Vaalilaki on ongelmallinen

Vaalilain mukaan puoluei­den ehdokasaset­telun pitäisi men­no suun­nilleen näin.

Puolueen ilmoit­ta­maan päivämäärään men­nessä on tehtävä ehdo­tuk­set ehdokkaak­si otet­taviksi. Ehdo­tu­soikeus on puolueosas­to­jen henkilöjäse­nil­lä, joi­ta tarvi­taan muis­taak­seni 15 ja puolueosas­toil­la. Jos ehdo­tuk­sia on vähem­män kuin ehokkaak­si otet­tavia, kaik­ki on otet­ta­va. Jos on ehdotet­tu use­am­paa, puolueen on järkestet­tävä jäsenäänestys. Äänestyk­sen tulok­ses­ta saa poike­ta siten, että vai­hde­taan korkein­taan 25 pros­ent­tia jäsenäänestyk­sen voit­taineista (jot­ta listalle voitaisi­in rai­va­ta paik­ka esimerkik­si ruotsinkieliselle ehdokkaalle) Pois ei voi kuitenkaan ottaa jäsenäänestyk­sessä medi­aa­nia parem­min selviy­tynyt­tä, siis jos ahdokkai­ta saa aset­taa 120, kuud­estkakymmen­estä eniten ääniä saa­neesta ei voi tehdä karsintaa.

Yksikään puolue ei ase­ta ehdokkaitaan näin eikä voi aset­taakaan. Yleen­sä asete­taan vaik­ka toukoku­un lop­pu­un men­nessä osa ehdokkaista, kuukau­den kulut­tua taas lisää ja niin edelleen. Näin ei saisi lain mukaan tehdä, vaan lop­ullises­sa äänestyk­sessä kaik­ki ovat samal­la viival­la. Lakia voi toki kiertää sil­lä, että panee tuon ehdot­tamisen aikara­jan kovin aikaisek­si eikä ker­ro siitä kenellekään.

Vier­aan puolueen jäsen­ten olisi help­po sabotoi­da kil­pail­i­jan ehdokasaset­telua, jos tämä ei pysty aset­ta­maan täyt­tä ehdokaslis­taa. Solute­taan puolueeseen vaivihkaa 15 jäsen­sä — ei ole vaikea­ta — ja esitetään sit­ten vaik­ka Jam­mu-setää listalle. Se pakko ottaa. Eikä tuo sabotoin­ti han­kalaa olisi, vaik­ka puolue saisi täy­den lis­tan. Jos puolueel­la ei ole asi­as­ta mui­ta sään­nök­siä, vaali on toimitet­ta­vana suh­teel­lise­na niin, että äänestys­li­pus­sa ole­vat nimet saa­vat järjestyk­sessä ääniä 1, ½, 1/3, 1/4,.… Jos nuo kaik­ki 15 aset­ta­vat Jam­mu-sedän ykkös-ehdokkaak­seen, kyl­lä se läpi menee.

Tämä on nyt vähän mieliku­vi­tus­ta, mut­ta suurem­pi ongel­ma on, jos joku kveru­lant­ti pyrkii itse ehdokkaak­si. Väärin asetet­tu lista voidaan lop­ul­ta jopa hylätä. Ja kaik­ki ne ovat väärin asetet­tu­ja, kos­ka lain ede­lyt­tämäl­lä taval­la ei voi toimia eikä toimi­ta. Riskinä voi olla jopa, että joku lista joudu­taan kokon­aan hylkäämään väärin asetet­tuna, vaik­ka väärin ne on asetet­tu kaikki.

Voi myös tul­la tilanne, että puolueen jäsenistä pieni osa halu­aisi vaalili­it­toa toisen puolueen tai ryh­mit­tymän kanssa. Ne voivat toteut­taa tämän vaalili­iton jäsenäänestyk­sen avul­la vain otta­mal­la tuon toisen ryh­mit­tymän ehdokkaat puolueen omi­na ehdokkaina. Vihreil­lä täl­lainen tilanne oli kauan sit­ten jopa toteu­tua, kun jotkut oli­si­vat halun­neet vihrei­den otta­van lis­toilleen ns. kul­hialaisia enem­mistön vas­tus­taes­sa voimakkaasti.

Laki pitäisi muut­taa jotenkin realistiseksi.

6 vastausta artikkeliin “Vaalilaki on ongelmallinen”

 1. Hoitaisitte nyt ensin vaalilain sel­l­aisek­si että nämä mis­sit, hiihtäjäsankar­it ja iskelmälaula­jat siiv­ot­taisi­in pois sabotoimas­ta demokraat­tista järjestelmäämme.

