Asuntopolitiikan toivottomuudesta

Kolum­ni Suomen Kuvale­hdessä 35/2008

Kansan­taloustiedet­tä pidet­ti­in 1800-luvul­la synkkyy­den tieteenä, kos­ka se osoit­ti ajan malthusi­laises­sa hengessä, että yri­tyk­set paran­taa köy­hien ase­maa oli­vat tuomi­tut epäonnistumaan.

Synkiltä näyt­tävät talous­te­o­ri­oiden val­os­sa myös asun­topoli­ti­ikan mah­dol­lisu­udet. Usein hyvää tarkoit­ta­vat toimet vaikut­ta­vat toisin kuin tarkoitet­ti­in. Toimil­la on taipumus kap­i­tal­isoitua hin­toi­hin, mikä kumoaa niiden tarkoite­tun vaikutuksen. 

Olete­taan, että sataa tar­jol­la ole­vaa asun­toa tavoit­telee kak­sisa­taa osta­jaa, joista jokainen on valmis mak­samaan, mitä rahkeis­sa on varaa. Yhteiskun­ta tulee hei­dän avuk­seen paran­ta­mal­la korko­jen verovähen­nysoikeut­ta, mis­tä os­tajat tietysti ovat kiitol­lisia. Nyt jokainen pystyy tar­joa­maan asun­nos­ta enem­män. Hin­nat nou­se­vat niin, että asumisen kokon­aisku­lut ovat yhtä korkeat kuin ennen. Verovähen­nysoikeus kap­i­tal­isoituu asun­to­jen hin­toi­hin. Vain myyjil­lä on syytä kiitol­lisu­u­teen.

Hin­to­jen nousu houkut­telee rak­en­ta­maan lisää, mut­ta vain, jos tont­te­ja on saatavil­la yllin kyllin. Tont­tip­u­las­ta kär­sivis­sä kasvukeskuk­sis­sa vero­tu­ki kap­i­tal­isoituu maan hin­taan.

Hyö­ty­jen ja hait­to­jen kap­i­tal­isoi­tu­mi­nen maan hin­taan hajaut­taa yhdyskun­taraken­net­ta. Ihmiset rak­en­ta­vat syr­jäisi­in paikkoi­hin, kos­ka keskeisil­lä paikoil­la ton­tit mak­sa­vat liikaa. Jos yrit­täisimme edis­tää ehyt­tä yhdyskun­taraken­net­ta taloudel­lisil­la porkkanoil­la rak­en­ta­maan hyville paikoille, se nos­taisi maan hin­taa keskeisil­lä paikoil­la ja lask­isi sitä syr­jäisil­lä niin, että vai­h­toe­hdot pysy­i­sivät keskenään yhtä edullisi­na. Mekanis­mi mur­tu­isi vas­ta, kun raken­nu­soikeu­den arvo huonoil­la alueil­la lask­isi nollaan. 

Asun­non osta­ja ei hyödy verotues­ta, mut­ta ei kär­si myöskään kiin­teistöveros­ta. Myös se kap­i­tal­isoituu hin­toi­hin niitä alen­taen. Halvem­pi asun­to kiin­teistöveron kanssa on osta­jalle yhtä edulli­nen kuin kalli­impi ilman kiinteistöveroa. 

Kun yhteiskun­ta ensin tukee asum­ista verovähen­nysoikeudel­la ja sit­ten verot­taa sitä kiin­teistöverol­la, syn­tyy kokon­aisu­us, jos­ta on vaikea sanoa, mihin sil­lä tähdätään.

Edel­lä olen kat­sonut asi­aa ensi­a­sun­toa osta­van näkökul­mas­ta. Tilanne on toinen niiden kannal­ta, jot­ka ovat jo osta­neet kalli­in asun­non. Heitä hait­taisi kah­ta kaut­ta, jos asun­to­jen verovähen­nysoikeus lopetet­taisi­in tai kiin­teistöveroa nos­tet­taisi­in. Rahaa menisi ja omaisu­u­den arvo laskisi. 

Muu­tok­ses­sa menet­tävät pitävät aina suurem­paa melua kuin siitä hyö­tyvät. Sik­si asun­topoli­ti­ikan kor­jaami­nen on vaikea­ta ja asum­isolo­jen paran­tamiseen tarkoitet­tua rahaa haaskau­tuu. Kan­nat­taisi sopia pitkän ajan ohjel­mas­ta, jon­ka kulues­sa verovähen­nysoikeus pois­tu­isi asteit­tain ja kiin­teistöverot nousi­si­vat. Saisimme kohtu­ulliset asun­to­jen hin­nat ja voisimme alen­taa muu­ta verotusta. 

Eikö nuiv­asti toimivil­ta markki­noil­ta voitaisi viedä val­ta? Myy­dään kun­nan maa hal­val­la rak­en­tamiseen, kuten niin mon­et, myös raken­nus­li­ik­keet vaa­ti­vat. Raken­nus­li­ike myy asun­not markki­nahin­taan, vaik­ka se saisi ton­tin ilmaisek­si. Hin­to­ja pitäisi säädel­lä, jos halut­taisi­in hyö­dyn siir­tyvän ostajalle. 

