Turvatoimet vai ennaltaehkäisy?

Pitäi­si­kö ydin­voi­ma­loi­den ympä­ril­le raken­taa suo­ja­kuo­ri sil­tä varal­ta, että jon­kin inhi­mil­li­sen ereh­dyk­sen takia syn­tyi­si onnet­to­muus, vai oli­si­ko parem­pi pureu­tua itse ongel­man syy­hyn ja vai­kut­taa jo kou­lus­sa ihmis­ten kas­va­tuk­seen niin, että heis­tä keh­key­tyi­si vas­tuul­li­sia kan­sa­lai­sia, jot­ka eivät lyö lai­min vel­vol­li­suuk­si­aan ja tee vir­hei­tä? Kun kukaan ei tee vir­hei­tä, ei tar­vi­ta sitä suojakuortakaan.

Myön­nän, että ver­taus on epä­rei­lu, mut­ta kir­joi­tin sen osoit­taak­se­ni, mikä vir­he on aja­tuk­ses­sa, että Kau­ha­joen ja Joke­lan kal­tai­sil­ta tilan­teil­ta väl­tyt­täi­siin, kun pal­kat­tai­siin 500 kou­lup­sy­ko­lo­gia lisää.

Näi­nä aikoi­na kuu­luu sanoa, että nuo­ri­sol­lam­me menee joka vuo­si vain huo­nom­min, eikä näin huo­nos­ti ole oikeas­taan men­nyt his­to­riam­me aika­na kos­kaan. Psyyk­ki­ses­ti oireh­ti­via esi­mer­kik­si on pal­jon enem­män kuin ennen. Psy­kiat­rit ovat minul­le kertoneet,ettei tämä pidä paik­kaan­sa; siis joi­den­kin psy­kiat­rien mie­les­tä. Toi­sen mie­les­tä taas pitää. Ongel­ma­na on, että meil­tä puut­tu­vat vakaat ja obje­tii­vi­set mit­ta­rit, eikä ilta­päi­vä­leh­tien löö­peis­tä oikein ole sel­lai­sik­si. Ennen psyyk­ki­seen oirei­luun ei vain kiin­ni­tet­ty huomiota (?)

Sen tie­däm­me, että skit­so­fre­nia vähe­nee, mut­ta täl­lä ei ehkä ole mitään teke­mis­tä hen­ki­sen ilma­pii­rin kans­sa. Syy saat­taa olla fyy­si­ses­sä ympäristössä.

On kui­ten­kin kak­si aika vakaa­ta mit­ta­ria, joi­den luu­li­si pysy­vän suun­nil­leen saman­lai­si­na vuo­des­ta toi­seen: itse­mur­hat ja huos­taa­no­tot. Nämä mene­vät ihan eri suun­tiin. Mies­ten itse­mur­hat ovat vuo­des­ta 1990 alkaen vähen­ty­neet voi­mak­kaas­ti. Huos­taa­no­tot taas ovat nopeas­ti lisääntymässä.

Nämä kak­si mit­ta­ria ker­to­vat kovin eri asiois­ta. Minun ama­töö­ri­tun­te­muk­se­ni on, että itse­mur­hat ovat lähem­pä­nä sitä ongel­maa, jos­ta täs­sä on kyse. Huos­taa­no­tot ker­to­vat enem­män koti­lois­ta, eikä mis­sään näis­tä tapauk­sis­ta ole oltu lähel­lä­kään tilan­net­ta, jos­sa huos­taan­ot­toa oli­si voi­tu edes harkita.

Hesa­rin mukaan Yhdys­val­lois­sa on sel­vi­tet­ty kou­luam­mun­to­jen taus­to­ja. Näi­den mukaan taus­tal­la ovat

1) Eris­tyk­siin ja tule­mi­nen liit­ty­nee­nä ehkä kiusa­tuk­si tulemiseen.

2) Depres­sio, joka vie­lä lisää eris­ty­nei­syy­den tuntua.

3) Mas­ku­lii­ni­suut­ta koros­ta­va kult­tuu­ri, jos­sa ongel­mat rat­ko­taan väkivallalla.

4) Asei­den help­po saatavuus

5) Lep­sut tur­va­toi­met kouluissa

Yhtei­söl­li­syy­des­tä he sano­vat, että ongel­ma­na on pikem­min­kin lii­an voi­ma­kas ja homo­gee­ni­nen yhtei­söl­li­syys. Kun sen ulko­puo­lel­le jou­tuu, jou­tuu täy­sin eris­te­tyk­si. Sik­si ammun­nat tapah­tu­vat pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la, eivät suu­ris­sa kaupungeissa.

Jos mas­ku­lii­ni­suut­ta koros­ta­van kult­tuu­rin sijal­le tai rin­nal­le pan­naan väki­val­ta­pe­lit, kaik­ki nuo vii­si ehtoa — ja tuo kuu­des­kin — toteu­tu­vat näis­sä kah­des­sa tapauksessa.

63 vastausta artikkeliin “Turvatoimet vai ennaltaehkäisy?”

 1. Huos­taa­no­tot eivät ole luo­tet­ta­va mit­ta­ri, sil­lä huos­taan­o­ton kri­tee­rit, resurs­sit jne. muut­tu­vat. Koko käsi­tet­tä ei nyky­mie­les­sä var­maan ollut edes ole­mas­sa 50 vuot­ta sitten. 

  Vas­taa­va han­ka­luus on depres­sion, paniik­ki­häi­riön tai esi­mer­kik­si kiusaa­mi­sen kans­sa. Ongel­mat ovat todel­li­sia enkä mis­sään nimes­sä vähek­sy nii­tä mut­ta nii­den ylei­syy­den mit­taa­mi­nen on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta. Tot­ta­kai depres­sio yleis­tyy — sata vuot­ta sit­ten ei ollut kukaan työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä masen­nuk­sen takia…

 2. Mie­les­tä­ni nime­no­maan vai­kein rat­kot­ta­va on mas­ku­lii­ni­nen kult­tuu­ri, jota on myös tut­kit­tu lii­an vähän. Mies­tut­ki­mus on vas­ta pääs­syt alkuun ver­rat­tu­na nais­tut­ki­muk­seen, jol­la on jo pidem­mät perin­teet. Syy­nä tähän on myös se, että (hetero)mieheys on tabu. Kult­tuu­ri­nen muu­tos saa­daan pit­käl­lä aika­vä­lil­lä eman­si­pa­to­ri­sen tut­ki­muk­sen avul­la. Täl­lä­kin foo­ru­mil­la monet ovat esit­tä­neet perin­tei­siä näke­myk­siä “oikeas­ta” mas­ku­lii­ni­suu­des­ta mm. ase­kes­kus­te­lus­sa. Jos nykyi­sen kult­tuu­rin vaa­li­mi­seen tar­vi­taan väki­val­lan hil­jais­ta hyväk­sy­mis­tä, olen muu­tok­sen kannalla.

 3. Point­te­ja:

  3) Mas­ku­lii­ni­suut­ta koros­ta­va kult­tuu­ri, jos­sa ongel­mat rat­ko­taan väkivallalla.”

  - Eikös äsken havait­tu, että nai­set koh­dis­ta­vat lap­siin enem­män väki­val­taa kuin mie­het. Se voi vai­kut­taa lap­sen tule­vaan käy­tök­seen luo­des­saan väki­val­taan perus­tu­via rat­kai­su­mal­le­ja. Se, että nai­set ovat enem­män teke­mis­sä las­ten kans­sa ei ole syy olla puu­tu­mat­ta vaan syy puut­tua tähän väkivaltaan. 

  Miehet(kin) ovat nais­ten kas­vat­ta­mia. On perin kum­mal­lis­ta, että viit­si­vät­kin näh­dä pal­jon vai­vaa teh­däk­seen mie­his­tä aggres­sii­vi­sia sovi­nis­te­ja. Ja yhtä kum­ma on se, että ei ole ilmes­ty­nyt nais­jouk­koa otta­maan vas­tuu­ta vir­heis­tään, vaan syy­tel­lään sanan­mu­kai­ses­ti­kin itse syn­nyt­tä­mi­ään tuloksia.

  Voi­daan kyl­lä sanoa, että mie­het ovat väki­val­tai­sia saa­mas­taan kas­va­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Että kyse on gene­tii­kas­ta. Sil­loin­han väki­val­lal­le ei ole teh­tä­vis­sä muu­ta kuin pois­taa asei­ta saa­pu­vil­ta kun goril­la saa raivarin. 

  Mut­ta het­ki­nen, kaik­ki vii­me­vuo­sien vii­si (Sil­lan­pää, Kuk­ka, Gerdt, Auvi­nen, Saa­ri) sur­ma­ta­paus­ta on toteu­tet­tu kaik­kea muu­ta kuin pikas­tuk­sis­sa ja toden­nä­köi­ses­ti saman­lai­ses­ta syys­tä kuin San­na Sil­lan­pään ammus­ke­lu ampu­ma­ra­dal­la, jos­sa kol­me kuo­li ja yksi vam­mau­tui eli­niäk­seen. Siis jon­ki­nas­tei­ses­ta sai­rau­des­ta tai mielenhäiriöstä.

  4) Asei­den help­po saatavuus”

  Kah­des­sa jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa on ilmeis­tä, aseet oli­vat lii­an hel­pos­ti saa­ta­vil­la — ei sik­si, että se on käy­tän­töm­me vaan sik­si, että lain­laa­ti­jan tiu­kak­si tar­koi­ta­maa sään­te­lyä ei toteu­tet­tu viran­omai­sis­sa. Tämän päi­vän IS juu­ri vah­vis­ti tämän tääl­lä­kin moneen ker­taan mai­nit­se­ma­ni asian.

  Saa­ta­vuut­ta ei tar­vit­se huo­non­taa sil­lä, että teh­dään uusi laki vaan sil­lä, että nou­da­te­taan enti­siä. Eikös tuo ole ihan asial­li­nen vaa­ti­mus ja hel­pom­min toteu­tet­ta­vis­sa ja vie­tä­vis­sä käy­tän­töön kuin lain­muu­tos? Ellei, Osmo esi­mer­kik­si voi­si tul­la esit­tä­mään vas­tak­kai­sia perus­te­lu­ja. Siis jos hyviä edes on. Saa­nen epäil­lä, että ei ole kun­nes muu­ta luen.

 4. 3) Mas­ku­lii­ni­suut­ta koros­ta­va kult­tuu­ri, jos­sa ongel­mat rat­ko­taan väkivallalla.”

  Suo­ma­lai­nen oikeus­lai­tos ei aina­kaan tee mitään tämän ongel­man häl­ven­tä­mi­sek­si. Päi­vit­täin saa lukea, kuin­ka väki­val­ta­ri­kol­li­sil­le lan­ge­te­taan täy­sin nau­ret­ta­via tuo­mioi­ta vaik­ka min­kä­lai­sis­ta teko­sis­ta. Kau­pun­gil­la löy­ty­nees­tä luvat­to­mas­ta asees­ta tuli päi­vän leh­den mukaan 50 päi­vää ehdol­lis­ta. Etni­sen vähem­mis­tön edus­ta­jaa jal­kaan kes­kel­lä kau­pun­kia ampu­nut toi­sen etni­sen vähem­mis­töm­me edus­ta­ja sai tör­keäs­tä pahoin­pi­te­lys­tä ja paris­ta muus­ta syyt­tees­tä yhteen­sä vähän yli vuo­den ehdo­ton­ta. Ellei taka­na ole rikok­sia, sii­tä sel­vin­nee rei­lun puo­len vuo­den istu­mi­sel­la, jos taas on, niin jou­tuu lusi­maan jotain 8kk. alta vuo­den kak­ku ei näil­le kave­reil­le ole yhti­käs mitään.

  Kyl­lä taas lähe­tet­tiin vah­va sig­naa­li sii­tä, että väki­val­lal­la voi rat­koa ongelmia.

 5. Tuos­ta mas­ku­lii­ni­suut­ta koros­ta­vas­ta pyr­ki­myk­ses­tä rat­kais­ta asioi­ta väki­val­lan kei­noin tai­taa olla suo­ma­lai­ses­sa elä­män­muo­dos­sa hiu­kan lii­kaa­kin esi­merk­ke­jä ja tun­tuu aika ihmeel­li­sel­tä, että sii­hen kiin­ni­te­tään har­voin kiel­teis­tä huomiota.
  Jos­kus vuo­si sit­ten olin muka­na seu­ru­ees­sa, joka hie­man seu­rus­te­lu­juo­mia naut­ti­nee­na poh­ti tapaus­ta, jos­sa erään seu­ru­een jäse­nen autoa oli naar­mu­tet­tu ja epäil­ty naar­mut­ta­ja­kin oli tiedossa.
  Olin aika jär­kyt­ty­nyt, kun moni seu­ru­een mies­jä­se­nis­tä ilmoit­ti, että jos hei­dän ajok­ki­aan naar­mu­tet­tai­siin, asia rat­kais­tai­siin hau­li­kol­la, jol­la “lasau­tet­tai­siin” päin naar­mut­ta­jaa surmaamistarkoituksessa.
  Pahin­ta oli, että näin puhut­tiin aivan tosis­saan ja mie­het yrit­ti­vät jopa teh­dä vai­ku­tus­ta seu­ru­een nai­siin sil­lä, kuka jul­mim­mal­la mah­dol­lis­sel­la taval­la tekon­sa suorittaisi.
  Muka­na “päin näköä lasaut­te­li­joit­ten” poru­kas­sa oli ihan taval­li­sia kel­vol­li­sia veron­mak­sa­jia ja var­mim­min tap­po­lin­jan taka­na oli ihmi­nen, joka on elä­män­työn­sä teh­nyt lainvartijana.
  Yksit­täi­nen tapaus oli­si vain yksit­täi­nen tapaus, mut­ta kun sama rat­kai­su­mal­li tulee aina esil­le hiu­kan juo­pu­neit­ten tai sel­vien­kin mies­ten keskusteluissa.
  Ihmi­siä, jot­ka sys­te­maat­ti­ses­ti ja ehdot­to­mas­ti vas­tus­ta­vat tap­pa­mis­ta ja väki­val­taa muu­ten­kin pide­tään meil­lä usein mamik­si­na ja siva­rit ovat maan­pet­tu­rei­ta ja vetelyksiä.
  Toi­sen tyyp­pis­tä väki­val­lan ihai­lua edus­taa soti­laal­li­suu­den yli­kun­nioit­ta­mi­nen. Kun esi­mer­kik­si äsket­täin rau­han­tur­va­teh­tä­vis­tä palan­nut hen­ki­lö syyl­lis­tyy hen­ki­ri­kok­siin asi­aa yri­te­tään ymmär­tää hänen sotao­lois­sa ole­mi­seen­sa liit­ty­vil­lä hen­ki­sil­lä kärsimyksillä.
  Väki­val­lan käy­tön yhteyt­tä soti­laal­li­siin hyvei­siin eli vihol­li­sen tuhoa­mi­sa­jat­te­luun ei uskal­la edes ääneen pohtia.
  Aina sil­loin täl­löin väki­val­ta­ri­kok­si­la on yhteyt­tä armei­jaan, mut­ta en muis­ta ker­taa­kaan jul­ki­ses­ti poh­di­tun näi­tä yhteyk­siä. Armei­jan ja soti­laal­lis­ten hyvei­den arvos­tus on lii­an korkealla.
  En siis edel­lä väi­tä, että väki­val­ta joh­tuu armei­jas­ta, mut­ta asioit­ten väli­siä kyt­ken­tö­jä ja niit­ten luo­maa arvo­maa­il­maa pitäi­si uskal­taa pohtia.
  Onko poh­jim­mil­taan ihan hul­lu aja­tus se, että jos vihol­li­sen sur­maa­mi­nen yhdes­sä tilan­tees­sa, eli isän­maan vapau­den tur­vaa­mi­ses­sa, on sal­lit­tua ja ihail­tua, voi halu­kas ihmi­nen julis­taa vihaa­man­sa koh­teen vihol­li­sek­si, joka on oikeus tap­paa oli­pa hän auton naar­mut­ta­ja tai muus­ta syys­tä vas­ten­mie­li­nen tapaus?

