Perustulo olisi yksinkertaisin

Sosi­aa­li­tur­vaa uudis­ta­va Sata-komiea ei kovin laveas­ti ker­toi­le teke­mi­sis­tään. En kui­ten­kaan pal­jas­ta­ne suur­ta salai­suut­ta, jos kerron,ettei komi­tea tule ehdot­ta­maan perus­tu­loa tai nega­tii­vis­ta tulo­ve­roa. Niin­pä voi salai­suuk­sia pal­jas­ta­mat­ta ker­toa, miten teki­sin sen,jos yksin päättäisin.

Poh­jak­si kan­nat­tai­si ottaa Kaup­pa­ka­ma­rin line­aa­ri­sen veron mal­leis­ta se eni­ten tasaa­va: vero­tet­ta­van tulon ala­ra­ja 10 000 euroon vuo­des­sa ja yli mene­väs­tä osas­ta 42 pro­sen­tin tasa­ve­ro joka lan­tis­ta. Jos tulot oli­si­vat alle 10 000 euroa, ero­tuk­ses­ta mak­set­tai­siin vas­taa­vas­ti nega­tii­vis­ta veroa 42 %. Täy­tin tulo­ton sai­si 4200 euroa vuo­des­sa eli 350 euroa kuus­sa puh­taa­na käteen. Tämä oli­si siis vähän vähem­män kuin on nykyi­nen työ­mark­ki­na­tu­ki, joka vero­tuk­sen jäl­keen on noin 400 euroa kuussa.

Vas­taan­tu­lo­na niil­le, jot­ka niin kovas­ti pel­kää­vät vas­tik­keet­to­muut­ta , esi­tän, että mal­li toteu­tet­tai­siin perus­tu­lon sijas­ta nega­tii­vi­se­na tulo­ve­ro­na. Niil­le jot­ka tie­naa­vat yli 10 000 euroa kuus­sa, kaik­ki toi­mi­si kuten nyt­kin. Oli­si tulo­jen mukaan vaih­tu­vat enna­kon­pi­dä­tys­pro­sen­tit. Jos tulot ovat 20 000 euroa vuo­des­sa, veroa meni­si 4200 euroa ja enna­kon­pi­dä­tys oli­si 21 %

Jos tulot ovat alle 10 000 euroa, nega­tii­vis­ta tulo­ve­roa jou­tui­si ano­maan ja sen saa­mi­sen ehto­na oli­si saman­ta­pai­nen työ­mark­ki­noi­den käy­tet­tä­vis­sä ole­mi­nen kuin nyt­kin. Akti­voin­nin ja pak­ko­kurs­sit­ta­mi­sen toteut­tai­sin pää­osin toi­sin. Heil­le mak­set­tai­siin 350 euroa kuus­sa tilil­le joka kuu­kausi, mut­ta  enna­kon­pi­dä­tys­pro­sent­ti  oli­si tuo 42 pro­sent­tia kiinteästi.

Tuo 350 euroa on lii­an vähän. Niin­pä jokai­sel­la oli­si sub­jek­tii­vi­nen oikeus vähin­tään 500 euron net­to­tu­loi­hin, mut­ta vii­mei­nen 150 euroa oli­si palk­kaa amma­tin oppi­mi­ses­ta tai kun­nan jär­jes­tä­mäs­tä työs­tä. Tuo 150 euroa tulee täy­teen aika pie­nes­tä työ­mää­räs­tä, mut­ta tämän ei tie­ten­kään tar­vit­se olla ansioi­den kat­to.  Jos kun­ta ei jär­jes­tä, sen on kui­ten­kin palk­ka mak­set­ta­va. Jos työs­tä kiel­täy­tyy tai sen tekee kel­vot­to­mas­ti, jou­tuu pär­jää­mään 350 eurol­la. (Jos toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­va kiel­täy­tyy työs­tä, hänen tulon­sa las­ke­vat 320 euroon) Huo­mat­ta­koon, että tuo 350 euroa edel­lyt­täi­si myös sitä, että on työ­mark­ki­noi­den käy­tet­tä­vis­sä tai opiskelee.

Olen aika var­ma, että aina­kin kas­vu­kes­kuk­sis­sa moni nykyi­sis­tä työt­tö­mis­tä tur­vau­tui­si myös keik­ka­töi­hin, jois­ta jäi­si nyt 58 pro­sent­tia käteen, kun nyt jää noin 20 pro­sent­tia. Tämä keik­ka­työn kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen oli­si­kin koko refor­min idea.

Asu­mis­tu­ki täs­sä­kin tar­vi­taan, mut­ta se on sit­ten oma lukun­sa. Vali­tet­ta­vas­ti se vähän hei­ken­täi­si tuo­ta työn teke­mi­sen kan­nat­ta­vuut­ta, mut­ta ei niin pal­jon kuin nyky­jär­jes­tel­mä. Tai sit­ten asu­mi­sen tuki jär­jes­tet­täi­siin koko­naan toi­sin, mut­ta se onkin oma tarinansa.

Tasa­ve­ro alen­tai­si ylim­pien ansio­tu­lo­jen vero­tus­ta. Tämän teki­sin rik­kai­den väli­se­nä tasauk­se­na niin, että nos­tai­sin vas­taa­vas­ti pää­oma­tu­lo­jen verotusta.

33 vastausta artikkeliin “Perustulo olisi yksinkertaisin”

 1. Minun mie­les­tä­ni ei aja­tuk­se­na huo­no, tosin tuon 42 % sijaan voi­tai­siin käyt­tää mie­luum­min < 29% ja vas­taa­via euro­mää­riä siis 2900 e / vuo­des­sa, mikä­li hen­ki­lö vain pollottaa. 

  Asu­mis­tuen, tuon työ­kan­san tör­keän kup­pauk­sen ja ryös­tön meh­täi­sän­tien sekä mui­den perin­tö­rik­kai­den eduk­si lopet­tai­sin koko­naan. Todel­la vähä­va­rais­ten ihmis­ten asu­mis­ta voi­ta­siin tukea tue­tuil­la val­tion ja kun­tien vuo­kra-asun­noil­la eikä suin­kaan anta­mal­la vero­va­ro­ja rikkaille.

