Ympäristökeskus Kajaaniin

Vii­kon alu­eel­lis­ta­mis­suun­ni­tel­ma on siir­tää Suo­men Ympä­ris­tö­kes­kus Kajaa­niin. Kun lää­ke­lai­tok­sen koh­dalkla ongel­ma­na on, ettei­vät koke­neet asian­tun­ti­jat siir­ry muka­na, täs­sä tapauk­ses­sa se saat­taa olla jopa koko toi­men­pi­teen tarkoitus.

30 vastausta artikkeliin “Ympäristökeskus Kajaaniin”

 1. täs­sä tapauk­ses­sa se saat­taa olla jopa koko toi­men­pi­teen tarkoitus.”

  Kum­mas­tut­taa tuo kepun alu­eel­lis­ta­mis­vim­ma myös sii­tä itses­tään­sel­väs­tä näkö­kul­mas­ta, että väki kui­ten­kin siir­tyy ete­län asu­tus­kes­kuk­siin — ja lai­tok­set siis pois siel­tä, mis­sä nii­tä tarvitaan.

  Ps. Kepu on siir­tä­nyt YM:n Jou­ni Sär­ki­jär­ven dis­poon. Kir­joit­ti asias­ta itse Sano­mien Raken­nus­leh­des­sä. Kepu­lis­tit ovat siis otta­mas­sa ympä­ris­tö­asiois­ta vah­van niskalenkin.

 2. Toi­ses­sa kir­joi­tuk­ses­sa esi­tit San­ta­ha­mi­nan soti­la­sa­lu­een siir­tä­mis­tä asuin­käyt­töön. Min­ne siir­täi­sit tämän soti­la­sa­lu­een? Eikö täs­sä tilan­tees­sa huo­le­ta, että par­haat maan­puo­lus­tus­asian­tun­ti­jat ja lupaa­vim­mat varus­mie­het jät­täi­si­vät tehtävänsä?

 3. Ei se mikään luon­non­la­ki ole, että väki joten­kin mys­ti­ses­ti siir­tyy ilma­vir­ran muka­na etelään. 

  Oikeal­la poli­tii­kal­la voi­daan muu Suo­mi pitää elä­vä­nä ja vireä­nä. Eten­kin Kai­nuu tar­vit­see piris­tys­ruis­ket­ta. Lai­tos­ten muka­na tule­vat ihmi­set tar­vit­se­vat pal­ve­lui­ta ja näin yri­tyk­siä­kin tulee paik­ka­kun­nil­le. Tar­vi­taan toi­mi­vat kou­lut ja päi­vä­hoi­to ym. 

  Osmo näsä­vii­sas­te­li Ilta­leh­des­sä toi­mit­ta­jal­le Van­ha­sen puu­tar­ha­vi­sion yhtey­des­sä, jos­ko him­me­lis­tä löy­tyi­si ilta­päi­vä­leh­den toi­mit­ta­jan pes­ti. Minul­le tuli kyl­lä mie­leen, ettei ole ole­mas­sa ammat­ti­tai­toa rajat­tu­na ilta­päi­vä­leh­tiin. Toi­mit­ta­ja osaa kir­joit­taa ja voi toi­mia mis­sä tahan­sa toi­mi­tuk­ses­sa tai mones­sa muus­sa­kin työs­sä. Toi­mi­tus­työ­tä voi teh­dä etä­työ­nä pal­jol­ti. Oikeas­taan ainoa, joka vaa­tii pai­kan­pääl­lä oloa on kuvaa­mi­nen. Moniin jut­tui­hin ei kui­ten­kaan kuva­ta, vaan käy­te­tään esim. arkis­to­ku­via tai joku muu voi kuva­ta. Isois­sa leh­dis­sä nyt tie­tys­ti onkin kuvaa­jat erikseen. 

  On ihmi­siä, joi­den ammat­ti­tai­to on hyvin spe­si­fi, mut­ta on pal­jon nii­tä, joi­den kou­lu­tus antaa mah­dol­li­suu­den laaja-alaisuuteen.

 4. Höl­mö­läis­ten hom­maa. Osaa val­tion byrois­ta kes­ki­te­tään (esim armei­ja, jol­la sen­täs edes teo­rias­sa alu­eel­li­nen funk­tio), osaa hajau­te­taan (ara, lää­ke­lai­tos, syke). Koit­tai­si­vat päättää…

 5. täs­sä tapauk­ses­sa se saat­taa olla jopa koko toi­men­pi­teen tarkoitus.”

  Hyvin sival­let­tu! … Mut­ta voi­ko kukaan oikeas­ti olla noin kiero?

 6. Eri­tyis­tä hil­peyt­tä herät­tä Val­tio­sih­tee­ri Tert­tu Savo­lai­sen lako­ni­nen kom­ment­ti, että: “Hal­li­tus on lin­jan­nut, että alu­eel­lis­ta­mi­sen pää­pai­no on Itä- ja Pohjois-Suomessa.”
  (HS Mie­li­pi­de 3.9. http://www.hs.fi/arkisto/artikkeli/L%C3%A4%C3%A4kealan+keskus+vahvistaa+osaamista/HS20080903SI1MP02bd9)

  Jos hal­li­tus kysyi­si Tilas­to­kes­kuk­sel­ta, niin se kuu­li­si että val­tion työ­paik­ko­jen osuus on Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la käy­tän­nös­sä sama kuin maas­sa kes­ki­mää­rin. Eri­tyi­sen suu­ri tuo osuus on Itä- ja Poh­jois-Suo­mes­sa. Moi­ses­ta keret­ti­läi­syy­des­tä Tilas­to­kes­kus­ta onkin syy­tä ran­kais­ta pakkomuutolla.

