Itäväylän bussikaistat ja Kehä I

Kaik­ki eivät ilmeis­es­ti muista tari­naa itäväylän bus­sikaistoista, jot­ka tuli­vat ennen metroa ja jot­ka metron tulon jäl­keen tietysti poistettiin.

Tilanne Itäväyläl­lä oli lähin­nä kaoot­ti­nen, kos­ka autoli­iken­teen määrä oli kas­vanut nopeasti ja tie meni täysin tukkoon.Matka henkilöau­tol­la Puoti­las­ta keskus­taan kesti ruuhkas­sa 40 min­u­ut­tia ja bus­sil­la paljon pitem­pään. Kos­ka bussi9 oli vielä hitaampi, kan­nat­ti käyt­tää autoa, vaik­ka se tietysti lisäsi ruuhkaa. Asia ratkaisti­in bus­sikaistoille, joi­ta autoil­i­jat vas­tus­ti­vat jyrkästi.

Kun bus­sikai­stat tuli­vat, bus­sil­la pääsi niin paljon nopeammin,että moni siir­tyi autos­ta bus­si­in. Tämä johti siihen, että myös autoli­ikenne nopeu­tui bus­sikaisto­jen ansiosta.

Olen ollut parikin ker­taa kat­so­mas­sa aamu­ru­uhkaa helikopter­ille, kun Lau­ri Törhö­nen halusi näyt­tää, kuin­ka älytön aja­tus olisi lisätä Kehä I:lle kaisto­ja ja oike­as­sa hän olikin. Ylhäältä näki, ettei kaisto­jen lukumääräl­lä ollut juuri tekemistä kehä I:n väl­i­tyskyvyn kanssa. Kaik­ki oli kiin­ni risteyk­sistä ja siitä, ettei Kehältä päässyt pois muuhun tieverkkoon.

Sik­si sitä mikä onnis­tui aikanaan itäväyläl­lä, kan­nat­taisi kokeil­la Kehä I:lläkin. Toki se vaatisi risteysten rak­en­tamis­ta­ja muu­ta sellaista.

Mik­si ei vain panos­te­ta Jok­eri­in? Bus­si-Jok­eri on osoit­tau­tunut juuri niin hyväk­si kuin Jok­eri-lin­jan kan­nat­ta­jat olet­ti­vatkin. Jos suun­nit­teli­jat oli­si­vat uskoneet siihen, se olisi tehty alus­ta pitäen Raide-Jokerina.Nyt sen väl­i­tyskyky alkaa käy­dä ahtaak­si. Busse­ja ei voi pan­na aja­maan ihan puskuri puskuris­sa kiin­ni, syistä, jon­ka insinöörit osaa­vat selit­tää parem­min kuin minä. Jos Bussien vuoroväli las­ket­taisi­in ruuh­ka-aikana 2 min­u­ut­ti­in, bus­si-Jok­eri pysty­isi kul­jet­ta­maan vaivaiset 1500 ihmistä tun­nis­sa. Se ei riitänos­ta­maan joukkoli­iken­teen osu­ut­ta edes puoleen, ei siis lähellekään.

Poikit­tais­li­iken­teen ongel­mana ovat pitkät vuorovälit ja hitaat yhtey­det, syistä, joi­ta olen yrit­tänyt selit­tää kom­men­toidessani Van­hasen him­meli-mallia. Sen voi ratkaista vain nopeil­la pikay­hteyk­sil­lä, jot­ka palvel­e­vat vai­h­to­ja ja vain niitä. Kehä I:n ram­peil­la­han ei kukaan asu. Mielessäni on hyvin tiheä bus­siy­hteys, jos­sa vai­h­toa ei joudu odot­ta­maan. Yhteys olisi myös nopea. Sil­lä olisi pysäk­it vain siel­lä, mis­sä Kehä I kohtaa säteit­teiset bus­siy­htey­det. Noi­hin risteysko­hti­in raken­net­taisi­in muka­vat vaihtoterminaalit.

Mik­si esitän oikeut­ta mak­sulliseen bus­sikaistan käyt­töön? Kos­ka bus­sit eivät tarvitse koko kaistaa, olisi koko väylän väl­i­tyskyvyn kannal­ta järkevää, että osa autoil­i­joista voisi bus­sikaistaa käyt­tää. Toinen vai­h­toe­hto olisi, että bus­sikaistan käyt­tö sal­lit­taisi­in autoille, jois­sa on sisäl­lä vähin­tään neljä henkeä. Yleen­sä hin­ta on hyvä tapa säädel­lä niukku­ut­ta. Tietysti olen tässä totut­tele­mas­sa helsinkiläisiä ruuhka­mak­sui­hin. Tämä toteu­tustapa olisi todel­la halpa.

Toinen vai­h­toe­hto tietysti on, ettei tehdä Kehä I:lle mitään vaan annetaan autoil­i­joiden istua ruuhkissa ja kehitetään Jok­eri-yhteys niin hyväk­si, että se vetää. Tiheästi ajet­taes­sa bus­sit par­i­u­tu­vat, mut­ta kyl­lä siihen jokin keino kek­sitään. Tämä on kuitenkin väärin niitä kohtaan, jot­ka ihan oikeasti tarvit­se­vat autoa ja joil­la ei olisi aikaa istua Kehä­tien ruuhkissa.

31 vastausta artikkeliin “Itäväylän bussikaistat ja Kehä I”

 1. Ratikan kul­je­tuskyky on suurem­pi kuin bussin sik­si että ratikkaa voi piden­tää ainakin 75 metri­in saak­ka, bussien pitu­us taas on rajalli­nen. Lisäk­si ratik­ka kul­kee jopa Helsin­gin vuoris­toradal­la niin tasais­es­ti että siinä voi matkus­taa seisten.

  Ruuhkaisin väli Jok­er­il­la on Oulynkylä — Huopalahti. Jlf:n kaver­it ovatkin sitä mieltä että luon­te­va keino keven­tää bussien kuor­maa ennen kuin koko Raide-Jok­eri saadaan liiken­teeseen on jatkaa Kymp­pi Huopalah­teen ja siitä edelleen Oulunkylään Jok­erin reit­tiä, ja Käpylän kaut­ta takaisin Ykkösen reit­ille. Minus­ta idea on hyvä ja toteut­tamiskelpoinen, yksi asia mis­sä raidepuolueelta on opit­tavaa autop­uolueelta on että asioi­ta voi tehdä risteys kerrallaan.