 6. Suu­rin osa mur­haa­jis­ta ovat olleet myös prozacin kal­tais­ten psyyke/masennuslääkkeiden käyt­tä­jiä. Auvi­nen aina­kin oli. Oli­ko Saa­ri? Hänen kave­rin­sa on medias­sa sano­nut Saa­ren saa­neen täl­lai­sen lää­ki­tyk­sen, mut­ta enem­pää asias­ta ei ole mai­nit­tu. Tasoit­taes­saan huip­pu­ja ja las­ku­ja, nämä lääk­keet voi­vat aiheut­taa myös tun­ne­kyl­myyt­tä, kuten lukui­sat käyt­tä­jät ovat todenneet.

  Kuin­ka hel­pos­ti näi­tä lääk­kei­tä tuli­si määrätä?

 7. T. Sipi­lä, kukaan niis­tä uhoa­jis­ta ei todel­li­suu­des­sa meni­si ampu­maan hau­li­kol­la auton­sa naarmuttajaa.

  Ano Nyy­mi jo kir­joit­ti­kin aihees­ta suo­ma­lai­nen kasvatus.
  Jos joku, niin suo­ma­lai­nen nainen(yleistys) koros­taa poi­ka­las­ten kas­va­tuk­ses­sa itke­mät­tö­myyt­tä ja kovuutta.
  Sii­hen tör­mää usein. Vii­mek­si vai­mo­ni vel­jen vai­mo late­li sel­lais­ta teks­tiä 7 kk:n !!! ikäi­sel­le pojal­le, että hirvitti.

  Artol­le ja T.Sipilälle sen ver­ran, että se on aika har­va suo­ma­lais­nai­nen, jon­ka pök­syt kas­tu­vat sen empaat­ti­sen ja runo­ja lausu­van mie­hen seu­ras­sa. Toki nii­tä­kin nai­sia on, mut­ta pal­jon vähem­män kuin nii­tä “perin­tei­siä”.
  Ja empaat­ti­set, runo­ja lausu­vat mie­het tup­paa­vat avioi­tu­maan myö­hem­min ja hank­ki­vat vähem­män lap­sia kuin ne perin­tei­set, mikä sinän­sä ei ole huo­no asia.

  Ja ennen kuin Eli­na tulee esit­te­le­mään nihi­lis­tis­tä luon­non­va­lin­taan­sa, niin ei lap­sis­ta pidä kas­vat­taa puo­lus­tus­ky­vyt­tö­miä pal­le­roi­ta. Sitä en tarkoittanut.

 8. Täy­sin yliam­pu­van ja asian­tun­te­mat­to­man meuh­kaa­mi­sen ja moraa­li­pa­nii­kin jäl­keen — en nyt tar­koi­ta Soi­nin­vaa­raa 😉 — alkaa hah­mot­tua samat ongelmat/toimenpiteet kuin Joke­lan jälkeen: 

  1) asei­den ylei­syys ja saatavuus,
  2) väki­val­tai­nen ala­kult­tuu­ri sekä
  3) psy­kiat­ris­ten ongel­ma­ta­paus­ten bon­gaa­mi­nen ja heis­tä huolehtimenen.

  Nämä­hän suu­rin piir­tein löy­ty­vät sii­tä Hesa­rin ame­rik­ka­lais­pe­räi­ses­tä listastakin.

  Ykkös­koh­dan osal­ta oli mil­tei kiusaan­nut­ta­vaa kuun­nel­la, miten Holm­lund kie­mur­te­li Ykkö­saa­mus­sa, kun toi­mit­ta­ja asias­ta tent­ti. Puo­lus­te­lu haet­tiin niin kau­kaa, että kut­sui­sin sitä valeh­te­luk­si: ase­lu­pien myön­tä­mi­set ovat kuu­lem­ma sel­väs­ti ope­ra­tii­vi­nen teh­tä­vä mut­ta lupien myön­tä­mis­tä ei voi­nut kiris­tää, kun odo­tet­tiin direk­tii­viä! … joka, öh, mää­rit­te­lee vain mini­min!! Ja mis­tä Holm­lund kuvit­te­li edus­kun­nas­sa tie­tä­vän­sä näi­den kou­luamp­jien koh­dal­la, että “eivät aseet tapa vaan ihmi­set”? Siis mis­tä muu­al­ta kuin NRA:n mainoslauseesta?

  Kak­kos­koh­dan eli väki­val­tai­sen ala­kult­tuu­rin osal­ta huo­mio alkaa ihan oikein siir­tyä “suo­ma­lais­ten ylei­ses­tä väki­val­tai­suu­des­ta” tai “nuor­ten huo­no­voin­ti­suu­des­ta” sel­lai­siin spe­si­fi­siin ala­kult­tuu­re­ri­hin, joi­hin ampu­jat ilmei­ses­ti kuu­lui­vat tai joi­ta dig­gai­li­vat. Joke­lan jäl­keen täs­sä­kään ei ole ilmei­ses­ti pal­joa tapah­tu­nut. Polii­sil­ta on pää­sään­töi­ses­ti kiel­let­ty netis­sä surf­fai­lu, ja siel­lä kui­ten­kin vaa­ral­li­sim­mat ala­kult­tuu­rit lymyä­vät (ei Kau­ha­joel­ta hel­pos­ti löy­dy saman­mie­lis­ten poruk­kaa, jol­le voi­si reh­vas­tel­la tule­vis­ta murhistaan).

  Kol­mos­koh­dan eli poten­ti­aa­lis­ten mas­sa­mur­haa­jien bon­gaa­mi­sen osal­ta on hel­pot­ta­vaa kuul­la, että sosio­lo­gi­sen pro­fii­lin lisäk­si on löy­ty­mäs­sä psy­ko­lo­gi­nen pro­fii­li. Sehän tar­koit­taa, että teki­jät voi­daan aina­kin hiu­kan suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä bon­ga­ta, kun­han nuor­ten mies­ten kans­sa teke­mi­sis­sä ole­vil­le hen­ki­löil­le pro­fii­lis­ta ker­ro­taan. Eri­tyi­ses­ti niin pitäi­si teh­dä pie­nis­sä “puu­tar­ha­kau­pun­geis­sa”, jos nimit­täin on tot­ta, että suu­ri kau­pun­ki kar­sii tällaisen(kin) tuhoi­san käyt­täy­ty­mi­sen. Mitään ei kui­ten­kaan ole täl­tä­kään osin tapahtunut.

  Var­maan löy­tyi­si lisää­kin koh­tia, joi­hin resurs­se­ja nyt kan­nat­tai­si koh­den­taa. Eihän esim. rii­tä, että huo­maa oireet, pitää myös olla rahaa huo­leh­tia oirei­le­vis­ta ihmi­sis­tä. Niin tai näin, nykyi­nen hal­li­tus ei käsit­tääk­se­ni ole teh­nyt oikein mitään, jos ei sit­ten hidas­te­lua pide­tä tekemisenä. 

  Ehkä ei pitäi­si vaa­tia Hom­lun­din eroa vaan koko hallituksen.

  Lopuk­si voi­si vie­nos­ti toi­voa, että toi­vot­ta­vas­ti täl­lä ker­taa asian­tun­te­vat puheen­vuo­rot nouse­vat vah­vem­min pin­taan ja pitä­vät pin­tan­sa. Muu­ten taas ollaan yllät­ty­nei­tä, kun jotain vas­taa­vaa ehkä tapah­tuu, ja ale­taan vaa­tia “yhtei­söl­li­syy­den vah­vis­ta­mis­ta”, “asian tut­ki­mis­ta rikok­se­na” tai mitä kum­maa nyt “mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jien” ja joh­ta­vien polii­tik­ko­jen päi­hin sat­tuu pul­pah­ta­maan. Ehdo­tan­kin Han­nu Lau­er­mal­le omaa talk showta!

 9. Suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri ja vuo­ro­vai­ku­tus voi olla aika tylyä. Jos jäät ulko­puo­lel­le, kukaan tus­kin tulee pyy­tä­mään mukaan.

  Niis­sä kult­tuu­reis­sa, jois­sa “pyy­de­tään mukaan”, val­lit­see käsit­tääk­se­ni koh­te­li­aam­pi ja posi­tii­vi­sem­pi yhtei­söl­li­syys kuin meil­lä. Vaik­ka Ruot­si, Sak­sa, englan­ti ja USA. Vaik­ka onhan näis­sä­kin ongel­man­sa ja joku voi aina jou­tua huo­noon soi­saa­li­seen asemaan.

  Mut­ta kuten Irwin lau­laa, här­mä­läi­nen on häi­jy ja itsepäinen.

 10. Tuos­ta mas­ku­lii­ni­suut­ta koros­ta­vas­ta pyr­ki­myk­ses­tä rat­kais­ta asioi­ta väki­val­lan kei­noin tai­taa olla suo­ma­lai­ses­sa elä­män­muo­dos­sa hiu­kan lii­kaa­kin esi­merk­ke­jä ja tun­tuu aika ihmeel­li­sel­tä, että sii­hen kiin­ni­te­tään har­voin kiel­teis­tä huomiota.”

  Har­voin? Eikö tuo ole sekä nais- että mies­tut­ki­muk­sen yimes­sä ja myös lööp­pi­ka­maa? Jos sii­hen kiin­ni­te­tään huo­mio­ta myös täs­sä yhtey­des­sä, mikäs sii­nä minun puolestani. 

  Mut­ta asiayh­teyt­tä näi­den ampu­mis­ten ja mie­hi­syy­den — mitä se kai­kes­sa laa­juu­des­saan onkaan ja kuka tai mikä sen siten tuot­taa­kaan mie­hiin — välil­lä ei oikein ole. 

  Nimit­täin nämä ampu­jat eivät ole mas­ku­lii­ni­sen kult­tuu­rin tyy­pil­li­siä edus­ta­jia: nai­nen, ylä­as­tei­käi­nen kou­lu­poi­ka, kak­si lukio­poi­kaa ja nuo­ri opis­ke­li­ja­poi­ka. Oikeas­taan he ovat joko oppo­si­tios­ta kuten Sil­lan­pää tun­ne­tus­ti tai tie­tys­tä marginaalista.

  Jos kutis­tam­me mie­hi­syy­den vain väki­val­ta­tai­pu­muk­sek­si niin vie­lä sil­loin­kaan nuo ampu­mi­set eivät ole mas­ku­lii­ni­sen kult­tuu­rin tuo­tos­ta. Tämä sekä teki­jöis­tä että teko­jen läh­tö­koh­das­ta joh­tuen, jot­ka ovat aivan muu­al­la (sai­rau­des­sa tmv.) olkoot­kin, että teot oli­vat samo­ja joi­hin myös mie­het syyllistyvät.

  Riit­tää­kö tämä rau­ta­lan­ka vai tai­vu­tan­ko lisää?

 11. Sik­si ammun­nat tapah­tu­vat pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la, eivät suu­ris­sa kau­pun­geis­sa.

  Eikös se Myyr­man­ni ole Van­taal­la ja se pom­mi­mies­kin, siis ihan liki sivis­tys­tä? Ai niin mut­ta sitä Myyr­man­nia ei pidä tie­ten­kään sekoit­taa tähän kos­ka se pilaa kaik­ki selit­tä­vät teo­riat ja polii­ti­koil­le sopi­vat rat­kai­sut kuten asei­den kerää­mi­sen kan­sal­ta. Pää­tös jota var­mas­ti oikein brys­se­lis­sä­kin kii­tel­lään, huu­ta­va työ­voi­ma­pul­la kun on läh­dös­sä lapa­ses­ta vähän maas­sa kuin maas­sa ja kan­sa äänes­tää sen mukaan.

  Suo­mi on nyt kiis­tat­ta jär­jet­tö­mien jouk­ko­mur­hien super­val­ta asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na, sii­tä ei pääs­tä mihin­kään. Suo­ma­lai­nen tiek­ka­ri­vä­ki puk­kaa meil­le nyt infoa ähkyyn saak­ka sii­tä että tämä joh­tuu suo­ma­lais­ten mies­ten poik­keuk­sel­li­ses­ta väki­val­tai­suu­des­ta, suo­ma­lai­nen mies­hän rais­kaa ja tap­paa rutii­nin­omai­ses­ti kuten esi­mer­kik­si hel­sin­gin sano­mat meil­le ker­too.. Sil­lä sei­kal­la että jouk­ko­mur­hat ovat aivan uusi ilmiö meil­lä, päin vas­toin kuin suo­ma­lai­set mie­het, ei tie­ten­kään ole mer­ki­tys­tä, kuten mil­lään tosi­asioil­la ylipäätään.

  Minun mie­les­tä­ni pitäi­si miet­tiä mikä on muut­tu­nut vii­me vuo­si­na mikä­li halu­taan jotain syy­tä muu­tok­seen hakea. Yksi ensim­mäi­se­nä mie­leen tule­va asia on yhteis­kun­nan muut­tu­mi­nen käy­tän­nös­sä täy­sin femi­nis­tien joh­ta­mak­si sosi­aa­li­tä­tiyh­teis­kun­nak­si, siis hol­hous­hel­ve­tik­si ja puo­li­kom­mu­nis­ti­sek­si suo­ja­työ­kes­kuk­sek­si, jos­sa juu­ri kenen­kään ei ole hyvä olla. Oli joten­kin sur­ku­hu­pai­saa kat­soa kuin enti­sen rehel­lis­tä suo­ma­lais­ta työ­vä­keä edus­ta­neen puo­lu­een taan­noi­ses­sa puheen­joh­ta­ja­ki­sas­sa KAIKKI osal­lis­tu­jat ilmoit­ti­vat ole­van­sa femi­nis­te­jä 🙂 Koko kan­san pre­si­ten­tis­tä nyt ei tar­vin­ne sanoa mitään.

  Hal­li­tus­puo­lu­eet ovat koros­tu­nees­ti brän­dän­neet mie­se­dus­ta­jan­sa­kin suku­puo­lias­tei­kon femi­nis­ti­seen pää­hän, ehkä­pä väis­ty­vää pää­mi­nis­te­riäm­me lukuu­not­ta­mat­ta. Tilan­ne on var­mas­ti pie­nen femi­nis­tikli­kin toi­vo­ma, mut­ta kui­ten­kin täy­sin luonn­o­ton. Tämä vai­kut­taa yhteis­kun­taam­me väis­tä­mät­tä monil­la tasoil­la kos­ka enem­mis­töl­le suu­ri osa pää­tök­sis­tä ajaa täy­sin luonn­ot­to­mia pää­mää­riä. Esi­merk­kei­nä vaik­ka­pa se ettei oikei­ta rikol­li­sia enää ran­gais­ta mis­tään mut­ta pie­nis­tä yli­no­peuk­sis­ta saa täy­sin suh­teet­to­mia ran­gais­tuk­sia tai sii­tä että valeh­te­le­via nol­lia pide­tään suu­res­sa arvos­sa samaan aikaan kun työ­kan­saa kyy­ky­te­tään älyt­tö­mil­lä mak­suil­la ja mää­räyk­sil­lä. Oli­si­han näi­tä esimerkkejä.