  Radio­hu­pai­lus­sa Knal­li ja Sateen­var­jo ali­val­tio­sih­tee­ri Sir Hen­ry Pit­kin uhkai­lee Minis­te­riön Eri­kois­osas­ton vir­ka­mie­hiä Lamm ja Hamil­ton-Jones siir­rol­la Ulko-Hebrii­deil­le jos he tyri­vät. Ero brit­ti-fik­tion ja suo­ma­lai­sen todel­li­suu­den välil­lä on että ei tar­vit­se edes tyriä, eikä tämä edes naurata.

  Vaka­vas­ti, tämä peli pitää vihel­tää poik­ki. Jos vero­vi­ras­to siir­tää pape­rin­kä­sit­te­lyä syr­jä­suo­meen niin mikäs sii­nä, tämä voi olla jopa veron­mak­sa­jien etu. Se että ase­te­taan joku mää­räl­li­nen tavoi­te siir­ret­tä­vis­tä työ­pai­kois­ta, johon ei vai­ku­ta mikään kus­tan­nus- tai jär­kiar­gu­ment­ti, ja sen nimis­sä tuho­taan toi­mi­via asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­ta on edes­vas­tuu­ton­ta, kal­lis­ta, työn­te­ki­jöi­den mie­li­val­tais­ta kiusaa­mis­ta, ja koko yhteis­kun­nal­le vahin­gol­lis­ta, eli yksin­ker­tai­ses­ti väärin.

  Kun puo­lueis­ta ei ker­ran ole mihin­kään muu­hun kuin hoke­maan samaa aivo­ton­ta “koko maa asu­te­taan vir­ka­mie­hil­lä” ‑mant­raa, niin jos­ko AY-lii­ke edes teki­si jotain muu­ta­kin kuin jul­ki­lausu­mia? Ei muu­ta kuin mal­liin TEHY jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­set kehiin.

 7. En ymmär­rä mik­si jak­sat kir­joi­tel­la näis­tä haja­si­joit­te­luis­ta nega­tii­vi­seen sävyyn ja epäil­lä että nii­den taka­na oli­si joku salaliitto.

  Mie­les­tä­ni on päi­vän­sel­vää maa­lais­jär­keä että paik­ka­kun­nal­la on oikeus saa­da osuu­ten­sa val­tion työ­paik­ko­ja jos kysei­seen työ­paik­kaan riit­tää paik­ka­kun­nal­ta päte­vyys­vaa­ti­muk­set täyt­tä­viä hakijoita.

  Ympä­ris­tö­kes­kuk­sen sijoit­ta­mi­nen Kajaa­niin kuu­los­taa asias­ta mitään tie­tä­mät­tö­män kor­vas­sa pal­jon fik­sum­mal­ta kuin sen sijoit­ta­mi­nen Hel­sin­gin keskustaan.

 8. http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Lehtom%C3%A4ki+torjuu+ymp%C3%A4rist%C3%B6keskuksen+siirron+Kainuuseen/1135239442340

  Idea tus­kin läh­tee enem­pää elä­mään kun kepu­lai­nen ja vieä­pä kai­nuu­lai­nen ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri (joka muu­ten on kepu­lai­sek­si var­sin edis­tyk­sel­li­nen polii­tik­ko) tyr­mä­si sen. 

  Val­tion­hal­lin­non siir­tä­mi­nen maa­kun­tiin vau­ras­tut­taa lähin­nä Hel­sin­kiä, jon­ne jää tyh­jää toi­mi­ti­laa tuot­ta­van yri­tys­toi­min­nan käyttöön.

 9. Ja siir­rois­ta ei sai­si edes puhua tai kir­joit­taa, KL ja Kat­ja Boxberg:

  Kes­kus­tas­ta soi­tet­tiin. Tar­kem­min sanot­tu­na elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mau­ri Pek­ka­ri­sen val­tio­sih­tee­ri Mik­ko Alkio soit­ti. Asia oli, että jutus­sa­ni (KL 12.9.) esi­tet­ty arvio alue­po­li­tii­kan kus­tan­nuk­sis­ta – seit­se­män mil­jar­dia vuo­des­sa — on täyt­tä potaskaa.

  Ensin­nä­kin: kos­ka yri­tys­tuet eivät ole alue­po­li­tiik­kaa vaan elin­kei­no­po­li­tiik­kaa. Toi­sek­si: kos­ka kun­tien val­tio­no­suuk­sien las­ke­mi­nen mukaan alue­tu­ki­pot­tiin on — no, väärin.

  Mikä­li val­tio­sih­tee­ri uskoi­si kam­pan­joi­hin, mitä hän ei siis todel­la­kaan tee, hän oli­si sitä miel­tä, että olen jo aiem­min syyl­lis­ty­nyt kes­kus­ta­vas­tai­seen kampanjointiin.

  Anteek­si? Alue­po­li­tii­kan, täs­sä laa­jas­ti ymmär­ret­ty­nä, kus­tan­nusar­vio perus­tuu Tilas­to­kes­kuk­sen lukui­hin. Jutus­sa oli nime­no­maan las­ket­tu hin­taa sil­le, että köy­hät kun­nat eivät pys­ty kat­ta­maan omia meno­jaan, vaan saa­vat apua rik­kaam­mil­ta. Ja sil­le, että maa­ta­lous ei tule toi­meen ilman tukia ja sil­le, että yri­tys­tu­kia mak­se­taan eri­tyi­ses­ti Poh­jois- ja Itä-Suomeen.

