Ympäristökeskus Kajaaniin

Viikon alueel­lis­tamis­su­un­nitel­ma on siirtää Suomen Ympäristökeskus Kajaani­in. Kun lääke­laitok­sen kohdalk­la ongel­mana on, etteivät koke­neet asiantun­ti­jat siir­ry mukana, tässä tapauk­ses­sa se saat­taa olla jopa koko toimen­piteen tarkoitus.

30 vastausta artikkeliin “Ympäristökeskus Kajaaniin”

 1. “tässä tapauk­ses­sa se saat­taa olla jopa koko toimen­piteen tarkoitus.”

  Kum­mas­tut­taa tuo kepun alueel­lis­tamisvim­ma myös siitä itses­tään­selvästä näkökul­mas­ta, että väki kuitenkin siir­tyy etelän asu­tuskeskuk­si­in — ja laitok­set siis pois sieltä, mis­sä niitä tarvitaan.

  Ps. Kepu on siirtänyt YM:n Jouni Särk­i­jär­ven dis­poon. Kir­joit­ti asi­as­ta itse Sanomien Raken­nusle­hdessä. Kepulis­tit ovat siis otta­mas­sa ympäristöa­sioista vah­van niskalenkin.

 2. Toises­sa kir­joituk­ses­sa esi­tit San­ta­ham­i­nan soti­lasalueen siirtämistä asuinkäyt­töön. Minne siirtäisit tämän soti­lasalueen? Eikö tässä tilanteessa huo­le­ta, että parhaat maan­puo­lus­tusasiantun­ti­jat ja lupaav­im­mat varus­miehet jät­täi­sivät tehtävänsä?

 3. Ei se mikään luon­non­la­ki ole, että väki jotenkin mys­tis­es­ti siir­tyy ilmavir­ran mukana etelään. 

  Oikeal­la poli­ti­ikalla voidaan muu Suo­mi pitää elävänä ja vireänä. Etenkin Kain­uu tarvit­see piristys­ruisket­ta. Laitosten mukana tule­vat ihmiset tarvit­se­vat palvelui­ta ja näin yri­tyk­siäkin tulee paikkakun­nille. Tarvi­taan toimi­vat koulut ja päivähoito ym. 

  Osmo näsävi­isas­teli Iltale­hdessä toimit­ta­jalle Van­hasen puu­tarhav­i­sion yhtey­dessä, josko him­melistä löy­ty­isi iltapäiväle­hden toimit­ta­jan pesti. Min­ulle tuli kyl­lä mieleen, ettei ole ole­mas­sa ammat­ti­taitoa rajat­tuna iltapäiväle­hti­in. Toimit­ta­ja osaa kir­joit­taa ja voi toimia mis­sä tahansa toim­i­tuk­ses­sa tai mon­es­sa muus­sakin työssä. Toim­i­tustyötä voi tehdä etä­työnä paljolti. Oikeas­t­aan ain­oa, joka vaatii paikan­pääl­lä oloa on kuvaami­nen. Moni­in jut­tui­hin ei kuitenkaan kuva­ta, vaan käytetään esim. ark­istoku­via tai joku muu voi kuva­ta. Isois­sa lehdis­sä nyt tietysti onkin kuvaa­jat erikseen. 

  On ihmisiä, joiden ammat­ti­taito on hyvin spe­si­fi, mut­ta on paljon niitä, joiden koulu­tus antaa mah­dol­lisu­u­den laaja-alaisuuteen.

 4. Hölmöläis­ten hom­maa. Osaa val­tion byroista keskitetään (esim armei­ja, jol­la sen­täs edes teo­ri­as­sa alueelli­nen funk­tio), osaa hajaute­taan (ara, lääke­laitos, syke). Koit­taisi­vat päättää…

 5. “tässä tapauk­ses­sa se saat­taa olla jopa koko toimen­piteen tarkoitus.”

  Hyvin sival­let­tu! … Mut­ta voiko kukaan oikeasti olla noin kiero?

 6. Eri­ty­istä hilpeyt­tä herät­tä Val­tiosi­h­teeri Tert­tu Savolaisen lakoni­nen kom­ment­ti, että: “Hal­li­tus on lin­jan­nut, että alueel­lis­tamisen pää­paino on Itä- ja Pohjois-Suomessa.”
  (HS Mielipi­de 3.9. http://www.hs.fi/arkisto/artikkeli/L%C3%A4%C3%A4kealan+keskus+vahvistaa+osaamista/HS20080903SI1MP02bd9)

  Jos hal­li­tus kysy­isi Tilas­tokeskuk­selta, niin se kuulisi että val­tion työ­paikko­jen osu­us on Pääkaupunkiseudul­la käytän­nössä sama kuin maas­sa keskimäärin. Eri­tyisen suuri tuo osu­us on Itä- ja Pohjois-Suomes­sa. Moi­ses­ta kerettiläisyy­destä Tilas­tokeskus­ta onkin syytä rankaista pakkomuutolla.