 2. Se vaan, että kaik­ki pää­oma­tu­lo­ja saa­vat ei ole rik­kai­ta. Suu­rin osa on mei­tä ihan taval­li­sia taliai­vo­ja. Mikä oli­si sit­ten motii­vi sääs­tä­mi­sel­le, kun se ei enään kan­nat­tai­si. Mik­si kukaan ottai­si ris­kiä ja sijoit­tai­si osak­kei­siin jos verot­ta­ja vei­si entis­tä mer­kit­tä­väm­män osuu­den mah­dol­li­se­ses­ta tuo­tos­ta. Sii­nä meni koti­mai­sel­ta omis­ta­juu­del­ta poh­ja pois. Tosi rik­kaat taas siir­täi­si entis­tä­kin enem­män omai­suu­ten­sa hal­lin­ta­re­kis­te­rien suo­jiin ulko­mail­le. Eli lop­pu­tu­los pää­oma­ve­ron koro­tuk­ses­ta on , etä suo­mal­siet sääs­täi­si­vät vähem­män ja yri­tyk­set siir­tyi­si­vät entis­tä­kin enem­män ulko­mai­seen omis­tuk­seen samal­la kun tosi rik­kai­den omai­suus siir­tyi­si ulko­mail­le. Ja val­tio sai­si lopul­ta vähem­män verotuloja.

 3. Hyvä aja­tus toki. Itse kyl­lä ajai­sin kovem­min täy­del­lis­tä vas­tik­keet­to­muut­ta ja sel­lais­ta jär­jes­tel­mää, jos­sa eril­lis­tä asu­mis­tu­kea ei tarvittaisi.

  Ja kaik­kein pahin punai­nen vaa­te on kyl­lä kun­nan jär­jes­tä­mä työ sadal­la­vii­del­lä­kym­me­nel­lä eurol­la kuus­sa. Onko kukaan oikeas­ti sitä miel­tä, että tuol­lai­ses­sa oli­si jär­keä? Halua­vat­ko edes pahim­mat mora­lis­tit lait­taa ihmi­siä näin type­riin hommiin?

 4. Ozmo elää omas­sa teo­ria­maa­il­mas­saan. Mikään ei tule toi­mi­maan, mikä­li viran­omai­sel­le jäte­tään hiu­kan­kaan sää­tö­mah­dol­li­suut­ta eri­lai­sia tukia ja avus­tuk­sia myönnettäessä.

  Käy­tän­nön esi­merk­ki­nä on pak­ko mai­ni­ta (sori nyt vaan) se, että kun 75% soma­leis­ta on ollut lähes 20 vuot­ta työt­tö­mä­nä, niin onko joku jos­kus kuul­lut asunn­ot­to­mas­ta tai lei­ka­tun toi­meen­tu­lo­tuen saa­nees­ta soma­lis­ta. Viras­to­tä­dit voi­vat siis jär­jes­tel­lä perus­toi­meen­tu­lon miten halua­vat naa­man värin mukaan.

  Jot­ta viran­omais­toi­min­nan kes­kiar­vo näyt­täi­si hyväl­tä, niin kes­ki-ikäi­nen yksi­näi­nen suo­ma­lai­nen mies on se kasan alim­mai­nen, johon kaik­ki kepi­tys koh­dis­te­taan. Se ei saa kos­kaan kau­pun­gin asun­toa, se ei pää­se kos­kaan kau­pun­gin keik­ka­töi­hin, ja se mää­rä­tään hömp­pä­kurs­sil­le toi­seen kau­pun­kiin, kui­ten­kin työs­sä­käyn­tia­lu­een sisäl­le, niin että työ­mark­ki­na­tu­ki ei rii­tä edes matkoihin. 

  Toi­se­na arkie­si­merk­ki­nä kat­so­kaa­pa vaik­ka puis­to­työn­te­ki­jöi­tä nyky­ään. Nehän oli ennen van­hem­pia mie­hiä, joil­la saat­toi olla vai­keuk­sia sopeu­tua siis­tei­hin sisä­töi­hin. Nyky­ään on ne kaik­ki nuo­rem­pia ja kes­ki-ikäi­siä nai­sia. Väit­täi­sin nämä on nii­tä “tai­teen mais­te­rei­ta”, joi­ta kau­pun­gin viras­to­jen ämmä­ren­gas hyy­sää. Puis­to-osas­ton duu­ne­ja kier­rä­te­tään siis nyky­ään vää­rin perus­tein, jot­ta mais­te­rit pää­see taas har­ras­ta­maan tai­det­taan ansio­si­don­nai­sel­le. Oikea tapa oli­si pakot­taa nuo mais­te­rit opis­ke­le­maan joku asial­li­nen tuot­ta­va ammat­ti, ja käyt­tää puis­to-osas­ton duu­ne­ja enti­seen tapaan sisään­tu­lo­reit­ti­nä työelämään.

 5. juu­pa juu kiin­nit­tää huo­mion tär­ke­ään seik­kaan: mik­si haluam­me ran­gais­ta sääs­tä­mis­tä? Samal­la teem­me työn teke­mi­ses­tä kan­nat­ta­mat­to­mam­paa, kun ansai­tu­jen tulo­jen sijoi­tus­tuo­tot pienenevät.

  ei muu­ta naput­ta­mis­ta, pait­si samat kun Arholla.

 6. Se vaan, että kaik­ki pää­oma­tu­lo­ja saa­vat ei ole rikkaita.. 
  Se oli­si­kin paras­ta täs­sä “mun” mal­lis­sa että KAIKKI mak­sai­si­vat sen <29% KAIKISTA tulois­ta. Se vähen­nys voi­tai­siin ehkä koh­dis­taa vain työ- ja yrit­tä­jä­tu­loon, elä­ke­läi­set ja capi­ta­lis­tis­tit mak­sa­koon maksimiveron! 