Vaik­ka ensim­mäiset asukkaat saisi­vat asun­ton­sa hal­val­la, tämä ei estäisi heitä myymästä sitä markki­nahin­taan seu­raavalle. Hyö­ty jäisi kokon­aan ensim­mäis­ten omis­ta­jien tasku­un. Yhtä hyvin voisimme jakaa kun­nan rahaa sat­un­nais­es­ti joillekin sinne tänne.

Helsingis­sä kaupun­gin maalle raken­net­tavien asun­to­jen hin­to­ja säädel­lään Hitas-jär­jestelmäl­lä. Jos on saanut asun­non ali­hin­taan, joutuu sen myös ali­hin­taan myymään. Tämä on parem­pi kuin ei mitään, mut­ta ei se ongel­ma­ton­ta ole. 

Kuka val­it­see ne onnekkaat, joka saa­vat ostaa meren­ran­ta-asun­non ali­hin­taan? Miten valvotaan, ettei asun­to­ja myy­dä yli­hin­taan eteen­päin? Yli­hin­taakin pahempaa on, ettei niitä myy­dä lainkaan, vaik­ka yksinäi­nen van­hus on jäänyt asumaan isoon per­hea­sun­toon säästääk­seen sen per­il­lisilleen. Jos hin­tasään­nöstelyssä ei fuska­ta, asun­not ovat ennen pitkää kovin epä­tarkoituk­sen­mukaises­sa käytössä.

Ongelmia syn­tyy siitäkin, että hin­to­jen ja vuokrien sään­nöste­ly estää asun­non­tarvit­si­joi­ta osoit­ta­mas­ta pref­er­ensse­jään. Kaik­ki halu­a­vat hyvälle paikalle, mut­ta joku hyö­ty­isi sijain­nista enem­män kuin muut työ­paikan tai ystävien läheisyy­den vuok­si. Vapail­la markki­noil­la hän mak­saisi siitä vähän enem­män kuin jostain tois­es­ta asun­nos­ta. Säädel­ly­il­lä markki­noil­la näin ei voi tehdä. Hin­tasään­nöste­ly johtaa merkit­tävästi pitem­pi­in matkoihin.

Hin­tasään­nöste­ly ei tee meistä rikkaampia. Jos kun­ta­laiset omis­taisi­vat kaiken tont­ti­maan, he ovat kau­pas­sa sekä osta­jia että myyjiä. Jos puo­let asuu kaupun­gin maal­la, olisi suo­ras­taan epäoikeu­den­mukaista antaa kaupun­gin maa heille ali­hin­taan samal­la kun toinen puolisko sekä asuu kalli­im­min että menet­tää välil­lis­es­ti ne tulot, joi­ta kun­ta saisi maas­taan.

Jos kun­ta omis­taa maan, on perustel­lumpaa antaa se eteen­päin markki­nahin­nal­la. Tule­vathan rahat yhteisek­si hyväk­si. Hin­taan puut­tumi­nen on perustel­lumpaa sil­loin, kun muhkeat ja ansiot­tomat tulot ovat men­emässä yksi­tyiseen tasku­un. Markki­nahin­taises­sa asum­i­nen kuitenkin jakaisi asuinalueet rikkaiden ja köy­hien alueisi­in, mis­tä on taas han­kalia seu­rauk­sia. Hyvä kom­pro­mis­si on markki­nahin­taiset asun­not nor­maal­i­t­u­loisille yhdis­tet­tynä tasais­es­ti jakau­tuneeseen sosi­aaliseen asun­to­tuotan­toon. Helsingis­sä on edelleen sijaa myös Hitas-sään­nöste­lylle, kos­ka asun­tomarkki­nat ovat niin vinoutuneet. Arvokkaim­mil­la alueil­la se ei kuitenkaan toimi. 

Markki­noiden varaan asun­topoli­ti­ikkaa ei voi jät­tää, sil­lä vaik­ka markki­nat saavut­taisi­vat pitkän ajan kulues­sa sääl­lisen tas­apain­on, siinä välis­säkin on voita­va elää ja asua. Jos tukee kaikkia, ei tue ketään. Asun­topoli­it­tisen tuen on kohdis­tut­ta­va sosi­aal­isin perustein ja iän perus­teel­la nuoriin.

Kun tukee jotain ryh­mää, painaa toista alas. On koet­tu oikeak­si tul­la pien­i­t­u­loisimpia vas­taan niin, että hei­dän kannal­taan on saman­tekevää, asu­vatko he Helsingis­sä vai Poris­sa, mut­ta tähän laa­jasy­dämisyytemme lop­puu. Perushoita­jal­la ei ole varaa asua Helsingis­sä. Pääkaupunkiseudul­la asun­to­jen korkea hin­ta alkaa olla elinkei­nop­o­li­it­ti­nen ongel­ma, kos­ka mata­la­palkkaisille aloille ei saa työvoimaa.

