Santahamina asuinkäyttöön!

San­ta­ha­mi­na on saa­ta­va asuin­käyt­töön. Sii­tä tuli­si erin­omai­nen asu­na­lue noin 20 000 ihmi­sel­le kym­me­nen minuu­tin met­ro­mat­kan pääs­sä kes­kus­tas­ta. Saar­ta ei tie­ten­kään raken­net­tai­si koko­naan, kos­ka siel­lä on myös erin­omai­sia luonnonsuojelualueita.

Soti­laal­lis­ta mer­ki­tys­tä alu­eel­la ei tosia­sias­sa ole. “Ei kai kukaan ole niin hul­lu, että kokoaisi
krii­sin­ajan jouk­ko­ja kah­den sil­lan pääs­sä San­ta­ha­mi­nas­sa, mis­sä ne ovat val­miik­si motis­sa.” Näin vah­vis­ti uskoa­ni eräs eläk­keel­lä ole­va ken­raa­li, joka myös piti San­ta­ha­mi­naa tar­peet­to­ma­na puo­lus­tus­voi­mil­le. Armei­ja ei halua saa­res­ta luo­pua, kos­ka se on hei­dän kan­nal­taan niin mukava.

27 thoughts on “Santahamina asuinkäyttöön!”

 1. Kau­pun­kien täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen on har­vim­nai­sen jär­ke­vää puu­haa. Jär­ke­väm­pää kuin Van­ha­sen his­to­rian pölyt­tä­mät puu­tar­ha­kau­pun­git tai 70-luvun beto­ni­ra­ken­ta­mi­nen joi­hin ei ole paluu­ta. Hie­no­ja esi­merk­ke­jä onnis­tu­neis­ta täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­ses­ta ovat mm. 20.000 asuk­kaan Tuk­hol­man Ham­mar­by-Sjös­tadt ja Hel­sin­gin Ara­bian­ran­ta. Vaa­san kasar­mi­laue on hie­no esi­merk­ki uusio­käy­tös­tä, jos­ta voi­si ottaa oppia Suomenlinnaan.
  http://www.jetsongreen.com/2007/10/hammarby-sjstad.html

  Suo­me­lin­na van­hoi­ne säi­ly­tet­tä­vi­ne raken­nuk­si­neen tar­joai­si hie­not edel­ly­tyk­set eko­lo­gi­sel­le ja jopa ener­giao­ma­va­rai­sel­le asui­na­lu­eel­le. Meres­tä voi­si imu­roi­da maa­läm­pöä Vaa­san ener­giao­ma­va­rai­sen asun­to­mes­sua­lu­een tapaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Mis­tä­hän tämä 10 minuut­tia on repäis­ty, kun met­rol­la menee Rau­ta­tien­to­ril­ta Hert­to­nie­meen jo tämä 10 minuut­tia? Lai­ta­pa vähän tar­ken­nus­ta uuten pikametrosuunnitelmaasi. 

  Mis­tä muu­ten tämä ali­tui­nen raken­nus­vim­ma? Käsi­tin vau­raus ja aika ‑teok­ses­ta, ettei jat­ku­va talous­kas­vu ole miten­kään toi­vot­ta­vaa. Mik­si siis kaik­kien pitää pak­kau­tua mah­dol­li­sim­man lähel­le Hel­sin­gin kes­kus­taa? Eikö syy tähän ole vain ja ainoas­taan talouskasvu? 

  Niil­le San­ta­ha­mi­nan luon­non­suo­je­lu­koh­teil­le muu­ten voi heit­tää hyväs­ti, jos jotain tuhan­sien ihmis­ten lähiöi­tä ruve­taan San­tik­seen raken­ta­maan… Se on aika pie­ni paik­ka lop­pu­jen lopuksi. 

  Btw, oli­si hyvä näh­dä tääl­lä mui­ta­kin kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan liit­ty­viä aihei­ta kuin ainai­nen maa­ni­nen raken­ta­mi­nen. Alkaa kyllästyttää!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Onhan San­ta­ha­mi­na pal­jon lähem­pä­nä kuin Hert­to­nie­mi. Hert­to­nie­meen on Kam­pis­ta seit­se­män pysä­kin­vä­liä, San­ta­ha­mi­naan oli­si ilmei­ses­ti nel­jä, vaik­ka en ole San­ta­ha­mi­nen met­ro­lin­jan tark­kaa suun­ni­tel­maa näh­nyt­kään. (Kata­ja­nok­ka, Öljy­sa­ta­ma, Laa­ja­sa­lo ja Santahamina.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Ymmär­rän tus­kan San­ta­ha­mi­nan suh­teen, mut­ta Ode ruk­ka; luu­let­ko tosis­saan, että San­tik­seen saa­tai­siin muka­vat ja edul­li­set asun­not nii­tä tar­vit­se­vil­le? Onko­han kii­ka­ris­sa jo tont­ti val­tio­neu­vos­ton sau­nan tienoilta? 

