Perustulo olisi yksinkertaisin

Sosi­aal­i­tur­vaa uud­is­ta­va Sata-komiea ei kovin laveasti ker­toile tekemi­sistään. En kuitenkaan pal­jas­tane suur­ta salaisu­ut­ta, jos kerron,ettei komitea tule ehdot­ta­maan perus­tu­loa tai negati­ivista tuloveroa. Niin­pä voi salaisuuk­sia pal­jas­ta­mat­ta ker­toa, miten tek­isin sen,jos yksin päättäisin.

Poh­jak­si kan­nat­taisi ottaa Kaup­paka­marin lin­eaarisen veron malleista se eniten tasaa­va: verotet­ta­van tulon alara­ja 10 000 euroon vuodessa ja yli menevästä osas­ta 42 pros­entin tasavero joka lan­tista. Jos tulot oli­si­vat alle 10 000 euroa, ero­tuk­ses­ta mak­set­taisi­in vas­taavasti negati­ivista veroa 42 %. Täytin tulo­ton saisi 4200 euroa vuodessa eli 350 euroa kuus­sa puh­taana käteen. Tämä olisi siis vähän vähem­män kuin on nykyi­nen työ­markki­natu­ki, joka vero­tuk­sen jäl­keen on noin 400 euroa kuussa.

Vas­taan­tu­lona niille, jot­ka niin kovasti pelkäävät vastik­keet­to­muut­ta , esitän, että malli toteutet­taisi­in perus­tu­lon sijas­ta negati­ivise­na tuloverona. Niille jot­ka tien­aa­vat yli 10 000 euroa kuus­sa, kaik­ki toimisi kuten nytkin. Olisi tulo­jen mukaan vai­h­tu­vat ennakon­pidä­tyspros­en­tit. Jos tulot ovat 20 000 euroa vuodessa, veroa menisi 4200 euroa ja ennakon­pidä­tys olisi 21 %

Jos tulot ovat alle 10 000 euroa, negati­ivista tuloveroa jou­tu­isi anomaan ja sen saamisen ehtona olisi saman­ta­painen työ­markki­noiden käytet­tävis­sä olem­i­nen kuin nytkin. Aktivoin­nin ja pakkokurssit­tamisen toteut­taisin pääosin toisin. Heille mak­set­taisi­in 350 euroa kuus­sa tilille joka kuukausi, mut­ta  ennakon­pidä­tyspros­ent­ti  olisi tuo 42 pros­ent­tia kiinteästi.

Tuo 350 euroa on liian vähän. Niin­pä jokaisel­la olisi sub­jek­ti­ivi­nen oikeus vähin­tään 500 euron net­to­tu­loi­hin, mut­ta viimeinen 150 euroa olisi palkkaa ammatin oppimis­es­ta tai kun­nan jär­jestämästä työstä. Tuo 150 euroa tulee täy­teen aika pien­estä työmäärästä, mut­ta tämän ei tietenkään tarvitse olla ansioiden kat­to.  Jos kun­ta ei jär­jestä, sen on kuitenkin palk­ka mak­set­ta­va. Jos työstä kieltäy­tyy tai sen tekee kelvot­tomasti, joutuu pär­jäämään 350 eurol­la. (Jos toimeen­tu­lo­tukea saa­va kieltäy­tyy työstä, hänen tulon­sa laske­vat 320 euroon) Huo­mat­takoon, että tuo 350 euroa edel­lyt­täisi myös sitä, että on työ­markki­noiden käytet­tävis­sä tai opiskelee.

Olen aika var­ma, että ainakin kasvukeskuk­sis­sa moni nyky­i­sistä työt­tömistä tur­vau­tu­isi myös keikkatöi­hin, joista jäisi nyt 58 pros­ent­tia käteen, kun nyt jää noin 20 pros­ent­tia. Tämä keikkatyön kan­nat­tavu­u­den paran­t­a­mi­nen olisikin koko reformin idea.

Asum­is­tu­ki tässäkin tarvi­taan, mut­ta se on sit­ten oma lukun­sa. Valitet­tavasti se vähän heiken­täisi tuo­ta työn tekemisen kan­nat­tavu­ut­ta, mut­ta ei niin paljon kuin nykyjär­jestelmä. Tai sit­ten asumisen tuki jär­jestet­täisi­in kokon­aan toisin, mut­ta se onkin oma tarinansa.

Tasavero alen­taisi ylimpi­en ansio­tu­lo­jen vero­tus­ta. Tämän tek­isin rikkaiden välisenä tasauk­se­na niin, että nos­taisin vas­taavasti pääo­mat­u­lo­jen verotusta.

33 vastausta artikkeliin “Perustulo olisi yksinkertaisin”

 1. Min­un mielestäni ei ajatuk­se­na huono, tosin tuon 42 % sijaan voitaisi­in käyt­tää mielu­um­min < 29% ja vas­taavia euromääriä siis 2900 e / vuodessa, mikäli henkilö vain pollottaa. 

  Asum­istuen, tuon työkansan törkeän kup­pauk­sen ja ryöstön mehtäisän­tien sekä muiden per­in­törikkaiden eduk­si lopet­taisin kokon­aan. Todel­la vähä­varais­ten ihmis­ten asum­ista voitasi­in tukea tue­tu­il­la val­tion ja kun­tien vuokra-asun­noil­la eikä suinkaan anta­mal­la verovaro­ja rikkaille.

