Akateeminen koulutus on elitististä

Kuvitelka­amme, että hyvä hapenot­tokyky olisi avain men­estyk­seen maail­mas­sa. Olisi ole­mas­sa juok­sun mais­terin tutk­in­to, jon­ka suorit­ta­jil­ta vaa­di­taan cooperin testis­sä 3000 metriä.

Kun huo­mat­taisi­in, että juok­sun mais­terin tutkin­non suori­ta­neet pär­jäi­sivät mui­ta parem­min, yhä use­ampi pyrk­isi suorit­ta­maan juok­sun mais­terin tutkin­non, mut­ta kun se ei kaik­il­ta halukkail­ta onnis­tu­isi, raja las­ket­taisi­in 2500 metri­in. Tulisi enem­män juok­sun mais­tere­i­ta, mut­ta muut­tuisiko mikään muu?

 Tuli­si­vatko nuo yli 2500 mut­ta alle 3000 metriä juosseet mene­t­ymään elämässä yhtä hyvin kuin van­hem­mat, vaa­ti­vam­man mais­ter­itutkin­non suorittaneet.

Opetin joskus yliopis­tossa tilas­totieet­tä. Tilas­totiede on erit­täin elit­isti­nen aine, kos­ka niin har­va ymmärtää ollenkaan, mis­tä siinä on kyse. Elit­is­tisen siitä tekee, ettei koko oppi­aineesta ole san­ot­tavaa hyö­tyä, ellei sitä osaa hyvin ja ymmär­rä syväl­lis­es­ti, mis­tä on kyse. Tarkoi­tan siis pääainaopiske­li­joi­ta. Tilas­tol­lisen päät­te­lyn alkeet kuu­lu­vat minus­ta aka­teemiseen yleis­sivistyk­seen. Aika mon­elle teki mieli sanoa, että kan­nat­taisi lukea jotain muu­ta. Sen myös huo­masti muu­ta­mas­sa viikos­sa, kenessä on aines­ta ja kenessä ei ole. Tässä mielessä voisi olla hyvä päästä kaik­ki sisään yliopis­toon ja kar­sia myöhem­min. Testi olisi paljon validimpi.

Aut­tavasti tilas­totiedet­tä oppii insinöörikin. Tärkeim­mät tem­put eivät ole kovin mon­imutkaisia, mut­ta vaa­tiv­in­ta on ymmärtää ana­lyysimenetelmät niin syväl­lis­es­ti, että tietää, mihin ne eivät sovellu.

Tilas­totiede ei ole ain­oa elit­isti­nen aine, mut­ta kaik­ki aka­teem­i­nen koulu­tus ei ole sil­lä tavoin elit­is­tistä, ettei siiä olisi hyö­tyä huonos­ti ymmärettynäkin. 

Vaa­ti­vaa ammat­ti­in tähtäävää koulu­tus­ta kan­nat­taa antaa suurelle joukolle ihmisiä, mut­ta aka­teem­i­nen koulu­tus sen varsi­naises­sa mielessä hyödyt­tää vain harvoja.

Tästä voi tehdä radikaale­ja johtopäätöksiä.

53 vastausta artikkeliin “Akateeminen koulutus on elitististä”

 1. Monas­ti käy kuitenkin niinkin, että enti­sa­jan elit­isti­nen ala onkin arkipäivän jokami­es­taitoa 30 vuo­den päästä. Opiske­lin tietokonei­ta 70-luvul­la, vaik­ka min­ulle monas­ti vaku­utet­ti­in, etten henkilöom­i­naisuuk­sien puoles­ta pär­jää alal­la, “käy edes par­turis­sa, jne”. Mikään han­ki­tu­ista tiedoista ja taidoista ei kuitenkaan men­nyt hukkaan, vaikkei varsi­naista elit­istin uraa val­tion tietokonevi­ras­tossa ollutkaan tar­jol­la. Armei­jan salainen ihmev­erkko muut­tui 80-luvul­la kaikille avoimek­si inter­netik­si ja unix­it, hiiret ja muu siihen aikaan elit­isti­nen krääsä on joka koulupo­jan pöydällä.

  Nyt jos ajatel­laan nimeno­maan (tilasto)matematiikkaa, niin esimerkik­si kolmi­u­lot­teinen mallinnus ei ole aivan triv­i­aali käytän­nön sovel­lus, etenkin kun hom­ma pitäs opti­moi­da suo­ri­u­tu­maan kohtu­ua­jas­sa ja pelien tapauk­ses­sa vieläpäjopa reaali­a­jas­sa. Vaik­ka Star Wreckin hem­mot eivät kaik­ki lasken­taa ymmär­räkään, on kuitenkin joukko ali­työl­lis­tet­tyjä matemaatikko­ja, joil­la on ylimääräistä aikaa tehdä ilmaistyökalu­ja, joila taas voi tehdä ilmaiselokuvia.

 2. Heh,

  Tilas­totiede ei ole elis­tis­tistä, mut­ta eräs tilas­toti­eteil­i­jä tun­tuu ole­van kyl­lä elitisti. 

  Mik­si ihmeessä tilas­totiedet­tä ei nor­maal­i­järki­nen ihmi­nen ymmärtäisi? Ehkä vain olit niin huono opet­ta­ja, etteivät opiske­li­jat kurssil­lasi saa­neet selkoa, mis­tä on kyse. 

  Mais­terin tutkin­non vaa­timus­ta­so ei ole laskenut 60–70 ‑luvul­ta lainkaan, ehkäpä jopa nous­sut. Ihan pelkkä myyt­ti tuo. Myös tietysti yliopis­toon sisään pääsy on vaikeu­tunut. Ennen­hän se riip­pui vain siitä halusiko opiskel­la ja oliko mah­dol­lisuuk­sia opin­toi­hin. Yliop­pias vain ilmoit­tau­tui yliopistoon.

 3. Väite, jon­ka mukaan vaa­timus­ta­so ei olisi laskenut, on väärä aika monel­la alal­la. Tilas­toti­eteestä en osaa sanoa (itse tarvit­sen sitä vähän, opiske­li­jani tuskin lainkaan), mut­ta olen luen­noin­ut “vaa­tiv­ina” pidet­tyjä kursse­ja vuodes­ta 2001 asti ja tänä aikana keskimääräisen opiske­li­jan kyky omak­sua asi­aa on selvästi heikentynyt.

  Min­un on erit­täin vaikea hah­mot­taa mitään mekanis­mia, joka joh­tu­isi min­un ope­tus­taidois­tani, kos­ka osasin ilmeis­es­ti opet­taa täysin keltanokkana luen­noi­jana vuon­na 2001 huimasti parem­min kuin nyt seit­semän vuo­den koke­muk­sen jäl­keen. Vuon­na 2001 kurssil­la oli kolmisen­sa­taa opiske­li­jaa ja hyvin saman­lainen tent­ti, jon­ka läpäisi yli 200. Vuon­na 2008 kurssil­la oli noin 150 opiske­li­jaa, läpäis­seitä oli noin 40. 

  On täysin selvää, että jos rimaa las­ke­taan alkupäässä, niin keskimääräi­nen kyvykkyys — oli kyse sit­ten moti­vaa­tios­ta, älykkyy­destä tai mis­tä tahansa — putoaa roimasti. Aivan eri­tyis­es­ti kär­sii kaikkein vaa­tivin aines, kos­ka kun keskiar­voa las­ke­taan, ylem­pi hän­tä jakau­mas­ta hupe­nee tavat­toman paljon nopeam­min kuin keskiarvo. 

  Pitkälle menevä tilas­totiede on erit­täin vaikeaa, vielä vaikeam­paa kuin oma alani. Olen joskus toimin­ut tilas­to­m­atem­ati­ikan kurssil­la tun­tiopet­ta­jana ja koke­muk­seni mukaan se oli opiske­li­joille ylivoimais­es­ti vaikein matem­ati­ikan ala. Dif­fer­en­ti­aaliy­htälöt ovat useim­mille helpom­pia ymmärtää kuin ihan yksinker­taisim­mat tilas­to­m­atemaat­tiset käsit­teet, kuten mar­gin­aal­i­jakau­mat tms.

 4. Eli­na:
  “Mik­si ihmeessä tilas­totiedet­tä ei nor­maal­i­järki­nen ihmi­nen ymmärtäisi?”

  Eiköhän tämä riipu aika lail­la siitä, mikä asete­taan osaamisen ja ymmär­ryk­sen tavoite­ta­sok­si. Läh­es kuka tahansa pystyy juok­se­maan 100 metriä, mut­ta har­val­la on edel­ly­tyk­siä juos­ta se alle 10 sekun­nis­sa. Luon­non­ti­eteis­sä samal­la luen­nol­la istu­vat saat­ta­vat pää­tyä esim. yläas­teen opet­ta­jak­si tai hiukkaski­ihdyt­täjäk­si CERNi­in. Nämä hom­mat edel­lyt­tävät aika eri­laisia omi­naisuuk­sia, vaik­ka samoil­la pääsykokeil­la molem­mat on valit­tu. Ainakin luon­non­ti­eteel­lisessä tutkimuk­ses­sa korkealle tasolle pääsy edel­lyt­tää myös lah­jakku­ut­ta, pelkkä into ei riitä. Toisaal­ta hyvä opet­ta­ja erot­tuu eduk­seen usein muil­la avuil­la kuin huip­puta­son asiaosaamisella. 

  Mielestäni on ihan rel­e­vant­tia pohtia, mil­laisek­si halu­amme korkeak­oulu­ope­tus­ta Suomes­sa kehit­tää. Nyt koko hom­ma vaikut­taa sekame­telisopal­ta, yliopis­tos­ta halu­taan pois­taa tieteel­lisyyt­tä ja tehdä siitä enem­män ammat­ti­in­valmis­ta­va ja toisaal­ta ammat­tiko­rkeat halu­a­vat koko ajan muut­tua aka­teemisem­mik­si. Kaikkea kaikille ‑peri­aat­teel­la har­voin saadaan mitään hyvää aikaan.