  Kyl­lä se on niin, että sin­ne ei put­ki­mies Put­ko­nen muu­ta. Mie­ti­pä mitä hin­to­ja pyy­de­tään Jol­lak­sen ja Laa­ja­sa­lon ran­to­jen ton­teis­ta. Tai­taa muut­kin köy­hät, kuten Jari Lit­ma­nen omis­taa sii­tä Hevos­sal­men sil­lan kupees­ta asun­to­ja. Siel­lä ne säh­kö­mies­ten 500 hv huvi­jah­dit­kin kel­lu­vat näköetäisyydellä. 

  Ja näin vih­reäl­le vai­kut­ta­jal­le: San­ta­ha­mi­na on säi­ly­nyt luon­no­ti­las­saan juu­ri sik­si, että sin­ne ei raken­nus­vim­ma ole ulot­tu­nut. Tai­ta­vat luon­toar­vot olla sit­ten­kin toissijaisia…

  Eikä tuo ken­raa­li kom­ment­ti­kaan oikein ole uskot­ta­va. Pis­tä nimi tis­kiin jos mie­lit väit­tää, että joku ken­raa­li oli­si niin pösi­lö, että kuvit­te­li­si sota­ti­lan aika­na San­ta­ha­mi­nan ole­van joten­kin mer­kit­tä­vä jouk­ko­jen keskitysalue.

  San­ta­ha­mi­na, niin­kuin kaik­ki puo­lus­tus­voi­miin liit­ty­vä aiheut­taa aina mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia, mut­ta eikö­hän Hel­sin­gis­sä (ja pie­nes­sä palas­sa ex-sipoo­ta) ole aika pal­jon vie­lä jär­ke­väl­le raken­ta­mi­sel­le tilaa — alueil­la, johon oikeas­ti on kes­ki­tu­loi­sil­la varaa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Met­ro ei nou­dat­tai­si siis ollen­kaan nykyis­tä rataan­sa, vaan teh­täi­siin ihan uusi reit­ti. En ollut lukies­sa­ni näin futuristinen. 

  Kuvit­te­lin naii­vis­ti, että Kulos­aa­res­ta tai Hert­si­kas­ta vedet­täi­siin lin­ja Santahaminaan… 

  Tai­dat toi­voa Skat­tal­le metroa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. San­ta­ha­mi­nan met­ro tar­koit­ta­nee käy­tän­nös­sä pika­ra­tik­kaa, kos­ka sel­lai­nen­han Laa­ja­sa­loon on nyt pää­tet­ty raken­taa eikä met­roa (tai oikeas­taan ihan ensim­mäi­se­nä vain tavan­omai­nen katu­verk­ko-ratik­ka, mut­ta myö­hem­min kes­kus­tan alle tun­ne­liin sukel­ta­va versio).

  Kun met­ron ja rati­kan tek­ni­nen ero on sii­nä ote­taan­ko säh­köt ylhääl­tä vai alhaal­ta, niin kes­kus­taa tun­ne­lis­sa alit­ta­vaa ratik­kaa on toki ihan perus­tel­tua kut­sua met­rok­si. Ajat­te­lin vaan täs­men­tää ennen kun joku rupe­aa tuo­ta met­roa kyseenalaistamaan.

  Laa­ja­sa­lon rati­kois­ta tar­kem­pia tie­to­ja mm. tuol­la: http://haltia.blogspot.com/2008/06/joukkoliikennelautakunnan_17.html

  Ja asia on kai vie­lä jos­sain mää­rin kes­ken, jos tuo pää­tös ei ole Osmon sil­miin kau­pun­gin­val­tuus­toon asti ennättänyt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Pie­ne­nä täy­den­nyk­se­nä, täs­sä parem­pi link­ki Laa­ja­sa­lon rata­rat­kai­sus­ta ja sen tilan­tees­ta, täl­lä ker­taa Kes­kus­tan eikä Dema­rei­den toimesta 🙂 

