Juna tuo huumeet”

Nur­mi­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja ei halua rataa Klauk­ka­laan, kos­ka hänen mukaan­sa “juna tuo huumeet”.

En usko, että hän tar­koit­ti huu­meil­la huu­mei­ta, vaan ylei­sem­min huo­no-osai­sia ihmi­siä. Yksi syy, mik­si ihmi­set muut­ta­vat auto­mat­kan pää­hän on, ettei köy­hil­lä ole varaa autoon ja sik­si köy­his­tä pää­see eroon muut­tan­mal­la jouk­ko­lii­ken­teen tavoittamattomiin. 

Kau­pun­kia­su­mi­sen yksi han­ka­luus on, että maa­il­mas­sa on, on aina ollut ja tulee aina ole­maan ihmi­siä, joil­la ei mene aivan yhtä hyvin kuin muil­la. Naa­pu­rin ongel­mat eivät ole sinun ongel­mia­si, jos lähin naa­pu­ri on kilo­met­rin pääs­sä, mut­ta tii­viis­sä kau­pun­gis­sa nii­tä ei pää­se pakoon.

Hel­sin­gis­sä on yri­tet­ty har­joit­taa segre­gaa­tion vas­tais­ta poli­tiik­kaa haja­si­joit­ta­mal­la huo­no-osai­set ja vähän naa­pu­rus­to­aan häi­rit­se­vät ihmi­set eri puo­lil­le kau­pun­kia. Tätä on täl­lä­kin blo­gil­la joku kom­men­toi­nut sanoen, että Hel­sin­ki mii­noit­taa kaik­ki sinän­sä hou­kut­te­le­vat asui­na­lu­eet kau­pun­gin vuo­kra-asun­noil­la. Sik­si pitää muut­taa muualle.

Minä olen tot­tu­nut elä­mään kau­pun­gis­sa, eikä pari pult­sa­ria siel­lä tääl­lä jär­ky­tä miel­tä­ni, mut­ta mei­tä on erilaisia.

Jos­kus olen miet­ti­nyt sitä­kin, onko tämä Hel­gin­gin ehdo­ton lin­ja segre­gaa­tion vas­tus­ta­mi­ses­sa hyvä. Se oli­si hyvä, jos sitä nou­da­tet­tai­siin koko kau­pun­gin (sen 13 kun­nas­ta koos­tu­van) alu­eel­la, mut­ta peri­aa­te ei toi­mi,  jos naa­pu­ri­kun­nat eivät ole juo­nes­sa mukana.

Jos tämä kau­pun­gin hajoa­mi­nen on osit­tain tämän “mii­noit­ta­mi­sen” seu­raus­ta, pitää etu­ja ja hait­to­ja ver­ra­ta kes­ke­nään. Jos “mii­noit­ta­ma­ton” kul­ta­ham­mas­ran­nik­ko joka tapauk­ses­sa on tar­jol­la Hel­sin­gin rajo­jen toi­sel­la puo­lel­la, mitä hävi­tään, jos se on tar­jol­la myös Helsingissä?

Olen ollut voi­mak­kaas­ti sosi­aa­li­sia ero­ja tasaa­van kau­pun­ki­ra­ken­teen kan­nal­la, ja olen yhä, mut­ta epäi­lys on herän­nyt, voi­ko ja kan­nat­taa­ko sitä har­joit­taa yksin.

Olen yllä käyt­tä­nyt kau­pun­gin vuo­kra-asun­toa taval­la, joka oli pde­räi­sin blo­gi­kom­men­toi­jal­ta. Sekin on vää­rää lei­maa­mis­ta. Joka vii­des hel­sin­ki­läi­nen asuu kau­pun­gin vuo­kra-asun­nos­sa. He ovat yleen­sä aivan taval­lis­ta työs­sä käy­vää väkeä. Samal­la taval­la pie­ni­tu­loi­sia kuin moni niis­tä, jot­ka pake­ne­vat kehys­kun­tiin Hel­sin­gin kor­kein­ta hintoja.

51 vastausta artikkeliin “Juna tuo huumeet””

 1. Olen oikeas­ti — siis tosis­saan oikeas­ti — luul­lut että Hel­sin­ki halu­aa enem­män “huo­no-osai­sia” ja kes­ki­luok­kai­sia asuk­kai­ta ja että rik­kaat ympä­ris­töl­tään vaa­te­li­aat asuk­kaat ovat ter­ve­men­nei­tä naa­pu­ri­kun­tiin. Koko ikä­ni Hel­sin­gis­sä asu­nee­na, olen näh­nyt kuin­ka kehi­tys­tä on vie­ty tähän suun­taan. Se on myös nii­den kaa­voi­tus­osas­ton vir­ka­mies­ten val­li­te­se­va­na “hen­ke­nä” joi­ta olen tavan­nut oman asui­na­lu­ee­ni asioi­den yhtey­des­sä. Ei kai kel­le­kään voi tul­la yllä­tyk­se­nä esim Vuo­saa­ren nykyi­nen raken­ne — raken­ne­han on suun­ni­tel­tu sellaiseksi. 

  Nykyi­sel­lä kehi­tyk­sel­lä Hel­sin­gin sosi­aa­li­set erot var­maan edel­leen tasoit­tu­vat. Ja jos sitä halu­taan, kuten olen kuvi­tel­lut, niin mik­si epäi­lys on herän­nyt. Siis kär­jis­täen, ollaan­ko huo­lis­saan sii­tä että Hel­sin­gin vero­tu­lot vähe­ne­vät, vai sii­tä että “moni­muo­toi­suus” vähe­nee kun yksi väes­tön­osa muut­taa muu­al­le, vai jos­tain muusta.

 2. Eiran­ran­nan asun­nois­ta mak­se­tut kor­keat hin­nat osoit­ta­vat kuin­ka suu­ri mark­ki­na­ti­laus Hel­sin­gis­sä on sosi­aa­li­sis­ta rasit­teis­ta vapaal­le asu­mi­sel­le. Mukaan rahoit­ta­maan tuli perä­ti kak­si toi­mi­jaa suur­ten raken­nus­liik­kei­den ulko­puo­lel­ta. Ark­ki­teh­tuu­ri on koh­tuul­lis­ta, samoin (mutu-tun­tu­mal­ta) raken­ta­mi­sen laa­tu ja jul­ki­si­vut. Olen jok­seen­kin var­ma että perin­tei­se­nä seka-alu­ee­na toteu­tet­tu­na lop­pu­tu­los oli­si huo­nom­pi, kuten myös ton­teis­ta saa­tu hinta.

  En oikein jak­sa ymmär­tää mik­si Hel­sin­gis­sä uut­ta aluet­ta suun­ni­tel­taes­sa ensim­mäi­siä vies­tit­tä­viä asioi­ta on alu­een asun­to­tuo­tan­non “moni­puo­li­suus”. Tääl­lä­kin pitäi­si voi­da raken­taa ns. hyviä aluei­ta niil­le työs­sä­käy­vil­le ja vero­ja mak­sa­vil­le kau­pun­ki­lai­sil­le jot­ka lys­tin lopul­ta kui­ten­kin mak­sa­vat. Jät­kä­saa­ri voi­si olla ensim­mäi­nen malliesimerkki.

 3. Enpä usko, että “pari pult­sa­ria” kenen­kään miel­tä jär­kyt­tää, mikä­li Skat­tal­ta nyt edes ne pari löy­tyy? Älä siel­lä ylpis­te­le suvait­se­vai­se­na urbaaniina. 

  Asu nyt pari kuu­kaut­ta vaik­ka­pa Kan­nel­mäes­sä Sit­ra­to­rin ja ase­man vie­res­sä väis­te­le­mäs­sä oksen­nuk­sia, lasin­si­ru­ja ja yri­tä pääs­tä pois alta vik­ke­lään, kun R‑kioskin päi­vit­täi­nen ryös­tö tapah­tuu. Puhu sit­ten, mikä jär­kyt­tää ja mikä ei. 

  Se on help­po Kata­ja­no­kal­ta käsin tuo­mi­ta ihmi­set, jot­ka hakeu­tu­vat näis­tä olo­suh­teis­ta pois. Espoon kes­kuk­sen hin­noil­la ei toti­ses­ti oste­ta vas­taa­via neliöi­tä Haukilahdesta. 

  Juju nyt ei ole sii­nä, ettei­kö oma­ko­ti­ta­loa­lueil­le pää­si­si jul­ki­sil­la tai ettei­kö köy­hil­lä, puhu­mat­ta­kaan rikol­li­sil­la usein­kin oli­si autoa (onko joku näh­nyt roma­nin bus­sis­sa, aina­han niil­lä jokin kol­sa on), vaan että jul­ki­set kate­tut tilat puut­tu­vat. Nar­kit ja muu epäi­lyt­tä­vä aines­han not­kuu met­ro­tun­ne­leis­sa, osta­reil­la ym.

 4. Eli­nan kuvaus Kan­nel­mäes­tä on lie­väs­ti sanot­tu­na värit­ty­nyt. Mut­ta ovat siel­lä asiat huo­nom­min kuin niin sano­tul­la Hitas-Kata­ja­no­kal­la. Se, ettei Hitas-Kata­ja­nok­ka ole Eli­nan mie­les­tä riit­tä­vän ongel­mal­li­nen, osoit­taa, ettei sekoi­tet­tu asu­kas­ra­ken­ne ole mikään todel­li­nen ongel­ma. Alu­eel­la on omis­tusa­sun­to­ja ja ara­va-vuo­kra-asun­to­ja suun­nil­leen sii­nä suh­tees­sa, kuin koko kau­pun­gis­sa kes­ki­mää­rin, eikä tämä tuo­ta hait­taa. Maa­han­muut­ta­jia on enem­män kuin kau­pun­gis­sa kes­ki­mää­rin. Kan­nel­mäes­sä vuo­ki­fra-asun­to­jen osuus on vähän sel­väs­ti kor­keam­pi ja ongel­mia on sel­väs­ti enemmän.