 12. T.Sipilä
  “Jos­kus vuo­si sit­ten olin muka­na seu­ru­ees­sa, joka hie­man seu­rus­te­lu­juo­mia naut­ti­nee­na poh­ti tapaus­ta, jos­sa erään seu­ru­een jäse­nen autoa oli naar­mu­tet­tu ja epäil­ty naar­mut­ta­ja­kin oli tiedossa.
  Olin aika jär­kyt­ty­nyt, kun moni seu­ru­een mies­jä­se­nis­tä ilmoit­ti, että jos hei­dän ajok­ki­aan naar­mu­tet­tai­siin, asia rat­kais­tai­siin hau­li­kol­la, jol­la “lasau­tet­tai­siin” päin naar­mut­ta­jaa surmaamistarkoituksessa.”

  Jos minun autoa­ni naar­mu­tet­tai­siin, asia todel­la­kin rat­kais­tai­siin tur­pa­kä­rä­jil­lä. Mik­si? No sik­si, kuten ehdin jo totea­maan, täs­sä maas­sa oikeus­lai­tok­sen mie­les­tä pik­ku­rö­tök­sien pitää kan­nat­taa ja tur­paan­mä­tös­tä ei tule mitään. Naar­mut­ta­jaa et miten­kään saa vas­tuuseen teko­sis­taan ja vaik­ka sai­sit, ran­gais­tus on luok­kaa pel­le — nau­ret­ta­va, eten­kin jos kysees­sä on vara­ton ja syr­jäyt­ty­nyt kave­ri. Eli tur­paan vaan ja tupla­ten oli­si minun­kin rat­kai­su­mal­li­ni. Täy­sin vas­taa­vas­ti jos joku lyö kau­pun­gil­la naa­maan, on ihan tur­ha men­nä itke­mään polii­sil­le, ei sii­tä min­kään­lais­ta tuo­mio­ta tule. Sen­kun lyö nenän lyt­tyyn ja sil­lä sel­vä. Tie­ten­kin mikä­li tämä ei ole fyy­si­ses­ti mah­dol­lis­ta, polii­si on ainut, jos­kin var­sin lai­ha, vaihtoehto.

  Ei oikeut­ta saa, jos ei itse sitä han­ki. Esi­val­lan var­maan kan­nat­tas pik­ku­hil­jaa teh­dä asial­le jotakin?

 13. Arto:
  “Mies­tut­ki­mus on vas­ta pääs­syt alkuun ”

  Heh­heh, vai että oikein “tut­ki­mus”? Mies­tut­ki­muk­sen koti­si­vuil­la sano­taan, että:

  Kriit­ti­nen mies­tut­ki­mus on mie­hiin ja mas­ku­lii­ni­suuk­siin koh­dis­tu­vaa moni­tie­teel­lis­tä ja suku­puo­li­tie­tois­ta tut­ki­mus­ta. Tut­ki­musa­la hyö­dyn­tää femi­nis­ti­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa kehi­tet­ty­jä suku­puo­len teo­rioi­ta eri suuntauksista. “.

  Eli kah­del­la kol­mel­la luon­neh­tien puh­das­ta femi­nis­tis­tä pas­kaa. Sama kuin lai­tet­tai­siin tais­to­lai­set tut­ki­maan mark­ki­na­ta­lout­ta ja odo­tet­tai­siin jär­jel­li­siä tulok­sia. Mies“tutkimus” on saman­lais­ta huu­haa­ta kuin nais“tutkimus” eli käy­tän­nös­sä femi­nis­tis­tä pro­pa­gan­daa höys­tet­ty­nä pie­nel­lä sii­vul­la marxismia.

 14. Itse syy­tän tapah­tu­nees­ta medi­aa. Sehän on perin­tei­ses­ti polii­tik­ko­jen syyt­te­lyn koh­de. Nyt kun sitä voi­si oikeas­ti syyt­tää, niin syyt­te­lyt jää vähemmälle. 

  Perus­te­lu: Mur­haa­jas­ta tulee maa­il­man­laa­jui­nen julk­kis, jon­ka teke­mää video­pät­kää näy­te­tään tuhan­sia ker­to­ja kaik­kien uutis­ka­na­vien lähe­tyk­sis­sä. Uskoi­sin, että täl­läi­nen san­ka­ri­kuo­le­ma oli tapauk­sen pää­mo­tii­vi. Sehän on hiu­kan lap­sel­li­nen lähes BB-motii­vi, eikä tosi san­ka­ri­tap­pa­ja sel­lais­ta kuvaa anna jul­ki­suu­teen, vaan jät­tää jon­kin seka­van “vihaan ihmis­kun­taa” viestin. 

  Tie­ten­kin hen­ki­lö, joka tekee mas­sa­mur­han on pahoin häi­riin­ty­nyt. Sitä en kiistä.

  Jos yhteis­kun­nas­ta hakee syi­tä, niin ykkös­syy­ni on yhteis­kun­nan kyl­myys. Jos Suo­mes­sa joku makaa maas­sa, niin har­va pysäh­tyy aut­ta­maan. Jos joku jää yksin ilman ystä­vää, niin muut seu­raa tilan­net­ta sivus­ta. Huos­taan­ot­to­jen lisään­ty­mi­nen on yksi oire ongel­mas­ta. Uskoi­sin las­ten ja van­hem­pien tar­vit­se­van toi­si­aan. Minus­ta tämä suh­tau­tu­mi­nen ker­jä­läis­ten lap­siin ker­too pal­jon suo­ma­lais­ten epäempaattisuudesta.

  (Ylen jul­kai­se­mas­ta uutisesta:)
  Kan­sain­vä­li­set tie­do­tus­vä­li­neet ovat kiin­nos­tu­neet roma­nia­lais­ten ker­jä­läis­ten ase­mas­ta Suo­mes­sa. Eri­tyi­ses­ti ker­jä­läis­lap­sia mah­dol­li­ses­ti uhkaa­va huos­taan­ot­to on herät­tä­nyt huomiota.
  Reu­ters ker­too, että Suo­meen saa­pu­vat roma­ni­ker­jä­läi­set saat­ta­vat menet­tää lap­sen­sa. Uuti­sen mukaan Suo­mi pyr­kii huos­taa­no­toil­la suo­je­le­maan lap­sia. Reu­ters lai­naa säh­kees­sään maa­han­muut­to­mi­nis­te­ri Astrid Thor­sia (r.), jon­ka mukaan viran­omais­ten on rea­goi­ta­va, jos lap­set ovat vaarassa.

  Ihmi­soi­keus­jär­jes­töt ovat kuvan­neet suo­ma­lais­ta “kiris­tys­tä” yhdek­si kovim­mis­ta roma­nia­lai­sia vas­taan suun­na­tuis­ta toi­men­pi­teis­tä. Nii­den mukaan huos­taan­ot­to ei suo­je­le vaan jakaa per­hei­tä. Reu­ter­sin mukaan Suo­mi ei ole ainoa EU-maa, joka koh­te­lee roma­nia­lai­sia kyseenalaisesti.

  Uutis­toi­mis­to Reu­ter­sin uutis­säh­ke on jul­kais­tu muun muas­sa Inter­na­tio­nal Herald Tri­bu­nen verk­ko­si­vuil­la. IHT toi­mii New York Time­sin kans­sa yhteistyössä.

 15. Ano Nyy­mi jo kir­joit­ti­kin aihees­ta suo­ma­lai­nen kasvatus.
  Jos joku, niin suo­ma­lai­nen nainen(yleistys) koros­taa poi­ka­las­ten kas­va­tuk­ses­sa itke­mät­tö­myyt­tä ja kovuutta.”

  Täl­tä pals­tal­ta Eli­na hyvä­nä ja tyy­pil­li­se­nä esi­merk­ki­nä, anteek­si vaan.

  Täy­tyy tosi­aan­kin ihme­tel­lä, että mik­si tämä aspek­ti ei kos­kaan nouse esiin. Ja se, että nai­set käyt­tä­vät väki­val­taa run­saas­ti ja kas­vat­ta­vat sil­lä pojis­ta väki­val­tai­sia sovinistimiehiä. 

  Ja sit­ten he lähet­tä­vät poi­kan­sa armei­jaan — mies­ten kou­luun — ja sano­vat, että lähet­ti­vät sin­ne mie­hen ja sai­vat siel­tä pojan takai­sin, jos­ta sit­ten joko itse tai miniän pitää teh­dä mies jäl­leen. Pait­si että niin ei kat­so­ta käy­vän, vaan vas­ta lap­si on mie­hen isä — jon­ka nai­nen mie­hel­le sel­lai­sek­si syn­nyt­tää ja kasvattaa…

  Kysees­sä on tabuai­he, muu­ta en kek­si. Näi­tä on ollut var­sin pal­jon. Täs­sä yksi pelot­ta­va esi­merk­ki Mikael Neder­strö­min Darwin-seu­ra ry ja Sta­tus ry:n seminaariesitelmästä:

  Nyborg, kan­sain­vä­li­ses­ti arvos­tet­tu tans­ka­lai­sen Aar­husin yli­opis­ton pro­fes­so­ri, sai 30-vuo­ti­ses­sa pit­kä­ai­kais­tut­ki­muk­ses­sa vuon­na 2001 tulok­sen, jon­ka mukaan mies­ten ja nais­ten välil­lä on kes­ki­mää­rin 4 pis­teen kes­kiar­voi­nen ÄO-ero mies­ten hyväksi.

  Tut­ki­mus­tu­los on sit­tem­min aiheut­ta­nut viral­li­set nuh­teet, tut­kin­ta­ko­mi­tean perus­ta­mi­sen ja Nybor­gin tut­ki­muk­sen jää­dyt­tä­mi­sen. Lisäk­si hänen aineis­ton­sa on taka­va­ri­koi­tu. Tuki­kir­jei­tä Nybor­gil­le ovat lähet­tä­neet mm. pro­fes­so­rit Ric­hard Lynn, Doreen Kimu­ra, Lin­da S. Gott­fred­son, Kevin McDo­nald ja J. Phi­lip­pe Rushton. 

  Nyborg ei edes tie­dä, ket­kä hänen jut­tu­aan tut­ki­vaan komi­te­aan kuu­lu­vat. Neder­ström kysyi, oli­si­ko vas­taa­va skan­daa­li ollut mah­dol­li­nen jos Nyborg oli­si saa­nut tulok­sen, jon­ka mukaan nai­set ovat kes­ki­mää­rin 4 pis­tet­tä älyk­kääm­piä kuin miehet.”

  http://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006–2‑niemela3.html

  Em. aihe on tabu samas­ta syys­tä kuin Van­ha­sen ja Lyn­nin tut­ki­musai­heet ja tulok­set. (En alle­kir­joi­ta tulok­si­aan kuin osin.)

  Kum­min­kin he oli­vat löy­tä­vi­nään eri kan­sa­kun­tien älyk­kyy­se­rot peri­mäs­tä. Se tyr­mät­tiin aluk­si. Samoin nais­ten alem­pi ÄO. Mut­ta mie­hen gene­tii­kas­ta saa löy­tää mitä tahansa. 

  Ja on löy­det­ty­kin: mm. kol­man­nes val­koi­sis­ta mie­his­tä on laa­duk­kais­sa tut­ki­muk­sis­sa havait­tu kovik­si ris­ki­not­ta­jik­si. Loput­kin val­koi­set mie­het otta­vat enem­män ris­ke­jä kuin nai­set tai muun­ro­tui­set. (Vähän tosin vie­ras­tan tuo­ta rodun käsi­tet­tä.) Tämän peri­mäs­tä kat­so­tun teki­jän seu­rauk­sia saa ja pitää­kin poh­tia otsa rypys­sä ja syyt­tä­vä sor­mi val­koi­seen mie­heen osoit­taen. Näin vaik­ka hän ei voi — per­ha­na — mitään peri­mäl­leen. Heh!

  Bio­lo­gi­aa siis saa olla kun­han löy­tö on kos­her. Se ei ole, jos esi­mer­kik­si nais­ten eriar­voi­suus yhteis­kun­nas­sa voi­tai­siin palaut­taa bio­lo­gi­aan. Sik­si kiusal­li­sia löy­tö­jä tut­ki­joi­neen on opit­tu heit­tä­mään ikku­nas­ta ulos kaik­kien vahin­gok­si. Niin­pä esi­mer­kik­si Van­ha­sen tulok­siin vedo­ten on halut­tu oikeut­taa län­si­mai­nen ylem­myy­den­tun­to ja sen kään­tö­puo­lel­la pii­les­ke­le­vä rasis­mi ja itsek­kyys. Toi­saal­ta kun Van­ha­sen tulok­sia ei viral­li­ses­ti ole ole­mas­sa, ei ole voi­tu sel­vit­tää ravit­se­muk­sen mer­ki­tys­tä älyk­kyy­se­roil­le tmv.

  Kun Nybor­gin tulok­sia “ei ole”, ei ole voi­tu kehit­tää kou­lu­jär­jes­tel­mää niin, että myös pojat ja mie­het — siis ne vähän fik­sum­mat — viih­tyi­si­vät opin­tiel­lä. Tai että työ­elä­mä ottai­si huo­mioon nai­set hie­man heik­ko­lah­jai­sim­pi­na. Ai niin, tuo­ta­han ei saa­nut sanoa. 

  Ja kun nais­ten väki­val­taa ei viral­li­ses­ti ole, ei saa­da sel­vil­le, mis­tä se joh­tuu ja mitä se aiheut­taa myös nai­sil­le itselleen.

 16. Ano Nyy­mi, nel­jän pis­teen ero ÄO:ssa on niin mität­tö­män pie­ni, ettei se aiheu­ta mitään toi­men­pi­tei­tä, vaik­ka sen ole­mas­sao­lo oli­si tottakin.

  Itse tut­ki­muk­sen koh­ta­lo taas on mal­lie­si­merk­ki nykymenosta.
  Suo­ma­lai­nen naistutkija(en muis­ta nimeä) sanoi, että nais­tut­ki­muk­sen ongel­ma on se miten tut­ki­muk­sel­la saa­daan todis­tet­tua asia joka tie­de­tään jo ennen tut­ki­mus­ta. Voi­ko tuo­ta enää sel­vem­min sanoa. Luu­li­si, että pääs­tet­ty­ään suus­taan tuol­lais­ta “tut­ki­jaa” hävet­täi­si”. Vaan eipä taida.

 17. OS:
  Sik­si ammun­nat tapah­tu­vat pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la, eivät suu­ris­sa kaupungeissa.

  Tra­vel­ler:
  Eikös se Myyr­man­ni ole Van­taal­la ja se pom­mi­mies­kin, siis ihan liki sivistystä?

  Myyr­mäen tapaus ei ollut muka­na yhdys­val­ta­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa. En selos­ta­nut ana­lyy­sia Suo­mes­ta vaan Yhdysvalloista,eikä ana­lyy­si ollut omani. 

  Myyr­mäen tapaus oli myös vähän erilainen.Nämä kou­luam­pu­mi­set­han ovat toi­sis­taan mat­kit­tu­ja ja sii­nä­mie­les­sä samaa ilmiötä.