  http://www.kaupunkiliikenne.net/Helsinki/laajasalo.html

  Kai­ken kaik­ki­aan ilmei­ses­ti mel­ko pää­tet­ty mut­ta ei aivan kiveen hakat­tu pää­tös teh­dä ratik­ka ja myö­hem­min maa­na­lai­nen pika­ra­tik­ka (pika­ra­ti­kan ja rati­kan ero­kin tai­taa olla aika veteen piir­ret­ty viiva).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Mitä väliä sil­lä on, muut­taa­ko sin­ne put­ki­mies vai pörs­si­hai? Mik­si asun­toa tar­vit­se­van pitäi­si asua San­ta­ha­mi­nas­sa. Tai Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa? Jos asun­to­ja raken­ne­taan lisää, nii­tä on enem­män. Jos nii­tä on enem­män, niin nii­tä riit­tää useam­mil­le. Sama kai se on, ketä ne ovat, enem­män on enemmän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Mis­tä muu­ten tämä ali­tui­nen rakennusvimma?”

  Tämän­kin vuo­den ensim­mäis­ten 212 päi­vän aika­na maan väki­lu­ku kas­voi 14800 hen­ki­löl­lä eli uusia asun­to­ja tar­vi­taan koko maas­sa noin 70 hen­ki­löl­le / päivä.

  Armei­ja ei halua saa­res­ta luo­pua, kos­ka se on hei­dän kan­nal­taan niin mukava.”

  Minus­ta kyl­lä armei­jas­sa pitää olla muka­via­kin asioi­ta. Työ­paik­ka ja asun­to San­ta­ha­mi­nas­sa kom­pen­soi­vat ras­kas­ta ja huo­nos­ti pal­kat­tua työ­tä. Pää­kau­pun­gin nuo­ri­son­kin on luul­ta­vas­ti muka­vam­paa suo­rit­taa ase­pal­ve­lus­taan lähis­töl­lä kuin jos­sain korpivaruskunnassa.

  Muka­vaa on myös se että armei­jan vir­ka-apua saa pää­kau­pun­ki­seu­dul­le tar­vit­taes­sa jär­jel­li­ses­sä ajas­sa nyt kun Hyry­län­kin varus­kun­ta lakkautettiin.

  Armei­jan soti­las- ja sivii­li­hen­ki­lö­kun­nan työ­suh­dea­sun­to­ja saa­rel­le var­mas­ti­kin mah­tui­si enem­män jos jos­tain löy­tyi­si sii­hen rahat.

  Jos tuol­la suun­nal­la hae­taan täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sel­le sopi­vaa koh­det­ta niin se oli­si kyl­lä Laa­ja­sa­lon län­si­pää jon­ne­kin Hen­rik Borg­strö­min tiel­le asti sekä Koi­ra­saa­ren­tien ympäristö.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Eikö voi­si ava­ta sem­moi­sen mihin­kään, var­sin­kaan Hel­sin­kiin, ei saa raken­taa kestoaiheketjun?

  Mat­kak­si, sano­taan nyt 20 minuut­tia, tosin koko­nais­mat­ka-aika on suu­rin­piir­tein sama kuin Hert­to­ni­mes­tä kun ratik­ka vie peril­le eikä jon­ne­kin luo­laan. Sen pitä­mi­nen nyky­käy­tös­sään on yhtä jär­ke­vää kuin että muut­tai­si Laut­ta­saa­ren parkkipaikaksi.

  Maa­puo­lus­tus pitää kan­san syvien rivien mie­les­tä museoi­da ja tämä kos­kee niin ase­vel­vol­li­suut­ta, NATOa kuin San­ta­ha­mi­naa, ja luul­ta­vas­ti vas­tus­te­taan myös mie­his­tön­kul­je­tus­ajo­neu­vo­ja kun suk­sil­la­kin on pärjätty.

