. Maa­il­mal­la on osat­tu mones­sa pai­kas­sa raken­taa jul­ki­si­vul­taan hie­no­ja maan­pääl­li­siä park­ki­ker­rok­sia asuin- tai toi­mis­to­ker­ros­ten alle tai raken­nuk­sen run­gon kes­kel­le (ts. jul­ki­si­vun puo­li on muus­sa käy­tös­sä ja autot kes­kel­lä run­koa pimeässä). 

  Maa­na­lai­nen pysä­köin­ti nimit­täin ei rat­kai­se kaik­kia ongel­mia. Se on ensin­nä­kin kal­lis­ta eikä auto­pai­kan hal­ti­ja useim­mi­ten todel­la­kaan mak­sa sen kus­tan­nuk­sia. Hal­li­paik­ka Hel­sin­gis­sä mak­saa enem­män kuin auto sil­lä pai­kal­la, siis ker­ros­ta­loa­sun­non makuu­huo­neen ver­ran. Kun hal­lio­sak­keet eivät mene kau­pak­si tuol­la hin­nal­la, sub­ven­toi­vat auto­pai­kat­to­mat usein tois­ten autoi­lua. Toi­sek­seen osa autoi­li­jois­ta edel­leen­kin kate­go­ri­ses­ti kiel­täy­tyy käyt­tä­mäs­tä maa­na­lai­sia paik­ko­ja. Ope­te­taan­ko auto­kou­luis­sa hal­lis­sa ajoa vai mikä­hän pel­ko täs­sä on takana?

 9. Myös Vam­ma­lan kes­kus­tan Tori­kes­kuk­ses­sa (K‑market, Valin­ta­ta­lo sekä pie­nem­piä liik­kei­tä) on park­ki­paik­ko­ja katol­la. Lisäk­si toria­jan ulko­puo­lel­la saa park­kee­ra­ta toril­le. Käve­ly­mat­kan etäi­syy­del­lä toril­ta asun­not ovat­kin sit­ten (aina­kin olleet) Tam­pe­reen kes­kus­tan hinnoissa.

  Kes­kus­tan ulko­puo­lel­le Rois­ma­laan on myö­hem­min nous­sut mel­ko ankea auto­mar­ket­tia­lue, mut­ta se on oma tari­nan­sa se.

 10. Ei oo var­mas­ti vai­kea­ta var­sin­kin kun tuol­lai­sia rat­kai­su­ja on jo käy­tös­sä vaik­ka mil­lä mital­la. (Esim. Kuo­pion torin var­rel­la ole­van Ant­ti­lan raken­nuk­sen kat­to.) Ongel­mak­si tai­taa koi­tua se, että ihmi­set arvos­ta­vat enem­män hal­po­ja park­ki­paik­ko­ja, kun “mai­se­man kauneutta”.

 11. Kai­sa­nie­men “Puke­van” katol­la nuo park­ki­pai­kat ovat tain­neet olla jo kol­me vuo­si­kym­men­tä? Ehkä Leh­ti­puu ker­too, kos­ka kat­to romah­taa, vai pitäi­si­kö tämä park­ki­paik­ka lait­taa nopeas­ti käyt­tö­kiel­toon. Kat­to­pai­koi­tus­ta on laa­jas­ti myös Itä­kes­kuk­ses­sa, myös Itä­kes­kuk­sen uuteen Pris­maan tai­taa tul­la pai­koi­tus myös kattotasolle?
  Läh­de: google.maps
  P.S. Tik­ku­ri­lan kes­kus­tas­sa näkyy ole­van kat­to­pai­koi­tus, tai­taa olla myös Prisma

 12. Ope­te­taan­ko auto­kou­luis­sa hal­lis­sa ajoa vai mikä­hän pel­ko täs­sä on takana?”

  Ettei pääs­tä ulos, kun on tuh­lat­tu rahat mar­ke­tis­sa. Sil­loin ei saa teh­dä niin, että kun joku ajaa edel­lä ulos, lyöt­täy­dy­tään toi­sen pus­ku­riin “perä­kär­ryk­si”. Sii­nä käy­te­tään sitä hyväk­si, että joku infra­pu­na­sil­mä huo­maa, jos auton peräs­sä on kuo­mul­li­nen perä­vau­nu. Jot­kut kui­ten­kin teke­vät noin ja sii­nä se vilun­ki rehel­lis­tä puijaa.