  Radio­hu­pailus­sa Knal­li ja Sateen­var­jo ali­val­tiosi­h­teeri Sir Hen­ry Pitkin uhkailee Min­is­ter­iön Erikoisosas­ton virkamiehiä Lamm ja Hamil­ton-Jones siir­rol­la Ulko-Hebri­ideille jos he tyrivät. Ero brit­ti-fik­tion ja suo­ma­laisen todel­lisu­u­den välil­lä on että ei tarvitse edes tyriä, eikä tämä edes naurata.

  Vakavasti, tämä peli pitää viheltää poik­ki. Jos verovi­ras­to siirtää paperinkäsit­te­lyä syr­jä­suomeen niin mikäs siinä, tämä voi olla jopa veron­mak­sajien etu. Se että asete­taan joku määrälli­nen tavoite siir­ret­tävistä työ­paikoista, johon ei vaiku­ta mikään kus­tan­nus- tai järkiar­gu­ment­ti, ja sen nimis­sä tuho­taan toimivia asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tioi­ta on edesvas­tu­u­ton­ta, kallista, työn­tek­i­jöi­den mieli­v­al­taista kiusaamista, ja koko yhteiskun­nalle vahin­gol­lista, eli yksinker­tais­es­ti väärin.

  Kun puolueista ei ker­ran ole mihinkään muuhun kuin hoke­maan samaa aiv­o­ton­ta “koko maa asute­taan virkamiehillä” ‑mantraa, niin josko AY-liike edes tek­isi jotain muu­takin kuin julk­i­lausum­ia? Ei muu­ta kuin malli­in TEHY joukkoir­ti­sanou­tu­miset kehiin.

 7. En ymmär­rä mik­si jak­sat kir­joitel­la näistä hajasi­joit­teluista negati­iviseen sävyyn ja epäil­lä että niiden takana olisi joku salaliitto.

  Mielestäni on päivän­selvää maalaisjärkeä että paikkakun­nal­la on oikeus saa­da osuuten­sa val­tion työ­paikko­ja jos kyseiseen työ­paikkaan riit­tää paikkakunnal­ta pätevyys­vaa­timuk­set täyt­täviä hakijoita.

  Ympäristökeskuk­sen sijoit­ta­mi­nen Kajaani­in kuu­lostaa asi­as­ta mitään tietämät­tömän kor­vas­sa paljon fik­sum­mal­ta kuin sen sijoit­ta­mi­nen Helsin­gin keskustaan.

 8. http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Lehtom%C3%A4ki+torjuu+ymp%C3%A4rist%C3%B6keskuksen+siirron+Kainuuseen/1135239442340

  Idea tuskin läh­tee enem­pää elämään kun kepu­lainen ja vieäpä kain­u­u­lainen ympäristömin­is­teri (joka muuten on kepu­laisek­si varsin edis­tyk­selli­nen poli­itikko) tyr­mäsi sen. 

  Val­tion­hallinnon siirtämi­nen maakun­ti­in vauras­tut­taa lähin­nä Helsinkiä, jonne jää tyhjää toim­i­ti­laa tuot­ta­van yri­tys­toimin­nan käyttöön.

 9. Ja siir­roista ei saisi edes puhua tai kir­joit­taa, KL ja Kat­ja Boxberg:

  “Keskus­tas­ta soitet­ti­in. Tarkem­min san­ot­tuna elinkeino­min­is­teri Mau­ri Pekkarisen val­tiosi­h­teeri Mikko Alkio soit­ti. Asia oli, että jutus­sani (KL 12.9.) esitet­ty arvio alue­poli­ti­ikan kus­tan­nuk­sista – seit­semän mil­jar­dia vuodessa — on täyt­tä potaskaa.

  Ensin­näkin: kos­ka yri­tystuet eivät ole alue­poli­ti­ikkaa vaan elinkei­nop­o­li­ti­ikkaa. Toisek­si: kos­ka kun­tien val­tiono­suuk­sien laskem­i­nen mukaan alue­tukipot­ti­in on — no, väärin.

  Mikäli val­tiosi­h­teeri uskoisi kam­pan­joi­hin, mitä hän ei siis todel­lakaan tee, hän olisi sitä mieltä, että olen jo aiem­min syyl­listynyt keskus­tavas­taiseen kampanjointiin.

  Anteek­si? Alue­poli­ti­ikan, tässä laa­jasti ymmär­ret­tynä, kus­tan­nusarvio perus­tuu Tilas­tokeskuk­sen lukui­hin. Jutus­sa oli nimeno­maan las­ket­tu hin­taa sille, että köy­hät kun­nat eivät pysty kat­ta­maan omia meno­jaan, vaan saa­vat apua rikkaam­mil­ta. Ja sille, että maat­alous ei tule toimeen ilman tukia ja sille, että yri­tys­tukia mak­se­taan eri­tyis­es­ti Pohjois- ja Itä-Suomeen.