  Toi­saal­ta lah­jon­ta on sivis­ty­nyt rat­kai­su. Tuli­si teh­dä niin että San­ta­ha­mi­na siir­ret­täi­siin puo­lus­tus­voi­mien omis­tuk­seen, ja kau­pun­ki tar­joai­si sii­tä sit­ten sen mil­jar­di euroa min­kä arvoi­nen tuo maaplänt­ti suu­rin­piir­tein on. Jol­loin se luul­ta­vas­ti muut­tui­si kriit­ti­ses­tä maan­puo­lus­lin­noi­tuk­ses­ta van­hen­tu­neek­si varus­kun­nank­si nopeam­min kuin Tupo­lev len­tää Pie­ta­ris­ta Helsinkiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. En usko, että San­ta­ha­mi­naan mah­tuu sekä luon­non­suo­je­lua­luei­ta että tuhan­sia uusia asuk­kai­ta. Tie­tys­ti, jos kau­pun­ki­met­sää ale­taan kut­sua luon­non­suo­je­lua­lu­eek­si… Osa San­ta­ha­mi­nan mais­ta saat­taa aina­kin maal­li­kon mie­li­ku­vis­sa olla ampu­ma­ra­to­jen saas­tut­ta­maa, jol­loin raken­taa voi­si vas­ta kal­liin puh­dis­ta­mi­sen jälkeen.
  En oikein ymmär­rä, mik­si on raken­net­ta­va ran­to­ja ja saa­ria ja niil­le suht kal­liik­si tule­via mere­na­lai­sia tai ‑pääl­li­siä reit­te­jä. Raken­ta­ma­ton­ta maa­ta­han on man­te­reel­le päin rutos­ti, tosin vää­ris­sä kau­pun­geis­sa. Kun Espoon kes­kuk­ses­ta läh­tee junal­la Kirk­ko­num­mel­le, näkee vain heh­taa­reit­tain pel­toa ja met­sää. Ran­ta­ra­dan paran­ta­mi­nen ja radan­var­sien raken­ta­mi­nen oli­si luul­ta­vas­ti monin­ver­roin tehok­kaam­paa kuin Hel­sin­gin vähien ran­to­jen. Meri­nä­kö­alas­ta tie­ten­kin mak­se­taan, mut­ta teho­kas asun­to­ra­ken­ta­mi­nen kan­nat­tai­si kes­kit­tää man­te­reen suun­taan (kun vie­lä saa­tai­siin yksi iso kau­pun­ki tai yhteis­työ­ky­kyi­nen seutu).
  Onko muu­ten Kata­ja­no­kal­ta San­ta­ha­mi­naan suun­ni­tel­lus­ta met­ros­ta (joka tai­det­tiin jo välil­lä hau­da­ta) teh­ty YVA? Ei kai me Itä­me­reen upo­te­ta mitä vain?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Heh,

  Spo­tun päät­te­lyn mukaan siis aina kun per­hee­seen syn­tyy uusi lap­si, niin tar­vi­taan yksi uusi asun­to… Jokais­ta vas­ta­syn­ty­nyt­tä var­ten siis asunto?

  Väes­tön­kas­vu nol­laan­tuu lähi­vuo­si­na, ellei haa­li­ta tän­ne Afri­kan rik­kak­sia. Sit­ten se läh­tee las­kuun. Mitä sii­nä tilan­tees­sa teh­dään näil­le hätä­päis­sä raken­ne­tuil­le taloil­le. Puretaan?

  Malt­tia nyt ja legot ja dublot käteen, jos niin kihel­möi tämä rakentaminen…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Minun­kin mie­les­tä­ni San­tis jou­tai­si pois armei­jal­ta. Joku osa voi­tai­siin raken­taa asun­noik­si vähän kal­liim­min ja joi­ta­kin jo ole­mas­sa ole­via osia voi­tai­siin ottaa kau­pun­ki­lais­ten virkistyskäyttöön.

  San­tik­ses­sa­han on jo ampu­ma­ra­ta, joten se kan­nat­tai­si tie­ten­kin säi­lyt­tää ja vähän ajan­mu­kais­taa sekä teh­dä sopi­vak­si isopis­too­li­la­jeil­le. Ase­liit­to tai SAL oli­si sopi­va yllä­pi­tä­jä. Näin tuet­tai­siin ruo­hon­juu­ri­ta­son toi­min­taa ja kan­sa­lais­ten oma-aloit­tei­suut­ta. Jos radal­la har­ras­tet­tai­siin osak­si mus­ta­ruu­tiam­mun­taa oli­si se eko­lo­gis­ta­kin. Aina­kin niin voi­si väit­tää arvostelijoille. 

  Golf­fa­reil­le ei ole Hel­sin­gis­sä vie­lä tar­peek­si pal­ve­lu­ja, joten San­ta­ha­mi­nan oli­si sopi­va sii­hen­kin käyt­töön. Panos­tai­sin laa­tuun, sil­lä nk. kan­san­mies­ten rato­ja on kyl­lä ja niis­sä ei oikein viih­dy täl­lä tasoi­tuk­sel­la. Kave­rit sanoo ihan samaa.

  Radan lähei­syy­teen — sii­hen uuden pie­nois­for­mu­la­ra­dan vie­reen — voi­si teh­dä heli­kop­te­ri­ken­tän. Näin esi­mer­kik­si Mal­mil­ta ja edem­pää­kin pää­see käte­väs­ti vaik­ka­pa aja­maan kier­rok­sen pari tai ammus­ke­le­maan. Uskon että Robert Lap­pa­lai­nen oli­si innos­tu­nut täs­tä auto­ra­das­ta. Ampu­ma­ra­dal­la ja for­mu­la­ra­dal­la voi­si olla yhtei­nen ravin­to­la. Golf­fa­rit viih­ty­vät parem­min omis­sa ympy­röis­sään, on se sel­lai­nen laji.

