Pysäköintipaikan hinta ja asukkaiden valikoituminen

Min­ulle on ker­rot­tu, että Helsingis­sä mon­en toimis­toraken­nuk­sen omis­ta­ja halu­aisi muut­taa talon­sa käyt­tö­tarkoituk­sen (takaisin) asun­noik­si, mut­ta asia on kilpistynyt pysäköin­tipaikkanormi­in. Kaupun­ki vaatii suun­nilleen yhtä pysäköin­tipaikkaa asun­toa kohden, mikä tek­isi muu­tok­ses­ta tolkut­toman kalli­in. Jäl­keen­päin talon alle laitet­ta­vat pysäköin­tipaikat mak­sa­vat kym­meniä tuhan­sia euroa kappaleelta.

Tämä risoo min­ua, eikä edes ihan vähän. Hyväksyn, ettei autoil­e­va per­he voi muut­taa toimis­tos­ta asun­nok­si muutet­tavaan raken­nuk­seen, mut­ta yli puo­let helsinkiläi­sistä ruokakun­nista on autot­to­mia. Mik­si pitää estää näi­denkin asum­i­nen keskus­tas­sa? Eikö voisi päät­tää, että tässä kiin­teistössä ei ole autopaikko­ja. Ei kenenkään ole pakko sel­l­aiseen muuttaa.

Ilmi­selvän vas­taväit­teen tor­ju­misek­si tietysti päätet­täisi­in myös, ettei tässä kiin­teistössä asum­i­nen oikeu­ta myöskään asukaspysäköintipaikkatunnukseen.

Kan­takaupungis­sa on kau­pal­lisia pysäköin­ti­laitok­sia. Jos on vält­tämätön­tä pitää autoa, niistä saa kyl­lä paikan, kos­ka tyhjää tilaa on. Vähän se mak­saa, mut­ta paljon vähem­män kuin paik­ka sen oman talon alla.

Kaavot­ta­ja ei voi vedo­ta mihinkään ympäristömin­is­ter­iön sito­vaan normi­in, kos­ka sel­l­aista ei ole Helsinkiä koskien. Val­takun­nalli­nen nor­mi on kyl­lä ole­mas­sa, mut­ta siinä san­o­taan, ettei sitä tarvitse nou­dat­taa siel­lä, mis­sä joukkoli­ikenne on poikkeuk­sel­lisen hyvin jär­jestet­ty. Mitähän täl­lä tarkoite­taan, jos ei Helsin­gin kantakaupunkia?

Myös Jätkäsaa­res­sa pysäköin­ti mak­saa aivan tolkut­tomasti.  jotain 30 000 — 50 000 euroa kap­paleelta. On sekä väärin että epä­tarkoituk­sen­mukaista pakko­mak­sat­taa pysäköin­ti asun­to­jen hin­nois­sa ja antaa sen jäl­keen pysäköin­tipaikat niitä tarvit­seville käytän­nössä ilmaisek­si. Ei ole vaikea ennus­taa, että paikoista tulee pulaa. Jos ne vuokrat­taisi­in kus­tan­nuk­sia vas­taaval­la hin­nal­la — noin 250 euroa/kk — var­masti riit­täi­sivät. Moni siir­ty­isi omas­ta autos­ta City­Car­Clu­bin käyt­täjäk­si, kos­ka pysäköin­tipaikan hin­nal­la ajaisi noin tuhat kilo­metriä kuus­sa. Vielä use­ampi toteaisi, että ratik­ka riittää.

Eikö olisi järkevää valikoi­da autot­to­mia koti­talouk­sia sinne, mis­sä pysäköin­ti tulee kohtu­ut­toman kalliiksia?

17 vastausta artikkeliin “Pysäköintipaikan hinta ja asukkaiden valikoituminen”

 1. Kor­peaa­han tuo, mut­ta eihän tämä ole mitään muu­ta kuin poli­ti­ikkaa. Asi­aa käsit­televät lau­takun­ta (KSL?) vaan päät­tää että se muute­taan asun­nok­si ja lisä­parkkipaikko­ja ei tarvita.

