Pysäköintipaikan hinta ja asukkaiden valikoituminen

Minul­le on ker­rot­tu, että Hel­sin­gis­sä monen toi­mis­to­ra­ken­nuk­sen omis­ta­ja haluai­si muut­taa talon­sa käyt­tö­tar­koi­tuk­sen (takai­sin) asun­noik­si, mut­ta asia on kil­pis­ty­nyt pysä­köin­ti­paik­ka­nor­miin. Kau­pun­ki vaa­tii suun­nil­leen yhtä pysä­köin­ti­paik­kaa asun­toa koh­den, mikä teki­si muu­tok­ses­ta tol­kut­to­man kal­liin. Jäl­keen­päin talon alle lai­tet­ta­vat pysä­köin­ti­pai­kat mak­sa­vat kym­me­niä tuhan­sia euroa kappaleelta.

Tämä risoo minua, eikä edes ihan vähän. Hyväk­syn, ettei autoi­le­va per­he voi muut­taa toi­mis­tos­ta asun­nok­si muu­tet­ta­vaan raken­nuk­seen, mut­ta yli puo­let hel­sin­ki­läi­sis­tä ruo­ka­kun­nis­ta on autot­to­mia. Mik­si pitää estää näi­den­kin asu­mi­nen kes­kus­tas­sa? Eikö voi­si päät­tää, että täs­sä kiin­teis­tös­sä ei ole auto­paik­ko­ja. Ei kenen­kään ole pak­ko sel­lai­seen muuttaa.

Ilmi­sel­vän vas­ta­väit­teen tor­ju­mi­sek­si tie­tys­ti pää­tet­täi­siin myös, ettei täs­sä kiin­teis­tös­sä asu­mi­nen oikeu­ta myös­kään asukaspysäköintipaikkatunnukseen.

Kan­ta­kau­pun­gis­sa on kau­pal­li­sia pysä­köin­ti­lai­tok­sia. Jos on vält­tä­mä­tön­tä pitää autoa, niis­tä saa kyl­lä pai­kan, kos­ka tyh­jää tilaa on. Vähän se mak­saa, mut­ta pal­jon vähem­män kuin paik­ka sen oman talon alla.

Kaa­vot­ta­ja ei voi vedo­ta mihin­kään ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön sito­vaan nor­miin, kos­ka sel­lais­ta ei ole Hel­sin­kiä kos­kien. Val­ta­kun­nal­li­nen nor­mi on kyl­lä ole­mas­sa, mut­ta sii­nä sano­taan, ettei sitä tar­vit­se nou­dat­taa siel­lä, mis­sä jouk­ko­lii­ken­ne on poik­keuk­sel­li­sen hyvin jär­jes­tet­ty. Mitä­hän täl­lä tar­koi­te­taan, jos ei Hel­sin­gin kantakaupunkia?

Myös Jät­kä­saa­res­sa pysä­köin­ti mak­saa aivan tol­kut­to­mas­ti.  jotain 30 000 — 50 000 euroa kap­pa­leel­ta. On sekä vää­rin että epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta pak­ko­mak­sat­taa pysä­köin­ti asun­to­jen hin­nois­sa ja antaa sen jäl­keen pysä­köin­ti­pai­kat nii­tä tar­vit­se­vil­le käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si. Ei ole vai­kea ennus­taa, että pai­kois­ta tulee pulaa. Jos ne vuo­krat­tai­siin kus­tan­nuk­sia vas­taa­val­la hin­nal­la — noin 250 euroa/kk — var­mas­ti riit­täi­si­vät. Moni siir­tyi­si omas­ta autos­ta CityCarClu­bin käyt­tä­jäk­si, kos­ka pysä­köin­ti­pai­kan hin­nal­la ajai­si noin tuhat kilo­met­riä kuus­sa. Vie­lä useam­pi tote­ai­si, että ratik­ka riittää.

Eikö oli­si jär­ke­vää vali­koi­da autot­to­mia koti­ta­louk­sia sin­ne, mis­sä pysä­köin­ti tulee koh­tuut­to­man kalliiksia?