  Jutus­sa ei – tietenkään – ehdotet­tu tukien alasajoa ker­ta­heitoil­la. Siinä vain haet­ti­in hin­taa har­joite­tulle poli­ti­ikalle. Ja kyl­lä, olen sitä mieltä, että kaupungis­tu­mista on vuosikym­meniä keinotekois­es­ti hidastet­tu alue­poli­ti­ikalla – ja se on mak­sanut hirvit­tävän paljon veron­mak­sajien rahaa. Kaupungis­tu­misas­te on Suomes­sa edelleen järisyt­tävän paljon mata­lampi kuin muis­sa teol­lisu­us­mais­sa, esimerkik­si Ruotsissa.

  Mut­ta vika ei ole pelkästään kepun vaan yhtä lail­la demarei­den ja kokoomuk­sen. Ne kun ovat nätis­sä kon­sen­sushengessä hyväksyneet alue­poli­ti­ikan rahoittamisen.”

  http://uutisblogi.blogit.kauppalehti.fi/author/katja/

 10. Tim­o­lle:
  Onko Kain­u­us­sa val­tion työ­paikko­ja suh­teessa työl­lis­ten määrään vähem­män kuin Uudellamaalla?
  Min­un on hyvin vaikea kuvitel­la, että Kain­uu rekry­toisi het­kessä 300 huip­pu­osaa­jaa ympäristökeskuk­seen. Kun myös Paula Lehtomä­ki on samal­la kan­nal­la, en nyt osaa pitää asen­net­tani kovin maakuntavihamielisenä.
  Ympäristökeskuk­sen työ­paikoista 300 on pääkaupunkiseudul­la ja 1300 maakun­nis­sa. Pääkaupunkiseudun osu­us on siis pienem­pi kuin osu­us väestöstä.
  Lehtomä­ki sanoo viisaasti, että tehtävien siir­to on parem­pi kuin kokon­ais­ten yksiköi­den siirto.
  Itse siirsin aikanaan alko­ho­li­valvon­nan Helsingistä lään­in­hal­li­tuk­si­in, eikä se aiheut­tanut mitään porua, pait­si valvot­tavien kesku­udessa, jot­ka pelkä­sivät, että läheltä näkee parem­min. Kain­u­useen on siir­ret­ty val­tion hallinnon­puhe­linkeskuk­sia ja muis­taak­seni joitain kelan toimintoja.

 11. Laitok­sia ei siir­retä, ne lopete­taan ja peruste­taan muualle uudestaan.

 12. Mikä tämä “Suo­mi elin­voimaise­na” jut­tu on? En tajua sitä, en ole ymmärtänyt sitä ikinä. Jos ihmiset eivät halua asua Itä- ja Pohjois-Suomes­sa, niin mikä pakko niitä on siel­lä pidätel­lä? Jos Kain­u­us­sa ei vaan ole töitä, niin mik­si ihmiset eivät saisi muut­taa Helsinki­in, Tam­peereelle, Oulu­un tms, ihan vapaasti? 

  Alue­poli­ti­ik­ka tulee tavat­toman kalli­ik­si nyt, kun ihmisiä on vielä aika paljon näis­sä näivet­tyvis­sä kun­nis­sa. Sit­ten, kun halukkaat ovat läht­e­neet, jäl­jelle jäänei­den tukem­i­nen on tavat­toman paljon halvem­paa. Palkataan muu­ta­man vuo­den keikka­hom­mi­in riit­täväl­lä lik­sal­la ter­veyskeskus­lääkärit jne tarvit­ta­vat palve­lut, ja ne riit­tävät kun pop­u­laa­tio on tarpeek­si pieni. 

  Ongel­mak­si muo­dos­tu­vat upon­neet kus­tan­nuk­set: eräänkin suo­ma­laisen teol­lisu­u­den haaran tehtaat ovat tyyp­il­lis­es­ti iso­ja ja sijait­se­vat syr­jäisil­lä paikkakun­nil­la. Kun täl­laiseen haal­i­taan työn­tek­i­jöitä, ne rak­en­tel­e­vat omakoti­talo­ja ja muu­ta sel­l­aista, joka muut­tuu nopeasti täysin arvot­tomak­si, kun tehdas sul­je­taan. Tähän liit­tyy se todel­li­nen trage­dia, joka maaseudun alasajos­ta aiheutuu. Riskit, joi­ta yksit­täiset ihmiset joutu­vat kan­ta­maan, ovat liian suuret. Mut­ta alue­poli­ti­ik­ka ei auta tähän, vaan se pahen­taa tilan­net­ta, kos­ka sen mukana upon­nei­ta kus­tan­nuk­sia tulee lisää.