 13. Muu­ten­kin kau­pun­gin katot pitäi­si ottaa parem­paan käyt­töön: puu­tar­ho­ja, vil­je­ly­pals­to­ja, kat­to­te­ras­se­ja. Tai miten oli­si kes­kus­tas­sa, katol­la sijait­se­va pientalo?

 14. Kaup­pa­kes­kus Sel­los­sa­kin on kat­to­paik­ko­ja , ei tosin kovin pal­joa mut­ta toteu­tet­tu kuitenkin.

 15. Kun ei nii­den mar­ket­ti­hal­lien katot tun­nu kan­ta­van edes omaa pai­no­aan, niin miten sit­ten auto­ja? Eli kysy­mys on kaup­pa­ra­ken­ta­mi­sen laa­dus­ta laajemminkin.

  Hyvää­kin näkee. Tör­mä­sin Hel­sin­gin Hei­kin­laak­sos­sa uuteen pie­neh­köön Valin­ta­ta­loon. Kes­kel­lä tii­vis­tä pien­ta­loa­su­tus­ta, ihan taloi­nen näköi­nen, muka­vat kive­tyk­set jos­sa istus­ke­li lap­sia, ja näp­pä­rä pie­ni park­ki­paik­ka. Hyvin mie­tit­ty vali­koi­ma, ystä­väl­li­nen hen­ki­lö­kun­ta, ja kaup­pa­kin kävi. Ajat­te­lin, että oli­si­ko tämä vii­mein sel­lai­nen ihme kuin ihan oikean ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­ma ja kun­nol­la raken­net­tu ruo­ka­kaup­pa, ja oli­han se: http://www.arkkigraf.fi/projektit/valintatalo_heikinlaakso/index.html

 16. Kat­to­py­sä­köin­ti on käy­tös­sä nii­ni­kään myös Vii­kin pris­mas­sa joten kyl­lä nii­tä esi­merk­ke­jä löy­tyy ihan koti­kul­mil­ta­kin yllin kyl­lin ilman että nii­tä tar­vit­see läh­teä Rans­kaan asti etsimään 😉

 17. Jari V Says: 

  29. syys­kuu­ta 2008 kel­lo 10.45
  Eräs käy­tän­nön ongel­ma joka tulee äkkiä mie­leen on asiak­kai­den muo­dos­ta­man lii­ken­ne­vir­ran hal­lit­se­mi­nen. Ker­rok­sen vaih­ta­mi­nen aset­taa haas­tei­ta esteet­tö­myy­den (inva­li­dit) toteut­ta­mi­sel­le ja ostos­ten kuljettamiselle.

  Eikö esteet­tö­myy­den suh­teen voi­si hie­man jous­taa, osa väes­tä ei voi tul­la kaup­poi­hin, kun kus­tan­taa oikeas­taan Hel­sin­gin kau­pun­gil­le kuu­lu­vien his­sien raken­ta­mis­ta ja yllä­pi­tä­mis­tä. — Aina ei voi saa­da kaik­kea ja sil­loin on valit­ta­va eri vaih­toeh­to­jen välil­lä. Samat ihmi­set eivät saa jou­tua ker­ta toi­sen­sa jäl­keen Pro­me­teuk­sen rooliin.

  Park­ki­pai­kan voi raken­taa myös liik­keen kyl­keen, mikä on esteet­ti­sem­pi vaih­toeh­to ver­rat­tu­na sii­hen, että koko­nai­nen kent­tä sei­soo tyh­jä­nä. Kok­ko­lan Ant­ti­las­sa on teh­ty näin, minus­ta se on aika hyvä ratkaisu.

 18. Tapio Laak­so Says: 

  29. syys­kuu­ta 2008 kel­lo 13.28
  Muu­ten­kin kau­pun­gin katot pitäi­si ottaa parem­paan käyt­töön: puu­tar­ho­ja, vil­je­ly­pals­to­ja, kat­to­te­ras­se­ja. Tai miten oli­si kes­kus­tas­sa, katol­la sijait­se­va pientalo?

  Muut vaih­toeh­dot ovat var­maan­kin tut­ki­mi­sen arvoi­sia, mut­ta pien­ta­lo katol­la on vil­li idea, joka käy­tän­nön tasol­la sai­si aikaan pal­jon pahaa vähäi­sen­kin yhtei­söl­li­syy­den tuhoutumisena.