Alkupuolen esimerkeis­sä oletet­ti­in, että maa­ta hyvil­lä paikoil­la on rajalli­nen määrä. Ne rahat, jot­ka yhteiskunnal­ta nyt haaskau­tu­vat maan ja asun­to­jen hin­to­jen nos­tamiseen pitäisi käyt­tää siihen, että hyvää maa­ta raken­netaan lisää: uusien aluei­den avaamiseen rak­en­tamiseen, raitei­den rak­en­tamiseen ja niin edelleen.

Yhteiskun­nan on lunastet­ta­va paljon maa­ta asun­to­tuotan­toon ja annet­ta sitä käyt­töön niin paljon, että hin­nat laske­vat. Niin kauan, kun asun­to­ja on vähem­män kuin asun­non tarvit­si­joi­ta, kaik­ki toimet vain siirtävät ongel­maa ryh­mältä toiselle. Tont­ti­maan kalleud­es­ta koitu­vat tulot on ohjat­ta­va kun­nalle ja kun­nan on käytet­tävä tämä siihen, että asun­to­ja tulee lisää.

En pidä vain­o­harhais­es­ta rosvot kiin­ni ‑poli­tikoin­nista, mut­ta kysyn silti, jar­rut­ta­vatko päät­täjien liian hyvät välit raken­nus­li­ikkei­den ja joidenkin maan­omis­ta­jien kanssa tont­ti­maan tar­jon­taa. On vähän outoa, että har­vaan asu­tus­sa Suomes­sa tont­ti­maan puute nos­taa asun­to­jen hintoja.

Klas­siset kansan­talousti­eteil­i­jät ja Malthus oli­vat väärässä. Teknolo­gian nopea kehi­tys ja syn­tyvyy­den lasku mur­si­vat kur­ju­u­den noidanke­hän. Asun­topoli­ti­ik­ka muut­tuu synkistelystä ilok­si, kun asun­to­ja on tarpeek­si. Sitä ennen mitkään toimen­piteet eivät oikein pure.

19 vastausta artikkeliin “Asuntopolitiikan toivottomuudesta”

 1. Yhteiskun­nan on lunastet­ta­va paljon maa­ta asun­to­tuotan­toon ja annet­ta sitä käyt­töön niin paljon, että hin­nat laskevat. 

  Tässäkin näkee kuin­ka hydyl­listä int­ter­web­bikeskustelu on: Helsinkin ehkä merkit­tävin asun­topoli­ti­ikas­ta kiin­nos­tunut poli­itikko ker­too teille nyt sen mitä minä olen koko ajan sanonut!

  Aikasem­min kun oli puhet­ta asun­to­jen korkeista hin­noista PK seudul­la niin syyk­si esitet­ti­in myös huu­tavaa työvoima­pul­laa. Tässä onkin var­maan hie­man perää mut­ta mikäli tont­ti­tar­jon­taa olisi niin kyl­lähän tek­i­jöitä esim. balt­ti­as­ta ja Puo­las­ta olisi var­masti tulos­sa riit­tävästi. Mei­dän ikälu­ok­ista­han koulute­taan poli­itikko­jen lin­jausten mukaises­ti 70% Pölökkypää (AMK) ja Apinoiden Kuningas (Mas­ter of Fart­keep­ing) tasolle, pöhöt­tämään julk­ista sek­to­ria tai sit­ten ihan suo­raan vaan kortis­toon. Mut­ta silleen illu­u­sio jostain “huipu­osam­mis­es­ta” säilyy..

 2. Ymmärsinkö oikein, että Stadis­sa on kek­sit­ty jonkin­lainen pika-Hitas, jos­sa asun­to muut­tuu markki­nahin­taisek­si jos­sain määräa­jas­sa. Ainakin Arvopa­peri-lehden pal­stoil­la kehuske­li­v­at saa­neen­sa 100% pikavoit­to­ja Arabianrannassa.

  Määräa­jan pitu­ushan ei ole oleelli­nen, vaan se, että määräai­ka yleen­sä on. Sil­loin asun­non todel­li­nen markki­nahin­ta on heti jotain muu­ta kuin alku­peräi­nen myyn­ti­hin­ta. (Tai siis ollak­semme tarkko­ja, niin asun­to-ja-pesukone-yhdis­telmän hin­ta on jotain muu­ta kuin asun­non ja pesukoneen alku­peräiset hin­nat yhteenlaskettuna.)

 3. Osmo voisi kom­men­toi­da sitä, josko tietää tai muis­taa, että mik­si Helsin­gin kaupunkia aikoinaan ei halut­tu ryhtyä rak­en­ta­maan ylöspäin. Hong Kong toimikoon ver­tauk­se­na. Hong Kongis­sa Mass Tran­sit (MTR) toimii kuin unel­ma ja Hong Kon­gin pin­ta-ala kuten väestökin elää saman suu­ruisel­la plän­til­la kuin Helsinginkin ympäristö. Dou­ble Decker­it ryn­nivät alhaal­la kaduil­la ja työ­matkoil­laan matkaa­vat kävelevät ylhääl­lä toises­sa ker­rokses­sa raken­ne­tu­ille ker­roksille eikä liiken­teen seassa alhaal­la alim­mas­sa kerroksessa.

