Takuueläke on hyvä asia

Kan­san Uuti­set syyt­tää pää­mi­nis­te­ri Mat­ti Van­has­ta ään­ten kalas­te­lus­ta, kun hän ehdot­taa takuu­elä­ket­tä. Ehdo­tuk­sen mukaan ne, joi­den työ- ja kan­sa­ne­lä­ke on yhteen­sä alle 65o euroa sai­si­vat ero­tuk­sen kan­sa­ne­läk­keen täy­den­nyk­se­nä. Kan­san Uutis­ten mukaan Van­ha­nen kalas­taa ääniä. Elä­ke­läi­set äänes­tä­vät, muu­ta köy­hät eivät äänes­tä. Hel­sin­gin Sano­mat taas sanoo, että Van­ha­nen on valin­nut kil­tit köyhät. 

Kos­ka jotain asias­ta tie­dän minä­kin, haluan sanoa, että Kan­san Uuti­set on vää­räs­sä. Takuu­elä­ke tor­juu oikea­ta köy­hyyt­tä, eivät­kä sen saa­jat juu­ri­kaan äänes­tä. Helsn­gin Sano­mien kan­nas­sa on hive­nen enem­män totuut­ta, mut­ta vain hivenen.

Takuu­eläk­keen saa­jat ovat jok­seen­kin samo­ja kuin ne, jot­ka saa­vat täyt­tä kan­sa­ne­lä­ket­tä. Siis eläk­keen saa­jat, jot­ka eivät ole teh­neet kos­kaan eämäs­sään ansio­työ­tä. Elä­ke­läi­siä on yli mil­joo­na, mut­ta heis­tä vain vähän yli sata­tu­hat­ta hyö­tyy takuu­eläk­kees­tä. Loput tule­vat var­maan­kin pur­naa­maan, ettei tämä uudis­tus anna heil­le mitään.

Takuu­eläk­keen saa­jien jou­kos­sa on van­ho­ja nai­sia ajal­ta, kun äidit eivät käy­neet töis­sä tai kun maa­ti­lois­sa otet­tiin vakuu­tus vain mie­hel­le. Nämä maa­seu­dun van­hat nai­set ovat katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä. Van­huuse­läk­keel­le nyt siir­ty­vis­tä alle kak­si pro­sent­tia (nai­sis­ta) saa pelk­kää kan­sa­ne­lä­ket­tä. Mie­his­tä ei juri kukaan.

Var­si­nai­nen takuu­eläk­keen saa­jien jouk­ko oli­si työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä ole­via, sel­lai­sia, jot­ka eivät ole olleet kos­kaan töis­sä. He ovat oikeas­ti köy­hiä, hyvin köy­hiä, eivät­kä yleen­sä äänes­tä. Kun­nial­li­sia köy­hiä he kyl­lä ovat, joten HS on täs­sä edes vähän oikeassa.

Pel­kän kan­sa­ne­läk­keen varas­sa ole­vis­ta työ­ky­vyt­tö­muuser­lä­ke­läi­sis­tä noin kol­man­nes on kehi­tys­vam­mai­sia. Lopuil­la on mie­len­ter­vey­son­gel­mia  tai neu­ro­lo­gi­sia vam­mo­ja (esim CP-vam­mai­set) Päih­deon­gel­mien takia työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen saa­nei­ta on noin 1,4 prosenttia.

Ei ole miten­kään häpeäl­lis­tä tai val­tion varo­jen vää­rin käyt­töä aut­taa pelk­kää kan­sa­ne­lä­ket­tä saa­via. Se ei kata köy­hyy­son­gel­mas­ta kuin ehkä puo­let, mut­ta toi­nen­kin puo­li hoi­de­taan, jos­kain se on kyl­lä pal­jon vaikeampaa.