  Käy­tän­nös­sä toi­sel­la kädel­lä annet­tai­siin ja toi­sel­la otet­tai­siin, joi­ta­kin asuk­kai­ta täl­lai­set suun­ni­tel­mat ehkä hyö­dyt­täi­si­vät, osa jäi­si jal­koi­hin. Suu­rien pro­jek­tien suun­nit­te­lu­vai­heet ovat rank­ko­ja var­sin­kin, jos suun­nit­te­li­joill­la ei ole kos­ke­tus­ta reaa­li­to­del­li­suu­teen ja asu­kas sen tietää.

  Itse raken­ta­mi­nen on tun­ne­tus­ti rank­kaa, jos kor­jauk­set ja uuden raken­ta­mi­nen jat­kuu ja jat­kuu. Kun oma pro­jek­ti lop­puu, molem­mil­la puo­lil­la naa­pu­rus­tos­sa voi alkaa oma hank­keen­sa, lisäk­si tule­vat kau­pun­gin hank­keet kadun puolella.

  Monien raken­nu­pro­jek­tien liit­ty­mi­nen toi­siin­sa on, kuin viet­täi­si elä­män­sä raken­nus­työ­maal­la välil­lä tule­vaa pelä­ten, välil­lä van­has­ta toipuen. 

  Jos huo­noon kun­toon pääs­tet­ty­jen kan­ta­kau­pun­gin talo­jen osal­ta pysyt­täi­siin perus­ju­tuis­sa, tuli­si­vat edes jos­sa­kin mää­rin kor­ja­tuik­si. Asuk­kai­den enem­mis­tö sääs­tyi­si monel­ta mur­heel­ta ja kes­ki­näi­sel­tä käden­vään­nöl­tä ja riidoilta.

  Useim­mi­ten mie­hiä, mut­ta nykyi­sin myös monia nai­sia näyt­tä­vät kieh­to­van yli­suu­ret hank­keet, miksihän.

 19. Ehkä oikeam­pi kysy­mys on “Pitäi­si­kö num­me­loi­den kes­kus­to­ja suunnitella”

 20. Vali­tet­ta­vas­ti tämä uuti­nen löy­tyi hel­pos­ti vain googlen cac­hes­ta Ylen län­ti­sen uutissivulta:

  Num­me­lan Pris­ma laa­je­nee kovaa vauhtia
  20.08.2008

  Num­me­lan Pris­ma kak­sin­ker­tais­taa lii­ke­ti­lan­sa. Laa­jen­nus­osa tulee nykyi­sen park­ki­pai­kan ja rau­ta­kau­pan tilalle.

  Pois jää­vät pysä­köin­ti­ti­lat kor­va­taan maan alle ja raken­nuk­sen katol­le sijoi­tet­ta­vil­la parkeilla.”

  Samoin nyt on Num­me­las­sa jo käyn­nis­sä City­mar­ke­tin laa­jen­nus ja sii­hen liit­tyen pysä­köin­ti­ti­lo­jen siir­tä­mi­nen raken­nuk­sen katolle.

 21. Hel­sin­gin suu­rin kat­to­py­sä­köin­ti­paik­ka tai­taa olla Mal­min City­Mar­ke­tin yhtey­des­sä. Nämä kat­to­py­sä­köin­ti­vi­ri­tel­mät ovat käsit­tääk­se­ni erin­omai­nen tapa mak­si­moi­da “kehi­tys­pro­jek­tin” tuot­to. Ei tule kulu­ja maa­na­lai­ses­ta raken­ta­mi­ses­ta, sekä saa­daan ton­tin jokai­nen neliö hyötykäyttöön. 

  Niin, Mal­min CM sijait­see kaup­pa­kes­kus Novas­sa, Nova tai­si olla Hel­sin­gin kau­pun­gin­joh­ta­jan Jus­si Pajusen per­hey­ri­tyk­sen ikio­ma kehi­tys­pro­jek­ti. En tie­ten­kään väi­tä mitään rikol­lis­ta tapahtuneen.

 22. Niin kyl­lä tuo onnis­tuu, ei se sii­tä ole kiin­ni. Hin­taa vain tulee enemmän.

  Kun maan hin­ta on riit­tä­vän kal­lis­ta sit­ten men­nään katol­le ja jos pak­ko niin vaik­ka maan alle. Perus­pel­to­mar­ke­tis­sa syr­jem­mäl­lä täl­lai­set rat­kai­sut eivät ole kan­nat­ta­via kos­ka tont­tia saa park­ki­pai­kak­si edullisemmin.