 2. Itse olenkin vähän ihme­tel­lyt mik­si näitä käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tok­sia on niinkin vähän kuin on, mut­ta tämä kyl­lä selit­tää. Jos käytän­tö kor­peaa muitakin, sitä var­maankin kan­nat­taa muut­taa. Tyh­määhän tuo on sekä kiin­teistön omis­ta­jan että kaupun­gin kannalta.

  Mitä kau­pal­lisi­in pysäköin­ti­laitok­si­in tulee, tulisi tässä kohtaa yrit­tää vält­tää suo­ma­lais­ten poli­itikko­jen hel­masyn­tiä myy­dä lak­isääteisiä ja/tai käytän­nön monopole­ja tai niihin ver­rat­tavaa liike­toim­intaa. Helsingin­niemen pysäköin­nin yksi­ty­istämi­nen muu­ta­malle suurelle toim­i­jalle olisi Helsin­gin panos jatku­moon johon kuu­luu Kemi­ra GrowHow, Digi­ta, Suomen autokat­sas­tus Oy, Espoon Sähkö, Telia­Son­era ja luke­ma­ton määrä infra­struk­tu­uria ympäri Suomea (mukaan­lukien YTV:n jät­teen­polt­to jos oikein huonos­ti käy).

  “Kan­takaupungis­sa on kau­pal­lisia pysäköin­ti­laitok­sia. Jos on vält­tämätön­tä pitää autoa, niistä saa kyl­lä paikan, kos­ka tyhjää tilaa on. Vähän se mak­saa, mut­ta paljon vähem­män kuin paik­ka sen oman talon alla.”

  Tämä “vähän” on keskimäärin 2724 EUR/v tilanteessa jos­sa monop­o­lia ei vielä ole. Voi kuvitel­la minkälainen rahas­tusautomaat­ti rak­en­tu­isi jos pysäköin­tili­ike­toim­inta laa­jamit­tais­es­ti yksi­ty­is­tet­täisi­in ilman että markki­noiden toimivu­us samal­la taataan. Jos pysäköin­nistä halu­taan tietois­es­ti tehdä kallista, olisi parem­pi ohja­ta rahat kaupun­gin kassaan.

  Jos asun­to-osakey­htiölle kel­lar­i­au­topaikan rak­en­t­a­mi­nen mak­saa 10–15 kEUR ja tuloa saadaan yhtiölle vähin­tään 10% vuodessa, ei tätä voi oikein pitää mak­sat­tamise­na. Yksit­täi­nen auton­o­mis­ta­ja sijoit­taa hyvinkin 30–50 kEUR auto­hal­li­paikkaan jos pääsee eroon vuokra­paikkaan liit­tyvistä epä­var­muustek­i­jöistä. Jos autopaikan rak­en­t­a­mi­nen talon kel­lari­in on kovin kallista, rahoi­tu­songel­ma ratkeaa esimerkik­si muo­dosta­mal­la autopaikoista yhtiön/osakkaiden lunas­tu­soikeudel­la varustet­tu osake­la­ji. Helsingin­niemel­lä onnek­si vaa­ti­vat perus­tu­solo­suh­teet houkut­tel­e­vat mak­sukyky­isiä asukkaita.

 3. Tämä autopaikkasään­tö on kyl­lä ehkä idioot­ti­mais­in­ta sääte­lyä mitä voi harrastaa.

  Sinän­sä on ihan odotet­tavaa, että kun lähde­tään tälle tielle, että julki­nen val­ta saa määrätä mis­tä tahansa, niin näitä type­r­iä sääte­ly­itä syn­tyy sinne tänne.

 4. En ymmär­rä, mitä spot­tu tarkoit­taa pysäköin­ninyk­si­ty­istämisel­lä. Mitä siis voisi enää yksi­ty­istää. Kaupun­ki omis­taa kadun­var­si­paikat, mut­ta ei omista pysäköin­ti­laitok­sia, vaan ne ovat kaik­ki yksityisiä.
  Tosin ne on pakot­ta­mal­la syn­nytet­tyjä: perusko­r­jaus­lu­van ehtona on ollut, että kiin­teistä sijoit­taa johonkin pysäköin­ti­laitok­seen alueel­laan. Tämä takia hin­ta yksi­tyisessäkin pysäköinti8laitoksessa on niin hal­pa — siis hal­pa ver­rat­tuna kus­tan­nuk­si­in. Meil­lä on siis ollut raken­nus­lu­vis­sa ja perusko­r­jauk­sis­sa erään­lainen vero, jon­ka tuot­to on kor­vamerkit­ty pysäköintiin.

