Ongelmallinen liityntäpysäköinti

Yhdek­si keinok­si vähen­tää keskus­taan suun­tau­tu­vaa autoli­iken­net­tä on ehdotet­tu liityn­täpysäköin­nin lisäämistä. Tämä ei ole niin help­poa kuin moni väit­tää eikä se sik­si sovel­lu laa­jamit­taisek­si ratkaisuksi.

1) Pysäköin­tipaikat ovat kalli­ita. Vii­sisa­taa pysäköin­tipaikkaa vie tilaa 1,5 hehtaaria. Hehtaare­ja Suomes­sa riittää,mutta hehtaar­it ase­man vier­essä ovat eri­tyisen arvokkai­ta. Ase­man pitäisi olla kylämäisen taa­ja­man keskus, mut­ta koko raken­nel­ma on pilal­la, jos ase­ma ympäröidään pysäköintikentällä.

Voidaan ne pysäköin­tipaikat tietysti lait­taa moniker­roksiseen pysäköin­ti­taloon, mut­ta se on varsin kallista. Tosi­asi­as­sa kuitenkin halvem­paa kuin se keskel­lä kylää ole­va hehtaarien pysäköin­tikent­tä. Vaik­ka kan­natan joukkoli­iken­teen sub­ven­toin­tia, ei sitä miten paljon tahansa kan­na­ta sub­ven­toi­da. Taval­lista matkus­ta­jaa sub­ven­toidaan ehkä eurol­la matkaa kohden, mut­ta liityn­täpysäköi­jää ken­ties viidel­lä eurol­la. Täl­löin pysäköin­tipaikan hin­naksi on oletet­tu varovais­es­ti 10 000 euroa.

Jos­sain näin sel­l­aisen ratkaisun, että junan viimeinen pysäk­ki, siis päät­täri, oli tehty keskelle val­tavaa pysäköin­tikent­tää, jos­sa se ei ollut muiden ihmis­ten tiel­lä. Ylimääräi­nen pysähdyskään ei hidas­tanut muiden matkantekoa.

2) Liityn­täpysäköin­ti ei lisää joukkoli­iken­teen käyt­töä. Helsin­gin kaupun­gin liiken­nekomitea oli 1990-luvun alus­sa tutus­tu­mas­sa liityn­täpysäköin­ti­in Ham­puris­sa. Isän­nät koros­ti­vat mon­een ker­taan, ettei liityn­täpysäköin­nistä ole mitään hyö­tyä, ellei keskus­tas­sa ole­via paikko­ja samal­la vähen­netä. Näin on tilanne myös Helsingis­sä. Helsin­ki on rajoit­tanut niemelle suun­tau­tu­vaa työ­matkali­iken­net­tä men­estyk­sel­lis­es­ti pitämäl­lä pysäköin­tipaikko­jen määrät pien­inä. Se on huono tietul­li, mut­ta toimii. Kun pysäköin­tipaikko­jen määrä on minimitek­i­jä, asukaspysäköin­ti ei vaiku­ta liiken­teen määrään (juuri) mitään. Jos Vir­ta­nen luop­uu pysäköin­tipaikas­taan ja jät­tää auton­sa Kor­soon, Lahti­nen perii hänen paikkansa.

19 vastausta artikkeliin “Ongelmallinen liityntäpysäköinti”

 1. Tästähän voisi kehit­tää palvelun. Autoil­i­ja ajaa ase­malle, jos­sa hänet vas­taan­ot­taa ystävälli­nen palvelushenkilö, joka ajaa auton muu­ta­man kilo­metrin päähän parkkipaikalle ja palaut­taa ase­malle etukä­teen sovit­tuna (ja esim. tek­stivi­estil­lä muutet­ta­vana ajankohtana). 

  Palvelu­un voisi yhdis­tää esimerkik­si auton pesu‑, tankkaus‑, katsastus‑, huolto‑, renkaan­vai­h­to- tai tuunauspalveluita.

  Näin voisi työl­listää vaik­ka työhaluisia osatyökyvyt­tömiä tai työt­tömiä ja sopeu­tu­mat­to­mia maahanmuuttajaryhmiä.