 5. Voi Osmo. Toiv­ot­tavasti tätä ehtii ja jak­saa kom­men­toi­da joku sel­l­ainenkin joka suos­tuu ymmärtämään mitä tarkoitit.

 6. Eli­na, Osmon jutun point­ti oli siinä, että tilas­totiedet­tä voi kyl­lä ymmärtää läh­es kuka tahansa — siis oival­taa perus­menetelmät ja kyetä mekaanis­es­ti tois­ta­maan niitä sinän­sä täysin pätevästi — mut­ta hie­man syväl­lisem­pi­en menetelmien sovelt­a­mi­nen saat­taa olla enem­mistölle opiske­li­joista toivotonta.

  Edis­tyneetkin menetelmät ehkä opi­taan mekaanisel­la tasol­la, eli annetus­ta aineis­tos­ta saadaan las­ket­tua halu­tut tun­nus­lu­vut. Usein on kuitenkin tärkein­tä ymmärtää käytet­tävän menetelmän rajoituk­set. Näin osa­taan vali­ta tutkit­tavaan tilanteeseen parhait­en sovel­tu­va menetelmä ja eri­tyis­es­ti osa­taan olla käyt­tämät­tä epälu­otet­tavia menetelmiä. Vääräl­lä menetelmäl­lä saatu sinän­sä “oikea” tulos on täysin hyödytön ja voi olla jopa vahin­golli­nen, jos “oikea” tulos ei olekaan oikea.

  Valitet­tavasti vaa­di­taan kohtu­ullista teo­reet­tista ymmärtämys­tä ja paneu­tu­mista mallien matemaat­tiseen taus­taan, jot­ta ymmärtäisi niiden rajoit­teet. Varsin suuri joukko opiske­li­joista ei syys­tä tai tois­es­ta koskaan opi tätä. Väitän jopa, että enem­mistö perus­tutk­in­to-opiske­li­joista ei koskaan edes oival­la käytet­tävän menetelmän valin­nan ole­van ratkai­sev­asti olen­naisem­paa kuin itse menetelmän hal­lit­sem­i­nen (tietoko­neo­hjelmis­tot ovat nykyään niin keit­tyneitä, että käytän­nössä työ tehdään kuitenkin niil­lä). Osasyy on toki ope­tus­pros­es­sil­la, joka keskit­tyy alus­sa “yksinker­taisem­paan” mekaaniseen lasken­taan, jol­loin opiske­li­joille syn­tyy vääristynyt kuva tilas­tol­lisen ana­lyysin prosessista.

  Tässä mielessä iso joukko (esimerkik­si) tilas­toti­eteil­i­jöitä tulee ylik­oulutet­tua mais­tereik­si val­tion rahoil­la. En silti väitä, että tämä koulu­tus olisi täysin turhaa, mut­ta opiske­li­ja-ainek­sen tarkem­mal­la valin­nal­la ja käytän­nön­läheisem­män koulu­tuk­sen tar­joami­nen osalle olisi varsin perusteltua.

 7. Muis­tan lukionopet­ta­jani kom­men­toi­neen yhden kurssin mit­taista men­estys­täni matem­ati­ikas­sa sil­lä, että täl­lä kurssil­la tulee yllät­täviä men­estyjiä. Per­in­teis­es­ti matem­ati­ikas­sa hyvin men­estyneet oli­vat suh­teel­lista suurem­mis­sa vaikeuk­sis­sa aihep­i­irin kanssa. Kyseessä oli tilas­toti­eteen ja toden­näköisyys­lasken­nan kurssi. Tilas­totiede ei mielestäni ole alku­unkaan elit­is­tistä, vaan enem­mänkin “katupoikien” ja hie­man oma­l­la taval­laan maail­maa hah­mot­tavien tiedet­tä. Myöhem­min yliopis­tossa opin, että kaavoil­la voi mallintaa vaik­ka koko maail­man — kun­han vain muis­taa lait­taa mukaan täysin arvaa­mat­tomasti toimi­van muut­tu­jan z, joka kyl­lä vie ikävästi kaaval­ta poh­jan pois…

  Tilas­totiedet­tä on mielestäni hyvä jokaisen lukea sen ver­ran, että ymmärtää, miten help­poa tilas­toil­la, ja ennen kaikkea niiden valin­nal­la, on harhauttaa.

 8. Vale, emä­vale, tilasto 🙂

  Niin insinöörin on vaikea ymmärtää niinkin elit­istä ainet­ta kun tilas­totit­ede. Hehän oppi­vat tekemään ja suun­nit­tele­maan asioi­ta. (Puhun nyt insinööreistä enkä amk- insinööreistä)

  Ensik­si insinööri pilkunnu…jana halu­aa tietää puhutaanko kuvail­ev­as­ta tilas­toti­eteestä vaiko tilas­tol­lis­es­ta päät­telystä. Eli ollaanko sovelta­van tilas­toti­eteen puolel­la. Vaiko men­näänkö tutki­maan teo­reet­tista perustet­ta eli sitä matemaat­tista tilastotiedettä.

  Elit­istä tilas­toti­eteestä ja akteemis­es­ta tutkin­nos­ta ei tee niiden vaikeus vaan se, että olete­taan niiden ole­van elit­is­tisiä. Tilas­totiede on vain puh­das­ta matem­ati­ikkaa kuvail­tuna vaikeaselkoisil­la termeillä.

  Tilas­toti­eteil­i­jät eivät tai­da vieläkään ymmärtää KISS- peri­aatet­ta vaik­ka ainakin Ein­stein ymmär­si sen.

  (KISS — Keep It Sim­ple Stupid)

 9. Tjaah

  Tilas­totiede ja matem­ati­ik­ka ovat vaa­tivia ainei­ta. Todet­takoon, että matemaaitkot tietävät kyl­lä hyvin, että kaik­ista ei ole matemaatikoik­si eikä tarvitse tul­la matemaatikoi­ta. Neljäl­lä lasku­taval­la, kun ne osaa, selviää elämästä hyvin.

  Toinen asia sit­ten on, että 30 vuo­den aikana yliop­pi­laiden keskimääräi­nen taso on laskenut määrän lisään­tymisen myötä. Varsinkin pitkän matikan yo-tehtävät ovat helpot­tuneet. Pahempaa on, että armon­pis­tein joudu­taan päästämään läpi sel­l­aisia, jodi­en perusstaidot ovat heikot, eivät esim. osaa korot­taa bino­mia neliöön.

  Matem­ati­ikan ja fysi­ikan laitok­sil­la on pulaa opiskelijoista.

 10. Hie­man samas­sa elit­is­tisessä hengessä voidaan kysyä, kan­nat­taako kaik­il­ta vaa­tia sitä maisterintutkintoa/gradua.

  Per­stun­tu­maani perus­tu­va hypo­teesi­ni on, että suurin osa (arvaus 70%) aloit­tele­vista opiske­li­joista on ns ammat­tior­i­en­toitunei­ta. Ts ajat­tel­e­vat, että täl­lä-ja-täl­lä tutkin­nol­la pyrin tälle-ja-tälle alalle. Jol­lain osal­la (san­ot­takoon nyt sit­ten 10%) ei ole hajuakaan orientaatiostaan. 

  Lop­ut (jäl­jelle jäänyt 20%) tule­vat opiskele­maan teo­reet­tis­es­ta innos­tuk­ses­ta, ovat tutkimus- tai sisältöori­en­toitunei­ta. Sekä ammat­ti- että sisältöori­en­toituneis­sa löy­tyy lah­jakkuuten­sa, mut­ta jälkim­mäisi­in henkilöi­tyy aka­teem­i­nen elit­is­tisyys. Näin sik­si, että yliopis­ton ensisi­jaisek­si tehtäväk­si kat­so­taan tutkimus ja siihen perus­tu­va ope­tus, ei poli­it­tis­ten tai taloudel­lis­ten intressien palvelu (olkoonkin, että tutkimus ja koulu­tus näitä suuresti hyödyttää).

  Tiukasti ottaen gradu on tutkimustyön kisällinäyte. Ts sil­lä osoite­taan aut­tavaa kykyä tutkimuk­seen samaan tapaan kuin tuolin kyhäämi­nen osoit­taa kykyä puusepäk­si. Mik­si sit­ten grad­ua edel­lytetään niin mon­elta, jot­ka eivät alun alka­enkaan halua tutkijoiksi?

  No sik­si, kun se sat­tuu myös sisäl­löl­lis­es­ti jotain osoit­ta­maan, ehkä eniten koko opin­to­jen aikana. Mut­ta jos hypo­teesi­ni ori­en­taa­tios­ta pitää paikkaansa, niin sil­loin kan­di­ta­son tulisi riit­tää suurim­malle osalle. Tämä voisi sit­ten olla nyky­istä tanakampi pitäen sisäl­lään myös nykyiset syven­tävät opin­not ja kan­di­työ (ehkä pain­ot­taen kir­joit­tamista nyky­istä enem­män) voisi olla hiukan tuhdimpi. 

  Pyrkimys olisi saa­da nykyisen gradun sisäl­lölli­nen hyö­ty ilman sitä turhaa tuskaa, mikä suurel­la osalle sen suh­teen on. Aka­teemiset elit­is­tit voisi­vat sit­ten graduilla…

  Näin poruk­ka pää­sisi riit­täväl­lä aka­teemisel­la yleissivistyksellä
  sut­jakkaam­min työelämään opet­tele­maan “oikeaa” elämää. Halukkaat voisi­vat myöhem­min jatkaa (yleen­sä van­hempana kir­joite­taan kypsem­pää kamaa eli myös aka­teem­i­nen taso hyö­ty­isi). Samal­la (kun aka­teem­i­nen poh­ja luon­teeltaan yleis­sivistävää) päästäisi­in suo­ma­lais­es­ta fak­ki-idi­o­tismista, jos­sa taipumuk­se­na on vaa­tia vivunkään­täjän tutk­in­toa vivunkään­täjän tehtävi­in ja nap­in­paina­jan tutk­in­toa nap­in­paina­jan tehtävi­in (aka­teemis­es­ti sivistynyt terävä ajat­teli­ja kyke­nee molempiin).