  Jutus­sa ei – tie­ten­kään – ehdo­tet­tu tukien alas­ajoa ker­ta­hei­toil­la. Sii­nä vain haet­tiin hin­taa har­joi­te­tul­le poli­tii­kal­le. Ja kyl­lä, olen sitä miel­tä, että kau­pun­gis­tu­mis­ta on vuo­si­kym­me­niä kei­no­te­koi­ses­ti hidas­tet­tu alue­po­li­tii­kal­la – ja se on mak­sa­nut hir­vit­tä­vän pal­jon veron­mak­sa­jien rahaa. Kau­pun­gis­tu­mi­sas­te on Suo­mes­sa edel­leen järi­syt­tä­vän pal­jon mata­lam­pi kuin muis­sa teol­li­suus­mais­sa, esi­mer­kik­si Ruotsissa.

  Mut­ta vika ei ole pel­käs­tään kepun vaan yhtä lail­la dema­rei­den ja kokoo­muk­sen. Ne kun ovat nätis­sä kon­sen­sus­hen­ges­sä hyväk­sy­neet alue­po­li­tii­kan rahoittamisen.”

  http://uutisblogi.blogit.kauppalehti.fi/author/katja/

 10. Timol­le:
  Onko Kai­nuus­sa val­tion työ­paik­ko­ja suh­tees­sa työl­lis­ten mää­rään vähem­män kuin Uudellamaalla?
  Minun on hyvin vai­kea kuvi­tel­la, että Kai­nuu rek­ry­toi­si het­kes­sä 300 huip­puo­saa­jaa ympä­ris­tö­kes­kuk­seen. Kun myös Pau­la Leh­to­mä­ki on samal­la kan­nal­la, en nyt osaa pitää asen­net­ta­ni kovin maakuntavihamielisenä.
  Ympä­ris­tö­kes­kuk­sen työ­pai­kois­ta 300 on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja 1300 maa­kun­nis­sa. Pää­kau­pun­ki­seu­dun osuus on siis pie­nem­pi kuin osuus väestöstä.
  Leh­to­mä­ki sanoo vii­saas­ti, että teh­tä­vien siir­to on parem­pi kuin koko­nais­ten yksi­köi­den siirto.
  Itse siir­sin aika­naan alko­ho­li­val­von­nan Hel­sin­gis­tä lää­nin­hal­li­tuk­siin, eikä se aiheut­ta­nut mitään porua, pait­si val­vot­ta­vien kes­kuu­des­sa, jot­ka pel­kä­si­vät, että lähel­tä näkee parem­min. Kai­nuuseen on siir­ret­ty val­tion hal­lin­non­pu­he­lin­kes­kuk­sia ja muis­taak­se­ni joi­tain kelan toimintoja.

 11. Lai­tok­sia ei siir­re­tä, ne lope­te­taan ja perus­te­taan muu­al­le uudestaan.

 12. Mikä tämä “Suo­mi elin­voi­mai­se­na” jut­tu on? En tajua sitä, en ole ymmär­tä­nyt sitä iki­nä. Jos ihmi­set eivät halua asua Itä- ja Poh­jois-Suo­mes­sa, niin mikä pak­ko nii­tä on siel­lä pidä­tel­lä? Jos Kai­nuus­sa ei vaan ole töi­tä, niin mik­si ihmi­set eivät sai­si muut­taa Hel­sin­kiin, Tam­pee­reel­le, Ouluun tms, ihan vapaasti? 

  Alue­po­li­tiik­ka tulee tavat­to­man kal­liik­si nyt, kun ihmi­siä on vie­lä aika pal­jon näis­sä näi­vet­ty­vis­sä kun­nis­sa. Sit­ten, kun haluk­kaat ovat läh­te­neet, jäl­jel­le jää­nei­den tuke­mi­nen on tavat­to­man pal­jon hal­vem­paa. Pal­ka­taan muu­ta­man vuo­den keik­ka­hom­miin riit­tä­väl­lä lik­sal­la ter­veys­kes­kus­lää­kä­rit jne tar­vit­ta­vat pal­ve­lut, ja ne riit­tä­vät kun popu­laa­tio on tar­peek­si pieni. 

  Ongel­mak­si muo­dos­tu­vat upon­neet kus­tan­nuk­set: erään­kin suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den haa­ran teh­taat ovat tyy­pil­li­ses­ti iso­ja ja sijait­se­vat syr­jäi­sil­lä paik­ka­kun­nil­la. Kun täl­lai­seen haa­li­taan työn­te­ki­jöi­tä, ne raken­te­le­vat oma­ko­ti­ta­lo­ja ja muu­ta sel­lais­ta, joka muut­tuu nopeas­ti täy­sin arvot­to­mak­si, kun teh­das sul­je­taan. Tähän liit­tyy se todel­li­nen tra­ge­dia, joka maa­seu­dun alas­ajos­ta aiheu­tuu. Ris­kit, joi­ta yksit­täi­set ihmi­set jou­tu­vat kan­ta­maan, ovat lii­an suu­ret. Mut­ta alue­po­li­tiik­ka ei auta tähän, vaan se pahen­taa tilan­net­ta, kos­ka sen muka­na upon­nei­ta kus­tan­nuk­sia tulee lisää.