 2. ” Bussien vuoroväli las­ket­taisi­in ruuh­ka-aikana 2 min­u­ut­ti­in, bus­si-Jok­eri pysty­isi kul­jet­ta­maan vaivaiset 1500 ihmistä tun­nis­sa. Se ei riitänos­ta­maan joukkoli­iken­teen osu­ut­ta edes puoleen, ei siis lähellekään.”

  Pitääköhän­tuo paikkaansa? Laskin että klo 7 ark­isin Wes­t­endin ase­man kaiut­ta kul­kee 140 bus­sia eli bus­si 25 sekun­nis­sa. Tämä muuten vas­taa osa­puileen 400 metrin väliä Län­siväyläl­lä, jos nopeudek­si olete­taan 54 km/h eli 15 m/s. Teo­reet­ti­nen väl­i­tyskyky on täl­löin 7000 nup­pia tun­nis­sa + mahd. sei­soma­paikat. En tiedä sal­li­taanko niitä enää bus­seis­sa. Ratikois­sa, metrois­sa ja lähi­ju­nis­sa kyllä.

 3. “Olen ollut parikin ker­taa kat­so­mas­sa aamu­ru­uhkaa helikopter­ille, kun Lau­ri Törhö­nen halusi näyt­tää, kuin­ka älytön aja­tus olisi lisätä Kehä I:lle kaisto­ja ja oike­as­sa hän olikin. Ylhäältä näki, ettei kaisto­jen lukumääräl­lä ollut juuri tekemistä kehä I:n väl­i­tyskyvyn kanssa. Kaik­ki oli kiin­ni risteyk­sistä ja siitä, ettei Kehältä päässyt pois muuhun tieverkkoon.”

  Voin tietenkin olla väärässä edelleenkin, mut­ta jotenkin sitä vaan maal­likko kuvit­telee, että kaisto­jen määräl­lä on vaiku­tus­ta tien välityskykyyn. 

  Ja en tiedä, mil­loin olette lennelleet ykkösen pääl­lä, kun risteyk­siäkin ( ks. -> +) löysitte. Nyt siel­lä on sem­moisia sukke­lia liit­tymiä ( ks. -> /|| ja ||\ ).

 4. “Sik­si sitä mikä onnis­tui aikanaan itäväyläl­lä, kan­nat­taisi kokeil­la Kehä I:lläkin. Toki se vaatisi risteysten rak­en­tamis­ta­ja muu­ta sellaista.”

  En nyt oikein saa tästä kiin­ni. Jok­er­il­la­han on nykyisel­lään omat kai­stat Kehä I:llä.

  “Mik­si ei vain panos­te­ta Jok­eri­in? Bus­si-Jok­eri on osoit­tau­tunut juuri niin hyväk­si kuin Jok­eri-lin­jan kan­nat­ta­jat olet­ti­vatkin. Jos suun­nit­teli­jat oli­si­vat uskoneet siihen, se olisi tehty alus­ta pitäen Raide-Jokerina.”

  Ei kai vika siinä ole ollut, etteivätkö suun­nit­teli­jat olisi han­kkeeseen uskoneet, vaan siinä, ettei sille löy­tynyt rahaa — sen sijaan sitä rahaa tun­tuu kyl­lä löy­tyvän moni­in turhempi­in han­kkeisi­in, kuten nyt vaik­ka Län­simetro, kehätei­den laa­jen­nuk­set ja Kehärata.

  Kun jostain käsit­tämät­tömästä syys­tä meil­lä on sel­l­ainen käytän­tö, että val­tion rahoi­tu­so­su­udet ovat moot­toriteille 90 %, lähi­ju­nille 70 %, metrolle 30 % ja raitio­vaunulle 0 %.

  “Nyt sen väl­i­tyskyky alkaa käy­dä ahtaak­si. Busse­ja ei voi pan­na aja­maan ihan puskuri puskuris­sa kiin­ni, syistä, jon­ka insinöörit osaa­vat selit­tää parem­min kuin minä. Jos Bussien vuoroväli las­ket­taisi­in ruuh­ka-aikana 2 min­u­ut­ti­in, bus­si-Jok­eri pysty­isi kul­jet­ta­maan vaivaiset 1500 ihmistä tun­nis­sa. Se ei riitänos­ta­maan joukkoli­iken­teen osu­ut­ta edes puoleen, ei siis lähellekään.”

  Jos nyt lähde­tään siitä, että telibus­si­in mah­tuu 90 matkus­ta­jaa ja lähtöjä olisi 30 tun­nis­sa (2 min­uutin välein, siis), saadaan kap­a­siteetik­si 2700 matkus­ta­jaa tun­nis­sa. Ja tuo ei ole vielä lähel­läkään sitä määrää, mikä bus­seil­la voidaan kuljettaa.

  Ei ole ole­mas­sa mitään teknistä estet­tä sille, että busse­ja laitet­taisi­in kulke­maan puskuri puskuris­sa, mut­ta tätä ei län­si­maisin palkkakus­tan­nuksin ole mitään järkeä tehdä, kos­ka tulee halvem­mak­si rak­en­taa raiteet ja käyt­tä isom­pia kul­je­tusvä­lineitä. Kehi­tys­mais­sa tilanne on joltensakin toinen, ja niis­sä onkin raken­net­tu suurika­p­a­siteet­tisia bussiyhteyksiä.

  No, onhan meil­läkin tuol­lainen tietenkin käytössä Län­siväylän suun­nal­la, mut­ta se johtuu kaupunki­rak­en­teesta, joka on tehty moot­tori­tien ympärille.

  “Poikit­tais­li­iken­teen ongel­mana ovat pitkät vuorovälit ja hitaat yhtey­det, syistä, joi­ta olen yrit­tänyt selit­tää kom­men­toidessani Van­hasen himmeli-mallia.” 

  Jos nyt edelleen puhumme Jok­eri-lin­jas­ta, niin tuo ei kyl­lä tai­da olla se keskeisin ongel­ma. Minus­ta Jok­erin palve­lu­ta­son suurin ongel­ma on siinä, että se kul­kee väärässä paikas­sa, eli kehätiel­lä, jos­sa kukaan ei oikeasti asu (siis sil­lä osu­udel­la, jol­la se kehätiel­lä kul­kee), kuten itsekin toteat. Kehä­tien ulkop­uolisil­la osioil­la tämä ei tietenkään ole ongel­ma, mut­ta siel­lä tör­mätään sit­ten hitau­teen ja aikataulu­jen epätäs­mäl­lisyy­teen. Nämäkin ongel­mat on tietenkin ratkaistavis­sa, mut­ta oikea ratkaisu ™ olisi tietenkin siirtää jär­jestelmä raiteille.