  Toki asi­aan vai­kut­taa myös ark­ki­teh­tuu­ri: beto­ni­bru­ta­lis­mi imee ongel­mia puoleensa.

 5. Vuo­saa­ren raken­net­ta ei suun­ni­tel­tu sel­lai­sek­si kun sii­tä lopul­ta tuli. Asias­ta vään­net­tiin pit­kään kät­tä 1980-luvun asun­to-ohjel­mis­sa. Dema­rit halusi­vat alu­eel­le kor­kean ara­va­vuo­kra-asun­to-osuu­den, jota esi­mer­kik­si minä pidin huo­les­tu­ty­ta­va­na. Osuut­ta alen­net­tiin kokoo­muk­sen ja vihei­den sopi­muk­sel­la. Sovit­tiin, että uus­tui­tan­nos­sa lei­ka­taan sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non osuut­ta dema­rien kaa­vai­le­mas­ta ja ero­tus han­ki­taan osta­mal­la vuo­kra-asun­to­ja van­has­ta asuntokannasta. 

  Sit­ten tuli lama ja raken­ta­mi­nen pysäh­tyi. Raken­nus­yh­tiöt halusi­vat muut­taa omis­tusa­sun­non ara­va-vuo­kra-asun­noik­si ja kokoo­mus­joh­toi­nen kiin­teis­tö­lau­ta­kun­ta suos­tui tähän. Lop­pu­tu­lok­se­na Vuo­saa­ren asu­kas­ra­ken­ne vinou­tui täy­sin sii­tä, mitä oli sovit­tu. Vir­het­tä on sen jäl­keen yri­tet­ty pai­ka­ta Aurin­ko­lah­den omistusasuntoalueella.

  Sik­si toi­von, että täl­lä ker­taa ei teh­dä samaa vir­het­tä. Jos yksi­tyi­nen tuo­tan­to ei vedä, kau­pun­gin tulee raken­nut­taa myös omistusasuntoija. 

 6. Sik­si toi­von, että täl­lä ker­taa ei teh­dä samaa vir­het­tä. Jos yksi­tyi­nen tuo­tan­to ei vedä, kau­pun­gin tulee raken­nut­taa myös omistusasuntoija.”

  Miten­kä­hän aiot perus­tel­la tuon vase­mims­to­puo­lueil­le? Eli sen, että kau­pun­ki raken­nut­tai­si osan asun­nois­ta ainos­taan niil­le joil­la on varaa ostaa? Ei her­ran­ju­ma­la, eihän täm­möi­nen käy Suo­mes­sa. Kokoo­mus­lai­set taas saat­ta­vat pitää tuo­ta mark­ki­noi­den sotkemisena.

 7. Täl­lä segre­gaa­tion vas­tai­sel­la poli­tii­kal­laan Hel­sin­ki myös jos­sain mää­rin estää oma­lei­mais­ten kau­pun­gi­no­sien syn­nyn. Maa­il­man kau­pun­git ovat vää­räl­lään paik­ko­ja, joi­hin on kes­kit­ty­nyt joku tiet­ty väes­tö­ryh­mä (Meat Pac­king Distric­tin tai­tei­li­jat, Litt­le Ita­lyn Ita­li­aa­not, Venet­sian ghet­ton juu­ta­lai­set…) ja jot­ka ovat muo­kan­neet alu­ees­taan näköi­sen­sä ja tar­pei­den­sa mukai­sen. Minus­ta tämä on kau­pun­kia­su­mi­sen usko­ma­ton rik­kaus, joka Hel­sin­gis­tä puut­tuu lähes täy­sin, kun puu­tut­taan ihmis­ten “oikeu­teen” sijoit­tua vapaas­ti kaupungissa.

 8. Tääl­lä­hän ymmär­rys lisään­tyy jat­ku­vas­ti, mut­ta vie­lä tun­tuu ole­van käsit­teet sekai­sin. Todel­li­suu­den ymmär­tä­mi­nen on oikei­den rat­kai­su­jen avain kai­kis­sa tapauksissa. 

  ..ettei köy­hil­lä ole varaa autoon ja sik­si köy­his­tä pää­see eroon muut­tan­mal­la jouk­ko­lii­ken­teen tavoittamattomiin..

  Kau­pun­kia­su­mi­sen yksi han­ka­luus on, että maa­il­mas­sa on, on aina ollut ja tulee aina ole­maan ihmi­siä, joil­la ei mene aivan yhtä hyvin kuin muilla. 

  Jos jäte­tään etsi­mät­tä pie­net väliin­pu­too­ja­ryh­mät, joi­ta itse en osai­si edes lue­tel­la, niin ainoi­ta todel­li­sia huo­no-osai­sia Suo­mes­sa ovat syys­tä tai toi­ses­ta yli­vel­kaan­tu­neet ihmi­set. Mitä rehel­li­sem­mäs­tä ja toi­min­ta­ky­vyl­tään rajoit­tu­neem­mas­ta ihmi­ses­tä on kysy­mys niin samal­la sen huo­no-osai­sem­mas­ta. En usko että ihmi­set muut­ta­vat hei­dän taki­aan pois mis­tään vaik­ka hei­tä onkin lii­an paljon.

  Jos taas huo­no-osai­sek­si mää­rit­te­ly rimaa nos­taa kor­keam­mal­le, kuten vaik­ka sii­hen ettei ole varaa hank­kia autoa, niin mukaan tulee pie­nim­mil­lä eläk­keil­lä ole­vat ja omil­laan toi­meen­tu­le­vat opis­ke­li­jat. En usko että ihmi­set muut­ta­vat hei­dän taki­aan pois mis­tään vaik­ka hei­tä­kin on paljon.

  Vai nos­te­taan­ko sitä rimaa vie­lä­kin kor­keam­mal­le? Uute­na ja PK seu­dul­la var­maan­kin myös nopeas­ti lisään­ty­vä­nä luok­ka­na ovat var­mas­ti nämä työs­sä­käy­vät köy­hät. En oikein usko että aina­kaan suo­men­kie­lis­tä vara­kas­ta äly­mys­töä nämä­kään nyt niin val­ta­vas­ti häi­rit­si­si­vät.. Samaan jouk­koon talou­del­li­ses­sa mie­les­sä kuu­lu­ne­vat eri­lai­set inva­li­dit ja vam­mai­set joi­hin nor­maa­li-ihmis­ten suh­tau­tu­mi­nen on käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen aina myönteistä. 

  Eikö­hän tuos­sa tul­lut lue­tel­tua aina­kin 90% huo­no-osai­siin kuu­lu­vis­ta. Tie­tys­ti jouk­koon voi lukea mui­ta­kin ryh­miä, juu­ri nii­tä ryh­miä jot­ka aiheut­ta­vat sitä muut­to­lii­ket­tä. Arve­len että tähän jouk­koon kuu­luu mm:

  Häi­rit­se­vät juo­pot ja seka­käyt­tä­jät: rahan pum­maa­mis­ta ja mui­ta heik­kom­pien ahdis­te­lua, las­ten leik­ki­paik­ko­jen val­ta­mis­ta, häi­rit­se­vää mölinää.

  Häi­rit­se­vät nark­ka­rit: pik­ku­ri­kol­li­suut­ta, las­ten lei­ki­pai­koil­le jätet­ty­jä HIVil­lä rikas­tet­tu­ja huu­me­ruis­ku­ja, käsit­tä­mät­tön­tä väkivaltaa.

  Häi­rit­se­vät mie­len­ter­vey­son­gel­mai­set: rahan pum­maa­mis­ta ja mui­ta heik­kom­pien ahdis­te­lua, kova­ää­nis­tä möli­nää, las­ten pelottelua.

  Häi­rit­se­vät kroo­ni­ses­ti työt­tö­mät äärioi­keis­to­lai­set ja muut uus­nazit: par­vek­keil­le ripus­tet­tu­ja nazi­lip­pu­ja, jat­ku­via yöai­kaan tapah­tu­via kova­ää­ni­siä suku­ko­kouk­sia ja poliit­ti­sia juh­lia sekä muu­ten­kin täy­del­lis­tä piit­taa­mat­to­muut­ta talo­jen jär­jes­tys­sään­nöis­tä tai muis­ta sään­nöis­tä, hei­dän nuo­ri­son­sa jen­giin­ty­mis­tä, näi­den jen­gien jat­ku­vaa rötös­te­lyä ja ali­suo­riu­tu­mis­ta kou­luis­sa jne.

  Rikol­li­set.

  Näi­den ryh­mien sijoit­ta­mi­nen, ja itsea­sias­sa pal­jol­ti ryh­mien koko­kin, on puh­das poliit­ti­nen pää­tös. Jos niin halu­taan, kuten nykyi­sin, voi­daan hei­dät sijoit­taa aina ter­ro­ri­soi­maan mui­ta ihmi­siä. Polii­ti­kot teke­vät näi­tä pää­tök­siä, kuka mil­lä­kin perus­teel­la. Kan­nat­taa siis miet­tiä tar­koin ketä äänes­tää, vai mitä?

  Toki asi­aan vai­kut­taa myös ark­ki­teh­tuu­ri: beto­ni­bru­ta­lis­mi imee ongel­mia puoleensa. 

  Siis ihan tosis­saan Osmo täl­lais­ta haas­taa.. Beto­ni imee kyl­lä vet­tä mut­ta että ongelmiakin..

 9. Hitas-Kata­ja­nok­ka­han on pari has­sua taloa… Jos kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja niis­tä­kin on vain osa, niin maa­han­muut­ta­jia on siis kar­kean arvion mukaan kol­me per­het­tä. Kan­nel­mä­keen ei voi tätä pie­nen pien­tä ran­taplänt­tiä ver­ra­ta saman päivänäkään. 

  Kata­ja­no­kan hitas-alue on sitä pait­si Hel­sin­gin van­him­pia laa­tu­aan, joten sen asu­kas­ra­ken­ne on nyky­ään aivan eri­lai­nen kuin muis­sa vas­taa­vis­sa osis­sa. Alle 15-vuo­tiai­ta on alu­eel­la vain seit­se­män pro­sent­tia, kun puo­les­taan Ruo­ho­lah­den alu­eel­la vas­taa­va osuus on 22. 