 13. Osmo kysyy: “Onko Kai­nuus­sa val­tion työ­paik­ko­ja suh­tees­sa työl­lis­ten mää­rään vähem­män kuin Uudellamaalla?”

  Ei ole. Olen jos­kus näh­nyt täs­tä parem­man­kin luvun, mut­ta jos approk­si­moi jul­kis­hal­lin­non työ­paik­ko­jen kaut­ta jot­ka löy­tyy helposti:
  Uusi­maa: 52 150 jul­kis­hal­lin­non työ­paik­kaa / yhteen­sä 752 081 työ­paik­kaa, n. 7% työl­li­sis­tä työs­ken­te­lee julkishallinnossa.

  Kai­nuu 5784 / 34 441 , n. 17%.

  Koko maa 171 800 / 2 439 997, n. 7%

  Luvut 2006
  http://www.tilastokeskus.fi/til/atutyo/index.html

 14. Monas­ti niil­lä seu­duil­la, jos­sa KEPU on vah­va, teh­dään pal­jon itse­mur­hia ja jon­kin ver­ran mui­ta aluei­ta — siis lähin­nä “Ruuh­ka-Suo­mea” — ennem­män hen­ki­ri­kok­sia. Kepu­lai­set päät­te­le­vät niin, että hei­tä juu­ri sik­si tar­vi­taan. Oikeam­pi joh­to­pää­tös lie­nee, että eri­lai­set alue­tuet kär­jis­tä­vät ongelmia. 

  Sano­taan vaik­ka näin: Kepun tuke­mat juop­po­ret­ku­eet jat­ka­vat itse­tu­hois­ta käyt­täy­ty­mis­tään vail­la toi­voa parem­mas­ta, kun suu­reen kau­pun­kiin läh­te­neet pää­se­vät aika suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä eroon juop­po­rem­mis­tä ja saat­ta­vat löy­tää toi­von kipi­nän työ­pai­kan ja ehkä jopa tyt­töys­tä­vän muodossa. 

  Hiu­kan meni lii­oit­te­lun puo­lel­le, mut­ta kyl­lä tiet­ty väki pitäi­si saa­da syr­jä­seu­duil­ta isom­piin kau­pun­kei­hin, kun ei ker­ran isom­pia kau­pun­ke­ja voi saa­da syr­jä­seu­duil­le. Eli päin­vas­toin, kepulaiset!

 15. Tie­de­mies: “Mikä tämä “Suo­mi elin­voi­mai­se­na” jut­tu on?”

  Urbaa­nin vuo­kra-asu­jan versio:

  Poh­joi­seen ja itään täy­tyy jär­jes­tää töi­tä, kos­ka ete­läs­sä on rajal­li­ses­ti asun­to­ja ja infraa. Ja vaik­ka raken­ta­mis­tah­ti mak­si­moi­tai­siin, sii­tä oli­si apua vas­ta hyvin pit­käl­lä aikavälillä.

  Ei ehkä ole mitään koh­tuul­li­sen kokois­ta poten­ti­aa­lis­ten muut­ta­jien jouk­koa, jon­ka muu­tet­tua pai­neet tasaan­tui­si­vat, vaan maa­kun­tien tyh­jen­ty­mi­nen saat­taa olla ketjureaktio.

  Eri asia on, pitää­kö syr­jä­seu­duil­le teh­dä jät­ti-inves­toin­te­ja. Mie­les­tä­ni ei.

 16. Alue­po­li­tiik­ka on juu­ri sitä mil­lai­sek­si me sen haluam­me teh­dä. Aja­ma­si ajat­te­lu­mal­li on tul­kin­ta­ni mukaan sijoit­taa työ­tä sin­ne mis­sä on ihmi­siä kos­ka ihmi­set ovat tul­leet teke­mään sin­ne työ­tä. Mie­les­tä­ni tämä ajat­te­lu joh­taa kier­tee­seen jos­sa ihmi­set pako­te­taan muut­ta­maan Hel­sin­kiin kos­ka siel­lä on töi­tä min­kä vuok­si sin­ne lai­te­taan taas lisää töi­tä siel­tä mis­tä ihmi­set sin­ne muuttivat.

  Mie­les­tä­ni tämä ei ole kes­tä­vää kehi­tys­tä / aluepolitiikkaa.

  Yhteis­kun­ta muo­dos­tuu sel­lai­sek­si kuin me sen raken­nam­me. Itse kan­na­tan aja­tus­ta että Val­tio tar­jo­aa töi­tä ensi­si­jai­ses­ti maan­tie­teel­li­sen jaon perus­teel­la. Kut­sut­ta­koon teo­ri­aa­ni vaik­ka shak­ki­ruu­tu­teo­riak­si, eli jae­taan Suo­mi sopi­van­ko­koi­siin ruu­tui­hin ja val­tion viras­tot sijoi­te­taan mah­dol­li­sim­man tasaisesti/tasapuolisesti näi­den ruu­tu­jen sisäl­lä ole­viin keskuksiin. 

  Ps. Jos minun pitäi­si vali­ta työ­ni Hel­sin­gin ja Kajaa­nin välil­lä valit­si­sin het­keä­kään epä­röi­mät­tä Kajaa­nin (muka­va pik­ku­kau­pun­ki jol­la on hen­keä­sal­paa­va luonto).

 17. Ris­kit, joi­ta yksit­täi­set ihmi­set jou­tu­vat kan­ta­maan, ovat lii­an suu­ret. Mut­ta alue­po­li­tiik­ka ei auta tähän, vaan se pahen­taa tilan­net­ta, kos­ka sen muka­na upon­nei­ta kus­tan­nuk­sia tulee lisää.”