  Myös kil­pa­ve­nei­ly sai­si uut­ta puh­tia. F1-venei­den seu­raa­mi­nen pal­jaan tai­vaan alta ei ole kivaa, joten joku katos sii­hen uuden ravin­to­lan vie­reen oli­si var­maan lai­tet­ta­va. Patun hie­man tun­te­va­na uskon hänen pys­ty­vän kerää­mään lai­tu­rei­den raken­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat rahat. 

  Ran­taa voi­si ruo­pa­ta jon­kin ver­ran itä­lai­dal­ta esi­mer­kik­si läm­mi­tet­tyä maa­ui­ma­laa var­ten. Maa-ainek­sen voi­si mie­les­tä­ni läjit­tää minic­ross-radan poh­jak­si. Sitä­hän ei tar­vit­se asfal­toi­da, joten se on hyvin lap­si- ja ympä­ris­täys­tä­väl­li­nen. Samoin uima-allas, joka käyt­täi­si tuu­li­säh­köä. Sitä samaa kuin muut­kin mut­ta jota sit­ten sano­taan tuulisähköksi.

  Täl­lä kaa­val­la toteut­taen San­tis saa­tai­siin moneen käyt­töön: maa­uma­la­kin voi­tai­siin jää­dyt­tää tal­vek­si kyl­mä­put­kis­tol­la ja pitää nii­tä van­han kan­san ruset­ti­luis­te­lu­ja. Nuo­ru­kai­set ajai­si­vat ilo­mie­lin auto­las­teit­tain hei­laa etsi­mään vaik­ka sit­ten San­ta­ha­mi­naan, vaik­ka siel­lä ei voi las­ke­tel­la. Luis­te­lu laa­duk­kaal­la teko­jääl­lä kor­van­nee tämän puutteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Raken­ne­taan Nur­mi­jär­ven pel­loil­le len­to­kent­tä ja soti­las­tu­ki­koh­ta niin saa­daan Mal­mil­le ja San­ta­ha­mi­naan asuntoja. 

  San­ta­ha­mi­nas­ta voi­si myös raken­taa tien Kunin­kaan­saa­ren kaut­ta Kai­vo­puis­toon. Koko muu Suo­mi­han on lähin­nä erä­maa­ta. Mik­si juu­ri se ihmi­siä lähin­nä ole­va pie­ni parin heh­taa­rin luon­to­kais­ta­le on se kaik­kein tär­kein suojeltava?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Eli­na: “Väes­tön­kas­vu nol­laan­tuu lähi­vuo­si­na, ellei haa­li­ta tän­ne Afri­kan rikkaksia.”

  Suo­men väki­lu­vun kas­vu jat­kuu mel­ko voi­mak­kaa­na vuo­teen 2030 asti, jos kehi­tys jat­kuu nykyi­sen kal­tai­se­na, ilme­nee Tilas­to­kes­kuk­sen tuo­rees­ta väes­tö­en­nus­tees­ta. Tuol­loin maas­sam­me asui­si ennus­teen mukaan 5,68 mil­joo­naa henkeä.

  …Suh­teel­li­ses­ti eni­ten väki­lu­vun ennus­te­taan kas­va­van Ahve­nan­maan, Pir­kan­maan, Uuden­maan ja Itä-Uuden­maan maa­kun­nis­sa. Nii­den väki­lu­ku oli­si vuon­na 2020 noin 10 pro­sent­tia nykyis­tä suu­rem­pi.” http://www.tilastokeskus.fi/til/vaenn/2007/vaenn_2007_2007-05–31_tie_001.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Raken­nus­ten elin­kaa­ri on kui­ten­kin aina­kin sata vuot­ta, eli ei nyt lii­kaa aina­kaan kan­de innos­tua rakentamaan. 

  Nai­set Suo­mes­sa syn­nyt­tä­vät täl­lä het­kel­lä kes­ki­mää­rin 1,7 las­ta eli väes­tö alkaa vähe­tä aika jyr­käs­ti­kin tuon maa­gi­sen 2030 jäl­keen, kun suu­ret ikä­luo­kat tar­vit­se­vat vain pik­ku­yk­siön mul­lan alla. Mikään ei myös­kään viit­taa sii­hen, että lap­si­lu­ku per­heis­sä oli­si kas­va­maan päin. Pidem­pien kou­lu­tus­put­kien takia asia voi olla jopa päinvastoin. 