  “Sen voi ratkaista vain nopeil­la pikay­hteyk­sil­lä, jot­ka palvel­e­vat vai­h­to­ja ja vain niitä. Kehä I:n ram­peil­la­han ei kukaan asu. Mielessäni on hyvin tiheä bus­siy­hteys, jos­sa vai­h­toa ei joudu odot­ta­maan. Yhteys olisi myös nopea. Sil­lä olisi pysäk­it vain siel­lä, mis­sä Kehä I kohtaa säteit­teiset bus­siy­htey­det. Noi­hin risteysko­hti­in raken­net­taisi­in muka­vat vaihtoterminaalit.”

  Mietitään­päs nyt toisenkin ker­ran. Jos vai­h­to­jen määrää lisätään ja/tai kave­ly­mat­ka määrän­päähän kas­vaa, niin para­neeko joukkoli­iken­teen palve­lu­ta­so? Tietenkin bus­sia saadaan nopeutet­tua jos pysäkke­jä pois­te­taan, mut­ta se ei nähdäk­seni ole Jok­eri-lin­jan keskeisin ongel­ma. Itse asi­as­sa olen sitä mieltä, että nykyi­nen pysäkki­ti­heys on aika lähel­lä “opti­maal­ista”.

  Pysäkki­aiko­ja saataisi­in lyhen­net­tyä merkit­tävästi, jos esimerkik­si kul­jet­ta­jara­has­tus pois­tet­taisi­in ja otet­taisi­in kaik­ki ovet käyt­töön, mut­ta eihän tätä olla saatu aikaan edes raitio­vaunuil­la — bus­seista nyt puhumattakaan.

  “Mik­si esitän oikeut­ta mak­sulliseen bus­sikaistan käyt­töön? Kos­ka bus­sit eivät tarvitse koko kaistaa, olisi koko väylän väl­i­tyskyvyn kannal­ta järkevää, että osa autoil­i­joista voisi bus­sikaistaa käyttää.”

  Yhdys­val­lois­sa on run­saasti esit­tämäsi kaltaisia toteu­tuk­sia. Siel­lä on myös kova poli­it­ti­nen paine “ratkaista” ruuhkaon­gelmia anta­mal­la bus­sikaisto­ja myös muiden auto­jen käyt­töön. Ja sikäläis­ten joukkoli­iken­neih­mis­ten näke­mys on, että se on pom­min­var­ma tapa tuho­ta joukkoli­iken­teen palvelutaso.

  Kari

 5. “Mik­si esitän oikeut­ta mak­sulliseen bus­sikaistan käyt­töön? Kos­ka bus­sit eivät tarvitse koko kaistaa, olisi koko väylän väl­i­tyskyvyn kannal­ta järkevää, että osa autoil­i­joista voisi bus­sikaistaa käyttää.”

  Tämä on aika han­kala toteut­taa käytän­nössä niin ettei joh­da laa­jamit­taiseen väärinkäyt­töön. Nythän bus­sikaistaa pääsee käyt­tämään kun mak­saa siitä tak­si­matkan muodossa.

  “Ei kai vika siinä ole ollut, etteivätkö suun­nit­teli­jat olisi han­kkeeseen uskoneet, vaan siinä, ettei sille löy­tynyt rahaa — sen sijaan sitä rahaa tun­tuu kyl­lä löy­tyvän moni­in turhempi­in han­kkeisi­in, kuten nyt vaik­ka Län­simetro, kehätei­den laa­jen­nuk­set ja Kehärata.”

  Hinnal­taan­han tuo ei Jok­eri olisi hyvin hal­pa ver­rat­tuna matkus­ta­jamääri­in ja kilo­me­trei­hin. Raiteit­ten kuop­paus taisi tapah­tua siinä vai­heessa kun joku kek­si vuosi­tuhan­nen vai­h­teessa esit­tää, että Jok­eri voisi jatkua län­sir­aiteina Espooseen. Sinän­sä idea ei ollut kovin hyvä, mut­ta se johti kuitenkin siihen että Raide-Jok­eri hau­dat­ti­in, kos­ka Län­simetrolle ei halut­tu tehdä kil­pail­e­vaa raide-konseptia. 

  “Jos nyt edelleen puhumme Jok­eri-lin­jas­ta, niin tuo ei kyl­lä tai­da olla se keskeisin ongel­ma. Minus­ta Jok­erin palve­lu­ta­son suurin ongel­ma on siinä, että se kul­kee väärässä paikas­sa, eli kehätiel­lä, jos­sa kukaan ei oikeasti asu (siis sil­lä osu­udel­la, jol­la se kehätiel­lä kul­kee), kuten itsekin toteat.”

  Tämä on tosi­aan ongel­ma joka juon­taa juuren­sa juuri tuos­ta raiteit­ten hylkäämis­es­tä. Oikeasti Jok­eri suun­nitelti­in jo 90-luvun alus­sa kulke­maan Lep­pä­vaaras­ta Säterin ja Laa­jasa­lon kaut­ta Tapi­o­laan joka olisi se fik­su reit­ti. Mut­ta bus­sive­rio vesit­ti tuon kun väyliä ei viit­sit­ty välikaudek­si tehdä bus­seille vaan sen takia että ne olisi sit­ten muutet­tu ratikan tarpeisi­in. Bus­si­han vaatii varsinkin mutkissa perän oikaisemisen tak­isa paljon lev­eäm­män väylän.

  “Jos nyt lähde­tään siitä, että telibus­si­in mah­tuu 90 matkus­ta­jaa ja lähtöjä olisi 30 tun­nis­sa (2 min­uutin välein, siis), saadaan kap­a­siteetik­si 2700 matkus­ta­jaa tun­nis­sa. Ja tuo ei ole vielä lähel­läkään sitä määrää, mikä bus­seil­la voidaan kuljettaa.”

  Bussin suurin ongel­ma ei ole kap­a­siteet­ti vaan sen tarvit­se­ma tila. Käytän­nössä bus­sille on hyvin vaikea saa­da täysin vapaa­ta omaa kaistaa. Liiken­nesään­tö­jen puot­teis­sa bus­si joutuu aina jaka­maan kaistansa ryh­mit­tyvien auto­jen kanssa ja kulke­maan samoil­la val­oil­la muun autoli­iken­teen kanssa. Ratikkakaistal­la taas ei ole tilaa bussin lev­eyssu­un­nas­sa tarvit­se­man tilan vuok­si. Tai jos väylä raken­netaan se tarvit­see todel­la paljon tilaa kuten län­siväylän bussikaistat.