17 vastausta artikkeliin “Pysäköintipaikan hinta ja asukkaiden valikoituminen”

 1. Kor­pe­aa­han tuo, mut­ta eihän tämä ole mitään muu­ta kuin poli­tiik­kaa. Asi­aa käsit­te­le­vät lau­ta­kun­ta (KSL?) vaan päät­tää että se muu­te­taan asun­nok­si ja lisä­park­ki­paik­ko­ja ei tarvita.

 2. Itse olen­kin vähän ihme­tel­lyt mik­si näi­tä käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­sia on niin­kin vähän kuin on, mut­ta tämä kyl­lä selit­tää. Jos käy­tän­tö kor­pe­aa mui­ta­kin, sitä var­maan­kin kan­nat­taa muut­taa. Tyh­mää­hän tuo on sekä kiin­teis­tön omis­ta­jan että kau­pun­gin kannalta.

  Mitä kau­pal­li­siin pysä­köin­ti­lai­tok­siin tulee, tuli­si täs­sä koh­taa yrit­tää vält­tää suo­ma­lais­ten polii­tik­ko­jen hel­ma­syn­tiä myy­dä laki­sää­tei­siä ja/tai käy­tän­nön mono­po­le­ja tai nii­hin ver­rat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa. Hel­sin­gin­nie­men pysä­köin­nin yksi­tyis­tä­mi­nen muu­ta­mal­le suu­rel­le toi­mi­jal­le oli­si Hel­sin­gin panos jat­ku­moon johon kuu­luu Kemi­ra Grow­How, Digi­ta, Suo­men auto­kat­sas­tus Oy, Espoon Säh­kö, Telia­So­ne­ra ja luke­ma­ton mää­rä infra­struk­tuu­ria ympä­ri Suo­mea (mukaan­lu­kien YTV:n jät­teen­polt­to jos oikein huo­nos­ti käy).

  Kan­ta­kau­pun­gis­sa on kau­pal­li­sia pysä­köin­ti­lai­tok­sia. Jos on vält­tä­mä­tön­tä pitää autoa, niis­tä saa kyl­lä pai­kan, kos­ka tyh­jää tilaa on. Vähän se mak­saa, mut­ta pal­jon vähem­män kuin paik­ka sen oman talon alla.”

  Tämä “vähän” on kes­ki­mää­rin 2724 EUR/v tilan­tees­sa jos­sa mono­po­lia ei vie­lä ole. Voi kuvi­tel­la min­kä­lai­nen rahas­tusau­to­maat­ti raken­tui­si jos pysä­köin­ti­lii­ke­toi­min­ta laa­ja­mit­tai­ses­ti yksi­tyis­tet­täi­siin ilman että mark­ki­noi­den toi­mi­vuus samal­la taa­taan. Jos pysä­köin­nis­tä halu­taan tie­toi­ses­ti teh­dä kal­lis­ta, oli­si parem­pi ohja­ta rahat kau­pun­gin kassaan.

  Jos asun­to-osa­keyh­tiöl­le kel­la­ri­au­to­pai­kan raken­ta­mi­nen mak­saa 10–15 kEUR ja tuloa saa­daan yhtiöl­le vähin­tään 10% vuo­des­sa, ei tätä voi oikein pitää mak­sat­ta­mi­se­na. Yksit­täi­nen auto­no­mis­ta­ja sijoit­taa hyvin­kin 30–50 kEUR auto­hal­li­paik­kaan jos pää­see eroon vuo­kra­paik­kaan liit­ty­vis­tä epä­var­muus­te­ki­jöis­tä. Jos auto­pai­kan raken­ta­mi­nen talon kel­la­riin on kovin kal­lis­ta, rahoi­tuson­gel­ma rat­ke­aa esi­mer­kik­si muo­dos­ta­mal­la auto­pai­kois­ta yhtiön/osakkaiden lunas­tusoi­keu­del­la varus­tet­tu osa­ke­la­ji. Hel­sin­gin­nie­mel­lä onnek­si vaa­ti­vat perus­tuso­lo­suh­teet hou­kut­te­le­vat mak­su­ky­kyi­siä asukkaita.