 18. Pie­ne­nä täsmennyksenä.
  Huos­taa­no­tot ovat hyvä mit­ta­ri mit­taa­maan sitä, mitä on tapah­tu­nut vii­me­ai­koi­na, kos­ka asi­aa kos­ke­va lain­sää­dän­tö ja muut käy­tän­nöt ovat saman­lai­sia. Se, että huos­taan­ot­to­ja on nyt pal­jon enem­män kuin kym­me­nen vuot­ta sit­ten, ker­too vaka­vas­ta kehi­tyk­ses­tä. Sen sijaan vii­den­kym­me­nen vuo­den pää­hän ver­tai­lua ei voi teh­dä, kos­ka lain­sää­dän­tö oli sil­loin eri­lai­nen ja orpous domi­noi lastensuojelua.

 19. Huos­taan­ot­to­jen mää­rän kas­vu joh­tuu suu­rim­mak­si osak­si: 1) Alko­ho­liin käy­tön lisään­ty­mi­ses­tä, vas­tik­kee­ton löpe­rö rahan­ja­ko mah­dol­lis­taa tämän 2) Huu­mausai­nei­den käy­tön lisään­ty­mi­ses­tä. Huu­mausai­nei­den käy­tös­tä, ja ilmei­ses­ti pie­nes­tä val­mis­tuk­ses­ta ja kau­pus­te­lus­ta­kaan ei saa enää mitään ran­gais­tus­ta. Tämä on tie­toi­sen huu­me­myön­tei­sen poli­tii­kan tulos­ta, ei mikään luon­no­nil­miö. 3) Lap­sia teh­dään hei­koim­mis­sa väes­tö­ryh­mis­sä suu­ren­ta­maan sosi­aa­li­avus­tuk­sia kts. 1. ja sitt­ten nii­den kans­sa ei pärjätäkään..

  Näi­den ilmiöi­den kas­vu taas joh­tuu pal­jol­ti huu­ta­van työ­voi­ma­pul­lan tuo­mas­ta toi­vot­to­muu­des­ta ja tar­koi­tuk­set­to­muu­den tun­teis­ta jota edel­leen ruok­kii median ja polii­tik­ko­jen luo­ma vää­ris­ty­nyt, sai­ras ja epä­rea­lis­ti­nen kuva yhteis­kun­nan toi­min­nas­ta. Sosi­aa­li­tä­ti­po­lii­ti­kot rat­kai­se­vat kaik­ki ongel­mat niin meil­lä kuin koko maa­il­mas­sa jaka­mal­la rahaa, jon­ka hank­ki­mi­ses­ta heil­lä ei ole ollut oma­koh­tai­ses­ti min­kään­lais­ta koke­mus­ta, kai­kil­le jot­ka sitä haluavat.

 20. Uskon myös, että alko­ho­lin käy­tön kas­vu, eten­kin per­heen äitien on syy­nä huos­taan­ot­to­jen lisääntymiseen. 

  Äiti kato­aa useik­si päi­vik­si ryyp­py­reis­suil­le jät­täen kym­men­vuo­ti­aan huo­leh­ti­maan vau­vas­ta ja kak­si­vuo­ti­aas­ta. Lai­min­lyön­ti saa olla edel­leen­kin tosi räi­ke­ää, ennen kuin huos­taan­ot­toon lähdetään. 

  Toden­nä­köi­ses­ti ilmoi­tus­herk­kyys­kin on kas­va­nut. Vie­lä oman lap­suu­te­ni aikoi­na 70-luvul­la moni kave­ri asui hak­kaa­van isän tai äidin kans­sa. Lap­set oli­vat aivan ylei­ses­ti pit­kiä aiko­ja koto­na yksin 5–6 ‑vuo­tiai­na. Kukaan ei pitä­nyt tätä minään, joten en tie­dä kuin­ka pal­jon pitää paik­kan­sa tämä “yhteis­kun­nan ilma­pii­rin koveneminen”. 

  Oli­ko todel­la jotain naa­pu­reis­ta välit­tä­mis­tä ennen enemmän?

 21. Ota Ano Nyy­mi huo­mioon, että tämä nel­jän pis­teen ero mies­ten hyväk­si kos­kee vain klas­si­sia kuviotestejä

  Esim. muis­tia, ver­baa­lis­ta ja sosi­aa­lis­ta älyk­kyyt­tä mit­taa­vis­sa tes­teis­sä asia on päin­vas­toin. Kou­lus­sa menes­ty­mi­nen on monen lah­jak­kuus­te­ki­jän sum­ma, jot­ka tosin kor­re­loi­vat voi­mak­kaas­ti tois­ten­sa kanssa. 

  Mik­si kou­lu­lai­tos­ta pitäi­si muut­taa poi­kia suo­si­vak­si, jos ker­ran he alun perin ovat älyk­kääm­piä? Luu­li­si siis hei­dän pär­jää­vän sen mukai­ses­ti. Eikö oli­si rei­lum­paa antaa tyh­mil­le tytöil­le jotain tasoitusta? 

  Prin­ses­sa­ma­te­ma­tiik­kaa?

 22. Ota Ano Nyy­mi huo­mioon, että tämä nel­jän pis­teen ero mies­ten hyväk­si kos­kee vain klas­si­sia kuviotestejä”

  Ja sit­ten lait­ta­net läh­teen näky­viin. Etsi vaik­ka Nybor­gil­ta aluksi.

  Mik­si kou­lu­lai­tos­ta pitäi­si muut­taa poi­kia suo­si­vak­si, jos ker­ran he alun perin ovat älykkäämpiä?”

  Mis­tä luit sel­lais­ta, että vaa­ti­sin nykyi­sen tyt­tö­jä suo­si­van kou­lu­jär­jes­tel­män muut­ta­mi­sen poi­kia suosivaksi? 

  Kir­joi­tin nimit­täin seu­raa­vas­ti: “Kun Nybor­gin tulok­sia “ei ole”, ei ole voi­tu kehit­tää kou­lu­jär­jes­tel­mää niin, että myös pojat ja mie­het — siis ne vähän fik­sum­mat — viih­tyi­si­vät opintiellä.

  Näy­tä­päs tuos­ta edel­li­ses­tä sel­lai­nen vaa­ti­mus. Eikö tuos­sa sinus­ta­kin jos yri­tät ajat­tel­la, ole ehdo­tet­tu tasa-arvoa? Jos et sitä pon­nis­te­luis­ta­si huo­li­mat­ta havait­se, vink­kaan, että se pii­les­ke­lee sanas­sa “myös”.

 23. Tuo, mitä Eli­na kir­joit­taa lap­suu­des­ta 70-luvul­la on täyt­tä tot­ta. Sil­loin­kin lap­set viet­ti­vät pit­kiä aiko­ja yksin. 7‑vuotias tyt­tö saat­toi jou­tua vah­ti­maan tun­ti­kausia pikkusisariaan.
  Muis­tan kou­lu­ka­ve­rei­de­ni koh­dal­ta 70-luvun puo­li­vä­lis­tä sel­lais­ta “lap­si­per­he­köy­hyyt­tä”, jol­lais­ta ei enää taa­tus­ti esiinny.

 24. Ota Ano Nyy­mi huo­mioon, että tämä nel­jän pis­teen ero mies­ten hyväk­si kos­kee vain klas­si­sia kuviotestejä

  Esim. muis­tia, ver­baa­lis­ta ja sosi­aa­lis­ta älyk­kyyt­tä mit­taa­vis­sa tes­teis­sä asia on päinvastoin. ”

  Ero tulee­kin sii­tä, että tuo­ta eroa saa tut­kia rau­has­sa ainoas­taan, mikä­li ero on mie­hel­le epäe­dul­li­nen, tar­ken­net­tu­na nime­no­maan val­koi­sel­le heteromiehelle. 

  Mus­tien ja nais­ten älyk­kyyt­tä saa tut­kia ilman vas­ta­lausei­ta, mikäi tut­ki­mus osoit­taa hei­dän ole­van val­koi­sia mie­hiä vii­saam­pia. Var­maan tämä sama kos­ke­aa myös homo­sek­su­aa­le­ja ja kaik­kia mui­ta vähe­mims­tö­jä. Mikä­li jär­jes­tää älyk­kyys­tes­tit jois­sa kau­kaa­sia­lai­nen mies pär­jää, saa val­mis­tau­tua vas­ta­lausei­den myrskyyn.

 25. Tur­va­toi­met vai ennal­taeh­käi­sy? Minus­ta molem­mat. Vähän sama kysy­mys kuin sai­rau­den paran­ta­mi­nen vai oirei­den ehkäisy. 

  Minus­ta tut­ki­joi­den lis­ta voi­daan jakaa sai­rau­den paran­ta­mi­seen joi­ta ovat depres­sion hoi­ta­mi­nen, eris­ty­nei­syy­den ja kiusaa­mi­sen ehkäi­sy, ja “mur­ha ainoa­na rat­kai­su­na ‑kult­tuu­rin” muut­ta­mi­nen. Oirei­den hoi­ta­mis­ta ovat taas asei­den saa­ta­vuu­den vai­keut­ta­mi­nen ja tur­va­toi­mien lisääminen. 

  Tämä ei ole tyh­jen­tä­vä lis­ta syis­tä, tai näil­lä syil­lä ei voi selit­tää mik­si kaik­ki vas­taa­vas­sa ase­mas­sa ole­vat hen­ki­löt eivät tee mur­hia. Hesa­rin mukaan: “Tut­ki­joi­den lopul­li­nen vies­ti onkin se, että kun ei ole yhtä syy­tä, ei ole yhtä syyl­lis­tä. Tule­vien kou­luam­pu­mis­ten estä­mi­sek­si ei tar­vi­ta ensi­si­jai­ses­ti rahaa vaan välittämistä. ”

  Luu­len että suu­rin ongel­ma löy­tyy sanan “välit­tä­mi­nen” ympä­ril­tä — ellei syy sit­ten ole kemial­li­nen, tyyp­piä “az“in mai­nit­se­ma depres­sio­lää­kei­den sivuvaikutus. 

  Minä tut­ki­sin yhteis­kun­tam­me las­ten perus­tur­vaa, kos­ka luu­len että se on hei­ken­ty­nyt. Syy­nä voi­si­vat olla per­hei­den hajoa­mi­nen, alko­ho­lion­gel­mat, ja myös maa­il­man­lo­pun fii­lis­ten nos­tat­ta­mi­nen puhu­mal­la jat­ku­vas­ti lamas­ta, ydin­vuo­dois­ta, luon­non saas­tu­mi­ses­ta, yms. Luu­len että herk­kä ja äly­käs lap­si ahdis­tuu pahem­man kerran.

  Toi­sek­si elä­mä lie­nee nykyi­sin tar­koi­tuk­set­to­mam­paa kuin enti­sai­kaan. Ei tar­vit­se pon­nis­tel­la elääk­seen tai elät­tääk­seen per­heen­sä, kos­ka se on onnek­si hoi­det­tu yhteis­kun­nan tahol­ta. Myös­kään ei enää ole val­lal­la uskoa kuo­le­man­jäl­kei­seen elä­mään, tai rakas­ta­vaan juma­laan tms. joka toi­si toi­voa tai tar­koi­tus­ta elämään. 

  Hyviä arvauk­sia ongel­man syis­tä sai­si var­maan hel­poi­ten haas­tat­te­le­mal­la muu­ta­maa ter­ve­jär­kis­tä ja arvos­tet­tua las­ten ja nuor­ten ongel­mien asian­tun­ti­jaa. Minä en tie­dä heis­tä kuin Tert­tu Arajärven.

 26. Jat­kan Osmon alku­pe­räi­ses­tä kysymyksenasettelusta:

  Kaik­ki kysy­vät, miten Joke­lan ja Kau­ha­joen kal­tai­set tra­ge­diat voi­tai­siin ehkäis­tä ennal­ta. Minus­ta oli­si yhtä tär­ke­ää kysyä, mik­si täl­lai­sia kau­heuk­sia sat­tuu sen­tään suh­teel­li­sen har­voin. Nuo­ri ihmi­nen, tuos­sa 18–25 vuo­den tie­noil­la, on herk­kä ja vai­kut­teil­le altis, hyvin usein depres­sii­vi­nen­kin. Sehän on aikaa, jol­loin omaa iden­ti­teet­tiä ja paik­kaa yhteis­kun­nas­sa etsitään. 

  Mik­si siis yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa näis­tä arois­ta, yksi­näi­sis­tä, koko maa­il­man mur­hei­ta har­teil­laan kan­ta­vis­ta nuo­ris­ta sit­ten­kin nousee mur­heen­sa alhos­ta ja löy­tää elä­mään­sä mielekkyyden?

  Yksi vas­taus on tie­tys­ti rakas­tu­mi­nen, toi­nen, nyky­ään ehkä mar­gi­naa­li­sem­pi on uskoon tulo. Mut­ta tus­kin nämä kaik­kea selit­tä­vät. Täs­sä oli­si psy­ko­lo­geil­le käy­tän­nö­lä­heis­tä tut­ki­mus­sar­kaa, johon lähei­ses­ti liit­ty­vät myön­tei­set uuti­set toi­saal­ta skit­so­fre­nian, toi­saal­ta mies­ten itse­mur­hien vähenemisestä.

 27. Niin, ter­vei­siä Nor­jas­ta. Alku­vii­kos­ta vie­lä oltiin kiin­nos­tu­nei­ta Pisas­ta jne, mut­ta tiis­tain jäl­keen poh­jois­mai­nen seu­ru­ee­ni otti osaa.

  JOs minul­ta kysy­tään, ehdot­to­mas­ti ennal­taeh­käi­syyn val­tao­sa voi­ma­va­rois­ta. Kou­luam­pu­mi­sis­sa tur­va­toi­mik­si voi­tai­siin lukea esi­mer­kik­si tur­va­mies­ten ja metal­lin­pal­jas­ti­mien tuon­ti kou­lui­hin, tar­kem­pi net­ti­val­von­ta ja viran­omais­ten kiin­teäm­pi yhteis­työ ris­kien seu­lon­nas­sa. Tosin, kaik­ki nuo edel­lä lue­tel­lut­kin ovat itse asias­sa ennaltaehkäisyä.

  Var­si­nai­sel­la ennal­taeh­käi­syl­lä tar­koi­tam­me var­maan sitä, että takaam­me kai­kil­le lap­sil­le sel­lai­set kas­vuo­lo­suh­teet, ettei täl­lai­sia kie­roon­kas­va­mi­sia tapah­tui­si. Sii­nä mie­les­sä Osmon mai­nit­se­mat psy­ko­lo­git­kin sijoit­tu­vat tämän ehkäi­sy­ja­nan puo­leen väliin: pie­nien luok­ka­ko­ko­jen ja metal­lin­pal­jas­ti­mien väliin.

  Vakaas­ti olen sitä miel­tä, että on inhi­mil­li­sem­pää ja jopa hal­vem­paa toi­mia niin, että syr­jäy­ty­mis­tä ei tapah­du kuin että yri­te­tään palaut­taa syr­jäy­ty­neet takai­sin poruk­kaan psy­ko­lo­gien, kuraat­to­rei­den, ja järeäm­män vir­ka­val­lan avulla.

  Täs­sä on point­ti­ni: par­hai­ten jokais­ta las­ta aut­taa sosi­aa­lis­tu­maan muut saman ikäi­set — kun­han hei­tä ei ole lii­an pal­jon. Eli ei pidä integroi­da “han­ka­lia lap­sia” yli 20 lap­sen ryh­miin ja yhden opet­ta­jan kon­tol­le. Mut­ta integroi­da pitää! Se ei ole hal­paa, mut­ta ainoa kes­tä­vä mahdollisuus.