 6. “Voin tietenkin olla väärässä edelleenkin, mut­ta jotenkin sitä vaan maal­likko kuvit­telee, että kaisto­jen määräl­lä on vaiku­tus­ta tien välityskykyyn.”

  Jos kaik­ki pyrkivät tieltä pois samas­sa liit­tymässä, niin se on aivan sama, tul­laanko liit­tymään kah­ta vai viit­tä kaistaa pitkin. Itse asi­as­sa kaisto­jen lisäämi­nen saat­taa jopa tehdä sen liit­tymän entistäkin tukkoisem­mak­si, kun kaik­ki yrit­tävät kiila­ta tois­t­en­sa ohi.

  Sama ilmiö tulee vas­taan ruuh­ka-aikaan län­tisel­lä ohi­tustiel­lä. Vaik­ka tie on tietöi­den vuok­si hidas ja kak­sikaistainen, niin liikenne seisoo vain lakalaivan liit­tymässä, mis­sä Helsin­gin suun­nas­ta ja Tam­pereen keskus­tas­ta tule­vat yrit­tävät pujotel­la Jyväskylän suunnal­ta Vaasan suun­taan menevien sekaan.

 7. Riitan kom­menteista tulee mieleen viihdyt­tävä klas­sikko The Atlantic ‑lehdestä, aiheena sak­salais­ten fyysikko­jen jok­seenkin häm­men­tävät mallinuk­set liiken­neru­uhkien syystä:

  “Ger­mans had noticed that if one sim­u­lat­ed the move­ment of cars and trucks on a high­way using the well-estab­lished equa­tions that describe how the mol­e­cules of a gas move, some dis­tinct­ly eerie results emerged… The mov­ing-gas mod­el of traf­fic repro­duces many phe­nom­e­na seen in real-world traf­fic. When a flow­ing gas encoun­ters a bot­tle­neck, for exam­ple, it becomes com­pressed as the mol­e­cules sud­den­ly crowd togeth­er — and that com­pres­sion trav­els back through the stream of oncom­ing gas as a shock wave. That is pre­cise­ly anal­o­gous to the well-known slow­ing and queu­ing of cars behind a traf­fic bot­tle­neck: as cars slow at the obstruc­tion, cars behind them slow too, which caus­es a wave of stop-and-go move­ment to be trans­mit­ted “upstream” along the highway. 

  “The eeri­est thing that came out of these equa­tions, how­ev­er, was the impli­ca­tion that traf­fic con­ges­tion can arise com­plete­ly spon­ta­neous­ly under cer­tain cir­cum­stances. No bot­tle­necks or oth­er exter­nal caus­es are nec­es­sary. Traf­fic can be flow­ing freely along, at a den­si­ty still well below what the road can han­dle, and then sud­den­ly gel into a slow-mov­ing ooze…”

  Ja ratkaisu on tur­bo-osmotin: “For exam­ple, it may not be enough sim­ply to lim­it the rate at which cars are allowed to enter a high­way, as is now done on some con­gest­ed free­ways; rather, it may be nec­es­sary to time each car’s entry pre­cise­ly to coin­cide with a tran­sient drop in den­si­ty along the main road, thus aim­ing to smooth out the fluc­tu­a­tions that can trig­ger a phase shift. There may even be sit­u­a­tions in which widen­ing roads or “meter­ing” on-ramp flow could back­fire, mak­ing flow break­downs more like­ly. Pre­vent­ing flow break­downs in a non­lin­ear, chaot­ic world could ulti­mate­ly require real­iz­ing an Orwellian idea that has been sug­gest­ed from time to time: direct­ly con­trol­ling the speed and spac­ing of indi­vid­ual cars along a high­way with cen­tral com­put­ers and sen­sors that com­mu­ni­cate with each car’s engine and brake controls.”
  http://www.theatlantic.com/issues/2000/12/budiansky.htm

 8. Nau­rat­ti kun ajelin aamul­la Kehä 1:stä ja kaik­ki neljä kaistaa täyn­nä autoli­iken­net­tä. Siinähän sit­ten yrit­tää Soin­in­vaara ratkaista ruuhkan pois­ta­mal­la näistä kolme.

 9. “Jos kaik­ki pyrkivät tieltä pois samas­sa liit­tymässä, niin se on aivan sama, tul­laanko liit­tymään kah­ta vai viit­tä kaistaa pitkin.”

  Täl­lä ker­taa elän siinä auvoises­sa uskos­sa, etteivät kaik­ki pyri pois samas­ta liit­tymästä sisään ja ulos. Saatan tietenkin ja niin edelleen…

 10. Kyl­lähän kehä I:llä on risteyk­siä. Myl­ly­puron kohdal­la on, Kivikon kohdal­la on ja muis­taak­seni Mäkkylän kohdal­la on. On var­maan muitakin, mut­ta nämä nyt tuli­vat heti mieleen.

  Tien väl­i­tyskykyä ei voi lisätä lisäämäl­lä kaisto­ja, jos kaisto­jen määrä ei ole pul­lonkaula. Min­un on vaikea uskoa, että Kehä I:llä se oil­isi pullonkaula.

 11. “Kyl­lähän kehä I:llä on risteyk­siä. Myl­ly­puron kohdal­la on, Kivikon kohdal­la on ja muis­taak­seni Mäkkylän kohdal­la on. On var­maan muitakin, mut­ta nämä nyt tuli­vat heti mieleen.”

  Taan­n­uin kyse­lyikään: Tukki­iko risteyk­sistä tule­va liikenne Kehän? Jos tukkii, mitä tek­isit risteyk­sille? Jos paran­taisit, tulisiko kalli­ik­si ver­rat­tuna mainit­se­maani lisäkaistaan tai mui­hin liiken­ner­atkaisui­hin? Jos ei tule kalli­ik­si, mik­si ei tehtäisi?

 12. “Tukki­iko risteyk­sistä tule­va liikenne Kehän?”

  Näin näyt­täisi tapahtuvan.

  “Jos tukkii, mitä tek­isit risteyksille?”

  Onko vika risteyk­sis­sä vai liiken­teen liian suures­sa määrässä?

  “Jos paran­taisit, tulisiko kalli­ik­si ver­rat­tuna mainit­se­maani lisäkaistaan tai mui­hin liikenneratkaisuihin?”

  Kyl­lähän se aika kalli­ik­si tulee:
  http://www.lvm.fi/web/fi/48#Keha%20I%20Turunvaylan%20ja%20Vallikallion%20valilla

  “Jos ei tule kalli­ik­si, mik­si ei tehtäisi?”