35 vastausta artikkeliin “Takuueläke on hyvä asia”

 1. Yksi ongel­ma on, että jon­ki­nas­tei­ses­ti sai­rail­la nuo­ril­la on valin­ta­ti­lan­ne — kou­lut­tau­tu­mi­nen kun­tou­tus­ra­hal­la vai työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le täy­del­lä kan­sa­ne­läk­keel­lä — ja jo nyt euro­mää­räi­nen etu noi­den välil­lä puol­taa sel­keäs­ti eläk­keel­le menoa. Se ei lie­ne inhi­mil­li­ses­ti­kään jär­ke­vää vaik­ka kyse onkin ihmi­sis­tä joil­la mah­dol­li­nen työ­ura par­haim­mil­laan­kin toi­si vain joi­ta­kin lisä­an­sioi­ta eläk­keen pääl­le tue­tus­sa työs­sä. Sekin on heil­le erit­täin tärkeää. 

  Hal­li­tus on korot­ta­mas­sa päi­vä­ra­ho­jen vähim­mäis­mää­riä niin, että ensi vuo­den alus­ta pääs­tään sil­le tasol­le jota työ­mark­ki­na­tuel­la ole­vil­le mak­se­taan. Ero 650 euron takuu­eläk­kee­seen oli­si sil­ti huikea.

 2. Eläk­keel­le ei niin vain men­nä. Eri­tyi­ses­ti nuo­ren hen­ki­lön on todel­la vai­kea pääs­tä työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le, mikä on aivan oikein.

 3. Ei, mut­ta useim­mat niis­tä nuo­ris­ta jot­ka täyt­tä­vät nuo­ren kun­tou­tus­ra­han kri­tee­rit, täyt­tä­vät myös työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen kriteerit.

 4. Luu­li­si tämän takuu­eläk­keen kel­paa­van muil­le­kin puo­lueil­le, jot­ka ovat koko ajan hoke­neet, että sosi­aa­li­tur­van pitää olla SYY­pe­rus­teis­ta. No näil­lä kan­sa­ne­läk­keen varas­sa ole­vil­la ihmi­sil­lä on todel­la hyvä syy, joten lisää rahaa heille.

 5. Kyl­lä takuu­elä­ket­tä sopii kan­nat­taa. Ja myös sitä kan­nat­taa kont­rol­loi­da, kuka eläk­keen kuit­taa: joku kes­kus­taa hyvin — jopa lii­an — lähel­lä ole­va Mike­va eli Ruuk­ki Group. Tämä siis:

  Teol­li­suus­kon­ser­ni Ruuk­ki Group ilmoit­ti tuke­neen­sa viit­tä kan­na­tusyh­dis­tys­tä yli 1700 euroa ylit­tä­väl­lä sum­mal­la. Eni­ten rahaa yhtiöl­tä sai kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja Timo Kal­li, jon­ka tukiyh­dis­tys Sata­kun­nan Par­haak­si sai 20 000 euroa.

  Puo­let vähem­män tukea Ruuk­ki Grou­pil­ta sai minis­te­ri Pau­la Leh­to­mäen tukiyh­dis­tys Eheän Suo­men Tuki ry. Saman ver­ran tukea yri­tys antoi myös Sep­po Kää­riäi­sen Savo on kotim­me ‑tuki­ryh­mäl­le. Kää­riäi­nen itse on ilmiot­ta­nut saa­neen­sa vaa­li­ra­hoi­tus­ta Savo on kotim­me ‑yhdis­tyk­sel­tä yhteen­sä 4000 euroa.”

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2008_06_12_archive.html

 6. Mis­tä­kö­hän mah­taa juon­taa juu­ren­sa sel­lai­nen valoi­sa ihmis­ku­va, joka saa jot­kut usko­maan, että moni­kin valit­si­si mui­den elä­tet­tä­väk­si heit­täy­ty­mi­sen, köy­hyy­den, alko­ho­lis­min, ken­ties asunn­ot­to­muu­den­kin elämänurakseen?