 2. Maan alle rak­en­t­a­mi­nen ei ole nyky­isin enää kovin kallista. Liityn­täli­iken­teen pysäköin­tipaikat voitaisi­in sijoit­taa pysäköin­tilu­oli­in asemien alle peri­aat­teel­la, että autoil­i­jat maksavat.

 3. Ei se pysäköin­ti­ta­lo voi olla kovin kallis ase­man ja radan hin­taan verrattuna.

 4. Rahalli­nen kan­nustin voisi toimia tässäkin. Tietul­lit mah­dol­lisuuk­sien mukaan vaik­ka vyöhykkeit­täin ja/tai joukkoli­iken­teen lipun­hin­to­jen alen­t­a­mi­nen tek­isi julk­i­sista aidosti houkut­tel­e­vam­man vai­h­toe­hdon kaikille.

  Bus­sikai­stat kaikille ruuhkaisille väylille ja liiken­neval­oe­tu­isu­us tärkeim­mille lin­joille lyhen­täi­sivät mat­ka-aiko­ja ja toimi­si­vat myös kan­nus­teena aivan kaikille.

  Tämän lisäk­si liityn­täpysäköin­tiäkin kan­nat­taa toki kehit­tää. Itsessään se ei kuitenkaan juuri vähen­nä yksi­ty­isautoilua ja on kaiken lisäk­si kallistakin.

 5. Juhana Har­ju, maan alle parkkipaikat mak­sa­vat tuol­laiset 20 — 40 000 euroa kappale.

  Tiehallinnon selvi­tys Län­siväylän tule­vaisu­ud­es­ta on mie­lenki­in­toista luet­tavaa, TH las­kee että liityn­täpysäköin­ti­in menee 3000 autoa ruuhkatun­nis­sa, mikä tarkoit­ta­nee jotain 8 000 liityn­täpysäköin­tipaikkaa. Kuka nämä maksaa?
  http://www.hel.fi/static/public/hela/Yleisten_toiden_lautakunta/Suomi/Esitys/2008/HKR_2008-08–21_Ytlk_25_El/5F5E18FF-D854-4928-BA14-84D3DCF630E1/Lansivaylan_liikennekaytavaselvitys_esite.pdf

  On tässä tosin jotain syn­er­giae­tu­ja, kaup­pakeskusten parkki­hal­lit ovat viras­toaikaan tyhjil­lään ja iltaisin käytössä.

 6. Jos vaik­ka Van­taankoskel­la olisi vai­h­toe­htona valvot­tu pysäköin­tipaik­ka ja siihen saisi ulkopaikkakun­ta­lainen kuukausikortin. 

  Ja jos kor­tilla voisi matkus­taa ytv:n sisäl­lä samoin kuin nor­maali kuukausiko­rt­ti­lainen, niin palvelu olisi mieleeni.

  Kyl­lä min­ulle kel­paisi kor­pi­parkkipaikat valvo­tul­la parkkialueel­la oikein hyvin. Pk- seudun sisäisen liiken­teen vai­h­taisin mielu­usti omas­ta autos­ta julkisiin.

  Yksi Hiekka­har­ju­un Golf-ken­tän paikalle, toinen Van­taankoskelle ja kol­mas jon­nekkin Espoon keskuk­sen ase­man lähettyville.

  Palvelui­hin olisi help­po lisätä City­Car- tyyp­pisiä auton vuokraus­palvelui­ta, pesua, huoltoa jne.

  Ja vieläkun siel­lä olisi hal­paa vuokrat­tavaa kok­ousti­laa, niin täl­läi­nen osapäiväetä­työn­tek­i­jä käyt­täisi nekin hyväkseen.

 7. Mik­si liityn­tä­parkkipaikko­jen pitäisi olla nimeno­maan asemien lähel­lä? Riit­tää että parkkipaikoil­ta pää­sisi näp­pärästi seutuliikenteen/HKL:n ratikkaan tai bussiin.

 8. “Mik­si liityn­tä­parkkipaikko­jen pitäisi olla nimeno­maan asemien lähellä? ”

  Sik­si että aja­tus liityn­täpysäköin­nistä kuu­lostaisi vas­ten­mielisem­mältä. Epäko­htelias­ta min­ul­ta puhua Osmos­ta näin selän takana, mut­ta supat­te­len kor­vaasi, että se jul­me­tun häiskä kyseenalais­taa kaiken, mikä saat­taisi hänen mielestään viivyt­tää Lop­ullista Ratkaisua: autot­tomaan maail­maan siir­tymistä. Ei siis tuon­puoleiseen eikä aidatun leirin kautta.