  Voin olla totaalisen väärässäkin. Hypo­teesi­ni ei var­masti pidä paikkaansa oman oppi­aineeni, teo­reet­tisen filosofi­an, kohdal­la, jol­la on ehkä sama elit­isti­nen leima. Filosofisen lah­jat­to­muuteni huomioiden teinkin oikean päätök­sen siir­tyessäni aikoinaan “sivi­ili­in”, kos­ka ei min­ul­la ole lisät­tävää tahik­ka uut­ta san­ot­tavaa tuhan­sien vuosien ajat­telun perinteeseen.

 11. Ihme­tyt­tää paria asi­aa: Onko elit­ista se että ymmärtää asi­at parem­min kuin ene­mis­to? tai sit­ten mitä käytän­nössä tarkoit­taa olla elit­isti­nen, miten sen huo­maa arkielämässä. 

  Eteläamerikas­sa eli­it­ti on hyvin rikas, iso­ja maan­omis­ta­jia ja kor­rup­tioitunei­den “lah­jakas” ryh­mä, mon­estikin koulumat­toma­ton. Mut­ta se ei päde suomes­sa, niin mitä se täälä tarkoittaa?

 12. Uno­hdin sanoa että muual­la maail­mas­sa, kuten amerikas­sa, opiskelu yliopis­tossa on hyvin elit­istä, kos­ka ain­oas­taan varakkaat siihen pystyvät, mut­ta, onnek­si, tämä ei ole tilanne suomes­sa. Täälä kaik­ki ne jot­ka halu­a­vat ja tekevät työtä sen eteen, löytävät mah­dol­lisu­u­den korkeaan koulöu­tuk­seen. Minä en pidä sitä eli­it­tisenä, tai sit­ten en pysy mukana mis­sä mennään.

 13. “Mik­si ihmeessä tilas­totiedet­tä ei nor­maal­i­järki­nen ihmi­nen ymmärtäisi? Ehkä vain olit niin huono opet­ta­ja, etteivät opiske­li­jat kurssil­lasi saa­neet selkoa, mis­tä on kyse. ”

  Kävin yläas­teeni taval­lises­sa koulus­sa taval­lisel­la alueel­la (ei siis mil­lään taval­la voi väit­tää, että luokka­toveri­ni oli­si­vat olleet valikoitunut joukko). Väit­täisin, että ympäril­läni oli siis “normaali“järjellä varustet­tu­ja ihmisiä. Kun olen riit­tävän pitkään kat­sel­lut silmien pyörim­istä päässä kun on yritet­ty selit­tää vaikka­pa pros­ent­ti­laskun alkei­ta ja pros­entin ja pros­ent­tiyk­sikön eroa, niin ainakin min­ulle on päivän­selvää, että “normaali“järjellä varuste­tul­la ihmisel­lä ei ole toivoakaan ymmärtää edes tilas­toti­eteen alkeita. 

  Tek­isi melkein mieli puoli-ilkeästi arva­ta, että jos olet sitä mieltä, että nor­maal­i­jär­jel­lä selviää tilas­toti­eteen perusteista, neen et ole nor­maal­i­järkeä näh­nytkään, vaan olet viet­tänyt tur­val­lisen eris­tet­tyä eliittielämää.

 14. Juani­to:
  “Ihme­tyt­tää paria asi­aa: Onko elit­ista se että ymmärtää asi­at parem­min kuin ene­mis­to? tai sit­ten mitä käytän­nössä tarkoit­taa olla elit­isti­nen, miten sen huo­maa arkielämässä.”

  Wikipedi­as­ta:
  Eli­it­ti tarkoit­taa valio­joukkoa, parhaim­mis­toa, hienos­toa tai ylin­tä val­taa käyt­tävää joukkoa

  ————————————–

  Kyl­lä näil­lä perus­teel­la voidaan sanoa, että tilas­totiedet­tä ymmärtävät kuu­lu­vat vähin­täänkin maamme matemaat­tiseen eli­it­ti­in ja esimerkik­si Ode itse kuu­luu puh­taasti maamme eli­it­ti­in ihan mil­lä tahansa mit­tar­il­la mitat­tuna. Itsel­läni on halu­ja päästä ainakin taloudel­liseen eli­it­ti­in, mut­ta vielä on aika lail­la kipuamista jäljellä 😉

 15. Samaa mieltä Lau­ri Ojalan ja Ruson kanssa. Mak­sut­toman opiskelu­oikeu­den voisi antaa vain kandi­in asti. Useim­mille työelämään tähtääville ja siir­tyville se riit­tää erit­täin hyvin.

  Mais­te­ri­opin­not voisi myön­tää ilmaisek­si lah­jakkaim­mille poten­ti­aal­isille tutk­i­joille, tai mak­sullise­na lisäk­oulu­tuk­se­na esim. työelämässä muu­ta­man vuo­den olleille.

 16. af Heurlin:

  “Toinen asia sit­ten on, että 30 vuo­den aikana yliop­pi­laiden keskimääräi­nen taso on laskenut määrän lisään­tymisen myötä.”

  70–80 ‑luku­jen tait­teessa yliop­pi­lai­ta oli kuta kuinkin ihan sama suh­teelli­nen osu­us kuin nytkin, joten ei kovin vaku­ut­ta­va argumentti. 

  Min­ulle tulee mieleen tästä keskustelus­ta vain yleinen “ennen oli parem­min” ‑ilmiö. Nuoriso osasi käyt­täy­tyä ja nuorisorikol­lisu­ut­ta oli vähem­män ja kaik­ki oli­vat niin lah­jakkai­ta, että tilas­tom­atik­ka meni päähän kuin häkä… Ja tämä oikeut­taa sit­ten ylem­myy­teen ja aiheet­tomaan marinaan. 

  Sit­ten kun oikeasti tutk­i­taan asi­aa, niin huo­mataankin muun muas­sa, että nuorisorikol­lisu­us on radikaal­isti vähen­tynyt. Se on itse asi­as­sa puolit­tunut 70-luvulta.

  Mitä kuu­den vuo­den aikana olisi tilas­toti­eteen sisääno­to­ssa tapah­tunut, että Tiedemiehen väite voisi pitää paikkansa. 

  Vaikken ole tilas­toti­eteil­i­jä niin väitän, ettei ainakaan lukio-opetuk­ses­sa tuol­la välin ole mitään kum­moisia tapah­tunut. Kuusi vuot­ta on aivan liian lyhyt aika, jot­ta Tm:n kuvaile­ma noin radikaali muu­tos opiske­li­joiden omak­sumiskyvyssä olisi tapah­tunut. Tässä on jokin väli­in­tule­va muut­tu­ja nyt, jos tulok­set pitävät paikkansa. 

  En siis usko ilman nyt sys­temaat­tisia tutkimus­tu­lok­sia, että opiske­li­joiden tiedot ja taidot oli­si­vat huonon­tuneet. Tämä on nyt yksit­täiseen auk­tori­teet­ti­in tur­vau­tu­mista myön­nän, mut­ta parem­pi sekin kuin ei mitään: Yksi alan vet­er­aani, kas­va­tusti­eteen pro­fes­sori on min­ulle viitisen vuot­ta sit­ten sanonut, että asia on aivan päin­vas­toin. Tietyt pain­oalueet ovat muut­tuneet, mut­ta kokon­aisuute­na yliopis­toon tule­va poruk­ka on jatku­vasti korkeatasoisempaa.

 17. Amerikkaa — USA:ta siis — par­jataan näis­sä kir­joituk­sis­sa usein ja usein syys­tä, mut­ta kyl­lä väite, että “ain­oas­taan varakkaat” han­kki­si­vat koulu­tuk­sen USA:ssa, on väärä. Kos­ka koulu­tus on siel­lä mak­sullista, ja rahal­la voi päästä opiskele­maan (jos sitä on tarpeek­si) myös varakkaat han­kki­vat koulutuksen. 

  Sen­si­jaan ns. huip­puyliopis­tois­sa erit­täin suuri osa opiske­li­joista on siel­lä stipendil­lä, kos­ka he ovat lah­jakkai­ta. Heistä tulee melkein var­masti myös varakkai­ta (ja on tul­lut jo jonkin aikaa), kos­ka paper­it parhaista yliopis­toista käytän­nössä takaa­vat hyvä­palkkaisen työn. 

  Tot­takai joku ghet­toa­suk­ki, joka on poikkeuk­sel­lisen lah­jakas, on jonk­in­moi­ses­sa alakyn­nessä myös opiskelu­paikkaa han­kit­taes­sa, mut­ta ei niin paljoa eikä niin epäreilusti kuin tääl­lä annetaan ymmärtää. Minus­ta USA:lainen yhteiskun­ta ei ole sel­l­ainen, jos­ta pitäisi juurikaan ottaa mallia, mut­ta jos argu­men­toidaan, niin käytetään mielu­um­min faktoja.

  Suomen jär­jestelmän ongel­ma eivät ole sosioekonomiset asi­at, vaan se, että meitä suo­ma­laisia on liian vähän siihen, että kaik­ki voitaisi­in koulut­taa. Ne jot­ka halu­a­vat ja ovat valmi­ita tekemään työtä koulu­tuk­sen­sa eteen sen, mitä hyvän osaamisen saamisek­si vaa­di­taan, ovat nyky­isin erit­täinkin niuk­ka resurssi. Yliopis­to-opiske­li­joista merkit­tävä osa ei halua tai kykene tekemään sitä työmäärää, joka vaa­di­taan asioiden omaksumiseen.

  Toisin kuin tek­steistäni tms. joku on saanut tääl­lä vaikutel­man, minä en ole poikkeuk­sel­lisen älykäs tai ahk­era, enkä pär­jän­nyt oma­l­la alal­lani poikkeuk­sel­lisen hyvin opiskelun aloit­taes­sani 90-luvul­la. Sil­loinen keski­ta­soinen opiske­li­ja olisi nyky­isin ainakin monel­la teknisel­lä alal­la kuitenkin aivan eli­it­tiä. Tämä johtuu osak­si siitä, että lah­jakkaim­mat menevät ulko­maille tai bioin­for­mati­ikkaan tms, eivätkä niinkään näille “per­in­teisille” teknil­lis-tieteel­lisille aloille ja osak­si siitä, että väkeä alet­ti­in 90-luvun lopus­sa ottaa sisään kaksin käsin. 