  No sik­si, että liikennney­hteyk­sien paran­t­a­mi­nen lisää liiken­net­tä ja aiheut­taaa lisää (entistä pahempia) ruuhkia. Sit­ten pitää rak­en­taa (taas) lisää teitä. Lop­ul­ta lop­puu rahat ja sen jäl­keen tila (tai toisin päin).

  Kari

 13. “No sik­si, että liikennney­hteyk­sien paran­t­a­mi­nen lisää liiken­net­tä ja aiheut­taaa lisää (entistä pahempia) ruuhkia.”

  Eli kun tien väl­i­tyskykyä paran­netaan, se lop­ul­ta vain huonon­taa väl­i­tyskykyä? Joku tuos­sa onnahtaa.

 14. “Eli kun tien väl­i­tyskykyä paran­netaan, se lop­ul­ta vain huonon­taa välityskykyä?”

  Ei vaan kun tien väl­i­tyskykyä paran­netaan se lisää liiken­teen määrää, pitkän päälle enem­män kuin mitä se väl­i­tyskyky paranee. 

  Siis jotakuinkin seuraavasti:
  — Tien väl­i­tyskyky on 1000 autoa tun­nis­sa ja sil­lä kul­kee 900 autoa tunnissa.
  — liiken­teen määrä kas­vaa ja sinne tuleekin 1001 autoa tunnissa
  — liikenne ruuhkau­tuu ja tien väl­i­tyskyky putoaaa 500 autoon tunnissa
  — väl­i­tyskykyä lisätään 1200 autoon tunnissa
  — liiken­nemäärä kas­vaa 1201 autoon tunnissa
  _ liikenne ruuhkau­tuu ja tien välit­tyskyky putoaa 500 autoon tunnissa…

  Peri­aat­teessa voidaan jatkaa tien väl­i­tyskyvyn paran­tamista, mut­ta jos­sain vai­heessa lop­puu tila kesken ja kus­tan­nuk­set räjähtävät käsi­in (kuten nyt vaik­ka Keskus­tatun­nelin kanssa kävi). Sivus­sa on sit­ten tul­lut tehdyk­si yhteiskun­tarakenne, jos­sa autoilulle ei ole enää vaihtoehtojakaan.

  Tämä siis pätee suurem­pi­in kaupunkei­hin. Kun asukasluku alkaa olla muu­ta­maa sataa tuhat­ta enem­män, liiken­neon­gelmia ei voi­da ratkaista enää autoilun toim­intaedel­ly­tyk­siä paran­ta­mal­la, vaan autoilua tulee rajoit­taa taval­la tai toisel­la. Yhdys­val­lois­sa on lukuisia kaupunke­ja, jois­sa sitä on kyl­lä tosis­saan yritetty.

  Kari

 15. Kehä1:n pika­jok­eri on hyvä idea. Nykyisel­lään Jok­eri-lin­ja on pitkil­lä matkoil­la toiv­ot­toman hidas, mikä on oikeas­t­aan ain­oa syy, että käytän autoa poikit­taisel­la työmatkallani. 

  Sen sijaan en näe, että toisen kaistan pois­t­a­mi­nen nor­maalil­ta liiken­teeltä aut­taa mil­lään taval­la Kehä1:n liiken­net­tä. Län­sipäässä kehää on jo bus­sikaista 1+2 ‑ratkaisuna. Ain­oa varsi­nainen sumako­h­ta johon tör­mää on Val­likallion liiken­neval­ot, joi­hin on nyt tulos­sa kor­jaus eri­ta­soli­it­tymän muo­dos­sa. Tämän jäl­keen Kehän liikenne pitäisi sujua aika jous­tavasti ja bus­sil­in­jo­ja voidaan lisätä ilman erilliskaistoja.

 16. Mut­ta voidaanko itäväylän sinän­sä selkeästä suk­seesta vetää yhtäläisyys­merkke­jä sille että sama ratkaisu olisi siir­ret­tävis­sä Kehälle samoin voit­toisin tuloksin ? 

  Itäväylähän oli ja on nykyisel­lään metron kera itäi­sistä lähiöistä väkeä keskus­taan syöt­tävä säteit­täi­nen yhteys jon­ka var­rel­la matkaav­il­la on useim­miten sama suun­ta ja tarkoi­tus jol­loin reitin var­relle oli help­po perus­taa bus­sil­in­jo­ja jot­ka kukin kier­sivät oman kohdelähiön­sä kotikadut ja suun­ta­si­vat sit­ten rauta­tien­to­rille suo­raan kulke­mat­ta lähtöru­u­tu­jen­sa kaut­ta jol­loin bus­sit käsit­tääk­seni tar­jo­si­vat todel­lisen ja ennenkaikkea vai­h­dot­toman helpon yhtey­den keskustaan

  Ykkös-kehä taas on oma kuvion­sa jon­ka var­relta ei ole niin selkeästi osoitet­tavaa yhtä määrän­päätä ja yhtä kulkusu­un­taa vaan kehä on lähin­nä väylä jota käytetään säteit­täisessä liiken­teessä poikit­taisi­in siir­tymi­in sekä idästä län­teen, lännestä itään oli lähtö sit­ten etelässä vaiko pohjoises­sa jol­loin hyväkin pelkästään kehää kulke­va poikit­tais­lin­ja tarkoit­taisi käytän­nössä 2 vai­h­toa ja peräti kol­men eri kulku­vä­li­neen käyt­tämistä tavoit­teen saavut­tamiseen eli aivan toisen­laista ja toisen­ta­soista käyt­täjäkoke­mus­ta mitä suo­ra nopeutet­tu bus­sil­in­ja lähiöstä keskukseen… 

  Ja siinä mis­sä itäväylän ruuhkas­sa jumit­ta­mi­nen tarkoit­ti aikanaan sitä että läh­es koko tavoitem­at­ka seisot­ti­in itäväylän ruuhkas­sa ei kehä ole useim­mille kuin pieni osu­us koko matkas­ta jol­loin oleel­lista ei ole se kuin­ka paljon ratkaisu nopeut­taisi ajan­vi­et­toa kehäl­lä vaan se kuin­ka paljon yhden etapin nopeut­ta­mi­nen hidas­taa mui­ta taipaleita.