 13. Osmo kysyy: “Onko Kain­u­us­sa val­tion työ­paikko­ja suh­teessa työl­lis­ten määrään vähem­män kuin Uudellamaalla?”

  Ei ole. Olen joskus näh­nyt tästä parem­mankin luvun, mut­ta jos approksi­moi julk­ishallinnon työ­paikko­jen kaut­ta jot­ka löy­tyy helposti:
  Uusi­maa: 52 150 julk­ishallinnon työ­paikkaa / yhteen­sä 752 081 työ­paikkaa, n. 7% työl­li­sistä työsken­telee julkishallinnossa.

  Kain­uu 5784 / 34 441 , n. 17%.

  Koko maa 171 800 / 2 439 997, n. 7%

  Luvut 2006
  http://www.tilastokeskus.fi/til/atutyo/index.html

 14. Monas­ti niil­lä seuduil­la, jos­sa KEPU on vah­va, tehdään paljon itse­murhia ja jonkin ver­ran mui­ta aluei­ta — siis lähin­nä “Ruuh­ka-Suomea” — ennem­män henkirikok­sia. Kepu­laiset päät­televät niin, että heitä juuri sik­si tarvi­taan. Oikeampi johtopäätös lie­nee, että eri­laiset aluetuet kär­jistävät ongelmia. 

  San­o­taan vaik­ka näin: Kepun tuke­mat juop­poretkueet jatka­vat itse­tuhoista käyt­täy­tymistään vail­la toivoa parem­mas­ta, kun suureen kaupunki­in läht­e­neet pää­sevät aika suurel­la toden­näköisyy­del­lä eroon juop­porem­mistä ja saat­ta­vat löytää toivon kip­inän työ­paikan ja ehkä jopa tyt­töys­tävän muodossa. 

  Hiukan meni liioit­telun puolelle, mut­ta kyl­lä tiet­ty väki pitäisi saa­da syr­jäseuduil­ta isom­pi­in kaupunkei­hin, kun ei ker­ran isom­pia kaupunke­ja voi saa­da syr­jäseuduille. Eli päin­vas­toin, kepulaiset!

 15. Tiedemies: “Mikä tämä “Suo­mi elin­voimaise­na” jut­tu on?”

  Urbaanin vuokra-asu­jan versio:

  Pohjoiseen ja itään täy­tyy jär­jestää töitä, kos­ka etelässä on rajal­lis­es­ti asun­to­ja ja infraa. Ja vaik­ka rak­en­tamis­tahti mak­si­moitaisi­in, siitä olisi apua vas­ta hyvin pitkäl­lä aikavälillä.

  Ei ehkä ole mitään kohtu­ullisen kokoista poten­ti­aal­is­ten muut­ta­jien joukkoa, jon­ka muutet­tua paineet tasaan­tu­isi­vat, vaan maakun­tien tyh­jen­tymi­nen saat­taa olla ketjureaktio.

  Eri asia on, pitääkö syr­jäseuduille tehdä jät­ti-investoin­te­ja. Mielestäni ei.

 16. Alue­poli­ti­ik­ka on juuri sitä mil­laisek­si me sen halu­amme tehdä. Aja­masi ajat­telumalli on tulk­in­tani mukaan sijoit­taa työtä sinne mis­sä on ihmisiä kos­ka ihmiset ovat tulleet tekemään sinne työtä. Mielestäni tämä ajat­telu johtaa kier­teeseen jos­sa ihmiset pakote­taan muut­ta­maan Helsinki­in kos­ka siel­lä on töitä minkä vuok­si sinne laite­taan taas lisää töitä sieltä mis­tä ihmiset sinne muuttivat.

  Mielestäni tämä ei ole kestävää kehi­tys­tä / aluepolitiikkaa.

  Yhteiskun­ta muo­dos­tuu sel­l­aisek­si kuin me sen raken­namme. Itse kan­natan aja­tus­ta että Val­tio tar­joaa töitä ensisi­jais­es­ti maanti­eteel­lisen jaon perus­teel­la. Kut­sut­takoon teo­ri­aani vaik­ka shakkiru­u­tu­teo­ri­ak­si, eli jae­taan Suo­mi sopi­vankokoisi­in ruu­tu­i­hin ja val­tion viras­tot sijoite­taan mah­dol­lisim­man tasaisesti/tasapuolisesti näi­den ruu­tu­jen sisäl­lä ole­vi­in keskuksiin. 

  Ps. Jos min­un pitäisi vali­ta työni Helsin­gin ja Kajaanin välil­lä val­it­sisin het­keäkään epäröimät­tä Kajaanin (muka­va pikkukaupun­ki jol­la on henkeäsal­paa­va luonto).

 17. “Riskit, joi­ta yksit­täiset ihmiset joutu­vat kan­ta­maan, ovat liian suuret. Mut­ta alue­poli­ti­ik­ka ei auta tähän, vaan se pahen­taa tilan­net­ta, kos­ka sen mukana upon­nei­ta kus­tan­nuk­sia tulee lisää.”

