Hurrikaania pukkaa

New Orleans on vast’ikää selvin­nyt hur­rikaani Gus­tavista, kun Kuuban ja Flori­dan välis­sä Han­na on äitynyt hur­rikaanin mit­taan. Keskel­lä Atlant­tia kohti länt­tä kiire­htii Hur­rikaani Ike (sic!) ja Cap Ver­den saarten luona on muo­dos­tunut troop­pinen mata­la­paine nro kymme­nen, jolle ei vielä ole annet­tu J:llä alka­vaa nais­ten nimeä, mut­ta senkin ennuste­taan kehit­tyvät hur­rikaaniksi . Kak­si pienem­pää yri­tys­tä on USA:n itäpuolel­la, mut­ta niiden ennuste­taan jäävän suutareiksi.

Ilmas­ton­muu­tok­sen tuo­ma merive­den läm­pen­e­m­i­nen tekee hur­rikaanikaud­es­ta rajum­man ja pitem­män ja ulot­taa niiden riskin kauem­mas pohjoiseen. Mil­laista on 30 vuo­den kuluttua?

Jos omi­s­tat Talon Flori­das­sa, myy.

Kat­so tilanteen kehitystä:

http://www.nhc.noaa.gov/

23 vastausta artikkeliin “Hurrikaania pukkaa”

 1. “Ilmas­ton­muu­tok­sen tuo­ma merive­den läm­pen­e­m­i­nen tekee hur­rikaanikaud­es­ta rajum­man ja pitem­män ja ulot­taa niiden riskin kauem­mas pohjoiseen. Mil­laista on 30 vuo­den kuluttua?”

  Osmokin ete­nee hel­poin­ta tietä IPCC:n ohjei­den mukaan; kiis­tanalaiset teo­ri­at esitetään tosi­a­sioina eikä puu­tu­ta teo­ri­oiden puut­teisi­in tai heikkouk­si­in. Ter­veel­listä luet­tavaa, niin Osmolle kuin muillekin:
  http://www.climateaudit.org

 2. Siitäs saa­vat jenkit mais­taa hur­ri­caanin voimaa. Tämä on aivan var­masti Äiti Maan kos­to hal­vas­ta ben­sas­ta ja autoista! Ei luon­non kanssa sopu­soin­nus­sa elävien inti­aanien aikaan peltika­tot Alaba­mas­sa lennelleet eivätkä poli­isit ryöstelleet kodinkoneli­ikkeitä, aivan kiis­ta­ton todiste siis!

  Onnek­si meil­lä on sen­tään viisas hal­li­tus joka on tor­junut hur­ri­caan­it men­estyk­sel­lä jo tuhan­sia vuosia! Eipä enää ollenkaan har­mi­ta maail­man (läh­es) kallein ben­sa ja muukaan huippuverotus.

  Mil­laista on 30 vuo­den kuluttua? 

  Tääl­lä vään­nel­lään läm­mi­tyk­set taloi­hin päälle jo eloku­us­sa, niinkuin tänäkin kesänä. Jenkeis­sä hur­rikaan­it ovat var­maan sit­ten lop­puneet kos­ka OBAMA luop­uu öljyn käytöstä oman vaalilu­pauk­sen­sa mukaises­ti seu­raa­van 20 vuo­den kuluessa.

 3. Osmo, Atlantin hur­rikaa­ni­ak­tivi­teet­ti­in vaikut­taa koko joukko tek­i­jöitä, joista val­tameren pin­tave­den läm­pöti­la on vain yksi. Yksi keskeisim­mistä tek­i­jöistä on pysty­su­un­tainen tuuliväänne (wind shear), joka tarkoit­taa erisu­u­ruista tuulen nopeut­ta ja suun­taa eri korkeuk­sil­la. Niinä vuosi­na, joina tuuliväänne on voimakas, hur­rikaane­ja ei juuri esi­in­ny. Pohjois-Atlantin troop­pis­ten vesien pin­taläm­pöti­lat vai­htel­e­vat mon­en vuosikymme­nen pitu­i­sis­sa jak­sois­sa. Juuri nyt tämä vai­htelu on lämpimässä vaiheessaan.

  Hur­rikaanien aiheut­ta­mat taloudel­liset vahin­got tietenkin kas­va­vat koko ajan, kos­ka niiden tiel­lä on vuosi vuodelta enem­män kaiken­laista kallista.