  Joka tapauk­ses­sa vas­tus­tan siis jyr­käs­ti kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den koh­tei­den raken­ta­mis­ta. San­ta­ha­mi­na on sel­lai­nen. Tun­tuu, ettei Osmo ymmär­rä mai­se­mal­li­sis­ta ja his­to­rial­li­sis­ta arvois­ta höl­kä­sen pöläys­tä. Tii­vis­tä laa­tik­koa vain joka plänt­ti täy­teen… Mikään ei Osmon ajat­te­lus­sa kuvas­ta vih­rei­tä arvo­ja luon­non ymmär­tä­mi­se­nä ja kun­nioit­ta­mi­se­na. Joh­to­täh­te­nä on tehok­kuusa­jat­te­lu, jon­ka sivu­tuot­tee­na sit­ten tulee joi­tain eko­lo­gi­sia rat­kai­su­ja. Epäi­len, ettei Osmo ero­ta var­pus­ta väs­tä­rä­kis­tä? En ymmär­rä puoluevalintaa. 

  Odo­tan mil­loin Osmo ehdot­taa Seu­ra­saa­ren raken­ta­mis­ta. Sii­nä­hä on lää­niä ker­rak­seen kes­kus­tan kupeessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Spo­tun päät­te­lyn mukaan siis aina kun per­hee­seen syn­tyy uusi lap­si, niin tar­vi­taan yksi uusi asun­to… Jokais­ta vas­ta­syn­ty­nyt­tä var­ten siis asunto?”

  Ei sitä asun­toa vie­lä sil­loint arvi­ta, vaan jos­kus 18–23 vuo­den kulut­tua. Se on näis­sä asiois­sa lyhyt aika 😉

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Annuk­ka,

  Tuo on ihan tot­ta! Tyl­sän näköis­tä jou­to­maa­ta on L- ja E‑junan rei­til­lä heh­taa­ri­tol­kul­la. Rata ja sei­sak­keet ovat val­mii­na ja parin­kym­me­nen minuu­tin mat­ka keskustaan. 

  Sin­ne mah­tui­si hyvin omakotitaloalueitakin!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. San­ta­ha­mi­nan raken­ta­mi­nen on hyvä aja­tus, kun­han ensin saa­daan raken­ta­mi­sen mal­lit kun­toon eli saa­daan koh­tuu­hin­tais­ta raken­ta­mis­ta pidet­tyä käyn­nis­sä, vaik­ka raken­nus­liik­kei­den kat­teet eivät oli­si­kaan hui­pus­sa. Sitä odo­tel­les­sa saa­ren omis­tus­suh­tei­ta voi­si sel­vi­tel­lä ja kaa­voi­tus­ta aloitella.

  Olen samaa miel­tä kuin yksi kir­joit­ta­jis­ta: Suo­mi on suu­ri maa, ja luon­non­suo­je­lu­koh­tei­ta löy­tyy kyl­lä muu­al­ta­kin kuin Hel­sin­gin kupees­ta. Sen sijaan kasar­mi­ra­ken­nuk­sia on hyvä säi­lyt­tää osa­na uut­ta kau­pun­gin­osaa anta­mas­sa sil­le oma­lei­mais­ta ilmettä.

  Mik­si raken­taa meren äärel­le eikä Kirk­ko­num­mel­le? Kos­ka San­tik­seen on tulos­sa nopea ja jär­ke­vä jouk­ko­lii­ken­neyh­teys kes­kus­taan. Ja kos­ka mat­kan var­rel­le tulee myös muu­ta tii­vis­tä asu­tus­ta, toi­sin kuin Ete­lä-Espoon puu­tar­ha­kau­pun­kiin. Eikä Kirk­ko­num­mi ole (vie­lä­kään) osa Hel­sin­kiä, eli sen elä­mään on vai­kea vaikuttaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Kes­kus­te­lus­sa unoh­de­taan vali­tet­ta­van usein se asian ulot­tu­vuus että San­ta­ha­mi­na ei vain ole “armei­jan” klii­ni­se­nä & varas­toi­tu­na kuol­lee­na omai­suu­te­na vaan nykyi­sel­lään mah­dol­lis­taa mer­kit­tä­väl­le osal­le pää­kau­pun­ki­seu­dun ase­vel­vol­li­sis­ta pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­mi­sen moti­voi­van lähel­lä kotia, har­ras­tus­ten jat­ka­mi­sen ase­pal­ve­luk­sen aika­na ja mm. jouk­ko­lii­ken­teel­lä suju­vat loma­mat­kat eli on osal­taan osa toi­mi­vaa & elä­vää kau­pun­kia sii­nä mis­sä Seu­ra­saa­ri tai Talin Golfkenttäkin.. 