 23. Jos­kus halua­sin Osmon kes­kit­ty­vän ihan oman alu­een rakentamisongelmiin 🙂

  Kuten jo aiem­min sanot­tiin niin Num­me­lan sit­ta­rin ja pris­man laa­jen­nus myös muut­taa park­kia­luei­ta. Ja myös­kin sit­ta­rin koh­dal­la kan­nat­taa huo­mioi­da Porin­tien lähei­syys. Tiel­lä on aika kiva lii­ken­ne ja on ehkä mie­lek­kääm­pää suun­na­ta asu­tus­ta hie­man kaem­mas tiestä.

  Mut­ta oikeas­taan halua­sin Osmon jos­kus omas­sa blo­gis­saan ihmet­te­le­vän kuin­ka Kata­ja­no­kal­la on hyvää raken­nus­maa­ta hukat­tu mitä ihmeel­li­sim­piin tarkoituksiin. 

  Kat­so­mal­la google mapis­ta huo­maa äkkiä kuin­ka pal­jon on tur­haa tilaa ska­tan ympä­ris­tös­sä. http://maps.google.com/maps?f=q&hl=fi&geocode=&q=katajanokka,+fi&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.273162,79.101563&ie=UTF8&ll=60.167134,24.968297&spn=0.010824,0.038624&t=h&z=15

  Aja­tel­kaas kuin­ka saa­tai­siin sata­ma-alu­eel­le mon­ta hyvää ker­ros­ta­loa. Ei tar­vit­si kuin pur­kaa pois sata­man raken­teet ja siir­tää lai­va­lii­ken­ne kuu­al­le. Ja saman kun teki­si Olym­pia­lai­tu­rin puo­lel­le ja kaup­pa­to­ril­le, niin avot.

  Pre­si­den­tin Lin­na, pää­var­tio, Suur­kirk­ko ja Suo­men Pan­kin raken­nuk­set pur­kuun ja nii­den pai­kal­le asuin­ta­lo­ja. Usbes­kin kate­draa­in­kin pai­kal­le oli­si hyvä saa­da tor­ni­ta­lo. Sehän on jyke­väl­lä kal­liol­la sii­hen sai­si komea­si kor­kean talon.

  Mut­ta eni­ten minua himoit­ta­si raken­taa ulko­mi­nis­te­riön hal­lin­noi­man meri­ka­sar­min pai­kal­le. Sen lähis­tön toi­mi­ti­lo­jen alla on noin 6 heh­taa­ria maa­ta. Ja jos vaik­ka tehok­kuuk­dek­si otet­tai­siin 0.33 niin alu­eel­le saa­tai­siin noin 20 000 ker­ros­ne­liö­tä. Jol­lain 8 ker­rok­si­sil­la taloil­la saa­tai­siin äkkiä sel­lai­set 1500 asun­toa aikai­sek­si lähes kes­kus­taan. Ja nämä oli­si­vat sel­lai­sia 80 neliöi­siä asuntoja.

  Hyö­dyn­tä­mäl­lä kai­ki tehot­to­mas­sa käy­tös­sä ole­vat maa-alu­eet ska­tal­ta sin­ne saa­tai­siin var­maan­kin äkkiä jotain 3000 uut­ta asun­toa. Asu­kas­lu­ku kum­pui­si äkkiä lähes 10000 pää­tä ylöspäin. 

  Toi­saal­ta Hesas­sa­han on ongel­ma­na edul­li­set pie­na­sun­not. Ton­ne meri­ka­sar­min alu­eel­la saa­tai­siin äkkiä työn­net­tyä 3500 yksiö­tä ja kak­sio­ta. Ja kun ne oli­si pal­ve­lu­jen lähis­töl­lä, niin nii­hin kan­nat­tai­si ohja­ta sekä van­huk­set ja sosi­aa­lion­gel­mai­set. Pie­nel­le alu­eel­la saa­tai­siin yhden sosi­aa­liyk­si­kön hoi­det­ta­vak­si pal­jon asiakkaita. 

  Hmmm… ei tai­tai­si sopia skat­ta­lai­sil­le his­toal­li­sen meri­ka­sar­min pur­ku vaik­ka Mal­min len­toa­se­ma sai­si­kin purkaa.

 24. KariV Says:

  Kuten jo aiem­min sanot­tiin niin Num­me­lan sit­ta­rin ja pris­man laa­jen­nus myös muut­taa parkkialueita.”

  Sää­li, että ryh­ty­vät ton­ki­maan talon alus­taa, pysyi­si­vät maan pin­nal­la, luon­toa sääs­tyi­si. Ehkä isien ja isoi­sien kor­su­ko­ke­muk­set ovat joten­kin taka­rai­vos­sa, pitää men­nä maan alle sil­loin­kin, kun ei oli­si pak­ko, vai­keim­man kautta.