 4. No nyt alkaa kuul­losta­maan järkeväm­mältä tämä Osmon asun­topoli­it­ti­nen pohd­in­ta. Hienoa!

  “Markki­noiden varaan asun­topoli­ti­ikkaa ei voi jät­tää, sil­lä vaik­ka markki­nat saavut­taisi­vat pitkän ajan kulues­sa sääl­lisen tas­apain­on, siinä välis­säkin on voita­va elää ja asua. Jos tukee kaikkia, ei tue ketään. Asun­topoli­it­tisen tuen on kohdis­tut­ta­va sosi­aal­isin perustein ja iän perus­teel­la nuoriin.”

  Tätä en kyl­lä oikein tajua. Mik­si mil­lään aikavälil­lä ei markki­noil­la pää­sisi asumaan?

  “Myy­dään kun­nan maa hal­val­la rak­en­tamiseen, kuten niin mon­et, myös raken­nus­li­ik­keet vaa­ti­vat. Raken­nus­li­ike myy asun­not markki­nahin­taan, vaik­ka se saisi ton­tin ilmaiseksi.”

  Mik­si muuten Osmo olet sitä mieltä, että heikoim­mista pitää kan­taa huol­ta myös asun­topoli­ti­ikan keinoin? Eikö olisi selkeäm­pää, että heitä tuet­taisi­in suo­raan tulon­si­ir­roil­la, jol­loin he pää­si­sivät osoit­ta­maan pref­er­enssin­sä markki­noil­la? Nythän tähän sisäl­tyy implisi­it­tis­es­ti aja­tus, että köy­hät eivät osaa käyt­tää itse rahaansa ja mei­dän pitää osoit­taa heille asunnot.

  Tuo pohd­in­ta siitä, että tont­tien myyn­ti markki­nahin­taan on kan­nat­tavaa kaikille kun­ta­laisille on kyl­lä osu­vaa. Mitä oot mieltä siitä, että kun ton­tin luovu­tuk­seen sisäl­lytetään ehto­ja, niin ton­tin myyn­ti­hin­ta muo­dos­tuu alhaisem­mak­si, kuin mitä se ilman näitä ehto­ja olisi? Eikö tämäkin ole vas­toin kaikkien kun­ta­lais­ten etua?

 5. Tämä ei nyt ole tämän otsikon alle, mut­ta huo­masin voiton­riemuise­na, että Talous­tutkimuk­sen tuoreen selvi­tyk­sen mukaan 51 pros­ent­tia kan­nat­taa Vanah­sen puutarhakaupunki-mallia. 

  Selvä enem­mistö (uutises­sa ei osu­ut­ta) kan­nat­taa väljää rak­en­tamista EI tiivistä. Että voisi uno­htaa ne puheet tääl­läkin siitä mitä KAIKKI halu­a­vat, kun hin­nat ovat niin korkeat.

 6. Eli­na: Ei tuol­laisille kyse­ly­ille kan­na­ta antaa liikaa pain­oar­voa, ihmiset äänestävät rehellisem­min euroillaan.

 7. Niin, puo­let BKT:sta käytetään raken­netun ympäristön (infran) tuot­tamiseen ja ylläpi­toon. Siitä hyvin pieni osa (luokkaa tapet­tien kuviot) on sen yksit­täisen kulut­ta­jan vapaas­sa harkin­nas­sa. Itse asi­as­sa ei paljon mitään, kuten Osmon kir­joituk­ses­ta olen lukenut.

  Yhteiskun­nan tulee ja kan­nat­taa olla erit­täin kiin­nos­tunut rak­en­tamista koskev­as­ta päätök­sen­teosta. Näyt­tää tosin ole­van, että vain vihreät Osmon vedol­la ovat per­il­lä koko asian mit­takaavas­ta ja merkityksestä. 

  Yksi­tyisko­hdista sit­ten voidaan keskustel­la. Yksi on Brax­in ehdot­ta­ma kään­net­ty ALV. Se ei nähdäk­seni ole hyvä ratkaisu. Ellei mene liiak­si ohi pääasi­as­ta, tässä toimivampi:

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2008_06_24_archive.html

 8. “Markki­noiden varaan asun­topoli­ti­ikkaa ei voi jät­tää, sil­lä vaik­ka markki­nat saavut­taisi­vat pitkän ajan kulues­sa sääl­lisen tas­apain­on, siinä välis­säkin on voita­va elää ja asua. ”

  Ehkä tässä on yksi poli­it­tisen keskustelun ydi­non­gelmista. Osmo kir­joit­taa pitkästi siitä, miten eri­laiset kon­stit man­ageroi­da asum­ista johta­vat ihan eri­laisi­in seu­rauk­si­in kuin oli ajatel­tu. Tästä ei kuitenkaan tehdä sitä johtopäätöstä, että uusil­lakin kon­steil­la ei-tarkoite­tut vaiku­tuk­set syövät hyvät aikeet. Jotain on aina tehtävä. 