 3. Tämä auto­paik­ka­sään­tö on kyl­lä ehkä idioot­ti­mai­sin­ta sää­te­lyä mitä voi harrastaa.

  Sinän­sä on ihan odo­tet­ta­vaa, että kun läh­de­tään täl­le tiel­le, että jul­ki­nen val­ta saa mää­rä­tä mis­tä tahan­sa, niin näi­tä type­riä sää­te­lyi­tä syn­tyy sin­ne tänne.

 4. En ymmär­rä, mitä spot­tu tar­koit­taa pysä­köin­ni­nyk­si­tyis­tä­mi­sel­lä. Mitä siis voi­si enää yksi­tyis­tää. Kau­pun­ki omis­taa kadun­var­si­pai­kat, mut­ta ei omis­ta pysä­köin­ti­lai­tok­sia, vaan ne ovat kaik­ki yksityisiä.
  Tosin ne on pakot­ta­mal­la syn­ny­tet­ty­jä: perus­kor­jaus­lu­van ehto­na on ollut, että kiin­teis­tä sijoit­taa johon­kin pysä­köin­ti­lai­tok­seen alu­eel­laan. Tämä takia hin­ta yksi­tyi­ses­sä­kin pysäköinti8laitoksessa on niin hal­pa — siis hal­pa ver­rat­tu­na kus­tan­nuk­siin. Meil­lä on siis ollut raken­nus­lu­vis­sa ja perus­kor­jauk­sis­sa erään­lai­nen vero, jon­ka tuot­to on kor­va­mer­kit­ty pysäköintiin.

 5. Ehkä­pä tämä on kau­pun­kiin sopi­va vaih­toeh­to. Kysyn vain, että vai­kut­taa­ko alu­een hou­kut­te­le­vuu­teen eri väes­tön­ryh­mil­le. Muis­taak­se­ni Hel­sin­ki haluai­si hyviä veron­mak­sa­jia, enkä oikein usko, että autot­to­mat näi­tä hen­ki­löi­tä ovat. Val­tai­si­vat­ko elä­ke­läi­set nämä talot?

 6. Spot­tu, hal­li­paik­ka mak­saa 20 — 40ke, eikä 2700/v tun­nu minus­ta mil­tään mono­po­li­hin­nal­ta kun ote­taan huo­mioon että yllä­pi­to­kin mak­saa jotain. Jos pai­kat eivät ole nimet­ty­jä ne ovat toki halvempia.

  Osmo, kau­pun­ki puu­haa Pasi­laan parin tuhan­nen auton park­ki­hal­lia nimik­keel­lä met­roa­se­ma, veron­mak­sa­jien piik­kiin odot­ta­maan met­roa jota tus­kin kos­kaan rakennetaan.

  Min­kä takia sii­tä Kes­ki-Pasi­lan kaa­vas­ta ole muu­ten­kaan pidet­ty mitään mete­liä, kes­kus­ta­mai­nen alue jon­ka läpi kul­kee kuusi­kais­tai­nen auto­ka­tu, joka yhdis­tää Haka­mäen­tien ja Teollisuus/Nordenskiöjldinkadun? Siis nii­den kah­dek­san kais­tan lisäk­si jot­ka tekee saman alu­een itä- ja län­si­puo­lel­la, eli meil­lä on vajaan kilo­met­rin sisäl­lä sit­ten 14 kais­taa kah­den neli­kais­tai­sen kadun välil­lä. Tämä­kö on sitä uut­ta kau­pun­ki­mais­ta rakentamista?