  Poikit­taisy­hteyk­sis­sä on nähdäk­seni paljolti mätää jos niinkin sulavak­si reiti­et­ty työ­matkay­hteys kuin Paikallisju­na + Jok­eri ottaa aikaa 50–60 min­u­ut­tia suun­taansa siinä mis­sä kehän kaut­ta ajaen töis­sä on aamul­la 25 minuutissa…

 17. Johan on, jos ei niinkään yksinker­tais­es­ta asi­as­ta, kuin siitä että mis­tä esim. Kehä I:n pul­lonkaulat johtu­vat, voi­da päästä selvyy­teen. Paljonko mak­saisi vapaasti jakoon laitet­ta­va edes Kehä I:n liiken­net­tä simu­loi­va tietoko­neo­hjel­ma? Muu­ta­man kuukau­den palkan sopi­valle ohjel­moi­jalle. Sen jäl­keen jokainen voisi tietokoneen­sa ruudul­la kat­soa miten liikenne soljuu, ja kokeil­la muu­tamia eri­laisia muu­tok­sia ja kat­soa niiden vaiku­tuk­sia. Tai ehkä täl­laisen sim­u­laat­torin voisi nykyään jo tehdä webi­in joil­lain “web 2.0” tekniikoilla.

  Sit­ten olisi asia selvä ja havain­nol­lis­tet­tu, eikä tarvit­sisi juut­tua kinaa­maan perusasioista. Vai onko niin että pahimpia änkyröitä ei mikään määrä demon­straa­tio­ta saisi vakuuttumaan?

 18. Min­ua ihme­tyt­tää sama asia kuin Sam­po Smolan­de­ri­akin. Eikö tätä asi­aa voisi mallintaa.

  Kun joskus viime vuosi­tuhan­nel­la lensin kat­so­mas­sa niitä aamu­ru­uhkia, kysyin Helsin­gin liiken­nesu­un­nit­telijoil­ta, miten he oikein asian näkevät, kun minus­ta näyt­ti niin ilmeiseltä, ettei kaisto­jen lev­en­tämis­es­tä ole hyö­tyä. Vas­taus oli, ettei kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­tol­la ole helikopteria!

  Siihen aikaan Helsin­gin val­tu­us­tossa oli kak­sikin helikopter­i­len­täjää, Törhö­nen ja Klaus Bremer,jotka selosti­vat ilmas­ta käsin aamu­ru­uhkaa radioku­un­telijoille. Ollaan tekemässä sato­jen miljoonien investoin­tia! Tämä kehäväylän lisäkaisto­jen jär­jet­tömyys olikin sit­ten ain­oa asia, jos­ta nuo kak­si oli­vat samaa mieltä, mut­ta kaisto­jen tarpeet­to­muu­den näki ylhäältä niin lois­tavasti. Risteyk­sistä ja liit­tymistä se oli kiin­ni. Eri­tyisen hölmö oli Mäkkylän liiken­neva­lo-ohjat­tu risteys, jos­sa val­ot pysäyt­tivät noin tuhat autoa päästääk­seen kak­si Mäkkylästä. Se liiken­neval­o­jen aiheut­ta­ma pysähdys lähti aal­tona taak­sepäin ja ulot­tui todel­la pitkälle. Ne kak­si autoa olisi pitänyt pakot­taa kiertämään lähim­män eri­ta­soli­it­tymän kaut­ta, joka oli muis­taak­seni Leppävaarassa. 

  En ole koskaan tehnyt simu­loin­ti­malle­ja liiken­teeseen, mut­ta se ei voi olla vaikea­ta. Itseasi­as­sa Sim­C­i­ty ‑kaupunkisu­un­nit­telu­pelis­sä se toi­mi hyvin. Simu­loin­ti on tehokas tapa selvit­tää hyvinkin kom­plek­sisia ongelmia.

 19. Eli yksimielisyys siitä, että Kehä I:lle kan­nat­taa tehdä jotain, kun­han selvitetään pul­lonkaulat? Onhan se sen­tään jotain.

  Klaude-Kopterin tiedot ovat yli 10 vuo­den takaa ja lehti­ti­eto­jen mukaan lentolu­pakir­jakin on hyl­lyl­lä, joten kyl­lä se simu­loin­ti olisi poikaa. Siinä voisi sit­ten pal­jas­tua se lisäkaisto­jen jär­jel­lisyys tai jär­jet­tömyys ajanko­htaisin liiken­netiedoin. Nythän tämä on pelkkä huu­toänestys­tä: Ode vas­taan ja min­ul­ta ehdo­ton ehkä.

 20. “Min­ua ihme­tyt­tää sama asia kuin Sam­po Smolan­de­ri­akin. Eikö tätä asi­aa voisi mallintaa.”

  Kyl­lähän sen voi mallintaa ja simu­loin­ti­mallin voi rak­en­taa. Itse asi­as­sa min­ul­lakin taitaa olla van­ha simu­loin­ti­malli Kehä I:n eteläpäästä. Mut­ta se nyt pitäisi päivit­tää ja määrit­tää para­metrit nykyti­lanteeseen sopiviksi, jot­ta siitä olisi mitään riemua. Ja käsi­tyk­seni mukaan kon­sul­teil­la on Kehästä kurantimpiakin malle­ja, ainakin yksit­täi­sistä liit­tymistä, kos­ka tuon­nehan on joskus suun­nitel­tu mm. ramp­pi­o­h­jaus­takin (taisi tosin olla siihen liit­tymään, joka yhdis­tää Kehän Län­siväylään). Olen myös melko var­ma, että ennen han­ke­su­un­nitel­maa vaiku­tuk­sia on kyl­lä tutkit­tu kohtu­ullisen tarkastikin, vaik­ka en mitään raport­tia olekaan siitä nähnyt.

  Toinen kysymys on tosin se, tarvi­taanko niiden pul­lonkaulo­jen määrit­tämiseen ylipäätään simu­loin­tia, kos­ka ne voita­neen osoit­taa ihan sijoit­ta­mal­la lukuar­vot väl­i­tyskykyä kuvaavi­in yhtälöi­hin. Ja onhan se nyt laske­mat­takin aika selvää, että ne liiken­neval­ot ovat ensisi­jainen ongel­ma (ja sen jäl­keen rampit ja sekoit­tumisalueet). Tietenkin kiin­toisaa on se, mihin seu­raa­va pul­lonkaula syn­tyy, jos val­oli­it­tymät pois­te­taan ja ramppe­ja pidennetään.

  Ihan havain­noin­nin vuok­si voitaisi­in suurelle yleisöllekin moinen malli esit­tää tai näyt­tää vaik­ka sitä ilmaku­vaa, mut­ta se ei tai­da varsi­nais­es­ti kuu­lua kenenkään toimenku­vaan (ja voi siinä olla jotain tek­i­jänoikeuk­si­inkin liit­tyviä kysymyk­siä, eivät kon­sul­tit vält­tämät­tä halua tekemään­sä mallia pois luovuttaa).