  Muis­tu­tan edelleenkin, että auringon akti­ivi­su­u­den vai­hte­lut ja pla­neet­tamme kier­toli­ik­keeseen kuu­lu­vat vai­hte­lut ovat kaikkein merkit­tävin ilmas­toa muokkaa­va tekijä.

 4. Osmo Soin­in­vaara:

  “Hur­rikaa­nia pukkaa” ja toisaal­la “Ilmas­ton­muu­tok­sen tuo­ma merive­den läm­pen­e­m­i­nen tekee hurrikaanikaudesta…” 

  Sinivihreä:

  Näin nämä kak­si asi­aa menevät mukavasti nip­pu­un: Hur­rikaani ja ilmas­ton­muu­tos. Otsikoin­nista ja tek­stistä päätelleen Osmo Soin­in­vaara kat­soi, että hur­rikaani oli jonk­in­sortin todiste ilmas­ton­muu­tok­ses­ta? Täl­lä logi­ikalla hur­rikaa­nialueelta saadaan julk­isu­u­teen näyt­täviä todis­tei­ta ilmas­ton­muu­tok­ses­ta jatkossakin.

  Muis­tan kuin­ka tilas­toti­eteen kurssil­la aikoinaan todis­tet­ti­in “aukot­tomasti”, kuin­ka jäätelön­syön­ti saa aikaan voimakkaan ulkoläm­pöti­lan nousun. Olkaa siis hyvät ihmiset varovaisia kun syötte sitä jäätelöä.

  Joka osti panikoituneen myyjän myymän talon, teki toden­näköis­es­ti hyvät kaupat.

 5. Sinivihreä yrit­tää olla hauska.

  Yhteys hur­rikaanien esi­in­tymis­to­den­näköisyy­den ja merivesien läm­pen­e­misen kanssa ei perus­tu tilas­tol­liseen päät­te­lyyn vaan fysikaaliseen mallintamiseen. Hur­rikaanien yleistymi­nen merive­den läm­pöti­lan noustes­sa onnis­tut­ti­in ennus­ta­maan paljon ennen kuin ilmas­ton läm­pen­e­mis­es­tä oli näyttöä. 

  Uskooko sinivihreä, että jos lentokoneelta irtoa­vat siivet lennos­sa, kone putoaa alas, vai tarvi­taanko tähänkin vank­ka tilas­tolli­nen näyttö?

 6. 2007 oli pohjoisel­la pal­lon­puoliskol­la hir­mumyrsky­jen akti­ivi­su­udessa 4. heikoin vuosi edel­lisen 50 vuo­den joukos­sa. Selvästi akti­ivisin oli vuosi 1992 (1950-luvul­la ja aiem­min his­to­ri­as­sa on ollut monia akti­ivisem­pia vuosia). Akti­ivisia oli­vat myös vuodet 1990, ja 1994–1997. “Läm­pöpi­ikissä” 1998–2002 akti­ivi­su­us oli kuitenkin korkein­taan pitkän ajan keskiar­voon sijoittuvaa.
  IPCC:kin (ts. ainakin moni näkyvä IPCC:iin läheis­es­ti kytkey­tyvä tutk­i­ja) on edel­lis­ten vuosien aikana tarken­tanut ilmas­ton­muu­tos­ta ja hir­mumyrskyjä koske­vaa kan­taansa, ja tästä on tul­lut paljon tutkimusti­etoakin. Ensin­näkin link­ki ilmas­ton­muu­tok­sen ja hir­mumyrsky­jen esi­in­tyvyy­den välil­lä on hyvin vaikeasti määritet­tävis­sä muu­ta­man vuosikymme­nen otan­nas­sa (mm. em. 1950-luvul­la oli paljon akti­ivisia vuosia vaik­ka oli menos­sa lyhyt viilen­e­misen jak­so 1940–1970), toisek­si “fysikaa­li­nen mallinnus”, johon Osmo viit­taa, on pää­tynyt yhä use­am­min siihen tulok­seen, että ei suinkaan myrsky­jen esi­in­tyvyys vaan niiden voimakku­us olisi kas­va­mas­sa pro­jek­toidun läm­pen­e­misen myötä: “Hur­ri­canes in some areas, includ­ing the North Atlantic, are like­ly to become more intense as a result of glob­al warm­ing even though the num­ber of such storms world­wide may decline, accord­ing to a new study by MIT researchers.” http://web.mit.edu/newsoffice/2008/emanuel-paper-0417.html
  Tämä tulee hyvin mah­dol­lis­es­ti ole­maan myös “IPCC:n kan­ta” seu­raavas­sa väli­ra­por­tis­sa. Tähän suun­taan on ollut nähtävis­sä paljon tutkimuk­sel­lisia viit­teitä. Onko tämä tieteelli­nen keskustelu men­nyt ohitse?