  Niin, ja jäl­keen­päin syr­jäseudul­la asunut huo­maa että lop­putu­los onkin yllät­täen sama kuin jos yrit­täjäris­ki olisi real­isoitunut vaik­ka onkin ollut työ­suh­teessa ilman yrit­täjäriskin anta­maa mah­dol­lisu­ut­ta vaurastumiseen.

  Tätä taus­taa vas­ten ei työt­tömäk­si jääneen riskien min­i­moin­ti ja muut­to­ha­lut­to­muus ole kovin yllät­tävää. Muut­to kasvukeskuk­seen edel­lyt­tää riskinot­to­halukku­ut­ta johon har­val­la juuri omaisuuten­sa ja tule­vaisuuten­sa menet­täneel­lä kant­ti riit­tää. Vuokra-asun­toon muut­ta­mi­nen omis­tusasun­non jäl­keen edel­lyt­tää vielä vahvem­paa ihmistä.

  Entäpä jos kehi­tysalueelta pois muut­ta­va irti­san­ot­tu saisikin apua riskinkan­toon asun­to­lain­o­jen takauk­sen ja jonkin­laisen hin­tataku­un muo­dos­sa ? Tämänkaltaista takaus­ta on muis­taak­seni Osmo joskus ideoin­utkin kaupun­gin rekrytointikeinona. 

  Malli tun­tu­isi äkkisältään järkeväm­mältä kuin rahan ja julkisen sek­torin virko­jen lapi­oin­ti syr­jäkylille 70-luvun laa­jan alue­poli­ti­ikan tyyli­in. Tuki kohden­tu­isi suo­raan raken­nemuu­tok­sen jalkoi­hin jääneille ihmisille rak­en­tei­den sijaan.

 18. turkka­lo:

  “Pohjoiseen ja itään täy­tyy jär­jestää töitä, kos­ka etelässä on rajal­lis­es­ti asun­to­ja ja infraa.”

  Tämä näkyy jo hin­nois­s­ta, eli sitä ei tarvitse ottaa huomioon.

  “Eri asia on, pitääkö syr­jäseuduille tehdä jät­ti-investoin­te­ja. Mielestäni ei.”

  Tarkoi­tatko, että yksi­ty­isiltä kiel­let­täisi­in investoimi­nen syr­jäisille alueille?

 19. Mitä ihmeen hyö­tyä meil­lä on suures­ta maas­ta ja upeas­ta luon­nos­ta, jos kaik­ki asu­vat saastei­den keskel­lä Helsin­gin loskas­sa. Myy­dään sit­ten koko pas­ka venäläisille ja pakkaudu­taan kaik­ki Uudellemaalle. 

  Ei kaik­ki yhteiskun­nalli­nen kehi­tys tarkoi­ta sitä, että ihmiset HALUAISIVAT toimia niin. Mon­et asi­at tapah­tu­vat spi­raal­i­mais­es­ti kumu­loituen ja lop­pu­jen lopuk­si ihmisille ei jää vaihtoehtoja. 

  Ja kuten Tim­o­kin, minä asu­isin ihan mielel­läni vaikka­pa juuri Kajaanis­sa. Pää­sisi talvisin hiihtämään! Helsingis­sä on muuten Suomen kama­lin ilmas­to. Kesäl­lä sataa vet­tä ja tuulee ja talvel­la sataa vet­tä ja tuulee…

 20. Ympäristömin­is­ter­iön hallinnon­alal­la koros­tu­vat toimet ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­semisek­si ja muu­tok­seen sopeu­tu­misek­si. Rak­en­tamisen ener­giate­hokku­u­den paran­t­a­mi­nen ja yhdyskun­tarak­en­teen ehey­tymi­nen ovat keskeisiä välineitä tässä työssä. 

  Tämä kun oli etu­sivul­la ja vieläpä ensim­mäi­nen asia niin eipä enää häm­mästytä Osmon syvä huoli näi­den epäilemät­tä todel­lis­ten Huipuasiantun­ti­jain työ­paikko­jen mah­dol­lis­es­ta jou­tu­mis­es­ta johonkin vi*un pön­delle paskan­haju­un degen­er­aat­tien joukkoon en vi**u kestä enää! Mut­ta kuten Osmo on meille todis­tanut jo mon­et ker­rat; tämä joukko on kyl­lä halut­tua työvoimaa siel­lä Helsinkissä, joten kuitenkin todel­li­nen win-win-case..

  Ympäristömin­is­ter­iön hallinnon­alan vuo­den 2008 talousarvio on 329,3 miljoon­aa euroa .