  Kyl­lä min­ulle sopii, että leik­itään, ettei lah­jakkuuk­sis­sa ole eroa. Mut­ta sil­loin täy­tyykin tode­ta jo, että ne, jot­ka eivät pär­jää, ovatkin sit­ten moraalis­es­ti kelvot­to­mia laiskure­i­ta, joi­ta saakin syyl­listää. Tämä ei kuitenkaan ole min­un koke­muk­seni opiske­li­joista. En ymmär­rä, mikä tapainturmelus olisi nyt yhtäkkiä näin spe­si­fis­es­ti iskenyt juuri opin­tomen­estyk­seen, kun opiske­li­jat kuitenkin ulkois­es­ti näyt­tävät käyt­täy­tyvän ihan yhtä hyvin, elleivät parem­min, kuin ennenkin.

 18. Kari V:lle
  Tarkoi­tan tilas­tol­lista päät­te­lyä. Matem­ati­ikkana tilza­s­totiede on aika yksinkertaista.

  Käytän elit­is­tisyyt­tä vähän erikoisel­la taval­la. Sadan metrin muok­su ei ole eli­tid­stistä, kos­ka melkein kaik­ki pystyvät matkan juok­se­maan, mut­ta jos tehtävänä olisi ansai­ta elan­ton­sa sadan­metrin jmuok­semis­es­ta, se on elit­is­tistä, kos­ka vain huip­pukyvy­il­lä on käyttöä.

  Tilas­to­li­nen päät­te­ly on siinä mielessä elit­is­tistä, että ennen kuin siitä on hyö­tyä, se pitää osa­ta aika hyvin. Ja valitet­tavasti samal­la taval­la, kun kaik­ki eivät pääse satas­ta koskaan alle 10 sekun­nin, kaik­ki eivät opi tilas­tol­lista päät­te­lyä riit­tävän hyvin.

 19. Mitä yliopis­to­jen sisääno­to­ssa on tapah­tunut muu­ta­mas­sa vuodessa? Teknisen alan sisäänot­to (tekniset korkeak­oulut) tuplaan­tui vuosi­tuhan­nen vai­h­teessa muu­ta­mas­sa vuodessa. Tämä on pois eri­tyis­es­ti matem­ati­ikan (ja tilas­toti­eteen) opiskelijoista.

  Vielä 90-luvun lop­ul­la matem­ati­ikkaa pääsi luke­maan suo­raan vain pitkän matem­ati­ikan lau­da­turil­la, muut jou­tu­i­v­at pääsyko­keeseen. Jo muu­ta­man vuo­den ajan on suo­raan sisään päässyt pitkän matem­ati­ikan mag­nal­la. Silti osa opiske­li­joista val­i­taan pääsyko­keel­la. Näil­lä opiske­li­joil­la on lähtö­ta­so aivan jotain muu­ta kuin pitäisi. Tilas­toti­eteen sisääno­to­s­ta en tiedä, mut­ta uskoisin kehi­tyk­sen olleen siel­lä kutakuinkin sama kuin matematiikassa.

 20. Kaiken­lainen inhimilli­nen suorit­ta­mi­nen muut­tuu mit­taa­mal­la elit­is­tisek­si. Jakau­man ylähän­tään kuu­lu­misen hyö­ty on sit­ten mon­imutkaisem­pi asia, kuten myös se kenen hyödys­tä pitäisi olla kiin­nos­tunut ja miksi.

  Jäämme odot­tele­maan niitä “radikaale­ja johtopäätöksiä”.

 21. Jenkkilöis­sä paras koulu­tus, MIT, Har­vard jne. on tarkoitet­tu mak­sav­ille asi­akkaille. Lisäk­si sisään ote­taan stipen­diopiske­li­joi­ta ikään kuin apuopet­ta­jik­si takaa­maan mak­sav­ille asi­akkaille korkeata­soinen ope­tus. Täl­lä mekanis­mil­la aris­tok­tra­tia tai mikä oli­garkia se on varmis­taa pysymisen­sä val­lan kah­vas­sa. Sivu­tuot­teena huip­pu­lah­jakkaat sat­tu­va myös saa­maan huip­puk­oulu­tuk­sen. Muuten sosi­aa­li­nen liikku­vu­us on hyvin vähäistä USA:ssa. Niihin huonom­pi­in koului­hin tosi­aan pääsee alem­man kek­silu­okankin vesa vaikkei nero olisikaan. Get­tokakar­al­ta se ei oikein onnis­tu, parem­pi on myy­dä huumei­ta. Tämä on se suuri ero Suomeen ver­rat­tuna. Ei siis tosi­aankaan se, että “vain rikkaiden per­hei­den vesoil­la olisi varaa korkeak­oulu­tuk­seen ylipäänsä”.

 22. Osmu,

  Ei tuo ole elitismiä. 

  Elit­ismiä on se, että aset­taa itsen­sä ja kaltaisen­sa kokon­ais­val­tais­es­ti muiden yläpuolelle jonkin yhteisen omi­naisu­u­den esim. varakku­u­den, aatelu­u­den, juok­su­taidon tms. perusteella. 

  Elit­is­mi on siis asenne, elit­is­tik­si ei tee ketään vielä se, että kuu­luu johonkin har­valukuiseen joukkoon. 

  Mut­ta sanoitkin, että käytät sanaa erikoisel­la tavalla…

 23. KOMMENTTI ELINALLE

  Olin taas huoli­ma­ton (hel­masyn­ti­ni epätäs­mäl­lisyy­den lisäksi).

  Yliop­pi­lasikälu­ok­ka oliv 1971, siis 37 vuot­ta sit­ten (jol­loin itse tulin yo:ksi) n 20% ikälu­okas­ta, viit­tä vuot­ta myöhem­min puo­let. Omat yo-tehtääni oli­vat nyky­isiä vaa­ti­vam­mat, ninkuin muutenkin 60-luvul­la ja 70-luvulla.

  Matikan opet­ta­jana ja ker­hon vetäjänä olen käynyt niitä läpi. 

  Todel­liset matem­ati­ikan lah­jakku­udet kar­si­taan niistä, jot­ka ovat suorit­ta­neet lau­da­turin peruskurssin kiitet­tävin arvosanoin läpi. Ja niiden, jot­ka tekevät sen vas­ta toise­na opiskelu­vuote­naan on oikeas­t­aan turhaa koko kisaan ilmoittautua.

 24. Mä en ymmär­rä mik­si jotkut pyrkii opiskele­maan teo­reet­tista matem­ati­ikkaa jol­lain cum­lau­den paper­il­la. Mikä tässä on niinku ideana? Mul­lakin oli lau­da­turin paper­it, mut­ta joku Nabla-oper­aat­tori tms aiheut­ti niin paljon pään­särkyä, että kat­soin parem­mak­si jät­tää hom­man niille, joil­ta se sujuu luonnostaan.

  Insinöörik­oulu­tus olikin ihan hyvä yleis­sivistävän koulu­tuk­sen jatke, oppi pitämään koti­talouskoneet kun­nos­sa. Nykyään se ei enää ole edes sitä, kun sisääno­tot ovat niin suuria, ettei mitään käytän­nön taito­ja ole varaa opettaa.

 25. Ei tätä voi mitenkään sievästi sanoa Päristin. Yhdys­val­to­jen koulu­tusjär­jestelmä on kyl­lä tehty hyvin pitkälti muun kuin “mak­savien” opiske­li­joiden varaan. Esimerkik­si osaval­tiot maksavat(state schools), liit­to­val­tio myön­tää varo­ja sekä yri­tyk­set lahjoit­ta­vat varo­ja tutkimuk­seen. Jopa yksi­tyiset yliopis­tot saa­vat rahaa liit­to­val­ti­ol­ta. Kyl­lä nobelit ja aivovuo­to Yhdys­val­toi­hin todis­ta­vat jotakin koulu­tusjär­jestelmän vahvuuksista. 

  Ps. huip­puk­oulu­tus­ta on muual­lakin, kuin Bostonissa.

 26. Tilas­tol­lis­ten mallien kak­si tärkein­tä käyt­töko­hdet­ta on ennus­t­a­mi­nen ja päät­te­ly. Näi­den kah­den sovel­luk­sen ero on merkit­tävä ja ensin mainit­tu sopii varsin hyvin insinöörien ja tieto­jenkäsit­te­lyti­eteen ihmis­ten aja­tus­maail­maan; ihan sama miten ja mik­si se heuris­ti­ikan tuke­ma ennuste­här­pätin toimii kun­han ennus­teet ovat hyviä.

  Todel­liset ongel­mat tule­vat esi­in siinä vai­heessa kun käsil­lä olev­as­ta (ja usein ei-kokeel­lis­es­ta-) aineis­tos­ta ja sen sisältämien muut­tu­jien riip­pu­vu­us­suhteista halu­taan sanoa tilas­tol­lisen mallin avul­la jotain oikeasti hyödyl­listä ja validia.
  Tässä vai­heessa ei ikävä kyl­lä riitä, että muis­taa sovelta­van tilas­toti­eteen kokkikurssil­ta, että tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevän muut­tu­jan p‑arvon tulee olla <0,05, ja että kolme aster­iskia voi lätkäistä sel­l­ais­ten ker­toimien perään kun p‑arvo on <0,001.

  Teo­reet­ti­nen matemaat­ti­nen tilas­totiede kaikkine asymp­toot­ti­sine tarkasteluineen on vaikeaa ja vaatii vuosien treenaus­ta matem­ati­ikan punt­ti­salil­la. Siinä mielessä se on “help­poa”, että datan gen­eroi­va pros­es­si on käytän­nössä aina tun­net­tu. Sovelta­va tilas­toti­eteil­i­jä taasen kohtaa jonkin epämääräisen datamöykyn ja työkalu­pakissaan hänel­lä on kokoel­ma malle­ja jot­ka ovat kaik­ki vääriä mut­ta parhaim­mil­laan hyödyllisiä.