  Niin, ja jäl­keen­päin syr­jä­seu­dul­la asu­nut huo­maa että lop­pu­tu­los onkin yllät­täen sama kuin jos yrit­tä­jä­ris­ki oli­si rea­li­soi­tu­nut vaik­ka onkin ollut työ­suh­tees­sa ilman yrit­tä­jä­ris­kin anta­maa mah­dol­li­suut­ta vaurastumiseen.

  Tätä taus­taa vas­ten ei työt­tö­mäk­si jää­neen ris­kien mini­moin­ti ja muut­to­ha­lut­to­muus ole kovin yllät­tä­vää. Muut­to kas­vu­kes­kuk­seen edel­lyt­tää ris­kin­ot­to­ha­luk­kuut­ta johon har­val­la juu­ri omai­suu­ten­sa ja tule­vai­suu­ten­sa menet­tä­neel­lä kant­ti riit­tää. Vuo­kra-asun­toon muut­ta­mi­nen omis­tusa­sun­non jäl­keen edel­lyt­tää vie­lä vah­vem­paa ihmistä.

  Entä­pä jos kehi­ty­sa­lu­eel­ta pois muut­ta­va irti­sa­not­tu sai­si­kin apua ris­kin­kan­toon asun­to­lai­no­jen takauk­sen ja jon­kin­lai­sen hin­ta­ta­kuun muo­dos­sa ? Tämän­kal­tais­ta takaus­ta on muis­taak­se­ni Osmo jos­kus ideoi­nut­kin kau­pun­gin rekrytointikeinona. 

  Mal­li tun­tui­si äkki­säl­tään jär­ke­väm­mäl­tä kuin rahan ja jul­ki­sen sek­to­rin vir­ko­jen lapioin­ti syr­jä­ky­lil­le 70-luvun laa­jan alue­po­li­tii­kan tyy­liin. Tuki koh­den­tui­si suo­raan raken­ne­muu­tok­sen jal­koi­hin jää­neil­le ihmi­sil­le raken­tei­den sijaan.

 18. turk­ka­lo:

  Poh­joi­seen ja itään täy­tyy jär­jes­tää töi­tä, kos­ka ete­läs­sä on rajal­li­ses­ti asun­to­ja ja infraa.”

  Tämä näkyy jo hin­noiss­ta, eli sitä ei tar­vit­se ottaa huomioon.

  Eri asia on, pitää­kö syr­jä­seu­duil­le teh­dä jät­ti-inves­toin­te­ja. Mie­les­tä­ni ei.”

  Tar­koi­tat­ko, että yksi­tyi­sil­tä kiel­let­täi­siin inves­toi­mi­nen syr­jäi­sil­le alueille?

 19. Mitä ihmeen hyö­tyä meil­lä on suu­res­ta maas­ta ja upeas­ta luon­nos­ta, jos kaik­ki asu­vat saas­tei­den kes­kel­lä Hel­sin­gin los­kas­sa. Myy­dään sit­ten koko pas­ka venä­läi­sil­le ja pak­kau­du­taan kaik­ki Uudellemaalle. 

  Ei kaik­ki yhteis­kun­nal­li­nen kehi­tys tar­koi­ta sitä, että ihmi­set HALUAISIVAT toi­mia niin. Monet asiat tapah­tu­vat spi­raa­li­mai­ses­ti kumu­loi­tuen ja lop­pu­jen lopuk­si ihmi­sil­le ei jää vaihtoehtoja. 

  Ja kuten Timo­kin, minä asui­sin ihan mie­lel­lä­ni vaik­ka­pa juu­ri Kajaa­nis­sa. Pää­si­si tal­vi­sin hiih­tä­mään! Hel­sin­gis­sä on muu­ten Suo­men kama­lin ilmas­to. Kesäl­lä sataa vet­tä ja tuu­lee ja tal­vel­la sataa vet­tä ja tuulee…

 20. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la koros­tu­vat toi­met ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si ja muu­tok­seen sopeu­tu­mi­sek­si. Raken­ta­mi­sen ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen ja yhdys­kun­ta­ra­ken­teen ehey­ty­mi­nen ovat kes­kei­siä väli­nei­tä täs­sä työssä. 

  Tämä kun oli etusi­vul­la ja vie­lä­pä ensim­mäi­nen asia niin eipä enää häm­mäs­ty­tä Osmon syvä huo­li näi­den epäi­le­mät­tä todel­lis­ten Hui­pu­asian­tun­ti­jain työ­paik­ko­jen mah­dol­li­ses­ta jou­tu­mi­ses­ta johon­kin vi*un pön­del­le pas­kan­ha­juun dege­ne­raat­tien jouk­koon en vi**u kes­tä enää! Mut­ta kuten Osmo on meil­le todis­ta­nut jo monet ker­rat; tämä jouk­ko on kyl­lä halut­tua työ­voi­maa siel­lä Hel­sin­kis­sä, joten kui­ten­kin todel­li­nen win-win-case..

  Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lan vuo­den 2008 talous­ar­vio on 329,3 mil­joo­naa euroa .

  Täs­tä fak­tas­ta ei köy­hä veron­mak­sa­ja voi var­maan tuu­ma­ta muu­ta kuin lii­to-ora­van­pas­kan las­ken­nal­la ja kai­ken­lai­sen hyö­dyl­li­sen, usein jopa vält­tä­mät­tö­män, raken­ta­mi­sen jar­rut­te­lul­la on hin­tan­sa.. Tuo on siis pel­kän pie­run­pi­dät­te­lyn suo­rat kulut, epä­suo­rat ovat tie­ten­kin monin­ker­tai­sia ellei monikymmenkertaisia. 