  Mitä tulee “ulot­taa niiden riskin kauem­mas pohjoiseen” kan­nat­taa ehkä lukea mitä van­hat laivo­jen logikir­jat pal­jas­ta­vat meille hir­mumyrsky­istä, niiden esi­in­tyvyy­destä ja esi­in­tyvyysalueista mm. pienen jääkau­den aikana n. 150 vuot­ta sit­ten ja aiem­min. Siinä voi oma usko joutua koe­tuk­selle, jos jak­saa pitää mie­len­sä ratio­naalise­na. Huomionar­voinen on myös mm. Nature-lehdessä uuti­soitu tutkimus (Nyberg et al. 2007) hir­mumyrsky­jen akti­ivi­su­ud­es­ta vuodes­ta 1730 nykypäivään. 

  1990-luvun keskivälin piik­ki osuu tässä pidem­män aikavälin tutkailus­sa nor­maalei­hin pitkän ajan tren­dei­hin, eikä suinkaan ole his­to­ri­al­lis­es­ti edes akti­ivisin vuosikym­men, ja 1998- olemme olleet viimeiset kymme­nen “läm­mintä” vuot­ta korkein­taan keskiar­voi­sis­sa lukemissa.

  Nyt 2008 on muo­dos­tu­mas­sa viileim­mäk­si vuodek­si ainakin sit­ten vuo­den 1997, ellei aivan ihmeitä tapah­du, ja muu­ta­mat medi­as­sa näyt­tävästi uuti­soidut hir­mumyrskyt ovat yhtä veden­pitävää näyt­töä “ilmas­tokatas­trofista” kuin olisi lentokoneelta siip­i­en repimi­nen kesken lennon? Logiikka?

  Ei se ole ihan niin yksinker­taista. Näis­sä ilmas­tokysymyk­sis­sä blo­gin pitäjä tun­tuu ikävän usein heit­tävän sivu­un tilas­toti­eteil­i­jän ana­lyyt­tisuuten­sa ja vajoa­van asteen ver­ran sen­saa­tio-jour­nal­is­min suuntaan.

 7. az:

  “Näis­sä ilmas­tokysymyk­sis­sä blo­gin pitäjä tun­tuu ikävän usein heit­tävän sivu­un tilas­toti­eteil­i­jän ana­lyyt­tisuuten­sa ja vajoa­van asteen ver­ran sen­saa­tio-jour­nal­is­min suuntaan.”

  Sinivihreä:

  Aivan saman­sisältöisen havain­non, tai siis oikeam­min mielip­i­teen, ajat­telin lait­taa omaan aikaisem­paan viesti­i­ni, mut­ta päädyin sen sit­ten jät­tämään pois. Eipä silti. Yleinen tarkku­us blo­gistin jutuis­sa on sitä tasoa, että täl­laiset kauneusvirheet (min­un mielip­i­teeni) lähin­nä piristävät.

 8. Osmo ei sanal­lakaan väit­tänyt mitään mainit­semien­sa tämän vuo­den hur­rikaanien syistä. 

  Hän tote­si vain, että merivesien läm­metessä hur­rikaan­it lisään­tyvät. Tämä on kiistämätön fysikaa­li­nen fakta. 

  Te vedätte tähän kaiken­laista: Sinivihreän päiväkodis­sa käymän tilas­tokurssin, sen­saa­tio­jour­nal­is­min, Äiti maan kos­ton ja mitä vielä… 

  Kandee lukea aloitus.

 9. Olin nyt itse epä­tark­ka, sori. 

  Tarkoitin sanoa, että hur­rikaan­it voimis­tu­vat, eivät siis vält­tämät­tä lisään­ny, vaan voivat kai jopa vähetä.. 

