Sarkomaa haluaisi nuorempia yliopisto-opiskelijoita

Ope­tus­min­is­teri Sari Sarko­maa halu­aisi, että yliopis­tot kehit­täi­sivät pääsykokei­ta siihen suun­taan, että opiske­li­jat pää­si­sivät yliopis­toi­hin sisään nopeammin.

Vuosi sit­ten moni korkeak­oulu suun­nit­teli anta­vansa lisäpis­teitä vas­ta kir­joit­taneille. Oikeusasi­amies (tai vara sel­l­ainen) kat­soi, että tämä on ris­tiri­idas­sa yliopis­g­to­lain kanssa. Täl­löin Sarko­maa sanoi, että näin ollen korkeak­oulut eivät voi noi­ta lisäpis­teitä antaa. Mik­si hän ei sil­loin esit­tänyt muu­tos­ta yliopistolakiin?

47 vastausta artikkeliin “Sarkomaa haluaisi nuorempia yliopisto-opiskelijoita”

 1. Yliopis­tois­sa ei saa nykyään syr­jiä mil­lään perus­teel­la. En ihmettelisi, jos kyky­jen perus­teel­la tapah­tu­va “syr­jimi­nen”, esimerkik­si arvosanat, pitäisi poistaa.

 2. Nytkin alkupis­teitä pudote­taan van­hoil­ta pyrk­i­jöiltä kyl­lä. Pyrkiessäni nyt yliopis­toon saisin joka yliop­pi­lasar­vosanas­tani yhden pis­teen vähem­m­män kuin uudem­pi yliop­pi­las. En muista, mis­sä kohden raja menee… 

  Et nyt ilmais­sut aivan selkeästi kan­taasi, mut­ta ole­tan sen ole­van Sarko­maan puolel­la eli että koulu­tus­put­ki ei saisi katke­ta lukion jälkeen. 

  Tämä on mielestäni ris­tiri­idas­sa Vau­raus ja aika ‑ajat­telusi kanssa. Mik­si tässä kohden näin tiuk­ka tehokku­us­vaa­timus, kun muu­toin suosit­telet ren­nom­paa otet­ta ja pitk­iä lomia? Kyl­lä välivu­osi voi olla antoisa esimerkik­si ulko­mail­la töitä tehden tai koti­maas­sa itsenäisyyt­tä opetellen. 

  Jonkin­laista uut­ta per­spek­ti­iviä elämään tuo se, että näkee välil­lä muu­takin kuin kir­jo­ja. Olen kuul­lut tapauk­sista, jot­ka eivät edes kesätöis­sä ole olleet lukioaikanaan. Vähän vier­aak­si jää sil­loin se, että elämää on oppi­laitosten ulkop­uolel­lakin. Välivu­osi ilman van­hempi­en ela­tus­ta voi auttaa.

 3. En ole koskaan ymmärtänyt tätä “välivu­osi on hyväk­si”- argu­ment­tia. Olin muu­tamia vuosia sit­ten Tam­pereen yliopis­ton opiske­li­joille tarkoite­tus­sa vaa­likeskustelus­sa — olisiko olleet vuo­den 2003 eduskun­tavaalit — ja siel­lä joku — muis­taak­seni Anna Kon­tu­la, mut­ta voin muis­taa väärin — esit­ti, että alle kolmekymp­pisenä valmis­tu­mi­nen yliopis­tos­ta on turhaa, kos­ka alle kolmekymp­pinen ei omaa riit­tävää elämänkokemusta.

  Itse työsken­telin osa-aikaise­na tois­es­ta opiskelu­vuodes­ta läh­tien ja kaik­ki kesät kokopäiväisenä. Väit­teet, joiden mukaan opiskelun ja työn yhdis­tämi­nen on mah­do­ton­ta, ovat päät­tömiä. Osmon aiem­pi Mäkkäri-esimerk­ki on elävää elämää. Itse en ollut mäkkäris­sä, vaan pesu­las­sa, tosin pääsin “alan” töi­hin jo toise­na vuotena. 

  Eivät opiske­li­jat ole nenä kiin­ni kir­jas­sa. Jos oli­si­vat, valmis­tu­misa­jat oli­si­vat jotain ihan muu­ta kuin nykyiset seit­semän vuo­den päälle, toden­näköis­es­ti puo­let siitä, kos­ka itse valmis­tu­in neljässä ja puo­lessa vuodessa, ja olin tosi­aan siitä töis­sä suurim­man osan. 

  Mei­dän kult­tuuris­samme on venytet­ty tei­ni-ikää nyt jo kol­menkymme­nen päälle. Eiköhän sille voisi jo pikku hil­jaa lait­taa stopin.

 4. Kylmä tosi­a­sia on se, että jos­sain vai­heessa on pakko siir­tyä amerikan lin­joille, eli mitataan lapselta älykkyysosamäärä ja tode­taan suo­raan mitä sen kan­nat­taisi noil­la hok­sot­timil­la ruve­ta tekemään. — Jul­maa, vaan ker­ran­han se vaan kir­pasee. Itse asi­as­sa helevetin paljon jul­mem­paa on se, että 30-vuo­tias havait­see, että jun­de­piu­ta emmä pysty hoita­maan tätä hom­maa vir­ka-ajan puit­teis­sa niinkuin noi kollee­gat. ATK-alal­la nuo kiin­tiö­type­r­yk­set on help­po havai­ta, onhan ne monas­ti sitä hie­man pienem­piaivoista sukupuolta.

 5. Mitähän muuten siitä seu­rais, jos yliopis­to­jen annet­tas vapaam­min päät­tää siitä, ketä ne halu­aa koulut­taa. Ole­tan, että yliopis­toil­la on niiden omas­sa intres­sis­sä ottaa sisään niitä, jot­ka siihen kaik­ista parhait­en sovel­tuu. Nyt jos ale­taan kar­si­maan esim. iän perus­teel­la, niin sehän tarkoit­taa, että joku parem­min opin­toi­hin sovel­tu­va jää ran­nalle. Tämä tuskin voi olla tehokasta.

 6. Minkä takia min­is­terin tai monien muiden on niin vaikea ymmärtää, että yliopis­to­laitos halu­aa rekry­toi­da lah­jakkai­ta, motivoitunei­ta ja alas­ta kiin­nos­tunei­ta, ei tietynikäisiä opiske­li­joi­ta. Onko tässä peri­aat­teessa jotain väärää?

  Sitä pait­si kohtu­ullisen pitkä koke­mus alal­ta osuu yhteen tutkimustiedon kanssa siinä, että vähän vart­tuneem­mat opiske­li­jat ovat usein — ei toki aina — pysyväm­pää sort­tia. He eivät haikaile alan vai­h­tamisen perään yhtä usein kuin juuri lukios­ta tulleet. Ja tun­tu­vat sitä pait­si opiskel­e­vankin määräti­etois­es­ti ja tavoitteellisesti.

 7. Eihän se välivu­osi mitenkään vält­tämät­tä ole hyväk­si. Voi se syr­jäyt­tääkin ja pudot­taa vähän pelistä pois. Ei ehkä yksi vuosi vielä, mut­ta ainakin jos niitä use­ampi kertyy. 

  En kuitenkaan usko, että ns. välivu­osi on yksilö­ta­sol­la mikään vääjäämätön pahakaan asia varsinkin, jos sen käyt­tää avar­taak­seen ympyröitään. Jos sen käyt­tää sohval­la maat­en, niin selvähän se, ettei se muu­ta kuin veltostuta. 