  Tämä ei ole vii­sas­ten­ki­vi, jol­la kaik­ki vii­me­ai­ko­jen mur­he­näy­tel­mät oli­si voi­tu estää, mut­ta uskon, että jos sai­sim­me koko perus­kou­lui­kä­luo­kan tai­val­ta­maan kou­lu­tien­sä tosi pie­nis­sä ja aika kiin­teis­sä ryh­mis­sä, meil­lä oli­si vähem­män sel­lai­sia nuo­ria aikui­sia, jot­ka vihaa­vat ihmiskuntaa. 

  Vie­lä: Minä olen joten­kin vir­ka­vel­vol­li­suu­te­na­kin (ope) pitä­nyt sitä, että myös “ikä­vät, han­ka­lat ja vas­ten­mie­li­set­kin” oppi­laat teke­vät ryh­mä­töi­tä mui­den kans­sa, kave­ruk­sil­la ei ole mitään oikeut­ta hakeu­tua vie­rek­käin jne. kos­ka kat­son, että jos juma­lau­ta ei perus­kou­lus­sa suos­tu­ta ole­maan muu­ta kuin par­haan kave­rin kans­sa, sil­loin on koti­kas­va­tus hako­teil­lä. Eni­ten näi­tä peri­aat­tei­ta­ni kri­ti­soi­vat yleen­sä ne “reip­paat” oppi­laat. Syr­jään­ve­täy­ty­vät ja hil­jai­set ovat vai­kut­ta­neet tyy­ty­väi­sil­tä jär­jes­te­lyy­ni. ELi tämä on sinul­le Eli­na: vaik­ka yksi­lön ei tar­vit­se­kaan olla kave­ri jon­kun toi­sen kans­sa, kai sys­tee­mit sen­tään saa luo­da sel­lai­sik­si, että oppi­las koh­taa myös sel­lai­sia ihmi­siä, joi­den vie­reen ei vapaa­eh­toi­ses­ti istahtaisi?

  Tou­ko Mettinen

 28. Samu­li:

  Muis­tan kou­lu­ka­ve­rei­de­ni koh­dal­ta 70-luvun puo­li­vä­lis­tä sel­lais­ta “lap­si­per­he­köy­hyyt­tä”, jol­lais­ta ei enää taa­tus­ti esiinny.”

  Näin on!.. Ole­tan että tar­koi­tat köy­hyy­del­lä koko­nais­val­tais­tas­ta las­ten ase­maa, mut­ta myös ihan kon­kreet­tis­ta köy­hyyt­tä oli aivan eri taval­la. Oli pal­jon lap­sia, joil­la ei ollut pol­ku­pyö­rää, luis­ti­mia, ei edes uima­housu­ja, vaan jot­kut uivat ran­nal­la alus­vaat­teis­sa. Oli rik­ki­näi­siä vaat­tei­ta, hai­se­via sisa­ruk­sil­ta perit­ty­jä ken­kiä ja sen muka­na tuo­maa häpeää. 

  Vali­te­taan, että lap­set nyt oli­si­vat ura­van­hem­pien takia yksin. Minä muis­tan ollee­ni lap­si­po­ru­kois­sa, jois­sa jo alle kou­lui­käi­si­nä hoi­det­tiin ihan omat asiat avain kau­las­sa. Pyö­rit­tiin kave­ri­po­ru­kois­sa aamus­ta iltaan ilman mitään van­hem­pien perään katsomista. 

  Tie­to­ko­nei­ta ja pleik­ka­rei­ta ei ollut ja per­heen ainoas­ta mus­ta­val­koi­ses­ta too­sas­ta tuli 21.00 uuti­set sekä ykkö­sel­tä että kak­ko­sel­ta. Sitä ennen oli ehkä tul­lut Nop­pa. Maa­il­man tyl­sin 70-luvun tais­to­lais­paa­tok­ses­sa väsät­ty ope­tus­oh­jel­ma lap­sil­le, joka suo­ras­taan ajoi lap­set ulos leikkimään. 

  Mut­ta ei ollut tiet­sik­kaa eikä sai­rai­ta mur­ha­vi­deoi­ta, ei kau­hua telk­ka­ris­ta eikä väki­val­ta­pe­le­jä… Ja jos joku nyt sanoo, että lei­kit­tiin ros­voo ja pol­dee kepit ojos­sa, niin minä sanon sii­hen, että se on IHAN ERI ASIA.

 29. Tou­ko,

  Kou­lu on lap­sen työ­paik­ka ja tun­neil­la pitää toi­mia kaik­kien kans­sa kuten työ­pai­kal­la­kin tulee teh­dä yhteis­työ­tä riip­pu­mat­ta kenen­kään per­soo­nal­li­suu­den piirteistä. 

  Jo väli­tun­nil­la mie­les­tä­ni saa vali­ta seu­ran­sa kuten aikui­nen­kin tekee ruo­ka- ja kah­vi­tun­nil­la men­nes­sään sii­hen pöy­tään, jos­sa viih­tyy. Toki koh­te­lias ja ystä­väl­li­nen ihmi­nen menee usein sii­hen­kin pöy­tään, jos­sa esim. uusi työn­te­ki­jä istuu yksin. Usko­kaa tai älkää, näin minä teen. En kui­ten­kaan kat­so että se on vel­vol­li­suu­te­ni saa­ti­ka ajat­te­li­sin että se on mui­den velvollisuus. 

  Minut nyt haas­te­taan täs­sä­kin ket­jus­sa moneen ottee­seen edel­li­sen ket­jun tee­moi­hin. En vält­tä­mät­tä jak­sai­si enää, kos­ka sanoin jo sanot­ta­va­ni niin sel­keäs­ti kuin pystyn.

 30. Täs­sä on taas kyse erään­lai­ses­ta kään­tei­ses­tä long tail ‑ilmiös­tä. Joku tekee jotain todel­la type­rää ja sit­ten kaik­kien pitää mak­saa vähän.

  Täl­lais­ten tapah­tu­mien yhtey­des­sä ale­taan *aina* vaa­tia lisää rahaa yhtei­ses­tä pus­sis­ta. Rahaa, rahaa, lisää rahaa jul­ki­sel­le sek­to­ril­le niin kaik­ki paranee.

  Kuvi­tel­laan, että joku kek­si­si 100% var­man kei­non estää kou­luam­mus­ke­lut tule­vai­suu­des­sa. Tämän kei­non rahoi­tus vaa­ti­si vero­tuk­sen kiris­tä­mis­tä kaut­ta lin­jan 10 pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Pitäi­si­kö kei­no ottaa käyt­töön? Minus­ta ei. Jon­kun mie­les­tä ehkä kyllä.

  Samoin lii­ken­ne­kuo­le­mat saa­tai­siin romah­ta­maan sää­tä­mäl­lä 10 km/h yleis­ra­joi­tus koko maa­han. Näin ei kui­ten­kaan halu­ta tehdä.

  Joh­to­pää­tös jota ei halu­ta sanoa ääneen: ihmi­se­lä­mä *ei ole* kor­vaa­mat­to­man arvo­kas, vaan tiet­ty mää­rä kuo­lo­nuh­re­ja voi­daan hyväk­syä jos hin­ta nii­den estä­mi­sek­si on lii­an kor­kea. Mihin raja vede­tään ja mene­vät­kö kulut omas­ta pus­sis­ta vai yhtei­ses­tä, onkin sit­ten toi­nen juttu.

  Ris­ki että itse tai joku lähei­nen kuo­lee kou­luam­mus­ke­lus­sa on minus­ta niin pie­ni, että en ole halu­kas mak­sa­maan sent­tiä­kään lisää sen estä­mi­sek­si. Luok­kaa sala­ma­nis­ku. Kysees­sä kun ei ole maa­il­man ainoa eikä edes vaka­vin epä­koh­ta. Vas­taa­via paran­nus­hank­kei­ta on niin pal­jon mui­ta­kin kehit­teil­lä. Jos ne kaik­ki toteu­te­taan pää­dym­me vain mak­sa­maan itsem­me kipeik­si näi­tä “vakuu­tus­mak­su­ja”. Ihan kai­ken varalta.

 31. Eli­nal­le

  Tie­tys­ti on vai­kea kes­kus­tel­la, jos toi­nen ei taho. 

  Mut­ta jos vii­mei­sek­si “totuu­dek­si” esim. ope­huo­ne­kes­kus­te­lus­sa jää jon­kun tokai­su, että että “kiusa­tuk­si jou­tu­vat ovat epä­miel­lyt­tä­viä tapauk­sia ikä­to­ve­rei­den näkö­kul­mas­ta jo alun perin. Kuka­pa rei­lua ja kivaa kave­ria kiusai­si?” niin kyl­lä minun ihan etiik­ka­ni takia pitää vie­lä yrit­tää nos­taa kis­saa pöy­däl­le, vaik­ka yks ei tahokkaa.

  Eli pitää aina­kin yrit­tää miet­tiä, min­kä­lai­sia raken­teel­li­sia uuden­nok­sia voi­sim­me yrit­tää, jot­ta entis­tä har­vem­pia pidet­täi­siin epä­mie­lyt­tä­vi­nä. Kuten monis­sa teks­teis­sä täl­lä­kin blo­gil­la ilme­ni, eivät ne ikä­vät ihmi­set alun perin ja oikeas­ti ole ikä­viä — se on usein vaan nii­den tapa sel­vi­tä joten­kin jär­jis­sään. Ja aina se ei onnistu. 

  Vai uskot­ko että Jam­mu jo 7‑vuotiaana oli vas­ten­mie­li­nen pas­kiai­nen? Entä 3‑vuotiaana?

  Tou­ko Mettinen

 32. Jari V:n poh­din­ta on mie­len­kiin­toi­nen, tai siis herät­tää kysy­myk­sen, johon en oikein osaa vas­ta­ta. Ovat­ko kaik­ki kuo­le­mat samanarvoisia?

  Lii­ken­ne tap­paa kym­me­nen ihmis­tä kes­ki­mää­rin run­saas­sa vii­kos­sa ja louk­kaan­tu­nei­ta tulee pal­jon enem­män kuin kol­me. Jos haluai­sim­me estää ihmis­hen­kien mene­tyk­siä, pani­sim­me lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen kaik­ki ne rahat, joi­ta on aja­tel­tu kou­luam­mun­to­jen uhrien vält­tä­mi­sek­si. Kan­nat­taa myös muis­taa, että tupak­ka tap­paa lähes 20 ihmis­tä päivässä.

  Näin eivät ihmi­set ajat­te­le, enkä minä­kään oikein osaa niin teh­dä. Suun­ni­tel­lun mur­han uhrit tun­tu­vat aina isom­mal­ta vää­ryy­del­tä kuin onnet­to­muuk­sis­sa kuol­leet. Jos kui­ten­kin pidäm­me jokais­ta ihmis­tä yhtä arvok­kaa­na, on löy­det­tä­vä jokin muu syy, mik­si kou­lu­mur­hien tor­ju­mi­nen on tär­keäm­pää kuin lii­ken­neon­net­to­muuk­sien tai tupa­koin­nin. Var­maan­kin ajat­te­lem­me enem­män näi­den tapah­tu­mien tuo­maa jär­ky­tys­tä ja pahaa oloa meil­le kai­kil­le ja haluam­me tor­jua sitä.

 33. Alem­paan otsik­koon nos­to­na Elinalle:

  Sata­var­mas­ti yli 2/3 pyt­ty­läi­sis­tä ei sai­ras­ta para­noi­dis­ta skit­so­fre­ni­aa. Pidän toden­nä­köi­se­nä, että pyt­ty­läi­sis­tä yksi­kään ei sai­ras­ta para­noi­dis­ta skitsofreniaa.

  Pidän muu­ten ihan käy­tän­nön kan­nal­ta lähes pakol­li­se­na miet­tiä, mik­si jota­ku­ta on kiusat­tu kou­lus­sa. Mikä on ehkä ollut se, jon­ka muut lap­set ovat havin­neet? Saat­taa sääs­tää pal­jon vai­vaa ja tar­jo­ta ehkä kon­kreet­tis­ta käy­tän­nön apua, mitä pelk­kä affek­ti­la­tau­tu­nut keuh­koa­mi­nen ei tee.

 34. Eli­na, tar­koi­tin ihan kon­kreet­tis­ta aineel­lis­ta köyhyyttä.

 35. Eli­na:
  “Mut­ta ei ollut tiet­sik­kaa eikä sai­rai­ta mur­ha­vi­deoi­ta, ei kau­hua telk­ka­ris­ta eikä väki­val­ta­pe­le­jä… Ja jos joku nyt sanoo, että lei­kit­tiin ros­voo ja pol­dee kepit ojos­sa, niin minä sanon sii­hen, että se on IHAN ERI ASIA.”

  Jees. Ja seu­raa­va näkö­koh­ta on var­maan jo moneen ker­taan tuo­tu esiin, mut­ta sano­taan nyt vie­lä: näis­sä kou­lusur­mis­sa ei mie­les­tä­ni ollut kyse kiusaa­mi­ses­ta. Nuor­ten mies­ten itse­mur­hia on tapah­tu­nut aina; en osaa sanoa, ovat­ko ne yleis­ty­neet vai vähen­ty­neet, mut­ta nii­tä on. Ennen vain oli tapa­na päät­tää päi­vän­sä kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa, nyt halu­taan vie­dä mah­dol­li­sim­man mon­ta muka­na. Kun pää­tök­sen itsen­sä sur­maa­mi­ses­ta on teh­nyt, saat­taa tul­la olo, että minä voin täs­sä nyt toi­mia yli­tuo­ma­ri­na ja päät­tää mui­den elä­mäs­ta samal­la ker­taa. Heil­lä on mie­les­tään sii­hen ikään­kuin oikeus. Esi­mer­kin tähän tuo­vat muu­al­la teh­dyt kou­lusur­mat ja nii­den esit­te­ly jul­ki­suu­des­sa sekä raa­ka telk­ka­ri- ja video­pe­li­vä­ki­val­ta. Joke­lan ja Kau­ha­joen sur­mien tun­tee­ton teko­ta­pa ja kave­rien mur­haa­mi­nen ker­to­vat teki­jöi­den yli­pyö­ve­lia­sen­tees­ta. Hei­kot pas­kat lis­ti­tään. Pääs­sä lie­nee pyö­ri­nyt mie­li­ku­va Colum­bi­nen mur­haa­jis­ta, mart­tyy­ri­po­jis­ta nah­ka­ta­keis­saan, tuk­ka taak­se suit­tu­na ja makeet tor­ra­kat kädessään.
  Ja sit­ten on tämä eris­täy­ty­mi­nen muis­ta. Mut­ta mil­lä ihmeel­lä kenen­kään eris­täy­ty­mi­seen nyt sit­ten voi­tai­siin puut­tua? Tai kiel­tää ihmisvihaa?

 36. Osmon keho­tus:

  Kan­nat­taa myös muis­taa, että tupak­ka tap­paa lähes 20 ihmis­tä päivässä.”

  Niin ja entä transrasvat? 

  Tupak­ka­rin­nas­tus nyt on absur­di ja joten­kin jopa epäin­hi­mil­li­nen täs­sä yhtey­des­sä. Saa­ri teu­ras­ti nuo­ria maas­sa makaa­via tyt­tö­jä perä­jäl­keen yksi ker­ral­laan. Ver­ta oli ollut lat­tial­la yli kol­me­kym­men­tä litraa. 