  Tästä fak­tas­ta ei köy­hä veron­mak­sa­ja voi var­maan tuuma­ta muu­ta kuin liito-ora­van­paskan lasken­nal­la ja kaiken­laisen hyödyl­lisen, usein jopa vält­tämät­tömän, rak­en­tamisen jar­rut­telul­la on hin­tansa.. Tuo on siis pelkän pierun­pidät­te­lyn suo­rat kulut, epä­suo­rat ovat tietenkin moninker­taisia ellei monikymmenkertaisia. 

  Ajatelka­a­pa hiukan: yhden tätivihreän ja joukon punav­ihre­itä taku­uäänestäjiä pitämi­nen tofussa, nepal­in­cur­ryssa ja niili­nahve­nes­sa mak­saa paris­sa vuodessa saman kuin se vuosikym­meniä riite­lyä aiheut­tanut länsimetro!

 21. “Ja kuten Tim­o­kin, minä asu­isin ihan mielel­läni vaikka­pa juuri Kajaanissa. ”

  Sallinet, että olen eri mieltä. Asut helsingis­sä suh­teel­lisen arvokkaal­la alueel­la, joten asut mielu­um­min helsingis­sä suh­teel­lisen arvokkaal­la alueel­la kuin Kajaanissa. 

  Tässä ei tietenkään ole sinän­sä mitään väärää, mut­ta älä yritä antaa ymmärtää, että asu­isit mielu­um­min Kajaanis­sa. Se kun teko­je­si perus­teel­la ei yksinker­tais­es­ti pidä paikkansa. Se “vai­h­toe­hdot­to­muus” ei tarkoi­ta mitään muu­ta kuin että on joitakin syitä mik­si nyt sit­ten halu­at asua helsingis­sä enem­män kuin Kajaanis­sa. Niin kuin van­ha kansa sanoo, niin pakko ei ole kuin kuol­la ja vero­ja maksaa.

 22. Viras­ton siir­to Kajaani­in ei vaiku­ta kovin fik­sul­ta ide­al­ta, vaik­ka Kaa­jaanikin on var­maan ihan viihty­isä kaupunki.

  Tiedemiehelle:
  Kyl­lä kai ne, jot­ka ovat halun­neet pohjois­es­ta lähteä,ovat niin tehneet riip­pumat­ta alue­poli­ti­ikas­ta. Minäkin lähdin. En ainakaan usko, että ketään olisi pakotet­tu jäämään. Tässä on kuitenkin hyvä muis­taa, että pohjoises­sa ja muual­la syr­jäisil­lä paikkakun­nil­la asuu ihmisiä, jot­ka siel­lä viihtyvät ja halu­a­vat siel­lä asua ja tehdä työtä. Huono työl­lisyys­ti­lanne kyl­lä pakot­taa lähtemään muualle.

 23. Vaik­ka jotkut halu­a­vat asua pohjoises­sa, toiset taas eivät. Hyvä osoi­tus tästä on, että Keskus­tas­sa vaa­di­taan nyt val­tio­ta mak­samaan syr­jäseu­tulisiä kun­tien työn­tek­i­jöille, jot­ta kuhn­nat syr­jäseudul­la ylipään­sä saisi­vat työvoimaa. Siis edes var­ma työ­paik­ka ei houkut­tele kaikkia pohjoiseen. Sik­si vähän ihme­tyt­tää kuvitelma,että maail­ma tulisi parem­mak­si sil­lä, että pakote­taan ihmisiä, jot­ka halu­aisi­vat asua etelässä muut­ta­maan pohjoiseen, vaik­ka pitäisi ymmärtää, että tämä syn­nyt­tää vas­tavir­tana muut­toli­ik­keen pohjois­es­ta etelään ja lop­putu­los on vain,että yhä use­ampi asuu siel­lä, mis­sä ei haluaisi.

 24. heh… van­ha kansa oli väärässä:

  pakko ei ole muu­ta kuin syn­tyä ja kuu­lua kuntaan!

 25. Timo K: Ihmiset eivät toi­mi noin. Päätök­seen vaikut­taa aina moni seik­ka, joista osaan vaikute­taan alue­poli­ti­ikalla. Jot­ta tämä poli­ti­ik­ka on oikeutet­tua mei­dän täy­tyy perustel­la mik­si laa­jasti asut­tu suo­mi on itsessään päämäärä, eli arvokasta.

 26. Joo, ei pidä pakot­taa muut­ta­maan ei. Ei, vaik­ka siel­lä jotkut viihtyvätkin. Eikä maail­ma parane.

  Allu-Ellu-han­ke on seka­va ja tämäkin viras­ton siir­to­su­un­nitel­ma vahvis­taa kuvaa. Vihreiltä ei kom­ment­te­ja tuos­ta han­kkeesta vielä ole pahem­min näkynyt?