  Mut­ta min­ul­la on kyl­lä sel­l­ainen käsi­tys, että nuo nyt tehtävät laa­jen­nuk­set ja suun­nitel­mat lähtevät enem­män meluhait­to­jen vähen­tämis­es­tä ja maankäytön tehostamis­es­ta eivätkä niinkään pelkästään liiken­teen suju­voit­tamis­es­ta. Kehä I:sestähän on tarkoi­tus siirtää merkit­täviä osia tun­neli­in, jol­loin sen “päälle” voidaan rak­en­taa, meluhait­to­ja vähen­tää ja yht­enäistää kaupunkialueita.

  Kari

 21. “Ja käsi­tyk­seni mukaan kon­sul­teil­la on Kehästä kurantimpiakin malleja …”

  Siinä määrin kun liiken­nesu­un­nit­telu on kun­nal­lispoli­it­ti­nen kysymys, ei ehkä juurikaan ole hyö­tyä että asi­as­ta on tietoa jos­sain luk­i­tun ark­istokaapin alim­mas­sa laatikos­sa käytöstä pois­te­tus­sa ves­sas­sa, kon­sultin taskus­sa ja tek­i­jänoikeuk­sil­la suojattuna.

  Sikäli kun kaupun­ki ostaa mit­tauk­sia, tietoa ja/tai sim­u­laa­tioi­ta, kaupun­gin pitäisi ostaa niihin kaik­ki tarvit­ta­vat oikeudet, ja tieto pitäisi lait­taa vapaaseen jakoon ja jalostaa niin simp­peli­in muo­toon että äänestäjät ja päätök­sen­tek­i­jät (val­tu­ute­tut) sen ymmärtäisivät.

  Sehän on ihan rahan tuh­laus­ta han­kkia asi­as­ta kun­non tietoa, jos päätök­set kuitenkin sit­ten tehdään mieliku­vien perusteella.

  Itsekin ajat­telin ani­maa­tio­ta sim­u­laa­tios­ta, tai edes sopi­vaa graafista esi­tys­tä väl­i­tyskyky-yhtälöistä, asian havain­nol­lis­tamiseen, enkä niinkään primäärisek­si tutkimusvä­li­neek­si. Mut­ta niin kauan kuin tuol­laista ei ole, tai sitä ei edes itse voi tehdä kos­ka joku istuu datan pääl­lä, ei keskustelua voi poh­ja­ta tuol­laiseen havainnollistukseen.

 22. Simu­loin­ti on tosi­aan hyvä tapa selvit­tää kom­plek­se­ja ongelmia. Itse asi­as­sa se on myös ain­oa tapa, jos kom­plek­sisu­u­den käsitet­tä käytetään kom­plek­sis­ten adap­ti­ivis­ten jär­jestelmien kon­tek­sis­sa. Nämä jär­jestelmät ovat useista toisi­in­sa vuorovaikut­tavista osista koos­t­u­via jär­jestelmiä, jois­sa osat ovat reflek­ti­ivisiä eli ne reagoi­vat sys­teemin kehittymiseen. 

  Liikenne täyt­tää tosi­aan nämä kri­teer­it, ja liiken­teen simu­loin­ti yksinker­tais­ten agent­tien (esimerkik­si kuskit, joiden ain­oa moti­vaa­tio on päästä paikas­ta a paikkaan b nopeasti) toimin­nan vuorovaiku­tusten syn­nyt­tämien kom­plek­sis­ten omi­naisuuk­sien kaut­ta on mielenkiintoista. 

  http://www.traffic-simulation.de on suht yksinker­tainen selaimes­sa toimi­va sim­u­laat­tori. Myös 3D-ani­maa­tioi­ta 😀 Jos halu­aa sen sijaan mallintaa koko kehäti­etä, pitänee malli rak­en­taa itse esimerkik­si Net­L­o­go-mallinnusym­päristön avul­la, joka on tietysti hie­man työlääm­pää. Kon­sul­teil­ta osta­mal­la kaupun­ki tietysti sel­l­aisen saisi, ja se var­masti mak­saisi itsen­sä takaisin investoin­te­ja tehdessä.

 23. Tämä menee hie­man otsikon vier­estä, mut­ta kos­kee kuitenkin joukkoli­iken­net­tä ja kun­nal­lis­vaale­ja. Aikooko kukaan näkyvä helsinkiläi­nen vihreä perustel­la poten­ti­aal­isille äänestäjille, mik­si kah­den tukiryh­män ehdokas — ainakin oman ker­tomansa mukaan — savustet­ti­in lis­toil­ta selän takana sovi­t­ul­la junt­taus­poli­ti­ikalla, ja vain kos­ka hänen pk-seudun joukkoli­iken­net­tä koske­vat näke­myk­sen­sä oli­vat ei-toivottuja?

  Tapauk­ses­ta lisää: http://raivoriina.blogs.fi/2008/08/28/suvaitsemattomat-vihreaet-28–4648157

  Olen äänestäessäni vihre­itä halun­nut uskoa puolueen suh­teel­liseen läpinäkyvyy­teen, mikä on yksi perustelu­vas­tu­ullisen poli­ti­ikan­teon keskeisiä arvo­ja, mut­ta usko rupeaa siihenkin hiipumaan, jos täl­laiset tapauk­set pyritään vaiken­e­maan ja lakaise­maan äänestäjien näkymättömiin.

  Jo pelkästään se että täl­laista voi ylipään­sä tapah­tua, olet­taen että asianomainen itse on tapah­tuneesta rehellis­es­ti kertonut.

 24. En tuo­ta tapaus­ta tunne, kos­ka en osal­lis­tunut val­in­takok­ouk­seen, mut­ta vihreil­lä on Helsingis­sä täysi lista, joten sit­ten olisi pitänyt perustel­la, mik­si joku toinen jätet­ti­in ulkopuolelle.

 25. En kuu­lu vihreisi­in, enkä halua ottaa tuo­hon yksit­täistapauk­seen mitään kan­taa, mut­ta noin yleis­es­ti tiety­il­lä vihertävil­lä ja/tai joukkoli­iken­nemyön­teisil­lä tahoil­la on harv­inaisen type­rä tapa suh­tau­tua mihinkä tahansa kri­ti­ikki­in autop­uolueen pro­gan­dana. Tämä on näkynyt selvästi nimeno­maan Län­simet­ros­ta puhut­taes­sa, mut­ta muis­sakin yhteyk­sis­sä. Se on kyl­lä kum­ma jut­tu miten juuri liikenne herät­tää niin suuria tunteita.

 26. “vihreil­lä on Helsingis­sä täysi lista, joten sit­ten olisi pitänyt perustel­la, mik­si joku toinen jätet­ti­in ulkopuolelle.”