  Vähän muiden hom­mien lomas­sa kiireessä sössötin, niin tuli vähän lap­suk­se­na tämä ver­bi, jota en tarkoit­tanut. Enkä siis itsekään kun­nol­la lukenut aloi­tus­ta, mis­tä ehdin mui­ta moittia. 

  Älkää lynkatko Elinaa…

 10. “Hän tote­si vain, että merivesien läm­metessä hur­rikaan­it lisään­tyvät. Tämä on kiistämätön fysikaa­li­nen fakta. ”

  Eivät lisään­ny vaan voimis­tu­vat. Kat­so az:n anta­mas­ta linkistä. Muutkin tek­i­jät vaikut­ta­vat hur­rikaanien ilmen­e­misti­hey­teen ja voimakku­u­teen kuin merive­den pintalämpötila.

 11. Hö, Osmo­han juuri sanoi että: Ilmas­ton­muu­tok­sen tuo­ma merive­den läm­pen­e­m­i­nen tekee hur­rikaanikaud­es­ta rajum­man ja pitem­män ja ulot­taa niiden riskin kauem­mas pohjoiseen. eli kyl­lä hän min­un mielestäni esit­ti aivan selvän väit­teen.. :O

  Ja niihin vetämisiin:
  Mil­laista on 30 vuo­den kuluttua? 

  No tämä oli ehkä Virheää normire­tori­ikkaa ja sopisi kyl­lä min­un mielestäni parem­min suur­ta maail­man­tuskaa tun­te­van luki­o­laistytön suuhun mutta..

  Jos omi­s­tat Talon Flori­das­sa, myy. 

  En oikein usko että yksikään hyvä­maineinen sijoi­tus­neu­vo­ja uskaltaisi antaa täl­laista neu­voa, tuo­hon ajan­jak­soon mah­tuu kyl­lä niin nousu­ja, lasku­ja kuin rom­ah­duk­si­akin.. vai ollaanko taas siir­ryt­ty jatku­vaan kasvu­un l. “uuteen talouteen” kuten takavu­osi­na merkit­tävien talousti­eteil­i­jöi­den ja huip­pupoli­itikko­jen suul­la puhuttiin 🙂

  Minä en ihmettele lainkaan että kuka tahansa usko­vainen tar­raa mihin tahansa todis­teeseen sil­loin kun ympäröivä todel­lisu­us ei vas­taakaan itse oppia. Tästä on maail­man­his­to­ria täyn­nään esimerkke­jä ja luul­tavasti vieläpä kaik­ista kulttuureistakin. 

  Meil­lä on nyt ollut 10 vuo­den ajan­jak­so jol­loin keskiläm­pöti­la maail­mas­sa on ollut noin keskimääräi­nen pidem­mäl­lä tarkastelu­jak­sol­la ja tästä vuodes­ta tullee kylmin aikoi­hin, ehkä jopa sataan vuo­teen. Silti en usko että kri­it­tisyys tiede­maail­mas­sa ja medi­as­sa asi­aan juurikaan lisään­ty­isi, jos ei nyt sen­tään uut­ta jääkaut­ta tule.

 12. Sanoin, että tänä vuona näyt­tää ole­van poikkeuk­sel­lisen paljon hur­rikaane­ja. Käsit­tyääk­seni se liit­tyy siihen, että meri on tänä vuon­na poikkeuk­sel­lisen läm­min. Tämä lie­nee yleis­es­ti hyväksyt­ty asia. En väit­tänyt, että meren korkea läm­pöti­la vuon­na 2008 joh­tu­isi ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, kos­ka ilmas­ton­muu­tos ei ole vielä nois­tanut meren lämpötilaa.
  Kos­ka on ilmeistä, että ilmas­ton­muu­tos pitkäl­lä viipeel­lä nos­taa meren läm­pöti­laa, on oletet­ta­va, että hur­rikaane­ja on enem­män ja ne ovat voimakkaampia vuon­na 2030.

  Troop­pisia syk­lone­ja ei muo­dos­tu enem­pää, mut­ta niistä tulee voimkkaampia. Kos­ka vain hyvin voimakas­ta syk­lo­nia kut­su­taan hur­rikaaniksi, hur­rikaane­ja tulee enemmän.