 2. Se vaan, että kaik­ki pääo­mat­u­lo­ja saa­vat ei ole rikkai­ta. Suurin osa on meitä ihan taval­lisia tal­i­aivo­ja. Mikä olisi sit­ten moti­ivi säästämiselle, kun se ei enään kan­nat­taisi. Mik­si kukaan ottaisi riskiä ja sijoit­taisi osakkeisi­in jos verot­ta­ja veisi entistä merkit­täväm­män osu­u­den mah­dol­lis­eses­ta tuo­to­s­ta. Siinä meni koti­maiselta omis­ta­ju­udelta poh­ja pois. Tosi rikkaat taas siirtäisi entistäkin enem­män omaisuuten­sa hallintarek­iste­rien suo­ji­in ulko­maille. Eli lop­putu­los pääo­maveron koro­tuk­ses­ta on , etä suo­ma­lsi­et säästäi­sivät vähem­män ja yri­tyk­set siir­ty­i­sivät entistäkin enem­män ulko­maiseen omis­tuk­seen samal­la kun tosi rikkaiden omaisu­us siir­ty­isi ulko­maille. Ja val­tio saisi lop­ul­ta vähem­män verotuloja.

 3. Hyvä aja­tus toki. Itse kyl­lä ajaisin kovem­min täy­del­listä vastik­keet­to­muut­ta ja sel­l­aista jär­jestelmää, jos­sa eril­listä asum­is­tukea ei tarvittaisi.

  Ja kaikkein pahin punainen vaate on kyl­lä kun­nan jär­jestämä työ sadallavi­idel­läkymmenel­lä eurol­la kuus­sa. Onko kukaan oikeasti sitä mieltä, että tuol­laises­sa olisi järkeä? Halu­a­vatko edes pahim­mat moral­is­tit lait­taa ihmisiä näin type­r­i­in hommiin?

 4. Ozmo elää omas­sa teo­ria­maail­mas­saan. Mikään ei tule toim­i­maan, mikäli vira­nomaiselle jätetään hiukankaan säätömah­dol­lisu­ut­ta eri­laisia tukia ja avus­tuk­sia myönnettäessä.

  Käytän­nön esimerkkinä on pakko maini­ta (sori nyt vaan) se, että kun 75% soma­leista on ollut läh­es 20 vuot­ta työt­tömänä, niin onko joku joskus kuul­lut asun­not­tomas­ta tai leikatun toimeen­tu­lotuen saa­neesta soma­l­ista. Viras­totädit voivat siis jär­jestel­lä perus­toimeen­tu­lon miten halu­a­vat naa­man värin mukaan.

  Jot­ta vira­nomais­toimin­nan keskiar­vo näyt­täisi hyvältä, niin kes­ki-ikäi­nen yksinäi­nen suo­ma­lainen mies on se kasan alim­mainen, johon kaik­ki kepi­tys kohdis­te­taan. Se ei saa koskaan kaupun­gin asun­toa, se ei pääse koskaan kaupun­gin keikkatöi­hin, ja se määrätään hömp­päkurssille toiseen kaupunki­in, kuitenkin työssäkäyn­tialueen sisälle, niin että työ­markki­natu­ki ei riitä edes matkoihin. 

  Toise­na arkies­imerkkinä kat­sokaa­pa vaik­ka puis­to­työn­tek­i­jöitä nykyään. Nehän oli ennen van­hempia miehiä, joil­la saat­toi olla vaikeuk­sia sopeu­tua siis­tei­hin sisätöi­hin. Nykyään on ne kaik­ki nuorem­pia ja kes­ki-ikäisiä naisia. Väit­täisin nämä on niitä “taiteen mais­tere­i­ta”, joi­ta kaupun­gin viras­to­jen ämmären­gas hyysää. Puis­to-osas­ton duune­ja kier­rätetään siis nykyään väärin perustein, jot­ta mais­ter­it pääsee taas har­ras­ta­maan taidet­taan ansiosi­don­naiselle. Oikea tapa olisi pakot­taa nuo mais­ter­it opiskele­maan joku asialli­nen tuot­ta­va ammat­ti, ja käyt­tää puis­to-osas­ton duune­ja entiseen tapaan sisään­tu­lor­e­it­tinä työelämään.

 5. juu­pa juu kiin­nit­tää huomion tärkeään seikkaan: mik­si halu­amme ran­gaista säästämistä? Samal­la teemme työn tekemis­es­tä kan­nat­ta­mat­tomam­paa, kun ansaitu­jen tulo­jen sijoi­tus­tuo­tot pienenevät.

  ei muu­ta naput­tamista, pait­si samat kun Arholla.

 6. Se vaan, että kaik­ki pääo­mat­u­lo­ja saa­vat ei ole rikkaita.. 
  Se olisikin paras­ta tässä “mun” mallis­sa että KAIKKI mak­saisi­vat sen <29% KAIKISTA tuloista. Se vähen­nys voitaisi­in ehkä kohdis­taa vain työ- ja yrit­täjä­tu­loon, eläkeläiset ja cap­i­tal­is­tis­tit mak­sakoon maksimiveron! 