  Jos tämä datamöykyn käsit­telijä on ekonometrikko joutuu hän tas­apain­oile­maan lisäk­si talous­teo­ri­an paris­sa sil­lä noblisti Robert Lucasin sanoin “econo­met­ric horse races don’t inter­est me. You’ve got to get some hors­es first”. Eli pelkkä — ja sinän­sä vali­di data-lähtöi­nen päät­te­ly ei riitä vaan ennen ana­lyysiä pitäisi olla jokin järkevä näke­mys taustal­la olev­as­ta ilmiöstä. Mut­ta jos tätä teo­ri­aa pain­ot­taa taasen liika ja käytössä ole­va data on jotain ihan muu­ta niin päräytetään taas ojaan.

  Joo, on se tilas­totiede vaikeaa. Se vaatii vankan teo­reet­tisen osaamisen ja paljon käytän­nön työkoke­mus­ta. Ei se mielestäni kuitenkaan elit­is­tistä ole.

 27. “Vaa­ti­vaa ammat­ti­in tähtäävää koulu­tus­ta kan­nat­taa antaa suurelle joukolle ihmisiä, mut­ta aka­teem­i­nen koulu­tus sen varsi­naises­sa mielessä hyödyt­tää vain harvoja.

  Tästä voi tehdä radikaale­ja johtopäätöksiä.”

  Tjaah, johtopäätök­siä tekee sähköasen­ta­jat. Mut­ta olisko radikaalimpia ajatuk­sia esim: aka­teemis­es­ta putkesta kaik­ki läpi niin nopeasti kuin suinkin, ne ketkä oikeasti tarvit­se­vat elit­is­tisen tason koulu­tus­ta jatkaisi­vat suo­raan jatko-opin­toi­hin. Ja taas ne joille tärkeäm­pää on aka­teem­i­nen koulu­tus sinän­sä, pää­si­sivät nopeasti pois tehtävi­in jois­sa ei taulukoiden derivoin­te­ja niin tarvita.

 28. Nopeal­la vilka­isul­la MIT:n opiske­li­joista noin kuu­dennes tulee per­heistä, joiden tulot ovat alle keskiar­von. Käsit­tääk­seni Har­vard ja muut ns. Ivy League- yliopis­tot eivät ainakaan jää jäl­keen tästä. Ei asia ole niin yksioikoinen myöskään sosi­aalisen liikku­vu­u­den suh­teen. Lah­jakkaat pää­sevät kyl­lä koulu­tuk­seen, jos eivät huip­puyliopis­toon, niin sit­ten vähän vähem­män arvostet­tuun, mut­ta kan­sain­välisen mit­ta­pu­un mukaan hyvään yliopis­toon kuitenkin. Kun men­nään tässä “arvos­tusasteikos­sa” alaspäin, niin sitä innokkaampia yliopis­tot ovat otta­maan lah­jakkai­ta sisään vaik­ka ilmaiseksi. 

  Täl­lainen keskustelu käy hel­posti tym­peäk­si, kos­ka osa ihmi­sistä halu­aa viimeiseen asti pitää kiin­ni ajatuk­ses­ta, että kaik­ki voidaan koulut­taa vaik­ka raket­ti-insinööreik­si, jos vain halu­taan. Se ei nyt vaan ole tot­ta. Suo­ma­lainen koulu­tusjär­jestelmä on ehkä (tietyl­lä taval­la mitat­tuna) maail­man paras, mut­ta ei sekään voi mitään taikatemp­pu­ja tehdä. Melkein kaik­ki voidaan opet­taa luke­maan ja heistä melkein kaik­ki laske­maan. Mut­ta kun ale­taan vaa­tia vähän pidem­mälle meneviä taito­ja, niin koko ajan löy­tyy lisää porukkaa, jol­la hom­ma menee väk­isin yli hilseen. Ja mitä pidem­mälle men­nään, sitä pienem­mäk­si jää se osa, joka kyke­nee asian omaksumaan.

  Jos tätä ei tun­nuste­ta, ei saa­da opetet­tua ketään kunnolla.

 29. Kaik­ki korkeak­oulu­tus Suomes­sa on elit­is­tistä luon­teeltaan. Johan meil­lä on läjäpäin tutkimuk­sia siitä, kuin­ka aka­teemis­ten ja hyvin toimeen­tule­vien lapset kan­soit­ta­vat korkeak­oulut. Köy­hien duunare­it­ten lap­sille se mus­ta Pekka jääkin sit­ten use­am­min käteen.
  Varakkaiden ja hyvin toimee­tule­van keskilu­okan lap­sil­la opin­to­jen aikainen toimeen­tu­lokaan ei ole ongel­ma. Valmis­tu­taan rauhas­sa. Ei tarvitse McFeas­t­ia kään­nel­lä Hert­toniemen Dri­ve-in ruokalassa.
  Näin­hän se on aina ollut ja kaikkial­la tulee ole­maan. Maail­ma on aika epäoikeu­den­mukainen paikka…

 30. “Yhdys­val­to­jen koulu­tusjär­jestelmä on kyl­lä tehty hyvin pitkälti muun kuin “mak­savien” opiske­li­joiden varaan.”

  Niin on. Onko joku väit­tänyt muu­ta? Paras koulu­tus on kuitenkin räätälöi­ty siten kuin ker­roin. Toisin kuin Suomes­sa. “Varas­ta­mal­la” huip­putyyp­it vaa­ti­mat­tomim­mil­ta opinahjoil­ta palkat­tomik­si “apuopet­ta­jik­si” — toisin kuin Suomes­sa — huip­puyliopis­tot vielä lisäävät etu­matkaansa ja mak­savien asi­akkaiden­sa ylivoimaa, joka muutenkin on hur­ja jenkkien joten­sakin säätelemät­tömässä kap­i­tal­is­mis­sa, jos­sa maan johta­jat val­i­taan Kallo­jen ja luiden kevätretkel­lä. Meniköhän överik­si? Joka tapaulk­ses­sa, mah­dol­lisuuk­sien maas­sa köy­hä tup­paa pysymään köy­hänä ja rikas rikkaana. Siis ei pelkästään epä-ällis­ten punav­i­herkukka­hat­tutätipi­ipertäjien vaan kan­sain­välis­ten ver­tailu­jen mukaan. Mut­ta täy­tyy tienkin myön­tää, että aste-eroista näis­sä on kymysys; Suo­mi ei ole enke­li­maa eikä USA maail­man anus.

 31. antti:
  “Ja taas ne joille tärkeäm­pää on aka­teem­i­nen koulu­tus sinän­sä, pää­si­sivät nopeasti pois tehtävi­in jois­sa ei taulukoiden derivoin­te­ja niin tarvita.”

  Ja tästä suo­ra jatkokysymys, onko ylipäätään kan­nat­tavaa koulut­taa ihmistä aka­teemis­es­ti, jos hän ei kyseistä koulu­tus­ta tarvitse? Eikö täl­laisen henkilön kan­nat­taisi käyt­tää tar­mon­sa sel­l­ais­ten asioiden opiskelu­un, joi­ta hän tulee työte­htävis­sään tarvitsemaan.

 32. sel­ven­nyk­sek­si… Opin­to­jen mak­sullisu­ud­es­ta en kom­men­tis­sani sanonut sanaakaan… Kan­natan opin­to­jen mak­sut­to­muut­ta aina tohtor­in­hat­tuun asti. Taloudelli­nen tilanne ei saa olla kenenkään aivo­jenkäytön esteenä.

 33. Minähän en tilas­toti­eteestä tiedä enkä ymmär­rä kuin sen ver­ran mitä taval­lista vähän matemaat­tisem­min ori­en­toitunut diplo­mi-insinööri ymmärtää, mut­ta voin vaku­ut­taa, että mitään help­poa ja jokamiehen ymmär­ret­tävis­sä ole­vaa tilas­totiede ei todel­lakaan ole. Tilas­totiede edel­lyt­tää kykyä sen ver­ran korkeata­soiseen abstrak­ti­in ja täs­mäl­liseen ajat­telu­un ja uskon, että tilas­totiede olisi ollut min­ulle väärä pääaine Osmon mainit­semista syistä.

 34. Itsel­läni ovat takana pitkähköt yliopis­tol­liset fysi­ikan- ja matem­ati­ikanopin­not eikä tois­taisek­si ole tul­lut vas­taan mitään, minkä oppimi­nen olisi vaat­in­ut muu­ta kuin selkeäsanaista ope­tus­ta, keskit­tymiskykyä ja moti­vaa­tio­ta. Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la, mikä muil­la aloil­la, esim. tilas­toti­eteessä, aiheut­taa sen, että aiheen hah­mot­tamisen san­o­taan vaa­ti­van edel­lä mainit­tu­jen asioiden lisäk­si eri­ty­istä älykkyyt­tä tai lahjakkuutta.

 35. Tämä on kyl­lä jotenkin niin sym­pa­at­tista, että ei suos­tu­ta myön­tämään sitä, että opin­to­jen mak­sut­to­muus on taloudel­lisen epä­tasa-arvon lähde. Se että köy­hät sub­ven­toi rikkaiden opiskelua estää niitä käyt­tämästä aivo­jaan, kos­ka taloudelli­nen tilanne on niin tiukka.

  Tämä ei tietenkään mitenkään estä Juani­toa tai rusoa kan­nat­ta­mas­ta mak­su­ton­ta opiskelua, kos­ka kyl­lähän pro­le­tari­aatil­la pitää olla teo­ri­as­sa mah­dol­lisu­us sosi­aaliseen nousu­un. Vähän siitä onko tämä mah­dol­lisu­us käytän­nössä ole­mas­sa. (Mis­sä ne sosial­istien bileet on? Onko tar­jol­la shampanjaa?)