  Jos tätä tilan­net­ta ver­taa johon­kin kuusi­kymp­pi­se­nä keuh­ko­syö­pään kuol­lee­seen niin jotain vinou­tu­maa on kyl­lä arvo­maa­il­mas­sa. Jokai­nen­han nyt johon­kin kuo­lee.. jos nyt sai­ras­vuo­teel­le kuo­lee, niin mitä ihmeen väliä onko aiheut­ta­ja tupak­ka, van­huus vai transrasva. 

  Tapa kuol­la on todel­la­kin mer­kit­tä­vä kuten myös ikä kuol­la. Jokai­nen voi miet­tiä sisim­mäs­sään oli­si­ko parem­pi kuol­la hul­lun teloit­ta­ma­na kak­si­kymmp­pi­se­nä vai kuusi­kymp­pi­se­nä syö­pään… Se joka vas­taa ensim­mäi­sen vaih­toeh­don pää­ty­nee ihan oman käden oikeu­teen täs­sä asias­sa eikä jää syö­piä odottelemaan.

 37. Cati­li­na,

  En tie­dä viit­taat­ko minuun täs­sä “affek­ti­la­tau­tu­nei­duu­des­sa”, mut­ta minä olen ilman muu­ta sitä miel­tä, että syr­jäyt­nyt lap­si pitää hoi­dat­taa psykologilla. 

  Tai tie­tys­ti mie­lel­lään jo ennen syr­jäy­ty­mis­tä. Van­hem­mat vain ovat usein sokei­ta sig­naa­leil­le, jot­ka edel­tä­vät eristäytymistä.

 38. Toki koh­te­lias ja ystä­väl­li­nen ihmi­nen menee usein sii­hen­kin pöy­tään, jos­sa esim. uusi työn­te­ki­jä istuu yksin. Usko­kaa tai älkää, näin minä teen. En kui­ten­kaan kat­so että se on vel­vol­li­suu­te­ni saa­ti­ka ajat­te­li­sin että se on mui­den velvollisuus.”

  Mei­dän työ­pai­kal­lam­me uusil­le työn­te­ki­jöil­le mää­rä­tään tuto­rit ja hei­dät on ihan vel­voi­tet­tu mene­mään näi­den kans­sa syö­mään, jot­ta uudet työn­te­ki­jät saa­daan integroi­tua työ­po­ruk­kaan. Meil­lä ymmär­re­tään ruo­ka- ja kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu­jen ja yleen­sä­kin sosi­aa­lis­ten suh­tei­den mer­ki­tys töi­den sujumiselle. 

  Vie­lä­kö muu­ten kou­luis­sa istuu koko luok­ka yhdes­sä syömässä?

 39. Sanon uudel­leen saman kuin sanoin jo aiem­mas­sa kes­kus­te­lus­sa: väki­val­ta­pe­lit eivät kel­paa seli­tys­te­ki­jäk­si, kos­ka nii­tä har­ras­taa näi­den ikä­luok­kien enem­mis­tö. Se, että nii­tä sii­tä huo­li­mat­ta sit­keäs­ti tar­jo­taan seli­tys­te­ki­jäk­si kes­kus­te­lus­ta toi­seen, osoit­taa vain, miten vähän kes­ki­mää­räi­nen suo­ma­lai­nen ei-nuo­ri aikui­nen lopul­ta todel­la­kin tie­tää suo­ma­lais­ten nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten joka­päi­väi­ses­tä elämästä.

 40. Myyr­mäen tapaus oli myös vähän erilainen.Nämä kou­luam­pu­mi­set­han ovat toi­sis­taan mat­kit­tu­ja ja sii­nä­mie­les­sä samaa ilmiötä.”

  Onko sii­tä täyt­tä var­muut­ta, että räjäyt­ti­kö Gerdt pom­min­sa tahal­laan vai oli­ko räjäy­tys vahinko?

 41. Sii­nä on piir­tei­tä, jot­ka viit­taa­vat tahal­li­suu­teen ja piir­tei­tä, jot­ka viit­taa­vat onnet­to­muu­teen. Jotain ikä­vää hän kui­ten­kin suun­nit­te­li, kos­ka oli täyt­tä­nyt pom­min hau­leil­la. Mut­ta eikö sii­nä ollut myös ajas­tin? Kysy­myk­sen vas­tauk­sel­la ei kyl­lä ole mer­ki­tys­tä kuin omai­sil­le. Kuol­leet ovat joka tapauk­ses­sa yhtä kuolleita.

 42. Riit­ta ker­too ter­vei­sä Ruotsista: 

  Mei­dän työ­pai­kal­lam­me uusil­le työn­te­ki­jöil­le mää­rä­tään tuto­rit ja hei­dät on ihan vel­voi­tet­tu mene­mään näi­den kans­sa syö­mään, jot­ta uudet työn­te­ki­jät saa­daan integroi­tua työporukkaan. ”

  Heh, Ruot­sis­sa­han on pak­ko perus­kou­lun puo­lel­la myös kut­sua kaik­ki luok­ka­lai­set synt­tä­reil­leen, mikä­li kut­sut jakaa kou­lus­sa. Täs­tä oli joku isä vähän pro­tes­toi­nut täs­sä hil­jat­tain, mikä ylit­ti uutis­kyn­nyk­sen täälläkin. 

  Joku raja ihmis­ten hol­hoa­mi­sel­le sen­tään… Voi­si­ko aja­tel­la, että uusi työn­te­ki­jä IHAN ITSE teki­si tut­ta­vuut­ta ja kaik­ki meni­si sil­ti jou­he­vas­ti. Minua aina­kin nolot­tai­si joku hel­ve­tin tuki-tutor ruokalassa.

 43. Psy­ko­lo­git mie­lel­lään esiin­ty­vät tehok­kait­ten ja vai­kut­ta­vien “hoi­to­jen” tar­joa­ji­na, mut­ta eivät sitä käy­tän­nös­sä juu­ri kos­kaan ole.

  Minus­ta muu­ten van­hat DOS-pelit oli­vat ylit­tä­mät­tö­miä. Niis­tä heh­kui teke­mi­sen ja oival­ta­mi­sen rie­mu. Doom, Here­tic, Hexen, jopa Wol­fens­tein, Duke Nukem on (oli) lois­ta­va, Blood samoin. Here­ticiä ja Bloo­dia pelaan vie­lä­kin. Sit­ten tuli vie­lä Win­dows ja Unreal, joka on kau­nein FPS, mitä on kos­kaan teh­ty, ja jon­ka int­ro voi pyö­riä loput­to­miin itse­näi­se­nä taideteoksena:

  http://video.google.com/videoplay?docid=-3183055202584596752&hl=en

 44. Kiusaus­kes­kus­te­lus­ta vie­lä sen ver­ran, että kyl­lä Eli­na ja Cati­li­na ovat tie­ten­kin sii­nä oikeas­sa, että kiusaa­mi­sen syyt täy­tyy sel­vit­tää ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja myös kriit­ti­ses­ti kiusa­tun omiin väit­tei­siin suh­tau­tuen, eikä pitää kiusaa­jia itses­tään­sel­väs­ti pölvästeinä. 

  1) Eris­ty­nei­syys (kiusaa­mi­sen):

  Molem­mil­le voi teh­dä pal­jon ilman rahaa asen­ne­muu­tok­sil­la. Rehn sai pal­jon aikaan armei­jan sim­pu­tuk­sen lopet­ta­mi­sek­si. Saman­lai­nen kehi­tys lie­nee mah­dol­li­nen myös kou­lu­maa­il­mas­sa, jos tah­toa löy­tyi­si riit­tä­vän arvo­val­tai­sen päät­tä­jän herättämänä.

  Ymmär­tääk­se­ni kun­nat eivät tar­joa vie­lä­kään joka kun­nas­sa laki­sää­tei­sen mää­rän ver­ran kou­lu­ku­raat­to­ri- yms. pal­ve­lu­ja. Jos näin on, niin oli­si kun­tien oma asia bud­je­toi­da rahaa eri taval­la, mitä kes­kus­te­lua on tääl­lä foru­mil­la sekä yleen­sä Suo­mes­sa ryh­dyt­ty onnek­si käymään.

  Kun­nal­lis­vaa­lit sopi­vas­ti tuloillaan …

  2) Depres­sio:

  Tähän puut­tu­mi­nen mak­saa rahaa, kos­ka pelk­kä lää­ki­tys ei usein­mi­ten tau­tia paran­na, eikä kah­des­ti vuo­des­sa resep­tiä uusi­mas­sa tyy­li aina­kaan tuo esiin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le mah­dol­li­sia tuhoa­ja­tuk­sia. Tera­pia vali­tet­ta­vas­ti mak­saa. Ilman tera­pi­aa poten­ti­aa­li­set jouk­ko­mur­haa­jat eivät pää­se irti tuhon ja vihan patou­tu­mis­taan, vaik­ka oikean­lai­nen lää­ki­tys saat­tai­si­kin pitää hei­dät juu­ri ja juu­ri rajan oikeal­la puo­lel­la. Mikä sel­vit­tä­mi­sen arvois­ta, niin tiet­ty lää­ke­tyyp­pi saat­taa sam­mut­taa tun­ne-elä­män, mikä mah­dol­lis­ta­nee(?) nämä kyl­mä­ve­ri­set mur­hat mui­hin syi­hin yhdis­tet­ty­nä. Tuon lääk­keen epä­toi­vot­tua vai­ku­tus­ta kan­nat­tai­si sel­vit­tää. Tie­dän kiusaa­mi­sen vuok­si depres­sion ja lääkityksen/terapian läpi­käy­neis­tä ystä­vis­tä, että näin joi­den­kin lääk­kei­den koh­dal­la tosi­aan käy, jol­loin ihmi­nen saat­taa toi­mia var­sin jär­jet­tö­mäs­ti tun­teak­seen edes jotain erit. päih­tei­den kaut­ta, mik­sei sit­ten patou­tu­neen vihan täyt­tä­mä ihmi­nen mur­han suun­nit­te­lun ja toteut­ta­mi­sen kautta. 

  Sel­vää lie­nee, että täs­sä­kin pelk­kä asen­ne­muu­tos ter­veys­kes­kuk­sis­sa aut­tai­si eli ei enää depres­sio­lää­ket­tä 15 minuu­tin pika­haas­tat­te­lun perusteella.

  5) Tur­va­toi­met kouluissa:

  Vai­kea kuvi­tel­la, että metal­lin­pal­jas­ta­jien ja var­tioi­den tuo­mi­nen kou­lui­hin toi­si mitään hyö­tyä var­sin­kaan pel­ko­vai­ku­tuk­seen­sa verrattuna.

  Kuvi­tel­kaa Auvi­sen tai Saa­ren kal­tai­sen hen­ki­lön tule­van sen por­tin läpi ladat­tu ase val­miik­si tas­kus­sa. Mitä sii­nä hyö­dyt­tää tur­hau­tu­nut aseis­ta­ma­ton var­ti­ja, joka tulee sel­vit­tä­mään päi­vän nel­jät­tä vää­rää avain­ket­ju­häl­lä­riä. Var­ti­ja ainoas­taan menet­tää hen­ken­sä ensim­mäi­se­nä, eikä kou­luis­sa kai voi alkaa ase kädes­sä huu­ta­maan “Maa­han, maa­han!” jokai­sen häly­tyk­sen koh­dal­la, jos sii­nä lait­teen vie­res­sä sei­soi­si aseis­tet­tu var­ti­ja. Var­ti­jan voi ampua jo ovel­ta ja ikku­nas­ta­kin pää­see sisään. Ja ei kai Suo­mes­sa saa edes nyky­lain mukaan olla tulia­seel­la varus­tet­tu­ja var­ti­joi­ta eli ei niis­tä oli­si ilman laki­muu­tos­ta ja kou­lu­tus­ta mitään hyö­tyä. Nii­tä ovia­kin on kou­luis­sa lukuisia.

  Nyt luu­li­si jo ole­van sel­vää kai­kil­le, että kou­lusur­mat ovat tul­leet Suo­meen jää­däk­seen, kos­ka eris­täy­ty­nei­den (kiusat­tu­jen) ja depres­si­vis­ten viha­nuor­ten perin­tei­sen itse­mur­han lisäk­si on uusi tapa saa­da edes vii­mei­sel­lä teol­la ker­ran­kin huo­mio­ta & jul­ki­suut­ta sekä mer­ki­tys­tä omal­le ole­mas­sao­lol­leen / tus­kal­leen. Nyt on vain kysy­mys sii­tä mitä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta / ilmais­ta voim­me teh­dä pudot­taak­sem­me seu­raa­vien kou­lusur­mien todennäköisyyttä. 

  Kos­ka täl­lai­sen ongel­man ran­tau­tu­mi­nen maa­ham­me on sekä jär­kyt­tä­vää että epä­toi­vot­tua tuli­si yhteis­kun­nan antaa myös vah­va sig­naa­li kou­lusur­mien tuo­mit­ta­vuu­des­ta. Sik­si ei edes vält­tä­mät­tä teho­kas, mut­ta riit­tä­vän mer­kit­tä­vä toi­mi oli­si jär­ke­vää ajaa läpi pika­vauh­tia. Esim. käsia­sei­den lupien mer­kit­tä­vä tiukennus.

  Tie­dän budo­la­jia har­ras­ta­nee­na, että tuon vaa­ral­li­sen tai­don paris­sa ei seu­ra­toi­min­nas­sa kovin mon­taa viik­koa viih­dy ne vink­sah­ta­neet tyy­pit, jot­ka vää­rin­käyt­täi­si­vät tule­vaa tai­to­aan. Ase­har­ras­tuk­sel­le­kin oli­si teh­tä­vis­sä erit­täin pal­jon han­ka­loit­ta­mat­ta lain­kaan vaka­vien har­ras­ta­jien toimintaa …

  Näis­tä aseen­kan­to­lu­pa pie­ni­ka­li­be­ri­seen pis­too­liin käy­tän­nös­sä (rot­tien) ammus­ke­lua var­ten oli­si aika pääs­tä koko­naan eroon. Olkoon kuin­ka perin­tei­nen oikeus tahan­sa maal­la ja taajamissa.

  Ja toki kou­lu­ki­saa­mi­sen nollatoleranssi 🙂

 45. Jari V ja Osmo:
  “Ovat­ko kaik­ki kuo­le­mat samanarvoisia?”

  Sil­mi­tön väki­val­ta rapaut­taa yhteis­kun­taa. Jos väki­val­taan ei puu­tu­ta, epä­luot­ta­mus ja tyy­ty­mät­tö­myys yhteis­kun­nan val­lan- ja jär­jes­tyk­sen­pi­tä­jiin kas­vaa. Käy­tän­nös­sä ihmi­set kat­soi­si­vat oikeu­dek­seen ja vel­vol­li­suu­dek­seen puo­lus­taa (kos­taa) lähei­si­ään oman käden oikeudella.
  Jär­jes­tyk­sen tasa­pai­noa yhteis­kun­nas­sa pide­tään yllä yhteis­kun­nal­li­seen perus­rau­haan perus­tuen. Sil­mi­tön veri­te­ko on hyök­käys yhtei­söä vas­taan, uhre­ja eivät ole vain kuol­leet uhrit vaan myös laa­jen­net­tu yhtei­sö. Kou­lu ei ole neut­raa­li paik­ka, se on yhteis­kun­nal­li­nen ins­ti­tuu­tio. Sur­ma­työ kou­lus­sa ei ole ohi­tet­ta­vis­sa “nor­maa­lien” lii­ken­ne- tai elä­män­ta­pa­ris­kien ohel­la yhte­nä väis­tä­mät­tö­mä­nä mas­so­jen lieveilmiönä.
  Sel­viy­tyäk­seen ja puo­lus­taak­seen arvo­jaan yhtei­sön on puu­tut­ta­va väki­val­taan. Arvo­tyh­ji­öön meil­lä ei ole varaa, sitä on väl­tet­tä­vä hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

 46. Tra­vel­ler Says: 

  27. syys­kuu­ta 2008 kel­lo 15.06

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sik­si ammun­nat tapah­tu­vat pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la, eivät suu­ris­sa kaupungeissa. 