 13. Osmo: “Käsit­tyääk­seni se liit­tyy siihen, että meri on tänä vuon­na poikkeuk­sel­lisen läm­min. Tämä lie­nee yleis­es­ti hyväksyt­ty asia. En väit­tänyt, että meren korkea läm­pöti­la vuon­na 2008…”

  http://climatesci.org/2008/09/03/hurricanes-and-global-warming-_-a-disconnect-on-spatial-scales/

  “The tem­per­a­tures in the Atlantic Basin are above aver­age at present (i.e. see http://www.osdpd.noaa.gov/PSB/EPS/SST/data/anoma.9.1.2008.gif), although else­where in a num­ber of regions of the trop­ics, the sea sur­face tem­per­a­tures are below aver­age (e.g. see http://www.osdpd.noaa.gov/PSB/EPS/SST/data/anomg.9.1.2008.gif).”

  “Troop­pisia syk­lone­ja ei muo­dos­tu enem­pää, mut­ta niistä tulee voimkkaampia.”

  Tämäkin on mon­elta kan­til­ta hyvin speku­lati­ivi­nen väite. Ensin­näkin, his­to­ri­alli­nen data ei tue merkit­tävästi läm­pöti­lan globaalin vai­htelun ja hur­rikaanien välistä yhteyt­tä. Tähän on ainakin yksi mah­dolli­nen syy. Merivesi on tropi­ikissa riit­tävän läm­mintä hir­mumyrsky­jen syn­nylle (yli 26C) joka tapauk­ses­sa, ja hur­rikaanien esi­in­tyvyy­teen ja voimakku­u­teen vaikut­taa tämän edel­ly­tyk­sen lisäk­si val­ta­van mon­ta muu­ta tek­i­jää (mon­et niistä hyvin mah­dol­lis­es­ti merive­den läm­pöti­laa merkit­tävämpiä, ks. linkitet­ty artikke­li lähde­vi­it­tei­neen) joiden kausali­teet­ti läm­pen­e­misen kanssa on epä­selvää. (Toki läm­pen­e­m­i­nen myös itsessään on epä­selvä tek­i­jä, mut­ta se on toinen keskustelu.)

 14. Tuol­la alku­peräisessä postauk­ses­sa annetus­sa linkissä ei tun­nu­ta tun­te­van tätä az:n varaus­ta, kos­ka kun lukee siel­lä julka­istu­ja hur­rikaa­ni­asiantun­ti­jan ennustei­ta kunkin syk­lonin kehi­tyk­ses­tä, merive­den korkeaa läm­pöti­laa pide­tään perus­teena ennnus­taa hur­rikaanin voimistumista.

 15. Vai että Osmo neu­voo myymään turskak­si muut­tunut asun­to. Samo­ja neu­vo­ja anta­vat pörssi­asiantun­ti­jat kun joku osake muut­tuu turskaksi.

  Mut­ta onko se oikein eet­tistä, että lait­taa vahin­gon kiertämään. Juuri tähän perus­tu­vat pörssien nousut ja laskut. Osta­ji­na ovat aina nämä eläkeläiset sun muut, joi­ta höynäytetään mukaan pörssi­in sil­loin kun voit­to­ja kotiutetaan.

  USA:n asun­toku­plas­ta jää kokon­aan uuti­soimat­ta se, kuka sai ne isot rahat, joi­ta veron­mak­sa­jat nyt mak­sa­vat. Sama tili­tys on Suomenkin pankkikri­i­sistä tekemät­tä. Sil­lä ei ole mitään mus­taa aukkoa, jonne rahat katoavat.

 16. Pauli: Itseasi­as­sa, on ole­mas­sa mus­ta-aukko, jonne rahat katoa­vat ja se on pank­ki. Pank­ki luo rahaa tyhjästä myön­täessään lainan. Jos laina mak­se­taan takaisin, myös tuo tyhjästä luo­to raha katoaa. 

  Suomen pankkikri­i­sis­sä “pahak­si” men­neet lainat, siis osa niistä, mak­set­ti­in pankeille pankki­tuke­na. Tämä raha oikeasti meni “mus­taan aukkoon”. Se raha, jon­ka pankit oli­vat lainan­neet, ei men­nyt. Se meni niiden yli­hin­tais­ten kiin­teistö­jen omis­ta­jille ja ulko­maisille velko­jille sil­loin, kun markkaa pidet­ti­in keinotekoisen vahvana. 