 5. Ehkäpä tämä on kaupunki­in sopi­va vai­h­toe­hto. Kysyn vain, että vaikut­taako alueen houkut­tele­vu­u­teen eri väestön­ryh­mille. Muis­taak­seni Helsin­ki halu­aisi hyviä veron­mak­sajia, enkä oikein usko, että autot­tomat näitä henkilöitä ovat. Val­taisi­vatko eläkeläiset nämä talot?

 6. Spot­tu, hal­li­paik­ka mak­saa 20 — 40ke, eikä 2700/v tun­nu minus­ta miltään monop­o­li­hinnal­ta kun ote­taan huomioon että ylläpi­tokin mak­saa jotain. Jos paikat eivät ole nimet­tyjä ne ovat toki halvempia.

  Osmo, kaupun­ki puuhaa Pasi­laan parin tuhan­nen auton parkki­hal­lia nimik­keel­lä metroase­ma, veron­mak­sajien piikki­in odot­ta­maan metroa jota tuskin koskaan rakennetaan.

  Minkä takia siitä Kes­ki-Pasi­lan kaavas­ta ole muutenkaan pidet­ty mitään meteliä, keskus­ta­mainen alue jon­ka läpi kul­kee kuusikaistainen autokatu, joka yhdis­tää Hakamäen­tien ja Teollisuus/Nordenskiöjldinkadun? Siis niiden kahdek­san kaistan lisäk­si jot­ka tekee saman alueen itä- ja län­sipuolel­la, eli meil­lä on vajaan kilo­metrin sisäl­lä sit­ten 14 kaistaa kah­den nelikaistaisen kadun välil­lä. Tämäkö on sitä uut­ta kaupunki­maista rakentamista?

 7. “En ymmär­rä, mitä spot­tu tarkoit­taa pysäköin­nin yksityistämisellä.”

  Käyt­tämäni “yksi­ty­istämi­nen” on huono ter­mi. Parem­pi voisi olla oli­gop­o­li (Cournot-oli­gop­o­li ?) jos­sa kaupun­ki ei ole mukana toim­i­jana, vaan pikem­minkin kaavoituk­sen kaut­ta hidas­ta­mas­sa kil­pail­i­joiden markki­noille tuloa. 

  Täl­lä het­kel­lä kaupun­ki on vah­vasti markki­noil­la mukana toisaal­ta vaikut­ta­mas­sa nor­mi­tuk­sen kaut­ta pysäköin­ti­laitosten omis­tus­rak­en­teeseen ja toisaal­ta markki­nahäirikkönä tar­joa­mas­sa käytän­nössä ilmaista katupysäköin­tiä. Markki­nat näyt­tävät jotenkuten toimi­van. Rahal­la saa edelleen paikan vaik­ka kadun­var­ret ovatkin täyn­nä ja tuot­to on lin­jas­sa riski­in joka on olematon. 

  Nyt jos val­takun­nal­lis­es­ta normista luovu­taan kokon­aan (myös uusien asun­to­jen osalta), häviää insen­ti­ivi talopaikko­jen rak­en­tamiseen. Uusis­sa talois­sakaan paikko­ja ei raken­net­taisi sinne mis­sä niistä olisi eniten hyö­tyä ja vähiten hait­taa eli talo­jen kellareihin.

  Katu­paikko­jen kysyn­tä luon­nol­lis­es­ti lisään­ty­isi, mut­ta koska­pa lisäti­lan varaami­nen katu­paikoille on yleis­es­ti ottaen tyh­mää, kallista ja epävi­ihty­isää on kaupun­gin intres­si olla lisäämät­tä niiden tar­jon­taa. Ain­oa suun­ta johon kysyn­tä voi purkau­tua ovat kau­pal­liset pysäköin­ti­laitok­set, jot­ka voisi­vat uudessa tilanteessa käytän­nössä sanel­la hin­nan. Jos tähän suun­taan halu­taan tietois­es­ti sääte­lyl­lä men­nä, tulisi kaupun­gin ja/tai sen asukkaiden olla ensisi­jaisia taloudel­lisia edunsaajia.