 27. Art­turi Björk, en halua elää ei-vielä-taloudessa, jos­sa puo­let Suomes­ta kär­sii työt­tömyy­destä ja toinen puoli kalli­ista asumis­es­ta. Ei-vielä-talout­ta voidaan puo­lus­tel­la sil­lä, että sen dynaamiset vaiku­tuk­set ovat oikean­su­un­taiset: se tosi­aankin kan­nus­taa muut­ta­maan ja rak­en­ta­maan järke­vi­in paikkoi­hin. Mut­ta se tie on kivi­nen enkä näe mil­laiseen päätepis­teeseen, tas­apain­oti­laan, se voisi johtaa.

  Maakun­nat tarvit­se­vat vähin­täänkin kivun­lievi­tys­tä, ja se saat­taa olla myös helsinkiläisen vuokra-asu­jan edun mukaista.

  Kuitenkin maakun­tien isois­sa raken­nus­pro­jek­teis­sa arve­lut­taa, onko niiden työl­listävä vaiku­tus pitkäaikainen (yleen­sä ei) ja ovatko ne ekokatas­tro­fe­ja (yleen­sä ovat).

 28. turkka­lo: Ei oo mitään tas­apain­oti­laa, sehän se koko jutun point­ti onkin. Ihmis­ten arvos­tuk­set muut­tuu ajas­sa. Sik­si val­tio ei onnis­tu lisäämään hyv­in­voin­tia tekemäl­lä sään­töjä ja estämäl­lä sopeu­tu­mista. Vaik­ka et halu­akkaan “elää ei-vielä-taloudessa” niin sin­ul­la ei ole vai­h­toe­htoa, maail­mas­ta ei tule valmista.

  Mik­si maakun­nat tarvis­te­vat kivun­lievi­tys­tä? Mik­si se on helsinkiläis­ten vuokra-asu­jien edun mukaista? Mik­si helsinkiläis­ten vuokra-asu­jien etu on tärkeämpi kuin muiden suo­ma­lais­ten etu? Mitä väliä onko työl­lisyys­vaiku­tus pitkäaikainen, jos ne silti kan­nat­taa? Mitä väliä onko ne ekokatas­tro­fe­ja, jos aiheut­ta­ja kan­taa kustannukset?

 29. “Kuitenkin maakun­tien isois­sa raken­nus­pro­jek­teis­sa arve­lut­taa, onko niiden työl­listävä vaiku­tus pitkäaikainen (yleen­sä ei) ja ovatko ne ekokatas­tro­fe­ja (yleen­sä ovat).”

  Ja tehot­to­mia: tässä yksi professorinäkemys:“Asiantuntija: Lopete­taan maaseudun tekohengitys 

  - Ilman alue­poli­ti­ikkaa kaik­ki toim­inta keskit­ty­isi kaupunkei­hin ja niitä ympäröivi­in taa­jami­in. Se olisi edullista, kos­ka kaupun­git ovat tehokkai­ta, hän sanoo Huo­men­ta Suomen haastattelussa.

  Aluetuet ovat hänen mielestään lyhyt­näköistä poli­ti­ikkaa. Toki alueille täy­tyy suun­na­ta tukea välit­tömästi irti­san­omis­ten jäl­keen, mut­ta pitem­m­män päälle ne ovat pelkkää tekohengitystä.

  - Ne aiheut­ta­vat yhteiskun­taan tehot­to­muut­ta, jon­ka me kaik­ki yhdessä joudumme maksamaan.”

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/09/712525

  Yksi point­ti lisää: Alueel­lis­tamisen kan­natuk­seen maakun­nis­sa asu­vien paris­sa vaikut­taa tietenkin se kum­malli­nen asia kuin kotiseu­tu­rakkaus. Suomek­si siis tietämät­tömyys ja ennakkoluulot. 

  Ker­ronpa näistä val­lit­se­vista kansanusko­muk­sista (joi­ta häl­ven­tääk­seen kenenkään ei ole vielä tarvin­nut tehdä mitään):

  1) Itä- ja pohjois-suo­ma­lainen työvoima kuvit­telee erit­täin suuria omas­ta osaamis­es­taan. He katso­vat siel­lä koti­tan­huvil­la ole­vansa moniosaa­jia ja hal­lit­se­vansa etelän­mi­estä parem­min mon­ta ammat­tia, sel­l­ais­takin, joi­hin se aina pata­laiska ja rapa­juop­po etelän­mies on erikois­tunut ja koulutet­tu. Ikävä totu­us pal­jas­tuu sit­ten työkeikan tai muu­ton jäl­keen. Parhaat osaa­jat (tutk­i­tustikin) löy­tyvät muista kuin niistä, jot­ka ovat jääneet pirt­tei­hin pienois­i­in. Kasvukeskuk­sis­sa on erikois­tu­misen tuo­mia osaamishyö­tyjä ja paras aines. Tätä on vaikea uskoa öljy­lam­pun ja pärepi­hdin valossa.