  On se kuitenkin aika rank­ka aja­tus, että jos ei ensim­mäisel­lä yrit­tämäl­lä pääsekään korkeak­oulu­un, niin mah­dol­lisuuk­sia seu­raa­vana vuon­na pudote­taan entis­es­tään. Kyl­lä pari vuot­ta pitäisi olla las­ten samal­la viivalla. 

  Sen sijaan kes­ki-ikäis­ten elämän­ta­paopiske­li­joiden pyrkimistä voisi koval­lakin kädel­lä rokot­taa. Ei ilmaista opiskelua viisikymp­pisille, jot­ka tule­vat vain rikas­tut­ta­maan elämään­sä nuorekkaisi­in opiskelijapiireihin.

 8. Tiedemies,

  Oma his­to­ri­asi on tietysti ideaali. Noin­han sen pitäisi men­nä taiteen sään­tö­jen mukaan. Epäilen myös vah­vasti, että kuu­lut “erit­täin lah­jakkaiden” opiske­li­joiden har­valukuiseen joukkoon eli tahti ei liene tuot­tanut ongelmia. 

  Mut­ta jos nyt ei pääse heti halu­a­malleen opiskelu­alalle, niin ei pidä olla maansa myynyt, vaan kään­tää asia edukseen. 

  Tätä lähin­nä tarkoitin. 

  Tuos­ta tei­ni-iän venyt­tämis­es­tä olen täysin samaa mieltä. Kolmikymp­piset bilet­tävät kuin teinint ja vaki­in­tu­mista puhu­mat­takaan las­ten teosta ei ajatellakaan. 

  Ja mitäpä siitä, mut­ta se ainainen voiv­ot­telu sit­ten niistä van­hus­ten vaip­po­jen vai­h­ta­jista saisi lop­pua. Ei niitä tule, ellei niitä tehdä ja hoide­ta. Ei sada taivaal­ta, ei…

 9. Sep­pa Oksanen:
  “Kylmä tosi­a­sia on se, että jos­sain vai­heessa on pakko siir­tyä amerikan lin­joille, eli mitataan lapselta älykkyysosamäärä ja tode­taan suo­raan mitä sen kan­nat­taisi noil­la hok­sot­timil­la ruve­ta tekemään. — Jul­maa, vaan ker­ran­han se vaan kirpasee.”

  Suomes­sa on niin vähän porukkaa, että tuol­laisen ker­mankuor­in­taan ei tai­da olla varaa. Mon­es­sa aiv­o­työssä pär­jää kyl­lä hie­man keskinker­taisem­mil­lakin hok­sot­timil­la, kun­han on moti­vaa­tio­ta ja halua kan­taa vas­tu­u­ta. En tosin tunne mainit­se­maasi ATK-alaa, ehkä siel­lä tarvi­taan taval­lista korkeam­paa ÄO:ta (ja sitä oikeaa sukupuolta). 

  Yliopis­tok­oulu­tuk­sen vaa­timus­ta­soa voisi sen sijaan kyl­lä kiristää. Eri­tyis­es­ti isän­maan toivoil­ta pitäisi edel­lyt­tää, että tehtävät suorite­taan ajal­laan ja yliopis­tos­ta valmis­tu­taan jos­sain järkevässä ajas­sa. Yksi mah­dol­lisu­us olisi se, että val­tio takaa jokaiselle 4–5 vuot­ta ilmaista yliopis­tok­oulu­tus­ta, minkä jäl­keen astuu voimaan por­tait­tain nou­se­va lukukausi­mak­su. Tähän muu­tok­seen voitaisi­in kytkeä porkkanaksi esim. opin­tora­han koro­tus, jol­loin työssäkäymisen tarve vähenisi ja opiske­li­joil­ta voitaisi­in edel­lyt­tää täysipäiväistä keskit­tymistä opin­toi­hin lukukausien aikana (edelleen siis loma-aikoina olisi yllinkyllin aikaa han­kkia lisäan­sioi­ta ja työkokemusta). 

  Välivu­osi lukion jäl­keen tai pääaineen vai­h­t­a­mi­nen ensim­mäisen vuo­den jäl­keen on mielestäni ihan ymmär­ret­tävää itsen­sä etsimistä. Sen sijaan vuosia jatku­vas­ta yliopis­tol­la hen­gailus­ta ei ole mitään hyö­tyä kenellekään.

 10. Tuo mainit­tu “Ameri­ikan malli” ei ole käytössä ainakaan USA:ssa. Siel­lä ÄO-testien käyt­tö on de fac­to lais­sa kiel­let­tyä työhöno­to­ssa. Mitä tulee yliopis­toi­hin pääsemiseen, niin SAT-pis­teet toki ovat vah­vasti g‑ladattuja, mut­ta SAT:ia varten voi myös har­joitel­la, joten ei sen pis­temäärä mikään kiveen kir­joitet­tu ole. 

  Tästä Sarko­maan ongel­mas­ta: Yliopis­toi­hin pääsyssä on saman­lainen mekanis­mi kuin Helsin­gin arvokämp­is­sä. Ihmiset näkevät korkeat hin­nat ja päät­televät, että korkeat hin­nat aiheut­ta­vat sen, ettei “kenel­läkään” ole varaa siel­lä asua. Eivät ne asun­not tyhjil­lään kuitenkaan ole.

  Eivät ne yliopis­to­jen paikat täyt­tämät­tä jää. Siitä voidaan toki keskustel­la, että ovatko nyky­muo­toiset pääsyko­keet järkevä tapa hal­li­ta niukku­ut­ta. Ne voivat mita­ta tai olla mit­taa­mat­ta jotain sel­l­aista, jol­la on tai ei ole olen­naista merk­i­tys­tä opiskelun suju­mises­sa ja myöhem­mässä pär­jäämisessä työelämässä. 

  Tiedän erään laitok­sen (ei ole lääkis) henkilökun­nan aikanaan kauhis­telleen, että miten voi olla tiedekun­nal­la oikeus myön­tää erik­seen tutk­in­to-oikeut­ta opiske­li­jalle, joka ei ollut tul­lut sisään pääsyko­keel­la. Tämä opiske­li­ja oli suorit­tanut ko. pääaineen opin­not peru­sopin­noista syven­tävi­in kiitet­tävin arvosanoin ja tarvit­si tämän oikeu­den voidak­seen tehdä gradun. Ja pääsykokeis­sa ei ollut mitään haas­tat­telu­ja tai sovel­tuvu­uskokei­ta, vaan pelkkää kirjapänttäämistä.

  Sarko­maan huoli on siis jok­seenkin aiheelli­nen: Nykyi­nen sisäänot­to palk­it­see sin­nikkyy­destä taval­la, joka ei ehkä ole tarkoituk­sen­mukaista. Toki sin­nikkyys on hyve sinän­sä, mut­ta yksi täl­lainen sin­nikäs ja kohtu­ullisen lah­jakas opiske­li­ja aiheut­taa ker­ran­nais­vaiku­tuk­sen, kun hän usein opiskelee jotain muu­ta siinä välillä.

 11. Voi olla niinkin yksinker­tais­es­ti, että toisille sopii eri­lainen elämän­polku kuin toiselle. Yksilön ja yhteiskun­nankin tasol­la tämä on lisärikkaut­ta, jos se suos­tu­taan ymmärtämään ja hyväksymään.