  Tästä poli­it­tis­es­ta opti­mis­mista ei ehkä sit­ten päästä irti. Täy­tyykin täl­lä ker­taa tyy­tyä kysymään, kuin­ka paljon pääkaupunkiseudul­la todel­la on yksi­tyis­es­ti omis­tet­tua maa­ta, johon saisi rak­en­taa, mut­ta ei raken­neta? Ainakin Helsingis­sä tun­tuu, että kun­ta omis­taa jo aika isot osat rak­en­ta­mat­tomis­takin maista. 

  “Asun­topoli­it­tisen tuen on kohdis­tut­ta­va sosi­aal­isin perustein”

  Asun­topoli­ti­ikas­sa ei ole kysymys köy­hien tukemis­es­ta vaan asumisen tukemis­es­ta. Pater­nal­is­tiset argu­men­tit eivät mene tässä kyl­lä yhtään läpi. Asum­i­nen on siinä määrin help­poa, että ne jot­ka eivät siihen pysty itse tarvit­se­vat kyl­lä ihan mui­ta toimen­piteitä kuin asuntopolitiikkaa.

 9. Että sinä Osmo jak­sat rähjätä yksin jäänei­den van­ho­jen pieru­jen asun­noista! Tässäkin kolum­nis­sa kir­joi­tat: [quote]Ylihintaakin pahempaa on, ettei niitä [asun­to­ja] myy­dä lainkaan, vaik­ka yksinäi­nen van­hus on jäänyt asumaan isoon per­hea­sun­toon säästääk­seen sen perillisilleen.[/quote]

  Kai nyt lainkin mukaan pitäisi sään­nöstel­lä kaikkien yksin asu­vien, ei vain van­ho­jen, ihmis­ten asun­to­jen koko, jos se yksin asu­van ihmisen asun­non väljyys on suuri ongelma. 

  Se, että ruve­taan häätämään ihmisiä kotoaan pois, on yhteiskuntafilosofis­es­ti val­ta­van iso asia johon liit­tyy suuria tun­tei­ta. En väitä etteikö siihen voisi olla tarvet­ta, mut­ta se tarve pitäisi tutkia oikein kunnolla. 

  Tun­tuu kar­mai­se­val­ta ajatuk­selta, että ihmis­ten asun­to­jen koon sään­te­lyä ruvet­taisi­in toteut­ta­maan niin dra­maat­tis­es­ti että häädet­täisi­in ihmiset kodeis­taan kun elämänolo­suh­teet muut­tuvat. Eihän heitä käsi­tyk­seni mukaan hääde­tä edes kun­nan vuokra-asun­noista, vaik­ka rikas­tu­isi kuin­ka sen jäl­keen kun on sel­l­aisen asun­non saanut. Voidaan tietysti yrit­tää hoitaa häätämi­nen kätketysti eri­laisin vero- ynnä muin kepein ja porkkanoin, mut­ta pakko noiden kep­pi­en olisi olla niin kipeästi iske­viä että ne käytän­nössä pakot­taisi­vat lähtemään, jos halu­taan että sil­lä olisi jotain vaikutusta.

 10. Anna-Liisa. Kom­ment­tisi osoit­ta­vat ain­oas­taan täy­del­lisen kyvyt­tömyyte­si taloudel­liseen ajat­telu­un ja juuri täl­laisen kyvyt­tömyy­den takia asun­tomarkki­nat ovat siinä jamas­sa mis­sä ovat. Tämä on melko tylysti san­ot­tu, mut­ta asia nyt vain todel­lakin on näin. Näi­denkin keskustelu­iden seu­raami­nen on välil­lä todel­la turhaut­tavaa, kun osa keskustelijoista ei tajua hölkäsen pöläys­tä argumenteista.

  Jos van­hus myy käm­pän kos­ka tykkää enem­män pienem­mästä ja help­po­hoitoisem­mas­ta asun­nos­ta sekä suures­ta määrää fyrkkaa tilil­lä, kuin hänen tarpeisi­in­sa näh­den ylisu­ures­ta asun­nos­ta, niin ei siinä her­ran jumala ketään min­nekään häädetä!

  Eli luep­pa Osmon artikke­lin uudelleen vaik­ka pari­inkin ker­taan ja yritä ymmärtää mitä siinä sanotaan.

 11. “En pidä vain­o­harhais­es­ta rosvot kiin­ni ‑poli­tikoin­nista, mut­ta kysyn silti, jar­rut­ta­vatko päät­täjien liian hyvät välit raken­nus­li­ikkei­den ja joidenkin maan­omis­ta­jien kanssa tont­ti­maan tarjontaa.”