  Se että San­ta­ha­mi­na on niin “muka­va” on hyvin oleel­li­nen asia ylei­seen ase­vel­vol­li­suu­teen nojaa­vas­sa yhteis­kun­nas­sa sil­lä käsit­tääk­se­ni kan­sa­lais­vel­vol­li­suuk­sis­sa­kin on hyvä olla ylei­sen edun nimis­sä edes jotain muka­vuuk­sia­kin pelk­kien rasit­tei­den sijaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Riit­ta,

  Kah­den­kym­me­nen vuo­den kulut­tua väes­tön­kas­vu on kään­ty­nyt las­kuun. Suu­ret ikä­luo­kat siir­ty­vät san­koin jou­koin manan majoil­le tai vähin­tään­kin lai­tok­siin.. Sil­loin vapau­tuu asun­to­ja pil­vin pimein. Suu­ret ikä­luo­kat ovat teh­neet aika niu­kas­ti itse lap­sia, joten muka­vat perin­nöt odot­te­le­vat seu­raa­vaa sukupolvea. 

  Raken­nus­tar­vet­ta ei voi siis perus­tel­la tämän het­ken syntyvyydellä. 

  Itse asias­sa Suo­mi on pul­lol­laan asun­to­kan­taa tyh­jil­lään. Ongel­ma on se, että asun­to­jen lie­peil­lä ei ole työ­paik­ko­ja. Mitä­hän mak­saa koh­ta oma­ko­ti­ta­lo UPM:n tie­noil­la.. ei paljoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Olen samaa miel­tä kuin yksi kir­joit­ta­jis­ta: Suo­mi on suu­ri maa, ja luon­non­suo­je­lu­koh­tei­ta löy­tyy kyl­lä muu­al­ta­kin kuin Hel­sin­gin kupees­ta. Sen sijaan kasar­mi­ra­ken­nuk­sia on hyvä säi­lyt­tää osa­na uut­ta kau­pun­gin­osaa anta­mas­sa sil­le oma­lei­mais­ta ilmettä.”
  Ihan var­mas­ti löy­tyy — ja jos ei Suo­mi rii­tä, maa­pal­lol­ta ainakin.
  Jos pää­asia on nimi “luon­non­suo­je­lua­lue”, asia on näin. Luon­to vain on eri­lais­ta eri puo­lil­la maa­ta, Itä­me­ren ran­ni­kon eko­sys­tee­mi on hiuk­ka toi­sen­lai­nen kuin Kai­nuun kor­pien tai Afri­kan savan­nien. Jos San­ta­ha­mi­na on mität­tö­män pie­ni luon­non­suo­je­lu-alu­eek­si, se on mität­tö­män pie­ni myös asui­na­lu­eek­si mikä­li ver­taam­me nii­hin raken­ta­mat­to­miin mai­hin, joi­ta on muu­al­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja ympä­ris­tö­kun­nis­sa. Onko talou­del­li­sem­paa raken­taa San­ta­ha­mi­na vai radan­var­sien vapaat alueet?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Annuk­ka Karo­nen, San­ta­ha­mi­nan koko on noin 400 heh­taa­ria eli se ei ole mikään pie­ni luo­to. Ver­tai­lun vuok­si, Kata­ja­nok­ka on noin 60 heh­taa­ria. Heh­taa­ri raken­nus­maa­ta tuol­la sijain­nil­la mak­saa varo­vas­ti arvioi­den vii­si mil­joo­naa. Euroal­ler­gi­koil­le todet­ta­koon että se on niin kal­lis­ta, kos­ka se on arvo­kas­ta, eli lähel­lä kes­kus­taa. Eli siel­tä pää­si­si nopeas­ti ja jul­ki­sil­la kes­kus­taan. Päin­vas­toin kuin Tuusu­las­ta. Tai jos­tain muu­al­ta mis­sä “maa­ta riittää”.