 12. Ongel­ma ei ole opiske­li­joiden ikä vaan niin san­otut välivuodet jot­ka tule­vat yhteiskun­nalle kalliiksi.

  Ongel­man ratkaisu on val­jas­taa yliop­pi­lasko­keet palvele­maan opiskelijavalintaa.

  Syksyn opiske­li­japaikat täytetään kevään yliop­pi­laskokei­den tulosten perusteella.

 13. Mik­si hän ei sil­loin esit­tänyt muu­tos­ta yliopistolakiin? 

  Sari on jo taita­va poli­itikko, hän osaa olla kah­ta päin­vas­taista mieltä samanaikaises­ti ja opti­moi­da näin nyökkäi­lyn määrän poten­ti­aal­is­ten kan­nat­ta­jien joukos­sa. Tämä poli­ti­ikan huip­pu­osaamisen kirkkain kei­häänkär­ki vilah­taa eri­tyisen usein nais- ja kesKustapoli­itikko­jen kohdalla.

  Yliopis­to­jen suurin ongel­ma Suomes­sa on niiden taso, ja ehkäpä tarkem­min vielä opiske­li­joiden taso. Tätä taas voitaisi­in nos­taa sulke­mal­la puo­let maakun­tayliopis­toista ja luo­ma­l­la vain muu­tamia “huippu“yliopistoja kuten juh­la­puheis­sa on esitettykin. 

  Ran­nalle jäänyt joukko voisi sit­ten paika­ta huu­tavaa työvoima­pul­laa siivous‑, kiin­teistön­huolto- ja kul­je­tusa­loil­la. Sikäli kun niiltäkään enää työtä löytyy..

 14. Ei liity tähän merkintään

  Kysymys eräille KL:ssä blo­gaav­ille kun­nal­lis­vaaliehdokkaille (esitetään myös eräille muille ehdokkaille): 

  Mik­si kahdet viime eduskun­tavaalit on käy­ty aivan muil­la teemoil­la kuin niil­lä, joi­ta äänestäjät pitävät tärkeimp­inä. Äänestäjät pitävät ter­vey­den­hoidon ja ns. hoiva­palvelu­jen jär­jestämistä yhteiskun­nan tärkeim­pänä tehtävänä. 

  Kuitenkin viime eduskun­tavaalit käyti­in keskustele­mal­la lähin­nä vaal­i­main­on­nas­ta (Oiva Lohtander) ja sitä edel­liset ns. Irak­gat­en ympäril­lä. Vrt. omine linkkei­neen http://vanhanaikainen.blogit.kauppalehti.fi/2007/09/12/poliittista-piikittelya/

  Jos vas­taa­jille pas­saa, julkaisen vas­tauk­set sel­l­aise­naan ja linkkei­neen myös omas­sa blo­gis­sani sanokaamme 28.9. koot­tuna eli kaik­ki vas­tauk­set yhdessä. Tämän kysymyk­sen julkaisemisel­la ja siihen vas­taamisel­la ei siis ole kiirettä.

 15. “Ei niitä tule, ellei niitä tehdä ja hoideta.”

  Heh tääl­lä oli sit­ten se selkeä argu­ment­ti velvol­lisu­ud­es­ta tehdä lisää veron­mak­sajia. Radikaali vas­ta-argu­ment­ti voisi olla vaik­ka se, että saat­taisi niitä taivaal­ta tul­lakin, joskaan ei sateena vaan ihan Helsin­ki-Van­taan ase­man kautta.

 16. Van­hanaikaiselle:
  Eduskun­tavaaleis­sa ei puhut­tu ter­vey­den­huol­losta, kos­ka siitä päätetään kun­nan­val­tu­us­tois­sa. Mik­si nyt ei puhuta, sitä en tiedä.
  Tälle blogille tulee vielä mielip­iteitä ter­vey­den­huol­losta ennen vaaleja.

 17. “Tälle blogille tulee vielä mielip­iteitä ter­vey­den­huol­losta ennen vaaleja.”

  Toivelistal­la myös aika arkipäiväiset

  - tei­den talvikunnossapito
  — kun­ta-alan palkat vs. yksi­tyi­nen sektori
  — kan­tasi palvelu­jen ulkois­tamiseen (kuten sairaala­hotel­lit ála Hyssälä)

 18. Jos jokaises­ta syn­tyvästä ikälu­okas­ta n. 6% on sel­l­aisia joille yliopis­tot voivat jotain hyödyl­listä opet­taa, niin eikö lopuille tulisi jär­jestää nopeampi tie valmistumiseen.

 19. Suo­ma­lainen sys­tee­mi on kiva opiske­li­jalle opiskelu­aikana kun voi opiskel­la vaikka­pa 8 vuot­ta, matkustel­la ja bilet­tää. Yhteiskun­nal­lis­es­ti touhu on tietysti törkeän kallista kun len­gi astuu kun­non veron­mak­sajik­si vas­ta lähempänä kolmeakymppiä. 

  Hom­mas­ta tulee takki­in myös opiske­li­joille kun tais­tel­laan kan­sain­välis­es­ti huip­puasiantun­ti­jate­htävistä. Jos keskimääräi­nen valmis­tu­misikä on vaikka­pa 26-vuot­ta ja siihen päälle tehdään esim. 6 vuot­ta väikkäriä on ikää palt­tiar­al­laa 32 vuot­ta ennenkuin päästään “oikeisi­in” töi­hin. Kun monel­la tutkimusalal­la pro­jek­t­in­ve­tote­htävät vaa­ti­vat käytän­nössä tohtor­in­tutk­in­toa alkaa suo­ma­lainen post­dok­ki olla malkoinen van­hus ver­rat­tuna johonkin 24-vuo­ti­aaseen tuoreeseen Oxbrid­gen tohtori­in (perus­tutk­in­to 3 vuot­ta, väikkäri kolme vuot­ta, ei armei­jaa) verrattuna.

 20. Viih­dyn vai­mon kanssa yliopis­tossa eri­no­mais­es­ti. Ainakin Helsin­gin yliopis­to tar­joaa monia mie­lenki­in­toisia kursse­ja, että hul­luhan sieltä lähtisi pois. Varsinkin eräät tieto­jenkäsit­te­lyti­eteenkurssit ovat yksi­tyisel­lä puolel­la niin kalli­ita, että niitä ei olisi työelämässä varaa käydä. 

  Kiitos kaikille veron­mak­sajille. Ai niin, sit­ten vielä val­tio kus­tan­taa mei­dän asun­non ja kol­men lapsen ylläpidon.
  Me olemme ainakin iloisia veronmaksajia.

 21. heh. kuul­lostaa kyl­lä, että ootte enne­minkin iloisia verovaroista naut­ti­joi­ta, kuin niiden maksajia.

 22. Valmis­tu­mi­nen nopeu­tu­isi jos opiske­li­jat laitet­taisi­in kat­ta­maan suurem­pi osa opiskelun todel­li­sista kuluista, ts. opiskelu olisi sijoi­tus omaan ammatil­liseen tule­vaisu­u­teen kuten monis­sa anglosak­si­sis­sa mais­sa jos­sa vas­tavalmis­tuneel­la voi olla aikamoinen pot­ti opin­to­lainaa. Tästä seu­raisi että korkeak­oulu­tutk­in­to­jen määrä vähenisi jonkin ver­ran ja taso nousisi selvästi. Tutk­in­to­jen vähen­tynyt määrä nos­taisi vas­taavasti koulutet­tu­jen palkkata­soa, joten opin­to­lainan takaisin­mak­su onnis­tu­isi helpommin.