  No ei tässä tarvitse kovin vain­o­harhainen olla, vas­ta­han tääl­lä oli tapaus jos­sa yritet­ti­in myy­dä ton­tit halvem­mal­la kavereille. Sen ver­ran enem­män saisi olla rosvot kiin­ni ‑poli­ti­ikkaa, että virkamiehilläkin olisi joku mah­dol­li­isu­us joutua edesvas­tu­useen. Mielum­min tietysti tont­tien myyn­ti yksi­tyis­es­ti, jol­loin myyjät saa­vat myy­dä ihan kenelle haluavat.

 12. Sylvesteri: 😮 Olen aivan äimän käkenä. Jos joku íkäpieru myy ison asun­ton­sa kos­ka tykkää enem­män pienem­mästä ja help­po­hoitoisem­mas­ta ja vielä tilille jää rahaakin, minä olen viimeinen ihmi­nen sanomaan muu­ta kuin että no sehän menee just nap­pi­in. En käsitä kuin­ka repli­ik­istäni voit päästä muuhun käsitykseen.

  Olen lukenut Osmon tek­ste­jä vuosikym­menten ajan, ja kom­ment­ti­ni kumpuaa näistä kaik­ista — kir­jois­taan sekä blo­gista että lehtikolum­neista — saadus­ta mieliku­vas­ta. Luen Osmon tek­ste­jä, kos­ka pidän niistä, vaik­ka har­voin olen samaa mieltä. Osmo ei kir­joi­ta pelkkää poli­it­tis­es­ti kor­rek­tia litur­giaa, ja on sil­lä taval­la harv­inainen blog­gari että oikeasti antaa vas­takkaisille mielip­iteille tilaa sen sijaan että loukkaan­tu­isi; tun­tu­u­pa että hän­tä väit­te­ly inspiroi, mikä on suo­ma­laises­sa keskustelus­sa (ja blo­geis­sa) ääri­harv­inaista. Tämä ei nyt tietysti ihan täs­mäl­lis­es­ti tämän blogikir­joituk­sen aiheeseen liity, mut­ta on tarkoitet­tu huo­mau­tuk­sek­si Sylvesterille.

 13. Samaa mieltä: teknolo­gian kehi­tys ja syn­tyvyy­den lasku mah­dol­lis­ta­vat köy­hyy­den mur­tamisen. Vau­rau­den tasaisem­mas­sa jakau­tu­mises­sa on vielä työtä. “Vapaa kil­pailu” pitää siitä jol­lain aikavälil­lä huolen, mikäli län­si­maat ovat vain halukkai­ta luop­umaan saavute­tu­ista eduis­taan ja alen­ta­maan tulle­jaan sel­l­ais­ten tuot­tei­den osalta, joi­ta kehi­tys­maat pystyvät tuot­ta­maan. Ensim­mäisenä mieleen tule­vat ruo­ka ja vaat­teet. Näin käy entisen Itä-Euroopan kohdal­la, kun tulle­ja ei enää ole. Kiinal­la taas on niin paljon voimaa, että he kykenevät lait­ta­maan “kovan kovaa vas­taan”, ja mur­tau­tu­maan ulos köy­hyy­destä omin voimin. Afrik­ka ja muut köy­hät ja “heikot” maat ovat vaikeam­mas­sa tilanteessa. Tämä ei tietenkään liity kun­nal­lis­vaalei­hin, vaan maailmanparannukseen …

 14. Asun­topoli­ti­ikas­ta vielä pari kom­ment­tia. Perussyy pääkaupunkiseudun kalleu­teen lie­nee se, että tänne muut­taa koko ajan lisää ihmisiä. Eli asun­to­jen kysyn­tä ylit­tää tar­jon­nan. Toisek­si, mikäli entiseen malli­in pankki­lainan mak­simi­ai­ka olisi 12 vuot­ta, hin­nat oli­si­vat paljon alhaisem­mat. Jos pankki­lain­o­jen lyhen­tämis­va­paa aika olisi 10–30 vuot­ta ja laina-aika sen päälle kym­meniä vuosia, kuten ymmärtääk­seni Tan­skas­sa tai USA:ssa, niin hin­nat tule­vat nouse­maan vielä entisestään. 

  En usko että fyy­sisen talon hin­ta ei voi nous­ta pil­vi­in, kos­ka jokainen­han voi raken­nut­taa sen itse — tila­ta talopaketin ja tek­i­jät pääkaupunkiseudun ulkop­uolelta esim jostain muut­to­tap­piokun­nas­ta, jol­loin hin­nat ovat “nor­maalit”. Tai tila­ta päte­viä työmiehiä vaik­ka viros­ta tai puo­las­ta. Samal­la aute­taan heitä, kuten ruot­salaiset aikoinaan meitä, kun tääl­lä ei ollut töitä. Jokat­a­pauk­ses­sa sekä muut­tovoiton että helpot­tuneen rahoituk­sen aiheut­ta­ma ylikysyn­tä purkau­tuu var­maan tont­tien hin­to­jen nousu­un — minne muuallekaan se voisi purkautua. 