  Kuin­ka mon­ta vuot­ta sinä Osmo, olet asu­nut Kan­nel­mäes­sä? Vai vie­tät­kö siel­lä muu­ten viikonloppuja? 

  Itse olen asu­nut pari vuot­ta ja ker­to­ma­ni ei todel­la­kaan ollut juu­ri­kaan värit­ty­nyt. R‑kioskiin saa­tiin sit­tem­min jot­kut super-häly­tys­lait­teet, joten se ongel­ma lie­nee pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä. Polii­si­hä­ly­tyk­sis­tä ja muis­ta tilas­tois­ta voi tutus­tua Sit­ra­to­rin ja lie­pei­den värik­kää­seen menoon, jos ei minua usko.

 10. Pän­nii taas tuo vuo­kra-asu­jien mork­kaa­mi­nen. Vuo­saa­ren ongel­ma eivät ole vuo­kra-asun­not vaan ilmaisasunnot. 

  Jos meil­lä oli­si aito “kovan rahan” vuo­kra-asun­toa­lue, johon siis ei pää­se asu­maan fat­tan rahoil­la, niin asu­kas­ra­ken­ne oli­si ylä­luok­kai­sem­pi kuin omis­tusa­sun­noil­la. Asun­to-yhtiö­lais­ta joh­tuen asun­non omis­ta­mi­nen on Suo­mes­sa har­vi­nai­sen tur­va­ton­ta pas­kaa, sel­lai­seen jou­tu­vat tur­vau­tu­maan vain ne ras­kaan arki­työn raa­ta­jat, joil­la ei suh­tei­ta saa­da kun­nan ilmai­sa­sun­toa kata­ja­no­kal­la tai varaa mak­saa markkinavuokria.

 11. Kii­tos Vuo­saa­ren taus­to­jen selit­tä­mi­ses­tä. Hel­sin­ki­läi­se­nä minä toi­voin että oli­sim­me pys­ty­neet tar­joa­maan rik­kail­le var­tee­no­tet­ta­vam­man vaih­toeh­don Espoon, Kau­niai­sen, ja Sipoon rin­nal­le. Näin ei ole käy­nyt ja tus­kin tulee käy­mään­kään, kos­ka sitä ei halu­ta. Hel­sin­gis­sä halu­taan “sosi­aa­li­sia ero­ja tasaa­vaa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta”, ja sii­hen “kul­ta­ham­mas­ran­nik­ko” ei istu. Espoo, Kau­niai­nen ja Sipoo taas halua­vat aidos­ti raken­taa rik­kail­le viih­tyi­siä aluei­ta, kos­ka hei­dän päät­tä­ji­lään on saman­suun­tai­set arvot. Sik­si kehi­tys siel­lä on uskot­ta­vaa ja pit­kä­jän­teis­tä, mut­ta Hel­sin­ki tekee sen vain pako­tet­tu­na — siis jos vero­ker­ty­mä per asu­kas alkaa pudo­ta huo­les­tut­ta­van alas, tms. Sil­loin­kin on odo­tet­ta­vis­sa että “kul­ta­ham­mas­ran­ni­kol­le” raken­ne­taan 10–20 vuo­den kulut­tua häi­riö­käyt­täy­ty­vien nuor­ten hoi­to­ko­ti, tms. 

  Minus­ta on ole­mas­sa kak­si vas­tak­kais­ta “voi­maa”: “yhtei­söl­li­syys” (segre­gaa­tion vas­tus­ta­mi­nen) ja “yksi­löl­li­syys” (haluan tar­jo­ta jäl­ke­läi­sil­le­ni par­haan mah­dol­li­sen kas­vu­ym­pä­ris­tön). En nyky­ke­hi­tyk­sel­lä enää usko yhtei­söl­li­syy­teen, kos­ka se vaa­tii yhtei­sen arvo­poh­jan, jot­tei­vät yhtei­sön sisäi­set ris­ti­rii­dat kas­va lii­an suu­rik­si. Ja minus­ta yhtei­nen arvo­poh­ja on meil­tä häviämässä.

 12. Se on joten­kin sur­ku­hu­pai­saa kun jut­te­lee var­sin­kin lap­si­per­hei­den kans­sa asun­non­han­kin­nas­ta. Lopu­ton­ta poh­dis­ke­lua sii­tä miten se ja se vuo­kra­ta­lo mah­taa vai­kut­taa kou­luun, onko ase­ma lii­an lähel­lä (kos­ka ase­mal­la on epäi­lyt­tä­vää poruk­kaa) vai lii­an kau­ka­na (kos­ka asun­not ovat hal­vem­pia eli siel­lä saat­taa asua köy­hiä) ja niin edel­leen. Hupai­saa täs­sä on että tuol­lai­nen mik­ro­va­li­koin­ti ei yleen­sä onnis­tu, naa­pu­ris­sa oma­ko­ti­ta­los­sa asuu­kin ongel­ma­per­he ja kou­lun pahin häi­rik­kö on iso­tu­loi­ses­ta per­hees­tä, sur­ke­aa se että se koe­taan ainoak­si tavak­si vai­kut­taa asuinympäristöön.

 13. Tra­vel­ler on oikeassa. 

  Olen valit­ta­nut täs­tä jo kyl­läs­ty­mi­seen asti, mut­ta tuo Osmon tapa käyt­tää sanaa köy­hä on todel­la lei­maa­va ja var­mas­ti mones­ta loukkaava. 

  Ei kukaan todel­la­kaan muu­ta opin­to­tuel­la sin­nit­te­le­vän opis­ke­li­jan, yksin­huol­ta­ja-perus­hoi­ta­jan tai rol­laat­to­rin kans­sa köpöt­te­le­vän kan­sa­ne­lä­ke­läi­sen takia pois yhtään mistään. 

  Sen sijaan ampu­ma­vä­li­koh­tauk­set, par­vek­keil­ta hei­te­tyt ros­ka­pus­sit, kusi­lam­mi­kot rap­pu­käy­tä­väs­sä ja yötä päi­vää jat­ku­va huma­lais­ten möli­nä kyl­lä lait­ta­vat har­kit­se­maan mui­ta asuin­si­jo­ja, jos rah­keet riittävät. 

  Tämän yhtiön häi­rit­se­vin hen­ki­lö muu­ten on mil­joo­na­pe­ri­jä. Juop­po öyk­kä­ri, joka tar­jo­aa alkon anti­mia auliis­ti myös kave­reil­le. Rapus­sa on sit­ten meno sen mukaista.

 14. Eiran­ran­nan asun­nois­ta mak­se­tut kor­keat hin­nat osoit­ta­vat kuin­ka suu­ri mark­ki­na­ti­laus Hel­sin­gis­sä on sosi­aa­li­sis­ta rasit­teis­ta vapaal­le asumiselle.”

  Eiran­ran­nan asun­not eivät ole vapai­ta “sosi­aa­li­sis­ta rasit­teis­ta”. Eiran­ran­ta on kiven­hei­ton pääs­sä nar­ko­maa­nien kor­vaus­hoi­to­yh­tei­sös­tä. Myös­kään Pur­si­mie­hen­ka­dun alko­ho­lis­tien asun­to­la ei ole kau­ka­na. Ja ran­nal­la kun ollaan, niin myös ran­to­jen mie­het viih­ty­vät alu­eel­la. Eiran­ran­nan asun­nois­ta mak­se­tut kor­keat hin­nat osoit­ta­vat kor­kein­taan sen, että suu­ri osa ihmi­sis­tä ei jak­sa häi­riin­tyä “sosi­aa­li­sis­ta rasitteista”.

 15. Olen ollut voi­mak­kaas­ti sosi­aa­li­sia ero­ja tasaa­van kau­pun­ki­ra­ken­teen kan­nal­la, ja olen yhä, mut­ta epäi­lys on herän­nyt, voi­ko ja kan­nat­taa­ko sitä har­joit­taa yksin.”

  Voi­daan jos halu­taan ja jos ei kan­na­ta, olkoon sit­ten lyhyel­lä täh­täi­mel­lä kan­nat­ta­ma­ton­ta. Jopa sil­lä uhal­la, että sii­tä syn­tyy jon­kin ver­ran kumipyöräliikennettä.

  Jos joku hur­na­lis­ti haluai­si, hän vetäi­si kir­joi­tuk­ses­ta­si otsikon:
  “Soi­nin­vaa­ral­ta vih­re­ää valoa kul­ta­ham­mas­ran­ni­koil­le” ja hom­ma jat­kuu lii­em­mäl­ti vää­ris­te­le­mät­tä: “Aiem­min tuloe­ro­ja tasaa­vaa raken­ta­mis­ta aja­nut Osmo Soi­nin­vaa­ra (vihr.) ehdot­taa, että Hel­sin­kiin voi­tai­siin raken­taa eril­li­siä asui­na­luei­ta varak­kail­le. Soi­nin­vaa­ran mukaan Hel­sin­gin ei enää kan­na­ta “mii­noit­taa” parem­pia aluei­ta sosi­aa­li­sel­la raken­ta­mi­sel­la, vaan kau­pun­gin oli­si kil­pail­ta­va varak­kaam­mas­ta väestä.”

  Ei näy­tä sen parem­mal­ta kuin itse­si kirjoittamana.

  Spot­tu: “Tääl­lä­kin pitäi­si voi­da raken­taa ns. hyviä aluei­ta niil­le työs­sä­käy­vil­le ja vero­ja mak­sa­vil­le kau­pun­ki­lai­sil­le jot­ka lys­tin lopul­ta kui­ten­kin maksavat.”

  Eli kes­ki­tu­loi­sil­le, noin 2700 ansait­se­vil­le. Tuo ei ehdo­tuk­se­si toteu­du Eiran­ran­to­ja raken­taen. Ilmei­ses­ti et tie­dä, kuka verot mak­saa. Jos siis pää­te­tään, ettei­vät pie­ni­tu­loi­set ym. mah­du noi­den 2700 € ansait­se­vien alueil­le, eivät he mah­du mihinkään.