  Ja kaik­kein pahin punai­nen vaa­te on kyl­lä kun­nan jär­jes­tä­mä työ sadal­la­vii­del­lä­kym­me­nel­lä eurol­la kuus­sa.

  öö, kaik­kein pahin punai­nen vaa­te minul­le on kyl­lä (yhteis)kunnan jaka­ma vas­ti­kee­ton raha…

  Onko kukaan oikeas­ti sitä miel­tä, että tuol­lai­ses­sa oli­si järkeä? 

  Onko sii­nä vas­ti­keet­to­man rahan jaka­mi­ses­sa sit­ten jotain jär­keä? Ei Suo­mi SAA mis­tään rahaa, se kaik­ki vero­te­taan pik­kui­sel­ta työ­tä­te­ke­väl­tä (no pie­nes­sä mää­rin tie­tys­ti omis­ta­val­ta­kin) vähem­mis­töl­tä.. Mikä­li Suo­mel­la­kin oli­si suu­ret öljy­va­rat kuten Venä­jäl­lä tai Soma­lias­sa voi­tai­siin tääl­lä­kin tie­tys­ti jakaa rahaa vaik­ka noin kansalaispalkkana.

  Halua­vat­ko edes pahim­mat mora­lis­tit lait­taa ihmi­siä näin type­riin hommiin? 

  Lait­taa hom­miin? Vain KOMMUNISMISSA ihmi­set lai­te­taan ‘type­riin hom­miin’. Suu­rin osa maa­il­man ihmi­sis­tä oli­si­vat hyvin onnel­li­sia mikä­li heil­le tar­jot­tai­siin help­poa, kevyt­tä, ihmi­sar­von mukais­ta ja tur­val­lis­ta työ­tä 150 e/kk palkalla. 

  Sii­tä että sii­hen PÄÄLLE kus­tan­ne­taan vie­lä asun­to he eivät voi edes unek­sia. Tai ilmai­ses­ta ter­vey­den­huol­los­ta, las­ten kou­lu­tuk­ses­ta, sii­tä PERUSTOIMEENTULOTUESTA joka on suu­ruu­del­taan monin­ker­tai­nen tuo­hon sinun hal­vee­raa­maa­si pal­kaan verrattuna..

  Uiuiui kun viher­pu­nik­ki itkee sit­ten kun rahat on lop­pu tai­ka­sei­näs­tä. Has­sua että tämä ajoit­tu­nee kuta­kuin­kin samoi­hin aikoi­hin kun viher­pu­ni­kit lakei­joi­neen ja hyö­dyl­li­si­ne idioot­tei­neen ovat saa­neet teol­li­suu­den ajet­tua pois esim. raik­kai­den tuu­lien Kii­naan.. Mut­ta ollaan­han me sit­ten kui­ten­kin moraa­li­sia voit­ta­jia, vai mitä?

 7. Ode “…vii­mei­nen 150 euroa oli­si palk­kaa amma­tin oppi­mi­ses­ta tai kun­nan jär­jes­tä­mäs­tä työstä.”

  Huhuh. Tuol­la kikal­la kun­nis­ta tuli­si hal­van ja pie­ni­palk­kai­sen paa­ria­luo­kan pää­työl­lis­tä­jiä. Kun­nat ovat jo nyt mel­koi­sia mm pät­kä­työl­lä keplottelijoita. 

  Minä­kin tie­dän yli 7 vuot­ta 1–9 kk mää­rä­ai­kai­sil­lä töil­lä työl­lis­te­tyn ennen tyon vaki­nais­ta­mis­ta. Eikä mitään lail­lis­ta syy­tä mää­rä­ai­kai­suuk­sil­le ollut. Ja miten­kä pal­jon kun­nis­sa opet­ta­jia pide­tään luku­kausien aikai­sis­sa pät­kä­töis­sä ettei tar­vit­se koko kesäl­tä mak­saa palkkaa. 

  Todel­la lai­naus­merk­kei­hin lai­tet­ta­val­la taval­la “kan­nus­ta­vaa”.

 8. Tämä perus­tu­lo­mal­li on sel­lai­nen, jota kan­na­tan, mut­ta vain sil­lä ehdol­la, että tulon­ta­sauk­sen yksin­ker­tais­ta­mi­nen vähen­tää byro­kra­ti­aa ja vir­ka­mie­hiä. Muus­sa tapauk­ses­sa nykyis­tä, huo­nos­ti toi­mi­vaa jär­jes­tel­mää on tur­ha kor­va­ta jär­jes­tel­mäl­lä, jon­ka toi­mi­vuu­des­ta ei tie­de­tä sitä­kään vähää. Vaik­ka Osmo onkin äly­käs ihmi­nen, hänel­tä tulee pää­asias­sa kes­ke­ne­räi­siä aja­tel­mia, kuten vaik­ka­pa tuo pää­kau­pun­ki­seu­dun kau­pun­ki­ra­ken­teen hel­mi­nau­ha­mal­li juna­ra­to­jen ääreen.

  Aamun Hesa­ris­sa kak­si HY:n pro­fes­so­ria kir­joit­ti, että Hesa­ri (ja Osmo nimel­tä mai­nit­se­mat­ta) pyr­ki­vät yksiu­lot­tei­ses­ti lyt­tää­mään hei­tä arvos­te­le­van Van­ha­sen (nimel­tä mai­nit­se­mat­ta). Jopa Osmon kes­kei­nen perus­te­lu (“Ihmi­set halua­vat kes­kus­ta-asu­mis­ta, kuten Parii­sin esi­merk­ki ja ylei­nen hin­ta­ta­so osoit­ta­vat”) suo­ras­taan murs­ka­taan sekä koti­mai­sil­la että ulko­mai­sil­la esi­mer­keil­lä. Pro­fes­so­rit kir­joit­ta­vat, että “Taas ker­ran me Suo­mes­sa olem­me myö­häis­ten mut­ta äkil­lis­ten yhteis­kun­nal­lis­ten muu­tos­ten äärel­lä.” ja “Kes­kus­ta­mai­nen asu­mi­nen on yli­ko­ros­te­tus­ti esil­lä jul­ki­suu­des­sa, ja sitä käy­te­tään jat­ku­vas­ti nor­mi­na, jota vas­ten kaik­kea muu­ta asu­mis­ta ver­ra­taan ja enem­män tai vähem­män pahek­su­taan.” ja “Tois­tai­sek­si kes­kus­te­lua ja toi­min­taa ovat kui­ten­kin hal­lin­neet suu­rim­mat kun­nat, joi­den int­res­sis­sä on kes­kit­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon omal­le alu­eel­leen. Kun mukaan toi­mi­jak­si saa­daan maan joh­ta­va päi­vä­le­ti, kes­kus­te­lus­ta tulee niin yksiu­lot­tei­nen, että jos joku yksit­täi­nen polii­tik­ko uskal­taa jul­ki­ses­ti olla kes­kit­tä­mi­ses­tä eri miel­tä, hänet nos­te­taan jat­ku­van arvos­te­lun kohteeksi.”