 36. Tilas­totiede oli tarkoitet­tu vain esimerkik­si elit­is­tis­es­tä tieteenopiskelus­ta. Se ei todel­la ole tietei­den kuningas. Saman­laisia alo­ja löy­tyy paljon muitakin.

  Kaikil­la aloil­la asian hyvin osaa­va on hyödyl­lisem­pi kuin huonos­ti osaa­va, mut­ta alat ovat kovin eri­laisia siinä, mil­lainen on osaamisen vaste.

  Hyvä lääkäri on parem­pi kun huono, mut­ta vaik­ka lääkäri ei ole aivan huip­puta­soa, hänen lääkärin­taiton­sa eivät ole hyödyt­tömiä. Sit­ten on taas sel­l­aisia “voit­ta­ja vie kaiken” tilantei­ta, jos­sa vain paras kelpaa.

  Aka­teem­i­nen, ei ammat­ti­in valmis­ta­va koulu­tus on min­un silmis­säni usein sel­l­aista, ettei sen huonos­ta osaamis­es­ta ole juuri hyö­tyä. Sik­si on vähän hölmöä, että niin suuri osa ikälu­okas­ta koulute­taan tiedeko­rkeak­ouluis­sa, vaik­ka moni tulisi onnel­lisem­mak­si oman alansa hyvänäam­matil­lise­na osaajana. 

  Lääkäri on minus­ta ammatill­i­nen osaa­ja, joskin työ on vaa­ti­vaa, lääketi­eteen tutk­i­ja taas tarvit­see aka­teemisen koulu­tuk­sen tuo­mia avuja.

 37. Jari:
  “Itsel­läni ovat takana pitkähköt yliopis­tol­liset fysi­ikan- ja matem­ati­ikanopin­not eikä tois­taisek­si ole tul­lut vas­taan mitään, minkä oppimi­nen olisi vaat­in­ut muu­ta kuin selkeäsanaista ope­tus­ta, keskit­tymiskykyä ja moti­vaa­tio­ta. Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la, mikä muil­la aloil­la, esim. tilas­toti­eteessä, aiheut­taa sen, että aiheen hah­mot­tamisen san­o­taan vaa­ti­van edel­lä mainit­tu­jen asioiden lisäk­si eri­ty­istä älykkyyt­tä tai lahjakkuutta.”

  Varsin älykkääk­si ihmisek­si vaiku­tat silti yllät­tävän tyhmältä 😉

  Voisiko men­estymis­esi johtua siitä, että juuri sin­ul­la on eri­ty­istä fysikaal­ista ja matemaat­tista lah­jakku­ut­ta? Kyl­lä min­ulle ainakin yliopis­to-opin­nois­sani omat matemaat­tiset rajat tuli­vat vas­taan. Ts. eteenäin ei päässyt kuin ham­paat irvessä ulkoa opetellen, juuri ja juuri perusasi­at ymmärtäen. Eikä mikään jär­jelli­nen määrä keskit­tymistä tätä olisi muut­tanut. Samaan aikaan jotkut häiskät oppi­vat samat asi­at käden kään­teessä ja jonkun toisen taidot taas oli­vat lop­puneet jo ensim­mäiseen matikankurssiin.

  PS meil­lä tilas­toti­eteen peruskurssi oli meill se kaikkein helpoin matem­ati­ikankurssi, pääsin läpi kun luin edel­lisenä päivän tärppejä 😉

 38. “Tämä on kyl­lä jotenkin niin sym­pa­at­tista, että ei suos­tu­ta myön­tämään sitä, että opin­to­jen mak­sut­to­muus on taloudel­lisen epä­tasa-arvon lähde. Se että köy­hät sub­ven­toi rikkaiden opiskelua estää niitä käyt­tämästä aivo­jaan, kos­ka taloudelli­nen tilanne on niin tiukka.”

  Joko olet naut­tin­ut harv­inaisen hyvälaa­tu­isia sieniä, on sat­tunut joku kir­joi­tusvirhe, joka muut­taa merk­i­tyk­siä tai sit­ten minä olen vain liian väsynyt työvi­ikon jäl­keen, mut­ta lop­putu­los on sama. En ymmär­rä ylläol­e­vaa aja­tuskulkua vähääkään. Voitko hiukan perustel­la tarkem­min ajatustasi?

 39. En tiedä onko ilmainen koulu­tus tehokas­ta. Siitä olen aivan sat­apros­ent­tisen var­ma, että täysin vapail­la markki­noil­la koulu­tuk­sen hin­ta on liian suuri ja sitä tuote­taan aivan var­masti liian vähän. Koulu­tuk­sen ulkoishyödyt ja ker­ran­nais­vaiku­tuk­set ovat niin mas­si­iviset, että sub­ven­tiot melkein var­masti paran­ta­vat tilannetta.

  Koulu­tuk­sen ja aka­teemises­sa tapauk­ses­sa myös tutkimuk­sen (tohtorik­si päästäk­seen täy­tyy oikeasti tuot­taa jokin uusi tai “uusi” tieteelli­nen tulos) ulkois­vaiku­tuk­set on Suomes­sa ja mon­es­sa muus­sakin maas­sa koet­tu niin suurik­si, että koulu­tus ei ain­oas­taan ole ilmaista, sen han­kkimis­es­ta mak­se­taan. Tämä on toden­näköis­es­ti oikein hyvä asia. 

  Se, mikä ei aivan var­masti ole tehokas­ta, on jakaa koulu­tus­ta mak­sukyvyn mukaan, kos­ka koulu­tuk­sen rajahyö­ty — ja eri­tyis­es­ti tämä ulkoishyö­ty — vai­htelee kovasti yksilöi­den välillä.

 40. Kan­natan opin­to­jen mak­sullisu­ut­ta sik­si, että niitä arvostet­taisi­in enem­män. Valmis­tu­in mais­terik­si pari vuot­ta sit­ten keskinker­taisel­la suorituk­sel­la. Mon­ta kurssia suoritin vain sik­si että niistä sai helpol­la tutk­in­toon vaa­dit­tavia opin­tovi­ikko­ja. Mon­ta kurssia jätin myös kesken kun ei kiin­nos­tanut tai ei vain jaksanut.

  Nimelli­nenkin mak­su, esim. 10€ opin­tovi­ikko, saisi opiske­li­jat ehkä arvosta­maan kursse­ja enem­män, ja toisaal­ta vaa­ti­maan vähän parem­paa ope­tus­ta. Tuon tutk­in­toon kulu­van 1600€ sum­man voisi sit­ten vaik­ka antaa takaisin valmistumislahjaksi.

 41. Osmo:
  “Aka­teem­i­nen, ei ammat­ti­in valmis­ta­va koulu­tus on min­un silmis­säni usein sel­l­aista, ettei sen huonos­ta osaamis­es­ta ole juuri hyötyä.”

  No eikös tuo nyt ole itsestäänselvyys. 

  Jos huonon osaamisen kor­vaa keskinker­taisu­udel­la niin siitä voi seu­ra­ta hie­man hedelmäl­lisem­pää keskustelua. Mielestäni tilas­totiede on huono esimerk­ki tässä(kin) kehyk­sessä, kos­ka sitä tarvi­taan niin monis­sa eri yhteyksissä.
  Tästä syys­tä tilas­toti­eteen keskinker­tainen hal­lit­sem­i­nen on hyödyl­lisem­pää kuin keskinker­tainen tähti­ti­eteen hallitseminen.

 42. Kat­son­takan­tani on tässä asi­as­sa var­maankin vähän harhainen, mut­ta min­unkin mieletäni tilas­tol­lisen päät­te­lyn perustei­den osaamis­es­ta on ihmiselle paljon enem­män hyö­tyä kuin siitä, että osaa luetel­la Poh­jan­maan joet. 

  Väit­teeni kos­ki tilas­toti­eteeseen erikois­tu­mista, joka ei minus­ta onnis­tu pelkän ahkeru­u­den voimin. Joku kir­joit­ti pari viikkoa sit­ten, että tilas­tol­lisen päät­te­lyn ymmärtämi­nen on harv­inainen ominaisuus. 

  Has­sua, että itsekin ajat­telin ottaa esimerkin tähti­ti­eteestä, mut­ta kun tun­nen sitä niin huonos­ti, en sitä tehnyt.

 43. Jari

  “Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la, mikä muil­la aloil­la, esim. tilas­toti­eteessä, aiheut­taa sen, että aiheen hah­mot­tamisen san­o­taan vaa­ti­van edel­lä mainit­tu­jen asioiden lisäk­si eri­ty­istä älykkyyt­tä tai lahjakkuutta.”

  Nais­tutkimus.

 44. tcrown: rikkaat käyt­tää “ilmaista” korkeak­oulu­tus­ta enem­män kuin köy­hät suh­teessa mak­set­tui­hin veroi­hin. (Ei oo lähdet­tä, luin joskus jostain…joo nautin juuri isäni keräämistä herkkusienistä iltapalalla…)

  Tiedemies: En väitä, että oot väärässä, mut­ta mil­lä perustelet, että koulu­tuk­ses­ta on suurem­mat ker­ran­nais­vaiku­tuk­set ja ulkoishyödyt kun siitä vai­h­toe­hdos­ta jon­ka ihmiset val­it­si­si­vat, jos koulu­tus­ta ei sub­ven­toitaisi? Eli mik­si koulu­tus olisi vapail­la markki­noil­la liian kallista? Meinaatko, että koulu­tus on ris­ki ja ihmiset niin riskinkam­moisia, että eivät ottaisi sitä riit­tävästi vai mikä tässä on perusteluna?

  Mak­sullisen koulu­tuk­sen­han voi ottaa myös velak­si, eli se ehkä ohjau­tu­isi mak­sukyky­isille / riskinot­to­halukkaille / lah­jakkaille. (Ole­tan, että lah­jakkaat pystyvät rahoit­ta­maan opiskelun­sa tuot­tavu­udel­laan.) Tämäkään ei var­maan ole tehokas­ta, mut­ta se on ainakin tehokkaam­paa kuin, että se ohjau­tuu pelkästään var­al­lisu­u­den perusteella.

