Hajassijoitus ei Helsingin kasvua hidasta

Siltä var­al­ta, että joku ere­hty­isi luule­maan viras­to­jen­ha­jasi­joituk­sen hidas­ta­van Helsin­gin kasvua, muistutan,että Helsin­gin kasvun pul­lonkaula on asun­top­u­la. Jos Helsingistä onnis­tut­taisi­in siirtämään kymme­nen tuhat­ta ihmistä Kain­u­useen, tänne ei jäisi tuhan­sia tyhjiä asun­to­ja, vaan ne täyt­ty­i­sivät oitis. Samal­la tulisi yksi­ty­is­ten alo­jen työ­paikko­ja, joi­ta Helsin­gin asun­top­u­la on pitänyt pois­sa. Kos­ka yri­tyk­set mak­sa­vat yleen­sä parem­pia palkko­ja kuin val­tio ja mak­sa­vat myös yhteisöveroa, mitä val­tio ei mak­sa, Helsin­gin kaupun­gin kannal­ta on sitä parem­pi, mitä enem­män val­tion työ­paikko­ja siir­tyy muualle.

13 vastausta artikkeliin “Hajassijoitus ei Helsingin kasvua hidasta”

 1. Näyt­tää ole­van, että duu­nar­i­am­mateis­sa tai senkaltai­sis­sa val­tio mak­saa parem­paa palkkaa kuin yksi­tyiset vas­taavis­sa tehtävis­sä (poli­isi saa enem­män kuin var­ti­ja, San­ta­ham­i­nan keit­tiön mam­ma enem­män kuin Sodex­hon pimu jo lähtö­palkois­sa). Toisek­si val­tion väki on yleis­es­ti ottaen korkeasti koulutet­tua ja saa selvästi parem­paa palkkaa kuin keskivero palka­nsaa­ja ja mon­et asiantun­ti­jat yksi­tyisel­lä puolel­la. Val­tion ja julkisen sek­torin huono palkata­so onkin pääosin myyt­ti, olen huomannut.

  Tämä havain­to ei muut­tane mil­lään taval­la edel­lä kertomaasi.

 2. Helsin­gin kaupun­gin kannal­ta on sitä parem­pi, mitä enem­män val­tion työ­paikko­ja siir­tyy muualle. 

  Luulisi sit­ten Helsinkiläisen poli­itikon kan­nat­ta­van innokkaasti tämän kaltaista Sam­poa.. Miten olisi koko pääkaupun­gin siir­to? Var­maan esimerkik­si Kajaanista löy­tyi hyvien kulkuy­hteyk­sien tont­ti uudelle eduskun­nalle, esimerkik­si lakkaute­tun sellu(paperi?) tehtaan ton­tille.. Jopa raken­nusti­iletkin voitaisi­in kierrättää!

 3. Voi Jöss­es..

  Var­ti­jak­si pääsee parin viikon kurssi­tuk­sel­la. Sil­lä että uhoilee nuo­rille lämpimik­seen jos­sain kaup­pakeskuk­ses­sa ei ole mitään tekemistä poli­isin ammatin kanssa. 

  Siis ei mitään!

 4. Oden väite “Kos­ka yri­tyk­set mak­sa­vat yleen­sä parem­pia palkko­ja kuin val­tio” hiukan ihme­tyt­tää. Käsi­tys on yleinen mut­ta ei pitä mielestäni paikkansa enää. 

  Tutkin asi­aa Tilas­tokeskuk­sen palkkati­las­toista viime syksynä ja päätelmäni tilas­to­jen (medi­aa­ni­palkat v 2005) perus­teel­la oli, että val­tio mak­soi korkeim­mat palkat sekä miehille että naisille. 

  Kir­joitinkin asiasta:
  http://granpaigor.blogspot.com/2007/11/julkisen-ja-yksityisen-sektorin.html

  Yhteisöveronäköko­h­ta on sit­ten asia erikseen.

 5. “Siis ei mitään!”

  Jospa hie­man liioit­telit? Järkän kaverithan ajaa taka­mus hiessä pitkin ja poikin kul­makun­tia, painii juop­po­jen kanssa illat pitkät ja naput­telee sit­ten nakkisormil­laan raport­tia rikosti­eto­jär­jestelmään. Välil­lä pinkaistaan munar­avia ostarin käytäväl­lä jokun näpis­telijän perässä ja mölistään rim­puil­e­valle kon­nanalulle, että “Koitas nyt rauhoit­tua vai laite­taanko rautoi­hin, MTÄH HÄH?”