  Tra­vel­ler Says: Eikös se Myyr­man­ni ole Van­taal­la ja se pom­mi­mies­kin, siis ihan liki sivis­tys­tä? Ai niin mut­ta sitä Myyr­man­nia ei pidä tie­ten­kään sekoit­taa tähän kos­ka se pilaa kaik­ki selit­tä­vät teo­riat ja polii­ti­koil­le sopi­vat rat­kai­sut kuten asei­den kerää­mi­sen kansalta.”

  Pie­net paik­ka­kun­nat ympä­ri Suo­mea ovat hyvin eri­lai­sia, kan­nat­tai­si tut­kia, mil­lai­sia ero­ja on onnel­lis­ten ja onnet­to­mien paik­ka­kun­tien välillä.

  Näp­pi­tun­tu­ma­ni perus­teel­la onnel­li­set ja onnet­to­mat paik­ka­kun­nat eroa­vat aina­kin fyy­si­sen (kaupunki)ympäristön perus­teel­la. Näkyy­kö täs­sä kau­pun­gi­ni­sien ja ‑äitien suh­tau­tu­mi­nen asukasalamaisiinsa.

  Onnel­li­sil­la paik­ka­kun­nil­la Poh­jan­maan ruot­sin­kie­li­sel­lä ran­ni­kol­la kau­pun­kia näyt­täi­si raken­ne­tun niin, että kau­pun­kiym­pä­ris­tön perin­tei­nen ilme on säi­ly­nyt. Alu­eel­la on pik­ku Emmer­da­le­ja ja isom­pia­kin. Mie­het elä­vät maa­il­man pisim­pään ja saat­ta­vat sel­vi­tä auton ratis­sa vie­lä 100 vuo­den kynnykselläkin.

  Suo­men­kie­li­set taa­ja­mat ympä­ri Suo­men pak­kaa­vat muis­tut­ta­maan toi­si­aan kuin mar­jat. Ihmet­te­len, miten täl­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä voi kehit­tyä koti­seu­tui­den­ti­teet­tiä, joka on tar­peel­li­nen niin yri­tys­ten sisäl­lä yri­ty­si­den­ti­teet­ti­nä, myös kun­nis­sa niin, että asu­ka­sa­la­mai­set tajuai­si­vat aina­kin sen, että yhteis­tä omai­suut­ta ei kan­na­ta tär­vel­lä yksi esi­merk­ki mainitakseni.

  Vii­va­suo­rat tiet hal­ko­vat taa­ja­mia surut­to­mas­ti, nopeus­ra­joi­tuk­sia ei pahim­mil­laan huo­maa väsy­nee­nä ajaes­saan ennen kuin on aja­nut sak­ko­ry­sään tai nykyi­sin ei ole vält­tä­mät­tä sak­ko­ry­siä­kään, vaan peräs­tä kuuluu.

  Toi­nen vai­oh­toeh­to on rikok­sis­taan kuu­lui­sa Kar­hu­la, jos­sa suo­ra tie kul­kee kes­kus­tan tun­tu­mas­sa mon­tus­sa ja jakaa yhtei­sön kah­tia. Kar­hu­la­han on kuu­lui­sa kum­mal­li­sis­ta sur­ma­teois­taan. Mitä täl­lai­nen asuk­kais­ta piit­taa­ma­ton lina­jus mah­taa vai­kut­taa yhtei­sön sisäi­seen ilmapiiriin.

  Monia Poh­jan­maan pie­niä kau­pun­ke­ja ja kyliä hal­koo tie, jos­sa pahim­mat mut­kat on oiot­tu, nopeus­ra­joi­tuk­set taju­aa luon­nos­taan kaar­tei­den joh­dos­ta eikä muu­ka­lai­nen por­hal­la taa­ja­man läpu tajua­mat­ta edes käy­neen­sä taajamassa.

  Van­ho­ja raken­nuk­sia ei pure­ta lähes hul­lun kiil­to sil­mis­sä, vaan nii­tä ehos­te­taan ja pide­tään kun­nos­sa noin niin kuin pääsääntöisesti.

  Hyvin lähel­lä, Ete­lä-Poh­jan­maal­la asuu hyvin­voin­ti­ti­las­to­jen perus­teel­la Suo­men onnet­to­min väes­tö. Kau­ha­jo­ki sijoit­tuu kysei­sel­le alueelle.

  Epäi­le­mät­tä osa­vas­tauk­sia löy­tyi­si kyseis­ten onnel­li­suusää­ri­päi­den ver­tai­lun avul­la. — Eli löy­ty­nee­kö osa­vas­taus suo­men­kie­lis­ten nousukashenkisyydessä?

 47. Anne Mat­ti­la-Borg:

  […] Ete­lä-Poh­jan­maal­la asuu hyvin­voin­ti­ti­las­to­jen perus­teel­la Suo­men onnet­to­min väes­tö. Kau­ha­jo­ki sijoit­tuu kysei­sel­le alueelle.”

  Jaa, löy­tyi­si­kö läh­det­tä? Huos­taan­ot­to­ja, kun tuos­sa aika­sem­min tar­kas­te­lin, niin nii­tä aina­kin on Poh­jan­maal­la kaik­kein vähi­ten. (Sta­kes 2006).

  Gerd­tis­tä:

  Polii­si­tut­kin­nan vii­mei­nen sana on, että pom­mi oli tar­koi­tus räjäyt­tää Myyr­man­nis­sa. Sii­hen ei saa­tu vas­taus­ta, oli­ko Gerd­til­lä tar­koi­tus sil­pu­ta itsen­sä muka­na. Itse­mur­ha­vies­tiä ei löy­ty­nyt eikä muu­ta­kaan vii­tet­tä siihen.

 48. Riit­ta ker­too ter­vei­sä Ruotsista:”

  No höh, kyl­lä minä olen ihan ison suo­ma­lai­sen fir­man palveluksessa.

 49. Tou­ko,

  Ei nyt oikeas­taan ole sii­tä kysy­mys tahon­ko vai enkö taho. 

  Sanoin vain edel­li­ses­sä ket­jus­sa jo tosi­aan aihees­ta ihan kai­ken eli uut­ta ei nyt oikein ole. 

  Sit­ten ilmei­ses­ti joi­den­kin on niin vai­kea pysyä asias­sa kuten Ano Nyy­mi­kin täs­sä ket­jus­sa osoittaa: 

  Jos joku, niin suo­ma­lai­nen nainen(yleistys) koros­taa poi­ka­las­ten kas­va­tuk­ses­sa itke­mät­tö­myyt­tä ja kovuutta.”

  Täl­tä pals­tal­ta Eli­na hyvä­nä ja tyy­pil­li­se­nä esi­merk­ki­nä, anteek­si vaan.”

  Ihmi­nen, joka ei tie­dä pojis­ta­ni, kas­va­tuk­ses­ta­ni, kovuu­des­tam­me ja itke­mät­tö­myy­des­täm­me hevon v****a, tulee tän­ne esit­tä­mään tuol­lais­ta, niin minä en nyt enää mukaan läh­de. Tämä ei siis sinua Tou­ko tie­ten­kään kos­ke. Ja mikä­li uusia point­te­ja ilme­nee, niin tiet­ty kes­kus­te­len mukana.

 50. Anni Mat­ti­la-Bor­gin kat­saus pien­ten paik­ka­kun­tien ark­ki­teh­tuu­riin on sinän­sä arvo­kas, ja uskon sen kuvaa­mien asioi­den vai­kut­ta­van suu­res­ti ihmis­ten onnel­li­suu­teen. Suu­rim­pia kan­sal­li­sia munauk­siam­me on ollut kir­kon­ky­lien ja pik­ku­kau­pun­kien täy­del­li­nen tuhoa­mi­nen. Tulin täs­tä entis­tä­kin vakuut­tu­neem­mak­si pol­kies­sa­ni tois­sa kevää­nä läpi Euroo­pan. Kont­ras­ti näke­mie­ni kau­nii­den kylien ja suo­ma­lais­ten Pris­man park­ki­paik­ko­jen välil­lä oli räikeä.

  Sil­ti en oli­si varma,että täl­lä on mitään teke­mis­tä otsi­kon aiheen kans­sa. Kysei­nen tut­ki­mus, jon­ka mukaan kou­lu­mur­hat ovat pien­ten paik­ka­kun­tien vit­saus, oli Yhdys­val­lois­ta, jos­sa pik­ku­paik­ka­kun­tien ark­ki­teh­tuu­ri on kyl­lä hyvin suo­ma­lais­ta, mut­ta tut­ki­mus ei sil­ti ole ehkä suo­raan Suo­meen sovel­let­ta­vis­sa. Joka tapauk­ses­sa on kyse ääri-ilmiös­tä, johon taval­lis­ten ihmis­ten hyvin-. tai pahoin­voin­nil­le ei vält­tä­mät­tä ole mitään yhteyt­tä; yhteys voi olla myös päin­vas­tai­nen. Tie­däm­me, että huo­noi­na aikoi­na, kun kai­kil­la menee huo­nos­ti, teh­dään vähem­män itse­mur­hia kuin hyvi­nä aikoi­na ja että eni­ten itse­mur­hia teh­dään keväällä.

  Sel­lai­seen pahoin­voin­tiin, joka näkyy huos­taan­ot­toi­na, rumuut­ta tuo­ta­val­la ark­ki­teh­tuu­ril­la voi olla vaikutusta.

 51. Riit­ta,

  Se oli vit­si… Ruot­si sym­bo­loi minul­le kaik­kea mah­dol­lis­ta hol­hoa­mis­ta ja kädes­tä pitä­mis­tä, sel­lais­ta koko­nais­val­tais­ta kypäräyhteiskuntaa. 

  Minua ihan aidos­ti nau­rat­ti, että aikuis­ta ihmis­tä vie­dään kädes­tä pitäen otta­maan lisää pork­ka­na­raas­tet­ta ja jut­te­le­maan Pekan ja Jus­sin kans­sa säästä.…“tuu nyt, ei ne pahaaa tee… ihan kiva toi Pek­ka­kin on, vaik­ka sil­lä on vähän pelot­ta­va parta”

  Että joku vas­tuu nyt aikui­sel­la ihmi­sel­lä itsel­lään voi­si olla sopeu­tu­mi­ses­taan työ­hy­tei­söön ilman tuki­hen­ki­löi­tä. Kou­lu­maa­il­mas­sa nämä tukiop­pi­laat voi­vat­kin olla hyvä idea jois­sain tapauksissa.

 52. En nyt kyl­lä ymmär­rä Eli­nan pur­naus­ta työ­paik­kaan pereh­dyt­tä­mi­ses­sä. Minus­ta on kyl­lä aika käte­vää, että taloon tul­leet opas­te­taan talon tavoil­le ja esi­tel­lään uusil­le työ­to­ve­reil­leen. Se on kan­nat­ta­vaa jopa työ­te­hon mie­les­sä, kos­ka näin uusi työn­te­ki­jä pää­see heti kiin­ni töihinsä.

 53. Juu, en minä­kään tuo­ta Eli­nan vuo­da­tus­ta ymmär­rä. Jos työ­nä on kai­vaa ojaa, niin ei sii­nä pal­joa pereh­dy­tys­tä vaa­di­ta, mut­ta nämä mei­dän hom­mam­me ovat koko lail­la moni­mut­kai­sem­pia ja vaa­ti­vat mel­kois­ta perehdytystä.

  Meil­lä men­nään poru­kal­la syö­mään ja ensim­mäi­si­nä päi­vi­nä se on tuto­rin asia muis­taa, että sen uuden­kin tyy­pin työ­huo­neen ovel­la joku käy huik­kaa­mas­sa, että nyt ollaan menos­sa. Näis­sä hom­mis­sa kun hel­pos­ti uppo­aa niin työ­hön­sä eikä vält­tä­mät­tä huo­maa huo­ne­ka­ve­rin­kaan lähtevän.

  Sitä pait­si, kun tie­tää miten moni­mut­kai­nen tuo mei­dän työ­paik­ka­ruo­ka­lam­me lin­jas­to on, niin on ihan hyvä, jos ekal­la ker­ral­la joku ker­too, mis­tä mitä­kin saa. 😉

 54. Tot­ta kai joka pai­kas­sa uusi työn­te­ki­jä esi­tel­lään työ­to­ve­reil­le, kier­rä­te­tään talos­sa ja per­he­dy­te­tään työ­hön. Tämä­hän nyt on itses­tään selvää. 

  Vähän eri asial­ta minus­ta kuu­los­taa joku hen­ki­lö­koh­tai­nen Tutor, jon­ka teh­tä­viin kuu­luu tulok­kaan sosi­aa­li­sis­ta suh­teis­ta huolehtiminen. 

  Mut­ta var­mas­ti sel­lai­ses­ta voi kiel­täy­tyä­kin, joten tus­kin kysees­sä on kenel­le­kään mikään ongel­ma, joten se sii­tä. Täy­tyy myös muis­taa, että jokai­sel­la on oikeus olla rau­has­sa tauoil­laan. Eivät kaik­ki halua jutel­la, sitä­kin tulee kunnioittaa.

 55. Olin vis­siin vähän epä­sel­vä: tuto­rin var­si­nai­nen teh­tä­vä on tie­ten­kin pereh­dyt­tää työ­hön­sä (yleen­sä on kyse jos­ta­kus­ta, jon­ka kans­sa teh­dään jat­kos­sa läheis­tä yhteis­työ­tä), mut­ta HR:n lis­tan vii­mei­se­nä on vie­lä, jot­ta muis­ta pyy­tää uusi työn­te­ki­jä mukaan, kun menet syö­mään. Ja huu­to­merk­ki vie­lä perässä. 😉

  Pomo hoi­taa esit­te­lyn työ­ka­ve­reil­le ja talos­sa kier­rät­tä­mi­sen, mut­ta var­si­nai­nen työ­hön pereh­dyt­tä­mi­nen (ja pyy­tä­mi­nen mukaan, kun men­nään syö­mään) kuu­luu siis tutorille.

 56. Ihmi­se­lä­mäl­lä on hin­ta, mut­ta se hin­ta ei ole kai­kis­sa tapauk­sis­sa sama. Osmon mai­nit­se­mas­sa lii­ken­tees­sä ver­sus kou­luam­mus­ke­luis­sa tämä ei kui­ten­kaan ole olen­nais­ta, hin­ta voi hyvin­kin olla sama.

  Kysy­mys lii­ken­tees­tä ja kou­luam­mus­ke­luis­ta puhut­taes­sa pitäi­si olla, mon­ta­ko elä­mää sil­lä yli­mää­räi­sel­lä panos­tuk­sel­la sääs­te­tään. Jos eurol­la saa­daan 10^-4 kuo­le­maa vähem­män, niin kan­nat­taa panos­taa aika pal­jon, kes­ki­mää­räi­nen kuol­lut on var­mas­ti arvok­kaam­pi kuin 10 000 euroa. Jos eurol­la saa­daan 10^-9 kuo­le­maa vähem­män, ei kan­na­ta lait­taa lant­tia­kaan, kos­ka yhden ihmi­sen pelas­ta­mi­nen mak­sai­si miljardin. 