 45. Eli­na:
  Kuusi vuot­ta on aivan liian lyhyt aika, jot­ta Tm:n kuvaile­ma noin radikaali muu­tos opiske­li­joiden omak­sumiskyvyssä olisi tapahtunut.

  Tuona aikana ymmärtääk­seni insinöörik­oulu­tus­ta on laa­jen­net­tu huo­mat­tavasti, jol­loin sisäänotet­ta­vat ovat vähem­män valikoitunei­ta kuin aikaisem­min. Myös eri alo­jen suo­sio voi vai­hdel­la hyvinkin nopeasti, jol­loin sisään­tule­va opiske­li­ja-aines voi myös muut­tua nopeasti.

 46. Tässä nyt vähän taas min­ul­ta aihe karkasi. Tm on siis opet­tanut jos­sain teknil­lisessä oppi­laitok­ses­sa? Niis­sähän tosi­aan on sisäänot­toa aika reilusti lisätty.

  Sotkin ajat­tele­mal­la, että tässä väitetään ihmis­ten kyky­jen huonon­tuneen kuudessa vuodessa tai lukio-opetuk­sen laadun laske­neen. Eli näin­hän ei voi olla tuos­sa ajas­sa, vaan sisääno­to­ssa valikoituu lah­jat­tomam­paa aines­ta siis teknisille aloille. Tilas­toti­eteestä en tiedä mitään opiske­li­javal­in­to­jen suhteen.

 47. Ihan vaan anek­doot­ti­na lähimenneisyydestä:
  Viime vuosikymme­nen lop­ul­la alka­nut IT-huuma tun­tui näkyi myös alan oppi­laitok­ses­sa, ja sekä opetuk­sen kysyn­tä että tar­jon­ta tun­tui ole­van kovaa. Tuo­hon asti esimerkik­si Teknil­lisen korkeak­oulun tietotekni­ikan koulu­tu­so­hjel­maan oli min­imip­is­teis­sä mitat­en kol­man­nek­si vaikein päästä insinöörik­oulutet­tavien valin­nas­sa (Tuotan­to­talous ja teknilli­nen fysi­ik­ka kärjessä). 

  Kupla puhke­si 2001, ja seu­raa­vana vuon­na oli nähtävis­sä, että samo­ja min­imip­is­teitä kat­soen tietotekni­ikas­ta olikin tul­lut kyseisen kioskin helpoimpia sisään­pääsyko­htei­ta, ja edelle oli ajanut lukuisia aiem­min hyl­jek­sit­tyjä koulu­tu­so­hjelmia, joi­ta ihmiset yleis­es­ti oli­vat laitelleet kakkos- tai vielä alem­mik­si vai­h­toe­hdoik­si. Eli siis alen­nusti­laan men­ti­in. Sit­tem­min en ole seu­ran­nut noi­ta hak­i­jati­las­to­ja, mut­ta onko­han insinööriko­rkeak­ouluis­sa tuos­ta it-kuplan jälkeis­es­tä kuopas­ta ihan vieläkään oikein noustu? 

  Toisaal­ta voidaan ajatel­la myöskin niin, että it-kuplan puh­jet­tua ATK-ala menet­ti osan aiem­paa hohtoaan taantuen samalle tasolle muiden insinööri­ti­etei­den kanssa. Tämä siis näin fiil­ispo­h­jal­ta, ja saat­taa men­nä met­säänkin, mut­ta jotenkin min­ulle on jäänyt mieliku­va, että käänne opiske­li­joiden vähäisem­pään valikoi­tu­miseen tapah­tui juurikin noiden vuosi­tuhan­nen vai­h­teen hul­lu­jen vuosien myötä.

  Tämä siis siltä poh­jal­ta, kun tiedän nim­imerk­ki Tiedemiehen (moi vaan!) työsken­televän ja opet­ta­van maini­t­ul­la alalla.

 48. Kom­men­toidaan nyt vielä tuo­ta tilas­toti­eteen opiske­li­javal­in­taa. Minä hain (ja pääsin) vuosi sit­ten HY:n tilas­toti­eteen koulu­tu­so­hjel­maan, tavoit­teena ottaa ikuisu­us­pro­jek­ti tois­es­ta korkeak­oulu­tutkin­nos­ta. Nyt tosin vai­h­doin sen kansan­talousti­eteeseen todet­tuani sen kiin­nos­ta­van enemmän.

  Tilas­toti­eteen kiin­tiö oli jotain vajaa kolmekym­men­tä, joista noin parikym­men­tä otti opiskelu­paikan vas­taan. Aloit­ta­jista oli havait­tavis­sa varsin mie­lenki­in­toinen jakau­ma: noin puo­let oli­vat kaltaisiani van­hempia jar­ru­ja joil­la oli takana opiskelua jos­sain muual­la, ja joi­ta oli tilas­totiede alka­nut myöhem­min kiin­nos­taa. Toinen puoli oli lukios­ta tullei­ta, jot­ka oikeasti halu­si­vat lukea psykolo­giaa, mut­ta joille tilas­totiede oli kakkos­vai­h­toe­hto ja mah­dol­lis­es­ti keino paran­taa asemia tule­vien vuosien psykolo­gian pääsykokeis­sa. Siis vähän samaan tapaan kuin aloit­tavista kemis­teistä ja fyysikoista moni halu­aisi mielu­um­min olla lääkik­sessä jne.

 49. Niinkuin Sylvesteri jo kir­joit­ti, niin min­un on vaikea uskoa että fak­tois­sa tai opiske­li­jois­sa itsessään olisi sel­l­ainen omi­naisu­us, joka estää tajuamisen. Paljon helpom­pi on uskoa, että asioiden esi­tystapa ja opiske­li­jan taus­ta eivät aina kohtaa. Vaa­tivu­ut­ta toitote­taan muutenkin kovin usein, joskus arvos­tuk­sen­haku­mielessä ja joskus sil­loin, kun opetuk­ses­sa tai oppi­ma­te­ri­aalis­sa on paljon puut­tei­ta. On toki järkevää, että pääsykokeil­la yritetään löytää opiske­li­jat, jot­ka saa­vat tutk­in­ton­sa kasaan min­imiresurs­seil­la, mut­ta samal­la vaarana, että juok­suk­il­pailus­sa toimi­va elit­is­mi vähen­tää läpimur­to­ja teke­viä huip­pu­ja tutkimuskilpailussa.

  Kuu­luisik­si tulleet tutk­i­jat ovat aika usein niitä, joil­la on kyky löytää pul­mi­in jokin kiin­nos­ta­va näkökul­ma. Eräil­lä aloil­la täl­laiset kyvyt tule­vat tarpeeseen aiem­min, toisil­la myöhem­min. Voi olla, että tilas­toti­eteessä sovel­lu­songelmia miet­timään pääsee vähän nopeam­min. Ei ole ilmeistä, että läpimur­to­jen tek­i­jät löy­ty­i­sivät mit­taa­mal­la esim. aiko­ja, jot­ka kulu­vat eri­lais­ten fak­to­jen ja perustyökalu­jen omak­sumiseen. Valmis­tu­mi­saiko­jen arvioimiseen testit taas ovat kuulem­ma hyviä. Amerikas­sa on oltu huolis­saan siitä, että täl­lainen nopei­den sisäistäjien valikoimi­nen samal­la suosii epäit­senäistä, help­pouskoista aines­ta (esim. kir­jas­sa J. Schmidt, Dis­ci­plined Minds,) mikä esimerkik­si nos­taa toden­näköisyyt­tä sille, että joukko asiantun­ti­joi­ta on samaa mieltä jostain ja väärässä. 

  Tiedos­sani ei kyl­lä ole tapaa, miten resurssien min­i­moin­nin ja läpimur­to­tutkimuk­sen määrän saisi toi­sis­taan tin­kimät­tä yhdistettyä.

 50. Nim­imerk­ki “trav­eller” lanseerasi taan­noin ter­min “moraal­isäteily”. Vaik­ka ko. kir­joit­ta­jan tyyli ja mielip­i­teet ovat vas­ten­mielisiä, niin tämä ter­mi tun­tuu käyt­tökelpoiselta, jos koh­ta käyt­täisin sitä mielu­um­min tässä yhtey­dessä kuin hänen ilmaise­mas­saan muukalaisvi­hamielisessä mielessä.

  Yksi täl­lainen “moraal­isäteilyn” muo­to on vakuutel­la itselleen ja muille, että ihmis­ten älykkyy­dessä ei koskaan ole, eikä voi olla mitään oikea­ta eroa ja jos onkin, niin sil­lä erol­la ei ole merk­i­tys­tä ja jos onkin merk­i­tys­tä, niin se merk­i­tys on se, että älykkäis­sä ihmi­sis­sä on jotain vikaa. 

  Kaikille tun­tuu ole­van jotenkin kauhean tärkeää tois­tel­la, että kyky yleistää esimerkeistä ja omak­sua nopeasti uut­ta tietoa, on vain jokin ympäristön tuote, joka voidaan aikuisiäl­lä hoc­cus poc­cus ped­a­gogisil­la taikatem­puil­la saa­da esi­in. Opet­ta­jas­sa­han se vika on, ja jos ei ole, niin sit­ten vika on ehkä sys­tee­mis­sä, joka halu­aa koulut­taa kuu­li­aisia kansalaisia ja valikoi tyh­mät robot­it opiskele­maan, kos­ka nämä mekaanis­es­ti oppi­vat asioita.

  Tämä on niin kaukana todel­lisu­ud­es­ta kuin vain voi olla. Itse opetan matemaat­tisia abstrak­tioi­ta, joi­ta voi soveltaa tiet­ty­i­hin teknisi­in (yleen­sä tietoteknisi­in, mut­ta myös mui­hin) ongelmi­in, logi­ikkaa, eksak­tia päät­te­lyä, jne. Jär­jestäen ne, jot­ka prob­lema­ti­soi­vat asioi­ta, ovat niitä samo­ja, jot­ka näyt­tävät oppi­van ne hyvin. Raja menee jos­sain; on toki niitä, jot­ka eivät kykene oppi­maan, kos­ka eivät vain suos­tu usko­maan mihinkään niin sopimuk­sen­varaiseen kuin kol­man­nen pois­sul­je­tun laki­in logi­ikas­sa, mut­ta nämä ovat niin pieni vähem­mistö, että sel­l­aisia on tul­lut vas­taan ehkä pari seit­semän vuo­den aikana. 