  Kun­nial­li­nen köy­hyys” on mai­nio ter­mi kuvaa­maan täl­lai­ses­ta ajat­te­lus­ta kum­pua­vaa tar­vet­ta todis­taa, että jot­kut ovat jopa syyt­tö­miä vähä­osai­suu­teen­sa. Mut­ta mis­tä tämä tar­ve nousee?

 7. Nyt kun pörs­si­kurs­sit eivät sojo­ta­kaan enää tana­kas­ti ylös­päin niin miten lie­nee näi­den kehit­ty­vien elä­kei­den rahoi­tuk­sen lai­ta? Eikös ne elä­ke­va­rat ole sijoi­tet­tu nyt suu­rel­ta osin tiet­tyi­hin osak­kei­siin ja vie­lä­pä aikas pie­nen pii­rin ohjeis­tuk­sen mukaan Nii­den kehi­tys­hän on ollut hyvin­kin voi­ma­kas­ta vii­me vuo­si­na, mut­ta toki nega­tii­vis­ta. Loput varat on ilmei­ses­ti sit­ten sijoi­tet­tu lähin­nä käyt­töi­kän­sä lopus­sa ole­viin ja pur­ku­pää­tök­siä odot­ta­viin neuk­ku­kuu­tioi­hin.. Mah­toi­ko Mat­ti I Wii­sas poh­tia tätä puol­ta ollen­kaan? Vai eikö Matin tar­vit­se­kaan enää aja­tel­la kun oma taa­tus­ti yli 650 e/kk elä­ke odot­te­lee jo..

 8. Mah­dol­li­sen takuu­eläk­keen saa­jis­sa on pal­jon kotiäi­te­ja, jot­ka ovat kas­vat­ta­neet ison pesu­een maa­il­mal­le ansio­työs­sä käy­neen mie­hen­sä kans­sa. Ajal­ta jol­loin pil­le­rei­tä ja kor­ton­ke­ja ei ollut käy­tös­sä. Heil­le kyl­lä soi­si talou­del­li­ses­ti parem­man van­huu­den tur­van kuin mitä nyt on. Mat­ti Van­has­ta kan­nat­taa tukea täs­sä asiassa.

 9. En tie­dä mikä Van­ha­sen moti­vaa­tio on ollut, mut­ta onko sil­lä mer­ki­tys­tä­kään. En myös­kään ymmär­rä, mik­si por­va­ri­hal­li­tus pys­tyy köy­hiä täl­lä taval­la aut­ta­maan, mut­ta dema­rit eivät saa­neet tätä aikai­sek­si. Enkä tei­dä saa­vat­ko nämä 100 000 alle 650 € ansait­se­vaa elä­ke­läis­tä oikeas­ti lisää rahaa, vai vähe­nee­kö hei­dän asu­mis­tu­ken­sa tai jokin muu tuki vas­taa­vas­ti — luul­ta­vas­ti he saa­vat oikeas­ti lisää rahaa käyt­töön­sä, tämä aloi­te var­maan mak­saa val­tiol­le jotain.

  Oli syy takuu­eläk­kee­seen mikä tahan­sa, minun on vai­kea kek­siä parem­paa koh­det­ta niil­le rahoil­le. Ja kyl­mäs­ti aja­tel­len kyl­lä ne rahat var­mas­ti lisää­vät talou­del­lis­ta toi­me­lia­suut­ta, kos­ka nämä elä­ke­läi­set var­mas­ti kulut­ta­vat ne asu­mi­seen, ruo­kaan, vaat­tei­siin, vält­tä­mät­tö­miin pal­ve­lui­hin, tms.

  Oli­pa kiva välil­lä kuul­la täl­lai­nen­kin aloi­te hallitukselta.

 10. Nyt kun pörs­si­kurs­sit eivät sojo­ta­kaan enää tana­kas­ti ylös­päin niin miten lie­nee näi­den kehit­ty­vien elä­kei­den rahoi­tuk­sen laita?”