  Eroaako tuol­lainen oleel­lis­es­ti var­ti­jan työstä? Ei mielestäni ellei kiis­ta­ton­ta kykyään laskea mope­din ham­mas­rat­taiden piikke­jä lail­lisen väl­i­tys­suh­teen selvit­tämisek­si yliarvosteta. 

  Eikä kak­si viikkoa ole lainkaan vähän koulu­tus­ta, jos sitä ver­taa nykypäivänäkin viras­sa ole­vi­in kon­s­tu­i­hin, niin san­ot­tui­hin pystymiehi­in. Heille anneti­in tuos­ta vaan vir­ka, virka­puku, pis­tooli, pamp­pu ja Jumalal­ta jär­ki pam­pun ja pis­toolin hoita­miseen. Siinä kaikki.

  (Et ehkä tiedä sitäkään, var­ti­joiden sijaan tehtail­la ja isoil­la työ­mail­la oli fir­mo­jen palkkaamia poli­ise­ja ylimääräisen kon­staapelin viras­sa. Käytän­tö jatkui 70-luvulle ainakin Jyrän­gin mukaan. Miten tuo perin omatekoinen pysty­poli­isi erosi tuol­loinkaan var­ti­jas­ta? Pis­tooli sai olla näkyvil­lä, ei käytänössä muuten.)

 6. Granpa Igot: Miks oti­ti medi­aa­ni­palkat etkä keskiarvoo?

 7. Art­turi Björkille: Ne medi­aa­ni­palkat löy­tyivät sieltä Tilas­tokeskuk­selta joten en minä niitä mitenkään valinnut. 

  Tietenkin voisi yrit­tää tehdä syväl­lisem­mänkin tutkimuk­sen palkkata­soista. Mut­ta min­ulle nuo medi­aan­i­tiedot riit­tivät muut­ta­maan omas­ta mielestäni ainakin itsel­läni olleet virheel­liset käsi­tyk­set. Palkkaver­tailuis­sa usein pide­tään medi­aanti­etoa kuvaavam­pana kuin esimerkik­si keskiarvoja.

  Siis että val­tio mak­saa huonoim­mat palkat. Tietenkin noi­hin voisi sit­ten ottaa kaiken­laisia kor­jausker­toimia esimerkik­si että val­tion palkkalis­toil­la on ehkä ihmisiä koroste­tun paljon pääkaupunkiseudul­la yms. Mut­ta niin tarkkaa ana­lyysia en ole tehnyt.

 8. Niin siis minä ajat­telin vaan, että yksi­tyisel­lä puolel­la olet­tais ole­van enem­män hajon­taa palkois­sa kuin julkisel­la puolel­la. (Yksi­tyisel­lä kun yleen­sä mak­se­taan enem­män tuot­tavu­u­den perus­teel­la kuin julkisel­la…) Sik­si ajat­telin, että medi­aa­niar­vo voi antaa väärän kuvan, mut­ta ei tietenkään välttämättä.

 9. Ano Nyy­mi,

  Poli­isin koulu­tus on ammat­tiko­rkeak­oulu­tutk­in­to. Poli­isin val­taoikeudet ja myös velvol­lisu­udet ovat ihan eri luokkaa kuin var­ti­jal­la, jol­la ei oikeas­t­aan ole kauheasti oikeuk­sia yli rivikansalaisen. Ihmiset vain luule­vat, että on. 

  Har­va jää järjestyspoli­isik­si kovin pitkäk­si aikaa, se on aloi­tu­s­paik­ka. Siinä tietysti joutuu saman­lais­ten tehtävien kanssa tekemisi­in kuin var­ti­jat, mut­ta ei se tee työstä samaa. 

  Vähän sama, kun ver­tais Mäkkärin pihv­in­pais­ta­jaa ja gourmet-kokkia. Ruokaa­han nekin molem­mat väsää.…eli sama työ.

 10. “Poli­isin koulu­tus on ammattikorkeakoulututkinto”

  Johon val­i­taan metrin mitalla.