  Aja­tel­kaa­pa hiu­kan: yhden täti­vih­reän ja jou­kon puna­vih­rei­tä takuu­ää­nes­tä­jiä pitä­mi­nen tofus­sa, nepa­lincur­rys­sa ja nii­li­nah­ve­nes­sa mak­saa paris­sa vuo­des­sa saman kuin se vuo­si­kym­me­niä rii­te­lyä aiheut­ta­nut länsimetro!

 21. Ja kuten Timo­kin, minä asui­sin ihan mie­lel­lä­ni vaik­ka­pa juu­ri Kajaanissa. ”

  Sal­li­net, että olen eri miel­tä. Asut hel­sin­gis­sä suh­teel­li­sen arvok­kaal­la alu­eel­la, joten asut mie­luum­min hel­sin­gis­sä suh­teel­li­sen arvok­kaal­la alu­eel­la kuin Kajaanissa. 

  Täs­sä ei tie­ten­kään ole sinän­sä mitään vää­rää, mut­ta älä yri­tä antaa ymmär­tää, että asui­sit mie­luum­min Kajaa­nis­sa. Se kun teko­je­si perus­teel­la ei yksin­ker­tai­ses­ti pidä paik­kan­sa. Se “vaih­toeh­dot­to­muus” ei tar­koi­ta mitään muu­ta kuin että on joi­ta­kin syi­tä mik­si nyt sit­ten haluat asua hel­sin­gis­sä enem­män kuin Kajaa­nis­sa. Niin kuin van­ha kan­sa sanoo, niin pak­ko ei ole kuin kuol­la ja vero­ja maksaa.

 22. Viras­ton siir­to Kajaa­niin ei vai­ku­ta kovin fik­sul­ta ideal­ta, vaik­ka Kaa­jaa­ni­kin on var­maan ihan viih­tyi­sä kaupunki.

  Tie­de­mie­hel­le:
  Kyl­lä kai ne, jot­ka ovat halun­neet poh­joi­ses­ta lähteä,ovat niin teh­neet riip­pu­mat­ta alue­po­li­tii­kas­ta. Minä­kin läh­din. En aina­kaan usko, että ketään oli­si pako­tet­tu jää­mään. Täs­sä on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että poh­joi­ses­sa ja muu­al­la syr­jäi­sil­lä paik­ka­kun­nil­la asuu ihmi­siä, jot­ka siel­lä viih­ty­vät ja halua­vat siel­lä asua ja teh­dä työ­tä. Huo­no työl­li­syys­ti­lan­ne kyl­lä pakot­taa läh­te­mään muualle.

 23. Vaik­ka jot­kut halua­vat asua poh­joi­ses­sa, toi­set taas eivät. Hyvä osoi­tus täs­tä on, että Kes­kus­tas­sa vaa­di­taan nyt val­tio­ta mak­sa­maan syr­jä­seu­tu­li­siä kun­tien työn­te­ki­jöil­le, jot­ta kuhn­nat syr­jä­seu­dul­la yli­pään­sä sai­si­vat työ­voi­maa. Siis edes var­ma työ­paik­ka ei hou­kut­te­le kaik­kia poh­joi­seen. Sik­si vähän ihme­tyt­tää kuvitelma,että maa­il­ma tuli­si parem­mak­si sil­lä, että pako­te­taan ihmi­siä, jot­ka haluai­si­vat asua ete­läs­sä muut­ta­maan poh­joi­seen, vaik­ka pitäi­si ymmär­tää, että tämä syn­nyt­tää vas­ta­vir­ta­na muut­to­liik­keen poh­joi­ses­ta ete­lään ja lop­pu­tu­los on vain,että yhä useam­pi asuu siel­lä, mis­sä ei haluaisi.

 24. heh… van­ha kan­sa oli väärässä:

  pak­ko ei ole muu­ta kuin syn­tyä ja kuu­lua kuntaan!

 25. Timo K: Ihmi­set eivät toi­mi noin. Pää­tök­seen vai­kut­taa aina moni seik­ka, jois­ta osaan vai­ku­te­taan alue­po­li­tii­kal­la. Jot­ta tämä poli­tiik­ka on oikeu­tet­tua mei­dän täy­tyy perus­tel­la mik­si laa­jas­ti asut­tu suo­mi on itses­sään pää­mää­rä, eli arvokasta.

 26. Joo, ei pidä pakot­taa muut­ta­maan ei. Ei, vaik­ka siel­lä jot­kut viih­ty­vät­kin. Eikä maa­il­ma parane.

  Allu-Ellu-han­ke on seka­va ja tämä­kin viras­ton siir­to­suun­ni­tel­ma vah­vis­taa kuvaa. Vih­reil­tä ei kom­ment­te­ja tuos­ta hank­kees­ta vie­lä ole pahem­min näkynyt?

 27. Art­tu­ri Björk, en halua elää ei-vie­lä-talou­des­sa, jos­sa puo­let Suo­mes­ta kär­sii työt­tö­myy­des­tä ja toi­nen puo­li kal­liis­ta asu­mi­ses­ta. Ei-vie­lä-talout­ta voi­daan puo­lus­tel­la sil­lä, että sen dynaa­mi­set vai­ku­tuk­set ovat oikean­suun­tai­set: se tosi­aan­kin kan­nus­taa muut­ta­maan ja raken­ta­maan jär­ke­viin paik­koi­hin. Mut­ta se tie on kivi­nen enkä näe mil­lai­seen pää­te­pis­tee­seen, tasa­pai­no­ti­laan, se voi­si johtaa.