  Ja kaikkein pahin punainen vaate on kyl­lä kun­nan jär­jestämä työ sadallavi­idel­läkymmenel­lä eurol­la kuus­sa.

  öö, kaikkein pahin punainen vaate min­ulle on kyl­lä (yhteis)kunnan jaka­ma vasti­kee­ton raha…

  Onko kukaan oikeasti sitä mieltä, että tuol­laises­sa olisi järkeä? 

  Onko siinä vasti­keet­toman rahan jakamises­sa sit­ten jotain järkeä? Ei Suo­mi SAA mis­tään rahaa, se kaik­ki verote­taan pikkuiselta työtätekevältä (no pienessä määrin tietysti omis­taval­takin) vähem­mistöltä.. Mikäli Suomel­lakin olisi suuret öljy­varat kuten Venäjäl­lä tai Soma­lias­sa voitaisi­in tääl­läkin tietysti jakaa rahaa vaik­ka noin kansalaispalkkana.

  Halu­a­vatko edes pahim­mat moral­is­tit lait­taa ihmisiä näin type­r­i­in hommiin? 

  Lait­taa hom­mi­in? Vain KOMMUNISMISSA ihmiset laite­taan ‘type­r­i­in hom­mi­in’. Suurin osa maail­man ihmi­sistä oli­si­vat hyvin onnel­lisia mikäli heille tar­jot­taisi­in help­poa, kevyt­tä, ihmis­ar­von mukaista ja tur­val­lista työtä 150 e/kk palkalla. 

  Siitä että siihen PÄÄLLE kus­tan­netaan vielä asun­to he eivät voi edes unek­sia. Tai ilmais­es­ta ter­vey­den­huol­losta, las­ten koulu­tuk­ses­ta, siitä PERUSTOIMEENTULOTUESTA joka on suu­ru­udeltaan moninker­tainen tuo­hon sin­un halveer­aa­maasi palka­an verrattuna..

  Uiuiui kun viher­punik­ki itkee sit­ten kun rahat on lop­pu taika­seinästä. Has­sua että tämä ajoit­tunee kutakuinkin samoi­hin aikoi­hin kun viher­punikit lakei­joi­neen ja hyödyl­li­sine idioot­tei­neen ovat saa­neet teol­lisu­u­den ajet­tua pois esim. raikkaiden tuulien Kiinaan.. Mut­ta ollaan­han me sit­ten kuitenkin moraal­isia voit­ta­jia, vai mitä?

 7. Ode “…viimeinen 150 euroa olisi palkkaa ammatin oppimis­es­ta tai kun­nan jär­jestämästä työstä.”

  Huhuh. Tuol­la kikalla kun­nista tulisi hal­van ja pieni­palkkaisen paar­i­alu­okan pää­työl­listäjiä. Kun­nat ovat jo nyt melkoisia mm pätkä­työl­lä keplottelijoita. 

  Minäkin tiedän yli 7 vuot­ta 1–9 kk määräaikaisil­lä töil­lä työl­lis­te­tyn ennen tyon vak­i­nais­tamista. Eikä mitään lail­lista syytä määräaikaisuuk­sille ollut. Ja mitenkä paljon kun­nis­sa opet­ta­jia pide­tään lukukausien aikai­sis­sa pätkätöis­sä ettei tarvitse koko kesältä mak­saa palkkaa. 

  Todel­la lain­aus­merkkei­hin laitet­taval­la taval­la “kan­nus­tavaa”.

 8. Tämä perus­tu­lo­ma­lli on sel­l­ainen, jota kan­natan, mut­ta vain sil­lä ehdol­la, että tulon­tasauk­sen yksinker­tais­t­a­mi­nen vähen­tää byrokra­ti­aa ja virkamiehiä. Muus­sa tapauk­ses­sa nyky­istä, huonos­ti toimi­vaa jär­jestelmää on turha kor­va­ta jär­jestelmäl­lä, jon­ka toimivu­ud­es­ta ei tiede­tä sitäkään vähää. Vaik­ka Osmo onkin älykäs ihmi­nen, häneltä tulee pääasi­as­sa kesken­eräisiä ajatelmia, kuten vaikka­pa tuo pääkaupunkiseudun kaupunki­rak­en­teen helminauhamalli junara­to­jen ääreen.

  Aamun Hesaris­sa kak­si HY:n pro­fes­so­ria kir­joit­ti, että Hesari (ja Osmo nimeltä mainit­se­mat­ta) pyrkivät yksi­u­lot­teis­es­ti lyt­täämään heitä arvostel­e­van Van­hasen (nimeltä mainit­se­mat­ta). Jopa Osmon keskeinen perustelu (“Ihmiset halu­a­vat keskus­ta-asum­ista, kuten Pari­isin esimerk­ki ja yleinen hin­tata­so osoit­ta­vat”) suo­ras­taan murskataan sekä koti­maisil­la että ulko­maisil­la esimerkeil­lä. Pro­fes­sorit kir­joit­ta­vat, että “Taas ker­ran me Suomes­sa olemme myöhäis­ten mut­ta äkil­lis­ten yhteiskun­nal­lis­ten muu­tosten äärel­lä.” ja “Keskus­ta­mainen asum­i­nen on yliko­roste­tusti esil­lä julk­isu­udessa, ja sitä käytetään jatku­vasti normi­na, jota vas­ten kaikkea muu­ta asum­ista ver­rataan ja enem­män tai vähem­män pahek­su­taan.” ja “Tois­taisek­si keskustelua ja toim­intaa ovat kuitenkin hallinneet suurim­mat kun­nat, joiden intres­sis­sä on keskit­tää mah­dol­lisim­man paljon oma­lle alueelleen. Kun mukaan toim­i­jak­si saadaan maan johta­va päiväleti, keskustelus­ta tulee niin yksi­u­lot­teinen, että jos joku yksit­täi­nen poli­itikko uskaltaa julkises­ti olla keskit­tämis­es­tä eri mieltä, hänet nos­te­taan jatku­van arvostelun kohteeksi.”