 23. Vaik­ka peri­aat­teessa kan­natan ulkoluku­pain­o­tuk­sen sijas­ta soveltavam­paa osaamista mit­taavia pääsykokei­ta, halu­aisin tietää, mil­lä resurs­seil­la ne arvostel­laan? Ainakin mei­dän laitok­sel­la ollaan niin tiukoil­la jo nykyisel­läänkin, että jokavuoti­nen sato­jen vas­taus­pa­perei­den oikeu­den­mukainen arvostelu saat­taisi ikävä kyl­lä katkaista tämän kamelin selän lopullisesti.

  Yksinker­taisin ja tehokkain yksit­täi­nen keino saa­da suo­ma­lais­nuoret aloit­ta­maan opin­not keskimäärin aiem­min olisi pois­taa yleinen asevelvollisuus.

 24. Olen samaa mieltä, kuin mon­en vas­taa­jan riv­ien välistä on luet­tavis­sa. Esitän väit­teen, että eniten opiskelu­aikaan vaikut­taa valmis­tu­misen jälkeinen työti­lanne. Piste. Tämä on toden­net­tavis­sa hel­posti työl­listymistä ja opiskelu­aiko­ja ker­to­vista tilas­toista eri alo­jen osalta. Ope­tus­min­is­ter­iö piden­tää opin­toaiko­ja tahal­lis­es­ti ylik­oulut­tumal­la ihmisiä työttömiksi.

  Samaa mieltä olen myös Eli­nan kanssa, että Osmon mielipi­de (siis riv­ien välistä luet­tuna) on osit­tain ris­tiri­idas­sa Vau­raus ja aika ‑teok­ses­sa esitet­ty­jen näke­myk­sien kanssa.

  En kan­na­ta, että ihmisiltä vietäisi­in mah­dol­lisu­us alan vai­h­toon, jos ensi ensim­mäisek­si opin­toalak­si valit­tu ei tuokaan työtä ja onnea. Kuu­lostaisi myös kohtu­ut­toma­l­ta, jos nuoren pyrk­i­jän unel­ma lääkärin amma­tista katoaisi pieleen men­neisi­in yliop­pi­laskir­joituk­si­in tai ensim­mäisel­lä yri­tysker­ral­la pääsyko­keessa tehtyyn munauk­seen. Luul­tavasti kamp­pailu hyvistä työ­paikoista siir­ty­isi aiem­paan vai­heeseen — jatkos­sa korotel­laan sit­ten ylioppilasarvosanoja.

  Olin kuun­tele­mas­sa erään helsin­gin yliopis­ton tiedekun­nan pääl­likön puhet­ta (hänen tiedekun­taan on vaikea päästä) ja hän tote­sikin, että he halu­a­vat säi­lyt­tää pääsyko­keen muo­dos­sa tai toises­sa, kos­ka se takaa hyvän ja erit­täin motivoituneen opiskelu­ainek­sen (jos täl­lainen nim­i­tys ihmi­sistä sallitaan). 

  Pääsykoet­takin voi kehit­tää: voidaan julka­ista vaikka­pa pääsykoe­ma­te­ri­aali, kun kevään yo-kir­joituk­set ovat jo ohi ja pääsykoe­ma­te­ri­aali voi myös vai­hdel­la joka vuosi, jol­loin kat­so­taan kenen kap­a­siteet­ti riit­tää otta­maan aineis­ton hal­tu­un lyhyessä ajas­sa. Pois­tet­taisi­in siis mah­dol­lisu­us pän­tätä vuodes­ta toiseen samaa kir­jaa jo juhan­nuk­ses­ta eteenpäin.

  Kiitok­set oikeusasi­amiehelle lain­vas­taisen syr­jin­nän lopet­tamis­es­ta, sil­lä ansiostasi minä pystyin vai­h­ta­maan alaa helpom­min. Ihmis­ten unel­maa parem­mas­ta huomis­es­ta ei onnis­tu kukaan lopet­ta­maan eikä hyvistä työ­paikoista tais­telua pysty lain­säädän­töteitse poistamaan.

 25. “Vuosi sit­ten moni korkeak­oulu suun­nit­teli anta­vansa lisäpis­teitä vas­ta kir­joit­taneille. Oikeusasi­amies (tai vara sel­l­ainen) kat­soi, että tämä on ris­tiri­idas­sa yliopis­g­to­lain kanssa. Täl­löin Sarko­maa sanoi, että näin ollen korkeak­oulut eivät voi noi­ta lisäpis­teitä antaa. Mik­si hän ei sil­loin esit­tänyt muu­tos­ta yliopistolakiin?”

  Muis­taak­seni ainakin Helsin­gin kaup­pako­rkeak­oulu on antanut lisäpis­teitä eri­no­mais­es­ti kir­joit­taneille (L pitkästä matem­ati­ikas­ta ja englan­nist = huo­mat­ta­va helpo­tus), jos hakee koulu­un heti tai vuo­den kulut­tua. Miten tämä on voin­ut tapah­tua, jos se ker­ran on yliopis­to­lain vastaista?

  Seu­raa­va puheen­vuoro kos­kee ykstyiselle sek­to­rille työl­listyviä — käytän­nössä ekonome­ja ja diplomi-insinöörejä.

  Nopeas­ta valmis­tu­mis­es­takin voi olla mon­ta mieltä. Yliopis­to­jen tehtävänä on myös kas­vat­taa kri­it­tis­es­ti ajat­tele­via ihmisiä, joista mielestäni on myös hyö­tyä työelämässä. Eräs arvostet­tu pro­fes­sori nimit­tikin nopeasti valmis­tu­miseen tähtäävää jär­jestelmää “yri­tys­broil­erei­den” kas­vat­ta­mok­si, joka ei vält­tämät­tä kykene tuot­ta­maan juuri niitä kri­it­tis­es­ti ja luo­vasti ajat­tele­via työn­tek­i­jöitä, joi­ta suo­ma­lainen työelämä kipeim­min kaipaa.

  Itse olen huo­man­nut, että työn ja opin­to­jen limit­tämi­nen kas­vat­taa näke­mys­tä työelämään. En usko, että ymmärtäisin organ­isaa­tioiden toimin­nas­ta puo­li­akaan nykyis­es­tä tasos­ta, mikäli en olisi näh­nyt työelämää ja taas välil­lä tutus­tunut asi­aan aka­teemis­es­ta näkökulmasta.

 26. Mat­ti K, olen samaa mieltä, että yliopis­ton tulee koulut­taa kri­it­tis­es­ti omil­la aivoil­la ajat­tele­via ihmisiä, eikä mitään broil­ere­i­ta. Tämä on argu­ment­ti, jol­la usein perustel­laan pitk­iä valmis­tu­mi­saiko­ja. Mielestäni olisi syytä keskustel­la vähän konkreet­tisem­min, kuin­ka mon­ta vuot­ta yliopis­tol­la pitää olla, jot­ta voi kas­vaa kri­it­tisek­si ja luo­vak­si yksilök­si, eikä broi­lerik­si. Minus­ta 4–5 vuot­ta on tähän ihan sopi­va aika, kun­han ope­tus tukee itsenäisen ajat­telun omak­sum­ista ulkoaopet­telun sijaan jo ensim­mäis­es­tä opiskelu­vuodes­ta alka­en. Oman koke­muk­seni mukaan, val­taosa niistä, jot­ka jäävät vuosik­si yliopis­tolle pyörimään ja “hiomaan grad­ua”, tekee jotain ihan muu­ta kuin kehit­tää kri­it­tistä ajatteluaan.