  Erään pro­fes­so­ri­nä­ke­myk­sen mukaan eläk­keet oli­si jo maksettu:

  http://www.talouselama.fi/docview.do?f_id=1162644

  Epäi­len kyl­lä tuo­ta jutus­sa mai­nit­tua 3,5% pro­sent­tia pieneksi.

  Kurs­sien ei tie­ten­kään tar­vit­se sojot­taa ylös. Osin­ko kel­paa. Ja kaik­ki hil­lot eivät ole osak­keis­sa — läheskään.

 11. VOIKO KANSANELÄKETTÄ PETRATA?

  Tämän päi­vän Kaup­pa­leh­des­sä prof. Jou­ko Ylä-Lie­den­poh­ja kysyi Eikö kan­sae­lä­ke ole jo takuu­elä­ke? Eli pitäi­si­kö kan­sa­ne­läk­keen sum­maa (588 e/kk) nos­taa? Onko elä­ke­läi­siä, jot­ka eivät saa edes sitä? Onko kyse oikeas­taan vain kan­sae­läk­keen nostamisesta.

  Kan­sae­lä­ke on nyt 588 e/kk. Sen lisäk­si voi saa­da asu­mis­tu­kea. 49 e/kk työ­elä­ke ei alen­na kan­sa­ne­lä­ket­tä, mut­ta sii­tä yli mene­vä elä­ke vähen­tää kan­sa­ne­lä­ket­tä 50 snt kul­ta­kin eurol­ta. Siis 50% ylim. mar­gi­naa­li­ve­roa. Kun olin nuo­ri, puhut­tiin kan­sa­ne­lä­keen perus­osas­ta ja tukiosasta.

  Oli­si hvyä saa­da vas­taus tähän kysy­myk­seen. Itse en elä­ke­jär­jes­tel­mäs­täm­me tie­dä muu­ta kuin etten mitään sii­tä tiedä.

  Niin. On ole­mas­sa kun­non köy­hiä, jot­ka eivät pidä melua itses­tään. Ja on hyviä köy­hiä, mitä kat­ke­roi­tu­neem­pi ja syr­jäy­ty­neem­pi, sen parem­pi köyhä. 

  Asia­han on sil­lä lail­la että kun­non köy­hien ase­man kohen­ta­mi­ses­ta ihmi­nen ei voi saa­da moraa­lis­ta tyy­dy­tys­tä eikä arvoa, kos­ka hän vain tekee vel­vol­li­suu­ten­sa. Ei siis mitään sen arvok­kaam­paa kuin esim. mak­saa veron­sa. Lisäk­si hen­ki­lö, joka on kun­nol­li­nen ja tulee vähäl­lä toi­meen, saat­ta olla jopa minua moraa­li­ses­ti arvok­kaam­pi, siis itse asias­sa ikä­vä ihminen.

  Sen sijaan syr­jäy­ty­nyt ja kat­ke­roi­tu­nut köy­hä on sel­lai­nen, että kun­non ihmi­nen saa hänen aut­ta­mi­ses­taan moraa­lis­ta tyy­dy­tys­tä, kos­ka tämä sel­väs­ti on hän­tä moraa­li­ses­ti alem­mal­la tasol­la, ja siten kun­non ihmi­nen voi kokea moraa­lis­ta ylem­myyt­tä. Tämä­hän on ihmis­tä yle­vöit­tä­vä tunne.

 12. Kan­sa­ne­läk­keen nos­ta­mi­nen mak­saa lähes kym­me­nen ker­taa niin pal­jon kuin takuueläke. 

  Jos hen­ki­löl­lä on vähän työ­elä­ket­tä, hän saa kan­sa­ne­läk­keen alen­net­tu­na niin,m että pie­nen suo­jao­suu­den jäl­keen euro työ­elä­ket­tä alen­taa kan­sa­ne­lä­ket­tä vii­del­lä­kym­me­nel­lä sen­til­lä. Kan­sa­ne­lä­ke lop­puu koko­naan, jos työ­elä­ke on yli 1299 euroa (noin) Täy­den kan­sa­ne­läk­keen saa­jia on noin 80 000, jon­kin­ko­kois­ta kan­sa­ne­lä­ket­tä saa­via on noin 800 000.