  Rank­kaa arvos­te­lua. Voit­ko sinä Osmo todel­la olla kah­ta pro­fes­so­ria, jot­ka ovat eri­kois­tu­neet kau­pun­ki­maan­tie­tee­seen ja ‑sosio­lo­gi­aan, vii­saam­pi tässä(kin) asias­sa? Alkaa tun­tua tämä sinun vän­kää­mi­se­si ihan samal­ta kuin Paa­vo Väy­ry­sen kuu­lui­sa int­tä­mi­nen sii­tä, että hän luki Solz­he­nit­sy­nin koko tuo­tan­non yhdes­sä viikonlopussa.

 9. Minä­kin tie­dän yli 7 vuot­ta 1–9 kk mää­rä­ai­kai­sil­lä töil­lä työl­lis­te­tyn ennen tyon vakinaistamista.”

  Aina kun kuu­len täl­lai­sia tari­noi­ta, kysyn itsek­se­ni: miten tämä on muka mah­dol­lis­ta? Onko tosi­aan niin, että hen­ki­lö on hake­nut 7v parem­pia duu­ne­ja nii­tä löytämättä? 

  Miten ihmees­sä työs­sä­käy­vä ihmi­nen ei seit­se­män vuo­den aika­na löy­dä yhtään vaki­tuis­ta hom­maa? Kyl­lä täs­sä kai­va­taan vähän vas­tuu­ta itselleenkin.

 10. Miten ihmees­sä työs­sä­käy­vä ihmi­nen ei seit­se­män vuo­den aika­na löy­dä yhtään vaki­tuis­ta hommaa? 

  Ehkä niis­sä muis­sa töis­sä oli­si jou­tu­nut teke­mään­kin jotain..

  Kyl­lä täs­sä kai­va­taan vähän vas­tuu­ta itselleenkin. 

  Niim­pä.

 11. Yksi­na­su­van koh­dal­la (saa asu­mi­tu­kea, työ­mark­ki­na­tu­kea ja toi­meen­tu­lo­tu­kea) joka päät­tää läh­teä esim. TYP-töi­hin, riit­täi­si kan­nus­ti­mek­si se, että vero­ton yllä­pi­to­kor­vaus per työ­päi­vä nos­tet­tai­siin 8 euros­ta n. 20 euroon. Näin työs­tä jäi­si jotain käteen. Nyt­hän nykyi­nen yllä­pi­to­kor­vaus 8 euroa menee liki koko­naan työmatkoihin.

 12. Tra­vel­ler: Niin siis se, että joku lai­te­taan hom­miin 150 e /kk:ssa on just sitä kommunismia.

 13. Mar­kus: Tyr­määt Osmon aja­tuk­set näi­den kah­den pro­fes­so­rin kir­joi­tuk­sen perus­teel­la. Kui­ten­kin nämä nos­ta­vat esiin mal­lie­si­mer­kik­si Münchenin. 

  Talot sijait­se­vat 50 000 asuk­kaan ver­kos­toi­tu­neis­sa kylis­sä, joi­hin pää­see usein junal­la. Näin raken­tuu mm. Münc­hen, jota pide­tään myös tii­vii­nä kau­pun­ki­na ja lii­ken­ne­suun­nit­te­lun malliesimerkkinä.”

  Eikös Osmo ole juu­ri puhu­nut tii­viin ja mata­lan sekä rai­de­lii­ken­teen puo­les­ta. Kort­tei­nen ja Vaat­to­vaa­ra ilmoit­ti­vat kan­nat­ta­van­sa samaa!

 14. Syl­ves­te­ri

  Kyl­lä tuol­lai­nen on mah­dol­lis­ta nuo­ril­le nai­sil­le. Jos­kin sen seit­se­män vuo­den jäl­keen, ei enää ole kovin nuo­ri, heh…

  Kyl­lä työ­nan­ta­jat kat­so­vat alle kol­mi­kymp­pis­tä nai­mi­sis­sa ole­vaa, lap­se­ton­ta työn­ha­ki­jaa sil­lä sil­mäl­lä, että koh­ta ei nuo housut mene jal­kaan ja edes­sä on hyvin­kin vii­den vuo­den poissaoloputki. 

  Yksi epä­rei­luim­mis­ta piir­teis­tä tylö­elä­mäs­sä onkin van­hem­muu­des­ta koi­tu­vat hai­tat kaa­tu­mas­sa nai­sen ja nai­sen työ­nan­ta­jan nis­kaan. Tasaus­ta tarvittaisiin.

 15. Rank­kaa arvos­te­lua. Voit­ko sinä Osmo todel­la olla kah­ta pro­fes­so­ria, jot­ka ovat eri­kois­tu­neet kau­pun­ki­maan­tie­tee­seen ja ‑sosio­lo­gi­aan, vii­saam­pi tässä(kin) asiassa?”

  Has­sua kun minus­ta taas tämä Hesa­rin vie­ras­ky­nä oli hyvin neut­raa­li ja totea­va kuten tie­de­hen­ki­löil­le sopii­kin eikä sii­nä arvos­tel­tu ketään.