 9. Kyl­lä tuo pysäköin­tipaik­ka päät­täril­lä pienen pis­toraiteen päässä tun­tu­isi järkevältä. Siis siinä him­meli­rak­en­teen palve­lut­toman omakotiy­hteisön paikalla. Tai laite­taan se parkkisalue tai ‑talo asuma-aluei­den pysäkei­den väli­in ylimääräisek­si pysäkiksi. 

  Asian viereen: Mik­siköhän Suomes­sa ei uusien ker­rostalo­jen yhtä tai kah­ta toisek­si alin­ta ker­rosta raken­neta autopaikoik­si? Täl­löin kivi­jalan tai kel­lar­in mah­dol­liset meluisim­mat toimin­not eivät häir­it­sisi asukkaitakaan niin paljoa. Ja parkki­ti­lan paikalle saisi lähiössä/uudisalueella puis­ton tai toisen talon. Joku selkeä peruste sille kai on. Keskus­tois­sa tuom­moinen tietysti lisäisi vapaiden parkkipaikko­jen määrää — tosin ydinkeskus­tois­sa katu­jen reunoille voisi kek­siä kyl­lä parkkipaikkaa parem­paakin käyt­töä. Lev­eämpi jalka­käytävä ja pyörätie? Taloy­htiöt vuokraisi­vat paikko­jaan ulkop­uolisille tietysti käypään hintaan.

 10. Idea:

  Liityn­täpysäköin­ti ei voi oikein koskaan olla mikään suurten kansan­joukko­jen ratkaisu ja pilaa tehokkaasti kyläidyllin, mut­ta voisi hyvin suun­nitel­tuna toimia Län­siväylän Kirkkon­um­men puoleises­sa päässä jos­sain Kauk­lah­den­väylän risteyk­sen paikkeil­la jos nyt jo ilmeisen rahal­lisen edun lisäk­si saataisi­in vielä tun­tu­vaa ajan­säästöä. Kes­ki-Espoos­sa ei joukkoli­ikenne tule kun­nol­la toim­i­maan koskaan, joten teo­ri­as­sa mak­sukykyi­nen asi­akaskun­takin olisi valmiina.

  Yhteen kohtu­ullisen kokoiseen pönt­töön, esimerkik­si http://www.finavia.fi/pysakointitalo_p3nlaajennus
  mah­tuu 2000–2500 autoa, pönt­töjä mah­tu­isi ainakin kuusi yhden metroase­man / kau­pan suuryk­sikön ympärille. 

  Ajan­säästö / mukavu­uskom­po­nent­ti muo­dos­tu­isi toisaal­ta ruuhkien vält­tämis­es­tä, toisaal­ta siitä että metroase­mal­ta voi kävel­lä suo­raan kaup­paan ja kau­pas­ta ostoskär­ry­jen kanssa pönt­töön oma­lle autolle. Pönt­töpäät­täri sijoitet­taisi­in siten että sil­lä olisi oma ramp­pin­sa suo­raan moot­tori­tielle. Pönt­tö­tarhan keskel­lä olisi vähän muitakin perus­palvelu­ja (apteek­ki, posti, ben­sa-ase­ma yms) mut­tei varsi­naista kauppakeskusta.

 11. Kyl­lähän noi kaik­ki tietysti hieno­ja ratkaisu­ja on, ei siinä mitään. City car­il­la kotoa assalle, sieltä sähköju­nal­la Helsinkin keskus­taan jos­ta sit­ten edelleen ratikalla tai bus­sil­la töi­hin.. Älyko­rt­te­ja, tietulle­ja, parkki­torne­ja ja ‑luo­lia, sateli­it­ti­aikan­nuk­seen perus­tu­via sako­tusautomaat­te­ja, 40 km/h nopeusra­joituk­sia, kiin­teitä nopeu­den­ra­joit­timia, mie­len­ter­veysongel­maisia mölypet­tere­itä junis­sa, kuse­via juop­po­ja ja narkkare­i­ta bus­seis­sa, rötötele­viä jenge­jä ja törkeyk­siä huutele­via rahan tarvit­si­joi­ta asemil­la, feis­sare­i­ta ja mui­ta eteen tup­paavia zombe­ja ja ammat­tik­er­jäläisiä sekä ylipäätään pahan­hajuisia ja rumia ihmisiä, melua, likaa, var­ti­joi­ta, poli­ise­ja ja muu­ta asi­aan kuu­lu­vaa joukkoa.