  Rankkaa arvostelua. Voitko sinä Osmo todel­la olla kah­ta pro­fes­so­ria, jot­ka ovat erikois­tuneet kaupunki­maanti­eteeseen ja ‑sosi­olo­giaan, viisaampi tässä(kin) asi­as­sa? Alkaa tun­tua tämä sin­un vänkäämis­esi ihan samal­ta kuin Paa­vo Väyry­sen kuu­luisa int­tämi­nen siitä, että hän luki Solzhen­it­synin koko tuotan­non yhdessä viikonlopussa.

 9. “Minäkin tiedän yli 7 vuot­ta 1–9 kk määräaikaisil­lä töil­lä työl­lis­te­tyn ennen tyon vakinaistamista.”

  Aina kun kuulen täl­laisia tari­noi­ta, kysyn itsek­seni: miten tämä on muka mah­dol­lista? Onko tosi­aan niin, että henkilö on hak­enut 7v parem­pia duune­ja niitä löytämättä? 

  Miten ihmeessä työssäkäyvä ihmi­nen ei seit­semän vuo­den aikana löy­dä yhtään vak­i­tu­ista hom­maa? Kyl­lä tässä kai­vataan vähän vas­tu­u­ta itselleenkin.

 10. Miten ihmeessä työssäkäyvä ihmi­nen ei seit­semän vuo­den aikana löy­dä yhtään vak­i­tu­ista hommaa? 

  Ehkä niis­sä muis­sa töis­sä olisi joutunut tekemäänkin jotain..

  Kyl­lä tässä kai­vataan vähän vas­tu­u­ta itselleenkin. 

  Niim­pä.

 11. Yksi­na­su­van kohdal­la (saa asum­i­tukea, työ­markki­natukea ja toimeen­tu­lo­tukea) joka päät­tää lähteä esim. TYP-töi­hin, riit­täisi kan­nus­timek­si se, että vero­ton ylläpi­toko­r­vaus per työpäivä nos­tet­taisi­in 8 eurosta n. 20 euroon. Näin työstä jäisi jotain käteen. Nythän nykyi­nen ylläpi­toko­r­vaus 8 euroa menee liki kokon­aan työmatkoihin.

 12. Trav­eller: Niin siis se, että joku laite­taan hom­mi­in 150 e /kk:ssa on just sitä kommunismia.

 13. Markus: Tyr­määt Osmon ajatuk­set näi­den kah­den pro­fes­sorin kir­joituk­sen perus­teel­la. Kuitenkin nämä nos­ta­vat esi­in mallies­imerkik­si Münchenin. 

  “Talot sijait­se­vat 50 000 asukkaan verkos­toituneis­sa kylis­sä, joi­hin pääsee usein junal­la. Näin rak­en­tuu mm. München, jota pide­tään myös tiivi­inä kaupunk­i­na ja liiken­nesu­un­nit­telun malliesimerkkinä.”

  Eikös Osmo ole juuri puhunut tiivi­in ja mata­lan sekä raideli­iken­teen puoles­ta. Kort­teinen ja Vaat­to­vaara ilmoit­ti­vat kan­nat­ta­vansa samaa!

 14. Sylvesteri

  Kyl­lä tuol­lainen on mah­dol­lista nuo­rille naisille. Joskin sen seit­semän vuo­den jäl­keen, ei enää ole kovin nuori, heh…

  Kyl­lä työ­nan­ta­jat katso­vat alle kolmikymp­pistä naimi­sis­sa ole­vaa, lapse­ton­ta työn­hak­i­jaa sil­lä silmäl­lä, että koh­ta ei nuo housut mene jalka­an ja edessä on hyvinkin viiden vuo­den poissaoloputki. 

  Yksi epäreiluim­mista piirteistä tylöelämässä onkin van­hem­muud­es­ta koitu­vat hai­tat kaa­tu­mas­sa naisen ja naisen työ­nan­ta­jan niskaan. Tasaus­ta tarvittaisiin.

 15. “Rankkaa arvostelua. Voitko sinä Osmo todel­la olla kah­ta pro­fes­so­ria, jot­ka ovat erikois­tuneet kaupunki­maanti­eteeseen ja ‑sosi­olo­giaan, viisaampi tässä(kin) asiassa?”

  Has­sua kun minus­ta taas tämä Hesarin vieraskynä oli hyvin neu­traali ja totea­va kuten tiede­henkilöille sopi­ikin eikä siinä arvostel­tu ketään.

  Tämä päät­te­ly menee kyl­lä mielestäni fak­ki-idi­o­tismin piikkiin:

  “..jos joku yksit­täi­nen poli­itikko uskaltaa julkises­ti olla keskit­tämis­es­tä eri mieltä, hänet nos­te­taan jatku­van arvostelun kohteeksi.”