  Eivät ne, jot­ka asi­at oppi­vat, ole mitään huip­punero­ja tai autis­te­ja, eivätkä myöskään mitään yltiöpäisen kil­pailuhenkisiä. He ovat älykkäitä, kri­it­tisiä ja kiin­nos­tunei­ta asi­as­taan. Tämä par­jaami­nen on täysin järjetöntä.

 51. Hmm. Olen yliopis­tossa opiskelleena toden­nut, että ensin­näkin on asioi­ta, jot­ka ovat olleet min­ulle hyvin työläitä omak­sua, hyvästä opetuk­ses­ta huoli­mat­ta. Ei ole vaikea uskoa, että joitakin asioi­ta min­un on täysin mah­do­ton ymmärtää kun­nol­la, vaik­ka kuin­ka yrit­täisin. (Se että en ole onnis­tunut omak­sumaan jotain asi­aa sin­nikkäästä yrit­tämis­es­tä huoli­mat­ta ei sinän­sä tätä todista aukottomasti).

  Olen myös opet­tanut yliopis­tossa pari vuot­ta ja oma näp­pitun­tu­ma asi­aan on se, että opiske­li­joiden omak­sumiskyvyssä todel­la on huo­mat­tavia ero­ja. Tämä oli nähtävis­sä myös kanssaopiskelijoista.

  Saman asian voin havai­ta myös päivit­täin työelämässä, kos­ka teen työtä, jos­sa omak­sumiskykyä ja kykyä ymmärtää ja suun­nitel­la abstrak­tioi­ta tarvi­taan jatku­vasti. Toiset eivät halua oppia, mut­ta toiset eivät yksinker­tais­es­ti pysty kaikki­in suun­nit­te­lute­htävi­in. Ei liene yllät­tävää että halu oppia kor­reloi poten­ti­aalin kanssa.

 52. Tiedemies:

  Min­un on erit­täin vaikea hah­mot­taa mitään mekanis­mia, joka joh­tu­isi min­un ope­tus­taidois­tani, kos­ka osasin ilmeis­es­ti opet­taa täysin keltanokkana luen­noi­jana vuon­na 2001 huimasti parem­min kuin nyt seit­semän vuo­den koke­muk­sen jäl­keen. Vuon­na 2001 kurssil­la oli kolmisen­sa­taa opiske­li­jaa ja hyvin saman­lainen tent­ti, jon­ka läpäisi yli 200. Vuon­na 2008 kurssil­la oli noin 150 opiske­li­jaa, läpäis­seitä oli noin 40. 

  Seli­tys­vai­h­toe­hto­ja on monia. Ainakin oman koke­muk­seni mukaan kurssi­lais­ten osaamiseen ja läpi­menoon vaikut­taa erit­täin paljon se, mitä mui­ta kursse­ja nämä ovat käyneet ennen jotain tiet­tyä kurssia. Vuo­den 2001 jäl­keen on sil­lä sar­al­la ollut aika paljon muu­tok­sia. Paras opin­tomen­estys tulisi, jos kurssi sijoit­tuisi viimeiseen opin­tovuo­teen, mut­ta kurssista voi olla eniten hyö­tyä ensim­mäisenä opin­tovuon­na, vaik­ka suurin osa ei sen asioi­ta vielä sil­loin ymmärtäisi. Itse tein opin­to­jeni aikana aikoinaan niin, että pääsin rimaa hipoen jotkut kurssit toisel­la yrit­tämäl­lä ylipäätään läpi 1–4 ekana vuon­na. Kävin uusi­mas­sa huonoim­min arvosano­jen puoles­ta men­neet kurssit myöhem­min, luke­mat­ta käytän­nössä lainkaan lisää. Tulok­se­na paras mah­dolli­nen arvosana. Asia ei selit­tynyt mil­lään muul­la kuin yleistiedol­la, jota oli ker­tynyt yliopis­ton muil­la kurs­seil­la ja työelämässä, ja joka oli taus­ta­ti­et­ona vält­tämätön­tä ko. kurssien asioiden oikeaan ymmärtämiseen, mut­ta jota itsel­läni ei vielä ollut kurssil­la alun perin ollessani.

  Toinen vaikut­ta­va tek­i­jä voi olla kyl­lä myös se oma rooli opet­ta­jana. Ihan oikeasti moni keltanok­ka on paljon parem­pi opet­ta­jana kuin ei-keltanok­ka. Sik­si, että näil­lä on vielä jotain ymmär­rystä siitä, mikä on opiske­li­jalle vaikeaa ja mikä ei. Ja kos­ka oppi­ma­te­ri­aalit on usein laa­dit­tu tuol­loin. Myöhemp­inä ope­tusvu­osi­na ope­tus perus­tuu usein jo vuosia aiem­min tehtyyn oppi­ma­te­ri­aali­in, jota ei uud­estaan enää valmis­tel­la. Tämä säästää työtä, mut­ta johtaa usein siihen, että opiske­li­jat eivät ymmär­rä asioista. Mut­ta kyl­lä opetuk­sen tasos­sakin voivan olla ongel­maa, jos oppimen­estys on noin huonoa kuin esimerkissä. Toki asia voi selit­tyä myös rimal­la. Mut­ta yliopis­tois­sa on myös toisi­naan ihan käsit­tämät­tömän huono­ta­soista ope­tus­ta. Eikä vähiten matem­ati­ikan sar­al­la. Opet­ta­mas­sa on monia sel­l­aisia, jot­ka eivät itse aikoinaan luen­noil­la käyneet, kun oppi­vat parem­min kir­joista. Ja jot­ka eivät ymmär­rä juuri siitä, mitä luen­noil­la pitäisi tehdä, jot­ta sel­l­aiset voisi­vat oppia, jot­ka eivät kir­jaa luke­mal­la opi samaan tapaan kuin he itse.

 53. Antti Vir­ta­nen:

  Olen myös opet­tanut yliopis­tossa pari vuot­ta ja oma näp­pitun­tu­ma asi­aan on se, että opiske­li­joiden omak­sumiskyvyssä todel­la on huo­mat­tavia ero­ja. Tämä oli nähtävis­sä myös kanssaopiskelijoista.

  Saman asian voin havai­ta myös päivit­täin työelämässä, kos­ka teen työtä, jos­sa omak­sumiskykyä ja kykyä ymmärtää ja suun­nitel­la abstrak­tioi­ta tarvi­taan jatku­vasti. Toiset eivät halua oppia, mut­ta toiset eivät yksinker­tais­es­ti pysty kaikki­in suun­nit­te­lute­htävi­in. Ei liene yllät­tävää että halu oppia kor­reloi poten­ti­aalin kanssa.

  Onhan se noinkin. Yksi asia on kuitenkin myös se, että aina nuo kak­si eivät kor­reloi. Ainakin omana opiskelu­aikanani opin­to­jen alus­sa puhut­ti­in paljon opiskelus­trate­gioista. Esitet­ti­in, että yliopis­to-opin­toi­hin kan­nat­taa vali­ta joku strate­gia. Niitä ovat esimerkiksi:

  1. Vauhdil­la läpi (eli pyritään saa­maan tutk­in­to mah­dol­lisim­man nopeasti, eikä tavoitel­la esimerkik­si hyviä arvosanoja)

  2. Pysähtymi­nen kiin­nos­tavien aihei­den ääreen (pyritään pere­htymään mah­dol­lisim­man hyvin kiin­nos­tavi­in aiheisi­in, joi­ta voidaan opiskel­la reip­paasti ylen­määrinkin tutkin­non min­imi­vaa­timuk­si­in näh­den — ja lop­ut vaik­ka rimaa hipoen läpi)

  3. Hyvät arvosanat (pyrkimys saa­da kaik­ista kurs­seista ja opin­näyte­työstä hyvä arvosana)

  4. Yleis­sivistävä lin­ja (pyrkimys pere­htyä vähän kaik­keen, mut­ta ei mihinkään syvällisesti)

  Sama pätee kyl­lä osin työelämäänkin. Suur­in­ta osaa ei kiin­nos­ta pere­htyä hyvin kaik­keen mah­dol­liseen. Osa halu­aa olla selvil­lä vähän kaikeas­ta, ja osa paljon mut­ta vähästä. Osa taas halu­aa tehdä asi­at nopeasti, osa taas hyväl­lä tuloksella.

  Yliopis­tokurssien kannal­ta tämä tarkoit­taa sitä, että kurs­seil­la on paljon opiske­li­joi­ta, jot­ka halu­a­vat lähin­nä päästä kurssin läpi, vaik­ka poten­ti­aalia olisi enem­päänkin. Osa opet­ta­jista ei tätä tilan­net­ta siedä, vaan olet­taa, että kaikkien opiske­li­joiden pitäisi pyrk­iä otta­maan kaik­ki irti juuri hei­dän kurssis­taan. Mut­ta se ei ole kansan­taloudel­lis­es­ti ehkä viisas­ta, jos opiske­li­jalle oikeasti riit­tää vain pin­ta­puo­li­nen tun­te­mus jonkun kurssin aiheesta, eikä tämä aio tehdä sen asioi­ta työkseen.

  Aika mon­en yliopis­to-opiske­li­jan kohdal­la käy niin, että vain 1–5 kurssia, jot­ka tämä on käynyt yliopis­tossa, ovat sitä, mihin liit­tyviä asioi­ta nämä alka­vat lop­ul­ta tehdä työk­seen. Muut ovat enem­mänkin yleis­sivistys­tä, ja val­men­nus­ta, jota on tarvit­tu noiden aihep­i­irien omak­sumiseen. Eikä muiden aihep­i­irien kohdal­la ehkä ole niin suur­ta oppimismotivaatioitakaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.