  Ja vie­lä: Mete­lis­tä pää­tel­len lähes kaik­ki kom­men­toi­jat asu­vat nark­ka­rien, juop­po­jen ja köy­hien — nii­den per­kei­lei­den — kes­kel­lä. Mis­sä siis asut­te, kos­ka minä asun Hel­sin­gis­sä eikä em. väes­tä ole mitään hait­ta ja köy­hät­kin käy­vät oma­tun­nol­le­ni ja lom­pa­kol­le­ni myön­tei­ses­sä mielessä.

  Ehkä tämä pals­tan otan­ta on vää­ris­ty­nyt: köy­hät eivät ole tääl­lä­kään puo­lus­ta­mas­sa itse­ään. Tääl­lä­hän kir­joit­ta­vat näh­däk­se­ni mie­les­tään “tule­vat pik­ku­rik­kaat äly­köt”. Pitä­kää­hän huo­li noil­la asen­teil­lan­ne, että suun­ni­tel­man­ne onnis­tuu, ette­kä myös­kään sai­ras­tu ja elä van­hoik­si ja siis jää rasit­teek­si niil­le tule­vil­le, jot­ka ken­ties omak­su­vat asen­teen­ne. Kaik­ki on pal­jol­ti kädes­sän­ne ja ter­ve­me­noa köy­del­le, jon­ka alla ei verk­koa ole.

 16. Kan­nel­mäes­tä nyky­ään minul­la ei ole koke­mus­ta, muu­tin siel­tä pois ‑81, mut­ta en jo sil­loin puhut­tu­jen ongel­mien vuoksi.
  Kata­ja­no­kan uusi puo­li tai­taa olla noin puo­let koko alu­ees­ta. Kata­ja­no­kal­la on kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­jen lisäk­si mm. VVO:n ja SATOn talot, omis­tus­ta­lois­sa on myös kau­pun­gin asun­to­ja. Eivät tääl­lä maa­han­muut­ta­jat vili­se kuten Espoon kes­kuk­ses­sa (jos­sa hei­dän en ole huo­man­nut ole­van häi­ri­köi­tä), mut­ta kyl­lä mei­dän­kin talos­sam­me on jo ne kol­me maa­han­muut­ta­jaa — ihan hyvin pärjätään.
  Kun muu­tin tän­ne, naa­pu­ris­sa oli Kata­ja­no­kan asun­to­la, sii­tä tuli myö­hem­min Euro­hos­tel, jon­ka meno on vilk­kaam­paa kuin asun­to­lan pult­sa­rien aikaan. Ros­kia, räkää ja bar­ba­ran­raa­to­ja riit­tää kadul­la ja istu­tuk­sia pera­tes­sa­ni löy­dän usein tyh­jen­net­ty­jä lom­pa­koi­ta ja muu­ta kivaa. Se nyt vaan on elä­mää, sitä joka tulee mm. sata­man kautta.
  Espoon kes­kuk­seen ns. vaki­po­ruk­ka on koti­mais­ta ja tulee osin kyl­lä junal­la, siel­lä kun on sos­su, kapa­kat ja Alko muka­vas­ti ase­man kyl­jes­sä. Pää­osa on mutu­na pai­kal­li­sia, jot­ka käve­le­vät mm. Suve­las­ta. Seu­tu on suun­nit­te­lun kur­ja kuk­ka­nen niin pää- kuin pik­ku­piir­teis­sään. Sin­ne on koot­tu koh­tuul­lis­ta enem­män vuo­kra-asu­jia ja hei­dän jouk­koon­sa ongelmaisia.

 17. Väis­te­le­mään oksen­nuk­sia ja lasin­si­ru­ja, ikään kuin Sit­ra­to­ril­la oksen­nus­ta ja lasin­si­ru­ja oli­si ihan pujot­te­lu­ra­dak­si asti. Ja R‑kioskilla käy­mi­nen on todel­la kiusal­lis­ta, kun joka päi­vä ros­vo tulee ja etui­lee jonos­sa, eikä sen jäl­keen myy­jä­nei­dil­lä ole antaa vaih­to­ra­haa Ässä-arvas­ta ja sii­hen pääl­le jou­tuu vie­lä jää­mään odot­ta­maan polii­se­ja tun­to­merk­kien anta­mis­ta var­ten. Eli­na suo­sit­te­lee Soi­nin­vaa­ral­le käyn­tiä Kan­nel­mäes­sä elä­mys­mat­ka­na johon kan­nat­taa varau­tua kuin safa­ril­le. Ota mukaan iso auto, lai­ta ovet luk­koon ja tark­kai­le siel­tä pult­sa­rei­ta, nark­ka­rei­ta ja muu­ta epä­so­si­aa­lis­ta urbaa­nia fau­naa. Myön­ne­tään, että Sit­ra­to­ri ei ole ehkä Hel­sin­gin rait­tein paik­ka, mut­ta on hupai­saa, että Eli­na ensin käyt­tää tör­ke­ää hyper­bo­laa (ei mitään uut­ta) kuvail­les­saan aluet­ta ja sanoo sii­hen pääl­le, ettei hänen käsi­tyk­sen­sä ole värit­ty­nyt. Älkää usko­ko Eli­naa; Kan­nel­mä­ki on muka­va paik­ka asua.

 18. Mik­si Suo­mes­sa ei ole edes halua etsiä rat­kai­sua huumeongelmaan?

 19. Eikö­hän ter­mi nim­by kuvaa aika pal­jon ihmis­ten suh­tau­tu­mis­ta omaan asui­nym­pä­ris­töön­sä. Jos ostat 300000 euron käm­pän, et var­maan toi­vo, että taloon tai naa­pu­riin muut­taa mus­ta­lai­sia, nark­ka­rei­ta, lin­na­kun­de­ja jne.

  Rasis­ti­nen mie­li­pi­de, myön­nän. Kaik­kein pahim­pa­na sei­nä­naa­pu­rei­na pidän kui­ten­kin pia­non ja viu­lun soit­ta­jia. Yksi syy nur­mi­jär­vil­le muut­ta­mi­siin on var­maan se, että sei­nä­naa­pu­rei­ta ei ole. No, on siel­lä­kin omat möykkääjänsä.

  Suo­ma­lais­ta luon­net­ta kuvaa kai hyvin tämä. Tuhan­sia vuo­sia sit­ten mies raken­si pai­kan per­heel­leen joen var­rel­le. Yhte­nä päi­vä­nä vir­ran muka­na tuli kirveenlastu.
  Mies otti oman kir­veen käteen­sä ja läh­ti ylä­juok­sul­le tupis­ten men­nes­sään, kuka pee­ve­li sin­ne on muuttanut.

 20. Täy­den­nys. Arve­len, että joku voi muut­taa jon­ne­kin nur­mi­jär­vel­le oma­ko­ti­ta­loon juu­ri sik­si, että voi soit­taa ja kuun­nel­la musiik­kia mil­loin haluaa.

 21. Minä asuin pari vuot­ta Kan­nel­mäen ase­man kupees­sa. No lap­si­per­heel­le se voi olla ikä­vem­pi, mut­ta itsel­lä­ni nyt ei suur­ta ongel­maa sii­nä ollut. Toi­saal­ta olin asen­noi­tu­nut siten, etten siel­lä asu kuin pari vuot­ta. Ei se paik­ka mikään hel­vet­ti ole, mut­ta kyl­lä­hän sii­nä osta­ril­la var­mas­ti sat­tuu ja tapah­tuu kai­ken­lais­ta. Yöt sai kui­ten­kin nuk­kua rau­has­sa (en tie­dä oli­ko jut­tu eri sit­ten niis­sä asun­nois­sa, jot­ka on ihan sii­nä ase­man osta­ri­au­kios­sa kiin­ni). Ja tosi­aan tuo Kan­nel­mäen “ikä­vä seu­tu” on ihan vain tuos­sa ase­mal­la. Jos sii­tä käve­lee kol­mi­sen sataa met­riä mihin tahan­sa suun­taan niin olet jo joko pel­lol­la tai jos­sain nukkumalähiössä.

 22. Eli­na:
  Olen valit­ta­nut täs­tä jo kyl­läs­ty­mi­seen asti, mut­ta tuo Osmon tapa käyt­tää sanaa köy­hä on todel­la lei­maa­va ja var­mas­ti mones­ta loukkaava.

  Täl­lä ker­taa yri­tin kui­ten­kin kuva­ta Nur­mi­jär­ven kun­nan­joh­ta­jan ole­tet­tua sie­lun­mai­se­maa. Hän saat­taa kavah­taa pie­ni­tu­loi­sia jo sik­si, että nämä mak­sa­vat vähän vero­ja, sai­ras­te­le­vat enem­män ja voi­vat jopa pyy­tää toimeentulotukea.

 23. Jos ostat 300000 euron käm­pän, et var­maan toi­vo, että taloon tai naa­pu­riin muut­taa mus­ta­lai­sia, nark­ka­rei­ta, lin­na­kun­de­ja jne.”

  Eikö­hän viih­tyi­sän asui­nym­pä­ris­tön toi­ve kos­ke kaik­kia tulo­ta­sos­ta ja omis­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Jos­tain syys­tä nark­ka­rei­den ja spur­gu­jen kat­so­taan häi­rit­se­vän vain omis­tusa­sun­nois­sa asuvia. 

  Päih­deon­gel­ma pitäi­si rat­kais­ta aidol­la taval­la eli ehkäi­se­mäl­lä päih­deon­gel­mien syn­tyä ja huo­leh­ti­mal­la riit­tä­väs­tä ja tehok­kaas­ta hoi­dos­ta, ei pois-sil­mis­tä-segre­gaa­tiol­la. Vii­me­mai­nit­tu on vain maton alle lakai­sua; se ei rat­kai­se mitään.