  Tämä päät­te­ly menee kyl­lä mie­les­tä­ni fak­ki-idio­tis­min piikkiin:

  ..jos joku yksit­täi­nen polii­tik­ko uskal­taa jul­ki­ses­ti olla kes­kit­tä­mi­ses­tä eri miel­tä, hänet nos­te­taan jat­ku­van arvos­te­lun kohteeksi.”

  Eikö­hän kyse ole pikem­min­kin sii­tä että Van­ha­nen on ennen kun­nal­lis­vaa­le­ja lait­ta­nut hen­ki­lö­koh­tai­sen arvo­val­tan­sa peliin kes­kus­ta­lai­sen maa­no­mis­ta­ja­ve­toi­sen maan­käyt­tö- ja kaa­voi­tus­po­li­tii­kan puo­les­ta. Kyse ei ole yksit­täi­sen kes­kus­ta­po­lii­ti­kon “uskal­ta­mi­ses­ta” vaan puo­lu­een vies­tis­tä joka halu­taan jul­ki­suu­teen “me” ‑muo­don sijaan “minä suo­ma­lais­ten asu­mi­si­han­tei­den puo­lus­ta­ja” ‑muo­dos­sa, ja jon­ka tar­koi­tus on tosia­sial­li­ses­ti pyr­kiä jat­ka­maan kaa­voi­tus­po­li­tii­kan sta­tus quota.

 16. Moro

  Syl­ves­te­ril­le:
  Kyl­lä se on mah­dol­lis­ta vaik­ka­pa päte­vä­nä opet­ta­ja­na. Reu­naeh­to­na vaik­ka se, että halu­aa pysyä töis­sä samal­la seu­dul­la kuin vaki­tui­sen työn omaa­va puoliso.

  Aina­kin minun ystä­vä­pii­rin koh­dal­la kur­jem­paa työ­nan­ta­jaa kuin kun­nat saa etsiä. Käy­tän­nös­sä vaki­tui­sen työn pät­ki­mi­nen sääs­tö­syis­tä (luku)vuoden mit­tai­siin pät­kiin on aivan arkipäivää. 

  Samoin tee­te­tään vähäi­sen kou­lu­tuk­sen vaa­ti­via töi­tä har­joit­te­li­joil­la palk­kaa­mat­ta heis­tä ketään oikeas­ti töi­hin. Ja mik­si kan­nat­tai­si, kos­ka saman työn voi teet­tää puo­li-ilmai­sek­si­kin. Tein tota itse­kin yrit­tä­jä­nä jon­kin vuo­den kun­nes alkoi käy­dä lii­ak­si oman­tun­non pääl­le. Oli­si ollut varaa mak­saa oike­aa­kin palk­kaa, mut­ta mik­si mak­saa kun ei tarvitse.

  Jos saa työ­nan­ta­ja­na ilmai­sen työn­te­ki­jän, niin mik­si ihmees­sä kan­nat­tai­si sen sijaan pal­ka­ta joku oikeas­ti töi­hin ja täs­sä pii­lee se suu­rin vika 150 euron kuukausihommissa.

  Minus­ta tun­tuu näi­tä kes­kus­te­lu­ja seu­ra­tes­sa, että nii­tä käy­vät oikeas­ti niin hyvä­osai­set, ettei heil­lä ole min­kään­lais­ta käsi­tys­tä sen kan­san­osan elä­mäs­tä, joka ei pää­se naut­ti­maan hyvän kou­lu­tuk­sen tuo­mis­ta vaki­tui­sis­ta töis­tä vakiin­tu­nees­sa per­hees­sä onnel­li­ses­ti ter­vei­nä. Eihän se sinän­sä hait­taa taik­ka vähen­nä mil­lään taval­la kes­kus­te­lu­jen mie­len­kiin­toi­suut­ta, mut­ta menee toi­si­naan hie­man met­sään kun ryh­dy­tään puhu­maan syr­jäy­ty­neis­tä taik­ka yhtään hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta kansalaisista.

 17. Jon­kin­lai­nen perus­tu­lo­mal­li on ainoa vii­sas tapa jär­ki­pe­räis­tää sosi­aa­li­tur­vaa tai oikeas­taan luo­da ihmi­sil­le mah­dol­li­suus vähimmäistoimeentuloon.
  Tuo 150 euron ero­tus­sum­man tie­naa­mi­seen pitäi­si kai teh­dä noin kak­si työ­päi­vää kuu­kau­des­sa. Ja keik­ka­töi­hin todel­la­kin syn­tyi­si moti­vaa­tio, jos niil­lä voi­si aidos­ti paran­taa tulotasoaan.
  Tein itse taka­vuo­si­na keik­ka­töi­tä siten, että pie­nis­tä tulois­ta todel­li­nen mar­gi­naa­li­ve­ro oli yli 80 pro­sent­tia ja kun kei­kois­ta aiheu­tu­neet kulut otti huo­mioon, meni nol­lil­le. Ymmär­rän hyvin, jos moni ei minun taval­la­ni jak­sa elää sil­lä lail­la vuosia.
  Aika monil­le näyt­tää ole­van ongel­ma tämä niin sanot­tu etu­jen vas­tiik­ket­to­muus. Ei näi­tä ilman palk­ka­työ­tä saa­tu­ja etu­ja vält­tä­mät­tä pidä näh­dä ilman vas­ti­ket­ta saatuina.
  Vas­tik­kee­na voi pitää vaik­ka sitä, ettei rasi­ta ympä­ris­töä yhtä pal­jon kuin enem­män kuluttava.
  Jos ajat­te­lum­me (ja elä­män­käy­tän­töm­me) ei oli­si niin sidot­tu rahan kans­sa lät­rää­mi­seen, saat­tai­sim­me ns. menes­ty­jien sijas­ta arvos­taa ihmi­siä, jot­ka aiheut­ta­vat mah­dol­li­sim­man vähän hait­to­ja. Tosin en sit­ten tie­dä, että rahal­la­ko sii­tä pitäisi/voisi palkita.