  Maa­kun­nat tar­vit­se­vat vähin­tään­kin kivun­lie­vi­tys­tä, ja se saat­taa olla myös hel­sin­ki­läi­sen vuo­kra-asu­jan edun mukaista.

  Kui­ten­kin maa­kun­tien isois­sa raken­nus­pro­jek­teis­sa arve­lut­taa, onko nii­den työl­lis­tä­vä vai­ku­tus pit­kä­ai­kai­nen (yleen­sä ei) ja ovat­ko ne eko­ka­ta­stro­fe­ja (yleen­sä ovat).

 28. turk­ka­lo: Ei oo mitään tasa­pai­no­ti­laa, sehän se koko jutun point­ti onkin. Ihmis­ten arvos­tuk­set muut­tuu ajas­sa. Sik­si val­tio ei onnis­tu lisää­mään hyvin­voin­tia teke­mäl­lä sään­tö­jä ja estä­mäl­lä sopeu­tu­mis­ta. Vaik­ka et haluak­kaan “elää ei-vie­lä-talou­des­sa” niin sinul­la ei ole vaih­toeh­toa, maa­il­mas­ta ei tule valmista.

  Mik­si maa­kun­nat tar­vis­te­vat kivun­lie­vi­tys­tä? Mik­si se on hel­sin­ki­läis­ten vuo­kra-asu­jien edun mukais­ta? Mik­si hel­sin­ki­läis­ten vuo­kra-asu­jien etu on tär­keäm­pi kuin mui­den suo­ma­lais­ten etu? Mitä väliä onko työl­li­syys­vai­ku­tus pit­kä­ai­kai­nen, jos ne sil­ti kan­nat­taa? Mitä väliä onko ne eko­ka­ta­stro­fe­ja, jos aiheut­ta­ja kan­taa kustannukset?

 29. Kui­ten­kin maa­kun­tien isois­sa raken­nus­pro­jek­teis­sa arve­lut­taa, onko nii­den työl­lis­tä­vä vai­ku­tus pit­kä­ai­kai­nen (yleen­sä ei) ja ovat­ko ne eko­ka­ta­stro­fe­ja (yleen­sä ovat).”

  Ja tehot­to­mia: täs­sä yksi professorinäkemys:“Asiantuntija: Lope­te­taan maa­seu­dun tekohengitys 

  - Ilman alue­po­li­tiik­kaa kaik­ki toi­min­ta kes­kit­tyi­si kau­pun­kei­hin ja nii­tä ympä­röi­viin taa­ja­miin. Se oli­si edul­lis­ta, kos­ka kau­pun­git ovat tehok­kai­ta, hän sanoo Huo­men­ta Suo­men haastattelussa.

  Alue­tuet ovat hänen mie­les­tään lyhyt­nä­köis­tä poli­tiik­kaa. Toki alueil­le täy­tyy suun­na­ta tukea välit­tö­mäs­ti irti­sa­no­mis­ten jäl­keen, mut­ta pitemm­män pääl­le ne ovat pelk­kää tekohengitystä.

  - Ne aiheut­ta­vat yhteis­kun­taan tehot­to­muut­ta, jon­ka me kaik­ki yhdes­sä jou­dum­me maksamaan.”

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/09/712525

  Yksi point­ti lisää: Alu­eel­lis­ta­mi­sen kan­na­tuk­seen maa­kun­nis­sa asu­vien paris­sa vai­kut­taa tie­ten­kin se kum­mal­li­nen asia kuin koti­seu­tu­rak­kaus. Suo­mek­si siis tie­tä­mät­tö­myys ja ennakkoluulot. 

  Ker­ron­pa näis­tä val­lit­se­vis­ta kan­sa­nus­ko­muk­sis­ta (joi­ta häl­ven­tääk­seen kenen­kään ei ole vie­lä tar­vin­nut teh­dä mitään):

  1) Itä- ja poh­jois-suo­ma­lai­nen työ­voi­ma kuvit­te­lee erit­täin suu­ria omas­ta osaa­mi­ses­taan. He kat­so­vat siel­lä koti­tan­hu­vil­la ole­van­sa monio­saa­jia ja hal­lit­se­van­sa ete­län­mies­tä parem­min mon­ta ammat­tia, sel­lais­ta­kin, joi­hin se aina pata­lais­ka ja rapa­juop­po ete­län­mies on eri­kois­tu­nut ja kou­lu­tet­tu. Ikä­vä totuus pal­jas­tuu sit­ten työ­kei­kan tai muu­ton jäl­keen. Par­haat osaa­jat (tut­ki­tus­ti­kin) löy­ty­vät muis­ta kuin niis­tä, jot­ka ovat jää­neet pirt­tei­hin pie­noi­siin. Kas­vu­kes­kuk­sis­sa on eri­kois­tu­mi­sen tuo­mia osaa­mis­hyö­ty­jä ja paras aines. Tätä on vai­kea uskoa öljy­lam­pun ja päre­pih­din valossa.