 8. Jos nuo pysäköin­ti­laitosten paikat ovat liian kalli­ita ja jos olisi paljon edullisem­paa lait­taa paikat talo­jen kel­larei­hin, mik­si niitä ei laitet­taisi sinne kel­larei­hin ilman kaupun­gin käskyä, vaan mak­set­taisi­in riis­to­hin­taa pysäköintikapitalistille?

 9. “Spot­tu, hal­li­paik­ka mak­saa 20 — 40ke, eikä 2700/v tun­nu minus­ta miltään monop­o­li­hinnal­ta kun ote­taan huomioon että ylläpi­tokin mak­saa jotain.”

  Juurikin sanoin että tuo 2724/v vas­taa nyky­istä tilan­net­ta jos­sa monop­o­lia ei (tietääk­seni) vielä ole. Luku kuten myös kel­lar­i­paikan 10–15 kEUR on peräisin valai­sev­as­ta doku­men­tista http://www.mintc.fi/fileserver/LVM47_2007.pdf

 10. “Jos nuo pysäköin­ti­laitosten paikat ovat liian kalli­ita ja jos olisi paljon edullisem­paa lait­taa paikat talo­jen kel­larei­hin, mik­si niitä ei laitet­taisi sinne kel­larei­hin ilman kaupun­gin käskyä, vaan mak­set­taisi­in riis­to­hin­taa pysäköintikapitalistille?”

  En sanonut että kel­lar­i­paik­ka olisi edullisem­pi, vaan että siitä olisi enem­män hyö­tyä ja vähem­män haittaa.

 11. Spot­tu, mul­la on sem­moinen mieliku­va, että oisin lukenut tuon. Mut­ta kuitenkin, 10 ‑15 kEUR läh­teenä on mm. “Helsin­gin kaupunginkanslia 1995”. Kel­lar­i­paik­ka vie tilaa n. 15 — 20 neliötä, ja lisäk­si näi­den kum­mal­lakin seinäl­lä ole­vien paikko­jen välien tarvi­taan kuutisen metriä lev­eä väylä. Eli san­o­taan nyt 25m^2 per paik­ka. En jak­sa uskoa että Helsingis­sä nykykus­tan­nus­ta­sol­la syn­tyy edes kel­lar­i­ti­laa 400 — 600e/m^2.

  Oikean suun­tainen malli olisi, että kel­laris­sa on tuo 15m^2 tilaa per asun­to. Kukin voi sit­ten vali­ta käyt­tääkö sitä har­ras­tusti­lana, varas­tona vai autopaikkana. Autoil­i­joi­ta tul­laan sen ver­ran vas­taan, että ajoy­hteys (10m^2 per asun­to) menee yhtiön piikki­in, mut­ta vas­tavuorois­es­ti yhtiö rak­en­taa niitä halu­aville sen 15m^2 kopin. Osmo var­maan lait­taisi var­maan sinne fil­lar­i­tallin, minä käyt­täisin varas­tona ja joku toinen park­keeraisi autonsa.

 12. Spo­tun väite siitä, että pysäköin­tipaikko­jen markki­nat toimi­vat on kyl­lä aika absurdi…

  Muutenkin, jos spot­tu sin­un mielestä markki­nat toimii, mitä nyt kaupun­ki hidas­taa yrit­täjien markki­noil­letu­loa säädök­sil­lään, niin miten tilanne jotenkin huononee, jos tätä sääte­lyä pure­taan? Mik­si ihmeessä pysäköin­ti valuisi monop­o­lien käsiin?