 24. ” Joka vii­des hel­sin­ki­läi­nen asuu kau­pun­gin vuo­kra-asun­nos­sa. He ovat yleen­sä aivan taval­lis­ta työs­sä käy­vää väkeä. Samal­la taval­la pie­ni­tu­loi­sia kuin moni niis­tä, jot­ka pake­ne­vat kehys­kun­tiin Hel­sin­gin kor­kein­ta hintoja.”

  Oikea luku tai­taa olla lähem­pä­nä joka kuu­det­ta, mut­ta oikean­suun­tai­nen koment­ti kui­ten­kin. Ongel­ma-asu­jik­si on jos­kus jos­sain arvioi­tu n. 2–3 % vuo­kra­ta­lo­jen asuk­kais­ta, ja näi­den anne­taan sit­ten mää­rit­tää koko ryh­män mai­ne. Ihan tajutonta!

  On tot­ta että 25% kau­pun­gin vuo­kra­ta­lo­jen asuk­kais­ta saa toi­meen­tu­lo­tu­kea. Samas­sa yhtey­des­sä tulee kui­ten­kin huo­maut­taa että kau­pun­gin kai­kis­ta toi­meen­tu­lo­tuen saa­jis­ta asuu muu­al­la kuin kau­pun­gin vuo­kra-asun­nois­sa perä­ti 60%. Lei­ma­taan siis muu­al­la kuin kau­pun­gin vuo­kra-asun­nois­sa asujat!

  Alu­eel­li­nen sekot­ta­mi­nen tapah­tuu omis­tusa­sun­to­kan­nas­sa­kin ihan luon­nos­taan alu­een van­he­ne­mi­sen myö­tä. Muis­tan jos­tain luke­nee­ni (tätä minul­la ei ole nyt tar­kis­taa, tulee hatus­ta) että kai­kis­ta vuo­kra-asun­nois­ta jopa 80% oli­si taval­li­sia yksi­tyi­so­mis­tuk­ses­sa ole­via asun­to­ja, joi­ta omis­ta­ja vuokraa. 

  Naa­pu­ris­sa­si voi hyvin­kin asua vuokralainen!

 25. Saan­ko tie­tää, mil­lai­nen on “päih­deon­gel­man riit­tä­vä ja teho­kas hoi­to”? Minun pitäi­si nimit­täin usein ihan viran puo­les­ta antaa sel­lais­ta, kun yhteis­kun­ta on jo niin päät­tä­nyt, mut­ta kun sel­lais­ta ei tie­tääk­se­ni ole olemassa.

 26. Jaak­ko: “Eiran­ran­nan asun­not eivät ole vapai­ta “sosi­aa­li­sis­ta rasitteista”.

  Tun­nen kyl­lä alu­een hyvin­kin perus­teel­li­ses­ti, ja Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen pal­ve­lu­pis­tet­tä sekä Her­ne­saa­ren­ka­dun VVO:n vuo­kra­ta­loa arvos­tus­ta las­ke­va­na teki­jä­nä minun on osal­taan kiit­tä­mi­nen sii­tä että yli­pää­tään pys­tyin aikoi­naan alu­eel­le muut­ta­maan. Olen siis segre­gaa­tio­ta vas­tus­ta­van asun­to­po­li­tii­kan edun­saa­ja. Ran­noil­la kul­jen vähin­tään pari ker­taa vii­kos­sa ja voin sanoa ettei­vät “ran­to­jen mie­het” suu­rem­min viih­dy alueella.

  Eiran­ran­nan suo­sio juon­tuu tul­kin­ta­ni mukaan nime­no­maan pää­tök­ses­tä raken­taa alu­eel­le ainoas­taan kovan rahan asun­to­ja, Hel­sin­gis­sä kun rik­kai­den reser­vaat­tien kaa­voit­ta­mi­nen on har­vi­nais­ta herk­kua. Kun asu­kas­kun­nan sosio­eko­no­mi­nen homo­gee­ni­suus on taat­tu ja raken­nus­ta­paoh­je vie­lä mää­rää alu­een ympä­ril­le muu­rit ei ole enää niin välik­si että raken­nus­te­hok­kuus on koh­tuu­ton ja naa­pu­ri­na on lämpövoimalaitos.

 27. Näin juu­ri äsken Hesa­ris­sa uuti­sen, jon­ka mukaan Hesas­sa seu­raa­van sadan vuo­den aika­na men­ren­pin­ta joko nousee tai las­kee enin­tään pari­kym­men­tä sent­tiä. Sinä kun Osmo ensim­mäi­se­nä sait kunin­gas­a­ja­tuk­sen jo 80-luvun lopus­sa, että Hel­sin­gin tulee varau­tua parin met­rin nousuun, niin voi­sit­ko lyhy­käi­ses­ti arvioi­da, pal­jon­ko se varau­tu­mi­nen on mak­sa­nut suo­raan ja pal­jon­ko epä­suo­ras­ti raken­nus­kus­tan­nus­ten tai pie­nem­män raken­ta­mi­seen sovel­tu­van kau­pun­gin pin­ta-alan takia. Voi­sit­ko myös arvioi­da, kuin­ka jär­ke­vä — näin jäl­ki­kä­teen aja­tel­len — tuo vaa­ti­muk­se­si on ollut?

  Ja noin laa­jem­min ottaen, voit­ko esit­tää jon­kin­lai­sen tavan, jol­la sur­kei­ta pää­tök­siä teh­neet polii­ti­kot saa­tai­siin vas­tuuseen yhteis­kun­nal­le aiheut­ta­mis­taan (lähin­nä talou­del­li­sis­ta) vahin­gois­ta. Tar­koi­tan tätä todel­la! Sinul­la kun noi­ta ideoi­ta riit­tää ja demo­kra­tian kan­nal­ta oli­si tär­ke­ää, että polii­ti­kot toi­mi­si­vat vas­tuul­li­ses­ti, vai?

 28. Minä sain kyl­lä läpi ainoas­taan met­rin varau­tu­mi­sen, mut­ta se on sit­tem­min nos­tet­tu kah­dek­si met­rik­si; tosin näil­lä tar­koi­te­taan vähän eri asi­aa, pysy­vää tai hetkellistä.

  Nuo käsi­tyk­set meren pin­nan nousus­ta vaih­te­le­vat aika pal­jon. Vii­me aikoi­na ennus­tet­tu meren pin­nan taso on ollut pikem­min­kin nousus­sa kuin las­kus­sa. Jos on edes pro­sen­tin toden­nä­köi­syys, että meren­pin­ta nousee niin pal­jon, että se tuho­aa vie­mä­ri­ver­kon kaut­ta maa­na­lai­set raken­nel­mat, varau­tu­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää aika pal­jon rahaa.

  Sata vuot­ta on tar­kas­te­lua­jan­jak­so­na myös perä­ti lyhyt.

 29. Cati­li­na kysyi:

  Saan­ko tie­tää, mil­lai­nen on ‘päih­deon­gel­man riit­tä­vä ja teho­kas hoi­to’? Minun pitäi­si nimit­täin usein ihan viran puo­les­ta antaa sel­lais­ta, kun yhteis­kun­ta on jo niin päät­tä­nyt, mut­ta kun sel­lais­ta ei tie­tääk­se­ni ole olemassa.”

  Kii­tos mie­len­kiin­nos­ta. Minä­kin tie­dän sii­tä jotain, muun muas­sa sen ansios­ta, että olen jos­kus ollut alko­ho­lis­ti­po­likli­ni­kal­la töis­sä, tosin aika kau­an sitten. 

  Teho­kas­ta hoi­toa ei tie­ten­kään ole, mut­ta päih­deon­gel­mai­sil­le voi­tai­siin kui­ten­kin tar­jo­ta tehok­kaam­paa ja parem­paa hoi­toa kuin täl­lä het­kel­lä teh­dään. Tie­tääk­se­ni esi­mer­kik­si huu­mei­den­käyt­tä­jät eivät pää­se kun­nol­la hoi­toon, vaik­ka haluaisivat. 

  Mitä alko­ho­lion­gel­miin tulee, niin käsit­tääk­se­ni hyy­sää­vä A‑klinikkamainen koh­tuu­juo­mi­seen ohjaa­mi­nen ei oikein tuo­ta tulok­sia sen jäl­keen, kun kont­rol­li on jo pahas­ti men­nyt. Mie­les­tä­ni tar­vit­tai­siin­kin enem­män pauk­ku­ja ja asia­kas­paik­ko­ja esi­mer­kik­si tiu­kem­paan myl­ly­hoi­to­mai­seen hoi­toon, jos­sa hoi­det­ta­vat jou­tu­vat kat­so­maan ongel­maan­sa ja itse­ään tiu­kem­min sil­mäs­tä sil­mään. Ja jat­ko­hoi­to AA:han, jon­ka ryh­mä­tu­ki näyt­tää toi­mi­van monil­la erinomaisesti.

 30. Saan­ko tie­tää, mil­lai­nen on “päih­deon­gel­man riit­tä­vä ja teho­kas hoito”? 

  Näyt­täi­si sil­tä että itä­naa­pu­ris­sa on onnis­tut­tu asias­sa hyvin jos tar­koi­tuk­se­na on vähen­tää juop­po­jen mää­rää. Mei­dän poli­tiik­kam­me on ilmei­ses­ti lisä­tä päih­deon­gel­mais­ten mää­rää kos­ka ne lisään­ty­vät jat­ku­vas­ti. No kai­pa tämä­kin voi olla tavoi­te ja ylpei­lyn aihe.

 31. Tai­taa kyl­lä aina­kin tois­tai­sek­si olla niin, että Hel­sin­gis­tä ensi sijai­ses­ti muu­te­taan pois kal­lii­den asun­to­jen vuok­si. Jos tätä saa­tai­siin uusien alue­ra­ken­ta­mis­pro­jek­tien avul­la kor­jat­tua niin se oli­si hyvä. Kes­ki­tu­loi­sel­le per­heel­le pitäi­si olla tar­jol­la koh­tuu­hin­tai­sia, riit­tä­vän iso­ja asuntoja.