  Eiköhän kyse ole pikem­minkin siitä että Van­hanen on ennen kun­nal­lis­vaale­ja lait­tanut henkilöko­htaisen arvo­val­tansa peli­in keskusta­laisen maan­omis­ta­jave­toisen maankäyt­tö- ja kaavoitus­poli­ti­ikan puoles­ta. Kyse ei ole yksit­täisen keskustapoli­itikon “uskaltamis­es­ta” vaan puolueen viestistä joka halu­taan julk­isu­u­teen “me” ‑muodon sijaan “minä suo­ma­lais­ten asum­isi­hantei­den puo­lus­ta­ja” ‑muo­dos­sa, ja jon­ka tarkoi­tus on tosi­asial­lis­es­ti pyrk­iä jatka­maan kaavoitus­poli­ti­ikan sta­tus quota.

 16. Moro

  Sylvester­ille:
  Kyl­lä se on mah­dol­lista vaikka­pa pätevänä opet­ta­jana. Reunae­htona vaik­ka se, että halu­aa pysyä töis­sä samal­la seudul­la kuin vak­i­tuisen työn omaa­va puoliso.

  Ainakin min­un ystäväpi­irin kohdal­la kur­jem­paa työ­nan­ta­jaa kuin kun­nat saa etsiä. Käytän­nössä vak­i­tuisen työn pätkimi­nen säästösy­istä (luku)vuoden mit­taisi­in pätki­in on aivan arkipäivää. 

  Samoin teetetään vähäisen koulu­tuk­sen vaa­tivia töitä har­joit­telijoil­la palkkaa­mat­ta heistä ketään oikeasti töi­hin. Ja mik­si kan­nat­taisi, kos­ka saman työn voi teet­tää puoli-ilmaisek­sikin. Tein tota itsekin yrit­täjänä jonkin vuo­den kunnes alkoi käy­dä liiak­si oman­tun­non päälle. Olisi ollut varaa mak­saa oikeaakin palkkaa, mut­ta mik­si mak­saa kun ei tarvitse.

  Jos saa työ­nan­ta­jana ilmaisen työn­tek­i­jän, niin mik­si ihmeessä kan­nat­taisi sen sijaan palkata joku oikeasti töi­hin ja tässä piilee se suurin vika 150 euron kuukausihommissa.

  Minus­ta tun­tuu näitä keskustelu­ja seu­rates­sa, että niitä käyvät oikeasti niin hyväo­saiset, ettei heil­lä ole minkään­laista käsi­tys­tä sen kansanosan elämästä, joka ei pääse naut­ti­maan hyvän koulu­tuk­sen tuomista vak­i­tu­i­sista töistä vaki­in­tuneessa per­heessä onnel­lis­es­ti ter­veinä. Eihän se sinän­sä hait­taa taik­ka vähen­nä mil­lään taval­la keskustelu­jen mie­lenki­in­toisu­ut­ta, mut­ta menee toisi­naan hie­man met­sään kun ryhdytään puhu­maan syr­jäy­tyneistä taik­ka yhtään heikom­mas­sa ase­mas­sa ole­vista kansalaisista.

 17. Jonkin­lainen perus­tu­lo­ma­lli on ain­oa viisas tapa järkiperäistää sosi­aal­i­tur­vaa tai oikeas­t­aan luo­da ihmisille mah­dol­lisu­us vähimmäistoimeentuloon.
  Tuo 150 euron ero­tus­sum­man tien­aamiseen pitäisi kai tehdä noin kak­si työpäivää kuukaudessa. Ja keikkatöi­hin todel­lakin syn­ty­isi moti­vaa­tio, jos niil­lä voisi aidosti paran­taa tulotasoaan.
  Tein itse takavu­osi­na keikkatöitä siten, että pienistä tuloista todel­li­nen mar­gin­aaliv­ero oli yli 80 pros­ent­tia ja kun keikoista aiheutuneet kulut otti huomioon, meni nollille. Ymmär­rän hyvin, jos moni ei min­un taval­lani jak­sa elää sil­lä lail­la vuosia.
  Aika monille näyt­tää ole­van ongel­ma tämä niin san­ot­tu etu­jen vasti­ikket­to­muus. Ei näitä ilman palkkatyötä saatu­ja etu­ja vält­tämät­tä pidä nähdä ilman vastiket­ta saatuina.
  Vastik­keena voi pitää vaik­ka sitä, ettei rasita ympäristöä yhtä paljon kuin enem­män kuluttava.
  Jos ajat­telumme (ja elämänkäytän­tömme) ei olisi niin sidot­tu rahan kanssa läträämiseen, saat­taisimme ns. men­estyjien sijas­ta arvostaa ihmisiä, jot­ka aiheut­ta­vat mah­dol­lisim­man vähän hait­to­ja. Tosin en sit­ten tiedä, että rahal­lako siitä pitäisi/voisi palkita.

 18. “Vain KOMMUNISMISSA ihmiset laite­taan ‘type­r­i­in hommiin’.”