 27. Sel­l­ainen tarken­nus viela edel­liseen, etta tarkoitin ter­vei­ta, lapset­to­mia perus­tutk­in­to-opiske­li­joi­ta. Las­ten han­kkimi­nen tai krooni­nen sairaus luon­nol­lis­es­ti piden­taa valmis­tu­mi­saikaa. Jos oikeasti halu­aa syven­taa ymmar­rystaan ja kehit­taa kri­it­tista ajat­telu­aan, vaitoskir­jan tekem­i­nen on huo­mat­tavasti parem­pi vai­h­toe­hto kuin peru­sopin­to­jen pitkittaminen.

 28. Väite, jon­ka mukaan olisi jotenkin ris­tiri­itaista yrit­tää sekä
  1) saa­da ihmiset osal­lis­tu­maan työelämään entistä aiem­min ja entistä laa­jem­min että
  2) antaa ihmisille mah­dol­lisu­us pain­ot­taa vapaa-aikaa nyky­istä enemmän,
  on yksinker­tais­es­ti väärä.

  Itseasi­as­sa olisi ris­tiri­itaista, jos ei pyrk­isi näi­hin molem­pi­in yhtä aikaa, toista ei voi saa­da ilman toista. Se, että ihmiset voisi­vat arvostaa enem­män vapaa-aikaa, ei ole mitenkään ris­tiri­idas­sa sen kanssa, että use­ampi osal­lis­tu­isi työelämään (so. jo valmis­tuneena) entistä aiem­min. Opin­to­jen eten­e­m­i­nen lisää tuot­tavu­ut­ta ja mah­dol­lis­taa siten saman yhteiskun­nal­lisen panok­sen antamisen alhaisem­mal­la työmääräl­lä. Korkea tuot­tavu­us on edel­ly­tys sille, että voi pitää enem­män vapaa-aikaa. 

  Tääl­läkin on sitä samaa elämän­ta­painti­aanien sumu­tus­ta, jota röh­nö­vasem­mis­to(*) har­ras­taa, eli että opin­to­jen pitkit­tymi­nen sinän­sä muka jotenkin lisäisi kri­it­tistä ajat­telua. Ihmiset, jot­ka suo­ri­u­tu­vat opin­nois­taan rivakasti, ovat min­un koke­muk­seni mukaan melkein mil­lä tahansa mit­tar­il­la kehit­tyneem­piä ajat­telul­taan kuin ne, jot­ka käyt­tävät ajan “elämänkoke­muk­sen” kartuttamiseen.

  Ja mitä tulee pääsyko­keeseen, niin heitän nyt vauhti­in päästyäni mah­dol­lisim­man epäko­r­rek­tin vedon: käytetään älykkyys­teste­jä. Ne ovat tavat­toman halpo­ja ja ennus­ta­vat men­estys­tä opin­nois­sa taku­ul­la parem­min kuin mitkään pääsykokeet.

  (*) “Röh­nö­vasem­mis­tol­la” tarkoi­tan niitä vasem­mis­to­laisik­si iden­ti­fioitu­via, sosioekonomis­es­ti ylem­pi­in sosioekonomisi­in ker­roksi­in kuu­lu­via boheeme­ja, jot­ka mari­noi­vat mak­saansa nelikymp­pisik­si ennen valmis­tu­mis­taan ja koke­vat kauheaa maail­man­tuskaa siitä, että joku kehtaa valmis­tua nuorem­pana tai *kauhis­tus* tehdä palkkatyötä.

 29. Kri­it­tisyy­teen kas­vami­nen tulisi aloit­taa jo perusk­oulun puolelta puhu­mat­takaan lukioista. 

  Lähdekri­it­tisyys ja tietoisu­us tieteel­li­sistä metodeista tulisi olla kansalais­taito. Moni uskoo painet­tua sanaa: kun jotain lukee sanomale­hdessä tai puhu­mat­takaan oppikir­jas­sa se ote­taan automaat­tis­es­ti totuutena. 

  Kyl­lä yliopis­tossa oli ainakin min­un aikoinani val­lal­la opiske­li­jatyyp­pi, jol­la oli varsin intstru­men­taa­li­nen suhde tutk­in­toon. Äkkiä ten­teistä läpi vaik­ka lunt­taa­mal­la, täl­lais­takin näki. 

  Nämä oli­vat jär­jestään nuorem­pia opiske­li­joi­ta. Pääsykoe pain­ot­taa monis­sa tiedekun­nis­sa puh­das­ta ulkoa opet­telemista, niin ihmekös tuo, jos opiske­li­ja-aines valikoituu vähem­män luo­vista yksilöistä.

 30. Joskus viime vuosi­tuhan­nel­la tutkimme huviksemme, miten val­ti­oti­eteel­lisen tiedekun­nan pääsykoe ennusti opin­nois­sa men­estys­tä. Ei juuri lainkaan. Tietysti joukos­sa oli­vat vain ne jot­ka oli­vat päässeet sisään, joten mahdl­lisek­si jäi, että oikein huonot pis­teet oli­si­vat jotain ennus­ta­neetkin. Hyvät pis­teet eivät sen­si­jaan ennus­ta­neet, joten testi ei vaikut­tanut validilta.
  Ain­oa, joka ennusti jotenkin, oli yliop­pi­las­tutkin­non äidinkie­len arvosana.

 31. On vaikea uskoa tuo­hon hitaasti opiskelemisen syven­tävään vaiku­tuk­seen. Oman koke­muk­seni mukaan nopeasti valmis­tu­vat ovat yleen­sä monin ver­roin syväl­lisem­piä ja fik­sumpia kuin pitkään opiskel­e­vat. Sen sijaan alaa vai­h­tanei­den osu­us on varsin suuri jatkok­oulu­tuk­seen hakeutuneista.

 32. Tiedemies ehdot­taa älykkyys­tes­taus­ta yliopis­ton pääsyko­keeseen parhaana opin­tomen­estyk­sen ennustajana. 

  Men­estys opin­nois­sa ja älykkyys muo­dosta­vat käyrän. Tästä on kat­ta­va jenkki­tutkimus, jota voin yrit­tää etsiä, jos joku panee kovasti nyt hanttiin. 

  Men­estys nousee jon­nekin yli 130 pis­teeseen ja sit­ten las­kee aika jyrkästikin. Seli­tys lie­nee turhau­tu­mi­nen ja erit­täin älykkäi­den yleinen taipumus olla sopeu­tu­mat­ta normeihin.

 33. Siis ovatko nämä syväl­liset ihmiset niitä, jot­ka opiskel­e­vat nopeasti vai tuot­taako nopea opiskelu syvällisyyttä. 

  Veikkaisin, että jos yhteys syväl­lisyy­den (joka nyt kyl­lä pitäisi oper­a­tional­isoi­da) ja nopean tutkin­non suorit­tamisen välil­lä pitää paikkansa, niin ykkös­vai­h­toe­hto on totta. 