  2) “Etelässä joutuu kivierä­maa­han”. Ei tietenkään pidä paikkaansa. Luu­lo on voin­ut syn­tyä siitä, kun on käy­ty vierailul­la etelässä opiskel­e­van tyt­tären luona (ja tuo­tu tuli­aisik­si leili piimää ja kapalli­nen pot­tu­ja sekä poron­la­pa siinä lähtemät­tömässä luu­los­sa, että etelässä kaik­ki mak­saa nelinkertaisesti.)

  3) “Ee voi har­ras­taa lähel­lä yhtään mit­tään”. Ja sit­ten hypätään maas­turi­in ja kaa­hataan 50–100 km parin tun­turin taa kalaan. 

  4) Kalaan, kos­ka muu­ta ei voi har­ras­taa (lisään­tymistä ja viet­tili­ikkeitä luku­uno­ta­mat­ta, joka on joillekin sitä pait­si työtä). Sitä ain­oaa har­ras­tus­ta — pohjoisen asumisen etua — on pakko sit­ten pitää arvokkaana ja sitä ei ole varaa menet­tää muu­tossa “etehlään”. Ei vaik­ka tulisi sata muu­ta parem­paa mah­dol­lisu­ut­ta kalas­tuk­sen ja kansan­tanssin tilalle. 

  5) “Ei riis­taa, kalaa, mar­jo­ja, sieniä, niisk!” Riekot ja rautu tosi­aan puu­tu­vat Lap­pi­in ver­rat­tuna, kun pakas­timeeni kat­soo. Vil­lisi­ka ja järvi­taimen vaivoin lohdut­taa. Siis ihan tosi.

  6) “Ei voi edes pyöräil­lä.” Ei voi — pohjoises­sa. Sen reunavi­ivan ja ojan välis­sä on 8–10 sent­tiä tilaa, jos­sa saa har­ras­taa 30 km sinne ja samaa tietä takaisin. Etelän teil­lä ja taa­jamis­sa on pyörämies otet­tu parem­min huomioon. On ollut varaa. Nim­im. 1 x 542 km, 2 x n. 800 km ja 1 x Ode­maiset 4427 km reis­su­ja takana. Työ­matkapyöräi­lyä yli 5000 km jo.

  7) “Eteläläiset on leuhkia, joo!” Kun eivät ole. Ei tarvi, ei ole varaa: tääl­lä on se “nakkar­in­jono” niin pitkä, että siitä löy­tyy aina joku parem­pi ja vahvem­pi. Niin­pä on ollut opit­ta­va kun­nioi­tus­ta mui­ta kohtaan eikä nokki­ma­järjestyk­siä laa­di­ta. Kirkonkylis­sä ja maaseu­tukaupungeis­sa aika kuluu nokki­ma­järjestyk­sen ylläpi­toon ja kauno­jen kerryttämiseen.

  8) “Liikenne etelässä on yhtä ajal­lista helevet­tiä!” Älkää, pohjoisen ihmiset, lukeko Osmoa ihan kir­jaimel­lis­es­ti. Kyl­lä tääl­lä liikenne sujuu melko sut­jakkaasti, parem­min kuin Oulusa ja Kemisä ja Torniosa sekä Kuopi­josa. Sen minkä liiken­nemäärässä pohjoiselle hav­iää, väli­matkois­sa tai joukkoli­iken­teessä sekä pyöräre­it­eis­sä voittaa.

 30. Tpyy­lu­o­ma,
  Rantara­ta ja päära­ta ovat jo ole­mas­sa. Jos tosis­saan ale­taan rak­en­taa asun­to­ja niiden var­teen, raitei­ta tarvit­ta­neen lisää. Perus­rakenne on kuitenkin jo olemassa.
  Kat­selin tänään Katana­jokan ter­mi­naalin ran­nas­ta Olympialai­turi­in päin ja huo­masin, että siirtämäl­lä ris­teiljät hie­man kauem­mas voisimme rak­en­taa meren päälle run­saasti ker­rostalo­ja. Asukkail­la olisi mer­inäköala ja käve­lyetäisyys keskus­taan. Raitio­vaunutkin jo kulke­vat molem­mil­la rannoilla.
  Kata­janokan ter­mi­naal­i­han on täyt­tö­maal­la, sitä voisi laa­jen­taa, ehkä täyt­tää koko lahti. Tai voisi rak­en­taa kan­nen lah­den yli. Väli­aikaise­na ratkaisuna voisimme käyt­tää asun­to­laivo­ja. Nyt ran­nat ovat täyn­nä ker­rostalon kokoisia uiv­ia viihdekeskuk­sia — niille raken­netaan uusi mod­ern­impi sata­ma paikkaan, johon ei tarvitse taiteil­la kapei­den salmien kaut­ta. Jos visioimme, että maan parhaim­mis­to asuu Helsin­gin ydinkeskus­tan tun­tu­mas­sa, mei­dän on uskallet­ta­va tehdä kauaskan­toisia ratkaisuja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.