 7. En ymmär­rä, mitä spot­tu tar­koit­taa pysä­köin­nin yksityistämisellä.”

  Käyt­tä­mä­ni “yksi­tyis­tä­mi­nen” on huo­no ter­mi. Parem­pi voi­si olla oli­go­po­li (Cour­not-oli­go­po­li ?) jos­sa kau­pun­ki ei ole muka­na toi­mi­ja­na, vaan pikem­min­kin kaa­voi­tuk­sen kaut­ta hidas­ta­mas­sa kil­pai­li­joi­den mark­ki­noil­le tuloa. 

  Täl­lä het­kel­lä kau­pun­ki on vah­vas­ti mark­ki­noil­la muka­na toi­saal­ta vai­kut­ta­mas­sa nor­mi­tuk­sen kaut­ta pysä­köin­ti­lai­tos­ten omis­tus­ra­ken­tee­seen ja toi­saal­ta mark­ki­na­häi­rik­kö­nä tar­joa­mas­sa käy­tän­nös­sä ilmais­ta katu­py­sä­köin­tiä. Mark­ki­nat näyt­tä­vät joten­ku­ten toi­mi­van. Rahal­la saa edel­leen pai­kan vaik­ka kadun­var­ret ovat­kin täyn­nä ja tuot­to on lin­jas­sa ris­kiin joka on olematon. 

  Nyt jos val­ta­kun­nal­li­ses­ta nor­mis­ta luo­vu­taan koko­naan (myös uusien asun­to­jen osal­ta), hävi­ää insen­tii­vi talo­paik­ko­jen raken­ta­mi­seen. Uusis­sa talois­sa­kaan paik­ko­ja ei raken­net­tai­si sin­ne mis­sä niis­tä oli­si eni­ten hyö­tyä ja vähi­ten hait­taa eli talo­jen kellareihin.

  Katu­paik­ko­jen kysyn­tä luon­nol­li­ses­ti lisään­tyi­si, mut­ta kos­ka­pa lisä­ti­lan varaa­mi­nen katu­pai­koil­le on ylei­ses­ti ottaen tyh­mää, kal­lis­ta ja epä­viih­tyi­sää on kau­pun­gin int­res­si olla lisää­mät­tä nii­den tar­jon­taa. Ainoa suun­ta johon kysyn­tä voi pur­kau­tua ovat kau­pal­li­set pysä­köin­ti­lai­tok­set, jot­ka voi­si­vat uudes­sa tilan­tees­sa käy­tän­nös­sä sanel­la hin­nan. Jos tähän suun­taan halu­taan tie­toi­ses­ti sää­te­lyl­lä men­nä, tuli­si kau­pun­gin ja/tai sen asuk­kai­den olla ensi­si­jai­sia talou­del­li­sia edunsaajia.

 8. Jos nuo pysä­köin­ti­lai­tos­ten pai­kat ovat lii­an kal­lii­ta ja jos oli­si pal­jon edul­li­sem­paa lait­taa pai­kat talo­jen kel­la­rei­hin, mik­si nii­tä ei lai­tet­tai­si sin­ne kel­la­rei­hin ilman kau­pun­gin käs­kyä, vaan mak­set­tai­siin riis­to­hin­taa pysäköintikapitalistille?

 9. Spot­tu, hal­li­paik­ka mak­saa 20 — 40ke, eikä 2700/v tun­nu minus­ta mil­tään mono­po­li­hin­nal­ta kun ote­taan huo­mioon että yllä­pi­to­kin mak­saa jotain.”

  Juu­ri­kin sanoin että tuo 2724/v vas­taa nykyis­tä tilan­net­ta jos­sa mono­po­lia ei (tie­tääk­se­ni) vie­lä ole. Luku kuten myös kel­la­ri­pai­kan 10–15 kEUR on peräi­sin valai­se­vas­ta doku­men­tis­ta http://www.mintc.fi/fileserver/LVM47_2007.pdf

 10. Jos nuo pysä­köin­ti­lai­tos­ten pai­kat ovat lii­an kal­lii­ta ja jos oli­si pal­jon edul­li­sem­paa lait­taa pai­kat talo­jen kel­la­rei­hin, mik­si nii­tä ei lai­tet­tai­si sin­ne kel­la­rei­hin ilman kau­pun­gin käs­kyä, vaan mak­set­tai­siin riis­to­hin­taa pysäköintikapitalistille?”