  Kyl­lähän pere­htymi­nen vie aikaa, että siinä mielessä väite siitä, että lyhyessä ajas­sa saisi automaat­tis­es­ti parem­man lop­putule­man, on ris­tiri­itainen. Oli lukunopeus mitä tahansa, niin kak­sisa­taa sivua kir­jaa vie enem­män aikaa kuin sata. Kyl­lä tent­tikir­jo­jen lisäk­si voi syven­tyä aiheeseen etsimäl­lä käsi­in­sä alku­peräisiä tutkimuk­sia jne., Se vie aikaa ja min­un koke­muk­seni mukaan sitä tekivät ne, joil­la ei ain­oa tavoite ollut saa­da pape­ria mah­dol­lisim­man nopeasti käteen. 

  Yleen­sä tämä poruk­ka valmis­tui ihan keskimääräis­es­ti, ei suinkaan nopeim­min. Mak­saansa opiske­li­ja­bileis­sä nelikymmp­pisek­si mari­noi­vat elämän­ta­paopiske­li­jat nyt ovat sit­ten luku erikseen. 

  Jotenkin nyt tietysti tähän kaipaisi jotain tutkimus­ta, pitäisi kyl­lä olla näyt­töä, että kol­men vuo­den mais­ter­it ovat “syväl­lisem­piä” kuin viiden vuo­den mais­ter­it. Muu­ta siis kuin Osmon silmämääräi­nen arvioin­ti ilman rillejä.

 34. Kuka näistä sisään­pääsykokeista muuten nykyään päät­tää? Mik­si tiedekun­nat käyt­tää mittare­i­ta, jot­ka on todet­tu huonoik­si? Eikö ketään kiin­nos­ta vai onko parem­pi­en kokei­den käyt­tö jotenkin estet­ty? Eikös yliopis­tot saa rahoi­tus­ta nykyään tehty­jen tutk­in­to­jen perus­teel­la? Luulis että täl­laises­sa tilanteessa tiedekun­nil­la olis aika iso kan­nustin kehit­tää kokei­ta, jot­ka oikeesti mit­tais opintomenestystä.

 35. Annoin nyt vähän yksioikoisen kuvat tuos­ta älykkyys/opintomenestys ‑tutkimuk­ses­ta.

  Alo­jen välil­lä oli kyl­lä suuria ero­ja, esim. luon­non­ti­eteis­sä se oli suo­ravi­ivaisem­pi, kun puolestaan opet­ta­jak­oulu­tuk­ses­sa men­estys lähti lasku­un jo älyl­lä, joka oli vain jonkin ver­ran yli opiske­li­joiden keskimääräisen. 

  Sitäkin voi tietysti pohtia, onko tutkimus­tu­lok­set tuol­laise­naan siir­ret­tävis­sä Suomen oloi­hin. Sen ver­ran eri­lainen jär­jestelmämme lie­nee… Olen itse ollut mukana pohti­mas­sa yliopis­tol­la, miten pääsyko­keet saataisi­in mit­taa­maan paremin tule­vaa opin­tomen­estys­tä eli kykyjä ja motivaatioita. 

  Esim. Helsin­gin kas­va­tusti­eteel­lisessä tiedekun­nas­sa parhaim­mil­la pis­teil­lä sisään tulleet jät­tävät use­am­min opin­ton­sa kesken kuin keskiver­topis­teil­lä opin­ton­sa aloittaneet. 

  Mon­imutkainen, kiin­nos­ta­va jut­tu ja yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävä. Väärät valin­nat nielevät aikamoisia sum­mia vuosittain.

 36. “On vaikea uskoa tuo­hon hitaasti opiskelemisen syven­tävään vaiku­tuk­seen. Oman koke­muk­seni mukaan nopeasti valmis­tu­vat ovat yleen­sä monin ver­roin syväl­lisem­piä ja fik­sumpia kuin pitkään opiskel­e­vat. Sen sijaan alaa vai­h­tanei­den osu­us on varsin suuri jatkok­oulu­tuk­seen hakeutuneista.”

  Alku­peräi­nen väite taisi koskea yksi­tyisen puolen työelämän vaa­timuk­si­in syven­tymistä ja opin­to­jen piden­tymistä alan töitä tehdessä. Mikä saat­taa pitää paikkansa joidenk­i­nen “kovien” tieteiden/työtehtävien kohdal­la. Niiden luju­u­sopin kaavo­jen tankkaami­nen ja pohtimi­nen voi olla helpom­paa ja motivoivam­paa kun on oikeasti näh­nyt mitä niil­lä kaavoil­la tehdään.

  Noin yleisenä sään­tönä kyl­läkin omien koke­muk­sieni perus­teel­la kri­it­tisyys ja syväl­lisyys eivät kuu­lu mais­terin oppimäärän kurs­sei­hin (poikkeuk­sia kurs­seis­sa ja opet­ta­jis­sa tietysti on), vaan noi­ta voi aloitel­la har­ras­ta­maan yleen­sä vas­ta mais­terin paperei­den jäl­keen. Useim­mille se tietysti on vaikeaa kun läh­es 20 vuot­ta koulu­tusjär­jestelmämme ja muu yhteiskun­ta on sitä kri­it­tisyyt­tä kaikin voimin yrit­tänyt kitkeä pois.

 37. Eli­na:
  “Kri­it­tisyy­teen kas­vami­nen tulisi aloit­taa jo perusk­oulun puolelta puhu­mat­takaan lukioista.
  Lähdekri­it­tisyys ja tietoisu­us tieteel­li­sistä metodeista tulisi olla kansalais­taito. Moni uskoo painet­tua sanaa: kun jotain lukee sanomale­hdessä tai puhu­mat­takaan oppikir­jas­sa se ote­taan automaat­tis­es­ti totuutena.”

  Enpä juuri voisi olla enem­pää kanssasi samaa mieltä. Itsenäiseen ajat­telu­un kan­nus­t­a­mi­nen vaatii tosin aikamoista ajat­te­lu­ta­van muu­tos­ta opet­ta­jien tahol­ta. Uskoisin, että real­is­tis­in­ta olisi aloit­taa remont­ti yliopis­to-opetuk­ses­ta. Yliopis­to-opetuk­sen vähäiset resurssit tosin suo­si­vat enem­män mas­salu­en­to­tyyp­pistä tiedon syöttämistä. 

  Mm. net­tikeskusteluis­sa näkee paljon kom­ment­te­ja, joista ilme­nee ihmisen täy­delli­nen kyvyt­tömyys ymmärtää tieteel­lisiä tulok­sia. Jotkut pitävät niitä tutk­i­joiden mielip­iteinä, toiset kiveen kir­joitet­tuna totuute­na. Tieteen rin­nas­t­a­mi­nen uskon­toon on myös varsin yleistä. Ymmärtääk­seni tieteel­lisiä metode­ja ei käsitel­lä mis­sään muo­dos­sa perusk­oulus­sa tai lukios­sa. Tämä olisi syytä kor­ja­ta välittömästi.