  2) “Ete­läs­sä jou­tuu kivie­rä­maa­han”. Ei tie­ten­kään pidä paik­kaan­sa. Luu­lo on voi­nut syn­tyä sii­tä, kun on käy­ty vie­rai­lul­la ete­läs­sä opis­ke­le­van tyt­tä­ren luo­na (ja tuo­tu tuliai­sik­si lei­li pii­mää ja kapal­li­nen pot­tu­ja sekä poron­la­pa sii­nä läh­te­mät­tö­mäs­sä luu­los­sa, että ete­läs­sä kaik­ki mak­saa nelinkertaisesti.)

  3) “Ee voi har­ras­taa lähel­lä yhtään mit­tään”. Ja sit­ten hypä­tään maas­tu­riin ja kaa­ha­taan 50–100 km parin tun­tu­rin taa kalaan. 

  4) Kalaan, kos­ka muu­ta ei voi har­ras­taa (lisään­ty­mis­tä ja viet­ti­liik­kei­tä lukuu­no­ta­mat­ta, joka on joil­le­kin sitä pait­si työ­tä). Sitä aino­aa har­ras­tus­ta — poh­joi­sen asu­mi­sen etua — on pak­ko sit­ten pitää arvok­kaa­na ja sitä ei ole varaa menet­tää muu­tos­sa “eteh­lään”. Ei vaik­ka tuli­si sata muu­ta parem­paa mah­dol­li­suut­ta kalas­tuk­sen ja kan­san­tans­sin tilalle. 

  5) “Ei riis­taa, kalaa, mar­jo­ja, sie­niä, niisk!” Rie­kot ja rau­tu tosi­aan puu­tu­vat Lap­piin ver­rat­tu­na, kun pakas­ti­mee­ni kat­soo. Vil­li­si­ka ja jär­vi­tai­men vai­voin loh­dut­taa. Siis ihan tosi.

  6) “Ei voi edes pyö­räil­lä.” Ei voi — poh­joi­ses­sa. Sen reu­na­vii­van ja ojan välis­sä on 8–10 sent­tiä tilaa, jos­sa saa har­ras­taa 30 km sin­ne ja samaa tie­tä takai­sin. Ete­län teil­lä ja taa­ja­mis­sa on pyö­rä­mies otet­tu parem­min huo­mioon. On ollut varaa. Nimim. 1 x 542 km, 2 x n. 800 km ja 1 x Ode­mai­set 4427 km reis­su­ja taka­na. Työ­mat­ka­pyö­räi­lyä yli 5000 km jo.

  7) “Ete­lä­läi­set on leuh­kia, joo!” Kun eivät ole. Ei tar­vi, ei ole varaa: tääl­lä on se “nak­ka­rin­jo­no” niin pit­kä, että sii­tä löy­tyy aina joku parem­pi ja vah­vem­pi. Niin­pä on ollut opit­ta­va kun­nioi­tus­ta mui­ta koh­taan eikä nok­ki­ma­jär­jes­tyk­siä laa­di­ta. Kir­kon­ky­lis­sä ja maa­seu­tu­kau­pun­geis­sa aika kuluu nok­ki­ma­jär­jes­tyk­sen yllä­pi­toon ja kau­no­jen kerryttämiseen.

  8) “Lii­ken­ne ete­läs­sä on yhtä ajal­lis­ta hele­vet­tiä!” Älkää, poh­joi­sen ihmi­set, luke­ko Osmoa ihan kir­jai­mel­li­ses­ti. Kyl­lä tääl­lä lii­ken­ne sujuu mel­ko sut­jak­kaas­ti, parem­min kuin Oulusa ja Kemi­sä ja Tor­nio­sa sekä Kuo­pi­jo­sa. Sen min­kä lii­ken­ne­mää­räs­sä poh­joi­sel­le havi­ää, väli­mat­kois­sa tai jouk­ko­lii­ken­tees­sä sekä pyö­rä­rei­teis­sä voittaa.

 30. Tpyy­luo­ma,
  Ran­ta­ra­ta ja pää­ra­ta ovat jo ole­mas­sa. Jos tosis­saan ale­taan raken­taa asun­to­ja nii­den var­teen, rai­tei­ta tar­vit­ta­neen lisää. Perus­ra­ken­ne on kui­ten­kin jo olemassa.
  Kat­se­lin tänään Katan­ajo­kan ter­mi­naa­lin ran­nas­ta Olym­pia­lai­tu­riin päin ja huo­ma­sin, että siir­tä­mäl­lä ris­teil­jät hie­man kau­em­mas voi­sim­me raken­taa meren pääl­le run­saas­ti ker­ros­ta­lo­ja. Asuk­kail­la oli­si meri­nä­kö­ala ja käve­lye­täi­syys kes­kus­taan. Rai­tio­vau­nut­kin jo kul­ke­vat molem­mil­la rannoilla.
  Kata­ja­no­kan ter­mi­naa­li­han on täyt­tö­maal­la, sitä voi­si laa­jen­taa, ehkä täyt­tää koko lah­ti. Tai voi­si raken­taa kan­nen lah­den yli. Väliai­kai­se­na rat­kai­su­na voi­sim­me käyt­tää asun­to­lai­vo­ja. Nyt ran­nat ovat täyn­nä ker­ros­ta­lon kokoi­sia uivia viih­de­kes­kuk­sia — niil­le raken­ne­taan uusi moder­nim­pi sata­ma paik­kaan, johon ei tar­vit­se tai­teil­la kapei­den sal­mien kaut­ta. Jos visioim­me, että maan par­haim­mis­to asuu Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tan tun­tu­mas­sa, mei­dän on uskal­let­ta­va teh­dä kau­as­kan­toi­sia ratkaisuja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.