  En usko, että sadallavi­idel­läkymmenel­lä eurol­la kuus­sa saa aikaan mitään tuot­tavaa työtä kun­nan hom­mis­sa. Uskon, että se että ihmiset pan­naan ran­gais­tus­mielessä tuot­ta­mat­tomi­in töi­hin hidas­taa hei­dän hakeu­tu­mis­taan oikeisi­in töi­hin, jot­ka perus­tu­lo­ma­llis­sa voisi­vat olla osa-aikaisi­akin. Min­ua kyl­lä tosi har­voin nyky­isin kut­su­taan punikiksi.

  “Aamun Hesaris­sa kak­si HY:n pro­fes­so­ria kirjoitti”

  Tämä oli kyl­lä mie­lenki­in­toinen kir­joi­tus. En nyt ihan keksinyt, mitkä oli­vat hei­dän tarkoit­ta­mansa hin­take­hi­tyk­ses­tä jäl­keen jääneet betonilähiöt — tuskin kuitenkaan 90–00 raken­netut hyvien liiken­ney­hteyk­sien alueet, kuten Hert­toniemen­ran­ta tai Aurinko­lahti. Aikaisem­min olen kokenut, että nämä kir­joit­ta­jat suh­tau­tu­vat liian kri­ti­ikit­tömästi asum­is­toivei­ta koske­vien kyse­ly­tutkimusten tulok­si­in. Ihmiset vas­taa­vat usein halu­a­vansa asua omis­tusasun­nos­sa ja pien­talos­sa. Ain­oa syy vas­ta­ta näin ei kuitenkaan ole se, että pien­ta­lo olisi itseis­ar­vo, vaan omakoti­ta­lo voi hyvin näyt­täy­tyä ker­rostaloa­su­jalle isom­pana, rauhal­lisem­pana, arvokkaam­pana yms.

 19. Aidos­sa perus­tu­lo­ma­llis­sa on kyse siitä, mil­lainen ihmisku­va meil­lä on. Itse uskon, että onnel­lisin ja toimivin yhteiskun­ta saadaan luot­ta­mal­la aikuis­ten ihmis­ten aikuisu­u­teen. Suurin osa halu­aa kokea, että voi itse vaikut­taa elämäänsä. 

  Niin pitkään kuin pidämme yllä jär­jestelmää, joka perus­tuu vah­timiseen ja pakkoi­hin, liian iso osa väestöstä myös heit­täy­tyy avut­tomik­si orjanap­pu­loik­si, jot­ka vain odot­ta­vat seu­raavaa siir­toa, minkä vira­nomaiset kek­sivät heille tehdä.

  Eikö vastik­kee­ton perus­tu­lo kan­nat­taisi myy­dä oikealle (mis­sä tuo­ta vastik­keet­to­muut­ta kai eniten pelätään) huo­maut­ta­mal­la, että malli tuot­taisi edullista, jous­tavaa työvoimaa. On var­masti jokaisen työ­nan­ta­jan etu, että heille töi­hin tule­va henkilö tulee töi­hin sik­si, että on itse päät­tänyt kohen­taa talout­taan perus­tu­lon päälle, eikä sik­si, että vira­nomaiset ovat päät­täneet tehdä osoituksen.

 20. Har­mi ettei SATA sit­ten pää­tynyt ehdot­ta­maan perus­tu­loa. Toi tuskin oli kuitenkaan kenellekään mikään yllä­tys. Oden (kan­nat­ta­maani) ehdo­tus­ta sen enem­pää tässä vai­heessa kom­men­toimat­ta heit­täisin tähän hie­man eri­laisen näkökul­man asi­aan, kun keskustelu perus­tu­losta on Suomes­sa aina niin yksipuolista.

  Eli tässäpä link­ki perus­tu­lon nor­mati­ivista oikeu­tus­ta käsit­televään kand­in­työhöni (Oikeus vapau­teen — Perus­tu­lon nor­mati­ivi­nen oikeu­tus filosofisen vasem­mis­tolib­er­taris­min näkökul­mas­ta): http://www.scribd.com/doc/2923061/Jukka-Jonninen-2007-Oikeus-vapauteen

 21. Perus­tu­lo­ma­lli on niin lois­ta­va ja ilmeinen ratkaisu toimeen­tu­lo-ongelmien ja kan­nustin­loukku­jen purku­un, että ihmette­len a) mik­sei sitä ole toteutet­tu jo aikaa sit­ten ja b) mik­si edelleen valmis­tel­laan oletet­tavasti paljon mon­imutkaisem­paa mallia.

  Mon­imutkaistamisel­la ei voite­ta mitään, vaan saadaan aikaan pelkästään epä­toiv­ot­tu­ja sivu­vaiku­tuk­sia. Ensin­näkin tarve­hark­in­taiset avus­tuk­set mah­dol­lis­ta­vat aina taval­la tai toisel­la jär­jestelmän hui­jaamisen, esimerkkinä vaikka­pa pimeän työn teko ja työt­tömyyspäivära­ho­jen samanaikainen nos­t­a­mi­nen. Toisek­si mon­imutkainen malli eri­ar­vois­taa ihmisiä sitä kaut­ta, etteivät tukeen oikeutetut vält­tämät­tä tiedä oikeut­taan ja syr­jäy­tyneim­mät eivät vält­tämät­tä edes osaa tai jak­sa ottaa oikeuk­sis­taan selvää.