  Jos nos­tam­me kan­sa­ne­lä­ket­tä yli­pään­sä vaik­ka kym­me­nel­lä eurol­la kuus­sa, tuo kym­me­nen euron koro­tus tulee kai­kil­le kan­sa­ne­lä­ket­tä saa­vil­le 800 000 hen­gel­le. Takuu­elä­ke nos­taa vain nii­den elä­ket­tä, joil­la ei ole työ­elä­ket­tä lain­kaan tai työ­elä­ke on niin pie­ni, että koko­nai­se­lä­ke jää alle 650 euron. Näi­tä on noin sata­tu­hat­ta, jois­ta osa siis saa jon­kin kor­kuis­ta pien­tä työeläkettä.

  Tuos­ta 650 euros­ta ei ole sovit­tu. Itse pidän sitä hyvä­nä sum­ma­na, ja pää­mi­nis­te­ri näyt­tää pää­ty­neen samaan euro­mää­rään. Ei ole sovit­tu koko mal­li­sy­ta, kos­ka työ­elä­ke­vä­keä kur­nii tie­tys­ti se, eet­tä takuu­elä­ke tekee tur­hak­si hyvin­pie­nen työ­eläk­keet. Uudis­tus mak­sai­si noin 110 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Se ei tule takai­sin veroi­na eikä asu­mis­tuen ale­ne­mi­se­na, kos­ka 650 euroa ei vie­lä mer­kit­se vero­jen mak­sa­mis­ta eikä asu­mis­tuen alen­tu­mis­ta, siis eläkeläisillä.

 13. Mun elä­ke on tuo juu­ri­kin tuo 650 euroa, kos­ka työs­sä­oloai­kaa oli niin vähän. Har­mit­taa­han se hie­man, kun kui­ten­kin lähes 10 vuot­ta tuli teh­tyä tur­haa työ­tä ja uunin­pan­kol­la makail­len oli­si saa­nut saman.

  Tai eihän se har­mi­ta, kun omai­suut­ta on kui­ten­kin aika pal­jon. Enkä itsea­sias­sa koko elä­ket­tä edes tar­vit­se. Sii­nä mie­les­sä pro­tes­toi­sin täm­mö­siä vas­tiik­keet­to­mia takuu­eläk­kei­tä, mil­jo­nää­rin tapauk­ses­sa­han kyse on vain sii­tä, että peri­jät saa­vat entis­tä enem­män ansait­se­ma­ton­ta hynää. Ja kun oikeis­to­hal­li­tus on vie­lä pois­ta­mas­sa loput­kin perin­tö- ja omai­suus­ve­rot, niin täm­mö­set rahan­ja­ke­luau­to­maa­tit on aika­lail­la linjassa.

  Useim­mis­sa mais­sa omai­suus ote­taan huo­mioon sosi­aa­lie­tuuk­sia jaet­taes­sa. Kana­das­sa aina­kin asun­not, autot ja veneet pitää rea­li­soi­da, ennen­kuin toi­men­tu­lo­tu­kea tip­puu. Ymmär­tääk­se­ni Suo­men käy­tän­tö joh­tuu sii­tä, että maan­vil­je­li­jöil­lä on niin suh­tee­ton poliit­ti­nen val­ta, vis­siin vii­sin­ker­tai­nen mää­rään­sä näh­den. Se nyt vie­lä puut­tui­si, että maa­jus­sin mil­joo­nao­mai­suus otet­tai­siin edes joten­kin huo­mioon köy­häi­na­pua jaet­taes­sa. Siis esmes työ­mark­ki­na­tu­kea mää­rät­täes­sä kyl­lä tut­ki­taan tilit ja nii­den korot, mut­ta maa­omai­suu­del­le ei las­ke­ta mitään tuot­toa. Vas­ta­kun kun se maan vuo­kraa kui­tin kans­sa, niin sitte.