  … Kata­ja­no­kal­la on hyvää raken­nus­maa­ta hukat­tu mitä ihmeel­li­sim­piin tar­koi­tuk­siin.” “Kat­so­mal­la google mapis­ta huo­maa äkkiä kuin­ka pal­jon on tur­haa tilaa ska­tan ympäristössä.” 

  Hel­sin­ki suh­tau­tuu asuk­kai­siin­sa joil­la­kin kan­ta­kau­pun­kia­lueil­la kuin oltai­siin jota­kuin­kin kuin pai­se per…ssä.

  Ei Kata­ja­nok­kaa pila­ta, siel­lä asuu kan­ta­ka­ku­pun­ki­suun­nit­te­lun ark­ki­teh­ti Mar­tin Bun­ders, ei Bun­ders koti­kul­mi­aan mene sork­ki­maan. Kata­ja­no­kan kär­jes­sä kau­pun­kia on suun­ni­tel­tu var­sin mal­lik­kaas­ti, sata­ma-altaan reu­noil­la on men­neil­lään kehi­tys, joka pelot­taa. Kata­jas­no­kan reu­naa raken­ne­taan ikään kuin kulissia.

  Toi­saal­ta Hesas­sa­han on ongel­ma­na edul­li­set pie­na­sun­not. Ton­ne meri­ka­sar­min alu­eel­la saa­tai­siin äkkiä työn­net­tyä 3500 yksiö­tä ja kak­sio­ta. Ja kun ne oli­si pal­ve­lu­jen lähis­töl­lä, niin nii­hin kan­nat­tai­si ohja­ta sekä van­huk­set ja sosi­aa­lion­gel­mai­set. Pie­nel­le alu­eel­la saa­tai­siin yhden sosi­aa­liyk­si­kön hoi­det­ta­vak­si pal­jon asiakkaita.”

  Van­huk­set voi­si ohja­ta tie­tyl­le alu­eel­le, monet eivät uskal­la tul­la asun­nois­taan ulos väki­val­lan pelos­ta. Sosi­aa­lion­gel­mai­sia en samal­le alu­eel­le lait­tai­si. Ja talois­sa pitäi­si olla tiet­ty hissit.

  Parem­pi vaih­toeh­to edel­li­nen oli­si kuin se, että ihmi­set, eten­kin sin­kut arve­le­vat muu­mioi­tu­van­sa kuol­tu­aan omiin asuntoihinsa.

 25. Park­ki­paik­ko­ja on katol­la mones­sa mar­ke­tis­sa, mut­ta enem­pi­kin noi­ta sai­si olla. Esim. Rii­hi­mäen uudes­sa Ato­mi-kort­te­li­sa on iso pai­koi­tusa­lue kes­kel­lä kau­pun­kia. En ole huo­man­nut, että oli­si kos­kaan täyn­nä. Park­ki­paik­ka maan alle, katol­le tai eril­li­nen moni­ker­rok­si­nen park­ki­ta­lo oli­si ollut parempi.

  Paik­ka kaup­pa­kes­kuk­sel­le on kyl­lä muu­ten hyvä: kes­kell­lä kau­pun­kia rau­ta­tie­a­se­man ja mat­ka­kes­kuk­sen vie­res­sä. Rat­kai­su on kyl­lä näi­vet­tä­mäs­sä sitä vähän toi­saal­la sijait­se­vaa keskustaa.

 26. Lap­peen­ran­nan Sokok­sen park­ki­pai­kat ovat katol­la, kes­kel­lä kau­pun­kia. En kan­na­ta yksi­tyi­sau­toi­lun lisää­mis­tä, mut­ta kan­na­tan kau­pun­kien elä­viä kes­kus­to­ja ja jos­kus ostos on lii­an pai­na­va kan­net­ta­vak­si. Onko, ahdis­ta­vaa kyl­lä, lumion­gel­ma pois­tu­mas­sa ete­läi­ses­tä Suomesta?

 27. Tuo “lumion­gel­ma” on vähän has­su ongel­ma. Jos katol­la on park­ki­paik­ko­ja, niin sitä­hän pää­see autol­la (trak­to­ril­la) lumet auraa­maan ja vie­mään pois: ei tar­vit­se har­jan kans­sa könytä.

 28. Myös Koi­vu­ky­län S‑marketin isom­pi park­kis on katol­la. Piha­park­kis onkin sit­ten aina täynnä.

Vastaa käyttäjälle spottu Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.