  Jos ongel­ma on edel­läku­vatun kaltainen, tukipoli­ti­ik­ka johtaa vain uusi­in vääristymisi­in, jot­ka lauke­vat silmille joskus myöhem­min. Muis­taak­seni olen sivusilmäl­lä lukenut, että kaavoitus on täl­lä het­kel­lä pahin pul­lonkaula. Eli tont­ti­maa­ta ei ole tarpeek­si, kos­ka sitä ei ole kaavoitet­tu. En tiedä onko se tot­ta, mut­ta kor­jaa­vat toimen­piteet löy­tyvät ymmärtääk­seni jostain siltä suunnalta. 

  Aikaa­han se tulee viemään, sekä vaatii paljon keskustelua nauhoista ja kolmioista ja him­meleistä jne.

 15. Osmo taisi osua tässä ainakin osit­tain naulan kan­taan. Asun­to­jen myyn­ti­hin­ta tasoit­tuu aina sille tasolle minkä yksit­täi­nen tarvit­si­ja on valmis mak­samaan. Kulut­ta­ja jalkoi­neen kun on niin kovin heiveröi­nen tek­i­jä markki­noil­la. Mut­ta tont­tip­u­la on vain näköharha eikä selitä Helsin­gin korkei­ta hin­to­ja. Syy on syvemmällä.

  Asun­torak­en­tamisen kus­tan­nuk­set ovat eri asia kuin asun­to­jen myyn­ti­hin­ta. Nousukaudel­la kaik­ki kus­tan­nusarviot vuo­ta­vat ylöspäin, sil­lä niiden sisään jää jokaisen väli­por­taan nousuvaraukset.
  Asun­non myyn­ti­hin­nan muo­dos­tuk­sen taustal­la taas on myyjän markki­natun­te­mus: mitä tästä tuot­teesta voi ko. paikalla saa­da. Siis kus­tan­nus ja hin­ta ovat kak­si aivan eri asi­aa. Niitä yhdis­tää vain toim­i­joiden tasku­un jäävä voitto.

  Kaavoitus ei ole ollut pul­lonkaulana enää vähään aikaan ainakaan Helsingis­sä. Tont­tiosas­ton tilas­toista var­maakin löy­tyy tieto siitä kuin­ka paljon rak­en­tamiskelpoisia tont­te­ja raken­nus­li­ikkeil­lä on jo nyt varat­tuna. Niitä vain ei tuote­ta markki­noille kun kaup­pa ei käy. Ja kaup­pakin kävisi jos hin­ta olisi oikea. Laskusuh­dan­teessa hin­nat haraa­vat vas­taan ja noususuh­dan­teen voitoil­la on varaa pitää myymätön­tä tavaraa varas­tossa aika tovi.

  Miten se oli, Hesarin Astikainen kir­joit­ti taan­noin, että edel­lisen laman aikana raken­nus­li­ik­keet purki­vat myymätön­tä tuotan­toaan kaikessa hil­jaisu­udessa hyväksymäl­lä vai­h­dos­sa edel­lisiä asun­to­ja pienel­lä yli­hin­nal­la. Todel­liset myyn­ti­hin­nat jäivät siten kulut­ta­jil­ta piiloon.

  Kaavoitus on vain kiva syntipukki.

  Eihän siitä ole vuot­takaan kun suuret urakoit­si­jat suureen ääneen huu­si­vat tarvit­se­vansa 100 000 kem2 aluei­ta itselleen. Nyt sit­ten samat tahot ilmoit­ta­vat pysäyt­tävän­sä jo käyn­nis­te­tyjä raken­nustyö­mai­ta (Lep­pä­suo).

  Han­nu Pent­tilälle tulee nos­taa hat­tua, kun ilmoit­ti kaupun­gin tule­van oma­l­la asun­to­tuotan­nol­laan takaa­maan omis­tus­tuotan­non toteut­tamista. Suuret uudet ranta-alueet tule­vat rak­en­teille juuri nyt. Markki­nae­htoisen rak­en­tamisen hiljen­tyessä olisi suuri vaara uudelle Vuosaari-ilmiölle: vain sosi­aa­li­nen tuotan­to toteutuu.

  Urakkahin­noit­telun ongel­maa ei Pent­tilänkään ilmoi­tus kuitenkaan poista. Suuret urakoit­si­jamme ovat kas­va­neet globaaleik­si toim­i­joik­si ja voivat aina siirtää tuotan­ton­sa sinne mis­tä parhaat voitot on kerit­tävis­sä. Viime vuosi­na ei ole urakoit­si­joiden paljon tarvin­nut urakoista kil­pail­la. Tek­i­jöitä on ollut kovin vähän ja kil­pailun puuttues­sa voit­to­ja on saatu kerit­tyä täältäkin, on myyn­ti- ja urakkahin­nois­sa sitä paljon ilmaa ollut kus­tan­nus­ta­son päällä.

  Pul­lonkaula onkin urakoin­ti ja siinä kil­pailun puute. Vielä syvem­mälle kun men­nään niin lop­ul­ta käteen jää pula tek­i­jöistä: osaa­vat tek­i­jät kier­sivät nousukier­teessä urakoit­si­jal­ta toiselle ja joka välis­sä pää­sivät hin­noit­tele­maan itsen­sä uudelleen.