 14. Kol­men­kym­pin kor­jaus af Heur­li­nin anta­maan summaan. 

  Kan­sa­ne­lä­ke täy­si­mää­räi­se­nä on yksi­näi­sel­le 558,46 euroa, nai­mi­sis­sa ole­val­le 495,35 euroa.

 15. Kaik­kil­le ihmi­sil­le, jot­ka saa­vat pien­tä elä­ket­tä ei tar­vit­se mak­saa sitä enem­pää. Pie­ni elä­ke voi olla myös valin­ta, jota kom­pen­soi­daan sil­lä, että ennen elä­ke­ai­kaa vapaa­eh­toi­ses­ti sääs­te­tään omai­suut­ta jol­la van­huus rahoi­te­taan. Toki jot­kut myös arvos­ta­vat väli­tön­tä kulu­tus­ta elä­kea­jan kulu­tus­ta enem­män ja he eivät ole sääs­tä­neet niin pal­joa. Näi­tä valin­to­ja ei pitäi­si vää­ris­tää yli­mää­rä­sil­lä tuilla.

 16. OSMON KOMMETTI TARKENSI ASIAA

  Osmon kom­ment­ti sel­ve­si minul­le , mis­tä on kysy­mys. Tie­ten­kin sel­lais­ta, joka, saa vain 650 euron kuu­kausie­lä­ket­tä pän­nii, että hän ei sasi yhtään lisää. Mut­ta ei hän täs­tä mitään mak­sa­kaan, kos­ka ko. sum­ma ilmei­set­si rahoi­tet­ta­siin val­tion veroil­la? Eikä se hänen tilan­net­tan huo­non­na, pait­si suh­teel­lis­ta tilannetta.

  Ymmär­sin­kö oikein: kan­sa­ne­läk­keen nos­to 62:lla eurol­la kuu­kau­des­sa lisäi­si mak­su­ra­si­tus­ta 62 * 12 * 800.000 e = n. 595 me. Takuu­elä­ke vain 110 Me.

 17. KIITOS TARKENNUKSESTA

  Kirot­tu huo­li­mat­to­muu­te­ni. kat­soin nume­ron vää­rin. Suu­rus­luok­kao­li oikea. Kor­jauk­set muut­ta­vat aika lail­la laskelmaa.

  On real­si­ti­sat olet­taa, että jos kan­sae­lä­ke nousi 650 eri­roon, niin niin täs­sä tapauk­sees kustnn­su­vaik­tus oli­si­kin 92 ‑155 e / uppi kuu­kau­des­sa., sano­taan kes­kim. 100 e.

  Sil­loin las­ken­nal­li­set kus­tan­nuk­set oli­si­vat noin 100*12*800.000 = 960 me eli osa­pui­leen Oden esit­tä­mä määträ.

  =

 18. Vai­kut­tai­si­ko takuu­elä­ke eläk­keen­saa­jan asu­mis­tuen las­ken­taan? Jos asu­mis­tuen las­ken­taa ei sovi­tet­tai­si uudis­tuk­sen yhtey­des­sä tuli­si takuu­elä­ke, siis mini­mie­läk­keen nos­ta­mi­nen, edul­li­sem­mak­si. Niin, ja hyö­ty osal­le eläk­keen­saa­jis­ta pienemmäksi.

  Ja jos eläk­keen­saa­jan asu­mis­tu­kea sovi­te­taan uudis­tuk­sen vuok­si, tulee asu­mis­tuen pii­riin uusia eläk­keen­saa­jia niis­tä elä­ke­läi­sis­tä, joi­den eläk­keet jo nyt ovat tuon 650 euron verran.