  Kera­van ja Jär­veen­pään väli var­maan raken­ne­taan, miten se tähän liit­tyy? Ja mitä ihmet­tä tar­koi­tat että tulis hal­vem­mak­si? Toki voi olla että siel­lä on jo jokin raken­nus, eli se on raken­nus­his­to­rial­li­ses­ti ainut­laa­tui­nen, ja eikö­hän siel­tä­kin löy­dy joku met­sik­kö, eli kor­vaa­mat­to­mia luon­toar­vo­ja. Joten eikö­hän museoi­da sekin radan­var­si­pusi­kon perinnemaisemana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Tpyy­luo­ma,
  San­ta­ha­mi­na on lähel­lä kes­kus­taa vas­ta sit­ten, kun on raken­net­tu suo­ra yhteys. Todis­ta minul­le, että met­ron tai pika­rai­tio­tien vetä­mi­nen suo­raan San­ta­ha­mi­nas­ta kes­kus­taan oli­si yhtä talou­del­lis­ta kuin kau­pun­ki­ra­dan jat­ka­mi­nen Kirk­ko­num­men suun­taan. Tuusu­laan on vain Tuusu­lan­tie, mut­ta en muis­ta mai­nin­nee­ni sitä, vaan radan­var­ret, joi­ta riit­tää sekä ran­ta­ra­dal­la että pää­ra­dal­la. Siel­lä on raken­nus­maa­ta. vaik­ka mah­dol­li­sia kor­vaa­mat­to­mia arvo­ja säilytettäisiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tus oli jäl­leen hyvä, ihmet­te­len vain mik­si San­tik­seen tuli­si asut­taa vain 20 000 ihmistä?
  Ihmet­te­len myös hie­man että min­kä­lai­ses­sa sosia­lis­ti­ses­sa “eko”-kuplassa osa kom­men­toi­jis­ta elää. Käy­tän­nös­sä on aivan sama vaik­ka maa­il­man väes­tön­kas­vu pysäh­tyi­si, ihmi­set jat­kai­si­vat sil­ti muut­toa kas­vu­kes­kuk­siin. Ja asun­not on tie­ten­kin paras­ta raken­taa mah­dol­li­sim­man lähel­le kes­kus­taa, ja alueil­le joil­la on kysyn­tää (ran­nat). Kyse on pait­si mark­ki­na­ta­lou­des­ta, myös eko­lo­gias­ta. Eikä asun­nois­sa kyse ole mis­tään nol­la­sum­ma­pe­lis­tä, jos­sa kal­lis on pois köy­hem­mil­tä ihmi­sil­tä, päin­vas­toin. P.S. Laa­ja­sa­lon rai­tio­tie­hen voi tutus­tua vaik­ka­pa jouk­ko­lii­ken­ne­foo­ru­min tai kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton sivuilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. San­ta­ha­mi­na oli­si erin­omai­nen alue Hel­sin­gin laa­je­ta, mut­ta tämän suku­pol­ven asiak­si en sitä prio­ri­soi­si. San­ta­ha­mi­na ei myös­kään ole sil­lä taval­la rik­ki että se pitäi­si kor­ja­ta, se toi­mii nykyi­ses­sä tar­koi­tuk­ses­saan val­lan erinomaisesti.

  Kaa­voi­tus­kat­sauk­ses­sa http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/kaavoituskatsaus/kaavoituskatsaus_2008.pdf on kuusi yleis­kaa­va­koh­det­ta ja sata­kun­ta ase­ma­kaa­va­koh­det­ta, ja nämä eivät vie­lä sisäl­lä sel­lai­sia aluei­ta kuten Kes­ki-Pasi­la (pl. aloi­tus­kort­te­li), tai Vii­kin pel­lot Sipoos­ta nyt puhu­mat­ta­kaan. Minun on hyvin vai­kea näh­dä miten toi­saal­ta suun­nit­te­lu­voi­ma ja toi­saal­ta raken­nut­ta­jien raken­nus­ha­luk­kuus riit­täi­si vie­lä 20–40 tuhan­nen asuk­kaan asui­na­lu­eel­le kun nyky­ta­sol­la­kin näyt­tää teke­vän tiukkaa.

  Pel­käs­tään käy­tän­nös­sä var­moil­le raken­nusa­lueil­le Jät­kä­saa­ri, Her­ne­saa­ri, Suvi­lah­ti, Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta, Kala­sa­ta­ma, Kunin­kaan­tam­mi, Koi­vusaa­ri mah­tuu yli 50000 asu­kas­ta ympä­ris­töön näh­den jär­jel­li­sel­lä asu­kas­ti­hey­del­lä. Kun näi­den pääl­le tule­vat vie­lä pie­nem­mät täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­hank­keet on hyvin­kin perus­tel­tua tode­ta ettei pää­tös San­ta­ha­mi­nan tule­vai­suu­des­ta ole vie­lä muu­ta­maan kym­me­neen vuo­teen ajankohtainen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.