  En sano­nut että kel­la­ri­paik­ka oli­si edul­li­sem­pi, vaan että sii­tä oli­si enem­män hyö­tyä ja vähem­män haittaa.

 11. Spot­tu, mul­la on sem­moi­nen mie­li­ku­va, että oisin luke­nut tuon. Mut­ta kui­ten­kin, 10 ‑15 kEUR läh­tee­nä on mm. “Hel­sin­gin kau­pun­gin­kans­lia 1995”. Kel­la­ri­paik­ka vie tilaa n. 15 — 20 neliö­tä, ja lisäk­si näi­den kum­mal­la­kin sei­näl­lä ole­vien paik­ko­jen välien tar­vi­taan kuu­ti­sen met­riä leveä väy­lä. Eli sano­taan nyt 25m^2 per paik­ka. En jak­sa uskoa että Hel­sin­gis­sä nyky­kus­tan­nus­ta­sol­la syn­tyy edes kel­la­ri­ti­laa 400 — 600e/m^2.

  Oikean suun­tai­nen mal­li oli­si, että kel­la­ris­sa on tuo 15m^2 tilaa per asun­to. Kukin voi sit­ten vali­ta käyt­tää­kö sitä har­ras­tus­ti­la­na, varas­to­na vai auto­paik­ka­na. Autoi­li­joi­ta tul­laan sen ver­ran vas­taan, että ajo­yh­teys (10m^2 per asun­to) menee yhtiön piik­kiin, mut­ta vas­ta­vuo­roi­ses­ti yhtiö raken­taa nii­tä halua­vil­le sen 15m^2 kopin. Osmo var­maan lait­tai­si var­maan sin­ne fil­la­ri­tal­lin, minä käyt­täi­sin varas­to­na ja joku toi­nen park­kee­rai­si autonsa.

 12. Spo­tun väi­te sii­tä, että pysä­köin­ti­paik­ko­jen mark­ki­nat toi­mi­vat on kyl­lä aika absurdi…

  Muu­ten­kin, jos spot­tu sinun mie­les­tä mark­ki­nat toi­mii, mitä nyt kau­pun­ki hidas­taa yrit­tä­jien mark­ki­noil­le­tu­loa sää­dök­sil­lään, niin miten tilan­ne joten­kin huo­no­nee, jos tätä sää­te­lyä pure­taan? Mik­si ihmees­sä pysä­köin­ti valui­si mono­po­lien käsiin?

 13. En minä aina­kaan haluai­si mak­saa asun­nos­ta­ni lisä­hin­taa saa­dak­se­ni 15 neliö­met­rin kopin kel­la­riin vaik­ka sitä sai­si käyt­tää mihin tar­koi­tuk­seen hyvän­sä. No ehkä kor­kein­taan, jos sin­ne sai­si raken­taa suih­kun ja keit­to­ko­me­ron, ja vuo­kra­ta eteen­päin asun­to­na. Hal­vois­ta pie­nis­tä yksiöis­tä kun alkaa olla huu­ta­va pula…

  Ehdot­to­mas­ti pitäi­si saa­da pysä­köin­ti­pai­kat­to­mia talo­ja eten­kin kan­ta­kau­pun­gin uusil­le alueil­le, niin autot­to­mat ihmi­set (joi­den osuus väes­tös­tä toi­vot­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa kas­vaa) voi­si­vat sit­ten vali­ta täl­lai­sen, ken­ties aavis­tuk­sen hal­vem­man, asun­non, jon­ka ympä­ris­tös­sä oli­si myös hie­man vähem­män auto­ja ja autoliikennettä.

 14. Tutus­sa­ta­lo­yh­tiös­sä Rikahr­din­ka­dul­laon toi­mis­to­ja­muu­tet­tua­sun­noik­si noin yhden vuosivauhdilla.En ole­kos­kaan kuul­lut mis­tään pysä­köin­ti­paik­ka­vaa­ti­muk­sis­ta. Lähel­lä on parkkihalli,jossa paik­ka­mak­su alvei­neenn 320 e/kk.