 13. En minä ainakaan halu­aisi mak­saa asun­nos­tani lisähin­taa saadak­seni 15 neliömetrin kopin kel­lari­in vaik­ka sitä saisi käyt­tää mihin tarkoituk­seen hyvän­sä. No ehkä korkein­taan, jos sinne saisi rak­en­taa suihkun ja keit­tokomeron, ja vuokra­ta eteen­päin asun­tona. Halvoista pienistä yksiöistä kun alkaa olla huu­ta­va pula…

  Ehdot­tomasti pitäisi saa­da pysäköin­tipaikat­to­mia talo­ja etenkin kan­takaupun­gin uusille alueille, niin autot­tomat ihmiset (joiden osu­us väestöstä toiv­ot­tavasti tule­vaisu­udessa kas­vaa) voisi­vat sit­ten vali­ta täl­laisen, ken­ties aav­is­tuk­sen halvem­man, asun­non, jon­ka ympäristössä olisi myös hie­man vähem­män auto­ja ja autoliikennettä.

 14. Tutus­sa­t­aloy­htiössä Rikahrdinkadul­laon toimis­to­ja­muutet­tua­sun­noik­si noin yhden vuosivauhdilla.En olekoskaan kuul­lut mis­tään pysäköin­tipaikkavaa­timuk­sista. Lähel­lä on parkkihalli,jossa paikka­mak­su alvei­neenn 320 e/kk.

  Pihal­la on muu­taa­ma autopaik­ka (joista tapellaan,mutat ei verissäpäin)

  Vau­raat ihmiset voivat olla vau­rai­ta senkin taka­ia, että auto ei aiheuta heille turhiamenoja.

 15. “En minä ainakaan halu­aisi mak­saa asun­nos­tani lisähin­taa saadak­seni 15 neliömetrin kopin kel­lari­in vaik­ka sitä saisi käyt­tää mihin tarkoituk­seen hyvänsä.”

  Minä halu­aisin jos sen voisi vuokra­ta autopaikkana eteen­päin vaikka­pa hin­taan 320 e/kk kuten tuos­sa Rikhardinkadun esimerkissä. Real­is­mia on se että jos parkkipaikat eivät ole talos­sa, niin ympäristössä on sit­ten hie­man enem­män auto­ja. Hait­ta on kan­takaupungis­sa vähäi­nen ver­rat­tuna siihen että pait­sioon jääneet toimis­toraken­nuk­set saadaan asuinkäyt­töön, mut­ta uusia talo­ja raken­net­taes­sa asia kan­nat­taa huomioida.

  Ab: On vain aja­tusleik­ki että kaavoitus kan­takaupun­gin alueel­la toimisi ilman sääte­lyä, eli kun säädel­lään niin nykyi­nen sääte­ly jos­sa pieniä pysäköin­tipalvelu­jen tar­joa­jia (asun­to-osakey­htiöitä ja niiden yhteen­li­it­tymiä) tulee paljon ja riit­tävästä tar­jon­nas­ta huole­hdi­taan nor­mi­tuk­sel­la on parem­pi kuin sääte­ly jos­sa luo­daan tietois­es­ti niukku­ut­ta ja ohjataan kysyn­tä niille toim­i­joille jot­ka ovat olleet paikalla oike­as­sa paikas­sa oikeaan aikaan eli sil­loin kun pysäköin­ti­laitosten tont­te­ja ja maanalaisia tilava­rauk­sia on jaettu.

 16. Olisi mah­tavaa, jos sitä autopaikkavaa­timus­ta per asun­to saataisi­in vaik­ka aluk­si lieven­net­tyä. Ihan kokei­lu­mielessä. Vaik­ka joka toista tai kol­mat­ta asun­toa kohden tulisi olla pysäköin­tipaik­ka. Tuh­laus­ta on, jos toimis­toraken­nus seisoo tämän vuok­si tyhjillään.

  Tuusu­lanti­etä etelään tul­taes­sa avau­tuu Van­taan­joen kohdal­la näkymä, jos­ta en itse olisi valmis mak­samaan: uutukainen ker­rosta­lo, jos­ta kul­kee kol­man­nen ker­roksen korkeudelta “matkus­ta­jasil­ta”, eli sel­l­a­nen käve­ly­put­ki, suo­raan läh­es sen ker­rostalon kokoiseen pysäköin­ti­laitok­seen. Heti kun sen näin, ajat­telin, etten ikinä mak­saisi asun­nos­ta, jos­sa pakko­mak­sate­taan niin mega­lo­maaniset pysäköin­ti­ratkaisut. Auton akti­ivikäyt­täjän mielestä ratkaisu on var­masti kiva.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.