  Aikaakaan ei kulu var­masti kuin 2 h / siivu jos kaik­ki on opti­moitua ja sub­ven­toin­tu niin hal­vak­si että liiken­nevir­rat mah­dol­lis­ta­vat erit­täin tiuhan vuorovälin jne. Huonom­mal­la tuuril­la menee tiet­ty enem­män aikaa ja kaup­pakasse­jakin joutuu sit­ten kan­niskele­maan, jollei ole trendikkäästi sinkku ja tyy­dy ekol­o­gis­es­ta sty­rox-lootas­ta mus­sutet­tuun kasv­is­falafe­li­in, mut­ta kyl­lähän kaup­pakeskusten kilo­metrikäytävien tal­laami­nen töi­den jäl­keen on muutenkin pelkkää nautin­toa oikealle City — Vihreälle. Lisäk­si sys­teemin hyvä puoli on siinä että se tulee erit­täin kalli­ik­si eikä oikein toimikaan; on siis läh­es Neuvostoliitto!

  Toinen vai­h­toe­hto on tietysti toimia niin kuin esimerkik­si minä ja suurin osa muis­takin ihmi­sistä: ajan aamul­la 13–17 min autol­la kotip­i­hal­tani työ­paikan pihaan. Tarvit­taes­sa käyn koti­matkallani kaupassa.

  Osmo on toki oike­as­sa siinä että kaavoituk­seen pitäisi saa­da enem­män järkeä ja vähem­män kepu­laisia kuin mitä siinä nyt on.. Ja var­maan kan­nat­taa rato­jen var­si­in aivan eri­tyis­es­ti rak­en­taa, mut­ta ilman auto­ja ei mis­sään­määrin nyky­muo­toinen elämän­ta­pa ole mah­dolli­nen. Ja kun se elämän­ta­pa tule­vaisu­udessa mah­dol­lis­es­ti dra­maat­tis­es­ti muut­tuu, kär­sii eniten juuri ne jot­ka tätä muu­tos­ta halu­a­vat; mitään osaa­mat­tomat pierun­pidät­täjät ja muut yhteiskun­nan elätit. Tässä asi­as­sa on toki jotain kos­mista oikeut­takin joukossa 😀

 12. Trav­eller,

  Ei kaikkien nyky­muo­toinen elämän­ta­pa perus­tu omaan autoon. Tak­si on halvem­pi. Käve­len töi­hin 13–15 min­uutin matkan päivit­täin ja polt­toaineku­lut ovat mak­simis­saan 1€ / päivä (=kioskin kahvi). (Pierun pidät­tämisek­si­hän se lop­pumat­ka toisi­naan menee.) Keskus­ta on muutenkin haus­ka paik­ka asua vaikkei mitään ark­i­toimia kum­mem­paa osaisikaan. 

  Sit­ten kun halu­an asua halvem­mal­la ja väl­jem­min ja rauhem­mas­sa halu­an myös nopeat ja suju­vat kulkuy­htey­det kaupunkikeskus­taan. Oma auto on kallis ja hinta/laatu ‑suh­teeltaan älytön vaihtoehto. 

  Työ­suhdeau­to on eri jut­tu ja vero­tuk­selli­nen muinaisjäänne.

 13. Epäilen että suuret keskite­tyt yksiköt eivät ole taloudel­lisia, myöskään ajankäyt­töä ajatellen. Suuret vir­rat koos­t­u­vat pienistä puroista. Tilan­net­ta voisi helpot­taa jo pysäköin­tipaikko­jen lisäämi­nen pienin ryp­päin eri sisään­tu­lotei­den var­sille ja riit­tävän tiheät vuorovälit jatkoy­hteyk­sis­sä. Esim. Turun moot­tori­tieltä Kata­janokalle pääsee erit­täin näp­pärästi jät­tämäl­lä auton Munkkiniemeen ja hyp­päämäl­lä neloseen.