 18. Vain KOMMUNISMISSA ihmi­set lai­te­taan ‘type­riin hommiin’.”

  En usko, että sadal­la­vii­del­lä­kym­me­nel­lä eurol­la kuus­sa saa aikaan mitään tuot­ta­vaa työ­tä kun­nan hom­mis­sa. Uskon, että se että ihmi­set pan­naan ran­gais­tus­mie­les­sä tuot­ta­mat­to­miin töi­hin hidas­taa hei­dän hakeu­tu­mis­taan oikei­siin töi­hin, jot­ka perus­tu­lo­mal­lis­sa voi­si­vat olla osa-aikai­sia­kin. Minua kyl­lä tosi har­voin nykyi­sin kut­su­taan punikiksi.

  Aamun Hesa­ris­sa kak­si HY:n pro­fes­so­ria kirjoitti”

  Tämä oli kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen kir­joi­tus. En nyt ihan kek­si­nyt, mit­kä oli­vat hei­dän tar­koit­ta­man­sa hin­ta­ke­hi­tyk­ses­tä jäl­keen jää­neet beto­ni­lä­hiöt — tus­kin kui­ten­kaan 90–00 raken­ne­tut hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien alu­eet, kuten Hert­to­nie­men­ran­ta tai Aurin­ko­lah­ti. Aikai­sem­min olen koke­nut, että nämä kir­joit­ta­jat suh­tau­tu­vat lii­an kri­tii­kit­tö­mäs­ti asu­mis­toi­vei­ta kos­ke­vien kyse­ly­tut­ki­mus­ten tulok­siin. Ihmi­set vas­taa­vat usein halua­van­sa asua omis­tusa­sun­nos­sa ja pien­ta­los­sa. Ainoa syy vas­ta­ta näin ei kui­ten­kaan ole se, että pien­ta­lo oli­si itsei­sar­vo, vaan oma­ko­ti­ta­lo voi hyvin näyt­täy­tyä ker­ros­ta­loa­su­jal­le isom­pa­na, rau­hal­li­sem­pa­na, arvok­kaam­pa­na yms.

 19. Aidos­sa perus­tu­lo­mal­lis­sa on kyse sii­tä, mil­lai­nen ihmis­ku­va meil­lä on. Itse uskon, että onnel­li­sin ja toi­mi­vin yhteis­kun­ta saa­daan luot­ta­mal­la aikuis­ten ihmis­ten aikui­suu­teen. Suu­rin osa halu­aa kokea, että voi itse vai­kut­taa elämäänsä. 

  Niin pit­kään kuin pidäm­me yllä jär­jes­tel­mää, joka perus­tuu vah­ti­mi­seen ja pak­koi­hin, lii­an iso osa väes­tös­tä myös heit­täy­tyy avut­to­mik­si orja­nap­pu­loik­si, jot­ka vain odot­ta­vat seu­raa­vaa siir­toa, min­kä viran­omai­set kek­si­vät heil­le tehdä.

  Eikö vas­tik­kee­ton perus­tu­lo kan­nat­tai­si myy­dä oikeal­le (mis­sä tuo­ta vas­tik­keet­to­muut­ta kai eni­ten pelä­tään) huo­maut­ta­mal­la, että mal­li tuot­tai­si edul­lis­ta, jous­ta­vaa työ­voi­maa. On var­mas­ti jokai­sen työ­nan­ta­jan etu, että heil­le töi­hin tule­va hen­ki­lö tulee töi­hin sik­si, että on itse päät­tä­nyt kohen­taa talout­taan perus­tu­lon pääl­le, eikä sik­si, että viran­omai­set ovat päät­tä­neet teh­dä osoituksen.

 20. Har­mi ettei SATA sit­ten pää­ty­nyt ehdot­ta­maan perus­tu­loa. Toi tus­kin oli kui­ten­kaan kenel­le­kään mikään yllä­tys. Oden (kan­nat­ta­maa­ni) ehdo­tus­ta sen enem­pää täs­sä vai­hees­sa kom­men­toi­mat­ta heit­täi­sin tähän hie­man eri­lai­sen näkö­kul­man asi­aan, kun kes­kus­te­lu perus­tu­los­ta on Suo­mes­sa aina niin yksipuolista.

  Eli täs­sä­pä link­ki perus­tu­lon nor­ma­tii­vis­ta oikeu­tus­ta käsit­te­le­vään kan­din­työ­hö­ni (Oikeus vapau­teen — Perus­tu­lon nor­ma­tii­vi­nen oikeu­tus filo­so­fi­sen vasem­mis­to­li­ber­ta­ris­min näkö­kul­mas­ta): http://www.scribd.com/doc/2923061/Jukka-Jonninen-2007-Oikeus-vapauteen

 21. Perus­tu­lo­mal­li on niin lois­ta­va ja ilmei­nen rat­kai­su toi­meen­tu­lo-ongel­mien ja kan­nus­tin­louk­ku­jen pur­kuun, että ihmet­te­len a) mik­sei sitä ole toteu­tet­tu jo aikaa sit­ten ja b) mik­si edel­leen val­mis­tel­laan ole­tet­ta­vas­ti pal­jon moni­mut­kai­sem­paa mallia.

  Moni­mut­kais­ta­mi­sel­la ei voi­te­ta mitään, vaan saa­daan aikaan pel­käs­tään epä­toi­vot­tu­ja sivu­vai­ku­tuk­sia. Ensin­nä­kin tar­ve­har­kin­tai­set avus­tuk­set mah­dol­lis­ta­vat aina taval­la tai toi­sel­la jär­jes­tel­män hui­jaa­mi­sen, esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa pimeän työn teko ja työt­tö­myys­päi­vä­ra­ho­jen saman­ai­kai­nen nos­ta­mi­nen. Toi­sek­si moni­mut­kai­nen mal­li eriar­vois­taa ihmi­siä sitä kaut­ta, ettei­vät tukeen oikeu­te­tut vält­tä­mät­tä tie­dä oikeut­taan ja syr­jäy­ty­neim­mät eivät vält­tä­mät­tä edes osaa tai jak­sa ottaa oikeuk­sis­taan selvää.