  Hal­li­tus­ta ja Suomen Pankkia haukut­ti­in kauheasti deval­vaa­tios­ta, mut­ta todel­lisia rois­to­ja oli­vat ne, jot­ka alun­perin ajoi­vat vah­van markan poli­ti­ikkaa. Pääo­ma­markki­noiden vapaut­ta­mi­nen samal­la kun pide­tään val­u­ut­takurssi “kiin­teänä”, etenkin jos kurssi on markkin­hin­taan näh­den liian vah­va, on pienelle maalle suun­nilleen sama kuin lahjoit­taisi val­u­ut­tavaran­non valuuttaspekuloijille.

 17. “Pank­ki luo rahaa tyhjästä myön­täessään lainan.”

  Tämä on mielestäni hiukan epätäs­mäl­lis­es­ti muo­toil­tu, ja johtaa usein kum­mall­si­in väärinkäsi­tyk­si­in ihmis­ten mielessä. Kyl­lä pankil­la pitää olla se raha ennen kuin se voi rahan laina­ta ulos. (No, jos ajatel­laan niin laa­jasti, että otta­mani asun­to­laina on sekä pankin, että min­un rahaa, niin sil­loin voidaan sanoa, että pank­ki ja minä luomme yhdessä rahaa tekemäl­lä asun­to­laina­sopimuk­sen. Tietääk­seni aika har­voin asun­to­lainaa pankin näkökul­mas­ta pide­tään rahana.)

  Tarkem­min pankki­jär­jestelmä luo (tili)rahaa lain­o­jen ja tal­letusten kiertäessä jär­jestelmässä. Ja tämä on vah­vasti pilkun­vi­ilaamista, mut­ta mielestäni ei mis­sään tapauk­ses­sa tyhjästä, vaan luot­ta­muk­ses­ta. Lop­pu­jen lopuk­si kun raha ei ole mitään muu­ta kuin velkaa, eli luot­ta­mus­ta siihen, että joku tuon velan rahan halti­jalle joskus jol­lakin taval­la maksaa.

 18. tcrown: Ei se ole epätäs­mäl­lis­es­ti muo­toil­tu, vaan ihan oikein. Ajatel­laan, että reser­vivaa­timus pankille on 10%, siis se saa laina­ta ulos 90% rahoista, joi­ta sil­lä on talletuksina.

  Olete­taan, että ihmis­ten tileil­lä on 10000 euroa. Pank­ki lainaa 9000 ulos ja nämä tal­lete­taan pankki­in. Nyt pankil­la on tal­letuk­sia 19000 euroa, lain­o­ja 9000. Se voi siis laina­ta ulos 8100 euroa lisää, jne, kunnes sil­lä on tal­letuk­sia 100 000 ja lain­o­ja ulkona 90 000 (kaik­ki tal­letet­tuna pankkiin). 

  Tietenkään tätä rahaa ei “oikeasti” ole ole­mas­sa, sil­lä jos kaik­ki halu­aisi­vat nos­taa rahansa heti, ei pankista oikeasti löy­ty­isi kuin 10 000. Mut­ta “rahaa” siinä mielessä, että ihmiset usko­vat tileil­lään ole­van rahaa, sitä on juurikin tuo 100 000.

  Voidaan tietysti pitää seman­ti­ikkana sitä, kuka ja mis­sä sen rahan luo tyhjästä. Kun pank­ki joutuu mak­su­vaikeuk­si­in, niin se lainaa keskus­pankil­ta, joka on ain­oa, joka oikeasti luo rahaa tyhjästä. Jos pank­ki menee konkkaan näi­den lain­o­jen ollessa pääl­lä, niin se raha “katoaa”, so. ihmiset saa­vat ne rahat, joi­ta tilil­lä oli (jos saa­vat) ja pank­ki jät­tää lainansa keskus­pankille maksamatta.

 19. Ilmeis­es­ti puhumme eri mur­ret­ta. Jos min­ulle san­o­taan, että pank­ki luo rahaa tyhjästä, niin se tarkoit­taa suurin piirtein sitä, että pank­ki vain kään­tää tietokoneessaan jonkun bitin toiseen asen­toon, jon­ka seu­rauk­se­na tilil­läni on enem­män rahaa kuin eilen.