 14. Ei kaikkien nyky­muo­toinen elämän­ta­pa perus­tu omaan autoon. 

  Ei tietenkään, en ole sel­l­aista väit­tänytkään. Mikäli asu­isin yksin niin luul­tavasti minäkin han­kkisin asun­non niin etten tarvit­sisi autoa. Ylipäätään koko auto­jen vas­tus­t­a­mi­nen on keskeinen dok­tri­i­ni Virheille ja näköjään etenkin Osmolle, etenkin nyt kun koko puolueen “äiti ja isä” l. ydin­voiman vas­tus­tus kuten Lip­po­nen niin osu­vasti sanoi, on vai­hdet­tu min­is­ter­in­mer­su­un ja muu­ta­maan suo­jatyö­paikkaan Virhei­den jo hie­man, öh.. ei enään niin tei­ni-ikäisille neitokaisille. 

  Keskiver­to virheää äänestäjää ei häir­itse tähän liit­tyvät ris­tiri­itaisu­udet; nuorvirheähän ajelee isin autol­la ja se nuorvihreän isi ostaa aneen, kuka mitenkin. Joillekin riit­tää Virheet de Röda puolueen äänestys, joku tarvit­see vielä lisä­vahvis­tus­ta syn­nin­päästöön­sä; lait­taa vaikka­pa ker­ran käyte­tyt las­ket­telu­housun­sa UFF sinne pönt­töön.. Tiedostavim­mat virheät lienevät jatku­vasti sen ver­ran aineis­sa ettei ne auto­hom­mat oikein sovi, eikä yleen­sä ole kiirekään mihinkään, ei ainakaan töihin.

  Osmo on kyl­lä yrit­tänyt vinka­ta mon­et ker­rat parem­min toimeen tuleville virhei­den äänestäjille miten tulee toimia, mut­ta kun teil­lä on niin kovat päät.. Jos vaik­ka las­ten loru muo­dos­sa oppisitte:

  taximer­su hyvä mersu !
  oma mer­su paha mersu !

  vuokramer­su hyvä mersu !
  työ­suhde­mer­su paha mersu !

  min­is­ter­imer­su paras mersu !
  diesel mer­su pahin mersu !

  Keskus­ta on muutenkin haus­ka paik­ka asua vaikkei mitään ark­i­toimia kum­mem­paa osaisikaan. 

  No sit­ten petoni­por­sail­la tiet tukkoon! Ja just six­hän ne kal­jatyn­nyrit on pyöre­itä että junt­tien on helpom­pi pyörit­tää ne keskus­tan pubi­in. Autottomasti.

 15. Juhana Har­ju:
  “Maan alle rak­en­t­a­mi­nen ei ole nyky­isin enää kovin kallista. Liityn­täli­iken­teen pysäköin­tipaikat voitaisi­in sijoit­taa pysäköin­tilu­oli­in asemien alle peri­aat­teel­la, että autoil­i­jat maksavat.”

  TomiR
  “Asian viereen: Mik­siköhän Suomes­sa ei uusien ker­rostalo­jen yhtä tai kah­ta toisek­si alin­ta ker­rosta raken­neta autopaikoik­si? Täl­löin kivi­jalan tai kel­lar­in mah­dol­liset meluisim­mat toimin­not eivät häir­it­sisi asukkaitakaan niin paljoa. Ja parkki­ti­lan paikalle saisi lähiössä/uudisalueella puis­ton tai toisen talon. Joku selkeä peruste sille kai on.”

  Kyl­lä ne autopaikat mak­sa­vat. Kuten
  TPyy­lu­o­ma tote­si : ” tuol­laiset 20 — 40 000 euroa kap­pale”, sil­loin kun ne toteutetaan maan tai kan­sip­i­han alle. 

  Eli selkeä peruste sille, mik­si niitä paikoi­tusyrit­täjiä ei syn­ny kuin sieniä sateel­la ker­rostalo­jen yhtey­teen, on niiden yrit­täjä­ta­ho­jen puute. 