  Näis­sä panos­tus­koh­teis­sa on useim­mi­ten las­ke­va raja­hyö­ty suh­tees­sa panos­tuk­seen. Lii­ken­teen koh­dal­la tätä ei näe hel­pos­ti, kos­ka nopeus­ra­joi­tus­ten kus­tan­nuk­set eivät näy, eikä nii­tä osa­ta mita­ta rahas­sa kovin tark­kaan (ne voi­daan kyl­lä mita­ta). Kou­luam­mus­ke­lu­jen kal­tai­set har­vi­nai­set ja pal­jon jul­ki­suut­ta saa­vat tapauk­set ovat vie­lä vai­keam­pia. Jos 100 000 lisäeu­rol­la vuo­des­sa voi­tai­siin estää kaik­ki tule­vat tapauk­set, se oli­si tuos­sa 10^-4- kate­go­rias­sa. Jos se mak­sai­si 10 mil­jar­dia, niin se oli­si sii­nä jälkimmäisessä. 

  Mel­kein var­mas­ti todel­li­suus on jotain täl­tä väliltä.

 57. En ryh­dy kir­joit­ta­maan pit­kää selos­tus­ta kiusaa­mi­sen uhriu­den yhtey­des­tä aggres­sii­vi­siin ja tuhoa­viin ajat­te­lu- ja toi­min­ta­mal­lei­hin, enkä kiusa­tun yhdes­tä tuho­tun itse­tun­non kor­jaus­mal­lis­ta eli yli­mie­li­sen ja ihmis­vi­ha­mie­li­sen oma­ku­van rakentamisesta.

  Olen tul­lut sii­hen käsi­tyk­seen kulu­van vii­kon kes­kus­te­luis­sa, ettei ihmi­sel­lä, joka ei ole itse tai muu­toin lähel­tä tutus­tu­nut kiusaa­mis­hel­vet­tiin ole min­kään­lais­ta käsi­tys­tä täl­lai­sen ihmi­sen mie­len­liik­keis­tä ja sii­tä kuin­ka ylei­siä ja lop­pu­jen lopuk­si lähel­tä liip­paa­via mur­ha­suun­ni­tel­mat ovat­kaan. Jokai­nen vuo­des­ta toi­seen anka­ras­ti kiusat­tu on kuin merel­le eksy­nyt van­ha meri­mii­na. Valitettavasti. 

  1) Eris­tyk­siin tuleminen

  Kun eris­ty­nyt / kiusat­tu tai muu­toin hukas­sa ole­va ihmi­nen jää riit­tä­vän yksin, vaik­ka hänel­lä oli­si­kin muu­ta­mia kave­rei­ta ja ystä­viä, niin liit­ty­nee­nä yli­mie­li­seen oma­ku­vaan ja tuhoa­ja­tuk­siin hän saat­taa löy­tää hen­ki­sek­si kodik­seen ja ver­tais­ryh­mäk­seen netin ihmis­vi­ha- ja kou­lusur­mayh­tei­söt löy­täen siel­tä rat­kai­sun koke­mal­leen tuskalle.

  Jot­tei näin pää­si­si käy­mään, niin oli­si teh­tä­vis­sä pal­jon­kin ylei­sel­lä asen­ne­muu­tok­sel­la ja kat­so­mal­la pei­liin. Eräs nimi­merk­ki kir­joit­ti minus­ta perus­to­tuu­den toi­sel­la foru­mil­la. Tur­ha on huu­taa lop­pu­jen lopuk­si yhteis­kun­taa apuun, vaan ter­veh­tiä itse ensim­mäi­sen ker­ran sitä naa­pu­ria, jota kukaan ei kos­kaan tervehdi.

  Tähän liit­tyen:

  Eli­na:
  “Että joku vas­tuu nyt aikui­sel­la ihmi­sel­lä itsel­lään voi­si olla sopeu­tu­mi­ses­taan työ­hy­tei­söön ilman tuki­hen­ki­löi­tä. Kou­lu­maa­il­mas­sa nämä tukiop­pi­laat voi­vat­kin olla hyvä idea jois­sain tapauksissa.”

  Kenel­lä­kään ei ole vel­vol­li­suut­ta toi­mia toi­sin, mut­ta mitä useam­pi ottaa huo­mioon myös ne hil­jai­set ja ilmei­sen syr­jäy­ty­neet, niin sitä toden­nä­köi­sem­min tule­vat Auvi­set ja Saa­ret pää­ty­vät jon­kin muun yhtei­sön kuin netin kou­lusur­ma­po­ru­koi­den pariin.

  Ja mitä useam­pi jät­tää ryh­mäy­ty­mi­sen aina ihmi­sen omal­le vas­tuul­le välit­tä­mät­tä itse lain­kaan toi­sis­ta, niin sitä toden­nä­köi­sem­min Auvi­set ja Saa­ret pää­ty­vät joukkomurhaajiksi. 

  Ei tämä ole sen kummempaa. 

  Sik­si luu­li­sin, että kou­luis­sa tukiop­pi­laat ovat aina hin­tan­sa väär­te­jä. Ja pel­käs­tään muis­ta­kin syistä.

  PS
  Asoi­ta ei tar­vit­se teh­dä sil­ti Ruot­sin pakkoleikkimalliin.

 58. Asioi­ta ei tar­vit­se teh­dä sil­ti Ruot­sin pakkoleikkimalliin.”

  Sii­nä Ruot­sin pak­ko­leik­ki­mal­lis­sa meil­lä­kin esil­lä ollut jut­tu oli läh­te­nyt sii­tä, että kou­lu­kiusat­tu poi­ka halusi kut­sua synt­tä­reil­leen kaik­ki muut luok­ka­to­ve­rit pait­si pahim­mat kiusaa­jan­sa — ei sii­tä, että joku syr­jit­ty oltiin taas jät­tä­mäs­sä­po­ru­kan ulkopuolelle.

  Mitä tulee työyh­tei­söön pereh­dyt­tä­mi­seen, niin en usko oman työ­nan­ta­ja­ni tuo­ta ohjet­ta pyy­tää uut­ta työn­te­ki­jää mukaan syö­mään hyvää hyvyyt­tään kek­si­neen. Kyl­lä sii­nä on kyse ihan puh­taas­ti rahas­ta: uudet työn­te­ki­jät ovat kal­lii­ta ja mitä nop­sem­min hei­dät saa­daan sopeu­tu­maan työyh­tei­söön, oppi­maan talon tavoil­le, sitä nopeam­min heis­tä on muu­ta­kin kuin kuluja. 

  Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la täl­lais­ta ei tie­ten­kään tapah­du: jul­ki­sel­la puo­lel­la työn­te­ki­jä on työ­nan­ta­jal­leen aina vain pelk­kä kuluerä. 😉

 59. Pie­net paik­ka­kun­nat ympä­ri Suo­mea ovat hyvin eri­lai­sia, kan­nat­tai­si tut­kia, mil­lai­sia ero­ja on onnel­lis­ten ja onnet­to­mien paik­ka­kun­tien välillä. 

  jne.

  Näin­hän se on, toi­set pal­vo­vat ja toi­set mak­sa­vat, toi­set naut­ti­vat ja toi­set pal­ve­le­vat, toi­set pon­nis­te­le­vat ja toi­sil­le riit­tää kiin­tiö, toi­set rikas­tu­vat mus­tan­pörs­sin kau­pal­la ja toi­set kuo­le­vat sodas­sa. Onnel­li­suu­del­la on todel­la­kin tekijänsä.

  Vie­lä lop­puun yksi sana: Ahvenanmaa.

 60. Eli­na Says:
  29. syys­kuu­ta 2008 kel­lo 8.33
  Anne Mattila-Borg: 

  […] Ete­lä-Poh­jan­maal­la asuu hyvin­voin­ti­ti­las­to­jen perus­teel­la Suo­men onnet­to­min väes­tö. Kau­ha­jo­ki sijoit­tuu kysei­sel­le alueelle.”

  Jaa, löy­tyi­si­kö läh­det­tä? Huos­taan­ot­to­ja, kun tuos­sa aika­sem­min tar­kas­te­lin, niin nii­tä aina­kin on Poh­jan­maal­la kaik­kein vähi­ten. (Sta­kes 2006).

  Se, että Ete­lä-Poh­jan­maal­la voi­daan huo­nos­ti ter­veys­ti­las­to­jen mukaan, on tul­lut vas­taan mon­ta eri ker­taa. Vii­mei­nen viit­taus ihmis­ten onnet­to­muu­teen muu­toin­kin tuli vas­taan jos­sa­kin vies­ti­mes­sä ja jäi mie­leen yllät­tä­vyy­des­sään. Ete­lä-Poh­jan­maa­ta ei perin­tei­ses­ti osaa aja­tel­la onnet­to­mien ihmis­ten alu­ee­na. Sehän on muis­taak­se­ni Ant­ti Tuu­rin mukaan Suo­men Texas. Voi­sin kuvi­tel­la, että eri­tyi­ses­ti Ete­lä-Poh­jan­maan itse­näi­siä talon­poi­kia jurp­pii se, että EU sanoo, miten tulee toi­mia, eli he ehkä koke­vat, että eivät ole isän­tiä talossaan.

  Poh­ja­lais­ta kult­tuu­ria tun­te­va­na lap­sia hoi­de­taan Poh­jan­maal­la hyvin tosis­saan, voin kuvi­tel­la, että siel­lä tapah­tuu vähem­män huos­taan­ot­to­ja kuin muualla. 

  Poh­ja­lai­nen kul­tuu­ri (Maa­rit Ylän­kö) on per­hei­den sisäl­tä epä­ta­sa-arvois­ta, yhteis­kun­ta sen sijaan on Ylän­gön mukaan tasa-arvoinen. 

  Tähäån voi­si lisä­tä Jari Ter­von sanoin, että jos hypä­tään his­to­rial­lis­ten vai­heit­ten yli, housut rep­pee. Lie­kö kult­tuu­rin muu­tos eri­tyi­ses­ti Ete­lä-Poh­jan­maal­la ollut lii­an suuri.

 61. Osmo Soi­nin­vaa­ra Says:
  29. syys­kuu­ta 2008 kel­lo 9.41
  “Anne Mat­ti­la-Bor­gin kat­saus pien­ten paik­ka­kun­tien ark­ki­teh­tuu­riin on sinän­sä arvo­kas, ja uskon sen kuvaa­mien asioi­den vai­kut­ta­van suu­res­ti ihmis­ten onnellisuuteen.”

  Minus­ta kou­luit­se­mur­hia sekä myös pie­nem­pi­muo­toi­sia itseen tai ympä­ris­tön tut­tui­hin tai tun­te­mat­to­miin koh­dis­tu­via jär­jet­tö­män oloi­sia väki­val­lan­te­ko­ja pitäi­si lähes­tyä monitieteellisesti. 

  Ihmet­te­len, raja­taan­ko täl­lai­nen suu­ri­muo­toi­nen ammus­ke­lu omak­si jutuk­seen. Pyhä­jär­vel­lä, ampu­jan koti­seu­dul­la, on ollut muu­ta­ma vuo­si sit­ten itse­mur­hien aal­to, jota­kin voi­tai­siin sel­vit­tää kysei­sen kun­nan eri tasoil­le koh­dis­tu­vas­ta tut­ki­muk­ses­ta, jos väki uskal­taa läh­teä mukaan ja kat­soa itse­ään pei­liin. Ehkä tie­to on jo saa­ta­vis­sa, Jou­ko Lönn­qvist on yksi alu­een suo­ma­lai­sis­ta guruis­ta, Mat­ti Rim­pe­lä on toi­nen, jol­la on var­maan pal­jon­kin annettavaa.

  Ei ark­ki­teh­tuu­ri tai sen puu­te tie­ten­kään itses­sään tapa, se voi olla välit­tä­vä tai selit­tä­vä teki­jä yhte­nä stres­si­te­ki­jä­nä muit­ten vai­kut­ta­vien teki­jöit­ten joukossa.

  Kun­nan ark­ki­teh­tuu­rin tila voi hei­jas­taa jota­kin syvem­pää kysei­sen kun­nan hen­ki­ses­tä ilma­pii­ris­tä, tätä olin aja­mas­sa takaa, eli kysees­sä voi­si olla yksi indi­kaat­to­ri muit­ten joukossa.

  Mik­si lii­ken­ne­jär­jes­te­lyit­ten kau­hu­kam­mio Kar­hu­la on otsi­kois­sa mer­kil­lis­ten väki­val­tais­ten teko­jen vuok­si ker­ta toi­sen­sa jäl­keen, voi ihme­tel­lä. Aina­kin asia oli­si sel­vit­tä­mi­sen arvoinen.

  Ame­rik­ka­lai­set sisään­läm­piä­vät uskon­nol­li­set yhtei­söt ovat kam­mot­ta­via, monet sisään­läm­piä­vät yhtei­söt voi­vat olla sitä.

  Joten­kin kiusaa se, että Joke­lan ja Kau­ha­joen tapah­tu­mia tar­kas­tel­laan ikään kuin kaa­pin pääl­tä ja ulko­puo­li­si­na ja me muut pesem­me kätem­me. — Pel­kään­pä, että jos näin tapah­tuu, jat­koa seuraa.

 62. Ame­rik­ka­lai­set sisään­läm­piä­vät uskon­nol­li­set yhtei­söt ovat kam­mot­ta­via, monet sisään­läm­piä­vät yhtei­söt voi­vat olla sitä. 

  Mik­si vain ja ainoas­taan nämä ame­rik­ka­lai­set sisään­läm­piä­vät uskon­nol­li­set yhtei­söt ovat Sinus­ta kammottavia?

 63. Tra­vel­ler Says: 

  30. syys­kuu­ta 2008 kel­lo 15.09

  Ame­rik­ka­lai­set sisään­läm­piä­vät uskon­nol­li­set yhtei­söt ovat kam­mot­ta­via, monet sisään­läm­piä­vät yhtei­söt voi­vat olla sitä.” 

  Tra­vel­ler: Mik­si vain ja ainoas­taan nämä ame­rik­ka­lai­set sisään­läm­piä­vät uskon­nol­li­set yhtei­söt ovat Sinus­ta kammottavia?

  Kir­joi­tin epä­sel­väs­ti, yri­tän ava­ta, kaik­ki sisään­läm­piä­vät yhtei­söt tah­to­vat olla kam­mot­ta­via”. Sanon tosin kovin voi­mak­kaas­ti, voi­sin raja­ta lopun kos­ke­maan nii­tä sisään­läm­piä­viä yhtei­sö­jä, jois­ta minul­la on oma­koh­tai­sia havain­to­ja. Ryh­mäi­syys sisä- ja ulko­ryh­mä­ajat­te­lui­neen tah­too olla sekä vah­vuus että heik­kous kai­ken kaikkiaan.

  Ame­rik­ka­lai­ses­ta sisään­päin­läm­piä­vyy­des­tä esi­merk­kei­nä tuli­vat mie­lee­ni ennen kaik­kea jot­kut kat­so­ma­ni TV-ohjel­mat, Ame­ri­kois­sa on taka­pa­ju­loi­ta, jol­lai­sia ei kuvit­te­li­si olevankaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.