 38. Ihmette­len, mik­si use­ampi opiskelu­paikkaa vaille jäänyt ei käytä hyväk­si avoimen yliopis­ton tar­jon­taa. Useim­mista mais­ter­in­tutkin­noista pystyy suorit­ta­maan var­maan kol­ma­sosan avoimen kurs­seil­la, jos osaa lukea opin­to-opas­ta. Näin ainakin Helsingis­sä. Mon­es­sa tapauk­ses­sa välivu­osi tai kak­si ei mene valmis­tu­misen kannal­ta lainkaan hukkaan, jos on valmis opiskele­maan varsin kohtu­ullista mak­sua vas­taan. Opiske­li­jas­tatuk­sen ja siitä saata­vat edut saa hel­posti lait­ta­mal­la nimen­sä jonkin ammat­tiko­rkean helpon lin­jan papereihin.

 39. Jos ei toisellakaan/kolmannellakaan yrit­tämäl­lä pääse halu­a­malleen opiskelu­alalle, on otet­ta­va lusik­ka kau­ni­iseen käteen ja mietit­tävä mui­ta vaihtoehtoja. 

  Tietysti on näitä sitkeitä, jot­ka vuosi vuo­den jäl­keen hakkaa­vat päätän­sä seinään. Joskus se tuot­taa myös tulok­sen. Yksi tut­ta­vani pääsi KUUDENNELLA ker­ral­la psykolo­giaa luke­maan ja senkin val­i­tus­pros­essin kaut­ta. Kolme ker­taa oli jo valit­tanut edel­lis­inä vuosi­na, joten ehkpä sen­soritkin jo hel­tyivät… Tai tyyp­pi alkoi käy­dä rasituksesta. 

  GR:llä on minus­ta moraali­ton ohje. Kyl­lä jokainen opiskelu­paik­ka pitäisi täyt­tää oikeil­la, ei lumeopiske­li­joil­la. Roiku­taan kir­joil­la viemässä paik­ka joltakul­ta toiselta, joka oikeasti opiske­lisi ko. oppilaitoksessa. 

  Ei hyvä!

 40. Minus­ta GR:n ohjet­ta ei ole kauh­esti syytä pahek­sua. Jos johonkin opiskelu­paikkaan pääsee kir­joit­ta­mal­la nimen paperi­in ja jos sil­lä taval­la vie joltain opiskelu­paikan, herää kysymys, mitä hyö­tyä opiskelu­paikas­ta olisi ollut sille ulkop­uolelle jääneelle opiske­li­jalle? Ja vielä ilkeäm­min: Mitä hyö­tyä siitä ulkop­uolelle jääneestä opiske­li­jas­ta olisi ollut? 

  Jos nimit­täin ko. ohjeen nou­dat­tamis­es­ta seu­raa jotain oikeaa vahinkoa (muu­ta kuin se, että opiske­li­jas­tatuk­sel­la syö sub­ven­tioi­ta), on selvää, että val­in­tapros­es­si on virheellinen.

  Keven­nyk­senä: Jos joku halu­aa tehdä hyvää samal­la kun han­kkii opiske­li­jas­tatuk­sen välivuodek­si, niin kan­nat­taa ottaa paik­ka oikeusti­eteel­lis­es­tä, kos­ka lakimiehen mar­gin­aal­i­hyö­ty on negatiivinen.

 41. Tästä älyosamäärä­vaa­teesta — voi olla et vaikut­taa jotenkin opin­nois­sa men­estymiseen, mut pääos­in­han ihmisiä koulute­taan työelämää varten. Ja siel­lä liian korkeas­ta äo:sta saat­taa olla suo­ranaista hait­taakin, eri­tyis­es­ti äo:stb yhdis­tet­tynä ylimielisyyteen.

  Ja opiskelu­a­joista — itse opiske­lin 11 v, mut­ta tein siinä samas­sa oikei­ta töitä, vapaae­htoistöitä ja opiske­lin huvikseni his­to­ri­aa. Jos niistä vuo­sista kun en edes ilmoit­tau­tunut luen­noille, ker­tyi yhteiskun­nalle kus­tan­nuk­sia, oliko vika minus­sa vai korkeak­oulun byrokratiassa?

 42. Tämä menee taas ns. “älykkyyskeskusteluk­si”, mutta…
  Ensik­sikin, väite, jon­ka mukaan älykkyy­destä (sinän­sä) on muka hait­taa, on ilmi­selvästi virheelli­nen. On toki tot­ta, että koulu­jär­jestelmämme “kan­nus­taa” älykkäitä nuo­ria alisuo­ri­u­tu­maan ja omak­sumaan ylim­ielisen asen­teen, mut­ta kun puhutaan koulu­tusjär­jestelmän vioista, niin tähän vetoami­nen on niin virheelli­nen argu­ment­ti kuin voi olla. 

  Älykkyys­testit ennus­ta­vat parem­min men­estymistä työelämässä kuin esimerkik­si testit, jot­ka mit­taa­vat työssä tarvit­tavia taito­ja. Tämä on jonkin­lainen tabu tai ainakin sel­l­ainen, jon­ka ääneen sanomis­es­ta saa päälleen heti kauheat syytök­set, mut­ta valitet­tavasti se on totta. 

  Rosa on siinä oike­as­sa, että kir­joil­la ole­va opiske­li­ja ei aiheuta suo­ria kus­tan­nuk­sia pelkästään ole­mal­la kir­joil­la, ainakaan yliopis­tolle, kos­ka ei kulu­ta resursse­ja. Opin­tososi­aal­is­ten etu­jenkin kuor­mi­tus on toden­näköis­es­ti melko vähäistä. Vika ei olekaan tässä, eikä oikeas­t­aan siinäkään, että ollaan työssä opiskelu­aikana. Vika on siinä, että valmis­tut­tuaan tai ainakin alan työhön päästyään, useimpi­en korkeak­oulutet­tu­jen ihmis­ten tuot­tavu­us on paljon suurem­pi kuin niis­sä töis­sä joi­ta opiske­li­jat usein tekevät. 

  En pahek­su tai väheksy, vaan myön­nän, että on jonkin­lainen arvo siinä, että tule­va mais­teri on vähän näh­nyt, mil­laista on mäkkärin kas­sal­la, leipo­mossa, siivoa­jana, tms. mata­la­palkkatyössä. Mut­ta meil­lä on tavat­tomasti työt­tömiä, jot­ka suo­ri­u­tu­isi­vat näistä töistä. Se, että opiske­li­joiden valmis­tu­mi­nen viivästyy ja että tämä samal­la aiheut­taa ker­ran­naisen työt­tömyysongel­man, on minus­ta suurin ongelma.

 43. Hei

  Opiskelu­aikana teh­dyn hant­ti­hom­matyön ja opiske­li­jan iän merk­i­tys riip­puu myös vah­vasti opiskeltavas­ta alas­ta. Itse näk­isin, että esim. sosi­aal­i­työn­tek­i­jöil­lä, psykolo­geil­la yms. ryh­mil­lä olisi ammat­ti­taidon osalta ain­oas­taan hyö­tyä, jos aloit­taisi opin­not yliop­pi­laskir­joituk­sia myöhem­min ja tek­isi ja näk­isi ennen valmis­tu­mis­taan elämää vähän laa­jem­minkin kuin pelkästään koulun penkeiltä suo­raan työhön ilman minkään­laista omako­htaista koke­mus­ta juuri mis­tään eli yhteiskun­nal­lis­es­ti ajatel­tuna tehokkaasti toimien.