  Näin ei asia kait kuitenkaan ollut, ei asianomaisen oman kuvauk­sen, eikä Hevin sih­teerin vasti­neen perus­teel­la. Kyse on em. kuvausten perus­teel­la ehdokaslistalle jo esitetyn/nimetyn henkilön valin­nan riitaut­tamis­es­ta, ja eril­lisäänestyk­ses­tä hänen ehdokku­ut­taan vas­taan, ei siis varsi­nais­es­ti jonkin toisen ehdokkaan puoles­ta. Häir­it­sevää tässä on, jos luet kom­men­tit em. blo­gista, että kukaan ei tun­nu otta­van vas­tu­u­ta tapah­tuneesta. Mis­sään ei näy selkeää lin­jaus­ta siitä, miltä poh­jal­ta vihreis­sä voidaan täl­laisia val­in­to­ja tehdä, ja minkälaisin oikeu­tuksin. Sil­loin kun äänestetään “sopi­ma­ton­ta ehdokas­ta” vas­taan, pitäisi syi­den ja perustelu­jen olla täy­del­lisen avoimia ja suo­raan esitet­tyjä. Ei vain puolueen sisäl­lä, ja asianomais­ten välil­lä, vaan myös puolueen ja puolueen äänestäjien välil­lä, jot­ta äänestäjä voi luot­taa äänestämän­sä puolueen sisäiseen päätän­nän­tekoon ja sen oikeu­den­mukaisu­u­teen ja tasa-arvoisuuteen.

  Hevin sih­teeri kut­suu syr­jäytet­tyä ehdokas­ta yhteistyökyvyt­tömäk­si (perustelu­ja anta­mat­ta) johon syr­jäytet­ty ehdokas vas­taa, etteivät he ole edes juuri tavan­neet koskaan, eikä kukaan hänen lähipi­iris­sään tai tukiryh­mis­sään tue tätä näkemystä.

  Samainen sih­teeri aiheut­ti aiem­min tänä vuon­na häm­mästys­tä vaa­ti­mal­la vihreän lan­gan yleisönosas­tol­la, että lan­gan tulisi uuti­soi­da vain puolueen lin­jauk­sien mukaises­ti, eikä antaa tilaa riitaut­taville näkemyksille.

  En ko. syr­jäytet­tyä ehdokas­ta henkilöko­htais­es­ti tunne, eikä tapaus sinän­sä kiin­nos­ta tästä johtuen itsessään, mut­ta peri­aat­teel­lisel­la tasol­la täl­lainen herät­tää ihme­tys­tä “puolueku­rit­toman” puolueen todel­lis­es­ta luon­teesta, ainakin Helsingissä.

 27. Kehä I:llä on Heti Espoon puolel­la kahdet liiken­neval­ot, jot­ka aiheut­ta­vat suuren osan ruuhk­ista. Näi­hin prim­i­ti­ivisi­in kohti­in tarvit­taisi­in rampit tms. liittymät.

 28. “Tietysti olen tässä totut­tele­mas­sa helsinkiläisiä ruuhka­mak­sui­hin. Tämä toteu­tustapa olisi todel­la halpa.”

  Ihmette­len, mik­si ruuhka­mak­su­ja yritetään niin innokkaasti ajaa läpi. Ja miten tämä ruuhka­mak­su­jär­jestelmän raken­nus, ylläpi­to ja laa­jen­nus real­is­tis­es­ti rahoitettaisiin?

  Onko kaiken kieltävä, kaikesta Sakot­ta­va suo­mi parem­pi, kuin Suo­mi, jos­sa halut­tu suun­ta (ruuhkat alas) tulisi val­it­si­jalleen edullisemmaksi?

  Eikö se raha, joka halu­taan nyt ja jatkos­sa huka­ta ruuhka­mak­su­jär­jestelmään, kan­natakaan investoi­da edullisem­paan ja toimi­vam­paan julkiseen liikenteeseen?

  Aamu- ja iltapäiväru­uhkat ovat matko­ja kotoa töi­hin ja takaisin. Siinä harvem­min kul­jetel­laan mitään rep­pua tai salkkua (korkein­taan työkalu­pakkia) suurem­paa. Ne mah­tu­vat ihan hyvin bus­si­in tai junaan, mut­ta ei kan­na­ta, kos­ka autoilu on halvem­paa, yleen­sä nopeam­paa ja pääsee minne haluaakin.

  Lisäk­si pitkil­lä matkoil­la auto tulee halvem­mak­si, tois­taisek­si. Tämä kiihdyt­tää ilmas­ton­muu­tos­ta, vaik­ka autot voitaisi­in jo sähköistää toim­i­maan kokon­aan akuil­la. Yksi­ty­isiä pro­jek­te­ja on auto­te­ol­lisu­u­den halut­to­muud­es­ta huoli­mat­ta onnek­si jo olemassa.

 29. Kyl­lä sinä olet idioot­ti. Suurelle osalle autoil­i­joista bussin käyt­tämi­nen ei ole mah­dol­lista. Itse esimerkik­si joudun työssäni aja­maan paket­ti­au­tol­la ris­ti­in rasti­in pääkaupunkiseu­tua. Paket­ti­au­tol­la sen takia että saan tika­pu­ut ja työka­lut kyyti­in. Bus­sikai­stat kehäteil­lä ovat muutenkin ihan turhia. Lisäävät ruuhkaa kun tien kap­a­siteet­ti ei riitä henkilöau­toille, jot­ka sen ruuhkan aiheut­ta­vat. har­vak­seltaan. Mihin niitä bus­sikaisto­ja tarvi­taan? Kehä 3:llakin kul­kee muu­ta­ma has­su bus­si tunnissa.

 30. Jus­si, tuo­ta se sun paket­ti­au­to saa­nee useim­mis­sa tapauk­sis­sa ajaa bus­sikaistal­la ja muutenkin tren­di on se että motareille tehdään ns. hyötyli­iken­nekaisto­ja nimeno­maan sekä joukko- että tavar­ali­iken­teen nopeuttamiseksi. 🙂

  Mitä idioot­tei­hin tulee, autoil­i­joi­ta suh­teessa joukkoli­iken­teeseen on kah­den­laisia. Niitä jot­ka ajat­telee niin että panos­tuk­set joukkoli­iken­teeseen on pois autoväylistä eli hänelle vähem­män tilaa, ja niitä jot­ka ajat­telee niin että mitä usem­pi kul­kee julk­isil­la niin sitä enem­män hänelle tilaa. Jälkim­mäiset tulee veron­mak­sajille huo­mat­tavasti halvemmaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.