  Kuka lähtisi vetämään busi­ness­ta, jos­sa autopaikan takaisin­mak­suai­ka 5% korko­ra­hal­la lain­oitet­tuna kestää 10 vuot­ta. Ja näin vähän aikaa vain, jos onnis­tuu löytämään mak­sa­jak­si tahon jon­ka mielestä jokainen ko. laitok­sen autopaik­ka on 600 euron kuukausi­mak­sun arvoinen? Sum­mas­ta 565 euroa tarvi­taan lainaku­lu­jen kat­tamiseen ja 35 euroa käyt­töku­lui­hin. Ja tässä kus­tan­nus­ta­sok­si oli oletet­tu vain 30 000 euroa/ap.

  Hiphur­raa! Kaik­ki, joiden mielestä idea on toteut­tamisen arvoinen, ilmoit­tau­tukaa heti!

 16. “Kuka lähtisi vetämään busi­ness­ta, jos­sa autopaikan takaisin­mak­suai­ka 5% korko­ra­hal­la lain­oitet­tuna kestää 10 vuotta.”

  Sel­l­aiset pitkäjän­teiset sijoit­ta­jata­hot jot­ka eivät hötky­ile jonkin kymme­nen vuo­den takaisin­mak­sua­jan kanssa investoin­nille joka ei käytän­nössä kulu, esimerkiksi:

  http://www.tarkala.fi/kohdetiedot?tunnus=Kiinteist%F6%20Oy%20Bulevardin%20Pys%E4k%F6inti

  Hyvin puo­lus­taa tuol­lainenkin omaisu­us­la­ji paikkaansa tur­bu­lentimp­ina aikoina. Myön­net­täköön että järkevää liike­toim­intaa varas­tolu­olan rak­en­t­a­mi­nen on aika har­val­la alueel­la, mut­ta point­ti­ni on kai se että infra­struk­tu­uri-investoin­neis­sa tarkoituk­sen­mukainen tarkastelun aika­jänne on oleel­lis­es­ti pidem­pi kuin mihin yri­tys­taloudessa on totuttu.

 17. Olen pet­tynyt. En onnis­tunut saa­maan yhtään kom­ment­tia lasku­virheestä. Tosi­asi­as­sa­han kan­si­paikoituk­sen ap-kohtainen hinta,jolla saa lainansa mak­set­tua jo kymme­nessä vuodessa, on reilusti vähem­män kuin väitin. 300 euroa kuukaudessa, ilman katet­ta, sil­lä pärjää. 

  Mut­ta ei edes Helsin­gin keskus­tas­sa saa hal­li­paikas­ta moista vuokraa. 

  Kun ottaa vielä huomioon, että autopaikoi­tus mak­se­taan läh­es aina asun­to­jen hin­nas­sa, niin kyl­lä autoil­i­joi­ta aika paljon tässä subventoidaan.

 18. Olen koh­ta valmis DI ja osa-aikainen maat­alousyrit­täjä. Maat­alousyrit­täjänä toim­imi­nen pakot­taa min­ut asumaan tilal­la, joka on ~70km helsingistä. Työ­paikkana tulee toden­näköis­es­ti ole­maan joku kiva teknolo­gia fir­ma pk. seudul­ta. Joudun jokat­a­pauk­ses­sa lähtemään oma­l­la autol­la omas­ta pihas­ta, se minne asti tulen aja­maan riip­puu pysäköin­ti mah­dol­lisuuk­sista, mat­ka kus­tan­nuk­sista ja mat­ka ajas­ta. Uskoisin että tule­va työ­paikkani tulee tar­joa­maan hyvän parkkipaikan, joten huoku­tus ajaa oma­l­la autol­la koko mat­ka tulee ole­maan suuri. Ain­oana mah­dol­lise­na vai­h­toe­htona pidän toimi­vaa pysäköin­tiä julk­isten var­res­sa joil­la pääsee ennenkaikkea nopeasti ja jous­tavasti työ­paikalle ja takaisin. Enkä ole ain­oa joka täältäpäin käy helsingis­sä töis­sä, toimi­va vai­h­toe­hto vähen­täisi yksi­tyis autoilua huomattavasti.
  Joten hyvä pysäköin­ti paik­ka esim 30km päähän radan­var­teen. Pysäköin­niltä nopea yhteys lähili­iken­teen sol­muko­htaan jos­ta pääsee bus­seil­la eteen­päin. Vielä kun sys­teemiä ei kehitetä lap­siper­heille, köy­hille vaan yksin työ­suhdeau­tol­la ajavalle valkoiselle het­ero miehelle, niin tulok­set ovat parhaita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.