 19. Spe­gu­loin­tia segun­dää­ri­sil­lä argumenteillä.
  Olen huo­lis­sa­ni 700e eläk­kees­ta jos­ta ulos­ot­to vie1/3osan. Mie­les­tä­ni työ­eläk­kees­tä saa mita­ta mitä tahan­sa mut­ta ko. sum­mas­ta ei pitäisi!
  Suo­ja osuu­den tuli­si olla 1000e!
  Sii­nä­kin on teke­mi­nen että sil­lä elää.

 20. Sai­ras­tuin lukios­sa erit­täin vai­kea-astei­seen ahdis­tu­nei­suus­häi­ri­öön. Onnis­tuin sin­nit­te­le­mään yli­opis­toon ham­mas­lää­ke­tie­teel­li­seen, mut­ta tus­kal­li­sen ja enti­ses­tään pahen­tu­neen sai­rau­te­ni takia en ole kyen­nyt opis­ke­le­maan laisinkaan.

  Palk­ka­ta­so­ni ham­mas­lää­kä­ri­nä oli­si 6000 euroa kuus­sa lisineen.
  Kan­sa­ne­lä­ke­läi­se­nä saan alle 600 euroa. Lääk­kei­siin menee tuos­ta sum­mas­ta vie­lä 50 euroa kuussa.

  Tus­kai­suu­den ohel­la olen siis vie­lä köyhä…

  Joi­den­kin kom­men­toi­jien kom­men­tit osoit­ta­vat vain syvää ymmär­tä­mät­tö­myyt­tä, mikä on surullista.

  Teki­sin mitä tahan­sa työ­tä jos kyke­ni­sin, mut­ta en kykene:( 

  Kenen tahan­sa lap­si voi jou­tua elä­mään pel­kän kan­sa­ne­läk­keen varas­sa. Sai­ras­tu­mi­sel­le nuo­ri ei mah­da mitään…

  SDP ei ole kan­nat­ta­nut kan­sa­ne­läk­kei­den paran­nuk­sia, kos­ka kan­sa­ne­lä­ke­läi­set eivät ole kyen­neet työelämään…

  Alko­ho­lia en ole käyt­tä­nyt lukion jälkeen.

  Suo­mi ei ole hyvin­voin­ti­val­tio heikko-osaisimmilleen! 

  Fyy­si­ses­ti vam­mai­set ovat mie­les­tä­ni parem­mas­sa ase­mas­sa mie­lel­tään sai­rai­siin ver­rat­tu­na, Ruu­mil­taan vam­mai­set saa­vat avus­ta­jat ja vam­mais­tuet mis­tä kal­tai­se­ni vai­keas­ti mie­lel­tää pipit eivät voi edes uneksia-

 21. Takuu­elä­ke hyö­dyt­täi­si minua­kin kun olen työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä. Vähen­ne­tään­kö sii­tä puo­li­so­vä­hen­nys niin­kuin nykyi­ses­tä kan­sa­ne­läk­kees­tä, jota saan puo­li­son vuok­si alle 500 euroa kuus­sa??? ja muu­ten­kin kan­sa­ne­läk­kee­ni on pie­nem­pi kos­ka olen asu­nut muu­ta­man vuo­den ulko­mail­la. Toi­vot­ta­vas­ti takuu­elä­ke toteu­tuu ilman että ote­taan jos­sain toi­ses­sa muo­dos­sa pois!

 22. Takuu­elä­ke nos­taa sinun elä­ket­tä­si sin­ne noin 685 euroon sit­ten jos­kus kun se tulee voi­maan. Sii­nä ei teh­dä puolisovähennystä. 

 23. Kii­tos pal­jon nopeas­ta vas­tauk­ses­ta. Entä ulko­mail­la asu­mi­nen, unoh­din kysyä vähen­tää­kö se takuueläkettä.