  Jotain muu­tos­ta on kai tapah­tu­nut, kun esi­mer­kik­si kan­ta­kau­pun­gis­sa lap­si­per­hei­den mää­rä on lisään­ty­nyt vas­toin kaik­kia ennusteita.

 32. Teho­kas­ta hoi­toa ei tie­ten­kään ole, mut­ta päih­deon­gel­mai­sil­le voi­tai­siin kui­ten­kin tar­jo­ta tehok­kaam­paa ja parem­paa hoi­toa kuin täl­lä het­kel­lä tehdään. 

  Elik­kä pitäi­si tar­jo­ta lisää hoi­toa, joka ei vai­ku­ta mitenkään?

 33. Vaik­ka olen poliit­ti­sel­ta kan­nal­la­ta­ni ihan muu­al­la kuin Osmo, voin vain kun­nioi­tuk­sel­la lukea hänen mie­li­pi­tei­tään. Olen samaa miel­tä, että Hel­sin­gin pitäi­si olla ennem­män itse­käs ja teh­dä tilaa “kul­ta­ham­mas­ran­ni­kol­le”. Näil­tä suu­ri­tu­loi­sil­ta kerä­tyil­lä veroil­la voi­daan rahoit­taa mui­den asu­mis­ta. Vaik­ka kuul­lun­kin tuo­hon ryh­mää, joka noi­ta asun­to­ja voi­si ostaa, haluan kui­ten­kin asua pai­kas­sa jos­sa on “aitoa” elä­mää. Täl­läi­set vii­me­ai­koi­na esi­te­tyt “nur­mi­jär­vi” fan­t­asiat kuu­lu­vat enem­mä­kin tuon­ne 20–30 v takai­seen aikaan, joil­loin ihmi­set muut­ti­vat kau­pun­gei­hin. Enpä ole tavan­nut mon­ta­kaa nuor­ta (alle 30v) joka oli­si val­mis muut­ta­maan kau­pun­gis­ta pois.

 34. Nur­mi­jär­ven kun­nan­joh­ta­jan parah­dus oli kuvaa­va. Samaa argu­men­taa­tio­ta saa­tiin kuul­la Espoos­sa kun met­ro­pää­tös­tä teh­tiin — joku oli käy­nyt Kam­pin met­roa­se­mal­la ja näh­nyt huma­lai­sen / huu­me­hör­hön / epäi­lyt­tä­vän näköi­sen ihmi­sen ja vas­tus­ti sit­ten fanaat­ti­ses­ti kaik­kea rai­de­lii­ken­net­tä pelä­ten rai­tei­den tuo­van sen ihmi­sen omil­le nurkille.

  Met­ron suun­nit­te­lul­la ja sii­vouk­sel­la on toki suu­ri mer­ki­tys sil­le, tun­te­vat­ko mat­kus­ta­jat olon­sa ase­mil­la ja vau­nuis­sa tur­val­li­sek­si. Sut­tui­nen, ahdas, mata­la ja pimeä sok­ke­lo ei hou­kut­te­le ihmi­siä met­roon. Mal­lia voi käy­dä kat­so­mas­sa esi­mer­kik­si Bil­baos­ta, jos­sa met­ron (tek­ni­ses­ti on kyse maa­na­lai­ses­ta junas­ta, mut­ta se on eri jut­tu) suun­nit­te­lus­sa on pai­no­tet­tu nime­no­maan koet­tua tur­val­li­suut­ta. Bil­bao onkin saa­nut mm. pal­kin­non maa­il­man siis­teim­mäs­tä met­ros­ta, sil­lä lat­tiat oikeas­ti kiiltävät.

 35. Kas­vi on oikeas­sa sii­nä että ase­mien laa­tuun täy­tyy panos­taa. Var­sin­kin lähi­ju­na-ase­mat ovat usein sää­dyt­tö­mäs­sä kun­nos­sa. Tämä on todel­la type­rää, ensin teh­dään kal­lis rata ja sit­ten kar­ko­te­taan mak­sa­via asiak­kai­ta lai­min­lyö­mäl­lä ylläpito.

  Ase­ma-ark­ki­teh­tuu­ris­sa­kin on ongel­man­sa. Län­si­met­ron­kin suun­ni­tel­mis­sa kum­mit­te­lee sel­lai­nen kon­sep­ti kuin lipun­myyn­ty­hal­li. Mil­lä met­roa­se­mal­la myy­dään lip­pu­ja, ja mik­si sii­hen tar­vi­taan iso ja kal­lis maa­na­lai­nen tila joka toden­nä­köi­se­ti muo­dus­tuu tur­vat­to­mak­si aukioluolaksi?

 36. Suo­mes­ta puut­tuu arjen viih­ty­vyyt­tä, jos­ta ulko­mai­set kon­sul­ti­ti­kin ovat esi­mer­kik­si Hel­sin­kiä kri­ti­soi­neet. Se näkyy mm. sii­nä, että jul­kis­ten tilo­jen ja kau­pun­ki­ti­lan suun­nit­te­luun ei ole panos­tet­tu riit­tä­väs­ti. Sil­loin­kin kun suo­ma­lai­set jul­ki­set tilat ovat siis­te­jä, nii­tä hal­lit­see tosi kolk­ko tek­nis-talou­del­li­sen ratio­na­li­tee­tin sane­le­ma este­tiik­ka. Ei tar­vit­se kuin ver­ra­ta tyl­siä suo­ma­lai­sia met­roa­se­mia Tuk­hol­man Tun­nel­ba­nan eläh­dyt­tä­vään tai­teel­li­suu­teen. Suo­mes­sa ei tar­vi­ta niin­kään pääl­le­lii­mat­tu­ja tai­de­han­kin­to­ja vaan sie­luk­kaam­paa jul­kis­ten tilo­jen ark­ki­teh­to­nis­ta suun­nit­te­lua. Mut­ta rigi­din funk­tio­na­lis­min taak­kaa pai­naa raskaana.

 37. Tuo tpyy­luo­man point­ti on hyvä. Lon­toos­sa­han sel­la­set perus­a­se­mat on vaan käy­tä­viä, jot­ka joh­taa rai­teil­le. Liput myy­dään sisään­käyn­nin koh­dal­la auto­maa­tis­ta ilman mitään kokoontumistiloja.

 38. EI HOLISTIT RTAAA TARVITSE

  Poi­ka­ni on asu­nut pari­sen vuot­ta Matin­kyls­sä Kala-matis­sa Espoonk­ruu­nun asun­nos­sa. Nyt hän on muut­ta­mas­sa Laruun.“Asunto oli ihan jees, mut­ta ympä­ris­tö vähän tur­han väri­käs­tä. Sii­hen kyp­syi. — Mie­len­ter­veys­po­ti­laat eivät ole ongel­ma. Taloss­han oli avo­hoi­pis­te, mut­ta ei sen ole­mas­sao­loa oli­si huo­man­nut, jos ei oli­si teinnyt.”

  Olen paris­saikn talo­yh­tiös­sä jou­tu­nut sel­vit­tä­mään asuk­kan aiheut­ta­mia häi­riöi­tä. (Yksi onnis­tui mel­kein polt­ta­maan koko tor­pan.) Yleen­sä tyyp­pii tses­sään on ihan muka­va, mut­ta en kave­rit … Nais­vä­ki huo­maa häriöt hel­pom­min kuin mie­het, jot­ka eivät piens­tä mete­lis­tä välitä.

  Ykis näkö­koh­ta kos­kee las­ten hoi­to­muo­toa , siis lyhyes­ti koti /perhepäivähoito vai päi­vä­ko­ti. Kirk­ko­num­men Get­se­by eli Gans­ter­by oli 70-luvun alus­sa syn­tyes­sään ongel­ma­lä­hiö. Mut­ta seil­lä oli aktii­vi­nen urhei­luseu­ran puheen­joht­ja, joka mm. aloit­ti las­ten­ker­ho­toi­min­nan, ja tie­ten­kin kaik­ki lapet pela­si­vat kir­kus­sa. Kun oli pal­jon koi­täi­te­jä, joil­la usein oli myös hoi­to­lap­sia, alu­eel­la oli koko päi­vän aikui­sia ja he piti­vät jöö­tä. Ja myöäs aut­toi­vat ongel­ma­per­hei­tä pie­nis­sä ja suu­ris­sa asioissa.

  Nyt kun kul­ke Hgin lähiöis­sä, nehän ovat kuol­lei­ta. Ja sil­loin tie­ten­kin zom­bit, vam­pyy­rit yms. val­taa­vat seudun.

  Kan­na­taa siis kes­ku­tel­la täs­tä­kin näkö­kul­mas­ta riit­tä­väs­tä ja kat­ta­vas­ta koti­hoi­don ja yksi­tyi­sen hoi­don tuesta.

 39. OLISIKO KALAUKKALAN RATA KANNATTAVA?

  Peri­aat­tees­sa voi­tai­sin Mar­ja-radas­ta vetää rata Kivis­tön kaut­ta Klauk­ka­laan,. Suo­raan Van­taanm­ko­sekl­ta eteen­päin se vesi Kei­mo­lan kor­pea. Jos jätäm­me sil­len ksys­mys­ken sii­tä, toi­si­ko rata huu­mei­ta, niin kann­taa sil­ti poh­ti ratayh­tey­den meilekkyyttä.

  Nyt lin­ja-autol­la Klauk­ka­las­ta Hel­sin­kiin pää­see 40 — 60 minuu­tis­sa eli suun­nil­len ythä nopeas­ti kuin esim.Tolsastakin. Ja pysäk­ke­jä on tiheäm­mäs­sä. Eikä tar­vit­se sit­ten kym­me­nen vuo­den pääs­tä miet­tiä, miten tekee nuh­raan­tu­nen ase­man kans­sa. Sel­lai­nen on mm. Martinlaaksossa.

  Jos junayh­teyd­ne hin­tan on suo­rien lin­ja-auto­yh­teyk­sien menet­tä­mi­nen, sel­lai­nen ei ole mielekäs. 