  Perus­tu­lo­kaan ei yksin rat­kai­se kaik­kia ongel­mia, vaan esim. yksin­huol­ta­jat ja asuin­kus­tan­nuk­set pitää ottaa jol­lain tavoin huo­mioon. Mie­les­tä­ni pyr­ki­myk­sen tuli­si kui­ten­kin olla koh­ti mah­dol­li­sim­man yksin­ker­tais­ta rat­kai­sua, jol­lai­sel­le perus­tu­lo luo täy­del­li­sen pohjan.

  Toi­nen huo­mio­nar­voi­nen seik­ka on vero­tus, jon­ka nyky­ään kokee epä­rei­luk­si lähes jokai­nen. Pie­ni­tu­lois­ten mie­les­tä hei­tä ei pitäi­si verot­taa näin ras­kaas­ti ja suu­ri­tu­lois­ten mie­les­tä 50% mar­gi­naa­li­ve­ro on täy­sin koh­tuu­ton. Koh­tuul­li­nen vero­tet­ta­van tulon ala­ra­ja (ken­ties yhdes­sä Osmon mai­nit­se­man nega­tii­vi­sen tulo­ve­ron kans­sa) pois­taa molem­mat ongel­mat. Jos vero­kan­ta vali­taan samak­si pää­oma­tu­lo­jen kans­sa, niin pääs­tään tämän­kin osal­ta tasa-arvoi­seen tilan­tee­seen. Tämä­kään mal­li tus­kin on kaik­kien mie­les­tä täy­del­li­sen rei­lu, mut­ta esit­tä­köön joku epäi­li­jöis­tä toi­mi­vam­man ratkaisun.

 22. Se 150 euroa kuus­sa ei ollut tar­koi­tet­tu kuu­kausi­pal­kak­si vaan, että ketään ei pako­tet­ty­ai­si elä­mään 350 eurol­la (aika moni kyl­lä niin tekee, esi­mer­kik­si opis­ke­li­jat) joten tuo ero­tus jokai­sel­la oli­si oikeus saa­da aiti­voin­ti­toi­men­pio­tei­tä tai työ­suo­ri­tus­ta vas­taan. Ei se tie­ten­kään koko­päi­väi­ses­tä työ­suo­ri­tuk­ses­ta tuli­si vaan erit­täin osa-aikai­ses­ta. Täl­lai­nen käy­tän­tö meil­lä on niin sano­tus­sa kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa, jon­ka muut­tai­sin siis pakol­li­ses­ta vapaa­eh­toi­sek­si kuten muun­kin aktivoinnin.

  Pää­sään­töi­ses­ti ajat­te­len, että nor­maa­li työ­ky­kyi­nen ihmi­sen pys­tyi­si hank­ki­maan tulo­ja nor­maa­leil­ta työ­mark­ki­noil­ta ja oli­si moti­voi­tu­nut sebn teke­mään, kos­ka sii­tä jäi­si jotain käteen­kin. Näin­hän opis­ke­li­jat­kin teke­vät. Työ­ky­vyt­tö­mil­le on sit­ten omat järjestelynsä.

 23. Osmo: Siis sinus­ta tun­tuu toden­nä­köi­sel­tä, että kun kun­ta jär­jes­tää 150 eurol­la työ­tä, niin tämä työ on kun­nal­le 150 e:n arvois­ta, eikä pelk­kää resurs­sien haas­kaus­ta var­sin­kin jos kun­nal­la on tähän velvollisuus? 

  Kun ole­tet­ta­vas­ti tämä kun­nan tar­joa­ma 150 e työ on teki­jöil­leen mie­lui­sam­paa kuin joku muu 150 e työ (muu­ten­han he valit­si­si­vat sen toi­sen työn), niin eikö tämä luo kan­nus­tin­lou­kun työl­lis­tyä kun­nan ulkopuolelle?

 24. Kuin­ka mon­ta vir­ka­mies­tä voi­tai­siin irti­sa­noa (noin suun­nil­leen) jos sys­tee­miä yksin­ker­tais­tet­tai­siin perus­tu­lol­la? Ko. vir­ka­mie­het voi­si­vat sit­ten hakeu­tua tuot­ta­viin töi­hin, mikä oli­si yhteis­kun­nal­li­ses­ti hyödyllistä.

 25. Niin siis tie­tys­ti tuo­ta 150e/kk vas­taan teh­dään vain esi­mer­kik­si 15 tun­tia töi­tä kuus­sa; en vain usko, että kun­ta voi näin pie­nel­lä tun­ti­mää­räl­lä opet­taa teki­jöil­le mitään jär­ke­vää teke­mis­tä, mut­ta uskon, että se, että pitää olla ojan­kai­vuu­val­miu­des­sa vähen­tää teki­jöi­den mah­dol­li­suuk­sia ja haluk­kuut­ta hakeu­tua nor­maa­leil­le työ­mark­ki­noil­le. Vaik­ka useim­mat ehkä niin tekisivätkin.

 26. Tra­vel­ler: Niin siis se, että joku lai­te­taan hom­miin 150 e /kk:ssa on just sitä kommunismia. 

  En usko, että sadal­la­vii­del­lä­kym­me­nel­lä eurol­la kuus­sa saa aikaan mitään tuot­ta­vaa työ­tä kun­nan hommissa. 

  No mis­sä sitä töi­hin pakot­ta­mis­ta ilme­nee?? Ei Kii­nas­sa tai Poh­jois-Koreas­sa ne töi­hin oikeas­ti pako­te­tut saa todel­la­kaan mois­ta summaa.

  En usko, että sadal­la­vii­del­lä­kym­me­nel­lä eurol­la kuus­sa saa aikaan mitään tuot­ta­vaa työ­tä kun­nan hommissa. 

  Sitä ei usein saa 15 000 e / kk pal­kal­la­kaan. Aivo­pie­ru­ja, type­riä pää­tök­siä… Jos tähän pitää esi­merk­ke­jä kai­vaa niin vaik­ka­pa kaik­ki ne kepu­lai­set tule­vai­suu­den tut­ki­jat ja ylia­sia­mie­het jot­ka ovat tor­ju­neet menes­tyk­sel­lä huu­ta­vaa työvoimapullaa..