  Pihal­la on muu­taa­ma auto­paik­ka (jois­ta tapellaan,mutat ei verissäpäin)

  Vau­raat ihmi­set voi­vat olla vau­rai­ta sen­kin takaia, että auto ei aiheu­ta heil­le turhiamenoja.

 15. En minä aina­kaan haluai­si mak­saa asun­nos­ta­ni lisä­hin­taa saa­dak­se­ni 15 neliö­met­rin kopin kel­la­riin vaik­ka sitä sai­si käyt­tää mihin tar­koi­tuk­seen hyvänsä.”

  Minä haluai­sin jos sen voi­si vuo­kra­ta auto­paik­ka­na eteen­päin vaik­ka­pa hin­taan 320 e/kk kuten tuos­sa Rik­har­din­ka­dun esi­mer­kis­sä. Rea­lis­mia on se että jos park­ki­pai­kat eivät ole talos­sa, niin ympä­ris­tös­sä on sit­ten hie­man enem­män auto­ja. Hait­ta on kan­ta­kau­pun­gis­sa vähäi­nen ver­rat­tu­na sii­hen että pait­sioon jää­neet toi­mis­to­ra­ken­nuk­set saa­daan asuin­käyt­töön, mut­ta uusia talo­ja raken­net­taes­sa asia kan­nat­taa huomioida.

  Ab: On vain aja­tus­leik­ki että kaa­voi­tus kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la toi­mi­si ilman sää­te­lyä, eli kun sää­del­lään niin nykyi­nen sää­te­ly jos­sa pie­niä pysä­köin­ti­pal­ve­lu­jen tar­joa­jia (asun­to-osa­keyh­tiöi­tä ja nii­den yhteen­liit­ty­miä) tulee pal­jon ja riit­tä­väs­tä tar­jon­nas­ta huo­leh­di­taan nor­mi­tuk­sel­la on parem­pi kuin sää­te­ly jos­sa luo­daan tie­toi­ses­ti niuk­kuut­ta ja ohja­taan kysyn­tä niil­le toi­mi­joil­le jot­ka ovat olleet pai­kal­la oikeas­sa pai­kas­sa oike­aan aikaan eli sil­loin kun pysä­köin­ti­lai­tos­ten tont­te­ja ja maa­na­lai­sia tila­va­rauk­sia on jaettu.

 16. Oli­si mah­ta­vaa, jos sitä auto­paik­ka­vaa­ti­mus­ta per asun­to saa­tai­siin vaik­ka aluk­si lie­ven­net­tyä. Ihan kokei­lu­mie­les­sä. Vaik­ka joka tois­ta tai kol­mat­ta asun­toa koh­den tuli­si olla pysä­köin­ti­paik­ka. Tuh­laus­ta on, jos toi­mis­to­ra­ken­nus sei­soo tämän vuok­si tyhjillään.

  Tuusu­lan­tie­tä ete­lään tul­taes­sa avau­tuu Van­taan­joen koh­dal­la näky­mä, jos­ta en itse oli­si val­mis mak­sa­maan: uutu­kai­nen ker­ros­ta­lo, jos­ta kul­kee kol­man­nen ker­rok­sen kor­keu­del­ta “mat­kus­ta­ja­sil­ta”, eli sel­la­nen käve­ly­put­ki, suo­raan lähes sen ker­ros­ta­lon kokoi­seen pysä­köin­ti­lai­tok­seen. Heti kun sen näin, ajat­te­lin, etten iki­nä mak­sai­si asun­nos­ta, jos­sa pak­ko­mak­sa­te­taan niin mega­lo­maa­ni­set pysä­köin­ti­rat­kai­sut. Auton aktii­vi­käyt­tä­jän mie­les­tä rat­kai­su on var­mas­ti kiva.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.