  Esim. fyysikolle ei liene liene niin tärkeää nähdä ns. taval­lis­ten ihmis­ten elämää mäkkäressä taik­ka kaupun­gin puu­tarha osastoilla.

  Tarkoi­tan täl­lä sitä, että huoli­mat­ta tiedemiehen esi­in­tuo­mas­ta ker­ran­naisen työt­tömyysongel­man näköko­hdas­ta tietyis­sä ammat­tiryh­mis­sä olisi ammat­ti­taidol­lis­es­ti hyödyl­listä oma­ta hie­man laa­jem­paa koke­mus­ta inhimil­lis­es­tä kirjosta. 

  Mut­ta taidankin puhua nyt viisaud­es­ta enkä esim. älykkyysosamäärästä taik­ka pän­tät­tävästä kir­jatiedos­ta, joiden tärkeys jälleen var­masti vai­htelee alas­ta riippuen.

 44. Kyl­lä huip­puälystä voi olla haittaa. 

  Huip­puä­lykkäät tun­te­vat keskiver­toä­ly­isiä use­am­min itsen­sä onnet­tomik­si, kär­sivät huonoista ihmis­suhteista ja tekevät mm. enem­män itsemurhia. 

  Artikke­li on julka­istu aikoinaan muis­taak­seni tässä aikakausilehdessä: 

  Inter­na­tion­al Jour­nal of Intel­li­gence and CounterIntelligence

 45. Kyl­lä “tyh­mem­pikin” oppii ymmärtämään vaik­ka minkälaisia tilas­to­ja kun­han vaan on aikaa käytet­tävis­sä niiden ymmärtämiseen. Tosin tilas­to­jen laa­timi­nen voi olla toinen juttu. 

  Se vaan on niin, että ihmi­nen oppii vaik­ka mitä kun­han vaan pere­htyy asi­aan. Toiselta henkilöltä asian oppimi­nen vie 1 viikon ja toiselta samaan asi­aan pere­htymi­nen voi viedä 1 vuo­den. Mut­ta 1 vuo­den pere­htymi­nen tilas­toon voi tarkoit­taa myös sitä, että on oppin­ut laa­jalti tilas­to­jen ymmärtämistä selvit­te­ly­työn­sä ohessa. 

  Minä olen elek­tron­i­ik­ka-asen­ta­ja koulu­tuk­seltani ja työl­listän täl­lä het­kel­lä 12 hen­gen yri­tyk­sessäni 3 diplo­mi-insinööriä, 5 opistoninsinööriä/AMK ja 1 matemaatikon ja 3 elek­tron­i­ik­ka-asen­ta­jaa. Yri­tys tarvit­see meitä kaikkia eikä meil­lä olla turhan nir­so­ja koulu­tus­taus­tas­tamme. Teemme suun­nit­te­lu­työtä yhdelle suurelle (ei Nokialle) suo­ma­laiselle yri­tyk­selle, jol­la on toim­intaan joka puolel­la maailmaa.

 46. “Alku­peräi­nen väite taisi koskea yksi­tyisen puolen työelämän vaa­timuk­si­in syven­tymistä ja opin­to­jen piden­tymistä alan töitä tehdessä. Mikä saat­taa pitää paikkansa joidenk­i­nen “kovien” tieteiden/työtehtävien kohdal­la. Niiden luju­u­sopin kaavo­jen tankkaami­nen ja pohtimi­nen voi olla helpom­paa ja motivoivam­paa kun on oikeasti näh­nyt mitä niil­lä kaavoil­la tehdään.”

  En tiedä kovista aloista — varsinkaan niin kovista, että luju­u­sopin tun­te­mus­ta vaati­si­vat. Yleen­sä kai soveltavia ainei­ta opet­tavis­sa yliopis­tois­sa (Aal­to-korkeak­oulu, Tukkk, TTY) kov­ina aineina pide­tään niitä, jois­sa on enem­män kvan­ti­tati­ivis­ten menetelmien hallintaa. (Huono ilmaisu, mut­ta parem­paakaan en tähän hätään kek­si.) Itse en mitään “kovaa” alaa opiskel­lut muu­tamia kaup­pako­rkean pakol­lisia kursse­ja luku­un ottamatta.

  Tuo instru­men­taa­li­nen suh­tau­tu­mi­nen tutk­in­toon oli mielestäni hyvin san­ot­tu. Omaan ystäväpi­iri­i­ni kuu­luu lukuisia ihmisiä, joiden suh­tau­tu­mi­nen yliopis­tok­oulu­tuk­seen on nimeno­maan instru­men­taa­li­nen. Muis­taak­seni pro­fes­sori Mat­ti Pohjo­la kysyi erääl­lä mas­saluen­nol­la opiske­li­joil­ta syytä siihen, mik­si nämä luen­nol­la istu­vat, opiskel­e­vat. Suurin osa vas­tasi: “Yliopis­to­tutk­in­to aut­taa hyvä­palkkaisen työn saan­nis­sa.”, mikä lie­neekin tot­ta. Salis­sa oli huo­mat­tavasti hil­jaisem­paa, kun pro­fes­sori ihmetteli vas­taus­ta ja kysyi: “Eikö kukaan halua oppia ymmärtämään miten maail­ma toimii taloudel­lises­sa mielessä?” 

  Omas­ta mielestäni penään tässä samaa kuin Osmo, joka on usein pahek­sunut talousoosamisen käsit­tämistä melko teknisek­si ja instru­men­taalisek­si liike­taloudel­lisek­si osaamisek­si. Toki sekin on tärkeää, mut­ta kuin­ka paljon kapeakat­seinen liike­talousosaami­nen oikeasti hyö­dyn­tää elinkei­noelämää, jos näke­mys kansan­talouden, yhteiskun­nan tai vaik­ka edes yksit­täisen organ­isaa­tion toimin­nas­ta on perin hatara? Kansan­talousti­eteestä en itse juurikaan tiedä, mut­ta organ­isaa­tio­tutkimuk­ses­ta uskallan väit­tää tietäväni jotain ja aiem­mat kom­ment­ti­ni nojaa­vat omi­in alan opin­toi­hi­ni ja työkokemukseeni.

  Olen nimit­täin vah­vasti sitä mieltä, että pelkäl­lä ten­tit­tävän huolel­lisel­la lukemisel­la ja sitä luon­nol­lis­es­ti seu­raaval­la opintoviikkojen/pisteiden kir­jau­tu­misel­la rek­isteri­in, en ymmärtäisi edes sitä vähää tästä maail­mas­ta ja itse opiskele­mas­tani alas­ta kuin nyt. Ajat­telem­i­nen vaatii aikaa — myös joutoaikaa opin­to­ja tuke­van mate­ri­aalin lukemiseen. 

  Olen myös itse huo­man­nut vas­ta nyt tajua­vani usei­ta jo vuosia sit­ten opiskellei­tani asioi­ta, vaik­ka niitä koske­van kir­jal­lisu­u­den hal­litsin hyväksyt­tävästi jo aiem­min. Itse tosi­aan uskon monien keskustelu­jen, “ylimääräiseen” lukemiseen käyte­tyn turhan ajan ja ihan puh­taasti asioiden mielessä kyp­symisen ja samal­la työelmän näkemisen muu­nakin kuin kesäisenä kahvinkeit­tä-excell-orjana kas­vat­ta­neen kykyäni ymmärtää omaa alaani.

  Menipä saivarteluk­si.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.