  Minua kyl­lä tosi har­voin nykyi­sin kut­su­taan punikiksi. 

  Haus­ka kuul­la, minä en myös­kään ole nimitellyt..

 27. Eikös sii­nä SATA-komi­teas­sa ole tul­lut kinaa nime­no­maan ansio­si­don­nai­sen kes­tos­ta. Minä aina­kin olen val­mis äänes­tä­mään ketä tahan­sa lap­sia-elä­väl­tä-syö­vää nat­sia, joka lopet­taa ansio­si­don­nai­sen nyky­muo­dos­sa. Jos nimit­täin työ­tön kuu­luu tiet­tyyn dema­rien sisä­jen­giin, se voi naut­tia 1500 euron ansio­si­don­nais­ta vuo­si­kym­me­niä. Kave­rit järk­kää sen 8 kuu­kau­den kurs­sil­le aina kun 2 vuot­ta on kulu­nut. Ja kave­rit järk­kää sen nime­no­maan sem­mo­sel­le kival­le huolla-itse-veneesi-kurssille.

  Näin-har­joit­te­lem­me-pas­ka­töi­den­te­koa-ilmai­sek­si-toi­min­ta on varat­tu työ­mark­ki­na­tu­kea naut­ti­val­le pas­ka­sa­kil­le, joka ei kuu­lu puna­vih­re­ään sisä­jen­giin. Tämän pas­ka­sa­kin ongel­mis­ta Soi­nin­vaa­ra­kin täs­sä puhuu, vaik­ka se aiheut­taa jotain vii­des­osan työt­tö­myy­den kokonaiskuluista.

 28. Pie­ni inho­rea­lis­ti sisäl­lä­ni sanoo, että sii­nä osmo tai­taa olla oikeas­sa, että mikään toteu­tus­kel­poi­nen perus­tu­lo­mal­li ei saa näyt­tää, hais­ta, mais­tua, tun­tua eikä kuu­los­taa perus­tu­lol­ta. Kol­mas­osa kan­sas­ta ei hyväk­sy raho­jen jaka­mis­ta vas­tik­keet­ta, kol­mas­osa ei hyväk­sy tasa­ve­roa, ja kol­mas­osa on sitä miel­tä että ehdo­te­tul­la perus­tu­lon tasol­la ihmi­set kuo­le­vat näl­kään, ihan riip­pu­mat­ta sii­tä mikä se taso on.

  Jos sal­li­taan het­ki epä­rea­lis­tis­ta haa­vei­lua niin näki­sin kyl­lä mie­lel­lä­ni myös asu­mis­tuet ja lisät samas­sa paketissa.

 29. Syl­ves­ter ja Tra­vel­ler eivät ehkä ymmär­tä­neet esi­merk­kiä­ni. Tämä 7 vuot­ta juri­di­ses­ti KATKEAMATTOMISSA pät­kä­töis­sä ollut ihmi­nen teki VAKITUISTA työ­tä. Hänel­le jopa sanot­tiin työ­nan­ta­jan edus­ta­jan toi­mes­ta ettei työ lopu. Mut­ta juri­di­ses­ti hänet oli­si voi­tu työ­so­pi­muk­sen tul­tua kat­kol­le pot­kais­ta ulos ilman ennak­ko­va­roi­tus­ta. Eli ei kyse ollut mis­tään saa­mat­to­mas­ta typeryksestä.

  Oli­si tämä ihmi­nen varaan muu­ta­kin työ­tä löy­tä­nyt mut­ta kun­nan töis­sä tuo pät­kä­työ oli enem­män sään­tö kuin poik­keus. Mut­ta kun haet esi­mer­kik­si pank­ki­lai­naa niin kyl­lä sinul­ta kysy­tään onko vaki­tui­nen työ samoin jo shaet vuo­kra-asun­to yms. Mää­rä­ai­kai­nen pät­kä­työ ei ole muo­dol­li­ses­ti vaki­nais­ta työtä.

 30. Osmo, pal­jon­ko tuos­sa sinun mal­lis­sa­si hem­mol­la jää käteen, jos hän saa 5000 euroa kuus­sa bruttona?

  Vii­me vaa­lien alla esi­tet­ty vih­rei­den perus­tu­lo­mal­li oli niin sää­lit­tä­vän hei­kos­ti val­mis­tel­tu, että sii­tä ei saa­nut vas­taus­ta tuol­lai­seen kysy­myk­seen. Vas­ta ihan vii­mei­seen kal­vo­sat­siin viik­ko ennen vaa­le­ja joku kek­si että menee­hän sii­tä brut­to­pal­kas­ta muu­ta­kin kuin veroa eikä enna­kon­pi­dä­tyk­sen jäl­keis­tä osaa saa­kaan “puh­taa­na käteen”.

  42% raja­ve­ro on aika pal­jon jos se vas­taa vain valtion+kunnan+kelan vero­ja ja pääl­tä vede­tään vie­lä elä­ke- ja työt­tö­myys­mak­sut. Progres­sio lie­ve­nee vas­ta jos vuo­si­tu­lot pyö­ri­vät jos­sain 100000 euron pahem­mal­la puolella.

 31. Sosi­aa­li­tur­vaa uudis­ta­va Sata-komiea ei kovin laveas­ti ker­toi­le teke­mi­sis­tään. En kui­ten­kaan pal­jas­ta­ne suur­ta salai­suut­ta, jos kerron,ettei komi­tea tule ehdot­ta­maan perus­tu­loa tai nega­tii­vis­ta tuloveroa.”

  Eli tämä­kin komi­tea on pelk­kää veron­mak­sa­jien raho­jen tuh­laa­mis­ta. Eipä ollut kovin han­ka­la arvata.

 32. Pahat kie­let ker­to­vat, että Sata-kome­dias­sa ei ole saa­tu mitään aikaan eikä tul­la saamaankaan… 

  Sik­si Sala-komi­tea tie­ten­kin on hil­jaa, kos­ka mitään ker­rot­ta­vaa ei ole.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.