  Toi­en asia on sit­ten, ett monet klauk­ka­lai­set ovat työs­sä työs­sä Kehä III:n var­rel­la, jol­loin junayh­teys ei hei­dän työ­mat­kaan­sa helpottaisi.

 40. Eli­na:
  “Asu nyt pari kuu­kaut­ta vaik­ka­pa Kan­nel­mäes­sä Sit­ra­to­rin ja ase­man vie­res­sä väis­te­le­mäs­sä oksen­nuk­sia, lasin­si­ru­ja ja yri­tä pääs­tä pois alta vik­ke­lään, kun R‑kioskin päi­vit­täi­nen ryös­tö tapah­tuu. Puhu sit­ten, mikä jär­kyt­tää ja mikä ei.”

  Voi Kan­nel­mä­ki-par­kaa.
  Vai­kut­taa vah­vas­ti sil­tä, ettei Eli­na tie­dä mis­tä puhuu. Eli­nan omas­ta asu­mis­muo­dos­ta en tie­dä eikä se minua kiin­nos­ta­kaan, mut­ta tämän­laa­tui­set kom­men­tit tule­vat yleen­sä jos­ta­kin maa­seu­dun syr­jä­ky­läl­tä, uunin­pan­kon kor­keuk­sis­ta kat­sot­tu­na. Itse asun Kon­tu­las­sa (hui kau­his­tus, sano­vat kait jot­kut vähä-älyi­set), enkä pidä kau­pun­gin­osaa mil­lään tavoin sosi­aa­li­ses­ti ongel­mal­li­se­na, pahois­ta ja tie­tä­mät­tö­mis­tä puheis­ta huolimatta.
  Onko köy­hän näke­mi­nen joten­kin jär­kyt­tä­vää? Tai juo­pon? Minus­ta ei.
  Alko­ho­li on erit­täin suo­sit­tu — ja vaa­ral­li­nen — huu­me myös ns. parem­man väen pii­ris­sä. Huma­lai­nen rikas öyk­kä­ri on niin hir­vit­tä­vä näky, että pää­tin aikoi­na­ni pae­ta suin­päin sel­lais­ta kau­pun­gin kes­kus­tas­ta tän­ne rau­hal­li­seen Kontulaan.

  Se on help­po Kata­ja­no­kal­ta käsin tuo­mi­ta ihmi­set, jot­ka hakeu­tu­vat näis­tä olo­suh­teis­ta pois.”

  Mis­tä olo­suh­teis­ta pitäi­si hakeu­tua pois? Mil­lais­ta prin­ses­sae­lä­mää ihmi­set oikein hamua­vat? Ilmei­ses­ti juu­ri sel­lais­ta, joka on oikeas­ti tasa­pak­sua ja kuol­lut­ta, yhden­mu­kai­sen tyl­säk­si kloo­nat­tua lopu­ton­ta oma­ko­ti- ja pari­ta­los­lum­mia hul­mua­vi­ne suo­men­lip­pui­neen. Jos­sa kaik­ki mene­vät nuk­ku­maan ja rakas­te­le­vat ja son­ti­vat yhtä­ai­kaa, luke­vat samaa leh­teä, ovat samaa miel­tä kai­kes­ta, kat­so­vat samo­ja tv-ohjel­mia. Miten asut, sel­lai­nen olet.

  Juju nyt ei ole sii­nä, ettei­kö oma­ko­ti­ta­loa­lueil­le pää­si­si jul­ki­sil­la tai ettei­kö köy­hil­lä, puhu­mat­ta­kaan rikol­li­sil­la usein­kin oli­si autoa (onko joku näh­nyt roma­nin bus­sis­sa, aina­han niil­lä jokin kol­sa on), vaan että jul­ki­set kate­tut tilat puut­tu­vat. Nar­kit ja muu epäi­lyt­tä­vä aines­han not­kuu met­ro­tun­ne­leis­sa, osta­reil­la ym.”

  Taas tuli uunin­pan­ko­ro­man­tiik­kaa. Met­ron suur­käyt­tä­jä­nä voin sanoa, että kovas­ti har­vi­nais­ta siel­lä on häi­rik­kö­jä ja “nark­ka­rei­ta” näh­dä. Autoi­li­joi­den perus­te­luis­sa jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tä­mät­tö­myy­del­le tämä kyl­lä on kovas­ti suo­sit­tu väi­te. Nark­ka­ri­jen­gi pyö­rii har­voin myös­kään lai­ta­kau­pun­gin osta­reil­la, pikem­min­kin itäi­ses­sä kan­ta­kau­pun­gis­sa. Tämän tie­dän, sil­lä olen teh­nyt työ­keik­kaa aptee­keis­sa pit­kän­sil­lan takana.
  Monet Hel­sin­kiä pie­nem­mät kau­pun­git ovat täs­sä suh­tees­sa kyl­lä­kin ongelmallisempia.
  Auton käy­tös­sä taas on erit­täin har­voin kyse sii­tä, että pelät­täi­siin “nark­ka­rei­ta” tai ettei kotiin saak­ka pää­i­si­si bus­sil­la. Lais­kuus, teh­ty kii­re, eli­tis­mi ja her­mos­tu­nut elä­män­ta­pa ovat todel­li­sia syitä.

 41. Mark­ku, Nur­mi­jär­vel­lä­hän muu­ten menee jo rata, eli Hyvin­kää — Han­ko ‑rata. Kivis­tös­tä tule­va rata voi­si yhtyä sii­hen ja junat jat­kaa vaik­ka Hyvin­kääl­le. Kehä III suun­nan kan­nal­ta luon­te­va vaih­toeh­to oli­si että osa Nur­mi­jär­ve­lä tule­vis­ta junis­ta läh­ti­si kehä­ra­taa itään. Ase­mien sijoit­ta­mi­nen ison kun­nan alu­eel­le jos­sa on väes­tö on tehok­kaas­ti jaet­tu muu­ta­man kym­me­nen talon haja­kes­kuk­siin on vaan aika toivonta.

 42. Län­si­met­ron­kin suun­ni­tel­mis­sa kum­mit­te­lee sel­lai­nen kon­sep­ti kuin lipunmyyntyhalli.”

  Aina­kin nimi pitäi­si muut­taa, ja hal­li jät­tää raken­ta­mat­ta jos lipun­myyn­ti on sen ainut funk­tio. Kam­pin kes­kuk­sen poh­ja­ker­rok­sen hal­li (mis­sä myy­dään myös lip­pu­ja) on suun­nit­te­lul­taan osu­nut aika­lail­la nap­piin, osit­tain var­maan sik­si että hal­li­ti­la asso­sioi­tuu taloon, ei metroasemaan.

  Viih­tyi­syys­mie­les­sä toi­nen ääri­pää on Hakaniemessä.

 43. T Pyy­luo­mal­le

  Tot­ta. Olin unoh­ta­nut Han­ko­paa­nan, vai­kak sen vii­mek­si lau­an­tian yli­tin. Olen jopa mat­kus­ta­nut Kar­jaalt Hyvin­kääl­le höy­ry­ju­nal­la v. 1989. Oikein muka­va kesäi­nen muisto.

  Nur­mi­jär­ven alu­eel­la ovat (aina­kin) Kor­ven, Röy­kän ja Raja­mäen sei­sak­keet. Tosin pel­kään pahoin, että ne kovin huo­nos­ti pal­ve­li­si­vat pää­kau­pun­ki­seu­dun lii­ken­net­tä. Aika­naan ne pal­ve­li­vat kyläyh­te­siön liikenentarvetta.

  Klauk­ka­lan väki­liu­ku on 15.000, Nur­mi­jär­ven kiko­ky­län ja Raja­mäen kum­man­kin n 7.000. Lep­sä­mä, jos­sa raka­te­tun pää­mins­te­rim­me tönö sijait­see on sekin muka­va kylä.

 44. Slum­mis­ti epäilee: 

  Vai­kut­taa vah­vas­ti sil­tä, ettei Eli­na tie­dä mis­tä puhuu”

  Kuten sanoin kyl­lä jäl­kim­mäi­ses­sä kom­men­tis­sa­ni, olen asu­nut pari vuot­ta Kan­nel­mäes­sä Sit­ra­to­rin kupees­sa. Käyn siel­lä edel­leen sil­loin tällöin. 

  Eli­nan omas­ta asu­mis­muo­dos­ta en tie­dä eikä se minua kiinnostakaan”

  No, jos ei kiin­nos­ta, en ker­ro, mut­ta vink­ki­nä: Se ei ole ole­tuk­se­si mukai­nen Ala­vies­ka eikä Tuu­po­vaa­ra, vaan Länsi-Helsinkiä. 

  Itse asun Kon­tu­las­sa (hui kau­his­tus, sano­vat kait jot­kut vähä-älyi­set), enkä pidä kau­pun­gin­osaa mil­lään tavoin sosi­aa­li­ses­ti ongel­mal­li­se­na, pahois­ta ja tie­tä­mät­tö­mis­tä puheis­ta huolimatta.”

  En sano “hui kau­his­tus”, kos­ka en ole (kai) vähä-älyi­nen, mut­ta en minä sin­ne muut­tai­si muu­ten kuin pakon edessä. 

  Kau­pun­gin­osan sosi­aa­li­set ongel­mat eivät ole var­si­nai­ses­ti mikään mie­li­pi­de­ky­sy­mys. Ryös­tö­jen, pahoin­pi­te­ly­jen, ilki­val­lan, koti­hä­ly­tys­ten määrl­lä ne ongel­mat vain raa’as­ti mita­taan. Kon­tu­la ja Kan­nel­mä­ki ovat Hel­sin­gin kärkipäätä. 

  Ei minus­ta köy­hän tai juo­pon näke­mi­nen ole miten­kään jär­kyt­tä­vää.. Köy­his­sä ja juo­pois­sa on usein oikein­kin muka­via ja elä­män­vii­sai­ta ihmi­siä. Pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­pia ihmi­siä kuin jugend-talois­sa muhi­va itse­riit­toi­nen “eliit­ti”,. jot­ka tapai­le­vat toi­sia samanmoisia. 