  “Har­va jää järjestyspoli­isik­si kovin pitkäk­si aikaa, se on aloi­tu­s­paik­ka. Siinä tietysti joutuu saman­lais­ten tehtävien kanssa tekemisi­in kuin var­ti­jat, mut­ta ei se tee työstä samaa.”

  Muis­taak­seni näitä “har­vo­ja” on yli puolet.

 11. Entä Helsin­gin kaupun­gin omat työn­tek­i­jät? Ainakin muu­ta­ma vuosi sit­ten Senaat­in­torin reunal­la oli kaupun­gin viras­to­toim­into­ja, raken­nusvi­ras­to tms jos oikein muis­tan? Eihän sitä korkea­palkkaiset virkamiehet muualle suos­tu töi­hin tulemaan…

 12. En edes muista otsikkoa, mut­ta Anolle kuitenkin järjestyspoliisista: 

  Järjestyspoli­isi antaa apua kansalaisille, vas­taa häly­tys­te­htävien hoi­dos­ta, valvoo liiken­net­tä ja varmis­taa kan­sain­välis­ten vierailu­jen tur­val­lisen suju­misen. Järjestyspoli­isi liikkuu autopar­tios­sa, moot­tori- tai polkupyörän selässä, veneessä, jalan tai rat­sain. Järjestyspoli­isil­ta saa myös tarvit­ta­vat luvat kuten pas­sit, ajoko­r­tit, henkilöko­r­tit, aselu­vat, luvat yleisöti­laisuuk­sien jär­jestämistä varten.… Järjestyspoli­isi tutkii lisäk­si taval­lisia omaisuus‑, huume — ja väki­val­tarikok­sia sekä mui­ta ns. massarikoksia. 

  Eli jotain yhteistä löy­tyy nuo­ria kyt­täile­vien var­ti­joiden kanssa? Joku myymälä­varaskin joskus on saatu kiinni? 

  En nyt ole mikään poli­isi enkä edes poli­isin vaimo, mut­ta joku raja nyt sen­tään. Var­ti­jat ovat perusk­oulun nip­pa nap­pa läpäis­seitä jake­ja ja make­ja, joista oikeasti ei olisi mihinkään muuhun kuin pönkit­tämään egoaan assal­la. Kah­den kun­nol­lisen nuoren kundin äit­inä sanon: Nähty on!

 13. Tuo­hon hajasi­joituk­seen liit­tyen, tai aiem­paan blogi­isi koskien asiantun­ti­joiden siir­toa pois Helsingistä…

  http://www.youtube.com/watch?v=1E0IX993GKo

  Lääke­laitok­sen toim­into­jen alueel­lis­t­a­mi­nen Oulu­un lisäisi henkilöstön kuukausit­tain Lon­tooseen EMEA:n kok­ouk­si­in tekemien lentomatko­jen hiilid­iok­sidipäästöjä yli 50% (ICAO laskuri). Laitok­sen henkilöstöstä kuu­luu tätä nykyä noin neljännes jäse­nenä johonkin kan­sain­väliseen työryh­mään, lähin­nä EU:n lääkehallinnossa. 

  Mik­siköhän kukaan ei ole selvi­tys­vai­heen työssä tai itse min­is­ter­iössä min­is­terin esi­tys­tä valmis­teltaes­sa huomioin­ut tämän merkit­tävän ekol­o­gisen hai­tan lisääntymistä? 

  Hal­li­tuk­sen ohjel­mas­sa puhutaan kau­ni­isti miten “rajat ylit­tävät ympäristöon­gel­mat tuo­vat poli­it­tisi­in päätök­si­in sukupol­vet ylit­tävän ulot­tuvu­u­den”. Hal­li­tus myös lupasi, että val­tion­hallinto velvoite­taan laa­ti­maan toim­intaansa liit­tyvät kestävän kehi­tyk­sen ohjel­mat. Sitä tässä vain pieni kansalainen miet­tii, että miten nämä hal­li­tu­so­hjel­man suuret kuviot on tässä min­is­teri Hyssälän esi­tyk­sessä huomioitu, kun näyt­täisi siltä, että niitä ei ole huomioitu.

  Mikähän Vihreän eduskun­ta- ja min­is­teriryh­män kan­ta on tähän asiaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.