  1. Ei vähen­nä Täs­sä pitää vähän askar­rel­la sen kans­sa, ettei etuu­des­ta tule ekpor­toi­tas­vaa; siis ettei vii­kon asu­mi­sel­la Suo­mes­sa voi ansai­ta elä­ket­tä Bulgaariassa.

 24. Pie­ni kysy­mys vie­lä, tul­laan­ko takuu­eläk­keen mää­rä sito­maan johon­kin indek­siin, vai jää­kö sen korot­ta­mi­nen aina kul­loi­sen­kin hal­li­tuk­sen hyvän tah­don varaan?

 25. tämä tulosa ole­va takuu­elä­ke ( 685 euroa kuu­kau­des­sa tämän päi­vän rahas­sa ) niin kysyi­sin sinul­ta osmo , nos­taa­ko se sinun mie­les­tä pel­kän kan­sa­ne­läk­keen varas­sa elä­vät ihmi­set pois köy­hyy­des­tä sinun mielestä ?

 26. hei ihan oikeas­ti osmo,mitä elä­mi­sen kulu­ja suun­ni­tel­tu koro­tus muka kat­taa ‚sehän on ainoas­taan 3,31 euroa päi­vää kohden !

  1. Se mer­kit­see tuon ver­ran enem­män. Jokai­nen käyt­tää sen mihin halu­aa. Se on esi­mer­kik­si tuplas­ti Hel­sin­gin jouk­ko­lii­ken­ne­li­pun verran.

 27. Yksi ihmi­nen syö tuol­la 3,31 eurol­la sen päi­vän. (Hei älkää väit­tä­kö ettei. On kokemusta.)

 28. höpö höpö…terveellistä ja riit­tä­vää ravit­se­mus­ta ei tuol­la rahal­la päi­väk­si saa ! (olen ravit­se­mus alan ammat­ti­lai­sia itsekin )

 29. Minä oli­sin iloi­nen tuos­ta takuueläkkeestä.olen skit­so­fre­nian takia sai­ra­se­läk­keel­lä eikä minus­ta ole töi­hin, arki­kin on jos­kus han­ka­laa ihan koti­työt ym.mulla ei ole avus­ta­jaa enkä saa hoitotukea.silloin täl­löin ystä­vät aut­taa esim.siivouksessa jos­ta mak­san tai joten­kin korvaan.nuori ihmi­nen kun on kysees­sä tar­vi­si tosi­aan rahaa.nykyäänhän esim.tietokonen pitää olla jo kai­kil­la sen­kin yllä­pi­to maksaa.se että elä­ke oli­si vaik­ka sata euroa suu­rem­pi toi­si sem­mois­ta tur­vaa ja hen­kis­tä hyvää oloa.kunhan sitä ei sit­ten otet­tai­si muus­sa toi­meen­tu­lo­tues­sa huomioon.se että jos se toi­ses­ta pääs­tä taas vähen­ne­tään niin ei se hyö­vää sit­ten mei­kä­läi­siä yhtään.sairaus teet­tää toi­min­ta­ky­vyn vajaus­ta ja vai­kut­taa esim.ruuanlaittoon.kun ei jak­se­ta lait­taa niin tulee kalliiksi.niin mä käyt­tä­sin sitä rahaa vaik­ka­pa parem­paan ravitsemukseen.nämä eu-jau­hot kun ei nap­paa jos ei etes jak­sa leipoa.en tie­dä oli­si­ko se takuu­elä­ke sit­ten hyvä asia, että lak­kau­te­taan­ko sos­ku sit­ten että pitää pär­jä­tä kaik­ki­nen­sa sil­lä takuueläkkeellä.että miten lää­ke­las­kut sit­ten jne.ettei sii­nä kävi­si sit­ten vie­lä huo­nom­min kuin on tarkoitus.

 30. minun tie­tääk­se­ni takuu­elä­ke tulee vasta 

  1.3.2011 alkaen…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.