  Jos asi­aa tarkastel­laan tiukasti, eli rahana pide­tään vain käteistä (Tal­letus pankissa ei tässä mielessä ole rahaa, minä vain olen lainan­nut käteistäni pankille), niin pank­ki ei luo lisää rahaa, eikä edes pankki­jär­jestelmä luo lisää rahaa. Velkaa kyl­lä syn­tyy lisää. Kie­lenkäytössä (ja makro­talousti­eteessä) on vain vaki­in­tunut käytän­tö, että tilil­lä ole­va velkaa kut­su­taan rahaksi. 

  Ja jos minä nos­tan lainan pankista käteisenä, enkä tal­leta rahaa mihinkään vaan lai­tan sen sukan­var­teen, niin uut­ta rahaa ei ole syn­tynyt (useim­mil­la määritelmil­lä). On siis edelleen mielestäni epätäs­mäl­listä sanoa, että uut­ta rahaa syn­tyy (tyhjästä) kun pank­ki lainaa rahaa asi­akkaalleen. Se uusi raha syn­tyy vas­ta kun raha jatkaa kiertoaan. 

  “Kun pank­ki joutuu mak­su­vaikeuk­si­in, niin se lainaa keskus­pankil­ta, joka on ain­oa, joka oikeasti luo rahaa tyhjästä. Jos pank­ki menee konkkaan näi­den lain­o­jen ollessa pääl­lä, niin se raha “katoaa”, so. ihmiset saa­vat ne rahat, joi­ta tilil­lä oli (jos saa­vat) ja pank­ki jät­tää lainansa keskus­pankille maksamatta.”

  Melkein näin. Käytän­nössä kun puhutaan taval­li­sista pankeista (jot­ka eivät kuu­lu kat­e­go­ri­aan “too big to fail”), niin keskus­pank­ki vaatii antamilleen lain­oilleen kovat vaku­udet, jol­loin konkurssi­ta­pauk­sis­sa keskus­pank­ki kyl­lä saa omansa, mut­ta pankin muut velko­jat saa­vat sen mitä pankista jää jäl­jelle. Useis­sa mais­sa taval­liset tilit on asetet­tu lail­la eri­tyiseen ase­maan, joil­la taval­liset ihmiset pää­sevät eri­tyiseen ase­maan velko­ji­na, joiden lainat val­tio takaa johonkin rajaan asti. Joten toisin kuin annat ymmärtää, rahat eivät “katoa”, vaan pankki­in sijoit­ta­neet tekevät ihan oikei­ta tap­pi­oi­ta. Matkan var­rel­la “hävin­neet” rahat on mak­set­tu palkkoina, osinkoina, korkoina ja tap­pi­ol­lisi­na sijoituksi­na ulos pankista. Toisaal­ta aina kun joku makaa velko­jaan niin raha jonkin määritelmän mukaan vähenee. 

  Rahas­ta keskustelu ylipäätään on vaikeaa, kos­ka raha on poikkeuk­sel­lisen moni­ta­hoinen ilmiö jol­la on poikkeuk­sel­lisen mon­ta eri­laista määritelmää. Joten pahoit­te­len jo valmi­ik­si tek­stis­säni ole­via epä­tarkkuuk­sia ja epäselvyyksiä.

 20. Otta­mat­ta kan­taa näi­hin ilmas­ton­muu­tosasioi­hin täy­tyy tode­ta että New Orleansin jälleen­rak­en­t­a­mi­nen on älyt­tömyys, johon pystytään vain kaavoituksella.

 21. http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Brittilaivaston+vanhoista+lokikirjoista+l%C3%B6ytyy+uutta+tietoa+ilmaston+oikuista/1135239426236

  Mainitsinkin jo aiem­min näistä van­hoista lokikir­joista ja niiden merk­i­tyk­ses­tä ilmas­to­tutkimuk­selle. Nyt myös Hesari näyt­tää vih­doin uuti­soivan asi­as­ta. Nämä lokikir­jat näyt­täi­sivät aset­ta­van erit­täin kyseenalaisek­si sen usko­muk­sen, että voimakkaiden hir­mumyrsky­jen esi­in­tyvyys edes kor­reloisi lämpimämpi­en ajan­jak­so­jen kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.