  Perus­tu­lokaan ei yksin ratkaise kaikkia ongelmia, vaan esim. yksin­huolta­jat ja asuinkus­tan­nuk­set pitää ottaa jol­lain tavoin huomioon. Mielestäni pyrkimyk­sen tulisi kuitenkin olla kohti mah­dol­lisim­man yksinker­taista ratkaisua, jol­laiselle perus­tu­lo luo täy­del­lisen pohjan.

  Toinen huomionar­voinen seik­ka on vero­tus, jon­ka nykyään kokee epäreiluk­si läh­es jokainen. Pien­i­t­u­lois­t­en mielestä heitä ei pitäisi verot­taa näin raskaasti ja suu­rit­u­lois­t­en mielestä 50% mar­gin­aaliv­ero on täysin kohtu­u­ton. Kohtu­ulli­nen verotet­ta­van tulon alara­ja (ken­ties yhdessä Osmon mainit­se­man negati­ivisen tuloveron kanssa) pois­taa molem­mat ongel­mat. Jos verokan­ta val­i­taan samak­si pääo­mat­u­lo­jen kanssa, niin päästään tämänkin osalta tasa-arvoiseen tilanteeseen. Tämäkään malli tuskin on kaikkien mielestä täy­del­lisen reilu, mut­ta esit­täköön joku epäil­i­jöistä toimi­vam­man ratkaisun.

 22. Se 150 euroa kuus­sa ei ollut tarkoitet­tu kuukausi­palkak­si vaan, että ketään ei pakotettyaisi elämään 350 eurol­la (aika moni kyl­lä niin tekee, esimerkik­si opiske­li­jat) joten tuo ero­tus jokaisel­la olisi oikeus saa­da aitivoin­ti­toimen­pioteitä tai työ­suori­tus­ta vas­taan. Ei se tietenkään kokopäiväis­es­tä työ­suorituk­ses­ta tulisi vaan erit­täin osa-aikaises­ta. Täl­lainen käytän­tö meil­lä on niin san­otus­sa kuntout­tavas­sa työ­toimin­nas­sa, jon­ka muut­taisin siis pakol­lis­es­ta vapaae­htoisek­si kuten muunkin aktivoinnin.

  Pääsään­töis­es­ti ajat­te­len, että nor­maali työkykyi­nen ihmisen pysty­isi han­kki­maan tulo­ja nor­maaleil­ta työ­markki­noil­ta ja olisi motivoitunut sebn tekemään, kos­ka siitä jäisi jotain käteenkin. Näin­hän opiske­li­jatkin tekevät. Työkyvyt­tömille on sit­ten omat järjestelynsä.

 23. Osmo: Siis sinus­ta tun­tuu toden­näköiseltä, että kun kun­ta jär­jestää 150 eurol­la työtä, niin tämä työ on kun­nalle 150 e:n arvoista, eikä pelkkää resurssien haaskaus­ta varsinkin jos kun­nal­la on tähän velvollisuus? 

  Kun oletet­tavasti tämä kun­nan tar­joa­ma 150 e työ on tek­i­jöilleen mieluisam­paa kuin joku muu 150 e työ (muuten­han he val­it­si­si­vat sen toisen työn), niin eikö tämä luo kan­nustin­loukun työl­listyä kun­nan ulkopuolelle?

 24. Kuin­ka mon­ta virkami­estä voitaisi­in irti­sanoa (noin suun­nilleen) jos sys­teemiä yksinker­tais­tet­taisi­in perus­tu­lol­la? Ko. virkamiehet voisi­vat sit­ten hakeu­tua tuot­tavi­in töi­hin, mikä olisi yhteiskun­nal­lis­es­ti hyödyllistä.

 25. Niin siis tietysti tuo­ta 150e/kk vas­taan tehdään vain esimerkik­si 15 tun­tia töitä kuus­sa; en vain usko, että kun­ta voi näin pienel­lä tun­timääräl­lä opet­taa tek­i­jöille mitään järkevää tekemistä, mut­ta uskon, että se, että pitää olla ojankaivu­u­valmi­udessa vähen­tää tek­i­jöi­den mah­dol­lisuuk­sia ja halukku­ut­ta hakeu­tua nor­maaleille työ­markki­noille. Vaik­ka useim­mat ehkä niin tekisivätkin.

 26. Trav­eller: Niin siis se, että joku laite­taan hom­mi­in 150 e /kk:ssa on just sitä kommunismia. 

  En usko, että sadallavi­idel­läkymmenel­lä eurol­la kuus­sa saa aikaan mitään tuot­tavaa työtä kun­nan hommissa. 

  No mis­sä sitä töi­hin pakot­tamista ilme­nee?? Ei Kiinas­sa tai Pohjois-Kore­as­sa ne töi­hin oikeasti pakote­tut saa todel­lakaan moista summaa.

  En usko, että sadallavi­idel­läkymmenel­lä eurol­la kuus­sa saa aikaan mitään tuot­tavaa työtä kun­nan hommissa. 

  Sitä ei usein saa 15 000 e / kk pal­ka­llakaan. Aivopieru­ja, type­r­iä päätök­siä… Jos tähän pitää esimerkke­jä kaivaa niin vaikka­pa kaik­ki ne kepu­laiset tule­vaisu­u­den tutk­i­jat ja yliasi­amiehet jot­ka ovat tor­juneet men­estyk­sel­lä huu­tavaa työvoimapullaa..