  Tuhan­nen taalan kysymys onkin, miten nykyisen tuotan­toma­llin voisi haas­taa. Pitäisikö rin­nalle saa­da aikaisek­si osu­uskun­ta­pe­rusteista rak­en­tamista, jol­laista esi­in­tyi 60-luvul­la Maunulaa raken­net­taes­sa? Voisiko oma­toimi­nen raken­nut­ta­mi­nen haas­taa nykyjär­jestelmää, jos­sa kaik­ki muut voit­ta­vat pait­si asun­non tarvitsija?

  Ongelmia siihenkin liit­tyy. Aikaisemp­ina vuosikym­meninä huhut­ti­in epäter­veistä kytkök­sistä urakoin­nin ja raken­nus­tuote­te­ol­lisu­u­den välil­lä. Miten se olikaan: jos ei ostanut tiet­tyjä yli­hin­noitel­tu­ja tuot­tei­ta, ei työ­maalle toimitet­tu mitään muu­takaan saman yri­tys­ryh­män tuotetta…?

  Eli ehkä niitä epäter­veitä kytkök­siä on muual­lakin kuin paikallispoli­itikko­jen ja raken­nus­li­ikkei­den välillä.

 16. Leena: Asun­non hin­taan vaikut­taa myös tar­jon­ta, ei pelkkä kysyn­tä. Eli jos uusista asun­noista saa merkit­tävästi korkeam­man hin­nan kuin mitä niiden rak­en­tamiseen kuluu rahaa, niin niitä raken­netaan enem­män ja hin­nat laske­vat. Kyse ei ole siis pelkästään sitä mitä kulut­ta­ja on valmis mak­samaan vaan myös siitä mil­lä asun­non omis­ta­ja on valmis myymään.
  “Pul­lonkaula onkin urakoin­ti ja siinä kil­pailun puute. ”
  Tämähän vähän viit­tais siihen, että ongel­ma on joko siinä, että kil­pail­i­joiden tulo markki­noille estetään jol­lain tai sit­ten siihen, että rak­en­tamises­sa ei vaan oo kovin hyvät mah­dol­lisu­udet tehdä voitol­lista liike­toim­intaa. Jälkim­mäi­nen selit­täis tietysti myös sen mik­si näitä kaipaami­asi osu­uskun­ti­akaan ei oo juurikaan syn­tynyt. Tietysti JOS rak­en­t­a­mi­nen on nyt niin kan­nat­tavaa, niin kulut­ta­jat alka­vat niitä perus­ta­maan mikä olisikin erit­täin hienoa.

 17. “Selvä enem­mistö (uutises­sa ei osu­ut­ta) kan­nat­taa väljää rak­en­tamista EI tiivistä. Että voisi uno­htaa ne puheet tääl­läkin siitä mitä KAIKKI halu­a­vat, kun hin­nat ovat niin korkeat.”

  Se on nois­sa kyse­lyis­sä aina niin, että kysymyk­se­naset­telu vaikut­taa aina saatavi­in vas­tauk­si­in. Mah­dol­lis­es­ti myös selvä enem­mistö halu­aa asua niin, että työ­matkoista ei tule toiv­ot­toman pitk­iä ja lähel­lä on myös toimi­va joukkoli­ikenne. Kun molem­pia ei voi saa­da, niin voi hyvinkin käy­dä niin, että valin­nois­sa se väljä rak­en­t­a­mi­nen ei olekaan se ratkai­se­va asia. Eli kuten edel­lä joku kir­joit­ti, kan­nat­taa seu­ra­ta, miten ihmiset toimi­vat, ei pelkästään kysel­lä mis­tä he unelmoivat.

  Kyl­lä minäkin halu­aisin asua met­sän keskel­lä, mut­ta vain siinä tapauk­ses­sa, että työ­paikalle pääsee edelleen bus­sil­lakin var­tis­sa ja lapsen hoitopäivä ei venähdä juurikaan yli seit­semän tun­nin (nyt kun olen osit­taisel­la hoitovapaalla).

 18. Mikolle: Entis­es­tä itäeu­ropas­ta eivät tai­da enään tul­la tänne pohjoiseen rak­en­ta­maan. Puo­las­sa tarvi­taa noin 2 miljoona asun­toa VUODESSA ja val­ta­vat infra­struk­tu­u­rit seu­raavi­in 2012 jalka­pal­lo europankisoi­hin. Puo­la on avan­nut raken­nus markki­nat ulko­maalaiselle raken­nut­ta­jille ja sinne on ryn­täämässä espan­jalaiset (espan­jas­sa paha raken­nus­la­ma täl­lä het­kel­lä), ital­ialaiset, sak­salaiset yri­tyk­set ja raken­nustyöläiset tule­vat pääosin muista itäeu­ropas­ta, idästä ja afrikasta.

 19. Sama pätee ukr­ni­aan, mikä on myös osa jalka­pal­lo kiso­jen järjestäjä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.