  Ihan suo­ras­taan suo­sit­te­len köy­hiin ja juop­poi­hin tutustumista.

 45. Mark­ku, Klauk­ka­la on kai tuol­lai­set nel­jä kilo­met­riä pit­kä nau­ha sen iso tien var­res­sa. Jot­ta ase­ma oli­si käve­lye­täi­syy­del­lä tar­vit­tai­siin noin nel­jä sei­sa­ket­ta joka on vähän ongel­mal­lis­ta. Jos tuon­ne halu­aa rai­teet niin joku tram-train voi­si toi­mia. Eli tiheäs­ti pysäh­ty­vä­nä ratik­ka­na Nur­mi­jär­ven läpi ja sit­ten juna­ra­taa vähil­lä pysähdyksillä.

 46. Kyl­lä jot­kut Klauk­ka­las­sa var­maan haluai­si­vat junayh­tey­den. Tosin tääl­tä on niin hyvät yhtey­det autol­la mihin tahan­sa, että junaa ei vält­tä­mät­tä pal­jon tarvitsisi.

  Junal­la voi­si men­nä Hel­sin­gin kes­kus­taan sil­loin har­voin, kun sin­ne on asi­aa. Ehkä joka 3. kuu­kausi. Näp­pi­tun­tu­mal­ta uskoi­sin, että useim­mat käy­vät töis­sä jos­sain kehä III:n tai kehä I:n var­rel­la. Sii­nä ei vali­tet­ta­vas­ti juna kes­kus­taan auta.

  Tär­keäm­piä uudis­tuk­sia oli­si­kin kehit­tää kehä III:n ja kehä I:n lii­ken­net­tä pois­ta­mal­la niil­tä liikennevalot.

 47. Kyl­lä se asu­mi­nen rivarissa/omakotitalossa Nur­mi­jär­vel­lä­kin mak­saa ja jos tar­vi­taan vie­lä kak­si autoa niin ihmet­te­len mil­lä lai­nat lyhenevät?
  En minä­kään haluai­si asua Mal­min­kar­ta­nos­sa ker­ros­ta­los­sa, mut­ta hitas-asun­to on edul­li­nen lap­si­per­heel­le, koulut/päiväkodit ihan vie­res­sä ja töi­hin pää­see pyö­räl­lä tai junal­la ja asuu­han tääl­lä ihan kivo­ja­kin ihmi­siä. Välit­tä­mis­tä naa­pu­ris­ta ja lähiym­pä­ris­tös­tä tar­vi­taan sil­lä omaan napaan tui­jot­te­lul­la ei ongel­mia rat­kais­ta ja kaik­kia asioi­ta ei voi rat­kais­ta kun­nan varoil­la, sii­hen ei rahat riitä!

 48. Asun Nur­mi­jär­vel­lä, käyn töis­sä Hel­sin­gis­sä. Nur­mi­jär­vi on koti­kun­ta­ni ollut suu­rim­man osan elä­mäs­tä. Asun haja-asu­tusa­lu­eel­la sen vuok­si, että kai­paan omaa rau­haa. Olen asu­nut myös Espoon Lep­pä­vaa­ras­sa. Täy­tyy myön­tää että en tykän­nyt alu­ees­ta ollen­kaan! Koti­ni rap­pu­käy­tä­väs­sä poruk­ka joi vii­naa. Ala­ker­ras­sa tape­li­vat niin, että polii­sit piti hälyt­tää. Ase­man ali­kul­ku­tun­ne­lis­sa oli usein polii­sit sel­vit­te­le­mäs­sä mitä lie…
  Ja lap­se­ni oli­vat vie­lä aika pie­niä siel­lä asues­sa. Ei hei­tä uskal­ta­nut pääs­tää ilman val­von­taa ulos leik­ki­mään! Eli asun 100 ker­taa mie­luum­min Nur­mi­jär­vel­lä kuin Lep­pä­vaa­ran slum­mia­lu­eel­la. Ja kyl­lä tääl­tä Nur­mi­jär­vel­tä­kin löy­tyy talo­ja joi­hin en muut­tai­si! Ei vaan ker­ta kaik­ki­aan huvi­ta kat­sel­la sitä rökä­leh­ti­mis­tä. Ei ole minun maa­il­maa­ni. Enkä halua sitä lap­sil­le­ni­kaan esi­tel­lä. Juna­ra­ta Klauk­ka­laan on todel­la hyvä ja Han­ko radal­le asti. Miten oli­si Met­ro:-))? Jokai­nen toi­vot­ta­vas­ti sai­si vali­ta asu­mi­sa­lu­een­sa. Näin ei vali­tet­ta­vas­ti aina ole.

 49. Vuo­saa­ren Kruu­nu” ‑nimi­nen ker­ros­ta­lo­ko­ko­nai­suus Vuo­saa­ren uudel­la puo­lel­la on hyvä esi­merk­ki anti­segre­gaa­tion hedel­mis­tä. On saman­lais­ta omis­tus- asu­mi­soi­keus- ja vuo­kra­bunk­ke­ria vie­rek­käin. Olen miet­ti­nyt, kuin­ka hie­noa ja moti­voi­vaa on mak­saa asun­to­lai­naa tai vas­ti­ket­ta ja asua omis­tus­ker­ros­ta­los­sa ja kat­soa samal­la vuo­kra­ta­lon mei­nin­kiä. Fyy­si­ses­ti täs­mäl­leen saman­lai­seen asun­toon näyt­tää pää­se­vän käsik­si myös hie­man kevyem­mäl­lä pon­nis­tuk­sel­la. Sään­nöl­li­ses­ti ikku­nas­ta ulos (auto­jen pääl­le) len­tä­vät täy­det jugurt­ti- ja pii­mä­pur­kit, ros­ka­pus­sit ja pizza­laa­ti­kot ker­to­vat asu­mi­sen arjes­ta. Lisäk­si vuo­kra­ta­lon alao­ven lasi on vii­kon­lop­pu­na joten­kin useam­min rik­ki kuin mui­den asu­mis­muo­to­jen vas­taa­va. Tus­kin ovat asian­sa hoi­ta­vien ihmis­ten teko­sia. Lisäk­si vuo­kra­ta­lon ulko-oven eteen jat­ku­vas­ti pysä­köi­dyt EST ja RUS ‑kan­sal­li­suus­tun­nuk­sil­la varus­te­tut ajo­neu­vot vai­keut­ta­vat pysä­köin­tia­lu­eel­le aja­mis­ta. Toi­saal­ta, loh­dul­lis­ta kyl­lä, ker­ros­ta­loa­sun­non voi myös miel­tää sijoi­tusin­stru­men­tik­si. Aikan­sa kuta­kin, kyl­lä se jol­le­kin kel­paa ja joku uusi ehkä vähem­män junt­ti, ava­ra­kat­sei­nen pää­kau­pun­ki­lai­nen pää­see naut­ti­maan moni­muo­toi­ses­ta asujaimistosta.

 50. Satu kir­joit­ti 25.10.2008 kel­lo 22:03

  Asun Nur­mi­jär­vel­lä, käyn töis­sä Hel­sin­gis­sä. Nur­mi­jär­vi on koti­kun­ta­ni ollut suu­rim­man osan elä­mäs­tä. Asun haja-asu­tusa­lu­eel­la sen vuok­si, että kai­paan omaa rauhaa. 

  Jep. Olen minä­kin asu­nut Naan­ta­lis­sa ja käy­nyt töis­sä Turus­sa. Tuos­sa on vaan pie­ni vää­ris­ty­mä tulon ja veron koh­dis­ta­mi­sen kans­sa. Ok, töis­sä­käyn­tiä yli kunn­nan­ra­jan on ollut “aina” ja tul­lee ole­maan­kin niin kau­an kuin kun­nat nyky­muo­dos­saan ovat olemassa.
  Muu­ten olen sitä miel­tä, että kun­tien aika on ohi. Niil­lä­hän tur­vat­tiin vil­je­li­jöi­den ja por­va­ri­sa­ton oikeuk­sia. Mihin kun­ta­ra­ken­net­ta tänään tarvitaan.

 51. Kan­nel­mä­keä niin mol­la­taan tuol­la vähän aiem­min että voi nyt sen­tään. Olen asu­nut Kant­sus­sa vii­mei­set 11 vuot­ta, ensin n 100 met­rin pääs­sä Sit­ra­to­ril­ta , nyky­ään n 400 met­rin pääs­sä. Okei, ns van­hal­la puo­lel­la, mut­ta olen aktii­vi­nen pai­kal­lis­ju­nai­li­ja, kir­jas­ton käyt­tä­jä, kirp­pik­sen kävi­jä (kaik­ki Sit­ra­to­rin lai­dal­la). Ihan outoa puhet­ta on Eli­nan vuo­da­tus. Kos­kaan Sit­ra­to­ril­la pyö­ries­sä­ni en ole väis­tä­nyt kuses­ke­li­jaa eli oksen­te­li­jaa, ja lah­kee­ni ovat aina kui­vi­na pysy­neet… Olen asu­nut myös “kam­mot­ta­vas­sa” Tapu­li­kau­pun­gis­sa aikoi­na­ni yht. n 4 vuot­ta, joka sekin oli paik­ka jos­ta ker­rot­tiin hir­mui­sia tari­noi­ta. Ker­ran näin kuin­ka tele­vi­sio len­si alas ker­ros­ta­lon ikku­nas­ta. Yhden auto­mur­ron näin. Juop­po­ja oli, tot­ta maar. Mut­ta sii­nä­pä ne hir­veim­mät. Ainoat ker­rat kun minua on fyy­si­ses­ti uhat­tu 40 v. elä­mä­ni aika­na ovat tapah­tu­neet asues­sa­ni Klauk­ka­las­sa(!) ja sit­ten Sepän­ka­dul­la, sii­nä Eiran Raja­mail­la (!). Not­ta uskal­lan sanoa että on vähän tar­koi­tus­ha­kui­sen värit­ty­nyt kuva Kant­sus­ta ELinalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.