  Min­ua kyl­lä tosi har­voin nyky­isin kut­su­taan punikiksi. 

  Haus­ka kuul­la, minä en myöskään ole nimitellyt..

 27. Eikös siinä SATA-komite­as­sa ole tul­lut kinaa nimeno­maan ansiosi­don­naisen kestos­ta. Minä ainakin olen valmis äänestämään ketä tahansa lap­sia-elävältä-syövää nat­sia, joka lopet­taa ansiosi­don­naisen nyky­muo­dos­sa. Jos nimit­täin työtön kuu­luu tiet­tyyn demarien sisä­jengi­in, se voi naut­tia 1500 euron ansiosi­don­naista vuosikym­meniä. Kaver­it järkkää sen 8 kuukau­den kurssille aina kun 2 vuot­ta on kulunut. Ja kaver­it järkkää sen nimeno­maan sem­moselle kivalle huolla-itse-veneesi-kurssille.

  Näin-har­joit­telemme-paskatöi­den­tekoa-ilmaisek­si-toim­inta on varat­tu työ­markki­natukea naut­ti­valle paskasakille, joka ei kuu­lu punav­ihreään sisä­jengi­in. Tämän paskasakin ongelmista Soin­in­vaarakin tässä puhuu, vaik­ka se aiheut­taa jotain viides­osan työt­tömyy­den kokonaiskuluista.

 28. Pieni inho­re­al­isti sisäl­läni sanoo, että siinä osmo taitaa olla oike­as­sa, että mikään toteu­tuskelpoinen perus­tu­lo­ma­lli ei saa näyt­tää, haista, mais­tua, tun­tua eikä kuu­lostaa perus­tu­lol­ta. Kol­ma­sosa kansas­ta ei hyväksy raho­jen jakamista vastik­keet­ta, kol­ma­sosa ei hyväksy tasaveroa, ja kol­ma­sosa on sitä mieltä että ehdote­tul­la perus­tu­lon tasol­la ihmiset kuol­e­vat nälkään, ihan riip­pumat­ta siitä mikä se taso on.

  Jos sal­li­taan het­ki epäre­al­is­tista haaveilua niin näk­isin kyl­lä mielel­läni myös asum­istuet ja lisät samas­sa paketissa.

 29. Sylvester ja Trav­eller eivät ehkä ymmärtäneet esimerkkiäni. Tämä 7 vuot­ta juridis­es­ti KATKEAMATTOMISSA pätkätöis­sä ollut ihmi­nen teki VAKITUISTA työtä. Hänelle jopa san­ot­ti­in työ­nan­ta­jan edus­ta­jan toimes­ta ettei työ lopu. Mut­ta juridis­es­ti hänet olisi voitu työ­sopimuk­sen tul­tua katkolle potkaista ulos ilman ennakko­varoi­tus­ta. Eli ei kyse ollut mis­tään saa­mat­tomas­ta typeryksestä.

  Olisi tämä ihmi­nen varaan muu­takin työtä löytänyt mut­ta kun­nan töis­sä tuo pätkä­työ oli enem­män sään­tö kuin poikkeus. Mut­ta kun haet esimerkik­si pankki­lainaa niin kyl­lä sin­ul­ta kysytään onko vak­i­tu­inen työ samoin jo shaet vuokra-asun­to yms. Määräaikainen pätkä­työ ei ole muodol­lis­es­ti vak­i­naista työtä.

 30. Osmo, paljonko tuos­sa sin­un mallis­sasi hem­mol­la jää käteen, jos hän saa 5000 euroa kuus­sa bruttona?

  Viime vaalien alla esitet­ty vihrei­den perus­tu­lo­ma­lli oli niin säälit­tävän heikosti valmis­tel­tu, että siitä ei saanut vas­taus­ta tuol­laiseen kysymyk­seen. Vas­ta ihan viimeiseen kalvosat­si­in viikko ennen vaale­ja joku kek­si että menee­hän siitä brut­topalka­s­ta muu­takin kuin veroa eikä ennakon­pidä­tyk­sen jälkeistä osaa saakaan “puh­taana käteen”.

  42% rajavero on aika paljon jos se vas­taa vain valtion+kunnan+kelan vero­ja ja päältä vede­tään vielä eläke- ja työt­tömyys­mak­sut. Pro­gres­sio lieve­nee vas­ta jos vuosi­t­u­lot pyörivät jos­sain 100000 euron pahem­mal­la puolella.

 31. “Sosi­aal­i­tur­vaa uud­is­ta­va Sata-komiea ei kovin laveasti ker­toile tekemi­sistään. En kuitenkaan pal­jas­tane suur­ta salaisu­ut­ta, jos kerron,ettei komitea tule ehdot­ta­maan perus­tu­loa tai negati­ivista tuloveroa.”

  Eli tämäkin komitea on pelkkää veron­mak­sajien raho­jen tuh­laamista. Eipä ollut kovin han­kala arvata.

 32. Pahat kielet ker­to­vat, että Sata-kome­di­as­sa ei ole saatu mitään aikaan eikä tul­la saamaankaan… 

  Sik­si Sala-komitea tietenkin on hil­jaa, kos­ka mitään ker­rot­tavaa ei ole.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.