  Eli val­ta pois kansalta sel­l­aisille jot­ka oikeasti ymmärtävät asioi­ta. Pla­tonin kri­teere­inä val­tiomiehelle taisi olla pitkä yleis­sivistävä koulu­tus joka sisältää reilusti matem­ati­ikkaa sekä 35 vuo­den ikä.

 2. Soin­in­vaaran kuvaa­ma ongel­ma kos­kee eduskun­tavaale­ja, mut­ta ehdokasaset­telun sään­nöt kun­nal­lis­vaaleis­sa ovat eri­laiset — itse asi­as­sa täysin kun­nal­lisjär­jestön omas­sa harkinnassa.

  Soin­in­vaaran mainit­se­mat 15 henkilöä ovat var­maankin liian vähän eduskun­tavaaleis­sa. Toisaal­ta antaako laki puoleille oikeu­den itsekin korot­taa sitä? Vaalilain 113 § sanoo: “Jäsenäänestys [eduskun­tavaalien ehdokasaset­tulas­sa] on toimitet­ta­va ja ehdokkaat asetet­ta­va puolueen sään­tö­jen mukaises­ti. Siltä osin kuin puolueen sään­nöis­sä ei ole määräyk­siä jäsenäänestyk­ses­tä tai ehdokkaiden aset­tamis­es­ta, niistä on voimas­sa, mitä tässä lais­sa säädetään.”

 3. Minä puolestani kaipaisin vaalei­hin van­haa anti­ikin ajan kreikkalaista tapaa, jos­sa voiti­in yleisen äänestyk­sen poh­jal­ta maas­takarkot­taa määräa­jak­si demokra­ti­aa toimin­nal­laan vaaran­ta­va henkilö.

 4. Ei mis­se­jä, hiihtäjiä, juok­si­joi­ta, näyt­telijöitä, laula­jia, runoil­i­joi­ta pidä estää aset­tumas­ta ehdokkaak­si. He ovat siel­lä äänestäjien val­it­sem­i­na. Ja vaal­i­matem­ati­ikkamme vuok­si puolueet katso­vat näitä tarvitsevansa.

  Lähtöko­htais­es­ti kai ehdolle aset­tumi­nen pitäisi tehdä niin helpok­si kuin mah­dol­lista. Demar­it, Moos­es etunenässä ovat kai eniten aja­neet pitk­iä lis­to­ja. Eli puolueet oli­si­vat se “viisas” joka ker­too ketkä käytän­nössä tule­vat valittua.

  Hyvin mon­es­sa suh­teessa paras tapa lisätä demokra­t­ian toimivu­ut­ta ja äänestysak­ti­ivi­su­ut­ta olisi saa­da “puolueet pois politiikasta”.

  http://hakki47.blogit.kauppalehti.fi/2008/05/19/vaalirahat-peraisin-venajan-mafialta/
  http://hakki47.blogit.kauppalehti.fi/2008/05/20/demokratiasta-kannattaa-maksaa/
  http://hakki47.blogit.kauppalehti.fi/2007/03/08/tulosvastuuta-demokratiaan-ehdotus-perustuslain-muuttamiseksi/

 5. Mik­si puolueet halu­a­vat ääniä keräämään julkkik­sia ja mui­ta ihmisiä, joiden he eivät halua pää­sevän eduskuntaan/valtuustoon?

  Kos­ka vaal­i­ta­pa antaa niistä automaat­tis­es­ti äänen tois­si­jais­es­ti puolueelle. Sik­si tarvi­taan vaal­i­ta­pa, jos­sa äänestäjä saa itse sanoa, kelle hänen äänen­sä on men­tävä, jos ensisi­jainen ehdokas ei tulekaan val­i­tuk­si, kuka on kol­mossi­jal­la jne.

  Näin tehdään mm. Irlan­nin val­tion ja Suomen yliop­pi­laskun­tien liiton käyt­tämässä siirtoäänivaalissa
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Siirtoäänivaalitapa

  Täl­löin kukaan ei tulisi val­i­tuk­si kenenkään toisen (julkkis tai ei) äänil­lä. Lisäk­si äänestäjien ei tarvit­sisi tak­tikoi­da ja pres­i­dentin­vaalis­sakin Hau­ta­lan kan­nat­ta­jat voisi­vat merk­itä Hau­ta­lan ensisi­jaisek­si ehdokkaak­seen tak­tikoin­nin sijaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.